ลำดับขีดอักษร:风【fēng】

หมวดอักษร: 风

ความหมายปัจจุบัน :

风 (風) [fēng] ลม –> 风格 [fēnggé] รูปแบบ เช่น 我喜欢这个风格。ฉันชอบรูปแบบนี้, 风景 [fēngjǐng] ทิวทัศน์ เช่น 这儿的风景太美了。 ทิวทัศน์ที่นี่สวยงามมาก, 刮风 [guāfēng] ลมแรง, 风俗 [fēngsú] ประเพณี(custom), 风俗习惯 [fēngsú xíguàn] ขนบธรรมเนียมและประเพณี, 风水 [fēngshuǐ] ฮวงจุ้ย, 羊角风 [yángjiǎofēng] โรคลมบ้าหมู/โรคลมชัก(epilepsy), 风味 [fēngwèi] สไตล์ท้องถิ่น, 本地风味菜 [běndìfēngwèicài] อาหารพื้นเมือง

พัฒนาการตัวอักษร :(風)
fēng
空气流动的现象。气象学特指空气在水平方向的流动:风向。风速。风级。风险。风波(喻纠纷或乱子)。风雨如磐(a.指风雨不断,天色黑暗,给人以重压的感觉;b.喻社会黑暗或境地艰难)。风花雪月(喻堆砌词藻,内容贫乏的的诗文)。
像风那样迅速、普遍的:风潮。风靡一时。风驰电掣。
社会上长期形成的礼节、习俗:风气。风习。风物(某地特有的景物)。风尚(在一定时期中社会上流行的风气和习惯)。
消息,传闻:风传(chu俷 )(传闻)。闻风而动。
表现在外的景象、态度、举止:风景。风度。风格(a.气度,作风;b.文艺作品表现出的思想、艺术特色)。风骨(a.刚强的气概;b.诗文书画雄健有力的风格)。风致。风采(a.人美好的礼仪举止,亦作“丰采”;b.文采;c.旧时指某些官吏的刚正风格)。风骚(a.指举止轻佻,如“卖弄风风”,一般指妇女;b.中国的《诗经》和《楚辞》的并称)。
指民歌、歌谣:国风(《诗经》中古代十五国的民歌)。采风。
中医学指某些疾病:风瘫。风湿。
姓。

(風)
fěng
古同“讽”,讽刺。
笔画数:4;
部首:风;
笔顺编号:3534
笔顺:撇折撇捺


fēng
【名】
(形声。从虫,凡声。“风动虫生”故字从“虫”。本义:空气流动的自然现象;尤指空气与地球表面平行的自然运动)
同本义〖wind〗
風,八风也。东方曰明庶风,东南曰清明风,南方曰景风,西南曰凉风,西方曰闾阖风,西北曰不周风,北方曰广莫风,东北曰融风。风动虫生,故虫八日而化。——《说文》
立春条风。——《易·通卦验》
东北条风。——《广雅·释天》
距日冬至四十五日,条风至。——《淮南子·天文》
条风居东北维,主出万物条之。言条治万物而出之。——《史记·律书》
今日不鳳(風)?——《殷虚文字甲编》
见事风生,无所回避。——《汉书·赵尹韩张两王传》
大风起兮云飞扬。——刘邦《大风歌》
山雨欲来风满楼。——许浑《咸阳城东楼》
又如:狂风(猛烈的风);风信(风的大小及风向);风团(旋风。比喻飞快);风吹日炙(风吹日晒);风雹(刮风下雹);风潦(风灾和水灾);风霰(风雪)
风俗;风气〖generalmood;custom〗
今将移风易俗,其道诚难。——《资治通鉴》
奸党散落,风俗大改。——《汉书·赵尹韩张两王传》
故为之说,以俟观人风者得焉。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
移风易俗。——《荀子·乐论》
又如:风美(风俗淳美);风纯(风俗纯朴);风沦(风俗沦落败坏);风习(风俗习惯);风浮(风俗浮薄)
风范,气度,韵致〖demeanour〗
亦尝侧闻长者之遗风矣。——汉·司马迁《报任安书》
又如:风局(风范,器宇);风表(风范仪表);风则(风范);风裁(风采,气度);风期(气度,襟怀);风节(气度情操)
文学艺术作品的风格特点〖manner;style〗。如:风神(指文学艺术作品的风格,气韵);风徽(文章的风格、气韵)
风声,消息〖news;information〗
但有知风来报的赏钱百两。——《二刻拍案惊奇》
又如:风警(风声很紧);风汛(风声;消息);风音(风声);风路(风声,线索);闻风而动
“诗经”六义之一。指《诗经》中三种诗歌类型的一种,即《国风》中收集的民俗歌谣〖ballad〗
风有采蘩采苹。——《左传·隐公三年》
乐操土风,不忘旧也。——《左传·成公九年》
又如:风赋(指“诗”六义中的风和赋);风人屺岵(诗人的悲凉伤感)
男女间的情爱〖love〗
他如今大了,渐知风月,便看上了秦钟人物风流。——《红楼梦》
又如:风月(指男女间的情爱);风月常新(指情爱永久不断);风月子弟(沉湎于风月场的子弟)
风纪,教化〖conductanddiscipline〗。如:风惠(教化恩泽);风驰(形容德化广布);风爱(风泽德化);风调(指教化清和);风略(风纪和方略);风政(教化政治)
威势,气势〖power〗。如:风扫(形容势力猛烈有如狂风席卷一般);风樯阵马(乘风之船,破阵之马。比喻气势雄厚)
六淫之一。颠狂病,也指颠狂。后作“病”〖epilepsy〗。如:风眩(癫痫);风痴(疯癫痴呆)fēng
【动】
刮风;起风〖blow〗
风则袭裘,雨则御盖。——宋·苏轼《教战守》
风雨晨昏,羁魂有伴,当不孤寂。——清·袁枚《祭妹文》
借风力吹〖干;散〗〖putouttodry;winnow〗。如:风干(由风吹干);风鸡(借风力吹干的鸡)
走逸〖escape〗
君处北海,寡人处南海,唯是风马牛不相及也。——《左传·僖公四年》
库莫奚国有马百匹因风入境。——《北魏书》
嬉戏〖play〗
众人忧得你苦,你却在这里风!快上山去!——《水浒全传》


fēng
【形、副】
传说的,没有确实根据的〖unground〗。如:风谣(民歌,民谣);风言(流言,无根据的话)
放荡〖dissolute〗。如:风魔(放浪,轻狂;疯子);风流博浪(风流放荡)
通“疯”。癫狂〖mad;insane〗
奈何以国家科第放此风汉及第耶?——《玉泉子·真录》
你原来是个风和尚。——《西游记》
又如:风发(发疯);风病(精神病);风涎(患风疾的病根);风欠(疯狂);风风势势(举动不正常,易冲动)
【副】通“凡”(fán)。大凡,大概〖inmostcases;about〗
愿先生之言其风也。——《庄子·天地》
另见fěng;fèng
风暴
fēngbào
〖storm;tempest〗
伴有雨雪的大风
比喻动荡或骚动的状态;突然的或激烈的骚动
他的生活是一种情感风暴的经历
风波
fēngbō
〖wave〗∶风和波浪。比喻生活或命运中所遭遇的不幸或盛衰变迁
世路风波
惹出风波
〖disturbance〗∶乱子;纠纷
风波迭起
风伯
Fēngbó
〖godofwind〗神话传说中称主司刮风的天神
风采
fēngcǎi
〖elegantdemeanor;gracefulbearing〗美好的仪表举止;神采
风采动人
风餐露宿
fēngcān-lùsù
〖eatinthewindandsleepinthedew—endurethehardshipsofanarduousjourneyorfieldwork;gothroughthehardshipsoflivingintheopen〗形容旅途或野外生活的艰苦
饥饭困眠全体懒,风餐露宿半生痴。——宋·范成大《元日》
风潮
fēngcháo
〖politicalunrest;agitation;stormandstress〗风向与潮汐;一时的喧闹沸扬之事
借某种势力闹起了一股不大不小的风潮
风车
fēngchē
〖windmill〗∶利用风力驱动的机械装置
〖pinwheel〗∶一种玩具,由纸或塑胶制的叶片,松弛装在杆的末端,能在风中旋转
风尘
fēngchén
〖travelfatigue〗∶比喻旅途的艰辛劳累
国步初返正,乾坤尚风尘。——杜甫《赠别贺兰铦》
风尘仆仆
〖hardshipsoruncertaintiesinanunstablesociety〗∶比喻纷乱的社会或漂泊江湖的境况
风尘知己
〖whore〗∶旧指娼妓生涯
沦落风尘
风尘仆仆
fēngchén-púpú
〖betravel-wornandweary;endurethehardshipsofahardjourneyliveinone’strunks〗风尘;旅途中所受的辛苦。仆仆:疲劳的样子。形容奔波劳苦的样子
两个口渴的旅客,在风尘仆仆的艰苦跋涉后偶然发现了这湖泊
风驰电掣
fēngchí-diànchè
〖swiftasthewindandquickasthelightning;comelikeastormandflashlikelightning〗像刮风、闪电那样。形容非常迅速
一辆汽车从他面前风驰电掣般地驶过
亦作“风驰电逝”、“风驰电赴”
风传
fēngchuán
〖hearsay;rumour〗辗转流传,也指传闻,道听途说
风传未必可信
风吹草动
fēngchuī-cǎodòng
〖theslightestsignofdisturbance;atthemererustleofleavesinthewind;besensitivetotheslightestupsetasthegrassbendswheneverthewindblows〗有风吹,草就动。喻指因轻微的动作而发生影响
万一有些风吹草动,不要我管门起来,赶得出去,就是个死。——《二刻拍案惊奇》
风吹浪打
fēngchuī-làngdǎ
〖thewindblowsandthestormbeatsdown〗比喻遭受摧残挫折
风吹雨打
fēngchuī-yǔdǎ
〖disturbanceinthewindandrain〗∶风雨袭击
账篷又一次经受了风吹雨打
〖destruction〗∶比喻外界的磨难和挫折
风吹雨打吓不倒英雄汉
风刀霜剑
fēngdāo-shuāngjiàn
〖windlikeknivesandfrostlikeswords〗风、霜似刀剑一样,比喻生活境遇艰难困苦
一年三百六十日,风刀霜剑严相逼。——《红楼梦》
风道
fēngdào
〖flue〗∶把气流从一处送到另一处去的通道(如供加热、冷却或通风)
〖windhole〗∶矿山通风井
风笛
fēngdí
〖oneofbambooflute〗管乐器,笛子的一种
风动
fēngdòng
〖pneumatic〗空气压力使运动或作功
风动工具
风洞
fēngdòng
〖windtunnel〗一种洞式管道,其中有已知流速的空气吹过,用以确定放在风道中的物体(如飞机的部件模型,或整机模型,或导弹模型)所受到的风压作用
风斗
fēngdǒu
〖windscoop〗纸板或三合板制作、安在门窗上的通风换气设备,主要用作冬季生火取暖时防止煤气中毒
风度
fēngdù
〖demeanor;bearing〗美好的举止、姿态或气度
有风度的人
风度大方
风范
fēngfàn
〖demeanour〗风度;气派
学者风范
风风火火
fēngfēng-huǒhuǒ
〖reckless〗[方言]∶或指冒冒失失,或指匆匆忙忙
风风雨雨
fēngfēng-yǔyǔ
〖frequentdifficulties〗∶喻多年的艰难
风风雨雨割不断情思
〖groundlesstalk〗∶众多的非议;风传闲话
街上那些人风风雨雨的说啥呢
〖(ofmorale)changeable〗[方言]∶比喻情绪忽高忽低
干活儿要有耐性,风风雨雨突击一阵子可不成
〖flyingrumours〗[方言]∶形容来势甚猛的流言蜚语
风格
fēnggé
〖style〗
气度;作风
某一时期流行的一种艺术形式
具有19世纪后期建筑风格的房子
风骨
fēnggǔ
〖strengthofcharacter〗∶顽强的风度、气质
风骨奇伟。——《南史·宋武帝纪》
风骨可鉴
〖vigourofstyle〗∶写字、作画或作文的风格有个性、有力量
文章须自出机杼,成一家风骨。——《魏书·祖莹传》
风光
fēngguāng
〖scene〗∶风景;景物
江南三月好风光
毕竟西湖六月中,风光不与四时同。——宋·杨万里《晓出净慈寺送林子方》
北国风光,千里冰封。——毛泽东《沁园春·雪》
〖sight〗∶名胜风景
〖face;dignity〗∶光耀,体面(含贬义)
风号雨泣
fēngháo-yǔqì
〖windlikeroarandrainlikecry〗风声像是怒号,雨声像是哭泣。常常用来渲染悲壮的气氛
或如风号雨泣,鸟悲兽骇,亡国之恨顿生。——清·黄宗羲《柳敬亭传》
风和日丽
fēnghé-rìlì
〖(ofweather)fineandwarm〗形容天气晴朗温和(多用于春天)
风和日暖
fēnghé-rìnuǎn
〖sunny〗形容天气暖和,微风和煦
阳春三月,风和日暧
风花雪月
fēnghuā-xuěyuè
〖wind,flowers,snowandmoon—romanticthemes〗原指封建文学里描写自然景物的四种对象,后来转喻堆砌词藻,内容贫乏,反映没落阶级情调的诗文;也指男欢女爱或花天酒地不务正业的放荡行为
每日三瓦两舍,风花雪月。——《水浒传》
风华
fēnghuá
〖eleganceandtalent〗风采才华
风华绝代
风华正茂
fēnghuá-zhèngmào
〖atlife’sfullflowering;inone’sprime〗外表或面色明亮而且通常反映出光明和欢快的内在精神
一群热情的风华正茂的朋友.风采才华正盛
风化
fēnghuà
〖decency;moralsandmanners〗∶教育感化;风俗教育
盛揖攘之容,以风化天下。——《汉书·礼乐志》
至今民有骨肉争讼,既伤风化,重使贤长吏,啬夫、三老、孝弟受其耻。——《汉书·韩延寿传》
〖efflorescence;weathering〗∶岩石或建筑物等因日晒雨淋而受到侵蚀
风鬟雨鬓
fēnghuán-yǔbìn
〖descriptiveofthedistressedappearanceofwoman〗形容妇女头发蓬松散乱,亦形容妇女头发美丽好看
见大王爱女牧羊于野,风鬟雨鬓,所不忍视。——唐·李朝威《柳毅传》
风纪
fēngjì
〖conductanddiscipline〗作风和纪律
军容风纪
风纪扣
fēngjìkòu
〖hookandeye(onthecollar)〗衣领上的搭钩,挂上之后显得严谨庄重
风景
fēngjǐng
〖landscape;scene;scenery;sight;views〗供观赏的自然风光、景物
风景秀丽
风景画
fēngjǐnghuà
〖landscapepainting〗表现自然景色(如田地、山丘、森林、水)的绘画
风卷残云
fēngjuǎn-cányún
〖astrongwindscatteringthelastclouds—makeacleansweepofsth.;likeawhirlwindsweepingawaywispsofclouds;makecleansweepofallopposition〗大风卷走了残云。比喻一扫而光
叫一声,“请!”一齐举箸,却如风卷残云一般,早去了一半。——《儒林外史》
风口
fēngkǒu
〖windgap〗∶山岭顶部的凹口
〖airport〗∶进出空气的一个穴孔
〖aplacewhereisadraught〗∶遮蔽物的缺口刮风时比两旁风大,叫“风口”
〖tuyere〗∶锅炉分层炉篦区间的风门或通气口
风口浪尖
fēngkǒu-làngjiān
〖intheteethofthestorm;wherethewindandwavesarehighest〗比喻最容易受到冲击的地方,即危险最大的地方;激烈、尖锐的社会斗争的前哨
风浪
fēnglàng
〖stormywave;squall〗∶风和波浪
〖storm〗∶比喻艰险的遭遇
久经风浪
风里来雨里去
fēnglǐláiyǔlǐqù
〖unstablelife;comeinthewindandgointherain;carryoutone’staskevenintheteethofwindandrain〗形容生活、工作勤苦
俺们种一年地,风里来雨里去,落那么一拧拧,你们财主分这么一大堆
风力
fēnglì
〖wind-force〗∶风的力量,即在任意风级上的某一定数(如5或7级)
〖windpower〗∶从风得到的机械力
风力发电机
〖force〗∶指文辞的风格与笔力
风凉话
fēngliánghuà
〖irresponsibleandsarcasticremarks〗打消别人积极性的嘲讽话
他不但不出力,还在旁边说风凉话
风流
fēngliú
〖distinguishedandadmirable〗∶风采特异,业绩突出
数风流人物,还看今朝
〖talentedinlettersandunconventionalinlifestyle〗∶才华出众,自成一派,不拘泥于礼教
是真名士自风流
〖dissolute;loose〗∶放荡不羁
如此风流,竟以私奔方式完成一次不同凡响的婚礼
〖romantic〗∶具有色情特点或色情上得到满足
风流小说
〖customandculture〗∶风俗教化
风流笃厚,禁罔疏阔。——《汉书·刑法志》
〖customhandeddownfromthepast〗∶遗风,流风余韵
舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。——宋·辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》
〖demeanor;bearing〗∶风度;仪表
摇落深知宋玉悲,风流儒雅亦吾师。——唐·杜甫《咏怀古迹》
〖charm〗∶风韵,多指好仪态
〖黛玉〗身体面庞虽怯弱不胜,却有一段自然的风流态度,便知他有不足之症。——《红楼梦》
风流才子
fēngliú-cáizǐ
〖talentedandromanticscholar〗有才学而又洒脱不拘的人
风流倜傥
fēngliú-tìtǎng
〖betalentedinlettersandunconventionalinlife〗潇洒而不拘礼法
风流人物
fēngliúrénwù
〖remarkablepeople;trulygreatandnobleheartedman〗原义是指很有才学而又洒脱不拘的才子,今义是指英俊杰出对一个时代有影响有贡献的人物
大江东去,浪淘尽千古风流人物。——苏轼《赤壁怀古》
风流韵事
fēngliú-yùnshì
〖love〗
恋爱事件
对她讳莫如深的生活和风流韵事的巨大好奇心
诗歌书画的风流余韵之事
〖loveaffair;romanticescapade〗∶情人之间的具有色情特点的事
沉醉在第一次风流韵事中的女孩
风马牛不相及
fēngmǎniúbùxiāngjí
〖alien;betotallyunrelated;haveabsolutelynothingincommonwitheachother〗完全不相干的;明确地不包含在某事物中的
君处北海,寡人处南海,唯是风马牛不相及也。——《左传·僖公四年》
一种与这次讲道的其余部分的严肃性完全风马牛不相及的感情色彩
风貌
fēngmào
〖styleandfeatures〗∶风采、特征与外貌
精神风貌
〖view〗∶风景概貌
四周风貌别拘一格
香山风貌秀丽
风靡
fēngmǐ
〖fashionable〗形容事物很风行,像风吹倒草木一样
言出风靡,会行景从。——《三国志·贺邵传》
风靡一时
fēngmǐ-yīshí
〖becomefashionableforatime〗形容事物、爱好、衣饰等在一个时期内极流行
风木之悲
fēngmùzhībēi
〖windandwoodcarrygrief——nolongerabletocareforone’sparents〗谓父母死,不得孝养的悲哀
不胜霜露风木之悲也
亦作“风木含悲”
风派人物
fēngpàirénwù
〖acrobat;servilesycophant〗指善于迅速改变自己立场或观点的人
风平浪静
fēngpíng-làngjìng
〖calmandtranquil;calmseasandgentlebreezes〗无风无浪,平安无事
出口后,一路风平浪静,依着欧亚航路进行。——《孽海花》
风起云涌
fēngqǐ-yúnyǒng
〖likearisingwindandscuddingclouds;gatherforcelikearagingstorm;ragetempestuously〗∶狂风刮起,云层涌来,形容雄浑磅礴之势
〖rollingonwithfullforce〗∶规模宏大,兴旺发达
风气
fēngqì
〖generalmood;atmosphere;habitsandwaysofdoingthings〗∶风尚习气,社会上或某个集体中流行的爱好或习惯
〖address〗∶风度。一个表现自己的行为或风度
有产阶级的教育和社会风气
风琴
fēngqín
〖organ〗一种可产生持续乐音并用琴键演奏的大型乐器
风情
fēngqíng
〖elegantdemeanour;gracefulbearing〗∶风采
风情高雅
〖interestandcharm〗∶意趣
〖amorousfeelings;romanticfeelings〗∶男女恋爱的情怀
便纵有千种风情,更与何人说?——宋·柳永《雨霖铃》
〖grace;elegance〗∶风雅的情愫
〖stateofthewind〗∶关于风力、风向的情况
〖customsandpractices〗∶风土人情
欧陆风情
港澳风情
风趣
fēngqù
〖touch〗∶使人回想起某一特殊时代、时期、地方、文化或文明的文艺作品的感染力
带有一点日本风趣的…风景画墙纸的集成
〖humor;wit;salt〗∶幽默或诙谐的趣味
一个民族充满着生命力、活力和性格的风趣
一个风趣横生的人
风骚
fēngsāo
〖literaryexcellence〗∶风指《诗经》里的《国风》,骚指屈原所作的《离骚》,后代用来泛称文学
江山代有才人出,各领风骚数百年。——赵翼《论诗》
唐宗宋祖,稍逊风骚。——毛泽东《沁园春·雪》
〖coquettish〗∶指妇女举止轻佻放荡
〖beautiful〗∶形容女子秀丽、俊俏
体态风骚
风骚娘们
fēngsāoniángmen
〖peat;amorouswoman〗大胆风骚的女人
一个漂亮的风骚娘们
风沙
fēngshā
〖sandblownbythewind〗夹着沙土的风
风扇
fēngshàn
〖fan〗∶产生人工气流的一种工具或装置(如使一个宽的表面作飘荡或回旋运动)
〖electricfan〗∶用电驱动产生气流的装置
风尚
fēngshàng
〖prevaillingcustom〗社会风貌与时尚
树立新风尚
风声
fēngshēng
〖rumor〗传出来的消息
风声很紧
走漏风声
风声鹤唳
fēngshēng-hèlì
〖thewhiningofthewindandthecryofcranes;afleeingarmy’ssuspicionofdangerattheslightestsound;besonervousandfearfulthataslightmovementinthewindisenoughtomakeonejittery〗鹤唳:鹤叫。《晋书·谢玄传》记载,东晋时,秦主苻坚率众攻晋,列阵淝水,谢玄等率精兵击破秦军,秦军在败逃途中极度惊慌疑惧或自相惊扰。“闻风声鹤唳,皆以为王师已至”。形容非常慌张,到了自惊自扰的程度
风声鹤唳,草木皆兵
风湿病
fēngshībìng
〖rheumatism〗以肌肉、关节或纤维组织的炎症或疼痛为特征的疾病
风湿性关节炎
fēngshīxìngguānjiéyán
〖rheumatoidarthritis〗原因未明的一种全身性疾病,特征为关节结构的炎症和肿胀、慢性进行性病程,并以一个或几个关节完全强直、永久性病废和丧失劳动力而告终
风蚀
fēngshí
〖winderosion〗地壳物质被天然作用(包括风化作用、溶解作用、磨蚀作用和搬运作用)所破坏并被带走的地质作用;特指地面被破坏,同时物质颗粒(如土壤)被流水、冰川或风所带走
风势
fēngshì
〖thewaythewindblows〗∶风的情势;风力
到了傍晚,风势越来越大了
〖situation〗∶比喻事态发展的情势
探探风势再说
风霜
fēngshuāng
〖windfrost〗∶在有冷空气吹来的地区出现的一种气霜
〖hardships〗∶比喻旅途上或生活中所经历的艰难困苦
久经风霜
风水
fēngshui
〖windedema〗∶水肿病的一种。多由风邪侵袭,肺气失于宣降、不能通调水道、水湿潴留体内所致
〖geomanticomen;fengshui〗∶旧指住宅基地、坟地等的自然形势,如地脉、山水的方向等的体系
风水先生
fēngshuixiānsheng
〖geomancer〗用泥土占卜的人
风丝,风丝儿
fēngsī,fēngsīr
〖breeze〗很小的风
天气热得很,连一点风丝儿也没有
风俗
fēngsú
〖socialcustom〗特定区域、特定人群沿革下来的风气、礼节、习惯等的总和
说书虽小技,然必句性情,习风俗。——清·黄宗羲《柳敬亭传》
近岁风俗尤为侈靡。——宋·司马光《训俭示康》
风俗人情
fēngsú-rénqíng
〖customandhumanfeelings〗特定地区、特定人群沿革下来的风尚、礼节、习惯等
风俗习惯
fēngsú-xíguàn
〖habitsandcustoms〗个人或集体的传统风尚、礼节、习性
遵循他的祖先的风俗习惯
风速
fēngsù
〖windspeed〗∶若空气流动是风,则空气运动的速率就是风速
〖windvelocity〗∶单位时间内空气沿水平方向流动的距离
风瘫
fēngtān
〖paralysis〗瘫痪的通称:即瘫痪、麻痹,身体任何部位运动的或感觉的功能完全或部分丧失
风调雨顺
fēngtiáo-yǔshùn
〖goodweatherforthecrops;favourabsleweather〗指风雨适时,与农事有利。形容年成好
风调雨顺,五谷丰登
风头
fēngtou
〖thewaythewindblows〗∶风刮的方向
风头
fēngtou
〖thetrendofevents(asaffectingaperson)〗∶比喻形势的发展方向或与个人有利害关系的情势
〖limelight;publicityonereceives〗∶舆论注意的中心,出头露面,显示个人的表现
出风头
风土
fēngtǔ
〖naturalconditionsandsocialcustoms〗指风俗习惯与地理环境等
风土人情
fēngtǔ-rénqíng
〖localconditionsandcustoms〗指一个地方的气候、地势、习俗、礼节、喜好等
我是初到此地,不懂这里的风土人情
风味
fēngwèi
〖specialflavor;localcolor〗风格、特征与趣味、味道
风味小吃
一台地方风味的文艺晚会
风味食品
fēngwèishípǐn
〖typicallocaldish〗按特殊方式制作的餐桌食品;常指按特殊烹饪风味制作的食品
用煮马铃薯做成的风味食品
风闻
fēngwén
〖learnthroughhearsay;getwindof〗传闻得知
风闻老夫父母坟墓已坏削。——《汉书·南粤王赵佗传》
风闻局长因受贿判刑了
风物
fēngwù
〖scenery〗风景和物品。喻指大气候
风物长宜放眼量
风险
fēngxiǎn
〖risk;hazard〗危险;遭受损失、伤害、不利或毁灭的可能性
担风险
风箱
fēngxiāng
〖windbox〗∶一种(如向冲天炉、高炉或锻铁炉风口)鼓风的容器
〖wind-chest〗∶给管风琴的管子或簧片在压力下送风的贮风器
〖bellows〗∶产生空气射流的机械装置
风向
fēngxiàng
〖winddirection〗∶风吹来的方向,尤指与航向有关的
〖trend〗∶比喻时势变化的趋向
奇怪的是有些作家喜欢伸起头辨风向
风行
fēngxíng
〖beinfashion;bepopular〗∶盛行,普遍流行。通常是短时期的习惯、用法或式样
风行一时
〖quickly〗∶形容迅速
雷厉风行
风行一时
fēngxíng-yīshí
〖bepopularforawhile;becomeafadofthetime〗∶风行:流行。形容事物在一时间极为普遍
这种发型曾风行一时
〖passing〗∶短暂的;很快消失的
风雅
fēngyǎ
〖elegant;refined〗∶文雅。端庄的或高雅的,尤指外貌或举止端庄的或高雅的
举止风雅
〖ofpoems;literarypursuit〗∶《诗经》有《国风》、《大雅》、《小雅》等部分,后世用风雅泛指诗文方面的事
风烟
fēngyān
〖mistandclouds〗风尘、烟雾;云气
城阙辅三秦,风烟望五津。——唐·王勃《杜少府之任蜀州》
风烟俱净,天山共色。——吴均《与朱元思书》
风言风语
fēngyán-fēngyǔ
〖slanderousgossips;groundlesstalk〗私下议论或恶意中伤的话;无根据的传闻
这事难免会惹起一些风言风语来,不必过分计较
风衣
fēngyī
〖outergarment〗遮风、挡雨、御寒的长衣
风油精
fēngyóujīng
〖essentialbalm〗用薄荷脑、樟脑、桉叶油、柳酸甲脂等加液状石腊、叶绿素、香精油制成带绿色液状的药物。应用范围很广,对头痛、风湿骨痛、牙痛、晕车晕船等有一定疗效
风雨交加
fēngyǔ-jiāojiā
〖stormaccompaniedbyrain〗比喻不利的事碰到一起
你看,这简直是风雨交加,叫我怎么应付
风雨飘摇
fēngyǔ-piāoyáo
〖swayinginthestorm;bebuffetedbywindandrain〗∶飘摇:本作“漂摇”,一作飘荡。形容动荡不安,形势很不稳定
死生契阔心如铁,风雨飘摇鬓欲丝。——宋·范成大《石湖诗集》
〖venturous;precarious〗∶危险的,有危险的
一家风雨飘摇的企业
风雨凄凄
fēngyǔ-qīqī
〖raininginthestormandcold〗凄风苦雨,倍觉凄凉
风雨凄凄,鸡鸣喈喈。——《诗·郑风·风雨》
风雨如晦
fēngyǔ-rúhuì
〖windandrainsweepingacrossagloomysky——agrimandgravesituation;itblowsandrainsasinadarknight〗风吹雨落,天色昏暗。比喻社会黑暗,局势动荡
风雨如晦,鸡鸣不已。——《诗·郑风》
风雨如磐
fēngyǔ-rúpán
〖windandrainsweepingacrossagloomysky-agrimandgravesituation〗∶风雨交加,有如磐石下压
〖darksocietyordifficultposition〗∶喻处境艰难或世道险恶
敌伪统治区的人民在风雨如磐中煎熬
风雨同舟
fēngyǔ-tóngzhōu
〖standtogetherthroughthickandthin;peopleinthesameboatshouldhelpeachotherindistress〗在狂风暴雨中同船共渡。比喻患难与共,同舟共济
风雨无阻
fēngyǔ-wúzǔ
〖inallwindsandweathers;rainorshine〗风雨都阻挡不住,指事情一定如期进行
风雨衣
fēngyǔyī
〖outergarment〗兼作遮挡风、雨两用的外衣
风月
fēngyuè
〖gentlebreezeandbrightmoonlight〗∶本指清风明月
初秋凉夕,风月甚美。——《南史·褚彦回传》
〖mattersconcerningalove;seductiveartsofawoman〗∶男女情爱
如今长大了,渐知风月。——《红楼梦》
风云变幻
fēngyún-biànhuàn
〖suddenchangeofasituation;changeablesituation〗比喻局势的动荡与变化
然而那么风云变幻的事,恐怕世界上是不多有的。——鲁迅《三闲集》
风云人物
fēngyúnrénwù
〖manofthemoment〗对时局发展起过关键作用、贡献突出的著名人物
风云突变
fēngyún-tūbiàn
〖thereisasuddenchangeinthesituation〗比喻局势突然发生巨大变化
风韵
fēngyùn
〖charm〗风度;韵致
风韵秀彻。——《晋书·桓石秀传》
——多指女子
天然一段风韵,全在眉梢;平生万种情思,悉堆眼角。——《红楼梦》
风灾
fēngzāi
〖disastercausedbyawindstorm〗因暴风、台风或飓风过境而造成的灾害
风筝
fēngzheng
〖kite〗一种玩具,用一张轻质材料铺粘在框架上,通常还带一条起平衡作用的尾穗,以便在一根长线牵连下,飘扬空中
风烛残年
fēngzhú-cánnián
〖inone’sdecliningyears;attheflickeringstageofone’slife;haveonefootinthegrave;oldandailingislikeacandlegutteringinthewind〗风中之烛易灭。喻指老人的残年,不久于世
只这风烛残年,没的倒是眼泪倒回去,望肚子里流。——《儿女英雄传》


fěng
【动】
讽刺;委婉劝告。通“讽”〖mock;ridicule;satire;adviseinmildtone〗
而王与任王后以此使人风止李太后,李太后内有淫行,亦已。——《史记·梁孝王世家》
故布衣皆得风议,何况公卿之史乎?——《盐铁论》
蚡乃微言太后风上。——《汉书·田蚡传》
又如:风规(讽刺规劝);风谏(婉言劝谏。即讽谏);风谕(讽告,婉言开导)
另见fēng;fèng


fèng
【动】
吹拂〖blow〗。如:春风风人
比喻感化〖reformamisguidedpersonthroughpersuasion,etc.〗
天子于是以式终长者,故尊显以风百姓。——《史记·平准书》
又如:风民(感化、教化人民)
另见fēng;fěng

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HNHLI 斜(竹)钩(弓)斜(竹)緃(中)点(戈)

– HNMLI 斜(竹)钩(弓)横(一)緃(中)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄥˋ

– ㄈㄥ

拼音 พินอิน:

– fèng

– fēng

前缀: 虫=[体]虫也。

字身: 几一=[用]气出,象环境中的变化。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]气动虫生之意,自然界空气流动,有影响,神采。

体:

中风: 中了风邪,即脑充血症。

风门: 防风的门。

风景: 自然景物。

风月: 清风与明月,或发生在其中之事。

风水: 风与水,指一种环境判断的知识。

风湿: 关节病。

风沙: 风吹扬沙。

风涛: 风吹起涛。

风浪: 风吹有浪。

风烛: 风中之烛,指人之晚年。

风土: 风与土,指当地自然状况。

风声: 风有声,指消息。

风向: 风的方向。

风箱: 产生风的箱子。

风扇: 产生风的扇子。

风尘: 风与尘,指人世的烦扰。

风车: 以风为动力之车。

风力: 以风为动力。

风帽: 防风之帽。

风邪: 因风受邪,一种病。

风俗: 自然习俗。

风伯: 风神。

风气: 影响成了气候。

风信: 风的信用,风吹的方向有一定时期者,如季候风、花信风等。

风纪: 行为法纪。

用:

风骨: 可知的傲骨。

风采: 可见的神采。

风格: 可见的格调。

风波: 风与波,指莫测的变化。

风潮: 风与潮,指突发的事件。

风流: 风像水一般流,指流处遗留下来的各种事件。

风凉: 风很凉。

风光: 风景之光;荣耀的样子。

风趣: 各种变化的趣味。

风范: 影响行为的模范。

风行: 影响力如风之传送。

风靡: 受到影响。

风神: 变化的神态。

风度: 神采与态度。

风霜: 风与霜,指岁月艰苦。

风云: 风与云,指变化莫测。

风雅: 神采雅致。

风姿: 神采姿态。

风头: 风之头,指最引人注意者。

风色: 风之势,指各种现象。

风仪: 神采仪表。

风情: 神采情意。

风味: 变化的趣味。

风骚: 神采很放荡。

风华: 神采才华。

风韵: 神采韵致。

因:

风闻: 因风而闻,指传来消息。

风蚀: 风的侵蚀。

风化: 被风吹化。

果:

组合字: 𩗩枫煈堸疯偑岚飖飙猦飘飁颿飌颽沨讽飒

越南音 เสียงเวียดนาม : phongz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!