ลำดับขีดอักษร:魂【hún】

หมวดอักษร: 鬼

ความหมายปัจจุบัน :

魂 [hún] 魂魄 (hún pò)วิญญาณ (húnpò)วิญญาณ 魂飞魄散 (hún fēi pò sàn)อุปมาถึงตกใจมากจนขวัญหนีดีฝ่อ 魂牵梦萦 (hún qiān mèng yǐng)เฝ้าคะนึง, คะนึงหา 魂灵 (hún líng)วิญญาณ (húnlíng)วิญญาณ 魂不附体 (hún bù fù tǐ)อกสั่นขวัญหาย อกสั่น ขวัญแขวน 魂不守舍 (hún bù shǒu shè)อุปมาว่า สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว, สติแตกกระจาย” “

พัฒนาการตัวอักษร :hún
迷信的人指附在人体上主宰人,又可离开肉体而独立存在的实体:魂灵。鬼魂。魂不附体。
指精神或情绪:魂飞魄散(形容极度惊恐)。魂不守舍。
笔画数:13;
部首:鬼;
笔顺编号:1154325113554
笔顺:横横折捺撇竖折横横撇折折捺

hún
【名】
(形声。从鬼,云声。本义:灵魂,古人想象的能离开人体而存在的精神)
同本义〖soul〗
魂,阳气也。——《说文》
人生始化为魄,既生魄,阳曰魂。——《左传·昭公七年》
聊乐我魂。——《韩诗·出其东门》
魂者,精气也。——《论衡·纪妖》
精气为物,游魂为变。——《易·系辞》
随神而来往者谓之魂。——《灵枢经》
魂去尸长留。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
魂悸以魄动。——唐·李白《梦游天姥吟留别》
又如:魂识(心灵;魂灵);魂气(灵魂);魂骸(死者的灵魂和躯体);魂质(灵魂和实体)
精神,神志〖spirit;mood〗。如:断魂;梦魂萦绕;神魂颠倒;魂交(精神相感应,结合);魂鉴(精神理智)。泛指一切事物的精灵。如:花魂;诗魂;柳魂
国家、民族崇高的精神〖theloftyspiritofanation〗。如:民族魂;国魂
魂不附体
húnbùfùtǐ
〖soulandbodyparted〗∶灵魂脱离了躯体
〖severelyshocked;befrightenedoutofone’swits〗∶形容因惊吓而极度恐惧
使小生魂不附体。——元·乔吉《金钱记》
魂不守舍
húnbùshǒushè
〖extremelyfrightened〗指人的灵魂离开了躯壳。形容精神不集中,也形容惊恐万分
他终日昏昏沉沉,魂不守舍
魂飞魄散
húnfēi-pòsàn
〖frightenedoutofone’swits〗魂魄都飞散了。比喻惊恐万状,吓得六神无主
吓得庞统魂飞魄散。——《三国演义》
魂魄
húnpò
〖soul〗旧指附于人体的精神灵气,俗称人体有三魂七魄
魂牵梦萦
húnqiān-mèngyíng
〖miss…verymuch〗形容日夜牵挂,十分思念
他认出了这正是失散多年、日夜魂牵梦萦的爱子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MIHUI 横(一)点(戈)斜(竹)仰(山)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄣˊ

拼音 พินอิน:

– hún

前缀: 鬼=[体]人死后之精气。

字身: 云=[用]象山川气象之回转形。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]形体之上的精神现象,常指人死后而言。

体:

灵魂: 生命之精神。

国魂: 国家之精神。

魂魄: 精神本体。

魂轿: 丧家为死者所备之轿。

魂车: 丧家为死者所备之车。

魂灵: 精神本体之灵。

魂气: 精神本体之气。

魂梦: 精神本体之梦。

用:

因:

魂销: 精神销毁。

魂飞: 精神飞散。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : cuun

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghuon

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ven

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : huen2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : wan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hung5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hun5

日音 เสียงญี่ปุ่น : kon

韩音 เสียงเกาหลี : hon

越南音 เสียงเวียดนาม : hoonf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!