ศัพท์จีนด้านการบัญชี 会计

กระแสเงินสด
现金流量, 资金流动, (公司、政府等的)现金流转, 积极的现金流转
xiàn jīn liú liàng , zī jīn liú dòng , ( gōng sī 、 zhèng fǔ děng de ) xiàn jīn liú zhuǎn , jī jí de xiàn jīn liú zhuǎn

กระแสรายวัน
流水账, 往来账, 活期
liú shuǐ zhàng , wǎng lái zhàng , huó qī

กองทุน
基金
jī jīn

การกู้ยืม
借贷
jiè dài

การเก็บภาษีทางตรง
直接税
zhí jiē shuì

การขาดทุนตามบัญชี
帐面损失, 帐面亏损
zhàng miàn sǔn shī , zhàng miàn kuī sǔn

การขาดทุนประจำปี
年度亏损, 年度损失, 年损
nián dù kuī sǔn , nián dù sǔn shī , nián sǔn

การขาดทุนสุทธิ
净损失, 净亏损
jìng sǔn shī , jìng kuī sǔn

การขายเงินเชื่อ
赊销, 信用销售, 赊卖, 先售货后收款, 赊售, 信用买卖
shē xiāo , xìn yòng xiāo shòu , shē mài , xiān shòu huò hòu shōu kuǎn , shē shòu , xìn yòng mǎi mài

การขายเงินสด
现款销售
xiàn kuǎn xiāo shòu

การคิดดอกเบี้ยทบต้น
利滚利计算法, 复利计算法
lì gǔn lì jì suàn fǎ , fù lì jì suàn fǎ

การคิดต้นทุน
成本计算, 生产费
chéng běn jì suàn , shēng chǎn fèi

การคืนเงินภาษี
退税, 退还关税
tuì shuì , tuì huán guān shuì

การคืนอากร (ขาเข้า)
退还的关税, 退税(指进口货物再出口时退还其进口时的关税)
tuì huán de guān shuì , tuì shuì ( zhǐ jìn kǒu huò wù zài chū kǒu shí tuì huán qí jìn kǒu shí de guān shuì )

การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (ZBB)
零基础预算(ZBB)
líng jī chǔ yù suàn (ZBB)

การจำแนกบัญชี
帐户科目分类
zhàng hù kē mù fēn lèi

การแจ้งรายการเสียภาษีต่อศุลกากร
报关
bào guān

การเฉลี่ยเงินได้ (เพื่อประเมินภาษี)
收入平均计算(为评估税值而进行的)
shōu rù píng jūn jì suàn ( wéi píng gū shuì zhí ér jìn xíng de )

การชำระคืนเงินกู้
偿还借款
cháng huán jiè kuǎn

การชำระเงินล่วงหน้า
预付(款项), 提前给付
yù fù ( kuǎn xiàng ), tí qián gěi fù

การชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ
(公司等的)停业清理, 清算
( gōng sī děng de ) tíng yè qīng lǐ , qīng suàn

การซื้อขายเงินผ่อน
分期付款
fēn qī fù kuǎn

การซื้อขายด้วยเงินสด
现金购物交易, 现款购物取货交易, 现款交易, 现金交易, 概不赊欠
xiàn jīn gòu wù jiāo yì , xiàn kuǎn gòu wù qǔ huò jiāo yì , xiàn kuǎn jiāo yì , xiàn jīn jiāo yì , gài bù shē qiàn

การตรวจสอบบัญชี
审计, 稽核, 查帐
shěn jì , jī hé , chá zhàng

การตรวจสอบรายการบัญชีทั้งระบบ
内部审计, 内部稽核, 内部查账
nèi bù shěn jì , nèi bù jī hé , nèi bù chá zhàng

การแต่งบัญชี
弄虚作假, 做假帐
nòng xū zuò jiǎ , zuò jiǎ zhàng

การทำบัญชี
簿记, 记帐, 做帐
bù jì , jì zhàng , zuò zhàng

การทำรายการปรับปรุงบัญชี
金额里算(债务或索赔的清算)
jīn é lǐ suàn ( zhài wù huò suǒ péi de qīng suàn )

การธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อย
小额银行(存放)业务
xiǎo é yín háng ( cún fàng ) yè wù

การประเมินภาษี
估定税额, 课税估价, 摊派税捐估计, 税捐估价, 税款查定, 估税, 海关估价, 海关估值, 关税估价, 征税估值, 征税估价, 纳税鉴定, 评税, 税额评定, 税收评定
gū dìng shuì é , kè shuì gū jià , tān pài shuì juān gū jì , shuì juān gū jià , shuì kuǎn chá dìng , gū shuì , hǎi guān gū jià , hǎi guān gū zhí , guān shuì gū jià , zhēng shuì gū zhí , zhēng shuì gū jià , nà shuì jiàn dìng , píng shuì , shuì é píng dìng , shuì shōu píng dìng

การปิดบัญชีประจำปี
年度决算
nián dù jué suàn

การผ่อนชำระ
分期付款
fēn qī fù kuǎn

การวิเคราะห์งบการเงิน
财务报告分析, 财务报表分析
cái wù bào gào fēn xī , cái wù bào biǎo fēn xī

การวิเคราะห์ต้นทุน
成本分析
chéng běn fèn xī

การสอบบัญชี
查帐, 审计, 审核, 审计学
chá zhàng , shěn jì , shěn hé , shěn jì xué

การโอนเงิน
汇寄, 汇兑, 转帐, 汇款
huì jì , huì duì , zhuǎn zhàng , huì kuǎn

กำไร
赚, 益处, 得益, 利润
zhuàn , yì chu , dé yì , lì rùn

กำไรก่อนหักภาษี
付税前盈余, 课税前收益, 税前收益额, 纳税前收益额, 税前利润
fù shuì qián yíng yú , kè shuì qián shōu yì , shuì qián shōu yì é , nà shuì qián shōu yì é , shuì qián lì rùn

กำไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ย
付息税前盈余
fù xí shuì qián yíng yú

กำไรต่อปี
每年收益, 年收益, 年利润
měi nián shōu yì , nián shōu yì , nián lì rùn

กำไรสุทธิ
净利, 纯利, 纯收益, 净收入, 收益净额, 纯利润, 所赚的钱, 收入
jìng lì , chún lì , chún shōu yì , jìng shōu rù , shōu yì jìng é , chún lì rùn , suǒ zhuàn de qián , shōu rù

กำไรหลังหักภาษี
课税后收益, 课税后收益, 纳税后利润, 税后利润
kè shuì hòu shōu yì , kè shuì hòu shōu yì , nà shuì hòu lì rùn , shuì hòu lì rùn

ครบกำหนดการชำระเงิน
(汇票、票据)到期
( huì piào 、 piào jù ) dào qī

ความสามารถชำระหนี้สิน
偿付能力
cháng fù néng lì

ค่าใช้จ่าย
开支, 代价, 支出, 费用
kāi zhī , dài jià , zhī chū , fèi yòng

ค่าใช้จ่ายค้างชำระ
未付费用
wèi fù fèi yòng

ค่าธรรมเนียม
例费, 服务费, 手续费
lì fèi , fú wù fèi , shǒu xù fèi

ค่าเสื่อมราคา
贬值, 减价, 折旧, 折旧费, 磨损, 磨损费
biǎn zhí , jiǎn jià , zhé jiù , zhé jiù fèi , mó sǔn , mó sǔn fèi

งบกระแสเงินสด
现金流水账, 现金流转表, 现金流量表, 现金收支一览表
xiàn jīn liú shuǐ zhàng , xiàn jīn liú zhuǎn biǎo , xiàn jīn liú liàng biǎo , xiàn jīn shōu zhī yī lǎn biǎo

งบการเงิน
财务报告, 财务报表, 财务政(务)决算, 财务结算, 财务账
cái wù bào gào , cái wù bào biǎo , cái wù zhèng ( wù ) jué suàn , cái wù jié suàn , cái wù zhàng

งบดุลประจำปี
年终结余, 年终结算
nián zhōng jié yú , nián zhōng jié suàn

งบประมาณประจำปี
年度预算
nián dù yù suàn

เงินกู้
贷款, (借出的)贷款
dài kuǎn , ( jiè chū de ) dài kuǎn

เงินทดรองจ่าย
预付款, 预付款项, 垫款
yù fù kuǎn , yù fù kuǎn xiàng , diàn kuǎn

เงินสด
现款, 现金, 现钞(纸币或硬币;通货)
xiàn kuǎn , xiàn jīn , xiàn chāo ( zhǐ bì huò yìng bì ; tōng huò )

เงินสำรอง
备用金, 储备金
bèi yòng jīn , chǔ bèi jīn

เงินหมุนเวียน
货币流通, 流通货币, 资金周转, 流动货币, 通货, 流动资金
huò bì liú tōng , liú tōng huò bì , zī jīn zhōu zhuǎn , liú dòng huò bì , tōng huò , liú dòng zī jīn

จำนวนเงินสุทธิ
进净总值, 净数
jìn jìng zǒng zhí , jìng shù

ชำระค่าปรับ
缴纳罚款, 交罚款
jiǎo nà fá kuǎn , jiāo fá kuǎn

ชำระคืนเงินกู้
退回贷款, 退回借款
tuì huí dài kuǎn , tuì huí jiè kuǎn

เช็ค
支票(check)
zhī piào (check)

เช็คขีดคร่อม
横线支票, 划线支票, 转账支票
héng xiàn zhī piào , huà xiàn zhī piào , zhuǎn zhàng zhī piào

เช็คขีดคร่อมไม่ระบุชื่อผู้ถือ
无记名划线支票, 不记名划线支票
wú jì míng huà xiàn zhī piào , bù jì míng huà xiàn zhī piào

เช็คเงินสด
兑现支票, 现金支票, 现金核对
duì xiàn zhī piào , xiàn jīn zhī piào , xiàn jīn hé duì

เช็คที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
不兑现支票, 不能兑现支票, 拒付支票, 被拒付支票, 空头支票
bù duì xiàn zhī piào , bù néng duì xiàn zhī piào , jù fù zhī piào , bèi jù fù zhī piào , kōng tóu zhī piào

เช็คไม่ระบุจำนวนเงิน
空白支票, 空额支票
kòng bái zhī piào , kòng é zhī piào

ฐานะการเงิน
信用状况, 资信状况, 信用证况, 信用评价
xìn yòng zhuàng kuàng , zī xìn zhuàng kuàng , xìn yòng zhèng kuàng , xìn yòng píng jià

ดร๊าฟท์
汇票, 银行汇票(Draft)
huì piào , yín háng huì piào (Draft)

ดอกเบี้ย
应利息
yìng lì xī

ดอกเบี้ยคงค้าง
应计利息
yīng jì lì xī

ดอกเบี้ยคงที่
定息, 定额利息
dìng xí , dìng é lì xī

ดอกเบี้ยเงินกู้
借贷利息, 贷款利息, 债利
jiè dài lì xī , dài kuǎn lì xī , zhài lì

ดอกเบี้ยเงินฝาก
存款利息
cún kuǎn lì xī

ตั๋วเงินที่ธนาคารรับรอง
银行承兑汇票, 银行认付票据
yín háng chéng duì huì piào , yín háng rèn fù piào jù

ถอนเงิน
撤资, 取钱, 取款, 提款
chè zī , qǔ qián , qǔ kuǎn , tí kuǎn

ทุนหมุนเวียนสุทธิ
净流动资本, 营运资金净额, 净营运资金
jìng liú dòng zī běn , yíng yùn zī jīn jìng é , jìng yíng yùn zī jīn

ธนาคารพาณิชย์
商业银行
shāng yè yín háng

ธนบัตรปลอม
伪造纸币, 假币
wěi zào zhǐ bì , jiǎ bì

ธนาคารกรุงเทพ
盘谷银行
pán gǔ yín háng

ธนาคารกสิกร
泰华农民银行
tài huà nóng mín yín háng

บัญชีกระแสรายวัน
经常帐户, 往来帐户, 流水帐
jīng cháng zhàng hù , wǎng lái zhàng hù , liú shuǐ zhàng

บัญชีเงินสด
现金帐户
xiàn jīn zhàng hù

บัญชีเงินเดือน
工资帐户
gōng zī zhàng hù

บัญชีเจ้าหนี้
应付帐款, 应付款, 应付帐
yìng fu zhàng kuǎn , yìng fu kuǎn , yìng fu zhàng

บัญชีลูกหนี้
应收未收帐款, 应收帐款, 应收款, 应收款项
yīng shōu wèi shōu zhàng kuǎn , yīng shōu zhàng kuǎn , yīng shōu kuǎn , yīng shōu kuǎn xiàng

บัญชีรายได้และรายจ่าย
国民收入和支出统计
guó mín shōu rù hé zhī chū tǒng jì

ปฏิเสธการจ่ายเงิน
拒付, 拒收票据, 拒绝付款
jù fù , jù shōu piào jù , jù jué fù kuǎn

ประหยัดค่าใช้จ่าย
节省开销, 节省费用
jié shěng kāi xiāo , jié shěng fèi yòng

ภาษีขาเข้า
财政关税, 收入关税, 输入税, 进口税
cái zhèng guān shuì , shōu rù guān shuì , shū rù shuì , jìn kǒu shuì

ภาษีขาออก
输出税, 出口税
shū chū shuì , chū kǒu shuì

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
收费连同缴税, 预扣税款, 扣缴税捐, 预提税款
shōu fèi lián tóng jiǎo shuì , yù kòu shuì kuǎn , kòu jiǎo shuì juān , yù tí shuì kuǎn

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
增值税, 价值增加税(VAT)
zēng zhí shuì , jià zhí zēng jiā shuì (VAT)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
(单项)财产净价值, 资产净值, 财产净价值, 实际财产值
( dān xiàng ) cái chǎn jìng jià zhí , zī chǎn jìng zhí , cái chǎn jìng jià zhí , shí jì cái chǎn zhí

ยอดดุลบัญชี
结余(轧平)帐目, 差额清算, 决算帐户
jié yú ( zhá píng ) zhàng mù , chā é qīng suàn , jué suàn zhàng hù

ระบบการชำระเงิน
付酬制度
fù chóu zhì dù

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
非税所得, 免税收入, 非课税收入
fēi shuì suǒ dé , miǎn shuì shōu rù , fēi kè shuì shōu rù

รายรับรายจ่าย
收支
shōu zhī

รายรับสุทธิ
净收益, 净收入, 纯收入
jìng shōu yì , jìng shōu rù , chún shōu rù

รายได้สุทธิ
可支配所得, 税后收入, 可支配收入, 可支配的个人收入, 纳税后个人可用收入, 纯收益, 净收入, 收益净额
kě zhī pèi suǒ dé , shuì hòu shōu rù , kě zhī pèi shōu rù , kě zhī pèi de gè rén shōu rù , nà shuì hòu gè rén kě yòng shōu rù , chún shōu yì , jìng shōu rù , shōu yì jìng é

ลดหย่อนภาษี
减税
jiǎn shuì

วันครบกำหนดชำระเงิน
交割日, 交付日期, 支付日, 付款日期, 清偿日
jiāo gē rì , jiāo fù rì qī , zhī fù rì , fù kuǎn rì qī , qīng cháng rì

วิเคราะห์ด้วยตัวเลข
数值分析
shù zhí fēn xī

วิธีชำระเงิน
支付方式, 付帐方式
zhī fù fāng shì , fù zhàng fāng shì

สถานะการเงิน
资金状况, 金融状况
zī jīn zhuàng kuàng , jīn róng zhuàng kuàng

สมุดเช็ค
(银行)支票册, 支票簿
( yín háng ) zhī piào cè , zhī piào bù

สมุดบัญชี
簿记, 记帐, 银行存折, 账本, 分类帐, 商业帐簿, 日记帐, 帐簿, 帐册, 现金帐簿, 现金簿
bù jì , jì zhàng , yín háng cún zhé , zhàng běn , fēn lèi zhàng , shāng yè zhàng bù , rì jì zhàng , zhàng bù , zhàng cè , xiàn jīn zhàng bù , xiàn jīn bù

สำนักงานสอบบัญชี
审计事务所
shěn jì shì wù suǒ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
税收权益
shuì shōu quán yì

สินเชื่อ
信用, 信贷
xìn yòng , xìn dài

หนี้
债, 债务
zhài , zhài wù

หนี้สินที่ปรากฏในบัญชี
帐面债务, 帐面上之负债, 帐面负债
zhàng miàn zhài wù , zhàng miàn shàng zhī fù zhài , zhàng miàn fù zhài

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
财务报表说明, 财务报表注解说明
cái wù bào biǎo shuō míng , cái wù bào biǎo zhù jiě shuō míng

หักบัญชี
抵账
dǐ zhàng

เหมาจ่ายเป็นรายเดือน
包月
bāo yuè

อัตราการแลกเปลี่ยน
汇率, 竞换率
huì lǜ , jìng huàn lǜ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
存款利率
cún kuǎn lì lǜ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
贷款利率
dài kuǎn lì lǜ

อัตราแลกเปลี่ยน (เงินตรา)
兑换率, 外汇率, 外汇汇率, 汇价, 汇率
duì huàn lǜ , wài huì lǜ , wài huì huì lǜ , huì jià , huì lǜ

อากร
税, 关税
shuì , guān shuì

อากรศุลกากร
关税, 进出口关税
guān shuì , jìn chū kǒu guān shuì

อากรสรรพสามิต
国内货物税, 强征货物税
guó nèi huò wù shuì , qiǎng zhēng huò wù shuì

อากรแสตมป์
印花税
yìn huā shuì

แอลซี (เลตเตอร์ออฟเครดิต)
信用证
xìn yòng zhèng

โอนเงิน
转帐
zhuǎn zhàng

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!