ศัพท์จีนเกี่ยวกับ สาขาวิชา 专业 – 系

学科 [xuékē] สาขาวิชา
系/ 学院 [xì/ xuéyuàn] คณะ
法律系 [fǎlǜ xì] คณะนิติศาสตร์
会计系 [kuàijì xì] คณะบัญชี
牙科学系 [yákē xuéxì] คณะทันตแพทย์
医学系 [yīxué xì] คณะแพทยศาสตร์
政治系 [zhèngzhì xì] คณะรัฐศาสตร์
语言文学系 [yǔyán wénxué xì] คณะอักษรศาสตร์
建筑系 [jiànzhú xì] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
科学系 [kēxué xì] คณะวิทยาศาสตร์
人文科学系 [rénwén kēxué xì] คณะมนุษยศาสตร์
经济系 [jīngjì xì] คณะเศรษฐศาสตร์
教育系 [jiàoyù xì] คณะศึกษาศาสตร์
新闻系 [xīnwén xì] คณะวารสารศาสตร์
药剂系 [yàojì xì] คณะเภสัชศาสตร์
工程学系 [gōngchéng xuéxì] คณะวิศวกรรมศาสตร์
电气工程学系 [diànqì gōngchéng xuéxì] คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
机械工程学系 [jīxiè gōngchéng xuéxì คณะวิศวกรรมเครื่องกล
兽医系 [shòuyī xì] คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
工商管理学系 [gōngshāng guǎnlǐ xuéxì] คณะบริหารธุรกิจ
商业和会计系 [shāngyè hé kuàijì xì] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
社会学系 [shèhuì xuéxì] คณะสังคมศาสตร์
森林学系 [sēnlín xuéxì] คณะวนศาสตร์
师范学 [shīfàn xué] คณะครุศาสตร์
公立大学 [gōnglì dàxué] มหาวิทยาลัยรัฐบาล
私立大学 [sīlì dàxué] มหาวิทยาลัยเอกชน
开放大学 [kāifàng dàxué] มหาวิทยาลัยเปิด

地理学 [dìlǐxué] ภูมิศาสตร์
法学 [fǎxué] นิติศาสตร์
工程学 [gōngchéngxué] วิศวกรรมศาสตร์
工商管理学士 [gōngshāng guǎnlǐxuéshì] บริหารธุรกิจบัณฑิต
化学 [huàxué] เคมี
建筑学士 [Jiànzhú xuéshì] สถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต
教育学 [jiàoyùxué] ศึกษาศาสตร์, คุรุศาสตร์
教育学士 [jiàoyù xuéshì] คุรุศาสตรบัณฑิต
经济学 [jīngjìxué] เศรษฐศาสตร์
经济学学士 [jīngjìxué xuéshì] ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์
科目 [kēmù] วิชา (subject)
科学 [kēxué] วิทยาศาสตร์
历史 [lìshǐ] ประวัติศาสตร์
泰文 [tàiwén] ภาษาไทย
数学 [shùxué] คณิตศาสตร์
生物学 [shēngwùxué] ชีววิทยา
文学 [wénxué] อักษรศาสตร์
文学士 [wénxuéshì] อักษรศาสตรบัณฑิต
物理学 [wùlǐxué] ฟิสิกส์
英文 [yīngwén] ภาษาอังกฤษ
营养 [yíngyáng] โภชนาการ
药学 [yàoxué] เภสัชศาสตร์
医学 [yīxué] แทพย์ศาสตร์
语言学 [yǔyánxué] ภาษาศาสตร์
中文 [zhōngwén] ภาษาจีน
哲学 [zhéxué] ปรัชญา
政治学 [zhèngzhìxué] รัฐศาสตร์

学院 [xuéyuàn] สถาบัน
部分 [bùfen] ส่วน, ส่วนหนึ่ง (part)
报名 [bàomíng] สมัคร, ลงทะเบียน
留学 [liúxué] เรียนต่อ (to study abroad)
学习 [xuéxí] เรียน (study)
学术 [xuéshù] การศึกษา, วิชาการ
平均分 [píngjūnfēn] เกรดเฉลี่ย,จีพีเอ, GPA-grade-point average (是考生当年进入高校所平均水平的体现)
平均分不低于2 学分。เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2 (GPA 满分是4分,即A=4,B=3,C=2, D=1)
学业平均成绩 [xuéyè píngjūn chéngjī] เกรดเฉลี่ย (GPA-grade-point average)
不低于 [bùdīyú] ไม่ต่ำกว่า (not lower than)
专科 [zhuānkē] วิชาชีพ (specialized subject)
系 [xì] คณะ
专业 [zhuānyè] สาขาวิชา, ภาควิชา (special field of study)
专科学校 [zhuānkē xuéxiào] วิทยาลัยวิชาชีพ
门 [mén] ลักษณะนามของรายวิชา, ประตู
课 [kè] วิชา
讲课 [jiǎngkè] สอน, บรรยายวิชา
讲座 [jiǎngzuò] บรรยายวิชา (course of lectures)
讲解 [jiǎngjiě] อธิบาย(explain)
解释(解釋) [jiěshì] อธิบาย
理解 [lǐjiě] เข้าใจ (understand)
学期 [xuéqī] ภาคการศึกษา, เทอม (term, semester)
必修课 [bìxiūkè] วิชาบังคับ (compulsory course)
选修课 [xuǎnxiūkè] วิชาเลือก
考试 [kǎoshì] สอบ –> 下个月就要考试了。 เดือนหน้าก็จะต้องสอบแล้ว
笔试 [bǐshì] สอบข้อเขียน (written examination)
口试 [kǒushì] lอบปากเปล่า (oral examination)
成绩 [chéngjì] ผมการสอบ
分 [fēn] คะแนน
及格 [jígé] สอบผ่าน
不及格 [bùjígé] สอบไม่ผ่าน, สอบตก
毕业论文 [bìyèlùnwén] วิทยานิพนธ์ (thesis)
学位 [xuéwèi] ระดับการศึกษา(degree)
研究生 [yánjiūshēng] นักศึกษาวิจัย หรือนักศึกษาที่เรียนต่ิอในระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอก
硕士研究生 นักศึกษาปริญญาโท
博士研究生 นักศึกษาปริญญาเอก
考研 [kǎoyán] –> 考研究生
初中 [chūzhōng] ม.ต้น
高中以下 [gāozhōng yǐxià] ต่ำกว่า ม.ปลาย
高中 [gāozhōng] ม.ปลาย –> 我明年高中毕业。 ปีหน้าผมเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
大专 [dàzhuān] อนุปริญญา
本科 běnkē] ปริญญาตรี (undergraduate course-หลักสูตรระดับปริญญาตรี)
学士 [xuéshì] ปริญญาตรี (bachelor) –> 学士学位 ระดับปริญญาตรี
硕士 [shuòshì] ปริญญาโท(master’s degree) –> 硕士学位 ระดับปริญาโท
博士 [bóshì] ปริญญาเอก(doctor) –> 博士学位 ระดับปริญญาเอก
录取 [lùqǔ] การรับเข้า (admit)
我正在等那所大学的录取通知书。ผมกำลังรอหนังสือแจ้งรับเข้าของมหาวิทยาลัย
大学录取分数线 คะแนนสอบแอดมิชชั่นมหาวิทยาลัย
分数线 [fēnshùxiàn] เส้นตัดคะแนนต่ำสุด (minimum passing score)
托福 [tuōfú] โทเฟิล, TOEFL(Test of English as a Foreign Language)

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!