ศัพท์จีน การเมือง 政治

政治 [zhèng zhì] การเมือง
政治家 [zhèng zhì jiā] นักการเมือง
政治家 [zhèngzhìjiā] รัฐบุรุษ
政党 [zhèng dǎng] พรรคการเมือง
政法 [zhèng fǎ] รัฐบาล
执政党 [zhízhèngdǎng] พรรคฝ่ายรัฐบาล
在野党 [zàiyědǎng] พรรคฝ่ายค้าน
政局 [zhèngjú] สถานการณ์การเมือง
中央政府 [zhōng yāng zhèng fǔ] รัฐบาลกลาง
联合政府 [lián hé zhèng fǔ] รัฐบาลผสม
傀儡政府 [kuǐ lěi zhèng fǔ] รัฐบาลหุ่น
参政 [cānzhèng] เข้าร่วมรัฐบาล, เข้าร่วมบริหารประเทศ
政策 [zhèng cè] นโยบาย
政体 [zhèng tǐ] ระบอบการปกครอง
政令 [zhèng lìng] พระราชกฤษฎีกา
政治难民 [zhèng zhì nàn mín] ผู้ลี้ภัยทางการเมือง
政变 [zhèng biàn] รัฐประหาร
政权 [zhèng quán] อำนาจรัฐ
民主 [mín zhǔ] ประชาธิปไตย
宪法 [xiàn fǎ] รัฐธรรมนูญ
修宪 [xiūxiàn] แก้ไขรัฐธรรมนูญ
修改宪法 [xiūgǎixiànfǎ] แก้ไขรัฐธรรมนูญ
独裁 [dú cái] เผด็จการ
共产党 [gòng chǎn dǎng] พรรคคอมมิวนิสต์
总理 [zǒng lǐ] นายกรัฐมนตรี
副总理 [fù zǒng lǐ] รองนายกรัฐมนตรี
总统 [zǒng tǒng] ประธานาธิบดี
部长 [bù zhǎng] รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
副部长 [fù bù zhǎngyì huì] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
常务次长 [chángwùcìcháng] ปลัดกระทรวง
议会 [yì huì ] สภาผู้แทนราษฎร
国会议员 [guó huì yì yuán] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
国会 [guó huì] รัฐสภา
议院 [yìyuàn] รัฐสภา,สภาผู้แทนราษฎร (parliament, congress)
国会议长 [guó huì yì zhǎng] ประธานรัฐสภา
上议院 [shàng yì yuàn] วุฒิสภา
上议员 [shàng yì yuán] วุฒิสมาชิก, สมาชิกวุฒิสภา
参议院主席 [cān yì yuàn zhǔ xí] ประธานวุฒิสภา
国营企业 [guó yíng qǐ yè] รัฐวิสาหกิจ
党魁 [dǎng kuí] หัวหน้าพรรค
领导 [lǐngdǎo] ผู้นำ
会晤 [huìwù] พบ
商议 [shāngyì] ปรึกษา หารือ
党主席 [dǎng zhǔ xí] ประฐานพรรค
党员 [dǎng yuán] สมาชิกพรรค
反对党 [fǎn duì dǎng] พรรคฝ่ายค้าน
国务院 [guó wù yuàn] คณะรัฐมนตรี
内阁 [nèigé] คณะรัฐมนตรี
枢密院 [shū mì yuàn] คณะองคมนตรี
改革 [gǎi gé] ปฎิรูป
改革开放 [gǎigékāifàng] ปฎิรูปเปิดประเทศ
革命 [gé mìng] ปฎิวัติ
抗议 [kàng yì] ประท้วง
示威 [shìwēi] แสดงพลัง, ประท้วง
解散集会 [jiěsànjíhuì] สลายการชุมนุม
捏造 [niēzào] กุเรื่องขึ้นมาเอง (to make up)
解散政党 [jiěsànzhèngdǎng] ยุบพรรคการเมือง
国会 [guóhuì] รัฐสภา, สภาผู้แทนราษฎร
觐见 [jìnjiàn] เข้าเฝ้า(กษัตริย์)
宣誓 [xuānshì] คำกล่าวปฏิญาณ, คำสาบาน
效忠 [xiàozhōng] ถวายความจงรักภักดี
诚实 [chéngshí] ซื่อสัตย์
解散国会 [jiěsànguóhuì] ยุบสภา
选举 [xuǎn jǔ] เลือกตั้ง
选民 [xuǎnmín] ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
大选 [dàxuǎn] การเลือกตั้งครั้งใหญ่ (general election)
选举委员会 [Xuǎnjǔwěiyuánhuì] คณะกรรมการการเลือกตั้ง
当选 [dāngxuǎn] ได้รับการเลือกตั้ง
胜利 [shènglì] ชนะ
失败 [shībài] พ่ายแพ้ –> 大选失败 พ่ายแพ้การเลือกตั้ง
惨败 [cǎnbài] แพ้ยับ –> 大选惨败
民调 [míndiào] โพลล์แสดงความคิดเห็น (opinion poll)
民意调查 [mínyìdiàochá] โพลสำรวจความเห็น
措施 [cuòshī] มาตรการ (measure)
拉票 [lā piào] หาเสียง
选区 [xuǎn qū] เขตเลือกตั้ง
宣称 [xuānchēng] แถลง, ประกาศ
中共中央 [zhōnggòngzhōngyāng] พรรคคอมมิวนิสต์จีน
议程 [yìchéng] วาระการประชุม
法定人数 [fǎdìngrénshù] ครบองค์ประชุมตามกฎหมายกำหนด
提议 [tíyì] เสนอข้อคิดเห็น
贪污 [tānwū] คอรัปชั่น
批准 [pīzhǔn] อนุมัติ
决议 [juéyì] มติ, ข้อสรุป
访问 [fǎngwèn] เยี่ยมเยือน
东盟 [dōngméng] อาเซียน
东南亚国家联盟 [dōngnányàguójiāliánméng] Association of South East Asian Nations (ASEAN)
รายชื่อพรรคการเมืองไทย

为泰党 พรรคเพื่อไทย (พท.)
国家发展为国党 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน(ชพน.
新民主党 พรรคประชาธิปไตยใหม่
泰公民党 พรรคประชากรไทย
爱泰国党 พรรครักประเทศไทย (รปท.)
人民力量党 พรรคพลังชล (พช.)
公平党 พรรคประชาธรรม
泰生活党 พรรคดำรงไทย
大众力量党 พรรคพลังมวลชน
民主党 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)
泰知足党 พรรคไทยพอเพียง
爱和平党 พรรครักษ์สันติ (รส.)
泰幸福党 พรรคไทยเป็นสุข
社会行动党 พรรคกิจสังคม (กส.)
泰自由党 พรรคไทยเป็นไทย
泰自豪党党 พรรคภูมิใจไทย (ภท.)
报效国家党 พรรคแทนคุณแผ่นดิน
天地党 พรรคเพื่อฟ้าดิน
泰农民联盟党 พรรคเครือข่ายชาวนา
新政治党 พรรคการเมืองใหม่(กมม.)
发展泰国党 พรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.)
自由主义党 พรรคเสรีนิยม
国家团结党 พรรคชาติสามัคคี
维国党 พรรคบำรุงเมือง
泰农民党 กสิกรไทย
祖国党 พรรคมาตุภูมิ (มต.)
生活更好党 พรรคชีวิตที่ดีกว่า
泰国社会力量党 พรรคพลังสังคมไทย
为泰国人民党 พรรคเพื่อประชาชนไทย
大众党 พรรคมหาชน
泰国人民党 พรรคประชาชนชาวไทย
热爱土地党 พรรครักแผ่นดิน
国家和平党 พรรคประชาสันติ
新希望党 พรรคความหวังใหม่
义工祖国党 พรรคอาสามาตุภูมิ
体育人民力量党 พรรคพลังคนกีฬา
泰国农民党 พรรคพลังชาวนาไทย
创意泰国党 พรรคไทยสร้างสรรค์
泰国农业党 พรรคเพื่อนเกษตรไทย
玛哈国家发展党 พรรคมหารัฐพัฒนา
รายชื่อนักการเมือง

英禄 [Yīnglù] คุณยิ่งลักษณ์(英禄·西那瓦)
阿披实 [Āpīshí] คุณอภิสิทธิ์
春蓬 [chūnpéng] คุณชุมพล ศิลปอาชา

奥巴马 [Àobāmǎ] บารัค โอบามา (Barack Obama)
白宫 [BáiGōng] ทำเนียบขาว(the White House)
包青天 (包拯) [bāoqīngtiān] ท่านเปาบุ้นจิ้น
本拉登 [BěnLāDēng] โอซามา บินลาเดน (Osama bin Laden)
布什 [Bùshí] บุช (Bush)
邓小平 [Dèng Xiǎopíng] เติ้งเสี่ยวผิง
(เติ้งเสี่ยวผิง เป็นทั้งนักทฤษฎีมาร์กซิสม์ นักปฏิวัติ นักการเมือง นักการทหาร นักการทูต เป็นผู้วางรากฐานเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็นผู้ริเริ่มแนวทางเศรษฐกิจและการปกครองแบบฉบับเติ้งเสี่ยวผิง ที่ยังคุณูปการแก่ประเทศจีนจวบจนถึงปัจจุบัน และด้วยคุณงามความดีที่ท่านปฏิบัติสั่งสมมาตลอดชั่วชีวิต ทำให้เติ้งเสี่ยวผิงเป็นผู้นำที่อยู่ในใจชาวจีนตลอดมา)
关羽 [Guān Yǔ] กวนอู
加利莱奥 [Jiālìlái’ào] กาลิเลโอ (Galileo)
蒋介石 [Jiǎng Jièshí] เจียง ไคเช็ค,Chiang Kai-shek
เป็นนักการเมืองจีนและผู้ก่อตั้ง ประเทศไต้หวัน 台湾 [táiwān] เสียชีวิต 5 เมษายน 2518 ด้วยอาการหัวใจวาย เจียง เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2430 ที่มณฑลเจ้อเจียง (浙江 [zhèjiāng]) จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยของญี่ปุ่น กลับมาเมืองจีนในปี 2454 เป็นหัวหน้าพรรค ก๊กมินตั๋ง 国民党 [guómíndǎng] (Kuomintang-KMT) หลังจาก ซุน ยัตเซน 孙逸仙 [Sūnyìxiān] (Sun Yat-sen) เสียชีวิต เขาเป็นผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งทำการปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์ชิง 清代(Qing Dynasty) แล้วก้าวขึ้นเป็นผู้นำรัฐบาลแห่งชาติของประเทศ สาธารณรัฐจีน (Republic of China-ROC) ระหว่างปี 2471-2518 หลังจากสงครามกลางเมืองของจีน พรรคก๊กมินตั๋งพ่ายแพ้ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนของ เหมา เจ๋อตง ประธานเหมาจึงเปลี่ยนจีนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์และเปลี่ยนชื่อเป็น สาธารณรัฐประชาชนจีน (People Republic of China : PRC) เจียง ไคเช็คจึงต้องหนีไปตั้งรัฐบาลแห่งชาติและสาธารณรัฐจีน ที่เกาะไต้หวันเมื่อปี 2493 และขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศสาธารณรัฐจีน หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า ประเทศไต้หวัน
贾庆林 [Jiǎ Qìnglín] เจี่ยชิ่งหลิน(ประธานสมัชชาการเมืองแห่งชาติของจีน)
克林顿 [Kèlíndùn] คลินตัน (Clinton)
吕布 [Lǚ Bù] ลิโป้
毛泽东 [Máo Zédōng] เหมา เจ๋อตง
(26 ธันวาคม พ.ศ. 2436 — 9 กันยายน พ.ศ. 2519) เป็นบุตรชายในตระกูลชาวนาเจ้าของที่ดิน จบการศึกษาจากวิทยาลัยฝึกหัดครู ก่อนจะเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์จีน หลังจากถูกปราบปรามโดยนายพลเจียง ไคเชก เหมาฯ ได้ขึ้นมาเป็นประธานของคณะโปลิตบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ภายใต้การปกครองของเหมา เจ๋อตง พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนได้ชนะสงครามกลางเมืองจีน และปกครองจีนแผ่นดินใหญ่ได้ เหมา เจ๋อตงได้ประกาศตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน)
迈克尔·法拉第 [màikè’ěr· fǎlādì] ไมเคิล ฟาราเดย์ ( Michael Faraday ) เป็นผู้ประดิษฐ์่ค้นพบสนามไฟฟ้า ซึ่งต่อมาเป็นจุดกำเนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไดนาโม)
胡锦涛 [HúJǐntāo] ประธานาธิบดีหูจิ่นเทา (ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนคนปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งต่อจากนายเจียง เจ๋อหมิน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นชาวมณฑลเจียงซู เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2485 (ค.ศ. 1942) จบการศึกษาด้านวิศวกรรมไฮดรอลิกจากมหาวิทยาลัยชิงหัว กรุงปักกิ่ง ด้วยประวัติการศึกษาและกิจกรรมดีเลิศ หูเป็นสมาชิกพรรคยุวชนคอมมิวนิสต์ก่อนเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) หลังสำเร็จการศึกษาก็เป็นวิศวกรที่มณฑลกานซูซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่ยากไร้ที่สุดของประเทศเป็นเวลานานหลายปี จากนั้นจึงทำงานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยการเป็นเลขาธิการพรรคประจำเขตปกครองตนเองทิเบต)
三国 [Sānguó] สามก๊ก (รายชื่อตัวละครในสามก๊ก)
孙权 [Sūn Quán] พระเจ้าซุนกวน หรือ พระเจ้าหวูต้าตี้
孙逸仙 [Sūnyìxiān] ดร.ซุน ยัตเซ็น
(12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2409 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2468) ผู้นำทางการเมือง และนักปฏิวัติของจีนนับถือศาสนาคริสต์ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการโค่นล้มราชวงศ์ชิง ผู้ก่อตั้งพรรคก๊กมินตั๋ง และประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีน สมัยที่ก่อตั้งสาธารณรัฐจีนขึ้นในปี พ.ศ. 2455 ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาของประเทศจีน
他信 [tā xìn] ทักษิณ
天安门 [Tiān’ānmén] จัตุรัสเทียนอันเหมิน
(อยู่ในกรุงปักกิ่งประเทศจีนเรียกว่าหลัง จัตุรัสเทียนอันเหมิน(ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) จัตุรัสเทียนอันเหมินมีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีน เพราะว่าจัตุรัสเทียนอันเหมินคือที่ตั้งของเหตุการณ์สำคัญมากมายในประวัติศาสตร์จีน)
统一 [(Tǒngyī] ยูนิฟ(UNI)
托马斯·爱迪生 [tuōmǎsī·àidíshēng] ทอมัส อัลวา เอดิสัน (ผู้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า เครื่องเล่นจานเสียง)
翁山苏姬 [Wēngshānsūjī] นางอองซานซูจี
伟嘉 [wěijiā] วิสกัส/Whiskas(ยี่ห้ออาหารแมว)
希拉里·克林顿 [Xīlālǐ·Kèlíndùn] ฮิลลารี่ คลินตัน (Hillary Clinton)
小叮当 [XiǎoDīngDāng], 机械猫 [Jīxièmāo], 机器猫 [Jīqìmāo], 多啦A夢 โดราเอมอน หรือ โดเรมอน
中国国民党 (KMT) [Zhōngguó Guómíndǎng] พรรคชาตินิยมแห่งประเทศจีน หรือพรรคก๊กมินตั๋ง
(ถูกก่อตั้งขึ้นภายหลังการปฏิวัติล้มล้างราชวงศ์ชิง (การปฏิวัติชิงไฮ 辛亥革命) ในประเทศจีน พรรคก๊กมินตั๋งรบกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อชิงอำนาจปกครองประเทศ ก่อนจะพ่ายแพ้และถอยหนีไปไต้หวันในปี พ.ศ. 2492 และตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นที่นั่น พรรคก๊กมินตั๋งบริหารประเทศโดยเป็นรัฐบาลพรรคเดียวจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปลายทศวรรษปี พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2533 ก็ค่อยๆ เสื่อมอำนาจลง ในสมัยแรกๆ ที่พรรคก๊กมินตั๋งเข้าปกครอง ไต้หวันและชื่อก๊กมินตั๋งถูกเรียกราวกับมีความหมายเหมือนกันหมายถึงจีนชาตินิยม)
诸葛亮,孔明 [Zhūge Liàng, Kǒngmíng] ขงเบ้ง
张飞 [zhāngfēi] เตียวหุย
周瑜 [Zhōu Yú] จิวยี่ (ชื่อตัวละครใน 三国 [Sānguó] สามก๊ก)
珠穆朗玛峰 [zhūmùlǎngmǎfēng] ยอดเขาเอเวอเรสต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก, 珠穆朗玛峰是世界第一高峰。 (เป็นยอดเขาหนึ่งในเทือกเขาหิมาลัย) หมายถึง มารดาแห่งสวรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!