ศัพท์จีน กิจการ 企业

老板 [lǎobǎn] เถ้าแก่,เจ้าของกิจการ
老板娘 [lǎobǎnniáng] เถ้าแก่เนี้ย
工作 [gōngzuò] ทำงาน –> 做工作
办公 [bàngōng] ทำงาน
办公用品 [bàngōngyòngpǐn] อุปกรณ์สำนักงาน
办公软件 [bàn gōng ruǎn jiàn] ซอร์ฟแวร์สำนักงาน(office software)
办公室 [bàngōngshì] ที่ทำงาน, ห้องทำงาน, สำนักงาน
夜班 [yèbān] เย่ปัน=กะกลางคืน
日班 [rìbān] ยื่อปัน=กะกลางวัน
值班 [zhíbān] จื๋อปัน=เข้าเวร
工资 [gōngzī] กงจือ=เงินเดือน
退休金 [tuìxiūjīn] ทุ่ยซิวจิน=เงินบำนาญ
工作经验 [gōngzuò jīngyàn] กงจั้วจิงเยี้ยน=ประสบการณ์ทำงาน
加班 [jiābān] เจียปัน=ทำงานล่วงเวลา
职业病 [zhíyèbìng] จื๋อเย่ปิ้ง=โรคที่เกิดจากสภาพของงานที่ทำ
劳动福利 [láodòng fúlì] เหลาต้งฝูลี่=สวัสดิการ
工会 [gōnghuì] กงฮุ่ย=สหภาพแรงงาน
劳务合同 [láowù hétóng] เหลาอู้เหอทง=สัญญาจ้างงาน
雇主 [gùzhǔ] กู้จู่=นายจ้าง
雇员 [gùyuán] กู้หยวน=ลูกจ้าง
售货员 [shòuhuòyuán] พนักงานขาย
接待员 [jiēdàiyuán] พนกงานต้อนรับ
打字员 [dǎzìyuán] พนักงานพิมพ์ดีด
接线员 [jiēxiànyuán] พนักงานรับโทรศัพท์
清洁员 [qīngjiéyuán] พนักงานทำความสะอาด
司机 [sījī] พนักงานขับรถ
警卫员 [jǐngwèiyuán] พนักงานรักษาความปลอดภัย security guard
法定假期 [fǎdìng jiǎqī] ฝ่าติ้งเจี้ยชี=วันหยุดราชการ
解雇 [jiěgù] เจี่ยกู้= เลิกจ้าง
开除 [kāichú] ไล่ออก(dismiss) –> 我被公司开除了。
辞职 [cízhí] ฉือจื๋อ=ลาออก
炒鱿鱼 [chǎo​yóu​yú] ถูกไล่ออก –> 被老板炒了鱿鱼。 (炒老板的鱿鱼 เมื่อรู้ว่าจะถูกไล่ออกก็ชิงลาออกเสียก่อน)
吃白饭 [chībáifàn] ตกงาน
免职 [miǎnzhí] เหมี่ยนจื๋อ=ปลดจากตำแหน่ง
产假 [chǎnjiǎ] ฉ่านเจี้ย=ลาคลอด
病假 [bìngjiǎ] ปิ้งเจี้ย=ลาป่วย
泡病号 [pàobìnghào] ป่วยการเมือง
年休假 [niánxiūjiǎ] เหนียนซิวเจี้ย=ลาพักร้อนประจำปี
请事假 [qǐngshìjiǎ] ฉิ่งซื่อเจี้ย=ลากิจ
工伤 [gōngshāng] กงซาง=บาดเจ็บจากการทำงาน
红利 [hónglì] หงลี่=โบนัส
退休 [tuìxiū] ทุ่ยซิว=ปลดเกษียณ
工作日 [gōngzuòrì] กงจั้วยื่อ=วันทำงาน
工作时间 [gōngzuò shíjiān] กงจั้วสือเจียน=เวลาทำงาน
罢工 [bàgōng] ป้ากง=หยุดงานประท้วง
失业补助金 [shīyèbǔzhùjīn] ค่าชดเชยกรณีว่างงาน
最低工资 [zuìdīgōngzī] ค่าแรงขั้นต่ำ
加班费 [jiābānfèi] ค่าล่วงเวลา
口头警告 [kǒutóujǐnggào] ตักเตือนด้วยวาจา
警告单 [jǐnggàodān] หนังสือเตือน
伤残抚恤金 [shāngcánfǔxùjīn] เงินช่วยเหลือกรณีทุพลภาพ
解雇费 [jiěgùfèi] ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
伙食津贴 [huǒshíjīntiē] ค่าอาหาร(สวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงาน)
取消合同 [qǔxiāohétong] บอกเลิกสัญญา
退休金 [tuìxiūjīn] บำนาญ
退职金 [tuìzhíjīn] บำเหน็จ
勤奋奖 [qínfènjiāng] เบี้ยขยัน
调整工资 [tiáozhěnggōngzī] ปรับค่าแรง
伪造签字 [wěizàoqiānzì] ปลอมลายเซ็น
伪造文件 [wěizàowénjiàn] ปลอมแปลงเอกสาร

上市公司 [shàngshì gōngsī] บริษัทมหาชนจำกัด (public company)
大众有限公司 [dàzhòngyǒuxiàngōngsī] บริษัทมหาชนจำกัด
股份有限公司 [Gǔfènyǒuxiàngōngsī] บริษัทหุ้นส่วนจำกัด (เป็นได้ทั้งมหาชน หรือ บริษัทจำกัด)
大众股份有限公司 [dàzhòngagǔfènyǒuxiàngōngsī] บริษัทหุ้นส่วนจำกัดมหาชน
股份 [gǔ fèn] หุ้นส่วน (share of stock)
股东 [gǔdōng] ผู้ถือหุ้น
公司 [gōngsī] บริษัท (company)
有限 [yǒuxiàn] จำกัด (limited)
有限公司 [yǒuxiàngōngsī] บริษัทจำกัด (limited company)
合资企业 [hézī qǐyè] กิจการร่วมลงทุน (joint venture)
业务, 事物, 工作 [yèwù, shìwù, gōngzuò] กิจการ
总公司 [zǒnggōngsī] สำนักงานใหญ่
分公司 [fēngōngsī] สำนักงานสาขา
部门 [bùmén] แผนก
董事总经理 [dǒngshìzǒngjīnglǐ] กรรมการผู้จัดการใหญ่
常务理事 [chángwùlǐshì] กรรมการผู้จัดการ, MD (managing director)
总经理 [zǒngjīnglǐ] ผู้จัดการใหญ่ (general manager)
董事 [dǒngshì] กรรมการบริษัท (director)
经理 [jīnglǐ] ผู้จัดการ (manager)
副经理 [fùjīnglǐ] ผู้ช่วยผู้จัดการ
项目经理 [xiàngmùjīnglǐ] ผู้จัดการโครงการ (project manager)
部长 [bùzhǎn หัวหน้าแผนก, หัวหน้าฝ่าย
主管 [zhúguǎn] ซุปเปอร์ไวเซอร์
工厂经理 [gōngchǎngjīnglǐ] ผู้จัดการโรงงาน
生产部 [shēngchǎnbù] ฝ่ายผลิต
研发部 [yánfābù] แผนกวิชัยและพัฒนา (研发 มาจาก 研究与发展 )
人事部 [Rénshìbù] ฝ่ายบุคคล
职员 [zhíyuán] พนักงาน
售货员 [shòuhuòyuán] พนักงานขาย
促销部 [cùxiāobù] ฝ่ายส่งเสริมการขาย (sales promotion )
送货员 [sònghuòyuán] พนักงานส่งของ
文件递送员 [wénjiàndìsòngyuán] พนักงานส่งเอกสาร
技术员 [jìshùyuán] ช่างเทคนิค

质量检验员 [zhìliàngjiǎnyànyuán] พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
质量控制 [zhìliàngkòngzhì] พนักงานควบคุมคุณภาพ, QC(quality control )
保安 [bǎo’ān] พนักงานรักษาความปลอดภัย
人事部经理 [Rénshìbùjīnglǐ] ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
行政 [xíngzhèng] บริหารจัดการ, การปกครอง
办事处, 营业所 [bànshìchù, yíngyèsuǒ] สำนักงาน
行政经理 [xíngzhèngjīnglǐ] ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน
市场部 [shìchǎngbù] ฝ่ายการตลาด
营销部 [yíngxiāobù] ฝ่ายขาย
财务部 [cáiwùbù] ฝ่ายการเงิน
会计员 [kuàijìyuán] พนักงานบัญชี
财会部 [cáikuàibù] ฝ่ายการเงินและบัญชี
船务部 chuánwùbù] แผนกชิปปิ้ง
采购 [cǎigòu] จัดซื้อ, ผู้ซื้อ
生意, 商业, 贸易 [shēngyì, shāngyè, màoyì] ธุรกิจ
以…的名义, 代表 [yǐ…demíngyì, 代表 ] ตัวแทน
会谈, 洽谈, 谈判 [huìtán, qiàtán, tánpàn] เจรจาพูดคุย
失业 [shī yè] ตกงาน
值班 [zhíbān] เข้าเวร
换班 [huànbān] เปลี่ยนเวร, เปลี่ยนกะ
业余 [yèyú] เวลาว่าง
加班 [jiābān] ทำงานล่วงเวลา, ทำโอที
上班 [shàngbān] เข้างาน
下班 [xiàbān] เลิกงาน
办公室 [bàngōngshì] ออฟฟิศ (Office)
公会 [gōnghuì] สหภาพแรงงาน
职务 [zhíwù] หน้าที่
称职 [chènzhí] เหมาะสมกับตำแหน่ง
工资 [gōngzī] ค่าจ้าง
薪水 [xīnshuǐ] เงินเดือน
报酬 [bàochóu] ค่าตอบแทน
奖金 [jiǎngjīn] โบนัส
退休 [tuìxiū] ปลดเกษียรณ (retire)
迅速 [xùnsù] รวดเร็ว
负责 [fùzé] ความรับผิดชอบ
宴请 [yànqǐng] งานเลี้ยงรับรอง
建议 [jiànyì] เสนอ
签订, 合同 [qiāndìng, hétong] เซ็นสัญญา
草案 [cǎo’àn] ฉบับร่าง
审核 [shěnhé] ตรวจสอบ
接待员 [jiēdàiyuán] พนักงานต้อนรับ
带领 [dàilǐng] นำพา
按时完成 [ànshíwánchéng] เสร็จตามกำหนด
缺乏经验 [quēfá jīngyàn] ขาดประสบการณ์
分头 [fēntóu] แยกย้ายกันไป(ทำ)
有出息 [yǒuchūxī] มีอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!