ศัพท์จีน ครอบครัวและการศึกษา 家庭与教育

家庭 [jiātíng] ครอบครัว
宗族 [zōngzú] ตระกูล
家族观念 [jiāzú guānniàn] แนวความคิดของครอบครัว (家族 วงศ์ตระกูล)
家庭结构 [jiātíng jiégōu] โครงสร้างครอบครัว
数代同堂 [shùdài tóngtáng] อยู่แบบครอบครัวใหญ่
核心家庭 [héxīn jiātíng] ครอบครัวทีมีแต่พ่อหรือแม่ (核心 ศูนย์กลาง)
单亲家庭 [dānqīn jiātíng] ครอบครัวแม่หรือพ่อคนเดียว (Single Parent Family)
独生子女 [dúshēng zǐ nǚ] ลูกคนเดียว
丁克家族 [dīngkè jiāzú] ครอบครัวที่ไม่ต้องการลูก
亲戚 [qīnqī] ญาติ
家庭成员的角色关系 [jiātíngchéngyuándejiǎosèguānxì] ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว (成员 สมาชิก, 角色 บทบาท, 关系 ความสัมพันธ์)
尊老爱幼 [zūnlǎo àiyòu] เคารพนับถือผู้สูงอายุและรักเด็ก
孝敬长辈 [xiàojìng zhǎngbèi] การแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส (孝敬 การแสดงความกตัญญู, 长辈 ผู้อาวุโส)
抚养老人 [fǔyǎng lǎorén] ดูแลผู้สูงอายุ
亲情 [qīnqíng] ครอบครัว
妇女地位 [fùnǚ dìwèi] ฐานะของผู้หญิง (地位 ฐานะ)
职业妇女 [zhíyè fùnǚ] ผู้หญิงทำงานนอกบ้าน (职业 อาชีพ, 妇女 ผู้หญิง)
家长地位 [jiāzhǎng dìwèi] ฐานะหัวหน้าครอบครัว (家长 หัวหน้าครอบครัว)
男尊女卑 [nánzūn nǚbēi] ผู้หญิงถูกดูถูก (尊 ศักดิ์สูง, 卑 ต่ำต้อย)
大男子主义 [dànánzǐ zhǔyì] ผู้ชายเป็นใหญ่
男女平等 [nánnǚ píngděng] ชายหญิงเท่าเทียมกัน
家务劳动 [jiāwù láodòng] งานบ้าน
夫妻分工 [fūqī fēngōng] สามีภรรยาแบ่งงานกันทำ
照顾孩子 [zhàogù háizǐ] ดูแลลูก
做饭 [zuòfàn] ทำกับข้าว
买菜 [mǎicài] ซื้อกับข้าว
洗衣服 [xǐyīfú] ซักผ้า
子女的家庭教育 [zǐnǚdejiātíng jiàoyù] การอบรมเลี้ยงดูบุตร
如何爱孩子 [rúhéàiháizǐ] สอนลูกอย่างไร
钱的教育 [qiánde jiàoyù] ใช้เงินเลี้ยงดู
家教 [jiājiào] กวดวิชาตัวต่อตัว
成长环境 [chéngzhǎng huánjìng] สภาพแวดล้อมในการเติบโต
代沟 [dàigōu] ช่องว่างระหว่างวัย
独立能力 [dúlì nénglì] การดูแลตนเอง (独立 ด้วยตัวของตัวเอง, 能力 ความสามารถ)
家庭理财 [jiātínglǐcái] การบริหาเงินภายในบ้าน (理财 บริหารการเงิน)
家庭计划与活动 [jiātíngjìhuá yǔ huódòng] การจัดการภายในครัวเรือน
找房 [zhǎofáng] หาที่อยู่
租房 [zūfáng] เช่าห้อง
搬家 [bānjiā] ย้ายบ้าน
家庭与社会 [jiā tíng yǔ shè huì] ครอบครัวและสังคม
保姆 [bǎomǔ] พี่เลี้ยง
教育 [jiàoyù] การศึกษา
教育体制 [jiào yù tǐ zhì] โครงสร้างการศึกษา
各级教育部门 [gèjíjiàoyù bùmén] แยกการศึกษาในแต่ละระดับ
学制 [xuézhì] หลักสูตรการศึกษา
初等教育 [chūděng jiàoyù] การศึกษาระดับต้น
中等教育 [zhōngděng jiàoyù] การศึกษาระดับกลาง
高等教育 [gāoděng jiàoyù] การศึกษาระดับสูง
远程教育和继续教育 [yuǎnchéngjiàoyù hé jìxùjiàoyù] การศึกษาทางไกลและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (远程 ระยะไกล, 继续 ต่อเนื่อง)
成人教育 [chéngrén jiàoyù] การศึกษาในระดับผู้ใหญ่
网络教育 [wǎngluò jiàoyù] การศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
希望工程 [xīwàng gōngchéng] สังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษา(ช่วยหาเงินให้น้องเรียน)
科举考试 [kējǔ kǎoshì] การตรวจสอบ
升学 [shēngxué] ระดับการศึกษา
初考 [chūkǎo] สอบเข้ามัธยมต้น
中考 [zhōngkǎo] สอบเข้ามัธยมปลาย
高考制度 [gāokǎo zhìdù] สอบเข้ามหาวิทยาลัย
教育思想 [jiàoyù sīxiǎng] ความคิดเกี่ยวกับการศึกษา
德育 [déyù] ศีลธรรม
智育 [zhìyù] ความรู้
体育 [tǐyù] พละ
美育 [měiyù] ศิลป
素质教育 [sùzhì jiàoyù] ความคิดทางด้านการศึกษา
东西方教育比较 [dōngxīfāng jiàoyùbǐjiào] การเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาของยุโรปและเอเชีย
学校教育 [xuéxiào jiàoyù] การเรียนการสอนของโรงเรียน
大学 [dàxué] มหาวิทยาลัย
中学 [zhōngxué] มัธยมศึกษา
职业学校 [zhíyè xuéxiào] ปวช., ปวส.
小学 [xiǎoxué] ประถม
幼儿园 [yòuéryuán] อนุบาล
托儿所 [tuōérsuǒ] สถานรับเลี้ยงเด็ก, เนอสเซอรี่
学位 [xuéwèi] ปริญญา
年级 [niánjí] ปีการศึกษา
班级 [bānjí] ชั้นเรียน
班长 [bānzhǎng] หัวหน้าห้อง
班主任 [bānzhǔrèn] อาจาร์ยที่ปรึกษา
学生社团 [xuéshēng shètuán] องค์กรการศึกษา (社团 สมาคม)
学生会 [xuéshēnghuì] กิจกรรมนักศึกษา
学校运动队 [xuéxiào yùndòng duì] นักกีฬาโรงเรียน
家长会 [jiāzhǎnghuì] ประชุมผู้ปกครอง
校园设施 [xiàoyuán shèshī] อุปกรณ์บริเวณสถานศึกษา
宿舍 [sùshě] หอพัก
食堂 [shítáng] โรงอาหาร
体育馆 [tǐyùguǎn] โรงยิม
运动场 [yùn dòng cháng] สนามกีฬา
学校称谓 [xué xiào chēng wèi] การเรียกชื่อโรงเรียน
学校课程 [xué xiào kè chéng] ตารางเรียน
学科 [xué kē] แขนงวิชา
学校制度 [xué xiào zhì dù] ระบบโรงเรียน
奖励 [jiǎng lì] มอบรางวัล
纪律 [jì lǜ] ระเบียบวินัย
请假 [qǐng jiǎ] ลาป่วย ลากิจ
假期 [jiǎ qī] ปิดเทอม
开学 [kāi xué] เปิดเทอม
入学手续 [rù xué shǒu xù] การรับสมัครเข้าเรียน
接机 [jiē jī] ไปรับที่สนามบิน
报到注册 [bào dào zhù cè] รายงานตัว (报到 รายงานตัว, 注册 ลงทะเบียน)
毕业典礼 [bì yè diǎn lǐ] งานรับปริญญา (毕业 สำเร็จการศึกษา, 典礼 พิธี)
校徽 [xiào huī] ตราโรงเรียน
学生证 [xué shēng zhèng] บัตรนักศึกษา
学习 [xué xí] การเรียน
课程设置 [kè chéng shè zhì] จัดตั้งหลักสูตรการศึกา
课堂学习 [kè táng xué xí] ตารางสอน
教学方法 [jiào xué fāng fǎ] วิธีการสอน
课堂答问与发言 [kè táng dá wèn yǔ fā yán] การตอบคำถามในห้องเรียน
课堂用语 [kètáng yòngyǔ] ภาษาที่ใช้ในการสอน
考试 [kǎoshì] การสอบ
期中考试 [qīzhōng kǎoshì] สอบกลางภาค (期中 กลางภาค)
末考试 [mòkǎoshì] สอบปลายภาค
外语考试 [wàiyǔ kǎoshì] สอบภาษาต่างประเทศ
成绩 [chéngjì] เกรด, คะแนน
作业 [zuòyè] การบ้าน
语言学习 [yǔ yán xué xí] การเรียนภาษา
汉语学习方法与策略 [hàn yǔ xué xí fāng fǎ yǔ cè luè] นโยบายการเรียนการสอนภาษาจีน (策略 กลยุทธ์)
汉字 [hàn zì] ตัวอักษรจีน
课外学习 [kè wài xué xí] การเรียนรู้นอกห้องเรียน
课外活动 [kè wài huó dòng] กิจกรรมนอกห้องเรียน
游戏 [yóu xì] เกมส์
请家教 [qǐng jiā jiào] อาจาร์ยสอนพิเศษ
学习负担 [xué xí fù dān] ความรับผิดชอบต่อการเรียน
出国留学 [chū guó liú xué] เรียนต่างประเทศ
大学教授 [dà xué jiào shòu] ศาสตราจารย์มหาวิทยลัย
师生关系 [shī shēng guān xì] ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน
课余/假期生活 [kè yú jiǎ qī shēng huó] นอกเวลาเรียน
学校生活 [xué xiào shēng huó] การใช้ชีวิตในโรงเรียน
吃食堂 [chī shí táng] กินข้าวในโรงอาหาร
宿舍安排 [sù shě ān pái] หอพักจัดหา
生活琐事 [shēng huó suǒ shì] เรื่องจิปถะในชีวิต (琐事 เรื่องจิปถะ)
征友[zhēng yǒu] ส่วนตัว
交朋友 [jiāo péng yǒu] หาเพื่อน
夏令营 [xià lìng yíng] ค่ายฤดูร้อน
打零工 [dǎ líng gōng] งานพาสไทม์
补习班 [bǔ xí bān] โรงเรียนสอนพิเศษ
实习 [shí xí] ฝึกงาน
社会实践 [shè huì shí jiàn] การปฎิบัติงานเพื่อสังคม (实践 ปฎิบัติ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!