ศัพท์จีน ชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอน

. 句号[jùhào] period
, 逗号 [dòuhào] comma
: 冒号 [màohào] colon
; 分号 [fēnhào] semicolon
! 惊叹号 [jīngtànhào] exclamation
? 问号 [wènhào] question mark
 ̄ 连字符 [liánzìfú] hyphen
‘ 省略号;所有格符号 [shěngluèhào ; suǒyǒugéfúhào] apostrophe
— 破折号 [pòzhéhào] dash
‘ ’ 单引号 [dānyǐnhào] single quotation marks
“ ” 双引号 [shuāngyǐnhào] double quotation marks
( ) 圆括号 [yuánkuòhào] parentheses
[ ] 方括号 [fāngkuòhào] square brackets
《 》 法文引号;书名号 [fǎwényǐnhào shūmínghào] French quotes
… 省略号 [shěngluèhào] ellipsis
¨ 双点号 [shuāngdiǎnhào] tandem colon
” 同上 [tóngshàng] ditto
‖ 双线号 [shuāngxiànhào] parallel
/ 斜线号 [xiéxiànhào] virgule
& ampersand, and
~ 代字号 [dàizìhào] swung dash
§ 分节号 [fēnjiéhào] section; division
→ 箭号;参见号 [jiànhào; cānjiànhào] arrow
+ 加号;正号 [jiāhào; zhènghào] plus
- 减号;负号 [jiǎnhào; fùhào] minus
± 正负号 [zhèngfùhào] plus or minus
× 乘号 [chénghào] is multiplied by
÷ 除号 [chúhào] is divided by
= 等于号 [děngyúhào] is equal to
≠ 不等于号 [bùděngyúhào] is not equal to
≡ 全等于号 [quánděngyúhào] is equivalent to
≌ 等于或约等于号 [děngyúhuò yuēděngyúhào] is equal to or approximately equal to
≈ 约等于号 [yuēděngyúhào] is approximately equal to
< 小于号 [xiǎoyúhào] is less than
> 大于号 [dàyúhào] is more than
≮ 不小于号 [bùxiǎoyúhào] is not less than
≯ 不大于号 [búdàyúhào] is not more than
≤ 小于或等于号 [xiǎoyúhuò děngyúhào] is less than or equal to
≥ 大于或等于号 [dàyúhuò děngyúhào] is more than or equal to
% 百分之… [bǎifēnzhī] per cent
‰ 千分之… [qiānfēnzhī] per mill
∞ 无限大号 [wúxiàn dàhào] infinity
∝ 与…成比例 [yǔ…chéngbǐlì] varies as
√ 平方根 [píngfānggēn] (square) root
∵ 因为 [yīnwéi] since; because
∴ 所以 [suǒyǐ] hence
∷ 等于,成比例 [děngyú, chéngbǐlì] equals, as (proportion)
∠ 角 [jiǎo] angle
⌒ 半圆 [bànyuán] semicircle
⊙ 圆 [yuán] circle
○ 圆周 [yuánzhōu] circumference
π 圆周率 [yuánzhōulǜ] pi
△ 三角形 [sānjiǎoxíng] triangle
⊥ 垂直于 [chuízhíyú] perpendicular to
∪ 并,合集 [bìnghéjí] union of
∩ 交,通集 [jiāotōngjí] intersection of
∫ …的积分 [dejīfēn] the integral of
∑ 总和 [zǒnghé] (sigma) summation of
° 度 [dù] degree
′ 分 [fēn] minute
″ 秒 [miǎo] second
# …号 [hào] number
℃ 摄氏度 [shèshìdù] Celsius system
@ 单价 [dānjià] at

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!