ศัพท์จีน ทำบุญ 做功德

善 [shàn] คุณงามความดี
善举 [shànjǔ] กุศลกรรม
善事 [shànshì] กุศลกรรม
善良 [shànliáng] จิตใจที่ดีงาม
善行 [shànxíng] คุณธรรม
慈 [cí] เมตตา
慈爱 [cí’ài] รักและเมตตา
慈善 [císhàn] เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ
慈悲 [cíbēi] ความเมตตา
慈善基金会 [císhànjījīnhuì] มูลนิธิ
慈善团体 [císhàntuántǐ] องค์กรการกุศล
慈善机构 [císhànjīgòu] องค์กรการกุศล
贡献 [gòngxiàn] อุทิศ
功绩 [gōngjì] คุณงามความดี
功劳 [gōngláo] คุณงามความดี
功勋 [gōngxūn] คุณงามความดี
德行 [déxíng] คุณธรรม
品德 [pǐndé] คุณธรรม
功德 [gōngdé] บุญกุศล, กงเต๊ก
福利 [fúlì] สวัสดิการ, สร้างความผาสุก
义工 [yìgōng] อาสาสมัครเพื่อสังคม (做义工)
捐 [juān] บริจาค
捐款 [juānkuǎn] เงินบริจาค
捐躯 [juānqū] พลีชีพ (sacrifice one’s life)
捐赠 [juānzèng] บริจาค
满足 [mǎnzú] พอเพียง, พอใจ
纯正 [chúnzhèng] สะอาดบริสุทธิ์
无私 [wúsī] ไม่เห็นแก่ตัว
不贪心的 [bùtānxīnde] ไม่โลภ
环境保护 [huánjìngbǎohù] อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
赈灾 [zhènzāi] สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
好事 [hàoshì] เรื่องดีงาม
报德 [bàodé] ตอบแทนบุญคุณ
分清是非 [fēnqīngshìfēi] แยกถูกผิด
施舍 [shīshě] ให้ทาน
报恩 [bào’ēn] ตอบแทนบุญคุณ
报答 [bàodá] ตอบแทน
帮助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ
善事 [shànshì] กุศลกรรม
因果之律 [yīnguǒzhīlǜ] กฎแห่งกรรม
因果报应 [yīnguǒbàoyìng] กงเกวียนกำเกวียน
无人逃脱因果之律 [wúréntáotuōyīnguǒzhīlǜ] ไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรม
果报 [guǒbào] กรรมตามสนอง
报应 [bàoyìng] กรรมตามสนอง
现世现报 [xiànshìxiànbào] กรรมตามสนองทันตาเห็น/กรรมตามทัน
现世报 [xiànshìbào] กรรมตามสนองทันตาเห็น/กรรมตามทัน
现世报应 [xiànshì bàoyìng] กรรมตามสนองทันตาเห็น/กรรมตามทัน
善 [shàn] ความดี
恶 [è] ความชั่ว
善恶 [shàn’è] ความดีความชั่ว
生死轮回 [shēngsǐ lúnhuí] เวียนว่ายตายเกิด
世 [shì] ชาติภพ
布施 ทาน
守戒 ศีล
捐献 บริจาค
公道 ซื่อตรง ยุติธรรม
和蔼 อ่อนโยน
勤勉 ขยันหมั่นเพียร
莫生气 ไม่โกรธ
不损人利己 ไม่เบียดเบียน
耐心 อดทน
守法 เที่ยงธรรม

ขอบคุณคุณ อร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!