ศัพท์จีน ธรรมเทศนา 陀说法

陀说法 พระธรรมเทศนา

佛陀 [fótuó] พระศรีศากยะมุนี, พระพุทธเจ้า
说法 [shuōfǎ] แสดงธรรมเทศนา
释迦牟尼组建僧团后,常端坐千叶莲花台上,向僧众弟子讲经说法。
พระศรีศากยะมุนี เมื่อทรงให้การอุปสมบทเกิดภิกษุขึ้นมาจำนวนมากแล้ว ทรงมักประทับอยู่ในอุทยานแวดล้อมด้วยพรรณไม้ดอกไม้ ประทานคำสอนแก่เหล่าพุทธสาวก

释迦牟尼 [shìjiāmóuní] พระศรีศากยะมุนี
组建 [zǔjiàn] การสร้าง, สร้างขึ้น
僧 [sēng] พระภิกษุสงฆ์
团 [tuán] กลุ่ม
后 [hòu] หลังจาก
常 [cháng] ทั่วไป ธรรมดา
端坐 [duānzuò] นั่งตัวตรง
莲花 [liánhuā] ดอกบัว
弟子 [dìzǐ] สาวก
经 [jìng] คัมภีร์
他所说之法,有佛教的“三皈五戒”。所谓三皈,即皈依佛、皈依法、皈依僧,佛、法、僧为佛门三宝。
พระองค์ให้โอวาท สั่งสอนให้มีพระรัตนตรัยและศีล๕ พระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

佛教 [fójiào] ธรรมะ, พุทธศาสนา
三皈 [sānguī] พระรัตนตรัย
三宝 [sānbǎo] พระรัตนตรัย
佛 [fó] พระพุทธ
法 [fǎ] พระธรรม
僧 [sēng] พระสงฆ์
皈依 [guīyī] ผู้ประกาศตนว่าเป็นพุทธมามกะ(ผู้นับถือพระพุทธศาสนา), พิธีบวชเป็นพระ, ถวายตัวเป็นศิษย์ตถาคต
佛门 [fómén] พุทธศาสนา
五戒 [wǔjiè] ศีลห้า
所谓五戒,即戒杀生,戒偷盗,戒淫邪,戒妄言,戒饮酒。
ศีล๕ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ผิดประเวณี ไม่พูดเท็จ ไม่ดื่มสุรา

所谓 [suǒwèi] ที่เรียกว่า
五戒 [wǔjiè] ศีลห้า
戒杀生 [jièshāshēng] ไม่ฆ่าสัตว์
戒偷盗 [jiètōudào] ไม่ลักทรัพย์
戒淫邪 [jièyínxié] ไม่ผิดประเวณี
戒妄言 [jièwàngyán] ไม่พูดเท็จ
戒饮酒 [jièyǐnjiǔ] ไม่ดื่มสุรา
释迦牟尼宣讲之法,主要有“四谛”,“八正道”,“十二因缘” 其大略意思是说,
พระศรีศากยะมุนีทรงสั่งสอนสิ่งสำคัญคือ อริยสัจจ์๔ มรรค๘ ปฏิจสมุปบาท๑๒

宣讲 [xuānjiǎng] เทศน์,แสดงธรรม
四谛 [sìdì] อริยสัจ4 –> 苦谛 [kǔdì] ทุกข์, 集谛 [jídìxídì] สมุทัย,灭谛 [mièdìjìndì] นิโธ, 道谛 [dàodì] มรรค
八正道 [bāzhèngdào] มรรค ๘
十二因缘 [shí’èryīnyuán] ปฏิจสมุปบาท ๑๒
因缘 [yīnyuán] กรรม, บุพเพสันนิวาส
略 [lüè] สรุป, ใจความสำคัญ
世间存在的一切,都是种种痛苦的现象,即所谓“苦海无边”;造成痛苦的原因是爱欲和贪欲,
สรรพสิ่งที่มีในโลก ล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ ประดุจดั่งท้องทะเลที่หาฝั่งมิได้ ต้นเหตุของความทุกข์ก็คือ ตัณหา และ ความโลภ

世间 [shìjiān] โลก
存在 [cúnzài] คงอยู่, ดำรงอยู่
一切 [yíqiè] ทั้งหมด
都是 [dōushì] ล้วน
种种 [zhǒngzhǒng] ต่างๆนานา
痛苦 [tòngkǔ] ความทุกข์
现象 [xiànxiàng] ปรากฏการณ์, ข้อเท็จจริง
即 [jí] คือ
所谓 [suǒwèi] ที่เรียกว่า
苦海 [kǔhǎi] ทะเลขม-ทะเลทุกข์
无边 [wúbiān] ไร้ฝั่ง
造成 [zàochéng] ทำให้เกิด, สาเหตุ
痛苦 [tòngkǔ] เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน
原因 [yuányīn] สาเหตุ, ต้นเหตุ
爱欲 [àiyù] ความปรารถนาความรัก, ตัณหา
贪欲 [tānyù] ความโลภ, ความอยากได้
国想脱离痛苦,必须根除欲望,遵循佛门的正确途径,证入常乐我净的涅盘境界。
วิธีที่จะหลีกห่างจากทุกข์ ต้องทำลายความปรารถนา แล้วปฏิบัติตามวิถีทางมุ่งตรงสู่ดินแดนพระนิพพาน

国 [guó] ประเทศ, พลเมืองของชาติหนึ่ง, ประเทศจีน
想 [xiǎng] คิด, อยากจะ
脱离 [tuōlí] หลุดพ้น
痛苦 [tòngkǔ] เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน
必须 [bìxū] จำเป็นต้อง
根除 [gēnchú] กำจัด
欲望 [yùwàng] ความอยาก, ความปรารถนา
遵循 [zūnxún] ปฎิบัติตาม
佛门 [fómén] พุทธศาสนา
正确 [zhèngquè] ความถูกต้อง
途径 [tújìng] วิถีทาง,แนวทาง
证 [zhèng] พิสูจน์, ยืนยัน
入 [rù] เข้า
净 [jìng] สะอาด, เพียง
涅盘 [nièpán] นิพพาน, ปรินิพพาน
境界 [jìngjiè] เขตแดน
另外,释迦牟尼还主张种姓平等,他说:“不应问生处,宜问其所行,微木能生火,卑贱生贤达”。
ยิ่งกว่านั้น พระศรีศากยะมุนียังให้ความเสมอภาคแก่ทุกชนชั้น พระองค์กล่าวว่า ” อย่าได้คำนึงถึงชาติชั้นวรรณะ ควรคำนึงว่า จะบำเพ็ญปฏิบัติอย่างไร……….
ไม้แม้ท่อนเล็กๆก็สามารถจุดให้ไฟได้ บุคคลแม้ต่ำต้อยก็สามารถบรรลุธรรมได้”

另外 [lìngwài] นอกจากนี้
释迦牟尼 [shìjiāmóuní] พระศรีศากยะมุนี
主张 [zhǔzhāng] ข้อคิดเห็น
种姓 [zhǒngxìng] วรรณะ
平等 [píngděng] เท่ากัน, เสมอภาค
不应 [bùyīng] ไม่ต้อง, ไม่ควร
问 [wèn] ถาม
生 [shēng] เกิด
处 [chù] สถานที่
宜 [yí] เหมาะสม
其 [qí] เขา, เธอ, มัน, นั้น
所行 [suǒxíng] การกระทำ
微木 [wēimù] ไม้เล็กๆ
能 [néng] สามารถ
生火 [shēnghuǒ] ติดไฟ, เกิดไฟ
卑贱 [bēijiàn] ต่ำต้อย
贤达 [xiándá] บุคคลที่น่ายกย่องสรรเสริญ

探秘[tànmì] สำรวจ
口头禅 [kǒutóuchán] สำนวนที่ติดปาก
禅 [chán] ฌาณ(พุทธศาสนา)
随便 [suíbiàn] ตามสบาย
神经病 / 有病 [shénjīngbìng/yǒubìng] บ้าไปแล้ว
不知道 [bùzhīdào] ไม่รู้
脏话 [zānghuà] คำหยาบ, คำสกปรก
郁闷 [yùmèn] ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง
我晕 [wǒyūn] จะเป็นลม
无聊 [wúliáo] น่าเบื่อ
不是吧 / 真的假的 [búshìbā/zhēndejiǎde] ไม่จริงหรอก,ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ย
挺好的 [tǐnghǎode] ก็ดีนะ
没意思 [méiyìsi] น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!