ศัพท์จีน ธุรกิจ 商业

百货公司 [bǎihuògōngsī] ห้างสรรพสินค้า (department store)
百货大楼 [bǎihuòdàlóu] ห้างสรรพสินค้า [the (Beijing) Department Store]
版权 [bǎnquán] ลิขสิทธิ์
半价 [bànjià] ครึ่งราคา
本钱 [běnqián] เงินทุน
步行街 [bùxíngjiē] ของข้างทาง, ถนนคนเดิน
差额 [chā’é] มาร์จิ้น, ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย (margin)
采购部 [cǎigòubù] ฝ่ายจัดซื้อ(Purchasing Department)
菜市场 [càishìcháng] ตลาดสด
财产税 [cáichǎnshuì] ภาษีทรัพย์สิน(tax on property)
产品 [chǎnpǐn] ผลิตภัณฑ์
产成品 [chǎnchéngpǐn] ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป(Finished product)
产业 [chǎnyè] อสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรม
厂价 [chǎngjià] ราคาโรงงาน
超市 [chāoshì] ซุปเปอร์มาร์เก็ต (มาจาก 超级市场)
超级市场 [chāojíshìcháng] ซุปเปอร์มาร์เก็ต
成本价 [chéngběnjià] ราคาทุน
成本控制 [chéngběnkòngzhì] การควบคุมต้นทุน
促销 [cùxiāo] การส่งเสริมการขาย, โปรโมชั่นสินค้า
出口 [chūkǒu] ส่งออก
出口商品 [chūkǒu shāngpǐn] สินค้าส่งออก(export commodity)
打开市场 [dǎkāi shìcháng] เปิดตลาด
打折 [dǎzhé] ให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์
倒闭 / 破产 [dǎobì / pòchǎn] ล้มละลาย, เจ๊ง
到岸价格 [dàoànjiàgé] ราคาสินค้าส่งถึงท่าเรือปลายทาง, [cost, insurance and freight (C. I. F.)]
单价 [dānjià] ราคาต่อหน่วย
代表 [dàibiǎo] ตัวแทน
地摊 [dìtān] ของขายที่วางตามพื้น
电子商业 [diànzǐ shāngyè] อีคอมเมิร์ซ
电话购物 [diànhuà gòuwù] โทรศัพท์สั่งของ
定价 [dìngjià] ตั้งราคา
董事长 [dǒngshìzhǎng] ประธานกรรมการ
对手 [duìshǒu] คู่ต่อสู้
对外贸易 [duìwàimàoyì] การค้าต่างประเทศ(foreign trade)
二手品 [èrshǒupǐn] สินค้ามือสอง
二手市场 [èrshǒu shìcháng] ตลาดมือสอง
返修 [fǎn xiū] ส่งคืนเพื่อซ่อมแซม
方便商店 [fāngbiàn shāngdiàn] ร้านค้าสะดวกซื้อ
费用 [fèiyòng] รายจ่าย
附加值 [fùjiāzhí] เพิ่มมูลค่า
付款方式 [fùkuǎn fāngshì] วิธีชำระเงิน
服务 [fúwù] การบริการ
赶集 [gǎnjí] ไปตลาด
港口 [gǎngkǒu] ท่าเรือ
个人所得税 [gèrén suǒdéshuì] ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(personal income tax)
供给 [gōngjǐ] อุปทาน
公司 [gōngsī] บริษัท
供货商 [gōnghuòshāng] ซัพพลายเออร์ (supplier)
购物 [gòuwù] ซื้อของ (购 ซื้อ, 物 สิ่งของ)
购物方式 [gòuwù fāngshì] รูปแบบการซื้อของ
购物场所 [gòuwù chángsuǒ] สถานที่ซื้อของ (购物 ซื้อสิ่งของ, 场所 สถานที่)
购物中心 [gòuwù zhōngxīn] ศูนย์กลางการค้าขาย (中心 ศูนย์กลาง)
工业产品 [gōngyè chǎnpǐn] สินค้าอุตสาหกรรม
公司法 [gōngsīfǎ] กฎหมายบริษัท(law of corporation)
股 [gǔ] หุ้น
股东 [gǔdōng] หุ้นส่วน
估价 [gūjià] ประเมินราคา
顾客 [gùkè] ผู้ซื้อ
股市 [gǔshì] ตลาดหลักทรัพย์
广告 [guǎnggào] การโฆษณา
关税 [guānshuì] ภาษีศุลกากร(customs duty)
贵 [guì] แพง
国营企业 [guóyíngqǐyè] รัฐวิสาหกิจ
国内生产总值 [guónèishēngchǎnzǒngzhí] ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(aggregate gross domestic product)
国民生产总值 [guómínshēngchǎnzǒngzhí] ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(gross national product-GNP)
国内贸易 [guónèi màoyì] กรมการค้าภายใน(domestic coal consumers’ council)
海关 [hǎiguān] ศุลกากร
合资企业 [hézī qǐyè] กิจการร่วมลงทุน (joint venture)
合伙企业 [héhuǒ qǐyè] หจก.
对外贸易 [duìwài màoyì] การค้าระหว่างประเทศ
还价 [huánjià] ต่อรองราคา
货 [huò] สินค้า
基本价 [jīběnjià] ราคามาตรฐาน(base price)
集 [jí] v. รวม, n.ตลาดนัด
集市 [jí] ตลาดนัด
加工品 [jiāgōngpǐn] สินค้าแปรรู(processed goods)
价格 [jiàgé] ราคา
价格控制 [jiàgékòngzhì] การควบคุมราคา
价值 [jiàzhí] มูลค่า
减价 [jiǎnjià] ลดราคา
交货 [jiāohuò] ส่งสินค้า
进口 [jìnkǒu] นำเข้า
进口货 [jìnkǒu huò] สินค้านำเข้า
进口商品 [jìnkǒushāngpǐn] สินค้านำเข้า
管制商品 [guǎnzhì shāngpǐn สินค้าควบคุม
净价 [jìngjià] ราคาสุทธิ
经销 [jīngxiāo] จัดจำหน่าย
经营 [jīngyíng] การค้า
竞争 [jìngzhēng] การแข่งขัน
竞争对手 [jìngzhēngduìshǒu] คู่แข่งขัน
砍价 [kǎnjià] ต่อราคา
开会 [kāihuì] การประชุม
亏本 [kuīběn] ขาดทุน
离岸价格 [líànjiàgé] ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง ,free on board (FOB)
利润 [lìrùn] กำไร
零售 [língshòu] ค้าปลีก
流转税 [liúzhuǎnshuì] ภาษีหมุนเวียน
买一送一 [mǎi yī sòng yī] ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
贸易 [mào yì] ธุรกิจ, การค้า
买卖 [mǎimai] การซื้อขาย (ธุรกิจซื้อมาขายไป)
买 [mǎi] ซื้อ
卖 [mài] ขาย
卖价 [màijià] ราคาขาย
免费 [miǎnfèi] ฟรี
免税品 [miǎnshuìpǐn] สินค้าปลอดภาษี
募集资金 [mùjízījīn] เพิ่มเงินทุน
农产品 [nóngchǎnpǐn] สินค้าเกษตร
牌子 [páizǐ] ยี่ห้อ
批发贸易 [pīfā màoyì] ค้าส่ง
便宜 [piányí] ถูก
品牌 [pǐnpái] ของมียี่ห้อ
期货 [qīhuò] สินค้าที่ซื้อขายกันล่วงหน้า(future goods)
企业 [qǐyè] วิสาหกิจ, การประกอบธุรกิจ
商业部 [shāngyèbù] กระทรวงพาณิชย์(Department of Commerce)
商业注册 [shāngyè zhùcè] กรมทะเบียนการค้า(commercial registration)
企业所得税 [qǐyèsuǒdéshuì] ภาษีเงินได้นิติบุคคล(The corporate income tax)
侵权物品 [qīnquán wùpǐn] สินค้าละเมิดลิขสิทธ์
全价 [quánjià] ราคาเต็ม
商 [shāng] ปรึกษาหารือ การค้า
商标 [shāngbiāo] เครื่องหมายการค้า
商船 [shāngchuán] เรือสินค้า(merchant ship)
商场 [shāngcháng] ศูนย์การค้า
生产 [shēngchǎn] ผลิตสินค้า(produce)
生产部 [shēngchǎnbù] ฝ่ายผลิตสินค้า(Department of Productivity)
生产线 [shēngchǎnxiàn] ไลน์การผลิต(line of production)
生产成本 [shēngchǎnchéngběn] ต้นทุนการผลิต
生产力 [shēngchǎnlì] กำลังการผลิต
生产因素 [shēngchǎnyīnsù] ปัจจัยการผลิต
生意 [shēngyì] ธุรกิจ, การค้า
商界 [shāngjiè] โลกธุรกิจ(world of commerce)
市场 [shìcháng] ตลาด
市场部 [shìchǎngbù] ฝ่ายการตลาด
市场份额 [shìcháng fèné] ส่วนแบ่งทางการตลาด
市场调查 [shìcháng diàochá] การวิจัยตลาด (Market Research)
商店 [shāngdiàn] ร้านค้า
商店招牌 [shāngdiàn zhāopái] ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าแบนนด์เนม
商会 [shānghuì] หอการค้า
商法 [shāngfǎ] กฎหมายธุรกิจ(commercial law)
商品 [shāngpǐn] สินค้า
商人 [shāngrén] พ่อค้า
商务 [shāngwù] กิจการค้า
商业 [shāngyè] ธุรกิจ, การค้า
事业 [shìyè] กิจการ
市价 [shìjià] ราคาตลาด
世界贸易组织 [shìjièmàoyìzǔzhī] องค์การค้าโลก (WTO)
收入 [shōu rù] รายรับ
售后服务 [shòuhòu fúwù] บริการหลังการขาย
售后服务部 [shòuhòu fúwùbù] ฝ่ายบริการหลังการขาย
甩卖 [shuǎimài] ขายลดราคา (sell at a reduced price)
税 [shuì] ภาษี
税单 [shuìdān] ใบกำกับภาษี
税票 [shuìpiào] รายการภาษี
所得税 [suǒdéshuì] ภาษีภายได้(income tax)
投资 [tóuzī] การลงทุน
讨价还价 [tǎojiàhuánjià] ต่อรองราคา
特殊价 [tèshūjià] ราคาพิเศษ
退货 [tuìhuò] คืนสินค้า
退换货 [tuìhuànhuò] การแลกคืนสินค้า
脱销 [tuōxiāo] หมดสต๊อก (be sold out)
网上购物 [wǎngshàng gòuwù] ซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ต
外国超市 [wàiguó chāoshì] ห้างของต่างชาติ (超市 ซูเปอร์มาร์เกต, ห้างสรรพสินค้า)
违禁品 [wéijìnpǐn] สินค้าต้องห้าม
物品 [wùpǐn] สิ่งของ (物 สิ่งของ, 品 สินค้า)
下海 [xiàhǎi] เข้าสู่วงการธุรกิจ, ออกทะเล
消费 [xiāo fèi] อุปโภคบริโภค
消费者 [xiāofèizhě] ผู้บริโภค
消费者权益 [xiāofèizhěquányì] ผลประโยชน์ของผู้บริโภค
消费者权益保护法 [xiāofèizhěquányìbǎohùfǎ] กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค
消费品 [xiāofèipǐn] สินค้าอุปโภคบริโภค
行销 [xíngxiāo] การตลาด
销售者 [xiāoshòuzhě] ผู้ขาย
营业税 [yíngyèshuì] ภาษีการค้า(tax on business)
有效期 [yǒuxiàoqī] ระยะเวลาที่มีผล (duration of validity)
杂货店 [záhuòdiàn] ร้านขายของชำ (杂货 สินค้าเบ็ดเตล็ด)
账目检查 [zhàngmùjiǎnchá] การตรวจสอบบัญชี
制成品 [zhìchéngpǐn] สินค้าสำเร็จรูป
中小企业 [zhōng xiǎo qǐ yè] เอสเอ็มอี (minor enterprises)
自由市场 [zìyóu shìcháng] ตลาดการค้าเสรี
要求 [yàoqiú] อุปสงค์
夜市 [yèshì] ตลาดกลางคืน, ตลาดโต้รุ่ง
业主 [yèzhǔ] เจ้าของกิจการ
遗产税 [yíchǎnshuì] ภาษีมรดก(Death duty)
优惠 [yōuhuì] ได้รับสิทธิพิเศษ, โปรโมชั่น
增值税 [zēngzhíshuì] ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)
展销会 [zhǎnxiāohuì] งานแสดงสินค้า
涨价 [zhǎng jià] ขึ้นราคา
折扣 [zhékòu] ส่วนลด
质量认证 [zhìliàng rènzhèng] การรับรองคุณภาพ (质量 คุณภาพ, 认证 รับรองเป็นของแท้)
质量管理 [zhìliàng guǎnlǐ] การควบคุมคุณภาพ
质量控制 [zhìliàngkòngzhì] การควบคุมคุณภาพ
质量检查 [zhìliàngjiǎnchá] การตรวจสอบคุณภาพ
总经理 [zǒngjīnglǐ] ผู้จัดการทั่วไป
总经理秘书 [zǒngjīnglǐ mìshū] เลขานุการผู้จัดการ
资金 [zījīn] เงินทุน
注册 / 登记 [zhùcè / dēngjì] จดทะเบียน
有限公司 [yǒuxiàngōngsī] บริษัทจำกัด
预扣税款 [yùkòu shuìkuǎn] ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
成本 cheng2ben3=ต้นทุน
难以推销 nan2yi3tui1xiao1=ขายยาก
国际市场 guo2ji4shi4chang3= ตลาดโลก
还价huan2jia4=ต่อรองราคา
订货 ding4huo4=ส่งสินค้า
供不应求 gong1bu4ying4qiu2=สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
试销 shi4xiao1=ทดลองขาย
淡季 dan4ji4=ช่วงเวลาที่การค้าซบเซา
旺季 wang4ji4=ช่วงเวลาที่การค้าคึกคัก
竞争对手 jing4zheng1dui4shou3= คู่แข่ง
代理商 dai4li3shang1=ผู้แทนจำหน่าย
利益 li4yi4=ผลประโยชน์
进口货 jin4kou3huo4=สินค้านำเข้า
开拓市场kai1tuo4shi4chang3=บุกเบิกตลาด
报酬 bao4chou=ค่าตอบแทน
利润 li4run4=ผลกำไร
名牌货 ming2pai2huo4=สินค้ายี่ห้อดัง, สินค้าแบรนด์เนม
克己 ke4ji3=ราคาย่อมเยาว์
中间人zhong1jian1ren2=คนกลาง
折扣 zhe2kou4=ส่วนลด
惯例 guan4li4=ธรรมเนียม/ประเพณีนิยม
无礼可莸 wu2li3ke3you2=ไม่มีกำไร
价格单 jia4ge2dan1=ใบแสดงราคา
装运单据 zhuang1yun4dan1ju4=ใบขนส่งสินค้า
补偿贸易 bu3chang2mao4yi4=การค้าแบบแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
分期付款fen1qi1fu4kuan3=ผ่อนชำระเป็นงวด
付款方式 fu4kuan3fang1shi4 = วิธีชำระเงิน
押金 ya1jin1=เงินประกัน/เงินมัดจำ
现金 xian4jin1/现款xian4kuan3=เงินสด
萧条 xiao1tiao2=ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
批发市场 pi1fa1shi4chang3=ตลาดขายส่ง
农贸市场 nong2mao4shi4chang3=ตลาดพืชผลทางการเกษตร
农民工 nong2min2gong1=แรงงานชาวไร่ชาวนา
零关税 ling2guan2shui4=ปลอดภาษี
劳务输出 lao2wu4shu1chu1=แรงงานส่งออก
房地产 fang2di4chan3/不动产bu2dong4chan3=อสังหาริมทรัพย์
动产 dong4chan3=สังหาริมทรัพย์
股市 gu3shi4=ตลาดหลักทรัพย์
关税壁垒 guan1shui4bi4lei3=กำแพงภาษี
一本万利 yi1ben3wan4li4=ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมาก
医保 yi1bao3=การประกันสุขภาพ
增收节支 zeng1shou1jie2zhi1=เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย
证券交易所 zheng4quan4 jiao1yi4suo3=ตลาดหลักทรัพย์
证券 zheng4quan4=พันธบัตร,หุ้น,ตราสารหนี้,ตั๋วสัญญาใช้เงิน
知名品牌 zhi1ming2pin3pai2=สินค้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
网上交易wang3shang4jiao1yi4=การค้าขายผ่านระบบคอมพิวเตอร์
外商 wai4shang1=นักธุรกิจชาวต่างชาติ
非卖品 fei1mai4pin3=ห้ามจำหน่าย
泡沫经济 pao4mo4jing1ji4=เศรษฐกิจฟองสบู่
中外合资 zhong1wai4he2zi1=การร่วมลงทุนระหว่างจีนกับต่างชาติ
样品 yang4pin3=ตัวอย่างสินค้า
业主 ye4zhu3=เจ้าของธุรกิจ
压价 ya1jia4=การกดราคา
违禁品 wei2jin4pin3=ของต้องห้าม,สินค้าเถื่อน
脱销 tuo1xiao1=สินค้าขาดตลาด
提单 ti2dan1=ใบตราส่งสินค้า
所有人 suo3you3ren2=ผู้มีกรรมสิทธิ์
水货 shui3huo4=ของเถื่อน/ของหนีภาษี
售后服务 shou4hou4fu2wu4=บริการหลังการขาย
赔偿金 pei2chang2jin1=เงินชดเชยค่าเสียหาย
冒牌 mao4pai2=ของเลียนแบบ,สินค้าปลอมแปลง
奸商 jian1shang1=นักธุรกิจที่มุ่งแต่เอากำไรเกินควรไม่มีคุณธรรม
加班 jia1ban1=ทำงานนอกเวลา/O.T
海运 hai3yun4=การขนส่งทางทะเล
陆运 lu4yun4=การขนส่งทางบก
车运 che1yun4=การขนส่งทางรถยนตร์
抛售 pao1shou4=ขายเลหลัง/ขายลดราคา
陪偿 pei2chang2=ชดใช้
损失 sun3shi1=ความเสียหาย
引进 yin3jin4=นำเข้าจากต่างประเทศ(เงินทุน เทคนิค ฝีมือ และอุปกรณ์การผลิต)
中国制造 zhong1guo2zhi4zao4=made in china **ผลิตในประเทศไหนก็ใส่ชื่อประเทศนั้นๆแทนคำว่า中国 เช่น 泰国制造=made in thailand
高档 gao1dang4=คุณภาพสูง/เกรดสูง
销路 xiao1lu4=ช่องทางการขาย/ลู่ทางการจำหน่าย

首席 [shǒuxí] ประธาน (Chief)
官 [guān] เจ้าหน้าที่ , อวัยวะ
首席执行官 [shǒuxí zhíxíng guān] CEO (Chief Executive Officer) /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
首席财务官 [shǒuxí cáiwù guān] CFO (Chief Financial Officer) / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
首席运营官 [shǒuxí yùnyíng guān] COO (Chief Operating Officer) / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
首席信息官 [shǒuxí xìnxī guān] CIO (Chief Information Officer) / ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
首席技术官 [shǒuxí jìshù guān] CTO (Chief Technical Officer) ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
财务 มีความหมายเท่ากับ F= Financial
执行 มีความหมายเท่ากับ E=Executive
运营 มีความหมายเท่ากับ O=Operating
信息 มีความหมายเท่ากับ I=Information
技术 มีความหมายเท่ากับ T=Technology

 

One thought on “ศัพท์จีน ธุรกิจ 商业

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!