ศัพท์จีน นำเข้า – ส่งออก 进出口词语

进出口货物 [jìnchūkǒu huòwù] การนำเข้าและส่งออกสินค้า (imported and exported products)
输出入货物 [shūchūrù huòwù] การนำเข้าและส่งออก (imports and exports)
信用证 [xìnyòngzhèng] เป็นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นวิธีเดียวที่มีหลักประกันพอที่จะเชื่อได้ว่า ผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อได้ส่งมอบสินค้าลงเรือ และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า (L/C -letter of credit)
保证书 [bǎozhèngshū] หนังสือค้ำประกัน (L/G -letter of guarantee)
离岸价 [lí’ànjià] ราคาส่งมอบจะคิดต้นทุนสินค้าบวกค่าจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อจนถึงที่ท่าเรือต้นทาง ค่าขนส่งตั้งแต่เรือออกจากท่าต้นทางผู้ซื้อจะเป็นผู้จ่ายเอง (FOB -Free On Board)
到岸价 [dào’ànjià] ราคาส่งมอบจะคิดต้นทุนสินค้าบวกค่าประกันสินค้า และค่าขนส่งสินค้าจนถึงท่าเรือปลายทาง ผู้ซื้อต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนสินค้าจากท่าเรือไปเข้าโกดังในบริษัทเอง (CIF -Cost, Insurance, and Freight)
船边交货价 [chuánbiān jiāohuòjià] เงื่อนไขที่ผู้ขายรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงภัยต่าง ๆ จนสินค้าถึงท่าเรือไม่รวมค่าขนสินค้าลงเรือ (F.A.S. – free alongside ship)
平安险 [píng’ān xiǎn] การประกันตามเงื่อนไขนี้ให้ความคุ้มครองแคบที่สุด กล่าวคือ บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะเมื่อสินค้าเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss) เท่านั้น ถ้าสินค้านั้นได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) จะไม่ได้รับการชดใช้ (F.P.A. -Free from Particular Average)
装船 [zhuāngchuán] การส่งสินค้า (shipment)
装运 [zhuāngyùn] ลำเลียงสินค้า
装运港 [zhuāngyùn gǎng] ท่าเรือขนส่งสินค้า, พอร์ตขนส่งสินค้า
运输 [yùnshū] การขนส่ง
车运 [chēyùn] การขนส่งทางรถยนต์
陆运 [lùyùn] การขนส่งทางบก
海运 [hǎiyùn] การขนส่งทางทะเล
空运 [kōngyùn] การขนส่งทางอากาศ
空运进口货物 [kōngyùnjìnkǒu huòwù] การนำเข้าสินค้าทางอากาศ
货运 [huòyùn] การขนส่งสิ่งค้า
运费 [yùnfèi] ค่าขนส่ง
运费预付 [yùnfèiyùfù] ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง (freight prepaid)
运费由提货人支付 [yùnfèi yóutíhuòrén zhīfù] ค่าระวางจ่ายที่ปลายทาง (freight collect)
仓库 [cāngkù] โกดัง
农产品输入 [nóngchǎnpǐn shūrù] การนำเข้าสินค้าทางการเกษตร
卸货 [xièhuò] [xièhuò] ขนถ่ายสินค้า
卸货港 [xièhuò gǎng] ท่าเรือถ่ายสินค้า
包装 [bāozhuāng] การบรรจุสินค้า (packing)
品质证书 [pǐnzhí zhèngshū] ใบรับรองคุณภาพ
协议书 [xié​yì​shū] หนังสือข้อตกลงความร่วมมือ
启运港 [qǐyùngǎng] ท่าเรือส่งออก
港 [gǎng] ท่าเรือ
口岸 [kǒuàn] ท่าเรือ/พอร์ต
启运 [qǐyùn] เริ่มส่ง(สินค้า)
启运口岸 [qǐyùn kǒu’àn] ท่าเรือส่งออก
到达口岸 [dàodá kǒu’àn] ถึงท่าเรือ
目的港 [mùdì gǎng] ท่าเรือปลายทาง
集装箱 [jízhuāngxiāng] ตู้คอนเทนเนอร์
启运地 [qǐyùndì] สถานที่ส่ง
检验日期 [jiǎnyàn rìqí] วันที่ตรวจสอบ (date of inspection)
海关文件 [hǎiguān wénjiàn] เอกสารศุลกากร
报关 [bàoguān] แจ้งเสียภาษีต่อด่านศุลกากร
关税 [guānshuì] ภาษีศุลกากร
报单 [bàodān] ใบแจ้ง
订单 [dìngdān] ใบสั่งซื้อสินค้า
提单, 提货单 [tí​dān​, tíhuòdān] เอกสารส่งสินค้าทางเรือ, ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L – Bill of Lading)
退税 [tuìshuì] การคืนภาษี
进口申报 [jìnkǒu shēnbào] ใบขนสินค้าขาเข้า (declaration for import)
出口申报单 [chūkǒu shēnbàodān] ใบขนสินค้าขาออก (Export Declaration)
进出口申报 [jìnchūkǒushēnbào] ใบขนสินค้าขาเข้าและออก (import and export declaration)
出口货物报关单 [chūkǒu huòwù bàoguāndān] ใบเสียภาษีสินค้าส่งออก
海运运输提单 [hǎiyùn yùnshū tídān] ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Oc.B/L Ocean bill of lading)
航路运货单 [hánglù yùnhuòdān] ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (AWB-Air Way Bill)
发票 [fāpiào] บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
装箱单 [zhuāngxiāngdān] บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (packing list, shipping list)
进口许可证 [jìnkǒuxǔkězhèng] ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (Import License)
产地证明书 [chǎndì zhèngmíngshū] ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร) (C/O;c.o. – Certificate of origin)
出口许可证 [chūkǒuxǔkězhèng] ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (Export License)
非整装箱货;拼箱货 [fēizhěngzhuāng xiānghuò; pīnxiānghuò] สินค้าไม่เต็มตู้ (LCL- Less than a full Container Load Cargo)
整箱货 [zhěngxiānghuò] สินค้าเต็มตู้ (FCL -Full Container Load)
集装箱堆场 [jízhuāngxiāng duīchǎng] ลานตู้สินค้า (CY -Container Yard)
预计离港时间 [yùjì lígǎngshíjiān] เวลาประมาณที่เรือจะออกจากท่าต้นทาง (ETD -estimated time of departure)
预计到时间 [yùjì dàoshíjiān] เวลาประมาณที่เรือจะถึงท่าปลายทาง (ETA -estimated time of arrival)
估计到达时间 [gūjìdàodáshíjiān] เวลาประมาณที่เรือจะถึงท่าปลายทาง (ETA -estimated time of arrival)
装运港船边交货价。 การขนส่งสินค้าถึงท่าเรือแบบ F.A.S. (Free Alongside Ship)
我可以送一下文件吗?ดิฉันขอนุญาตส่งเอกสารหน่อยได้ไหมค่ะ
可以!ได้ค่ะ
第二就是装运港船边交货价。 อันดับที่สองก็คือ การขนส่งสินค้าถึงท่าเรือแบบ F.A.S. (Free Alongside Ship)
协议书做好了,您在这儿签名。หนังสือข้อตกลงความร่วมมือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ กรุณาลงนามตรงนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!