ศัพท์จีน ประกอบธุรกิจ

กรณีพิพาท 纠纷,纠纷事件 jiū fēn , jiū fēn shì jiàn

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 董事长 dǒng shì zhǎng

กรรมสิทธิ์เครื่องหมายและยี่ห้อการค้า 商标商号专利权 shāng biāo shāng hào zhuān lì quán

กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 合法权利 hé fǎ quán lì

กระบวนการผลิต 生产过程 shēng chǎn guò chéng

กลไกตลาด 市场动力 shì chǎng dòng lì

กลไกราคา 物价机制 wù jià jī zhì

กลยุทธ์ทางการตลาด 市场策略 shì chǎng cè lǜe

กลยุทธ์ทางธุรกิจ 经营策略 jīng yíng cè lǜe

การก่อตั้งนิติบุคคล 合并 hé bìng

การเข้าปรับปรุงกิจการ 分类计价 fēn lèi jì jià

การควบกิจการ 企业兼并 qǐ yè jiān bìng

การควบคุมคุณภาพ 质量管理 zhì liàng guǎn lǐ

การควบคุมมลพิษ 污染控制 wū rǎn kòng zhì

การค้าปลีก 零售 líng shòu

การค้าส่ง 批发贸易 pī fā mào yì

การค้ำประกัน 人身担保 rén shēn dān bǎo

การโฆษณา 广告 guǎng gào

การจดทะเบียนการค้า 商业注册 shāng yè zhù cè

การจดทะเบียนสิทธิบัตร 专利权登记 zhuān lì quán dēng jì

การจัดจำหน่าย 销售,发行 xiāo shòu , fā xíng

การจัดซื้อ 购买 gòu mǎi

การจัดสรรกำไร 利润分配 lì rùn fēn pèi

การจำนอง 抵押 dǐ yā

การเช่าช่วง 转租,分租 zhuǎn zū , fēn zū

การเช่าซื้อ 分期付款购买 fēn qī fù kuǎn gòu mǎi

การตกลงซื้อขาย 成交,达成协议 chéng jiāo , dá chéng xié yì

การตลาด 行销,买卖 xíng xiāo , mǎi mài

การต่อรองราคา 讨价还价 tǎo jià huán jià

การตั้งราคา 定价 dìng jià

การถือครอง 把握,持有 bǎ wò , chí yǒu

การถือหุ้น 持有股票 chí yǒu gǔ piào

การบริการหลังการขาย 售后服务 shòu hòu fú wù

การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง 雇主责任险 gù zhǔ zé rèn xiǎn

การประกันภัยความรับผิดต่อ

ความเสียหายของทรัพย์สิน" 财产损失责任险 cái chǎn sǔn shī zé rèn xiǎn

การประชาสัมพันธ์ (พีอาร์) 公关 gōng guān

การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 股东大会 gǔ dōng dà huì

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 股东特别大会 gǔ dōng tè bié dà huì

การปรับค่าจ้างตามค่าครองชีพ 调整最低生活费 tiáo zhěng zuì dī shēng huó fèi

การปิดการประชุม 休会,延期 xiū huì , yán qī

การเป็นหุ้นส่วนร่วม 合股 hé gǔ

การเปิดเผยข้อมูล 公开资料 gōng kāi zī liào

การเพิ่มทุน 增加投资额度 zēng jiā tóu zī é dù

การมอบอำนาจเต็ม 全权委托 quán quán wěi tuō

การระดมทุน (รวบรวมเงินทุน) 集资 jí zī

การลงทุน 投资 tóu zī

การลงนาม 签名 签字 qiān míng qiān zì

การลดหนี้ 减债 jiǎn zhài

การล้มละลาย 倒闭,破产 dǎo bì , pò chǎn

การเลิกกิจการ 停业 tíng yè

การวิจัยตลาด 市场调查 shì chǎng diào chá

การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าชั้นเยี่ยม 杰出顾客优先获得信贷的制度 jié chū gù kè yōu xiān huò dé xìn dài de

zhì dù

การอุดหนุนจากรัฐบาล 政府给予的补助金 zhèng fǔ jǐ yǔ de bǔ zhù jīn

การโอนกรรมสิทธิ์ 过户 guò hù

การันตี

กิจการร่วมทุน 合资企业 hé zī qǐ yè

ขยายธุรกิจ 拓展业务 tuò zhǎn yè wù

ข้อกำหนด 条款,规定 tiáo kuǎn , guī dìng

ข้อได้เปรียบต่อคู่แข่ง 差别优势 chā bié yōu shì

ข้อตกลงในการชำระเงิน 付款条件,支付期限 fù kuǎn tiáo jiàn , zhī fù qī xiàn

ข้อตกลงในการต่อรอง (在工资问题上)还在商谈中的协议 ( zài gōng zī wèn tí shàng ) hái zài

shāng tán zhòng dì xié yì

ขีดจำกัดความรับผิด 责任限额(指保险单上规定的最高赔偿金额) zé rèn xiàn é ( zhǐ bǎo xiǎn dān

shàng guī dìng de zuì gāo péi cháng jīn é )

เข้าจดทะเบียน (公司)上市,注册 ( gōng sī ) shàng shì , zhù cè

"ความรับผิดร่วมในความเสียหาย

จากการดำเนินงาน" 营业损失综合责任 yíng yè sǔn shī zōng hé zé rèn

ความรับผิดร่วมในความเสียหาย จากผลิตภัณฑ์ 产品损失综合责任 chǎn pǐn sǔn shī zōng hé zé rèn

ความลับทางธุรกิจ 商业机密 shāng yè jī mì

ความเสี่ยงของผู้เป็นเจ้าของ 所有者(或业主)所承担的风险 suǒ yǒu zhě ( huò yè zhǔ ) suǒ

chéng dān de fēng xiǎn

คำเตือน 注意事项,警告 zhù yì shì xiàng , jǐng gào

คู่กรณี (律)当事人 ( lǜ ) dāng shì rén

คู่แข่ง 竞争对手 jìng zhēng duì shǒu

เครื่องหมายการค้า 商标 shāng biāo

จดทะเบียน 注册;登记 zhù cè ; dēng jì

จุดคุ้มทุน 损益平衡点;保本点;盈亏分界点;盈亏均衡点;盈亏临界点;盈亏平衡点;损益点;损

益分歧点;收支平衡点;保本点; sǔn yì píng héng diǎn ; bǎo běn diǎn ; yíng kuī fēn jiè diǎn

; yíng kuī jūn héng diǎn ; yíng kuī lín jiè diǎn ; yíng kuī píng héng diǎn ; sǔn yì diǎn ; sǔn yì

fēn qí diǎn ; shōu zhī píng héng diǎn ; bǎo běn diǎn ;

เจ้าของกิจการ 业主 yè zhǔ

เจ้าหนี้ 放债人;债主;债权人;贷方;贷款方;贸易债权人;贷户;应收贷款方 fàng zhài rén ;

zhài zhǔ ; zhài quán rén ; dài fāng ; dài kuǎn fāng ; mào yì zhài quán rén ; dài hù ; yīng

shōu dài kuǎn fāng

ซื้อสุทธิ 净购 jìng gòu

เซ็นชื่อกำกับ 第二次签字 dì èr cì qiān zì

เซ็นสัญญา 签约;签署合同;签订合同;签订契约;签合同;签合约;签订条约 qiān yuē ; qiān

shǔ hé tong ; qiān dìng hé tong ; qiān dìng qì yuē ; qiān hé tong ; qiān hé yuē ; qiān dìng

tiáo yuē

ต้นทุน 成本 chéng běn

ตัวแทน 代表;销售代理 dài biǎo ; xiāo shòu dài lǐ

ตัวแทนการขาย 销售代理 xiāo shòu dài lǐ

ไถ่ถอนการจำนอง 赎回;赎回典押 shú huí ; shú huí diǎn yā

ทะเบียนความเป็นเจ้าของ 所有权登记证 suǒ yǒu quán dēng jì zhèng

ที่อยู่ปัจจุบัน 现住址 xiàn zhù zhǐ

นักลงทุนไทย 泰国投资者 tài guó tóu zī zhě

นิติกรรม 法律上的行为;法律行为;负法律责任的行为或活动 fǎ lǜ shàng de xíng wéi ; fǎ lǜ xíng

wéi ; fù fǎ lǜ zé rèn de xíng wéi huò huó dòng

นิติบุคคล 法人资格;法人实体 fǎ rén zī gé ; fǎ rén shí tǐ

บริการให้คำปรึกษา 咨询服务 zī xún fú wù

เปลี่ยนแปลง 变化;变更 biàn huà ; biàn gēng

ผลประกอบการ 经营成果;企业经营实绩;经营成绩; jīng yíng chéng guǒ ; qǐ yè jīng yíng shí jī ; jīng yíng chéng jì ;

ผลประโยชน์ 利益;好处 lì yì ; hǎo chu

ผิดกฎหมาย 违法的;不合规定的 wéi fǎ de ; bù hé guī dìng de

ผิดสัญญา 背约;违反合同;毁约;违约 bèi yuē ; wéi fǎn hé tong ; huǐ yuē ; wéi yuē

ผู้กระทำความผิด 罪犯 zuì fàn

ผู้ค้ำประกัน 担保人;保证人 dān bǎo rén ; bǎo zhèng rén

ผู้ซื้อ 顾客;采购员;买主;购买者;买家;买方 gù kè ; cǎi gòu yuán ; mǎi zhǔ ; gòu mǎi zhě ; mǎi jiā ; mǎi fāng

ผู้ถือหุ้น 股东;持股人;股票持有人 gǔ dōng ; chí gǔ rén ; gǔ piào chí yǒu rén

ผู้บริโภค 用户;消费者;消费者主权;消费者最后决定权;消费者统治权消费者至上 yòng hù ; xiāo fèi zhě ; xiāo fèi zhě zhǔ quán ; xiāo fèi zhě zuì hòu jué dìng quán ; xiāo fèi zhě tǒng zhì quán xiāo fèi zhě zhì shàng

 

ผู้มอบฉันทะ 委托人;授权人 wěi tuō rén ; shòu quán rén

ผู้มีอำนาจลงนาม 有权签字人 yǒu quán qiān zì rén

ผู้รับใบอนุญาต 获许可的人;领到执照的人 huò xǔ kě de rén ; lǐng dào zhí zhào de rén

ผู้รับมอบอำนาจ 代理人;受委托者 dài lǐ rén ; shòu wěi tuō zhě

ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ 受让人;承让人 shòu ràng rén ; chéng ràng rén

ผู้ให้กู้ 贷方;放款方;出借人;贷款人;出借人,贷方;贷款者 dài fāng ; fàng kuǎn fāng ; chū jiè rén ; dài kuǎn rén ; chū jiè rén , dài fāng ; dài kuǎn zhě

ฟ้องศาล 控诉;控告;提出诉讼 kòng sù ; kòng gào ; tí chū sù sòng

ภาระผูกพัน 相关责任;相关义务 xiāng guān zé rèn ; xiāng guān yì wù

มอบฉันทะ 委托;授权 wěi tuō ; shòu quán

ไม่ต้องเสียเงิน 免费;无代价;不承担费用 miǎn fèi ; wú dài jià ; bù chéng dān fèi yòng

ไม่มีผลและเป็นโมฆะ 无效的 wú xiào de

ร่วมลงทุน 共同投资 gòng tóng tóu zī

ระยะเวลาคืนทุน 回收期,偿还期 huí shōu qī , cháng huán qī

ลงทะเบียน 注册;登记 zhù cè ; dēng jì

ลดต้นทุน 降底成本 jiàng dǐ chéng běn

ลิขสิทธิ์ 版权;著作权; bǎn quán ; zhù zuò quán ;

ลูกค้า 客户;用户;买主;顾客;主顾;顾主 kè hù ; yòng hù ; mǎi zhǔ ; gù kè ; zhǔ gù ; gù zhǔ

ลูกจ้าง 雇工;雇员;受雇者;职员 gù gōng ; gù yuán ; shòu gù zhě ; zhí yuán

ลูกหนี้ 借债人;借户;债务人;债户;欠户;欠债人;借方 jiè zhài rén ; jiè hù ; zhài wù rén ; zhài hù ; qiàn hù ; qiàn zhài rén ; jiè fāng

วัตถุประสงค์ 目标,目的 mù biāo , mù dì

วันทำการ 工作的日子;工作日 gōng zuò de rì zi ; gōng zuò rì

วันยื่นซองประมูล 投标日 tóu biāo rì

วันสิ้นสุดสัญญา 有效期;合同有效至 yǒu xiào qī ; hé tong yǒu xiào zhì

วันหยุดราชการ 公众休息日;公众假日 gōng zhòng xiū xi rì ; gōng zhòng jià rì

วิสัยทัศน์ 洞察力;观察力;远见卓识 dòng chá lì ; guān chá lì ; yuǎn jiàn zhuó shí

วิสาหกิจ 企业 qǐ yè

ศักยภาพในการแข่งขัน 竞争力 jìng zhēng lì

ศูนย์บริการลูกค้า 顾客服务中心;客服中心 gù kè fú wù zhōng xīn ; kè fú zhōng xīn

ศูนย์แสดงสินค้า 会展中心;商展中心 huì zhǎn zhōng xīn ; shāng zhǎn zhōng xīn

สถานที่ซื้อขาย 市场;商场;交易场所 shì chǎng ; shāng chǎng ; jiāo yì chǎng suǒ

สถานที่ทำสัญญา 缔约地;合同地;合同缔约地 dì yuē dì ; hé tong dì ; hé tong dì yuē dì

สถานประกอบการ 商业机构;基层单位;经营场所 shāng yè jī gòu ; jī céng dān wèi ; jīng yíng chǎng suǒ

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 股东登记簿;股份登记 gǔ dōng dēng jì bù ; gǔ fèn dēng jì

สมุดบันทึกรายงานการประชุม 纪录簿;会议录;会议备忘录;会议纪要 jì lù bù ; huì yì lù ; huì yì bèi wàng lù ; huì yì jì yào

ส่วนต่าง (มาร์จิน) 差数;差额;(时间、金额等的)富余(Margin) chā shù ; chā é ;( shí jiān 、 jīn é děng de ) fù yu (Margin)

ส่วนแบ่งทางการตลาด 市场份额 shì chǎng fèn é

ส่วนลด 优惠部分;优惠额;折扣;贴现 yōu huì bù fen ; yōu huì é ; zhé kòu ; tiē xiàn

สังหาริมทรัพย์ 流动财产;动产 liú dòng cái chǎn ; dòng chǎn

สัญญา 合同;合约;契约 hé tong ; hé yuē ; qì yuē

สัญญาค้ำประกัน 担保协定;担保协议;担保契约 dān bǎo xié dìng ; dān bǎo xié yì ; dān bǎo qì yuē

 

สัญญาเช่า 租借合约;租赁合同 zū jiè hé yuē ; zū lìn hé tong

สาธารณูปโภค 公用事业,公用设施;市政设施;公共事业; gōng yòng shì yè , gōng yòng shè shī ; shì zhèng shè shī ; gōng gòng shì yè ;

สายการผลิต 生产线,流水线,装配线 shēng chǎn xiàn , liú shuǐ xiàn , zhuāng pèi xiàn

สำนักงานตัวแทน 代理处,行销处;代理;中介;代表厂商 dài lǐ chǔ , xíng xiāo chǔ ; dài lǐ ; zhōng jiè ; dài biǎo chǎng shāng

สำนักงานใหญ่ 总公司;总店;总行;总社 zǒng gōng sī ; zǒng diàn ; zǒng xíng ; zǒng shè

สำนักตัวแทนผู้ซื้อสินค้าส่งออก 保兑公司,保兑行,保兑商号,保付公司,出口保兑行,中保贸易商,确认商号 bǎo duì gōng sī , bǎo duì xíng , bǎo duì shāng hào , bǎo fù gōng sī , chū kǒu bǎo duì xíng , zhòng bǎo mào yì shāng , què rèn shāng hào

สิทธิของผู้บริโภค 消费者的权利;消费者权益 xiāo fèi zhě de quán lì ; xiāo fèi zhě quán yì

สิทธิตามกฎหมาย 法定权利;法律权利,法权,合法权利 fǎ dìng quán lì ; fǎ lǜ quán lì , fǎ quán , hé fǎ quán lì

สิทธิบัตร 特许证;专利特许证;专利证书;专利;专利权;专利证 tè xǔ zhèng ; zhuān lì tè xǔ zhèng ; zhuān lì zhèng shū ; zhuān lì ; zhuān lì quán ; zhuān lì zhèng

สินทรัพย์ 财产;资产 cái chǎn ; zī chǎn

เสียภาษี 付税;上税;交税;完税;缴税;纳税 fù shuì ; shàng shuì ; jiāo shuì ; wán shuì ; jiǎo shuì ; nà shuì

หนังสือค้ำประกัน 保证函;信用保证书;保证书;赔偿担保人证书;担保书 bǎo zhèng hán ; xìn yòng bǎo zhèng shū ; bǎo zhèng shū ; péi cháng dān bǎo rén zhèng shū ; dān bǎo shū

หนังสือติดต่อทางธุรกิจ 商业信函;商业通信;业务书信;商业尺牍 shāng yè xìn hán ; shāng yè tōng xìn ; yè wù shū xìn ; shāng yè chǐ dú

หนังสือบริคณห์สนธิ 公司组织章程;公司章程;公司设立章程;公会规约 gōng sī zǔ zhī zhāng chéng ; gōng sī zhāng chéng ; gōng sī shè lì zhāng chéng ; gōng huì guī yuē

หนังสือมอบฉันทะ 委托书 wěi tuō shū

หนังสือมอบอำนาจ 授权证书;委托书 shòu quán zhèng shū ; wěi tuō shū

หนังสือรับรอง 保证函;信用保证书;保证书;证明;证明书 bǎo zhèng hán ; xìn yòng bǎo zhèng shū ; bǎo zhèng shū ; zhèng míng ; zhèng míng shū

หลักฐาน 证物;证据;根据 zhèng wù ; zhèng jù ; gēn jù

หลักฐานการชำระเงิน 付款证据;付款凭证 fù kuǎn zhèng jù ; fù kuǎn píng zhèng

หลักฐานการชำระหนี้ 清还证明书;清欠书;清欠收据;豁免书 qīng hái zhèng míng shū ; qīng qiàn shū ; qīng qiàn shōu jù ; huò miǎn shū

หลักทรัพย์ 证券;有价证券 zhèng quàn ; yǒu jià zhèng quàn

หลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืม 借债抵押品;贷款担保品 jiè zhài dǐ yā pǐn ; dài kuǎn dān bǎo pǐn

หลักทรัพย์จดทะเบียน 挂牌证券;交易所挂牌证券;上市证券 guà pái zhèng quàn ; jiāo yì suǒ guà pái zhèng quàn ; shàng shì zhèng quàn

ห้างหุ้นส่วน 合伙企业;合营公司;合股公司;股份制商行 hé huǒ qǐ yè ; hé yíng gōng sī ; hé gǔ gōng sī ; gǔ fèn zhì shāng háng

อสังหาริมทรัพย์ 房地产;固定财产;固定资产;不动产 fáng dì chǎn ; gù dìng cái chǎn ; gù dìng zī chǎn ; bù dòng chǎn

อาคารสำนักงาน 写字楼 xiě zì lóu

อุปทาน 供给;提供;供应 gōng jǐ ; tí gōng ; gōng yìng

อุปสงค์ 要求,需求(量),需要; yāo qiú , xū qiú ( liàng ), xū yào ;

เอกสารกำกับที่กฎหมายบังคับ 强制性誊本;强制性副本 qiáng zhì xìng téng běn ; qiáng zhì xìng fù běn

เอกสารหลักฐาน 证明文件;提出证明文件 zhèng míng wén jiàn ; tí chū zhèng míng wén jiàn

เอ็นพีแอล (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) 未履行的贷款;无收益贷款(NPL) wèi lǚ xíng de dài kuǎn ; wú shōu yì dài kuǎn (NPL)

เอ็มอาร์อาร์
(อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายย่อย)" 零散顾客贷款最低利率(MRR) líng sàn gù kè dài kuǎn zuì dī lì lǜ (MRR)

เอ็มแอลอาร์
(อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินให้กู้ยืม)" 最低贷款利率(MLR) zuì dī dài kuǎn lì lǜ (MLR)

เอ็มโอยู (บันทึกความเข้าใจ) 谅解备忘录(MOU) liàng jiě bèi wàng lù (MOU)

เอ็มโออาร์
(อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินเบิกเกินบัญชี)" 最低透支率(MOR) zuì dī tòu zhī lǜ (MOR)

ไออาร์อาร์
(อัตราผลตอบแทนภายใน)" 内部收益率( IRR) nèi bù shōu yì lǜ ( IRR)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!