ศัพท์จีน ประสมคำจากตัวเลข

一 [yī] ( คำเต็ม 壹) 1.เลขหนึ่ง, จำนวนหนึ่ง, เดี่ยว 2.เร็วๆ นี้ 3.ทั้งหมด/one/1/single/a (article)/as soon as/entire/whole/all/throughout/
一日 [yīrì ] (ㄧㄖˋ) วันที่ 1 / 1 st
一月 [yī yuè] (ㄧ ㄩㄝˋ) เดือนมกราคม / January
星期一 [xīng qī yī] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ) วันจันทร์ / Monday
一世 [yī shì] (ㄧ ㄕˋ) ลำดับที่หนึ่ง ในพระนามของพระมหากษัตริย์ เช่น พระเจ้า… ที่หนึ่ง)/the First (of named Kings)/
一个人 [yī gè rén] (คำเต็ม 一個人) (ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ) หนึ่งคน /alone/
一百 [yī bǎi] (ㄧ ㄅㄞˇ) จำนวนหนึ่งร้อย, 100
一举两得 [yìjǔliǎngdé]คำ แปล “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว หรือ กระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว เช่น 我考试得了第一名,老师表扬了我,又证明了我的努力没有白费,真是一举两得。 ฉันสอบได้ที่หนึ่ง อาจารย์ชมเชยฉัน พิสูจน์ได้ว่าความขยันของฉันไม่เสียเปล่า, กระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวจริงๆ ) “/to kill two birds with one stone/
二 [èr] (ㄦˋ) สอง/two/2/
三 [sān] (ㄙㄢ) สาม/three/3/
五 [wǔ] (ㄨˇ) ห้า/five/5/
上 [shàng] (ㄕㄤˋ) บน ส่วนแรก/on/on top/upon/
下 [xià] (ㄒㄧㄚˋ) ใต้, ล่าง/under/second (of two parts)
不 [bù] (ㄅㄨˋ) ไม่/(negative prefix)/not/no/
万 [wàn] (ㄨㄢˋ) หมื่น / อย่างยิ่ง, เด็ดขาด / มากมายหลากหลาย /Wan (surname)/ten thousand/a great number/
二 (贰) [èr] (ㄦˋ) สอง/two/2/
二日 [èr rì] (ㄦˋ ㄖˋ) วันที่ 2 / 2 nd
二月 [èr yuè] (ㄦˋ ㄩㄝˋ) เดือนกุมภาพันธ์ / February
星期二 [xīng qī èr] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄦˋ) วันอังคาร/Tuesday
二十一世纪 (คำเต็ม 二十一世紀) [èr shí yī shì jì ] (ㄦˋ ㄕˊ ㄧ ㄕˋ ㄐㄧˋ) ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด /21st century/
二手货 (คำเต็ม 二手貨) [èr shǒu huò] (ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄛˋ) สินค้ามือสอง /secondhand/
二百五 [èr bǎi wǔ] (ㄦˋ ㄅㄞˇ ㄨˇ) (ภาษาพูด) คนโง่ /an idiot/a stupid person/
二林镇 (คำเต็ม二林鎮 ) [èr lín zhèn] (ㄦˋ ㄌㄧㄣˊ ㄓㄣˋ) เมืองเอ้อหลิน (ในไต้หวัน) /(N) Erhlin (town in Taiwan)/
两侧 (คำเต็ม 兩側) [liǎng cè] (ㄌㄧㄤˇ ㄘㄜˋ) สองด้าน, ทั้งสองด้าน/two sides/both sides/
两句 (คำเต็ม 兩句) [liǎng jù] (ㄌㄧㄤˇ ㄐㄩˋ) (ขอให้ฉันได้พูดสัก) สองสามคำ, สองสามประโยค /(Just let me say) a few words/
三 (คำเต็ม 叁 หรือ 参 ) [sān] (ㄙㄢ) ซาน คำแปล สาม/three/3/
三日 [sān rì] (ㄙㄢ ㄖˋ) วันที่ 3 / 3 rd
三月 [sān yuè] (ㄙㄢ ㄩㄝˋ) เดือนมีนาคม / March
星期三 [xīng qī sān] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄙㄢ) วันพุธ /Wednesday/
三代 [sān dài] (ㄙㄢ ㄉㄞˋ) สามยุค, สามรุ่น, สามชั่วคน, สามสมัย /third-generation/

三宝 ( คำเต็ม三寶) [sān bǎo] (ㄙㄢ ㄅㄠˇ) (ศาสนาพุทธ) แก้ว 3 ประการ หรือ พระรัตนตรัย หมายถึง สิ่งเคารพนับถือสูงสุดของพุทธศาสนิกชน คือ
佛 [fó] พระพุทธเจ้า ได้แก่ พระศาสดา ของพระพุทธศาสนา
法[fǎ] พระธรรม ได้แก่คำสอนของพระพุทธเจ้า
僧[sēng] พระสงฆ์ ได้แก่ พระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้สืบศาสนาต่อมา

紅樓夢, 红楼梦 [hóng lóu mèng] ความฝันในหอแดง (ความรักในหอแดง) ,Dream of the Red Chamber
三國演義, 三国演义 [sān guó yǎn yì] สามก๊ก ,Romance of the Three Kingdoms
水滸傳, 水浒传 [Shuǐhǔzhuàn] ซ้องกั๋ง,Water Margin
西游記, 西游记 [xī yóu jì] ไซอิ๋ว (บันทึกท่องประจิม) ,Journey to the West
四 (คำเต็ม 肆) [sì] (ㄙˋ) สี่/four/4/
四日 [sì rì] (ㄙˋ ㄖˋ) วันที่ 4 / 4th
四月 [sì yuè] (ㄙˋ ㄩㄝˋ) เดือนเมษายน / April
星期四 [xīng qī sì] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄙˋ) วันพฤหัสบดี /Thursday/
四书 (คำเต็ม 四書) [sì shū] (ㄙˋ ㄕㄨ) จตุรบรรณ (ซื่อซู) เป็นคัมภีร์หลักของศาสนาปราชญ์ (ลัทธิขงจื้อ) มี 4 เล่ม คือ
大學, 大学 [dà xué] คัมภีร์มหาบุรุษ
中庸 [zhōng yōng] คัมภีร์ทางสายกลาง
论语 [lùn yǔ] ถามตอบ
孟子 [mèng zǐ] เมิ่งจื่อ
五臺山, 五台山 [wǔ tái shān] อู่ไถซัน อยู่ที่มณฑลซันซี (ซานซี) (山西 [shān xī])
峨眉山 หรือ 峨嵋山 [é méi shān] เอ๋อเหมยซัน-เขาง้อไบ้ อยู่ที่มณฑลเสฉวน (四川 [sì chuān])
九華山, 九华山 [jiǔ huá shān] จิ่วฮว๋าซัน อยู่ที่มณฑลอันฮุย (安徽 [ān huī])
普陀山 [pǔ tuó shān] ผู่ถัวซัน-Mt Potala อยู่ที่มณฑลเจ้อเจียง (浙江 [ zhè jiāng])
苦 [kǔ] ทุกข์
集 [jí] สมุทัย
灭 [miè] นิโรธ
道 [dào] มรรค
西施 [xī shī] ไซซี
王昭君 [wáng zhāo jūn] หวังเจาจวิน
貂蟬 / 貂蝉 [diāo chán] เตียวเสี้ยน
楊貴妃 / 杨贵妃 [yáng guì fēi] หยางกุ้ยเฟย
指南针[zhǐ nán zhēn] เข็มทิศ
造纸术[zào zhǐ shù] การผลิตกระดาษ
印刷术 [yìn shuā shù] การพิมพ์
烟火药[yān huǒ yào] ดินปืน
口 [kǒu] (ㄎㄡˇ) คำแปล ปาก /mouth/(a measure word)/
回 [huí] (ㄏㄨㄟˊ) คำแปล หมุน หันกลับ/to circle/to go back/
国 [guó] (ㄍㄨㄛˊ) คำแปล ประเทศ รัฐ /country/state/nation/
固 [gù] (ㄍㄨˋ) คำแปล แข็งแรง แน่น ยืนยัน/hard/strong/solid/sure/
因 [yīn] (ㄧㄣ) คำแปล เหตุ สาเหตุ /cause/reason/because/
五 (คำเต็ม 伍) [wǔ] (ㄨˇ) ห้า/five/5/
五日 [wǔ rì] (ㄨˇ ㄖˋ) วันที่ 5 / 5 th
五月 [wǔ yuè] (ㄨˇ ㄩㄝˋ) เดือนพฤษภาคม/May
星期五 [xīng qī wǔ] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄨˇ) วันศุกร์ /Friday/
五原 [wǔ yuán] (ㄨˇ ㄩㄢˊ) ชื่อสถานที่ อำเภออวู่หยวน (ชื่อสถานที่ในมองโกเลียใน)
五六十岁 [wǔ liù shí suì] (ㄨˇ ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ㄙㄨㄟˋ) (อายุ) ห้าสิบ-หกสิบปี
甜 [tián] รสหวาน
酸 [suān] รสเปรี้ยว
苦 [kǔ] รสขม
辣 [là] รสเผ็ด
咸 [xián] รสเค็ม
六( คำเต็ม 陆 ) [liù] (ㄌㄧㄡˋ) เลขหก/เลขที่หก /six/6/
六日 [iù rì] (ㄌㄧㄖˋ) วันที่ 6 / 6 th
六月 [liù yuè] (ㄌㄧ ㄩㄝˋ) เดือนมิถุนายน/June
星期六 [xīng qī liù] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄌㄧㄡˋ) วันเสาร์ /Saturday/
六书 (คำเต็ม 六書) [liù shū] (ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ) ตัวอักษรจีน 6 ชนิด /Six types of Chinese characters/
六十五岁(คำเต็ม 六十五歲) [liù shí wǔ suì] (ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ㄨˇ ㄙㄨㄟˋ) อายุหกสิบห้า /sixty-five years old/
六四事件 [liù sì shì jiàn] (ㄌㄧㄡˋ ㄙˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ) เหตุการณ์เทียนอันเหมิน วันที่ 4 มิถุนายน 1989 /Tian’anmen incident of 4th Jun 1989/
星期日 [xīng qī rì] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄖˋ) วันอาทิตย์ /Sunday/
星期天 [xīng qī tiān] (ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄊㄧㄢ) วันอาทิตย์ /Sunday/
七 (คำเต็ม 柒) [qī] (ㄑㄧ) 1.เจ็ด, 2.สมัยเก่าหมายถึงการทำบุญครบ 7 วันให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมตลอดจนถึง 49 วัน ซึ่งรวม 七 7 ครั้งด้วยกัน /seven/7/
七日 [qī rì] (ㄑㄧㄖˋ) วันที่ 7 / 7 th
七月 [qī yuè] (ㄑㄧㄩㄝˋ) เดือนกรกฏาคม/July
七嘴八舌 [qī zuǐ bā shé] (ㄑㄧ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ ㄕㄜˊ) 1.เปรียบเทียบถึงคนมากพูดมาก, วิจารณ์กันไปต่างๆนานา 2.เปรียบถึงพูดอ้อมไปอ้อมมา /(saying) a discussion with everybody talking at once/
七十年代 [qī shí nián dài] (ㄑㄧ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ) ยุค70, ปีคริสศักราช 1970-1979 /the 1970’s/

八 ( คำเต็ม 捌) [bā] (ㄅㄚ) แปด /eight/8/

八日 [bā rì] (ㄅㄚ ㄖˋ) วันที่ 8 / 8 th

八月 [bā yuè] (ㄅㄚ ㄩㄝˋ) เดือนสิงหาคม/August

八仙 [bā xiān] (ㄅㄚ ㄒㄧㄢ) แปดเซียน /the Eight Immortals/
แปดเซียน เทพ 8 องค์ ผู้อำนวยโชคลาภและความร่ำรวย แปดเซียน หรือ โป๊ยเซียน มีนามว่า

铁拐李 [tiě guǎi lǐ] เซียนแห่งยา และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
汉钟离 [hàn zhōng lí] เซียนแห่งโชคลาภ การบริการ การปกครอง
吕洞宾 [lǚ dòng bīn] เซียนแห่งการรักษาโรค
张果老 [zhāng guǒ lǎo] เซียนแห่งความมั่นคง อายุยืน สุขภาพดี
蓝采和 [lán cǎi hé] เซียนแห่งมวลบุปผาชาติ ความอุดมสมบูรณ์
何仙姑 [hé xiān gū] เซียนแห่งความดีงาม ความซื่อสัตย์
韩湘子 [hán xiāng zǐ] เซียนพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และการดนตรี
曹国舅 [cáo guó jiù] เซียนแห่งยศฐาบรรดาศักดิ์
八成 [bā chéng] (ㄅㄚ ㄔㄥˊ) ค่อนข้างใหญ่, ส่วนใหญ่ /eighty percent/most probably/most likely/

八角 [bā jiǎo] (ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ) ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง สามารถรักษาโรคกระเพาะ และขจัดเสมหะ /anise/star anise/aniseed/octagonal/

六 [liù] (ㄌㄧㄡˋ) คำแปล หมายเลขหก/เลขที่หก/six/6/
公 [gōng] (ㄍㄨㄥ) คำแปล ส่วนรวม/just/honorable /public/common/
共 [gòng] (ㄍㄨㄥˋ)คำแปล เหมือนกัน ร่วมกัน/all together/in while/
弟 [dì] (ㄉㄧˋ) คำแปล น้องชาย /younger brother/
兵 [bīng] (ㄅㄧㄥ)คำแปล อาวุธ,ทหาร /soldiers/a force/
兴 [xìng] (ㄒㄧㄥ)คำแปล สนใจ/flourish/it is the fashion to/
真 [zhēn] (ㄓㄣ ) คำแปล แท้,จริง /real/true/genuine/
九 (คำเต็ม 玖) [jiǔ] (ㄐㄧㄡˇ ) เก้า /nine/9/
九日 [jiǔ rì] (ㄐㄧㄡˇㄖˋ) วันที่ 9 / 9 th
九月 [jiǔ yuè] (ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ) เดือนกันยายน/September
川 [chuān] (ㄔㄨㄢ) 1.แม่น้ำ 2.พื้นดินที่ราบเรียบ 3.มณฑลเสฉวน /river/creek/plain/an area of level country/
年 [nián] (ㄋㄧㄢˊ) ปี /year/
并 [bìng] (ㄅㄧㄥˋ) และ, แล้วก็, รวมอยู่ด้วยกัน/and/also/together with/
十 (คำเต็ม 拾) [shí] (ㄕˊ) สิบ /ten/10/
十日 [shí rì] (ㄕˊㄖˋ) วันที่ 10 / 10 th
十月 [shí yuè] (ㄕˊ ㄩㄝˋ) เดือนตุลาคม/October
十倍 [shí bèi] (ㄕˊ ㄅㄟˋ) เป็น 10 เท่า /tenfold/ten times (sth)/
十分 [shí fēn] (ㄕˊ ㄈㄣ) อย่างยิ่ง /fully/completely/very/
十足 [shí zú] (ㄕˊ ㄗㄨˊ) 1.เต็ม,ร้อยเปอร์เซ็นต์ 2.อย่างยิ่ง,เต็มตัว,เต็มที่ /(adj) completely/(adj) 100 percent/(adj) to be full of/
个 (คำเต็ม 個) [gè] หลักหน่วย
十 (คำเต็ม拾) [shí] หลักสิบ
百 (คำเต็ม佰) [bǎi] หลักร้อย
千 (คำเต็ม拾) [qiān] หลักพัน
万 (คำเต็ม万) [wàn] หลักหมื่น
一百 (คำเต็ม 壹佰) [yī bǎi] หนึ่งร้อย 100
一千 (คำเต็ม 壹仟) [yī qiān] หนึ่งพัน 1,000
一万 (คำเต็ม 壹万) [yī wàn] หนึ่งหมื่น 10,000
十万 (คำเต็ม 拾万) [shí wàn] หนึ่งแสน 100,000 (สิบหมื่น)
百万 (คำเต็ม 佰万) [bǎi wàn] หนึ่งล้าน 1,000,000 (ร้อยหมื่น)
千万 (คำเต็ม 仟万) [qiān wàn] สิบล้าน 10,000,000 (พันหมื่น)
亿 (คำเต็ม 亿) [yì] ร้อยล้าน 100,000,000
十亿 (คำเต็ม 拾亿) [shí yì] พันล้าน 1,000,000,000
百亿 (คำเต็ม 佰亿) [bǎi yì] หมื่นล้าน 10,000,000,000
千亿 (คำเต็ม 仟亿) [qiān yì] แสนล้าน 100,000,000,000
兆 (คำเต็ม 兆) [zhào] ล้านล้าน 1,000,000,000,000

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!