ศัพท์จีน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 电脑

上传 (上傳) [shàngchuán] อัพโหลด (to upload)
引导扇区 [yǐndǎoshànqū] boot sector
驱动器 [qūdòngqì] drive, driver
光碟 [guāngdié] CD
光盘 [guāngpán],唯读光盘 [wéiguāngguāngpán],只读光盘 [zhīdúguāngpán], [台/港]光碟,唯读光碟 : CD-ROM
光盘驱动器 [guāngpánqūdòngqì], [港]光碟机, [台]唯读光碟机 : CD-ROM drive
可擦写刻录机 [kěcāxiěkèlùjī], [港]可重写光碟烧录机 [kězhòngxiěguāngdiéshāolùjī] : CD-RW (compact disc-rewritable)
数字视盘 [shùzìshìpán], [港]数码影像光碟,数码视像光碟,数码影碟 : DVD (digital video disc)
高密度只读光盘 [gāomìdùzhǐdúguāngpán] : DVD-ROM
数字 [shùzì] ดิจิตอล
存储器 [cúnchǔqì] หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ ,memory (unit)
内存 [nèicún], [台] 记忆体 [jìyìtǐ] RAM
内存 [nèicún] memory; RAM
记忆 [jìyì] ความจำ
只读存储器 [zhīdúcúnchǔqì] หน่วยความจำแบบ ROM (อ่านได้อย่างเดียว)
只读 [zhīdú] อ่านได้อย่างเดียว (read only)
随即存储 [suíjícúnchǔ], 随机存取记忆体 [suíjīcúnqǔjìyìtǐ] : หน่อยความจำแบบ RAM (เป็นหน่วยความจำชั่วคราว)
随即 [suíjí] ทันที
存储 [cúnchǔ] หน่วยความจำ หรือ เมนโมรี่
随机 [suíjī] random, ตามสถานการณ์
存取 [cúnqǔ] เข้าถึง
记忆棒 [jìyìbàng] memory stick
电脑 [diànnǎo] ,计算机 [jìsuànjī] คอมพิวเตอร์
计算 [jìsuàn] คำนวณ
计算器 เครื่องคิดเลข
计数器 [jìshùqì] เครื่องนับจำนวน (counter; register)
计量 [jìliàng] วัด, คำนวณ, ประมาณ
操作系统 [cāozuòxìtǒng] , [台]作业系统 [zuòyèxìtǒng] : operating system
作业 [zuòyè] การบ้าน
笔记本 [bǐjìběn] , 笔记本计算机, [港]笔记簿电脑,手提电脑 : โน๊ตบุ๊ค (notebook)
笔记 [bǐjì] บันทึก
手提 [shǒutí] หิ้วได้ (portable)
集成电路 [jíchéngdiànlù] วงจรรวมอีเล็คทรอนิคส์ (integrated circuit)
电子学 [diànzixué] วิชาอีเล็คทรอนิคส์
硬件 [yìngjiàn] , [台]硬体 ฮาร์ดแวร์
通用串行总线 [tōngyòngchuànxíngzǒngxiàn], [台]通用序列汇流排, [港]通用串列汇流排 : USB (universal serial bus)
序列 [xùliè] เรียงลำดับ
按需打印 [ànxūdǎyìn],按需出版, [港]自选印刷服务 : print on demand
打印 [dǎyìn],印刷 ปริ้น
出版 [chūbǎn] จัดพิมพ์จำหน่าย
自选 [zìxuǎn] free; optional.
打印机 [dǎyìnjī], [台]印表机 [yìnbiǎojī] เครื่องปริ้นเตอร์, printer
队列 [duìliè],排队 [páiduì], [台]伫列 [zhùliè] คิว, queue
排队延迟 [páiduìyānchí] คิวที่ล่าช้า (queueing delay)
延迟 [yānchí] ล่าช้า
个人档案 ข้อมูลส่วนบุคคล, ไฟล์ส่วนบุคคล
档案 [dàng’àn] file; record; archive.
文件分配表 [wénjiànfēnpèibiǎo], [台]档案配置表 [dàng’ànpèizhìbiǎo] : ตาราง FAT (file associate table)
分配 [fēnpèi] จัดสรร แบ่งสรร
配置 [pèizhì] ผสม, ปรุง
文件传送协议,文件传输协议, [台]档案传输协定 โปรโตคอลการถ่ายโอนไฟล์
传送 [chuánsòng] ส่ง
文档 [wéndàng] เอกสาร
文本 [wénběn] เอกสาร
模拟计算机 [mónǐjìsuànjī] : อนาล๊อกคอมพิวเตอร์
模拟 [mónǐ] เลียนแบบ,จำลอง (imitate; simulate)
计算机系统 [jìsuànjīxìtǒng] ระบบคอมพิวเตอร์ (computer system)
系统管理员 [xìtǒngguǎnlǐyuán] ผู้ควบคุมระบบ (system administrator)
管理员 [guǎnlǐyuán] ผู้ควบคุม, ผู้จัดการ (manager; administrator)
数字计算机系统 [shùzìjìsuànjīxìtǒngshùzì] ระบบคอมพิวเตอร์ดิจิตอล (digital computing system)
协议 [xiéyì], [港]协定 [xiédìng] โปรโตคอล,มาตรฐานการรับส่งข้อมูล (protocol)
属性 [shǔxìng] attribute, property
打开 [dǎkāi] เปิด
统计 [tǒngjì] สถิติ
屏幕 [píngmù] หน้าจอ (screen)
全屏显示 [quánpíngxiǎnshì] หน้าจอเต็ม (full screen)
显示 [xiǎnshì] จอแสดงผล
主板 [zhǔbǎn] เมนบอร์ด, mainboard
即插即用 [jíchājíyòng],即装即用 [jízhuāngjíyòng] : plug-and-play
插件 [chājiàn] plug-in board, plug in connector
电子部件 [diànzibùjiàn] ชิ้นส่วนอีเล็คทรอนิคส์
部件 [bùjiàn] ชิ้นส่วน
版 [bǎn] ฉบับพิมพ์(edition) ,แต่ละหน้าของนสพ.
企业版 [qǐyèbǎn] ฉบับธุรกิจ Enterprise
企业 [qǐyè] ธุรกิจ
端口 [duānkǒu] อินเตอร์เฟส, พอร์ท
[港]游戏操纵杆 [yóuxìcāozònggǎn],摇杆 [yáogān] : joystick
科技公司 [kējìgōngsī] scientific and technical corporation
科技 [kējì] วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, science and technology
公司 [gōngsī] บริษัท, company; corporation
技术支持 [jìshùzhīchí] เทคนิคคอลซัพพอร์ท, technical support, technical assistance
技术 [jìshù] เทคโนโลยี
支持 [zhīchí] ซัพพอร์ท, สนับสนุน
研发 [yánfā] ค้นคว้าและวิจัย
软件 [ruǎnjiàn] ซอฟแวร์
软体 [ruǎntǐ] ซอฟแวร์
软件工程 [ruǎnjiàngōngchéng] วิศวกรรมซอฟร์แวร์
工程 [gōngchéng] โครงการวิศวกรรม
软件服务 [ruǎnjiànfúwù] software maintenance
电脑软件 [diànnǎoruǎnjiàn] โปรแกรมคอมพิวเตอร์, computer software

คำย่อ

CPU:中央处理器Central Processing Unit
CPU Fan:中央处理器的“散热器”(Fan)
MB:主机板MotherBoard
RAM:内存Random Access Memory,以PC-代号划分规格,如PC-133,PC-1066,PC-2700
HDD:硬盘Hard Disk Drive
FDD:软盘Floopy Disk Drive
CD-ROM:光驱Compact Disk Read Only Memory
DVD-ROM:DVD光驱Digital Versatile Disk Read Only Memory
CD-RW:刻录机Compact Disk ReWriter
VGA:显示卡(显示卡正式用语应为Display Card)
AUD:声卡(声卡正式用语应为Sound Card)
LAN:网卡(网卡正式用语应为Network Card)
MODM:数据卡或调制解调器Modem
HUB:集线器
WebCam:网络摄影机
Capture:影音采集卡
Case:机箱
Power:电源
Moniter:屏幕,CRT为显像管屏幕,LCD为液晶屏幕
USB:通用串行总线Universal Serial Bus,用来连接外围装置
IEEE1394:新的高速序列总线规格Institute of Electrical And Electronic Engineers
Mouse:鼠标,常见接口规格为PS/2与USB
KB:键盘,常见接口规格为PS/2与USB
Speaker:喇叭
Printer:打印机
Scanner:扫描仪
UPS:不断电系统
IDE:指IDE接口规格Integrated Device Electronics,IDE接口装置泛指采用IDE接口 的各种设备
SCSI:指SCSI接口规格Small Computer System Interface,SCSI接口装置泛指采用SCSI接口的各种设备
GHz:(中央处理器运算速度达)Gega赫兹/每秒
FSB:指“前端总线(Front Side Bus)”频率,以MHz为单位
ATA:指硬盘传输速率ATAttachment,ATA-133表示传输速率为133MB/sec
AGP:显示总线Accelerated Graphics Port,以2X,4X,8X表示传输频宽模式
PCI:外围装置连接端口Peripheral Component Interconnect
ATX:指目前电源供应器的规格,也指主机板标准大小尺寸
BIOS:硬件(输入/输出)基本设置程序Basic Input Output System
CMOS:储存BIOS基本设置数据的记忆芯片Complementary Metal-Oxide Semiconductor
POST:开机检测Power On Self Test
OS:操作系统Operating System
Windows:窗口操作系统,图形接口
DOS:早期文字指令接口的操作系统
fdisk:“规划硬盘扇区”-DOS指令之一
format:“硬盘扇区格式化”-DOS指令之一
setup.exe:“执行安装程序”-DOS指令之一
Socket:插槽,如CPU插槽种类有SocketA,Socket478等等
Pin:针脚,如ATA133硬盘排线是80Pin,如PC2700内存模块是168Pin
Jumper:跳线(短路端子)
bit:位(0与1这两种电路状态), 计算机数据最基本的单位
Byte:字节,等于8 bit(八个位的组合,共有256种电路状态),计算机一个文字以8 bit来表示
KB:等于1024 Byte
MB:等于1024 KB
GB:等于1024 MB

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!