ศัพท์จีน เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์

手机 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ
智能手机 [zhìnéngshǒujī] smartphone
设置 [shèzhì] ตั้งค่า, เซ็ทค่า
手机设定 [shǒujīshèdìng] ตั้งค่ามือถือ
语言 [yǔyán] ภาษา
设定 [shèdìng] เซ็ท, กำหนด
取消 [qǔxiāo] ยกเลิก
简体中文 [jiǎnzhōngwén] อักษรจีนตัวย่อ
选择 [xuǎnzé] เลือก
返回 [fǎnhuí] ย้อนกลับ
按住 [ànzhù] กดไว้, กดค้างไว้
键 [jiàn] คีย์, แป้น
键盘 [jiànpán] แป้นพิมพ์
锁 [suǒ] ล๊อค
解锁 [jiěsuǒ] ปลดล็อค
自动键盘锁 [zìdòngjiànpánsuǒ] ล๊อคแป้นพิมพ์อัตโนมัติ
Message 信息 ข้อความ
Camera 相机 กล้อง
Camera 照相机 กล้อง
PhoneBook 通讯录 สมุดโทรศัพท์
Call log 通话记录 บันทึกการโทร
Organiser 管理器 ออร์กาไนซ์เซอร์
Settings 设置 ตั้งค่า
Media 影音天地 มีเดีย
Browser 浏览器 บราวเซอร์
Ring 铃声 เสียงเรียก
Applications 应用软件 แอพพริเคชั่น, โปรแกรมประยุกต์
Profiles 情景模式
Video camera 摄像机 กล้องวีดีโอ
Radio 调频收音机 วิทยุ
Storage medium 存储位置 บันทึกภาพและเสียง
Phonebook 电话本 สมุดโทรศัพท์
Media 影音天地
Option 收音机下的选项
Minimize 最小化
Save 保存
Channel 频道
Open speaker 打开扬声器
Auto save 自动保存
Set channel 设定频道
Key lock succeeded 键盘锁定成功
Key unlock succeeded 键盘解锁成功
Key locked 键盘已被锁
Press * 请按*键
Version Number 版本号
No service 无网络服务
SOS only 紧急呼叫
Full service 完整服务
Dial up 拨号
Exit 退出
Menu 功能表
Answer 应答
Shuttle 切换
Select 选择
Return 返回
Reject 拒绝
Detail 详情
Cancel 取消
Choice 选择
Save 保存
Modify 修改
Preview 预览
Option 选项
Delete 删除
Continue 继续
Quit 放弃
Equal 等于
Return 回退
Replace 替换
Search 搜索
Unlock 开锁
Calling 呼叫中
Disconnected 呼叫中断
Last call 最后一通呼叫
Emergency 紧急
Call only 呼叫
Enable 启动
Disable 禁止
Name 姓名
Number 号码
Save failed 保存失败
Save Succeeded 保存成功
Power Off 关机
Startup 开机
Charging 充电
Phone charging is completed 电量已满
Start up? 是否开机
Waiting 请稍候
Searching Network 网络搜索
Network searching… 正在搜索网络
Please charge battery 电池电量低
No SIM 未插入SIM卡
SIM rejected SIM卡被拒
SIM registration failed SIM卡注册失败
SOS only 仅限紧急呼叫
Length error 长度错误
PIN conflict PIN 码不一致
PUK blocked PUK 被锁
Input error 输入错误
Test card 测试卡
China Unicom 中国联通
Network selecting 网络选择
Network list 网络列表
Supplementary service 补充服务
Call forward 呼叫转接
Call waiting 呼叫等待
Call barred 呼叫禁止
Number Identification 号码识别
Call forwar unconditionally 无条件转接
Current phone is busy 本机占线
No network or phone is closed 无网络或关机
No reply 无应答
Cancel all forwarding setting 取消所有转接
Bar all outgoing calls 禁止所有呼出
Bar all outgoing international calls 禁止国际呼出
Barring outgoing calls except local calls 禁止本国外呼出
Bar all incoming calls 禁止所有呼入
Bar incoming call when roaming 漫游时禁呼入
Modify password 修改注册密码
Calling line identification presentation 去话显号
Calling line identification restriction 去话隐号
Connected line identification presentation 来电显号
Connected line identification restriction 来电隐号
Input new password 新密码
Input new password again 确认
Succeeded 成功
Error 失败
Rejected 被拒绝
Not provided 不提供
Not registered 没有注册
Not activated 没有启动
Provided 提供
Activated 启动
Second 秒
No reply time 无应答时间
Number is null 电话号码不能为空
Number of password is wrong 密码位数不正确
Bearer service not provided 承载业务不提供
Telecom service not provided 电信业务不提供
Call barred 呼叫闭锁
System failure 系统故障
Data missing 数据丢失
Unexpected data value 非期望的数据值
Password registeration failed 口令登记失败
Checking negative password 否定口令检查
Temporary failure 暂时的失败
Unknown alphabet 未知字母
Resource unavailable 资源不可用
Error code 错误代码
No context 没有内容
Unrecognized 不能识别
Holding 正在保持
Retrieving 正在恢复
Communicating 通话中
Incoming Call 来电
Calling 正在呼叫中
End 通话结束
Missed call 未接来电
Auto Redial 自动重拨
Redial. 正在重拨
Unknown Number 未知号码
Invalid Number 无效号码
Refuse phone number 拒接号码
Dialing Failed 拨号失败
Operating succeeded 操作成功
Operating failed 操作失败
This key is not set 该按键没有设置号码
Calling forbidden 呼叫禁止
Record is null, please add 记录为空,请添加
Fixed dialing number 固定拨号
Enter PIN2: 输入PIN2:
Verifying 验证
Delete failed 删除失败
PIN2 blocked PIN2 已锁
Can not verify 不能验证
Entry space is full 设置已满
List is Empty 列表为空
Speed dial 快捷拨号
Operate 操作
Input number 输入号码
Setting succeeded 设置成功
Blank 空
Number is null 号码为空
Speedkey setting 快捷键设置
Setting succeeded 设置成功
Delete? 是否删除
No items 空记录
Shuttle 切换
Release a call 释放指定电话
Release activated call 释放激活电话
Play on demand 点播
Subscribe 订阅
Service charge 资费
Cancel 取消订阅
Input parameter 请输入参数
No service 本目录暂时无服务
Unavailable service 对应的服务不可用
Input too long content 输入内容过长
Write 写消息
Send by group 按组群发
Customized 自定义
Enable 开启
Disable 关闭
Cell broadcast 广播信息
Read 阅读
Startup 启动广播
Channel 信道设置
Language 语言选择
Enable 开启
Disable 关闭
Channel switch 频道开关
Germen 德文
English 英文
Italian 意大利文
French 法文
Chinese 中文
Spanish 西班牙文
Dutch 荷兰文
Swedish 瑞典文
Danish 丹麦文
Portuguese 葡萄牙文
Thai 泰文
安卓 [ānzhuó] แอนดรอยด์/Android(ระบบปฏิบัติการมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต) เช่น 安卓手机 โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฎิบัตการแอนดรอยด์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!