ศัพท์จีน เกี่ยวกับไฟฟ้า 电子

电子 [diànzǐ] อีเล็กทรอนิคส์
电子工程师 [diànzǐ gōngchéngshī] วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (electrical engineering)
电气 [diànqì] ไฟฟ้า
电气工程师 [diànqì gōngchéngshī] วิศวกรรมไฟฟ้า (electrical engineer)
技师 [jìshī] ช่างเทคนิค (technician)
技术 [jìshù] เทคนิค, เทคโนโลยี
电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า (electric circuit)
芯片 [xīnpiàn] ชิป (chip)
二极管 [èrjíguǎn] ไดโอด (diode)
半导体 [bàndǎotǐ] สารกึ่งตัวนำ/เซมิคอนดักเตอร์ (semiconductor)
晶体管 [jīngtǐguǎn] ทรานซิสเตอร์ (transistor)
电阻器 [diànzǔqì] ตัวต้านทาน (resistor)
电容器 [diànróngqì] ตัวเก็บประจุ/คาปาซิสเตอร์ (capacitor)
集成电路/积体电路 [jíchéngdiànlù / jītǐdiànlù] วงจรรวม/ไอซี (integrated circuit-IC)
电路板 [diànlùbǎn] แผงวงจร
打印电路板 [dǎyìn diànlù bǎn] บอร์ดแผงวงจร/PCB电路板 (print circuit board)
氧化物 [yǎnghuàwù] ออกไซด์ (oxide)
金属氧化物半导体晶体管 [jīnshǔyǎnghuàwùbàn dǎotǐ jīngtǐguǎn] มอสเฟต (metal oxide semiconductor transistor / MOSFET)
电子管 [diànzǐguǎn] หลอดสุญญากาศ (Vacuum tube)
电子管扩音机 [diànzǐguǎn kuòyīnjī] แอมป์หลอด
晶体管扩音机 [jīngtǐguǎn kuòyīnjī] แอมป์ทรานซิสเตอร์
烙铁 [làotie] หัวแร้งบัดกรี (soldering iron)
电烙铁 [diànlàotie] หัวแรงไฟฟ้า/electric iron
银焊,银条,银丝,银线 [yínhàn, yíntiáo, yínsī, yínxiàn] ตะกั่วบัดกรี
扎带 [zhādài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
尼龙扎带 [nílóng zhādài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
扎线带 [zāxiàndài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
束线带 [shùxiàndài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
尼龙束带 [nílóng shùdài] เคเบิ้ลไทร์/cable ties
安全第一 [ānquán dìyī] ปลอดภัยไว้ก่อน
保险丝 [bǎoxiǎnsī] ฟิวส์ (wire fuse)
变压器 [biànyāqì] หม้อแปลงไฟฟ้า
插口 [chākǒu] ช่องเสียบ(ปลั๊กไฟ) (electric socket)
走电 [zǒudiàn] ไฟรั่ว (leakage of electricity)
触电 [chùdiàn] ไฟดูด
触电危险 [chùdiàn wēixiǎn] ระวังไฟดูด! (electric shock hazard)
触电死亡 [chùdiànsǐwáng] ไฟฟ้าดูดตาย
当心触电 [dāngxīn chùdiàn] อันตรายไฟฟ้าแรงดันสูง(Danger! High Voltage)
电场 [diànchǎng] สนามไฟฟ้า
带电 [dàidiàn] ประจุไฟฟ้า
导线 [dǎoxiàn] วัตถุนำไฟฟ้า (an electrical lead)
低压 [dīyā] ไฟฟ้าแรงดันต่ำ (low voltage)
电 [diàn] ไฟฟ้า (electricity)
电场 [diànchǎng] สนามไฟฟ้า
电池 [diànchí] แบตเตอรี่ (battery)
电动 [diàndòng] กำลังไฟฟ้า (electric powered)
电动机 [diàndòngjī) มอเตอร์ไฟฟ้า (electric motor)
电工 [diàngōng] ช่างไฟฟ้า
电光 [diànguāng] แสงไฟฟ้า
电驱蚊器/充电蚊拍 ไม้ตียุงไฟฟ้า
电学 [diànxué] วิชาไฟฟ้า
电压表 [diànyābiǎo] โวลมิเตอร์
断路器 [duànlùqì] เบรกเกอร์ไฟฟ้า (circuit breaker)
感应 [gǎnyìng] การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าสลับ (induction)
高压 [gāoyā] ไฟฟ้าแรงดันสูง (high voltage)
供电 [gōngdiàn] จ่ายไฟ (to supply electricity)
供电系统 [gōngdiàn xìtǒng] ระบบการจ่ายไฟ
带电 [dàidiàn] ประจุไฟฟ้า
电光 [diànguāng] แสงไฟฟ้า (lightning)
电弧 [diànhú] อาร์คไฟฟ้า (electric arc)
电力 [diànlì] กำลังไฟฟ้า (electrical power)
电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า (an electric circuit)
电路板 [diànlùbǎn] แผงวงจรไฟฟ้า (circuit board)
电流 [diànliú] กระแสไฟฟ้า (electric current)
电钮 [diànniǔ] ปุ่มกดไฟฟ้า, สวิทช์แบบกด (push button)
电器 [diànqì] อุปกรณ์ไฟฟ้า
电位差 [diànwèichā] ความต่างศักย์ของกระแสไฟ (electrical potential difference)
电线 [diànxiàn] สายไฟ (electrical cord, wire)
电学 [diànxué] วิชาไฟฟ้า
电压 [diànyā] แรงดันไฟฟ้า (voltage,electric potential)
电源 [diànyuán] แหล่งกำเนิดไฟฟ้า,เพาเวอร์ซัพพลาย (electric power source)
电子 [diànzǐ] อีเล็กตรอน (electronic)
短路 [duǎnlù] ไฟฟ้าลัดวงจร
断电 [duàndiàn] ตัดไฟ
发电 [fādiàn] ผลิตกระแสไฟฟ้า (to generate electricity)
发电厂 [fādiànchǎng] โรงงานไฟฟ้า
发电机 [fādiànjī] เครื่องปั่นไฟ/ไดนาโม (generator, dynamo)
高压 [gāoyā] ไฟฟ้าแรงดันสูง
核电 [hédiàn] ไฟฟ้านิวเคลียร์
核电厂 [hédiànchǎng] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
核电站 [hédiànzhàn] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
开关 [kāiguān] สวิทช์ (switch)
马达 [mǎdá] มอเตอร์
屏风 [píngfēng] หน้าจอ (screen,monitor)
太阳能电池 [tàiyángnéng diànchí] โซล่าเซลล์
停电 [tíngdiàn] ไฟดับ
小心有电 [xiǎoxīn yǒudiàn] ระวังมีไฟฟ้า
阳 [yáng] บวก (positive)
液晶 [yèjīng] ผลึกเหลว (liquid crystal)
阴 [yīn] ลบ (negative)
印刷电路板 [yìnshuā diànlùbǎn] แผงวงจรไฟฟ้า (printed circuit board (PCB) )
萤光灯 [yíngguāngdēng] หลอดฟูลออเรสเซนต์ (fluorescent light)
电子学 [diànzǐxué] วิชาอิเล็คทรอนิคส์
电阻器 [diànzǔqì] รีซิสเตอร์
电容器 [diànróngqì] คาปาซิสเตอร์
半导体 [bàndǎotǐ] สารกึ่งตัวนำ, เซมิคอนดัคเตอร์
晶体管 [jīngtǐguǎn] ทรานซิสเตอร์
芯片, 芯片组, 芯片集 [xīnpiàn, xīnpiànzǔ, xīnpiànjí] ชิปเซ็ต (Chipset)
电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า
线路 [xiànlù] วงจร
集成电路 [jíchéngdiànlù] วงจรรวมอีเล็คทรอนิคส์ หรือเรียกว่า ไอซี (integrated circuit)
数字 [shùzì] ตัวเลข, ดิจิตอล
数码 [shùmǎ] รหัสเลขดิจิตอล
数字电路 [shùzìdiànlù] วงจรดิจิตอล
模拟 [mónǐ] อนาล๊อก
信号 [xìnhào] สัญญาณ (signal)
模拟信号 [mónǐxìnhào] สัญญาณอนาล๊อก
数字信号 [shùzìxìnhào] สัญญาณดิจิตอล
模拟计算机 [mó nǐ jì suàn jī] analog computer

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!