ศัพท์จีน เกี่ยวกับ ใจ

ใจกว้าง 宽宏大量 [ kuānhóng dàliàng],慷慨大方 [kāngkài dàfāng],心胸豁达 [xīnxiōng huòdá]
ใจแคบ 心胸狭窄 [xīnxiōng xiázhǎi],小气 [xiǎoqì],自私 [zìsī]
ใจร้อน 急躁 [ jízào],性急 [xìngjí],冲动 [chōngdòng]
ใจเย็น 冷静 [lěngjìng],沉着 [chénzhe]
ใจแข็ง 硬心肠 [yìngxīncháng],铁石心肠 [tiěshí xīncháng]
ใจอ่อน 心肠软 [xīnchángruǎn]
ใจดำ 心黑 [ xīnhēi],心肠歹毒 [xīncháng dǎidú]
ใจดี 好心的 [hǎoxīnde],心地仁慈的 [xīndì réncíde]
ใจร้าย 狠心的 [hěnxīnde],冷酷无情的 [lěngkù wúqíngde],残忍的 [cánrěnde]
ใจลอย, ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว 漫不经心 [màn bù jīng xīn] , 心不在焉 [xīnbùzàiyān]
หลายใจ 花心 [huāxīn]
ดีใจ 高兴 [gāoxìng],欢喜 [huānxǐ]
เบาใจ 放心 [fàngxīn],宽心 [kuānxīn]
หนักใจ 心情沉重的 [xīnqíng chénzhòngde]
ชื่นใจ 欣慰 [xīnwèi],心情愉快 [xīnqíng yúkuài]
สบายใจ 心情舒畅 [ xīnqíng shūchàng]
ภูมิใจ 自豪的 [zìháode]
นอกใจ 不忠的 [bùzhōngde]
พอใจ 满意 [mǎnyì]ใจกว้าง 宽宏大量 [ kuānhóng dàliàng],慷慨大方 [kāngkài dàfāng],心胸豁达 [xīnxiōng huòdá]
ใจแคบ 心胸狭窄 [xīnxiōng xiázhǎi],小气 [xiǎoqì],自私 [zìsī]
ใจร้อน 急躁 [ jízào],性急 [xìngjí],冲动 [chōngdòng]
ใจเย็น 冷静 [lěngjìng],沉着 [chénzhe]
ใจแข็ง 硬心肠 [yìngxīncháng],铁石心肠 [tiěshí xīncháng]
ใจอ่อน 心肠软 [xīnchángruǎn]
ใจดำ 心黑 [ xīnhēi],心肠歹毒 [xīncháng dǎidú]
ใจดี 好心的 [hǎoxīnde],心地仁慈的 [xīndì réncíde]
ใจร้าย 狠心的 [hěnxīnde],冷酷无情的 [lěngkù wúqíngde],残忍的 [cánrěnde]
ใจลอย, ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว 漫不经心 [màn bù jīng xīn] , 心不在焉 [xīnbùzàiyān]
หลายใจ 花心 [huāxīn]
ดีใจ 高兴 [gāoxìng],欢喜 [huānxǐ]
เบาใจ 放心 [fàngxīn],宽心 [kuānxīn]
หนักใจ 心情沉重的 [xīnqíng chénzhòngde]
ชื่นใจ 欣慰 [xīnwèi],心情愉快 [xīnqíng yúkuài]
สบายใจ 心情舒畅 [ xīnqíng shūchàng]
ภูมิใจ 自豪的 [zìháode]
นอกใจ 不忠的 [bùzhōngde]
พอใจ 满意 [mǎnyì]
ตกใจ 吃惊 [chījīng],大吃一惊 [dàchī yījīng]
มั่นใจ 自信的 [zìxìnde],有信心的 [yǒuxìn xīnde]
แน่ใจ 确信 [quèxìn],深信 [shēnxìn]
เสียใจ 后悔 [hòuhuǐ],懊恼 [àonǎo],悔恨 [huǐhèn],悔悟 [huǐwù],伤心 [shāngxīn],悲痛 [bēitòng],悲伤 [bēishāng],哀悼 [āidào],遗憾 [yíhàn],抱歉 [ bàoqiàn],过意不去 [guòyì bùqù]
เอาใจ 取悦 [qǔyuè],讨xxx欢欣 [tǎo xxx huānxīn]
ตัดสินใจ 决定 [ juédìng],决意 [juéyì]
ตั้งใจ 用心 [yòngxīn],专心 [zhuānxīn],决定决意 [juédìng juéyì]
สนใจ 关心 [guānxīn],关注 [guānzhù]
เกรงใจ 尊敬 [zūnjìng],尊重 [zūnzhòng],敬重 [jìngzhòng],客气 [kèqì],怕打扰或者谈绕别人 [ pàdǎrǎo huòzhě tánràobiérén](的那种心情)
ตามใจ 随意 [suíyì],随便 [suíbiàn]
ยอมด้วยความสมัครใจ 心甘情愿 [xīn​gān​qíng​yuàn]
เจ็บใจ 痛心 [tòngxīn]
กลุ้มใจ 郁闷 [yùmèn],忧郁 [ yōuyù]
เปลี่ยนใจ 变心 [biànxīn],变卦 [biànguà]
แปลกใจ 惊奇 [jīngqí],惊讶 [jīngyà],诧异 [chàyì]
ไว้ใจ 相信 [xiāngxìn],信任 [xìnrèn],信赖 [xìnlài]
หายใจ 呼吸 [hūxī],气息 [qìxī]
ปลุกใจ 激起, 引起 [ jīqǐ, yǐnqǐ]
จากก้นบึ้งของหัวใจของคน /จากใจจริง 打心眼里 [dǎxīnyǎnli] –> 你太厉害了!我打心眼里佩服你。เธอยอดเยี่ยมมากเลย ฉันยอมรับนับถือเธอจากใจจริง
ตกใจ 吃惊 [chījīng],大吃一惊 [dàchī yījīng]
มั่นใจ 自信的 [zìxìnde],有信心的 [yǒuxìn xīnde]
แน่ใจ 确信 [quèxìn],深信 [shēnxìn]
เสียใจ 后悔 [hòuhuǐ],懊恼 [àonǎo],悔恨 [huǐhèn],悔悟 [huǐwù],伤心 [shāngxīn],悲痛 [bēitòng],悲伤 [bēishāng],哀悼 [āidào],遗憾 [yíhàn],抱歉 [ bàoqiàn],过意不去 [guòyì bùqù]
เอาใจ 取悦 [qǔyuè],讨xxx欢欣 [tǎo xxx huānxīn]
ตัดสินใจ 决定 [ juédìng],决意 [juéyì]
ตั้งใจ 用心 [yòngxīn],专心 [zhuānxīn],决定决意 [juédìng juéyì]
สนใจ 关心 [guānxīn],关注 [guānzhù]
เกรงใจ 尊敬 [zūnjìng],尊重 [zūnzhòng],敬重 [jìngzhòng],客气 [kèqì],怕打扰或者谈绕别人 [ pàdǎrǎo huòzhě tánràobiérén](的那种心情)
ตามใจ 随意 [suíyì],随便 [suíbiàn]
ยอมด้วยความสมัครใจ 心甘情愿 [xīn​gān​qíng​yuàn]
เจ็บใจ 痛心 [tòngxīn]
กลุ้มใจ 郁闷 [yùmèn],忧郁 [ yōuyù]
เปลี่ยนใจ 变心 [biànxīn],变卦 [biànguà]
แปลกใจ 惊奇 [jīngqí],惊讶 [jīngyà],诧异 [chàyì]
ไว้ใจ 相信 [xiāngxìn],信任 [xìnrèn],信赖 [xìnlài]
หายใจ 呼吸 [hūxī],气息 [qìxī]
ปลุกใจ 激起, 引起 [ jīqǐ, yǐnqǐ]
จากก้นบึ้งของหัวใจของคน /จากใจจริง 打心眼里 [dǎxīnyǎnli] –> 你太厉害了!我打心眼里佩服你。เธอยอดเยี่ยมมากเลย ฉันยอมรับนับถือเธอจากใจจริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!