ศัพท์จีน เครื่องดนตรี 乐器

乐器 [yuèqì] เครื่องดนตรี, musical instrument
鼓 [gǔ] กลอง
架子鼓 [jiàzigǔ] กลองชุด
琴 [qín] พิณ
打 [dǎ] ตี เช่น ตีกลอง (打架子鼓)
敲打 [qiāodǎ] เคาะ, ตี
弹 [tán] ดีด เช่น ดีดกีตาร์ (弹吉他)
钢琴 [gāngqín] เปียโน
键 [jiàn] แป้นคีย์ เช่น แป้นเปียโน (钢琴键)
手风琴 [shǒufēngqín] หีบเพลง
口风琴 [kǒufēngqín] เมาท์ออแกน, เมโลเดี้ยน
竖琴 [shùqín] พิณใหญ่, harpe
琵琶 [pípa] พีผา, pipa
瑟 [sè] พิณหรือขิมชนิดหนึ่งของจีน
筝 [zhēng] เจิง, กู่เจิง
吉他 [jítā] กีตาร์
电吉他 [diànjítā] กีตาร์ไฟฟ้า, electric guitar
五弦琴 [wǔxiánqín] แบนโจ
碰 [pèng] กระทบ,กระแทก
吹 [chuī] เป่า
号角 [hàojiǎo] เขาเป่าสัญญาณ
笛 [dí] ขลุ่ย
弦 [xián] สาย เช่น สายกีตาร์ (吉他弦)
拉 [lā] สี เช่น สีไวโอลิน (拉小提琴 )
小提琴 [xiǎotíqín] ไวโอลิน
大提琴 [dàtíqín] เชลโล
二胡 [èrhú] ซอสองสาย
锣 [luó] ฆ้อง, gong
钹 [bo] ฉาบ
唱机 [chàngjī] เครื่องเล่นแผ่นเสียง
录音 [lùyīn] บันทึกเสียง
录音带 [lùyīndài] เทปคาสเซ็ท, cassette
唱片 [chàngpiàn] แผ่นเสียง
耳机 [ěrjī] หูฟัง
扬声器 [yángshēngqì] ลำโพง
麦克风 [màikèfēng] ไมโครโฟน, microphone他会演奏多种乐器。
伴奏 [bànzòu] บรรเลงร่วม
悲歌 [bēi gē] เพลงเศร้า, sad melody
钹 [bó​] ฉาบ,ฉิ่ง
唱 [chàng] ร้อง(เพลง)
唱歌 [chàng gē] ร้องเพลง
长笛 [chángdí] ขลุ่ยยาว
唱片 [chàngpiàn] แผ่นเสียง
插曲 [chāqǔ] เพลงประกอบในละครหรือภาพยนตร์
篪 [chí] ขลุ่ยไม้ไผ่
吹 [chuī] เป่า
磁带 [cídài] เทปคาสเซ็ท,เทปแถบแม่เหล็ก
打击乐器 [dǎjī yuèqì]​ เครื่องดนตรีเคาะ
扬声器 [yángshēngqì] ลำโพง (loudspeaker)
低音喇叭 [dīyīn lǎbā] ลำโพงเสียงต่ำ (woofer)
笛子 [dízi] ขลุ่ย,flute (吹笛子 [chuīdízi] เป่าขลุ่ย)
调 [diào] ทำนองเพลง
钢琴 [gāngqín] เปียโน (弹钢琴 [tángāngqín] เล่นเปียโ
钢琴 [gāngqín] เปียโน
键 [jiàn] แป้นคีย์ เช่น แป้นเปียโน (钢琴键)
高保真音响 [gāobǎozhēnyīnxiǎng] Hi-Fi Stereo
高音喇叭 [gāoyīnlǎba] ลำโพงเสียงสูงหรือทวีทเ่ตอร์ (tweeter)
歌唱 [gēchàng] ร้องเพลง
歌词 [gēcí] เนื้อเพลง, lyrics
歌喉 [gēhóu] เสียงร้อง, a singing voice
歌剧 [gējù​] โอเปร่า,ละครเพลง
歌曲 [gēqǔ] เพลง
歌手 [gēshǒu] นักร้อง,a singer
歌舞 [gēwǔ] ร้องและเต้น
歌星 [gēxīng] ดารานักร้อง, singing star
歌咏 [gēyǒng ร้องเพลง
超级明星 [chāojí míngxīng] ซุปเปอร์สตาร์
鼓 [gǔ] กลอง (打鼓 [dǎgǔ] ตีกลอง)
合唱 [héchàng] การร้องหมู่
横笛 [héngdí] ขลุ่ยไม้ไผ่
胡琴 [húqin] หูฉิน(ชื่อเครื่องดนตรี)
家庭影院 [jiātíngyǐngyuàn] Home Theater
节奏 [jiézòu] จังหวะ
结尾 [jié​wěi] ช่วงสุดท้าย,เสียงตอนจบ
吉他 [jítā] กีตาร์ (弹吉他 [tánjítā] ดีดกีต้า)
快板 [kuài​bǎn]​ ดนตรีเร็ว, allegro
慢板 [mànbǎn] ดนตรีช้า
喇叭 [lǎba] ฮอร์น, ทรัมเป็ต, ลำโพง
立体声系统 [lìtǐshēng xìtǒng] stereo system
流行音乐 [liúxíngyīnyuè] เพลงป๊อป
录音 [lùyīn] บันทึกเสียง
锣 [luó] ฆ้อง, gong (敲锣 [qiāoluó] ตีฆ้อง
录像 [lù​xiàng] บันทึกเสียง,บันทึกภาพ
录像带 [lù​xiàngdài] เทปคาสเส็ท, วีดีโอคาสเส็ท
麦克风 [màikèfēng] ไมโครโฟน
民歌 [míngē] เพลงโฟล์คซอง, เพลงลูกทุ่ง
铙 [náo] ฉาบ
铙钹 [náobó​] ฉาบ
拍板 [pāibǎn] เคาะจังหวะ
拍子 [pāizi] ตี, beat
谱曲 [pǔqǔ] การแต่งเพลง
琴 [qín] พิณ, ขิมโบราณ
磬 [qì​ng]​ ชิ่ง เป็นเครื่องดนตรีจีนประเภทเคาะหรือตีโบราณ
曲 [qǔ] เพลง
rca 插头 [RCA chātóu] ปลั๊ก RCA ดูรูป
瑟 [sè] เครื่องดนตรีประเภทพิณหรือขิมชนิดหนึ่งของจีน ดูรูป
颂歌 [sònggē] ร้องเพลงสรรเสริญ, carol
弹 [tán] ดีด (เครื่องดนตรีประเภทดีด)
箫 [xiǎo] ปี่
琴 [qín] พิณ
小提琴 [xiǎotíqín] ไวโอลิน (拉小提琴 [lāxiǎotíqín] สีไวโอลิน)
戏曲 [xìqǔ] อุปรากรจีน, Chinese opera
旋律 [xuánlǜ] ท่วงทำนองเพลง
演唱 [yǎnchàng] แสดงการร้องเพลง
演唱会 [yǎnchànghuì]​ คอนเสิร์ต
演奏 [yǎnzòu] บรรเลงดนตรี
摇滚乐 [yáogǔnyuè] ดนตรีร็อคแอนด์โรล
谣 [yáo] เพลงพื้นบ้าน,ข่าวลือ
音叉 [yīnchā] ส้อมเสียง
音声 [yīnshēng] เพลง
音乐 [yīnyuè] เพลง
音响 [yīnxiǎng] เสียง
音响系统 [yīnxiǎng xìtǒng] ระบบเสียง (sound system)
音响效果 [yīnxiǎngxiàoguǒ] ซาวด์เอฟเฟค, sound effect
音视频混合器 [yīnshìpín hùnhéqì] เครื่องมิกส์เสียง,Audio Mixer
咏 [yǒng] ร้อง
龠 [yuè] ขลุ่ย, flute
乐队 [yuèduì] วงดนตรี
乐器 [yuèqì​] เครื่องดนตรี
乐曲 [yuèqǔ] เพลง,บทประพันธ์เพลง
乐章 [yuèzhāng] จังหวะการเคลื่อนไหวของบทเพลง
韻律 [yùnlǜ] ท่วงทำนองดนตรี,จังหวะ
筝 [zhēng] พิณจีน,เจิง (ก็คือกู่เจิง 古筝 หรือพิณจีนโบราณ)
钲 [zhēng] เจิ้ง เป็นเครื่องดนตรี่ชนิดหนึ่งที่ใช้ในขณะที่เดินทัพในสมัยโบราณ ดูรูป
钟 [zhōng] กระดิ่ง,นาฬิกา
钟鼓 [zhōnggǔ] ระฆังหรือกลองใหญ่ ดูรูป
奏 [zòu] บรรเลง,เล่นเพลง
奏乐 [zòu​yuè​] บรรเลงดนตรี
作曲家 [zuòqǔjiā] ผู้แต่งเพลง
高保真音响 [gāobǎozhēn yīnxiǎng] เสียงไฮไฟสเตอริโอ
高保真 [gāobǎozhēn] ไฮไฟสเตอริโอ
音响 [yīnxiǎng] เสียง
高保真音响系统 ระบบเสียงไฮไฟสเตอริโอ
真空电子管 [zhēnkōng diànzǐguǎn] หลอดสูญญากาศ
功率放大器 [gōnglǜ fàngdàqì] เพาเวอร์แอมป์ (power amplifier)
真空电子管功率放大器 แอมป์หลอด
乐器 [yuèqì] เครื่องดนตรี, musical instrument
鼓 [gǔ] กลอง
架子鼓 [jiàzigǔ] กลองชุด
打 [dǎ] ตี เช่น ตีกลอง (打架子鼓)
敲打 [qiāodǎ] เคาะ, ตี
弹 [tán] ดีด เช่น ดีดกีตาร์ (弹吉他)
手风琴 [shǒufēngqín] หีบเพลง
口风琴 [kǒufēngqín] เมาท์ออแกน, เมโลเดี้ยน
竖琴 [shùqín] พิณใหญ่, harpe
琵琶 [pípa] พีผา, pipa
瑟 [sè] พิณหรือขิมชนิดหนึ่งของจีน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!