สถานที่ท่องเที่ยว เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) อยู่ใกล้แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถนนหลานหลวงหรือในอดีตคือนอกกำแพงเมืองริมคลองมหานาคตรงที่บรรจบกับคลองบางลำพูเดิม เป็นวัดเกาชื่อว่า วัดสะแก ได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และพระราชทานนามว่า วัดสระเกศ ส่วนเจดีย์ภูเขาทองเริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงนำแบบมาจากภูเขาทองในสมัยกรุงศรีอยุธยา แล้วเสร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระราชทานนามว่า สุวรรณบรรพต มีความสูง ๗๗ เมตร บนยอดสุวรรณบรรพตเป็นที่ตั้งพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งขุดค้นพบที่เมืองกบิลพัสดุ์ และพิสูจน์ได้ว่าเป็นของพระมหาสมณโคดม ซึ่งเป็นส่วนแบ่งของพระราชวงศ์ ศากยราช เพราะมีคำจารึกอยู่ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ขณะนั้นทรงผนวชอยู่ที่ประเทศอินเดีย ได้ส่งพระบรมสารีริกธาตุเข้ามาถวายในฐานะที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพุทธมามกะพระองค์เดียวในขณะนั้น www.watsrakesa.com

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ อยู่ที่ถนนหลานหลวง บริเวณวังวรดิศ พระตำหนักที่ประทับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ “บิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย” ได้รับการยกย่องจากองค์การUNESCO เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก และมีผลงานหนังสือที่ทรงนิพนธ์ไว้ถึง ๑,๐๕๐ เรื่อง วังวรดิศสร้างแบบสถาปัตยกรรมเรเนสซองส์ ออกแบบโดย ดร.คาร์ล ซิกฟรีด ดอห์ริง ผู้ออกแบบวังบางขันพรหม และพระรามราชนิเวศน์ที่จังหวัดเพชรบุรี ภายในแสดงให้เห็นการดำเนินชีวิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยภายในห้องต่าง ๆมีการจัดวางข้าวของเครื่องใช้คงสภาพสมัยที่พระองค์ ยังมีพระชนมชีพ เช่น ห้องเสวย ห้องจีน ห้องพระบรรทม ห้องทรงพระอักษร และห้องพระ หรือห้องพระบรมัอฐิประดิษฐานพระบรมัอฐิของรัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ นอกจากนี้ มีบริการหอสมุดดำรงราชานุภาพ สำหรับค้นคว้าหนังสือส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งมีกว่า ๗,๐๐๐ เล่ม รวมทั้งหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือวิชาการเน้นด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี เปิดวัน-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม (ใช้เวลาในการชมประมาณ ๓ ชั่วโมง ) สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๑๐, ๐๘ ๑๔๕๙ ๘๘๔๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๑๐ www.prince-damrong.moi.go.th (รับการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชมอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เรียน ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และเรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!