míngyuè jǐshí yǒu
明月几时有
bǎjiǔ wènqīngtiān
把酒问青天
bùzhī tiānshàng gōngquè
不知天上宫阙
jīnxī shì hénián
今夕是何年

wǒ yù chéngfēng guīqù
我欲乘风归去
wéikǒng qiónglóuyùyǔ
唯恐琼楼玉宇
gāochùbùshèng hán
高处不胜寒
qǐwǔ nòngqīng yǐng
起舞弄清影
hésì zai rénjiān
何似在人间
zhuànzhūgé
转朱阁
dīqǐhù
低绮户
zhàowúmián
照无眠
bù yīngyǒu hèn
不应有恨
héshì chángxiàng bièshíyuán
何事长向别时圆
rényǒu bēihuānlíhé
人有悲欢离合
yuè yǒu yīnqíngyuán quē
月有阴晴圆缺
cǐshì gǔnànquán
此事古难全
dànyuànrénchángjiǔ
但愿人长久
qiānlǐ gòng chánjuān
千里共婵娟