nà nánfēng chuī lái qīngliáng
那南风吹来清凉
nà yèyīng tíshēng xìchàng
那夜莺啼声细唱
yuè xià de huāér dōu rùmèng
月下的花儿都入梦
zhǐyǒu nà yèláixiāng
只有那夜来香
tǔlù zhù fēnfāng
吐露著芬芳
wǒ ài zhè yèsè mángmáng
我爱这夜色茫茫
yě ài zhè yèyīng gēchàng
也爱这夜莺歌唱
gēngài nàhuā yībān de mèng
更爱那花一般的梦
yōngbàozhuó yèláixiāng
拥抱着夜来香
wén zhè yèláixiāng
闻这夜来香
yèláixiāng wǒ wei nǐ gēchàng
夜来香我为你歌唱
yèláixiāng wǒ wei nǐ sīliang
夜来香我为你思量
a ~ a wǒ wei nǐ gēchàng
啊~啊我为你歌唱
wǒ wei nǐ sīliang
我为你思量
LA ~ LA ~ LA
LA~LA~LA
nà nánfēng chuī lái qīngliáng
那南风吹来清凉
nà yèyīng tíshēng xìchàng
那夜莺啼声细唱

yuè xià de huāér dōu rùmèng
月下的花儿都入梦
zhǐyǒu nà yèláixiāng
只有那夜来香
tǔlù zhù fēnfāng
吐露著芬芳
wǒ ài zhè yèsè mángmáng
我爱这夜色茫茫
yě ài zhè yèyīng gēchàng
也爱这夜莺歌唱
gēngài nàhuā yībān de mèng
更爱那花一般的梦
yōngbàozhuó yèláixiāng
拥抱着夜来香
wén zhè yèláixiāng
闻这夜来香
yèláixiāng wǒ wei nǐ gēchàng
夜来香我为你歌唱
yèláixiāng wǒ wei nǐ sīliang
夜来香我为你思量
a ~ a wǒ wei nǐ gēchàng
啊~啊我为你歌唱
wǒ wei nǐ sīliang
我为你思量
yèláixiāng
夜来香
yèláixiāng
夜来香
yèláixiāng
夜来香

คำอ่านภาษาไทยพร้อมคำแปล

那南风吹来清凉
น่าหนานเฟิงชุยไหลชิงเหลียง
ลมใต้พัดโชยเย็นชื่น

那夜莺啼声凄怆
น่าเยี่ยอิงถีเซิงชีช่วง
เสียงนกไนติงเกลร้องคร่ำครวญหวนโหย

月下的花儿都入梦
เย่ว์ซย่าเตอฮวาโตวรู่เมิ่ง
บุปผาอื่นล้วนหลับไหลใต้เงาจันทรา

只有那夜来香 吐露着芬芳
จื่อโหย่วน่าเยี่ยไหลเซียง ถูลู่เจอะเฟินฟัง
มีเพียงดอกราตรี โชยกลิ่นกำจาย

*我爱这夜色茫茫
หวั่วไอ้เจ้อเยี่ยเซ่อหมังหมัง
ฉันรักยามค่ำคืนอันไร้ขอบเขต

也爱这夜莺歌唱
เหยี่ยไอ้เจ้อเยี่ยอิงเกอชั่ง
และรักเสียงเพลงของนกไนติงเกล

更爱那花一般的梦
เกิ้งไอ้น่าฮวาอี้ปานเตอเมิ่ง
ยิ่งรักความฝันที่เป็นดั่งดอกไม้

拥抱着夜来香
ยงเป้าเจอะเยี่ยไหลเซียง
กอดกระหวัดเจ้าดอกราตรี

吻着夜来香**
เหวินเจอะเยี่ยไหลเซียง
จุมพิตเจ้าดอกราตรี

夜来香 我为你歌唱
เยี่ยไหลเซียงหวั่วเว่ยหนี่เกอชั่ง
ดอกราตรี ฉันร้องเพลงเพื่อเธอ

夜来香 我为你思量
เยี่ยไหลเซียง หวั่วเว่ยหนี่ซือเลี่ยง
ดอกราตรี ฉันคะนึงหาเธอ

啊~我为你歌唱我为你思量
อา…หวั่วเว่ยหนี่เกอชั่ง หวั่วเว่ยหนี่ซือเลี่ยง
ฉันร้องเพลงเพื่อเธอ ฉันคะนึงหาเธอ…
ซ้ำ *-** 2 รอบ

夜来香 夜来香 夜来香…
เยี่ยไหลเซียง…เยี่ยไหลเซียง…เยี่ยไหลเซียง
…ดอกราตรี…ดอกราตรี…ดอกราตรี

อธิบายศัพท์
夜来香 แปลว่า ดอกราตรี
夜莺 แปลว่า นกไนติงเกล
啼 แปลว่า ร้องไห้
凄怆 แปลว่า อนาถ ทุกข์ทรมาน รวดร้าวใจ
吐露 แปลว่า เปิดเผย พูดออกมา
芬芳 แปลว่า หอมหวล
茫茫 แปลว่า กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา
思量 แปลว่า คิดใคร่ครวญ,คิดถึง