xiǎochéng gùshi duō chōngmǎn xǐ hélè
小城故事多 充满喜和乐
ruò shì nǐ dào xiǎochéng lái   shōuhuò tèbié duō
若是你到小城来 收获特别多

kànsì yīfú huà   tīng xiàng yīshǒugē
看似一幅画 听像一首歌
rénshēng jìngjiè zhēnshànměi   zhèlǐ yǐ bāokuò
人生境界真善美 这里已包括

tán di tán   shuō de shuō   xiǎochéng gùshi zhēnbùcuò
谈的谈 说的说 小城故事真不错
qǐng nǐ di péngyou yī qilai   xiǎochéng lái zuòkè
请你的朋友一起来 小城来做客