sòng nǐ sòngdào xiǎocūn wài
送你送到小村外
yǒugōu huàér yào jiāodài
有句话儿要交代
suīrán yǐjīng shì bǎihuā kāi
虽然已经是百花开
lùbiān di yěhuā nǐ bùyào cài
路边的野花你不要采
jìzhuó wǒ di qíng
记着我的情
jìzhuó wǒ di ài
记着我的爱
jìzhuó yǒu wǒ tiāntiān zai děngdài
记着有我天天在等待
wǒ zai děng zhe nǐ huílai
我在等着你回来
qiānwàn bùyào bǎ wǒ lái wànghuái
千万不要把我来忘怀

sòng nǐ sòngdào xiǎocūn wài
送你送到小村外
yǒugōu huàér yào jiāodài
有句话儿要交代
suīrán yǐjīng shì bǎihuā kāi
虽然已经是百花开
lùbiān de yěhuā nǐ bùyào cài
路边的野花你不要采
jìzhuó wǒ di qíng
记着我的情
jìzhuó wǒ di ài
记着我的爱
jìzhuó yǒu wǒ tiāntiān zai děngdài
记着有我天天在等待
wǒ zai děng zhe nǐ huílai
我在等着你回来
qiānwàn bùyào bǎ wǒ lái wànghuái
千万不要把我来忘怀
qiānwàn bùyào bǎ wǒ lái wànghuái
千万不要把我来忘怀
qiānwàn bùyào bǎ wǒ lái wànghuái
千万不要把我来忘怀

คำแปลภาษาไทย

送你 送 到 小 村 外
ส่งเธอ ฉันส่งเธอจนถึงนอกหมู่บ้าน
有 句 话 儿 要 交 代
มีถ้อยคำกล่าวขานกำชับว่า

虽 然 已 经是 百 花 儿 开
แม้ว่ายามนี้มวลดอกไม้นานาจะบานสะพรั่ง
路 边 的 野 花 你 不 要 采
เธออย่าเด็ดดอกไม้ป่าริมทางนะ

记 着我 的 情
ให้ระลึกถึงสายสัมพันธ์ของฉัน
记 着 我 的 爱
ให้ระลึกถึงความรักของฉัน

记 着 有 我天 天 在 等 待
ให้ระลึกถึงว่าฉันรอคอยอยู่ทุกวัน
我 在 等 着 你 回 来
ฉันรอคอยวันที่เธอจะกลับมา

千 万 不 要 把 我 来 忘 怀
โปรดอย่าร้างลาลืมฉันไปเลย

 

送你 送 到 小 村 外
ส่งเธอ ฉันส่งเธอจนถึงนอกหมู่บ้าน
有 句 话 儿 要 交 代
มีถ้อยคำกล่าวขานกำชับว่า

虽 然 已 经 是 百花 儿 开
แม้ว่ายามนี้มวลดอกไม้นานาจะบานสะพรั่ง
路 边 的 野 花 你 不 要 采
เธออย่าเด็ดดอกไม้ป่าริมทางนะ

记 着 我 的 情
ให้ระลึกถึงสายสัมพันธ์ของฉัน
记着 我 的 爱
ให้ระลึกถึงความรักของฉัน

记 着 有 我 天 天 在 等 待
ให้ระลึกถึงว่าฉันรอคอยอยู่ทุกวัน
我 在 等 着 你 回 来
ฉันรอคอยวันที่เธอจะกลับมา

千 万 不 要 把 我 来 忘 怀
โปรดอย่าร้างลาลืมฉันไปเลย

千 万 不要 把 我 来 忘 怀
โปรดอย่าร้างลาลืมฉันไปเลย

千 万 不 要 把 我 来 忘 怀
โปรดอย่าร้างลาลืมฉันไปเลย