คำศัพท์ที่เกี่ยวกับกริยาของสัตว์ 动物的动作

กระโดด=跳跃 tiào yuè
กระพือปีก=拍拍翅膀 pāi pāi chì bǎng
กัด=咬( yǎo
ขัน=啼叫 tí jiào
คำราม=吼叫 hǒu jiào
จำศีลในฤดูหนาว=冬眠 dōng mián
จิก=啄 zhuó
ฉก=扑 pū
โฉบ=飞扑 fēi pū
ชักใย=结网 jié wǎng
ต่อย (ผึ้ง/ต่อ)=蜇 zhē
ตะปป=扑击 pū jī
ทำรัง=筑巢 zhù cháo
บินร่อน/บินวนเวียน=飞翔 fēi xiáng
ฟักไข่=孵蛋 fū dàn
ฟักออกจากไข่=孵出 fū chū
ลอกคราบ=蜕皮 tuì pí
เลื้อย=爬行 pá xíng
ไล่ล่า=猎捕 liè bǔ
หมอบ=蹲伏 dūn fú
หอน=哀嚎 āi háo
เห่า=吠 fèi

คำศัพท์บอกลักษณะนิสัยใจคอ 性格

一丝不苟 【 yì sī bù gŏu 】 ระเอียดรอบคอบ เนี๊ยบมาก
严格 【 yán gé 】 เข้มงวด
俭朴 【 jiăn pŭ 】 ประหยัดเรียบง่าย
健忘 【 jiànwàng 】 ขี้ลืม
充满热情 【 chōng măn rè qíng 】 กระตือรือร้น
公正 【 gōng zhèng 】 ยุติธรรม
冷酷 【 lěngkù 】 เย็นชา
冷静 【 lěngjìng 】 ใจเย็น ; สุขุม
办事仔细 【 bànshì zĭ xì 】 ทำงานละเอียด
勤劳 【 qín láo 】 มุมานะบากบั่น
勤奋 【 qín fèn 】 ขยันหมั่นเพียร
友好 【 yŏuhăo 】 เป็นกันเอง
受过良好教育 【 shòu guò liáng hăo jiāoyù 】 พื้นฐานมาดี/ได้รับการศึกษามาดี
可靠 【 kěkào 】 เชื่อถือได้/พึ่งพาได้
合格 【 hé gé 】 มีคุณสมบัติ
吝啬 【 lìnsè 】 ขี้เหนียว
吹牛 【 chuīniú 】 โอ้อวด
和蔼 【 héǎi 】 อ่อนโยน
和蔼可亲 【 hé ăi kě qīn 】 น่าคบ/เป็นมิตรเป็นกันเอง
善于分析 【 shàn yú fēn xī 】 เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
善于表达 【 shàn yú biăo dá 】 ถนัดในการแสดงออก
善良 【 shànliáng 】 ใจดี
坚决 【 jiānjué 】 มั่นคง ; หนักแน่น
坚强 【 jiān qiáng 】 หนักแน่น
坚强 【 jiānqiáng 】 เข้มแข็ง
坚毅 【 jiānyì 】 มั่นคง ; หนักแน่น
塌实 【 tā shí 】 สุขุม
大胆 【 dà dăn 】 กล้า
天真 【 tiānzhēn 】 ไร้เดียงสา
好沉思 【 hăo chén sī 】 ชอบครุ่นคิดไตร่ตรอง
守纪律 【 shŏu jì lü 】 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
实事求是 【 shí shì qiú shì 】 อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
实际 【 shíjì 】 ที่มองโลกบนความเป็นจริง
害羞 【 hàixiū 】 ขี้อาย
宽厚 【 kuān hòu 】 โอบอ้อมอารีย์
宽宏大量 【 Kuān hóng dà liàng 】 มีน้ำใจโอบอ้อมอารีย์
富创造力 【 fù chuàng zào lì 】 ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
小气 【 xiǎoqì 】 ขี้เหนียว
尽职 【 jìn zhí 】 รับผิดชอบต่อหน้าที่
幽默 【 yōu mò 】 มีอารมณ์ขัน
开朗 【 kāilǎng 】 มองโลกในแง่ดี
心窄 【 xīnzhǎi 】 จิตใจคับแคบ
心细 【 xīnxì 】 รอบคอบ
心胸宽大 【 xīn năo kuān dà 】 ใจกว้าง
忠心耿耿 【 zhōng xīn gěnggěng 】 เป็นที่มีจิตใจซื่อสัตย์อย่างหาที่สุดมิได้
忠诚 【 zhōng chéng 】 ซื่อสัตย์สุจริต/ไว้ใจได้
性急 【 xìngjí 】 ใจร้อน
恭顺 【 gōngshùn 】 อ่อนน้อมถ่อมตน
愉快 【 yúkuài 】 ร่าเริง
意志坚强 【 yì zhì jiān qiáng 】 แน่วแน่/จิตใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่
慷慨 【 kāngkǎi 】 ใจกว้าง
挥霍 【 huīhuò 】 สุรุ่ยสุร่าย
无私 【 wú sī 】 ไม่เห็นแก่ตัว
有信心 【 yŏu xìn xīn 】 มั่นใจในตนเอง
有冒险精神 【 yŏu mào xiăn jīng shén 】 กล้าเสี่ยง(ภัย)
有合作精神 【 yŏu hé zuò jīngshén 】 มีความสามารถในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น
有才干 【 yŏu cái gàn 】 มีความสามารถ/มีฝีมือ (ในการทำงาน)
有才能 【 yŏu cái néng 】 ที่มีความสามารถและสติปัญญา
有抱负 【 yŏu bào fù 】 มีความมุ่งมั่นและปรารถนาอันแรงกล้า/มีปณิธาน
有方法 【 yŏu fāng fă 】 มีระเบียบแบบแผน
有独创性 【 yŏu dú chuàng xìng 】 มีความคิดสร้างสรรค์(อันเกิดจากความคิดของตนเอง)
有献身精神 【 yŏu xiàn shēn jīng shén 】 เป็นซื่อสัตย์จงรักภักดี
有理性 【 yŏu lĭ xìng 】 เข้าใจในเหตุผล
有理解力 【 yŏu lĭjiě lì 】 สามารถเข้าใจอะไรได้เร็ว
有礼貌 【 yŏu lĭ mào 】 มีมารยาท
有礼貌 【 yǒu lǐmào 】 มีมารยาท
有系统 【 yŏu xì tŏng 】 เป็นระบบ/มีหลักเกณฑ์
有能干 【 yŏu néng gàn 】 มีสติปัญญาความสามารถ
有进取心 【 yŏu jìn qŭ xīn 】 มุ่งไปข้างหน้า(แสวงหาความก้าวหน้า)
有雄心壮志 【 yŏu xiŏng xīn zhuàng zhì 】 ทะเยอทะยาน/มีความมุ่งมั่นและมีปณิธานอันยิ่งใหญ่
机敏 【 jī mĭn 】 ว่องไว
机灵 【 jī líng 】 ตื่นตัว
条理分明 【 tiáo lĭ fēn míng 】 มีกฎเกณฑ์ชัดเจน
欢乐 【 huānlè 】 ร่าเริง
正直 【 zhèng zhí 】 ตรงไปตรงมา
正经 【 zhèngjīng 】 ซื่อตรง ; ซื่อสัตย์
残忍 【 cánrěn 】 เหี้ยมโหด
殷勤 【 yīnqín 】 มีไมตรีจิตโอบอ้อมอารีย์
沉着 【 chénzhuó 】 ใจเย็น ; สุขุม
活跃 【 huó yuè 】 กระฉับกระเฉงคล่องแคล้ว
灵巧 【 líng qiăo 】 หลักแหลม
生气勃勃 【 shēngqì bóbó 】 ร่าเริง
目明确 【 mù dì míng què 】 มีเป้าหมายชัดเจน
直爽 【 zhíshuǎng 】 ตรงไปตรงมา ; เปิดเผย
直率 【 zhí shuài 】 เปิดเผยตรงไปตรงมา
直率 【 zhíshuài 】 ตรงไปตรงมา ; เปิดเผย
真诚 【 zhēn chéng 】 จริงใจ
稳健 【 wěnjiàn 】 ที่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี/สุขุม
粗野 【 cūyě 】 หยาบคาย
精力充沛 【 jīnglì chōng pèi 】 กำลังวังชาเต็มเปี่ยม
精悍 【 jīng hàn 】 ฉลาดเฉียบแหลมและมีความสามารถมาก
精神饱满 【 jīngshén băo măn 】 มีไมตรีจิต/มีพลังจิตใจอิ่มเอิบเต็มเปี่ยม
老实 【 lăoshí 】 ซื่อตรง/ซื่อ ๆ
老练 【 lăo liàn 】 มีประสบการณ์โชกโชน
胆小 【 dǎnxiǎo 】 ขี้ขลาด
能胜任 【 néng shèng rèn 】 สามารถรับภาระหน้าที่ได้
节约 【 jiéyuē 】 ประหยัด
虚弱 【 xūruò 】 อ่อนแอ
认真 【 rènzhēn 】 จริงจัง
讲道理 【 jiăng dàolĭ 】 ใช้เหตุผล/มีเหตุผล
诚实 【 chéng shí 】 ซื่อตรง
调皮 【 tiáopí 】 ดื้อ
谦虚 【 qiān xū 】 ถ่อมตน
谨慎 【 jĭn shèn 】 ละเอียดรอบคอบ
负责 【 fù zé 】 รับผิดชอบ
踌躇 【 chóuchú 】 ลังเล
辛勤 【 xīn qín 】 อุตสาหะ
适应性强 【 shìyìng xìng qiáng 】 มีความสามารถในการปรับตัว
醉鬼 【 zuìguǐ 】 ขี้เมา
顽皮 【 wánpí 】 ดื้อ
马虎 【 mǎhu 】 สะเพร่า ; เลินเล่อ
骄傲 【 jiāoào 】 หยิ่ง
黑心 【 hēixīn 】 ใจดำ

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ  ความรู้สึก 感情

ความรู้สึก - 情感


喜爱
xǐ'ài
ความรักใคร่

愤怒
fènnù
ความโกรธ

无聊
wúliáo
เบื่อ

信任
xìnrèn
ความเชื่อมั่น

创造力
chuàngzào lì
ความคิดสร้างสรรค์

危机
wéijī
วิกฤต


好奇心
hàoqí xīn
ความอยากรู้อยากเห็น

失败
shībài
ความพ่ายแพ้

抑郁
yìyù
การซึมเศร้า

绝望
juéwàng

失望
shīwàng
ความผิดหวัง


不信任
bù xìnrèn
ความคลางแคลงใจ


疑问
yíwèn
ความไม่แน่ใจ

梦想
mèngxiǎng
ความฝัน

疲劳
píláo
เหนื่อย เมื่อยล้า

恐惧
kǒngjù
ความกลัว

争吵
zhēngchǎo
การทะเลาะ

友谊
yǒuyì
มิตรภาพ

乐趣
lèqù

悲伤
bēishāng
ความเศร้า


鬼脸
guǐliǎn
หน้าบึ้ง

幸福
xìngfú
ความสุข

希望
xīwàng
ความหวัง

饥饿
jī'è
ความหิว

兴趣
xìngqù
ความสนใจ

喜悦
xǐyuè

ความสุขwěn
จูบ

寂寞
jìmò
ความเหงา


ài
ความรัก

忧郁
yōuyù
ความหดหู่

心情
xīnqíng
อารมณ์

乐观
lèguān
การมองโลกในแง่ดี

恐慌
kǒnghuāng
ความตื่นตระหนก

困惑
kùnhuò
ความสบสน


愤怒
fènnù
ความโกรธ

拒绝
jùjué
การปฏิเสธ

关系
guānxì
ความสัมพันธ์

请求
qǐngqiú
การร้องขอ

大叫
dà jiào
การตะโกน

安全
ānquán
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

惊恐
jīng kǒng
ช็อก


微笑
wéixiào
รอยยิ้ม

温柔
wēnróu
ความอ่อนโยน

思维
sīwéi
ความคิด

思考
sīkǎo
การสะท้อนคิด

ศัพท์จีนเกี่ยวกับ ภูมิประเทศ 地形

高原 gāoyuán  ที่ราบสูง
山脉 shānmài  เทือกเขา
冰河 bīnghé  ธารน้ำแข็ง
半岛 bàndǎo คาบสมุทร
海峡 hǎixiá   ช่องแคบ
边疆 biānjiāng  ชายแดน
瀑布 pùbù   น้ำตก
喷泉 pēngquán  น้ำพุ
丘陵 qiūlíng   เนินเขา
峡谷 xiágǔ   ผา
火山 huǒshān  ภูเขาไฟ
沙漠 shāmò   ทะเลทราย
湖泊 húpō  ทะเลสาบ
平原 píngyuán   ที่ลาบลุ่ม
冰山 bīngshān  ภูเขาน้ำแข็ง
洋 yáng  มหาสมุทร
江河 jiānghé   แม่น้ำ
盆地 péndì แอ่งกระทะ
湾 wān  อ่าว
海角 hǎijiǎo  แหลม
池塘 chítáng  สระน้ำ
森林 sēnlín  ป่าไม้

คำศัพท์ในธุรกิจร้านอาหาร 餐厅业务词语集 

คำศัพท์เครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในร้าน

เก้าอี้ 【 椅子 】 yǐzi
เครื่องปรับอากาศ 【 空调 】 kōngtiáo
เคาท์เตอร์ 【 前台 】 qiántái
โคมไฟ 【 灯 】 dēng
ชั้นวางของ 【 架子 】 jiàzi
โต๊ะ 【 桌 】 zhuō
โต๊ะกลม 【 圆桌 】 yuánzhuō
โต๊ะสี่เหลี่ยม 【 方桌 】 fāngzhuō
โต๊ะหมุน 【 转盘桌 】 zhuǎnpánzhuō
ถังขยะ 【 垃圾桶 】 lājītǒng
ผ้าคลุมโต๊ะ 【 台布 】 táibù
ผ้าม่าน 【 窗布 】 chuāngbù
พัดลม 【 电风扇 】 diànfēngshàn

คำศัพท์วัตถุดิบ
ข้าวสาร 【 大米 】 dàmǐ
เปนเน 【 水管面/长通粉 】 shuǐguǎn miàn / zhǎngtōngfěn
แป้งข้าวเจ้า 【 米粉,更米粉 】 mǐfěn , gēng mǐfěn
แป้งข้าวโพด 【 玉米粉 】 yùmǐfěn
แป้งข้าวเหนียว 【 糯米粉 】 nuòmǐfěn
แป้งถั่วเขียว 【 绿豆粉 】 lǜdòufěn
แป้งท้าวยายม่อม 【 蒟蒻薯粉 】 jǔ ruò shǔfěn
แป้งมันสำปะหลัง 【 番薯粉 】 fānshǔ fěn
แป้งสาลี 【 麦粉 】 màifěn
แป้งสาลีสำหรับทำขนมปัง 【 面包粉 】 miànbāo fěn
แป้งสาลีสำหรับทำเค้ก 【 低筋面粉/低根粉 】 dījīn miànfěn / dīgēnfěn
แป้งสาลีอเนกประสงค์ 【 中筋面粉 】 zhōngjīn miànfěn
ฟูซีลี 【 螺旋粉 】 luóxuán fěn
มักกะโรนี 【 通心粉 】 tōngxīnfěn
ลาซานญ่า 【 宽条面/千层面 】 kuān tiáomiàn / qiān céngmiàn
ลิงกวีนิ 【 意大利扁面条 】 yìdàlì biǎn miàntiáo
วุ้นเส้น 【 粉丝 】 fěnsī
สปาเกตตี 【 意大利面条 】 yìdàlì miàntiáo
เส้นเจเม้ลหลิ 【 螺丝粉 】 luósī fěn
เส้นผมนางฟ้า 【 天使面 】 tiānshǐ miàn

เนื้อ สัตว์บก/ทะเล
กบ 【 青蛙/田鸡 】 qīngwā / tiánjī
กระดูกหมู 【 龙骨 】 lónggǔ
กระเพาะหมู 【 猪肚 】 zhūdǔ
กุ้ง 【 虾 】 xiā
กุ้งก้ามกราม 【 长脚大虾 】 chángjiǎo dàxiā
กุ้งกุลาดำ 【 虎皮虾 】 hǔpí xiā
กุ้งขาว, กุ้งแชบ๊วย 【 白虾,草虾 】 báixiā , cǎoxiā
กุ้งนาง 【 对虾 】 duìxiā
กุ้งฝอย 【 米虾 】 mǐ xiā
กุ้งมังกร 【 龙虾 】 lóngxiā
กุ้งแม่น้ำ 【 河虾 】 héxiā
กุ้งแห้ง 【 虾米,干虾 】 xiāmǐ , gànxiā
ไก่งวง 【 火鸡 】 huǒjī
ขาหมู 【 猪脚 】 zhūjiǎo
ซี่โครงหมู 【 排骨 】 páigǔ
ตับ 【 肝 】 gān
ตับหมู 【 猪肝 】 zhūgān
เนื้อกระดูกซี่โครง 【 肋骨肉 】 lèigǔ ròu
เนื้อไก่ 【 鸡肉 】 jīròu
เนื้อแดง 【 瘦肉 】 shòuròu
เนื้อใต้กระดูกซี่โครง 【 肋骨下薄肉 】 lèigǔ xiàbòròu
เนื้อพื้นท้อง 【 腰窝肉 】 yāowōròu
เนื้อแพะ 【 羊肉 】 yángròu
เนื้อย่าง 【 烤肉 】 kǎoròu
เนื้อลูกแพะ (แกะ) 【 羔羊肉 】 gāoyáng ròu
เนื้อลูกวัว 【 小牛肉 】 xiǎoniúròu
เนื้อวัว 【 牛肉 】 niúròu
เนื้อวัวหมัก 【 腌牛肉 】 yān niúròu
เนื้อสะโพก 【 臀肉 】 túnròu
เนื้อสะเอว 【 腰肉 】 yāoròu
เนื้อสันคอ 【 颈肉 】 jǐngròu
เนื้อสันนอก 【 外脊肉 】 wàijǐ ròu
เนื้อสันใน 【 里脊肉 】 lǐjǐròu
เนื้อหมู 【 猪肉 】 zhūròu
เนื้อหมูสับ 【 猪肉末 】 zhūròu mò
เนื้ออก 【 胸肉 】 xiōngròu
เบคอน 【 培根 】 péigēn
ปลา 【 鱼 】 yú
ปลากด 【 大鲶鱼 】 dà niányú
ปลากระพง 【 鲈鱼 】 lúyú
ปลากราย 【 七星飞刀鱼 】 qīxīng fēidāo yú
ปลาเก๋า 【 石班鱼 / 猴鱼 】 shíbānyú / hóuyú
ปลาเก๋าแดง 【 星斑鱼 】 xīng bānyú
ปลาจะละเม็ด 【 鲳鱼 】 chāngyú
ปลาช่อน 【 黑鱼 】 hēiyú
ปลาชะโด 【 鲡鱼 】 lí yú
ปลาซาดีน 【 沙丁鱼 】 shādīngyú
ปลาเซลมอน 【 鲑鱼 】 guīyú
ปลาดอร์ลี่ 【 龙利鱼 】 lónglìyú
ปลาดุก 【 塘角鱼 】 tángjiǎoyú
ปลาดุกด้าน 【 蟾胡鲶 】 chán hú nián
ปลาดุกอุย 【 大头胡鲶 】 dàtóu hú nián
ปลาตะเพียน 【 银石首鱼 】 yín shíshǒu yú
ปลาทับทิม 【 红罗非鱼 】 hóng luófēiyú
ปลาทูน่า 【 金枪鱼 】 jīnqiāngyú
ปลานวลจันทร์ 【 鲠鱼 】 gěngyú
ปลานิล 【 罗非鱼 】 luófēiyú
ปลาบึก 【 孔明鱼 】 kǒngmíng yú
ปลาบู่ 【 笋壳鱼 】 sǔnké yú
ปลาแมคคอเรล 【 鲭鱼 】 qīng yú
ปลายี่สก 【 穗须原鲤 】 suìxū yuán lǐ
ปลาแรด 【 大丝足鲈 】 dàsīzú lú
ปลาสวาย 【 低眼巨鲶 / 虎头鲨 】 dīyǎn jù nián / hǔtóu shā
ปลาหมอ 【 攀鲈鱼 】 pān lúyú
ปลาหมึก 【 鱿鱼 】 yóuyú
ปลาหลี่ฮื้อ 【 鲤鱼 】 lǐyú
ปลาหิมะ 【 银鳕鱼 】 yín xuěyú
ปลาไหล 【 鳗鱼 】 mányú
ปลาอินทรีย์ 【 马鲛鱼 】 mǎjiāoyú
ปลิงทะเล 【 蚂蝗 】 mǎhuáng
ปู 【 蟹 】 xiè
ปูขน 【 毛蟹 】 máoxiè
ปูดอง/ปูเค็ม 【 咸蟹 】 xiánxiè
ปูนิ่ม 【 嫩蟹 】 nèn xiè
ปูม้า 【 海蟹 】 hǎixiè
แมงกระพรุน 【 水母 】 shuǐmǔ
ลิ้น 【 舌肉 】 shéròu
ลูกชิ้นหมู 【 猪肉丸 】 zhūròu wán
ลูกชิ้นเอ็นหมู 【 猪筋丸 】 zhūjīn wán
ไส้กรอก 【 热狗肠 】 règǒu cháng
ไส้กรอก 【 香肠 】 xiāngcháng
ไส้กรอกรมควัน 【 薰香肠 】 xūn xiāngcháng
ไส้กรอกอิตาลี 【 意大利腊肠 】 yìdàlì làcháng
ไส้หมู 【 猪肠 】 zhūcháng
หมู 【 猪 】 zhū
หมูป่า 【 野猪 】 yězhū
หมูแผ่น 【 猪肉脯 】 zhūròu pú
หมูสามชั้น 【 五花肉 】 wǔhuāròu
หมูหยอง 【 猪肉松 】 zhūròu sōng
หอยเชลล์ 【 扇贝 】 shànbèi
หอยนางรม 【 牡蛎 / 生蚝 】 mǔlì / shēng háo
หอยเม่น 【 海胆 】 hǎidǎn
หอยหลอด 【 螺丝 】 luósī
แฮม 【 火腿 】 huǒtuǐ

ผัก 蔬菜
กระเจี๊ยบขาว 【 秋葵 】 qiūkuí
กระเทียม 【 蒜头 】 suàntóu
กะหล่ำดอก 【 菜花 】 càihuā
กะหล่ำปลี 【 包心菜 】 bāoxīncài
กุยช่าย 【 韭菜 】 jiǔcài
ข้าวโพดอ่อน 【 小玉米 】 xiǎo yùmǐ
ขิง 【 姜 】 jiāng
ขึ้นช่าย 【 芹菜 】 qíncài
คะน้า 【 芥蓝菜 】 jièláncài
แครอท 【 红萝卜 】 hóngluóbo
ต้นหอม 【 葱 】 cōng
ตะไคร้ 【 香芋 】 xiāngyù
แตงกวา 【 小黄瓜 】 xiǎohuángguā
ถั่วงอก 【 豆芽菜 】 dòuyácài
ถั่วฝักยาว 【 豆角 】 dòujiǎo
ถั่วลันเตา 【 豌豆 】 wāndòu
บรอกโคลี 【 青菜花 】 qīngcài huā
บวบ 【 丝瓜 】 sīguā
ปวยเล้ง 【 菠菜 】 bōcài
ผักกวางตุ้ง 【 青菜 】 qīngcài
ผักกาดแก้ว 【 生菜 】 shēngcài
ผักกาดขาว 【 白菜 】 báicài
ผักชี 【 芫荽 /香菜 】 yánsui / xiāngcài
ผักบุ้ง 【 空心菜 】 kōngxīncài
พริก 【 辣椒 】 làjiāo
พริกขี้หนู 【 小米椒 】 xiǎomǐ jiāo
พริกชี้ฟ้า 【 指天椒 】 zhǐtiānjiāo
พริกไทย 【 胡椒 】 hújiāo
พริกหยวก 【 柿子椒 】 shìzijiāo
พริกหวาน 【 甜椒 】 tiánjiāo
ฟัก 【 冬瓜 】 dōngguā
ฟักทอง 【 南瓜 】 nánguā
มะกรูด 【 苦橙 】 kǔ chéng
มะเขือเทศ 【 西红柿 】 xīhóngshì
มะเขือเปราะ 【 小茄子 】 xiǎo qiézi
มะเขือยาว 【 茄子 】 qiézi
มะนาว 【 柠檬 】 níngméng
มะระ 【 苦瓜 】 kǔguā
หน่อไม้ 【 竹笋 】 zhúsǔn
หอมแดง 【 红葱头 】 hóng cōngtóu
หอมใหญ่ 【 洋葱 】 yángcōng
หัวไชเท้า 【 萝卜 】 luóbo
เห็ดเข็มทอง 【 金针菇 】 jīnzhēngū
เห็ดฟาง 【 草菇 】 cǎogū
เห็ดหอม 【 香菇 】 xiānggū
เห็ดหูหนู 【 木耳 】 mùěr
โหระพา 【 紫苏 】 zǐsū

เครื่องเทศ
กระชาย 【 凹唇姜 】 wāchún jiāng
กระเทียม 【 蒜头 】 suàntóu
กระเพรา 【 九层塔 】 jiǔcéng tǎ
กระวาน (cardamom) 【 小豆蔻 】 xiǎo dòukòu
กานพลู (clove) 【 丁香 】 dīngxiāng
ขมิ้น (turmeric) 【 黄姜 】 huángjiāng
ข่า 【 南姜 】 nánjiāng
ขิง 【 干姜 】 gānjiāng
ขึ้นฉ่าย 【 芹菜 】 qíncài
งา 【 芝麻 】 zhīma
จันทน์เทศ (nutmeg) 【 肉豆蔻 】 ròudòukòu
จันทน์แปดกลีบ (โป้ยกั้ก) 【 八角 】 bājiǎo
เซียงชุน 【 香椿 】 xiāngchūn
ดีปลี 【 荜拨 】 bì bō
ต้นหอม 【 大葱叶 】 dàcōng yè
ตะไคร้ 【 香茅 】 xiāngmáo
ตั้งโอ๋ 【 茼蒿 】 tónghāo
ไธม์ Thyme 【 麝香草 】 shèxiāngcǎo
ใบเบย์ (bay leave) 【 月桂叶 】 yuèguì yè
ปาปริกา (พริกป่น) 【 辣椒粉 】 làjiāofěn
ผงกะหรี่ 【 咖喱粉 】 gālífěn
ผักชี 【 芫荽 】 yánsui
ผักชีใบใหญ่ 【 香菜叶 】 xiāng càiyè
ผักชีลาว 【 莳萝 】 shíluó
พริก 【 辣椒 】 làjiāo
พริกไทย (pepper) 【 胡椒 】 hújiāo
พริกเสฉวน (ใช้ทำหมาล่า) 【 花椒 】 huājiāo
พริกหอม 【 香椒 】 xiāngjiāo
มะกรูด 【 苦橙 】 kǔ chéng
มัสตาร์ด 【 芥菜 】 jiècài
มาร์จอรัม Marjoram 【 墨角兰 】 mòjiǎolán
ยี่หร่า 【 香芹籽 】 xiāngqín zǐ
โรสแมรี่ 【 迷迭香 】 mídiéxiāng
ลูกผักชี 【 胡荽子 】 húsuī zi
วานิลลา 【 华尼拉, 香草 】 huánílā , xiāngcǎo
หญ้าฝรั่น (saffron) 【 藏红花 】 zànghónghuā
หอมแดง 【 红葱头 】 hóng cōngtóu
หอมหัวใหญ่ 【 洋葱 】 yángcōng
โหระพา 【 罗勒 】 luólè
อบเชย 【 肉桂 】 ròuguì
ออริกาโน Oregano 【 牛至 】 niú zhì

ผลไม้
กล้วยไข่ 【 香芽蕉 】 xiāng yájiāo
กล้วยน้ำว้า 【 芭蕉 】 bājiāo
กล้วยหอม 【 香蕉 】 xiāngjiāo
กีวี 【 鬼桃/猕猴桃 】 guǐtáo / míhóutáo
เกาลัด 【 栗子 】 lìzi
แก้วมังกร 【 火龙果 】 huǒlóngguǒ
ขนุน 【 菠萝蜜 】 bōluómì
แคนตาลูป 【 哈密瓜 】 hāmìguā
เงาะ 【 红毛丹 】 hóngmáodān
ชมพู่ 【 莲雾 】 liánwù
เชอรี่ 【 樱桃 】 yīngtáo
แตงโม 【 西瓜 】 xīguā
แตงหวาน 【 香瓜 】 xiāngguā
ทับทิม 【 石榴 】 shíliu
ทับทิม 【 石榴 】 shíliu
ทุเรียน 【 榴莲 】 liúlián
น้อยหน่า 【 番荔枝 】 fānlìzhī
บลูเบอร์รี่ 【 蓝莓 】 lánméi
บ๊วย 【 梅 】 méi
แบล็คเบอร์รี่ 【 黑莓 】 hēiméi
แปะก้วย 【 白果 】 báiguǒ
ฝรั่ง 【 番石榴 】 fānshíliu
พุทรา 【 枣 】 zǎo
มะกอก 【 槟榔青 】 bīnglang qīng
มะขาม 【 酸豆 】 suāndòu
มะนาว 【 柠檬 】 níngméng
มะพร้าว 【 椰子 】 yēzi
มะเฟือง 【 杨桃 】 yángtáo
มะม่วง 【 芒果 】 mángguǒ
มะยม 【 星醋栗 】 xīng cùlì
มะละกอ 【 木瓜 】 mùguā
มังคุด 【 山竹 】 shānzhú
มันแกว 【 凉薯 】 liángshǔ
ละมุด 【 人参果 】 rénshēnguǒ
ลำไย 【 龙眼 】 lóngyǎn
ลิ้นจี่ 【 荔枝 】 lìzhī
ลูกท้อ 【 桃子 】 táozi
ลูกพลับ 【 柿子 】 shìzi
สตรอเบอรี่ 【 草莓 】 cǎoméi
ส้ม 【 橘子 】 júzi
ส้มโอ 【 柚子 】 yòuzi
ส้มโอ 【 柚子 】 yòuzi
สละ 【 蛇皮果 】 shépí guǒ
สับปปะรด 【 菠萝 】 bōluó
สาลี่ 【 梨 】 lí
องุ่น 【 葡萄 】 pútao
อโวคาโด 【 鳄梨 】 èlí
อ้อย 【 甘蔗 】 gānzhe
แอปเปิ้ล 【 苹果 】 píngguǒ
แอปริคอท 【 杏子 】 xìngzi

เครื่องปรุง น้ำจิ้ม/ซอส 调料 / 酱汁
เกลือ 【 盐 】 yán
เกลือ 【 食盐 】 shíyán
ขัณฑสกร 【 糖精 】 tángjīng
เครื่องปรุง 【 调料 】 tiáoliào
ซอสปรุงรส 【 酱 】 jiàng
ซอสพริก 【 辣椒酱 】 làjiāojiàng
ซอสมะเขือเทศ 【 番茄酱 】 fānqiéjiàng
ซอส XO 【 XO 酱 】 XO jiàng
ซีอิ้ว 【 酱油 】 jiàngyóu
ซีอิ้วขาว 【 白酱油 】 bái jiàngyóu
ซีอิ้วดำ 【 黑酱油 】 hēi jiàngyóu
ทอดกระเทียม 【 避风塘 】 bìfēngtáng
น้ำจิ้ม 【 蘸料 】 zhàn liào
น้ำตาล 【 糖 】 táng
น้ำตาลกรวด 【 砂糖 】 shātáng
น้ำปลา 【 鱼露 】 yúlù
น้ำมะนาว 【 柠檬汁 】 níngméngzhī
น้ำส้มสายชู 【 醋 】 cù
เนย 【 牛油 】 niúyóu
ปรุงรส 【 调味 】 tiáowèi
ผงชูรส 【 味精 】 wèijīng
พริกไทย 【 胡椒 】 hújiāo
พริกไทยดำ 【 黑胡椒 】 hēihújiāo
พริกไทยป่น 【 胡椒粉 】 hújiāofěn
พริกน้ำส้ม 【 酸辣汁 】 suānlà zhī
พริกป่น 【 辣椒粉 】 làjiāofěn

อุปกรณ์ทำครัว/อุปกรณ์บนโต๊อาหาร
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 【 电水壶 】 diànshuǐhú
กระทะทอด 【 煎锅 】 jiānguō
กาน้ำชา 【 茶壶 】 cháhú
เก้าอี้ 【 椅子 】 yǐzi
แก้ว 【 杯 】 bēi
เครื่องปั่น 【 搅拌机 】 jiǎobànjī
จาน 【 碟子 】 diézi
จาน 【 平底碟 】 píngdǐ dié
ช้อน 【 调羹 】 tiáogēng
ซิงค์ 【 水槽 】 shuǐcáo
ตะเกียบ 【 筷子 】 kuàizi
ตู้กับข้าว 【 橱柜 】 chúguì
ตู้เย็น 【 电冰箱/冰箱 】 diànbīngxiāng / bīngxiāng
เตาแก็ส 【 煤气炉 】 méiqìlú
เตาไมโครเวฟ 【 微波炉 】 wēibōlú
เตาอบ 【 烤箱 】 kǎoxiāng
โต๊ะอาหาร 【 餐桌 】 cānzhuō
ถ้วย/ชาม 【 碗 】 wǎn
ที่เปิดกระป๋อง 【 开罐器 】 kāiguànqì
ผ้าขี้ริ้ว 【 抹布 】 mābù
ผ้าเช็ดปาก กระดาษเช็ดปาก 【 餐巾纸 】 cānjīnzhǐ
มีดทำอาหาร 【 餐刀 】 cāndāo
มีดและส้อม 【 刀叉 】 dāochā
ไม้จิ้มฟัน 【 牙签 】 yáqiān
ส้อม 【 叉子 】 chāzi
หม้อตุ๋น 【 炖锅 】 dùnguō
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 【 电饭锅 】 diànfànguō
ห้องครัว 【 厨房 】 chúfáng

คำกริยา/วิธีการปรุง 烹调法方法
冻 【 dòng 】 แช่แข็ง
凉拌 【 liángbàn 】 ยำ
卤 【 lǔ 】 ต้มเค็ม (แบบพะโล้)
卷 【 juǎn 】 ม้วน
拌 【 bàn 】 คลุก / ผสม
拔丝 【 básī 】 ยืดให้เป็นเส้น
氽 【 tǔn 】 ทอดน้ำมันเยอะ
炖 【 dùn 】 ตุ๋น
炝 【 qiàng 】 ผัดน้ำมันไฟอ่อน
炸 【 zhà 】 ทอด
烤 【 kǎo 】 ย่าง
烧 【 shāo 】 เผา
烩 【 huì 】 ผัดรวม (เหมือนทำแกงโฮะ เอากัลข้าวหลายอย่างมาผัดรวมกันใหม่
烹 【 pēng 】 ทอดน้ำมันแล้วปรุงรส
焖 【 mèn 】 อบ
煎 【 jiān 】 ทอด
煮 【 zhǔ 】 ต้ม
熏 【 xūn 】 รมควัน
熘 【 liū 】 ผัด (แบบเติมแป้งมัน)
爆炒 【 chǎo 】 ผัดไฟแดง
腌 【 yān 】 ดอง
蒸 【 zhēng 】 นึ่ง
蜜汁 【 mìzhī 】 อบซอส
贴 【 tiē 】 เอาวัตถุดิบสองอย่างที่เป็นแผ่น มาแปะติดกัน แล้วเอาไปปรุงอาหาร

รสชาติอาหาร
ขม 【 苦 】 kǔ
คาว 【 腥 】 xīng
เค็ม 【 咸 】 xián
จืด 【 淡 】 dàn
ฉุน 【 冲 】 chōng
เปรี้ยว 【 酸 】 suān
เปรี้ยวเผ็ด 【 酸辣 】 suānlà
เปรี้ยวหวาน 【 酸甜 】 suāntián
เผ็ด 【 辣 】 là
เผ็ดชา (หม่าล่า) 【 麻辣 】 málà
รสแปลก 【 怪 】 guài
รสฟาด 【 涩 】 sè
รู้สึกเลี่ยน 【 油腻 】 yóunì
สาบ 【 臊 】 sāo
หวาน 【 甜 】 tián
หวานเค็ม 【 甜咸 】 tiánxián
หอม 【 香 】 xiāng
เหม็น 【 臭 】 chòu

คำศัพท์อาหารเรียกน้ำย่อย/ของกินเล่น
กล้วยทอด 【 炸香蕉 】 zhà xiāng jiāo
กลับแกล้ม 【 下酒 】 xià jiǔ
ก๋วยเตี๋ยวหลอด 【 肠粉 】 cháng fěn
กุ้งแก้วทอดซอสวาซาบิ 【 脆炸青芥末虾球芒果 】 cuìzhàqīng jièmo xiāqiú mángguǒ
กุ้งชุบแป้งทอด 【 天妇罗 】 tiān fù luó
กุ้งชุบแป้งทอด 【 炸虾 】 zhà xiā
กุ้งชุบแป้งทอด 【 脆皮鲜虾 】 cuì pí xiān xiā
กุ้งทอดซอสมะนาว 【 柠檬酱炸虾 】 níng méng jiàng zhà xiā
กุ้งเผา 【 烤虾 】 kǎo xiā
เกี๊ยวซ่า 【 锅贴儿 】 guō tiē ér
เกี๊ยวทอด 【 扎馄饨 】 zhā hún tún
ไก่แช่เหล้าแมงกะพรุน 【 药膳醉鸡拼海蜇 】 yàoshàn zuìjī pīn hǎizhé
ไก่ทอด 【 炸鸡 】 zhà jī
ไก่ทอดกรอบ 【 香酥鸡 】 xiāng sū jī
ขนมกุยช่าย 【 韭菜果 】 jiǔ cài guǒ
ขนมจีบ 【 烧卖 】 shāo mài
ขนมปังปิ้ง 【 烤面包 】 kǎo miàn bāo
ขนมปังหน้าหมู 【 蒜香肉末面包 】 suàn xiāng ròu mò miàn bāo
ขนมผักกาด 【 萝卜糕 】 luó bǔ gāo
ขากบทอดกระเทียมพริกเกลือ 【 脆炸淮香南乳田鸡腿 】 cuìzhà huáixiāngnán rǔtián jītuǐ
ข้าวเกรียบกุ้ง 【 虾片 】 xiā piàn
ข้าวโพดคั่ว 【 爆米花 】 bào mǐ huā
แคบหมู 【 炸猪皮 】 zhà zhū pí
ซาลาเปา 【 包子 】 bāo zi
ซาลาเปาลูกท้อ 【 寿包 】 shòu bāo
ซาลาเปาไส้ครีม 【 奶黄包 】 nǎi huáng bāo
ซาลาเปาไส้งาดำ 【 麻蓉包 】 má róng bāo
ซาลาเปาไส้ถั่วแดง 【 豆沙包 】 dòu shā bāo
ซาลาเปาไส้หมูแดง 【 叉烧包 】 chā shāo bāo
ซาลาเปาไส้หมูสับ 【 鲜肉包 】 xiān ròu bāo
แซนด์วิช 【 三明治/三文治 】 sān míng zhì / sān wén zhì
โดนัท 【 面包圈 】 miàn bāo quān
ติ่มซำ 【 点心 】 diǎn xīn
เต้าหู้เหม็น 【 臭豆腐 】 chòu dòu fǔ
เต้าฮวย 【 豆腐花 】 dòu fǔ huā
ทอดมันกุ้ง 【 炸虾饼 】 zhà xiā bǐng
ทอดมันปลา 【 炸鱼饼 】 zhà yú bǐng
ทาร์ตไข่ 【 蛋挞 】 dàn tà
น่องไก่ทอด 【 炸鸡腿 】 zhà jī tuǐ
น้ำเต้าหู้ 【 豆浆 】 dòu jiāng
บะจ่าง, ขนมจ้าง 【 粽子 】 zòng zi
ปลากระพงทอดน้ำปลา 【 鱼露炸鲈鱼 】 yú lù zhà lú yú
ปลาเงินทอดพริกเกลือ 【 椒盐白饭鱼 】 jiāoyán báifàn yú
ปลาชุบแป้งทอด 【 脆皮鱼柳 】 cuì pí yú liǔ
ปลาทอดผัดชึ้นช่าย 【 蒜香芹菜鱼 】 suàn xiāng qín cài yú
ปาท่องโก๋ 【 油条 / 白糖粿 】 yóu tiáo / bái táng guǒ
เป๋าฮือและเนื้อปูหยกขาว 【 滑蛋鲍鱼仔蟹肉 】 huádàn bàoyú zǎi xièròu
เปาะเปี๊ยะทอด 【 炸春卷 】 zhà chūn juǎn
เปาะเปี๊ยะสด 【 粉卷 】 fěn juǎn
เผือกทอด 【 炸芋头 】 zhà yù tóu
ฝั่นโก๋ 【 粉果 】 fěn guǒ
พาย 【 派 】 pài
พายไก่ 【 肌肉派 】 jī ròu pài
พิซซ่า 【 披萨饼 】 pī sà bǐng
เฟรนด์ฟรายด์ 【 炸薯条 】 zhà shǔ tiáo
มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ 【 薯片 】 shǔ piàn
ยำปลาดุกฟู 【 凉拌炸鲶鱼松 】 liáng bàn zhà nián yú sōng
โรตี 【 印度飞饼 】 yìn dù fēi bǐng
ลินเป็ดพะโล 【 豉油王鸭舌 】 chǐ yóuwáng yāshé
ลูกชิ้นกุ้งทอด 【 炸虾丸 】 zhà xiā wán
สลัดเป๋าฮือเส้นซอสเหล่ากันมา 【 包鱼丝老干妈沙侓 】 bāo yúsī lǎogànmā shā lù
เสี่ยวหลงเปา 【 小笼包 】 xiǎo lóng bāo
หมั่นโถ 【 馒头 】 mán tóu
หมั่นโถทอด 【 炸馒头 】 zhà mán tóu
หมูแดดเดียว 【 干猪肉 】 gān zhū ròu
หมูทอด 【 炸猪肉 】 zhà zhū ròu
หมูแผ่น 【 猪肉纸 】 zhū ròu zhǐ
หอยนางรมทอด 【 蚵仔煎 】 kē zǐ jiān
ฮอยจ้อ (เนื้อปูห่อฟองเต้าหู้ทอด) 【 炸蟹肉卷 】 zhà xiè ròu juǎn
ฮอยจ้อหมูแต้จิ๋ว 【 潮州式炸猪枣 】 cháozhōu shì zhá zhū zǎo
ฮะเก๋า (เกี๊ยวกุ้งนึ่ง) 【 虾饺 】 xiā jiǎo

คำศัพท์อาหารไทย
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ 【 冬阴功面 】 dōngyīngōng miàn
กระเพราหมูสับ 【 香料肉末盖饭 】 xiāngliào ròumò gàifàn
กระเพาะปลาเนื้อปู 【 蟹肉鱼肚 】 xièròu yúdǔ
ก๋วยเตี๋ยว 【 河粉 】 héfěn
ก๋วยเตี๋ยว 【 粿条 】 guǒ tiáo
ก๋วยเตี๋ยวน้ำ 【 汤粉 / 河粉汤 / 粿条汤 】 tāngfěn / héfěn tāng / guǒ tiáo tāng
ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสหมู 【 清汤河粉(猪肉) 】 qīngtāng héfěn ( zhūròu )
ก๋วยเตี๋ยวผัด 【 炒河粉 】 chǎohéfěn
ก๋วยเตี๊ยวผัดซีอิ้ว 【 鸡蛋炒河粉 】 jīdàn chǎohéfěn
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้ง 【 泰式粿条炒虾 】 tàishì guǒ tiáo chǎo xiā
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้งสด 【 鲜虾炒河粉 】 xiānxiā chǎohéfěn
ก๋วยเตี๋ยว/เส้นหมี่ 【 米粉 】 mǐfěn
ก๋วยเตี๋ยวหมู 【 猪肉粉 】 zhūròu fěn
ก๋วยเตี๋ยวหลอด 【 肠粉 】 chángfěn
ก๋วยเตี๋ยวแห้ง 【 干粉 】 gānfěn
กั้งผัดพริกเกลือ 【 辣炒龙虾 】 là chǎo lóngxiā
กุ้งก้ามกรามผัดพริกเกลือ 【 辣酱炒虾 】 làjiàng chǎo xiā
กุ้งแช่น้ำปลา 【 鱼露生虾 】 yúlù shēngxiā
กุ้งนึ่งกระเทียม 【 大蒜蒸虾 】 dàsuàn zhēngxiā
กุ้งผัดผงกะหรี่่ 【 咖喱炒虾 】 gālí chǎo xiā
กุ้งผัดหน่อไม้ 【 竹笋炸虾 】 zhúsǔn zhàxiā
กุ้งผัดหนำเลียบกระทะร้อน 【 铁板虾 】 tiěbǎn xiā
กุ้งเผา 【 烤虾 】 kǎo xiā
กุ้งเผา 【 烤虾 】 kǎo xiā
กุ้งมังกรเผา 【 烤龙虾 】 kǎo lóngxiā
กุ้งมังกรเผานึ่ง 【 蒸龙虾 】 zhēng lóngxiā
กุ้งมังกรสดซาซิมิ 【 龙虾生鱼片 】 lóngxiā shēngyúpiàn
กุ้งแม่น้ำเผา 【 烤溪虾 】 kǎoxī xiā
กุ้งหนำเลี๊ยบกระทะร้อน 【 铁板虾 】 tiěbǎn xiā
กุ้งอบเกลือ 【 盐焖虾 】 yán mèn xiā
กุ้งนึ่งกลือ 【 蒸盐虾 】 zhēngyán xiā
กุ้งอบวุ้นเส้น 【 粉丝蒸虾 】 fěnsī zhēngxiā
เกี๋ยวซ่า(ใส้หมู) 【 煎饺 (猪肉) 】 jiān jiǎo ( zhūròu )
แกงกะหรี่ 【 咖喱汤 】 gālí tāng
แกงกะหรี่ไก่ 【 黄咖哩鸡肉 】 huáng kālījī ròu
แกงเขียวหวาน 【 绿咖哩,青咖喱 】 lǜ kāli , qīng gālí
แกงเขียวหวานไก่ 【 绿咖喱鸡肉 】 lǜ kālíjī ròu
แกงคั่วสับปะรด 【 菠萝咖哩 】 bōluó kāli
แกงจืด 【 菜肉清汤 】 càiròu qīngtāng
แกงจืด ต้มจืด 【 清汤 】 qīngtāng
แกงเนื้อ 【 红咖哩牛肉 】 hóng kāli niúròu
แกงป่า 【 鱼辣清汤 】 yúlà qīngtāng
แกงป่าเนื้อ 【 鱼辣清汤 】 yúlà qīngtāng
แกงเผ็ด 【 辣汤 】 làtāng
แกงเผ็ดเป็ดย่าง 【 红咖哩烤鸭 】 hóng kāli kǎoyā
แกงเลียง 【 香辣混合蔬菜 】 xiānglà hùnhé shūcài
แกงเลียงกุ้งสด 【 香辣混合蔬菜虾汤 】 xiānglà hùnhé shūcài xiā tāng
แกงส้ม 【 酸辣清汤 】 suānlà qīngtāng
แกงส้มกุ้ง 【 酸辣虾 】 suānlà xiā
แกงส้มกุ้งผักรวมมิตร 【 酸辣虾汤 】 suānlà xiā tāng
แกงส้มชะอมไข่ 【 臭菜酸菜汤 】 chòucài suāncàitāng
แกงส้มปลาช่อน 【 酸辣黑鱼 】 suānlà hēiyú
แกงหน่อไม้ 【 笋咖喱 】 sǔn gālí
แกงหมู 【 咖哩猪 】 kāli zhū
แกงอ่อมมะระ 【 苦瓜咖哩 】 kǔguā kāli
ไก่ผัดขิง 【 姜炒鸡 】 jiāng chǎo jī
ไก่ผัดถั่วลิสงทอด 【 宫保鸡丁 】 gōngbǎojī dīng
ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 【 宫宝鸡丁 / 腰果鸡丁 】 gōng bǎojī dīng /yāoguǒ jīdīng
ไก่ย่าง 【 烤鸡 】 kǎojī
ขนมจีน 【 瀨粉 】 瀨fěn
ขนมจีนน้ำยา 【 咖哩鱼松,鱼松汤米线 】 kāli yúsōng , yúsōng tāng mǐxiàn
ข้าวขาหมู 【 猪脚饭 / 猪蹄饭 】 zhūjiǎo fàn /zhūtí fàn
ข้าวไข่เจียว 【 煎鸡蛋盖饭 】 jiān jīdàn gàifàn
ข้าวคลุกกะปิ 【 虾酱炒饭 】 xiājiàng chǎofàn
ข้าวซอย 【 泰北咖喱面条 】 tàiběi gālí miàntiáo
ข้าวต้ม 【 稀饭 】 xīfàn
ข้าวต้มกุ๊ย 【 白粥 】 báizhōu
ข้าวต้มไก่ 【 鸡肉稀饭 】 jīròu xīfàn
ข้าวต้มทรงเครื่อง 【 调味粥 】 tiáowèi zhōu
ข้าวต้มทะเล 【 海鲜泡饭 】 hǎixiān pàofàn
ข้าวต้มปลา 【 鱼粥 】 yú zhōu
ข้าวต้มหมู 【 猪肉粥 】 zhūròu zhōu
ข้าวผัด 【 炒饭 】 chǎofàn
ข้าวผัดกะเพราหมูสับ 【 嘎抛猪肉饭 】 gā pāo zhūròu fàn
ข้าวผัดกุ้ง 【 虾仁炒饭 】 xiārén chǎofàn
ข้าวผัดกุนเชียง 【 腊肠炒饭 】 làcháng chǎofàn
ข้าวผัดไก่ 【 鸡肉炒饭 】 jīròu chǎofàn
ข้าวผัดต้มยำ 【 酸辣炒饭 】 suānlà chǎofàn
ข้าวผัดทะเล 【 海鲜炒饭 】 hǎixiān chǎofàn
ข้าวผัดปู 【 蟹肉炒饭 】 xièròu chǎofàn
ข้าวผัด สับปะรด 【 菠萝炒饭 】 bōluó chǎofàn
ข้าวผัดสับปะรด 【 炒菠萝饭 】 chǎo bōluó fàn
ข้าวผัดหมู/ไก่/กุ้ง/ปู 【 炒饭 (猪肉/鸡肉/虾/蟹) 】 chǎofàn ( zhūròu / jīròu / xiā / xiè )
ข้าวผัด(อบ)สับปะรด 【 焖菠萝饭 】 mèn bōluó fàn
ข้าวมันไก่ 【 鸡油饭 】 jī yóufàn
ข้าวยำหมูย่าง/ข้าวยำไก่แซป 【 凉拌炸猪肉/鸡肉盖饭 】 liángbàn zhá zhūròu / jīròu gàifàn
ข้าวราดแกง 【 辣汤盖饭 】 làtāng gàifàn
ข้าวสวย 【 米饭 】 mǐfàn
ข้าวหน้าเป็ด 【 烤鸭饭 】 kǎoyā fàn
ข้าวหมกไก่ 【 鸡肉黄姜饭 】 jīròu huángjiāng fàn
ข้าวหมูแดง 【 叉烧饭 】 chāshāofàn
ข้าวอบไก่ 【 焖鸡饭 】 mèn jīfàn
ข้าวอบสับปะรด 【 蒸菠萝饭 】 zhēng bōluó fàn
ไข่คนกุ้งสด 【 滑蛋虾仁 】 huádàn xiārén
ไข่ผัด 【 炒蛋 】 chǎodàn
ไข่เจียว 【 煎蛋 】 jiāndàn
ไข่เจียวปู 【 蟹肉煎蛋 】 xièròu jiāndàn
ไข่ดาว 【 荷包蛋 】 hébāodàn
ไข่ต้ม 【 煮蛋 】 zhǔdàn
ไข่ต้มชา 【 茶叶蛋 】 cháyèdàn
ไข่ตุ๋น 【 燉蛋 】 dù dàn
ไข่ทอดผักชะอม 【 臭菜煎鸡蛋 】 chòucài jiān jīdàn
ไข่ผัดวุ้นเส้น 【 粉丝鸡蛋 】 fěnsī jīdàn
ไข่พะโล้ 【 卤蛋 】 lǔdàn
ไข่ยัดไส้ 【 酸甜鸡蛋包 】 suāntián jīdàn bāo
ไข่เยี่ยวม้า 【 皮蛋,松花蛋 】 pídàn , sōnghuādàn
ไข่ลวก 【 烫蛋 】 tàng dàn
ไข่ลูกเขย 【 油炸熟蛋 】 yóuzhá shúdàn
คอหมูย่าง 【 碳烤猪颈肉 】 tàn kǎo zhū jǐng ròu
คะน้าหมูกรอบ 【 脆皮猪肉炒芥蓝 】 cuìpí zhūròu chǎo gài lán
จับหวย 【 中式海鲜汤 】 zhōngshì hǎixiān tāng
โจ๊กหมู 【 粥 (猪肉,鸡蛋) 】 zhōu ( zhūròu , jīdàn )
โจ๊กหมูสับใส่ไข่ 【 鲜蛋肉末粥 】 xiāndàn ròumò zhōu
ช่อนน้ำตก 【 东北泰式炸鱼 】 dōngběi tàishì zháyú
ซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวาน 【 泰式酸甜排骨 】 tàishì suāntián páigǔ
ซี่โครงหมูอบยอดผัก 【 甘蓝烤小排 】 gānlán kǎoxiǎopái
ซีซาร์สลัด 【 凯撒沙律 】 kǎisā shālǜ
ซุปหูฉลาม 【 鱼翅汤 】 yúchì tāng
ดอกหอม ผัดหมูชิ้น 【 韭菜花炒肉丝 】 jiǔcàihuā chǎo ròusī
ต้มข่าไก่ 【 椰奶鸡汤 】 yēnǎi jītāng
ต้มจืด 【 清汤 】 qīngtāng
ต้มจืดเต้าหู้ 【 豆腐汤 】 dòufǔtāng
ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ 【 肉末豆腐汤 】 ròumò dòufǔtāng
ต้มจืดทะเล 【 海鲜汤 】 hǎixiān tāng
ต้มจืดผักกาดขาวหมู 【 肉末白菜汤(猪肉) 】 ròumò báicàitāng ( zhūròu )
ต้มจืดผักรวม 【 蔬菜汤 】 shūcàitāng
ต้มจืดฟัก 【 冬瓜清汤 】 dōngguā qīngtāng
ต้มจืดฟักซี่โครงหมู 【 冬瓜排骨清汤 】 dōngguā páigǔ qīngtāng
ต้มจืดมะระ 【 苦瓜汤 】 kǔguā tāng
ต้มแซ่บเนื้อตุ๋น 【 清辣汤 】 qīnglà tāng
ต้มแซป 【 清辣汤 】 qīnglà tāng
ต้มยำกุ้ง 【 冬阴功(泰式酸辣汤) 】 dōngyīngōng ( tàishì suānlàtāng )
ต้มยำกุ้ง 【 泰式酸辣虾汤/冬荫功 】 tàishì suānlà xiā tāng / dōngyìngōng
ต้มยำไก่ 【 酸辣鸡汤 】 suānlà jītāng
ต้มยำทะเล 【 酸辣海鲜汤 】 suānlà hǎixiān tāng
ต้มยำเห็ด 【 蘑菇酸辣汤 】 mógu suānlàtāng
เต้าหู้ผัดถั่วงอก 【 豆芽炒油豆腐 】 dòuyá chǎo yóudòufǔ
เต้าหู้เห็ดรวมเจ 【 双菇豆腐煲 】 shuānggū dòufu bāo
น้ำกะทิ 【 椰奶/椰浆 】 yēnǎi / yējiāng
น้ำตกเนื้อ 【 辣烤牛肉 】 là kǎoniúròu
น้ำพริกกะปิ 【 虾酱 】 xiājiàng
น้ำพริกปลาทู 【 鲭鱼辣酱 】 qīng yú làjiàng
เนื้อบด/เนื้อสับ 【 肉末 】 ròumò
เนื้อสันย่าง 【 烤肉 】 kǎoròu
บะหมี่ 【 面条 】 miàntiáo
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 【 方便面 】 fāngbiànmiàn
ปลากระพงขาวนึ่ง 【 清蒸鲈鱼 】 qīngzhēng lúyú
ปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว 【 酱油蒸鲈鱼 】 jiàngyóu zhēng lúyú
ปลากระพงนึ่งมะนาว 【 青柠蒸鲈鱼 】 qīngníngzhēng lúyú
ปลากระพงย่างเกลือ 【 烤鲈鱼 】 kǎo lúyú
ปลากะพงผัดพริกไทยดำ 【 黑椒鲈鱼 】 hēijiāo lúyú
ปลากะพงอบเกลือ 【 盐烤鲈鱼 】 yán kǎo lúyú
ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว 【 豆汁炸鱼 】 dòuzhī zháyú
ปลาเก๋าราดพริก 【 辣酱炸鱼 】 làjiàng zháyú
ปลาเก๋าสดผัดพริกไทยดำ 【 黑胡椒炒活鱼 】 hēihújiāo chǎo huóyú
ปลาจะละเม็ดนึ่งเกี๊ยมบ๊วย 【 梅汁蒸溜鱼 】 méizhī zhēngliūyú
ปลาช่อนแป๊ะซะ 【 梅子黑鱼 】 méizi hēiyú
ปลาช่อนลาบน้ำตก 【 东北泰式炸鱼 】 dōngběi tàishì zháyú
ปลาทอดน้ำปลา 【 鱼露蒸鲈鱼 】 yúlù zhēng lúyú
ปลาทอดผัดชึ้นฉ่าย 【 蒜香芹菜鱼 】 suàn xiāngqíncài yú
ปลาทับทิมยำมะม่วง 【 酸辣芒果炸鱼 】 suānlà mángguǒ zháyú
ปลาทูฉู่ฉี่ 【 咖喱沙丁鱼 】 gālí shādīngyú
ปลานึ่ง 【 蒸鱼 】 zhēngyú
ปลานึ่งซอสถั่วเหลือง 【 黄豆酱蒸鱼 】 huángdòu jiàng zhēngyú
ปลานึ่งซีอิ้ว 【 酱油蒸鲈鱼 】 jiàngyóu zhēng lúyú
ปลานึ่งมะนาว 【 青柠蒸鲈鱼 】 qīngníngzhēng lúyú
ปลาผัดพริกไทยดำ 【 黑椒鲈鱼 】 hēijiāo lúyú
ปลาเผา 【 烤全鱼 】 kǎo quányú
ปลาเผาเกลือ 【 泰式香茅烤鱼 】 tàishì xiāngmáo kǎoyú
ปลาย่าง 【 烤鱼 】 kǎoyú
ปลาลุยสวน 【 泰北炸鱼 】 tàiběi zháyú
ปลาสำลีแดดเดียว 【 香辣色拉炸鱼 】 xiānglà sèlā zháyú
ปลาสำลีเผา 【 烤鱼 】 kǎoyú
ปลาหมึกผัดไข่เค็ม 【 咸鸭蛋炒鱿鱼 】 xiányādàn chǎoyóuyú
ปลาหมึกย่าง 【 烤墨鱼(乌贼) 】 kǎo mòyú ( wūzéi )
ปอเปี๊ยทอดแบบไทย (ไส้หมู) 【 泰式炸春卷 (猪肉) 】 tàishì zhá chūnjuǎn ( zhūròu )
ปีกไก่ทอดน้ำปลา 【 香酥鸡 】 xiāngsūjī
ปูไข่ดอง 【 卤辣味蟹 】 lǔ làwèi xiè
ปูไข่เผา 【 红烧沙母蟹 】 hóngshāo shāmǔ xiè
ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ 【 咖喱炒蟹 】 gālí chǎoxiè
ปูนึ่ง 【 蒸蟹 】 zhēngxiè
ปูนึ่งไข่ 【 鸡蛋蒸蟹 】 jīdàn zhēngxiè
ปูนึ่งซีอิ้ว 【 酱油蒸蟹 】 jiàngyóu zhēngxiè
ปูนึ่งซีอิ๊ว 【 酱油蒸蟹 】 jiàngyóu zhēngxiè
ปูเนื้อนึ่ง 【 清蒸蟹 】 qīngzhēng xiè
ปูผัดผงกะหรี่ 【 咖喱蟹,咖喱炒蟹 】 gālí xiè , gālí chǎoxiè
ปูผัดพริกไทยดำ 【 黑胡椒炒蟹 】 hēihújiāo chǎoxiè
ปูเผา 【 烤螃蟹 】 kǎo pángxiè
ปูเผา 【 烤螃蟹 】 kǎo pángxiè
ปูม้าผัดผงกระหรี่ 【 黄咖喱炒蟹 】 huáng gālí chǎoxiè
ปูอบวุ้นเส้น 【 冬粉蟹煲 】 dōngfěn xiè bāo
เป็ดพะโล้ 【 卤鸭 】 lǔyā
เป็ดย่าง 【 烤鸭 】 kǎoyā
แปะซะปลาช่อน 【 梅子黑鱼 】 méizi hēiyú
ผักชะอม 【 臭菜 】 chòucài
ผักบุ้งไฟแดง 【 炒空心菜 】 chǎo kōngxīncài
ผัดกระเพาไก่ 【 泰式鸡肉碎 】 tàishì jīròu suì
ผัดกะเพรา 【 炒零陵香/ 嘎拋 】 chǎo línglíng xiāng /Gā pāo
ผัดกะเพราหมูสับ 【 香草辣椒肉末 】 xiāngcǎo làjiāo ròumò
ผัดคะน้าน้ำมันหอย 【 蚝油炒芥蓝菜 】 háoyóu chǎo jièláncài
ผัดคะน้าปลาเค็ม 【 咸鱼炒芥蓝菜 】 xiányú chǎo jièláncài
ผัดคะน้าหมูกรอบ 【 脆猪肉炒芥蓝菜 】 cuì zhūròu chǎo jièláncài
ผัดซีอิ๊ว 【 酱油炒粿条 】 jiàngyóu chǎo guǒ tiáo
ผัดถั่วแขกใส่หมูสับ 【 干扁四季豆 】 gànbiǎn sìjìdòu
ผัดไทย 【 泰式炒粿条 】 tàishì chǎo guǒ tiáo
ผัดบ๊วยเล้งไฟแดงstir 【 炒菠菜 】 chǎo bōcài
ผัดปลาหมึก 【 生炒花枝 】 shēng chǎo huāzhī
ผัดเปรี้ยวหวาน 【 酸甜炒 】 suāntián chǎo
ผัดผักกระเฉด 【 炒水含羞草 】 chǎoshuǐ hánxiūcǎo
ผัดผักคะน้าน้ำมันหอย 【 蚝油芥蓝 】 háoyóu gài lán
ผัดผักบุ้ง 【 炒空心菜 】 chǎo kōngxīncài
ผัดผักรวม 【 炒什锦菜 】 chǎo shíjǐncài
ผัดผักรวมทะเล 【 海鲜蔬菜盖饭 】 hǎixiān shūcài gàifàn
ผัดผักรวมมิตร 【 蔬菜翻炒 】 shūcài fānchǎo
ผัดผักรวมมิตรน้ำมันหอย 【 蚝油八珍 】 háoyóu bāzhēn
ผัดผักสี่สหาย 【 卤综合蔬菜 】 lǔ zōnghé shūcài
ผัดพริกแกงหมู 【 辣味炒(酱炒猪肉、豆角) 】 làwèi chǎo ( jiàng chǎo zhūròu dòujiǎo )
ผัดแพนง 【 黄咖喱猪肉 】 huáng gālí zhūròu
ผัดมาม่า 【 炒方便面 】 chǎo fāngbiànmiàn
ผัดยอดยอดมะระ 【 炒瓜叶 】 chǎoguāyè
ผัดยอดอ่อนถั่วลันเตา 【 清炒豆苗 】 qīngchǎo dòumiáo
ผัดวุ้นเส้น 【 泰式炒细粉条 】 tàishì chǎoxì fěntiáo
ผัดหอยลาย 【 炒贝壳 】 chǎo bèiké
พล่ากุ้ง 【 酸辣虾沙拉 】 suānlà xiā shālā
แพนงกุ้ง 【 泰式帕能咖喱虾 】 tàishì pànéng gālí xiā
แพนงเนื้อ 【 泰式帕能咖喱牛肉 】 tàishì pànéng gālí niúròu
มันฝรั่งผัดพริกเกลือ 【 土豆翻炒 】 tǔdòu fānchǎo
เมนู น้ำแกง/ต้มจืด/ต้มยำ 【 汤品类 】 tāng pǐnlèi
เมี่ยงปลาช่อน 【 泰北炸鱼 】 tàiběi zháyú
ยำ 【 凉拌 】 liángbàn
ยำกุนเชียง 【 涼伴香腸 】 liángbàn xiāng腸
ยำไข่ดาว 【 凉拌荷包蛋 】 liángbàn hébāodàn
ยำไข่ต้ม 【 鸡蛋色拉 】 jīdàn sèlā
ยำไข่เยี่ยวม้า 【 凉拌皮蛋 】 liángbàn pídàn
ยำทะเล 【 凉拌海鲜 】 liángbàn hǎixiān
ยำเนื้อย่าง 【 凉拌烤牛肉 】 liángbàn kǎoniúròu
ยำปลาหมึก 【 凉拌花枝 】 liángbàn huāzhī
ยำผักบุ้งกรอบ 【 凉拌炸空心菜 】 liángbàn zhá kōngxīncài
ยำมาม่า 【 凉拌方便面 】 liángbàn fāngbiànmiàn
ยำวุ้นเส้น 【 凉拌粉丝 】 liángbàn fěnsī
ยำวุ้นเส้น 【 凉拌酸辣粉丝 】 liángbàn suānlàfěn sī
ยำเห็ดรวมมิตร 【 凉拌蘑菇 】 liángbàn mógu
เย็นตาโฟ 【 酿豆腐 】 niàng dòufu
รวมมิตรทอด 【 炸鱼饼 】 zháyú bǐng
ราเมง 【 拉面 】 lāmiàn
ลาบหมู 【 凉拌酸辣剁肉 】 liángbàn suānlà duòròu
ลาบหมู 【 凉拌辣碎猪肉 】 liángbàn làsuì zhūròu
ลาบหมูทอด 【 凉拌炸猪肉 】 liángbàn zhá zhūròu
เลม่อนเนยกระเทียมกุ้งสปาเก็ตตี้ 【 柠檬香蒜鲜虾意粉 】 níngméng xiāngsuàn xiānxiā yìfěn
วุ้นเส้น 【 粉丝 】 fěnsī
สเต็กไก่ทอด 【 炸鸡排 】 zhájī pái
สเต๊ะหมู 【 沙嗲猪肉串 】 shā diǎ zhūròu chuàn
สเต๊ะหมู 【 沙嗲猪肉串 】 shā diǎ zhūròu chuàn
สปาเก็ตตี้กุ้งมะเขือเทศอบแห้ง 【 日晒蕃茄烩虾意大利面 】 rìshài bōqié huì xiā yìdàlì miàn
สปาเก็ตตี้ครีมเห็ด 【 意大利粉配忌廉蘑菇汁 】 yìdàlì fěnpèi jì lián mógu zhī
สปาเก็ตตี้แซลม่อนครีมซอสเลม่อน 【 三文鱼意大利粉配柠檬忌廉汁 】 sānwényú yìdàlì fěnpèi níngméng jì liánzhī
สปาเก็ตตี้ทะเล 【 蕃茄海鲜义大利面 】 bōqié hǎixiān yìdàlì miàn
สปาเก็ตตี้น้ำมันมะกอกพริกป่นกุ้ง 【 香鲜虾意大利面 】 xiāng xiānxiā yìdàlì miàn
สปาเก็ตตี้ผัดหอยลาย 【 香草炒蚬意粉 】 xiāngcǎo chǎo xiǎn yìfěn
สปาเก็ตตี้มีทซอส 【 蕃茄肉酱义大利面 】 bōqié ròujiàng yìdàlì miàn
ส้มตําไทย 【 泰味木瓜沙拉 】 tàiwèi mùguā shālā
ส้มตำ(มะละกอ) 【 青木瓜色拉 】 qīngmùguā sèlā
สันคอหมูย่าง 【 碳烤猪颈肉 】 tàn kǎo zhū jǐng ròu
สี่สีหม้อไฟ 【 综合海鲜汤 】 zōnghé hǎixiān tāng
เส้นหมี่ผัดต้มยำทะเล 【 厨苑食谱: 冬炎炒米粉 】 chúyuàn shípǔ : dōngyán chǎo mǐfěn
ไส้กรอกอีสาน 【 东北香肠 】 dōngběi xiāngcháng
หมี่กรอบราดหน้าทะเล 【 海鲜生面 】 hǎixiān shēng miàn
หมี่ซั่ว 【 寿面/面线 】 shòumiàn / miànxiàn
หมี่ผัด 【 炒米粉 】 chǎo mǐfěn
หมี่ผัดทะเล 【 海鲜炒面 】 hǎixiān chǎomiàn
หมี่แห้ง 【 干面 】 gànmiàn
หมี่แห้ง 【 拌面 】 bànmiàn
หมูกรอบ 【 烧肉 】 shāoròu
หมูผัดกระเทียมพริกไทยดำ 【 蒜香黑胡椒猪柳 】 suàn xiāng hēihújiāo zhūliǔ
หมูผัดขิง 【 姜炒肉丝 】 jiāng chǎo ròusī
หมูผัดพริกไทยดำ 【 蒜香黑胡椒猪柳 】 suàn xiāng hēihújiāo zhūliǔ
หมูมะนาว 【 酸辣水煮猪肉片 】 suānlà shuǐzhǔ zhūròu piàn
หมูย่าง/หมูปิ้ง 【 烤猪肉 】 kǎo zhūròu
หมูสเต๊ะ 【 泰式咖喱烤肉 】 tàishì gālí kǎoròu
หมูสามชั้นทอดน้ำปลา 【 酥炸三层肉 】 sū zhá sāncéng ròu
หมูสามชั้นย่าง 【 木炭烤猪肚 】 mùtàn kǎo zhūdǔ
หอยแครง – แมลงภู่เผา 【 烤蛤及淡菜 】 kǎohájí dàncài
หอยเชลผัดหน่อไม้ฝรั่ง 【 芦笋煎扇贝 】 lúsǔn jiān shànbèi
หอยนางรมสด 【 生蚝 】 shēng háo
หอยสังข์เผา 【 烤海螺 】 kǎo hǎiluó
ห่อหมก 【 蒸辣鱼肉 】 zhēnglà yúròu
หูฉลาม 【 鱼翅 】 yúchì
หูฉลามน้ำแดง 【 红烧鱼翅 】 hóngshāo yúchì
เห็ดออรินจิผัดพริก 【 干煸杏鲍菇 】 gān biān xìngbàogū
ออส่วน 【 蚝煎 】 háo jiān
ออส่วนกระทะร้อน 【 铁板牡蛎 】 tiěbǎn mǔlì
แฮ่กึ๋น 【 炸 (大) 虾卷 】 zhá ( dà ) xiājuǎn
ราดข้าว / อาหารจานเดียว 【 盖饭 】 gàifàn

อาหารจีน
红烧花胶鱼鳔腐皮煲 【 hóngshāo huājiāo yúbiào fǔpíbāo 】 กระเพาะปลาสองกษัตริย์หม้อดิน
过桥米线 【 Guò qiáo mǐ xiàn 】 ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน หรือ ขนมจีนข้ามสะพาน
港式干炒河牛,猪 【 gǎngshì gān chǎo héniú , zhū 】 ก๋วยเตียวเส้นใหญ่ผัดแห้งเนื้อสันใน หรือหมูคุโรบุตะสไตล์ฮ่องกง
避风塘虾球 【 bìfēngtáng xiāqiú 】 กุ้งเจียนซอสพริกกระเทียม
油爆大哈 【 yóu bàodàhā 】 กุ้งน้ำมันระเบิด
上汤焗龙虾煲 【 shàng tāng jú lóngxiā bāo 】 กุ้งมังกรตุ๋นยอดซุปหม้อดิน
椒盐炸龙虾 【 jiāoyán zhá lóngxiā 】 กุ้งมังกรทอดพริกเกลือ
蒜茸蛋白蒸龙虾 【 suàn róng dànbái zhēng lóngxiā 】 กุ้งมังกรนึงซอสไข่ขาว
XO 酱爆龙虾 【 xO jiàng bào lóngxiā 】 กุ้งมังกรผัดซอสเอ็กซ์โอ
豆豉姜葱爆龙虾 【 dòuchǐ jiāng cōngbào lóngxiā 】 กุ้งมังกรผัดเต้าซี
黑椒焗龙虾 【 hēijiāo jú lóngxiā 】 กุ้งมังกรผัดพริกไทยดํา
鸳鸯虾仁 【 yuānyāng xiārén 】 กุ้งสองสมุทร
麒麟黑鸡蒸火腿 【 qílín hēijī zhēng huǒtuǐ 】 ไก่ดํานึงกับเห็ดหูหนูฮ่องกงและแฮมยูนนาน
盐焗鸡 【 yánjújī 】 ไก่นึ่งเกลือ
公保腰果鸡丁 【 gōngbǎo yāoguǒ jīdīng 】 ไก่ผัดพริกเม็ดมะม่วงหิมพานต์
宫爆鸡丁 【 gōngbàojīdīng 】 ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์
宫保鸡丁 【 Gōng bǎo jī dīng 】 ไก่ผัดใส่ถั่วลิสง
叫花鸡 【 Jiào huā jī 】 ไก่ยัดไส้ห่อใบบัวอบ ไก่ขอทาน
脆皮芝麻鸡 【 cuìpí zhīma jī 】 ไก่ย่างซัมเมอร์พาเลซ
鸡汤煮干丝 【 jītāng zhǔ gànsī 】 ไก่เส้นผัดเต้าหู้ฝอย
脆香极酱炒罗白糕 【 cuìxiāng jíjiàng chǎoluóbái gāo 】 ขนมผักกาดผัดซอสเอ๊กซ์โอ
揽菜玉香炒糙米饭 【 lǎn càiyùxiāng chǎo cāomǐfàn 】 ข้าวกล้องผัดเจ
夏宫金殿炒饭 【 xiàgōng jīndiàn chǎofàn 】 ข้าวผัดซัมเมอร์พาเลซ
海鲜极酱炒饭 【 hǎixiān jíjiàng chǎofàn 】 ข้าวผัดทะเลซอสเอ็กซ์โอ
鸡油饭 【 Jī yóu fàn 】 ข้าวมันไก่
港式腊味煲仔饭 【 gǎngshì làwèi bāozǐfàn 】 ข้าวอบหม้อดินสไตล์ฮ่องกง
龙虾刺身 【 lóngxiā cìshēn 】 ซาชิมิกุ้งมังกร
小笼包 【 Xiǎo lóng bāo 】 ซาลาเปา
糖醋排骨 【 Táng cù pái gǔ 】 ซี่โครงหมูเปรี้ยวหวาน
夏南瓜排骨炒豆豉 X O 酱 【 xià nánguā páigǔ chǎo dòuchǐ x O jiàng 】 ซีโครงหมูอ่อนผัดบวบญีปุ่ นเต้าซีและซอสเอ๊กซ์โอ
海鲜鸳鸯蒸豆付 【 hǎixiān yuānyāng zhēngdòufù 】 ซีฟู้ ดเต้าหู้หยินหยาง
花胶花菇炖菜胆汤 【 huājiāo huāgū dùncài dǎntāng 】 ซุปกระเพาะปลาสดเห็ดหอมและผัก
沙茶牛松羹 【 shāchá niúsōng gēng 】 ซุปข้นเนื้อวากิว
菠菜蟹肉羹 【 bōcài xièròu gēng 】 ซุปข้นปวยเล้งและเนื้อปู
蟹肉云耳粟米羹 【 xièròu yúněr sùmǐ gēng 】 ซุปข้าวโพดเนื้อปู
金羹官燕云腿鲍片炖椰子 【 jīngēng guānyànyúntuǐ bàopiàn dùn yēzi 】 ซุปทองรังนกกับแฮมยูนนานตุ๋นในมะพร้าว
鲍鱼三丝鱼唇羹 【 bàoyú sānsī yúchún gēng 】 ซุปเป๋าฮื๊อกระเพาะปลาสามสหาย
菠菜竹笙羹 【 bōcài zhúshēng gēng 】 ซุปเยือไผ่ผักป๋วยเล้ง
竹笙菜胆炖干贝汤 【 zhúshēng cài dǎndùn gānbèi tāng 】 ซุปเยือไผ่และเห็ดหอมตุ๋นกังป๋ วยและผัก
蟹皇官燕羹 【 xiè huángguān yàngēng 】 ซุปรังนกมันปูและไข่ขาว
海鲜酸辣羹 【 hǎixiān suānlà gēng 】 ซุปเสฉวนทะเล
菜胆干贝炖小笼包 【 càidǎn gānbèi dùn xiǎolóngbāo 】 ซุปเสียวหลงเปากังป๋ วยเยือไผ่และผัก
竹笙让官燕炖花菇汤 【 zhúshēng ràng guānyàndùn huāgū tāng 】 ซุปใสเยือไผ่ยัดไส้รังนกและเห็ดชิตาเกะ
问政山笋 【 Wèn zhèng shān sǔn 】 ซุปหน่อไม้เห็ดหอม
鱼翅汤 【 Yú chì tang 】 ซุปหมูฉลาม
百花让油炸鬼甜酸酱 【 bǎihuā ràng yóuzháguǐ tiánsuān jiàng 】 โดนัทจีนสอดไส้กุ้งผัดเปรียวหวาน
猪肝炒大蒜 【 Zhū gān chǎo dà suàn 】 ตับหมูผัดต้นกระเทียม
密豆银杏烩豆腐 【 mìdòu yínxìng huì dòufu 】 เต้าหู้ถัวลันเตาแปะก๊วยนําแดง
渔香波菜豆腐 【 yú xiāngbō cài dòufu 】 เต้าหู้ผักป๋วยเล้งไก่สับซอสเสฉวน
麻婆豆腐 【 Má pó dòu fu 】 เต้าหู้ผัดทรงเครื่อง ผัดเผ็ดเต้าหู้สไตล์เสฉวน
臭豆腐 【 Chòu dòu fu 】 เต้าหู้เหม็น
肉松金钩干炒鬼豆 【 ròusōng jīngōu gān chǎo guǐ dòu 】 ถัวแขกผัดหมูสับและกุ้งแห้ง
沙茶酱爆羊柳 【 shāchá jiàng bàoyángliǔ 】 เนื้อแกะออสเตรเลียผัดซอสซาฉ่า
五香辣子鸡 【 wǔxiāng làzijī 】 เนื้อไก่ทอดผัดพริกเสฉวน
三蛇龙虎凤大会 【 sānshé lónghǔ fèng dàhuì 】 เนื้องูอบ 3 อย่าง
鱼香班片炒时蔬 【 yúxiāngbānpiàn chǎo shíshū 】 เนื้อปลาเก๋าผัดซอสพริกเสฉวน
京蒜双菇雪鱼煲 【 jīngsuàn shuānggū xuě yúbāo 】 เนื้อปลาหิมะนําแดงหม้อดิน
清炖蟹粉狮子头 【 qīngdùn xièfěn shīzitóu 】 เนื้อปูก้อนตุ๋น
古法萝卜焖牛脸颊 【 gǔfǎ luóbo mèn niú liǎnjiá 】 เนื้อวากิวตุ๋นหม้อดิน
黑椒和牛柳粒 【 hēijiāo hé niúliǔ lì 】 เนื้อวากิวผัดพริกไทยดํา
中式煎牛仔柳 【 zhōngshì jiān niúzǎi liǔ 】 เนื้อสันในผัดซอสฮ่องกง
馄饨面 【 Hún tún miàn 】 บะหมี่เกี๊ยว
蟹粉菘子菇焖伊府面 【 xièfěn sōng zigū mèn yīfǔmiàn 】 บะหมีอีฟูผัดซอสมันปู
海味鲍汁烩生面 【 hǎiwèi bàozhī huì shēngmiàn 】 บะหมีฮองเฮา (ซอสซีฟู๊ด)
烧烤拼盘 【 shāokǎo pīnpán 】 บาร์บิคิวรวมมิตร
水煮鱼 【 Shuǐ zhǔ yú 】 ปลาต้มพริกสไตล์เสฉวน
糖酥鲤鱼 【 táng sū lǐyú 】 ปลาหลี่ฮื้อผัดเปรี้ยวหวาน
京烧密汁焗雪鱼 【 jīngshāo mìzhī jú xuěyú 】 ปลาหิมะอบนําผึง
脆炸香茅软壳蟹 【 cuìzhà xiāngmáo ruǎnké xiè 】 ปูนิมทอดซอสตะไคร้
脆炸香酥鸭 【 cuìzhà xiāngsū yā 】 เป็ดทอดหนังกรอบ
北京烤鸭 【 Běi jīng kǎo yā 】 เป็ดปักกิ่ง
脆炸素北京鸭片 【 cuìzhàsù běijīng yāpiàn 】 เป็ดปักกิงเจ
卤鸭 【 Lǔ yā 】 เป็ดพะโล้
明炉烧鸭 【 mínglú shāoyā 】 เป็ดย่างกวางตุ้ง
红烧芋头烧鸭煲 【 hóngshāo yùtou shāoyā bāo 】 เป็ดย่างและเผือกอบหม้อดิน
脆皮鸭 【 Cuì pí yā 】 เป็ดย่างหนังกรอบ
樟茶鸭 【 Zhāng chá yā 】 เป็ดรมชา
鲍鱼花菇扣鹅掌 【 bàoyú huāgū kòu ézhǎng 】 เป๋าฮื๊อขาห่านเห็ดหอม
红烧原只鲍鱼扒芥兰 【 hóngshāo yuánzhī bàoyú bā jièlán 】 เป๋าฮื๊อเจียนนํามันหอย
鲍鱼汁鹅掌生面煲 【 bàoyú zhī ézhǎng shēngmiàn bāo 】 เป๋าฮื๊อซอสขาห่านบะหมีฮ่องกงหม้อดิน
鸡汁焖原只鲍鱼扣虾子 【 jīzhī mèn yuán zhī bàoyú kòu xiāzǐ 】 เป๋าฮื๊อนํ้ำแดงโรยไข่กุ้ง
XO 鲍鱼仔炒带子 【 xO bàoyú zǎi chǎo dàizi 】 เป๋าฮื๊อหอยเชลล์ผัดซอสเอ็กซ์โอ
鲍鱼焖鱼鳔鸡煲 【 bàoyú mèn yúbiào jībāo 】 เป๋าฮื๊อฮือกระเพาะปลาไก่หม้อดิน
鲍鱼海味煲 【 bàoyú hǎiwèi bāo 】 เป๋าฮื๊อฮือเห็ดหอมญีปุ่ นนําแดงหม้อดิน
耗油生菜 【 Hào yóu shēng cài 】 ผักราดน้ำมันหอย
榨菜炒肉丝 【 Zhà cài chǎo ròu sī 】 ผัดผักเสฉวนใส่หมูเส้น
红烧茄子 【 Hóng shāo qiézi 】 ผัดมะเขือ
地三鲜 【 Dì sān xiān 】 ผัดสามเซียน(茄子Qié zi มะเขือ、土豆Tǔ dòu มันฝรั่ง青椒Qīng jiāo พริกหยวก)
干烧鱼翅 【 gānshāo yúchì 】 ผัดหูฉลาม
炒五果 【 chǎowǔguǒ 】 ผัดโหงวก๊วย
佛跳墙 【 Fó tiào qiáng 】 พระกระโดดกำแพง
滑蛋番茄虾米干贝煲 【 huádàn fānqié xiāmǐ gānbèi bāo 】 มะเขือเทศตุ๋นไข่ตะวัน
番茄炒蛋 【 Fān qié chǎo dàn 】 มะเขือเทศผัดไข่
肉末炒茄子 【 Ròu mò chǎo qiézi 】 มะเขือม่วงผัดเนื้อสับ
咸鱼鸡粒茄子煲 【 xiányú jīlì qiézi bāo 】 มะเขือยาวไก่สับปลาเค็มหม้อดิน
酸辣土豆丝 【 Suān là tǔ dòu sī 】 มันฝรั่งเส้นผัด
酸甜莲藕炸 【 suāntián liánǒu zhá 】 รากบัวผัดซอสเปรียวหวาน
带子螺片拉面汤 【 dàizi luópiàn lā miàntāng 】 ราเมนมิโซซุปกับหอยเชลล์สองสหาย
葱烧海参鲍片 【 cōngshāo hǎishēn bàopiàn 】 สตูปลิงทะเลเห็ดเป๋าฮื๊อแผ่น
沙律鲜果龙虾 【 shālǜ xiānguǒ lóngxiā 】 สลัดกุ้งมังกรผลไม้
蟹粉带子炸豆腐 【 xièfěn dàizi zhàdòufǔ 】 สองกษัตริย์ซอสมันปู
夏宫金殿炒米粉 【 xiàgōng jīndiàn chǎo mǐfěn 】 เส้นหมีผัดซัมเมอร์พาเลซสไตล์
海鲜鸳鸯米粉 【 hǎixiān yuānyāng mǐfěn 】 เส้นหมีสองสีทะเล
四川火锅 【 Sì chuān huǒ guō 】 หม้อไฟสไตล์เสฉวน
怪味蒜辣爆火腩 【 guàiwèi suànlà bàohuǒ nǎn 】 หมูกรอบซอสเปรียวหวาน
中式煎猪柳 【 zhōngshì jiān zhū liǔ 】 หมูคุโรบุตะผัดซอสฮ่องกง
锅包肉 【 Guō bāo ròu 】 หมูชุบแป้งทอดผัดเปรี้ยวหวาน
叉烧 【 Chā shāo 】 หมูแดง
家乡东玻肉配曼头 【 jiāxiāng dōngbōròu pèimàntóu 】 หมูตุ๋นหมันโถ
水晶肴蹄 【 shuǐjīng yáotí 】 หมูเนื้อใส
咕噜肉 【 Gū lū ròu 】 หมูเปรี้ยวหวาน
红烧肉 【 Hóng shāo ròu 】 หมูสามชั้นน้ำแดง
东坡肉 【 Dōng pō ròu 】 หมูสามชั้นราดน้ำแดง
鱼香肉丝 【 Yú xiāng ròu sī 】 หมูเส้นผัดเปรี้ยวหวาน
鱼香肉丝 【 yúxiāngròusī 】 หมูเส้นผัดพริก
烧乳猪 【 shāo rǔzhū 】 หมูหัน
港式化皮乳猪 【 gǎngshì huàpí rǔzhū 】 หมูหันฮ่องกง
红烧海螺 【 hóngshāo hǎiluó 】 หอยทะเลตุ๋นน้ำแดง
红烧鲍鱼 【 Hóng shāo bào yú 】 หอยเป๋าฮื้อน้ำแดง
山椒虾酱炒螺片 【 shānjiāo xiājiàng chǎoluópiàn 】 หอยสังข์ผัดซอสกะปิ ฮ่องกง
素 XO 酱露笋炒鲜菌 【 sù xO jiànglù sǔn chǎo xiānjūn 】 เห็ดรวมผัดซอสเอ็กซ์โอ
百花鲍鱼让花菇 【 bǎihuā bàoyú ràng huāgū 】 เห็ดหอมญีปุ่นยัดไส้กุ้งและเป๋าฮื๊อราดซอสโกลเด้น
一品熊掌 【 yīpǐn xióngzhǎng 】 อุ้งตีนหมีตุ๋น

ของหวาน 甜点
กล้วยเชื่อม 【 蜜糖香蕉 】 mìtáng xiāngjiāo
กล้วยบวชชี 【 芭蕉椰奶 】 bājiāo yēnǎi
ขนมชั้น 【 泰式千层糕 】 tàishì qiāncéng gāo
ขนมชั้น 【 千层糕 】 qiāncéng gāo
ขนมถ้วย 【 椰子布丁 】 yēzi bùdīng
ขนมถ้วยฟู 【 碗蒸发糕 】 wǎn zhēngfā gāo
ขนมทองเอก 【 炸糕 】 zhágāo
ขนมบุหลันดั้นเมฆ 【 白云拱月 】 báiyún gǒng yuè
ขนมปังลูกเกด 【 葡萄干面包 】 pútaogān miànbāo
ขนมหม้อแกง 【 布丁蛋糕 】 bùdīng dàngāo
ขนมหม้อแกง 【 椰蛋葱油糕 】 yēdàn cōngyóu gāo
ขนมหวานของไทย 【 泰式甜点 】 tàishì tiándiǎn
ข้าวเหนียวมะม่วง 【 芒果饭/芒果糯米饭 】 mángguǒ fàn / mángguǒ nuòmǐfàn
เฉาก๊วย 【 黑凉粉(仙草) 】 hēi liángfěn ( xiāncǎo )
ซ่าหริ่ม 【 三彩果冻丝椰奶 】 sāncǎi guǒdòng sī yēnǎi
โซแปงสามไส้ (ทุเรียน ครีม พุทราจีน) 【 脆香酥饼(榴莲,奶皇,红枣沙) 】 cuìxiāng sūbǐng ( liúlián , nǎihuáng , hóngzǎo shā )
ดาราทอง 【 黄金之星 】 huángjīn zhīxīng
ตะโก 【 泰式甜品椰汁西米糕 】 tàishì tiánpǐn yēzhī xī mǐgāo
เต้าฮวยเย็นฟรุ๊ตสลัด 【 什果冻豆腐 】 shí guǒdòng dòufu
ทองหยอด 【 蛋黄球 (泰式点心) 】 dànhuáng qiú ( tàishì diǎnxin )
ทองหยอด 【 蛋黄球 】 dànhuáng qiú
ทองหยิบ 【 蛋黄花 】 dàn huánghuā
ทับทิมกรอบ 【 椰香石榴冰 】 yēxiāng shíliu bīng
บัวลอยงาดํานําขิง 【 黑芝麻汤丸 】 hēizhīma tāngwán
บัวลอยน้ำขิง 【 姜汁甜汤 】 jiāngzhī tiántāng
แปะก๊วยตุ๋นนมสดในลูกมะพร้าว 【 原只椰盅炖白果雪耳鲜奶 】 yuánzhī yēzhōng dùn báiguǒ xuěěr xiānnǎi
ฝอยทอง 【 甜蛋丝 】 tiándànsī
ฝอยทอง 【 甜蛋丝 】 tiándànsī
พุดดิงมะม่วง 【 冻香芒而布甸 】 dòngxiāngmáng ér bùdiàn
แพนเค้กมะม่วง 【 橙汁香芒班戟卷 】 chéngzhī xiāngmáng bān jǐ juǎn
มัฟฟินชอคโกแลต 【 优格巧克力马芬 】 yōugé qiǎokèlì mǎfēn
เยลลีตะไคร้กับเชอร์เบทลินจี 【 香茅果冻荔枝 Mojito 雪酪 】 xiāngmáo guǒdòng lìzhī Mojito xuělào
ลอดช่องสิงคโปร์ 【 椰汁彩丝冰 】 yēzhī cǎisībīng
ลูกชุบ 【 果漾绿豆仁 】 guǒyàng lǜdòu rén
วุ้น 【 果冻 】 guǒdòng
สาคูตุ๋นมะพร้าวอ่อน 【 椰浆西米露 】 yējiāng xīmǐlù
สาคูมะม่วงในมะพร้าว 【 椰盅芒果西米露 】 yēzhōng mángguǒ xīmǐlù
สาลี่เย็นทรงเครือง 【 酸梅饨雪梨 】 suānméi tún xuělí

เครื่องดื่ม饮料
กาแฟ 【 咖啡 】 kāfēi
กาแฟคาปูชิโน 【 卡布奇诺 】 kǎbùqínuò
กาแฟดำ 【 黑咖啡 】 hēi kāfēi
กาแฟทรีอินวัน 【 三合一咖啡 】 sānhéyī kāfēi
กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน 【 无咖啡因的咖啡 】 wú kāfēiyīn de kāfēi
กาแฟนมสดปั่น 【 奶味咖啡沙冰 】 nǎiwèi kāfēi shābīng
กาแฟบลูเม้าเท้นท์ 【 蓝山咖啡 】 lánshān kāfēi
กาแฟมอคค่า 【 摩卡咖啡 】 mókǎ kāfēi
กาแฟเย็น 【 冰咖啡 】 bīng kāfēi
กาแฟลาเต้ 【 拿铁咖啡 】 ná tiě kāfēi
กาแฟสด 【 现磨咖啡 】 xiànmó kāfēi
กาแฟสำเร็จรูป 【 现成咖啡 】 xiànchéng kāfēi
กาแฟใส่นม 【 牛奶咖啡 】 niúnǎi kāfēi
กาแฟเอสเพรสโซ 【 浓缩咖啡 】 nóngsuō kāfēi
เก็กฮวย 【 菊花茶 】 júhuāchá
เครื่องดื่มโกโก้ 【 可可 】 kěkě
ชา 【 茶 】 chá
ชาเขียว 【 绿茶 】 lǜchá
ชาเขียวปั่น 【 绿茶沙冰 】 lǜchá shābīng
ชาไข่มุก 【 珍珠奶茶 / 波霸奶茶 】 zhēnzhūnǎichá / bōbà nǎichá
ชาดอกไม้ 【 花茶 】 huāchá
ชาดำ 【 红茶 】 hóngchá
ชาดำเย็น 【 冰红茶 】 bīnghóngchá
ชานม 【 奶茶 】 nǎichá
ชามะนาว 【 柠檬茶 】 níngméngchá
ชามะลิ 【 茉莉茶 】 mòlì chá
ชาเย็นปั่น 【 粉奶冰沙 】 fěnnǎi bīngshā
ชาอู่หลง 【 乌龙茶 】 wūlóngchá
เซเว่น-อัพ 【 七喜 】 qīxǐ
โซดา 【 苏打 】 sūdá
นมไข่มุกน้ำตาลทรายแดง 【 黑糖珍珠鲜奶 】 hēitáng zhēnzhū xiānnǎi
นมควาย 【 水牛奶 】 shuǐ niúnǎi
นมจืด 【 淡奶 】 dànnǎi
นมปั่นโอริโอ้ 【 牛奶奥利奥沙冰 】 niúnǎi àolì àoshābīng
นมเปรี้ยว 【 酸奶 】 suānnǎi
นมเปรี้ยว 【 酸奶 】 suānnǎi
นมเปรี้ยวปั่น 【 酸奶乳沙冰 】 suānnǎi rǔshābīng
นมแพะ 【 羊奶 】 yángnǎi
นมเย็นปั่น 【 奶味红 】 nǎiwèihóng
นมรสช็อกโกแลต 【 巧克力奶 】 qiǎokèlì nǎi
นมวัว 【 牛奶 】 niúnǎi
นมหวาน 【 甜奶 】 tiánnǎi
น้ำ 【 水 】 shuǐ
น้ำขิง 【 姜茶 】 jiāngchá
น้ำแข็ง 【 冰块 】 bīngkuài
น้ำโค้ก 【 可乐(可口可乐) 】 kělè ( kěkǒukělè )
น้ำโซดา 【 苏打水 】 sūdáshuǐ
น้ำต้มสุก 【 开白水 】 kāi báishuǐ
น้ำเต้าหู้ 【 豆浆 】 dòujiāng
น้ำปั่น 【 沙冰 】 shābīng
น้ำเป๊บซี่ 【 百事(百事可乐) 】 bǎishì ( bǎishìkělè )
น้ำเปล่า 【 白水 】 báishuǐ
น้ำผลไม้ 【 果汁 】 guǒzhī
น้ำผลไม้ปั่น 【 水果沙冰 】 shuǐguǒ shābīng
น้ำมะนาว 【 柠檬汁 】 níngméngzhī
น้ำมะพร้าว 【 椰汁 】 yēzhī
น้ำเย็น 【 冰水 】 bīngshuǐ
น้ำแร่ 【 矿泉水 】 kuàngquánshuǐ
น้ำสไปร์ท 【 雪碧 】 xuěbì
น้ำส้ม 【 橙汁 】 chéngzhī
น้ำส้ม 【 橙汁 】 chéngzhī
น้ำเสาวรส 【 泰北西番莲汁 】 tàiběi xīfānlián zhī
น้ำอ้อย 【 甘蔗汁 】 gānzhèzhī
น้ำอัดลม 【 汽水 】 qìshuǐ
น้ำอุ่น 【 温水 】 wēnshuǐ
มิรินด้า 【 美年达 】 měiniándá
เมล็ดกาแฟ 【 咖啡豆 】 kāfēidòu
โยเกิร์ต 【 酸奶酪 】 suān nǎilào
วิปปิ้งครีม 【 鲜奶油 】 xiānnǎiyóu
วิปปิ้งครีม/เนย 【 奶油 】 nǎiyóu
สตรอว์เบอร์รี่ 【 草莓 】 cǎoméi
สัปปะรด 【 菠萝 】 bōluó

เหล้า 酒
ค็อกเทล 【 鸡尾酒 】 jīwěijiǔ
บรั่นดี 【 白兰地 】 báilándì
เบียร์ 【 啤酒 】 píjiǔ
วิสกี้ 【 威士忌 】 wēishìjì
เหล้า 【 酒 】 jiǔ
เหล้าแชมเปญ 【 香槟酒 】 xiāngbīnjiǔ
เหล้าบรั่นดี 【 白兰地 】 báilándì
เหล้าสก็อตวิสกี้ 【 苏格兰威士忌酒 】 sūgélán wēishìjìjiǔ
เหล้าสาเกญี่ปุ่น 【 日本清酒 】 rìběn qīngjiǔ
เหล้าองุ่น, ไวน์ 【 葡萄酒 】 pútaojiǔ

เหล้าจีน ( 中国名酒 )
五粮液 【 wǔliángyè 】 สุราเบญจธัญรส
剑南春 【 jiànnánchūn 】 เจี้ยนหนานชุน
双沟大曲 【 shuānggōu dàqū 】 ซวงโกวต้าฉวี่
古井贡酒 【 gǔjǐng gòngjiǔ 】 สุราบ่อโบราณล้ำเลิศ
四特酒 【 sìtèjiǔ 】 ซื่อเท่อจิ่ว
汾酒 【 fénjiǔ 】 สุราแห่งเฟิ่นหยาง
沉缸酒 【 chēngāng jiǔ 】 เหล้าเฉินกัง
沱牌曲酒 【 tuópái qūjiǔ 】 ถัวไผชวีจิ่ว
泸州老窖 【 lúzhōu lǎojiào 】 หลูโจวเหล่าเจี้ยว
洋河大曲 【 yánghé dàqū 】 หยางเหอต้าฉวี่
竹叶青 【 zhúyèqīng 】 เขียวใบใผ่
茅台酒 【 máotáijiǔ 】 เหล้าเหมาไถ
董酒 【 dǒngjiǔ 】 เหล้าตระกูลต่ง
西凤酒 【 xīfèngjiǔ 】 สุราหงส์ตะวันตก
郎酒 【 lángjiǔ 】 เหล้าหลังจิ่ว

คำศัพท์ชั่งตวงวัด
กรัม 【 克 】 kè
กิโลกรัม 【 公斤 】 gōngjīn
แกลลอน 【 加仑 】 jiālún
ครึ่งกิโลกรัม 【 斤 】 jīn
ควอท 【 夸脱 】 kuātuō
ช้อนชา 【 茶匙 】 cháchí
ช้อนโต๊ะ 【 汤匙 】 tāngchí
ถ้วยตวง 【 量杯 】 liángbēi
ปอนด์ 【 磅 】 bàng
ไพนท์ 【 品脱 】 pǐntuō
มิลลิกรัม 【 毫克 】 háokè
มิลลิลิตร 【 毫升 】 háoshēng
ลิตร 【 升 】 shēng
ออนซ์ 【 盎司 】 àngsī

บุคลากรในร้าน 饭店及厨房的人员
เจ้าของร้าน 【 饭店老板 】 fàndiàn lǎobǎn
ผู้จัดการร้าน 【 店经理 】 diàn jīnglǐ
พนักงานต้อนรับ 【 招待员 】 zhāodàiyuán
พนักงานเสริฟ 【 服务员 】 fúwùyuán
พนักงานคิดเงิน 【 收钱台 】 shōuqián tái
พนักงานสั่งอาหาร 【 点菜员 】 diǎncài yuán
เสมียนห้องครัว 【 厨房秘书 】 chúfáng mìshū
พ่อครัว 【 厨师 】 chúshī
กุ๊กใหญ่หรือหัวหน้าแผนกครัว 【 主厨 】 zhǔchú
รองกุ๊กใหญ่หรือรองหัวหน้าแผนกครัว 【 副主厨 】 fù zhǔchú
รองกุ๊กประเภทผัก 【 蔬菜类主厨 】 shūcàilèi zhǔchú
รองกุ๊กประเภทขนมอบ 【 糕点主厨 】 gāodiǎn zhǔchú
รองกุ๊กประเภทย่าง 【 屠宰主厨 】 túzǎi zhǔchú
หัวหน้าครัวหรือหัวหน้าหน่วยในครัว 【 部门主管 】 bùmén zhǔguǎn
หัวหน้าหน่วยซ้อส 【 酱汁厨师 】 jiàngzhī chúshī
หัวหน้าหน่วยซุป 【 汤品厨师 】 tāngpǐn chúshī
หัวหน้าหน่วยผัก 【 蔬菜类厨师 】 shūcàilèi chúshī
หัวหน้าครัวย่าง 【 烧烤类厨师 】 shāokǎo lèi chúshī
หัวหน้าครัวอบ 【 烘烤类厨师 】 hōngkǎo lèi chúshī
หัวหน้าครัวขนมอบ 【 屠宰厨师 】 túzǎi chúshī
หัวหน้าหน่วยปลา 【 鱼类厨师 】 yúlèi chúshī
หัวหน้าหน่วยรอบดึก 【 晚班厨师 】 wǎnbān chúshī
กุ๊กหมุนเวียน 【 替班厨师 】 tìbān chúshī
ผู้ช่วยกุ๊ก 【 主厨助理 】 zhǔchú zhùlǐ
กุ๊กฝึกหัด 【 实习生 】 shíxísheng
หัวหน้าครัวเย็นหรือหัวหน้าที่ดูแลห้องเก็บอาหาร 【 管理配膳主管 】 guǎnlǐ pèishàn zhǔguǎn
หัวหน้าหน่วยเครื่องครัว 【 管理茶洗锅子主管 】 guǎnlǐ cháxǐ guōzi zhǔguǎn
พนักงานขนของ 【 搬运人员 】 bānyùn rényuán
แม่บ้าน / พ่อบ้านครัว 【 厨房清洁工 】 chúfáng qīngjiégōng

ศัพท์จีน ยศของตำรวจไทย 泰国警察职级

11-768x576

警察职级(jǐngchá zhíjí) ยศของตำรวจ

👮 警察
jǐngchá
ตำรวจ

👮 警上将
jǐngshàngjiàng
พลตำรวจเอก

👮 警中将
jǐngzhōngjiàng
พลตำรวจโท

👮 警少将
jǐngshàojiàng
พลตำรวจตรี

👮 特别上校 (准将)
tèbié shàngxiào (zhǔnjiàng)
พลตำรวจจัตวา

👮 警上校
jǐngshàngxiào
พันตำรวจเอก

👮 警中校
jǐngzhōngxiào
พันตำรวจโท

👮 警少校
jǐngshàoxiào
พันตำรวจตรี

👮 警上尉
jǐngshàngwèi
ร้อยตำรวจเอก

👮 警中尉
jǐngzhōngwèi
ร้อยตำรวจโท

👮 警少尉
jǐngshàowèi
ร้อยตำรวจตรี

👮 一类特级曹长(高级警司)
yī lèi tè jí cáocháng (gāojí jǐngsī)
นายดาบตำรวจ

👮 一级曹长(警司)
yī jí cáocháng (jǐngsī)
จ่าสิบตำรวจ

👮 警上士
jǐngshàngshì
สิบตำรวจเอก

👮 警中士
jǐngzhōngshì
สิบตำรวจโท

👮 警下士
jǐngxiàshì
สิบตำรวจตรี

👮 警士
jǐngshì
พลตำรวจ

คำคุณศัพท์ภาษาจีนที่ซ้ำในรูปแบบ ABB

矮墩墩 【 ăi-dūn-dūn 】 เตี้ยม่อต้อ
白皑皑 【 bái-ái-ái 】 (หิมะ, ลูกเห็บ) ขาวสะอาด
白花花 【 bái-huā-huā 】 ขาวเรือง
白晃晃 【 bái-huāng-huāng 】 สว่างจ้า, ส่องแสง
白茫茫 【 bái-máng-máng 】 (หิมะ, เมฆ, หมอก) ขาวโพลน
白蒙蒙 【 bái-mēng-mēng 】 (หมอก, ควัน, ไอน้ำ) ขาวจนมองไม่เห็น
病恹恹 【 bìng-yān-yān 】 กะปลกกะเปลี้ย
碧油油 【 bì-yōu-yōu 】 เขียวขจี
潮乎乎 【 cháo-hū-hū 】 อับชื้น
沉甸甸 【 chén-diān-diān 】 หนักอึ้ง
喘吁吁 【 chuăn-xū-xū 】 หอบแฮ่กๆ
臭烘烘 【 chὸu-hōng-hōng 】 เหม็นหึ่ง
臭乎乎 【 chὸu-hū-hū 】 เหม็นตุๆ
翠生生 【 cuì-shēng-shēng 】 เขียวขจี
滴溜溜 【 dī-liū-liū 】 หมุนติ้ว
顶呱呱 【 dĭng-guā-guā 】 ดีเยี่ยม
恶狠狠 【 è-hĕn-hĕn 】 (การกระทำกริยาใดๆ อย่างรุนแรง)
干巴巴 【 gān-bā-bā 】 แห้งแล้ง, จืดชืด
光灿灿 【 guāng-càn-càn 】 สว่าง, เจิดจ้า
光溜溜 【 guāng- liū-liū 】 ลื่นเป็นมัน, โล่ง, ล่อนจ้อน, โล่งโจ้ง
光闪闪 【 guāng-shăn-shăn 】 (แสง) ระยิบระยับ
光秃秃 【 guāng-tū-tū 】 โล้น, โกร๋น
孤零零 【 gū-líng-líng 】 โดดเดี่ยว, โดดๆ, โดด
骨碌碌 【 gū-lū-lū 】 กลอกไปมา
汗津津 【 hàn-jīn-jīn 】 เหงื่อซึม
汗淋淋 【 hàn-līn-līn 】 เหงื่อโชก
黑洞洞 【 hēi-dōng-dōng 】 ดำมืด, มีดตึ๊ดตื๋อ
黑乎乎 【 hēi-hū-hū 】 (ดำ) มืด, ดำทะมึน
黑糊糊 【 hēi-hū-hū 】 (ดำ) มืด, ดำทะมึน
黑茫茫 【 hēi-máng-máng 】 มืดสนิท
黑蒙蒙 【 hēi-mēng-mēng 】 ขมุกขมัว
黑黢黢 【 hēi-qū-qū 】 มืดตึ๊ดตื๋อ, มืดมิด
黑魆魆 【 hēi-xū-xū 】 มืดสนิท
黑压压 【 hēi-yā-yā 】 (ดำ) ทะมึน
黑幽幽 【 hēi-yōu-yōu 】 ดำขมุกขมัว
黑油油 【 hēi-yōu-yōu 】 ดำขลับ, มืดมิด
黑黝黝 【 hēi-yōu-yōu 】 ดำขลับ, มืดมิด
红扑扑 【 hóng-pū-pū 】 (ใบหน้า) แดงก่ำ
红彤彤 【 hóng-tōng-tōng 】 แดงก่ำ
红通通 【 hóng-tōng-tōng 】 แดงก่ำ
红艳艳 【 hóng-yàn-yàn 】 แดงสวยสดงดงาม
火辣辣 【 huă-lā-lā 】 ร้อนผ่าว, ปวดแสบปวดร้อน
黄灿灿 【 huáng-càn-càn 】 เหลืองอร่าม
黄澄澄 【 huáng-dēng-dēng 】 เหลืองอร่าม
虎彪彪 【 hŭ-biāo-biāo 】 แข็งแรงกำยำ (น่าเกรงขาม)
灰沉沉 【 huī-chén-chén 】 มืดครึ้ม
灰溜溜 【 huī-līu-līu 】 หมอง, เศร้าหมอง
灰蒙蒙 【 huī-mēng-mēng 】 มืดครึ้ม
活生生 【 huó-shēng-shēng 】 เป็นจริง, ยังเป็นๆ, มีชีวิตชีวา
虎生生 【 hŭ-shēng-shēng 】 องอาจผึ่งผาย
厚墩墩 【 hὸu-dūn-dūn 】 หนาเตอะ
尖溜溜 【 jiān-līu-līu 】 เสียงแหลม
娇滴滴 【 jiāo-dī-dī 】 หยาดเยิ้ม
急匆匆 【 jí-cōng-cōng 】 รีบเร่ง
紧巴巴 【 jĭn-bā-bā 】 ตึงเปรี๊ยะ, อัตคัดขัดสน
紧绷绷 【 jĭn–bēng-bēng 】 แน่นติ้ว, รัดตึง, บึ้งตึง
金灿灿 【 jīn-càn-càn 】 (สีทอง) เรืองรอง
静悄悄 【 jìng-qiāo-qiāo 】 เงียบสงัด
金晃晃 【 jīn-huāng-huāng 】 สีทองอร่าม
金煌煌 【 jīn-huāng-huāng 】 สีทองอร่าม
金闪闪 【 jīn-shăn-shăn 】 สีทองจ้าตา
空荡荡 【 kōng-dàng-dàng 】 โล่ง, ว่างเปล่า, ไม่มีคนอื่น
空洞洞 【 kōng-dὸng-dὸng 】 ว่างเปล่า, โล่ง
空落落 【 kōng-luὸ-luὸ 】 โหรงเหรง, วังเวง
懒洋洋 【 lăn-yāng-yāng 】 เบื่อหน่าย, เหนื่อยหน่าย
蓝盈盈 【 lán-yīng-yīng 】 ฟ้าสดใส
乐呵呵 【 lè-hē-hē 】 ดีอกดีใจ
冷冰冰 【 lĕng-bīng-bīng 】 เย็นชา, เฉยเมย
冷清清 【 lĕng-qīng-qīng 】 เงียบ
冷森森 【 lĕng-sēn-sēn 】 เย็นเยือก
乐陶陶 【 lè-táo-táo 】 ชื่นมืน, มีความสุข
乐滋滋 【 lè-zī-zī 】 รู้สึกเป็นสุข
亮光光 【 liàng-guāng-guāng 】 เงาวาว
亮晶晶 【 liàng-jīng-jīng 】 แสงระยิบระยับ
亮闪闪 【 liàng-shăn-shăn 】 เปล่งประกาย
凉丝丝 【 liáng-sī-sī 】 เย็นสบาย
凉飕飕 【 liáng-sōu-sōu 】 ลมพัดเย็น
亮堂堂 【 liàng-tāng-tāng 】 สว่างไสว
亮锃锃 【 liàng-zēng-zēng 】 เงางาม
亮铮铮 【 liàng-zhēng-zhēng 】 แวววาว
乱纷纷 【 luàn-fēn-fēn 】 สับสนว้าวุ่น
乱哄哄 【 luàn-hōng-hōng 】 อึกทึกครึกโครม
乱蓬蓬 【 luàn-pēng-pēng 】 ยุ่งเหยิง
乱腾腾 【 luàn-tēng-tēng 】 สับสนวุ่นวาย
乱糟糟 【 luàn-zāo-zāo 】 ว้าวุ่น, ยุ่งเหยิง
绿茸茸 【 lǜ-rōng-rōng 】 เขียวขจี
绿生生 【 lǜ-shēng-shēng 】 เขียวสด
绿莹莹 【 lǜ-yīng-yīng 】 เขียวขจี
绿油油 【 lǜ-yōu-yōu 】 เขียวเป็นมันวาว
满当当 【 măn-dāng-dāng 】 แน่นขนัด
满登登 【 măn-dēng-dēng 】 อัดแน่น
慢腾腾 【 màn-tēng-tēng 】 เนิบนาบ, (ช้า) ยืดยาด
慢吞吞 【 màn-tūn-tūn 】 เนิบนาบ, (ช้า) ยืดยาด
慢悠悠 【 màn-yōu-yōu 】 เชื่องช้า
毛蓬蓬 【 máo-pēng-pēng 】 รุงรัง
毛茸茸 【 máo-rōng-rōng 】 ขนปุกปุย
麻酥酥 【 má-sū-sū 】 (อาการ) ชา
美滋滋 【 mĕi-zī-zī 】 ดีใจมาก, พอใจมาก
闷沉沉 【 mèn-chén-chén 】 เป็นทุกข์, ไม่สบายใจ
明晃晃 【 míng-huāng-huāng 】 แวววาว
明闪闪 【 míng-shăn-shăn 】 แพรวพราว, สดใส
木呆呆 【 mù-dāi-dāi 】 เหม่อลอย
闹哄哄 【 nào-hōng-hōng 】 (เสียง) อึกทึกครึกโครม
闹嚷嚷 【 nào-rāng-rāng 】 (เสียง) เอะอะ
粘糊糊 【 nián-hū-hū 】 โกรธ
暖烘烘 【 nuăn-hōng-hōng 】 อุ่นๆ, อุ่นสบาย
暖呼呼 【 nuăn-hū-hū 】 อบอุ่น
暖融融 【 nuăn-róng-róng 】 อบอุ่น
暖洋洋 【 nuăn-yáng-yáng 】 อบอุ่น, อุ่นใจ
胖墩墩 【 pàng-dūn-dūn 】 อวบอ้วน
胖乎乎 【 pàng-hū-hū 】 อ้วน
平展展 【 píng-zhăn-zhăn 】 ราบเรียบ (ใช้กับพื้นที่ที่กว้างใหญ่)
气呼呼 【 qì-hū-hū 】 ฉุน, โกรธ
轻飘飘 【 qīng-piāo-piāo 】 เบาๆ, เบาหวิว
轻悠悠 【 qīng-yōu-yōu 】 ล่องลอย
热烘烘 【 rè-hōng-hōng 】 ร้อนผ่าว
热乎乎 【 rè-hū-hū 】 อุ่นๆ
热辣辣 【 rè-lā-lā 】 แสบร้อน
热腾腾 【 rè-tēng-tēng 】 ร้อนผ่าว
软绵绵 【 ruăn-miān-miān 】 อ่อนนุ่ม, อ่อนแอ
软塌塌 【 ruăn-tā-tā 】 อ่อนปวกเปียก
傻呵呵 【 shă-hē-hē 】 ซื่อ, ไร้เดียงสา
傻乎乎 【 shă-hū-hū 】 โง่
湿乎乎 【 shī-hū-hū 】 ชื้นแฉะ
湿淋淋 【 shī-līn-līn 】 เปียกโชก
湿漉漉 【 shī-lū-lū 】 ชื้น, อับชื้น, หมาดๆ
水淋淋 【 shuĭ-līn-līn 】 เปียกปอน
水汪汪 【 shuĭ-wāng-wāng 】 เนืองนอง, แวววาวสดใส
甜津津 【 tián-jīn-jin 】 มีรสหวาน
甜丝丝 【 tián-sī-si 】 มีความสุขใจ
雾沉沉 【 wù-chén-chen 】 หมอกลงจัด
雾茫茫 【 wù-máng-mang 】 หมอกเลือนราง
雾蒙蒙 【 wù-mēng-meng 】 หมอกรางๆ
响当当 【 xiăng-dāng-dang 】 โด่งดัง
咸津津 【 xián-jīn-jin 】 เค็มนิดๆ
笑呵呵 【 xiào-hē-he 】 หัวเราะชอบใจ
笑眯眯 【 xiào-mī-mi 】 ยิ้มตาหยี
笑嘻嘻 【 xiào-xī-xi 】 ยิ้มระรื่น
笑吟吟 【 xiào-yín-yin 】 ยิ้มหวานๆ
喜洋洋 【 xĭ-yáng-yang 】 ปิติยินดี
喜滋滋 【 xĭ-zī-zi 】 ชื่นใจ, ชื่นมื่น

รวมคำด่าภาษาจีน คำหยาบภาษาจีน 汉语骂人词 🔞🙄😤😡🤬🤮☠

คำเตือน

คำหยาบพวกนี้สามารถเรียนรู้ไว้เพื่อความสนุกสนานในการเรียนภาษาจีน และควรใช้ให้ถูกกาลเทศะ
ไม่ควรพูดจาสุ่มสี่สุ่มห้า ไม่น่ารัก เนาะ

คำอุทาน

哎呀 【āiyā】 อั้ยหยา
糟了 【zāo le】 แย่แล้ว
糟糕 【zāogāo】 ฉิบหายแล้ว
完了 【wán le】 จบเห่
完蛋 【wándàn】 จบเห่ จบแล้ว
老天爷 【lǎotiānyé】 โอ้ สวรรค์
我的天 【wǒ de tiān】 คุณพระ
天 / 天哪 【tiān / tiān nǎ】 พระเจ้า
哇塞 【wāsāi】 ว้าว สุดยอด
该死的 【gāisǐ de】 สมควรตาย แย่จริง
气死我了 【qìsǐwǒle】 โมโหชิบหาย
可恶 【kěwù】 น่ารังเกียจ
傻眼 【shǎyǎn】 ตะลึง
晕 【yūn】 งง ไม่เข้าใจ
倒霉 【dǎoméi】 ซวย
真倒霉 【zhēn dǎoméi】 ซวยชิบ
点儿背 【diǎnr bèi】 ซวย
残念 【cánniàn】 เสียดาย เซ็งเป็ด
郁闷 / 郁闷啊 【yùmèn / yùmèn a】 อึดอัด กลัดกลุ้มใจ
没劲 【méijìn】 น่าเบื่อ ไม่มันส์เลย เซ็ง
真没劲 【zhēn méijìn】 ช่างน่าเบื่อ
没戏 【méixì】 หมดหวัง
无聊 【wúliáo】 น่าเบื่อ
无聊死了 【wúliáo sǐ le】 น่าเบื่อชิบหาย
服了 【fù le】 ยอม
服了你了 【fù le nǐ le】 กูล่ะยอมมึงจริงๆ
小样 【xiǎoyàng】 "1.ถ้าคู่รักพูดกันจะหมายถึง เจ้าตัวเล็ก
2.ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ ไอ้เตี้ย
3.ด่า คือ พวกชั้นต่ำ
4.อาจจะแปลว่า มือใหม่ หน้าใหม่ พวกมาใหม่"
哑了啊? 【yǎ le a ?】 เป็นใบ้เหรอ? ใบ้กิน?
歇菜 【xiēcai】 จบเห่ จบสิ้น หยุด หมดหวัง
你吃错药了吗? 【nǐ chīcuòyào le mǎ ?】 กินยามาผิดเหรอ
去! 【qù !】 ไป ออกไป
去你的! 【qù nǐ de !】 "ผู้หญิงเวลาเขินอายพูด ก็จะแปลว่า ไอ้ต้าวบ้า ไปให้พ้น
ถ้าคนอื่นพูด ก็ประมาณว่า ไสหัวไป ไปไหนก็ไป"
我去 【wǒ qù】 "1.ว้าว สุดยอด เย้ดเด้
2.ชิบหาย"
哎哟我去 【āiyō wǒ qù】 อะไรกันเนี่ย เชี่ยไรเนี่ย โอ้ว
闭嘴! 【bìzuǐ !】 หุบปาก
你给我闭嘴! 【nǐ gěi wǒ bìzuǐ !】 หุบปากเดี๋ยวนี้
别插嘴 【bié chāzuǐ】 อย่าจุ้น อย่าเสือก
切! 【qiē !】 "1.อิหยังวะ เสียเวลาคุยชิบ
2.ไม่เห็นจะมีอะไร"
烦 【fán】 ลำไย รำคาญ
你烦不烦啊! 【nǐ fanbùfan a !】 แกไม่เบื่อเหรอ (จริงๆแปลว่า กุละเบื่อมึงจริงๆ)
烦死人了你! 【fansǐrén le nǐ !】 มึงนี่มันน่ารำคาญชิบหาย
你很机车 【nǐ hěn jīchē】 แกนี่มันเยอะ
你二啊! 【nǐ èr a !】 เจ้าทึ่ม
二百五 【èrbǎiwǔ】 ปัญญานิ่ม ไม่เต็มบาตร
脑子坏了吧? 【nǎozi huài le bā ?】 สมองพัง = เอ๋อแดก
你瞎呀? 【nǐ xiā yā ?】 ตาบอดเร๊อะ
太过分了 【tàiguòfèn le】 เกินไปแล้ว ช่างเกินไปหน่อยแล้ว
受不了 【shòubùliǎo】 ทนไม่ไหวแล้ว
真受不了 【zhēnshòubùle】 ทนไม่ไหวแล้ว จะไม่ทนแล้ว
真受不了你 【zhēnshòubùle nǐ】 ฉันล่ะทนแกไม่ได้จริงๆ
你敢? 【nǐ gǎn ?】 แกกล้าเหรอ มาเลย
讨厌 【tǎoyàn】 "1.ผู้หญิงพูดกับแฟน ""น่าเกลียด"" พร้อมทำหน้าเขินอาย
2.รังเกียจ"
你很坏! 【nǐ hěn huài !】 เธอนี่มันร้าย เลวจริงๆ
你怎么那么坏 【nǐ zěnme nàme huài】 ทำไมแกมันเลวขนาดนี้
坏蛋 【huàidàn】 ไอ้ชั่ว
恶心 【ěxīn】 แหวะ น่าขยังแขยง
真恶心 【zhēn ěxīn】 น่ารังเกียจ น่าขยังแขยง
没门儿 【méiménr】 ไม่มีทาง
废话 【fèihuà】 เลอะเทอะ พูดจาไร้สาระ
废话一大堆 【fèihuà yīdàduī】 ที่พูดมาล้วนเป็นเรื่องไร้สาระ
废物 【fèiwù】 สวะ ไอ้ขยะ ไร้ค่า
废! 【fèi !】 สวะ ขยะ
瞎说 【xiāshuō】 พูดส่งเดช (หลับตาพูด)
别瞎说 【bié xiāshuō】 อย่าพูดจาส่งเดช
你瞎说 【nǐ xiāshuō】 แกนี่พูดส่งเดช
胡说 【húshuō】 เพ้อเจ้อ
胡说八道 【húshuōbādào】 เพ้อเจ้อ
胡扯 【húchě】 พูดไปเรื่อย ไม่มีหลักฐานมาอ้างอิง
乱说 【luànshuō】 พูดไปเรื่อย หาสาระไม่ได้ ไม่มีหลักฐาน
鬼扯 【guǐchě】 พูดเพ้อเจ้อ
说白话 / 瞎白唬 【shuō báihuà / xiābái hǔ】 พูดจาไร้สาระเอาความไม่ได้ ไม่เกิดประโยชน์
扯淡 【chědàn】 พูดจาไม่มีแก่นสาร
扯皮 【chěpí】 ผลักความรับผิดชอบ ด่ากันโยนกันไปมา
净扯蛋 【jìng chědàn】 พูดจาโดยไม่ผ่านสมอง หน้าด้าน
放屁 【fàngpì】 คำพูดที่ไร้สาระ เหมือนตดออกมา
狗屁 【gǒupì】 ตดหมา พูดไร้สาระเหมือนหมาตด
放狗屁 【fànggǒupì】 พูดจาเหมือนหมาตด
….个屁 【 . ge pì】 ......กับตูด [[[........กับผีอะไร เช่น สนุกไหม? สนุกกับผี (好玩儿个屁!)]]
屁 【pì】 ตูด
关你屁事 【guān nǐ pìshì】 เกี่ยวอะไรกับมึง
你管不着 【nǐ guǎnbuzháo】 ไม่เกี่ยวกับเธอ เธอไม่มีสิทธิ์มายุ่ง
你怎么着 【nǐ zěnmezhāo】 แล้วมึงจะทำไม?
有屁快放 【yǒu pìkuài fàng】 มีอะไรก็รีบพูดๆออกมา (ปวดท้องอยู่ก็ตดออกมาซะ)
屁话 【pìhuà】 คำพูดลมตด
狗屁不通 【gǒupìbùtōng】 คำพูดหรือบทความที่ไม่สมูท ตรรกะติดขัด เหมือนหมาตูดไม่ทะลุ มาจากวลีที่ว่า 狗皮不通 ต่อมระบายความร้อนของหมาไม่ดี เลยต้องเลียเพื่อระบายความร้อน ต่อเปลี่ยน 皮 เป็น 屁

ฉายา

书呆子 【shūdāizi】 พวกหนอนหนังสือ
呆子 【dāizi】 ซื่อบื้อ สมองช้า
懒虫 【lǎnchóng】 เจ้าตัวขี้เกียจ (แมลงขี้เกียจ)
小兔崽子 【xiǎo tùzǎizi】 ไอ้เด็กเหี้ย เด็กเปรต
傻子 【shǎzi】 เจ้าโง่ ไอ้ทึ่ม
傻冒 / 傻帽 【shǎmào / shǎmào】 ซื่อบื้อ งกๆเงิ่นๆ ซื่อเกิน ไม่รู้จักพลิกเพลง จริงๆมีความแตกต่างเรื่องที่มาของการประดิษฐ์คำ แต่รวมๆคือใช้แทนกันได้
傻瓜 【shǎguā】 เจ้าโง่เอ๊ย (น้ำเสียงอาจจะหยอกล้อ หรือ ด่าก็ได้)
呆瓜 【dāiguā】 เจ้าทึ่ม
面瓜 【miànguā】 คนอ่อนแอ ป๊อด ปดแหก ขี้กลัว
白痴 【báichī】 ซื่อบื้อ ปัญญาอ่อน
十三点 【shísāndiǎn】 คนโง่เง่าปัญญาอ่อน
半弔子 / 半吊子 【bàndiàozi】 ทำอะไรไม่ได้เรื่อง ครึ่งๆกลางๆ ไม่มีมารยาท
二百五 【èrbǎiwǔ】 ไม่เต็มเต็ง โง่ ปัญญาอ่อน
王八蛋 【wángbādàn】 ไอ้เหี้ย (ไข่ตะพาบ)
笨蛋 【bèndàn】 ไอ้โง่ (ด่าว่าโง่ตรง)
笨 【bèn】 โง่
倒蛋 / 捣蛋 【dǎodàn】 ทะลึ่ง ทะโมน
滚蛋 【gǔndàn】 ไสหัวไป (กลิ้งออกไป)
滚 【gǔn】 ไสหัวไป (กลิ้งออกไป)
给我滚 【gěi wǒ gǔn】 ไสหัวไปซะ
给我滚开 【gěi wǒ gǔnkāi】 ไสหัวออกไปเดี๋ยวนี้นะ
坏蛋 【huàidàn】 ไอ้เลว ไอ้ชั่ว
糊涂蛋 【hútúdàn】 ไอ้ทึ่ม
穷光蛋 【qióngguāngdàn】 ไอ้คนจน (ขอโทษนะคะที่หนูจน T-T)
混蛋 【húndàn】 ไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์
混子 【hùnzi】 ไอ้คนไฝ่ต่ำ
龟儿子 【guīérzi】 ลูกไอ้เหี้ย
龟孙子 【guī sūnzi】 หลานไอ้เหี้ย
蠢货 【chǔnhuò】 ไอ้เศษสวะ ไม่มีสมอง
菜 【cài】 กาก
你电脑真菜 【nǐ diànnǎo zhēncài】 คอมมึงกากจังวะ
菜了 【cài le】 กากชิบ
木 【mù】 โง่ เหมือนท่อนไม้
呆木 【dāimù】 โง่
钝头木脑 (钝头目脑) 【dùntóu mùnǎo ( dùn tóumù nǎo )】 สมองช้า สมองหมาปัญญาควาย
脑子进水 【nǎozi jìnshuǐ】 น้ำเข้าสมอง (เลยโง่)
脑子养鱼 【nǎozi yǎngyú】 เลี้ยงปลาในหัว (หัวขี้เลื่อย)
废人 【fèirén】 คนไร้ค่า
窝囊废 【wōnangfèi】 คนซื่อที่ไม่มีทางต่อสู้ ยอมถูกเอาเปรียบดูแคลน
软脚蟹 【ruǎnjiǎo xiè】 ปูก้ามนิ่ม (ไม่มีทางสู้หรือเอาคืนคนอื่นที่มารังแกได้)
吃素的 【chīsù de】 กินมัง
我可不是吃素的 【wǒ kěbushì chīsù de】 ฉันไม่ใช่คนกินมัง (กินเนื้อนะ กูดุนะ มึงไหวเหรอ?)
你以为我是吃素的? 【nǐ yǐwéi wǒ shì chīsù de ?】 แกนึกว่าฉันเป็นคนกินมังเหรอ (นึกว่าฉันเป็นแม่พระเหรอ ฉันนี่เป็นมารนะ)

神经病 【shénjīngbìng】 ไอ้ประสาท ประสาทแดก
有病 【yǒubìng】 ไอ้บ้า ป่วย
猪 【zhū】 ไอ้โง่ (เหมือนหมู = ควายในภาษาไทย)
猪头 【zhūtóu】 สมองหมาปัญญาควาย (สมองหมู)
半残废 【bàn cánfèi】 กึ่งพิการ มักใช้ด่าคนเตี้ย คนที่ทำอะไรเหมือนคนพิการ
残废 【cánfèi】 ไอ้คนพิการ (แค่พิการก็น่าสงสารพอแล้ว อย่า bully กันเลย)

脑被驴踢了 【nǎo bèi lǘ tī le】 สมองโดนลาเตะมาเหรอ (เลยโง่แบบนี้)
痞子 【pǐzi】 คนที่ทำอะไรไม่จริงจัง ไม้หลักปักขี้เลน (ยังไม่ถึงพวกกุ๊ย - 流氓)
没起子 【méi qǐzi】 คนไร้อนาคต
弱智 【ruòzhì】 ปัญญาอ่อน (弱 อ่อน / 智 ปัญญา)
玩儿闹 【wánrnào】 คนล่องลอย ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
冤大头 【yuāndàtóu】 คนโง่ ที่ตามคนอื่นไม่ทัน อาจจะโดนหลอกได้ง่าย
浑球儿 【húnqiúr】 คนเหี้ย (คนไม่สะอาด)
脑残 【nǎocán】 สมองพิการ
你脑残吗? 【nǐ nǎocán mǎ ?】 ปัญญาอ่อนเหรอมึง?
脑有屎 【nǎoyǒu shǐ】 ในสมองมีขี้
脑子里有屎 【nǎozilǐ yǒu shǐ】 ในหัวสมองมีขี้
瘟神 【wēnshén】 ตัวซวย
鬼 【guǐ】 ไอ้ผี
小气鬼 【xiǎoqìguǐ】 ไอ้ขี้งก
见鬼 【jiànguǐ】 (เจอผี) หมายถึงเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้
你见鬼去吧! 【nǐ jiànguǐ qù bā !】 ไปตายซะ (ไปเจอผีซะ)
酒鬼 【jiǔguǐ】 ขี้เหล้า
死鬼 【sǐguǐ】 ไอ้ห่า ไอ้ตายโหง อีผี
死板 【sǐbǎn】 คนซี๊ปัง หัวสี่เหลี่ยมที่ไม่รู้จักพลิกแพลง
死板头 【sǐbǎn tóu】 คนซี๊ปัง หัวสี่เหลี่ยมที่ไม่รู้จักพลิกแพลง
土 【tǔ】 บ้านนอก เชย
土包子 【tǔbāozi】 คนบ้านนอกคอกนา
老冒儿 【lǎomàor】 คนบ้านนอก
冒 【mào】 คน.....(เติมคำขยายว่าเป็นคนจำพวกใด)
土得掉渣儿 【tǔde diào zhār】 บ้านนอกมาก บ้านนอกจนตะกอนหล่น
农民 【nóngmín】 ชาวนา
柴禾妞儿 【cháihé niūr】 สาวบ้านนอก
没素质 【méi sùzhì】 ไร้อารยะ พวกคนป่า ไม่มีความรู้
不讲文明 【bù jiǎngwénmíng】 คนไร้อารยะ
烂人 【làn rén】 คนชั้นต่ำ ตลาดล่าง
缩头乌龟 【suōtóuwūguī】 ไอ้คนขี้ขลาด หัวหดเป็นเต่า
臭 【chòu】 เหม็น
臭婊子 【chòu biǎozi】 อีกะหรี่
臭录 【chòulù】 กะหรี่ เช้าลก
丫头片子 【yātou piànzi】 นังหนูไร้เดียงสา (ปกติใช้เรียกลูกหลานตัวเอง)
丫头 【yātou】 อีนังหนู เรียกลูก (เมื่อก่อนใช้เรียกคนใช้ด้วย) ถ้าเรียกคนอื่นก็ อีนังเด็กนั่น
丑八怪 【chǒubāguài】 หน้าตาอุบาทว์
泼妇 【pōfù】 หญิงใจหยาบ ไม่มีเหตุผล เหมือน มนุษย์ป้า
三八 【sānbā】 อีดอกทอง (8 มีนาคม คือวันสตรีสากล หยิบยิมมาเป็นคำด่า)
死三八 【sǐ sānbā】 อีดอกทอง
臭三八 【chòu sānbā】 อีดอกทอง
黄脸婆 【huángliǎnpó】 อีแก่อัปลักษณ์ แก่หน้าเหลือง (ผู้หญิงที่แต่งงานมีลูกมานาน ไม่มีรายรับอะไร ตอนสาวใช้เครื่องสำอางค์ผสมปรอท แก่ตัวมาหน้าเลยเหลือง อัปลักษณ์)
白眼狼 【báiyǎnláng】 ไอ้คนอกตัญญู ไม่รู้คุณคน
你不是人 【nǐ bùshì rén】 มึงมันไม่ใช่คน
你不是东西 【nǐ bùshì dōngxi】 มึงมันไม่ใช่แม้แต่สิ่งของ (ไร้ค่ามาก)
不要脸 【bùyàoliǎn】 หน้าไม่อาย
臭不要脸 【chòu bùyàoliǎn】 ไอ้คนหน้าไม่อาย
死不要脸 【sǐbùyàoliǎn】 ไอ้คนหน้าไม่อาย
厚脸皮 【hòuliǎnpí】 หนังหน้าหนา
脸皮厚 【liǎnpíhòu】 หนังหน้าหนา
去死 【qù sǐ】 ไปตายซะ
走狗 【zǒugǒu】 ไอ้หมารับใช้
狗腿子 【gǒutuǐzi】 ไอ้ลูกหมา สุนัขรับใช้
狗腿 【gǒutuǐ】 ไอ้ลูกหมา สุนัขรับใช้
老不死的 【lǎobùsǐ de】 ไอ้แก่ตายยาก
老东西 【lǎodōngxi】 ไอ้แก่ อีแก่
老模砢碜眼 【lǎomó kē chěn yǎn】 แก่โสโครก แก่อัปลักษณ์
垃圾 【lājī】 ขยะ
畜生 【chùsheng】 ไอ้สัตว์
禽兽 【qínshòu】 ไอ้สัตว์
骚货 【sāohuò】 ไอ้คนร่าน นังร่าน อีแรด
贱货 【jiànhuò】 อีดอก
贱人 【jiànrén】 อีดอก คนชั้นต่ำ ความหมายกว้างแต่ความหมายค่อนข้างแรง
贱人就是矫情 【jiànrén jiùshì jiǎoqíng】 คนดอกทองมันก็จะชอบดัดจริต
狐狸精 【húlijīng】 นังจิ้งจอก
风骚 【fēngsāo】 ยั่ว ยั่วยิ้ม
公共汽车 【gōnggòngqìchē】 กระหรี่ (นอนกับผู้ชายไปทั่ว เหมือนรถเมล์ที่ใครจะขึ้นก็ได้)
荡妇 【dàngfù】 อีคนสำส่อน
残花败柳 【cánhuābàiliǔ】 หญิงตกอับ

肏 【cào】 เย็x 入 เข้าไป 肉 คือเนื้อ การเสียบเข้าใปในเนื้อ ก็คือการร่วมประเวณี
操 【cāo】 ใช้พิมพ์แทน 肏 สื่อความหมายเหมือนกัน
入 【rù】 ตัดอักษร 入 มาจากอักษร 肏 ให้ความหมายเดียวกัน
肉 【ròu】 ตัดอักษร 肉 มาจากอักษร 肏 ให้ความหมายเดียวกัน
日 【rì】 เป็นการเลี่ยงการพิมพ์คำว่า 入 rù โดยใช้เสียง rì มาแทน

我操 【wǒcào】 ชิบหาย
我靠 【wǒkào】 ไอ้ควย ไอ้สัตว์ (เป็นอุทาน ผู้ชายชอบใช้ นิดหน่อยก็ 我操 / 我靠
靠 【kào】 เหมือนข้างบน
我日 【wǒ rì】 เหมือนข้างบน
操你妈 【cāo nǐ mā】 เย็xแม่ง
草泥马 【cǎonímǎ】 พยายามพิมพ์ให้เสียงคล้าย 操你妈 เย็xแม่ง
日你妈! 【rì nǐ mā !】 เย็xแม่ง
操你大爷 【cāo nǐ dàye】 เย็xพ่อง
操你妈的屄 【cāo nǐ mā de bī】 เย็xxีแม่ง
日你外公 【rì nǐ wàigōng】 เย็xตามึง
日你外婆 【rì nǐ wàipó】 เย็xยายมึง
屄 (毴) 【bī】 หอย (尸 คือร่างกาย 穴 คือถ้ำ ก็คือถ้ำในร่างกาย // 毛 คือขน ที่อยู่ตรง 非 อันนี้คือรูปมิ๊จิเลย)
操屄 (毴) 【cāo bī】 เย็xxี ชิบหาย
操蛋 【cāodàn】 ชิบหาย
肏你八辈子祖宗 【cào nǐ bābèizi zǔzōng】 เย็xโคตรพ่อโคตรแม่ง 8 ชั่วโคตร
操你祖宗十八代 【cāo nǐ zǔzōng shíbādài】 เย็xโคตรพ่อโคตรแม่ง 18 ชั่วโคตร (ด่ายกตระกูล ถ้าด่าตอนนี้ก็ไล่ไปจนบรรพบุรุษจากอยุธยาและต้าชิง)
你真肏蛋 【nǐ zhēn cào dàn】 ไอ้เหี้ย
干 【gàn】 เย็x
干你娘 【gàn nǐ niáng】 เย็xแม่ง
干你妈 【gàn nǐ mā】 เย็xแม่ง
上 【 shàng】 เย็x
被上 【bèi shàng】 โดนเย็x

他妈的 【tāmāde】 แม่ง
操他妈的屄 【cāo tāmāde bī】 เย็xแม่ง
今天他妈的冷 【jīntiān tāmāde lěng ”】 วันนี้แม่งหนาวชิบหาย
他真他妈的牛屄! 【tā zhēn tāmāde niúbī !】 ไอ้เชี่ยนี่แม่งเก่งสัสๆ
他大爷 【tā dàye】 โคตรพ่อง
他奶奶的 【tā nǎinai de】 โคตรแม่ง
妈的 【mā de】 แม่ง
你妈的 【nǐ mā de】 แม่งสิ
你妹 【nǐmèi】 คล้าย 你妈 แต่น้ำเสียงซอฟกว่า เพื่อนๆที่สนิทกันจะใช้
你大爷 【nǐ dàye】 โคตรพ่องสิ
你奶奶 【nǐ nǎinai】 โคตรแม่งสิ
去你妈的 【qù nǐ mā de】 ไปหาแม่งไป
去你奶奶的 【qù nǐ nǎinai de】 ไปหาโคตรแม่งไป
去你的 【qù nǐ de】 ไปไหนก็ไปเลยมึง
你妈的屄 【nǐ mā de bī】 xีแม่งสิ
叫你生孩子没屁股眼 【jiào nǐ shēng háizi méi pìgu yǎn】 แช่งให้ลูกมึงเกิดมาไม่มีรูก้น
没屁股眼 【méi pìgu yǎn】 ไม่มีรูก้น

牛屄 【niúbī】 สุดยอด (牛 วัว 屄 xี)
傻屄 【shǎbī】 ไอ้โง้
装屄 【zhuāngbī】 ดัดจริต แสร้ง ( เลิกปลอมอีควาย ไม่สวยเหมียนหมา --อันนี้เติมเอง)
装牛屄 【zhuāng niúbī】 ปลอม เปลือก
二屄/二逼 【èr bī / èr bī】 ไอ้โง่
臭屄 【chòu bī】 อีดอก
烂屄 【làn bī】 อีชั่ว
妈屄 【mā bī】 xีแม่ง
老屄 【lǎo bī】 อีแก่
骚屄 【sāo bī】 อีร่าน
屄样 【bī yàng】 คีหัน (คัน...)
鸡屄 【jī bī】 คีและหวย
鸡贼 【jīzéi】 คนขี้งก

屌 【diǎo】 จู๋ คxย
管你屌事 【guǎn nǐ diǎo shì】 เกี่ยวคxยไรกับมึง
管我屌事 【guǎn wǒ diǎo shì】 เกี่ยวคxยไรกับกู

鸟 【niǎo】 จู๋ คxย แปลว่าสนใจก็ได้
那个鸟人 【nàgè niǎo rén】 คนหัวคxยนั่น
我不鸟你 【wǒ bù niǎo nǐ】 ฉันไม่สนใจแก
什么鸟 【shénme niǎo】 คxยอะไรเนี่ย
鸡巴 【jība】 จู๋ คxย ขยายความเหมือน 他妈
那个鸡巴白痴 【nàgè jība báichī】 ไอ้นั่นแม่งโคตรปัญญาอ่อน

王八 【wángbā】 เหี้ย
王八蛋 【wángbādàn】 ไอ้เหี้ย (ลูกเหี้ย)
忘八端 【wàngbāduān】 คนที่ลืมมรรคแปด ก็คือคนไม่ดี ก็คือ คนเห้
王八羔子 【wángbāgāozi】 ไอ้เหี้ย
龟头 【guītóu】 หัวดอ
缩头乌龟 【suōtóuwūguī】 หัวหด
王八犊子 【wángbā dúzi】 ไอ้เหี้ย
龟儿子 【guīérzi】 ไอ้เหี้ย
龟孙子 【guī sūnzi】 ไอ้เหี้ย

狗崽子 / 狗仔子 【gǒuzǎizi / gǒu zǎizi】 เด็กผี เด็กเปตร
狗娘养的 【gǒuniángyǎng de】 ไอ้ลูกหมา
狗日的 【gǒurì de】 หมาเย็x
狗杂种 【gǒu zázhǒng】 ไอ้ลูกหมา (ลูกกะหรี่)

屎 【shǐ】 ขี้ กาก
太屎了 【tàishǐ le】 กากชิบหาย
狗屎 【gǒushǐ】 ขี้หมา
臭狗屎 【chòu gǒushǐ】 เหม็นขี้หมา
屎盆子 【shǐpénzi】 ไอ้โถขี้
吃屎 【chīshǐ】 แดกขี้
粪 【fèn】 ขี้
臭大粪 【chòu dàfèn】 เหม็นขี้
大便 【dàbiàn】 ขี่
小便 【xiǎobiàn】 เยี่ยว
去吃大便 【qù chīdàbiàn】 ไปแดกขี้
傻 X 【shǎ x】 เจ้าโง่

ศัพท์จีนที่น่าสนใจ 10

用户名 [yònghùmíng] ชื่อผู้ใช้
新会员注册 [xīnhuìyuánzhùcè] ลงทะเบียนสมาชิกใหม่
加入会员 [jiārùhuìyuán] สมัครสมาชิก
电子信箱 [diànzixìnxiāng] อีเมล
检查电子信箱是否重复 [jiănchádiànzixìnxiāngshìfóuchóngfù] ตรวจสอบอีเมลว่าซ้ำหรือไม่
会员密码 [huìyuánmìmă] รหัสสมาชิก
确认密码 [quèrènmìmă] ยืนยันรหัส
我接受 [wŏjiēshòu] ฉันยอมรับ(ตามเงื่อนไข)
资料正确吗? [zīliàozhèngquè ma] ข้อมูลถูกต้องหรือไม่
登入 [dēngrù] เข้า
会员登入 [huìyuándēngrù] สมาชิกล๊อกอินเข้าใช้งาน
密码 [mìmă] รหัสผ่าน
忘记密码 [wàngjìmìmă] ลืมรหัสผ่าน
验登码 [yàndēngmă] รหัสยืนยัน (ป้องกันสแปม)
网吧 [wǎngba] อินเตอร์เน็ตคาเฟ่
网恋 [wǎngliàn] ความรักที่เกิดจากการพบกันในอินเตอร์เน็ต
网友 [wǎngyǒu] เพื่อนที่พบกันบนอินเตอร์เน็ต
网虫 [wǎngchóng] หนอนอินเตอร์เน็ต..ผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นอินเตอร์เน็ต
网民 [wǎngmín] ลูกค้าอินเตอร์เน็ต
互联网 [hùliánwǎng] อินเตอร์เน็ต
因特网 [yīntèwǎng] อินเตอร์เน็ต (เลียงเสียง)
网络 [wǎngluò] โครงข่าย (network)
联网 [liánwǎng] โครงข่าย(network)
网路 [wǎnglù] โครงข่าย(network)
上网 [shàngwǎng] ท่องเน็ต
网站 [wǎngzhàn] เว็บไซต์ (web site)
通用分组无线业务 [tōngyòngfēnzǔwúxiànyèwù], [港]通用分组无线电讯服务 : ระบบ GPRS (general packet radioservice)
分组 [fēnzǔ] แบ่งเป็นกลุ่ม
无线 [wúxiàn] ไร้สาย
环球定位系统 [huánqiúdìngwèixìtǒng], [港]全球定位系统 : ระบบ GPS (global positioning system)
环球 [huánqiú] รอบโลก, ทั้งโลก
定位 [dìngwèi] ตำแหน่ง, สถานที่
系统 [xìtǒng] ระบบ
全球 [quánqiú] ทั่วโลก
本页 [běnyè] homepage, this page
主页 [zhǔyè] home page
域名 [yùmíng] , [台]网域名称 ชื่อโดเมน (domain name)
网站域名 [wǎngzhànyùmíng] โดเมนเนมเว็บไซต์
连接 [liánjiē] ,链接 [liànjiē] , [台]连结 [liánjié] , [港]联线 [liánxiàn] : ลิงค์, เชื่อมต่อ (link, join, connect)
断链 [duànliàn] การเชื่อมต่อถูกตัด (broken link)
热链接 [rèliànjiē], [港]热连结 [rèliánjié] : ลิงค์ที่ได้รับความนิยม (hot link)
万维网 [wànwéiwǎng] : World Wide Web (WWW)
因特网浏览器 [yīntèwǎngliúlǎnqì] ;微软网页浏览器 : Internet Explorer
微软 [wéiruǎn] ไมโครซอฟท์
网页 [wǎngyē] หน้าเว็บ
电话 [diànhuà] โทรศัพท์
互联网服务提供商 [hùliánwǎngfúwùtígǒngshāng],因特网服务提供商, [港]互 : ISP (Internet service provider)
提供 [tígōng] เสนอ, เสนอให้
博客 [bó kè] บล็อก, blogger, blogs
电邮 (电子邮件) [diànyóu] อีเมล์, e-mail(electronic mail)
电子邮件 [diànzǐyóujiàn] อีเมล์, electronic mail (E-mail).
网络游戏 [wǎngluòyóuxì] เกมออนไลน์ (online game)
游戏 [yóuxì] เกม
查找文件 [cházhǎowénjiàn] หาไฟล์ (find file)
查找 [cházhǎo] ค้นหา (search)
查看 [chákàn] ดู, ตรวจสอบ
搜索 [sōusuǒ] ค้นหา
搜索引擎 [sōusuǒyǐnqíng] เครื่องมือค้นหา (Search Engine)
引擎 [yǐnqíng] เครื่องยนต์ (engine)
登录 [dēnglù] Login
注册 [zhùcè] ลงทะเบียน, register, login, sign in
高亮 [gāoliàng] Highlight
刷新 [shuāxīn] refresh
恢复 [huīfù] ฟื้นฟู, renew; recover; restore
新建 [xīnjiàn] สร้างใหม่
新建窗口 เปิดหน้าต่างใหม่ (new window)
停止 [tíngzhǐ] หยุด, ยกเลิก
下一个 next
上一个 last,previous
工具栏 [gōngjùlán] แถบเครื่องมือ, toolbar, tool bar
菜单栏 [càidānlán] แถบเมนู, menu bar
菜单 [càidān] เมนู, menu
状态栏 [zhuàngtàilán] แถบสถานะ, status bar
状态 [zhuàngtài] สภาพ, สถานการณ์
源代码 [yuándàimǎ] รหัสต้นฉบับ, SC(source code)
下载 [xiàzài] ดาว์นโหลด
上载 [shàngzǎi], [港]上传 [shàngchuán] upload
鼠标 [shǔbiāo] mouse cursor.
鼠标右键 [sshǔbiāoyòujiàn] ปุ่มขวาของเมาท์
单击 [dānjī] click
双击 [shuāngjī] double click
(网页)点击数 [diǎnjíshǔ], [港]阅读次数 hits
点击 [diǎnjí] คลิก (web link).
提示 [tíshì] point out; prompt.
提交 [tíjiāo] เสนอให้, submit, submitto
最小化 [zuìxiǎohuà] ย่อเล็กลง, minimize
最小 [zuìxiǎo] เล็กสุด
最大化 [zuìdàhuà] ขยายใหญ่ขึ้น, to maximize
锁定 [suǒdìng] ล๊อก, lock
预览 [yùlǎn] ดูผลลัพท์ก่อน, preview
缩放 [suōfàng] ขยาย, zoom
较大 [jiàodà] ขยายใหญ่ขึ้น
缩小 [suōxiǎo] ย่อลง
网关 [wǎngguān], [台]闸道器 [zhádàoqì], [港]网闸 [wǎngzhá],通讯闸 [tōngxùnzhá] : เกทเวย์, gateway
局域网 [júyùwǎng], [台]区域网路 [qūyùwǎnglù], [港]地区网络 [dìqūwǎnglù] : โครงข่ายแลน, LAN (Local Area Network)
地区 [dìqū] พื้นที่
城域网 [chéngyùwǎng] โครงข่ายแมน, MAN(metropolitan area network)
广域网 [guǎngyùwǎng] โครงข่ายแวน, WAN (WideAreaNetwork)
远程网 [yuǎnchéngwǎng] telenet
远程 [yuǎnchéng] ระยะไกล
以太网 [yǐtàiwǎng] อีเทอร์เน็ต, Ethernet
调制解调器 [tiáozhìjiědiàoqì] โมเด็ม, modem (modulator-demodulator)
在线 [zai4 xian4], 联机, [港]连线, [台]线上,在线 ออนไลน์ (Online)
下线 [xia xian] ออฟไลน์ (off-line)
脱机 [tuōjī],离线 [líxiàn], [港]离机 [líjī] off-line
脱机工作 [tuōjīgōngzuò] ใช้งานแบบออฟไลน์, off-line working
同步 [tóngbù] จังหวะเดียวกัน
格式化 [géshìhuà] ฟอร์แมท (to format)
安全格式化 [ānquángéshìhuà] ฟอร์แมทแบบปลอดภัย (safe format)
安全 [ānquán] ปลอดภัย
装置 [zhuāngzhì] ติดตั้ง
信息 [xìnxī] ข่าวสาร
传递 [chuándì] ส่ง
消息 [xiāoxi] ข่าวคราว
讯息 [xùnxī] ข้อความ
传输 [chuánshū] การส่งผ่าน (transmission)
超文本置标语言 [chāowénběnzhìbiāoyǔyán],超文本标记语言,超文本标 : ภาษา HTML (hypertext markup language)
超文本 [chāowénběn] hypertext
标语 [biāoyǔ] สโลแกน (slogan)
标记 [biāojì] สัญลักษณ์
语言 [yǔyán] ภาษา
爪哇语言 [zhǎowāyǔyán] ภาษาจาวา (Java)
全局 [quánjú],整体 [zhěngtǐ], [台]通用 [tōngyòng],总体 [zǒngtǐ] : ทั่วโลก (global)
全局 [quánjú] ทุกสถานการณ์
整体 [zhěngtǐ] ทั้งหมด
通用 [tōngyòng] ใช้กันทั่วไป
总体 [zǒngtǐ] ทั้งหมด
防 火墙 [fánghuǒqiáng],隔离墙 [gélíqiáng], [港]火墙 [huǒqiáng] : firewall คือเทคโนโลยีที่ช่วยกันผู้บุกรุก ทั้งจากอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอื่นๆ ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลบนเครื่องพีซีของคุณ โดยการกรองข้อมูลทั้งหมดที่ไหลเข้าหรือออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
防火 [fánghuǒ] ป้องกันไฟ
隔离 [gélí] เก็บให้ห่าง
火墙 [huǒqiáng] กำแพงที่มีช่องระบายความร้อน
程序 [chéngxù] ขั้นตอน, เขียนโปรแกรม
对话框 [duìhuàkuàng],对话窗口 [duìhuàchuāngkǒu] : dialog box
对话 [duìhuà] สนทนา (dialogue)
窗口 [chuāngkǒu] หน้าต่าง
文件 [wénjiàn] เอกสาร, ไฟล์
托盘 [tuōpán] stock, tray (文件盒)
帮助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ
工具 [gōngjù] เครื่องมือ
收藏 [shōucáng] เก็บสะสม
收藏夹 [shōucángjiá] คั่นหน้าเว็บ (favorite)
向导 [xiàngdǎo] แนะนำ (guide, wizard)
网络社区 สังคมออนไลน์ (online community)
社区 [shèqū] สังคม
机工 [jīgōng] ช่างเครื่อง (mechanic; machinist)
离线浏览 [líxiànliúlǎn] off-line browser
浏览 [liúlǎn] ดูผ่านๆ ดูคร่าวๆ
关闭 [guānbì] ปิด, ปิดเครื่อง (close down; shut down, turn off)
退出 [tuìchū] ออก (quit, exit) : ถอนออกจาก
拖动 [tuōdòng] ลาก ,drag
设置 [shèzhì] ติดตั้ง
安装 [ānzhuāng] ติดตั้ง
卸载 [xièzài],移除 [yíchú],删除 [shānchú] : uninstall
创建 [chuang jian] สร้าง, เซ็ทอัพ
输入 [shūrù] import; input.
键入 [jiànrù] enter, typing, key in, input
协议 [xiéyì] ยินยอม, ข้อตกลง
协定 [xiédìng] ข้อตกลง
漫游 [mànyóu] โรมมิ่ง (roaming) : ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง
移动 [yídòng] เคลื่อนย้าย
行动 [xíngdòng] เคลื่อนที่
设备 [shèbèi] อุปกรณ์
流动 [liúdòng] เคลื่อนที่
镜像 [jìngxiàng], [港]对映 [duìyìng] mirror ให้ดู 镜像站
镜 像站 [jìngxiàngzhàn], [港]映照网站 [yìngzhàowǎngzhàn],对映站 [duìyìngzhàn] : Mirror Site หมายถึง Web site หรือกลุ่มของไดร์บนเครื่องแม่ข่ายที่ได้รับการก๊อปปี้ไปยังเครื่องแม่ข่าย อื่น เพื่อลดการหนาแน่นของเครือข่าย เพื่อทำให้สามารถเข้าถึง Web Site หรือการ Download ไฟล์ทำให้รวดเร็วขึ้น Mirror Site เป็นการสร้าง Replication จากเว็บต้นแบบและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อทำให้มีข้อมูลกับต้นแบบ โดยปกติ Mirror site สามารถเข้าถึงได้เร็วกว่า เช่น ผลจากระยะทาง
映照 [yìngzhào] ส่อง
无线电 [wúxiàndiàn] วิทยุ
服务 [fúwù] ให้บริการ
索引 [suǒyǐn],指标 [zhǐbiāo] ดัชนี (index)
指标 [zhǐbiāo] เป้า, โควตา, ดัชนี
标题 [biāotí] หัวข้อ
脚注 [jiǎozhù] ให้คำอธิบายเพิ่มเติม (footnote)
引导 [yǐndǎo] บูท boot หรือการบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการโหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์, นำ, พา
业务 [yèwù] กิจการ, ธุรกิจ
光缆 [guānglǎn] สายใยแก้วนำแสง (fiber optic cable)
电子图书 [diànzǐtúshū] หนังสืออีเล็คทรอนิคส์ (e-book)
电子 [diànzǐ] อีเล็คตรอน
图书 [túshū] หนังสือ
电子政务 [diànzǐzhèngwù],电子政府 [diànzǐzhèngfǔ], [台]电子化政府 : e-government
政务 [zhèngwù] กิจการงานของรัฐบาล
政府 [zhèngfǔ] รัฐบาล
电子期刊 [diànzǐqīkān] นิตยสารอีเล็คทรอนิคส์ (e-journal)
期刊 [qīkān] นิตยสาร,วารสาร
编辑程序,编辑器, [台]编辑器,编排程序 บรรณาธิการ (editor)
编辑 [biānjí] เรียบเรียง,แก้ไขใหม่
编排 [biānpái] จัดเรียง (arrange; lay out)
数码 [shùmǎ] ตัวเลข, จำนวน
影像 [yǐngxiàng] ภาพ
缓存器 [huǎncúnqì], [台/港]缓冲器 [huǎnchōngqì] : buffer (buffer เป็นพื้นที่ร่วมของข้อมูลสำหรับฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมในการทำงานที่มีความเร็วไม่เท่ากัน หรือความสำคัญที่ต่างกัน buffer ยินยอมให้อุปกรณ์หรือกระบวนการนั้นทำงานโดยอิสระ)
总线 [zǒngxiàn],汇流排 [huìliúpái] bus เป็นเส้นทางของการส่งผ่านสัญญาณทั้งเข้าและออกของอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์
汇流 [huìliú] การไหลมาบรรจบกัน การไหลมารวมกัน
带宽 [dàikuān] ,通讯频带 [tōngxùnpíndài]], [台/港]频宽 [pínkuān] : bandwidth
通讯 [tōngxùn] การติดต่อสื่อสาร
频带 [píndài] ความถึ่ (คลื่น)
宽带 [kuāndài], [台/港]宽频 [kuānpín] : บรอดแบนต์, broadband
基带 [jīdài], [台/港]基频 [jīpín] : เบสแบนด์, baseband
位,比特 [bǐtè] , [台]位元 [wèiyuán],数元 [shùyuán] : บิต, bit
字节 [zìjié] , [台]位元组 [wèiyuánzǔ],数元组 [shùyuánzǔ] : ไบท์ (byte)
千兆位 [qiānzhàowèi] จิกะบิต, gigabit
千兆字节 [qiānzhàozìjié], [台]亿位元组, [港]京字节,十亿字节 จิกะไบต์, gigabyte
称为 [chēngwéi] hight; intitule.
小型化 [xiǎoxínghuà] ลดขนาดลงมา (downsizing; miniaturization)
电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า
印制 [yìnzhì] แผ่นวงจร (printed circuit)
印刷 [yìnshuā] ปริ้น (printing)
印制电路板 [yìnzhìdiànlùbǎn] แผ่นปริ้น หรือแผ่นวงจร (PCB(Printed circuit board))
缩写 [suōxiě] เขียนแบบย่อ
升级 [shēngjí] เลื่อนขึ้น, เลื่อนตำแหน่ง
搜狗 [Sōugǒu] Sogou เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลของจีน (Chinese search engine)
高速 [gāosù] ความเร็วสูง (high speed)
浏览器 [liúlǎnqì] browser
工作组, [台/港] 工作群组 workgroup
工作 [gōngzuò] ทำงาน
供应 [gōngyìng] จัดเสนอให้
互联网协议,网际协议, [台]网际网路协定,网际协定, [港]联网协定 : Internet Protocol (กฎเกณฑ์การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต)
论坛 [lùntán] Forum (เวทีการอภิปราย เวทีการโต้วาที)
互联网协议,网际协议, [台]网际网路协定,网际协定, [港]联网协定 : IP (Internet Protocol)
互联网协议地址 [hùliánwǎngxiéyìdìzhǐ] : IP address
地址 [dìzhǐ] ที่อยู่, address
评论 [pínglùn] วิพากษ์วิจารณ์, comment on
报告 [bàogào] รายงาน
错误 [cuòwù] ผิด, ผิดผลาด
差错 [chācuò] ผิดผลาด, error
误差 [wùchā] error
反馈 [fǎnkuì] feedback
建议 [jiànyì] คำแนะนำ
用户 [yònghù] ผู้ใช้
用户体验 [yònghùtǐyàn] ประสบการณ์ผู้ใช้, user experience
体验 [tǐyàn] ประสบการณ์
改进 [gǎijìn] ประปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
计划 [jìhuà] plan; project; program; map out.
程序 [chéngxù], [台]程式 โปรแกรม, ขั้นตอน (program,procedure,routine)
程式 [chéngshì] form; pattern; formula.
关于 [guānyú] เกี่ยวกับ
基于 [jīyú] because of; in view of; on account of.
微软公司 [wéiruǎngōngsī] : Microsoft corporation
跨国 [kuàguó] ข้ามชาติ
免费软件 [miǎnfèiruǎnjiàn] ฟรีแวร์, freeware
共享软件 [gòngxiǎngruǎnjiàn], [台]试用版软体 : shareware
试用 [shìyòng] ทดลองใช้
黑客 [hēikè], [台]骇客 [hàikè], [港]夺网者 [duówǎngzhě] : แฮกเกอร์, hacker
源码 [yuánmǎ], [台]原始码 [yuánshǐmǎ] : source code
原始 [yuánshǐ] ต้นฉบับ, )ดั้งเดิม
子例程 [zǐlìchéng], [台]次常式 [cìchángshì] : subroutine
源文件 [yuánwénjiàn] เอกสารต้นฉบับ, source document
垃圾邮件 [lājīyóujiàn], [港]垃圾电邮 : อีเมล์สแปม, spam
垃圾 [lājī] ขยะ
邮件 [yóujiàn] เมล์ฺ
语音识别 [yǔyīnshíbié] speech recognition
语音 [yǔyīn] speech sounds; pronunciation.
识别 [shíbié] distinguish; discern; spot; recognition.
流式 [liúshì], [台/港]串流 [chuànliú] : streaming
流媒体 [liúméitǐ], [台]串流媒体 [chuànméitǐ] : streaming media
媒体 [méitǐ] สื่อ, media
局部区域 [júbùqūyù] พื้นที่ท้องถิ่น
局部 [júbù] เฉพาะส่วน, เฉพาะจุด, part
区域 [qūyù] พื้นที่
综合业务数字网 [zōnghéyèwùshùzìwǎng], [港]整合服务数 : ISDN (integrated services digital network)
综合 [zōnghé] สรุป สรุปรวบยอด
整合 [zhěnghé] ความสอดคล้องกัน, conformity
网络计算机 [wǎngluòjìsuànjī] โครงข่ายคอมพิวเตอร์
无线接入网 [wúxiànjiērùwǎng], [台]无线接取网路 [wúxiànjiēqǔwǎnglù] : wireless access network
网络 [wǎngluò] โครงข่าย, network
网络管理员 [wǎngluòguǎnlǐyuán] webmaster
主机托管 [zhǔjītuōguǎn], [港]网站储存服务 [wǎngzhànchǔcúnfúwù] : web hosting
主机 [zhǔjī] อุปกรณ์หลัก, เครื่องยนต์หลัก
托管 [tuōguǎn] มอบหมายให้จัดการดูแล
储存 [chǔcún] เก็บสะสม
网络连接 [wǎngluòliánjiē] การเชื่อมต่อโครงข่าย, network connect
连接 [liánjiē] เชื่อมต่อ, link
数据 [shùjù] data
专线 [zhuānxiàn] สายสัญญาณพิเศษ
通信设备 [tōngxìnshèbèi] อุปกรณ์การสื่อสาร
通信 [tōngxìn] ติดต่อกันทางจดหมาย
地理位置 [dìlǐwèizhi] geographic location [position]
地理 [dìlǐ] ภูมิศาสตร์
位置 [wèizhi] ตำแหน่งที่อยู่
功能 [gōngnéng] ฟังก์ชั่น
娱乐 [yúlè] ความบันเทิง
蓝牙 [lányá] บลูทูธ, bluetooth
谷歌 [gǔgē] Google
搜索器,搜索引擎, [台]搜寻器,搜寻引擎 : search engine
搜寻 [sōuxún] ค้นหา
服务器 [fúwùqì] server
撤消 [chèxiāo] ยกเลิก, Undo
剪切 [jiǎnqiè] ตัด, cut
剪贴板 [jiǎntiēbǎn] คลิปบอร์ด, clipboard
剪贴 [jiǎntiē] ตัดและแปะ ,clip and paste
复制 [fùzhì] ทำซ้ำ
粘贴 [zhāntiē] ติด, แปะ
删除 [shānchú] ลบ
去除 [qùchú] กำจัดออกไป
全选 [quánxuǎn] เลือกทั้งหมด
保存 [bǎocún] เซฟ, เก็บรักษา
保持 [bǎochí] รักษาให้คงอยู่ต่อไป
另存为 [lìngcúnwéi] เซฟเป็น, save as
当前 [dāngqián] ปัจจุบัน
表单 [biǎodān] แบบฟอร์ม
填写 [tiánxiě] กรอกข้อมูล
首页 [shǒuyè] home page
网页 [wǎngyē] webpage
当前页 [dāngqiányè] หน้าปัจจุบัน, current page
页面 [yèmiàn] web page
简易 [jiǎnyì] ง่ายๆ
聚合 [jùhé] ชุมนุม, รวมตัวกัน
联合 [liánhé] ร่วมกัน
机制 [jīzhì] ผลิตด้วยเครื่องจักร
简单 [jiǎndān] ง่ายๆ
分类 [fēnlèi] แยกประเภท
小组 [xiǎozǔ] กลุ่มเล็ก
百科 [bǎikē] สารานุกรม, encyclopedia, cyclopedia
建站 [jiànzhàn] site|wordpress
手机 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ
更多 [gèngduō] ยิ่งขึ้น
热 [rè] ร้อน, กำลังได้รับความนิยม
词条 [cítiáo] Eintragung|vocabulary entry|terms
图片 [túpiàn] รูปภาพ
图形交换格式 [túxíngjiāohuàngéshì] : GIF (graphics interchange format)
图形 [túxíng] กราฟ
交换 [jiāohuàn] แลกเปลี่่ยน
格式 [géshì] รูปแบบ
联合图象专家组 [liánhétúxiàngzhuānjiāzǔ] ,联合图象专家组格式 [liánhétúxiàngzhuānjiāzǔgéshì] JPEG (Joint Photographic Experts Group)
图像 [túxiàng] รูปภาพ
专家 [zhuānjiā] ผู้เชี่ยวชาญ
标签 [biāoqiān] ฉลาก, label, tag
后台 [hòutái] ด้านหลังของเวทีอุปมาว่า ผู้อยู่เบื้องหลัง
背景 [bèijǐng] ฉาก, เบื้องหลัง, background
添加到 [ti_n ji_ dao] เพิ่มเข้าไป
链接地址 ที่อยู่ในการเชื่อมต่อ
链接 [liànjiē] เชื่อมต่อ
添加 [tiānjiā] เพิ่ม
添加到 [tiānjiādào] เพิ่ม
所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด
整理 [zhěnglǐ] จัดเก็บให้เป็นระเบียบ, จัดให้เป็นระเบียบ
导入 [dǎorù] นำ
导出 [dǎochū] นำออก, ได้รับ
命令行 [mìnglìngxíng] บรรทัดรับคำสั่ง ,command line
命令 [mìnglìng] คำสั่ง, order; command
回车 [huíchē] return, carriage return
解决 [jiějué] แก้ไข, solve, resolve
任务管理 [rènwùguǎnlǐ] task management
任务 [rènwù] หน้าที่, ภาระกิจ
管理 [guǎnlǐ] จัดการ
论坛 [lùntán] forum
操纵 [cāozòng] ควบคุม
阅读 [yuèdú] อ่าน
次数 [cìshù] จำนวนครั้ง, ความถึ่
状态 [zhuàngtài] สเตตัส, สถานะ
最受欢迎 [zuìshòuhuānyíng] ได้รับความนิยมสูงสุด
受欢迎 [shòuhuānyíng] ยินดีต้อนรับ
皮肤 [pífū] สกิน ,skin

自相矛盾 [zìxiāngmáodùn] ขัดแย้งกันเอง
盾 [dùn] โล่
矛 [máo] หอก
刺 [cì] แทง
透 [tòu] ทะลุ
从前 [cóngqián] สมัยก่อน
为了 [wèile] เพื่อ
招揽 [zhāolǎn] เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ
顾客 [gùkè] ลูกค้า
高声 [gāoshēng] เสียงดัง
叫卖 [jiàomài] เร่ขายสินค้า
举起 [jǔqǐ] ยกขึ้น,ชัก,ดึง
接着 [jiēzhe] เอามือจับไว้
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
特别 [tèbié] พิเศษ
坚固 [jiāngù] แข็งแกร่ง
无论 [wúlùn] ไม่ว่าอะไรก็ตาม
什么 [shénme] อะไร
锋利 [fenglì] แหลมคม
要不 [yàobù] ถ้าไม่
不要 [bùyào] ไม่ต้อง
一边 [yībiān] ด้านหนึ่ง, ขณะเดียวกัน
夸口 [kuākǒu] คุยโวโอ้อวด
无比 [wúbǐ] ไม่มีอะไรเทียบได้
怎么 [zěnme] อย่างไร
旁边 [pángbiān] ด้านข้าง
以后 [yǐhòu] หลังจากนั้น
觉得 [juéde] รู้สึก
可笑 [kěxiào] น่าขำ
其中 [qízhōng] ท่ามกลาง
出来 [chūlai] ปรากฎออกมา
那么 [nàme] ถ้างั้น
请问 [qǐngwèn] ขอถามหน่อย
结果 [jiéguǒ] ผลลัพธ์
怎么样 [zěnmeyàng] จะเป็นอย่างไร
这个 [zhègè] อันนี้, นี้
楚国 [chǔguó] รัฐฉู่
贵族 [guìzú] ผู้ดีมีตระกูล
祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้
祖宗 [zǔzōng] บรรพบุรุษ
门客 [ménkè] ปัญญาชนที่เหล่าขุนนางเลี้ยงไว้เป็นที่ปรึกษา
不知 [bùzhī] ไม่รู้
如何 [rúhé] อย่างไร
处理 [chǔlǐ] จัดการ
觉得 [juéde] รู้สึก, คิด
这么 [zhème] แบบนี้
肯定 [kěndìng] ตกลงกัน
不够 [bùgòu] ไม่เพียงพอ
干脆 [gāncuì] ตรงไปตรงมา
个人 [gèrén] แต่ละคน
痛快 [tòngkuài] มีความสุข
还好 [háihǎo] ไม่เลว
可是 [kěshì] แต่
到底 [dàodǐ] สุดท้าย, ที่สุด
于是 [yúshì] ดังนั้น
商量 [shāngliáng] ปรึกษากัน
主意 [zhǔyì] ความคิดเห็น
就是 [jiùshì] ก็คือ
各自 [gèzì] ต่างคนต่าง
大家 [dàjiā] ทุกคน
同意 [tóngyì] เห็นด้วย
这个 [zhègè] อันนี้
办法 [bànfǎ] วิธีการ
开始 [kāishǐ] เริ่ม
不一 [bùyī] แตกต่างจาก
把酒 [bǎjiǔ] ยกแก้วเหล้าขึ้น
过来 [guòlái] เข้ามา
喝酒 [hējiǔ] ดื่มเหล้า
瞅见 [chǒujiàn] มองเห็น
其他 [qítā] คนอื่นๆ
十分 [shífēn] มั่นใจเต็มที่, อย่างแน่นอน
得意 [déyì] ภาคภูมิใจ
自言自语 [zìyánzìyǔ] พูดกับตัวเอง
未必 [wèibì] ทำไมไม่
不料 [bùliào] ไม่ได้คาดคิด
酒壶 [jiǔhú] กาเหล้า
旁边 [pángbiān] ด้านข้าง
过去 [guòqu] เอาไป
原来 [yuánlái] ต้นตอ
那个 [nàge] อันนั้น
完了 [wánliǎo] เสร็จ, จบ
不依 [bùyī] ไม่ยอม
最先 [zuìxiān] ก่อนใคร
现在 [xiànzài] ตอนนี้, ขณะนี้
完工 [wángōng] งานเสร็จ
当然 [dāngrán] อย่างแน่นอน
争辩 [zhēngbiàn] ถกเถียง
时间 [shíjiān] เวลา
不过 [bùguò] เพียงแต่
而已 [éryǐ] เท่านั้นเอง
本来 [běnlái] ต้นแบบ
没有 [méiyǒu] ไม่มี
反正 [fǎnzheng] อย่างไรก็ตาม
不成 [bùchéng] ไม่สำเร็จ
毫不 [háobù] ไม่เลย
客气 [kèqi] สุภาพ, ถ่อมตน
眼巴巴 [yǎnbābā] ตาปริบๆ
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
别人 [biérén] คนอื่น
后悔 [hǒuhuǐ] เสียใจ
不已 [bùyǐ] ไม่หยุด
有些 [yǒuxiē] บางส่วน, บ้าง
自以为是 [zìyǐwéishì] ตัวเองคิดว่าใช่
喜欢 [xǐhuān] ชอบ
节外生枝 [jiéwàishēngzhī] มีปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมา
卖弄 [màinong] แสดงฝีมือโอ้อวด
结果 [jiéguǒ] ผลลัพธ์
往往 [wǎngwǎng] มักจะ

春秋 [chūnqiū] ยุคชุนชิว
时候 [shíhòu] ช่วงเวลา
听信 [tīngxìn] เชื่อว่า
谗言 [chányán] คำพูดที่ใส่ร้าย
太子 [tàizǐ] เจ้าชาย
捉拿 [zhuōná] จับ, จับกุม
弟弟 [dìdi] น้องชาย
耳闻 [ěrwén] ได้ยินว่า
外流 [wàiliú] ไหลออกนอก
经过 [jīngguò] ผ่าน
来到 [láidào] มาถึง
认为 [rènwéi] เข้าใจว่า
日后 [rìhòu] ในอนาคต
作为 [zuòwéi] การกระทำ
如上 [rúshàng] ดังกล่าวมา
一天 [yītiān] ทั้งวัน
设宴 [shèyàn] จัดงานเลี้ยงรืืนเริง
招待 [zhāodài] ต้อนรับ
气氛 [qìfēn] บรรยากาศ
十分 [shífēn] เต็มไปด้วย
融洽 [róngqià] ซึ่งกลมเกลียวกัน
忽然 [hūrán] ทันใดนั้น
国君 [guójūn] กษัตยิ์
报答 [bàodá] ตอบแทน
思索 [sīsuǒ] คิดหาคำตอบ
珍宝 [zhēnbǎo] เพชรนิลจินดา
丝绸 [sīchóu] ผ้าไหม
大王 [dàwáng] ราชา
有的是 [yǒudéshì] มีจำนวนมาก
羽毛 [yǔmáo] ขนนก
象牙 [xiàngyá] งาช้าง
盛产 [shèngchǎn] ผลิตมากมาย
珍奇 [zhēnqí] แปลกและล้ำค่า
物品 [wùpǐn] สิ่งของ
过谦 [guòqiān] ถ่อมตัวเกินไป
虽然 [suīrán] แม้ว่า
有所 [yǒusuǒ] ค่อนข้าง
表示 [biǎoshì] แสดงให้เห็น
回答 [huídá] ตอบ
果真 [guǒzhēn] จริงๆ
回国 [huíguó] กลับประเทศ
当政 [dāngzhèng] อยู่ในอำนาจ
友好 [yǒuhǎo] เพื่อนสนิท
假如 [jiǎrú] สมมติว่า
之间 [zhījiān] ตรงกลาง
发生 [fāshēng] เกิดขึ้น
战争 [zhànzhēng] สงคราม
命令 [mìnglìng] คำสั่ง
军队 [jūnduì] กองกำลังทหาร, กองทัพ
退避三舍 [tuìbìsānshě] ถอย 90 ลี้ (เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา)
等于 [děngyú] เท่ากับ
如果 [rúguǒ] ถ้าหากว่า
不能 [bùnéng] ไม่สามารถ
得到 [dédào] ได้รับ
原谅 [yuánliàng] ให้อภัย
交战 [jiāozhàn] ทำสงครามกัน
真的 [zhēnde] จริงๆ, แท้จริง
历史 [lìshǐ] ประวัติศาสตร์
有名 [yǒumíng] มีชื่อเสียง
治理 [zhìlǐ] ปกครอง, บริหาร
日益 [rìyì] ดียิ่งขึ้นทุกๆวัน
强大 [qiángdà] ยิ่งใหญ่, เกรียงไกร
公元前 [gōngyuánqián] ก่อนคริสต์ศักราช
作战 [zuòzhàn] ทำสงครามกัน
相遇 [xiāngyù] พบ, เผชิญหน้า
为了 [wèile] เพื่อ
实现 [shíxiàn] เป็นจริง
诺言 [nuòyán] สัญญา
下令 [xiàlìng] ออกคำสั่ง
后退 [hòutuì] ถอดกลับ
驻扎 [zhùzhá] ตั้งมั่น
对方 [duìfāng] ฝ่ายตรงข้าม
害怕 [hàipà] กลัว
马上 [mǎshàng] ทันที
追击 [zhuījī] รุกไล่โจมตี
利用 [lìyòng] ประยุกต์ใช้
骄傲 [jiāo’ào] ความภาคภูมิใจ, หยิ่งผยอง
轻敌 [qīngdí] ประมาทข้าศึก
弱点 [ruòdiǎn] จุดอ่อน
集中 [jízhōng] รวมศูนย์
兵力 [bīnglì] กำลังทหาร
取得 [qǔdé] ได้รับ
胜利 [shènglì] ชัยชนะ
故事 [gùshi] เรื่องราว
出自 [chūzì] มาจาก
成语 [chéngyǔ] สุภาษิต
主动 [zhǔdòng] การเริ่มดำเนินการ
让步 [ràngbù] ยอมอ่อนข้อให้