ลำดับขีดในการเขียนอักษรจีน 汉字笔顺

หากต้องการค้นหาลำดับขีดอักษรจีน 3500 ตัวอักษร คลิก หลักเกณฑ์ในการเขียนลำดับขีดของตัวอักษรจีน 1.เขียนเส้นซ้ายก่อนเส้นขวา 先撇后捺 : 人 八 入  ...

เส้นต่าง ๆ ในองค์ประกอบของอักษรจีน 汉字笔画

1 ㇔(丶) 点 diǎn จุด 2 ㇐(一) 横 héng เส้นขวาง 3 ㇕(𠃍) 横折 héng zhé เส้นขวางหักลง 4 ㇍ 横折弯 héng zhé wān เส้นขวางหักลงหักขวาง 5 ㇈ 横折弯钩 héng zhé wān gōu เส้นขวางหักลงหักขวางตวัดขึ้น 6 ㇅ 横折折 héng...

ทฤษฏีการลดขีดอักษรจีนจากตัวอักษรรูปเดิมเป็นอักษรลดรูป

          ในปีคศ 1996  รัฐบาลจีนได้ประกาศใช้ตัวอักษรจีนระบบใหม่อย่างเป็นทางการ การดัดแปลงตัวอักษรจีนระบบใหม่จากตัวอักษรจีนระบบเก่ามี 3 วิธี คือ...

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของตัวอักษรภาษาจีน

ตอนที่ 2 การพัฒนาของอักษรจีนสามารถแบ่งได้เป็นช่วงเวลาคร่าวๆดังนี้ 1.ช่วงเวลาอักษรจีนโบราณ 1.1 อักษรกระดองเต่า (甲骨文) สมัยราชวงศ์ซาง ปี 1766  ถึงปี...