CHINESE – ENGLISH : K

K房 【pinyin: K fáng 】 (slang) KTV KTV room
K粉 【pinyin: K fěn 】 ketamine (slang)
K歌 【pinyin: K gē 】 karaoke (slang)
K金 【pinyin: K jīn 】 see 開金|开金[kāi jīn
K人 【pinyin: K rén 】 (slang) to hit sb to beat sb
K书 【pinyin: K shū 】 to cram (Taiwan, from Taiwanese khè su 齧書, lit. to gnaw a book) to study see also 啃書|啃书[kěn shū
K他命 【pinyin: k tā mìng 】 ketamine (C13H16ClNO) (slang)
K线 【pinyin: K xiàn 】 candlestick (in a candlestick chart)
K线图 【pinyin: K xiàn tú 】 candlestick chart
K仔 【pinyin: K zǎi 】 ketamine (slang)
卡 【pinyin: kǎ 】 【粤: kaa1 】 (noun) 1. the number of railroad cars; 2. truck; (noun) 3. credit card; 4. roadblock; (verb) get stuck
佧 【pinyin: kǎ 】 ancient name for an ethnic group in China
卡 【pinyin: kǎ 】 【粤: kaa1 】 to stop to block (computing) (coll.) slow (loanword) card CL:張|张[zhāng,片[piàn truck (from “car”) calorie (abbr. for 卡路里[kǎ lù lǐ) cassette
咔 【pinyin: kǎ 】 (used as phonetic “ka”)
胩 【pinyin: kǎ 】 carbylamine isocyanide
鉲 【pinyin: kǎ 】 (chemistry) cadmium (old) (Tw) californium
咖 【pinyin: kā 】 coffee class grade
喀 【pinyin: kā 】 (onom.) sound of coughing or vomiting
卡昂 【pinyin: Kǎ áng 】 Caen (French town)
卡巴莱 【pinyin: kǎ bā lái 】 cabaret (loanword)
卡巴斯基 【pinyin: Kǎ bā sī jī 】 Kaspersky (computer security product brand)
咖逼 【pinyin: kā bī 】 (coll.) coffee (loanword) (Tw)
卡宾枪 【pinyin: kǎ bīn qiāng 】 carbine rifle (loanword)
卡波西氏肉瘤 【pinyin: Kǎ bō xī shì ròu liú 】 Kaposi’s sarcoma
卡波耶拉 【pinyin: Kǎ bō yē lā 】 Capoeira
喀布尔 【pinyin: Kā bù ěr 】 Kabul, capital of Afghanistan
卡布其诺 【pinyin: kǎ bù qí nuò 】 cappuccino (loanword)
卡布奇诺 【pinyin: kǎ bù qí nuò 】 cappuccino (loanword)
卡布其诺咖啡 【pinyin: kǎ bù qí nuò kā fēi 】 cappuccino coffee
咔嚓 【pinyin: kā chā 】 (onom.) breaking or snapping (coll.) cut it out stop it also written 喀嚓[kā chā
喀嚓 【pinyin: kā chā 】 (onom.) breaking or snapping
卡车 【pinyin: kǎ chē 】 truck CL:輛|辆[liàng
卡尺 【pinyin: kǎ chǐ 】 calipers
卡达 【pinyin: Kǎ dá 】 Qatar
咔嗒 【pinyin: kā dā 】 (onom.) click clatter
喀哒 【pinyin: kā dā 】 (onom.) click
咔哒声 【pinyin: kǎ da shēng 】 (onom.) clunk
卡带 【pinyin: kǎ dài 】 cassette tape
卡弹 【pinyin: kǎ dàn 】 to jam (rifle)
冚档 【pinyin: kà dàng 】 【粤: kam2 dong3 】 (slang) (for police) to raid; to ransack; to be forced to shut down
卡到阴 【pinyin: kǎ dào yīn 】 (Tw) to be possessed to be bewitched
冚啲 【pinyin: kà dī 】 【粤: ham6 di1 】 As above
卡迪夫 【pinyin: Kǎ dí fū 】 【粤: kaa1 dik6 fu1 】 Cardiff;A port city on the south coast of Wales, UK
卡地亚 【pinyin: Kǎ dì yà 】 Cartier (brand)
卡垫 【pinyin: kǎ diàn 】 (Tibetan) rug mat
卡丁车 【pinyin: kǎ dīng chē 】 kart racing
冚斗 【pinyin: kà dòu 】 【粤: kam2 dau3 】 to go bankrupt; to close down; to conceal something, especially news and information
冚窦 【pinyin: kà dòu 】 【粤: ham6 dau6 】 to bust or raid an illegal operations or business
冚赌 【pinyin: kà dǔ 】 【粤: gam2 dou2 】 raids on illegal gambling
卡顿 【pinyin: kǎ dùn 】 (computing) slow unresponsive
卡恩 【pinyin: Kǎ ēn 】 Kahn
卡尔 【pinyin: Kǎ ěr 】 Karl (name)
卡尔·马克思 【pinyin: Kǎ ěr · Mǎ kè sī 】 Karl Marx (1818-1883), German socialist philosopher, political activist and founder of Marxism
卡尔巴拉 【pinyin: Kǎ ěr bā lā 】 Karbala (city in Iraq)
喀尔巴阡山脉 【pinyin: Kā ěr bā qiān Shān mài 】 Carpathian Mountains, 1500-km mountain range in Central and Eastern Europe
卡尔德龙 【pinyin: Kǎ ěr dé lóng 】 Calderon (Hispanic name)
卡尔顿 【pinyin: Kǎ ěr dùn 】 Carleton
卡尔加里 【pinyin: Kǎ ěr jiā lǐ 】 Calgary, largest city of Alberta, Canada
喀尔喀 【pinyin: Kā ěr kā 】 Khalkha, largest subgroup of Mongol people
卡尔斯鲁厄 【pinyin: Kǎ ěr sī lǔ è 】 Karlsruhe (city in Germany)
卡尔文 【pinyin: Kǎ ěr wén 】 Calvin (name)
卡尔文克莱因 【pinyin: Kǎ ěr wén Kè lái yīn 】 Calvin Klein CK (brand)
卡尔扎伊 【pinyin: Kǎ ěr zā yī 】 Hamid Karzai (1957-), Afghan politician, president 2004-2014
卡方 【pinyin: kǎ fāng 】 chi-square (math.)
咖啡 【pinyin: kā fēi 】 coffee (loanword) CL:杯[bēi
咖啡伴侣 【pinyin: Kā fēi Bàn lǚ 】 Coffee-mate (non-dairy creamer manufactured by Nestlé)
咖啡店 【pinyin: kā fēi diàn 】 café coffee shop
咖啡豆 【pinyin: kā fēi dòu 】 coffee beans
咖啡馆 【pinyin: kā fēi guǎn 】 café coffee shop CL:家[jiā
咖啡馆儿 【pinyin: kā fēi guǎnr 】 café coffee shop
咖啡壶 【pinyin: kā fēi hú 】 coffee pot coffee maker
咖啡机 【pinyin: kā fēi jī 】 coffee machine coffee maker
咖啡妹 【pinyin: kā fēi mèi 】 【粤: gaa3 fe1 mui6 】 lit. coffee girl, a nickname for female traffic inspectors of Hong Kong
咖啡色 【pinyin: kā fēi sè 】 coffee color brown
咖啡室 【pinyin: kā fēi shì 】 coffee shop
咖啡厅 【pinyin: kā fēi tīng 】 coffee shop
咖啡屋 【pinyin: kā fēi wū 】 coffee house café CL:家[jiā
咖啡因 【pinyin: kā fēi yīn 】 caffeine (loanword)
冚唪唥 【pinyin: kà fěng lang 】 【粤: ham6 baang6 laang6 】 (pronoun determiner predeterminer) entire; all, everything
卡夫 【pinyin: Kǎ fū 】 Kraft, US food company
卡夫卡 【pinyin: Kǎ fū kǎ 】 Franz Kafka (1883-1924), Czech Jewish writer
冚国旗 【pinyin: kà guó qí 】 【粤: ham6 gwok3 kei4 】 lit. to cover a coffin with the national flag, meaning one has the honour to die for his her nation 2. use as a curse on one to died, especially government officials
咔叽 【pinyin: kǎ jī 】 khaki (loanword)
冚家 【pinyin: kà jiā 】 【粤: kam2 gaa1 】 the entire family
冚家铲 【pinyin: kà jiā chǎn 】 【粤: gam2 gaa1 caan2 】 curse one’s family to die (derogatory)
冚家铲 【pinyin: kà jiā chǎn 】 【粤: gam2 gaa1 caan2 】 to curse one’s family to die off completely (derog.)
冚家富贵 【pinyin: kà jiā fù guì 】 【粤: gam2 gaa1 fu3 gwai3 】 curse one’s family to suffer or die (derogatory)
卡介苗 【pinyin: kǎ jiè miáo 】 BCG vaccine bacillus Calmette-Guérin vaccine
咔咔声 【pinyin: kā kā shēng 】 【粤: kaa4 kaa2 seng1 】 Ka Ka, sound
卡拉 【pinyin: Kǎ lā 】 Kara, city in northern Togo 多哥[Duō gē Cara, Karla etc (name)
卡拉 【pinyin: kǎ lā 】 karaoke
卡拉比拉 【pinyin: Kǎ lā bǐ lā 】 Karabilah (Iraqi city)
卡拉布里亚 【pinyin: Kǎ lā bù lǐ yà 】 Calabria, southernmost Italian province
喀拉汗国 【pinyin: Kā lā Hán guó 】 Karakhan Dynasty of central Asia, 8th-10th century
喀拉汗王朝 【pinyin: Kā lā hán Wáng cháo 】 Karakhan dynasty of central Asia, 8th-10th century
卡拉季奇 【pinyin: Kǎ lā jì jī 】 Radovan Karadžić (1945-), former Bosnian Serb leader and war criminal
卡拉奇那 【pinyin: Kǎ lā jī nà 】 Krajina (former Yugoslavia)
卡拉胶 【pinyin: kǎ lā jiāo 】 carageenan (chemistry)
喀啦喀啦 【pinyin: kā lā kā lā 】 (onom.) clank
卡拉卡斯 【pinyin: Kǎ lā kǎ sī 】 Caracas, capital of Venezuela (Tw)
喀拉喀托 【pinyin: Kā lā kā tuō 】 Krakatoa island and volcano in the Sunda Strait
喀拉喀托火山 【pinyin: Kā lā kā tuō huǒ shān 】 Krakatoa (volcanic island in Indonesia)
喀喇昆仑公路 【pinyin: Kā lǎ kun lún Gōng lù 】 Karakorum Highway, linking Pakistan and Xinjiang
喀喇昆仑山 【pinyin: Kā lǎ kun lún Shān 】 Karakorum mountain range in west Xinjiang
喀拉昆仑山 【pinyin: Kā lā kun lún shān 】 Karakorum mountains
喀喇昆仑山脉 【pinyin: Kā lǎ kun lún Shān mài 】 Karakorum mountain range in west Xinjiang
喀拉拉邦 【pinyin: Kā lā lā bāng 】 Kerala (state in India)
卡拉马佐夫兄弟 【pinyin: Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì 】 Brothers Karamazov by Dostoevsky 陀思妥耶夫斯基
卡拉姆昌德 【pinyin: Kǎ lā mǔ chāng dé 】 Karamchand (name)
卡拉OK 【pinyin: kǎ lā O K 】 karaoke (loanword)
卡拉奇 【pinyin: Kǎ lā qí 】 Karachi (Pakistan)
喀喇沁 【pinyin: Kā lǎ qìn 】 Harqin (Mongol: guard) Harqin banner or Kharchin khoshuu in Chifeng 赤峰[Chì fēng, Inner Mongolia also Harqin Left Mongol autonomous county in Chaoyang 朝陽|朝阳, Liaoning
喀喇沁旗 【pinyin: Kā lǎ qìn qí 】 Harqin banner or Kharchin khoshuu in Chifeng 赤峰[Chì fēng, Inner Mongolia
喀喇沁左翼蒙古族自治县 【pinyin: Kā lǎ qìn Zuǒ yì Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 】 Harqin Left Mongol autonomous county in Chaoyang 朝陽|朝阳, Liaoning
卡拉什尼科夫 【pinyin: Kǎ lā shí ní kē fū 】 Kalashnikov (the AK-47 assault rifle)
卡乐星 【pinyin: Kǎ lè xīng 】 Carl’s Jr. (fast-food restaurant chain)
咖哩 【pinyin: kā li 】 curry (loanword)
卡利多尼亚 【pinyin: Kǎ lì duō ní yà 】 Caledonia
卡利卡特 【pinyin: Kǎ lì kǎ tè 】 Calicut, town on Arabian sea in Kerala, India
卡利科 【pinyin: kǎ lì kē 】 calico (woven cloth from Caldicot, Kerala, India)
卡利亚里 【pinyin: Kǎ lì yà lǐ 】 Cagliari, Sardinia
卡路里 【pinyin: kǎ lù lǐ 】 calorie (loanword)
卡洛驰 【pinyin: Kǎ luò chí 】 Crocs, Inc.
卡骆驰 【pinyin: Kǎ luò chí 】 Crocs, Inc.
卡罗利纳 【pinyin: Kǎ luó lì nà 】 Carolina (Puerto Rico)
卡洛娜 【pinyin: kǎ luò nà 】 calzone (Italian pocket), folded pizza
卡洛斯 【pinyin: Kǎ luò sī 】 Carlos (name)
喀麦隆 【pinyin: Kā mài lóng 】 Cameroon
卡美拉 【pinyin: Kǎ měi lā 】 Gamera (Japanese ガメラ Gamera), Japanese movie monster
卡梅伦 【pinyin: Kǎ méi lún 】 Cameron (name)
卡美洛 【pinyin: Kǎ měi luò 】 Camelot, seat of legendary King Arthur
卡门 【pinyin: Kǎ mén 】 Carmen (name) Carmen, 1875 opera by Georges Bizet 比才 based on novel by Prosper Mérimée 梅里美[Méi lǐ měi
卡门贝 【pinyin: kǎ mén bèi 】 camembert cheese
卡门柏乳酪 【pinyin: Kǎ mén bó rǔ lào 】 Camembert (soft, creamy French cheese)
卡纳达语 【pinyin: Kǎ nà dá yǔ 】 Kannada (language)
卡纳蕾 【pinyin: kǎ nà lěi 】 canelé (a French pastry) (loanword)
喀纳斯湖 【pinyin: Kā nà sī Hú 】 Kanas Lake in Xinjiang
卡纳塔克邦 【pinyin: Kǎ nà tǎ kè bāng 】 Karnataka, southwest Indian state, capital Bangalore 班加羅爾|班加罗尔[Bān jiā luó ěr formerly Mysore
卡纳维尔角 【pinyin: Kǎ nà wéi ěr jiǎo 】 Cape Canaveral, Florida
卡纳维拉尔角 【pinyin: Kǎ nà wéi lā ěr jiǎo 】 Cape Canaveral, Florida, home of Kennedy space center 肯尼迪航天中心[Kěn ní dí Háng tiān Zhōng xīn
卡内基 【pinyin: Kǎ nèi jī 】 Carnegie (name) Andrew Carnegie (1835-1919), Scots American steel millionaire and philanthropist
卡内基梅隆大学 【pinyin: Kǎ nèi jī Méi lóng Dà xué 】 Carnegie Mellon University, Pittsburgh
卡尼丁 【pinyin: kǎ ní dīng 】 carnitine (loanword) (biochemistry)
卡侬 【pinyin: kǎ nóng 】 XLR connector
卡农 【pinyin: kǎ nóng 】 canon (music) (loanword)
卡奴 【pinyin: kǎ nú 】 a slave to one’s credit card sb who is unable to repay their credit card borrowings
喀奴特 【pinyin: Kā nú tè 】 Knuth or Canute (name)
卡帕 【pinyin: kǎ pà 】 kappa (Greek letter Κκ)
卡牌 【pinyin: kǎ pái 】 playing card
卡片 【pinyin: kǎ piàn 】 card
冚旗 【pinyin: kà qí 】 【粤: kam2 kei4 】 ‘drop flag’; illegally cover the ‘for hire’ sign on a taxi while still in service; describes the situation where someone has passed away in the line of duty (flag draped over coffin)
卡其 【pinyin: kǎ qí 】 khaki (loanword)
卡秋莎 【pinyin: Kǎ qiū shā 】 Katyusha (name) name of a Russian wartime song nickname of a rocket launcher used by the Red Army in WWII also written 喀秋莎
喀秋莎 【pinyin: Kā qiū shā 】 Katyusha (name) name of a Russian wartime song nickname of a rocket launcher used by the Red Army in WWII
卡萨布兰卡 【pinyin: Kǎ sà bù lán kǎ 】 Casablanca (Morocco’s economic capital)
卡萨诺瓦 【pinyin: Kǎ sà nuò wǎ 】 Giacomo Casanova (1725-1798), Italian adventurer known for womanizing
卡桑德拉 【pinyin: Kǎ sāng dé lā 】 Cassandra (given name) Cassandra (character in Greek mythology)
卡森城 【pinyin: Kǎ sēn chéng 】 Carson City, capital of Nevada
喀山 【pinyin: Kā shān 】 Kazan
卡珊德拉 【pinyin: Kǎ shān dé lā 】 Cassandra (given name) Cassandra (character in Greek mythology)
卡士 【pinyin: kǎ shì 】 【粤: kaa1 si6 】 movie cast
卡式 【pinyin: kǎ shì 】 cassette style (tape and tape player)
喀什 【pinyin: Kā shí 】 Kashgar or Qeshqer (Kāshí) city and prefecture in the west of Xinjiang near Kyrgyzstan
喀什地区 【pinyin: Kā shí dì qū 】 Qeshqer wilayiti, Kashgar or Kāshí prefecture in west Xinjiang near Kyrgyzstan
喀什噶尔 【pinyin: Kā shí gá ěr 】 Kashgar or Qeshqer (Chinese Kashi) in the west of Xinjiang near Kyrgyzstan
喀什市 【pinyin: Kā shí shì 】 Qeshqer Shehiri (Kashgar city) in the west of Xinjiang near Kyrgyzstan
卡死 【pinyin: kǎ sǐ 】 jammed stuck frozen (computer)
卡司 【pinyin: kǎ sī 】 (acting) cast (loanword)
卡斯翠 【pinyin: Kǎ sī cuì 】 Castries, capital of Saint Lucia (Tw)
卡斯蒂利亚 【pinyin: Kǎ sī dì lì yà 】 Castilla, old Spanish kingdom modern Spanish provinces of Castilla-Leon and Castilla-La Mancha
卡斯蒂利亚·莱昂 【pinyin: Kǎ sī dì lì yà · Lái áng 】 Castilla-Leon, north Spanish province
喀斯特 【pinyin: kā sī tè 】 karst (loanword) weathered limestone often forming caves
喀斯特地貌 【pinyin: kā sī tè dì mào 】 karst landform (weathered limestone, often forming caves)
卡斯特里 【pinyin: Kǎ sī tè lǐ 】 Castries, capital of Saint Lucia
卡斯特利翁 【pinyin: Kǎ sī tè lì wēng 】 Castellón
卡斯特罗 【pinyin: Kǎ sī tè luó 】 Castro (name) Fidel Castro or Fidel Alejandro Castro Ruz (1926-), Cuban revolutionary leader, prime minister 1959-1976, president 1976-2008
卡榫 【pinyin: kǎ sǔn 】 clip latch (on a clip-into-place component)
卡塔尔 【pinyin: Kǎ tǎ ěr 】 Qatar
卡塔赫纳 【pinyin: Kǎ tǎ hè nà 】 Cartagena
卡塔尼亚 【pinyin: Kǎ tǎ ní yà 】 Catania, Sicily
卡特 【pinyin: Kǎ tè 】 Carter (name) James Earl (Jimmy) Carter (1924-), US Democrat politician, president 1977-1981
卡特彼勒公司 【pinyin: Kǎ tè bǐ lè gōng sī 】 Caterpillar Inc.
卡特尔 【pinyin: kǎ tè ěr 】 cartel (loanword)
卡通 【pinyin: kǎ tōng 】 cartoon (loanword)
卡通片 【pinyin: kǎ tōng piàn 】 【粤: kaa1 tung1 pin2 】 (noun) cartoon
喀土穆 【pinyin: Kā tǔ mù 】 Khartoum, capital of Sudan
卡瓦格博峰 【pinyin: Kǎ wǎ gé bó fēng 】 Mt Kawakarpo (6740 m) in Yunnan, the highest peak of Meri snow mountains 梅里雪山[Méi lǐ xuě shān
卡哇伊 【pinyin: kǎ wā yī 】 cute adorable charming (loanword from Japanese)
卡哇依 【pinyin: kǎ wā yī 】 variant of 卡哇伊[kǎ wā yī
佧佤族 【pinyin: Kǎ wǎ zú 】 Wa, Kawa or Va ethnic group of Myanmar, south China and southeast Asia
卡文迪什 【pinyin: Kǎ wén dí shí 】 Cavendish (name) Henry Cavendish (1731-1810), English nobleman and pioneer experimental scientist
冚席瞓石 【pinyin: kà xí fèn shí 】 【粤: ham6 zek6 fan3 sek6 】 homeless; to sleep anywhere which is habitable
卡西米尔效应 【pinyin: Kǎ xī mǐ ěr xiào yìng 】 Casimir effect (attraction between two parallel metal plates due to quantum mechanical vacuum effects)
卡西莫夫 【pinyin: Kǎ xī mò fū 】 Kasimov (town in Russia)
卡西尼 【pinyin: Kǎ xī ní 】 Cassini (proper name)
卡西欧 【pinyin: Kǎ xī ōu 】 Casio
卡罅 【pinyin: kǎ xià 】 【粤: kaa1 laa3 】 gap (spoken)
卡仙尼 【pinyin: Kǎ xiān ní 】 Cassini space probe
卡宴 【pinyin: Kǎ yàn 】 Cayenne, capital of French Guiana
咖央酱 【pinyin: kā yāng jiàng 】 【粤: gaa3 jaang1 zoeng3 】 coconut jam
咖椰酱 【pinyin: kā yē jiàng 】 【粤: gaa3 je4 zoeng3 】 coconut jam
卡扎菲 【pinyin: Kǎ zhā fēi 】 (Colonel Muammar) Gaddafi (1942-2011), de facto leader of Libya from 1969-2011
卡债 【pinyin: kǎ zhài 】 credit card debt
卡纸 【pinyin: kǎ zhǐ 】 cardboard card stock
冚盅 【pinyin: kà zhōng 】 【粤: ham6 zung1 】 a container with a lid, mostly refers to ceramic ones
卡住 【pinyin: kǎ zhù 】 to jam to choke to clutch also pr.qiǎ zhù
卡座 【pinyin: kǎ zuò 】 booth (in restaurants etc) (loanword from “car seat”)
咔唑 【pinyin: kǎ zuò 】 carbazole (chemistry) (loanword)
慨 【pinyin: kǎi 】 【粤: koi3 】 (final particle) used for emphasising a statement with surprise or doubt; (pronoun) 1. Which; 2. Who; (adjective suffix) working with an adjective before a noun
开 【pinyin: kāi 】 【粤: hoi1 】 (verb) (of meeting, exhibition or events) to hold
揩 【pinyin: kāi 】 【粤: haai1 】 to get handsy on a female (Cantonese)
忾 【pinyin: kài 】 anger
愒 【pinyin: kài 】 to desire
欬 【pinyin: kài 】 to cough
凯 【pinyin: Kǎi 】 surname Kai
凯 【pinyin: kǎi 】 triumphant victorious chi (Greek letter Χχ)
剀 【pinyin: kǎi 】 carefully moderately
垲 【pinyin: kǎi 】 dry terrain
岂 【pinyin: kǎi 】 old variant of 愷|恺[kǎi old variant of 凱|凯[kǎi
恺 【pinyin: kǎi 】 joyful kind
慨 【pinyin: kǎi 】 【粤: koi3 】 old variant of 慨[kǎi to sigh (with emotion)
慨 【pinyin: kǎi 】 【粤: koi3 】 indignant generous to sigh (with emotion)
楷 【pinyin: kǎi 】 【粤: kaai2 】 model pattern regular script (calligraphic style)
铠 【pinyin: kǎi 】 armor
锴 【pinyin: kǎi 】 high quality iron
闿 【pinyin: kǎi 】 to loosen to open
颽 【pinyin: kǎi 】 balmy genial as wind
开 【pinyin: kāi 】 【粤: hoi1 】 to open to start to turn on to boil to write out (a prescription, check, invoice etc) to operate (a vehicle) carat (gold) abbr. for Kelvin, 開爾文|开尔文[Kāi ěr wén abbr. for 開本|开本[kāi běn, book format
揩 【pinyin: kāi 】 【粤: haai1 】 to wipe
锎 【pinyin: kāi 】 californium (chemistry)
开拔 【pinyin: kāi bá 】 to set out (of troops) departure start date (of military expedition)
开败 【pinyin: kāi bài 】 to wither and fall
开办 【pinyin: kāi bàn 】 to open to start (a business etc) to set up
开苞 【pinyin: kāi bāo 】 to deflower
开本 【pinyin: kāi běn 】 book format, similar to in-4°, in-8° etc (a 16开 format is roughly à) abbr. to 開|开[kāi
开笔 【pinyin: kāi bǐ 】 to start learning as a poet to write one’s first (poem, essay etc)
开闭幕式 【pinyin: kāi bì mù shì 】 opening and closing ceremonies
开便 【pinyin: kāi biàn 】 【粤: hoi1 bin6 】 the outer side; on the further side
开标 【pinyin: kāi biāo 】 【粤: hoi1 biu1 】 bid opening
开波 【pinyin: kāi bō 】 【粤: hoi1 bo1 】 kick off (soccer football)
开伯尔 【pinyin: Kāi bó ěr 】 Khyber province of Pakistan Northwest Frontier province
开伯尔山口 【pinyin: Kāi bó ěr shān kǒu 】 Khyber pass (between Pakistand and Afghanistan)
开埠 【pinyin: kāi bù 】 to open up a port for trade to open treaty ports
开步 【pinyin: kāi bù 】 to step forward to walk
揩擦 【pinyin: kāi cā 】 to wipe
开彩 【pinyin: kāi cǎi 】 【粤: hoi1 coi2 】 to draw the lottery
开采 【pinyin: kāi cǎi 】 to extract (ore or other resource from a mine) to exploit to mine
开餐 【pinyin: kāi cān 】 【粤: hoi1 caan1 】 have a meal (spoken)
开衩 【pinyin: kāi chà 】 slit (in clothing)
开畅 【pinyin: kāi chàng 】 happy and carefree
开场 【pinyin: kāi chǎng 】 to begin to open to start beginning of an event
开敞 【pinyin: kāi chǎng 】 wide open
开场白 【pinyin: kāi chǎng bái 】 prologue of play opening remarks preamble (of speeches, articles etc)
开车 【pinyin: kāi chē 】 【粤: hoi1 ce1 】 (verb) Start a car engine and drive
凯彻 【pinyin: Kǎi chè 】 variant of 愷撒|恺撒, Caesar (emperor)
恺彻 【pinyin: Kǎi chè 】 variant of 愷撒|恺撒, Caesar (emperor) used by Yan Fu 嚴復|严复
开车 【pinyin: kāi chē 】 【粤: hoi1 ce1 】 to drive a car
开车人 【pinyin: kāi chē rén 】 driver person driving a vehicle
开城 【pinyin: Kāi chéng 】 Kaesong or Gaeseong city in southwest North Korea, close to the border with South Korea and a special economic zone for South Korean companies
开诚 【pinyin: kāi chéng 】 to be honest to show sincerity
开诚布公 【pinyin: kāi chéng bù gōng 】 variant of 開誠布公|开诚布公[kāi chéng bù gōng
开诚布公 【pinyin: kāi chéng bù gōng 】 lit. deal sincerely and fairly (idiom); frank and open-minded plain speaking Let’s talk frankly and openly between ourselves. to put one’s cards on the table
开城市 【pinyin: Kāi chéng shì 】 Kaesong or Gaeseong city in southwest North Korea, close to the border with South Korea and a special economic zone for South Korean companies
开诚相见 【pinyin: kāi chéng xiāng jiàn 】 candid and open (idiom)
开出 【pinyin: kāi chū 】 【粤: hoi1 ceot1 】 to issue; to offer; (of vehicle) to depart from
开除 【pinyin: kāi chú 】 to expel
开初 【pinyin: kāi chū 】 at the outset at first early
开除党籍 【pinyin: kāi chú dǎng jí 】 to expel from the Party
开除学籍 【pinyin: kāi chú xué jí 】 to expel from school
开船 【pinyin: kāi chuán 】 to set sail
开创 【pinyin: kāi chuàng 】 to initiate to start to found
开创性 【pinyin: kāi chuàng xìng 】 innovative
开春 【pinyin: kāi chun 】 beginning of spring the lunar New Year
开大 【pinyin: kāi dà 】 【粤: hoi1 daai6 】 to open wide; to turn up; to defecate
开打 【pinyin: kāi dǎ 】 (of a sports competition or match) to commence (of a war or battle) to break out to perform acrobatic or choreographed fighting (in Chinese opera) to brawl to come to blows
凯达格兰 【pinyin: Kǎi dá gé lán 】 Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner
凯达格兰族 【pinyin: Kǎi dá gé lán zú 】 Ketagalan, one of the indigenous peoples of Taiwan, esp. northeast corner
开大价 【pinyin: kāi dà jià 】 【粤: hoi1 daai6 gaa3 】 to ask for something very unreasonably expensive, usually money
开大油门 【pinyin: kāi dà yóu mén 】 to open the throttle to accelerate to let her rip
开单 【pinyin: kāi dān 】 to bill to open a tab
开档 【pinyin: kāi dàng 】 【粤: hoi1 dong3 】 the opening of a business
开裆裤 【pinyin: kāi dāng kù 】 open pants (for infants before toilet training)
开刀 【pinyin: kāi dāo 】 【粤: hoi1 dou1 】 (verb) o undergo a surgery
开道 【pinyin: kāi dào 】 to clear the way
开导 【pinyin: kāi dǎo 】 to talk sb round to straighten sth out to enlighten
开刀 【pinyin: kāi dāo 】 【粤: hoi1 dou1 】 (of a surgeon) to perform an operation (of a patient) to have an operation to decapitate to behead to single out as a point of attack
开倒车 【pinyin: kāi dào chē 】 to drive in reverse fig. to take a backward step retrogressive trying to turn the clock back
开灯 【pinyin: kāi dēng 】 to turn on the light
开底 【pinyin: kāi dǐ 】 【粤: hoi1 dai2 】 open base; the outer side
凯蒂 【pinyin: Kǎi dì 】 Kitty (name)
开地 【pinyin: kāi dì 】 to clear land (for cultivation) to open up land
凯迪拉克 【pinyin: Kǎi dí lā kè 】 Cadillac
凯蒂猫 【pinyin: Kǎi dì Māo 】 Hello Kitty
开店 【pinyin: kāi diàn 】 to open shop
开吊 【pinyin: kāi diào 】 to hold memorial service to hold a funeral
开冻 【pinyin: kāi dòng 】 to thaw to melt
开动 【pinyin: kāi dòng 】 to start to set in motion to move to march to dig in (eating) to tuck in (eating)
开都河 【pinyin: Kāi dū Hé 】 Kaidu River, Xinjiang
开端 【pinyin: kāi duān 】 start beginning
开恩 【pinyin: kāi ēn 】 to give a favor (used of Christian God)
凯恩斯 【pinyin: Kǎi ēn sī 】 Keynes (name) John Maynard Keynes (1883-1946), influential British economist
凯尔特人 【pinyin: Kǎi ěr tè rén 】 Celt
开尔文 【pinyin: Kāi ěr wén 】 Lord Kelvin 1824-1907, British physicist (William Thomson) Kelvin (temperature scale)
开发 【pinyin: kāi fā 】 to exploit (a resource) to open up (for development) to develop
开罚单 【pinyin: kāi fá dān 】 to issue an infringement notice
开发公司 【pinyin: kāi fa gōng sī 】 【粤: hoi1 faat3 gung1 si1 】 a development company
开发过程 【pinyin: kāi fā guò chéng 】 development process
开发环境 【pinyin: kāi fā huán jìng 】 development environment (computer)
凯法劳尼亚 【pinyin: Kǎi fǎ láo ní yà 】 Kefalonia, Greek Island in the Ionian sea
开发区 【pinyin: kāi fā qū 】 development zone
开发人员 【pinyin: kāi fā rén yuán 】 developer
开发商 【pinyin: kāi fā shāng 】 developer (of real estate, a commercial product etc)
开发银行 【pinyin: kāi fā yín háng 】 development bank
开发周期 【pinyin: kāi fā zhōu qī 】 development cycle development period also written 開發週期|开发周期
开发周期 【pinyin: kāi fā zhōu qī 】 development cycle development period
开饭 【pinyin: kāi fàn 】 to serve a meal
开饭喇 【pinyin: kāi fàn lǎ 】 【粤: hoi1 faan6 laa1 】 it’s time to have dinner: “dinner time!”
开房 【pinyin: kāi fáng 】 【粤: hoi1 fong2 】 original meaning: booking and subsequently staying in a hotel room, current usage: to have sex in a hotel room
开放 【pinyin: kāi fàng 】 to bloom to open to be open (to the public) to open up (to the outside) to be open-minded unrestrained by convention unconstrained in one’s sexuality
开方 【pinyin: kāi fāng 】 to extract a square root
开放电路 【pinyin: kāi fàng diàn lù 】 【粤: hoi1 fong3 din6 lou6 】 open circuit
开房间 【pinyin: kāi fáng jiān 】 to take a hotel room to rent a room
开放日 【pinyin: kāi fàng rì 】 【粤: hoi1 fong3 jat6 】 (public) open day
开放式网络 【pinyin: kāi fàng shì wǎng luò 】 open network
开放式系统 【pinyin: kāi fàng shì xì tǒng 】 open system(s)
开放系统 【pinyin: kāi fàng xì tǒng 】 open system
开放系统互连 【pinyin: kāi fàng xì tǒng hù lián 】 open systems interconnection OSI
开放性 【pinyin: kāi fàng xìng 】 openness
开放源代码 【pinyin: kāi fàng yuán dài mǎ 】 see 開放源碼|开放源码[kāi fàng yuán mǎ
开放源码 【pinyin: kāi fàng yuán mǎ 】 open source (computing)
开放源码软件 【pinyin: kāi fàng yuán mǎ ruǎn jiàn 】 open source software (OSS)
开放政策 【pinyin: kāi fàng zhèng cè 】 【粤: hoi1 fong3 zing3 caak3 】 open door policy
凯风 【pinyin: kǎi fēng 】 【粤: hoi2 fung1 】 a part of The Book of Songs in ancient China
开封 【pinyin: Kāi fēng 】 Kaifeng prefecture-level city in Henan, old capital of Northern Song, former provincial capital of Henan old name Bianliang 汴梁
开封地区 【pinyin: Kāi fēng dì qū 】 Kaifeng prefecture in Henan
开封府 【pinyin: Kāi fēng fǔ 】 Kaifeng as the capital of Northern Song dynasty
开封市 【pinyin: Kāi fēng shì 】 Kaifeng prefecture-level city in Henan, old capital of Northern Song, former provincial capital of Henan old name Bianliang 汴梁
开封县 【pinyin: Kāi fēng xiàn 】 Kaifeng county in Kaifeng, Henan
开服 【pinyin: kāi fú 】 to start the servers (for an online game, typically after the system has been shut down for maintenance, upgrade etc)
开福 【pinyin: Kāi fú 】 Kaifu district of Changsha city 長沙市|长沙市[Cháng shā shì, Hunan
开赴 【pinyin: kāi fù 】 (of troops) to depart for to head for
凯芙拉 【pinyin: Kǎi fú lā 】 Kevlar
凯夫拉 【pinyin: Kǎi fū lā 】 Kevlar
开福区 【pinyin: Kāi fú qū 】 Kaifu district of Changsha city 長沙市|长沙市[Cháng shā shì, Hunan
开杆 【pinyin: kāi gǎn 】 to tee off (golf) to break (snooker)
开高叉 【pinyin: kāi gāo chā 】 slit dress
凯歌 【pinyin: kǎi gē 】 triumphal hymn victory song paean
开革 【pinyin: kāi gé 】 to fire to discharge
开工 【pinyin: kāi gōng 】 【粤: hoi1 gung1 】 (verb) Start working
开工 【pinyin: kāi gōng 】 【粤: hoi1 gung1 】 to begin work (of a factory or engineering operation) to start a construction job
开弓不放箭 【pinyin: kāi gōng bù fàng jiàn 】 lit. to draw the bow without shooting the arrow (idiom) fig. to bluff to be all talk and no action false bravado
开工典礼 【pinyin: kāi gōng diǎn lǐ 】 【粤: hoi1 gung1 din2 lai5 】 the opening ceremony; the commencement ceremony; the groundbreaking ceremony
开弓没有回头箭 【pinyin: kāi gōng méi yǒu huí tóu jiàn 】 lit. once you’ve shot the arrow, there’s no getting it back (idiom) fig. once you started sth, there’s no turning back to have to finish what one started to be determined to reach one’s goals in spite of setbacks
开古 【pinyin: kāi gǔ 】 【粤: hoi1 gu2 】 reveal the answer for a riddle or puzzle
开挂 【pinyin: kāi guà 】 to cheat in an online game (abbr. for 開外掛|开外挂[kāi wài guà) (coll.) unbelievably good
开关 【pinyin: kāi guān 】 power switch gas valve to open the city (or frontier) gate to open and close to switch on and off
开罐头 【pinyin: kāi guàn tóu 】 【粤: hoi1 gun3 tau2 】 to open a can
开光 【pinyin: kāi guāng 】 eye-opening ceremony for a religious idol (Buddhism) to consecrate to bless transparent translucent haircut shaving the head or face (humorous) a method of decoration first light (astronomy)
开国 【pinyin: kāi guó 】 to found a state to open a closed country
开锅 【pinyin: kāi guō 】 (of a pot) to boil
开国功臣 【pinyin: kāi guó gōng chén 】 outstanding founding minister (title given to reward loyal general or vassal of new dynasty or state)
开国元勋 【pinyin: kāi guó yuán xun 】 variant of 開國元勳|开国元勋, founding figure (of country or dynasty) founding father fig. also used of company, school etc
开国元勋 【pinyin: kāi guó yuán xun 】 founding figure (of a country or dynasty) founding father fig. also used of company or school etc
开航 【pinyin: kāi háng 】 【粤: hoi1 hong4 】 to set sail
开河 【pinyin: kāi hé 】 to open a river to dig a canal to thaw (of river)
开河期 【pinyin: kāi hé qī 】 thawing and opening up of frozen river in spring
开黑店 【pinyin: kāi hēi diàn 】 lit. to open an inn that kills and robs guests (esp. in traditional fiction) fig. to carry out a scam to run a protection racket daylight robbery
开红盘 【pinyin: kāi hóng pán 】 (of a store) to open for business for the first time in the New Year (of a business) to be profitable (of a stock market) to rise (sport) to win one’s first match of a competition
开后门 【pinyin: kāi hòu mén 】 to open the back door fig. under the counter to do a secret or dishonest deal to let sth in by the back door
开壶 【pinyin: kāi hú 】 pot of boiling water
开户 【pinyin: kāi hù 】 to open an account (bank etc)
开化 【pinyin: kāi huà 】 to become civilized to be open-minded (of ice) to thaw
开花 【pinyin: kāi huā 】 to bloom to blossom to flower fig. to burst open to feel happy or elated new development grows out
开花结果 【pinyin: kāi huā jiē guǒ 】 【粤: hoi1 faa1 git3 gwo2 】 to blossom and bear fruit ——to have a positive result
开花期 【pinyin: kāi huā qī 】 【粤: hoi1 faa1 kei4 】 florescence;anthesis; the flowering period; the flower blooming season
开化县 【pinyin: Kāi huà xiàn 】 Kaihua county in Quzhou 衢州[Qú zhōu, Zhejiang
开花衣 【pinyin: kāi huā yī 】 to open a bale of cotton
开怀 【pinyin: kāi huái 】 to one’s heart’s content without restraint
开荒 【pinyin: kāi huāng 】 to open up land (for agriculture)
开荒牛 【pinyin: kāi huāng niú 】 【粤: hoi1 fong1 ngau4 】 a hardworking founder (slang)
开花儿 【pinyin: kāi huār 】 erhua variant of 開花|开花[kāi huā
开会 【pinyin: kāi huì 】 to hold a meeting to attend a meeting
开会祈祷 【pinyin: kāi huì qí dǎo 】 invocation
开荤 【pinyin: kāi hun 】 to resume a meat diet to eat meat again after a period of fasting fig. novel experience
开镬 【pinyin: kāi huò 】 【粤: hoi1 wok6 】 rape (slang)
开伙 【pinyin: kāi huǒ 】 to start providing food to open today’s service in a canteen
开火 【pinyin: kāi huǒ 】 to open fire
开集 【pinyin: kāi jí 】 open set (math.)
开霁 【pinyin: kāi jì 】 to clear up (of weather)
开机 【pinyin: kāi jī 】 to start an engine to boot up (a computer) to press Ctrl-Alt-Delete to begin shooting a film or TV show
铠甲 【pinyin: kǎi jiǎ 】 armor
开价 【pinyin: kāi jià 】 to quote a price seller’s first offer
开架 【pinyin: kāi jià 】 open shelves (in self-service store or user access library)
开间 【pinyin: kāi jiān 】 alcove bay in a room unit of length used for rooms, approx. 3.3 meters
开奖 【pinyin: kāi jiǎng 】 to announce the winners in a lottery
开讲 【pinyin: kāi jiǎng 】 to begin a lecture to start on a story
开江 【pinyin: Kāi jiāng 】 Kaijiang county in Dazhou 達州|达州[Dá zhōu, Sichuan
开疆 【pinyin: kāi jiāng 】 to pioneer a frontier area to open up new territory
开江县 【pinyin: Kāi jiāng xiàn 】 Kaijiang county in Dazhou 達州|达州[Dá zhōu, Sichuan
开讲有话 【pinyin: kāi jiǎng yǒu huà 】 【粤: hoi1 gong2 jau5 waa6 】 as the saying goes
开交 【pinyin: kāi jiāo 】 (used with negative) to conclude (impossible) to end (can’t) finish
开胶 【pinyin: kāi jiāo 】 to come unglued to come apart
开戒 【pinyin: kāi jiè 】 to end abstinence to resume (drinking) after a break to break (a taboo)
开解 【pinyin: kāi jiě 】 to straighten out to explain to ease sb’s anxiety
开禁 【pinyin: kāi jìn 】 to lift a ban to lift a curfew
开襟 【pinyin: kāi jīn 】 buttoned Chinese tunic unbuttoned (to cool down)
开金 【pinyin: kāi jīn 】 carated gold (alloy containing stated proportion of gold)
开襟冷衫 【pinyin: kāi jīn lěng shān 】 【粤: hoi1 kam1 laang1 saam1 】 a cardigan
开襟衫 【pinyin: kāi jīn shān 】 cardigan
开镜 【pinyin: kāi jìng 】 【粤: hoi1 geng3 】 to start shooting
开酒费 【pinyin: kāi jiǔ fèi 】 corkage fee
开局 【pinyin: kāi jú 】 opening (chess etc) early stage of game, match, work, activity etc
开卷 【pinyin: kāi juàn 】 to open a book open-book (exam)
开卷有益 【pinyin: kāi juàn yǒu yì 】 lit. opening a book is profitable (idiom); the benefits of education
开掘 【pinyin: kāi jué 】 to excavate to dig out fig. to investigate (in an archive)
开开心心 【pinyin: kāi kai xīn xīn 】 【粤: hoi1 hoi1 sam1 sam1 】 to be happy; happily
开课 【pinyin: kāi kè 】 school begins give a course teach a subject
开垦 【pinyin: kāi kěn 】 to clear a wild area for cultivation to put under the plow
开坑 【pinyin: kāi kēng 】 【粤: hoi1 haang1 】 to open up; to dig a ditch
开口 【pinyin: kāi kǒu 】 【粤: hoi1 hau2 】 to request or ask for
开口 【pinyin: kāi kǒu 】 【粤: hoi1 hau2 】 to open one’s mouth to start to talk
开口成脏 【pinyin: kāi kǒu chéng zāng 】 (Internet slang) to use foul language (pun on 出口成章[chū kǒu chéng zhāng)
开口及着脷 【pinyin: kāi kǒu jí zhe lì 】 【粤: hoi1 hau2 kap6 zoek6 lei6 】 (literally: to open one’s mouth and bite one’s tongue); to be consistently saying the wrong thing
开口夹着脷 【pinyin: kāi kǒu jiā zhe lì 】 【粤: hoi1 hau2 gap3 zoek6 lei6 】 to say something that is not supposed to be talked about or something that causes embarrassment or that will offend others
开口埋口 【pinyin: kāi kǒu mái kǒu 】 【粤: hoi1 hau2 maai4 hau2 】 to talk about something always
开口梦 【pinyin: kāi kǒu mèng 】 【粤: hoi1 hau2 mung6 】 to talk aloud whilst dreaming, to sleep talk; to talk nonsense
开口有话 【pinyin: kāi kǒu yǒu huà 】 【粤: hoi1 hau2 jau5 waa6 】 as the saying goes…..
开口枣 【pinyin: kāi kǒu zǎo 】 【粤: hoi1 hau2 zou2 】 deep fried sesame balls, a type of snack
开口子 【pinyin: kāi kǒu zi 】 a dike breaks fig. to provide facilities (for evil deeds) to open the floodgates
开快车 【pinyin: kāi kuài chē 】 an express train sets off fig. to work in haste to rush
开旷 【pinyin: kāi kuàng 】 open and vast
开矿 【pinyin: kāi kuàng 】 to mine to open a seam
开阔 【pinyin: kāi kuò 】 wide open (spaces) to open up
开朗 【pinyin: kāi lǎng 】 spacious and well-lit open and clear (of character) optimistic cheerful carefree
开嚟 【pinyin: kāi lí 】 【粤: hoi1 lai2 】 open it (spoken)
凯利 【pinyin: Kǎi lì 】 Kelly (person name)
凯里 【pinyin: Kǎi lǐ 】 Kaili city in Guizhou, capital of Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南苗族侗族自治州|黔东南苗族侗族自治州
开犁 【pinyin: kāi lí 】 to start plowing to plow the first furrow
开例 【pinyin: kāi lì 】 to create a precedent
开立 【pinyin: kāi lì 】 to found or start
凯里市 【pinyin: Kǎi lǐ shì 】 Kaili city in Guizhou, capital of Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南苗族侗族自治州|黔东南苗族侗族自治州
开镰 【pinyin: kāi lián 】 to start the harvest
开脸 【pinyin: kāi liǎn 】 (of a bride-to-be) to remove facial hair and trim hairline (old) to carve a face
开列 【pinyin: kāi liè 】 to make (a list) to list
开裂 【pinyin: kāi liè 】 to split open to dehisce (of fruit or cotton bolls, to split open)
凯林赛 【pinyin: kǎi lín sài 】 keirin cycle race (paced stadium event) translit. of Japanese けいりん 競輪|竞轮
开溜 【pinyin: kāi liū 】 to leave in stealth to slip away
开笼雀 【pinyin: kāi lóng què 】 【粤: hoi1 lung4 zoek2 】 a talkative person; literally “open cage bird”; someone who is rejoicing on regaining freedom
开炉 【pinyin: kāi lú 】 to open a furnace to start up a furnace
开路 【pinyin: kāi lù 】 to open up a path to make one’s way through to construct a road (electricity) open circuit
开鲁 【pinyin: Kāi lǔ 】 Kailu county in Tongliao 通遼|通辽[Tōng liáo, Inner Mongolia
开绿灯 【pinyin: kāi lǜ dēng 】 to give the green light to give the go-ahead
开鲁县 【pinyin: Kāi lǔ xiàn 】 Kailu county in Tongliao 通遼|通辽[Tōng liáo, Inner Mongolia
开路先锋 【pinyin: kāi lù xiān fēng 】 pioneer trailbreaker
开罗 【pinyin: Kāi luó 】 Cairo, capital of Egypt
开锣 【pinyin: kāi luó 】 to beat the gong to open a performance
开罗大学 【pinyin: Kāi luó Dà xué 】 Cairo University
开锣喝道 【pinyin: kāi luó hè dào 】 to clear a street by banging gongs and shouting loudly (idiom)
开埋井俾人食水 【pinyin: kāi mái jǐng bǐ rén shí shuǐ 】 【粤: hoi1 maai4 zeng2 bei2 jan4 sik6 seoi2 】 to work so hard for something (especially something that one has initiated from scratch) only for someone else to take the credit
开麦拉 【pinyin: kāi mài lā 】 camera (loanword)
开满 【pinyin: kāi mǎn 】 to bloom abundantly
开曼群岛 【pinyin: Kāi màn Qún dǎo 】 Cayman Islands
开门 【pinyin: kāi mén 】 【粤: hoi1 mun4 】 to speak out (from one’s heart)
开门 【pinyin: kāi mén 】 【粤: hoi1 mun4 】 to open a door (lit. and fig.) to open for business
开门办学 【pinyin: kāi mén bàn xué 】 【粤: hoi1 mun4 baan6 hok6 】 open-door schooling
开门红 【pinyin: kāi mén hóng 】 a good beginning
开门见山 【pinyin: kāi mén jiàn shān 】 lit. to open the door and see the mountain; fig. to get right to the point (idiom)
开门炮 【pinyin: kāi mén pào 】 firecrackers set off at the stroke of midnight on New Year’s Day (a Chinese tradition)
开门七件事 【pinyin: kāi mén qī jiàn shì 】 【粤: hoi1 mun4 cat1 gin6 si6 】 the seven necessities of life: firewood, rice, oil, salt, sauce, vinegar and tea
开门揖盗 【pinyin: kāi mén yī dào 】 leaving the door open invites the thief (idiom); to invite disaster by giving evildoers a free hand
开蒙 【pinyin: kāi méng 】 (old) (of a child) to begin schooling
开面 【pinyin: kāi miàn 】 【粤: hoi1 min6 】 a face painting technique used for the applying make up on the actors in Cantonese opera; a traditional wedding custom for the Han Chinese ethnic group, which involves the plucking of a bride’s fine facial hair and hair combing; the curving of the facial features on the statue of a god
开明 【pinyin: kāi míng 】 enlightened open-minded enlightenment
开明车马 【pinyin: kāi míng chē mǎ 】 【粤: hoi1 ming4 geoi1 maa5 】 to show the intention or purpose of doing something such that it is very obvious to all; to be upfront about something
开明君主 【pinyin: kāi míng jun zhǔ 】 enlightened sovereign
楷模 【pinyin: kǎi mó 】 model example
开皌 【pinyin: kāi mò 】 to receive condolences
开幕 【pinyin: kāi mù 】 【粤: hoi1 mok6 】 opening ceremony; grand opening
开幕 【pinyin: kāi mù 】 【粤: hoi1 mok6 】 to open (a conference) to inaugurate
开幕词 【pinyin: kāi mù cí 】 opening speech (at a conference)
开幕典礼 【pinyin: kāi mù diǎn lǐ 】 opening ceremony
开幕式 【pinyin: kāi mù shì 】 opening ceremony
凯尼恩 【pinyin: Kǎi ní ēn 】 Kenyon Canyon (name)
开年 【pinyin: kāi nián 】 【粤: hoi1 nin4 】 meal for Chinese New Year served with meat
开拍 【pinyin: kāi pāi 】 to begin shooting (a movie, a scene of a movie etc) to start the bidding (auction) to start a trading session (stock market)
开盘 【pinyin: kāi pán 】 to commence trading (stock market)
开盘汇率 【pinyin: kāi pán huì lǜ 】 opening exchange rate
开炮 【pinyin: kāi pào 】 to open fire
开篷车 【pinyin: kāi péng chē 】 【粤: hoi1 pung4 ce1 】 convertible (car)
开辟 【pinyin: kāi pì 】 to open up to set up to establish
开辟者 【pinyin: kāi pì zhě 】 pioneer groundbreaker
开片 【pinyin: kāi piàn 】 【粤: hoi1 pin2 】 (verb) to fight; to combat; to go into a fight with (with weapons e.g. knife); to start a gang fight
开篇 【pinyin: kāi piān 】 start of literary work opening song of ballad in Tanci style 彈詞|弹词[tán cí
开票 【pinyin: kāi piào 】 to open ballot boxes to count votes to make out a voucher or invoice etc to write out a receipt
开屏 【pinyin: kāi píng 】 (a peacock) spreads its tail
开平 【pinyin: Kāi píng 】 Kaiping county level city in Jiangmen 江門|江门, Guangdong Kaiping district of Tangshan city 唐山市[Táng shān shì, Hebei
开平碉楼 【pinyin: kāi píng diāo lóu 】 【粤: hoi1 ping4 diu1 lau4 】 Kaiping Watchtowers, a place in Guangdong, China
开瓶费 【pinyin: kāi píng fèi 】 corkage fee
开瓶器 【pinyin: kāi píng qì 】 bottle opener
开平区 【pinyin: Kāi píng qū 】 Kaiping district of Tangshan city 唐山市[Táng shān shì, Hebei
开平市 【pinyin: Kāi píng shì 】 Kaiping county level city in Jiangmen 江門|江门, Guangdong
开铺 【pinyin: kāi pù 】 【粤: hoi1 pou3 】 open a shop (spoken)
开铺 【pinyin: kāi pù 】 【粤: hoi1 pou3 】 to open a store; to run a store
开普敦 【pinyin: Kāi pǔ dun 】 Cape Town (city in South Africa)
开普勒 【pinyin: Kāi pǔ lè 】 Johannes Kepler (1571-1630), German astronomer and formulator of Kepler’s laws of planetary motion
开启 【pinyin: kāi qǐ 】 to open to start (computing) to enable
开枪 【pinyin: kāi qiāng 】 to open fire to shoot a gun
开腔 【pinyin: kāi qiāng 】 to speak out to start speaking
开窍 【pinyin: kāi qiào 】 to get it straight to start to understand things properly enlightenment dawns
剀切 【pinyin: kǎi qiè 】 cogent earnest
开晴 【pinyin: kāi qíng 】 to brighten up
开球 【pinyin: kāi qiú 】 open ball (math.) to start a ball game to kick off (soccer) to tee off (golf)
开去 【pinyin: kāi qù 】 【粤: hoi1 heoi3 】 (of vehicle) to head for; to dimiss (someone from their job)
开区间 【pinyin: kāi qū jiān 】 open interval (in calculus)
慨然 【pinyin: kǎi rán 】 【粤: koi3 jin4 】 verb; emotion: sigh; also means give generously:(i.e. with gifts)
开刃 【pinyin: kāi rèn 】 to edge a knife, scissor, sword etc
恺撒 【pinyin: Kǎi sǎ 】 Caesar (name) Gaius Julius Caesar 100-42 BC by extension, emperor, Kaiser, Tsar
凯撒 【pinyin: Kǎi sā 】 Caesar or Kaiser (name)
凯撒酱 【pinyin: Kǎi sā jiàng 】 Caesar salad dressing
凯撒肋雅 【pinyin: Kǎi sā lèi yǎ 】 Caesarea (town in Israel, between Tel Aviv and Haifa)
开赛 【pinyin: kāi sài 】 to start a match the kick-off
开三次方 【pinyin: kāi sān cì fāng 】 cube root to extract a cube root
凯瑟琳 【pinyin: Kǎi sè lín 】 Catherine (name) Katherine
开膳 【pinyin: kāi shàn 】 【粤: hoi1 sin6 】 to start to eat
开山 【pinyin: kāi shān 】 to cut into a mountain (to open a mine) to open a monastery
开山鼻祖 【pinyin: kāi shān bí zǔ 】 founder
开山刀 【pinyin: kāi shān dāo 】 machete
开山祖师 【pinyin: kāi shān zǔ shī 】 founding master of a monastery founder originator
开设 【pinyin: kāi shè 】 to offer (goods or services) to open (for business etc)
开身 【pinyin: kāi shēn 】 【粤: hoi1 san1 】 departure of a boat or ferry (old slang)
开声 【pinyin: kāi shēng 】 【粤: hoi1 seng1 】 to speak out; to request; the act of “opening” the voice before singing
开市 【pinyin: kāi shì 】 to open a store for business to make the first transaction of the day
开示 【pinyin: kāi shì 】 to instruct (novices) to preach to teach to reveal
开释 【pinyin: kāi shì 】 to release (a prisoner)
揩拭 【pinyin: kāi shì 】 to wipe off to wipe clean
开始 【pinyin: kāi shǐ 】 to begin beginning to start initial CL:個|个[gè
开始比赛 【pinyin: kāi shǐ bǐ sài 】 to start a match to kick off
开士米 【pinyin: kāi shì mǐ 】 cashmere (loanword)
开始以前 【pinyin: kāi shǐ yǐ qián 】 before the beginning (of sth)
开手 【pinyin: kāi shǒu 】 【粤: hoi1 sau2 】 to (let something) leave from one’s hands; to start; to start a fight
开首 【pinyin: kāi shǒu 】 【粤: hoi1 sau2 】 in the beginning
楷书 【pinyin: kǎi shū 】 regular script (Chinese calligraphic style)
开涮 【pinyin: kāi shuàn 】 (coll.) to make fun of (sb) to play tricks on
开水 【pinyin: kāi shuǐ 】 boiled water boiling water
开枱 【pinyin: kāi sì 】 【粤: hoi1 toi2 】 to start a Mahjong game
开司米 【pinyin: kāi sī mǐ 】 cashmere (loanword)
开锁 【pinyin: kāi suǒ 】 to unlock
开台 【pinyin: kāi tái 】 【粤: hoi1 toi2 】 to play mahjong; to set a dining table
开台 【pinyin: kāi tái 】 【粤: hoi1 toi2 】 start of play opening of theatrical performance
开台锣鼓 【pinyin: kāi tái luó gǔ 】 opening gong gong strokes announcing start of opera performance
慨叹 【pinyin: kǎi tàn 】 【粤: koi3 taan3 】 to sigh with regret
开摊 【pinyin: kāi tān 】 【粤: hoi1 taan1 】 to open a stall
慨叹 【pinyin: kǎi tàn 】 【粤: koi3 taan3 】 to sigh with regret lament
开堂 【pinyin: kāi táng 】 to open a law court to set up a mourning hall
开膛手杰克 【pinyin: Kāi táng shǒu Jié kè 】 Jack the Ripper
凯特 【pinyin: Kǎi tè 】 Kate (name)
恺弟 【pinyin: kǎi tì 】 variant of 愷悌|恺悌[kǎi tì
恺悌 【pinyin: kǎi tì 】 happy and easygoing friendly
楷体 【pinyin: kǎi tǐ 】 regular script (Chinese calligraphic style)
开天避地 【pinyin: kāi tiān bì dì 】 to open the sky and divide the earth ref. to Pangu 盤古|盘古 in the Chinese creation myth
开天窗 【pinyin: kāi tiān chuāng 】 to leave a blank to mark censored area
开天辟地 【pinyin: kāi tiān pì dì 】 to split heaven and earth apart (idiom); refers to the Pangu 盤古|盘古[Pán gǔ creation myth
开天索价 【pinyin: kāi tiān suǒ jià 】 【粤: hoi1 tin1 sok3 gaa3 】 quoting at an unbelievable high price (spoken)
开天索价,落地还钱 【pinyin: kāi tiān suǒ jià , lào dì huán qián 】 【粤: hoi1 tin1 saak3, lok6 dei6 waan4 cin4 】 this phrase is used to describe during negotiations between two parties, the seller asking for a sky-high price whilst the buyer returns the offer with a rock bottom price
开庭 【pinyin: kāi tíng 】 to begin a (judicial) court session
开通 【pinyin: kāi tong 】 open-minded
开通 【pinyin: kāi tōng 】 to open up (windows for air, ideas for discussion, transportation routes etc)
开头 【pinyin: kāi tóu 】 【粤: hoi1 tau4 】 to start or commence
开头 【pinyin: kāi tóu 】 【粤: hoi1 tau4 】 beginning to start
开拖 【pinyin: kāi tuō 】 【粤: hoi1 to1 】 to start a fight
开拓 【pinyin: kāi tuò 】 to break new ground (for agriculture) to open up (a new seam) to develop (border regions) fig. to open up (new horizons)
开脱 【pinyin: kāi tuō 】 to exculpate to absolve to exonerate
开拓创新 【pinyin: kāi tuò chuàng xīn 】 【粤: hoi1 tok3 cong3 san1 】 pioneering and innovative
开拓性 【pinyin: kāi tuò xìng 】 pioneering groundbreaking
开拓者 【pinyin: kāi tuò zhě 】 pioneer
开脱罪责 【pinyin: kāi tuō zuì zé 】 to absolve sb from guilt to exonerate to exculpate
开挖 【pinyin: kāi wā 】 to dig out to excavate to scoop out
开外 【pinyin: kāi wài 】 over and above (some amount) beyond (budget)
开外挂 【pinyin: kāi wài guà 】 see 開掛|开挂[kāi guà
开玩笑 【pinyin: kāi wán xiào 】 【粤: hoi1 waan4 siu3 】 (verb) just kidding
开玩笑 【pinyin: kāi wán xiào 】 【粤: hoi1 waan4 siu3 】 to play a joke to make fun of to joke
开往 【pinyin: kāi wǎng 】 (of a bus, train etc) to leave for heading for
开味 【pinyin: kāi wèi 】 whet the appetite
开胃 【pinyin: kāi wèi 】 to whet the appetite appetizing to amuse oneself at sb’s expense to tease
开胃菜 【pinyin: kāi wèi cài 】 starter appetizer
开胃酒 【pinyin: kāi wèi jiǔ 】 aperitif wine
凯文 【pinyin: Kǎi wén 】 Kevin (person name)
开悟 【pinyin: kāi wù 】 to become enlightened (Buddhism)
开戏 【pinyin: kāi xì 】 to start an opera
凯茜·弗里曼 【pinyin: Kǎi xī · Fú lǐ màn 】 Cathy Freeman (1973-), Australian sprinter
开县 【pinyin: Kāi xiàn 】 Kai county in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan
开线 【pinyin: kāi xiàn 】 to come unsewn to split at the seam
开先 【pinyin: kāi xiān 】 at first
开消 【pinyin: kāi xiāo 】 variant of 開銷|开销[kāi xiāo
开销 【pinyin: kāi xiāo 】 to pay (expenses) expenses (old) to dismiss (an employee)
开小差 【pinyin: kāi xiǎo chāi 】 to be absent-minded to desert to abscond from the army absent without leave (AWOL)
开小会 【pinyin: kāi xiǎo huì 】 to whisper and chat (instead of listening during a meeting or lecture)
开小灶 【pinyin: kāi xiǎo zào 】 to give preferential treatment to give special attention
开心 【pinyin: kāi xīn 】 to feel happy to rejoice to have a great time to make fun of sb
开信刀 【pinyin: kāi xìn dāo 】 【粤: hoi1 seon3 dou1 】 a letter opener
开心果 【pinyin: kāi xīn guǒ 】 pistachio nuts fig. amusing person
开心见诚 【pinyin: kāi xīn jiàn chéng 】 【粤: hoi1 sam1 gin3 sing4 】 nothing to hide; be frank (slang)
开心颜 【pinyin: kāi xīn yán 】 to rejoice smiling
开许 【pinyin: kāi xǔ 】 (literary) to allow to permit
凯旋 【pinyin: kǎi xuán 】 【粤: hoi2 syun4 】 (noun) Victory
凯旋 【pinyin: kǎi xuán 】 【粤: hoi2 syun4 】 to return in triumph to return victorious
凯旋归来 【pinyin: kǎi xuán guī lái 】 【粤: hoi2 syun4 gwai1 loi4 】 return with victory
凯旋门 【pinyin: kǎi xuán mén 】 triumphal arch
开学 【pinyin: kāi xué 】 foundation of a University or College school opening the start of a new term
开学日 【pinyin: kāi xué rì 】 【粤: hoi1 hok6 jat6 】 the first day of school; commencement day
开筵 【pinyin: kāi yán 】 to host a banquet
开言 【pinyin: kāi yán 】 to start to speak
开颜 【pinyin: kāi yán 】 to smile to beam
开演 【pinyin: kāi yǎn 】 (of a play, movie etc) to begin
开眼 【pinyin: kāi yǎn 】 to open one’s eyes to widen one’s horizons
开眼界 【pinyin: kāi yǎn jiè 】 broaden, expand one’s horizons
开扬 【pinyin: kāi yáng 】 【粤: hoi1 joeng4 】 bright, open and spacious; cheerful
开阳 【pinyin: Kāi yáng 】 zeta Ursae Majoris in the Big Dipper Kaiyang county in Guiyang 貴陽|贵阳[Guì yáng, Guizhou
开阳县 【pinyin: Kāi yáng xiàn 】 Kaiyang county in Guiyang 貴陽|贵阳[Guì yáng, Guizhou
开药 【pinyin: kāi yào 】 to prescribe medicine
开夜 【pinyin: kāi yè 】 【粤: hoi1 je6 】 working into the night (spoken)
开业 【pinyin: kāi yè 】 to open a business to open a practice open (for business)
开夜车 【pinyin: kāi yè chē 】 to burn the midnight oil to work late into the night
开业大吉 【pinyin: kāi yè dà jí 】 celebration on opening a business
开议 【pinyin: kāi yì 】 to hold a (business) meeting to start negotiations
开印 【pinyin: kāi yìn 】 to start a print run
开映 【pinyin: kāi yìng 】 to start showing a movie
开硬弓 【pinyin: kāi yìng gōng 】 【粤: hoi1 ngaang6 gung1 】 to do something by force
揩油 【pinyin: kāi yóu 】 to take advantage of sb to freeload
开元 【pinyin: Kāi yuán 】 Tang emperor Xuanzong’s 唐玄宗[Táng Xuán zōng reign name used during the Kaiyuan era (713-741), a peak of Tang prosperity
开原 【pinyin: Kāi yuán 】 Kaiyuan county level city in Tieling 鐵嶺|铁岭, Liaoning
开源 【pinyin: kāi yuán 】 to expand one’s financial resources abbr. for 開放源碼|开放源码[kāi fàng yuán mǎ
开远 【pinyin: Kāi yuǎn 】 Kaiyuan county level city in Honghe Hani and Yi autonomous prefecture, Yunnan
开源节流 【pinyin: kāi yuán jié liú 】 lit. to open a water source and reduce outflow (idiom); to increase income and save on spending to broaden the sources of income and economize on expenditure
开原市 【pinyin: Kāi yuán shì 】 Kaiyuan county level city in Tieling 鐵嶺|铁岭, Liaoning
开远市 【pinyin: Kāi yuǎn shì 】 Kaiyuan county level city in Honghe Hani and Yi autonomous prefecture, Yunnan
开原县 【pinyin: Kāi yuán xiàn 】 Kaiyuan county in Tieling 鐵嶺|铁岭, Liaoning
凯悦 【pinyin: Kǎi yuè 】 Hyatt (hotel company) Hyatt Regency (hotel brand)
开运竹 【pinyin: kāi yùn zhú 】 lucky bamboo (Dracaena sanderiana)
开凿 【pinyin: kāi záo 】 to cut (a canal, tunnel, well etc)
开斋 【pinyin: kāi zhāi 】 【粤: hoi1 zaai1 】 to break a drought (scoring the first point, closing the first deal, receive the first speeding ticket etc.)(Cantonese)
开斋 【pinyin: kāi zhāi 】 【粤: hoi1 zaai1 】 to stop following a vegetarian diet to break a fast
开斋节 【pinyin: Kāi zhāi jié 】 Eid al-Fitr or Feast of Breaking the Fast, celebrated on the last day of Ramadan
开战 【pinyin: kāi zhàn 】 to start a war to make war to battle against
开站 【pinyin: kāi zhàn 】 to put a new bus or railway station into operation
开绽 【pinyin: kāi zhàn 】 to come unsewn
开展 【pinyin: kāi zhǎn 】 to launch to develop to unfold (of an exhibition etc) to open
开仗 【pinyin: kāi zhàng 】 to start a war to open hostilities
开账 【pinyin: kāi zhàng 】 to make out a bill
开张 【pinyin: kāi zhāng 】 to open a business first transaction of a business day
开张大吉 【pinyin: kāi zhāng dà jí 】 【粤: hoi1 zoeng1 daai6 gat1 】 auspicious beginning of a new enterprise; the grand opening
开漳圣王 【pinyin: Kāi zhāng shèng wáng 】 Sacred King, founder of Zhangzhou, posthumous title of Tang dynasty general Chen Yuanguang (657-711) 陳元光|陈元光[Chén Yuán guāng
开正 【pinyin: kāi zhèng 】 【粤: hoi1 zeng3 】 to have things turn out as one desires; (of gambling) to draw exactly as one wishes
开征 【pinyin: kāi zhēng 】 to start collecting taxes
开支 【pinyin: kāi zhī 】 【粤: hoi1 zi1 】 (noun) Spending
开支 【pinyin: kāi zhī 】 【粤: hoi1 zi1 】 expenditures expenses CL:筆|笔[bǐ, 項|项[xiàng to spend money (coll.) to pay wages
开支票 【pinyin: kāi zhī piào 】 【粤: hoi1 zi1 piu3 】 to write a cheque
开枝散叶 【pinyin: kāi zhī sàn yè 】 【粤: hoi1 zi1 saan3 jip6 】 having children or offsprings (idiom)
凯子 【pinyin: kǎi zi 】 (slang) rich, good-looking guy
楷字 【pinyin: kǎi zì 】 regular script (Chinese calligraphic style)
开宗明义 【pinyin: kāi zōng míng yì 】 to declare at the outset (idiom)
开走 【pinyin: kāi zǒu 】 to go (of car, train etc) to drive off
开足马力 【pinyin: kāi zú mǎ lì 】 to accelerate at full power (idiom); at full speed fig. to work as hard as possible
开钻 【pinyin: kāi zuān 】 to start drilling
开罪 【pinyin: kāi zuì 】 to offend sb to give offense to displease
開飯 【pinyin: kāifàn 】 【粤: hoi1 faan6 】 (verb) Dinner lunch is ready
开封 【pinyin: Kāifēng 】 (verb) Open sealed packaging (of product)
开火 【pinyin: kāihuǒ 】 (verb) 1. To switch on (a rice cooker, light, etc.); (of cooking) 1. Turn on (a gas burner); (slang) 1. Argue; 2. Fight
墈 【pinyin: kàn 】 cliff
崁 【pinyin: kàn 】 see 赤崁樓|赤崁楼[Chì kǎn lóu
看 【pinyin: kàn 】 to see to look at to read to watch to visit to call on to consider to regard as to look after to treat (an illness) to depend on to feel (that) (after verb) to give it a try Watch out! (for a danger)
瞰 【pinyin: kàn 】 to look down from a height to spy on sth
瞰 【pinyin: kàn 】 variant of 瞰[kàn
磡 【pinyin: kàn 】 dangerous sea-cliff
衎 【pinyin: kàn 】 pleased
阚 【pinyin: Kàn 】 surname Kan
阚 【pinyin: kàn 】 to glance to peep
鬫 【pinyin: kàn 】 variant of 闞|阚[kàn to roar to growl
侃 【pinyin: kǎn 】 upright and honest cheerful to chat idly to boast to talk smoothly
侃 【pinyin: kǎn 】 old variant of 侃[kǎn
凵 【pinyin: kǎn 】 receptacle
坎 【pinyin: kǎn 】 pit threshold one of the Eight Trigrams 八卦[bā guà, symbolizing water ☵
坎 【pinyin: kǎn 】 old variant of 坎[kǎn pit hole
嵌 【pinyin: kǎn 】 see 赤嵌樓|赤嵌楼[Chì kǎn lóu
槛 【pinyin: kǎn 】 door sill threshold
欿 【pinyin: kǎn 】 discontented with oneself
歁 【pinyin: kǎn 】 unsatisfied (of eating)
砍 【pinyin: kǎn 】 to chop to cut down to throw sth at sb
莰 【pinyin: kǎn 】 camphane C10H18
轗 【pinyin: kǎn 】 to be unable to reach one’s aim to be full of misfortune
顑 【pinyin: kǎn 】 yellow
刊 【pinyin: kān 】 to print to publish publication periodical to peel with a knife to carve to amend
刊 【pinyin: kān 】 old variant of 刊[kān to peel with a knife to carve to amend
勘 【pinyin: kān 】 to investigate to survey to collate
堪 【pinyin: kān 】 to endure may can
戡 【pinyin: kān 】 kill suppress
看 【pinyin: kān 】 to look after to take care of to watch to guard
龛 【pinyin: kān 】 niche shrine
看板 【pinyin: kàn bǎn 】 billboard
冚𠾴唥 【pinyin: Kǎn bàng lang 】 【粤: ham6 baang6 laang6 】 all; in total; whole of
坎贝尔 【pinyin: Kǎn bèi ěr 】 Campbell (name)
坎贝尔侏儒仓鼠 【pinyin: Kǎn bèi ěr zhū rú cāng shǔ 】 Campbell’s dwarf hamster (Phodopus campbelli)
看扁 【pinyin: kàn biǎn 】 to have a low opinion of
看贬 【pinyin: kàn biǎn 】 to expect (a currency etc) to depreciate
看病 【pinyin: kàn bìng 】 to visit a doctor to see a patient
看不出 【pinyin: kàn bu chū 】 can’t see can’t make out unable to tell
看不懂 【pinyin: kàn bu dǒng 】 unable to make sense of what one is looking at
看不惯 【pinyin: kàn bu guàn 】 cannot bear to see to hate to dislike to disapprove
看不过 【pinyin: kàn bu guò 】 cannot stand by idly and watch unable to put up with it any longer see 看不過去|看不过去[kàn bu guò qu
看不过去 【pinyin: kàn bu guò qu 】 cannot stand by idly and watch unable to put up with it any longer
看不见 【pinyin: kàn bu jiàn 】 unseen to be invisible
看不起 【pinyin: kàn bu qǐ 】 to look down upon to despise
看不清 【pinyin: kàn bu qīng 】 not able to see clearly
看不顺眼 【pinyin: kàn bù shùn yǎn 】 unpleasant to the eye objectionable
看不习惯 【pinyin: kàn bù xí guàn 】 unfamiliar
看不中 【pinyin: kàn bu zhōng 】 not impressed by
看菜吃饭 【pinyin: kān cài chī fàn 】 to eat depending on the dish (idiom); fig. to act according to actual circumstances to live within one’s means
看菜吃饭,量体裁衣 【pinyin: kān cài chī fàn , liáng tǐ cái yī 】 eat depending on the dish, cut cloth according to the body (idiom); to fit the appetite to the dishes and the dress to the figure to act according to actual circumstances to live within one’s means
勘测 【pinyin: kān cè 】 to investigate to survey
勘察 【pinyin: kān chá 】 to reconnoiter to explore to survey
勘查 【pinyin: kān chá 】 variant of 勘察[kān chá
勘察加 【pinyin: Kān chá jiā 】 Kamchatka (far eastern province of Russia)
堪察加 【pinyin: Kān chá jiā 】 Kamchatka (peninsula of Russian Pacific)
勘察加半岛 【pinyin: Kān chá jiā Bàn dǎo 】 Kamchatka Peninsula, far-eastern Russia
堪察加半岛 【pinyin: Kān chá jiā Bàn dǎo 】 Kamchatka Peninsula, far-eastern Russia
堪察加柳莺 【pinyin: kān chá jiā liǔ yīng 】 (bird species of China) Kamchatka leaf warbler (Phylloscopus examinandus)
看成 【pinyin: kàn chéng 】 to regard as
坎城 【pinyin: Kǎn chéng 】 Cannes, France (Tw)
堪称 【pinyin: kān chēng 】 can be rated as can be said to be
看出 【pinyin: kàn chū 】 to make out to see
看穿 【pinyin: kàn chuān 】 see through (a person, scheme, trick etc)
看错 【pinyin: kàn cuò 】 to misinterpret what one sees or reads to misjudge (sb) to mistake (sb for sb else) to misread (a document)
坎大哈 【pinyin: Kǎn dà hā 】 Kandahar (town in Southern Afghanistan)
坎大哈省 【pinyin: Kǎn dà hā shěng 】 Kandahar province of Afghanistan
侃大山 【pinyin: kǎn dà shān 】 to chatter idly to gossip to boast or brag
砍大山 【pinyin: kǎn dà shān 】 to chat (1980s Beijing slang) to chew the fat
看待 【pinyin: kàn dài 】 to look upon to regard
看呆 【pinyin: kàn dāi 】 to gape at to stare blankly to stare in rapture to stare in awe
看淡 【pinyin: kàn dàn 】 to regard as unimportant to be indifferent to (fame, wealth etc) (of an economy or a market) to slacken
看到 【pinyin: kàn dào 】 【粤: hon3 dou3 】 can see
砍刀 【pinyin: kǎn dāo 】 machete
看得过 【pinyin: kàn de guò 】 presentable passable
看得过儿 【pinyin: kàn de guòr 】 erhua variant of 看得過|看得过[kàn de guò
看得见 【pinyin: kàn dé jiàn 】 can see visible
坎德拉 【pinyin: kǎn dé lā 】 candela (unit of luminosity) standard candle
看得起 【pinyin: kàn de qǐ 】 to show respect for to think highly of
看得中 【pinyin: kàn de zhòng 】 to take a liking for to fancy
刊登 【pinyin: kān dēng 】 to carry a story to publish (in a newspaper or magazine)
崁顶 【pinyin: Kǎn dǐng 】 Kanting township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Píng dōng Xiàn, Taiwan
勘定 【pinyin: kān dìng 】 to demarcate to survey and determine
崁顶乡 【pinyin: Kǎn dǐng xiāng 】 Kanting township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Píng dōng Xiàn, Taiwan
看懂 【pinyin: kàn dǒng 】 to understand what one is reading or watching
砍断 【pinyin: kǎn duàn 】 to chop off
看法 【pinyin: kàn fǎ 】 way of looking at a thing view opinion CL:個|个[gè
砍伐 【pinyin: kǎn fá 】 to hew to cut down
看风使舵 【pinyin: kàn fēng shǐ duò 】 【粤: hon3 fung1 sai2 to4 】 (proverb) to adapt change different directions according to different circumstances
看更 【pinyin: kān gēng 】 【粤: hon1 gaang1 】 a security guard
看顾 【pinyin: kàn gù 】 to watch over
看惯 【pinyin: kàn guàn 】 to be used to the sight of
看倌 【pinyin: kàn guān 】 dear reader dear listener
看官 【pinyin: kàn guān 】 dear reader dear listener
看管 【pinyin: kān guǎn 】 to look after
看好 【pinyin: kàn hǎo 】 optimistic (about the outcome) bullish to think highly of to support
刊号 【pinyin: kān hào 】 issue (of journal) number
看护 【pinyin: kān hù 】 to nurse to look after to watch over (old) hospital nurse
看花眼 【pinyin: kān huā yǎn 】 to be dazzled to not believe one’s own eyes
侃价 【pinyin: kǎn jià 】 to bargain to haggle with a peddler
砍价 【pinyin: kǎn jià 】 to bargain to cut or beat down a price
看家 【pinyin: kān jiā 】 to look after the house (of skill, ability) special outstanding
看见 【pinyin: kàn jiàn 】 【粤: hon3 gin3 】 (adverb) Initially
看见 【pinyin: kàn jiàn 】 【粤: hon3 gin3 】 to see to catch sight of
坎肩 【pinyin: kǎn jiān 】 sleeveless jacket (usually cotton) Chinese waistcoat
坎肩儿 【pinyin: kǎn jiānr 】 erhua variant of 坎肩[kǎn jiān
勘界 【pinyin: kān jiè 】 boundary survey
看开 【pinyin: kàn kāi 】 to come to accept an unpleasant fact to get over sth to cheer up
侃侃 【pinyin: kǎn kǎn 】 to possess assurance and composure
坎坎 【pinyin: kǎn kǎn 】 (dialect) just now
侃侃而谈 【pinyin: kǎn kǎn ér tán 】 to speak frankly with assurance
看看 【pinyin: kàn kan5 】 to take a look at to examine to survey (coll.) pretty soon
看客 【pinyin: kàn kè 】 audience spectators onlookers
坎坷 【pinyin: kǎn kě 】 bumpy (of a road) rough (of life) to be down on one’s luck to be full of frustrations and dashed hopes
轗轲 【pinyin: kǎn kě 】 variant of 坎坷[kǎn kě bumpy (of a road) rough (of life)
坎坷不平 【pinyin: kǎn kě bù píng 】 potholed and bumpy road (idiom); fig. full of disappointment and dashed hopes
坎坷多舛 【pinyin: kǎn kě duō chuǎn 】 full of trouble and misfortune (usu. referring to someone’s life)
坎昆 【pinyin: Kǎn kun 】 Cancún
看来 【pinyin: kàn lai 】 apparently it seems that
坎壈 【pinyin: kǎn lǎn 】 to meet with misfortune
瞰临 【pinyin: kàn lín 】 to overlook to watch from above
戡乱 【pinyin: kān luàn 】 【粤: ham1 lyun6 】 verb; put down rebellion
看门人 【pinyin: kān mén rén 】 janitor watchman
看鸟人 【pinyin: kàn niǎo rén 】 a bird-watcher
看牛 【pinyin: kān niú 】 【粤: hon1 ngau4 】 to cowherd; often used as an expression to describe the energy required to look after an overactive child
坎帕拉 【pinyin: Kǎn pà lā 】 Kampala, capital of Uganda
坎培拉 【pinyin: Kǎn péi lā 】 Canberra, capital of Australia (Tw)
堪培拉 【pinyin: Kān péi lā 】 Canberra, capital of Australia
看破 【pinyin: kàn pò 】 to see through disillusioned with to reject (the world of mortals)
勘破 【pinyin: kān pò 】 see 看破[kàn pò
看破红尘 【pinyin: kān pò hóng chén 】 to see through the world of mortals (idiom, of Buddhist monk) disillusioned with human society to reject the world for a monastic life
看齐 【pinyin: kàn qí 】 to follow sb’s example to emulate (of troops etc) to dress (come into alignment for parade formation)
看起来 【pinyin: kàn qǐ lai 】 seemingly apparently looks as if appear to be gives the impression that seems on the face of it to be
看清 【pinyin: kàn qīng 】 to see clearly
看轻 【pinyin: kàn qīng 】 to belittle to scorn to take sth lightly
看情况 【pinyin: kàn qíng kuàng 】 depending on the situation
看球 【pinyin: kàn qiú 】 to watch a football game (or other ball game) Fore! (golf) Watch out for the ball!
欿然 【pinyin: kǎn rán 】 dissatisfied discontented lacking happiness
看热闹 【pinyin: kàn rè nao5 】 to enjoy watching a bustling scene to go where the crowds are
看人下菜碟儿 【pinyin: kàn rén xià cài diér 】 (dialect) to treat sb according to their social status, relationship with them etc (idiom) not to treat everyone equally favorably
看人行事 【pinyin: kàn rén xíng shì 】 to treat people according to their rank and one’s relationship with them (idiom)
堪萨斯 【pinyin: Kān sà sī 】 Kansas, US state
堪萨斯州 【pinyin: Kān sà sī zhōu 】 Kansas, US state
砍杀 【pinyin: kǎn shā 】 to attack with a bladed weapon
看上 【pinyin: kàn shàng 】 to look upon to take a fancy to to fall for
砍伤 【pinyin: kǎn shāng 】 to wound with a blade or hatchet to slash to gash
看上去 【pinyin: kàn shang qu 】 it would appear it seems (that)
看守 【pinyin: kān shǒu 】 to guard to watch over
看守所 【pinyin: kān shǒu suǒ 】 detention center
刊首语 【pinyin: kān shǒu yǔ 】 foreword preface
看守者 【pinyin: kān shǒu zhě 】 watchman
看书 【pinyin: kàn shū 】 to read to study
砍树 【pinyin: kǎn shù 】 to chop wood to chop down trees
看似 【pinyin: kàn sì 】 to look as if to seem
砍死 【pinyin: kǎn sǐ 】 to hack to death to kill with an ax
坎塔布里亚 【pinyin: Kǎn tǎ bù lǐ yà 】 Cantabria, Spanish autonomous region, capital Santander 桑坦德[Sāng tǎn dé
坎塔布连 【pinyin: Kǎn tǎ bù lián 】 Cantabria in north Spain
坎塔布连海 【pinyin: Kǎn tǎ bù lián hǎi 】 Bay of Biscay (Spanish: Mare Cantabrico)
坎塔布连山脉 【pinyin: Kǎn tǎ bù lián shān mài 】 Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon
看台 【pinyin: kàn tái 】 terrace spectator’s grandstand viewing platform
勘探 【pinyin: kān tàn 】 to explore to survey to prospect (for oil etc) prospecting
坎特伯雷 【pinyin: Kǎn tè bó léi 】 Canterbury
坎特伯雷故事集 【pinyin: Kǎn tè bó léi Gù shì Jí 】 The Canterbury Tales, collection of stories by Geoffrey Chaucer 喬叟|乔叟[Qiáo sǒu
莰酮 【pinyin: kǎn tóng 】 camphor C10H16O also called 樟腦|樟脑
看头 【pinyin: kàn tou 】 qualities that make sth worth seeing (or reading)
看透 【pinyin: kàn tòu 】 to understand thoroughly to see beyond the facade to see through (sb)
砍头 【pinyin: kǎn tóu 】 to decapitate to behead
刊头 【pinyin: kān tóu 】 newspaper or magazine masthead
砍头不过风吹帽 【pinyin: kǎn tóu bù guò fēng chuī mào 】 to regard decapitation as no more important than the wind blowing off your hat (idiom)
莰烷 【pinyin: kǎn wán 】 camphane bornane C10H18
看望 【pinyin: kàn wàng 】 to visit to pay a call to
瞰望 【pinyin: kàn wàng 】 to overlook to watch from above
刊物 【pinyin: kān wù 】 publication
刊误 【pinyin: kān wù 】 to correct printing errors
勘误 【pinyin: kān wù 】 to correct printing errors
刊误表 【pinyin: kān wù biǎo 】 variant of 勘誤表|勘误表[kān wù biǎo
勘误表 【pinyin: kān wù biǎo 】 corrigenda
看戏 【pinyin: kàn xì 】 to watch a play to watch passively (i.e. from the sidelines, from the crowd)
莰烯 【pinyin: kǎn xī 】 camphene C10H16
看相 【pinyin: kàn xiàng 】 to tell fortune by reading the subject’s facial features
看小 【pinyin: kàn xiǎo 】 【粤: hon3 siu2 】 to look down
侃星 【pinyin: kǎn xīng 】 chatterbox boaster
刊行 【pinyin: kān xíng 】 to print and circulate
看押 【pinyin: kān yā 】 to detain to take into custody to imprison temporarily
勘验 【pinyin: kān yàn 】 to investigate examination
看样子 【pinyin: kàn yàng zi 】 it seems it looks as if
侃爷 【pinyin: kǎn yé 】 big talker
看一看 【pinyin: kàn yī kàn 】 to have a look
刊印 【pinyin: kān yìn 】 to set in print to diffuse to publish
龛影 【pinyin: kān yǐng 】 niche as shown in an X-Ray (medicine)
堪忧 【pinyin: kān yōu 】 worrying bleak
堪舆 【pinyin: kān yú 】 geomancy
堪虞 【pinyin: kān yú 】 worrisome precarious to be at risk
看在 【pinyin: kàn zài 】 (in the expression 看在 … 的份上|看在 … 的分上) for the sake of … considering …
刊载 【pinyin: kān zǎi 】 to publish
看在眼里 【pinyin: kàn zài yǎn li 】 to observe to take it all in
看涨 【pinyin: kàn zhǎng 】 bull market (prices appear to be rising)
看着办 【pinyin: kàn zhe bàn 】 to do as one sees fit to play it by ear (according to the circumstances)
看着不管 【pinyin: kàn zhe bù guǎn 】 to stand by and pay no heed to ignore
看中 【pinyin: kàn zhòng 】 to have a preference for to fancy to choose after consideration to settle on
看重 【pinyin: kàn zhòng 】 to regard as important to care about
看准 【pinyin: kàn zhǔn 】 to observe and make sure to check
看准机会 【pinyin: kàn zhǔn jī huì 】 to watch for an opportunity to see one’s chance to
坎子 【pinyin: kǎn zi 】 raised ground bank
看走眼 【pinyin: kàn zǒu yǎn 】 to make an error of judgment to be taken in
看作 【pinyin: kàn zuò 】 to look upon as to regard as
看做 【pinyin: kàn zuò 】 to regard as to look upon as
扛 【pinyin: káng 】 to carry on one’s shoulder (fig.) to take on (a burden, duty etc)
亢 【pinyin: Kàng 】 surname Kang Kang, one of the 28 constellations
亢 【pinyin: kàng 】 high overbearing excessive
伉 【pinyin: kàng 】 spouse big and tall strong robust upright and outspoken
囥 【pinyin: kàng 】 (dialect) to hide to conceal
抗 【pinyin: kàng 】 to resist to fight to defy anti-
炕 【pinyin: kàng 】 old variant of 炕[kàng
炕 【pinyin: kàng 】 kang (a heatable brick bed) to bake to dry by the heat of a fire
犺 【pinyin: kàng 】 fierce dog
钪 【pinyin: kàng 】 scandium (chemistry)
康 【pinyin: Kāng 】 surname Kang
康 【pinyin: kāng 】 healthy peaceful abundant
慷 【pinyin: kāng 】 generous magnanimous
槺 【pinyin: kāng 】 empty space inside a building
糠 【pinyin: kāng 】 variant of 糠[kāng
糠 【pinyin: kāng 】 old variant of 糠[kāng
糠 【pinyin: kāng 】 husk (of a radish etc) spongy (and therefore unappetising)
闶 【pinyin: kāng 】 in 閌閬|闶阆, open space in a structure
𩾌 【pinyin: kāng 】 see 鮟鱇|𩽾𩾌[ān kāng
抗癌 【pinyin: kàng ái 】 anti-cancer
康巴 【pinyin: Kāng bā 】 Khampa, subdivision of Tibetan ethnic group former Tibetan province of Kham, now split between Tibet and Sichuan
康巴地区 【pinyin: Kāng bā dì qū 】 former Tibetan province of Kham, now split between Tibet and Sichuan
康巴藏区 【pinyin: Kāng bā Zàng qū 】 former Kham province of Tibet, now split between Tibet and Sichuan
扛把子 【pinyin: káng bǎ zi 】 (argot) gang leader
康白度 【pinyin: kāng bái dù 】 comprador (loanword)
康拜因 【pinyin: kāng bài yīn 】 combine (loanword) harvester
康保 【pinyin: Kāng bǎo 】 Kangbao county in Zhangjiakou 張家口|张家口[Zhāng jiā kǒu, Hebei
康保县 【pinyin: Kāng bǎo xiàn 】 Kangbao county in Zhangjiakou 張家口|张家口[Zhāng jiā kǒu, Hebei
糠秕 【pinyin: kāng bǐ 】 same as 秕糠[bǐ kāng
抗辩 【pinyin: kàng biàn 】 to counter accusations to protest to remonstrate to retort to plead to demur a plea (of not guilty) a defense (against an allegation) to enter a plea to a charge (in a law court)
抗病 【pinyin: kàng bìng 】 disease resistant
抗病毒 【pinyin: kàng bìng dú 】 antiviral
抗病毒药 【pinyin: kàng bìng dú yào 】 antivirals
康城 【pinyin: kāng chéng 】 【粤: hong1 sing4 】 noun; Cannes
康城影展 【pinyin: kāng chéng yǐng zhǎn 】 【粤: hong1 sing4 jing2 zin2 】 Cannes Film Festival
炕床 【pinyin: kàng chuáng 】 heatable brick bed
康德 【pinyin: Kāng dé 】 Immanuel Kant (1724-1804), German philosopher
抗敌 【pinyin: kàng dí 】 to resist the enemy
康定 【pinyin: Kāng dìng 】 Dartsendo, Dardo or Kangding county (Tibetan: dar mdo rdzong) in Garze Tibetan autonomous prefecture 甘孜藏族自治州[Gān zī Zàng zú zì zhì zhōu, Sichuan (formerly in Kham province of Tibet)
康定县 【pinyin: Kāng dìng xiàn 】 Dartsendo, Dardo or Kangding county (Tibetan: dar mdo rdzong) in Garze Tibetan autonomous prefecture 甘孜藏族自治州[Gān zī Zàng zú zì zhì zhōu, Sichuan (formerly in Kham province of Tibet)
抗毒素 【pinyin: kàng dú sù 】 antitoxins
康多莉扎·赖斯 【pinyin: Kāng duō lì zhā · Lài sī 】 Condoleezza Rice (1954-), US Secretary of State 2005-2009
糠耳 【pinyin: kāng ěr 】 【粤: hong1 ji5 】 dry ear
亢奋 【pinyin: kàng fèn 】 excited stimulated
康复 【pinyin: kāng fù 】 to recuperate to recover (health) to convalesce
康广仁 【pinyin: Kāng Guǎng rén 】 Kang Guangren (1867-1898), younger brother of Kang Youwei 康有為|康有为[Kāng Yǒu wéi and one of the Six Gentlemen Martyrs 戊戌六君子 of the unsuccessful reform movement of 1898
亢旱 【pinyin: kàng hàn 】 severe drought (literary)
抗旱 【pinyin: kàng hàn 】 drought-resistant to weather a drought
抗核加固 【pinyin: kàng hé jiā gù 】 nuclear hardening
抗衡 【pinyin: kàng héng 】 contend against
抗洪 【pinyin: kàng hóng 】 to fight a flood
抗坏血酸 【pinyin: kàng huài xuè suān 】 vitamin C ascorbic acid
抗击 【pinyin: kàng jī 】 to resist (an aggressor) to oppose (a menace)
康佳 【pinyin: Kāng jiā 】 Kongka (brand)
康健 【pinyin: kāng jiàn 】 healthy fit
亢进 【pinyin: kàng jìn 】 hyperfunction (medical)
抗精神病 【pinyin: kàng jīng shén bìng 】 antipsychotic (drug)
抗拒 【pinyin: kàng jù 】 to resist to defy to oppose
抗锯齿 【pinyin: kàng jù chǐ 】 anti-aliasing
抗捐 【pinyin: kàng juān 】 to refuse to pay taxes to boycott a levy
抗菌 【pinyin: kàng jun 】 antibacterial
抗菌甲硝唑 【pinyin: kàng jun jiǎ xiāo zuò 】 anti-bacterial metronidazole
抗菌素 【pinyin: kàng jun sù 】 antibiotic
抗菌药 【pinyin: kàng jun yào 】 antibacterial
慷慨 【pinyin: kāng kǎi 】 vehement fervent generous giving liberal
慷慨赴义 【pinyin: kāng kǎi fù yì 】 heroically sacrificing one’s life (idiom); to sacrifice oneself fervently to the cause
慷慨激昂 【pinyin: kāng kǎi jī áng 】 impassioned vehement
慷慨解囊 【pinyin: kāng kǎi jiě náng 】 to contribute generously (idiom); help sb generously with money to give generously to charity
慷慨就义 【pinyin: kāng kǎi jiù yì 】 【粤: hong2 koi3 zau6 ji6 】 to sacrifice one’s life nobly
慷慨捐生 【pinyin: kāng kǎi juān shēng 】 sacrificing one’s life generously (idiom); to sacrifice oneself fervently to the cause
慷慨输将 【pinyin: kāng kǎi shū jiāng 】 to donate generously (idiom)
抗抗生素 【pinyin: kàng kàng shēng sù 】 antibiotic resistance
康康舞 【pinyin: kāng kāng wǔ 】 cancan (loanword)
康科德 【pinyin: Kāng kē dé 】 Concord (place name) Concord, capital of US state New Hampshire
抗涝 【pinyin: kàng lào 】 defenses against floods
康乐 【pinyin: Kāng lè 】 Kangle county in Linxia Hui autonomous prefecture 臨夏回族自治州|临夏回族自治州[Lín xià Huí zú zì zhì zhōu, Gansu
康乐 【pinyin: kāng lè 】 peace and happiness (old) healthy and happy recreation
康乐及文化事务署 【pinyin: kāng lè jí wén huà shì wù shǔ 】 【粤: hong1 lok6 kap6 man4 faa3 si6 mou6 cyu5 】 The Leisure and Cultural Services Department
康乐街 【pinyin: kāng lè jiē 】 【粤: hong1 lok6 gaai1 】 Hong Lok Street
康乐县 【pinyin: Kāng lè xiàn 】 Kangle county in Linxia Hui autonomous prefecture 臨夏回族自治州|临夏回族自治州[Lín xià Huí zú zì zhì zhōu, Gansu
伉俪 【pinyin: kàng lì 】 husband and wife (literary)
抗礼 【pinyin: kàng lǐ 】 to behave informally as equals not to stand on ceremony
伉俪情深 【pinyin: kàng lì qíng shēn 】 married couple very much in love deep conjugal love
康马 【pinyin: Kāng mǎ 】 Kangmar county, Tibetan: Khang dmar rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet
康马县 【pinyin: Kāng mǎ xiàn 】 Kangmar county, Tibetan: Khang dmar rdzong, in Shigatse prefecture, Tibet
抗美援朝 【pinyin: kàng Měi yuán Cháo 】 Resist US, help North Korea (1950s slogan)
抗命 【pinyin: kàng mìng 】 against orders to disobey to refuse to accept orders
抗母 【pinyin: kàng mǔ 】 (loanword) com (as in “dot-com”)
康乃狄克 【pinyin: Kāng nǎi dí kè 】 Connecticut, US state (Tw)
康奈尔 【pinyin: Kāng nài ěr 】 Cornell (US University)
康奈尔大学 【pinyin: Kāng nài ěr Dà xué 】 Cornell University
抗耐甲氧西林金葡菌 【pinyin: kàng nài jiǎ yǎng xī lín jīn pú jun 】 methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
康乃馨 【pinyin: kāng nǎi xīn 】 carnation or clove pink Dianthus caryophyllus (botany)
康涅狄格 【pinyin: Kāng niè dí gé 】 Connecticut, US state
康涅狄格州 【pinyin: Kāng niè dí gé zhōu 】 Connecticut, US state
抗凝血剂 【pinyin: kàng níng xuè jì 】 anticoagulant
康平 【pinyin: Kāng píng 】 Kangping county in Shenyang 瀋陽|沈阳, Liaoning
康平 【pinyin: kāng píng 】 peace and prosperity
康平县 【pinyin: Kāng píng xiàn 】 Kangping county in Shenyang 瀋陽|沈阳, Liaoning
康乾盛世 【pinyin: kāng qián shèng shì 】 booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors)
康乾宗迦峰 【pinyin: Kāng qián zōng jiā fēng 】 Kachenjunga (Himalayan peak)
扛枪 【pinyin: káng qiāng 】 【粤: kong1 coeng1 】 to carry a gun on one’s shoulder
康强 【pinyin: kāng qiáng 】 strong and healthy fit
康桥 【pinyin: Kāng qiáo 】 Cambridge (city), from a poem by Xu Zhimo 徐誌摩|徐志摩
抗倾覆 【pinyin: kàng qīng fù 】 anticapsizing
康衢 【pinyin: kāng qú 】 through street thoroughfare
康区 【pinyin: Kāng qū 】 former Tibetan province of Kham, now split between Tibet and Sichuan
糠醛 【pinyin: kāng quán 】 furfural (chemistry)
抗日 【pinyin: kàng Rì 】 to resist Japan (esp. during WW2) anti-Japanese (esp. wartime activities)
抗日救亡团体 【pinyin: kàng Rì jiù wáng tuán tǐ 】 Save the Nation anti-Japanese organization
抗日救亡运动 【pinyin: Kàng Rì Jiù wáng Yùn dòng 】 the Save the Nation Anti-Japanese Protest Movement stemming from the Manchurian railway incident of 18th July 1931 九一八事變|九一八事变
抗日战争 【pinyin: Kàng Rì Zhàn zhēng 】 (China’s) War of Resistance against Japan (1937-1945)
炕沙 【pinyin: kàng shā 】 【粤: hong3 saa1 】 stranded (boat)
康生 【pinyin: Kāng Shēng 】 Kang Sheng (1896-1975), Chinese communist leader, a politburo member during the Cultural Revolution and posthumously blamed for some of its excesses
抗生素 【pinyin: kàng shēng sù 】 antibiotic
抗税 【pinyin: kàng shuì 】 to refuse to pay taxes to boycott taxes
抗水 【pinyin: kàng shuǐ 】 waterproof water resistant
康斯坦察 【pinyin: Kāng sī tǎn chá 】 Constanta (city in Romania)
康斯坦茨 【pinyin: Kāng sī tǎn cí 】 Konstanz (Germany)
康思维恩格 【pinyin: Kāng sī wéi ēn gé 】 Kongsvinger (city in Hedemark, Norway)
抗诉 【pinyin: kàng sù 】 to protest against a verdict to lodge an appeal
慷他人之慨 【pinyin: kāng tā rén zhī kǎi 】 【粤: hong2 taa1 jan4 zi1 koi3 】 using others’ money for donations or for extravagant spending
康泰 【pinyin: kāng tài 】 safe and healthy
康泰旅行社 【pinyin: kāng tài lü3 xíng shè 】 【粤: hong1 taai3 leoi5 hang4 se5 】 Hong Thai Travel Services, a travel agent in Hong Kong
抗体 【pinyin: kàng tǐ 】 antibody
康托尔 【pinyin: Kāng tuō ěr 】 Cantor (name) Georg Cantor (1845-1918), German mathematician, founder of set theory 集合論|集合论[jí hé lùn
康熙 【pinyin: Kāng xī 】 Kangxi, title of the reign (1661-1722) of the Kangxi Emperor 聖祖|圣祖[Shèng zǔ
康熙部首 【pinyin: Kāng xī bù shǒu 】 【粤: hong1 hei1 bou6 sau2 】 Kangxi radicals (Chinese characters)
康熙字典 【pinyin: Kāng xī Zì diǎn 】 the Kangxi Dictionary, named after the Kangxi Emperor, who in 1710 ordered its compilation, containing 47,035 single-character entries
康县 【pinyin: Kāng xiàn 】 Kang county in Longnan 隴南|陇南[Lǒng nán, Gansu
抗性 【pinyin: kàng xìng 】 resistance capability of resisting
抗血清 【pinyin: kàng xuè qīng 】 antiserum
抗压 【pinyin: kàng yā 】 to resist pressure or stress pressure-resistant
抗炎性 【pinyin: kàng yán xìng 】 anti-inflammatory (medicine)
抗氧化剂 【pinyin: kàng yǎng huà jì 】 antioxidant
抗药 【pinyin: kàng yào 】 drug-resistance (of a pathogen)
抗药能力 【pinyin: kàng yào néng lì 】 drug-resistance (of a pathogen)
抗药性 【pinyin: kàng yào xìng 】 drug resistance (medicine)
抗议 【pinyin: kàng yì 】 to protest protest
抗抑郁药 【pinyin: kàng yì yù yào 】 antidepressant
抗议者 【pinyin: kàng yì zhě 】 protester
康有为 【pinyin: Kāng Yǒu wéi 】 【粤: hong1 jau5 wai4 】 Kang You-wei, a Chinese scholar in the late Qing dynasty
康有为 【pinyin: Kāng Yǒu wéi 】 【粤: hong1 jau5 wai4 】 Kang Youwei (1858-1927), Confucian intellectual, educator and would-be reformer, main leader of the failed reform movement of 1898
抗忧郁药 【pinyin: kàng yōu yù yào 】 antidepressant
抗原 【pinyin: kàng yuán 】 antigen
抗原决定簇 【pinyin: kàng yuán jué dìng cù 】 antigen determinant (causing immunological response) epitope
抗灾 【pinyin: kàng zāi 】 defense against natural disasters
抗战 【pinyin: kàng zhàn 】 war of resistance, especially the war against Japan (1937-1945)
抗震 【pinyin: kàng zhèn 】 anti-seismic measures seismic defenses earthquake resistant
糠疹 【pinyin: kāng zhěn 】 pityriasis (medicine)
抗震结构 【pinyin: kàng zhèn jié gòu 】 earthquake-resistant construction
抗震救灾指挥部 【pinyin: kàng zhèn jiù zāi zhǐ huī bù 】 earthquake relief headquarter
抗争 【pinyin: kàng zhēng 】 to resist to make a stand and fight (against)
亢直 【pinyin: kàng zhí 】 upright and unyielding (literary)
抗直 【pinyin: kàng zhí 】 unyielding
康州 【pinyin: Kāng zhōu 】 【粤: hong1 zau1 】 Connecticut State, United States
康庄大道 【pinyin: kāng zhuāng dà dào 】 broad and open road (idiom); fig. brilliant future prospects
抗组胺 【pinyin: kàng zǔ àn 】 antihistamine
抗组胺剂 【pinyin: kàng zǔ àn jì 】 antihistamine (medicine)
抗组胺药 【pinyin: kàng zǔ àn yào 】 antihistamine
抗组织胺 【pinyin: kàng zǔ zhī àn 】 antihistamine
坎儿 【pinyin: kǎnr 】 critical juncture key moment
坎儿井 【pinyin: kǎnr jǐng 】 karez, qanat or “horizontal well” (irrigation and water management system used in Xinjiang, Central Asia and Middle East)
犒 【pinyin: kào 】 to reward or comfort with presents of food, drink etc
铐 【pinyin: kào 】 shackles fetters manacle
靠 【pinyin: kào 】 to lean against or on to stand by the side of to come near to to depend on to trust to fuck (vulgar) traditional military costume drama where the performers wear armor (old)
丂 【pinyin: kǎo 】 “breath” or “sigh” component in Chinese characters
拷 【pinyin: kǎo 】 to beat to flog to examine under torture
栲 【pinyin: kǎo 】 chinquapin (Castanopsis fargesii and other spp.), genus of evergreen trees
烤 【pinyin: kǎo 】 to roast to bake to broil
熇 【pinyin: kǎo 】 dry
考 【pinyin: kǎo 】 to beat to hit variant of 考[kǎo to inspect to test to take an exam
考 【pinyin: kǎo 】 to check to verify to test to examine to take an exam to take an entrance exam for deceased father
薧 【pinyin: kǎo 】 dried food
尻 【pinyin: kāo 】 coccyx tailbone at end of spine rear joint of meat animal
靠岸 【pinyin: kào àn 】 (of a boat) to reach the shore to pull toward shore close to shore landfall
考霸 【pinyin: kǎo bà 】 “exam master”, sb who takes many exams and aces all of them
靠北 【pinyin: kào běi 】 (lit.) to cry over one’s dad’s death (from Taiwanese 哭爸, POJ pr.khàu-pē) (slang) (Tw) to rattle on to carp stop whining! shut the hell up! fuck! damn!
靠杯 【pinyin: kào bēi 】 see 靠北[kào běi
拷贝 【pinyin: kǎo bèi 】 copy to copy (loanword)
靠背椅 【pinyin: kào bèi yǐ 】 high-back chair
考本 【pinyin: kǎo běn 】 to take a relevant exam for a certificate (e.g. driving test, licence etc)
考妣 【pinyin: kǎo bǐ 】 【粤: haau2 bei2 】 deceased parents
靠边 【pinyin: kào biān 】 to keep to the side to pull over move aside!
烤饼 【pinyin: kǎo bǐng 】 scone
考波什堡 【pinyin: Kǎo bō shí bǎo 】 Kaposvár in southwest Hungary (German: Ruppertsburg), capital of Somogy county 紹莫吉州|绍莫吉州
靠不住 【pinyin: kào bu zhù 】 unreliable
考察 【pinyin: kǎo chá 】 【粤: haau2 caat3 】 expedition; delegation
考察 【pinyin: kǎo chá 】 【粤: haau2 caat3 】 to inspect to observe and study on-the-spot investigation
考查 【pinyin: kǎo chá 】 to investigate to study
考察船 【pinyin: kǎo chá chuán 】 survey ship
考察队 【pinyin: kǎo chá duì 】 investigation team scientific expedition
考察团 【pinyin: kǎo chá tuán 】 inspection team
考场 【pinyin: kǎo chǎng 】 exam room
考车牌 【pinyin: kǎo chē pái 】 【粤: haau2 ce1 paai4 】 taking driving test
靠窗 【pinyin: kào chuāng 】 by the window (referring to seats on a plane etc)
靠窗座位 【pinyin: kào chuāng zuò wèi 】 window seat
拷打 【pinyin: kǎo dǎ 】 to beat a prisoner (to obtain confessions) to give sb the third degree to torture
靠得住 【pinyin: kào de zhù 】 reliable trustworthy
烤电 【pinyin: kǎo diàn 】 diathermia (medical treatment involving local heating of body tissues with electric current)
考订 【pinyin: kǎo dìng 】 to check and correct
靠呃 【pinyin: kào è 】 【粤: kaau3 ak1 】 to rely on hoax and swindle; using deceptive means
靠恶 【pinyin: kào è 】 【粤: kaau3 ok3 】 by bullying; using peremptory means
烤房 【pinyin: kǎo fáng 】 drying room oven
考分 【pinyin: kǎo fēn 】 grade exam mark
考工记 【pinyin: Kǎo gōng Jì 】 The Artificer’s Record, a technology treaty compiled towards the end of the Spring and Autumn period
考古 【pinyin: kǎo gǔ 】 archaeology
尻骨 【pinyin: kāo gǔ 】 coccyx tailbone at end of spine
考古家 【pinyin: kǎo gǔ jiā 】 archaeologist
考古学 【pinyin: kǎo gǔ xué 】 archaeology
考古学家 【pinyin: kǎo gǔ xué jiā 】 archaeologist
考官 【pinyin: kǎo guān 】 an examiner an official conducting an exam
靠害 【pinyin: kào hài 】 【粤: kaau3 hoi6 】 describes a situation where someone is likely to cause harm or have a negative repercussion to another; set (me) up
考核 【pinyin: kǎo hé 】 to examine to check up on to assess to review appraisal review evaluation
烤胡椒香肠 【pinyin: kǎo hú jiāo xiāng cháng 】 roast pepper sausage pepperoni
拷花 【pinyin: kǎo huā 】 to emboss
烤火 【pinyin: kǎo huǒ 】 to warm oneself at a fire
考绩 【pinyin: kǎo jì 】 to check up on sb’s achievements
烤鸡 【pinyin: kǎo jī 】 roast chicken
烤架 【pinyin: kǎo jià 】 grill (of a cooker etc)
栲胶 【pinyin: kǎo jiāo 】 tannin
靠近 【pinyin: kào jìn 】 near to approach
考进 【pinyin: kǎo jìn 】 to gain entry by passing an exam to be admitted to (a college etc)
考究 【pinyin: kǎo jiū 】 to investigate to check and research exquisite
考据 【pinyin: kǎo jù 】 textual criticism
考卷 【pinyin: kǎo juàn 】 exam paper
考克斯 【pinyin: Kǎo kè sī 】 Cox (surname)
考克斯报告 【pinyin: Kǎo kè sī Bào gào 】 Cox Report Report of the Select Committee on US National Security and Military-Commercial Concerns with the PRC (1999); Committee Chairman Republican Rep. Chris Cox
考拉 【pinyin: kǎo lā 】 koala (loanword)
犒劳 【pinyin: kào láo 】 to reward with food and drink to feast (sb) presents of food etc made to troops Taiwan pr.kào lào
栲栳 【pinyin: kǎo lǎo 】 round-bottomed wicker basket
考量 【pinyin: kǎo liáng 】 to consider to give serious consideration to sth consideration
靠拢 【pinyin: kào lǒng 】 to draw close to
烤炉 【pinyin: kǎo lú 】 oven (PRC)
考虑 【pinyin: kǎo lǜ 】 to think over to consider consideration
拷掠 【pinyin: kǎo lu:è 】 to torture
考虑 【pinyin: kǎo lü4 】 to take into account of
考虑不周 【pinyin: kǎo lü4 bù zhōu 】 【粤: haau2 leoi6 bat1 zau1 】 Thoughtless; lack of consideration
尻门子 【pinyin: kāo mén zi 】 anus (rural coll.)
烤麪包 【pinyin: kǎo miàn bāo 】 【粤: haau1 min6 baau1 】 toast; toasted bread
烤面包 【pinyin: kǎo miàn bāo 】 toast to bake bread
烤面包机 【pinyin: kǎo miàn bāo jī 】 toaster
考牌 【pinyin: kǎo pái 】 【粤: haau2 paai4 】 to take a test to obtain a license
烤盘 【pinyin: kǎo pán 】 baking tray
考评 【pinyin: kǎo píng 】 evaluation to investigate and evaluate
靠谱 【pinyin: kào pǔ 】 reliable reasonable probable
考起 【pinyin: kǎo qǐ 】 【粤: haau2 hei2 】 ‘beats me’; ‘search me’ (when being challenged by a difficult question or situation)
考期 【pinyin: kǎo qī 】 the exam period the exam date
考勤 【pinyin: kǎo qín 】 to check attendance (at school or workplace) to monitor efficiency (of workers)
考勤表 【pinyin: kǎo qín biǎo 】 attendance sheet
考勤簿 【pinyin: kǎo qín bù 】 attendance record book
考取 【pinyin: kǎo qǔ 】 to pass an entrance exam to be admitted to
考区 【pinyin: kǎo qū 】 the exam area the district where an exam takes place
烤肉 【pinyin: kǎo ròu 】 barbecue (lit. roast meat)
烤肉酱 【pinyin: kǎo ròu jiàng 】 barbecue sauce
考入 【pinyin: kǎo rù 】 to pass entrance exam to enter college after a competitive exam
靠山 【pinyin: kào shān 】 patron supporter close to a mountain
靠山吃山,靠水吃水 【pinyin: kào shān chī shān , kào shuǐ chī shuǐ 】 lit. the mountain dweller lives off the mountain, the shore dweller lives off the sea (idiom) fig. to make the best use of local resources to exploit one’s position to advance oneself to find one’s niche to live off the land
犒赏 【pinyin: kào shǎng 】 reward to reward
考上 【pinyin: kǎo shàng 】 to pass a university entrance exam
考生 【pinyin: kǎo shēng 】 exam candidate student whose name has been put forward for an exam
考试 【pinyin: kǎo shì 】 【粤: haau2 si5 】 (noun) test
考试 【pinyin: kǎo shì 】 【粤: haau2 si5 】 to take an exam exam CL:次[cì
考试卷 【pinyin: kǎo shì juàn 】 exam paper test paper CL:張|张[zhāng
考试卷子 【pinyin: kǎo shì juàn zi 】 see 考試卷|考试卷[kǎo shì juàn
考试院 【pinyin: Kǎo shì yuàn 】 Examination Yuan, the qualification and appointment board under the constitution of Republic of China, then of Taiwan exam board
栲属 【pinyin: kǎo shǔ 】 Castanopsis, genus of evergreen trees
考题 【pinyin: kǎo tí 】 exam question
考完 【pinyin: kǎo wán 】 to finish an exam
拷问 【pinyin: kǎo wèn 】 to question via torture
考文垂 【pinyin: Kǎo wén chuí 】 Coventry city in West Midlands 西米德蘭茲|西米德兰兹[Xī mǐ dé lán zī, UK
考文垂市 【pinyin: Kǎo wén chuí shì 】 Coventry (UK)
烤箱 【pinyin: kǎo xiāng 】 oven
考选部 【pinyin: Kǎo xuǎn bù 】 Ministry of Examination, Taiwan
烤鸭 【pinyin: kǎo yā 】 roast duck
考研 【pinyin: kǎo yán 】 to sit an entrance exam for a graduate program
考验 【pinyin: kǎo yàn 】 to test to put to the test trial ordeal
烤烟 【pinyin: kǎo yān 】 flue-cured tobacco
靠夭 【pinyin: kào yāo 】 variant of 靠腰[kào yāo
靠腰 【pinyin: kào yāo 】 (lit.) to cry from hunger (from Taiwanese 哭枵, POJ pr.khàu-iau) (slang) (Tw) to whine shut the hell up! fuck! damn!
考证 【pinyin: kǎo zhèng 】 to do textual research to make textual criticism
烤炙 【pinyin: kǎo zhì 】 to scorch (of the sun) to beat down on
考中 【pinyin: kǎo zhòng 】 to pass an exam
靠走道 【pinyin: kào zǒu dào 】 on the aisle (referring to seats on a plane etc)
靠走廊 【pinyin: kào zǒu láng 】 next to the aisle aisle (seat on aircraft)
克 【pinyin: kè 】 【粤: hak1 】 (noun) (of color) Alterative of Black in Chinese
堁 【pinyin: kè 】 【粤: fo2 / fo3 】 dust
客 【pinyin: kè 】 【粤: haak3 】 away (as opposite to home in sports)
嵑 【pinyin: kě 】 【粤: hot3 / kit3 】 connecting and seem never ending
嶱 【pinyin: kě 】 【粤: got3 / ho1 】 high and steep mountain
渴 【pinyin: kě 】 【粤: hot3 】 (verb) 1. Look for (something eagerly); 2. Crave
匼 【pinyin: kē 】 【粤: hap1 】 box
柯 【pinyin: kē 】 【粤: o1 】 (noun) Chinese surname
科 【pinyin: kē 】 【粤: fo1 】 (suffix) 1. –ology; (noun) department;
趷 【pinyin: kē 】 【粤: gat6 】 (verb) 1. Stand on tiptoe; 2. Raise heel; 2. Limp; (adjective) Walking lamely
咳 【pinyin: ké 】 cough
颏 【pinyin: ké 】 (used in bird names) throat
克 【pinyin: kè 】 【粤: hak1 】 to be able to to subdue to restrain to overcome gram Tibetan unit of land area, about 6 ares
克 【pinyin: Kè 】 【粤: hak1 】 Ke (c. 2000 BC), seventh of the legendary Flame Emperors, 炎帝[Yán dì descended from Shennong 神農|神农[Shén nóng Farmer God
克 【pinyin: kè 】 【粤: hak1 】 variant of 克[kè to subdue to overthrow to restrain
克 【pinyin: kè 】 【粤: hak1 】 variant of 剋|克[kè
刻 【pinyin: kè 】 quarter (hour) moment to carve to engrave to cut oppressive classifier for short time intervals
可 【pinyin: kè 】 see 可汗[kè hán
嗑 【pinyin: kè 】 to crack (seeds) between one’s teeth
客 【pinyin: kè 】 【粤: haak3 】 customer visitor guest
峇 【pinyin: kè 】 cave cavern also pr.kē
恪 【pinyin: Kè 】 surname Ke
恪 【pinyin: kè 】 respectful scrupulous
恪 【pinyin: kè 】 variant of 恪[kè
搕 【pinyin: kè 】 to strike to take in the hand
榼 【pinyin: kè 】 Pusaetha scandens
氪 【pinyin: kè 】 krypton (chemistry)
溘 【pinyin: kè 】 suddenly
磕 【pinyin: kè 】 variant of 嗑[kè
缂 【pinyin: kè 】 see 緙絲|缂丝[kè sī
衉 【pinyin: kè 】 to vomit
课 【pinyin: kè 】 subject course CL:門|门[mén class lesson CL:堂[táng,節|节[jié to levy tax form of divination
锞 【pinyin: kè 】 grease-pot for cart ingot
骒 【pinyin: kè 】 mare jenny
可 【pinyin: kě 】 can may able to to approve to permit to suit (particle used for emphasis) certainly very
坷 【pinyin: kě 】 uneven (path) unfortunate (in life)
岢 【pinyin: kě 】 see 岢嵐|岢岚[Kě lán
渇 【pinyin: kě 】 Japanese variant of 渴
渴 【pinyin: kě 】 【粤: hot3 】 thirsty
轲 【pinyin: kě 】 see 轗軻|轗轲[kǎn kě
峇 【pinyin: kē 】 cave
嵙 【pinyin: kē 】 place name
柯 【pinyin: Kē 】 【粤: o1 】 surname Ke
柯 【pinyin: kē 】 【粤: o1 】 tree branch stem ax handle
棵 【pinyin: kē 】 classifier for trees, cabbages, plants etc
牁 【pinyin: kē 】 (used in place names) Taiwan pr.gē
珂 【pinyin: kē 】 jade-like stone
疴 【pinyin: kē 】 disease also pr.ē
瞌 【pinyin: kē 】 to doze off sleepy
磕 【pinyin: kē 】 to tap to knock (against sth hard) to knock (mud from boots, ashes from a pipe etc)
礚 【pinyin: kē 】 variant of 磕[kē
科 【pinyin: kē 】 【粤: fo1 】 branch of study administrative section division field branch stage directions family (taxonomy) rules laws to mete out (punishment) to levy (taxes etc) to fine sb CL:個|个[gè
稞 【pinyin: kē 】 (wheat)
窠 【pinyin: kē 】 nest
簻 【pinyin: kē 】 big hunger
苛 【pinyin: kē 】 severe exacting
薖 【pinyin: kē 】 big hungry-looking
蝌 【pinyin: kē 】 tadpole
趷 【pinyin: kē 】 【粤: gat6 】 to jolt
轲 【pinyin: Kē 】 given name of Mencius
钶 【pinyin: kē 】 columbium
颏 【pinyin: kē 】 chin
颗 【pinyin: kē 】 classifier for small spheres, pearls, corn grains, teeth, hearts, satellites etc
髁 【pinyin: kē 】 condyles
可爱 【pinyin: kě ài 】 adorable cute lovely
可哀 【pinyin: kě āi 】 miserably
刻板 【pinyin: kè bǎn 】 stiff inflexible mechanical stubborn to cut blocks for printing
刻版 【pinyin: kè bǎn 】 engraved blocks (for printing)
刻板印象 【pinyin: kè bǎn yìn xiàng 】 stereotype
可悲 【pinyin: kě bēi 】 lamentable
刻本 【pinyin: kè běn 】 block printed edition
课本 【pinyin: kè běn 】 textbook CL:本[běn
可比 【pinyin: kě bǐ 】 comparable
可鄙 【pinyin: kě bǐ 】 base mean despicable
科比 【pinyin: Kē bǐ 】 Kobe Bryant abbr. for 科比·布莱恩特[Kē bǐ · Bù lái ēn tè
科比·布莱恩特 【pinyin: Kē bǐ · Bù lái ēn tè 】 Kobe Bryant (1978-), Los Angeles Lakers NBA star
可比价格 【pinyin: kě bǐ jià gé 】 【粤: ho2 bei2 gaa3 gaak3 】 comparable price; constant price
可变 【pinyin: kě biàn 】 variable
可编程 【pinyin: kě biān chéng 】 programmable
可变渗透性模型 【pinyin: kě biàn shèn tòu xìng mó xíng 】 Varying Permeability Model (VPM), (used to calculate decompression schedules in diving)
课表 【pinyin: kè biǎo 】 school timetable
刻薄 【pinyin: kè bó 】 【粤: hak1 bok6 】 1
刻薄 【pinyin: kè bó 】 【粤: hak1 bok6 】 unkind harsh cutting mean acrimony to embezzle by making illegal deductions
刻剥 【pinyin: kè bō 】 to grab money to exploit
刻薄寡恩 【pinyin: kè bó guǎ ēn 】 harsh and merciless (idiom)
可怖 【pinyin: kě bù 】 【粤: ho2 bou3 】 Horrifying
可不 【pinyin: kě bu 】 see 可不是[kě bu shì
科布多 【pinyin: Kē bù duō 】 Qobto or Kobdo, khanate of outer Mongolia
渴不可耐 【pinyin: kě bù kě nài 】 to be so thirsty as to no longer be able to tolerate it
刻不容缓 【pinyin: kè bù róng huǎn 】 to brook no delay to demand immediate action
可不是 【pinyin: kě bu shì 】 that’s just the way it is exactly!
可不是吗 【pinyin: kě bu shì ma 】 【粤: ho2 bat1 si6 maa1 】 no? don’t you think so?
可擦写 【pinyin: kě cā xiě 】 erasable
可擦写可编程只读存储器 【pinyin: kě cā xiě kě biān chéng zhī dú cún chǔ qì 】 EPROM (erasable programmable read-only memory)
可采 【pinyin: kě cǎi 】 (mining) recoverable workable
可采性 【pinyin: kě cǎi xìng 】 (mining) workability (of deposits of coal, ore etc)
可采性 【pinyin: kě cǎi xìng 】 (law) admissibility (of evidence in court)
客舱 【pinyin: kè cāng 】 passenger cabin
可操作的艺术 【pinyin: kě cāo zuò de yì shù 】 the art of the possible (Bismarck on politics)
客场 【pinyin: kè chǎng 】 away-game arena away-game venue
客车 【pinyin: kè chē 】 coach bus passenger train
砢碜 【pinyin: kē chen 】 ugly unsightly shabby to humiliate to ridicule
课程 【pinyin: kè chéng 】 course academic program CL:堂[táng,節|节[jié,門|门[mén
柯城 【pinyin: Kē chéng 】 Kecheng district of Quzhou city 衢州市[Qú zhōu shì, Zhejiang
课程表 【pinyin: kè chéng biǎo 】 class timetable
柯城区 【pinyin: Kē chéng qū 】 Kecheng district of Quzhou city 衢州市[Qú zhōu shì, Zhejiang
可耻 【pinyin: kě chǐ 】 shameful disgraceful ignominious
可吃 【pinyin: kě chī 】 edible
可持续 【pinyin: kě chí xù 】 sustainable
可持续发展 【pinyin: kě chí xù fā zhǎn 】 sustainable development
客船 【pinyin: kè chuán 】 passenger ship
客串 【pinyin: kè chuàn 】 to appear on stage in an amateur capacity (of a professional) to make a guest appearance (fig.) to assume a role outside one’s usual duties to substitute for
可蠢 【pinyin: kě chǔn 】 (dialect) unbearable embarrassing
可磁化体 【pinyin: kě cí huà tǐ 】 magnetic medium material capable of being magnetized
科茨沃尔德 【pinyin: Kē cí wò ěr dé 】 the Cotswolds (England)
客村站 【pinyin: kè cun zhàn 】 【粤: haak3 cyun1 zaam6 】 Kecun Station, a metro station in Guangzhou, China
科大 【pinyin: Kē Dà 】 【粤: fo1 daai6 】 The Hong Kong University of Science and Technology
柯打 【pinyin: kē dǎ 】 【粤: o1 daa2 】 order (spoken)
柯达 【pinyin: Kē dá 】 Kodak (brand, US film company) full name Eastman Kodak Company 伊士曼柯達公司|伊士曼柯达公司[Yī shì màn Kē dá Gōng sī
可大可小 【pinyin: kě dà kě xiǎo 】 【粤: ho2 daai6 ho2 siu2 】 can be serious or trivial
可待因 【pinyin: kě dài yīn 】 codeine (loanword)
可导 【pinyin: kě dǎo 】 differentiable (calculus)
可得到 【pinyin: kě dé dào 】 available
克敌 【pinyin: kè dí 】 【粤: haak1 dik6 】 to defeat enemy
柯棣华 【pinyin: Kē dì huá 】 Dwarkanath Kotnis (1910-1942), one of five Indian doctors sent to China to provide medical assistance during the Second Sino-Japanese War
科迪勒拉 【pinyin: Kē dí lè lā 】 Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian Islands
科迪勒拉山系 【pinyin: Kē dí lè lā shān xì 】 Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
克敌制胜 【pinyin: kè dí zhì shèng 】 【粤: hak1 dik6 zai3 sing3 】 to subdue the enemy and achieve victory
客店 【pinyin: kè diàn 】 small hotel inn
克东 【pinyin: Kè dōng 】 Kedong county in Qiqihar 齊齊哈爾|齐齐哈尔[Qí qí hā ěr, Heilongjiang
可动 【pinyin: kě dòng 】 movable
可懂度 【pinyin: kě dǒng dù 】 intelligibility
克东县 【pinyin: Kè dōng xiàn 】 Kedong county in Qiqihar 齊齊哈爾|齐齐哈尔[Qí qí hā ěr, Heilongjiang
科斗 【pinyin: kē dǒu 】 tadpole also written 蝌蚪[kē dǒu
蝌蚪 【pinyin: kē dǒu 】 tadpole CL:隻|只[zhī,條|条[tiáo
刻毒 【pinyin: kè dú 】 spiteful venomous
刻度 【pinyin: kè dù 】 marked scale graduated scale
刻度盘 【pinyin: kè dù pán 】 dial (e.g. of a radio etc)
可读音性 【pinyin: kě dú yīn xìng 】 pronounceability
客队 【pinyin: kè duì 】 visiting team (sports)
科恩 【pinyin: Kē ēn 】 Cohen (name)
可儿 【pinyin: kě ér 】 a person after one’s heart (charming person) capable person
科尔 【pinyin: Kē ěr 】 Kohl (name) Helmut Kohl (1930-), German CDU politician, Chancellor 1982-1998
克尔白 【pinyin: Kè ěr bái 】 Ka’aba, sacred building in Mecca
科尔多瓦 【pinyin: Kē ěr duō wǎ 】 Córdoba, Spain
柯尔克孜 【pinyin: Kē ěr kè zī 】 Kyrghiz ethnic group of Xinjiang
柯尔克孜语 【pinyin: Kē ěr kè zī yǔ 】 Kyrghiz language
柯尔克孜族 【pinyin: Kē ěr kè zī zú 】 Kyrghiz ethnic group of Xinjiang
科尔沁 【pinyin: Kē ěr qìn 】 Horqin or Xorchin, famous Mongolian archer Horqin district or Xorchin raion of Tongliao city 通遼市|通辽市[Tōng liáo shì, Inner Mongolia
科尔沁区 【pinyin: Kē ěr qìn qū 】 Horqin district or Xorchin raion of Tongliao city 通遼市|通辽市[Tōng liáo shì, Inner Mongolia
科尔沁右翼前旗 【pinyin: Kē ěr qìn yòu yì qián qí 】 Horqin right front banner, Mongolian Khorchin Baruun Garyn Ömnöd khoshuu, in Hinggan league 興安盟|兴安盟[Xīng ān méng, east Inner Mongolia
科尔沁右翼中旗 【pinyin: Kē ěr qìn yòu yì zhōng qí 】 Horqin right center banner, Mongolian Khorchin Baruun Garyn Dund khoshuu, in Hinggan league 興安盟|兴安盟[Xīng ān méng, east Inner Mongolia
科尔沁左翼后 【pinyin: Kē ěr qìn zuǒ yì hòu 】 Horqin Left Rear banner or Khorchin Züün Garyn Xoit khoshuu in Tongliao 通遼|通辽[Tōng liáo, Inner Mongolia
科尔沁左翼后旗 【pinyin: Kē ěr qìn zuǒ yì hòu qí 】 Horqin Left Rear banner or Khorchin Züün Garyn Xoit khoshuu in Tongliao 通遼|通辽[Tōng liáo, Inner Mongolia
科尔沁左翼中 【pinyin: Kē ěr qìn zuǒ yì zhōng 】 Horqin Left Middle banner or Khorchin Züün Garyn Dund khoshuu in Tongliao 通遼|通辽[Tōng liáo, Inner Mongolia
科尔沁左翼中旗 【pinyin: Kē ěr qìn zuǒ yì zhōng qí 】 Horqin Left Middle banner or Khorchin Züün Garyn Dund khoshuu in Tongliao 通遼|通辽[Tōng liáo, Inner Mongolia
客饭 【pinyin: kè fàn 】 cafeteria meal specially prepared for a group of visitors set meal
客房 【pinyin: kè fáng 】 guest room
可分 【pinyin: kě fēn 】 can be divided (into parts) one can distinguish (several types)
可否 【pinyin: kě fǒu 】 is it possible or not?
克复 【pinyin: kè fù 】 【粤: haak1 fuk6 】 1. resume 2. retake; recover 3. overcome; conquer
克服 【pinyin: kè fú 】 (try to) overcome (hardships etc) to conquer to put up with to endure
客服 【pinyin: kè fú 】 customer service
柯夫塔 【pinyin: kē fū tǎ 】 kofta
克格勃 【pinyin: kè gé bó 】 KGB (Soviet secret police)
可歌可泣 【pinyin: kě gē kě qì 】 lit. you can sing or you can cry (idiom); fig. deeply moving happy and sad inspiring and tragic
可耕地 【pinyin: kě gēng dì 】 cultivable
可共患难 【pinyin: kě gòng huàn nàn 】 to go through thick and thin together (idiom)
可供军用 【pinyin: kě gōng jun yòng 】 having possible military application
刻骨 【pinyin: kè gǔ 】 ingrained entrenched deep-rooted
刻骨铭心 【pinyin: kè gǔ míng xīn 】 lit. carved in bones and engraved in the heart (idiom) fig. etched in one’s memory unforgettable
刻骨相思 【pinyin: kè gǔ xiāng sī 】 deep-seated lovesickness (idiom)
可怪 【pinyin: kě guài 】 strange curious surprising
客观 【pinyin: kè guān 】 【粤: haak3 gun1 】 (noun) Objective prospective
客官 【pinyin: kè guān 】 (polite appellation for a guest at a hotel etc)
客观 【pinyin: kè guān 】 【粤: haak3 gun1 】 objective impartial
可观 【pinyin: kě guān 】 considerable impressive significant
客观世界 【pinyin: kè guān shì jiè 】 the objective world (as opposed to empirical observation)
客观唯心主义 【pinyin: kè guān wéi xīn zhǔ yì 】 objective idealism (in Hegel’s philosophy)
客观性 【pinyin: kè guān xìng 】 objectivity
客观真理 【pinyin: kè guān zhēn lǐ 】 【粤: haak3 gun1 zan1 lei5 】 Objective truth
客观主义 【pinyin: kè guān zhǔ yì 】 objectivist philosophy
可贵 【pinyin: kě guì 】 to be treasured praiseworthy
可汗 【pinyin: kè hán 】 khan (loanword)
可好 【pinyin: kě hǎo 】 good or not? luckily fortuitously
刻痕 【pinyin: kè hén 】 notch
可恨 【pinyin: kě hèn 】 hateful
客户 【pinyin: kè hù 】 client customer
客户端 【pinyin: kè hù duān 】 client (computing)
客户服务 【pinyin: kè hù fú wù 】 customer service client service
客户服务部 【pinyin: kè hù fú wù bù 】 customer service division
客户服务器结构 【pinyin: kè hù fú wù qì jié gòu 】 client server architecture
客户机 【pinyin: kè hù jī 】 client (computer)
客户机服务器环境 【pinyin: kè hù jī fú wù qì huán jìng 】 client-server environment
客户机软件 【pinyin: kè hù jī ruǎn jiàn 】 client software
刻鹄类鹜 【pinyin: kè hú lèi wù 】 to aim to carve a swan and get a semblance of a duck (idiom) to fail utterly in trying to copy something to get a reasonably good, if not perfect, result
客户应用 【pinyin: kè hù yìng yòng 】 client application
刻画 【pinyin: kè huà 】 to portray
科幻 【pinyin: kē huàn 】 science fiction abbr. for 科學幻想|科学幻想[kē xué huàn xiǎng
科幻电影 【pinyin: kē huàn diàn yǐng 】 science fiction movie
科幻片 【pinyin: kē huàn piàn 】 【粤: fo1 waan6 pin3 】 sci-fi movie
科幻小说 【pinyin: kē huàn xiǎo shuō 】 science fiction novel
可回收 【pinyin: kě huí shōu 】 recyclable
客货车 【pinyin: kè huò chē 】 【粤: haak3 fo3 ce1 】 Vans
科技 【pinyin: kē jì 】 【粤: fo1 gei6 】 technology
克己 【pinyin: kè jǐ 】 self-restraint discipline selflessness
客机 【pinyin: kè jī 】 passenger plane
科级 【pinyin: kē jí 】 (administrative) section-level
科技 【pinyin: kē jì 】 【粤: fo1 gei6 】 science and technology
科技成果 【pinyin: kē jì chéng guǒ 】 【粤: fo1 gei6 sing4 gwo2 】 Technological Achievements
科技大学 【pinyin: kē jì dà xué 】 university of science and technology
克己奉公 【pinyin: kè jǐ fèng gōng 】 self-restraint and devotion to public duties (idiom); selfless dedication to serve the public interest wholeheartedly
克己复礼 【pinyin: kè jǐ fù lǐ 】 restrain yourself and return to the rites (idiom, from Analects); to subdue self and observe proprieties (any number of possible translations)
科技攻关 【pinyin: kē jì gōng guān 】 【粤: fo1 gei6 gung1 gwaan1 】 Science and technology research
科技工作者 【pinyin: kē jì gōng zuò zhě 】 worker in science and technology
科技惊悚 【pinyin: kē jì jīng sǒng 】 techno-thriller (novel) science fiction thriller
科技惊悚小说 【pinyin: kē jì jīng sǒng xiǎo shuō 】 techno-thriller novel science fiction thriller
克基拉岛 【pinyin: Kè jī lā Dǎo 】 Corfu (Greek: Kerkira), island in the Ionian sea
科技人员 【pinyin: kē jì rén yuán 】 scientific and technical staff
科技市场 【pinyin: kē jì shì chǎng 】 【粤: fo1 gei6 si5 coeng4 】 Technology Market
科技体制 【pinyin: kē jì tǐ zhì 】 【粤: fo1 gei6 tai2 zai3 】 Science and Technology System
科技兴农 【pinyin: kē jì xīng nóng 】 【粤: fo1 gei6 hing1 nung4 】 Development of agriculture through science and technology
可嘉 【pinyin: kě jiā 】 【粤: ho2 gaa1 】 Praiseworthy
客家 【pinyin: Kè jiā 】 Hakka ethnic group (Han Chinese migrants from north to south China)
可加 【pinyin: kě jiā 】 (botany) coca (loanword)
可嘉 【pinyin: kě jiā 】 【粤: ho2 gaa1 】 laudable
科甲 【pinyin: kē jiǎ 】 imperial examinations
客家话 【pinyin: Kè jiā huà 】 Hakka dialect
客家人 【pinyin: Kè jiā rén 】 Hakka people
客家语 【pinyin: Kè jiā yǔ 】 Hakka (a Chinese dialect)
客家占地主 【pinyin: Kè jiā zhàn dì zhǔ 】 【粤: haak3 gaa1 zim3 dei6 zyu2 】 noun; late comer ” Hakkanese” dominate or better the local people; the guest acts as host (idiom); to turn from passive to active behavior
克俭 【pinyin: kè jiǎn 】 thrift economy
课间 【pinyin: kè jiān 】 interval between lessons
可见 【pinyin: kě jiàn 】 it can clearly be seen (that this is the case) it is (thus) clear clear visible
课间操 【pinyin: kè jiān cāo 】 setting-up exercises during the break (between classes)
可见度 【pinyin: kě jiàn dù 】 【粤: ho2 gin3 dou6 】 visibility
可见光 【pinyin: kě jiàn guāng 】 visible light light in optical spectrum
科教 【pinyin: kē jiào 】 science education popular science
科教片 【pinyin: kē jiào piàn 】 science education film popular science movie
科教兴国 【pinyin: kē jiào xīng guó 】 to invigorate the country through science and education
可解 【pinyin: kě jiě 】 soluble (i.e. can be solved)
可结合性 【pinyin: kě jié hé xìng 】 associativity (xy)z = x(yz) (math.)
可接受性 【pinyin: kě jiē shòu xìng 】 acceptability
氪金 【pinyin: kè jīn 】 to make an in-app purchase in a game
课金 【pinyin: kè jīn 】 tax levied on a conquered people by an army fee for a divination session variant of 氪金[kè jīn, in-app purchase (gaming)
可劲 【pinyin: kě jìn 】 vigorously to the utmost to the best of one’s ability
可敬 【pinyin: kě jìng 】 venerable
可惊 【pinyin: kě jīng 】 astonishing
可劲儿 【pinyin: kě jìnr 】 erhua variant of 可勁|可劲[kě jìn
窠臼 【pinyin: kē jiù 】 【粤: wo1 kau5 】 set pattern (usually referring to writing or artistic creation)
可就 【pinyin: kě jiù 】 certainly
窠臼 【pinyin: kē jiù 】 【粤: wo1 kau5 】 stereotypical pattern rut
客居 【pinyin: kè jū 】 to live in a foreign place to live somewhere as a guest
可掬 【pinyin: kě jū 】 conspicuous plain to see
科举 【pinyin: kē jǔ 】 imperial examination
科举考试 【pinyin: kē jǔ kǎo shì 】 imperial examinations (in former times)
科举制 【pinyin: kē jǔ zhì 】 imperial examination system
苛捐杂税 【pinyin: kē juān zá shuì 】 exorbitant taxation (idiom)
可决 【pinyin: kě jué 】 to adopt to pass to vote approval (of a law etc)
可决率 【pinyin: kě jué lǜ 】 proportion needed to approve a decision
可决票 【pinyin: kě jué piào 】 affirmative vote
可卡因 【pinyin: kě kǎ yīn 】 cocaine (loanword)
可看 【pinyin: kě kàn 】 worth seeing
可堪 【pinyin: kě kān 】 how can one endure? to be able to endure
可靠 【pinyin: kě kào 】 reliable
科考 【pinyin: kē kǎo 】 preliminary round of imperial examinations abbr. for 科學考察|科学考察[kē xué kǎo chá, scientific exploration
科考队 【pinyin: kē kǎo duì 】 scientific exploration team expedition
可靠性 【pinyin: kě kào xìng 】 reliability
可可 【pinyin: kě kě 】 cocoa (loanword)
科克 【pinyin: kē kè 】 cork
苛刻 【pinyin: kē kè 】 harsh severe demanding
磕磕 【pinyin: kē kē 】 (onom.) knocking
磕磕巴巴 【pinyin: kē kē bā bā 】 stammering stuttering not speaking fluently
磕磕绊绊 【pinyin: kē ke bàn bàn 】 bumpy (of a road) limping (of a person)
可可波罗 【pinyin: kě kě bō luó 】 cocobolo (loanword)
可可豆 【pinyin: kě kě dòu 】 【粤: ho2 ho2 dau2 】 Cocoa beans
可可粉 【pinyin: kě kě fěn 】 【粤: ho2 ho2 fan2 】 Cocoa powder
可可米 【pinyin: Kě kě mǐ 】 Cocoa Krispies
可可树 【pinyin: kě kě shù 】 【粤: ho2 ho2 syu6 】 Cocoa trees
可可托海 【pinyin: Kě kě tuō hǎi 】 Keketuohai town in Fuyun county 富蘊縣|富蕴县[Fù yùn xiàn, Altay prefecture, Xinjiang
可可托海镇 【pinyin: Kě kě tuō hǎi zhèn 】 Keketuohai town in Fuyun county 富蘊縣|富蕴县[Fù yùn xiàn, Altay prefecture, Xinjiang
可可西里 【pinyin: Kě kě xī lǐ 】 Hoh Xil or Kekexili, vast nature reserve on Qinghai-Tibetan Plateau 青藏高原[Qīng Zàng gāo yuán
可控硅 【pinyin: kě kòng guī 】 (electronics) silicon-controlled rectifier (SCR) thyristor
克扣 【pinyin: kè kòu 】 to dock to deduct to embezzle
可口 【pinyin: kě kǒu 】 tasty to taste good
可口可乐 【pinyin: Kě kǒu kě lè 】 Coca-Cola
可口可乐公司 【pinyin: Kě kǒu Kě lè Gōng sī 】 The Coca-Cola Company
刻苦 【pinyin: kè kǔ 】 【粤: hak1 fu2 】 (adjective) Arduous (work, etc.)
刻苦 【pinyin: kè kǔ 】 【粤: hak1 fu2 】 hardworking assiduous
刻苦耐劳 【pinyin: kè kǔ nài láo 】 to bear hardships and work hard (idiom); assiduous and long-suffering hard-working and capable of overcoming adversity
刻苦努力 【pinyin: kè kǔ nǔ lì 】 assiduous taking great pains
刻苦学习 【pinyin: kè kǔ xué xí 】 to study hard assiduous
刻苦钻研 【pinyin: kè kǔ zuān yán 】 to study diligently
可扩展标记语言 【pinyin: kě kuò zhǎn biāo jì yǔ yán 】 extensible markup language (XML)
克拉 【pinyin: kè lā 】 carat (mass) (loanword)
坷垃 【pinyin: kē lā 】 (dialect) clod (of earth)
克拉夫丘克 【pinyin: Kè lā fū qiū kè 】 Leonid Kravchuk (1934-), first post-communist president of Ukraine 1991-1994
克拉克 【pinyin: Kè lā kè 】 Clark or Clarke (name)
克拉科夫 【pinyin: Kè lā kē fū 】 Krakow
克拉玛依 【pinyin: Kè lā mǎ yī 】 Qaramay shehiri (Karamay city) or Kèlāmǎyī prefecture-level city in Xinjiang
克拉玛依区 【pinyin: Kè lā mǎ yī qū 】 Karamay district (Uighur: Qaramay Rayoni) of Qaramay City, Xinjiang
克拉玛依市 【pinyin: Kè lā mǎ yī shì 】 Qaramay shehiri (Karamay city) or Kèlāmǎyī prefecture-level city in Xinjiang
克拉斯金诺 【pinyin: Kè lā sī jīn nuò 】 Kraskino town in Primorsky Krai, Russia, close to the North Korean border
克拉斯诺达尔 【pinyin: kè lā sī nuò dá ěr 】 Krasnodar (city in Russia)
克拉斯诺亚尔斯克 【pinyin: Kè lā sī nuò yà ěr sī kè 】 Krasnoyarsk
克拉通 【pinyin: kè lā tōng 】 craton (loanword)
克莱 【pinyin: Kè lái 】 Clay (name)
克莱顿 【pinyin: Kè lái dùn 】 Clayton (name) Crighton (name)
克莱尔 【pinyin: Kè lái ěr 】 Claire (name)
克莱蒙特 【pinyin: Kè lái méng tè 】 Clermont (French town) Claremont, California
克莱斯勒 【pinyin: Kè lái sī lè 】 Chrysler
克莱斯勒汽车公司 【pinyin: Kè lái sī lè Qì chē Gōng sī 】 Chrysler
克赖斯特彻奇 【pinyin: Kè lài sī tè chè qí 】 Christchurch (New Zealand city)
克莱因 【pinyin: Kè lái yīn 】 Klein or Kline (name) Felix Klein (1849-1925), German mathematician
岢岚 【pinyin: Kě lán 】 Kelan county in Xinzhou 忻州[Xīn zhōu, Shanxi
可兰经 【pinyin: Kě lán jīng 】 Quran (Islamic scripture)
岢岚县 【pinyin: Kě lán xiàn 】 Kelan county in Xinzhou 忻州[Xīn zhōu, Shanxi
克朗 【pinyin: kè lǎng 】 krone (currency of Norway, Denmark, Iceland and Sweden) (loanword)
克朗代克 【pinyin: Kè lǎng dài kè 】 Klondike in northwest Canada
壳郎猪 【pinyin: ké lang zhū 】 (coll.) feeder pig
柯佬 【pinyin: kē lǎo 】 【粤: o1 lou2 】 an oral exam
克劳德 【pinyin: Kè láo dé 】 Claude (name)
克劳福德 【pinyin: Kè láo fú dé 】 Crawford (town in Texas)
克劳斯 【pinyin: Kè láo sī 】 Claus or Klaus (name)
克劳修斯 【pinyin: Kè láo xiū sī 】 Rudolf Clausius (1822-1888), German physicist and mathematician
克勒 【pinyin: Kè lè 】 Keller or Köhler (name) Horst Köhler (1943-), German economist and CDU politician, head of the IMF 2000-2004, president of Germany 2004-2010
可乐 【pinyin: kě lè 】 amusing entertaining (loanword) cola
可乐定 【pinyin: kě lè dìng 】 clonidine (drug) (loanword)
克雷伯氏菌属 【pinyin: Kè léi bó shì jun shǔ 】 Klebsiella
克蕾儿 【pinyin: Kè lěir 】 Clare (name)
颗粒 【pinyin: kē lì 】 kernel granule granulated (sugar, chemical product)
克里奥尔语 【pinyin: kè lǐ ào ěr yǔ 】 creole language
科利奥兰纳斯 【pinyin: Kē lì ào lán nà sī 】 Coriolanus, 1607 tragedy by William Shakespeare 莎士比亞|莎士比亚
克莉奥佩特拉 【pinyin: Kè lì ào pèi tè lā 】 Cleopatra (c. 70-30 BC), queen of Egypt
可丽饼 【pinyin: kě lì bǐng 】 crêpe (loanword)
克利夫兰 【pinyin: Kè lì fū lán 】 Cleveland
克力架 【pinyin: kè lì jià 】 【粤: hak1 lik6 gaa2 】 cracker
可丽露 【pinyin: kě lì lù 】 canelé (a French pastry) (Tw)
克里米亚 【pinyin: Kè lǐ mǐ yà 】 Crimea
克里木 【pinyin: Kè lǐ mù 】 Crimea the Crimean peninsula
克里木半岛 【pinyin: Kè lǐ mù Bàn dǎo 】 Crimea the Crimean peninsula
克里姆林宫 【pinyin: Kè lǐ mǔ lín Gōng 】 the Kremlin
克里木战争 【pinyin: Kè lǐ mù Zhàn zhēng 】 the Crimean War (1853-1856)
克里普斯 【pinyin: Kè lǐ pǔ sī 】 Cripps (name) Sir Stafford Cripps (1889-1952), UK socialist politician
克里斯蒂安 【pinyin: Kè lǐ sī dì ān 】 Kristian or Christian (name)
克里斯蒂安松 【pinyin: Kè lǐ sī dì ān sōng 】 Kristiansund (city in Norway)
克里斯蒂娃 【pinyin: Kè lǐ sī dì wá 】 Julia Kristeva (1941-), Bulgarian-French psychoanalyst, philosopher and literary critic
克利斯朵夫 【pinyin: Kè lì sī duǒ fū 】 Christopher (name)
克里斯汀·贝尔 【pinyin: Kè lǐ sī tīng · Bèi ěr 】 Christian Bale (1974-), English actor
克里斯托弗 【pinyin: Kè lǐ sī tuō fú 】 (Warren) Christopher
克里特 【pinyin: Kè lǐ tè 】 Crete
克里特岛 【pinyin: Kè lǐ tè Dǎo 】 Crete
颗粒物 【pinyin: kē lì wù 】 particulate matter (PM)
颗粒无收 【pinyin: kē lì wú shōu 】 not a single grain was reaped (as in a bad harvest year)
可怜 【pinyin: kě lián 】 pitiful pathetic to have pity on
可怜巴巴 【pinyin: kě lián bā bā 】 pathetic pitiful
可怜虫 【pinyin: kě lián chóng 】 pitiful creature wretch
可怜见 【pinyin: kě lián jiàn 】 (coll.) pitiable to have pity on sb
可怜兮兮 【pinyin: kě lián xī xī 】 miserable wretched
可裂变 【pinyin: kě liè biàn 】 fissile
可裂变材料 【pinyin: kě liè biàn cái liào 】 fissile material
柯林 【pinyin: Kē lín 】 Colin (name)
科林 【pinyin: Kē lín 】 Colin (name)
科林·弗思 【pinyin: Kē lín · Fú sī 】 Colin Firth, English actor (1960-)
克林德 【pinyin: Kè lín dé 】 Klemens Freiherr von Ketteler, German minister killed during the Boxer uprising
克林顿 【pinyin: Kè lín dùn 】 Clinton (name) Bill Clinton (1946-), US Democratic politician, President 1993-2001 Hillary Rodham Clinton (1947-), US Democratic politician
柯林顿 【pinyin: Kē lín dùn 】 (Tw) Clinton (name) Bill Clinton (1946-), US Democratic politician, president 1993-2001 Hillary Rodham Clinton (1947-), US Democratic politician
克林霉素 【pinyin: kè lín méi sù 】 clindamycin
克林姆 【pinyin: kè lín mǔ 】 cream (loanword)
克林姆酱 【pinyin: kè lín mǔ jiàng 】 pastry cream crème pâtissière
柯林斯 【pinyin: Kē lín sī 】 Collins (name)
科林斯 【pinyin: Kē lín sī 】 Corinth (city of ancient Greece)
克流感 【pinyin: kè liú gǎn 】 oseltamivir Tamiflu
克隆 【pinyin: kè lóng 】 clone (loanword)
科隆 【pinyin: Kē lóng 】 Cologne, Germany or Colon, Panama
克隆技术 【pinyin: kè lóng jì shù 】 cloning technology
科隆群岛 【pinyin: Kē lóng Qún dǎo 】 Galapagos Islands
克隆人 【pinyin: kè lóng rén 】 clone human
克隆氏病 【pinyin: Kè lóng shì bìng 】 Crohn’s disease
克娄巴特拉 【pinyin: Kè lóu bā tè lā 】 Cleopatra (name) Cleopatra VII Thea Philopator (69-30 BC), the last Egyptian pharaoh
克漏字 【pinyin: kè lòu zì 】 cloze (loanword)
客路 【pinyin: kè lù 】 【粤: haak3 lou6 】 source of customers
刻录 【pinyin: kè lù 】 to record on a CD or DVD to burn a disc
可虑 【pinyin: kě lǜ 】 worrisome
克虏伯 【pinyin: Kè lǔ bó 】 Krupp
刻录机 【pinyin: kè lù jī 】 disk burner
客轮 【pinyin: kè lún 】 passenger ship
可伦坡 【pinyin: Kě lún pō 】 Colombo, capital of Sri Lanka (Tw)
科伦坡 【pinyin: Kē lún pō 】 Colombo, capital of Sri Lanka
克仑特罗 【pinyin: kè lún tè luō 】 clenbuterol
克罗埃西亚 【pinyin: Kè luó āi xī yà 】 Croatia (Tw)
珂罗版 【pinyin: kē luó bǎn 】 collotype (printing) (loanword)
克罗地亚 【pinyin: Kè luó dì yà 】 Croatia
克罗地亚共和国 【pinyin: Kè luó dì yà Gòng hé guó 】 Republic of Croatia
克罗地亚语 【pinyin: Kè luó dì yà yǔ 】 Croatian (language)
科罗恩病 【pinyin: Kē luó ēn bìng 】 Krohn’s disease
科罗拉多 【pinyin: Kē luó lā duō 】 Colorado
科罗拉多大峡谷 【pinyin: Kē luó lā duō dà xiá gǔ 】 the Grand Canyon (Colorado)
科罗拉多州 【pinyin: Kē luó lā duō zhōu 】 Colorado
科罗娜 【pinyin: Kē luó nà 】 Corona (beer)
科罗纳 【pinyin: Kē luó nà 】 Corona Colonna
克罗诺斯 【pinyin: Kè luó nuò sī 】 Cronus (Titan of Greek mythology)
可唔可以 【pinyin: kě ḿ kě yǐ 】 【粤: ho2 m4 ho2 ji5 】 Can or cannot..?
骒马 【pinyin: kè mǎ 】 mare
瞌埋眼 【pinyin: kē mái yǎn 】 【粤: hap1 maai4 ngaan5 】 to close the eyes
壳幔 【pinyin: ké màn 】 crust-mantle (geology)
客满 【pinyin: kè mǎn 】 to have a full house to be sold out no vacancy
科盲 【pinyin: kē máng 】 person who is ignorant about science and technology scientific illiteracy
克霉唑 【pinyin: kè méi zuò 】 clotrimazole (antifungal agent)
柯密 【pinyin: kē mì 】 Kermit (communications protocol)
科名 【pinyin: kē míng 】 rank obtained in the imperial examinations scholarly honors
科莫多龙 【pinyin: Kē mò duō lóng 】 Komodo dragon (Varanus komodoensis)
科摩罗 【pinyin: Kē mó luó 】 Union of Comoros
科摩洛 【pinyin: Kē mó luò 】 Comoros
渴慕 【pinyin: kě mù 】 to thirst for
科目 【pinyin: kē mù 】 subject
柯那克里 【pinyin: Kē nà kè lǐ 】 Conakry, capital of Guinea (Tw)
科纳克里 【pinyin: Kē nà kè lǐ 】 Conakry, capital of Guinea
科奈 【pinyin: Kē nài 】 Kenai (Peninsula, Lake, Mountains), Alaska
柯南·道尔 【pinyin: Kē nán · Dào ěr 】 Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), author of the Sherlock Holmes stories 歇洛克·福爾摩斯|歇洛克·福尔摩斯
可恼 【pinyin: kě nǎo 】 aggravating irritating
可恼也 【pinyin: kě nǎo yě 】 【粤: ho2 nou5 jaa5 】 an expression phrase from Cantonese opera, it indicates one is annoyed, irritated by another’s absurd speech
可能 【pinyin: kě néng 】 【粤: ho2 nang4 】 (modal verb) can
可能 【pinyin: kě néng 】 【粤: ho2 nang4 】 might (happen) possible probable possibility probability maybe perhaps CL:個|个[gè
可能性 【pinyin: kě néng xìng 】 possibility probability
可逆 【pinyin: kě nì 】 reversible (math.) invertible
科尼赛克 【pinyin: Kē ní sài kè 】 Koenigsegg (car manufacturer)
可逆性 【pinyin: kě nì xìng 】 reversibility
渴念 【pinyin: kě niàn 】 【粤: hot3 nim6 】 to yearn after; to long for
可念 【pinyin: kě niàn 】 pitiable likable memorable
柯P 【pinyin: Kē P 】 Professor Ko, nickname for Ko Wen-je 柯文哲[Kē Wén zhé
可怕 【pinyin: kě pà 】 awful dreadful fearful formidable frightful scary hideous horrible terrible terribly
科佩尔 【pinyin: Kē pèi ěr 】 Koper (port city of Slovenia)
磕碰 【pinyin: kē pèng 】 to knock against to bump into to have a disagreement to clash
柯坪 【pinyin: Kē píng 】 Kelpin nahiyisi (Kelpin county) in Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区[ā kè sū dì qū, west Xinjiang
柯坪县 【pinyin: Kē píng xiàn 】 Kelpin nahiyisi (Kelpin county) in Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区[ā kè sū dì qū, west Xinjiang
科普 【pinyin: kē pǔ 】 popular science popularization of science abbr. of 科學普及|科学普及
科普特人 【pinyin: Kē pǔ tè rén 】 the Copts, major ethnoreligious group of Egyptian Christians
科普特语 【pinyin: Kē pǔ tè yǔ 】 Coptic, Afro-Asiatic language of the Copts 科普特人[Kē pǔ tè rén, spoken in Egypt until late 17th century
客气 【pinyin: kè qi 】 polite courteous formal modest
刻奇 【pinyin: kè qí 】 kitsch (loanword)
克期 【pinyin: kè qī 】 to set a date to set a time frame within a certain time limit
刻期 【pinyin: kè qī 】 variant of 克期[kè qī
可气 【pinyin: kě qì 】 annoying irritating exasperating
可欺 【pinyin: kě qī 】 gullible easily bullied weak
科企 【pinyin: kē qǐ 】 science & technology and industry tech company
客气话 【pinyin: kè qi huà 】 words of politeness politesse decorous talking talk with propriety
氪气石 【pinyin: kè qì shí 】 kryptonite
科钱 【pinyin: kē qián 】 【粤: fo1 cin4 】 (verb) pay; to give away money;
咳呛 【pinyin: ké qiàng 】 (dialect) to cough
可巧 【pinyin: kě qiǎo 】 by happy coincidence
可亲 【pinyin: kě qīn 】 kindly nice amiable
克勤克俭 【pinyin: kè qín kè jiǎn 】 to be industrious and frugal (idiom)
科卿 【pinyin: Kē qīng 】 Cochin (in south India)
渴求 【pinyin: kě qiú 】 to long for to crave for to greatly desire
苛求 【pinyin: kē qiú 】 demanding
可取 【pinyin: kě qǔ 】 acceptable desirable worth having
可取之处 【pinyin: kě qǔ zhī chù 】 positive point merit redeeming quality
可圈可点 【pinyin: kě quān kě diǎn 】 remarkable (performance, achievement etc) worthy of praise
溘然 【pinyin: kè rán 】 suddenly
可燃 【pinyin: kě rán 】 inflammable
可燃冰 【pinyin: kě rán bīng 】 clathrate hydrates
可燃性 【pinyin: kě rán xìng 】 flammable flammability
客人 【pinyin: kè rén 】 visitor guest customer client CL:位[wèi
可人 【pinyin: kě rén 】 pleasant agreeable a person after one’s heart (charming person) a gifted person
克日 【pinyin: kè rì 】 to set a date to set a time frame within a certain time limit
刻日 【pinyin: kè rì 】 variant of 克日[kè rì
可溶 【pinyin: kě róng 】 soluble
可容忍 【pinyin: kě róng rěn 】 tolerable
可溶性 【pinyin: kě róng xìng 】 solubility
柯萨奇病毒 【pinyin: Kē sà qí bìng dú 】 Coxsachie A intestinal virus
可塞 【pinyin: kě sài 】 xi or ksi (Greek letter Ξξ)
科骚 【pinyin: kē sāo 】 【粤: fo1 sou1 】 a loanword for a ‘floor show’ (fashion)
克沙奇病毒 【pinyin: kè shā qí bìng dú 】 Coxsackievirus
柯沙奇病毒 【pinyin: kē shā qí bìng dú 】 Coxsackievirus
克山 【pinyin: Kè shān 】 Keshan county in Qiqihar 齊齊哈爾|齐齐哈尔[Qí qí hā ěr, Heilongjiang
克山县 【pinyin: Kè shān xiàn 】 Keshan county in Qiqihar 齊齊哈爾|齐齐哈尔[Qí qí hā ěr, Heilongjiang
客商 【pinyin: kè shāng 】 【粤: haak3 soeng1 】 Merchants
克绍箕裘 【pinyin: kè shào jī qiú 】 to follow in one’s father’s footsteps
柯劭忞 【pinyin: Kē Shào mín 】 Ke Shaomin (1850-1933), scholar, author of New History of the Yuan Dynasty 新元史[Xīn Yuán shǐ
恪慎 【pinyin: kè shèn 】 careful reverently
可身 【pinyin: kě shēn 】 to fit well (clothes)
渴市 【pinyin: kě shì 】 【粤: hot3 si5 】 a situation where demand exceeds supply
课时 【pinyin: kè shí 】 class period
客室 【pinyin: kè shì 】 guest room
课室 【pinyin: kè shì 】 classroom
可食 【pinyin: kě shí 】 edible
可恃 【pinyin: kě shì 】 reliable
可是 【pinyin: kě shì 】 but however (used for emphasis) indeed
科室 【pinyin: kē shì 】 department administrative division unit (e.g. intensive care unit)
柯士甸 【pinyin: kē shì diàn 】 【粤: o1 si6 din6 】 (road in Hong Kong) John Gardiner Austin, the former Colonial Secretary of Hong Kong from 1868 to 1879
柯士甸道 【pinyin: kē shì diàn dào 】 【粤: o1 si6 din6 dou6 】 Austin Road in Hong Kong
可视电话 【pinyin: kě shì diàn huà 】 videophone
可视化 【pinyin: kě shì huà 】 visualization
克什克腾 【pinyin: Kè shí kè téng 】 Hexigten banner or Kesigüten khoshuu in Chifeng 赤峰[Chì fēng, Inner Mongolia
克什克腾旗 【pinyin: Kè shí kè téng qí 】 Hexigten banner or Kesigüten khoshuu in Chifeng 赤峰[Chì fēng, Inner Mongolia
克什米尔 【pinyin: Kè shí mǐ ěr 】 Kashmir
科什图尼察 【pinyin: Kē shí tú ní chá 】 Kostunica Vojislav Kostunica (1944-), Serbian politician, prime minister from 2004
柯式印刷 【pinyin: Kē shì yìn shuā 】 offset printing
恪守 【pinyin: kè shǒu 】 to scrupulously abide by
恪守不渝 【pinyin: kè shǒu bù yú 】 【粤: kok3 sau2 bat1 jyu4 】 to adhere strictly faithfully to, and never change
可数 【pinyin: kě shǔ 】 countable denumerable
可数集 【pinyin: kě shǔ jí 】 countable set (math.) denumerable set
可数名词 【pinyin: kě shǔ míng cí 】 countable noun (in grammar of European languages)
咳水 【pinyin: ké shuǐ 】 【粤: kat1 seoi2 】 cough syrup
瞌睡 【pinyin: kē shuì 】 drowsy to doze to nap
缂丝 【pinyin: kè sī 】 【粤: hak1 si1 】 silk
客死 【pinyin: kè sǐ 】 to die in a foreign land to die abroad
刻丝 【pinyin: kè sī 】 variant of 緙絲|缂丝[kè sī
缂丝 【pinyin: kè sī 】 【粤: hak1 si1 】 kesi or k’o-ssu, Chinese silk tapestry woven in a pictorial design
克丝钳子 【pinyin: kè sī qián zi 】 wire cutting pincers
可颂 【pinyin: kě sòng 】 croissant (loanword)
咳嗽 【pinyin: ké sou 】 to cough CL:陣|阵[zhèn
科苏 【pinyin: kē sū 】 【粤: fo1 sou1 】 floor show (a loanword)
克苏鲁 【pinyin: Kè sū lǔ 】 Cthulhu, fictional cosmic entity created by writer H. P. Lovecraft
可塑性 【pinyin: kě sù xìng 】 plasticity
客岁 【pinyin: kè suì 】 【粤: haak3 seoi3 】 Last year
科索沃 【pinyin: Kē suǒ wò 】 Kosovo
克他命 【pinyin: kè tā mìng 】 ketamine (loanword)
咳痰 【pinyin: ké tán 】 to cough up phlegm to expectorate
可叹 【pinyin: kě tàn 】 lamentable sad(ly)
客堂 【pinyin: kè táng 】 room to meet guests parlor
课堂 【pinyin: kè táng 】 classroom CL:間|间[jiān
客套 【pinyin: kè tào 】 polite greeting civilities to exchange pleasantries
客套话 【pinyin: kè tào huà 】 conventional greeting polite formula
科特布斯 【pinyin: Kē tè bù sī 】 Cottbus (city in Germany)
科特迪瓦 【pinyin: Kē tè dí wǎ 】 Côte d’Ivoire or Ivory Coast in West Africa
科特迪瓦共和国 【pinyin: Kē tè dí wǎ Gòng hé guó 】 Republic of Côte d’Ivoire
课题 【pinyin: kè tí 】 task problem issue
客体 【pinyin: kè tǐ 】 object (philosophy)
客梯 【pinyin: kè tī 】 passenger elevator passenger lift
可体 【pinyin: kě tǐ 】 well-fitting (of clothes)
可调 【pinyin: kě tiáo 】 adjustable
客厅 【pinyin: kè tīng 】 drawing room (room for arriving guests) living room CL:間|间[jiān
克汀病 【pinyin: kè tīng bìng 】 cretinism
可通 【pinyin: kě tōng 】 passable possible to reach
可通约 【pinyin: kě tōng yuē 】 commensurable having a common measure
磕头 【pinyin: kē tóu 】 to kowtow (traditional greeting, esp. to a superior, involving kneeling and pressing one’s forehead to the ground)
磕头如捣蒜 【pinyin: kè tóu rú dǎo suàn 】 lit. to kowtow like grinding garlic (idiom) fig. to pound the ground with one’s head
科头跣足 【pinyin: kē tóu xiǎn zú 】 【粤: fo1 tau4 sin2 zuk1 】 without a hat and barefooted; unrestrained
科托努 【pinyin: Kē tuō nǔ 】 Cotonou (city in Benin)
课外 【pinyin: kè wài 】 extracurricular
课外读物 【pinyin: kè wài dú wù 】 extracurricular reading material
课外活动 【pinyin: kè wài huó dòng 】 【粤: fo3 ngoi6 wut6 dung6 】 extracurricular activities
可望 【pinyin: kě wàng 】 can be expected (to) to be expected (to) hopefully (happening)
渴望 【pinyin: kě wàng 】 to thirst for to long for
可望而不可即 【pinyin: kě wàng ér bù kě jí 】 in sight but unattainable (idiom) inaccessible also written 可望而不可及[kě wàng ér bù kě jí
可望而不可及 【pinyin: kě wàng ér bù kě jí 】 in sight but unattainable (idiom) inaccessible
可望取胜者 【pinyin: kě wàng qǔ shèng zhě 】 favorite (to win a race or championship) well-placed contestant
可望有成 【pinyin: kě wàng yǒu chéng 】 can be expected to be a success
可畏 【pinyin: kě wèi 】 dreadful formidable
可谓 【pinyin: kě wèi 】 it could even be said
可微 【pinyin: kě wēi 】 differentiable (math.)
克维拉 【pinyin: Kè wéi lā 】 Kevlar
科威特 【pinyin: Kē wēi tè 】 Kuwait
科文 【pinyin: kē wén 】 【粤: fo1 man4 / man2 】 (noun) a foreman
克文 【pinyin: Kè wén 】 Kevin (name)
课文 【pinyin: kè wén 】 text CL:篇[piān
课文启动 【pinyin: kè wén qǐ dòng 】 text priming
柯文哲 【pinyin: Kē Wén zhé 】 Ko Wen-je (1959-), Taiwanese independent politician, Mayor of Taipei City from 2014
可恶 【pinyin: kě wù 】 repulsive vile hateful abominable
克西 【pinyin: kè Xī 】 xi or ksi (Greek letter Ξξ)
可喜 【pinyin: kě xǐ 】 making one happy gratifying heartening
可惜 【pinyin: kě xī 】 it is a pity what a pity unfortunately
科系 【pinyin: kē xì 】 department
柯西 【pinyin: Kē xī 】 Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), French mathematician
磕膝盖 【pinyin: kē xī gài 】 (dialect) knee
科西嘉岛 【pinyin: Kē xī jiā Dǎo 】 Corsica (Island located west of Italy and southeast of France)
可喜可贺 【pinyin: kě xǐ kě hè 】 worthy of celebration gratifying Congratulations!
客西马尼花园 【pinyin: Kè xī mǎ ní huā yuán 】 Garden of Gethsemane (in the Christian passion story)
客西马尼园 【pinyin: Kè xī mǎ ní yuán 】 Garden of Gethsemane
溘先朝露 【pinyin: kè xiān zhāo lù 】 the morning dew will swiftly dissipate (idiom); fig. ephemeral and precarious nature of human existence
可想而知 【pinyin: kě xiǎng ér zhī 】 it is obvious that… as one can well imagine…
可想然之 【pinyin: kě xiǎng rán zhī 】 【粤: ho2 soeng2 jin4 zi1 】 you can imagine that
可想像 【pinyin: kě xiǎng xiàng 】 conceivable
可笑 【pinyin: kě xiào 】 funny ridiculous
刻写 【pinyin: kè xiě 】 to inscribe
可信 【pinyin: kě xìn 】 trustworthy
可心 【pinyin: kě xīn 】 satisfying to one’s liking to suit sb
可信度 【pinyin: kě xìn dù 】 degree of credibility reliability
可信任 【pinyin: kě xìn rèn 】 trusty
可心如意 【pinyin: kě xīn rù yì 】 see 稱心如意|称心如意[chèn xīn rú yì
克星 【pinyin: kè xīng 】 nemesis bane fated to be ill-matched
可行 【pinyin: kě xíng 】 feasible
苛性 【pinyin: kē xìng 】 caustic (chemistry)
苛性钾 【pinyin: kē xìng jiǎ 】 caustic potash potassium hydroxide KOH
苛性钠 【pinyin: kē xìng nà 】 caustic soda sodium hydroxide NaOH
可行性 【pinyin: kě xíng xìng 】 feasibility
可行性研究 【pinyin: kě xíng xìng yán jiū 】 feasibility study
可选 【pinyin: kě xuǎn 】 available optional
可选择丢弃 【pinyin: kě xuǎn zé diū qì 】 discard eligible (Frame Relay) DE
科学 【pinyin: kē xué 】 science scientific knowledge scientific rational CL:門|门[mén,個|个[gè,種|种[zhǒng
科学编辑 【pinyin: kē xué biān jí 】 science editor (of a publication)
科学发展观 【pinyin: Kē xué Fā zhǎn guān 】 Scientific Outlook on Development, a guiding principle for the CPC attributed to Hu Jintao 胡錦濤|胡锦涛[Hú Jǐn tāo, incorporated into the Constitution of the CPC in 2007
科学怪人 【pinyin: Kē xué Guài rén 】 Frankenstein (novel)
科学管理 【pinyin: kē xué guǎn lǐ 】 scientific management
科学幻想 【pinyin: kē xué huàn xiǎng 】 science fiction
科学技术 【pinyin: kē xué jì shù 】 science and technology
科学技术是第一生产力 【pinyin: kē xué jì shù shì dì yī shēng chǎn lì 】 Science and technology is the number one productive force (from 1978 speech by Deng Xiaoping 鄧小平|邓小平 introducing the Four Modernizations 四個現代化|四个现代化).
科学技术现代化 【pinyin: kē xué jì shù xiàn dài huà 】 modernization of science and technology, one of Deng Xiaoping’s Four Modernizations
科学家 【pinyin: kē xué jiā 】 scientist CL:個|个[gè
科学界 【pinyin: kē xué jiè 】 world of science scientific circles
科学普及 【pinyin: kē xué pǔ jí 】 popular science popularization of science
科学史 【pinyin: kē xué shǐ 】 history of science
科学实验 【pinyin: kē xué shí yàn 】 scientific experiment
科学研究 【pinyin: kē xué yán jiū 】 scientific research
科学育儿 【pinyin: kē xué yù ér 】 scientific parenting
科学院 【pinyin: kē xué yuàn 】 academy of sciences CL:個|个[gè
科学知识 【pinyin: kē xué zhī shi 】 scientific knowledge
科学执政 【pinyin: kē xué zhí zhèng 】 rule of science
科学种田 【pinyin: kē xué zhòng tián 】 scientific crop planting scientific farming
科学主义 【pinyin: kē xué zhǔ yì 】 scientism
可寻址 【pinyin: kě xún zhǐ 】 addressable (computing) accessible via an address
克雅氏症 【pinyin: Kè Yǎ shì zhèng 】 Creutzfeldt-Jacob disease CJD
可压缩 【pinyin: kě yā suō 】 compressible
可言 【pinyin: kě yán 】 it may be said
科研 【pinyin: kē yán 】 (scientific) research
科研人员 【pinyin: kē yán rén yuán 】 (scientific) researcher
科研小组 【pinyin: kē yán xiǎo zǔ 】 a scientific research group
瞌眼瞓 【pinyin: kē yǎn xùn 】 【粤: hap1 ngaan5 fan3 】 feeling sleepy
科研样机 【pinyin: kē yán yàng jī 】 research prototype
渴仰 【pinyin: kě yǎng 】 【粤: hot3 joeng5 】 to admire; to think highly of
嗑药 【pinyin: kè yào 】 to take (illegal) drugs
咳药水 【pinyin: ké yào shuǐ 】 【粤: kat1 joek6 seoi2 】 a cough mixture
课业 【pinyin: kè yè 】 lesson schoolwork
克耶邦 【pinyin: Kè yē bāng 】 Kaya state of Myanmar
克耶族 【pinyin: Kè yē zú 】 Kaya or Karenni ethnic group of Myanmar
可以 【pinyin: kě yǐ 】 【粤: ho2 ji5 】 (adjective) so so
刻意 【pinyin: kè yì 】 meticulous painstaking deliberate
可疑 【pinyin: kě yí 】 suspicious dubious
可以 【pinyin: kě yǐ 】 【粤: ho2 ji5 】 can may possible able to not bad pretty good
可以避免 【pinyin: kě yǐ bì miǎn 】 【粤: ho2 ji5 bei6 min5 】 avoidable
可一而不可再 【pinyin: kě yī ér bù kě zài 】 may be done once and once only just this once
可疑分子 【pinyin: kě yí fèn zǐ 】 a suspect
刻意求工 【pinyin: kè yì qiú gōng 】 assiduous and painstaking
刻意为之 【pinyin: kè yì wéi zhī 】 to make a conscious effort to do something deliberately
可以意会,不可言传 【pinyin: kě yǐ yì huì , bù kě yán chuán 】 can be understood, but not described (idiom, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle
可移植 【pinyin: kě yí zhí 】 portable (programming language)
可移植性 【pinyin: kě yí zhí xìng 】 portability (programming language)
刻印 【pinyin: kè yìn 】 to engrave a seal stamp mark to print with carved type to leave a deep impression
可用性 【pinyin: kě yòng xìng 】 【粤: ho2 jung6 sing3 】 usability
可有可无 【pinyin: kě yǒu kě wú 】 not essential dispensable
科右前旗 【pinyin: Kē yòu qián qí 】 Horqin right front banner, Mongolian Khorchin Baruun Garyn Ömnöd khoshuu, in Hinggan league 興安盟|兴安盟[Xīng ān méng, east Inner Mongolia
科右中旗 【pinyin: Kē yòu zhōng qí 】 Horqin right center banner, Mongolian Khorchin Baruun Garyn Dund khoshuu, in Hinggan league 興安盟|兴安盟[Xīng ān méng, east Inner Mongolia
课余 【pinyin: kè yú 】 after school extracurricular
客语 【pinyin: Kè yǔ 】 Hakka dialect
可遇不可求 【pinyin: kě yù bù kě qiú 】 can be discovered but not sought (idiom) one can only come across such things serendipitously
客运 【pinyin: kè yùn 】 passenger transportation (Tw) intercity bus
客运大楼 【pinyin: kè yùn dà lóu 】 【粤: haak3 wan6 daai6 lau4 】 airport terminal
客运量 【pinyin: kè yùn liàng 】 amount of passenger traffic
可再生 【pinyin: kě zài shēng 】 renewable (resource)
可再生原 【pinyin: kě zài shēng yuán 】 renewable resource
客蚤 【pinyin: kè zǎo 】 flea (Xenopsylla spp.)
客蚤属 【pinyin: kè zǎo shǔ 】 Xenopsylla (the flea genus)
苛责 【pinyin: kē zé 】 to criticize harshly to excoriate
科泽科德 【pinyin: Kē zé kē dé 】 old Chinese name for Calicut, town on Arabian sea in Kerala, India now called 卡利卡特
可憎 【pinyin: kě zēng 】 disgusting
客栈 【pinyin: kè zhàn 】 tavern guest house inn hotel
可展曲面 【pinyin: kě zhǎn qū miàn 】 (math.) a developable surface
课长 【pinyin: kè zhǎng 】 section chief (of an administrative unit) head (of a department)
科长 【pinyin: kē zhǎng 】 section chief CL:個|个[gè
苛政猛于虎 【pinyin: kē zhèng měng yú hǔ 】 tyrannical government is fiercer than a tiger (idiom)
克制 【pinyin: kè zhì 】 to restrain to control restraint self-control
可知 【pinyin: kě zhī 】 evidently clearly no wonder knowable
可支付性 【pinyin: kě zhī fù xìng 】 affordability
客制化 【pinyin: kè zhì huà 】 customization (Tw)
可知论 【pinyin: kě zhī lùn 】 gnosticism, the philosophical doctrine that everything about the universe is knowable
可支配收入 【pinyin: kě zhī pèi shōu rù 】 disposable income
可执行 【pinyin: kě zhí xíng 】 executable (computing)
刻舟求剑 【pinyin: kè zhōu qiú jiàn 】 lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (idiom); fig. an action made pointless by changed circumstances
可转换同位素 【pinyin: kě zhuǎn huàn tóng wèi sù 】 fertile isotope
可转让 【pinyin: kě zhuǎn ràng 】 transferable negotiable
可转让证券 【pinyin: kě zhuǎn ràng zhèng quàn 】 negotiable securities
可转债 【pinyin: kě zhuǎn zhài 】 convertible debt convertible bond
课桌 【pinyin: kè zhuō 】 school desk
刻字 【pinyin: kè zì 】 【粤: hak1 zi6 】 to engrave characters
客仔 【pinyin: kè zǐ 】 【粤: haak3 zai2 】 customer(s); client; patron
克孜尔尕哈 【pinyin: Kè zī ěr gǎ hā 】 Kizilgaha (Uighur: red-mouthed crow or border sentry), site of famous fire beacon tower and cliff caves in Kuchar county 庫車|库车, Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区, Xinjiang
克孜尔尕哈烽火台 【pinyin: Kè zī ěr gǎ hā fēng huǒ tái 】 Kizilgaha fire beacon tower in Kuchar county 庫車|库车, Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区, Xinjiang
克孜尔千佛洞 【pinyin: Kè zī ěr qiān fó dòng 】 Kezil thousand-Buddha grotto in Baicheng 拜城, Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区, Xinjiang
克孜勒 【pinyin: Kè zī lè 】 Kyzyl, capital of Tuva 圖瓦|图瓦[Tú wǎ
克孜勒苏 【pinyin: Kè zī lè sū 】 Qizilsu or Kizilsu Kyrgyz autonomous prefecture in Xinjiang
克孜勒苏地区 【pinyin: Kè zī lè sū dì qū 】 Qizilsu or Kizilsu Kyrgyz autonomous prefecture in Xinjiang
克孜勒苏河 【pinyin: Kè zī lè sū Hé 】 Qizilsu or Kizilsu River in Xinjiang
克孜勒苏柯尔克孜自治州 【pinyin: Kè zī lè sū Kē ěr kè zī zì zhì zhōu 】 Qizilsu or Kizilsu Kyrgyz autonomous prefecture in Xinjiang
恪遵 【pinyin: kè zun 】 to scrupulously observe (rules, traditions etc)
可尊敬 【pinyin: kě zun jìng 】 respectable
可作 【pinyin: kě zuò 】 can be used for
客座教授 【pinyin: kè zuò jiào shòu 】 visiting professor guest professor
克 【pinyin: kēi 】 【粤: hak1 】 to scold to beat
克架 【pinyin: kēi jià 】 to scuffle to come to blows
掯 【pinyin: kèn 】 【粤: kang3 】 (Cantonese) 1. the strong taste of smell from cigarettes or alcohol 2. sth difficult to handle
掯 【pinyin: kèn 】 【粤: kang3 】 to push down to make things difficult to take by force
硍 【pinyin: kèn 】 rumbling of rolling stones
裉 【pinyin: kèn 】 side seam in an upper garment
啃 【pinyin: kěn 】 to gnaw to nibble to bite
垦 【pinyin: kěn 】 to reclaim (land) to cultivate
恳 【pinyin: kěn 】 earnest
肯 【pinyin: kěn 】 old variant of 肯[kěn
肯 【pinyin: kěn 】 to agree to consent to be ready (to do sth) willing
龈 【pinyin: kěn 】 variant of 啃[kěn
恳辞 【pinyin: kěn cí 】 to decline with sincere thanks
肯德基 【pinyin: Kěn dé jī 】 KFC Kentucky Fried Chicken
肯德基炸鸡 【pinyin: Kěn dé jī Zhá jī 】 Kentucky Fried Chicken (KFC)
肯德拉 【pinyin: Kěn dé lā 】 Kendra (name)
肯定 【pinyin: kěn dìng 】 to be certain to be positive assuredly definitely to give recognition to affirm affirmative (answer)
垦丁 【pinyin: Kěn dīng 】 Kenting Town, at tourist resort in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Píng dōng Xiàn, south Taiwan
肯定并例句 【pinyin: kěn dìng bìng lì jù 】 active conjoined sentence
垦丁国家公园 【pinyin: Kěn dīng Guó jiā Gōng yuán 】 Kenting National Park on the Hengchun Peninsula 恆春半島|恒春半岛[Héng chun Bàn dǎo, Pingtung county, south Taiwan
肯定句 【pinyin: kěn dìng jù 】 affirmative sentence
垦丁市 【pinyin: Kěn dīng Shì 】 Kenting Town, at tourist resort in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Píng dōng Xiàn, south Taiwan
掯喉 【pinyin: kèn hóu 】 【粤: kang3 hau4 】 choking; to oppress the throat; pungent
垦荒 【pinyin: kěn huāng 】 to open up land (for agriculture)
啃老 【pinyin: kěn lǎo 】 (coll.) to live with and depend on one’s parents even upon reaching adulthood
啃老族 【pinyin: kěn lǎo zú 】 (coll.) adults still living with and depending on their parents
垦利 【pinyin: Kěn lì 】 Kenli county in Dongying 東營|东营[Dōng yíng, Shandong
垦利县 【pinyin: Kěn lì xiàn 】 Kenli county in Dongying 東營|东营[Dōng yíng, Shandong
肯尼迪 【pinyin: Kěn ní dí 】 Kennedy (name) J.F. Kennedy (1917-1963), US Democrat politician, president 1961-1963
肯尼迪航天中心 【pinyin: Kěn ní dí Háng tiān Zhōng xīn 】 Kennedy space center, Cape Canaveral 卡納維拉爾角|卡纳维拉尔角[Kǎ nà wéi lā ěr jiǎo, Florida
肯尼迪角 【pinyin: Kěn ní dí jiǎo 】 Cape Kennedy, name 1963-1973 of Cape Canaveral 卡納維拉爾角|卡纳维拉尔角[Kǎ nà wéi lā ěr jiǎo, Florida
肯尼亚 【pinyin: Kěn ní yà 】 Kenya
肯普索恩 【pinyin: Kěn pǔ suǒ ēn 】 (Dirk) Kempthorne (US Senator from Idaho)
恳切 【pinyin: kěn qiè 】 earnest sincere
恳请 【pinyin: kěn qǐng 】 to request earnestly
恳求 【pinyin: kěn qiú 】 to beg to beseech to entreat entreaty
啃书 【pinyin: kěn shū 】 lit. to gnaw a book to study to cram
肯塔基 【pinyin: Kěn tǎ jī 】 Kentucky, US state
肯塔基州 【pinyin: Kěn tǎ jī zhōu 】 Kentucky, US state
肯特 【pinyin: Kěn tè 】 Kent (English county)
肯沃伦 【pinyin: Kěn Wò lún 】 Ken Warren (1927-1991), American adventurer and river runner
肯雅 【pinyin: kěn yǎ 】 【粤: hang2 ngaa5 】 Kenya
肯亚 【pinyin: Kěn yà 】 Kenya (Tw) (written as 肯尼亞|肯尼亚 in PRC)
垦殖 【pinyin: kěn zhí 】 【粤: han2 zik6 】 reclaim and cultivate wasteland
恳挚 【pinyin: kěn zhì 】 【粤: han2 zi3 】 earnest
肯制 【pinyin: kěn zhì 】 【粤: hang2 zai3 】 agree; to give approval
垦殖 【pinyin: kěn zhí 】 【粤: han2 zik6 】 to open up land for cultivation
吭 【pinyin: kēng 】 to utter
坈 【pinyin: kēng 】 old variant of 坑[kēng pit hole
坑 【pinyin: kēng 】 hole pit tunnel to defraud
坑 【pinyin: kēng 】 variant of 坑[kēng pit hole
牼 【pinyin: kēng 】 shank bone of ox
硁 【pinyin: kēng 】 obstinate
硻 【pinyin: kēng 】 obstinate
誙 【pinyin: kēng 】 (arch.) definitely sure!
銵 【pinyin: kēng 】 old variant of 鏗|铿[kēng
铿 【pinyin: kēng 】 (onom.) clang jingling of metals to strike
吭哧 【pinyin: kēng chi 】 to puff and blow to whimper
坑道 【pinyin: kēng dào 】 mine shaft gallery tunnel
坑爹 【pinyin: kēng diē 】 (Internet slang) dishonest fraudulent deceptive
坑洞 【pinyin: kēng dòng 】 hole pit pothole
坑害 【pinyin: kēng hài 】 to trap to frame
坑井 【pinyin: kēng jǐng 】 (mine) galleries and pits
坑坎 【pinyin: kēng kǎn 】 uneven (road) depression (in terrain)
吭吭 【pinyin: kēng kēng 】 (onom.) coughing, grunting etc
坑坑洼洼 【pinyin: kēng keng wā wā 】 bumpy full of potholes
坑口 【pinyin: Kēng kǒu 】 Hang Hau (area in Hong Kong)
坑蒙 【pinyin: kēng mēng 】 to swindle
坑蒙拐骗 【pinyin: kēng mēng guǎi piàn 】 to swindle to cheat
坑木 【pinyin: kēng mù 】 pit prop
坑腩 【pinyin: kēng nǎn 】 【粤: haang1 naam5 】 boneless short rib
坑骗 【pinyin: kēng piàn 】 to cheat to swindle
吭气 【pinyin: kēng qì 】 to utter a sound
铿锵 【pinyin: kēng qiāng 】 sonorous resounding fig. resounding words
坑渠 【pinyin: kēng qú 】 【粤: haang1 keoi4 】 (n.) drains; ditch; sewers
坑渠老鼠 【pinyin: kēng qú lǎo shǔ 】 【粤: haang1 keoi4 lou5 syu2 】 rats rodents from the gutter
坑渠油 【pinyin: kēng qú yóu 】 【粤: haang1 keoi4 jau4 】 Gutter oil
铿然 【pinyin: kēng rán 】 clanging resounding
坑人 【pinyin: kēng rén 】 to cheat sb
坑杀 【pinyin: kēng shā 】 to bury alive to ensnare
吭声 【pinyin: kēng shēng 】 to utter a word
坑洼 【pinyin: kēng wā 】 pothole dip in the road
壳儿 【pinyin: kér 】 shell crust
课文 【pinyin: kèwén 】 (noun) Text book
孔 【pinyin: kǒng 】 【粤: hung2 】 confucius; confucism
空 【pinyin: kōng 】 【粤: hung1 】 (noun) 1. free (in time); (adjective) unoccupied
控 【pinyin: kòng 】 to control to accuse to charge to sue to invert a container to empty it (suffix) (slang) buff enthusiast devotee -phile or -philia
焢 【pinyin: kòng 】 see 焢肉[kòng ròu
爌 【pinyin: kòng 】 see 爌肉[kòng ròu
空 【pinyin: kòng 】 【粤: hung1 】 to empty vacant unoccupied space leisure free time
鞚 【pinyin: kòng 】 bridle reins
倥 【pinyin: kǒng 】 urgent pressed
孔 【pinyin: Kǒng 】 【粤: hung2 】 surname Kong
孔 【pinyin: kǒng 】 【粤: hung2 】 hole CL:個|个[gè classifier for cave dwellings
恐 【pinyin: kǒng 】 afraid frightened to fear
倥 【pinyin: kōng 】 ignorant blank-minded
崆 【pinyin: kōng 】 name of a mountain
悾 【pinyin: kōng 】 simple-minded sincere
空 【pinyin: kōng 】 【粤: hung1 】 empty air sky in vain
箜 【pinyin: kōng 】 ancient harp cf 箜篌, Chinese harp
空白 【pinyin: kòng bái 】 blank space
空白点 【pinyin: kòng bái diǎn 】 gap empty space
孔版印刷 【pinyin: kǒng bǎn yìn shuā 】 screen printing
控辩 【pinyin: kòng biàn 】 the prosecution and the defense (law)
控辩交易 【pinyin: kòng biàn jiāo yì 】 plea bargaining plea agreement
控辩协议 【pinyin: kòng biàn xié yì 】 plea bargain (law)
恐怖 【pinyin: kǒng bù 】 【粤: hung2 bou3 】 (adjective) horrible
恐怖 【pinyin: kǒng bù 】 【粤: hung2 bou3 】 terrible frightful frightening terror terrorist
恐怖电影 【pinyin: kǒng bù diàn yǐng 】 horror movie
恐怖份子 【pinyin: kǒng bù fèn zǐ 】 【粤: hung2 bou3 fan6 zi2 】 Terrorists
恐怖分子 【pinyin: kǒng bù fèn zǐ 】 terrorist
恐怖片 【pinyin: kǒng bù piàn 】 horror movie CL:部[bù
恐怖片儿 【pinyin: kǒng bù piānr 】 erhua variant of 恐怖片[kǒng bù piàn
恐怖袭击 【pinyin: kǒng bù xí jī 】 terrorist attack
恐怖症 【pinyin: kǒng bù zhèng 】 phobia
恐怖主义 【pinyin: kǒng bù zhǔ yì 】 terrorism
恐怖主义者 【pinyin: kǒng bù zhǔ yì zhě 】 terrorist
恐怖组织 【pinyin: kǒng bù zǔ zhī 】 terrorist organization
空肠 【pinyin: kōng cháng 】 jejunum (empty gut, middle segment of small intestine between duodenum 十二指腸|十二指肠[shí èr zhǐ cháng and ileum 回腸|回肠[huí cháng)
空巢 【pinyin: kōng cháo 】 empty nest a home where the kids have grown up and moved out
空乘 【pinyin: kōng chéng 】 flight attendant on-board service
空城计 【pinyin: kōng chéng jì 】 the empty city stratagem (in which Zhuge Liang presents himself as unperturbed while making it evident that his city is undefended, hoping his adversary will suspect an ambush) double bluff
空窗期 【pinyin: kōng chuāng qī 】 window period (time between infection and the appearance of detectable antibodies) period during which sth is lacking (boyfriend or girlfriend, work, revenue, production of a commodity etc) lull hiatus
孔丛子 【pinyin: Kǒng cóng zǐ 】 the K’ung family Masters’ anthology, collection of dialogues between Confucius and his disciples, possibly forged in third century by Wang Su 王肅|王肃[Wáng Sù
空档 【pinyin: kòng dàng 】 gap (between two objects) interval of time (between events) opening in one’s schedule free time (fig.) gap (in the market etc)
空当 【pinyin: kòng dāng 】 gap interval
空挡 【pinyin: kōng dǎng 】 neutral gear
空荡荡 【pinyin: kōng dàng dàng 】 absolutely empty (space) complete vacuum
孔道 【pinyin: kǒng dào 】 opening providing access the teaching of Confucius
孔德 【pinyin: Kǒng dé 】 Auguste Comte (1798-1857), French philosopher
空地 【pinyin: kòng dì 】 vacant land open space
空地 【pinyin: kōng dì 】 air-to-surface (missile)
空地导弹 【pinyin: kòng dì dǎo dàn 】 air-to-surface missile
孔东 【pinyin: kǒng dōng 】 condom (loanword) see 安全套[ān quán tào
空洞 【pinyin: kōng dòng 】 cavity empty vacuous
空洞无物 【pinyin: kōng dòng wú wù 】 empty cave, nothing there (idiom); devoid of substance nothing new to show
空肚 【pinyin: kòng dù 】 【粤: hung1 tou5 】 on an empty stomach
空对地 【pinyin: kōng duì dì 】 air-to-surface (missile)
空对空导弹 【pinyin: kōng duì kōng dǎo dàn 】 air-to-air missile
空额 【pinyin: kòng é 】 vacancy unfilled work place
恐法症 【pinyin: kǒng Fǎ zhèng 】 Francophobia
空泛 【pinyin: kōng fàn 】 vague and general not specific shallow empty
空翻 【pinyin: kōng fān 】 flip somersault
空防 【pinyin: kōng fáng 】 air force air defense
空房间 【pinyin: kōng fáng jiān 】 vacant room
空腹 【pinyin: kōng fù 】 an empty stomach
空腹高心 【pinyin: kōng fù gāo xīn 】 ambitious despite a lack of talent (idiom)
空服员 【pinyin: kōng fú yuán 】 flight attendant cabin crew
孔夫子 【pinyin: Kǒng fū zǐ 】 Confucius (551-479 BC), Chinese thinker and social philosopher, also known as 孔子[Kǒng zǐ
控告 【pinyin: kòng gào 】 to accuse to charge to indict
恐高症 【pinyin: kǒng gāo zhèng 】 acrophobia fear of heights
空格 【pinyin: kòng gé 】 blank blank space on a form space 囗 (indicating missing or illegible character)
空格键 【pinyin: kòng gé jiàn 】 space bar (keyboard)
控股 【pinyin: kòng gǔ 】 to own a controlling number of shares in a company
控股公司 【pinyin: kòng gǔ gōng sī 】 holding company
空谷足音 【pinyin: kōng gǔ zú yīn 】 the sound of footsteps in a deserted valley (idiom) sth hard to come by sth wonderful and rare
控规 【pinyin: kòng guī 】 regulatory plan
空喊 【pinyin: kōng hǎn 】 idle clamor to prattle
恐韩症 【pinyin: kǒng Hán zhèng 】 Koreaphobia
恐吓 【pinyin: kǒng hè 】 【粤: hung2 haak3 】 (verb) 1. Intimidate; (of legal terminology) Extortion
恐吓 【pinyin: kǒng hè 】 【粤: hung2 haak3 】 to threaten to menace
箜篌 【pinyin: kōng hóu 】 konghou (Chinese harp)
空话 【pinyin: kōng huà 】 empty talk bunk malicious gossip
空话连篇 【pinyin: kōng huà lián piān 】 long-winded empty talk
空幻 【pinyin: kōng huàn 】 vanity empty fantasy illusion
恐慌 【pinyin: kǒng huāng 】 panic panicky panic-stricken
箜簧 【pinyin: kōng huáng 】 old reed wind instrument (possibly used erroneously for konghou 箜篌 harp or 笙簧 sheng)
恐慌发作 【pinyin: kǒng huāng fā zuò 】 panic attack
空集 【pinyin: kōng jí 】 empty set (set theory)
空间 【pinyin: kōng jiān 】 【粤: hung1 gaan1 】 dimensions
控件 【pinyin: kòng jiàn 】 a control (e.g. button, text box etc) (computing)
空间 【pinyin: kōng jiān 】 【粤: hung1 gaan1 】 space room (fig.) scope leeway (astronomy) outer space (physics, math.) space
空间局 【pinyin: kōng jiān jú 】 space agency
空间探测 【pinyin: kōng jiān tàn cè 】 space probe
空间站 【pinyin: kōng jiān zhàn 】 space station
空降 【pinyin: kōng jiàng 】 to drop from the sky (fig.) to appear out of nowhere (attributive) airborne
空降兵 【pinyin: kōng jiàng bīng 】 paratroopers
孔教 【pinyin: Kǒng jiào 】 Teaching of Confucius Confucianism
空姐 【pinyin: kōng jiě 】 abbr. for 空中小姐 stewardess air hostess female flight attendant
孔径 【pinyin: kǒng jìng 】 diameter of hole
恐惧 【pinyin: kǒng jù 】 to be frightened fear dread
恐惧感 【pinyin: kǒng jù gǎn 】 【粤: hung2 geoi6 gam2 】 Fear
恐惧症 【pinyin: kǒng jù zhèng 】 phobia
空军 【pinyin: kōng jun 】 air force
空军基地 【pinyin: kōng jun jī dì 】 air base
空军司令 【pinyin: kōng jun sī lìng 】 air commodore top commander of air force
空军一号 【pinyin: Kōng jun Yī hào 】 Air Force One, US presidential jet
空䆲䆡 【pinyin: kōng kāng láng 】 【粤: hung1 kwaang1 long4 】 Empty
空壳公司 【pinyin: kōng ké gōng sī 】 【粤: hung1 hok3 gung1 si1 】 a shell company
空客公司 【pinyin: Kōng kè Gōng sī 】 Airbus (European corporation)
空空 【pinyin: kōng kōng 】 empty vacuous nothing vacant in vain all for nothing air-to-air (missile)
空空荡荡 【pinyin: kōng kōng dàng dàng 】 deserted
空空荡荡 【pinyin: kōng kōng dàng dàng 】 absolutely empty (space) complete vacuum
空空导弹 【pinyin: kōng kōng dǎo dàn 】 air-to-air missile
空空洞洞 【pinyin: kōng kōng dòng dòng 】 empty hollow lacking in substance
空空如也 【pinyin: kōng kōng rú yě 】 as empty as anything (idiom); completely bereft to have nothing vacuous hollow empty (argument, head etc)
空口 【pinyin: kōng kǒu 】 incomplete meal of a single dish meat or vegetable dish without rice or wine rice without meat or vegetables
空口白话 【pinyin: kōng kǒu bái huà 】 empty promises
空口讲白话 【pinyin: kōng kǒu jiǎng bái hua 】 【粤: hung1 hau2 gong2 baak6 waa2 】 making empty promises (slang)
空口说白话 【pinyin: kōng kǒu shuō bái huà 】 to make empty promises
空口无凭 【pinyin: kōng kǒu wú píng 】 【粤: hung1 hau2 mou4 pang4 】 mere words without a factual basis; a mere verbal statement is no guarantee; a verbal statement without any proof
空旷 【pinyin: kōng kuàng 】 spacious and empty void
空框框 【pinyin: kōng kuàng kuang 】 【粤: hung1 kwaang1 kwaang1 】 empty room
恐旷症 【pinyin: kǒng kuàng zhèng 】 agoraphobia
空匮 【pinyin: kòng kuì 】 scarce poor
恐狼 【pinyin: kǒng láng 】 dire wolf (Canis dirus)
空寥寥 【pinyin: kōng liáo liáo 】 【粤: hung1 liu1 liu1 】 empty
孔林 【pinyin: Kǒng lín 】 the Confucius family mausoleum at Qufu 曲阜, rebuilt and extended by every dynasty
空笼 【pinyin: kōng lóng 】 【粤: hung1 lung2 】 Empty cage; hollow
恐龙 【pinyin: kǒng lóng 】 dinosaur CL:頭|头[tóu (slang) ugly person
恐龙类 【pinyin: kǒng lóng lèi 】 dinosaurs
恐龙妹 【pinyin: kǒng lóng mèi 】 ugly girl (slang)
恐龙总目 【pinyin: kǒng lóng zǒng mù 】 Dinosauria, superorder within class Sauropsida containing dinosaurs and birds
空落落 【pinyin: kōng luò luò 】 empty desolate
孔门 【pinyin: Kǒng mén 】 Confucius’ school (i.e. his direct disciples)
孔孟 【pinyin: Kǒng Mèng 】 Confucius and Mencius
孔孟之道 【pinyin: Kǒng Mèng zhī dào 】 the teaching of Confucius and Mencius
孔庙 【pinyin: Kǒng miào 】 Confucian temple
孔明 【pinyin: Kǒng míng 】 courtesy name of Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮[Zhū gě Liàng
空名 【pinyin: kōng míng 】 vacuous reputation name without substance in name only so-called
孔明灯 【pinyin: kǒng míng dēng 】 【粤: hung2 ming4 dang1 】 noun; Kong Ming lantern or sky lantern
孔明灯 【pinyin: kǒng míng dēng 】 【粤: hung2 ming4 dang1 】 sky lantern (miniature hot-air balloon used during festivals)
空难 【pinyin: kōng nàn 】 air crash aviation accident or incident
恐鸟 【pinyin: kǒng niǎo 】 monstrous bird moa (genus Dinornithidae, extinct bird of New Zealand)
空怒 【pinyin: kōng nù 】 air rage
恐怕 【pinyin: kǒng pà 】 fear to dread I’m afraid that… perhaps maybe
空拍 【pinyin: kōng pāi 】 aerial photography (video or still) (Tw)
空拍机 【pinyin: kōng pāi jī 】 drone equipped for aerial photography
空跑一趟 【pinyin: kōng pǎo yī tàng 】 to make a journey for nothing
空气 【pinyin: kōng qì 】 air atmosphere
空气动力 【pinyin: kōng qì dòng lì 】 aerodynamic force
空气动力学 【pinyin: kōng qì dòng lì xué 】 aerodynamics
空气缓冲间 【pinyin: kōng qì huǎn chōng jiān 】 air lock
空气剂量 【pinyin: kōng qì jì liàng 】 air dose
空气净化器 【pinyin: kōng qì jìng huà qì 】 air purifier
空气流 【pinyin: kōng qì liú 】 flow of air draft
空气流通 【pinyin: kōng qì liú tōng 】 fresh air draft
空气清新机 【pinyin: kōng qì qīng xīn jī 】 【粤: hung1 hei3 cing1 san1 gei1 】 Air Purifier
空气取样 【pinyin: kōng qì qǔ yàng 】 air sampling
空气取样器 【pinyin: kōng qì qǔ yàng qì 】 air sampler
空气调节 【pinyin: kōng qì tiáo jié 】 air conditioning
空气污染 【pinyin: kōng qì wū rǎn 】 air pollution
空气阻力 【pinyin: kōng qì zǔ lì 】 atmospheric drag
空前 【pinyin: kōng qián 】 unprecedented
空前绝后 【pinyin: kōng qián jué hòu 】 unprecedented and never to be duplicated the first and the last unmatched unique
空腔 【pinyin: kōng qiāng 】 cavity
孔丘 【pinyin: Kǒng Qiū 】 Confucius
空阒 【pinyin: kōng qù 】 empty and quiet
空缺 【pinyin: kòng quē 】 vacancy
孔雀 【pinyin: kǒng què 】 peacock
孔雀河 【pinyin: Kǒng què Hé 】 Peacock River in Xinjiang
孔雀开屏 【pinyin: kǒng què kāi píng 】 【粤: hung2 zoek3 hoi1 ping4 】 peacocks fanning their feathers; peacock flaunting its tail
孔雀女 【pinyin: kǒng què nǚ 】 (Internet slang) spoiled city girl from a rich family
孔雀石 【pinyin: kǒng què shí 】 【粤: hung2 zoek3 sek6 】 Malachite
孔雀石绿 【pinyin: kǒng què shí lü4 】 【粤: hung2 zoek3 sek6 luk6 】 Malachite Green
孔雀王朝 【pinyin: Kǒng què Wáng cháo 】 Maurya Dynasty of India (322-185 BC)
孔雀座 【pinyin: Kǒng què zuò 】 Pavo (constellation)
空日 【pinyin: kòng rì 】 day that is named but not numbered (on ethnic calendar)
孔融 【pinyin: Kǒng Róng 】 Kong Rong (153-208), poet of the Three Kingdoms period
孔融让梨 【pinyin: Kǒng Róng ràng lí 】 Kong Rong giving up pears, classic moral story about Kong Rong 孔融[Kǒng Róng picking up smaller pears while leaving the bigger ones to his older brothers, still used nowadays to educate the young on courtesy and modesty
焢肉 【pinyin: kòng ròu 】 slow-braised pork belly (Tw)
爌肉 【pinyin: kòng ròu 】 slow-braised pork belly (Tw)
空嫂 【pinyin: kōng sǎo 】 married stewardess of mature age
孔尚任 【pinyin: Kǒng Shàng rèn 】 Kong Shangren (1648-1718), Qing dramatist and poet, author of The Peach Blossom Fan 桃花扇[Táo huā Shàn
空身 【pinyin: kōng shēn 】 empty handed (carrying nothing) alone
空身伶俐 【pinyin: kōng shēn líng lì 】 【粤: hung1 san1 ling4 lei6 】 (verb) be single; be alone; or someone is free without encumbrance
孔圣人 【pinyin: Kǒng shèng rén 】 the Sage Confucius
空室清野 【pinyin: kōng shì qīng yě 】 empty room, clean field (idiom); clean out everything to leave nothing for the enemy scorched earth policy
空手 【pinyin: kōng shǒu 】 empty-handed unarmed karate
空手道 【pinyin: kōng shǒu dào 】 karate
空手掉空臂 【pinyin: kōng shǒu diào kōng bì 】 【粤: hung1 sau2 diu6 hung1 bei3 】 nothing to do; nothing to hold
空手而归 【pinyin: kōng shǒu ér guī 】 to return empty-handed to fail to win anything
空疏 【pinyin: kōng shū 】 shallow empty
恐水病 【pinyin: kǒng shuǐ bìng 】 rabies
恐水症 【pinyin: kǒng shuǐ zhèng 】 rabies hydrophobia
孔斯贝格 【pinyin: Kǒng sī bèi gé 】 Kongsberg (city in Norway)
控诉 【pinyin: kòng sù 】 to accuse to denounce to make a complaint against denunciation
空谈 【pinyin: kōng tán 】 prattle idle chit-chat
空调 【pinyin: kōng tiáo 】 air conditioning air conditioner (including units that have a heating mode) CL:臺|台[tái
空调车 【pinyin: kōng tiáo chē 】 air conditioned vehicle
恐同 【pinyin: kǒng tóng 】 see 恐同症[kǒng tóng zhèng
倥侗 【pinyin: kōng tóng 】 ignorant unenlightened
崆峒 【pinyin: Kōng tóng 】 Kongtong district of Pingliang city 平涼市|平凉市[Píng liáng shì, Gansu
崆峒区 【pinyin: Kōng tóng qū 】 Kongtong district of Pingliang city 平涼市|平凉市[Píng liáng shì, Gansu
恐同症 【pinyin: kǒng tóng zhèng 】 homophobia
空头 【pinyin: kōng tóu 】 phony so-called armchair (expert) vain (promise) (finance) short-seller bear (market) short (selling)
空投 【pinyin: kōng tóu 】 air drop to drop supplies by air
空头白契 【pinyin: kōng tóu bái qì 】 【粤: hung1 tau4 baak6 kai3 】 White Deeds, a contract that has not been stamped with the official stamp
空头市场 【pinyin: kōng tóu shì cháng 】 bear market
空头支票 【pinyin: kōng tóu zhī piào 】 【粤: hung1 tau4 zi1 piu3 】 bounced cheque
空位 【pinyin: kōng wèi 】 empty place room (for sb)
孔武 【pinyin: kǒng wǔ 】 (literary) valorous
空无所有 【pinyin: kōng wú suǒ yǒu 】 having nothing (idiom); utterly destitute without two sticks to rub together
空无一人 【pinyin: kōng wú yī rén 】 not a soul in sight (idiom)
孔武有力 【pinyin: kǒng wǔ yǒu lì 】 courageous and strong (idiom) Herculean (physique etc)
空隙 【pinyin: kòng xì 】 crack gap between two objects gap in time between two events
孔隙 【pinyin: kǒng xì 】 pore (geology)
空袭 【pinyin: kōng xí 】 air raid attack from the air
空暇 【pinyin: kòng xiá 】 idle free time leisure
空闲 【pinyin: kòng xián 】 idle free time leisure unused (place)
空想 【pinyin: kōng xiǎng 】 daydream fantasy to fantasize
空想社会主义 【pinyin: kōng xiǎng shè huì zhǔ yì 】 utopian socialism
空心 【pinyin: kòng xīn 】 on an empty stomach
空心 【pinyin: kōng xīn 】 hollow empty headed mindless
空心菜 【pinyin: kōng xīn cài 】 see 蕹菜[wèng cài
空心大老官 【pinyin: kōng xīn dà lǎo guān 】 fake important personage sham
空心老大 【pinyin: kōng xīn lǎo dà 】 pretentious and vacuous person
空心老倌 【pinyin: kōng xīn lǎo guān 】 【粤: hung1 sam1 lou5 gun1 】 incapable person (slang)
空心萝卜 【pinyin: kōng xīn luó bo5 】 useless person
空心面 【pinyin: kōng xīn miàn 】 macaroni
空心墙 【pinyin: kōng xīn qiáng 】 cavity wall hollow wall
空心球 【pinyin: kōng xīn qiú 】 hollow ball (basketball) swish shot
空性 【pinyin: kōng xìng 】 emptiness
空心儿 【pinyin: kòng xīnr 】 erhua variant of 空心[kòng xīn
空虚 【pinyin: kōng xū 】 hollow emptiness meaningless
空穴 【pinyin: kòng xué 】 electron hole (physics)
孔穴 【pinyin: kǒng xué 】 aperture hole cavity
空穴来风 【pinyin: kōng xué lái fēng 】 lit. wind from an empty cave (idiom) fig. unfounded (story) baseless (claim)
空穴来风未必无因 【pinyin: kòng xué lái fēng wèi bì wú yīn 】 wind does not come from an empty cave without reason there’s no smoke without fire (idiom)
恐血症 【pinyin: kǒng xuè zhèng 】 blood phobia hemophobia
孔眼 【pinyin: kǒng yǎn 】 hole (e.g. of sieve or colander)
孔乙己 【pinyin: Kǒng Yǐ jǐ 】 Kong Yiji, protagonist of short story by Lu Xun 魯迅|鲁迅[Lǔ Xùn
孔颖达 【pinyin: Kǒng Yǐng dá 】 Kong Yingda (574-648), Confucian scholar
空邮 【pinyin: kōng yóu 】 【粤: hung1 jau4 】 air mail
空余 【pinyin: kòng yú 】 free vacant unoccupied
空运 【pinyin: kōng yùn 】 air transport
空运费 【pinyin: kōng yùn fèi 】 air freight (cost of air transport)
空战 【pinyin: kōng zhàn 】 air war air warfare
空着手 【pinyin: kōng zhe shǒu 】 empty-handed
控制 【pinyin: kòng zhì 】 control to exercise control over to contain
空置 【pinyin: kōng zhì 】 to set sth aside to let sth lie idle idle unused
控制棒 【pinyin: kòng zhì bàng 】 control rods
控制杆 【pinyin: kòng zhì gǎn 】 control lever joystick
控制论 【pinyin: kòng zhì lùn 】 control theory (math.) cybernetics
控制器 【pinyin: kòng zhì qì 】 【粤: hung3 zai3 hei3 】 a controller; a control device; a sequencing unit
控制权 【pinyin: kòng zhì quán 】 control (e.g. to win control) controlling right
控制室 【pinyin: kòng zhì shì 】 control room
控制塔 【pinyin: kòng zhì tǎ 】 【粤: hung3 zai3 taap3 】 a control tower
控制台 【pinyin: kòng zhì tái 】 control desk console
空钟 【pinyin: kōng zhong 】 diabolo Chinese yo-yo
空中 【pinyin: kōng zhōng 】 in the sky in the air
空中巴士 【pinyin: kōng zhōng bā shì 】 【粤: hung1 zung1 baa1 si2 】 Airbus
空中飞人 【pinyin: kōng zhōng fēi rén 】 trapeze artist frequent flyer
空中服务员 【pinyin: kōng zhōng fú wù yuán 】 【粤: hung1 zung1 fuk6 mou6 jyun4 】 Flight attendant
空中格斗 【pinyin: kōng zhōng gé dòu 】 dogfight (of planes)
空中花园 【pinyin: kōng zhōng huā yuán 】 hanging gardens (Babylon etc) rooftop garden
空中交通管制 【pinyin: kōng zhōng jiāo tōng guǎn zhì 】 air traffic control
空中交通管制员 【pinyin: kōng zhōng jiāo tōng guǎn zhì yuán 】 air traffic controller
空中客车 【pinyin: Kōng zhōng Kè chē 】 Airbus (Aircraft company)
空中楼阁 【pinyin: kōng zhōng lóu gé 】 pavilion in the air (idiom); unrealistic Utopian construction castles in Spain imaginary future plans
空中炮舰 【pinyin: kōng zhōng pào jiàn 】 gunship (aircraft)
空中飘浮 【pinyin: kōng zhōng piāo fú 】 to float in the air
空中少爷 【pinyin: kōng zhōng shào ye 】 airline steward
空中小姐 【pinyin: kōng zhōng xiǎo jiě 】 stewardess air hostess
空竹 【pinyin: kōng zhú 】 Chinese yo-yo
空子 【pinyin: kòng zi 】 gap unoccupied space or time fig. gap loophole
孔子 【pinyin: Kǒng zǐ 】 Confucius (551-479 BC), Chinese thinker and social philosopher, also known as 孔夫子[Kǒng fū zǐ
孔子家语 【pinyin: Kǒng zǐ Jiā yǔ 】 The School Sayings of Confucius, a supplement to the Analects abbr. to 家語|家语[Jiā yǔ
孔子学院 【pinyin: Kǒng zǐ Xué yuàn 】 Confucius Institute, organization established internationally by the PRC, promoting Chinese language and culture
倥偬 【pinyin: kǒng zǒng 】 pressing urgent poverty-stricken destitute
控罪 【pinyin: kòng zuì 】 criminal charge accusation
空洞 【pinyin: kōngdòng 】 (adjective) Hollow
空儿 【pinyin: kòngr 】 spare time free time
口 【pinyin: kǒu 】 【粤: hau2 】 (noun) 1. exit; 2. entrance; (noun) 1. person; (noun) orifice (bottles)
佝 【pinyin: kòu 】 see 佝瞀[kòu mào
叩 【pinyin: kòu 】 to knock to kowtow
叩 【pinyin: kòu 】 old variant of 叩[kòu to knock
寇 【pinyin: kòu 】 old variant of 寇[kòu
寇 【pinyin: kòu 】 old variant of 寇[kòu
寇 【pinyin: kòu 】 to invade to plunder bandit foe enemy
扣 【pinyin: kòu 】 to fasten to button button buckle knot to arrest to confiscate to deduct (money) discount to knock to smash, spike or dunk (a ball) to cover (with a bowl etc) fig. to tag a label on sb
扣 【pinyin: kòu 】 button
筘 【pinyin: kòu 】 (a measure of width of cloth)
簆 【pinyin: kòu 】 healds of a loom
蔻 【pinyin: kòu 】 see 肉豆蔻 nutmeg, 豆蔻 cardamon
鷇 【pinyin: kòu 】 fledglings
口 【pinyin: kǒu 】 【粤: hau2 】 mouth classifier for things with mouths (people, domestic animals, cannons, wells etc) classifier for bites or mouthfuls
抠 【pinyin: kōu 】 to dig out to pick out (with one’s fingers) to carve to cut to study meticulously to lift one’s clothes stingy miserly
眍 【pinyin: kōu 】 to sink in (of eyes)
芤 【pinyin: kōu 】 hollow scallion stalk
𫸩 【pinyin: kōu 】 nock at end of bow stretch
口岸 【pinyin: kǒu àn 】 a port for external trade a trading or transit post on border between countries
叩拜 【pinyin: kòu bài 】 to bow in salute to kowtow
口白 【pinyin: kǒu bái 】 narrator spoken parts in an opera
口掰掰 【pinyin: kǒu bāi bāi 】 【粤: hau2 maak3 maak3 】 panting; mouth keeps opening and closing
口爆 【pinyin: kǒu bào 】 (slang) to ejaculate inside sb’s mouth
口北 【pinyin: kǒu běi 】 the area north of the Great Wall
口碑 【pinyin: kǒu bēi 】 public praise public reputation commonly held opinions current idiom
口碑流传 【pinyin: kǒu bēi liú chuán 】 widely praised (idiom); with an extensive public reputation
口碑载道 【pinyin: kǒu bēi zài dào 】 lit. praise fills the roads (idiom); praise everywhere universal approbation
口鼻 【pinyin: kǒu bí 】 mouth and nose
寇比力克 【pinyin: Kòu bǐ lì kè 】 see 庫布里克|库布里克[Kù bù lǐ kè
寇比力克 【pinyin: Kòu bǐ lì kè 】 Kubrick (Stanley)
口部 【pinyin: kǒu bù 】 【粤: hau2 bou6 】 oral; mouth
口不对心 【pinyin: kǒu bù duì xīn 】 【粤: hau2 bat1 deoi3 sam1 】 one who does not speak from its heart
口不应心 【pinyin: kǒu bù yìng xīn 】 to say one thing but mean another to dissimulate
口不择言 【pinyin: kǒu bù zé yán 】 to speak incoherently to ramble to talk irresponsibly
口才 【pinyin: kǒu cái 】 eloquence
口彩 【pinyin: kǒu cǎi 】 complimentary remarks well-wishing
扣查 【pinyin: kòu chá 】 to detain and question
口称 【pinyin: kǒu chēng 】 to speak to say
口齿 【pinyin: kǒu chǐ 】 【粤: hau2 ci2 】 (noun) 1. ability of speaking; (slang) promise
口齿 【pinyin: kǒu chǐ 】 【粤: hau2 ci2 】 mouth and teeth enunciation to articulate diction age (of cattle, horses etc)
口吃 【pinyin: kǒu chī 】 to stammer to stutter also pr.kǒu jí
口齿不清 【pinyin: kǒu chǐ bù qīng 】 to lisp unclear articulation inarticulate
口齿伶俐 【pinyin: kǒu chǐ líng lì 】 eloquent and fluent speaker (idiom); grandiloquence the gift of the gab
口齿清楚 【pinyin: kǒu chǐ qīng chu 】 clear diction clear articulation
口齿生香 【pinyin: kǒu chǐ shēng xiāng 】 eloquence that generates perfume (idiom); profound and significant text
寇仇 【pinyin: kòu chóu 】 【粤: kau3 sau4 】 noun; foe, enemy
口臭 【pinyin: kǒu chòu 】 bad breath halitosis
口臭仔 【pinyin: kǒu chòu zǐ 】 【粤: hau2 cau3 zai2 】 1. young male with bad breath 2. young male who brings himself trouble all the time because of being bad-mouthed
扣除 【pinyin: kòu chú 】 to deduct
口出狂言 【pinyin: kǒu chū kuáng yán 】 to speak conceited nonsense to come out with arrogant claptrap
口传 【pinyin: kǒu chuán 】 orally transmitted
口疮 【pinyin: kǒu chuāng 】 mouth ulcer
口唇 【pinyin: kǒu chún 】 【粤: hau2 seon4 】 (noun) lips
口唇膏 【pinyin: kǒu chún gāo 】 【粤: hau2 seon4 gou1 】 lipstick
口袋 【pinyin: kǒu dài 】 pocket bag sack CL:個|个[gè
扣带回 【pinyin: kòu dài huí 】 cingulum (anatomy)
口袋妖怪 【pinyin: Kǒu dài Yāo guài 】 Pokémon (Japanese media franchise)
口淡 【pinyin: kǒu dàn 】 【粤: hau2 taam5 】 bland or tasteless
蔻丹 【pinyin: kòu dān 】 nail polish (loanword, from “Cutex”)
口德 【pinyin: kǒu dé 】 propriety in speech
扣动 【pinyin: kòu dòng 】 to pull (a trigger)
口多多 【pinyin: kǒu duō duō 】 【粤: hau2 do1 do1 】 (adjective) loquacious; talkative; garrulous; long-tongued
口多身贱 【pinyin: kǒu duō shēn jiàn 】 【粤: hau2 do1 san1 zin6 】 one who speaks with no respect for anyone will attract a troublesome life
口哑哑 【pinyin: kǒu è è 】 【粤: hau2 aa2 aa2 】 describes a situation where a person is being questioned until the extent when he or she can’t answer any further; to be tongue-tied
扣发 【pinyin: kòu fā 】 to deprive to withhold to hold sth back (and prevent it being known)
扣分 【pinyin: kòu fēn 】 to deduct marks (when grading school work) to have marks deducted penalty points to lose points for a penalty or error
口锋 【pinyin: kǒu fēng 】 manner of speech tone of voice
口风 【pinyin: kǒu fēng 】 meaning behind the words what sb really means to say one’s intentions as revealed in one’s words tone of speech
口风琴 【pinyin: kǒu fēng qín 】 melodica
口腹 【pinyin: kǒu fù 】 【粤: hau2 fuk1 】 stomach; appetite
口服 【pinyin: kǒu fú 】 to take medicine orally oral (contraceptive etc) to say that one is convinced
口福 【pinyin: kǒu fú 】 happy knack for chancing upon fine food
口腹 【pinyin: kǒu fù 】 【粤: hau2 fuk1 】 (fig.) food
口服心服 【pinyin: kǒu fú xīn fú 】 【粤: hau2 fuk6 sam1 fuk6 】 to be convinced sincerely
口腹之欲 【pinyin: kǒu fù zhī yù 】 desire for good food
口干 【pinyin: kǒu gān 】 【粤: hau2 gon1 】 mouth feeling dry
口感 【pinyin: kǒu gǎn 】 taste texture (of food) how food feels in the mouth
口干舌燥 【pinyin: kǒu gān shé zào 】 lit. dry mouth and tongue (idiom); to talk too much
口供 【pinyin: kǒu gòng 】 oral confession (as opposed to 筆供|笔供[bǐ gòng) statement deposition
口乖 【pinyin: kǒu guāi 】 【粤: hau2 gwaai1 】 one who is good at saying pleasing words
叩关 【pinyin: kòu guān 】 to knock at the gate (old) to make an approach to invade to attack the goal (sports)
扣关 【pinyin: kòu guān 】 variant of 叩關|叩关[kòu guān
口果 【pinyin: kǒu guǒ 】 【粤: hau2 gwo2 】 traditional Chinese fruit candies to help with the intake of Chinese medicine
口嚡脷素 【pinyin: kǒu hài lì sù 】 【粤: hau2 haai4 lei6 sou3 】 not having a good appetite
口号 【pinyin: kǒu hào 】 slogan catchphrase CL:個|个[gè
口黑面黑 【pinyin: kǒu hēi miàn hēi 】 【粤: hau2 hak1 min6 hak1 】 looking displeased
口痕 【pinyin: kǒu hén 】 【粤: hau2 han4 】 normally applies to the feeling of craving of food; to feel peckish
口痕友 【pinyin: kǒu hén yǒu 】 【粤: hau2 han4 jau5 】 one who loves to talk or bable nonstop
口红 【pinyin: kǒu hóng 】 lipstick
扣喉 【pinyin: kòu hóu 】 【粤: kau3 hau4 】 verb; purge; To retch, Stick your finger in your throat to make yourself vomit
口湖 【pinyin: Kǒu hú 】 Kouhu township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yún lín xiàn, Taiwan
口湖乡 【pinyin: Kǒu hú xiāng 】 Kouhu township in Yunlin county 雲林縣|云林县[Yún lín xiàn, Taiwan
口花 【pinyin: kǒu huā 】 【粤: hau2 faa1 】 sweet talking
口花花 【pinyin: kǒu huā hua 】 【粤: hau2 faa1 faa1 】 (adjective) smooth-tongued; glib-tongued; sweet-tongued
扣环 【pinyin: kòu huán 】 ring fastener buckle retainer strap
口簧 【pinyin: kǒu huáng 】 Jew’s harp
口簧琴 【pinyin: kǒu huáng qín 】 Jew’s harp
口惠而实不至 【pinyin: kǒu huì ér shí bù zhì 】 【粤: hau2 wai6 ji4 sat6 bat1 zi3 】 verbally agreeing promising but without taking any actions; Good words without deed are rushes and reeds
口活 【pinyin: kǒu huó 】 oral sex
扣击 【pinyin: kòu jī 】 to smash a ball
口技 【pinyin: kǒu jì 】 beat boxing vocal mimicry ventriloquism
口技表演者 【pinyin: kǒu jì biǎo yǎn zhě 】 ventriloquist
叩见 【pinyin: kòu jiàn 】 to kowtow in salute
口角 【pinyin: kǒu jiǎo 】 【粤: hau2 gok3 】 (verb) 1. Argue; (noun) Argument
扣缴 【pinyin: kòu jiǎo 】 to withhold to garnish (wages etc)
口角 【pinyin: kǒu jiǎo 】 【粤: hau2 gok3 】 corner of the mouth
口交 【pinyin: kǒu jiāo 】 oral sex
口角战 【pinyin: kǒu jiǎo zhàn 】 war of words
口径 【pinyin: kǒu jìng 】 caliber diameter of opening
口角 【pinyin: kǒu jué 】 【粤: hau2 gok3 】 altercation wrangle angry argument
口诀 【pinyin: kǒu jué 】 mnemonic chant rhyme for remembering (arithmetic tables, character stroke order etc)
口渴 【pinyin: kǒu kě 】 【粤: hau2 hot3 】 thirst
口渴 【pinyin: kǒu kě 】 【粤: hau2 hot3 】 thirsty
扣扣 【pinyin: Kòu kòu 】 (Internet slang) QQ instant messenger
蔻蔻 【pinyin: kòu kòu 】 cocoa
口口声声 【pinyin: kǒu kou shēng shēng 】 to keep on saying (idiom); to repeat over and over again
口苦 【pinyin: kǒu kǔ 】 【粤: hau2 fu2 】 bitter taste in one’s mouth, the lack of appetite
口快心直 【pinyin: kǒu kuài xīn zhí 】 see 心直口快[xīn zhí kǒu kuài
口垃濕 【pinyin: kǒu lā chì 】 【粤: hau2 laap6 sap1 】 snack, junk food, eat between meals
扣篮 【pinyin: kòu lán 】 slam dunk
口立濕 【pinyin: kǒu lì chì 】 【粤: hau2 laap6 sap1 】 snacks
口粮 【pinyin: kǒu liáng 】 ration
口令 【pinyin: kǒu lìng 】 oral command a word of command (used in drilling troops or gymnasts) password (used by sentry)
扣留 【pinyin: kòu liú 】 to detain to arrest to hold to confiscate
眍䁖 【pinyin: kōu lou 】 to sink in (of eyes)
口络 【pinyin: kǒu luò 】 muzzle (over a dog’s mouth)
口码 【pinyin: kǒu mǎ 】 【粤: hau2 maa5 】 eloquence
佝瞀 【pinyin: kòu mào 】 rickets (medicine)
扣帽子 【pinyin: kòu mào zi 】 to tag sb with unfair label power word
叩门 【pinyin: kòu mén 】 to knock on a door
抠门儿 【pinyin: kōu ménr 】 (dialect) stingy
口密 【pinyin: kǒu mì 】 【粤: hau2 mat6 】 tight-lipped, someone who doesn’t like talking or gossiping; good in keeping secret
口蜜腹剑 【pinyin: kǒu mì fù jiàn 】 lit. honeyed words, a sword in the belly (idiom); fig. hypocritical and murderous
口面 【pinyin: kǒu miàn 】 【粤: hau2 min6 】 1. facial expression 2. mouth and face
口蘑 【pinyin: kǒu mó 】 Saint George’s mushroom (Tricholoma mongplicum)
口沫 【pinyin: kǒu mò 】 spittle saliva
口唔对心 【pinyin: kǒu ń duì xīn 】 【粤: hau2 m4 deoi3 sam1 】 hypocritical; double standard
扣女 【pinyin: kòu nǚ 】 (slang) to pick up girls to chase after girls
扣襻 【pinyin: kòu pàn 】 fastening
口气 【pinyin: kǒu qì 】 【粤: hau2 hei3 】 (noun) 1. breath of mouth; (of linguistics) (2) tone (e.g. gentle, mean, unfriendly, etc.)
口器 【pinyin: kǒu qì 】 mouthparts (of animal or insect)
口气 【pinyin: kǒu qì 】 【粤: hau2 hei3 】 tone of voice the way one speaks manner of expression tone
口腔 【pinyin: kǒu qiāng 】 oral cavity
口腔炎 【pinyin: kǒu qiāng yán 】 stomatitis ulceration of oral cavity inflammation of the mucous lining of the mouth
口琴 【pinyin: kǒu qín 】 harmonica
口轻 【pinyin: kǒu qīng 】 【粤: hau2 heng1 】 make promise easily, or speak without thinking of consequence
口轻轻 【pinyin: kǒu qīng qīng 】 【粤: hau2 heng1 heng1 】 to describe when someone makes promises casually without considering it thoroughly
叩球 【pinyin: kòu qiú 】 spike (volleyball)
扣球 【pinyin: kòu qiú 】 to smash a ball to spike
扣去 【pinyin: kòu qù 】 to deduct (points etc)
寇攘 【pinyin: kòu rǎng 】 to rob and steal
扣人心弦 【pinyin: kòu rén xīn xián 】 to excite to thrill exciting thrilling cliff-hanging
扣肉 【pinyin: kòu ròu 】 steamed pork
口若悬河 【pinyin: kǒu ruò xuán hé 】 mouth like a torrent (idiom) eloquent glib voluble have the gift of the gab
扣杀 【pinyin: kòu shā 】 to smash a ball to spike
扣上 【pinyin: kòu shàng 】 to buckle up to fasten
口哨 【pinyin: kǒu shào 】 whistle
口舌 【pinyin: kǒu shé 】 dispute or misunderstanding caused by gossip to talk sb round
口射 【pinyin: kǒu shè 】 to ejaculate inside sb’s mouth
口实 【pinyin: kǒu shí 】 food salary (old) a pretext a cause for gossip
口试 【pinyin: kǒu shì 】 oral examination oral test
扣式电池 【pinyin: kòu shì diàn chí 】 button cell watch battery
扣屎盔子 【pinyin: kòu shǐ kuī zi 】 (northern dialect) lit. to cap in excrement fig. to discredit with absurd unfounded accusations to vilify
扣屎盆子 【pinyin: kòu shǐ pén zi 】 to make a scapegoat of sb to defame to slander
口是心非 【pinyin: kǒu shì xīn fēi 】 duplicity hypocrisy (idiom)
口授 【pinyin: kǒu shòu 】 【粤: hau2 sau6 】 teach verbally
叩首 【pinyin: kòu shǒu 】 to kowtow also written 磕頭|磕头[kē tóu
扣数 【pinyin: kòu shù 】 【粤: kau3 sou3 】 to debit
口数 【pinyin: kǒu shù 】 【粤: hau2 sou3 】 quantity per unit (related to finance)
口疏 【pinyin: kǒu shū 】 【粤: hau2 so1 】 (adjective) to describe someone who has a big mouth and cannot keep secrets; loose-lipped; loose-tongued
口述 【pinyin: kǒu shù 】 to dictate to recount orally
口爽 【pinyin: kǒu shuǎng 】 【粤: hau2 song2 】 words slipped or spoken without thoughts
口爽荷包垃 【pinyin: kǒu shuǎng hé bāo lā 】 【粤: hau2 song2 ho4 baau1 laap6 】 describes someone who makes easy promises appearing to be generous but in reality is very stingy and reluctant to give what has been promised (usually refers to promises related to money)
口水 【pinyin: kǒu shuǐ 】 【粤: hau2 seoi2 】 (adjective) 1. chatty; 2. talkative
口水 【pinyin: kǒu shuǐ 】 【粤: hau2 seoi2 】 saliva
口水多过茶 【pinyin: kǒu shuǐ duō guò chá 】 【粤: hau2 seoi2 do1 gwo3 caa4 】 (proverb) to describe someone who is talkative; loquacious; garrulous; a big mouthed person; a loquacious person
口水歌 【pinyin: kǒu shuǐ gē 】 bubblegum pop song cover song
口水花 【pinyin: kǒu shuǐ huā 】 【粤: hau2 seoi2 faa1 】 the spittle from saliva
口水鸡 【pinyin: kǒu shuǐ jī 】 steamed chicken with chili sauce
口水肩 【pinyin: kǒu shuǐ jiān 】 【粤: hau2 seoi2 gin1 】 (noun) a bib
口水佬 【pinyin: kǒu shuǐ lǎo 】 【粤: hau2 seoi2 lou2 】 describes someone who is very talkative
口水佬 【pinyin: kǒu shuǐ lǎo 】 【粤: hau2 seoi2 lou2 】 talkative person (Cantonese)
口水流 【pinyin: kǒu shuǐ liú 】 【粤: hau2 seoi2 lau4 】 to drool
口水溦 【pinyin: kǒu shuǐ méi 】 【粤: hau2 seoi2 mei4 】 words or ideas mentioned by others already (slang)
口水痰 【pinyin: kǒu shuǐ tán 】 【粤: hau2 seoi2 taam4 】 sputum
口水尾 【pinyin: kǒu shuǐ wěi 】 【粤: hau2 seoi2 mei5 】 1. leftover food or drinks 2. one saying words which were just spoken from others
口水战 【pinyin: kǒu shuǐ zhàn 】 war of words
口水仗 【pinyin: kǒu shuǐ zhàng 】 dispute spat shouting match
口说无凭 【pinyin: kǒu shuō wú píng 】 【粤: hau2 syut3 mou4 pang4 】 verbal speech is not enough as proof
口说无凭 【pinyin: kǒu shuō wú píng 】 【粤: hau2 syut3 mou4 pang4 】 (idiom) you can’t rely on a verbal agreement just because sb says sth, doesn’t mean it’s true
扣题 【pinyin: kòu tí 】 to stick to the topic
口蹄疫 【pinyin: kǒu tí yì 】 foot-and-mouth disease (FMD) aphthous fever
口甜 【pinyin: kǒu tián 】 soft-spoken affable full of honeyed words
口甜舌滑 【pinyin: kǒu tián shé huá 】 【粤: hau2 tim4 sit6 waat6 】 a proverb to describe the act of sweet talking
口条 【pinyin: kǒu tiáo 】 (ox etc) tongue (as food) (Tw) elocution articulation
口同鼻拗 【pinyin: kǒu tóng bí ǎo 】 【粤: hau2 tung4 bei6 ngaau3 】 both sides arguing with no backup or reasoning (spoken)
口头 【pinyin: kǒu tóu 】 【粤: hau2 tau4 】 (adverb) Verbally
叩头 【pinyin: kòu tóu 】 to kowtow (traditional greeting, esp. to a superior, involving kneeling and pressing one’s forehead to the ground) also written 磕頭|磕头[kē tóu
口头 【pinyin: kǒu tóu 】 【粤: hau2 tau4 】 oral verbal
口头禅 【pinyin: kǒu tóu chán 】 Zen saying repeated as cant (fig.) catchphrase mantra favorite expression stock phrase
口头语 【pinyin: kǒu tóu yǔ 】 pet phrase regularly used expression manner of speaking
口吐毒焰 【pinyin: kǒu tǔ dú yàn 】 lit. a mouth spitting with poisonous flames to speak angrily to sb (idiom)
口味 【pinyin: kǒu wèi 】 a person’s preferences tastes (in food) flavor
叩问 【pinyin: kòu wèn 】 【粤: kau3 man6 】 to ask humbly; to make inquiries
口吻 【pinyin: kǒu wěn 】 【粤: hau2 man5 】 (noun) The attitude of someone’s said
口吻 【pinyin: kǒu wěn 】 【粤: hau2 man5 】 tone of voice connotation in intonation accent (regional etc) snout muzzle lips protruding portion of an animal’s face
口无择言 【pinyin: kǒu wú zé yán 】 to say not a word that is not appropriate (idiom) wrongly used for 口不擇言|口不择言[kǒu bù zé yán
口无遮拦 【pinyin: kǒu wú zhē lán 】 to blab to shoot one’s mouth off to commit a gaffe
口吸盘 【pinyin: kǒu xī pán 】 oral sucker (e.g. on bloodsucking parasite)
口噏噏 【pinyin: kǒu xī xī 】 【粤: hau2 ngap1 ngap1 】 blabbering
口弦 【pinyin: kǒu xián 】 Jew’s harp
口响 【pinyin: kǒu xiǎng 】 【粤: hau2 hoeng2 】 1. promising easily 2. stating a fact without prove or thought
口香糖 【pinyin: kǒu xiāng táng 】 chewing gum
叩谢 【pinyin: kòu xiè 】 【粤: kau3 ze6 】 to express one’s sincere gratitude by kowtow
口信 【pinyin: kǒu xìn 】 【粤: hau2 seon3 】 voice message
口哑 【pinyin: kǒu yǎ 】 【粤: hau2 aa2 】 speechless
扣压 【pinyin: kòu yā 】 to withhold to hold sth back (and prevent it being known)
扣押 【pinyin: kòu yā 】 to detain to hold in custody to distrain to seize property
口丫角 【pinyin: kǒu yā jiǎo 】 【粤: hau2 aa1 gok3 】 corner of the mouth (face)
扣眼 【pinyin: kòu yǎn 】 eyelet buttonhole
口眼歪斜 【pinyin: kǒu yǎn wāi xié 】 facial nerve paralysis
扣眼儿 【pinyin: kòu yǎnr 】 erhua variant of 釦眼|扣眼[kòu yǎn
叩谒 【pinyin: kòu yè 】 to visit (esp. one’s superiors)
口译 【pinyin: kǒu yì 】 interpreting
口译员 【pinyin: kǒu yì yuán 】 interpreter oral translator
口音 【pinyin: kǒu yin 】 voice accent
口淫 【pinyin: kǒu yín 】 oral sex fellatio
口音 【pinyin: kǒu yīn 】 oral speech sounds (linguistics)
口硬 【pinyin: kǒu yìng 】 【粤: hau2 ngaang6 】 stubborn
叩应 【pinyin: kòu yìng 】 call-in (loanword)
扣应 【pinyin: kòu yìng 】 to call in (to a broadcast program) (loanword) (Taiwan)
口语 【pinyin: kǒu yǔ 】 colloquial speech spoken language vernacular language slander gossip CL:門|门[mén
口语沟通 【pinyin: kǒu yǔ gōu tōng 】 oral communication (psychology)
口语化 【pinyin: kǒu yǔ huà 】 【粤: hau2 jyu5 faa3 】 colloquialization
口欲期 【pinyin: kǒu yù qī 】 oral stage (psychology)
口罩 【pinyin: kǒu zhào 】 mask (surgical etc)
扣针 【pinyin: kòu zhēn 】 【粤: kau3 zam1 】 a safety pin
口震震 【pinyin: kǒu zhèn zhèn 】 【粤: hau2 zan3 zan3 】 to stutter
口窒窒 【pinyin: kǒu zhì zhì 】 【粤: hau2 zat6 zat6 】 (adj.) stammering; halting or faltering (in speech)
扣盅 【pinyin: kòu zhōng 】 【粤: kau3 zung1 】 a drain device cup
口盅 【pinyin: kǒu zhōng 】 【粤: hau2 zung1 】 mouth rinsing mug
口肿面肿 【pinyin: kǒu zhǒng miàn zhǒng 】 【粤: hau2 zung2 min6 zung2 】 swollen mouth and swollen face
扣住 【pinyin: kòu zhù 】 to detain to hold back by force to buckle to hook
口诛笔伐 【pinyin: kǒu zhū bǐ fá 】 to condemn in speech and in writing (idiom) to denounce by word and pen
寇准 【pinyin: Kòu Zhǔn 】 Kou Zhun (961-1023), Northern Song politician and poet
口拙 【pinyin: kǒu zhuō 】 【粤: hau2 zyut3 】 not good at speech or talking
扣子 【pinyin: kòu zi 】 button
口子 【pinyin: kǒu zi 】 hole opening cut gap gash my husband or wife classifier for people (used for indicating the number of people in a family etc) precedent
抠字眼 【pinyin: kōu zì yǎn 】 to be fastidious about phrasing, diction, or choice of words
抠字眼儿 【pinyin: kōu zì yǎnr 】 erhua variant of 摳字眼|抠字眼[kōu zì yǎn
口足目 【pinyin: kǒu zú mù 】 Stomatopoda, order of marine crustaceans (whose members are called mantis shrimps)
喾 【pinyin: kù 】 one of the five legendary emperors, also called 高辛氏
库 【pinyin: kù 】 warehouse storehouse (file) library
绔 【pinyin: kù 】 variant of 褲|裤[kù
裤 【pinyin: kù 】 variant of 褲|裤[kù
裤 【pinyin: kù 】 underpants trousers pants
酷 【pinyin: kù 】 ruthless strong (e.g. of wine) (loanword) cool hip
楛 【pinyin: kǔ 】 broken utensil
苦 【pinyin: kǔ 】 bitter hardship pain to suffer to bring suffering to painstakingly
刳 【pinyin: kū 】 to cut open rip up scoop out
哭 【pinyin: kū 】 to cry to weep
圐 【pinyin: kū 】 see 圐圙[kū lu:è
堀 【pinyin: kū 】 cave hole
枯 【pinyin: kū 】 dried up
矻 【pinyin: kū 】 see 矻矻[kū kū Taiwan pr.kù
窟 【pinyin: kū 】 cave hole
跍 【pinyin: kū 】 to squat
骷 【pinyin: kū 】 skeleton
酷爱 【pinyin: kù ài 】 to be keen on to have a passion for
苦艾 【pinyin: kǔ ài 】 wormwood Artemisia absinthium
苦艾酒 【pinyin: kǔ ài jiǔ 】 absinthe (distilled anise-based liquor)
苦熬 【pinyin: kǔ áo 】 to endure (years of suffering)
裤髀 【pinyin: kù bì 】 【粤: fu3 bei2 】 thigh parts of the pants; trousers legs
酷毙 【pinyin: kù bì 】 (slang) awesome cool righteous
哭鼻子 【pinyin: kū bí zi 】 to snivel (usually humorous)
苦不唧 【pinyin: kǔ bu jī 】 slightly bitter
苦不唧儿 【pinyin: kǔ bu jīr 】 erhua variant of 苦不唧[kǔ bu jī
苦不堪言 【pinyin: kǔ bù kān yán 】 【粤: fu2 bat1 ham1 jin4 】 to suffer unspeakable misery
库布里克 【pinyin: Kù bù lǐ kè 】 Kubrick
苦菜花 【pinyin: Kǔ Cài huā 】 Bitter Cauliflower, 1954 socialist realist novel by Feng Deying 馮德英|冯德英[Féng Dé yīng loosely based on Maxim Gorky’s Mother, made into a 1967 film by Li Ang
库藏 【pinyin: kù cáng 】 to store to have sth in storage
枯草 【pinyin: kū cǎo 】 withered grass dry grass
枯草杆菌 【pinyin: kū cǎo gǎn jun 】 bacillus subtilis
枯草热 【pinyin: kū cǎo rè 】 hay fever
苦茶 【pinyin: kǔ chá 】 【粤: fu2 caa4 】 Chinese herbal tea
裤衩 【pinyin: kù chǎ 】 underpants
苦差 【pinyin: kǔ chāi 】 hard task difficult mission arduous and unrewarding undertaking drudgery grind chore
苦差事 【pinyin: kǔ chāi shi 】 see 苦差[kǔ chāi
库车 【pinyin: Kù chē 】 Kuchar Nahiyisi or Kuche county in Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区, Xinjiang
库车县 【pinyin: Kù chē xiàn 】 Kuchar Nahiyisi or Kuche county in Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区, Xinjiang
苦处 【pinyin: kǔ chu 】 suffering distress
苦楚 【pinyin: kǔ chǔ 】 suffering misery pain (esp. psychological)
裤穿窿 【pinyin: kù chuān lóng 】 【粤: fu3 cyun1 lung4 】 hole in trousers; poor; poverty (spoken)
库存 【pinyin: kù cún 】 property or cash held in reserve stock
库存现金 【pinyin: kù cún xiàn jīn 】 cash in hand
苦大仇深 【pinyin: kǔ dà chóu shēn 】 great bitterness, deep hatred (idiom); deeply ingrained long-standing resentment
裤袋 【pinyin: kù dài 】 【粤: fu3 doi2 】 Trouser pocket
裤带 【pinyin: kù dài 】 belt (in trousers) CL:根[gēn
苦待 【pinyin: kǔ dài 】 treat harshly
苦胆 【pinyin: kǔ dǎn 】 gall bladder
裤裆 【pinyin: kù dāng 】 crotch of trousers
库德 【pinyin: Kù dé 】 Kurd ethnic group
哭得死去活来 【pinyin: kū de sǐ qù huó lái 】 to cry one’s heart out
库德斯坦 【pinyin: Kù dé sī tǎn 】 Kurdistan
苦刁刁 【pinyin: kǔ diāo diāo 】 【粤: fu2 diu1 diu1 】 very bitter; a bitter taste
苦迭打 【pinyin: kǔ dié dǎ 】 coup d’état (loanword)
酷儿 【pinyin: kù ér 】 queer (sexuality)
库尔 【pinyin: Kù ěr 】 Chur (city in Switzerland)
库尔德 【pinyin: Kù ěr dé 】 Kurd Kurdish
库尔德工人党 【pinyin: Kù ěr dé Gōng rén dǎng 】 Kurdistan Worker’s Party (PPK)
库尔德人 【pinyin: Kù ěr dé rén 】 Kurdish person or people
库尔德斯坦 【pinyin: Kù ěr dé sī tǎn 】 Kurdistan
库尔勒 【pinyin: Kù ěr lè 】 Korla Shehiri, Korla or Ku’erle City, capital of Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture, Xinjiang 巴音郭楞蒙古自治州[Bā yīn guō léng Měng gǔ Zì zhì zhōu, Xinjiang
库尔勒市 【pinyin: Kù ěr lè shì 】 Korla Shehiri, Korla or Ku’erle City, capital of Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture, Xinjiang 巴音郭楞蒙古自治州[Bā yīn guō léng Měng gǔ Zì zhì zhōu
库尔尼科娃 【pinyin: Kù ěr ní kē wá 】 Anna Sergeevna Kournikova (1981-), Russian tennis star and glamor model
库尔斯克 【pinyin: Kù ěr sī kè 】 Kursk (city)
库尔特·瓦尔德海姆 【pinyin: Kù ěr tè · Wǎ ěr dé hǎi mǔ 】 Kurt Waldheim (1918-2007), Austrian diplomat and politician, secretary-general of UN 1972-1981, president of Austria 1986-1992
库房 【pinyin: kù fáng 】 storeroom warehouse
苦干 【pinyin: kǔ gàn 】 to work hard
苦甘 【pinyin: kǔ gān 】 bitter sweet
枯干 【pinyin: kū gān 】 withered
枯槁 【pinyin: kū gǎo 】 withered haggard languid without energy
苦根 【pinyin: kǔ gēn 】 underlying cause of poverty
苦功 【pinyin: kǔ gōng 】 hard work laborious effort painstaking work
苦工 【pinyin: kǔ gōng 】 hard labor (in penal code) coolie
库工党 【pinyin: Kù Gōng dǎng 】 abbr. for Kurdistan Workers’ Party 庫爾德工人黨|库尔德工人党[Kù ěr dé Gōng rén dǎng
裤骨 【pinyin: kù gǔ 】 【粤: fu3 gwat1 】 the creases pressed into the trouser legs
苦瓜 【pinyin: kǔ guā 】 【粤: fu2 gwaa1 】 (noun) someone who is miserable
苦瓜 【pinyin: kǔ guā 】 【粤: fu2 gwaa1 】 bitter melon (bitter gourd, balsam pear, balsam apple, leprosy gourd, bitter cucumber)
苦瓜啖嘅面 【pinyin: kǔ guā dàn gé miàn 】 【粤: fu2 gwaa1 gam2 ge3 min6 】 (with a face that looks like bitter melon); to pull a long face; with a miserable look
苦瓜啖口面 【pinyin: kǔ guā dàn kǒu miàn 】 【粤: fu2 gwaa1 gam2 hau2 min6 】 sad face; to look miserable
苦瓜啖面 【pinyin: kǔ guā dàn miàn 】 【粤: fu2 gwaa1 gam2 min6 】 sad face; to look miserable
苦瓜干 【pinyin: kǔ guā gān 】 【粤: fu2 gwaa1 gon1 】 dried bitter melon; a miserable look on one’s face
苦瓜干啖口面 【pinyin: kǔ guā gān dàn kǒu miàn 】 【粤: fu2 gwaa1 gon1 gam2 hau2 min6 】 sad face; to look miserable
苦瓜脸 【pinyin: kǔ guā liǎn 】 sour expression on one’s face
裤管 【pinyin: kù guǎn 】 trouser leg
苦果 【pinyin: kǔ guǒ 】 lit. bitter fruit fig. painful consequence
苦过弟弟 【pinyin: kǔ guò dì di 】 【粤: fu2 gwo3 di4 di2 】 (slang)destitute; indigent; suffering extreme hardship
苦哈哈 【pinyin: kǔ hā hā 】 to have difficulty getting by to struggle (financially etc)
苦海 【pinyin: kǔ hǎi 】 lit. sea of bitterness abyss of worldly suffering (Buddhist term) depths of misery
苦海茫茫 【pinyin: kǔ hǎi máng máng 】 sea of bitterness is vast (idiom)
苦海无边,回头是岸 【pinyin: kǔ hǎi wú biān , huí tóu shì àn 】 The sea of bitterness has no bounds, turn your head to see the shore (idiom). Only Buddhist enlightenment can allow one to shed off the abyss of worldly suffering. Repent and ye shall be saved!
苦寒 【pinyin: kǔ hán 】 bitter cold
哭喊 【pinyin: kū hǎn 】 to wail
枯涸 【pinyin: kū hé 】 【粤: fu1 kok3 】 dried up
苦活 【pinyin: kǔ huó 】 bitter work sweated labor
苦活儿 【pinyin: kǔ huór 】 erhua variant of 苦活[kǔ huó
枯寂 【pinyin: kū jì 】 dull and lonely
苦集灭道 【pinyin: kǔ jí miè dào 】 the Four Noble Truths (Budd.), namely: all life is suffering 苦, the cause of suffering is desire 集, emancipation comes only by eliminating passions 滅|灭, the way 道 to emancipation is the Eight-fold Noble Way 八正道 also called 四諦|四谛
苦谏 【pinyin: kǔ jiàn 】 to admonish strenuously
裤脚 【pinyin: kù jiǎo 】 【粤: fu3 goek3 】 leg of trousers
枯竭 【pinyin: kū jié 】 used up dried up exhausted (of resources)
苦尽甘来 【pinyin: kǔ jìn gān lái 】 bitterness finishes, sweetness begins (idiom); the hard times are over, the good times just beginning
苦境 【pinyin: kǔ jìng 】 grievance dire straits
苦菊 【pinyin: kǔ jú 】 endive
苦苣 【pinyin: kǔ jù 】 endive
库克 【pinyin: Kù kè 】 Cook (name) Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer
库克船长 【pinyin: Kù kè chuán zhǎng 】 Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer
库克群岛 【pinyin: Kù kè Qún dǎo 】 Cook Islands
库克山 【pinyin: Kù kè shān 】 Mt Cook on New Zealand South Island, national park and highest peak
库肯霍夫公园 【pinyin: Kù kěn huò fū Gōng yuán 】 Keukenhof, flower garden in Netherlands
裤口 【pinyin: kù kǒu 】 trouser leg opening
苦口 【pinyin: kǔ kǒu 】 lit. bitter taste (cf good medicine tastes bitter 良藥苦口|良药苦口) fig. earnestly (of warning, advice)
苦口苦面 【pinyin: kǔ kǒu kǔ miàn 】 【粤: fu2 hau2 fu2 min6 】 to pull a long face; to look miserable
苦口苦面 【pinyin: kǔ kǒu kǔ miàn 】 【粤: fu2 hau2 fu2 min6 】 With a sad look
苦口婆心 【pinyin: kǔ kǒu pó xīn 】 earnest and well-meaning advice (idiom); to persuade patiently
苦苦 【pinyin: kǔ kǔ 】 strenuously persistently hard painful
矻矻 【pinyin: kū kū 】 assiduously
苦苦哀求 【pinyin: kǔ kǔ āi qiú 】 to entreat piteously to implore
哭哭啼啼 【pinyin: kū ku tí tí 】 to weep endlessly interminable wailing
苦况 【pinyin: kǔ kuàng 】 wretched state miserable plight
库拉索 【pinyin: Kù lā suǒ 】 Curaçao
裤浪 【pinyin: kù làng 】 【粤: fu3 long6 】 crotch (clothing)
苦劳 【pinyin: kǔ láo 】 toil hard work
苦力 【pinyin: kǔ lì 】 bitter work hard toil (loanword) coolie, unskilled Chinese laborer in colonial times
库里提巴 【pinyin: Kù lǐ tí bā 】 Curitiba (city in Brazil)
裤炼 【pinyin: kù liàn 】 【粤: fu3 lin2 】 Zipper of Trousers
苦楝 【pinyin: kǔ liàn 】 chinaberry (Melia azedarach)
苦练 【pinyin: kǔ liàn 】 to train hard to practice diligently hard work blood, sweat, and tears
哭脸 【pinyin: kū liǎn 】 to weep to snivel
酷烈 【pinyin: kù liè 】 intense brutal fierce
苦苓 【pinyin: kǔ líng 】 chinaberry (Melia azedarach)
哭灵 【pinyin: kū líng 】 to weep before a coffin or a memorial to the dead
窟窿 【pinyin: kū long 】 hole pocket cavity loophole debt
窟窿眼 【pinyin: kū long yǎn 】 small hole
骷髅 【pinyin: kū lóu 】 human skeleton human skull
骷髅骨 【pinyin: kū lóu gǔ 】 【粤: fu1 lau4 gwat1 】 skeleton
库鲁病 【pinyin: kù lǔ bìng 】 kuru (medicine)
圐圙 【pinyin: kū lu:è 】 enclosed pasture (Mongolian loanword) now mostly replaced by 庫倫|库伦[kù lún
库仑 【pinyin: Kù lún 】 Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806), French physicist
库仑 【pinyin: kù lún 】 coulomb (unit of electric charge)
库伦 【pinyin: Kù lún 】 Kulun, the former name for modern Ulan Bator, capital of Mongolia (Mongolian: temple)
库伦 【pinyin: kù lún 】 enclosed pasture (Mongolian loanword)
库仑计 【pinyin: Kù lún jì 】 voltameter
库伦旗 【pinyin: Kù lún qí 】 Hure banner or Xüree khoshuu in Tongliao 通遼|通辽[Tōng liáo, Inner Mongolia
库伦镇 【pinyin: Kù lún zhèn 】 Hure town in Tongliao 通遼|通辽[Tōng liáo, Inner Mongolia
苦荬菜 【pinyin: kǔ mǎi cài 】 Ixeris denticulata
苦闷 【pinyin: kǔ mèn 】 depressed dejected feeling low
苦命 【pinyin: kǔ mìng 】 hard lot bitter fate unfortunate
枯茗 【pinyin: kū míng 】 cumin (loanword)
库模块 【pinyin: kù mó kuài 】 library module
库姆 【pinyin: Kù mǔ 】 Qom (holy city in Iran)
枯木 【pinyin: kū mù 】 dead tree
枯木逢春 【pinyin: kū mù féng chun 】 lit. the spring comes upon a withered tree (idiom) fig. to get a new lease on life to be revived (of a difficult situation) to suddenly improve
库姆塔格沙漠 【pinyin: Kù mǔ tǎ gé Shā mò 】 Kumutage (or Kumtag) Desert, northwestern China
库木吐拉千佛洞 【pinyin: Kù mù tǔ lā qiān fó dòng 】 Kumutula thousand-Buddha grotto in Kuqa, Xinjiang
库纳 【pinyin: kù nà 】 kuna (Croatian currency)
苦难 【pinyin: kǔ nàn 】 suffering
苦难深重 【pinyin: kǔ nàn shēn zhòng 】 deep grief extensive sorrow
苦恼 【pinyin: kǔ nǎo 】 vexed distressed
酷派 【pinyin: Kù pài 】 Coolpad Group Ltd, Chinese company
酷鹏 【pinyin: kù péng 】 coupon (loanword)
库珀带 【pinyin: kù pò dài 】 the Kuiper belt (in the outer reaches of the Solar system)
哭泣 【pinyin: kū qì 】 【粤: huk1 jap1 】 (verb) Cry
哭泣 【pinyin: kū qì 】 【粤: huk1 jap1 】 to weep
哭墙 【pinyin: Kū qiáng 】 Wailing Wall, or Western Wall (Jerusalem)
哭腔 【pinyin: kū qiāng 】 sobbing tone sob dirge opera tune portraying mourning
苦情 【pinyin: kǔ qíng 】 wretched situation plight wretched miserable
哭穷 【pinyin: kū qióng 】 to bewail one’s poverty to complain about being hard up to pretend to be poor
哭秋风 【pinyin: kū qiū fēng 】 autumnal sadness
苦趣 【pinyin: kǔ qù 】 wretched feelings (opposite: 樂趣|乐趣, delight)
裤裙 【pinyin: kù qún 】 culottes pantskirt
酷热 【pinyin: kù rè 】 torrid heat
苦日子 【pinyin: kǔ rì zi 】 hard times
苦肉计 【pinyin: kǔ ròu jì 】 the trick of injuring oneself to gain the enemy’s confidence CL:條|条[tiáo
哭丧 【pinyin: kū sāng 】 to wail at a funeral formal wailing while offering sacrifice to the departed
哭丧棒 【pinyin: kū sāng bàng 】 mourning staff draped in white, held at a funeral to show filial piety
哭丧脸 【pinyin: kū sang liǎn 】 to pull a long face sullen also written 哭喪著臉|哭丧着脸
哭丧着脸 【pinyin: kū sang zhe liǎn 】 sullen to scowl miserably
苦涩 【pinyin: kǔ sè 】 bitter and astringent pained agonized
苦参 【pinyin: kǔ shēn 】 liquorice (Sophora flavescens), with roots used in TCM
哭声 【pinyin: kū shēng 】 sound of weeping
哭声震天 【pinyin: kū shēng zhèn tiān 】 lit. cries of grief shake the heavens great sorrow (idiom)
苦事 【pinyin: kǔ shì 】 hard job arduous task
酷暑 【pinyin: kù shǔ 】 intense heat extremely hot weather
苦水 【pinyin: kǔ shuǐ 】 bitter water (e.g. mineral water containing sulfates) suffering digestive fluids rising from stomach to the mouth fig. bitter complaint
枯水 【pinyin: kū shuǐ 】 scarce water low water level
枯水期 【pinyin: kū shuǐ qī 】 period of low water level (winter in north China)
酷似 【pinyin: kù sì 】 to strikingly resemble
苦思 【pinyin: kǔ sī 】 to think hard bitter thoughts to pour out one’s sufferings
酷斯拉 【pinyin: Kù sī lā 】 Godzilla (Japanese ゴジラ Gojira) see also 哥斯拉[Gē sī lā
苦思冥想 【pinyin: kǔ sī míng xiǎng 】 to consider from all angles (idiom); to think hard to rack one’s brains
哭诉 【pinyin: kū sù 】 to lament to complain tearfully to wail accusingly
哭天抹泪 【pinyin: kū tiān mǒ lèi 】 to wail and whine piteous weeping
苦痛 【pinyin: kǔ tòng 】 pain suffering
裤头 【pinyin: kù tóu 】 (dialect) underpants (swimming) trunks
苦头 【pinyin: kǔ tou 】 sufferings
裤头带 【pinyin: kù tóu dài 】 【粤: fu3 tau4 daai2 】 (noun) (of pants) a belt
裤腿 【pinyin: kù tuǐ 】 trouser leg
窟臀 【pinyin: kū tún 】 buttocks (dialect)
裤袜 【pinyin: kù wà 】 pantyhose tights
苦味 【pinyin: kǔ wèi 】 bitter taste bitterness
枯萎 【pinyin: kū wěi 】 to wilt to wither wilted withered drained enervated exhausted
枯萎病 【pinyin: kū wěi bìng 】 blight
库务署 【pinyin: kù wù shǔ 】 【粤: fu3 mou6 cyu5 】 The Treasury
酷肖 【pinyin: kù xiào 】 to strikingly resemble
苦笑 【pinyin: kǔ xiào 】 to force a smile a bitter laugh
哭笑不得 【pinyin: kū xiào bù dé 】 lit. not to know whether to laugh or cry (idiom) both funny and extremely embarrassing between laughter and tears
苦心 【pinyin: kǔ xīn 】 painstaking effort to take a lot of trouble laborious at pains
苦心孤诣 【pinyin: kǔ xīn gū yì 】 to make painstaking efforts (idiom); after much trouble to work hard at sth
苦心经营 【pinyin: kǔ xīn jīng yíng 】 to build up an enterprise through painstaking efforts
酷刑 【pinyin: kù xíng 】 cruelty torture
苦刑 【pinyin: kǔ xíng 】 torture corporal punishment (traditionally involving mutilation or amputation)
苦行 【pinyin: kǔ xíng 】 ascetic practice
苦杏仁苷 【pinyin: kǔ xìng rén gān 】 amygdalin
苦行赎罪 【pinyin: kǔ xíng shú zuì 】 penance (to atone for a sin)
酷刑折磨 【pinyin: kù xíng zhé mó 】 torture and cruel treatment
枯朽 【pinyin: kū xiǔ 】 withered and rotten
酷炫 【pinyin: kù xuàn 】 (slang) cool awesome
苦窑 【pinyin: kǔ yáo 】 (slang) prison
裤腰带 【pinyin: kù yāo dài 】 waistband
枯叶 【pinyin: kū yè 】 dead leaf withered leaf
库页岛 【pinyin: Kù yè Dǎo 】 Sakhalin
库页岛柳莺 【pinyin: Kù yè Dǎo liǔ yīng 】 (bird species of China) Sakhalin leaf warbler (Phylloscopus borealoides)
枯叶剂 【pinyin: kū yè jì 】 Agent Orange (herbicide)
苦役 【pinyin: kǔ yì 】 forced labor corvée penal servitude
苦因 【pinyin: kǔ yīn 】 affliction
苦于 【pinyin: kǔ yú 】 【粤: fu2 jyu1 】 To suffer from; trouble; (of life, etc.) be more bitter than
枯燥 【pinyin: kū zào 】 dry and dull uninteresting dry-as-dust
枯燥无味 【pinyin: kū zào wú wèi 】 tedious dreary
苦战 【pinyin: kǔ zhàn 】 bitter struggle hard battle arduous effort
苦蘵 【pinyin: kǔ zhí 】 cutleaf ground-cherry Physalis angulata
苦衷 【pinyin: kǔ zhōng 】 secret trouble sorrow difficulties
苦中作乐 【pinyin: kǔ zhōng zuò lè 】 to find joy in sorrows (idiom); to enjoy sth in spite of one’s suffering
苦竹 【pinyin: kǔ zhú 】 bitter bamboo (Pleioblastus amarus)
苦主 【pinyin: kǔ zhǔ 】 victim’s family (esp. in murder case)
袴子 【pinyin: kù zi 】 variant of 褲子|裤子, trousers pants
裤子 【pinyin: kù zi 】 trousers pants CL:條|条[tiáo
挎 【pinyin: kuà 】 to carry (esp. slung over the arm, shoulder or side)
胯 【pinyin: kuà 】 crotch groin hip
跨 【pinyin: kuà 】 to step across to stride over to straddle to span
㐄 【pinyin: kuà 】 component in Chinese characters, mirror image of 夂[zhǐ
侉 【pinyin: kuǎ 】 foreign accent
垮 【pinyin: kuǎ 】 to collapse to break or wear down to defeat
夸 【pinyin: kuā 】 see 夸克[kuā kè
夸 【pinyin: kuā 】 to boast to exaggerate to praise
姱 【pinyin: kuā 】 fascinating pretty
絓 【pinyin: kuā 】 type of coarse silk bag used to wrap silk before washing
挎包 【pinyin: kuà bāo 】 satchel bag
跨步 【pinyin: kuà bù 】 to take a (striding) step
夸称 【pinyin: kuā chēng 】 to praise to acclaim to commend to compliment
夸大 【pinyin: kuā dà 】 to exaggerate
夸大其词 【pinyin: kuā dà qí cí 】 to exaggerate
夸大之词 【pinyin: kuā dà zhī cí 】 hyperbole exaggeration
跨刀 【pinyin: kuà dāo 】 to appear in sb’s show to give one’s support
跨地区 【pinyin: kuà dì qū 】 interregional spanning two or more PRC provinces
挎斗 【pinyin: kuà dǒu 】 sidecar
挎兜 【pinyin: kuà dōu 】 satchel backpack
挎兜儿 【pinyin: kuà dōur 】 erhua variant of 挎兜[kuà dōu
跨度 【pinyin: kuà dù 】 span horizontal distance between vertical supports
夸多斗靡 【pinyin: kuā duō dòu mǐ 】 to compete to produce extravagant literary works (idiom)
胯骨 【pinyin: kuà gǔ 】 hip bone
跨国 【pinyin: kuà guó 】 transnational multinational
跨过 【pinyin: kuà guò 】 to surmount to cross over
跨国公司 【pinyin: kuà guó gōng sī 】 transnational corporation multinational corporation
跨国化 【pinyin: kuà guó huà 】 to internationalize to globalize
跨海大桥 【pinyin: kuà hǎi dà qiáo 】 bay bridge (elevated bridge across stretch of water)
夸海口 【pinyin: kuā hǎi kǒu 】 to boast to talk big
跨鹤 【pinyin: kuà hè 】 to die to fly on a crane
跨鹤西游 【pinyin: kuà hè xī yóu 】 to die
跨鹤扬州 【pinyin: kuà hè Yáng zhōu 】 lit. to ride a crane to Yangzhou to become a Daoist immortal to die
夸奖 【pinyin: kuā jiǎng 】 to praise to applaud to compliment
跨接器 【pinyin: kuà jiē qì 】 jumper (electronics)
跨境 【pinyin: kuà jìng 】 cross-border
夸克 【pinyin: kuā kè 】 quark (particle physics) (loanword)
夸口 【pinyin: kuā kǒu 】 to boast
夸夸其谈 【pinyin: kuā kuā qí tán 】 to talk big to sound off bombastic grandiloquent
跨栏 【pinyin: kuà lán 】 hurdles hurdle race (athletics)
跨栏比赛 【pinyin: kuà lán bǐ sài 】 hurdling hurdles race (athletics event)
垮脸 【pinyin: kuǎ liǎn 】 (of the face) to harden to sag
跨领域 【pinyin: kuà lǐng yù 】 interdisciplinary
跨年 【pinyin: kuà nián 】 to step into the new year New Year
跨年度 【pinyin: kuà nián dù 】 【粤: kwaa1 nin4 dou6 】 to go beyond the year; to carry over to the next year
跨平台 【pinyin: kuà píng tái 】 cross-platform
跨上 【pinyin: kuà shàng 】 to mount (a horse, bike, flight of stairs, rickshaw etc)
垮塌 【pinyin: kuǎ tā 】 to collapse (of building, dam or bridge)
垮台 【pinyin: kuǎ tái 】 to fall from power to collapse demise
跨文化 【pinyin: kuà wén huà 】 intercultural
胯下 【pinyin: kuà xià 】 【粤: kwaa3 haa6 】 groin; crotch
夸下海口 【pinyin: kuā xia hǎi kǒu 】 see 誇海口|夸海口[kuā hǎi kǒu
胯下物 【pinyin: kuà xià wù 】 (slang) male member package
胯下之辱 【pinyin: kuà xià zhī rǔ 】 lit. the humiliation of having to crawl between the legs of one’s adversary (as Han Xin 韓信|韩信[Hán Xìn supposedly did rather than engage in a sword fight) (idiom) fig. utter humiliation
跨线桥 【pinyin: kuà xiàn qiáo 】 flyover (road bridge)
跨性别 【pinyin: kuà xìng bié 】 transgender
夸休可尔症 【pinyin: kuā xiū kě ěr zhèng 】 kwashiorkor (medicine)
跨学科 【pinyin: kuà xué kē 】 interdisciplinary
夸耀 【pinyin: kuā yào 】 to brag about to flaunt
跨语言 【pinyin: kuà yǔ yán 】 cross-language polyglot
跨院 【pinyin: kuà yuàn 】 lateral court (in a Chinese house)
跨越 【pinyin: kuà yuè 】 to step across step over
跨越式 【pinyin: kuà yuè shì 】 breakthrough going beyond leap-forward unusual new development
夸赞 【pinyin: kuā zàn 】 to praise to speak highly of to commend
跨灶 【pinyin: kuà zào 】 to surpass one’s father
夸张 【pinyin: kuā zhāng 】 to exaggerate overstated exaggerated hyperbole (coll.) excessive ridiculous outrageous
跨洲 【pinyin: kuà zhōu 】 intercontinental
侉子 【pinyin: kuǎ zi 】 person speaking with a foreign accent
跨足 【pinyin: kuà zú 】 to enter (a new market etc)
会 【pinyin: kuài 】 【粤: wui2 】 to balance an account accountancy accounting
侩 【pinyin: kuài 】 broker
哙 【pinyin: Kuài 】 surname Kuai
哙 【pinyin: kuài 】 throat to swallow
块 【pinyin: kuài 】 lump (of earth) chunk piece classifier for pieces of cloth, cake, soap etc (coll.) classifier for money and currency units
巜 【pinyin: kuài 】 old variant of 澮|浍[kuài
廥 【pinyin: kuài 】 barn granary
快 【pinyin: kuài 】 rapid quick speed rate soon almost to make haste clever sharp (of knives or wits) forthright plainspoken gratified pleased pleasant
旝 【pinyin: kuài 】 (old) banner signal flag
浍 【pinyin: kuài 】 drain stream
狯 【pinyin: kuài 】 crafty cunning
筷 【pinyin: kuài 】 chopstick
脍 【pinyin: kuài 】 chopped meat or fish
郐 【pinyin: Kuài 】 surname Kuai name of a feudal state
鬠 【pinyin: kuài 】 to make a top knot
鲙 【pinyin: kuài 】 see 鱠魚|鲙鱼[kuài yú variant of 膾|脍[kuài
𫘝 【pinyin: kuài 】 fast (horse)
蒯 【pinyin: kuǎi 】 a rush scirpus cyperinus
㖞啊 【pinyin: kuāi a 】 【粤: wo1 ho2 】 to express grief; an expression indicating an evil laugh
快把 【pinyin: kuài bǎ 】 【粤: faai1 baa2 】 quick and get something done; homophonic: it means fibre
快板 【pinyin: kuài bǎn 】 allegro
快班 【pinyin: kuài bān 】 fast stream (in school)
快板儿 【pinyin: kuài bǎnr 】 clapper talk patter song (in opera) with clapperboard accompaniment
快报 【pinyin: kuài bào 】 bulletin board
快步 【pinyin: kuài bù 】 quick step
快步流星 【pinyin: kuài bù liú xīng 】 to walk quickly striding quickly
快步跑 【pinyin: kuài bù pǎo 】 to trot
快餐 【pinyin: kuài cān 】 fast food snack quick meal
快餐部 【pinyin: kuài cān bù 】 snack bar buffet
快餐店 【pinyin: kuài cān diàn 】 fast food shop
快餐交友 【pinyin: kuài cān jiāo yǒu 】 speed dating
廥仓 【pinyin: kuài cāng 】 granary
快炒 【pinyin: kuài chǎo 】 【粤: faai3 caau2 】 noun; quick stir-fry
快炒店 【pinyin: kuài chǎo diàn 】 (Tw) low-budget eatery
快掣 【pinyin: kuài chè 】 【粤: faai3 zai3 】 noun; it describes a person who speaks fast; automatic rifle
快车 【pinyin: kuài chē 】 express (train, bus etc)
快车道 【pinyin: kuài chē dào 】 fast lane
快船 【pinyin: Kuài chuán 】 Los Angeles Clippers (NBA team)
快脆 【pinyin: kuài cuì 】 【粤: faai3 ceoi3 】 (adjective) quick; speedy; swift
快刀断乱麻 【pinyin: kuài dāo duàn luàn má 】 lit. quick sword cuts through tangled hemp (idiom); decisive action in a complex situation cutting the Gordian knot
快刀斩乱麻 【pinyin: kuài dāo zhǎn luàn má 】 lit. quick sword cuts through tangled hemp (idiom); decisive action in a complex situation cutting the Gordian knot
快啲 【pinyin: kuài dī 】 【粤: faai3 di1 】 hurry up; faster
快递 【pinyin: kuài dì 】 express delivery
快啲啦! 【pinyin: kuài dī la! 】 【粤: faai3 di1 laa1 】 Quicker faster!; hurry up!
快点 【pinyin: kuài diǎn 】 to do sth more quickly Hurry up! Get a move on!
快点儿 【pinyin: kuài diǎnr 】 erhua variant of 快點|快点[kuài diǎn
快感 【pinyin: kuài gǎn 】 pleasure thrill delight joy pleasurable sensation a high
快感中心 【pinyin: kuài gǎn zhōng xīn 】 pleasure center
快高长大 【pinyin: kuài gāo cháng dà 】 【粤: faai3 gou1 zoeng2 daai6 】 verb; to grow up quick and healthily
块根 【pinyin: kuài gēn 】 root tuber tuberous root
快攻 【pinyin: kuài gōng 】 fast break quick attack (ball sports)
块规 【pinyin: kuài guī 】 a gauge block (block for accurate measurement)
快锅 【pinyin: kuài guō 】 pressure cooker (Tw)
快过打针 【pinyin: kuài guò dǎ zhēn 】 【粤: faai3 gwo3 daa2 zam1 】 it is faster than getting vaccinated, it means it is really really fast
快活 【pinyin: kuài huo5 】 happy cheerful
快活谷 【pinyin: kuài huo5 gǔ 】 【粤: faai3 wut6 guk1 】 Happy Valley, a racecourse located on Hong Kong Island in Hong Kong
快活谷马场 【pinyin: kuài huo5 gǔ mǎ chǎng 】 【粤: faai3 wut6 guk1 maa5 coeng4 】 Happy Valley Racecourse, located in Hong Kong
会计 【pinyin: kuài jì 】 accountant accountancy accounting
会计科目 【pinyin: kuài jì kē mù 】 account
会计师 【pinyin: kuài jì shī 】 accountant
会计学 【pinyin: kuài jì xué 】 accounting accountancy
会计制度 【pinyin: kuài jì zhì dù 】 accounting system
会计准则理事会 【pinyin: kuài jì zhǔn zé lǐ shì huì 】 accounting standards council
快件 【pinyin: kuài jiàn 】 express delivery express mail or luggage
快捷 【pinyin: kuài jié 】 quick fast nimble agile (computer) shortcut
快捷方式 【pinyin: kuài jié fāng shì 】 (computer) shortcut
快捷键 【pinyin: kuài jié jiàn 】 (computer) shortcut key hotkey
快进 【pinyin: kuài jìn 】 fast-forward (media player)
块茎 【pinyin: kuài jīng 】 stem tuber
块菌 【pinyin: kuài jun 】 truffle (edible root fungus)
快可立 【pinyin: Kuài kě lì 】 Quickly, tapioca milk tea franchise
快快 【pinyin: kuài kuài 】 【粤: faai3 faai3 】 hurry up
快快脆脆 【pinyin: kuài kuài cuì cuì 】 【粤: faai3 faai3 ceoi3 ceoi3 】 fast and decisive
快快乐乐 【pinyin: kuài kuài lè lè 】 happy
快劳 【pinyin: kuài láo 】 【粤: faai1 lou2 】 (n.) a file (loanword),a plastic file folder.
快乐 【pinyin: kuài lè 】 happy merry
快乐大本营 【pinyin: Kuài lè Dà běn yíng 】 Happy Camp (PRC TV series)
快乐幸福 【pinyin: kuài lè xìng fú 】 cheerful happy
块垒 【pinyin: kuài lěi 】 gloom a lump on the heart
快马 【pinyin: kuài mǎ 】 【粤: faai3 maa5 】 noun; literally fast horse, means to hurry
快马加鞭 【pinyin: kuài mǎ jiā biān 】 to spur the horse to full speed (idiom) to go as fast as possible
快慢 【pinyin: kuài màn 】 speed
块煤 【pinyin: kuài méi 】 lump coal
快门 【pinyin: kuài mén 】 shutter
快跑 【pinyin: kuài pǎo 】 to run fast to sprint to gallop Gee up! Run for it!
快钱 【pinyin: kuài qián 】 【粤: faai3 cin2 】 noun; easy money , Quick buck
快趣 【pinyin: kuài qù 】 【粤: faai3 ceoi3 】 faster, it is used to ask someone to speed up
快取 【pinyin: kuài qǔ 】 (computing) cache (loanword) (Tw)
快人 【pinyin: kuài rén 】 【粤: faai3 jan4 】 faster than people others
快人快语 【pinyin: kuài rén kuài yǔ 】 【粤: faai3 jan4 faai3 jyu5 】 noun; straight talk from a straight person, straightforward talk from a straightforward person
快闪记忆体 【pinyin: kuài shǎn jì yì tǐ 】 flash memory
快手 【pinyin: kuài shǒu 】 【粤: faai3 sau2 】 quick efficient worker; literally ‘fast hands’
快手 【pinyin: Kuài shǒu 】 【粤: faai3 sau2 】 Kuaishou, Chinese social video sharing app
快手快脚 【pinyin: kuài shǒu kuài jiǎo 】 【粤: faai3 sau2 faai3 goek3 】 quick efficient worker; literally ‘fast hands, fast feet’
快熟面 【pinyin: kuài shú miàn 】 instant noodles
快速 【pinyin: kuài sù 】 fast high-speed rapid
快速动眼期 【pinyin: kuài sù dòng yǎn qī 】 REM sleep
快速公路 【pinyin: kuài sù gōng lù 】 【粤: faai3 cuk1 gung1 lou6 】 Expressway
快速记忆法 【pinyin: kuài sù jì yì fǎ 】 mnemotechnic method
快速以太网络 【pinyin: kuài sù yǐ tài wǎng luò 】 Fast Ethernet
块体 【pinyin: kuài tǐ 】 a block body of person or animal as a block
快艇 【pinyin: kuài tǐng 】 speedboat motor launch
块头 【pinyin: kuài tóu 】 size body size
快退 【pinyin: kuài tuì 】 fast-rewind (media player)
快慰 【pinyin: kuài wèi 】 to feel pleased
快信 【pinyin: kuài xìn 】 letter by express mail
快行道 【pinyin: kuài xíng dào 】 fast lane express lane
快讯 【pinyin: kuài xùn 】 newsflash
快要 【pinyin: kuài yào 】 almost nearly almost all
块嘢 【pinyin: kuài yě 】 【粤: faai3 je5 】 a piece of thing
快意 【pinyin: kuài yì 】 pleased elated
快邮 【pinyin: kuài yóu 】 【粤: faai3 jau4 】 Express mail
鲙鱼 【pinyin: kuài yú 】 Chinese herring (Ilisha elongata)
快照 【pinyin: kuài zhào 】 snapshot photo
脍炙人口 【pinyin: kuài zhì rén kǒu 】 appealing to the masses universally appreciated (idiom)
快中子 【pinyin: kuài zhōng zǐ 】 fast neutrons
快转 【pinyin: kuài zhuǎn 】 fast-forward
块状 【pinyin: kuài zhuàng 】 lump
筷子 【pinyin: kuài zi 】 chopsticks CL:對|对[duì,根[gēn,把[bǎ,雙|双[shuāng
筷子基 【pinyin: kuài zi jī 】 【粤: faai3 zi2 gei1 】 Fai Chi Kei, place in Macau
筷子架 【pinyin: kuài zi jià 】 【粤: faai3 zi2 gaa2 】 a chopstick holder
筷子芥 【pinyin: kuài zi jiè 】 Arabis, a genus of Brassica family including cress
筷子筒 【pinyin: kuài zi tǒng 】 【粤: faai3 zi2 tung2 】 a chopstick holder
快嘴 【pinyin: kuài zuǐ 】 unable to keep one’s thoughts to oneself blabbermouth CL:張|张[zhāng
㖞咗 【pinyin: kuāi zuo5 】 【粤: wo5 zo2 】 messed up
块儿八毛 【pinyin: kuàir bā máo 】 one yuan or less around 80 cents or one dollar
款 【pinyin: kuǎn 】 【粤: fun2 】 (Cantonese) 1. put on airs; show off 2. greeting; salutation
梡 【pinyin: kuǎn 】 (tree) stand for sacrifice
欵 【pinyin: kuǎn 】 to treat well to detain variant of 款[kuǎn
款 【pinyin: kuǎn 】 【粤: fun2 】 section paragraph funds CL:筆|笔[bǐ,個|个[gè classifier for versions or models (of a product)
窾 【pinyin: kuǎn 】 crack hollow cavity to excavate or hollow out (onom.) water hitting rock (old) variant of 款[kuǎn
宽 【pinyin: Kuān 】 surname Kuan
宽 【pinyin: kuān 】 lenient wide broad
寛 【pinyin: kuān 】 Japanese variant of 寬|宽
髋 【pinyin: kuān 】 pelvis pelvic
款步 【pinyin: kuǎn bù 】 to walk slowly with deliberate steps
宽敞 【pinyin: kuān chang 】 【粤: fun1 cong2 】 (adjective) Roomy
宽敞 【pinyin: kuān chang 】 【粤: fun1 cong2 】 spacious wide
宽畅 【pinyin: kuān chàng 】 with no worries cheerful spacious
宽城 【pinyin: Kuān chéng 】 Kuancheng district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin Kuancheng Manchu autonomous county in Chengde 承德[Chéng dé, Hebei
宽城满族自治县 【pinyin: Kuān chéng Mǎn zú Zì zhì xiàn 】 Kuancheng Manchu Autonomous County in Chengde 承德[Chéng dé, Hebei
宽城区 【pinyin: Kuān chéng qū 】 Kuancheng district of Changchun city 長春市|长春市, Jilin
宽城县 【pinyin: Kuān chéng xiàn 】 Kuancheng Manchu autonomous county in Chengde 承德[Chéng dé, Hebei
宽绰 【pinyin: kuān chuò 】 spacious generously proportioned
宽大 【pinyin: kuān dà 】 spacious wide lenient
宽大仁爱 【pinyin: kuān dà rén ài 】 tolerant and lenient (idiom)
宽大为怀 【pinyin: kuān dà wéi huái 】 magnanimous (idiom) generous
宽打窄用 【pinyin: kuān dǎ zhǎi yòng 】 to give oneself leeway (idiom) to allow room for error
款待 【pinyin: kuǎn dài 】 to entertain to be hospitable to
宽带 【pinyin: kuān dài 】 broadband
宽待 【pinyin: kuān dài 】 to treat leniently liberal treatment
宽贷 【pinyin: kuān dài 】 to pardon to excuse
款到发货 【pinyin: kuǎn dào fā huò 】 dispatch upon receipt of payment
宽甸 【pinyin: Kuān diàn 】 Kuandian Manchu autonomous county in Liaoning abbr. for 寬甸滿族自治縣|宽甸满族自治县
宽甸满族自治县 【pinyin: Kuān diàn Mǎn zú Zì zhì xiàn 】 Kuandian Manchu autonomous county in Dandong 丹東|丹东[Dān dōng, Liaoning
宽甸县 【pinyin: Kuān diàn xiàn 】 Kuandian Manchu autonomous county in Liaoning abbr. for 寬甸滿族自治縣|宽甸满族自治县
款冬 【pinyin: kuǎn dōng 】 coltsfoot (Tussilago farfara), plant in sunflower family Asteracae used a cough suppressant
宽度 【pinyin: kuān dù 】 width
款段 【pinyin: kuǎn duàn 】 (literary) pony (of a horse) walking leisurely
宽泛 【pinyin: kuān fàn 】 wide-ranging
款伏 【pinyin: kuǎn fú 】 to obey faithfully following instructions to admit guilt
款服 【pinyin: kuǎn fú 】 to obey faithfully following instructions to admit guilt
宽斧 【pinyin: kuān fǔ 】 broadax ax with a wide blade
髋骨 【pinyin: kuān gǔ 】 hip bone
髋关节 【pinyin: kuān guān jié 】 pelvis hip joint
宽广 【pinyin: kuān guǎng 】 wide broad extensive vast
宽广度 【pinyin: kuān guǎng dù 】 width breadth
宽宏 【pinyin: kuān hóng 】 magnanimous
宽弘 【pinyin: kuān hóng 】 magnanimous generous broad-minded wide resonant (voice)
宽洪 【pinyin: kuān hóng 】 magnanimous generous broad-minded wide resonant (voice)
宽宏大度 【pinyin: kuān hóng dà dù 】 magnanimous generous broad-minded
宽洪大度 【pinyin: kuān hóng dà dù 】 magnanimous generous broad-minded
宽宏大量 【pinyin: kuān hóng dà liàng 】 magnanimous (idiom); generous
宽洪大量 【pinyin: kuān hóng dà liàng 】 magnanimous generous broad-minded
宽厚 【pinyin: kuān hòu 】 tolerant generous magnanimous thick and broad (build) thick and deep (voice)
宽缓 【pinyin: kuān huǎn 】 relieved tensions relax
宽假 【pinyin: kuān jiǎ 】 to pardon to excuse
宽减 【pinyin: kuān jiǎn 】 tax relief
宽胶带 【pinyin: kuān jiāo dài 】 duct tape
宽解 【pinyin: kuān jiě 】 to relieve anxieties
宽口 【pinyin: kuān kǒu 】 wide mouth
款款 【pinyin: kuǎn kuǎn 】 leisurely sincerely
宽旷 【pinyin: kuān kuàng 】 vast extensive
宽阔 【pinyin: kuān kuò 】 expansive wide width thickness
宽亮 【pinyin: kuān liàng 】 wide and bright without worries deep and sonorous (voice)
宽免 【pinyin: kuān miǎn 】 to reduce payment to annul (debts, bills, taxes etc) to let sb off paying
宽频 【pinyin: kuān pín 】 broadband
宽屏 【pinyin: kuān píng 】 widescreen
宽饶 【pinyin: kuān ráo 】 to forgive to spare
宽容 【pinyin: kuān róng 】 lenient tolerant indulgent charitable to forgive
宽赦 【pinyin: kuān shè 】 to forgive
款式 【pinyin: kuǎn shi 】 (noun) style
款式 【pinyin: kuǎn shi 】 elegant elegance good taste
款式 【pinyin: kuǎn shì 】 pattern style design CL:種|种[zhǒng
宽恕 【pinyin: kuān shù 】 to forgive forgiveness
宽舒 【pinyin: kuān shū 】 happy carefree
宽爽 【pinyin: kuān shuǎng 】 happy
宽松 【pinyin: kuān sōng 】 to relax (policy) relaxed
款头 【pinyin: kuǎn tóu 】 【粤: fun2 tau4 】 panache; style
宽慰 【pinyin: kuān wèi 】 to console to soothe relieved
宽尾树莺 【pinyin: kuān wěi shù yīng 】 (bird species of China) Cetti’s warbler (Cettia cetti)
宽吻海豚 【pinyin: kuān wěn hǎi tún 】 bottle-nosed dolphin (Tursiops truncatus)
宽限 【pinyin: kuān xiàn 】 to extend (a deadline etc)
宽限期 【pinyin: kuān xiàn qī 】 grace period period of grace
款项 【pinyin: kuǎn xiàng 】 funds a sum of money CL:宗[zōng
款新 【pinyin: kuǎn xīn 】 new (model) recently developed (product)
宽心 【pinyin: kuān xīn 】 relieved comforted to relieve anxieties at ease relaxed reassuring happy
宽心丸 【pinyin: kuān xīn wán 】 reassuring explanation consolatory words
宽心丸儿 【pinyin: kuān xīn wánr 】 erhua variant of 寬心丸|宽心丸[kuān xīn wán
宽衣 【pinyin: kuān yī 】 please take off your coat (honorific) loose-fitting garment
宽以待人 【pinyin: kuān yǐ dài rén 】 to be lenient with others (idiom)
宽衣解带 【pinyin: kuān yī jiě dài 】 to undress
宽银幕电影 【pinyin: kuān yín mù diàn yǐng 】 wide-screen movie
宽影片 【pinyin: kuān yǐng piàn 】 wide-screen movie
宽宥 【pinyin: kuān yòu 】 to pardon to forgive
宽余 【pinyin: kuān yú 】 ample plentiful affluent relaxed comfortable circumstances
宽裕 【pinyin: kuān yù 】 comfortably off ample plenty
款语移时 【pinyin: kuǎn yǔ yí shí 】 to talk slowly and in depth (idiom)
宽窄 【pinyin: kuān zhǎi 】 width breadth
宽展 【pinyin: kuān zhǎn 】 happy
款子 【pinyin: kuǎn zi 】 a sum of money CL:筆|笔[bǐ
宽嘴鹟莺 【pinyin: kuān zuǐ wēng yīng 】 (bird species of China) broad-billed warbler (Tickellia hodgsoni)
狂 【pinyin: kuáng 】 【粤: kwong4 】 fanatic; fanatical
框 【pinyin: kuàng 】 【粤: kwaang1 】 (verb) To limit (into a frame)
洭 【pinyin: kuāng 】 【粤: hong1 】 Kuang, the name of a river in Guangdong, China
狂 【pinyin: kuáng 】 【粤: kwong4 】 mad wild violent
诳 【pinyin: kuáng 】 to deceive lies
軖 【pinyin: kuáng 】 spinning wheel wheelbarrow
軠 【pinyin: kuáng 】 old variant of 軖[kuáng
𫛭 【pinyin: kuáng 】 buzzard (genus Buteo)
丱 【pinyin: kuàng 】 archaic variant of 礦|矿[kuàng
况 【pinyin: kuàng 】 moreover situation
卝 【pinyin: kuàng 】 classical variant of 礦|矿[kuàng
圹 【pinyin: kuàng 】 tomb
旷 【pinyin: kuàng 】 to neglect to skip (class or work) to waste (time) vast loose-fitting
框 【pinyin: kuàng 】 【粤: kwaang1 】 frame (e.g. door frame) casing fig. framework template to circle (i.e. draw a circle around sth) to frame to restrict Taiwan pr.kuāng
爌 【pinyin: kuàng 】 old variant of 曠|旷[kuàng bright and spacious
眶 【pinyin: kuàng 】 eye socket
矿 【pinyin: kuàng 】 ore mine
矿 【pinyin: kuàng 】 variant of 礦|矿[kuàng
絖 【pinyin: kuàng 】 fine floss-silk or cotton
纩 【pinyin: kuàng 】 fine floss-silk or cotton
贶 【pinyin: kuàng 】 to bestow to confer
邝 【pinyin: Kuàng 】 surname Kuang
鉱 【pinyin: kuàng 】 Japanese variant of 礦|矿
夼 【pinyin: kuǎng 】 low ground hollow depression (used in Shandong place names)
爌 【pinyin: kuǎng 】 flame light
劻 【pinyin: kuāng 】 zealous
匡 【pinyin: Kuāng 】 surname Kuang
匡 【pinyin: kuāng 】 to rectify
哐 【pinyin: kuāng 】 (onom.) clang see 哐啷, clatter
恇 【pinyin: kuāng 】 to fear apprehensive
筐 【pinyin: kuāng 】 basket CL:隻|只[zhī
诓 【pinyin: kuāng 】 to mislead to swindle
軭 【pinyin: kuāng 】 to spoil (Cant.) to ruin to warp (car wheel)
狂傲 【pinyin: kuáng ào 】 domineering haughty
狂暴 【pinyin: kuáng bào 】 frantic berserk
狂暴者 【pinyin: kuáng bào zhě 】 berserker (fantasy role-playing)
狂奔 【pinyin: kuáng bēn 】 【粤: kwong4 ban1 】 to run like mad
狂飙 【pinyin: kuáng biāo 】 hurricane violent reform or revolution violent movement or force
矿藏 【pinyin: kuàng cáng 】 mineral resources
矿层 【pinyin: kuàng céng 】 ore stratum vein of ore
矿产 【pinyin: kuàng chǎn 】 minerals
矿产资源 【pinyin: kuàng chǎn zī yuán 】 mineral resources
矿场 【pinyin: kuàng chǎng 】 a mine pit
狂潮 【pinyin: kuáng cháo 】 surging tide (fig.) tide craze rage spree
矿车 【pinyin: kuàng chē 】 miner’s cart pit truck
矿床 【pinyin: kuàng chuáng 】 (mineral) deposit
旷达 【pinyin: kuàng dá 】 broad-minded accepting philosophical (about things)
旷代 【pinyin: kuàng dài 】 unrivalled without peer in this generation
矿灯 【pinyin: kuàng dēng 】 miner’s lamp mine light
旷地 【pinyin: kuàng dì 】 open space open field
狂跌 【pinyin: kuáng diē 】 crazy fall (in prices)
狂顶 【pinyin: kuáng dǐng 】 (slang) to strongly support to strongly approve of
狂放 【pinyin: kuáng fàng 】 wild unrestrained
狂吠 【pinyin: kuáng fèi 】 to bark furiously to howl
旷废 【pinyin: kuàng fèi 】 to neglect (work) to waste (one’s talents)
旷费 【pinyin: kuàng fèi 】 to waste to squander
狂风 【pinyin: kuáng fēng 】 gale squall whole gale (meteorology)
狂风暴雨 【pinyin: kuáng fēng bào yǔ 】 howling wind and torrential rain (idiom) (fig.) difficult, dangerous situation
匡扶 【pinyin: kuāng fú 】 【粤: hong1 fu4 】 to assist
匡复 【pinyin: kuāng fù 】 【粤: hong1 fuk6 】 to save or revive a failing nation or political regime
旷夫 【pinyin: kuàng fū 】 bachelor unmarried man
匡扶社稷 【pinyin: kuāng fú shè jì 】 (of states within the nation) to support the ruler in governing the country
旷工 【pinyin: kuàng gōng 】 to skip work absence without leave
矿工 【pinyin: kuàng gōng 】 miner
旷古 【pinyin: kuàng gǔ 】 since the dawn of time from the year dot
旷古未闻 【pinyin: kuàng gǔ wèi wén 】 never before in the whole of history (idiom) unprecedented also written 曠古未有|旷古未有
旷古未有 【pinyin: kuàng gǔ wèi yǒu 】 never before in the whole of history (idiom) unprecedented
匡衡 【pinyin: kuāng héng 】 【粤: hong1 hang4 】 Kuang Heng, a prime minister who served in the Han Dynasty, China
狂轰滥炸 【pinyin: kuáng hōng làn zhà 】 to bomb indiscriminately
狂欢 【pinyin: kuáng huān 】 party carousal hilarity merriment whoopee to carouse
狂欢节 【pinyin: kuáng huān jié 】 carnival
匡济 【pinyin: kuāng jì 】 【粤: hong1 zai3 】 to rectify or save
矿机 【pinyin: kuàng jī 】 (cryptocurrency) mining machine
框架 【pinyin: kuàng jià 】 frame framework fig. pattern outline organizing plan
矿井 【pinyin: kuàng jǐng 】 a mine a mine shaft
匡救 【pinyin: kuāng jiù 】 【粤: hong1 gau3 】 to save or rescue
旷课 【pinyin: kuàng kè 】 to play truant to cut classes
矿坑 【pinyin: kuàng kēng 】 mine mine shaft
框框 【pinyin: kuàng kuàng 】 to frame to circle pattern convention restriction
哐哐啷啷 【pinyin: kuāng kuāng lāng lāng 】 (onom.) crash clank clatter
旷阔 【pinyin: kuàng kuò 】 vast
狂澜 【pinyin: kuáng lán 】 【粤: kwong4 laan4 】 raging tides; roaring waves
哐啷 【pinyin: kuāng lāng 】 (onom.) clang clatter bang crash clank
狂乱 【pinyin: kuáng luàn 】 hysterical
矿脉 【pinyin: kuàng mài 】 vein of ore
旷渺 【pinyin: kuàng miǎo 】 remote and vast
匡谬 【pinyin: kuāng miù 】 【粤: hong1 mau6 】 ridiculous; mistakes; errors
矿难 【pinyin: kuàng nàn 】 mining disaster
狂牛病 【pinyin: kuáng niú bìng 】 mad cow disease bovine spongiform encephalopathy, BSE
狂怒 【pinyin: kuáng nù 】 furious
狂奴故态 【pinyin: kuáng nú gù tài 】 to be set in one’s ways (idiom)
狂殴 【pinyin: kuáng ōu 】 【粤: kwong4 au2 】 to clobber
诓骗 【pinyin: kuāng piàn 】 to defraud to swindle
况且 【pinyin: kuàng qiě 】 moreover besides in addition furthermore
筐箧 【pinyin: kuāng qiè 】 rectangular box or chest
筐箧中物 【pinyin: kuāng qiè zhōng wù 】 a commonplace thing
矿区 【pinyin: kuàng qū 】 mining site mining area
矿泉 【pinyin: kuàng quán 】 mineral spring
狂犬病 【pinyin: kuáng quǎn bìng 】 rabies
矿泉水 【pinyin: kuàng quán shuǐ 】 mineral spring water CL:瓶[píng,杯[bēi
狂热 【pinyin: kuáng rè 】 zealotry fanatical feverish
狂人 【pinyin: kuáng rén 】 madman
狂人日记 【pinyin: Kuáng rén Rì jì 】 Diary of a Madman by Lu Xun 魯迅|鲁迅[Lǔ Xùn
旷日持久 【pinyin: kuàng rì chí jiǔ 】 protracted (idiom) long and drawn-out
狂三诈四 【pinyin: kuáng sān zhà sì 】 to deceive and swindle across the board (idiom)
矿山 【pinyin: kuàng shān 】 mine
矿石 【pinyin: kuàng shí 】 ore
旷世 【pinyin: kuàng shì 】 incomparable none to compare with at that time
旷时摄影 【pinyin: kuàng shí shè yǐng 】 time-lapse photography
狂甩 【pinyin: kuáng shuǎi 】 to fling vigorously fig. to reduce drastically
矿水 【pinyin: kuàng shuǐ 】 mineral water
狂态 【pinyin: kuáng tài 】 display of wild manners scandalous scene insolent and conceited manners
矿体 【pinyin: kuàng tǐ 】 ore body (geology)
框图 【pinyin: kuàng tú 】 flowchart block diagram
狂妄 【pinyin: kuáng wàng 】 egotistical arrogant brassy
狂妄自大 【pinyin: kuáng wàng zì dà 】 arrogant and conceited
况味 【pinyin: kuàng wèi 】 circumstances atmosphere mood
矿物 【pinyin: kuàng wù 】 mineral
矿务局 【pinyin: kuàng wù jú 】 mining affairs bureau
矿物燃料 【pinyin: kuàng wù rán liào 】 fossil fuels oil and coal
矿物学 【pinyin: kuàng wù xué 】 mineralogy
矿物质 【pinyin: kuàng wù zhì 】 mineral, esp. dietary mineral
狂喜 【pinyin: kuáng xǐ 】 ecstasy rapt
狂想 【pinyin: kuáng xiǎng 】 fantasy illusion vain dream
狂想曲 【pinyin: kuáng xiǎng qǔ 】 rhapsody (music)
狂笑 【pinyin: kuáng xiào 】 to howl with laughter to laugh one’s head off
狂言 【pinyin: kuáng yán 】 ravings delirious utterances kyōgen (a form of traditional Japanese comic theater)
矿盐 【pinyin: kuàng yán 】 halite
狂野 【pinyin: kuáng yě 】 coarse and wild
矿业 【pinyin: kuàng yè 】 mining industry
旷野 【pinyin: kuàng yě 】 wilderness
狂饮 【pinyin: kuáng yǐn 】 to drink hard
狂饮暴食 【pinyin: kuáng yǐn bào shí 】 drunken gluttony (idiom); eating and drinking to excess
矿油精 【pinyin: kuàng yóu jīng 】 mineral spirits
诳语 【pinyin: kuáng yǔ 】 deceit lies
狂躁 【pinyin: kuáng zào 】 rash impetuous irritable
矿渣 【pinyin: kuàng zhā 】 slag (mining)
狂战士 【pinyin: kuáng zhàn shì 】 berserker (Norse warrior or fantasy role-playing character)
匡正 【pinyin: kuāng zhèng 】 to correct to amend to redress (evils)
旷职 【pinyin: kuàng zhí 】 to fail to show up for work
矿脂 【pinyin: kuàng zhī 】 vaseline same as 凡士林
矿主 【pinyin: kuàng zhǔ 】 proprietor of a mine
狂恣 【pinyin: kuáng zì 】 arrogant and unbridled
框子 【pinyin: kuàng zi 】 frame (of spectacles, small ornament etc)
款儿 【pinyin: kuǎnr 】 haughty manner proud bearing
喹 【pinyin: kuí 】 see 喹啉[kuí lín
夔 【pinyin: Kuí 】 one-legged mountain demon of Chinese mythology Chinese mythical figure who invented music and dancing Chinese rain god surname Kui
奎 【pinyin: kuí 】 crotch 15th of the 28th constellations of Chinese astronomy
戣 【pinyin: kuí 】 a lance
揆 【pinyin: kuí 】 consider estimate
暌 【pinyin: kuí 】 in opposition to separated from
櫆 【pinyin: kuí 】 see 櫆師|櫆师[kuí shī Polaris, the north star
犪 【pinyin: kuí 】 see 犪牛[kuí niú
睽 【pinyin: kuí 】 separated stare
葵 【pinyin: kuí 】 sunflower
蝰 【pinyin: kuí 】 see 蝰蛇[kuí shé
逵 【pinyin: kuí 】 crossroads thoroughfare
鄈 【pinyin: kuí 】 place name
隗 【pinyin: Kuí 】 surname Kui Zhou Dynasty vassal state
頯 【pinyin: kuí 】 cheekbone protrude
馗 【pinyin: kuí 】 cheekbone crossroads high
骙 【pinyin: kuí 】 (of a horse) powerful strong
魁 【pinyin: kuí 】 chief head outstanding exceptional stalwart
匮 【pinyin: Kuì 】 surname Kui
匮 【pinyin: kuì 】 to lack lacking empty exhausted
喟 【pinyin: kuì 】 to sigh
愦 【pinyin: kuì 】 confused troubled
愧 【pinyin: kuì 】 old variant of 愧[kuì
愧 【pinyin: kuì 】 ashamed
溃 【pinyin: kuì 】 to be dispersed to break down to fester to ulcerate
篑 【pinyin: kuì 】 basket for carrying soil
聩 【pinyin: kuì 】 born deaf deaf obtuse
蒉 【pinyin: Kuì 】 surname Kui
蒉 【pinyin: kuì 】 Amaranthus mangostanus
馈 【pinyin: kuì 】 to make an offering to the gods variant of 饋|馈[kuì
馈 【pinyin: kuì 】 food to make a present
㱮 【pinyin: kuì 】 old variant of 潰|溃[kuì to fester to ulcerate
傀 【pinyin: kuǐ 】 puppet
煃 【pinyin: kuǐ 】 fiery blazing
跬 【pinyin: kuǐ 】 brief short step
𫠆 【pinyin: kuǐ 】 raise one’s head
亏 【pinyin: kuī 】 deficiency deficit luckily it’s lucky that… (often ironically) fancy that…
刲 【pinyin: kuī 】 cut open and clean
岿 【pinyin: kuī 】 high and mighty (of mountain) hilly
悝 【pinyin: kuī 】 to laugh at
盔 【pinyin: kuī 】 helmet
窥 【pinyin: kuī 】 to peep to pry into
窥 【pinyin: kuī 】 variant of 窺|窥[kuī
溃坝 【pinyin: kuì bà 】 dam burst collapse of dam
溃败 【pinyin: kuì bài 】 utterly defeated routed crushed to collapse (of army)
窥豹 【pinyin: kuī bào 】 lit. to see one spot on a leopard fig. a restricted view
窥豹一斑 【pinyin: kuī bào yī bān 】 lit. see one spot on a leopard (idiom); fig. a restricted view
魁北克 【pinyin: Kuí běi kè 】 Quebec province, Canada
魁北克法文 【pinyin: kuí běi kè fǎ wén 】 【粤: fui1 bak1 haak1 faat3 man4 】 Quebec (Canada) French
魁北克市 【pinyin: Kuí běi kè shì 】 Quebec city, capital of Quebec province of Canada
亏本 【pinyin: kuī běn 】 to make a loss
亏本出售 【pinyin: kuī běn chū shòu 】 to sell at a loss
溃兵 【pinyin: kuì bīng 】 defeated troops routed army scattered soldiers
溃不成军 【pinyin: kuì bù chéng jun 】 utterly defeated
愧不敢当 【pinyin: kuì bù gǎn dāng 】 lit. I’m ashamed and dare not (accept the honor); fig. I do not deserve your praise. You flatter me too much.
窥测 【pinyin: kuī cè 】 【粤: kwai1 cak1 】 (verb) to peep; to glimpse
亏柴 【pinyin: kuī chái 】 【粤: kwai1 caai4 】 weak and thin (spoken)
亏产 【pinyin: kuī chǎn 】 shortfall in production
葵涌 【pinyin: Kuí chōng 】 Kwai Chung (area in Hong Kong) Kwai Cheong
亏待 【pinyin: kuī dài 】 to treat sb unfairly
亏得 【pinyin: kuī de 】 fortunately luckily (sarcastic) fancy that, how fortunate!
溃敌 【pinyin: kuì dí 】 routed enemy
愧对 【pinyin: kuì duì 】 to be ashamed to face (sb) to feel bad about having failed (sb)
匮乏 【pinyin: kuì fá 】 to be deficient in sth to be short of sth (supplies, money etc)
葵芳 【pinyin: kuí fāng 】 【粤: kwai4 fong1 】 Kwai Fong; an area of Kwai Chung Town in Hong Kong
亏负 【pinyin: kuī fù 】 deficient to let sb down to cause sb suffering
睽隔 【pinyin: kuí gé 】 to be separated to be parted (literary)
亏格 【pinyin: kuī gé 】 (math.) genus
葵瓜子 【pinyin: kuí guā zǐ 】 【粤: kwai4 gwaa1 zi2 】 sunflower seeds
魁蚶 【pinyin: kuí hān 】 arc clam (Arca inflata)
愧汗 【pinyin: kuì hàn 】 sweating from shame extremely ashamed
愧恨 【pinyin: kuì hèn 】 ashamed and sorry suffering shame and remorse
葵花 【pinyin: kuí huā 】 sunflower
葵花子 【pinyin: kuí huā zǐ 】 sunflower seeds
愧悔无地 【pinyin: kuì huǐ wú dì 】 ashamed and unable to show one’s face (idiom)
盔甲 【pinyin: kuī jiǎ 】 armor body armor and helmet
窥见 【pinyin: kuī jiàn 】 【粤: kwai1 gin3 】 Peek
匮竭 【pinyin: kuì jié 】 exhausted
愧疚 【pinyin: kuì jiù 】 to feel guilty to feel ashamed of oneself to be remorseful
溃决 【pinyin: kuì jué 】 to collapse (of a dam) to burst
溃军 【pinyin: kuì jun 】 routed troops
亏空 【pinyin: kuī kōng 】 in debt in the red in deficit
夔夔 【pinyin: kuí kuí 】 awestruck fearful
溃烂 【pinyin: kuì làn 】 to fester to ulcerate
亏佬 【pinyin: kuī lǎo 】 【粤: kwai1 lou2 】 weak man (slang)
傀儡 【pinyin: kuǐ lěi 】 puppet
傀儡戏 【pinyin: kuǐ lěi xì 】 puppet show
傀儡政府 【pinyin: kuǐ lěi zhèng fǔ 】 【粤: faai3 leoi5 zing3 fu2 】 puppet government
傀儡政权 【pinyin: kuǐ lěi zhèng quán 】 puppet state puppet regime
喹啉 【pinyin: kuí lín 】 quinoline C6H4(CH)3N (pharm.) (loanword)
愧赧 【pinyin: kuì nǎn 】 to blush in shame red-faced
奎宁 【pinyin: kuí níng 】 quinine (loanword)
奎宁水 【pinyin: kuí níng shuǐ 】 tonic water quinine water
犪牛 【pinyin: kuí niú 】 ancient yak of southeast China, also known as 犩[wéi
喹诺酮 【pinyin: kuí nuò tóng 】 quinolone (a hydroxylated quinoline, inhibiting the replication of bacterial DNA)
亏欠 【pinyin: kuī qiàn 】 to fall short of to have a deficit deficit deficiency
葵青 【pinyin: Kuí qīng 】 Kwai Tsing district of New Territories, Hong Kong
葵青区 【pinyin: Kuí qīng qū 】 【粤: kwai4 cing1 keoi1 】 Kwai Tsing District; one of the districts in Hong Kong
匮缺 【pinyin: kuì quē 】 to be deficient in sth to be short of sth (supplies, money etc)
亏缺 【pinyin: kuī quē 】 to be lacking to fall short of to wane deficit deficient
岿然 【pinyin: kuī rán 】 【粤: kwai1 jin4 】 high, tall, independent
亏弱 【pinyin: kuī ruò 】 【粤: kwai1 joek6 】 debilitated; weak
溃散 【pinyin: kuì sǎn 】 defeated routed
愧色 【pinyin: kuì sè 】 ashamed look
葵扇 【pinyin: kuí shàn 】 【粤: kwai4 sin3 】 spade (the suit in a pack of playing cards); a palm leaf fan
蝰蛇 【pinyin: kuí shé 】 forest or meadow viper (Vipera russelii siamensis or similar)
魁省 【pinyin: kuí shěng 】 【粤: fui1 saang2 】 Quebec,Canada
亏蚀 【pinyin: kuī shí 】 【粤: kwai1 sit6 】 Losses; to have a deficit
櫆师 【pinyin: kuí shī 】 Polaris the north star same as 北斗[Běi dǒu
窥视 【pinyin: kuī shì 】 to peep at to spy on to peek
魁首 【pinyin: kuí shǒu 】 chief first brightest and best
葵鼠 【pinyin: kuí shǔ 】 guinea pig
窥伺 【pinyin: kuī sì 】 to spy upon to lie in wait for (an opportunity)
馈送 【pinyin: kuì sòng 】 to present (a gift) offering to feed (a signal to a device, paper to a printer etc)
亏损 【pinyin: kuī sǔn 】 deficit (financial) loss
窥探 【pinyin: kuī tàn 】 to pry into or spy on to snoop to peep to poke one’s nose into to peer to get a glimpse of
溃逃 【pinyin: kuì táo 】 to flee in disorder defeated and in rout
盔头 【pinyin: kuī tou 】 decorated hat or helmet in Chinese opera to characterize role
奎屯 【pinyin: Kuí tún 】 Kuitun city or Küytun shehiri in Ili Kazakh autonomous prefecture 伊犁哈薩克自治州|伊犁哈萨克自治州[Yī lí Hā sà kè zì zhì zhōu, Xinjiang
奎屯市 【pinyin: Kuí tún shì 】 Kuitun city or Küytun shehiri in Ili Kazakh autonomous prefecture 伊犁哈薩克自治州|伊犁哈萨克自治州[Yī lí Hā sà kè zì zhì zhōu, Xinjiang
奎托 【pinyin: Kuí tuō 】 Quito, capital of Ecuador, usually written as 基多
窥望 【pinyin: kuī wàng 】 to peep to spy on
暌违 【pinyin: kuí wéi 】 【粤: kwai4 wai4 】 adj; separate
岿巍 【pinyin: kuī wēi 】 【粤: kwai1 ngai4 】 adj; towering, tall; lofty
睽违 【pinyin: kuí wéi 】 to be separated (from a friend, one’s homeland etc) for a period of time after a hiatus of (x years)
魁伟 【pinyin: kuí wěi 】 tall and big stalwart
奎文 【pinyin: Kuí wén 】 Kuiwen district of Weifang city 濰坊市|潍坊市[Wéi fāng shì, Shandong
奎文区 【pinyin: Kuí wén qū 】 Kuiwen district of Weifang city 濰坊市|潍坊市[Wéi fāng shì, Shandong
魁梧 【pinyin: kuí wú 】 tall and sturdy
亏心 【pinyin: kuī xīn 】 a guilty conscience
亏心事 【pinyin: kuī xīn shì 】 shameful deed
葵兴 【pinyin: kuí xīng 】 【粤: kwai4 hing1 】 Kwai Hing; an area of Kwai Chung Town in Hong Kong
奎星 【pinyin: Kuí xīng 】 Kuixing, the Great Bear, one of the 28 constellations
魁星 【pinyin: Kuí xīng 】 stars of the Big Dipper that constitute the rectangular body of the dipper Kuixing, Daoist God of fate
魁星阁 【pinyin: Kuí xīng gé 】 temple to Kuixing, Daoist God of fate
溃疡 【pinyin: kuì yáng 】 ulcer to ulcerate
睽异 【pinyin: kuí yì 】 【粤: kwai4 ji6 】 different comment on the same thing; disagree; differ in opinion
亏友 【pinyin: kuī yǒu 】 【粤: kwai1 jau2 】 someone who is physically weak or in poor health
魁元 【pinyin: kuí yuán 】 brightest and best chief first among peers
馈赠 【pinyin: kuì zèng 】 to present (a gift) to (sb)
亏折 【pinyin: kuī zhé 】 to make a capital loss
窥知 【pinyin: kuī zhī 】 to find out about to discover
夔州 【pinyin: Kuí zhōu 】 Kuizhou, ancient area of modern Fengjie County 奉節縣|奉节县[Fèng jié Xiàn, Chongqing
愧怍 【pinyin: kuì zuò 】 ashamed
坤 【pinyin: kun 】 one of the Eight Trigrams 八卦[bā guà, symbolizing earth female principle ☷ ancient Chinese compass point: 225° (southwest)
坤 【pinyin: kun 】 variant of 坤[kun
昆 【pinyin: kun 】 variant of 崑|昆[kun
昆 【pinyin: kun 】 used in place names, notably Kunlun Mountains 崑崙|昆仑[Kun lún (also used for transliteration)
昆 【pinyin: kun 】 descendant elder brother a style of Chinese poetry
晜 【pinyin: kun 】 descendant elder brother
焜 【pinyin: kun 】 brilliant
熴 【pinyin: kun 】 variant of 焜[kun
琨 【pinyin: kun 】 (jade)
菎 【pinyin: kun 】 beautiful jade bamboo
裈 【pinyin: kun 】 pants (old)
醌 【pinyin: kun 】 quinone (chemistry)
锟 【pinyin: kun 】 steel sword
騉 【pinyin: kun 】 fine horse
髠 【pinyin: kun 】 variant of 髡[kun
髡 【pinyin: kun 】 scalping to make the head bald (as corporal punishment)
髨 【pinyin: kun 】 old variant of 髡[kun
鲲 【pinyin: kun 】 fry (newly hatched fish) legendary giant fish that could transform into a giant bird 鵬|鹏[Péng
鶤 【pinyin: kun 】 variant of 鵾|鹍, large bird, possibly related to crane or swan (archaic) mythical monstrous bird, cf Sinbad’s roc
鹍 【pinyin: kun 】 large bird, possibly related to crane or swan (archaic) mythical monstrous bird, cf Sinbad’s roc
困 【pinyin: kùn 】 to trap to surround hard-pressed stranded destitute
困 【pinyin: kùn 】 sleepy tired
壸 【pinyin: kǔn 】 palace corridor fig. women’s quarters women
悃 【pinyin: kǔn 】 sincere
捆 【pinyin: kǔn 】 a bunch to tie together bundle
捆 【pinyin: kǔn 】 variant of 捆[kǔn
梱 【pinyin: kǔn 】 movable door sill
稛 【pinyin: kǔn 】 full
裍 【pinyin: kǔn 】 a border or band on the edge of a dress
阃 【pinyin: kǔn 】 threshold inner appartments woman wife (honorific)
壸奥 【pinyin: kǔn ào 】 【粤: kwan2 ou3 】 it means there is mystery behind
阃奥 【pinyin: kǔn ào 】 innermost room (fig.) heart
捆绑 【pinyin: kǔn bǎng 】 to bind
昆布 【pinyin: kun bù 】 【粤: kwan1 bou3 】 kelp
昆布 【pinyin: kun bù 】 【粤: kwan1 bou3 】 kelp
昆虫 【pinyin: kun chóng 】 insect CL:隻|只[zhī,群[qún,堆[duī
昆虫学 【pinyin: kun chóng xué 】 entomology
坤甸 【pinyin: Kun diàn 】 Pontianak city, capital of West Kalimantan, Indonesia
昆都仑 【pinyin: Kun dū lún 】 Kundulun district of Baotou city 包頭市|包头市[Bāo tóu shì, Inner Mongolia
昆都仑区 【pinyin: Kun dū lún qū 】 Kundulun district of Baotou city 包頭市|包头市[Bāo tóu shì, Inner Mongolia
困顿 【pinyin: kùn dùn 】 fatigued exhausted poverty-stricken in straitened circumstances
困厄 【pinyin: kùn è 】 in deep water difficult situation
阃范 【pinyin: kǔn fàn 】 model of feminine virtues
捆缚 【pinyin: kǔn fù 】 bondage
困惑 【pinyin: kùn huò 】 bewildered perplexed confused difficult problem perplexity
困惑不解 【pinyin: kùn huò bù jiě 】 to feel perplexed
鹍鸡 【pinyin: kun jī 】 large bird, possibly related to crane or swan (archaic) mythical monstrous bird, cf Sinbad’s roc
阃寄 【pinyin: kǔn jì 】 military command
鹍鸡曲 【pinyin: kun jī qǔ 】 long poem by 韓信|韩信[Hán Xìn (-196 BC)
困觉 【pinyin: kùn jiào 】 (dialect) to sleep
困境 【pinyin: kùn jìng 】 predicament plight
困窘 【pinyin: kùn jiǒng 】 embarrassment
昆剧 【pinyin: Kun jù 】 see 崑曲|昆曲[Kun qǔ
困局 【pinyin: kùn jú 】 dilemma predicament difficult situation
困倦 【pinyin: kùn juàn 】 tired weary
昆卡 【pinyin: Kun kǎ 】 Cuenca (place name and surname)
困苦 【pinyin: kùn kǔ 】 deprivation distressed miserable
昆仑 【pinyin: Kun lún 】 【粤: kwan1 leon4 】 the Kunlun Mountains in Asia
昆仑 【pinyin: Kun lún 】 【粤: kwan1 leon4 】 Kunlun (Karakorum) mountain range in Xinjiang
昆仑山 【pinyin: Kun lún shān 】 Kunlun Mountain range
昆仑山脉 【pinyin: Kun lún shān mài 】 Kunlun Mountain range
昆明 【pinyin: Kun míng 】 Kunming prefecture-level city and capital of Yunnan province in southwest China
昆明湖 【pinyin: Kun míng Hú 】 Kunming Lake
昆明市 【pinyin: Kun míng shì 】 Kunming, prefecture-level city and capital of Yunnan province in southwest China
困难在于 【pinyin: kùn nán zài yú 】 the problem is…
困难 【pinyin: kùn nan5 】 【粤: kwan3 naan4 】 (noun) difficulty
困难 【pinyin: kùn nan5 】 【粤: kwan3 naan4 】 difficult challenging straitened circumstances difficult situation
困难重重 【pinyin: kùn nan5 chóng chóng 】 【粤: kwan3 naan4 cung4 cung4 】 many difficulties; many challenges
鲲鹏 【pinyin: kun péng 】 kun 鯤|鲲[kun and peng 鵬|鹏[Péng, mythological beasts peng, a gigantic bird transformed from the kun
鲲鹏展翅 【pinyin: kun péng zhǎn chì 】 lit. the giant Peng bird spreads its wings and begins to fly displaying awesome power and momentum at the outset to have the world at one’s feet
昆腔 【pinyin: Kun qiāng 】 see 崑曲|昆曲[Kun qǔ
昆曲 【pinyin: Kun qǔ 】 Kunqu opera, influential musical theater originating in Kunshan, Jiangsu province in Yuan times
困扰 【pinyin: kùn rǎo 】 【粤: kwan3 jiu5 】 (adjective) Be plagued
困扰 【pinyin: kùn rǎo 】 【粤: kwan3 jiu5 】 to perplex to disturb to cause complications
昆山 【pinyin: Kun shān 】 Kunshan county level city in Suzhou 蘇州|苏州[Sū zhōu, Jiangsu
昆山市 【pinyin: Kun shān shì 】 Kunshan county level city in Suzhou 蘇州|苏州[Sū zhōu, Jiangsu
昆市 【pinyin: kun shì 】 【粤: kwan1 si5 】 Quincy (Massachusetts, United States)
昆士兰 【pinyin: Kun shì lán 】 Queensland, northeast Australian state
昆士兰州 【pinyin: Kun shì lán zhōu 】 Queensland (Australia)
困守 【pinyin: kùn shǒu 】 to stand a siege trapped in a besieged city
困兽犹斗 【pinyin: kùn shòu yóu dòu 】 a cornered beast will still fight (idiom) to fight like an animal at bay
昆廷 【pinyin: Kun tíng 】 Quentin (name)
昆汀 【pinyin: Kun tīng 】 Quentin (name) Quentin Tarantino (1963-), American film director
昆汀·塔伦蒂诺 【pinyin: Kun tīng · Tǎ lún dì nuò 】 Quentin Tarantino (1963-), American film director
昆汀·塔伦提诺 【pinyin: Kun tīng · Tǎ lún tí nuò 】 Quentin Tarantino (1963-), American film director
鹍弦 【pinyin: kun xián 】 pipa strings, made from sinews of large crane or swan 鵾雞|鹍鸡[kun jī
昆阳 【pinyin: Kun yáng 】 Kunyang town and former county in Yunnan
昆仲 【pinyin: kun zhòng 】 (literary) brothers elder and younger brother
廓 【pinyin: kuò 】 big empty open
扩 【pinyin: kuò 】 to enlarge
拡 【pinyin: kuò 】 Japanese variant of 擴|扩
括 【pinyin: kuò 】 to enclose to include also pr.guā
漷 【pinyin: kuò 】 clashing of two currents
蛞 【pinyin: kuò 】 snail slug mole cricket
适 【pinyin: kuò 】 see 李适[Lǐ Kuò
阔 【pinyin: kuò 】 variant of 闊|阔[kuò
阔 【pinyin: kuò 】 rich wide broad
霩 【pinyin: kuò 】 variant of 廓, big empty open
鞹 【pinyin: kuò 】 leather
髺 【pinyin: kuò 】 hair rolled up in a bun
扩版 【pinyin: kuò bǎn 】 to increase the format of a publication
扩编 【pinyin: kuò biān 】 to expand (esp. by new recruitment) to increase the army to augment
阔别 【pinyin: kuò bié 】 separated for a long time
阔步 【pinyin: kuò bù 】 to stride forward
扩充 【pinyin: kuò chōng 】 to expand
阔绰 【pinyin: kuò chuò 】 ostentatious extravagant liberal with money
扩大 【pinyin: kuò dà 】 【粤: kong3 daai6 】 to extend
扩大 【pinyin: kuò dà 】 【粤: kong3 daai6 】 to expand to enlarge to broaden one’s scope
扩大化 【pinyin: kuò dà huà 】 to extend the scope to exaggerate
扩大再生产 【pinyin: kuò dà zài shēng chǎn 】 to expand production to reproduce on an extended scale
括毒 【pinyin: kuò dú 】 venomous fig. cruel
阔度 【pinyin: kuò dù 】 breadth
括号 【pinyin: kuò hào 】 parentheses brackets
括弧 【pinyin: kuò hú 】 【粤: kut3 wu4 】 (punctuation) “( )”
括弧 【pinyin: kuò hú 】 【粤: kut3 wu4 】 parenthesis
扩及 【pinyin: kuò jí 】 to extend to
扩建 【pinyin: kuò jiàn 】 to extend (a building, an airport runway etc)
扩军 【pinyin: kuò jun 】 armament to expand armed forces
扩孔 【pinyin: kuò kǒng 】 to widen a tube to ream (i.e. widen a hole)
扩阔 【pinyin: kuò kuò 】 【粤: kwok3 fut3 】 1 to widen (road) 2 to broaden (view or vision)
阔佬 【pinyin: kuò lǎo 】 【粤: fut3 lou2 】 (noun) generous guy
阔佬 【pinyin: kuò lǎo 】 【粤: fut3 lou2 】 wealthy person millionaire
阔老 【pinyin: kuò lǎo 】 variant of 闊佬|阔佬[kuò lǎo
阔佬懒理 【pinyin: kuò lǎo lǎn lǐ 】 【粤: fut3 lou2 laan5 lei5 】 (phrase) (adj.) not interested in; not concerned with; indifferent towards; none of one’s business; something that doesn’t concern oneself; to stand aloof from things that are of no personal interst; to let things drift on the grounds that they do not affect one personally; to not bother to intervene; not in the least concerned about something
阔咧啡 【pinyin: kuò lie fēi 】 【粤: fut3 le4 fe4 】 (of clothes) too loose
蛞蝼 【pinyin: kuò lóu 】 mole cricket (Gryllotalpa)
阔落 【pinyin: kuò luò 】 【粤: fut3 lok6 】 spacious
阔面 【pinyin: kuò miàn 】 【粤: fut3 min6 】 fettuccine; pappardelle
阔蹑 【pinyin: kuò niè 】 to stride (formal writing)
阔气 【pinyin: kuò qi 】 lavish generous bounteous prodigal
廓清 【pinyin: kuò qīng 】 to clear up to wipe out to eradicate
扩散 【pinyin: kuò sàn 】 to spread to proliferate to diffuse spread proliferation diffusion
扩散周知 【pinyin: kuò sàn zhōu zhī 】 to let everyone know spread the word!
阔太 【pinyin: kuò tài 】 【粤: fut3 taai3 】 wealthy wife (slang)
阔条面 【pinyin: kuò tiáo miàn 】 【粤: fut3 tiu4 min6 】 fettuccine; pappardelle
括线 【pinyin: kuò xiàn 】 small angle brackets 「 」
扩胸器 【pinyin: kuò xiōng qì 】 chest expander (exercise equipment)
阔叶 【pinyin: kuò yè 】 broad-leaved (tree)
阔叶树 【pinyin: kuò yè shù 】 【粤: fut3 jip6 syu6 】 broad-leaved tree
扩印 【pinyin: kuò yìn 】 to enlarge (a photo) to print larger
扩音 【pinyin: kuò yīn 】 to amplify (sound)
扩音机 【pinyin: kuò yīn jī 】 amplifier loudspeaker hearing aid
扩音器 【pinyin: kuò yīn qì 】 megaphone loudspeaker amplifier microphone
蛞蝓 【pinyin: kuò yú 】 a slug
括约肌 【pinyin: kuò yuē jī 】 sphincter
扩增 【pinyin: kuò zēng 】 to augment to amplify to extend to expand
扩增实境 【pinyin: kuò zēng shí jìng 】 augmented reality (computing)
扩展 【pinyin: kuò zhǎn 】 to extend to expand extension expansion
扩展坞 【pinyin: kuò zhǎn wù 】 docking station
扩张 【pinyin: kuò zhāng 】 expansion dilation to expand (e.g. one’s power or influence) to broaden
阔嘴鹬 【pinyin: kuò zuǐ yù 】 (bird species of China) broad-billed sandpiper (Limicola falcinellus)

ศัพท์จีนที่น่าสนใจ 10

用户名 [yònghùmíng] ชื่อผู้ใช้
新会员注册 [xīnhuìyuánzhùcè] ลงทะเบียนสมาชิกใหม่
加入会员 [jiārùhuìyuán] สมัครสมาชิก
电子信箱 [diànzixìnxiāng] อีเมล
检查电子信箱是否重复 [jiănchádiànzixìnxiāngshìfóuchóngfù] ตรวจสอบอีเมลว่าซ้ำหรือไม่
会员密码 [huìyuánmìmă] รหัสสมาชิก
确认密码 [quèrènmìmă] ยืนยันรหัส
我接受 [wŏjiēshòu] ฉันยอมรับ(ตามเงื่อนไข)
资料正确吗? [zīliàozhèngquè ma] ข้อมูลถูกต้องหรือไม่
登入 [dēngrù] เข้า
会员登入 [huìyuándēngrù] สมาชิกล๊อกอินเข้าใช้งาน
密码 [mìmă] รหัสผ่าน
忘记密码 [wàngjìmìmă] ลืมรหัสผ่าน
验登码 [yàndēngmă] รหัสยืนยัน (ป้องกันสแปม)
网吧 [wǎngba] อินเตอร์เน็ตคาเฟ่
网恋 [wǎngliàn] ความรักที่เกิดจากการพบกันในอินเตอร์เน็ต
网友 [wǎngyǒu] เพื่อนที่พบกันบนอินเตอร์เน็ต
网虫 [wǎngchóng] หนอนอินเตอร์เน็ต..ผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นอินเตอร์เน็ต
网民 [wǎngmín] ลูกค้าอินเตอร์เน็ต
互联网 [hùliánwǎng] อินเตอร์เน็ต
因特网 [yīntèwǎng] อินเตอร์เน็ต (เลียงเสียง)
网络 [wǎngluò] โครงข่าย (network)
联网 [liánwǎng] โครงข่าย(network)
网路 [wǎnglù] โครงข่าย(network)
上网 [shàngwǎng] ท่องเน็ต
网站 [wǎngzhàn] เว็บไซต์ (web site)
通用分组无线业务 [tōngyòngfēnzǔwúxiànyèwù], [港]通用分组无线电讯服务 : ระบบ GPRS (general packet radioservice)
分组 [fēnzǔ] แบ่งเป็นกลุ่ม
无线 [wúxiàn] ไร้สาย
环球定位系统 [huánqiúdìngwèixìtǒng], [港]全球定位系统 : ระบบ GPS (global positioning system)
环球 [huánqiú] รอบโลก, ทั้งโลก
定位 [dìngwèi] ตำแหน่ง, สถานที่
系统 [xìtǒng] ระบบ
全球 [quánqiú] ทั่วโลก
本页 [běnyè] homepage, this page
主页 [zhǔyè] home page
域名 [yùmíng] , [台]网域名称 ชื่อโดเมน (domain name)
网站域名 [wǎngzhànyùmíng] โดเมนเนมเว็บไซต์
连接 [liánjiē] ,链接 [liànjiē] , [台]连结 [liánjié] , [港]联线 [liánxiàn] : ลิงค์, เชื่อมต่อ (link, join, connect)
断链 [duànliàn] การเชื่อมต่อถูกตัด (broken link)
热链接 [rèliànjiē], [港]热连结 [rèliánjié] : ลิงค์ที่ได้รับความนิยม (hot link)
万维网 [wànwéiwǎng] : World Wide Web (WWW)
因特网浏览器 [yīntèwǎngliúlǎnqì] ;微软网页浏览器 : Internet Explorer
微软 [wéiruǎn] ไมโครซอฟท์
网页 [wǎngyē] หน้าเว็บ
电话 [diànhuà] โทรศัพท์
互联网服务提供商 [hùliánwǎngfúwùtígǒngshāng],因特网服务提供商, [港]互 : ISP (Internet service provider)
提供 [tígōng] เสนอ, เสนอให้
博客 [bó kè] บล็อก, blogger, blogs
电邮 (电子邮件) [diànyóu] อีเมล์, e-mail(electronic mail)
电子邮件 [diànzǐyóujiàn] อีเมล์, electronic mail (E-mail).
网络游戏 [wǎngluòyóuxì] เกมออนไลน์ (online game)
游戏 [yóuxì] เกม
查找文件 [cházhǎowénjiàn] หาไฟล์ (find file)
查找 [cházhǎo] ค้นหา (search)
查看 [chákàn] ดู, ตรวจสอบ
搜索 [sōusuǒ] ค้นหา
搜索引擎 [sōusuǒyǐnqíng] เครื่องมือค้นหา (Search Engine)
引擎 [yǐnqíng] เครื่องยนต์ (engine)
登录 [dēnglù] Login
注册 [zhùcè] ลงทะเบียน, register, login, sign in
高亮 [gāoliàng] Highlight
刷新 [shuāxīn] refresh
恢复 [huīfù] ฟื้นฟู, renew; recover; restore
新建 [xīnjiàn] สร้างใหม่
新建窗口 เปิดหน้าต่างใหม่ (new window)
停止 [tíngzhǐ] หยุด, ยกเลิก
下一个 next
上一个 last,previous
工具栏 [gōngjùlán] แถบเครื่องมือ, toolbar, tool bar
菜单栏 [càidānlán] แถบเมนู, menu bar
菜单 [càidān] เมนู, menu
状态栏 [zhuàngtàilán] แถบสถานะ, status bar
状态 [zhuàngtài] สภาพ, สถานการณ์
源代码 [yuándàimǎ] รหัสต้นฉบับ, SC(source code)
下载 [xiàzài] ดาว์นโหลด
上载 [shàngzǎi], [港]上传 [shàngchuán] upload
鼠标 [shǔbiāo] mouse cursor.
鼠标右键 [sshǔbiāoyòujiàn] ปุ่มขวาของเมาท์
单击 [dānjī] click
双击 [shuāngjī] double click
(网页)点击数 [diǎnjíshǔ], [港]阅读次数 hits
点击 [diǎnjí] คลิก (web link).
提示 [tíshì] point out; prompt.
提交 [tíjiāo] เสนอให้, submit, submitto
最小化 [zuìxiǎohuà] ย่อเล็กลง, minimize
最小 [zuìxiǎo] เล็กสุด
最大化 [zuìdàhuà] ขยายใหญ่ขึ้น, to maximize
锁定 [suǒdìng] ล๊อก, lock
预览 [yùlǎn] ดูผลลัพท์ก่อน, preview
缩放 [suōfàng] ขยาย, zoom
较大 [jiàodà] ขยายใหญ่ขึ้น
缩小 [suōxiǎo] ย่อลง
网关 [wǎngguān], [台]闸道器 [zhádàoqì], [港]网闸 [wǎngzhá],通讯闸 [tōngxùnzhá] : เกทเวย์, gateway
局域网 [júyùwǎng], [台]区域网路 [qūyùwǎnglù], [港]地区网络 [dìqūwǎnglù] : โครงข่ายแลน, LAN (Local Area Network)
地区 [dìqū] พื้นที่
城域网 [chéngyùwǎng] โครงข่ายแมน, MAN(metropolitan area network)
广域网 [guǎngyùwǎng] โครงข่ายแวน, WAN (WideAreaNetwork)
远程网 [yuǎnchéngwǎng] telenet
远程 [yuǎnchéng] ระยะไกล
以太网 [yǐtàiwǎng] อีเทอร์เน็ต, Ethernet
调制解调器 [tiáozhìjiědiàoqì] โมเด็ม, modem (modulator-demodulator)
在线 [zai4 xian4], 联机, [港]连线, [台]线上,在线 ออนไลน์ (Online)
下线 [xia xian] ออฟไลน์ (off-line)
脱机 [tuōjī],离线 [líxiàn], [港]离机 [líjī] off-line
脱机工作 [tuōjīgōngzuò] ใช้งานแบบออฟไลน์, off-line working
同步 [tóngbù] จังหวะเดียวกัน
格式化 [géshìhuà] ฟอร์แมท (to format)
安全格式化 [ānquángéshìhuà] ฟอร์แมทแบบปลอดภัย (safe format)
安全 [ānquán] ปลอดภัย
装置 [zhuāngzhì] ติดตั้ง
信息 [xìnxī] ข่าวสาร
传递 [chuándì] ส่ง
消息 [xiāoxi] ข่าวคราว
讯息 [xùnxī] ข้อความ
传输 [chuánshū] การส่งผ่าน (transmission)
超文本置标语言 [chāowénběnzhìbiāoyǔyán],超文本标记语言,超文本标 : ภาษา HTML (hypertext markup language)
超文本 [chāowénběn] hypertext
标语 [biāoyǔ] สโลแกน (slogan)
标记 [biāojì] สัญลักษณ์
语言 [yǔyán] ภาษา
爪哇语言 [zhǎowāyǔyán] ภาษาจาวา (Java)
全局 [quánjú],整体 [zhěngtǐ], [台]通用 [tōngyòng],总体 [zǒngtǐ] : ทั่วโลก (global)
全局 [quánjú] ทุกสถานการณ์
整体 [zhěngtǐ] ทั้งหมด
通用 [tōngyòng] ใช้กันทั่วไป
总体 [zǒngtǐ] ทั้งหมด
防 火墙 [fánghuǒqiáng],隔离墙 [gélíqiáng], [港]火墙 [huǒqiáng] : firewall คือเทคโนโลยีที่ช่วยกันผู้บุกรุก ทั้งจากอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอื่นๆ ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลบนเครื่องพีซีของคุณ โดยการกรองข้อมูลทั้งหมดที่ไหลเข้าหรือออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
防火 [fánghuǒ] ป้องกันไฟ
隔离 [gélí] เก็บให้ห่าง
火墙 [huǒqiáng] กำแพงที่มีช่องระบายความร้อน
程序 [chéngxù] ขั้นตอน, เขียนโปรแกรม
对话框 [duìhuàkuàng],对话窗口 [duìhuàchuāngkǒu] : dialog box
对话 [duìhuà] สนทนา (dialogue)
窗口 [chuāngkǒu] หน้าต่าง
文件 [wénjiàn] เอกสาร, ไฟล์
托盘 [tuōpán] stock, tray (文件盒)
帮助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ
工具 [gōngjù] เครื่องมือ
收藏 [shōucáng] เก็บสะสม
收藏夹 [shōucángjiá] คั่นหน้าเว็บ (favorite)
向导 [xiàngdǎo] แนะนำ (guide, wizard)
网络社区 สังคมออนไลน์ (online community)
社区 [shèqū] สังคม
机工 [jīgōng] ช่างเครื่อง (mechanic; machinist)
离线浏览 [líxiànliúlǎn] off-line browser
浏览 [liúlǎn] ดูผ่านๆ ดูคร่าวๆ
关闭 [guānbì] ปิด, ปิดเครื่อง (close down; shut down, turn off)
退出 [tuìchū] ออก (quit, exit) : ถอนออกจาก
拖动 [tuōdòng] ลาก ,drag
设置 [shèzhì] ติดตั้ง
安装 [ānzhuāng] ติดตั้ง
卸载 [xièzài],移除 [yíchú],删除 [shānchú] : uninstall
创建 [chuang jian] สร้าง, เซ็ทอัพ
输入 [shūrù] import; input.
键入 [jiànrù] enter, typing, key in, input
协议 [xiéyì] ยินยอม, ข้อตกลง
协定 [xiédìng] ข้อตกลง
漫游 [mànyóu] โรมมิ่ง (roaming) : ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง
移动 [yídòng] เคลื่อนย้าย
行动 [xíngdòng] เคลื่อนที่
设备 [shèbèi] อุปกรณ์
流动 [liúdòng] เคลื่อนที่
镜像 [jìngxiàng], [港]对映 [duìyìng] mirror ให้ดู 镜像站
镜 像站 [jìngxiàngzhàn], [港]映照网站 [yìngzhàowǎngzhàn],对映站 [duìyìngzhàn] : Mirror Site หมายถึง Web site หรือกลุ่มของไดร์บนเครื่องแม่ข่ายที่ได้รับการก๊อปปี้ไปยังเครื่องแม่ข่าย อื่น เพื่อลดการหนาแน่นของเครือข่าย เพื่อทำให้สามารถเข้าถึง Web Site หรือการ Download ไฟล์ทำให้รวดเร็วขึ้น Mirror Site เป็นการสร้าง Replication จากเว็บต้นแบบและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อทำให้มีข้อมูลกับต้นแบบ โดยปกติ Mirror site สามารถเข้าถึงได้เร็วกว่า เช่น ผลจากระยะทาง
映照 [yìngzhào] ส่อง
无线电 [wúxiàndiàn] วิทยุ
服务 [fúwù] ให้บริการ
索引 [suǒyǐn],指标 [zhǐbiāo] ดัชนี (index)
指标 [zhǐbiāo] เป้า, โควตา, ดัชนี
标题 [biāotí] หัวข้อ
脚注 [jiǎozhù] ให้คำอธิบายเพิ่มเติม (footnote)
引导 [yǐndǎo] บูท boot หรือการบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการโหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์, นำ, พา
业务 [yèwù] กิจการ, ธุรกิจ
光缆 [guānglǎn] สายใยแก้วนำแสง (fiber optic cable)
电子图书 [diànzǐtúshū] หนังสืออีเล็คทรอนิคส์ (e-book)
电子 [diànzǐ] อีเล็คตรอน
图书 [túshū] หนังสือ
电子政务 [diànzǐzhèngwù],电子政府 [diànzǐzhèngfǔ], [台]电子化政府 : e-government
政务 [zhèngwù] กิจการงานของรัฐบาล
政府 [zhèngfǔ] รัฐบาล
电子期刊 [diànzǐqīkān] นิตยสารอีเล็คทรอนิคส์ (e-journal)
期刊 [qīkān] นิตยสาร,วารสาร
编辑程序,编辑器, [台]编辑器,编排程序 บรรณาธิการ (editor)
编辑 [biānjí] เรียบเรียง,แก้ไขใหม่
编排 [biānpái] จัดเรียง (arrange; lay out)
数码 [shùmǎ] ตัวเลข, จำนวน
影像 [yǐngxiàng] ภาพ
缓存器 [huǎncúnqì], [台/港]缓冲器 [huǎnchōngqì] : buffer (buffer เป็นพื้นที่ร่วมของข้อมูลสำหรับฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมในการทำงานที่มีความเร็วไม่เท่ากัน หรือความสำคัญที่ต่างกัน buffer ยินยอมให้อุปกรณ์หรือกระบวนการนั้นทำงานโดยอิสระ)
总线 [zǒngxiàn],汇流排 [huìliúpái] bus เป็นเส้นทางของการส่งผ่านสัญญาณทั้งเข้าและออกของอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์
汇流 [huìliú] การไหลมาบรรจบกัน การไหลมารวมกัน
带宽 [dàikuān] ,通讯频带 [tōngxùnpíndài]], [台/港]频宽 [pínkuān] : bandwidth
通讯 [tōngxùn] การติดต่อสื่อสาร
频带 [píndài] ความถึ่ (คลื่น)
宽带 [kuāndài], [台/港]宽频 [kuānpín] : บรอดแบนต์, broadband
基带 [jīdài], [台/港]基频 [jīpín] : เบสแบนด์, baseband
位,比特 [bǐtè] , [台]位元 [wèiyuán],数元 [shùyuán] : บิต, bit
字节 [zìjié] , [台]位元组 [wèiyuánzǔ],数元组 [shùyuánzǔ] : ไบท์ (byte)
千兆位 [qiānzhàowèi] จิกะบิต, gigabit
千兆字节 [qiānzhàozìjié], [台]亿位元组, [港]京字节,十亿字节 จิกะไบต์, gigabyte
称为 [chēngwéi] hight; intitule.
小型化 [xiǎoxínghuà] ลดขนาดลงมา (downsizing; miniaturization)
电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า
印制 [yìnzhì] แผ่นวงจร (printed circuit)
印刷 [yìnshuā] ปริ้น (printing)
印制电路板 [yìnzhìdiànlùbǎn] แผ่นปริ้น หรือแผ่นวงจร (PCB(Printed circuit board))
缩写 [suōxiě] เขียนแบบย่อ
升级 [shēngjí] เลื่อนขึ้น, เลื่อนตำแหน่ง
搜狗 [Sōugǒu] Sogou เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลของจีน (Chinese search engine)
高速 [gāosù] ความเร็วสูง (high speed)
浏览器 [liúlǎnqì] browser
工作组, [台/港] 工作群组 workgroup
工作 [gōngzuò] ทำงาน
供应 [gōngyìng] จัดเสนอให้
互联网协议,网际协议, [台]网际网路协定,网际协定, [港]联网协定 : Internet Protocol (กฎเกณฑ์การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต)
论坛 [lùntán] Forum (เวทีการอภิปราย เวทีการโต้วาที)
互联网协议,网际协议, [台]网际网路协定,网际协定, [港]联网协定 : IP (Internet Protocol)
互联网协议地址 [hùliánwǎngxiéyìdìzhǐ] : IP address
地址 [dìzhǐ] ที่อยู่, address
评论 [pínglùn] วิพากษ์วิจารณ์, comment on
报告 [bàogào] รายงาน
错误 [cuòwù] ผิด, ผิดผลาด
差错 [chācuò] ผิดผลาด, error
误差 [wùchā] error
反馈 [fǎnkuì] feedback
建议 [jiànyì] คำแนะนำ
用户 [yònghù] ผู้ใช้
用户体验 [yònghùtǐyàn] ประสบการณ์ผู้ใช้, user experience
体验 [tǐyàn] ประสบการณ์
改进 [gǎijìn] ประปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
计划 [jìhuà] plan; project; program; map out.
程序 [chéngxù], [台]程式 โปรแกรม, ขั้นตอน (program,procedure,routine)
程式 [chéngshì] form; pattern; formula.
关于 [guānyú] เกี่ยวกับ
基于 [jīyú] because of; in view of; on account of.
微软公司 [wéiruǎngōngsī] : Microsoft corporation
跨国 [kuàguó] ข้ามชาติ
免费软件 [miǎnfèiruǎnjiàn] ฟรีแวร์, freeware
共享软件 [gòngxiǎngruǎnjiàn], [台]试用版软体 : shareware
试用 [shìyòng] ทดลองใช้
黑客 [hēikè], [台]骇客 [hàikè], [港]夺网者 [duówǎngzhě] : แฮกเกอร์, hacker
源码 [yuánmǎ], [台]原始码 [yuánshǐmǎ] : source code
原始 [yuánshǐ] ต้นฉบับ, )ดั้งเดิม
子例程 [zǐlìchéng], [台]次常式 [cìchángshì] : subroutine
源文件 [yuánwénjiàn] เอกสารต้นฉบับ, source document
垃圾邮件 [lājīyóujiàn], [港]垃圾电邮 : อีเมล์สแปม, spam
垃圾 [lājī] ขยะ
邮件 [yóujiàn] เมล์ฺ
语音识别 [yǔyīnshíbié] speech recognition
语音 [yǔyīn] speech sounds; pronunciation.
识别 [shíbié] distinguish; discern; spot; recognition.
流式 [liúshì], [台/港]串流 [chuànliú] : streaming
流媒体 [liúméitǐ], [台]串流媒体 [chuànméitǐ] : streaming media
媒体 [méitǐ] สื่อ, media
局部区域 [júbùqūyù] พื้นที่ท้องถิ่น
局部 [júbù] เฉพาะส่วน, เฉพาะจุด, part
区域 [qūyù] พื้นที่
综合业务数字网 [zōnghéyèwùshùzìwǎng], [港]整合服务数 : ISDN (integrated services digital network)
综合 [zōnghé] สรุป สรุปรวบยอด
整合 [zhěnghé] ความสอดคล้องกัน, conformity
网络计算机 [wǎngluòjìsuànjī] โครงข่ายคอมพิวเตอร์
无线接入网 [wúxiànjiērùwǎng], [台]无线接取网路 [wúxiànjiēqǔwǎnglù] : wireless access network
网络 [wǎngluò] โครงข่าย, network
网络管理员 [wǎngluòguǎnlǐyuán] webmaster
主机托管 [zhǔjītuōguǎn], [港]网站储存服务 [wǎngzhànchǔcúnfúwù] : web hosting
主机 [zhǔjī] อุปกรณ์หลัก, เครื่องยนต์หลัก
托管 [tuōguǎn] มอบหมายให้จัดการดูแล
储存 [chǔcún] เก็บสะสม
网络连接 [wǎngluòliánjiē] การเชื่อมต่อโครงข่าย, network connect
连接 [liánjiē] เชื่อมต่อ, link
数据 [shùjù] data
专线 [zhuānxiàn] สายสัญญาณพิเศษ
通信设备 [tōngxìnshèbèi] อุปกรณ์การสื่อสาร
通信 [tōngxìn] ติดต่อกันทางจดหมาย
地理位置 [dìlǐwèizhi] geographic location [position]
地理 [dìlǐ] ภูมิศาสตร์
位置 [wèizhi] ตำแหน่งที่อยู่
功能 [gōngnéng] ฟังก์ชั่น
娱乐 [yúlè] ความบันเทิง
蓝牙 [lányá] บลูทูธ, bluetooth
谷歌 [gǔgē] Google
搜索器,搜索引擎, [台]搜寻器,搜寻引擎 : search engine
搜寻 [sōuxún] ค้นหา
服务器 [fúwùqì] server
撤消 [chèxiāo] ยกเลิก, Undo
剪切 [jiǎnqiè] ตัด, cut
剪贴板 [jiǎntiēbǎn] คลิปบอร์ด, clipboard
剪贴 [jiǎntiē] ตัดและแปะ ,clip and paste
复制 [fùzhì] ทำซ้ำ
粘贴 [zhāntiē] ติด, แปะ
删除 [shānchú] ลบ
去除 [qùchú] กำจัดออกไป
全选 [quánxuǎn] เลือกทั้งหมด
保存 [bǎocún] เซฟ, เก็บรักษา
保持 [bǎochí] รักษาให้คงอยู่ต่อไป
另存为 [lìngcúnwéi] เซฟเป็น, save as
当前 [dāngqián] ปัจจุบัน
表单 [biǎodān] แบบฟอร์ม
填写 [tiánxiě] กรอกข้อมูล
首页 [shǒuyè] home page
网页 [wǎngyē] webpage
当前页 [dāngqiányè] หน้าปัจจุบัน, current page
页面 [yèmiàn] web page
简易 [jiǎnyì] ง่ายๆ
聚合 [jùhé] ชุมนุม, รวมตัวกัน
联合 [liánhé] ร่วมกัน
机制 [jīzhì] ผลิตด้วยเครื่องจักร
简单 [jiǎndān] ง่ายๆ
分类 [fēnlèi] แยกประเภท
小组 [xiǎozǔ] กลุ่มเล็ก
百科 [bǎikē] สารานุกรม, encyclopedia, cyclopedia
建站 [jiànzhàn] site|wordpress
手机 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ
更多 [gèngduō] ยิ่งขึ้น
热 [rè] ร้อน, กำลังได้รับความนิยม
词条 [cítiáo] Eintragung|vocabulary entry|terms
图片 [túpiàn] รูปภาพ
图形交换格式 [túxíngjiāohuàngéshì] : GIF (graphics interchange format)
图形 [túxíng] กราฟ
交换 [jiāohuàn] แลกเปลี่่ยน
格式 [géshì] รูปแบบ
联合图象专家组 [liánhétúxiàngzhuānjiāzǔ] ,联合图象专家组格式 [liánhétúxiàngzhuānjiāzǔgéshì] JPEG (Joint Photographic Experts Group)
图像 [túxiàng] รูปภาพ
专家 [zhuānjiā] ผู้เชี่ยวชาญ
标签 [biāoqiān] ฉลาก, label, tag
后台 [hòutái] ด้านหลังของเวทีอุปมาว่า ผู้อยู่เบื้องหลัง
背景 [bèijǐng] ฉาก, เบื้องหลัง, background
添加到 [ti_n ji_ dao] เพิ่มเข้าไป
链接地址 ที่อยู่ในการเชื่อมต่อ
链接 [liànjiē] เชื่อมต่อ
添加 [tiānjiā] เพิ่ม
添加到 [tiānjiādào] เพิ่ม
所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด
整理 [zhěnglǐ] จัดเก็บให้เป็นระเบียบ, จัดให้เป็นระเบียบ
导入 [dǎorù] นำ
导出 [dǎochū] นำออก, ได้รับ
命令行 [mìnglìngxíng] บรรทัดรับคำสั่ง ,command line
命令 [mìnglìng] คำสั่ง, order; command
回车 [huíchē] return, carriage return
解决 [jiějué] แก้ไข, solve, resolve
任务管理 [rènwùguǎnlǐ] task management
任务 [rènwù] หน้าที่, ภาระกิจ
管理 [guǎnlǐ] จัดการ
论坛 [lùntán] forum
操纵 [cāozòng] ควบคุม
阅读 [yuèdú] อ่าน
次数 [cìshù] จำนวนครั้ง, ความถึ่
状态 [zhuàngtài] สเตตัส, สถานะ
最受欢迎 [zuìshòuhuānyíng] ได้รับความนิยมสูงสุด
受欢迎 [shòuhuānyíng] ยินดีต้อนรับ
皮肤 [pífū] สกิน ,skin

自相矛盾 [zìxiāngmáodùn] ขัดแย้งกันเอง
盾 [dùn] โล่
矛 [máo] หอก
刺 [cì] แทง
透 [tòu] ทะลุ
从前 [cóngqián] สมัยก่อน
为了 [wèile] เพื่อ
招揽 [zhāolǎn] เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ
顾客 [gùkè] ลูกค้า
高声 [gāoshēng] เสียงดัง
叫卖 [jiàomài] เร่ขายสินค้า
举起 [jǔqǐ] ยกขึ้น,ชัก,ดึง
接着 [jiēzhe] เอามือจับไว้
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
特别 [tèbié] พิเศษ
坚固 [jiāngù] แข็งแกร่ง
无论 [wúlùn] ไม่ว่าอะไรก็ตาม
什么 [shénme] อะไร
锋利 [fenglì] แหลมคม
要不 [yàobù] ถ้าไม่
不要 [bùyào] ไม่ต้อง
一边 [yībiān] ด้านหนึ่ง, ขณะเดียวกัน
夸口 [kuākǒu] คุยโวโอ้อวด
无比 [wúbǐ] ไม่มีอะไรเทียบได้
怎么 [zěnme] อย่างไร
旁边 [pángbiān] ด้านข้าง
以后 [yǐhòu] หลังจากนั้น
觉得 [juéde] รู้สึก
可笑 [kěxiào] น่าขำ
其中 [qízhōng] ท่ามกลาง
出来 [chūlai] ปรากฎออกมา
那么 [nàme] ถ้างั้น
请问 [qǐngwèn] ขอถามหน่อย
结果 [jiéguǒ] ผลลัพธ์
怎么样 [zěnmeyàng] จะเป็นอย่างไร
这个 [zhègè] อันนี้, นี้
楚国 [chǔguó] รัฐฉู่
贵族 [guìzú] ผู้ดีมีตระกูล
祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้
祖宗 [zǔzōng] บรรพบุรุษ
门客 [ménkè] ปัญญาชนที่เหล่าขุนนางเลี้ยงไว้เป็นที่ปรึกษา
不知 [bùzhī] ไม่รู้
如何 [rúhé] อย่างไร
处理 [chǔlǐ] จัดการ
觉得 [juéde] รู้สึก, คิด
这么 [zhème] แบบนี้
肯定 [kěndìng] ตกลงกัน
不够 [bùgòu] ไม่เพียงพอ
干脆 [gāncuì] ตรงไปตรงมา
个人 [gèrén] แต่ละคน
痛快 [tòngkuài] มีความสุข
还好 [háihǎo] ไม่เลว
可是 [kěshì] แต่
到底 [dàodǐ] สุดท้าย, ที่สุด
于是 [yúshì] ดังนั้น
商量 [shāngliáng] ปรึกษากัน
主意 [zhǔyì] ความคิดเห็น
就是 [jiùshì] ก็คือ
各自 [gèzì] ต่างคนต่าง
大家 [dàjiā] ทุกคน
同意 [tóngyì] เห็นด้วย
这个 [zhègè] อันนี้
办法 [bànfǎ] วิธีการ
开始 [kāishǐ] เริ่ม
不一 [bùyī] แตกต่างจาก
把酒 [bǎjiǔ] ยกแก้วเหล้าขึ้น
过来 [guòlái] เข้ามา
喝酒 [hējiǔ] ดื่มเหล้า
瞅见 [chǒujiàn] มองเห็น
其他 [qítā] คนอื่นๆ
十分 [shífēn] มั่นใจเต็มที่, อย่างแน่นอน
得意 [déyì] ภาคภูมิใจ
自言自语 [zìyánzìyǔ] พูดกับตัวเอง
未必 [wèibì] ทำไมไม่
不料 [bùliào] ไม่ได้คาดคิด
酒壶 [jiǔhú] กาเหล้า
旁边 [pángbiān] ด้านข้าง
过去 [guòqu] เอาไป
原来 [yuánlái] ต้นตอ
那个 [nàge] อันนั้น
完了 [wánliǎo] เสร็จ, จบ
不依 [bùyī] ไม่ยอม
最先 [zuìxiān] ก่อนใคร
现在 [xiànzài] ตอนนี้, ขณะนี้
完工 [wángōng] งานเสร็จ
当然 [dāngrán] อย่างแน่นอน
争辩 [zhēngbiàn] ถกเถียง
时间 [shíjiān] เวลา
不过 [bùguò] เพียงแต่
而已 [éryǐ] เท่านั้นเอง
本来 [běnlái] ต้นแบบ
没有 [méiyǒu] ไม่มี
反正 [fǎnzheng] อย่างไรก็ตาม
不成 [bùchéng] ไม่สำเร็จ
毫不 [háobù] ไม่เลย
客气 [kèqi] สุภาพ, ถ่อมตน
眼巴巴 [yǎnbābā] ตาปริบๆ
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
别人 [biérén] คนอื่น
后悔 [hǒuhuǐ] เสียใจ
不已 [bùyǐ] ไม่หยุด
有些 [yǒuxiē] บางส่วน, บ้าง
自以为是 [zìyǐwéishì] ตัวเองคิดว่าใช่
喜欢 [xǐhuān] ชอบ
节外生枝 [jiéwàishēngzhī] มีปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมา
卖弄 [màinong] แสดงฝีมือโอ้อวด
结果 [jiéguǒ] ผลลัพธ์
往往 [wǎngwǎng] มักจะ

春秋 [chūnqiū] ยุคชุนชิว
时候 [shíhòu] ช่วงเวลา
听信 [tīngxìn] เชื่อว่า
谗言 [chányán] คำพูดที่ใส่ร้าย
太子 [tàizǐ] เจ้าชาย
捉拿 [zhuōná] จับ, จับกุม
弟弟 [dìdi] น้องชาย
耳闻 [ěrwén] ได้ยินว่า
外流 [wàiliú] ไหลออกนอก
经过 [jīngguò] ผ่าน
来到 [láidào] มาถึง
认为 [rènwéi] เข้าใจว่า
日后 [rìhòu] ในอนาคต
作为 [zuòwéi] การกระทำ
如上 [rúshàng] ดังกล่าวมา
一天 [yītiān] ทั้งวัน
设宴 [shèyàn] จัดงานเลี้ยงรืืนเริง
招待 [zhāodài] ต้อนรับ
气氛 [qìfēn] บรรยากาศ
十分 [shífēn] เต็มไปด้วย
融洽 [róngqià] ซึ่งกลมเกลียวกัน
忽然 [hūrán] ทันใดนั้น
国君 [guójūn] กษัตยิ์
报答 [bàodá] ตอบแทน
思索 [sīsuǒ] คิดหาคำตอบ
珍宝 [zhēnbǎo] เพชรนิลจินดา
丝绸 [sīchóu] ผ้าไหม
大王 [dàwáng] ราชา
有的是 [yǒudéshì] มีจำนวนมาก
羽毛 [yǔmáo] ขนนก
象牙 [xiàngyá] งาช้าง
盛产 [shèngchǎn] ผลิตมากมาย
珍奇 [zhēnqí] แปลกและล้ำค่า
物品 [wùpǐn] สิ่งของ
过谦 [guòqiān] ถ่อมตัวเกินไป
虽然 [suīrán] แม้ว่า
有所 [yǒusuǒ] ค่อนข้าง
表示 [biǎoshì] แสดงให้เห็น
回答 [huídá] ตอบ
果真 [guǒzhēn] จริงๆ
回国 [huíguó] กลับประเทศ
当政 [dāngzhèng] อยู่ในอำนาจ
友好 [yǒuhǎo] เพื่อนสนิท
假如 [jiǎrú] สมมติว่า
之间 [zhījiān] ตรงกลาง
发生 [fāshēng] เกิดขึ้น
战争 [zhànzhēng] สงคราม
命令 [mìnglìng] คำสั่ง
军队 [jūnduì] กองกำลังทหาร, กองทัพ
退避三舍 [tuìbìsānshě] ถอย 90 ลี้ (เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา)
等于 [děngyú] เท่ากับ
如果 [rúguǒ] ถ้าหากว่า
不能 [bùnéng] ไม่สามารถ
得到 [dédào] ได้รับ
原谅 [yuánliàng] ให้อภัย
交战 [jiāozhàn] ทำสงครามกัน
真的 [zhēnde] จริงๆ, แท้จริง
历史 [lìshǐ] ประวัติศาสตร์
有名 [yǒumíng] มีชื่อเสียง
治理 [zhìlǐ] ปกครอง, บริหาร
日益 [rìyì] ดียิ่งขึ้นทุกๆวัน
强大 [qiángdà] ยิ่งใหญ่, เกรียงไกร
公元前 [gōngyuánqián] ก่อนคริสต์ศักราช
作战 [zuòzhàn] ทำสงครามกัน
相遇 [xiāngyù] พบ, เผชิญหน้า
为了 [wèile] เพื่อ
实现 [shíxiàn] เป็นจริง
诺言 [nuòyán] สัญญา
下令 [xiàlìng] ออกคำสั่ง
后退 [hòutuì] ถอดกลับ
驻扎 [zhùzhá] ตั้งมั่น
对方 [duìfāng] ฝ่ายตรงข้าม
害怕 [hàipà] กลัว
马上 [mǎshàng] ทันที
追击 [zhuījī] รุกไล่โจมตี
利用 [lìyòng] ประยุกต์ใช้
骄傲 [jiāo’ào] ความภาคภูมิใจ, หยิ่งผยอง
轻敌 [qīngdí] ประมาทข้าศึก
弱点 [ruòdiǎn] จุดอ่อน
集中 [jízhōng] รวมศูนย์
兵力 [bīnglì] กำลังทหาร
取得 [qǔdé] ได้รับ
胜利 [shènglì] ชัยชนะ
故事 [gùshi] เรื่องราว
出自 [chūzì] มาจาก
成语 [chéngyǔ] สุภาษิต
主动 [zhǔdòng] การเริ่มดำเนินการ
让步 [ràngbù] ยอมอ่อนข้อให้

ศัพท์จีน กาแฟ 咖啡

咖啡 [kāfēi] กาแฟ
咖啡室 [kāfēishì] ร้านกาแฟ-coffee shop
咖啡店 [kāfēidiàn] คาเฟ่-café; ค๊อฟฟี่ช๊อป-coffeeshop
咖啡厅 [kāfēitīng] ค๊อฟฟี่ช๊อป-coffee shop
咖啡馆 [kāfēiguǎn] คาเฟ่-café; ค๊อฟฟี่ช๊อป-coffeeshop
速溶咖啡 [sùróng kāfēi] กาแฟสำเร็จรูป
现磨咖啡 [xiàn mókāfēi] กาแฟสด
三合一咖啡 [sānhéyīkāfēi] กาแฟทรีอินวัน
鲜奶油 [xiān nǎiyóu] วิปปิ้งครีม
奶油 [nǎiyóu] วิปปิ้งครีม
奶精 [nǎijīng] ครีมเทียม
糖浆 [tángjiāng] น้ำเชื่อม
无咖啡因的咖啡 [wúkāfēiyīndekāfēi] กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน-decaffeinated coffee
卡布奇诺 [kǎbùqínuò] คาปูชิโน
黑咖啡 [hēikāfēi] กาแฟดำ-black coffee
摩卡咖啡 [mókǎkāfēi] มอคค่า-mocha coffee
拿铁咖啡 [nátiěkāfēi] ลาเต้-latte (coffee); café latte
浓缩咖啡 [nóngsuōkāfēi] เอสเพรสโซ-espresso; Italian style strong coffee
蓝山咖啡 [lánshānkāfēi] บลูเม้าเท้นท์-Blue Mountain
咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ-coffee beans
美式咖啡 [měishì kāfēi] กาแฟอเมริกาโน่-Caffe Americano,

ศัพท์ตจีน ครอบครัว 家庭

家族 [jiāzú] วงศ์ตระกูล
亲戚 [qīnqī] ญาติ
祖先 [zǔxiān] บรรพบุรุษ
家里人 [jiālǐrén] สมาชิกในครอบครัว
兄弟姐妹 [xiōngdìjiěmèi] พี่น้อง
堂兄弟 [tángxiōngdì] ลูกพี่ลูกน้อง
妻子 [qīzi] ภรรยา
情人 [qíngrén] คนรัก
爱人 [àirén] คนรัก (สามีภรรยา)
儿子 [érzi] ลูกชาย
女儿 [nǚ ér] ลูกสาว
义母 [yìmǔ] แม่บุญธรรม
父母 [fùmǔ] พ่อแม่
父亲 [fùqīn] บิดา
母亲 [mǔqīn] มารดา
爸爸 [bàba] พ่อ
妈妈 [māma] แม่
姐姐 [jiějie] พี่สาว / 大姐 [dàjiě] พี่สาว
妹妹 [mèimei] น้องสาว
哥哥 [gēge] พี่ชาย / 大哥 [dàgē] พี่ชาย/เฮีย
弟弟 [dìdi] น้องชาย
他 [tā] เขา(ผู้ชาย)
她 [tā] เขา(ผู้หญิง)
他们 [tāmen] พวกเขา
夫人 [fūrén] คุณนาย
奶奶 [nǎinai] คุณย่า, อาม่า (แม่ของพ่อ)
爷爷 [yéye] คุณปู่ , อากง
伯伯 [bóbo] คุณลุง / 伯父 [bófù] ลุง, อาเจ๊ก (พี่ชายพ่อ)
姑姑 [gūgu] ป้า, น้า (พี่สาวหรือน้องสาวของพ่อ)
姨丈 [yízhàng] น้าเขย, ลุงเขย
舅父 [jiùfù] น้าชาย
舅母 [jiùmǔ] น้าสะใภ้, ป้าสะใภ้
姨母 [yímǔ] น้าหญิง, ป้า
伯母 [bómǔ] ป้าสะใภ้
祖父 [zǔfù] ปู่
岳父 [yuèfù] พ่อตา
义父 [yìfù] พ่อบุญธรรม
公公 [gōnggōng] พ่อปู่
婆婆 pópo ผอเผาะ แม่ย่า
岳母 [yuèmǔ] แม่ยาย
祖母 [zǔmǔ] ย่า
伯伯 [bóbo] ลุง
外孙 [wàisūn] หลานชายตา
外甥 [wàishēng] หลานชายน้า
孙子 [sūnzi] หลานชายปู่
侄儿 [zhí ér] หลานชายอา
外孙女 [wàisūnnǚ] หลานสาวตา
甥女 [shēngnǚ] หลานสาวน้า
孙女 [sūnnǚ] หลานสาวปู่
侄女 [zhínǚ] หลานสาวอา
姑丈 [gūzhàng] อาเขย, ลุงเขย
叔叔 [shúshu] อาชาย
婶母 [shěnmǔ] อาสะใภ้
姑母 [gūmǔ] อาหญิง, ป้า

ศัพท์จีนที่น่าสนใจ 9

爱慕 [àimù] ชอบ,เลื่อมใสศรัทธา
爱人 [àirén] คนรัก-lover
爱恋 [àiliàn] รัก
爱神 [àishén] กามเทพ- Cupid
丘比特[Qiū​bǐ​tè​] กามเทพ-Cupid
奥秘 [àomì] เร้นลับ ลึกลับ
包容 [bāoróng] ให้อภัย ยกโทษให้
钹 [bó] ฉาบ-cymbals
不得 [bùdé] ใช้หลังคำกริยา มีความหมายแสดงว่าไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะ
初恋 [chūliàn] รักครั้งแรก, การมีความรัก (恋 มาจาก 恋爱[liàn’ài] รัก)
慈 [cí] เมตตา
大团圆结局 [dàtuányuánjiéjú] จบอย่างมีความสุข-a happy ending
丢弃 [diūqì] ทิ้ง
订婚 [dìnghūn] หมั้น
定义 [dìngyì] คำจำกัดความ, นิยาม
恩 [ēn]บุญคุณ
而且 [érqiě] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
发怒 [fānù] บ้า, เดือดดาลโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
方言 [fāngyán] ภาษาท้องถิ่น
焚烧 [fénshāo] เผา
凡事 [fánshì] ทุกเรื่อง
告白 [gàobái] ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป, สารภาพรัก-爱的告白
归于 [guīyú] เป็นของ, ผลลัพธ์
观看 [guānkàn] ชม, มองดู
孩子 [háizǐ] เด็กๆ
害羞 [hàixiū] อาย, เขิน, น่าละอาย
恒 [héng] ถาวร,ตลอดไป
花束 [huāshù] ช่อดอกไม้
嫉妒 [jídù] อิจฉา, ริษยา
计算 [jìsuàn] นับ, คำนวณ, พิจารณา, วางแผน
结婚 [jiéhūn] แต่งงาน
镜子 [jìngzi] กระจกส่อง, เลนส์กล้องถ่ายรูป
就要 [jiùyào] จะ
就算 [jiùsuàn] แม้ว่า
来到 [láidào] มาถึง
浪漫 [làngmàn] โรแมนติก
恋爱 [liàn’ài] รัก
锣ิ [luó] ฆ้อง -gong
那时 [nàshí] ขณะนั้น
能够 [nénggòu] สามารถ
没有 [méiyǒu] ไม่มี
玫瑰 [méiguī] ดอกกุหลาบ
蜜月 [mìyuè] ฮันนีมูน-honeymoon.
鸣 [míng] เสียงร้องของสัตว์ เช่น นก/แมลง
明白 [míngbai] เข้าใจ, รู้
模糊 [móhu] เบลอ, ไม่ชัดเจน
面对面 [miànduìmiàn] เผชิญหน้ากัน
盼望 [pànwàng] ความหวัง
奇妙的感觉[qímiàodegănjué] ความรู้สึกที่วิเศษ
情人节 [qíngrénjié] วันวาเลนไทน์/ เทศกาลวันแห่งความรัก-Valentines Day
情人节快乐 [qíngrénjiékuàilè] สุขสันต์วันวาเลนไทน์
情人节卡片 [qíngrénjiékăpiàn] การ์ดวันวาเลนไทน์
轻易 [qīngyì] อย่างงายๆ
求婚 [qiú hūn] ขอแต่งงาน-Propose
求爱 [qiú ài] ขอความรัก
其中 [qízhōng] ในนั้น
穷人 [qióngrén] คนจน
忍耐 [rěnnài] อดทน
仍然 [réngrán] ยังคง
如今 [rújīn] จนบัดนี้, ขณะนี้
如同 [rútóng] เหมือน
若 [ruò] เหมือน
舍 [shě] ทิ้ง สละ
舍不得 [shěbùdé] ทิ้งไม่ลง
圣经 [shèngjīng] พระคัมภีร์
时候 [shíhòu] เวลา
甚么 [shénme] อะไร
誓言 [shìyán] คำสาบาน
所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด, สิ่งที่มีอยู่
天生一对 [tiānshēngyíduì] ฟ้าส่งมาคู่กัน, คู่รักคู่สม
停止 [tíngzhǐ] หยุด
天使 [tiānshǐ] ฑูตสววรค์
我们 [wǒmén] พวกเรา
完全 [wánquán] ทั้งหมด
无益 [wúyì] ไม่มีประโยชน์
勿忘我[wùwàngwŏ] อย่าลืมฉัน
喜欢 [xǐhuān] ชอบ
先知 [xiānzhī] ผู้ที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
现在 [xiànzài] ปัจจุบัน
先知讲道之能 [xiānzhījiǎngdàozhīnéng] คำพยากรณ์
相信 [xiāngxìn] เชื่อ
心思 [xīnsī] ความคิด, อารมณ์
心形的[xīnxíngde] รูปหัวใจ
一样 [yīyàng] เหมือนกัน
一见钟情 [yíjiànzhōngqíng] รักแรกพบ
益处 [yìchù] ประโยชน์ , ดี
永不 [yǒngbù] ไม่เคย
有限 [yǒuxiàn] จำกัด
友谊 [yǒuyì] มิตรภาพ
有望 [yǒuwàng] มีความหวัง
约会 [yuē huì] นัดพบ, เดท- date
永恒 [yŏnghéng] ชั่วนิรันดร
真爱 [zhēnài] รักแท้- truelove
止息 [zhǐxī] หยุด
知道 [zhīdào] รู้, ทราบ
醉心 [zuìxīn] ลุ่มหลง
一般 [yībān] ทั่วไป
坠入爱河 [zhuì rù ài hé] ตกหลุมรัก- fall In Love [坠 zhuì ตกลง]
知识 [zhīshí] ความรู้
周济 [zhōujì] บรรเทาทุกข์
真理 [zhēnlǐ] ความจรืง
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
张狂 [zhāngkuáng] สะเพร่า ประมาทเลินเล่อ
烛光晚餐 [zhúguāngwăncān] ดินเนอร์ใต้แสงเทียน
春 【chūn】 ฤดูใบไม้ผลิ
节 【jié】 เทศกาล
快乐 【kuàilè】 สุขสันต์
春节快乐! 【Chūnjié kuàilè】 สุขสันต์วันตรุษจีน
新正 【xīnzhèng】 เดือนใหม่ (正 มาจากคำเต็มว่า 正月)
年夜饭 【niányèfàn】 อาหารเย็นที่ทานกันในครอบครัวก่อนวันตรุษจีน
如意 【rúyì】 สมความปราถนา
跨年 【kuànián】 การนับถอยหลังเพื่อขึ้นปีใหม่
红包 【hóngbāo】 อั่งเปา
正在 【zhèngzài】 สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
放 炮 【fàngpào】 จุดประทัด
安 全 【ānquán】 ปลอดภัย
春节【Chūnjié】 ตรุษจีน
农历【nónglì】 ปฎิทินจีนตามจันทรคติจีน (ปฏิทินจันทรคติ คือปฏิทินที่นับตามคติการโคจรของดวงจันทร์ โดยหมายดูจากปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม)
正月【zhēngyuè】 เดือนแรกตามปฎิทินจีน
阴历【yīnlì】จันทรคติ
俗称【súchēng】 คำเรียกติดปาก
我国【wǒguó】 ประเทศเรา
民间【mínjiān】 ในหมู่คน
隆重【lóngzhòng】 จำนวนมาก มหาศาล
热闹【rènào】 ครึกครื้น
传统【chuántǒng】 ประเพณี
节日【jiérì】 เทศกาล
历史【lìshǐ】 ประวัติศาสตร์
悠久【yōujiǔ】 ช้านาน
起源【qǐyuán】 เริ่มต้น
时期【shíqī】 ระยะเวลา
年头【niántóu】 ปี,เวลา
活动【huódòng】 กิจกรรม
按照【ànzhào】 ตามที่
元旦【Yuándàn】 วันปีใหม่ (1 มกราคม)
年初【niánchū】 ต้นปี
民国【mínguó】 ประเทศจีน (1912-1949).
公历【gōnglì】 ปีคริสต์ศักราช
一月【yīyuè】 เดือนมกราคม
称为【chēngwéi】 เป็น
意味着【yìwèizhe】 แสดงความหมาย
春天【chūntiān】 ฤดูใบไม้ผลิ
将要【jiāngyào】 จะ
来临【láilín】 มาถึง, เ้ข้าใกล้
万象【wànxiàng】 สรรพสิ่งในจักรวาล
复苏【fùsū】 ฟื้นคืน
更新【gēngxīn】 ใหม่เอี่อม
播种【bōzhòng】 หว่านเมล็ด
收获【shōuhuò】 เก็บเีกี่ยวผล
季节【jìjiě】 ฤดูกาล
开始【kāishǐ】 เริ่มต้น
人们【rénmén】 ผู้คน
刚刚【gānggāng】 เพิ่งจะ
度过【dùguò】 ผ่าน
冰天雪地【bīngtiānxuědì】 หิมะและน้ำแข็งปกคลุมไปทั่วพื้นแผ่นดิน
凋零【diāolíng】 โรยรา, ร่วงหล่น
漫漫【mànmàn】 ช้ามาก, นานมาก
寒冬【hándōng】 ฤดูหนาว
盼望【pànwàng】 ความหวัง
日子【rìzi】 วัน
新春【xīnchūn】 ช่วงเวลาปีใหม่ 10 หรือ 20 วันตามปฎิทินจัทรคติของจีน
到来【dàolái】 ถึงแล้ว
之际【zhījì】 เวลาที่
自然【zìran】 ธรรมชาติ
充满【chōngmǎn】 เต็มไปด้วย
喜悦【xǐyuè】 ความสุขเปรมปรีดิ์
载歌载舞【zàigēzàiwǔ】 เทศกาลแห่งการร้องเพลงและเต้นรำ
迎接【yíngjiē】 ยินดีต้อนรับ
这个【zhègè】 อันนี้
百年【bǎinián】 ร้อยปี
庆祝【qìngzhù】 เฉลิมฉลอง
异常【yìcháng】 ผิดปรกติ
丰富多彩【fēngfùduōcǎi】 อุดมสมบูรณ์
每年【měinián】 ทุกๆปี
腊月【làyuè】 เดือนสิบสองตามจันทรคติ
二十三日【èrshísānrì】 วันที่ 23 ของเดือน
时间【shíjiān】 เวลา
叫做【jiàozuò】 เรียกว่า
卫生【wèishēng】 สุขอนามัย
人民【rénmín】 ประชาชน
有的【yǒudé】 มี
习惯【xíguàn】 เคยชิน
然后【ránhòu】 หลังจากนั้น
就是【jiùshì】 ก็คือ
家家户户【jiājiāhùhù】 ทุกครอบครัว
准备【zhǔnbèi】 เตรียม
年货【niánhuò】 ซื้อสิ่งของที่ใช้ในวันตรุษจีน
左右【zuǒyòu】 ประมาณ,ราวๆ
采购【cǎigòu】 จัดซื้อ
物品【wùpǐn】 สิ่งของ
包括【bāokuò】 รวมถึง, รวมทั้ง
鱼肉【yúròu】 เนื้อปลา
南北【nánběi】 จากเหนือถึงใต้
炒货【chǎohuò】 ของกินเล่นที่คั่ว เช่น เมล็ดแตงโม, ถั่วลิสง ต่างๆ
果品【guǒpǐn】 ผลไม้
采买【cǎimǎi】 ซื้อ
充足【chōngzú】 ให้เพียงพอ
一些【yīxiē】 บ้าง,เล็กน้อย
过年【guònian】 ก้าวข้ามปี
赠送【zèngsòng】 ส่งของขวัญให้
礼品【lǐpǐn】 ของขวัญ
小孩子【xiǎoháizi】 เด็กๆ
添置【tiānzhì】 ซื้อเพิ่มเติม,ได้รับ
住宅【zhùzhái】 พักอาศัย
大门【dàmén】 ประตู
粘贴【zhāntiē】 ติดด้วยกาว
新年【xīnnián】 ปีใหม่
寄语【jìyǔ】 ส่งข้อความ
春联【chūnlián】 ชุนเหลียน หมายถึง กลอนคู่ที่เขียนใส่กระดาษสีแดงติดไว้หน้าประตูในเทศกาลตรุษจีน
张贴【zhāngtiē】 ติดหรือแปะ
色彩【sècai】 สีสรร
鲜艳【xiānyàn】 สีฉูดฉาด
寓意【yùyì】 ความหมายที่แฝงอยู่
吉祥【jíxiáng】 โชคดี
年画【niánhuà】 รูปภาพที่ติดกันในเทศกาลตรุษจีน
心灵【xīnlíng】 ฉลาดปราดเปรื่อง
手巧【shǒuqiǎo】 คนที่มีทักษะดี
姑娘【gūniang】 หญิงสาว
美丽【měilì】 สวยงาม
窗花【chuānghuā】 การตกแต่งหน้าต่าง โดยการเอากระดาษมาตัดเป็นลวดลาย
窗户【chuānghù】 หน้าต่าง
大红【dàhóng】 สีแดงสด
灯笼【dēnglong】 โคมไฟ
财神【cáishén】 เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง
门神【ménshén】 ประตูเทพเจ้า
可以【kěyǐ】 ได้
路人【lùrén】 คนอื่น (คนเดินถนน)
福气【fúqi】 โชคดี มีความสุข
所有【suǒyǒu】 ทั้งหมด
这些【zhèxiē】 เหล่านี้
都是【dōushì】 ล้วน
增添【zēngtiān】 เพิ่มเติม
足够【zúgòu】 เพียงพอ
喜庆【xǐqìng】 ยินดีปรีดา
气氛【qìfēn】 บรรยากาศ
名称【míngchēng】 ชื่อเรียก
过去【guòqu】 ผ่านไป
传说【chuánshuō】 เรื่องเล่า
为人【wéirén】 การปฎิบัติตัว, ความเป็นคน
带来【dàilái】 นำมา
运气【yùnqi】 โชค
想象【xiǎngxiàng】 จินตนาการ
中的【zhòngdì】 ถูกเป้า
动物【dòngwù】 สัตว์
树木【shùmù】 ต้นไม้
凋蔽【diāobì】 เหี่ยวเฉา
万物【wànwù】 สรรพสิ่ง
生长【shēngzhǎng】 เติบโต
鲜花【xiānhuā】 ดอกไม้สด
如何【rúhé】 เป็นอย่างไร
才能【cáinéng】 ความสามารถ
鞭炮【biānpào】 ประทัด
于是【yúshì】 ดังนั้น
习俗【xísú】 ขนบธรรมเนียมและประเพณี
其实【qíshí】 แท้จริง
烘托【hōngtuō】 การเพิ่มเฉดสีรอบๆ วัตถุเพื่อทำให้วัตถุนั้นเด่นเด่นขึ้นมา
场面【chǎngmiàn】 ฉากในเหตุการณ์
方式【fāngshì】 รูปแบบ
欢乐【huānlè】 มีความสุข
亲人【qīnrén】 ญาติสนิท
团聚【tuánjù】 อยู่พร้อมหน้ากัน
孩子【háizǐ】 เด็กๆ
回家【huíjiā】 กลับบ้าน
欢聚【huānjù】 อยู่พร้อมหน้ากันอย่างมีความสุข
除夕【chúxī】 วันส่งท้ายปีเก่า, การผลัดเปลี่ยนยามค่ำคืน
旧交【jiùjiāo】 เพื่อนเก่า
时候【shíhòu】 เวลา
守岁【shǒusuì】 อยู่จนดึก, อยู่กันทั้งคืนเพื่อต้อนรับปีใหม่
重要【zhòngyào】 สิ่งสำคัญ
之一【zhīyī】 หนึ่งใน
晚上【wǎnshàng】 ตอนกลางคืน
老小【lǎoxiǎo】 grown-ups and children; one’s family.
一起【yīqǐ】 พร้อมกัน
酣饮【hānyǐn】 ดื่มให้เต็มที่
共享【gòngxiǎng】 สนุกสนานร่วมกัน
天伦之乐【tiānlúnzhīlè】 ครอบครัวที่มีความสุข
北方【běifāng】 ทิศเหนือ
地区【dìqū】 พื้นที่,สถานที่
饺子【jiǎozi】 เกี๊ยวซ่า
作法【zuòfǎ】 วิธีทำ
和面【huómiàn】 นวดแป้ง
谐音【xiéyīn】 พ้องเสียง
南方【nánfāng】 ทิศใต้
年糕【niángāo】 เค้กปีใหม่
象征【xiàngzhēng】 เป็นสัญลักษณ์
一年生【yīniánshēng】 ปีเดียว
甜蜜【tiánmì】 หวานชื่น สุขใจ
步步【bùbù】 เป็นขั้นตอน
第一声【dìyīshēng】 เสียงแรกในสี่เสียง (การออกเสียงพินอิน)
钟声【zhōngshēng】 เสียงนาฬิกา
响声【xiǎngshēng】 เสียง(ดัง)
此起彼伏【cǐqǐbǐfú】 ต่อเนื่องกันไปเป็นระลอก
喜气洋洋【xǐqìyángyáng】 ปลื้มปิติยินดี
男女【nánnǚ】 ชายหญิง
穿着【chuānzhuó】 แต่งตัว
盛装【shèngzhuāng】 การแต่งตัวที่หรูหรา
家族【jiāzú】 วงศ์ตระกูล
长者【zhǎngzhě】 ผู้ที่มีอายุสูงกว่า, ผู้อาวุโส
拜年【bàinián】 อวยพรปีใหม่
祝寿【zhùshòu】 อวยพรวันเกิด
儿童【értóng】 เด็ก
压岁钱【yāsuìqián】 เงินที่ให้กับเด็กในวันตรุษจีน(สมัยก่อน)
亲戚【qīnqi】 ญาติ
朋友【péngyǒu】 เพื่อน
相互【xiānghù】 ร่วมกัน
道贺【dàohè】 แสดงความยินดี
祝福【zhùfú】 อวยพร
恭贺【gōnghè】 แสดงความยินดี
恭喜发财【gōngxǐfācái】 ขอให้ร่ำรวย
恭喜【gōngxǐ】 การแสดงความยินดี
热烈【rèliè】 อบอุ่น
不仅【bùjǐn】 ไม่เพียงแต่
洋溢【yángyì】 เต็มเปี่ยม
各地【gèdì】 ทุกที่
大街小巷【dàjiēxiǎoxiàng】 ถนนสายหลักและตรอกเล็กซอยน้อย
地方【dìfang】 สถานที่
街市【jiēshì】 ถนนคนเดิน
狮子【shīzi】 สิงห์โต
龙灯【lóngdēng】 โคมมังกร (โคมไฟ)
庙会【miàohù】 งานศาลจ้าว
期间【qījiān】 ช่วงระยะเวลา
花灯【huādēng】 โคมไฟที่มีลวดลายสวยงาม ใช้ประกวดในเทศกาลโคมไฟ
游人【yóurén】 นักท่องเที่ยว
非凡【fēifán】 อย่างยิ่ง, เหนือชั้น
盛况【shèngkuàng】 โอกาสทอง
空前【kōngqián】 เป็นประวัติการณ์
十五【shíwǔ】 ตัวเลขสิบห้า
元宵节【yuánxiāojié】 เทศกาลโคมไฟ (January 15 on the lunar calendar)
过后【guòhòu】 หลังจากนั้น
真正【zhēnzhèng】 จริงๆ
结束【jiéshù】 จบ, สรุป
汉族【hànzú】 ชนชาติฮั่น (เป็นชนชาติหลักของจีน)
但是【dànshì】 แต่
蒙古【Měnggǔ】 มองโกเลีย
高山【gāoshān】 เทือกเขาสูง, เทือกเขาแอลป์
几个【jīgè】 หลาย
少数民族【shǎoshùmínzú】 ชนเผ่าส่วนน้อย
只是【zhǐshì】 เกือบ, เพียง
过节【guòjié】 เฉลิมฉลองเทศกาล
形式【xíngshì】 รูปร่าง,รูปทรง
自己【zìjǐ】 ด้วยตัวเอง
民族【mínzú】 ชนชาติ
特色【tèsè】 ลักษณะที่พิเศษ
无穷【wúqióng】 ไม่มีที่สิ้นสุด
烟花 【yānhuā】 ดอกไม้ไฟ
爆竹 【bàozhú】 ประทัด
舞狮 【wŭshī】
舞龙 【wŭlóng】
杂耍 【záshuă】
灯谜 【dēngmí】 ปริศนาที่ติดกับตะเกียง
灯会 【dēnghuì】 โคมไฟในงานแสดงต่างๆ
守岁 【shŏusuì】
拜年 【bàinián】 อวยพรวันขึ้นปีใหม่
禁忌 【jìnjì】 คำพูดหรือการกระทำที่ต้องห้ามข้อห้ามในวันตรุษจีน
清明 [qīngmíng] เทศกาลเชงเม้ง
我国 [wǒguó] ประเทศของเรา
节气 [jiéqì] ฤดูกาล
之一 [zhīyī] หนึ่งใน
由于 [yóuyú] เนื่องจาก
比较 [bǐjiào] เปรียบเทียบ, ค่อนข้างจะ
客观 [kèguān] ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
反映 [fǎnyìng] สะท้อน
一年四季 [yīniánsìjì] ปีหนึ่ง
气温 [qìwēn] อุณหภูมิ
方面 [fāngmiàn] ด้าน
变化 [biànhuà] เปลี่ยน
所以 [suǒyǐ] ดังนั้น
古代 [gǔdài] สมัยโบราณ
劳动 [láodòng] ทำงาน(แบบใช้แรงงาน)
人民 [rénmín] ประชาชน
安排 [ānpái] จัดเตรียม
农事 [nóngshì] งานการเกษตร
活动 [huódòng] กิจกรรม
淮南 [HuáiNán] ชื่อสถานที่ – Area code: 0554, Postcode: 232000 (安徽省).
天文 [tiānwén] ดาราศาสตร์
十五 [shíwǔ] สิบห้า
说法 [shuōfa] วิธีการพูด
生长 [shēngzhǎng] เจริญเติบโต
此时 [cǐshí] ในเวลานี้
清洁 [qīngjié] สะอาด
明净 [míngjìng] สะอาดเป็นมันวาว
雨量 [yǔliàng] ปริมาณน้ำฝน
增多 [zēngduō] ปริมาณเพิ่มขึ้น
正是 [zhèngshì] ถูกต้อง
春耕 [chūngēng] การเตรียมดินสำหรับเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิ
时节 [shíjié] ฤดูกาล
明前 [míngqián] ชื่อชาเขียวชนิดหนึ่ง
造林 [zàolín] ปลูกป่า
可见 [kějiàn] มองเห็นได้
这个 [zhègè] อันนี้
农业 [nóngyè] เกษตรกรรม
生产 [shēngchǎn] ผลิต
有着 [yǒuzháo] เพรียบพร้อมไปด้วย
密切 [mìqiè] ใกล้ชิด, สนิทสนม
关系 [guānxi] สัมพันธ์กับ, เกี่ยวข้อง
但是 [dànshì] แต่, แต่ว่า
作为 [zuòwéi] การกระทำ สามารถปฏิบัติได้ผล
节日 [jiérì] เทศกาล
纯粹 [chúncuì] บริสุทธิ์
有所 [yǒusuǒ] ที่มีขอบเขต, ค่อนข้าง
不同 [bùtóng] ไม่เหมือน
时令 [shílìng] ฤดูกาล
顺序 [shùnxù] ตามลำดับ
标志 [biāozhì] สัญลักษณ์
包含 [bāohán] ครอบคลุม
一定 [yīdìng] แน่นอน
风俗 [fēngsú] ประเพณี
某种 [mǒuzhǒng] บางสิ่งบางอย่าง
纪念 [jìniàn] ระลึกถึง
意义 [yìyì] ความหมาย
传统 [chuántǒng] ประเพณีที่สืบทอดกันมา
重要 [zhòngyào] สิ่งสำคัญ
祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้
日子 [rìzi] วัน, วันเวลา
俗称 [súchēng] ชื่อเรียกทั่วไป
上坟 [shàngfén] ไปเซ่นไหว้ผู้ตายที่หน้าสุสาน
死者 [sǐzhě] ผู้ตาย
汉族 [hànzú] ชนชาติฮั่น
一些 [yīxiē] เล็กน้อย
少数民族 [shǎoshùmínzú] ชนส่วนน้อย
大多 [dàduō] ส่วนมาก ส่วนใหญ่
都是 [dōushì] ล้วนแต่
按照 [ànzhào] ตาม
习俗 [xísú] ความเคยชิน, ประเพณีนิยม
人们 [rénmén] ผู้คน
携带 [xiédài] ถือติดตัว, พาไปด้วย
酒食 [jiǔshí] อาหารและเครื่องดื่ม
果品 [guǒpǐn] ผลไม้
纸钱 [zhǐqián] กระดาษเงินกระดาษทอง ที่ชาวจีนใช้เผาเซ่นไหว้เจ้าหรือบรรพบุรุษ
物品 [wùpǐn] สิ่งของ
墓地 [mùdì] สุสาน
食物 [shíwù] อาหาร
亲人 [qīnrén] ญาติพี่น้อง
焚化 [fénhuà] เผา
坟墓 [fénmù] หลุมฝังศพ
然后 [ránhòu] หลังจากนั้น
叩头 [kòutóu] แสดงความเคารพโดยคุกเข่าลงเอาหน้าผากแตะพื้น
行礼 [xínglǐ] แสดงความเคารพ
最后 [zuìhòu] สุดท้าย, ท้ายสุด
回家 [huíjiā] กลับบ้าน (homeward)
唐代 [tángdài] ราชวงศ์ถัง (the Tang Dynasty)
诗人 [shīrén] กวี (poet)
纷纷 [fēnfēn] เซ็งแซ่ เกรียวกราว
路上 [lùshàng] บนท้องถนน, ระหว่างเดินทาง
行人 [xíngrén] คนเดินถนน
借问 [jièwèn] ขอรบกวนถาม
酒家 [jiǔjiā] เดิมหมายถึงร้านขายไวน์ หรือภัตตาคาร,ปัจจุบันใช้เป็นชื่อภัตตาคาร
何处 [héchǔ] จากที่ไหน
牧童 [mùtóng] เด็กเลี้ยงวัว, เด็กเลี้ยงแกะ
特殊 [tèshū] พิเศษ
气氛 [qìfēn] บรรยากาศ
踏青 [tàqīng] ไปเดินเล่นที่ชานเมืองในฤดูใบไม้ผลิ
阳历 [yánglì] ปฎิทินสุริยคติ (solar calendar)
每年 [měinián] ทุกปี
之间 [zhījiān] ระหว่าง
春光 [chūnguāng] ทัศนียภาพในฤดูใบไม้ผลิ
明媚 [míngmèi] ทัศนียภาพสวยวิจิตรตระการตา
春游 [chūnyóu] ท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิ
时候 [shíhòu] ช่วงเวลา, ระยะเวลา
古人 [gǔrén] ยุคโบราณ
开展 [kāizhǎn] พัฒนา
一系列 [yīxìliè] ต่อเนื่องกัน
体育 [tǐyù] พลศึกษา
直到 [zhídào] จนถึง
今天 [jīntiān] วันนี้
祖先 [zǔxiān] บรรพบุรุษ
悼念 [dàoniàn] อาลัย
盛行 [shèngxíng] แพร่หลายอย่างกว้างขวาง, เป็นที่นิยม

ศัพท์จีน ผลไม้ 水果

水果市场 [shuǐguǒ shìchǎng] ตลาดผลไม้
水果 [shuǐguǒ] ผลไม้
瓜 [guā] แตง
西瓜 [xīguā] แตงโม
蛋焦 [dàn jiāo] กล้วยไข่
粉焦 [fěn jiāo] กล้วยน้ำว้า
香蕉 [xiāng jiāo] กล้วยหอม
奇异果 [qíyìguǒ] กีวี
猕猴桃 [míhóutáo] กีวี่
火龙果 [huǒ lóng guǒ] แก้วมังกร
波罗蜜 [bō luó mì] ขนุน
红毛丹 [hóng máo dān] เงาะ
樱桃 [yīng táo] เชอร์รี่
甜瓜 [tián guā] แตงไทย
西瓜 [xī guā] แตงโม
石榴 [shí liú] ทับทิม
榴莲 [liú lián] ทุเรียน
番荔枝 [fān lì zhī] น้อยหน่า
番石榴 [fān shí liú] ฝรั่ง
红枣 [hóng zǎo] พุทราแดง
酸豆,罗望子 [suān dòu, luó wàng zi] มะขาม
柠檬 [níng méng] มะนาว
椰子 [yé zi] มะพร้าว
青椰 [qīng yé] มะพร้าวอ่อน
杨桃 [yáng táo] มะเฟือง
芒果 [máng guǒ] มะม่วง
木瓜 [mù guā] มะละกอ
山竹 [[shān zhú] มังคุด
人心果 [rén xīn guǒ] ละมุด
龙眼 [lóng yǎn] ลำไย
荔枝 [lì zhī] ลิ้นจี่
桃子 [táo zi] ลูกท้อ
柿子 [shì zi] ลูกพลับ
草莓 [cǎo méi] สตรอเบอรี่
橘子 [jú zi] ส้ม
橙子 [chéngzi] ส้มเช้ง
柚子 [yòu zi] ส้มโอ
菠萝,凤梨[bō luó, fèng lí] สัปปะรด
梨 [lí] สาลี่
葡萄 [pú táo] องุ่น
苹果 [píng guǒ] แอปเปิ้ล
水果 [shuǐguǒ] ผลไม้
梨 [lí] สาลี่
樱桃 [yīngtáo] เชอร์รี่

ศัพท์จีน ร่างกาย 身体

ส่วนหัวศรีษะ
头 [tóu] ศรีษะ
头发 [tóu fà] เส้นผม
脑 [nǎo] สมอง
头壳 [tóuké] หัวกะโหลก
ส่วนใบหน้า

脸 [liǎn], 面容 [miànróng], 脸容หน้า,ใบหน้า
面颊 [miànjiá] แก้ม
太阳穴 [tàiyángxué] ขมับ
眉毛 [méimáo] ขนคิ้ว
下巴 [xiàbā] คาง
酒窝 [jiǔwō] ลักยิ้ม
胡子 [húzi] หนวดเครา
胡须 [húxū] หนวดเครา
脸,面 [liǎn,miàn] ใบหน้า
前额 [qián é] หน้าผาก
ส่วนตา

眼睛 [yǎnjīng] ตา
睫毛 [jiémáo] ขนตา
视神经 [shìshénjīng] ประสาทตา
眼球,眼珠 [yǎnqiú, yǎnzhū] ลูกตา
眼睑,眼皮 [yǎnjiǎn,yǎnpí] หนังตา
ส่วนหู

耳朵 [ěrduǒ] หู
耳根 [ěrgēn] กกหู
耳膜 [ěrmó] แก้วหู
内耳 [nèi ěr] ช่องในหู
耳垂 [ěrchuí] ติ่งหู
耳郭 [ěrguō] ใบหู
ส่วนคอ

脖子 [bózi] ลำคอ
喉咙 [hóulóng] คอหอย
脖根 [bógēn] ต้นคอ
喉结 [hóujié] ลูกกระเดือก
ส่วนจมูก

鼻子 [bízi] จมูก
鼻毛 [bímáo] ขนจมูก
鼻梁 [bíliáng] ดั้งจมูก
鼻腔 [bíqiāng] โพรงจมูก
鼻孔 [bíkǒng] รูจมูก
ส่วนปาก

嘴 [zuǐ] ปาก
口腔 [kǒuqiāng] ช่องปาก
上腭 [shàng è] เพดานปาก
牙,齿 [yá,chǐ] ฟัน
臼齿 [jiùchǐ] ฟันกราม
犬齿 [quǎnchǐ] ฟันเขี้ยว
犬齿 [quǎnchǐ] ฟันน้ำนม
门牙 [ményá] ฟันหน้า
嘴角 [zuǐjiǎo] มุมปาก
嘴唇 [zuǐchún] ริมฝีปาก
牙根 [yágēn] รากฟัน
齿龈 [chǐyín] เหงือก
舍 [shě] ลิ้น
ส่วนแขน-มือ

手心 [shǒuxīn] กลางฝ่ามือ อุ้งมือ
拳 [quán] กำปั้น
臂弯 [bìwān] ข้อพับ
手腕 [shǒuwàn] ข้อมือ
臂肘 [bìzhǒu] ข้อศอก
手臂 [shǒubì] แขน
上臂 [shàngbì] ต้นแขน
中指 [zhōngzhǐ] นิ้วกลาง
小指 [xiǎozhǐ] นิ้วก้อย
食指 [shízhǐ] นิ้วชี้
无名指 [wúmíngzhǐ] นิ้วนาง
手指 [shǒuzhǐ] นิ้วมือ
拇指 [mǔzhǐ] นิ้วหัวแม่มือ
指尖 [zhǐjiān] ปลายนิ้ว
手掌 [shǒuzhǎng] ฝ่ามือ
手 [shǒu] มือ
右手 [yòushǒu] มือขวา
左手 [zuǒshǒu] มือซ้าย
手纹 [shǒuwén] ลายมือ
指甲 [zhǐjiǎ] เล็บมือ
生命线 [shēngmìngxiàn] เส้นชีวิต
智慧线 [zhìhuìxiàn] เส้นสมอง
感情线 [gǎnqíngxiàn] เส้นหัวใจ
手背 [shǒubèi] หลังมือ
ส่วนลำตัว
腋毛 [yèmáo] ขนรักแร้
乳房 [rǔfáng] ทรวงอก
肛门 [gāngmén] ทวารหนัก
肚子 [dùzi] ท้อง
小肚子 [xiǎodùzi] ท้องน้อย
肩膀 [jiānbǎng] บ่า
腋窝 [yèwō] รักแร้
背部 [bèibù] ส่วนหลัง
肚脐 [dùqí] สะดือ
臀部 [túnbù] สะโพก
脊背 [jíbèi] สันหลัง
胸部 [xiōngbù] หน้าอก
乳头 [rǔ tóu] หัวนม
肩头 [jiāntóu] หัวไหล่
腰 [yāo] เอว
ส่่วนเท้า

腿 [tuǐ] ขา
大腿 [dàtuǐ] ขาอ่อน
脚趾 [jiáozhǐ] นิ้วเท้า
小腿 [xiaotui]น่อง
脚跟 [jiáogēn]ส้นเท้า
膝盖 [xīgài] หัวเข่า
脚/ 足 [jiăo/zú] เท้า
ส่วนที่เป็นกระดูก

骨头 [gǔtou] กระดูก(bone)
颅骨 [lúgǔ] กะโหลกศีรษะ(skull)
顶骨 [dǐnggǔ] กระดูกข้างขม่อม
额骨 [égǔ] กระดูกหน้าผาก
颧骨[quángǔ] กระดูกโหนกแก้ม(cheekbone)
颞骨 [niègǔ] กระดูกขมับ(temporal bone)
鼻骨 [bígǔ] กระดูกจมูก
上颌骨 [shànghégǔ] กระดูกขากรรไกรบน
下颌骨 [xiàhégǔ] กระดูกขากรรไกรล่าง
颈椎 [jǐngzhuī] กระดูกคอ
肋骨 [lèigǔ] กระดูกซี่โครง
肋软骨 [lèiruǎngǔ] กระดูกซี่โครงอ่อน
胸骨 [xiōnggǔ] กระดูกหน้าอก(breastbone)
脊骨 [jǐgǔ] กระดูกสันหลัง(backbone)
锁骨 [suógǔ] กระดูกไหปลาร้า(collarbone)
肩胛骨 [jiānjiǎgǔ] กระดูกสะบัก(scapula)
尺骨 [chǐgǔ] กระดูกแขนท่อนล่าง
桡骨 [ráogǔ] กระดูกแขนท่อนบน
腕骨 [wàngǔ] กระดูกข้อมือ
掌骨 [zhǎnggǔ] กระดูกฝ่ามือ
指骨 [zhǐgǔ] กระดูกนิ้วมือ
骶骨 [dǐgǔ] กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ(sacrum)
尾骨 [wéigǔ] กระดูกก้นกบ(tailbone)
髋骨 [kuāngǔ] กระดูกตะโพก(hipbone)
肱骨 [gōnggǔ] กระดูกต้นแขน
骨节 [gǔjié] ข้อกระดูก
髌骨 [bìngǔ] กระดูกสะบ้าหัวเข่า(kneecap)
胫骨 [jìnggǔ] กระดูกหน้าแข้ง(shin bone)
腓骨 [féigǔ] กระดูกน่อง(อยู่ท่อนหลังกระดูกหน้าแข้ง)
跗骨 [fūgǔ] กระดูกข้อเท้าส่วนบน
蹠骨 [zhígǔ] กระดูกฝ่าเท้า(metatarsal bones)
趾骨 [zhígǔ] กระดูกนิ้วเท้า
ส่วนที่เป็นของเหลว

淋巴 [línbā] น้ำเหลือง
血液 [xuèyè] โลหิต
อวัยวะภายใน

内脏 [nèizàng] เครื่องใน
胰 [yí] ตับอ่อน
ส่วนอวัยวะภายในตันทั้ง 5(五脏 [wǔzàng] )

肝 [gān] ตับ
心 [xīn] หัวใจ
脾 [pí] ม้าม
肺 [fèi] ปอด
肾 [shèn] ไต
อวัยวะกลวงทั้ง 6 (六腑 [liùfǔ] )

胆 [dǎn] ถุงน้ำดี
小肠 [xiǎocháng] ลำไส้เล็ก
胃 [wèi] กระเพาะอาหาร
大肠 [dàcháng] ลำไส้ใหญ่
膀胱 [pángguāng] กระเพาะปัสสาวะ
三焦 [sānjiāo] ซานเจียว
อวัยวะกลวงพิเศษทั้ง 6(奇恒之府)

脑 [nǎo] สมอง
髓 [suǐ] ไขสันหลัง
骨 [gǔ] กระดูก
脉 [mài] เส้นเลือด
胆 [dǎn] ถุงน้ำดี
女子胞 [nǚzǐbāo] มดลูก

ศัพท์จีน จังหวัดในประเทศไทย

1 กรุงเทพมหานคร 曼谷 [màn gǔ] Bangkok
2 กระบี่ 甲米 [jiǎ mǐ] Krabi
3 กาญจนบุรี 北碧 [běi bì] Kanchana Buri
4 กาฬสินธุ์ 胶拉信 [jiāo lā xìn] Kalasin
5 กำแพงเพชร 甘烹碧 [gān pēng bì] Kamphaeng Phet
6 ขอนแก่น 孔敬 [kǒng jìng] Khon Kaen
7 จันทบุรี 尖竹汶 [jiān zhú wèn] Chantha Buri
8 ฉะเชิงเทรา 北柳 [běi liǔ] Cha Choeng Sao
9 ชลบุรี 春武里 [chūn wǔ lǐ] Chon Buri
10 ชัยนาท 猜纳 [cāi nà] Chai Nat
11 ชัยภูมิ 猜也奔 [cāi yě bēn] Chaiyaphum
12 ชุมพร 春蓬 [ chūn péng] Chumphon
13 เชียงราย 昌莱 [chāng lái] Chiang Rai
14 เชียงใหม่ 清迈 [qīng mài] Chiang Mai
15 ตรัง 董里 [dǒng lǐ] Trang
16 ตราด 哒叻 [dālè] Trat
17 ตาก 达 [dá] Tak
18 นครนายก 那空那育 [nà kōng nà yù] Nakhon Nayok
19 นครปฐม 佛统 [fó tǒng] Nakhon Pathom
20 นครพนม 那空帕农 [nà kōng pà nóng] Nakhon Phanom
21 นคราชสีมา 呵叻 [hē lè] Nakhon Rajcha Sima
22 นครศรีธรรมราช 洛坤 [luò kūn] Nakhon Sri Thamaraj
23 นครสวรรค์ 那空沙旺 [nà kōng shā wàng] Nakhon Sawan
24 นนทบุรี 暖武里 [nuǎn wǔ lǐ] Nontha Buri
25 นราธิวาส 陶公 [táo gōng] Nara Thiwat
26 น่าน 难 [nán] Nan
27 บุรีรัมย์ 武里喃 [wǔ lǐ nán] Buri Ram
28 ปทุมธานี 巴吞他尼 [bā tūn tā ní ] Pathum Thani
29 ประจวบคีรีขันธ์ 巴蜀 [bā shǔ] Prachuap Khiri Khan
30 ปราจีนบุรี 巴真武里, 巴真府 [bāzhēnwǔlǐ] Prachin Buri
31 ปัตตานี 北大年 [běi dà nián ] Pattani
32 พระนครศรีอยุธยา 大城 [dà chéng ] Phra Nakhon Sri Ayutthaya
33 พะเยา 碧瑶 [bì yáo ] Phayao
34 พังงา 攀牙 [pān yá ] Phang Nga
35 พัทลุง 博他仑 [bó tā lún] Phatthalung
36 พิจิตร 披集 [pī jí ] Phichit
37 พิษณุโลก 彭世洛 [péng shì luò] Phit Sanulok
38 เพชรบุรี 佛丕 [fó pī] Phetcha Buri
39 เพชรบูรณ์ 碧差汶 [bì chā wèn ] Phetchabun
40 แพร่ 帕 [pà] Phrae
41 ภูเก็ต 普吉 pǔ jí Phuket
42 มหาสารคาม 吗哈沙拉堪 [ma hā shā lā kān] Maha Sarakham
43 มุกดาหาร 莫拉限 [mò lā xiàn ] Muk Dahan
44 แม่ฮ่องสอน 夜丰颂 [yè fēng sòng] Mae Hong Son
45 ยโสธร 益梭通 [yì suō tōng ] Ya Sothon
46 ยะลา 也拉 [yělā] Yala
47 ร้อยเอ็ด 黎逸 [lí yì] Roi Et
48 ระนอง 拉农 [lā nóng] Ranong
49 ระยอง 罗勇 [luó yǒng] Rayong
50 ราชบุรี 叻丕 [lè pī] Rajcha Buri
51 ลพบุรี 华富里 [huá fù lǐ] Lop Buri
52 ลำปาง 喃邦 [nán bāng] Lampang
53 ลำพูน 喃奔 [nán bēn] Lamphun
54 เลย 黎 [lí] Loei
55 ศรีสะเกษ 四色菊 [sì sè jú] Si Saket
56 สกลนคร 沙功那空 [shā gōng nà kōng] Sakon Nakhon
57 สงขลา 宋卡 [sòng kǎ] Songkhla
58 สตูล 沙敦 [shā dūn] Satun
59 สมุทรปราการ 北榄 [běi lǎn] Samut Prakan
60 สมุทรสงคราม 夜功 [yè gōng] Samut Songkhram
61 สมุทรสาคร 龙仔厝 [lóng zǐ cuò] Samut Sakhon
62 สระแก้ว 萨缴 [sà jiǎo] Sra Kiao
63 สระบุรี 北标 [běi biāo] Sara Buri
64 สิงห์บุรี 信武里 [xìn wǔ lǐ] Sing Buri
65 สุโขทัย 素可泰 [sù kě tài] SuKhothai
66 สุพรรณบุรี 素攀 [sù pān] Suphan Buri
67 สุราษฎร์ธานี 万仑 [wàn lún] Surat Thani
68 สุรินทร์ 素辇 [sù niǎn] Surin
69 หนองคาย 廊开 [láng kāi] Nongkai
70 หนองบัวลำภู 廊磨南蒲 [láng mó nán pú] Nong Bua Lumphu
71 อ่างทอง 红统 [hóng tǒng] Ang Thong
72 อำนาจเจริญ 庵纳乍能 [ān nà zhà néng] Amnat Charoen
73 อุดรธานี 乌隆 [wū lóng] Udon Thani
74 อุตรดิตถ์ 程逸 [chéng yì] Utta Radit
75 อุทัยธานี 乌泰他尼 [wū tài tā ní] Uthai Thani
76 อุบลราชธานี 乌汶 [wū wèn] Ubon Rajchathani
77 บึงกาฬ 汶干府 [wèngànfǔ] Buengkal Provice

📌เชียงใหม่ 清迈
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 清迈府治县 qīngmàifǔ zhìxiàn Mueang Chiang Mai
อำเภอจอมทอง 宗通县 zōng tōngxiàn Amphoe Chom Thong
อำเภอแม่แจ่ม 湄曾县 méicéng xiàn Amphoe Mae Chaem
อำเภอเชียงดาว 清道县 (清佬县) qīngdào xiàn   ( qīnglǎoxiàn ) Amphoe Chiang Dao
อำเภอดอยสะเก็ด 堆沙革县 duīshāgéxiàn Amphoe Doi Saket
อำเภอแม่แตง 湄登县 méidēngxiàn Amphoe Mae Taeng
อำเภอแม่ริม 湄林县 méi línxiàn Amphoe Mae Rim
อำเภอสะเมิง 沙孟县 shā mèngxiàn Amphoe Samoeng
อำเภอฝาง 芳县 fāngxiàn Amphoe Fang
อำเภอแม่อาย 湄艾县 méiàixiàn Amphoe Mae Ai
อำเภอพร้าว 帕劳县 pàláo xiàn Amphoe Phrao
อำเภอสันป่าตอง 讪巴东县 shàn bādōngxiàn Amphoe San Pa Tong
อำเภอสันกำแพง 山甘烹县 shāngān pēngxiàn Amphoe San Kamphaeng
อำเภอสันทราย 讪赛县 shànsài xiàn Amphoe San Sai
อำเภอหางดง 杭东县 hángdōngxiàn Amphoe Hang Dong
อำเภอฮอด 荷县 hexiàn Amphoe Hot
อำเภอดอยเต่า 堆道县 duīdào xiàn Amphoe Doi Tao
อำเภออมก๋อย 翁桂县 wēngguìxiàn Amphoe Omkoi
อำเภอสารภี 沙拉披县 shālā pīxiàn Amphoe Saraphi
อำเภอเวียงแหง 渊亨县 yuānhēngxiàn Amphoe Wiang Haeng
อำเภอไชยปราการ 猜巴干县 cāibā gànxiàn Amphoe Chai Prakan
อำเภอแม่วาง 湄旺县 méiwàngxiàn Amphoe Mae Wang
อำเภอแม่ออน 湄翁县 méiwēng xiàn Amphoe Mae On
อำเภอดอยหล่อ 堆洛县 duīluòxiàn Amphoe Doi Lo
กัลยาณิวัฒนา 加拉雅尼瓦他那县 jiālā yǎní wǎ tā nàxiàn Amphoe Galyani Vadhana

📌เชียงราย 清萊府
อำเภอเมืองเชียงราย 清莱府治县 qīnglái fǔzhì xiàn Mueang Chiang Rai
อำเภอเวียงชัย 渊猜县 yuān cāixiàn Amphoe Wiang Chai
อำเภอเชียงของ 清孔县 qīngkǒng xiàn Amphoe Chiang Khong
อำเภอเทิง 汤县 tāngxiàn Amphoe Thoeng
อำเภอพาน 潘县 pānxiàn Amphoe Phan
อำเภอป่าแดด 巴代县 bā dàixiàn Amphoe Pa Daet
อำเภอแม่จัน 湄占县 méizhànxiàn Amphoe Mae Chan
อำเภอเชียงแสน 清盛县 qīngshèng xiàn Amphoe Chiang Saen
อำเภอแม่สาย 湄赛县 méisài xiàn Amphoe Mae Sai
อำเภอแม่สรวย 湄岁县 méisuì xiàn Amphoe Mae Suai
อำเภอเวียงป่าเป้า 渊巴宝县 yuānbābǎoxiàn Amphoe Wiang Pa Pao
อำเภอพญาเม็งราย 帕雅门莱县 pàyǎménláixiàn Amphoe Phaya Mengrai
อำเภอเวียงแก่น 渊根县 yuāngēnxiàn Amphoe Wiang Kaen
อำเภอขุนตาล 坤丹县 kūndānxiàn Amphoe Khun Tan
อำเภอแม่ฟ้าหลวง 湄法銮县 méifǎluánxiàn Amphoe Mae Fa Luang
อำเภอแม่ลาว 湄佬县 méilǎoxiàn Amphoe Mae Lao
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 渊清荣县 yuānqīng róngxiàn Amphoe Wiang Chiang Rung
อำเภอดอยหลวง 堆銮县 duīluánxiàn Amphoe Doi Luang

📌ลำปาง 南邦府
อำเภอเมืองลำปาง 南邦府治县 nánbāng fǔzhì xiàn Mueang Lampang
อำเภอแม่เมาะ 湄莫县 méimòxiàn Amphoe Mae Mo
อำเภอเกาะคา 阁卡县 gékǎxiàn Amphoe Ko Kha
อำเภอเสริมงาม 森南县 sēn nánxiàn Amphoe Soem Ngam
อำเภองาว 敖县 áoxiàn Amphoe Ngao
อำเภอแจ้ห่ม 寨洪县 zhài hóngxiàn Amphoe Chae Hom
อำเภอวังเหนือ 旺挪县 wàng nuóxiàn Amphoe Wang Nuea
อำเภอเถิน 腾县 téngxiàn Amphoe Thoen
อำเภอแม่พริก 湄普里县 méi pǔlǐ xiàn Amphoe Mae Phrik
อำเภอแม่ทะ 湄他县 méitā xiàn Amphoe Mae Tha
อำเภอสบปราบ 索巴拉县 suǒ bālā xiàn Amphoe Sop Prap
อำเภอห้างฉัตร 杭察县 hángcháxiàn Amphoe Hang Chat
อำเภอเมืองปาน 孟班县 mèngbānxiàn Amphoe Mueang Pan

📌ลำพูน 南奔府
อำเภอเมืองลำพูน 南奔府治县 nánbēn fǔzhì xiàn Mueang Lamphun
อำเภอแม่ทา 湄他县 méitā xiàn Amphoe Mae Tha
อำเภอบ้านโฮ่ง 班洪县 bānhóngxiàn Amphoe Ban Hong
อำเภอลี้ 里县 lǐ xiàn Amphoe Li
อำเภอทุ่งหัวช้าง 通霍昌县 tōnghuòchāngxiàn Amphoe Thung Hua Chang
อำเภอป่าซาง 巴桑县 bāsāng xiàn Amphoe Pa Sang
อำเภอบ้านธิ 班提县 bān tíxiàn Amphoe Ban Thi
อำเภอเวียงหนองล่อง 渊农隆县 yuānnónglōng xiàn Amphoe Wiang Nong Long

📌แม่ฮ่องสอน 夜丰颂府
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 夜丰颂府治县 yèfēngsòng fǔzhì xiàn Mueang Mae Hong Son
อำเภอขุนยวม 坤荣县 kūn róngxiàn Amphoe Khun Yuam
อำเภอปาย 拜县 bàixiàn Amphoe Pai
อำเภอแม่สะเรียง 迈萨良县 màisàliángxiàn Amphoe Mae Sariang
อำเภอแม่ลาน้อย 湄拉内县 méilānèi xiàn Amphoe Mae La Noi
อำเภอสบเมย 索梅县 suǒ méixiàn Amphoe Sop Moei
อำเภอปางมะผ้า 邦玛帕县 bāng mǎpàxiàn Amphoe Pangmapha

📌น่าน 难府
อำเภอเมืองน่าน 难府府治县 nànfǔ fǔzhì xiàn Amphoe Mueang Nan
อำเภอแม่จริม 湄差林县 méichāi línxiàn Amphoe Mae Charim
อำเภอบ้านหลวง 班銮县 bānluánxiàn Amphoe Ban Luang
อำเภอนาน้อย 纳内县 nànèixiàn Amphoe Na Noi
อำเภอปัว 磨县 móxiàn Amphoe Pua
อำเภอท่าวังผา 塔旺帕县 tǎwàng pàxiàn Amphoe Tha Wang Pha
อำเภอเวียงสา 渊沙县 yuān shāxiàn Amphoe Wiang Sa
อำเภอทุ่งช้าง 通昌县 tōngchāngxiàn Amphoe Thung Chang
อำเภอเชียงกลาง 清格朗县 qīnggé lǎngxiàn Amphoe Chiang Klang
อำเภอนาหมื่น 那蒙县 nàméngxiàn Amphoe Na Muen
อำเภอสันติสุข 讪滴素县 shàn dīsù xiàn Amphoe Santi Suk
อำเภอบ่อเกลือ 博格勒县 bógé lèxiàn Amphoe Bo Kluea
อำเภอสองแคว 颂威县 sòng wēixiàn Amphoe Song Khwae
อำเภอภูเพียง 普平县 pǔpíngxiàn Amphoe Phu Phiang
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 乍伦帕杰县 zhàlúnpàjié xiàn Amphoe Chaloem Phra Kiat

📌พะเยา 帕尧府
เมืองพะเยา 帕尧府治县 pàyáo fǔzhì xiàn Mueang Phayao
จุน 春县 chūnxiàn Chun
เชียงคำ 清堪县 qīngkānxiàn Chiang Kham
เชียงม่วน 清曼县 qīngmànxiàn Chiang Muan
ดอกคำใต้ 多堪代县 duōkān dàixiàn Dok Khamtai
ปง 邦县 bāng xiàn Pong
แม่ใจ 湄猜县 méicāixiàn Mae Chai
ภูซาง 普桑县 pǔsāngxiàn Phu Sang
ภูกามยาว 普甘尧县 pǔgānyáoxiàn Phu Kamyao

📌แพร่ 帕府
เมืองแพร่ 帕府府治县 pàfǔ fǔzhì xiàn Mueang Phrae
ร้องกวาง 隆光县 lōngguāngxiàn Rong Kwang
ลอง 隆县 lōngxiàn Long
สูงเม่น 颂门县 sòngménxiàn Sung Men
เด่นชัย 登猜县 dēngcāixiàn Den Chai
สอง 颂县 sòngxiàn Song
วังชิ้น 旺钦县 wàngqīnxiàn Wang Chin
หนองม่วงไข่ 农孟开县 nóngmèng kāixiàn Nong Muang Khai

📌อุตรดิตถ์ 程逸府
เมืองอุตรดิตถ์ 程逸府治县 (乌达腊迪府治县) chéngyì fǔzhì xiàn   ( wūdá làdí fǔzhì xiàn ) Mueang Uttaradit
ตรอน 德伦县 délún xiàn Tron
ท่าปลา 塔布拉县 tǎ bùlā xiàn Tha Pla
น้ำปาด 南巴县 nán bāxiàn Nam Pat
ฟากท่า 法塔县 fǎtǎxiàn Fak Tha
บ้านโคก 班科县 bānkē xiàn Ban Khok
พิชัย 披猜县 pī cāixiàn Phichai
ลับแล 拉莱县 lāláixiàn Laplae
ทองแสนขัน 通盛坎县 tōngshèng kǎnxiàn Thong Saen Khan

📌อำนาจเจริญ 安纳乍伦府
เมืองอำนาจเจริญ 安纳乍伦府治县 ānnàzhàlún fǔzhì xiàn Mueang Amnat Charoen
ชานุมาน 差努曼县 chāi nǔmàn xiàn Chanuman
ปทุมราชวงศา 巴通叻差旺县 bātōng lè chāiwàngxiàn Pathum Ratchawongsa
พนา 帕纳县 pànàxiàn Phana
เสนางคนิคม 色南卡尼空县 sè nánkǎ níkōngxiàn Senangkhanikhom
หัวตะพาน 华达潘县 huádá pānxiàn Hua Taphan
ลืออำนาจ 勒安纳县 lèānnàxiàn Lue Amnat

📌บึงกาฬ 汶干府
เมืองบึงกาฬ 汶干府治县 wèngàn fǔzhì xiàn Mueang Bueng Kan
พรเจริญ 蓬乍伦县 péngzhàlúnxiàn Phon Charoen
โซ่พิสัย 索披赛县 suǒpīsài xiàn So Phisai
เซกา 社加县 shèjiāxiàn Seka
ปากคาด 巴卡县 bākǎ xiàn Pak Khat
บึงโขงหลง 汶孔隆县 wènkǒng lōngxiàn Bueng Khong Long
ศรีวิไล 是威莱县 shì wēiláixiàn Si Wilai
บุ่งคล้า 邦卡县 bāng kǎxiàn Bung Khla

📌บุรีรัมย์ 武里南府
เมืองบุรีรัมย์ 武里南府治县 wǔlǐnán fǔzhì xiàn Mueang Buriram
คูเมือง 库芒县 kùmáng xiàn Khu Mueang
กระสัง 甲桑县 jiǎsāngxiàn Krasang
นางรอง 娘隆县 nianglōngxiàn Nang Rong
หนองกี่ 农吉县 nóng jíxiàn Nong Ki
ละหานทราย 拉汉赛县 lāhànsài xiàn Lahan Sai
ประโคนชัย 巴坤猜县 bākūn cāixiàn Prakhon Chai
บ้านกรวด 班瓜县 bānguāxiàn Ban Kruat
พุทไธสง 普泰颂县 pǔtàisòngxiàn Phutthaisong
ลำปลายมาศ 郎拜玛县 lángbàimǎxiàn Lam Plai Mat
สตึก 沙兑县 shāduì xiàn Satuek
ปะคำ 巴堪县 bākānxiàn Pakham
นาโพธิ์ 纳普县 nàpǔxiàn Na Pho
หนองหงส์ 农红县 nónghóngxiàn Nong Hong
พลับพลาชัย 帕帕猜县 pàpà cāixiàn Phlapphla Chai
ห้วยราช 会叻县 huì lè xiàn Huai Rat
โนนสุวรรณ 农素万县 nóngsù wànxiàn Non Suwan
ชำนิ 占尼县 zhànníxiàn Chamni
บ้านใหม่ไชยพจน์ 班迈猜亚普县 bānmài cāiyà pǔxiàn Ban Mai Chaiyaphot
โนนดินแดง 农丁登县 nóngdīng dēngxiàn Non Din Daeng
บ้านด่าน 班丹县 bāndānxiàn Ban Dan
แคนดง 肯东县 kěndōngxiàn Khaen Dong
เฉลิมพระเกียรติ 乍伦帕革县 zhàlúnpàgéxiàn Chaloem Phra Kiat

📌ชัยภูมิ 猜也蓬府
เมืองชัยภูมิ 猜也蓬府治县 cāi yě péng fǔzhì xiàn Mueang Chaiyaphum
บ้านเขว้า 班考县 bān kǎoxiàn Ban Khwao
คอนสวรรค์ 坤沙万县 kūnshā wànxiàn Khon Sawan
เกษตรสมบูรณ์ 甲色颂汶县 jiǎsè sòngwènxiàn Kaset Sombun
หนองบัวแดง 农博登县 nóngbódēngxiàn Nong Bua Daeng
จัตุรัส 乍都拉县 zhà dōu lāxiàn Chatturat
บำเหน็จณรงค์ 班内那隆县 (那隆县) bānnèi nàlōngxiàn   ( nàlōngxiàn ) Bamnet Narong
หนองบัวระเหว 农博拉韦县 nóng bólā wéixiàn Nong Bua Rawe
เทพสถิต 贴沙提县 tiēshā tíxiàn Thep Sathit
ภูเขียว 普胶县 pǔ jiāoxiàn Phu Khiao
บ้านแท่น 班滕县 bān téngxiàn Ban Thaen
แก้งคร้อ 庚克罗县 gēng kèluó xiàn Kaeng Khro
คอนสาร 空珊县 kōngshānxiàn Khon San
ภักดีชุมพล 帕滴春蓬县 pàdī chūnpéng xiàn Phakdi Chumphon
เนินสง่า 嫩沙雅县 nèn shāyǎxiàn Noen Sa-nga
ซับใหญ่ 沙艾县 shāàixiàn Sap Yai

📌กาฬสินธุ์ 加拉信府
เมืองกาฬสินธุ์ 加拉信府治县 jiālā xìn fǔzhì xiàn Mueang Kalasin
นามน 那蒙县 nàméngxiàn Na Mon
กมลาไสย 甲马拉赛县 jiǎ mǎlā sàixiàn Kamalasai
ร่องคำ 荣堪县 róngkānxiàn Rong Kham
กุฉินารายณ์ 古奇那莱县 gǔqí nàláixiàn Kuchinarai
เขาวง 考翁县 kǎowēng xiàn Khao Wong
ยางตลาด 央达拉县 yāng dálā xiàn Yang Talat
ห้วยเม็ก 会梅县 huì méixiàn Huai Mek
สหัสขันธ์ 沙哈坎县 shāhākǎnxiàn Sahatsakhan
คำม่วง 堪孟县 kān mèngxiàn Kham Muang
ท่าคันโท 他堪托县 tākāntuōxiàn Tha Khantho
หนองกุงศรี 农恭是县 nónggōngshì xiàn Nong Kung Si
สมเด็จ 颂代县 sòng dàixiàn Somdet
ห้วยผึ้ง 会彭县 huì péngxiàn Huai Phueng
สามชัย 讪猜县 shàn cāixiàn Sam Chai
นาคู 那库县 nàkù xiàn Na Khu
ดอนจาน 东占县 dōngzhànxiàn Don Chan
ฆ้องชัย 孔猜县 kǒng cāixiàn Khong Chai

📌ขอนแก่น 孔敬府
เมืองขอนแก่น 孔敬府治县 kǒngjìngfǔ zhìxiàn Mueang Khon Kaen
บ้านฝาง 班方县 bānfāngxiàn Ban Fang
พระยืน 帕云县 pà yúnxiàn Phra Yuen
หนองเรือ 农罗县 nóngluóxiàn Nong Ruea
ชุมแพ 春佩县 chūnpèixiàn Chum Phae
สีชมพู 西春普县 xīchūnpǔxiàn Si Chomphu
น้ำพอง 南蓬县 nánpéng xiàn Nam Phong
อุบลรัตน์ 乌邦拉县 wūbānglāxiàn Ubolratana
กระนวน 格拉暖县 gélā nuǎnxiàn Kranuan
บ้านไผ่ 班派县 bānpài xiàn Ban Phai
เปือยน้อย 佩内县 pèinèixiàn Pueai Noi
พล 喷县 pēnxiàn Phon
แวงใหญ่ 文艾县 wénàixiàn Waeng Yai
แวงน้อย 文内县 wénnèixiàn Waeng Noi
หนองสองห้อง 农宋洪县 nóngsòng hóngxiàn Nong Song Hong
ภูเวียง 普渊县 pǔyuānxiàn Phu Wiang
มัญจาคีรี 曼乍奇里县 mànzhàqí lǐ xiàn Mancha Khiri
ชนบท 春那博县 chūn nàbóxiàn Chonnabot
เขาสวนกวาง 考宣光县 kǎoxuānguāng xiàn Khao Suan Kwang
ภูผาม่าน 普帕曼县 pǔpàmànxiàn Phu Pha Man
ซำสูง 讪颂县 shànsòngxiàn Sam Sung
โคกโพธิ์ไชย 科普猜县 kēpǔ cāixiàn Khok Pho Chai
หนองนาคำ 农那堪县 nóng nàkān xiàn Nong Na Kham
บ้านแฮด 班海县 bānhǎixiàn Ban Haet
โนนศิลา 农是叻县 nóngshì lè xiàn Non Sila
เวียงเก่า 渊告县 yuāngào xiàn Wiang Kao

📌เลย 黎府
เมืองเลย 黎府府治县 lífǔ fǔzhì xiàn Mueang Loei
นาด้วง 那銮县 nàluánxiàn Na Duang
เชียงคาน 清刊县 qīngkān xiàn Chiang Khan
ปากชม 巴宗县 bāzōngxiàn Pak Chom
ด่านซ้าย 丹赛县 dānsài xiàn Dan Sai
นาแห้ว 纳豪县 nàháoxiàn Na Haeo
ภูเรือ 普勒县 pǔlèxiàn Phu Ruea
ท่าลี่ 塔利县 tǎlì xiàn Tha Li
วังสะพุง 旺沙蓬县 wàngshāpéng xiàn Wang Saphung
ภูกระดึง 普加东县 pǔjiā dōngxiàn Phu Kradueng
ภูหลวง 普銮县 pǔluánxiàn Phu Luang
ผาขาว 帕告县 pàgào xiàn Pha Khao
เอราวัณ 埃拉万县 āilā wànxiàn Erawan
หนองหิน 农信县 nóngxìn xiàn Nong Hin

📌มหาสารคาม 马哈沙拉堪府 เมืองมหาสารคาม 马哈沙拉堪府治县 mǎhā shālā kān fǔzhì xiàn Mueang Maha Sarakham
แกดำ 革丹县 gédānxiàn Kae Dam
โกสุมพิสัย 哥颂披赛县 gēsòng pīsài xiàn Kosum Phisai
กันทรวิชัย 甘他拉威猜县 gāntā lāwēi cāixiàn Kantharawichai
เชียงยืน 清云县 qīng yúnxiàn Chiang Yuen
บรบือ 博拉布县 bólā bùxiàn Borabue
นาเชือก 纳触县 nàchù xiàn Na Chueak
พยัคฆภูมิพิสัย 帕亚蓬披赛县 pàyàpéng pīsài xiàn Phayakkhaphum Phisai
วาปีปทุม 瓦比巴统县 wǎbǐbātǒng xiàn Wapi Pathum
นาดูน 纳敦县 nàdūnxiàn Na Dun
ยางสีสุราช 扬西苏拉县 yángxī sūlā xiàn Yang Sisurat
กุดรัง 古朗县 gǔ lǎngxiàn Kut Rang
ชื่นชม 春冲县 chūnchōngxiàn Chuen Chom

📌มุกดาหาร 穆达汉府
เมืองมุกดาหาร 穆达汉府治县 mùdáhàn fǔzhì xiàn Mueang Mukdahan
นิคมคำสร้อย 尼孔坎绥县 níkǒng kǎnsuíxiàn Nikhom Kham Soi
ดอนตาล 东丹县 dōngdān xiàn Don Tan
ดงหลวง 东銮县 dōngluánxiàn Dong Luang
คำชะอี 坎差县 kǎnchāi xiàn Khamcha-i
หว้านใหญ่ 万艾县 wànàixiàn Wan Yai
หนองสูง 农颂县 nóngsòngxiàn Nong Sung

📌นครพนม 那空拍侬府
เมืองนครพนม 那空拍侬府治县 nàkōng pāi nóng fǔzhì xiàn Mueang Nakhon Phanom
ปลาปาก 巴巴县 bābā xiàn Pla Pak
ท่าอุเทน 塔乌廷县 (吁窗县) tǎ wūtíngxiàn   ( yù chuāngxiàn ) Tha Uthen
บ้านแพง 班喷县 bānpēnxiàn Ban Phaeng
ธาตุพนม 塔帕农县 tǎpà nóngxiàn That Phanom
เรณูนคร 雷努那空县 léinǔ nà kōngxiàn Renu Nakhon
นาแก 那革县 (那家县) nàgéxiàn   ( nàjiāxiàn ) Na Kae
ศรีสงคราม 西颂堪县 xīsòngkānxiàn Si Songkhram
นาหว้า 纳瓦县 nàwǎxiàn Na Wa
โพนสวรรค์ 蓬沙万县 péngshā wànxiàn Phon Sawan
นาทม 纳吞县 nàtūnxiàn Na Thom
วังยาง 旺扬县 wàngyángxiàn Wang Yang

📌นครราชสีมา 那空叻差是玛府(呵叻府)
เมืองนครราชสีมา 那空叻差是玛府治县 (呵叻府治县) nàkōng lè chāi shì mǎ fǔzhì xiàn   ( hēlè fǔzhì xiàn ) Mueang Nakhon Ratchasima
ครบุรี 坤武里县 kūn wǔlǐ xiàn Khon Buri
เสิงสาง 森桑县 sēnsāngxiàn Soeng Sang
คง 空县 kōngxiàn Khong
บ้านเหลื่อม 班伦县 bānlúnxiàn Ban Lueam
จักราช 乍卡叻县 zhàkǎ lè xiàn Chakkarat
โชคชัย 触猜县 chù cāixiàn Chok Chai
ด่านขุนทด 丹坤托县 dānkūntuōxiàn Dan Khun Thot
โนนไทย 暖泰县 nuǎn tàixiàn Non Thai
โนนสูง 暖颂县 nuǎnsòngxiàn Non Sung
ขามสะแกแสง 坎沙盖森县 kǎnshāgě sēnxiàn Kham Sakaesaeng
บัวใหญ่ 波艾县 bōàixiàn Bua Yai
ประทาย 巴泰县 bā tàixiàn Prathai
ปักธงชัย 巴通猜县 bātōng cāixiàn Pak Thong Chai
พิมาย 披迈县 pīmàixiàn Phimai
ห้วยแถลง 会他伦县 huì tā lúnxiàn Huai Thalaeng
ชุมพวง 春庞县 chūn pángxiàn Chum Phuang
สูงเนิน 颂嫩县 sòngnèn xiàn Sung Noen
ขามทะเลสอ 坎他雷索县 kǎn tā léi suǒxiàn Kham Thale So
สีคิ้ว 四球县 sìqiú xiàn Sikhio
ปากช่อง 巴冲县 bāchōngxiàn Pak Chong
หนองบุญมาก 农汶玛县 nóngwènmǎxiàn Nong Bun Mak
แก้งสนามนาง 根沙南南县 gēn shānán nánxiàn Kaeng Sanam Nang
โนนแดง 农登县 nóngdēngxiàn Non Daeng
วังน้ำเขียว 旺南胶县 wàngnán jiāoxiàn Wang Nam Khiao
เทพารักษ์ 贴帕拉县 tiē pàlā xiàn Thepharak
เมืองยาง 孟扬县 mèngyángxiàn Mueang Yang
พระทองคำ 帕通堪县 pàtōngkānxiàn Phra Thong Kham
ลำทะเมนชัย 兰他门猜县 lán tā mén cāixiàn Lam Thamenchai
บัวลาย 波莱县 bōláixiàn Bua Lai
สีดา 西达县 xīdá xiàn Sida
เฉลิมพระเกียรติ 乍伦帕革县 zhàlúnpàgéxiàn Chaloem Phra Kiat

📌หนองบัวลำภู 农磨兰普府
เมืองหนองบัวลำภู 农磨兰普府治县 nóngmólánpǔ fǔzhì xiàn Mueang Nong Bua Lam Phu
นากลาง 那格朗县 nàgé lǎngxiàn Na Klang
โนนสัง 暖桑县 nuǎnsāngxiàn Non Sang
ศรีบุญเรือง 西本龙县 xīběn lóngxiàn Si Bun Rueang
สุวรรณคูหา 素旺那库哈县 sùwàng nàkù hāxiàn Suwannakhuha
นาวัง 那旺县 nàwàngxiàn Na Wang

📌หนองคาย 廊开府
เมืองหนองคาย 廊开府治县 láng kāifǔ zhìxiàn Mueang Nong Khai
ท่าบ่อ 塔波县 tǎbōxiàn Tha Bo
โพนพิสัย 蓬披赛县 péng pīsài xiàn Phon Phisai
ศรีเชียงใหม่ 西清迈县 xī qīngmài xiàn Si Chiang Mai
สังคม 桑空县 sāngkōngxiàn Sangkhom
สระใคร 沙格莱县 shāgéláixiàn Sakhrai
เฝ้าไร่ 福莱县 fúláixiàn Fao Rai
รัตนวาปี 拉达那瓦比县 lādá nàwǎ bǐxiàn Rattanawapi
โพธิ์ตาก 普达县 pǔ dáxiàn Pho Tak

📌ร้อยเอ็ด 黎逸府
เมืองร้อยเอ็ด 黎逸府治县 líyì fǔzhì xiàn Mueang Roi Et
เกษตรวิสัย 甲色威赛县 (网吉县) jiǎsè wēisài xiàn   ( wǎng jíxiàn ) Kaset Wisai
ปทุมรัตต์ 巴吞拉县 bātūnlāxiàn Pathum Rat
จตุรพักตรพิมาน 乍都拉帕披曼县 zhà dōu lāpà pīmànxiàn Chaturaphak Phiman
ธวัชบุรี 塔瓦武里县 tǎwǎ wǔlǐ xiàn Thawat Buri
พนมไพร 帕农派县 pànóngpài xiàn Phanom Phrai
โพนทอง 喷通县 pēn tōngxiàn Phon Thong
โพธิ์ชัย 朴猜县 pǔcāixiàn Pho Chai
หนองพอก 农朴县 nóngpǔ xiàn Nong Phok
เสลภูมิ 色拉蓬县 sèlā péngxiàn Selaphum
สุวรรณภูมิ 素旺那蓬县 sùwàng nà péngxiàn Suwannaphum
เมืองสรวง 孟双县 mèngshuāngxiàn Mueang Suang
โพนทราย 蓬赛县 péngsài xiàn Phon Sai
อาจสามารถ 阿沙玛县 āshāmǎxiàn At Samat
เมยวดี 梅瓦迪县 méiwǎdíxiàn Moei Wadi
ศรีสมเด็จ 西颂德县 xī sòngdé xiàn Si Somdet
จังหาร 昌汉县 chānghànxiàn Changhan
เชียงขวัญ 清宽县 qīngkuānxiàn Chiang Khwan
หนองฮี 农希县 nóngxīxiàn Nong Hi
ทุ่งเขาหลวง 通考銮县 tōngkǎo luánxiàn Thung Khao Luang

📌สกลนคร 沙功那空府(色军府)
เมืองสกลนคร 沙功那空府治县 (色军府治县) shāgōng nàkōng fǔzhì xiàn   ( sèjūn fǔzhì xiàn ) Mueang Sakon Nakhon
กุสุมาลย์ 古素曼县 gǔsù mànxiàn Kusuman
กุดบาก 古巴县 gǔbā xiàn Kut Bak
พรรณานิคม 攀那尼空县 pān nàníkōngxiàn Phanna Nikhom
พังโคน 庞空县 pángkōngxiàn Phang Khon
วาริชภูมิ 瓦里差蓬县 wǎlǐ chāipéng xiàn Waritchaphum
นิคมน้ำอูน 尼空南温县 níkōngnán wēnxiàn Nikhom Nam Un
วานรนิวาส 瓦暖尼瓦县 wǎnuǎnníwǎxiàn Wanon Niwat
คำตากล้า 坎达格拉县 kǎndá gélā xiàn Kham Ta Kla
บ้านม่วง 班孟县 bān mèngxiàn Ban Muang
อากาศอำนวย 阿甲安内县 ājiǎ ānnèi xiàn Akat Amnuai
สว่างแดนดิน 沙旺殿丁县 shāwàngdiàn dīngxiàn Sawang Daen Din
ส่องดาว 颂道县 sòngdào xiàn Song Dao
เต่างอย 道威县 dào wēixiàn Tao Ngoi
โคกศรีสุพรรณ 鹄西素攀县 gǔ xīsù pānxiàn Khok Si Suphan
เจริญศิลป์ 乍伦信县 zhàlúnxìn xiàn Charoen Sin
โพนนาแก้ว 蓬那胶县 péng nà jiāoxiàn Phon Na Kaeo
ภูพาน 普攀县 pǔpānxiàn Phu Phan

📌ศรีสะเกษ 四色菊府
เมืองศรีสะเกษ 四色菊府治县 sìsè jú fǔzhì xiàn Mueang Sisaket
ยางชุมน้อย 扬春内县 yángchūnnèi xiàn Yang Chum Noi
กันทรารมย์ 干他拉龙县 gān tā lālóngxiàn Kanthararom
กันทรลักษ์ 干他拉叻县 gān tā lā lè xiàn Kantharalak
ขุขันธ์ 库坎县 kùkǎnxiàn Khukhan
ไพรบึง 派本县 pài běnxiàn Phrai Bueng
ปรางค์กู่ 邦古县 bāng gǔxiàn Prang Ku
ขุนหาญ 坤汉县 kūnhànxiàn Khun Han
ราษีไศล 拉是沙莱县 lāshì shāláixiàn Rasi Salai
อุทุมพรพิสัย 乌统蓬披赛县 wūtǒngpéng pīsài xiàn Uthumphon Phisai
บึงบูรพ์ 本汶县 běnwènxiàn Bueng Bun
ห้วยทับทัน 会他探县 huì tā tànxiàn Huai Thap Than
โนนคูณ 农坤县 nóngkūnxiàn Non Khun
ศรีรัตนะ 西拉他那县 xīlā tā nàxiàn Si Rattana
น้ำเกลี้ยง 南格亮县 nángéliàng xiàn Nam Kliang
วังหิน 旺欣县 wàngxīnxiàn Wang Hin
ภูสิงห์ 普兴县 pǔ xīngxiàn Phu Sing
เมืองจันทร์ 孟占县 mèngzhànxiàn Mueang Chan
เบญจลักษ์ 本乍叻县 běn zhà lè xiàn Benchalak
พยุห์ 帕育县 pàyùxiàn Phayu
โพธิ์ศรีสุวรรณ 朴西素万县 pǔxīsù wànxiàn Pho Si Suwan
ศิลาลาด 西拉叻县 xīlā lè xiàn Sila Lat

📌สุรินทร์ 素林府
เมืองสุรินทร์ 素林府治县 sùlín fǔzhì xiàn Mueang Surin
ชุมพลบุรี 春蓬武里县 chūnpéng wǔlǐ xiàn Chumphon Buri
ท่าตูม 塔敦县 (拍宗县) tǎdūnxiàn   ( pāizōngxiàn ) Tha Tum
จอมพระ 春帕县 chūnpàxiàn Chom Phra
ปราสาท 巴塞县 bāsè xiàn Prasat
กาบเชิง 加春县 jiāchūnxiàn Kap Choeng
รัตนบุรี 拉他那武里县 lā tā nà wǔlǐ xiàn Rattanaburi
สนม 沙农县 shānóngxiàn Sanom
ศีขรภูมิ 锡卡拉蓬县 xī kǎlā péngxiàn Sikhoraphum
สังขะ 桑卡县 sāngkǎxiàn Sangkha
ลำดวน 兰端县 lánduān xiàn Lamduan
สำโรงทาบ 三隆塔县 sānlōngtǎxiàn Samrong Thap
บัวเชด 博切县 bóqiē xiàn Buachet
พนมดงรัก 帕农东拉县 pànóngdōnglāxiàn Phanom Dong Rak
ศรีณรงค์ 锡那隆县 xī nàlōngxiàn Si Narong
เขวาสินรินทร์ 考锡那林县 kǎoxī nà línxiàn Khwao Sinarin
โนนนารายณ์ 农那莱县 nóngnàláixiàn Non Narai

📌อุบลราชธานี 乌汶府 (乌汶叻差他尼府)
เมืองอุบลราชธานี 乌汶府治县 (乌汶叻差他尼府治县) wūwèn fǔzhì xiàn   ( wūwènlè chāi tā ní fǔzhì xiàn ) Mueang Ubon Ratchathani
ศรีเมืองใหม่ 西孟迈县 xīmèngmàixiàn Si Mueang Mai
โขงเจียม 孔坚县 kǒng jiānxiàn Khong Chiam
เขื่องใน 匡奈县 kuāngnàixiàn Khueang Nai
เขมราฐ 肯马拉县 kěn mǎlā xiàn Khemarat
เดชอุดม 德乌敦县 dé wūdūnxiàn Det Udom
นาจะหลวย 那乍雷县 nàzhàléixiàn Na Chaluai
น้ำยืน 南云县 nán yúnxiàn Nam Yuen
บุณฑริก 汶他立县 wèn tā lìxiàn Buntharik
ตระการพืชผล 达拉干坡蓬县 dálā gànpō péngxiàn Trakan Phuet Phon
กุดข้าวปุ้น 古考奔县 gǔkǎo bēnxiàn Kut Khaopun
ม่วงสามสิบ 孟桑西县 (三湿县) mèngsāngxīxiàn   ( sānshīxiàn ) Muang Sam Sip
วารินชำราบ 瓦林昌拉县 wǎlínchānglāxiàn Warin Chamrap
พิบูลมังสาหาร 披汶芒沙汉县 pīwènmáng shāhànxiàn Phibun Mangsahan
ตาลสุม 丹孙县 dānsūnxiàn Tan Sum
โพธิ์ไทร 朴赛县 pǔsài xiàn Pho Sai
สำโรง 三隆县 sānlōngxiàn Samrong
ดอนมดแดง 东莫登县 dōngmòdēngxiàn Don Mot Daeng
สิรินธร 诗琳通县 shīlín tōngxiàn Sirindhorn
ทุ่งศรีอุดม 通西乌敦县 tōng xīwū dūnxiàn Thung Si Udom
นาเยีย 那耶县 nàyēxiàn Na Yia
นาตาล 那丹县 nàdānxiàn Na Tan
เหล่าเสือโก้ก 色鹄县 sègǔxiàn Lao Suea Kok
สว่างวีระวงศ์ 沙旺威拉旺县 shāwàng wēilā wàngxiàn Sawang Wirawong
น้ำขุ่น 南坤县 nánkūnxiàn Nam Khun

📌อุดรธานี 乌隆府 (乌隆他尼府)
เมืองอุดรธานี 乌隆府治县 (乌隆他尼府治县) wūlōngfǔ zhìxiàn   ( wūlōng tā ní fǔzhì xiàn ) Mueang Udon Thani
กุดจับ 古差县 gǔchāi xiàn Kut Chap
หนองวัวซอ 农沃索县 nóngwò suǒxiàn Nong Wua So
กุมภวาปี 坤帕瓦比县 kūn pàwǎ bǐxiàn Kumphawapi
โนนสะอาด 暖沙阿县 nuǎnshā āxiàn Non Sa-at
หนองหาน 农汉县 nónghànxiàn Nong Han
ทุ่งฝน 通丰县 tōng fēngxiàn Thung Fon
ไชยวาน 猜万县 cāi wànxiàn Chai Wan
ศรีธาตุ 西塔县 xītǎ xiàn Si That
วังสามหมอ 旺三莫县 wàngsānmòxiàn Wang Sam Mo
บ้านดุง 班东县 bāndōngxiàn Ban Dung
บ้านผือ 班普县 bānpǔxiàn Ban Phue
น้ำโสม 南颂县 nánsòngxiàn Nam Som
เพ็ญ 彭县 péngxiàn Phen
สร้างคอม 桑空县 sāngkōngxiàn Sang Khom
หนองแสง 农森县 nóngsēnxiàn Nong Saeng
นายูง 那永县 nàyǒngxiàn Na Yung
พิบูลย์รักษ์ 披汶拉县 pīwènlāxiàn Phibun Rak
กู่แก้ว 古胶县 gǔ jiāoxiàn Ku Kaeo
ประจักษ์ศิลปาคม 巴乍欣叻巴空县 bāzhàxīn lè bākōngxiàn Prachaksinlapakhom

📌ยโสธร 益梭通府
เมืองยโสธร 益梭通府治县 yìsuōtōng fǔzhì xiàn Mueang Yasothon
ทรายมูล 赛蒙县 sàiméngxiàn Sai Mun
กุดชุม 古春县 gǔchūnxiàn Kut Chum
คำเขื่อนแก้ว 坎宽胶县 kǎn kuān jiāoxiàn Kham Khuean Kaeo
ป่าติ้ว 巴刁县 bā diāoxiàn Pa Tio
มหาชนะชัย 玛哈差那猜县 mǎhāchāi nà cāixiàn Maha Chana Chai
ค้อวัง 科旺县 kēwàngxiàn Kho Wang
เลิงนกทา 灵诺他县 língnuò tā xiàn Loeng Nok Tha
ไทยเจริญ 泰乍伦县 tàizhàlúnxiàn Thai Charoen

📌ฉะเชิงเทรา 差春骚府 (北柳府)
เมืองฉะเชิงเทรา 差春骚府治县 (北柳府治县) chāichūnsāo fǔzhì xiàn   ( běiliǔ fǔzhì xiàn ) Mueang Chachoengsao
บางคล้า 邦卡县 bāng kǎxiàn Bang Khla
บางน้ำเปรี้ยว 邦南表县 bāng nánbiǎoxiàn Bang Nam Priao
บางปะกง 邦巴功县 bāng bāgōng xiàn Bang Pakong
บ้านโพธิ์ 班坡县 bānpō xiàn Ban Pho
พนมสารคาม 帕农沙拉堪县 pànóng shālā kānxiàn Phanom Sarakham
ราชสาส์น 叻差讪县 lè chāi shàn xiàn Ratchasan
สนามชัยเขต 沙南猜凯县 shānán cāikǎixiàn Sanam Chai Khet
แปลงยาว 本尧县 běnyáoxiàn Plaeng Yao
ท่าตะเกียบ 他达杰县 tādájié xiàn Tha Takiap
คลองเขื่อน 空坤县 kōngkūnxiàn Khlong Khuean

📌จันทบุรี 庄他武里府 (尖竹汶府)
เมืองจันทบุรี 庄他武里府治县 (尖竹汶府治县) zhuāngtā wǔlǐfǔ zhìxiàn   ( jiānzhúwèn fǔzhì xiàn ) Mueang Chanthaburi
ขลุง 空县 kōngxiàn Khlung
ท่าใหม่ 他迈县 (新渡口县) tā màixiàn   ( xīn dùkǒu xiàn ) Tha Mai
โป่งน้ำร้อน 邦南隆县 bāng nánlōngxiàn Pong Nam Ron
มะขาม 玛堪县 mǎkānxiàn Makham
แหลมสิงห์ 兰辛县 lánxīnxiàn Laem Sing
สอยดาว 绥道县 suídào xiàn Soi Dao
แก่งหางแมว 根杭苗县 gēnhángmiáoxiàn Kaeng Hang Maeo
นายายอาม 那艾安县 nàài ānxiàn Na Yai Am
เขาคิชฌกูฏ 考基差古县 kǎojīchāi gǔxiàn Khao Khitchakut

📌ชลบุรี 春武里府 (万佛岁府)
เมืองชลบุรี 春武里府治县 (万佛岁府治县) chūn wǔlǐfǔ zhìxiàn   ( wànfósuì fǔzhì xiàn ) Mueang Chonburi
บ้านบึง 班邦县 bānbāngxiàn Ban Bueng
หนองใหญ่ 农艾县 nóngàixiàn Nong Yai
บางละมุง 邦拉蒙县 bāng lāméng xiàn Bang Lamung
พานทอง 攀通县 pān tōngxiàn Phan Thong
พนัสนิคม 帕那尼空县 pà nàníkōngxiàn Phanat Nikhom
ศรีราชา 是拉差县 shì lā chāixiàn Si Racha
เกาะสีชัง 阁西昌县 gé xīchāng xiàn Ko Sichang
สัตหีบ 梭桃邑县 suōtáoyì xiàn Sattahip
บ่อทอง 博通县 bó tōngxiàn Bo Thong
เกาะจันทร์ 阁占县 gé zhàn xiàn Ko Chan

📌ปราจีนบุรี 巴真府
เมืองปราจีนบุรี 巴真府治县 bāzhēn fǔzhì xiàn Mueang Prachinburi
กบินทร์บุรี 甲民武里县 (金湖县) jiǎmín wǔlǐ xiàn   ( jīnhúxiàn ) Kabin Buri
นาดี 那滴县 nàdī xiàn Na Di
บ้านสร้าง 班桑县 bānsāngxiàn Ban Sang
ประจันตคาม 巴占达堪县 bāzhàn dákānxiàn Prachantakham
ศรีมหาโพธิ 西玛哈坡县 xīmǎhāpō xiàn Si Maha Phot
ศรีมโหสถ 西玛霍索县 xīmǎhuò suǒxiàn Si Mahosot

📌ระยอง 罗勇府
เมืองระยอง 罗勇府治县 luóyǒng fǔzhì xiàn Mueang Rayong
บ้านฉาง 班昌县 bānchāngxiàn Ban Chang
แกลง 格灵县 gé língxiàn Klaeng
วังจันทร์ 旺占县 wàng zhàn xiàn Wang Chan
บ้านค่าย 班凯县 bānkǎixiàn Ban Khai
ปลวกแดง 布罗登县 bùluó dēngxiàn Pluak Daeng
เขาชะเมา 考差毛县 kǎochāi máoxiàn Khao Chamao
นิคมพัฒนา 尼空帕他那县 níkōngpà tā nàxiàn Nikhom Phatthana

📌สระแก้ว 沙缴府
เมืองสระแก้ว 沙缴府治县 shājiǎo fǔzhì xiàn Mueang Sa Kaeo
คลองหาด 空哈县 kōnghāxiàn Khlong Hat
ตาพระยา 达帕耶县 dápàyēxiàn Ta Phraya
วังน้ำเย็น 旺南延县 wàngnán yánxiàn Wang Nam Yen
วัฒนานคร 瓦他那那空县 wǎ tā nà nà kōngxiàn Watthana Nakhon
อรัญประเทศ 阿兰亚帕贴县 ālán yàpàtiē xiàn Aranyaprathet
เขาฉกรรจ์ 考差干县 kǎochāi gànxiàn Khao Chakan
โคกสูง 鹄颂县 gǔ sòng xiàn Khok Sung
วังสมบูรณ์ 旺颂汶县 wàngsòngwènxiàn Wang Sombun

📌ตราด 达叻府 (桐艾府)
เมืองตราด 达叻府治县 (桐艾府治县) dá lè fǔzhì xiàn   ( tóngài fǔzhì xiàn ) Mueang Trat
คลองใหญ่ 空艾县 kōngàixiàn Khlong Yai
เขาสมิง 考沙明县 kǎoshāmíng xiàn Khao Saming
บ่อไร่ 博赖县 bólàixiàn Bo Rai
แหลมงอบ 兰喔县 lán 喔 xiàn Laem Ngop
เกาะกูด 阁骨县 gégǔxiàn Ko Kut
เกาะช้าง 阁昌县 géchāngxiàn Ko Chang

📌อ่างทอง 红统府
เมืองอ่างทอง 红统府治县 hóngtǒng fǔzhì xiàn Mueang Ang Thong
ไชโย 猜约县 cāiyuē xiàn Chaiyo
ป่าโมก 巴莫县 bāmò xiàn Pa Mok
โพธิ์ทอง 普通县 pǔtōng xiàn Pho Thong
แสวงหา 沙翁哈县 shāwēng hāxiàn Sawaeng Ha
วิเศษชัยชาญ 威色猜参县 wēisè cāi shēnxiàn Wiset Chai Chan
สามโก้ 讪戈县 shàngēxiàn Samko

📌ชัยนาท 猜纳府
เมืองชัยนาท 猜纳府治县 cāinà fǔzhì xiàn Mueang Chai Nat
มโนรมย์ 马诺龙县 mǎnuòlóngxiàn Manorom
วัดสิงห์ 瓦辛县 wǎxīnxiàn Wat Sing
สรรพยา 沙帕亚县 shāpàyàxiàn Sapphaya
สรรคบุรี 訕卡武里縣 訕kǎ wǔlǐ 縣 Sankhaburi
หันคา 汉卡县 hànkǎ xiàn Hankha
หนองมะโมง 农马蒙县 nóngmǎ méngxiàn Nong Mamong
เนินขาม 嫩堪县 nènkānxiàn Noen Kham

📌กำแพงเพชร 甘烹碧府
เมืองกำแพงเพชร 甘烹碧府治县 gānpēng bì fǔzhì xiàn Mueang Kamphaeng Phet
ไทรงาม 赛岸县 sàiàn xiàn Sai Ngam
คลองลาน 空兰县 kōnglánxiàn Khlong Lan
ขาณุวรลักษบุรี 卡努瓦拉叻武里县 kǎnǔ wǎlā lè wǔlǐ xiàn Khanu Woralaksaburi
คลองขลุง 空坤县 kōngkūnxiàn Khlong Khlung
พรานกระต่าย 潘加代县 pānjiā dàixiàn Phran Kratai
ลานกระบือ 兰甲伯县 lánjiǎbóxiàn Lan Krabue
ทรายทองวัฒนา 赛通瓦他那县 sàitōngwǎ tā nàxiàn Sai Thong Watthana
ปางศิลาทอง 邦是叻通县 bāng shì lè tōngxiàn Pang Sila Thong
บึงสามัคคี 本沙玛七县 běnshāmǎqīxiàn Bueng Samakkhi
โกสัมพีนคร 戈沙披那空县 gēshā pī nà kōngxiàn Kosamphi Nakhon

📌ลพบุรี 华富里府
เมืองลพบุรี 华富里府治县 huáfùlǐ fǔzhì xiàn Mueang Lopburi
พัฒนานิคม 帕塔纳尼空县 pà tǎnà níkōngxiàn Phatthana Nikhom
โคกสำโรง 鹄三廊县 gǔ sānláng xiàn Khok Samrong
ชัยบาดาล 猜巴丹县 cāi bādān xiàn Chai Badan
ท่าวุ้ง 他翁县 tā wēng xiàn Tha Wung
บ้านหมี่ 班米县 bānmǐ xiàn Ban Mi
ท่าหลวง 他銮县 tāluánxiàn Tha Luang
สระโบสถ์ 沙博县 shābóxiàn Sa Bot
โคกเจริญ 鹄乍仑县 gǔ zhàlúnxiàn Khok Charoen
ลำสนธิ 兰颂提县 lánsòng tíxiàn Lam Sonthi
หนองม่วง 农孟县 nóng mèngxiàn Nong Muang

📌นครนายก 那空那育府
เมืองนครนายก 那空那育府治县 nàkōng nàyùfǔ zhìxiàn Mueang Nakhon Nayok
ปากพลี 北丕县 běipīxiàn Pak Phli
บ้านนา 班纳县 bānnàxiàn Ban Na
องครักษ์ 翁卡叻县 wēngkǎ lè xiàn Ongkharak

📌นครปฐม 佛统府 (那空巴统府)
เมืองนครปฐม 佛统府治县 (那空巴统府治县) fótǒng fǔzhì xiàn   ( nàkōngbātǒng fǔzhì xiàn ) Mueang Nakhon Pathom
กำแพงแสน 甘烹盛县 gān pēngshèngxiàn Kamphaeng Saen
นครชัยศรี 那空猜西县 nàkōng cāixīxiàn Nakhon Chai Si
ดอนตูม 敦敦县 dūndūn xiàn Don Tum
บางเลน 班伦县 bānlúnxiàn Bang Len
สามพราน 三攀县 sānpānxiàn Sam Phran
พุทธมณฑล 普他蒙通县 pǔtā méng tōngxiàn Phutthamonthon

📌นครสวรรค์ 那空沙旺府 (北榄坡府)
เมืองนครสวรรค์ 那空沙旺府治县 (北榄坡府治县) nàkōng shāwàng fǔzhì xiàn   ( běilǎnpō fǔzhì xiàn ) Mueang Nakhon Sawan
โกรกพระ 戈帕县 gēpàxiàn Krok Phra
ชุมแสง 春森县 chūnsēnxiàn Chum Saeng
หนองบัว 农磨县 nóngmóxiàn Nong Bua
บรรพตพิสัย 班坡披猜县 bānpō pī cāixiàn Banphot Phisai
เก้าเลี้ยว 高廖县 gāo liàoxiàn Kao Liao
ตาคลี 达利县 dálì xiàn Takhli
ท่าตะโก 他达戈县 tā dágēxiàn Tha Tako
ไพศาลี 派沙利县 pài shālìxiàn Phaisali
พยุหะคีรี 帕育哈奇里县 pàyù hāqílǐ xiàn Phayuha Khiri
ลาดยาว 拉尧县 lāyáoxiàn Lat Yao
ตากฟ้า 达法县 dáfǎxiàn Tak Fa
แม่วงก์ 湄翁县 méiwēng xiàn Mae Wong
แม่เปิน 梅本县 méi běnxiàn Mae Poen
ชุมตาบง 春他邦县 chūn tā bāng xiàn Chum Ta Bong

📌นนทบุรี 暖武里府
เมืองนนทบุรี 暖武里府治县 nuǎn wǔlǐfǔ zhìxiàn Mueang Nonthaburi
บางกรวย 邦格雷县 bāng géléi xiàn Bang Kruai
บางใหญ่ 邦艾县 bāng àixiàn Bang Yai
บางบัวทอง 邦博通县 bāng bó tōngxiàn Bang Bua Thong
ไทรน้อย 赛内县 sàinèixiàn Sai Noi
ปากเกร็ด 巴革县 bāgéxiàn Pak Kret

📌ปทุมธานี 巴吞他尼府
เมืองปทุมธานี 巴吞他尼府治县 bātūn tā ní fǔzhì xiàn Mueang Pathum Thani
คลองหลวง 空銮县 kōngluánxiàn Khlong Luang
ธัญบุรี 探耶武里县 tànyēwǔlǐ xiàn Thanyaburi
หนองเสือ 农色县 nóngsè xiàn Nong Suea
ลาดหลุมแก้ว 拉伦胶县 lālún jiāoxiàn Lat Lum Kaeo
ลำลูกกา 兰卢加县 lánlújiā xiàn Lam Luk Ka
สามโคก 三鹄县 sāngǔxiàn Sam Khok

📌เพชรบูรณ์ 碧差汶府
เมืองเพชรบูรณ์ 碧差汶府治县 bìchāi wèn fǔzhì xiàn Mueang Phetchabun
ชนแดน 春登县 chūndēngxiàn Chon Daen
หล่มสัก 隆塞县 lōngsèxiàn Lom Sak
หล่มเก่า 隆告县 lōnggào xiàn Lom Kao
วิเชียรบุรี 威迁武里县 wēiqiān wǔlǐ xiàn Wichian Buri
ศรีเทพ 西贴县 xītiē xiàn Si Thep
หนองไผ่ 农派县 nóngpài xiàn Nong Phai
บึงสามพัน 拜桑潘县 bàisāng pānxiàn Bueng Sam Phan
น้ำหนาว 南瑙县 nánnǎoxiàn Nam Nao
วังโป่ง 旺邦县 wàngbāngxiàn Wang Pong
เขาค้อ 考科县 kǎokēxiàn Khao Kho

📌พิจิตร 披集府
เมืองพิจิตร 披集府治县 pījí fǔzhì xiàn Mueang Phichit
วังทรายพูน 旺赛喷县 wàngsài pēnxiàn Wang Sai Phun
โพธิ์ประทับช้าง 坡巴他昌县 pōbā tāchāngxiàn Pho Prathap Chang
ตะพานหิน 达潘欣县 dá pānxīnxiàn Taphan Hin
บางมูลนาก 邦门纳县 bāng ménnàxiàn Bang Mun Nak
โพทะเล 坡他列县 pō tā lièxiàn Pho Thale
สามง่าม 三昂县 sānáng xiàn Sam Ngam
ทับคล้อ 他格罗县 tā géluó xiàn Thap Khlo
สากเหล็ก 沙雷县 shāléixiàn Sak Lek
บึงนาราง 那朗县 nà lǎngxiàn Bueng Na Rang
ดงเจริญ 东乍伦县 dōngzhàlúnxiàn Dong Charoen
วชิรบารมี 瓦栖拉巴拉米县 wǎqī lābā lāmǐ xiàn Wachirabarami

📌พิษณุโลก 彭世洛府
เมืองพิษณุโลก 彭世洛府治县 péngshìluò fǔzhì xiàn Mueang Phitsanulok
นครไทย 那空泰县 nàkōng tàixiàn Nakhon Thai
ชาติตระการ 差德拉甘县 chāi délā gānxiàn Chat Trakan
บางระกำ 邦拉堪县 bāng lākānxiàn Bang Rakam
บางกระทุ่ม 邦加统县 bāngjiā tǒngxiàn Bang Krathum
พรหมพิราม 蓬披兰县 péng pīlánxiàn Phrom Phiram
วัดโบสถ์ 瓦波县 wǎbōxiàn Wat Bot
วังทอง 旺通县 wàng tōngxiàn Wang Thong
เนินมะปราง 嫩马邦县 nèn mǎbāngxiàn Noen Maprang

📌อยุธยา 大城府 (阿育他亚府)
พระนครศรีอยุธยา 大城府治县 (阿育他亚府治县) dà chéngfǔ zhìxiàn   ( āyù tāyà fǔzhì xiàn ) Phra Nakhon Si Ayutthaya
ท่าเรือ 他勒县 tālèxiàn Tha Ruea
นครหลวง 那空銮县 nàkōngluánxiàn Nakhon Luang
บางไทร 邦赛县 bāng sàixiàn Bang Sai
บางบาล 邦班县 bāngbānxiàn Bang Ban
บางปะอิน 邦巴因县 bāng bā yīnxiàn Bang Pa-in
บางปะหัน 邦巴汉县 bāng bāhànxiàn Bang Pahan
ผักไห่ 帕海县 pàhǎixiàn Phak Hai
ภาชี 帕栖县 pàqīxiàn Phachi
ลาดบัวหลวง 拉磨銮县 lāmó luánxiàn Lat Bua Luang
วังน้อย 旺内县 wàngnèixiàn Wang Noi
เสนา 色那县 sè nàxiàn Sena
บางซ้าย 邦赛县 bāng sàixiàn Bang Sai
อุทัย 乌泰县 wū tàixiàn Uthai
มหาราช 马哈叻县 mǎhā lè xiàn Maha Rat
บ้านแพรก 班佩县 bānpèixiàn Ban Phraek

📌สมุทรปราการ 沙没巴干府 (北榄府)
เมืองสมุทรปราการ 沙没巴干府治县 (北榄府治县) shāmòbāgàn fǔzhì xiàn   ( běilǎn fǔzhì xiàn ) Mueang Samut Prakan
บางบ่อ 邦波县 bāng bōxiàn Bang Bo
บางพลี 邦普里县 bāng pǔlǐ xiàn Bang Phli
พระประแดง 帕巴登县 pà bādēng xiàn Phra Pradaeng
พระสมุทรเจดีย์ 帕沙没则滴县 pàshā mòzé dīxiàn Phra Samut Chedi
บางเสาธง 邦骚通县 bāng sāo tōngxiàn Bang Sao Thong

📌สมุทรสาคร 沙没沙空府 (龙仔厝府)
เมืองสมุทรสาคร 沙没沙空府治县 (龙仔厝府治县) shāmòshākōng fǔzhì xiàn   ( lóngzǎi cuò fǔzhì xiàn ) Mueang Samut Sakhon
กระทุ่มแบน 甲吞本县 jiǎtūn běnxiàn Krathum Baen
บ้านแพ้ว 班飘县 bānpiāoxiàn Ban Phaeo

📌สมุทรสงคราม 沙没颂堪府 (夜功府)
เมืองสมุทรสงคราม 沙没颂堪府治县 (夜功府治县) shāmòsòngkān fǔzhì xiàn   ( yègōng fǔzhì xiàn ) Mueang Samut Songkhram
บางคนที 邦坤梯县 bāng kūn tīxiàn Bang Khonthi
อัมพวา 安帕瓦县 ānpàwǎxiàn Amphawa

📌สระบุรี 沙拉武里府 (北标府)
เมืองสระบุรี 沙拉武里府治县 (北标府治县) shālā wǔlǐfǔ zhìxiàn   ( běibiāo fǔzhì xiàn ) Mueang Saraburi
แก่งคอย 耿奎县 gěngkuíxiàn Kaeng Khoi
หนองแค 农凯县 nóngkǎixiàn Nong Khae
วิหารแดง 威汉登县 wēihàn dēngxiàn Wihan Daeng
หนองแซง 农森县 nóngsēnxiàn Nong Saeng
บ้านหมอ 班莫县 bānmòxiàn Ban Mo
ดอนพุด 东普县 dōngpǔxiàn Don Phut
หนองโดน 农东县 nóngdōngxiàn Nong Don
พระพุทธบาท 帕普他巴县 (抱木县) pàpǔ tā bāxiàn   ( bàomùxiàn ) Phra Phutthabat
เสาไห้ 绍海县 shàohǎixiàn Sao Hai
มวกเหล็ก 莫莱县 mòláixiàn Muak Lek
วังม่วง 旺孟县 wàng mèngxiàn Wang Muang
เฉลิมพระเกียรติ 乍伦帕杰县 zhàlúnpàjié xiàn Chaloem Phra Kiat

📌สิงห์บุรี 信武里府
เมืองสิงห์บุรี 信武里府治县 xìn wǔlǐfǔ zhìxiàn Mueang Sing Buri
บางระจัน 邦拉占县 bāng lā zhàn xiàn Bang Rachan
ค่ายบางระจัน 开邦拉占县 kāibāng lā zhàn xiàn Khai Bang Rachan
พรหมบุรี 蓬武里县 péngwǔlǐ xiàn Phrom Buri
ท่าช้าง 塔昌县 tǎchāngxiàn Tha Chang
อินทร์บุรี 因武里县 yīnwǔlǐ xiàn In Buri

📌สุโขทัย 素可泰府
เมืองสุโขทัย 素可泰府治县 sùkětài fǔzhì xiàn Mueang Sukhothai
บ้านด่านลานหอย 班丹兰会县 bāndānlánhuì xiàn Ban Dan Lan Hoi
คีรีมาศ 奇里玛县 qílǐ mǎxiàn Khiri Mat
กงไกรลาศ 贡盖拉县 gòng gělā xiàn Kong Krailat
ศรีสัชนาลัย 西沙差那莱县 xīshā chāi nàláixiàn Si Satchanalai
ศรีสำโรง 西三龙县 xī sānlóng xiàn Si Samrong
สวรรคโลก 宋加洛县 sòngjiāluòxiàn Sawankhalok
ศรีนคร 西那空县 xī nà kōngxiàn Si Nakhon
ทุ่งเสลี่ยม 通沙连县 tōngshāliánxiàn Thung Saliam

📌สุพรรณบุรี 素攀府 (素攀武里府)
เมืองสุพรรณบุรี 素攀府治县 (素攀武里府治县) sùpān fǔzhì xiàn   ( sùpān wǔlǐfǔ zhìxiàn ) Mueang Suphan Buri
เดิมบางนางบวช 登邦南磨县 dēngbāng nánmóxiàn Doem Bang Nang Buat
ด่านช้าง 丹昌县 dānchāngxiàn Dan Chang
บางปลาม้า 邦巴玛县 bāng bāmǎxiàn Bang Pla Ma
ศรีประจันต์ 西巴占县 xībā zhàn xiàn Si Prachan
ดอนเจดีย์ 敦切迪县 dūnqiē díxiàn Don Chedi
สองพี่น้อง 宋披农县 sòngpī nóngxiàn Song Phi Nong
สามชุก 三竹县 sānzhúxiàn Sam Chuk
อู่ทอง 乌通县 wū tōngxiàn U Thong
หนองหญ้าไซ 农亚赛县 nóng yàsài xiàn Nong Ya Sai

📌อุทัยธานี 乌泰他尼府 (色梗港府)
เมืองอุทัยธานี 乌泰他尼府治县 (色梗港府治县) wūtài tā ní fǔzhì xiàn   ( sè gěng gǎngfǔ zhìxiàn ) Mueang Uthai Thani
ทัพทัน 塔贪县 tǎ tānxiàn Thap Than
สว่างอารมณ์ 沙旺阿隆县 shāwàng ālōngxiàn Sawang Arom
หนองฉาง 农仓县 nóngcāng xiàn Nong Chang
หนองขาหย่าง 农卡扬县 nóngkǎyáng xiàn Nong Khayang
บ้านไร่ 班赖县 bānlàixiàn Ban Rai
ลานสัก 兰萨县 lánsàxiàn Lan Sak
ห้วยคต 会科县 huìkēxiàn Huai Khot

📌กาญจนบุรี 北碧府 (干乍那武里府)
อำเภอเมืองกาญจนบุรี 北碧府治县 (干乍那武里府治县) běibì fǔzhì xiàn   ( gān zhà nà wǔlǐfǔ zhìxiàn ) Amphoe Mueang Kanchanaburi
อำเภอไทรโยค 赛育县 sàiyùxiàn Amphoe Sai Yok
อำเภอบ่อพลอย 博帕雷县 bópàléixiàn Amphoe Bo Phloi
อำเภอศรีสวัสดิ์ 西沙瓦县 xīshā wǎxiàn Amphoe Si Sawat
อำเภอท่ามะกา 塔玛加县 tǎmǎjiā xiàn Amphoe Tha Maka
อำเภอท่าม่วง 塔孟县 tǎ mèngxiàn Amphoe Tha Muang
อำเภอทองผาภูมิ 通帕蓬县 tōngpàpéng xiàn Amphoe Thong Pha Phum
อำเภอสังขละบุรี 桑卡拉武里县 sāng kǎlā wǔlǐ xiàn Amphoe Sangkhla Buri
อำเภอพนมทวน 帕侬吞县 pànóng tūnxiàn Amphoe Phanom Thuan
อำเภอเลาขวัญ 劳宽县 láokuānxiàn Amphoe Lao Khwan
อำเภอด่านมะขามเตี้ย 丹马堪迭县 dānmǎkāndié xiàn Amphoe Dan Makham Tia
อำเภอหนองปรือ 农布县 nóngbùxiàn Amphoe Nong Prue
อำเภอห้วยกระเจา 会甲召县 huìjiǎ zhàoxiàn Amphoe Huai Krachao

📌เพชรบุรี 碧武里府
เมืองเพชรบุรี 碧武里府治县 bì wǔlǐfǔ zhìxiàn Mueang Phetchaburi
เขาย้อย 考尧县 kǎoyáoxiàn Khao Yoi
หนองหญ้าปล้อง 农亚邦县 nóngyàbāng xiàn Nong Ya Plong
ชะอำ 差安县 chāi ānxiàn Cha-am
ท่ายาง 塔央县 tǎyāngxiàn Tha Yang
บ้านลาด 班拉县 bānlāxiàn Ban Lat
บ้านแหลม 班兰县 bānlánxiàn Ban Laem
แก่งกระจาน 根格拉占县 gēn gélā zhànxiàn Kaeng Krachan

📌ประจวบคีรีขันธ์ 巴蜀府 (班武里府)
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 巴蜀府治县 (班武里府治县) bāshǔ fǔzhì xiàn   ( bān wǔlǐfǔ zhìxiàn ) Mueang Prachuap Khiri Khan
กุยบุรี 圭布里县 guī bùlǐ xiàn Kui Buri
ทับสะแก 塔沙革县 tǎshāgéxiàn Thap Sakae
บางสะพาน 邦沙潘县 bāng shā pānxiàn Bang Saphan
บางสะพานน้อย 邦沙潘内县 bāng shā pānnèixiàn Bang Saphan Noi
ปราณบุรี 攀武里县 pānwǔlǐ xiàn Pran Buri
หัวหิน 华欣县 huáxīnxiàn Hua Hin
สามร้อยยอด 讪锐裕县 shàn ruìyùxiàn Sam Roi Yot

📌ราชบุรี 叻武里府 (叻丕府)
เมืองราชบุรี 叻武里府治县 (叻丕府治县) lè wǔlǐfǔ zhìxiàn   ( lè pī fǔzhì xiàn ) Mueang Ratchaburi
จอมบึง 宗本县 zōng běnxiàn Chom Bueng
สวนผึ้ง 宣蓬县 xuānpéng xiàn Suan Phueng
ดำเนินสะดวก 丹暖沙多县 dānnuǎn shāduōxiàn Damnoen Saduak
บ้านโป่ง 班蓬县 bānpéng xiàn Ban Pong
บางแพ 班帕县 bānpàxiàn Bang Phae
โพธาราม 坡塔兰县 (抱才榄县) pōtǎlánxiàn   ( bàocáilǎnxiàn ) Photharam
ปากท่อ 巴陶县 bātáoxiàn Pak Tho
วัดเพลง 瓦帕灵县 wǎpà língxiàn Wat Phleng
บ้านคา 班卡县 bānkǎxiàn Ban Kha

📌ตาก 达府府 (来兴府)
เมืองตาก 达府府治县 (来兴府治县) dáfǔ fǔzhì xiàn   ( láixīngfǔ zhìxiàn ) Mueang Tak
บ้านตาก 班达县 bān dáxiàn Ban Tak
สามเงา 三敖县 sānáoxiàn Sam Ngao
แม่ระมาด 湄拉马县 méi lāmǎ xiàn Mae Ramat
ท่าสองยาง 他颂央县 tāsòngyāngxiàn Tha Song Yang
แม่สอด 湄索县 (夜速县) méi suǒxiàn   ( yèsùxiàn ) Mae Sot
พบพระ 朴帕县 pǔpàxiàn Phop Phra
อุ้มผาง 翁庞县 wēng pángxiàn Umphang
วังเจ้า 旺藻县 wàngzǎo xiàn Wang Chao

📌ชุมพร 春蓬府 (尖喷府)
เมืองชุมพร 春蓬府治县 (尖喷府治县) chūnpéng fǔzhì xiàn   ( jiān pēn fǔzhì xiàn ) Mueang Chumphon
ท่าแซะ 塔色县 tǎsè xiàn Tha Sae
ปะทิว 巴挑县 bātiāoxiàn Pathio
หลังสวน 朗萱县 lǎng xuān xiàn Lang Suan
ละแม 拉迈县 lāmàixiàn Lamae
พะโต๊ะ 帕多县 pàduō xiàn Phato
สวี 沙威县 shā wēixiàn Sawi
ทุ่งตะโก 通达戈县 tōngdá gēxiàn Thung Tako

📌กระบี่ 甲米府
เมืองกระบี่ 甲米府治县 jiǎmǐ fǔzhì xiàn Mueang Krabi
เขาพนม 考帕农县 kǎopà nóngxiàn Khao Phanom
เกาะลันตา 阁兰达县 gélán dáxiàn Ko Lanta
คลองท่อม 空统县 kōngtǒng xiàn Khlong Thom
อ่าวลึก 奥勒县 àolè xiàn Ao Luek
ปลายพระยา 拜拍耶县 bài pāiyēxiàn Plai Phraya
ลำทับ 兰他县 lán tā xiàn Lam Thap
เหนือคลอง 内空县 nèikōngxiàn Nuea Khlong

📌นครศรีธรรมราช 那空是贪玛叻府 (洛坤府)
เมืองนครศรีธรรมราช 那空是贪玛叻府治县 (洛坤府治县) nàkōng shì tānmǎlè fǔzhì xiàn   ( luòkūn fǔzhì xiàn ) Mueang Nakhon Si Thammarat
พรหมคีรี 蓬基里县 péng jīlǐ xiàn Phrom Khiri
ลานสกา 兰沙加县 lán shājiā xiàn Lan Saka
ฉวาง 差旺县 chāiwàngxiàn Chawang
พิปูน 披奔县 pībēnxiàn Phipun
เชียรใหญ่ 千艾县 qiānàixiàn Chian Yai
ชะอวด 差渥县 chāi wò xiàn Cha-uat
ท่าศาลา 塔沙拉县 tǎ shālā xiàn Tha Sala
ทุ่งสง 童颂县 tóngsòngxiàn Thung Song
นาบอน 那邦县 nàbāngxiàn Na Bon
ทุ่งใหญ่ 通艾县 tōngàixiàn Thung Yai
ปากพนัง 巴帕南县 bāpà nánxiàn Pak Phanang
ร่อนพิบูลย์ 隆披汶县 lóng pīwènxiàn Ron Phibun
สิชล 锡春县 (七寸县) xīchūnxiàn   ( qīcùn xiàn ) Sichon
ขนอม 卡农县 kǎnóng xiàn Khanom
หัวไทร 华赛县 huásài xiàn Hua Sai
บางขัน 邦坎县 bāng kǎnxiàn Bang Khan
ถ้ำพรรณรา 贪攀那拉县 tānpān nàlāxiàn Tham Phannara
จุฬาภรณ์ 朱拉邦县 zhūlābāng xiàn Chulabhorn
พระพรหม 帕蓬县 pàpéng xiàn Phra Phrom
นบพิตำ 诺披丹县 nuò pīdānxiàn Nopphitam
ช้างกลาง 昌格朗县 chānggé lǎngxiàn Chang Klang
เฉลิมพระเกียรติ 乍伦帕杰县 zhàlúnpàjié xiàn Chaloem Phra Kiat

📌นราธิวาส 那拉提瓦府 (陶公府)
เมืองนราธิวาส 那拉提瓦府治县 (陶公府治县) nàlādī wǎ fǔzhì xiàn   ( táogōngfǔ zhìxiàn ) Mueang Narathiwat
ตากใบ 达拜县 (答眉县) dábàixiàn   ( dá méixiàn ) Tak Bai
บาเจาะ 巴卓县 (百汶县) bāzhuóxiàn   ( bǎiwènxiàn ) Bacho
ยี่งอ 益鄂县 yì èxiàn Yi-ngo
ระแงะ 拉艾县 lāàixiàn Ra-ngae
รือเสาะ 勒宿县 lè sùxiàn Rueso
ศรีสาคร 西沙空县 xīshā kōngxiàn Si Sakhon
แว้ง 温县 (咏县) wēnxiàn   ( yǒngxiàn ) Waeng
สุคิริน 素吉林县 sùjí línxiàn Sukhirin
สุไหงโกลก 素艾哥洛县 sùàigē luòxiàn Su-ngai Kolok
สุไหงปาดี 素艾巴迪县 sùàibādíxiàn Su-ngai Padi
จะแนะ 乍内县 zhà nèixiàn Chanae
เจาะไอร้อง 朱艾龙县 zhūàilóngxiàn Cho-airong

📌ปัตตานี 北大年府
เมืองปัตตานี 北大年府治县 běidà nián fǔzhì xiàn Mueang Pattani
โคกโพธิ์ 鹄坡县 gǔ pō xiàn Khok Pho
หนองจิก 农集县 nóngjíxiàn Nong Chik
ปะนาเระ 巴那雷县 bā nàléixiàn Panare
มายอ 玛尧县 mǎyáoxiàn Mayo
ทุ่งยางแดง 通央登县 tōngyāng dēngxiàn Thung Yang Daeng
สายบุรี 赛武里县 sàiwǔlǐ xiàn Sai Buri
ไม้แก่น 迈敬县 màijìngxiàn Mai Kaen
ยะหริ่ง 亚灵县 yà língxiàn Yaring
ยะรัง 亚廊县 yàláng xiàn Yarang
กะพ้อ 加坡县 jiāpō xiàn Kapho
แม่ลาน 湄兰县 méilánxiàn Mae Lan

📌พังงา 攀牙府
เมืองพังงา 攀牙府治县 pānyá fǔzhì xiàn Mueang Phang Nga
เกาะยาว 阁尧县 géyáoxiàn Ko Yao
กะปง 加本县 jiā běnxiàn Kapong
ตะกั่วทุ่ง 达瓜通县 dáguā tōngxiàn Takua Thung
ตะกั่วป่า 达瓜巴县 (高巴县) dáguā bāxiàn   ( gāo bāxiàn ) Takua Pa
คุระบุรี 库拉布里县 kùlā bùlǐ xiàn Khura Buri
ทับปุด 塔布县 tǎbù xiàn Thap Put
ท้ายเหมือง 泰孟县 tài mèngxiàn Thai Mueang

📌พัทลุง 博他仑府 (高头廊府)
เมืองพัทลุง 博他仑府治县 (高头廊府治县) bótālún fǔzhì xiàn   ( gāotou láng fǔzhì xiàn ) Mueang Phatthalung
กงหรา 功拉县 gōnglāxiàn Kong Ra
เขาชัยสน 考猜颂县 kǎocāi sòngxiàn Khao Chaison
ตะโหมด 达莫县 dámòxiàn Tamot
ควนขนุน 宽卡暖县 kuānkǎnuǎnxiàn Khuan Khanun
ปากพะยูน 巴帕允县 bāpà yǔnxiàn Pak Phayun
ศรีบรรพต 西班坡县 xībānpō xiàn Si Banphot
ป่าบอน 巴奔县 bābēnxiàn Pa Bon
บางแก้ว 邦胶县 bāng jiāoxiàn Bang Kaeo
ป่าพะยอม 巴帕永县 bāpàyǒngxiàn Pa Phayom
ศรีนครินทร์ 西那加林德拉县 xī nà jiālín délā xiàn Srinagarindra

📌ภูเก็ต 普吉府
เมืองภูเก็ต 普吉府治县 pǔjí fǔzhì xiàn Mueang Phuket
กะทู้ 加图县 jiātú xiàn Kathu
ถลาง 塔廊县 tǎláng xiàn Thalang

📌ระนอง 拉廊府
เมืองระนอง 拉廊府治县 lāláng fǔzhì xiàn Mueang Ranong
ละอุ่น 拉温县 lā wēnxiàn La-un
กะเปอร์ 加坡县 jiāpō xiàn Kapoe
กระบุรี 克拉武里县 kèlā wǔlǐ xiàn Kra Buri
สุขสำราญ 素三兰县 sùsānlánxiàn Suk Samran

📌สตูล 沙敦府
เมืองสตูล 沙敦府治县 shādūn fǔzhì xiàn Mueang Satun
ควนโดน 宽东县 kuāndōngxiàn Khuan Don
ควนกาหลง 宽加隆县 kuānjiā lōngxiàn Khuan Kalong
ท่าแพ 他佩县 tāpèixiàn Tha Phae
ละงู 拉乌县 lāwū xiàn La-ngu
ทุ่งหว้า 童哇县 tóngwāxiàn Thung Wa
มะนัง 玛南县 mǎ nánxiàn Manang

📌สงขลา 宋卡府
เมืองสงขลา 宋卡府治县 sòngkǎ fǔzhì xiàn Mueang Songkhla
สทิงพระ 沙廷帕县 shātíng pàxiàn Sathing Phra
จะนะ 占那县 zhàn nàxiàn Chana
นาทวี 纳塔威县 nàtǎ wēixiàn Na Thawi
เทพา 贴帕县 (琵琶县) tiēpàxiàn   ( pípa xiàn ) Thepha
สะบ้าย้อย 沙巴锐县 shābā ruìxiàn Saba Yoi
ระโนด 拉诺县 lānuò xiàn Ranot
กระแสสินธุ์ 卡塞辛县 kǎsèxīnxiàn Krasae Sin
รัตภูมิ 拉达蓬县 lādá péngxiàn Rattaphum
สะเดา 沙道县 shādào xiàn Sadao
หาดใหญ่ 合艾县 héàixiàn Hat Yai
นาหม่อม 那芒县 nàmáng xiàn Na Mom
ควนเนียง 宽娘县 kuānniang xiàn Khuan Niang
บางกล่ำ 邦坎县 bāng kǎnxiàn Bang Klam
สิงหนคร 兴哈那空县 xīnghā nà kōngxiàn Singhanakhon
คลองหอยโข่ง 孔会空县 kǒnghuì kōngxiàn Khlong Hoi Khong

 

📌สุราษฏร์ธานี 素叻他尼府 (万伦府)
เมืองสุราษฎร์ธานี 素叻他尼府治县 (万伦府治县) sùlè tā ní fǔzhì xiàn   ( wànlún fǔzhì xiàn ) Mueang Surat Thani
กาญจนดิษฐ์ 干乍那迪县 gān zhà nàdíxiàn Kanchanadit
ดอนสัก 敦沙县 dūn shāxiàn Don Sak
เกาะสมุย 阁沙梅县 géshā méixiàn Ko Samui
เกาะพะงัน 阁帕岸县 gépààn xiàn Ko Pha-ngan
ไชยา 猜亚县 cāiyàxiàn Chaiya
ท่าชนะ 塔差纳县 tǎchāi nàxiàn Tha Chana
คีรีรัฐนิคม 基里拉塔尼空县 jī lǐlā tǎní kōngxiàn Khiri Rat Nikhom
บ้านตาขุน 班达坤县 bāndákūnxiàn Ban Ta Khun
พนม 帕侬县 pànóng xiàn Phanom
ท่าฉาง 塔昌县 tǎchāngxiàn Tha Chang
บ้านนาสาร 班纳讪县 bānnà shàn xiàn Ban Na San
บ้านนาเดิม 班纳敦县 bānnàdūnxiàn Ban Na Doem
เคียนซา 坚萨县 jiānsàxiàn Khian Sa
เวียงสระ 渊沙县 yuān shāxiàn Wiang Sa
พระแสง 帕盛县 pàshèngxiàn Phrasaeng
พุนพิน 喷平县 pēnpíngxiàn Phunphin
ชัยบุรี 猜武里县 cāi wǔlǐ xiàn Chai Buri
วิภาวดี 威巴瓦迪县 wēi bāwǎ díxiàn Vibhavadi

 

📌ตรัง 董里府
เมืองตรัง 董里府治县 dǒnglǐ fǔzhì xiàn Mueang Trang
กันตัง 干當縣 gàn當縣 Kantang
ย่านตาขาว 延达考县 yándá kǎoxiàn Yan Ta Khao
ปะเหลียน 巴莲县 bāliánxiàn Palian
สิเกา 锡高县 xīgāoxiàn Sikao
ห้วยยอด 会尧县 (火律县) huìyáoxiàn   ( huǒlǜ xiàn ) Huai Yot
วังวิเศษ 旺威社县 wàngwēi shèxiàn Wang Wiset
นาโยง 那永县 nàyǒngxiàn Na Yong
รัษฎา 拉沙达县 lāshā dáxiàn Ratsada
หาดสำราญ 哈讪兰县 hāshàn lánxiàn Hat Samran

 

📌ยะลา 也拉府 (惹拉府)
เมืองยะลา 也拉府治县 (惹拉府治县) yě lā fǔzhì xiàn   ( rě lā fǔzhì xiàn ) Mueang Yala
เบตง 巴东县 (勿洞县) bādōngxiàn   ( wù dòngxiàn ) Betong
บันนังสตา 班南沙达县 bān nánshā dáxiàn Bannang Sata
ธารโต 贪多县 tānduō xiàn Than To
ยะหา 亚哈县 yàhā xiàn Yaha
รามัน 拉曼县 lāmàn xiàn Raman
กาบัง 甲邦县 jiǎbāngxiàn Kabang
กรงปินัง 格隆比南县 gélōng bǐ nánxiàn Krong Pinang

📌กรุงเทพมหานคร 曼谷
เขตพระนคร 帕那空县 pà nà kōngxiàn Phra Nakhon
เขตดุสิต 律實县 lǜshíxiàn Dusit
เขตหนองจอก 廊卓县 láng zhuóxiàn Nong Chok
เขตบางรัก 挽叻县 wǎnlè xiàn Bang Rak
เขตบางเขน 曼卿县 mànqīng xiàn Bang Khen
เขตบางกะปิ 曼甲必县 mànjiǎ bìxiàn Bang Kapi
เขตปทุมวัน 巴吞旺县 bātūnwàng xiàn Pathum Wan
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 邦巴沙都拍县 bāng bāshā dōu pāixiàn Pom Prap Sattru Phai
เขตพระโขนง 帕卡隆县 pàkǎlōng xiàn Phra Khanong
เขตมีนบุรี 民武里县 mínwǔlǐ xiàn Min Buri
เขตลาดกระบัง 拉甲邦县 lājiǎbāng xiàn Lat Krabang
เขตยานนาวา 然那華县 rán nà huáxiàn Yan Nawa
เขตสัมพันธวงศ์ 三攀他旺县 sānpān tā wàngxiàn Samphanthawong
เขตพญาไท 披耶泰县 pīyē tàixiàn Phaya Thai
เขตธนบุรี 吞武里县 tūnwǔlǐ xiàn Thon Buri
เขตบางกอกใหญ่ 曼谷艾县 màngǔ àixiàn Bangkok Yai
เขตห้วยขวาง 匯權县 huìquán xiàn Huai Khwang
เขตคลองสาน 空訕县 kōngshàn xiàn Khlong San
เขตตลิ่งชัน 達鈴燦县 dálíngcànxiàn Taling Chan
เขตบางกอกน้อย 曼谷蓮县 màngǔ liánxiàn Bangkok Noi
เขตบางขุนเทียน 曼坤天县 mànkūn tiānxiàn Bang Khun Thian
เขตภาษีเจริญ 帕世乍能县 pàshìzhànéng xiàn Phasi Charoen
เขตหนองแขม 廊鑒县 láng jiànxiàn Nong Khaem
เขตราษฎร์บูรณะ 拉布拉那县 lā bùlā nàxiàn Rat Burana
เขตบางพลัด 曼盼县 mànpànxiàn Bang Phlat
เขตดินแดง 鄰鈴县 línlíngxiàn Din Daeng
เขตบึงกุ่ม 汶昆县 wènkūnxiàn Bueng Kum
เขตสาทร 沙吞县 shātūnxiàn Sathon
เขตบางซื่อ 挽賜县 wǎncìxiàn Bang Sue
เขตจตุจักร 乍都節县 zhà dōu jiéxiàn Chatuchak
เขตบางคอแหลม 曼柯廉县 mànkēliánxiàn Bang Kho Laem
เขตประเวศ 巴威县 bā wēixiàn Prawet
เขตคลองเตย 空堤县 kōngdī xiàn Khlong Toei
เขตสวนหลวง 萱鑾县 xuānluánxiàn Suan Luang
เขตจอมทอง 宗通县 zōng tōngxiàn Chom Thong
เขตดอนเมือง 廊曼县 láng mànxiàn Don Mueang
เขตราชเทวี 拉差貼威县 lāchāi tiē wēixiàn Ratchathewi
เขตลาดพร้าว 拉拋县 lā pāoxiàn Lat Phrao
เขตวัฒนา 瓦他那县 wǎ tā nàxiàn Watthana
เขตบางแค 曼凱县 mànkǎixiàn Bang Khae
เขตหลักสี่ 朗四县 lǎngsìxiàn Lak Si
เขตสายไหม 賽邁县 sàimàixiàn Sai Mai
เขตคันนายาว 堪那耀县 kān nà yàoxiàn Khan Na Yao
เขตสะพานสูง 沙攀松县 shāpān sōngxiàn Saphan Sung
เขตวังทองหลาง 翁通郎县 wēng tōnglángxiàn Wang Thonglang
เขตคลองสามวา 空三華县 kōngsān huáxiàn Khlong Sam Wa
เขตบางนา 曼那县 màn nàxiàn Bang Na
เขตทวีวัฒนา 他威瓦他那县 tā wēiwǎ tā nàxiàn Thawi Watthana
เขตทุ่งครุ 特庫县 tèkù xiàn Thung Khru
เขตบางบอน 曼磅县 mànbàngxiàn Bang Bon

ศัพท์จีนที่น่าสนใจ 8

合理 [hélǐ] สมเหตุสมผล
价格单 [jiàgédān] ใบแสดงราคา
实盘 [shípán] ราคาตายตัว
出厂价格 [chūchǎngjiàgé] ราคาโรงงาน (出厂 ออกจากโรงงาน, 价格 ราคา)
开发票 [kāifāpiào] ออกใบเสร็จ
刻苦 [kèkǔ] ขยันหมั่นเพียร
活泼 [huópō] คึกคักร่าเริง, มีชีวิตชีวา
大方 [dàfāng] สง่า (การพูดจา ,กริยาท่าทาง)
稳重 [wěnzhòng] สุขุม หนักแน่น
佩服 [pèifú] เลื่อมใส ศรัทธา
判断 [pànduàn] วินิจฉัย, ข้อวินิจฉัย
平衡 [pínghéng] สมดุล
面对 [miànduì] เผชิญหน้า, ต่อหน้า
刻苦 (形) [kèkǔ] ขยันหมั่นเพียร
活泼 (形) [huópō] คึกคักร่าเริง, มีชีวิตชีวา
大方 (形) [dàfāng] สง่า (การพูดจา ,กริยาท่าทาง)
稳重 (形) [wěnzhòng] สุขุม หนักแน่น
一言难尽 [yìyánnánjìn] ยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดสั้นๆได้
搞活动 [gǎohuódòng] จัดโปรโมชั่น
保护关税 [bǎohùguānshuì] กำแพงภาษี
信用证 [xìnyòngzhèng] L/C (letter of credit) , เอกสารสินเชื่อ
国营企业 [guóyíngqǐyè] รัฐวิสาหกิจ
自由贸易区 [zì yóumàoyìqū] เขตการค้าเสรี (自由 หมายถึงอิสระ, 贸易 หมายถึงการค้า, 区 หมายถึงเขตหรือพื้นที่)
港元 [gǎngyuán] เงินเหรียญฮ่องกง
打开市场 [dǎkāishìchǎng] เจาะตลาด, เปิดตลาด
请爱中庸,方能百年好合 [qǐngài zhōngyōng fāngnéngbǎiniánhǎohé] ก่อรักด้วยทางสายกลาง ชีวิตสมรสจึงยั่งยืน (中庸 zhōngyōng สายกลาง)
忘其小丧,志其大得 [wàngqíxiǎosàng ,zhìqídàde] การสูญเสียเพียงเล็กน้อยพึงลืมเลือน, พึงมีปณิธานมุ่งมั่นในผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่
贪虚名而招实祸 [tānxūmíng ér zhāoshíhuò] โลภหลงในชื่อเสียงอันจอมปลอม คือ ภัยพิบัติที่แท้จริง
己所不欲 , 勿施于人 [jǐsuǒbúyù ,wùshīyúrén] สิ่งที่ตนเองไม่ต้องการจงอย่ายัดเยียดให้ผู้อื่น
知耻近乎勇 [zhīchǐ jìnhūyǒng] ละอายใจต่อความผิด แล้วกล้าที่จะแก้ไข
不可权责越位 [bùkě quánzéyuèwèi] อย่าใช้อำนาจเกินตำแหน่งหน้าที่
素位而行,知足安能常乐 [sùwèi’érxíng ,zhīzú’ānnéngchánglè] พอใจในสิ่งที่เป็น ทำในสิ่งที่ควร และรู้จักพอ จึงเป็นสุข
取人之长,忘人之短 [qǔrénzhīcháng ,wàngrénzhīduǎn] รับเอาข้อดีของคนอื่นมา แล้วลืมข้อด้อยของเค้าเสีย
向前看,不记旧恶 [xiàngqiánkàn,bújìjiù’ě] มองไปข้างหน้า ไม่จดจำความแค้นในอดีต
做事须犱著, 无需固犱 [zuòshì xū jǐ zhù wú xū gù jǐ] จงทำงานอย่างยืนหยัด แต่อย่าดื้อรั้น
路遥知马力,日久见人心 [lùyáozhīmǎ lì, rìjiǔjiànrénxīn] ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
比中而行, 结交益友 [bǐ zhōng ér xíng , jiéjiāo yìyǒu] เดินตามทางสายกลาง เลือกคบเพื่อนที่ดี
荣耀不必过早享用 [róngyào búbì guòzǎoxiǎngyòng] อย่าด่วนเป็นปลื้มกับชื่อเสียงเกียรติยศ
肯折中才能争取双赢 [kěn zhé zhōng cái néng zhēng qǔ shuāng yíng] ออมชอมประนีประนอมทั้งสองฝ่ายจึงจะประสบความสำเร็จด้วยกัน
化敌为友 , 不战而胜 [huàdíwèiyǒu ,búzhàn’érshèng] สลายศัตรูให้กลายเป็นมิตร, กำชัยชนะโดยไม่ต้องออกรบ
改变自己比改变环境要容易得多 [gǎibiànzìjǐ bǐ gǎibiàn huánjìngyàoróngyìdéduō] เปลี่ยนแปลงตนเองง่ายกว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
智者不争口舌之胜 [zhìzhě bù zhēng kǒu shé zhī shèng ] คนฉลาดไม่เอาชนะคัดค้านด้วยการโต้เถียง
不经历风雨 ,怎么见彩虹 [bù jīnglì fēngyǔ zěnme jiàn cǎihóng] หากไม่เจอฝน แล้วจะเจอรุ้งงามได้อย่างไร เป็นการเปรียบเทียบว่า คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ก็ย่อมต้องผ่านอุปสรรคมาก่อนเสมอ (经历 jīnglì ผ่าน, ประสบการณ์)
小不忍则乱大谋 [xiǎo bù rěn zé luàn dà móu] เรื่องเล็กไม่ยอมอดทนจะเสียงานใหญ่
失败是成功之母 [shī bài shì chénggōng zhī mǔ] เป็นการเปรียบเทียบว่า ความล้มเหลวย่อมมาก่อนความสำเร็จเสมอ
兼听则明 ,偏信则暗 [jiān tīng zé míng ,piān xìn zé ‘àn] ฟังความสองข้างตาจะสว่าง, ฟังความข้างเดียวตาจะมืดบอด(兼 สองฝั่ง, มีพร้อมตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป)
容人之过,赢得人心 [róng rén zhī guò ,yíng dé rén xīn] ผูกใจคนด้วยการให้อภัยในความผิด
切记自信,切忌自满 [qièjì zìxìn ,qièjì zìmǎn] เชื่อมั่นในตนเอง แต่อย่าทะนงตน (切记 จำใส่ใจ , 自信 มั่นใจในตนเอง, 切忌 อย่าได้…เป็นอันขาด, 自满 ความพออกพอใจ)
言顾行, 行顾言 [yán gù xíng,xíng gù yán] คำพูดต้องตรงกับการกระทำ, การกระทำต้องตรงกับคำพูด
修身养性,宁静致远 [xiū shēn yǎnɡ xìnɡ, níng jìng zhì yuǎn] บ่มเพาะอุปนิสัยที่ดี, มีความสงบสุขุม จึงจะมีสายตาที่ยาวไกล
凡事有度,过犹不及 [fánshì yǒu dù,guò yóu bù jí] ทุกเรื่องมีขอบเขต หากทำเลยเถิดเท่ากับไปไม่ถึงไหน
真金不怕火 [zhēn jīn bù pà huǒ] ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ
种瓜得瓜, 种豆得豆 [zhòngguādéguā ,zhòngdòudédòu] ปลูกแตงได้แตง, ปลูกถั่วก็ได้ถั่ว เป็นการเปรียบว่า ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น
知人者智,自知者明 [zhīrénzhězhì,zìzhīzhěmíng] เข้าใจผู้อื่นเป็นผู้มีสติปัญญา, เข้าใจตัวเองเป็นผู้ปราดเปรื่อง
父母是儿女的活菩萨 [fùmǔ shì érnǚ de huópúsà] พ่อแม่คือพระโพธิสัตว์ในบ้านของลูก
血浓于水 [xuè nóng yú shuǐ] เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ

ศัพท์จีน กำลังภายใน

气功 [Qìgōng] กำลังภายใน
心法 [xīn fǎ] พลังภายใน
舞剑 [Wǔ jiàn] รำดาบ
剑 [jiàn] กระบี่
华山剑法 [huáshān jiàn fǎ] เพลงกระบี่หัวซาน
舞棍 [Wǔ gùn] รำกระบอง
太极拳 [Tàijí quán] มวยไทเก๊ก
功夫 [gōngfu] กังฟู
武侠 [wǔxiá] กำลังภายใน
小说 [xiǎshuō] นิยาย
武侠小说 [wǔxiáxiǎshuō] นิยายกำลังภายใน
状元 [zhuàngyuan] จอหงวน
少林寺 [shàlínsì] วัดเส้าหลิน
十八罗汉 [shíbāluóhàn] 18 อรหันต์
易筋经 [yìjīnjīng] คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น
流派 [liúpài] สำนัก
金庸 [jīnyōng] กิมย้ง
古龙 [gǔlóng] โก้วเล้ง
华岳 [Huá yuè] เขาหัวซาน
宗师 [Zōngshī] ปรมาจารย์
身法 [shēn fǎ] ท่าร่าง
恒山 [Héngshān] เหิงซาน
阵法 [zhèn fǎ] ค่ายกลกระบี่
轻身术 [Qīng shēn shù] เคล็ดตัวเบา
武当 [Wǔdāng] บู๊ตึ้ง
东方不败 [Dōngfānbúbài] ตงฟางปุ๊ป้าย ในกระบี่เย้ยยุทธจักร
东邪黄药师 [Dōngxié huángyàoshī] มารบูรพาอึ้งเยียะซือ ในมังกรหยก
日月神教聖姑 [rìyuè shénjiào shènggū] ธิดาเทพแห่งพรรคตะวันจันทรา ในกระบี่เย้ยยุทธจักร
岳不群 [Yuè bù qún] งักปุ๊กคุ้ง ในกระบี่เย้ยยุทธจักร
方证大师 [Fāng zhèng dàshī] ใต้ซือฟางเจิ้น
杨过 [Yángguò] เอี้ยก้วย
天地会 พรรคฟ้าดิน
盖世英雄方世玉 [gàishìyīngxióng fāngshìyù] ปึงซีเง็ก จอมยุทธ์ผงาดฟ้า
金蛇剑法 เพลงกระบี่งูทองของแห่เสาะงี้-เทพบุตรงูทอง
圆月弯刀 ฤทธิ์ดาบวงพระจันทร์
包青天 เปาบุ้นจิ้น (何家劲 เหอเจียจิ้ง รับบท 展昭 จั่นเจา)
天涯明月刀 [tiānyá míngyuèdā] ดาบจอมภพ –> 叶开 [yèkāi] เอี๊ยไค, 傅红雪 [fuhóngxuě] โป้วอั้งเสาะ
君子剑 [Jūnzǐ jiàn] กระบี่ผู้ดี
独孤九剑 [Dúgū jiǔ jiàn] เก้ากระบี่เดียวดาย หรือ เก้ากระบี่ต๊กโกว
华山派气宗 [huáshānpàiqìzōng] เจ้าสำนักหัวซานสายลมปราณ
华山派剑宗 [huáshānpàijiànzōng] เจ้าสำนักสายกระบี่แห่งสำนักหัวซาน
恒山派 [héngshānpài] ศิษย์สำนักหานซาน
嵩山派掌门 [Sōngshān pài zhǎng mén] เจ้าสำนักซงซาน
五岳剑派盟主 [Wǔyuè jiàn pài méngzhǔ] ผู้นำ 5 ขุนเขากระบี่
辟邪剑法 [Bìxié jiàn fǎ] เพลงกระบี่ปราบมาร
葵花宝典 [Kuíhuā bǎdiǎn] คัมภีร์ทานตะวัน
吸星大法 [Xī xīng dàfǎ] อวิชชาดูดดาว
紫霞神功 [Zǐ xiá shéngōng] คัมภีร์รัศมีม่วง
打狗棒法 [Dǎ gǒu bàng fǎ] ไม้เท้าตีสุนัข
叶问2:宗师传奇 [Yè wèn 2: Zōngshī chuánqí] ยิปมัน 2 อาจารย์บรู๊ซ ลี (Ip Man 2)
咏春 [Yǒng chūn] หย่งชุน หมัดสั้นสะท้านบู๊ลิ้ม
多情剑客无情剑 [Duōqíng jiànkè wúqíng jiàn] มือกระบี่มากรัก กระบี่ไร้น้ำใจ-ฤทธิ์มีดสั้น
小李飞刀 [Xiǎ li fēi dā] มีดบินของลี้น้อย
江小魚 [Jiāng xiǎ yú] เซียวฮื้อยี้
武侠帝女花 [Wǔxiá dì nǚ huā] ศึกสองนางพญา
笑傲江湖 [xià à jiāng hú] กระบี่เย้ยยุทธจักร (笑 หัวเราะ, ยิ้ม 傲 หยิ่ง, ผยอง 江湖 ยุทธจักร เป็นคำประสม จากคำว่า แม่น้ำ+ทะเลสาป) –> 令狐沖 เหล้งฮู้ชง, ฟงชิงหยาง 風清揚, เก้ากระบี่ต๊กโกว 独孤九剑
游侠录 [Yóuxiá lù] บันทึกจอมยุทธ์พเนจร
倩女幽魂 [Qiànnǚ yōuhún] โปเยโปโลเย
流星•蝴蝶•剑 [Liúxīng•húdié•jiàn] ดาวตก ผีเสื้อผเสอ กระบี่
欧阳锋 [Ōuyáng fēng] อาวเอี๊ยงฮง (พิษประจิม) –> 蛤蟆功 [hámagōng] พลังคางคก
覆雨翻云 [Fù yǔ fān yún] เทพมารสะท้านภพ
边荒传说 [Biān huāng chuánshuō] จอมคนแผ่นดินเดือด
风云之雄霸天下 [Fēngyún zhī xióngbà tiānxià] ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า
六脉神剑 [Liù mài shén jiàn] ดรรชนีกระบี่หกชีพจร
雪山飞狐 [Xuěshān fēi hú] จิ้งจอกภูเขาหิมะ
五岳剑派 [Wǔyuè jiàn pài] ห้าขุนเขากระบี่
华山派 [huáHuàshān pài] สำนักหัวซาน

紫霞功 [Zǐ xiá gōng] พลังเมฆาม่วง
华山心法 [huá shān xīn fǎ] พลังภายในหัวซาน
华山身法 [huáshān shēn fǎ] ท่าร่างหัวซาน
反两仪刀法 [Fǎn liǎng yí dā fǎ] เพลงดาบสองลักษณ์
劈石破玉拳 [Pī shípò yù quán] ฝ่ามือผ่าศิลาทลายหยก
伏虎拳 [Fú hǔ quán] ฝ่ามือสยบพยัคฆ์
混元掌 [Hùn yuán zhǎng] ฝ่ามือรวมศูนย์
淑女剑 [Shúnǚ jiàn] กระบี่กุลสตรี
华山剑法 [huáshān jiàn fǎ] กระบี่หัวซาน
冲灵剑法 [Chōng líng jiàn fǎ] กระบี่ชงหลิง
夺命连环三仙剑 กระบี่สามเซียนปลิดชีพ
太岳三清峰 [Tài yuèsānqīng fēng] ยอดเขาไท้เยวี่ยสามเขียว
狂风快剑 [Kuángfēng kuài jiàn] กระบี่ไวลมคลั่ง
华岳剑髓 [Huá yuè jiàn suǐ] กระบี่เขาหัวซาน
独孤九剑 [Dúgū jiǔ jiàn] เก้ากระบี่เดียวดาย
สำนักเหิงซาน

恒山心法 [Héngshān xīn fǎ] กำลังภายในเหิงซาน(ปราณ)
恒山慈悲心法 [Héngshān cíbēi xīn fǎ] กำลังภายในเมตตาเหิงซาน(ปราณ)
恒山身法 [Héngshān shēn fǎ] ท่าร่างเหิงซาน (ตัวเบา)
恒山医术 [Héngshān yīshù] วิชาแพทย์เหิงซาน
恒山慈悲疗法 [Héngshān cíbēi liáfǎ] แพทย์เมตตาเหิงซาน
天长掌法 [Tiāncháng zhǎng fǎ] วิชามวยฟ้านิรันดร์
恒山剑阵 [Héngshān jiàn zhèn] ค่ายกลกระบี่เหิงซาน
恒山剑法 [Héngshān jiàn fǎ] วิชากระบี่เหิงซาน
万花剑法 [Wàn huā jiàn fǎ] วิชากระบี่หมื่นบุปผา
北岳剑诀 [Běiyuè jiàn jué] เพลงกระบี่เขาอุดร
สำนักสุสานโบราณ

古墓心法 [Gǔ mù xīn fǎ] พลังสุสานโบราณ
九阴真经 [Jiǔ yīn zhēn jīng] เก้ายิ๋นสุสานโบราณ
天罗地网势 [Tiānluódìwǎng shì] วิชาแหฟ้าตาข่ายดิน
迎风拂柳步 [Yíngfēng fú liǔ bù] ท่าเท้าลมย้อนแฉลบหลิว
银索金铃索法 [Yín suǒ jīn líng suǒ fǎ] วิชาโซ่เงินกระดิ่งทอง
美女剑法 [Měinǚ jiàn fǎ] เพลงกระบี่โฉมสะคราญ
玄铁剑法 [Xuán tiě jiàn fǎ] กระบี่เหล็กนิล
玉女剑法 [Yù nǚ jiàn fǎ] เพลงกระบี่ดรุณีหยก
美女拳 [Měinǚ quán] หมัดโฉมสะคราญ
天罗地网掌 [Tiānluódìwǎng zhǎng] ฝ่ามือแหฟ้าตาข่ายดิน
拂尘功 [Fúchén gōng] พลังแส้ปัด
赤炼神掌 [Chì liàn shén zhǎng] หัตถ์เทพแส้แดง
三无三不手 [Sān wú sān bù shǒu] มือสามไร้สามไม่
玉蜂针 [Yù fēng zhēn] เข็มผึ้งหยก
สำนักดาบโลหิต

冰魄银针 [Bīng pò yín zhēn] เข็มเงินวิญญาณน้ำแข็ง
血刀心法 [Xuèdā xīn fǎ] พลังภายในดาบโลหิต (ปราณ)
雪遁步行 [Xuě dùn bùxíng] ท่าเท้าท่องหนีเมฆา
血刀刀法 [Xuèdā dā fǎ] เพลงดาบดาบโลหิต
血魔刀法 [血魔刀法] เพลงดาบอสูรโลหิต
血海魔 [Xuè hǎi mó] พลังอสูรทะเลโลหิต
灭仙掌 [Miè xian zhǎng] ฝ่ามือปราบเซียน
สำนักเอ๋อร์เหมย/ง่อไบ๊ 峨嵋 [Éméi]

峨嵋心法 [Éméi xīn fǎ] พลังภายในเอ๋อร์เหมย (ปราณ)
峨嵋九阳功 [Éméi jiǔ yáng gōng] พลังเก้าหยางเอ๋อร์เหมย
峨嵋身法 [Éméi shēn fǎ] ท่าร่างเอ๋อร์เหมย
峨嵋阵法 [Éméi zhèn fǎ] ค่ายกลกระบี่เอ๋อร์เหมย
回风拂柳剑 [Huí fēng fú liǔ jiàn] กระบี่ลมหวนแฉลบหลิว
灭剑 [Miè jiàn] กระบี่กำจัด
绝剑 [Jué jiàn] กระบี่สุดยอด
天罡指穴法 [Tiāngāng zhǐ xuè fǎ] ฝ่ามือสุดทองนิรันดร์
飘雪穿云掌 [Piā xuě chuān yún zhǎng] ฝ่ามือหิมะบินทะลวงเมฆา
金顶绵掌 [Jīn dǐng mián zhǎng] ดรรชนีเทียนกัง
佛光普照掌 [Fóguāng pǔzhà zhǎng] ฝ่ามือแสงพุทธสาดส่อง
截手九式 [Jié shǒu jiǔ shì] คว้ามือเก้าท่า
四象掌 [Sì xiàng zhǎng] ฝ่ามือสี่สภาพ
สำนักเส้าหลิน [少林 [Shàlín]

少林心法 [Shàlín xīn fǎ] กำลังภายในเส้าหลิน
少林身法 [Shàlín shēn fǎ] ท่าร่างเส้าหลิน
轻身术 [Qīng shēn shù] เคล็ดตัวเบา(轻功)
翻腾术 [Fānténg shù] ม้วนทะยาน
少林长拳 [Shàlín zhǎng quán] หมัดยาวเส้าหลิน
拈花指 [Nián huā zhǐ] ดรรชนีเด็ดบุปผา
罗汉拳 [Luóhàn quán] หมัดอรหันต์
少林擒拿十八打 [Shàlín qínná shí bā dǎ] 18 ท่าคว้าจับเส้าหลิน
鹰爪功 [Yīng zhǎ gōng] พลังกรงเล็บอินทรี
一指禅 [Yī zhǐ shàn] ฌานหนึ่งดรรชนี
龙爪功 [Lóng zhuǎ gōng] พลังกรงเล็บมังกร
罗汉伏虎拳[Luóhàn fú hǔ quán] หมัดอรหันต์สยบพยัคฆ์
金刚般若掌 [Jīngāng bōrě zhǎng] ฝ่ามือปัญญาเทวราช
大力金刚指 [Dàlì jīngāng zhǐ] ดรรชนีวชิระเทวราช
寂灭爪 [Jì miè zhǎ] กรงเล็บสลายสูญ
普渡杖法 [Pǔ dù zhàng fǎ] ไม้เท้าปลดปล่อย
伏魔禅杖 [Fú mó chánzhàng] ไม้เท้าสยบวิญญาณ
韦陀杵 [Wéi tuó chǔ] ตะบองข่าง
罗汉剑法 [Luóhàn jiàn fǎ] วิชากระบี่อรหันต์
达摩剑法 [Dá mó jiàn fǎ] วิชากระบี่ตั๊กม้อ
伏魔剑法 [Fú mó jiàn fǎ] เพลงกระบี่ปราบมาร (ของปลอม – -“)
燃木刀法 [Rán mùdā fǎ] วิชาดาบเผาไม้
日月鞭法 [Rì yuè biān fǎ] วิชาแส้ตะวันจันทรา
金刚伏魔圈 [Jīngāng fú mó quān] ค่ายกลบ่วงวชิระสยบมาร
สำนักอู่ตัง/บู๊ตึ๊ง

武当心法 [Wǔdāng xīn fǎ] พลังภายบู๊ตึ้ง
太极神功 [Tàijí shéngōng] พลังเทพไท้เก๊ก
纯阳无极功 [Chún yáng wújí gōng] พลังหยางอู๋จี๋
武当身法 [Wǔdāng shēn fǎ] ท่าร่างบู๊ตึ้ง
梯云纵[Tī yún zòng] ทะยานบันไดเมฆา
武当长拳 [Wǔdāng zhǎng quán] หมัดยาวบู๊ตึ้ง
绵掌 [Mián zhǎng] ฝ่ามือต่อเนื่อง
太极拳[Tàijí quán] มวยไท้เก๊ก
柔云剑法 [Róu yún jiàn fǎ] กระบี่เมฆาละมุน
绕指柔剑 [Rà zhǐ róu jiàn] กระบี่ละมุนดรรชนีเผา
太极剑法 [Tàijí jiàn fǎ] กระบี่ไท่เก๊ก
玄虚刀法 [Xuánxū dā fǎ] วิชาดาบอัศจรรย์
倚天屠龙笔法 [Yǐtiān tú lóng bǐfǎ] อักขระอิงฟ้าฆ่ามังกร
真武七截阵 [Zhēnwǔ qī jié zhèn] ค่ายกลเจ็ดสะบั้น
虎爪绝户手 [Hǔ zhǎ juéhù shǒu] กรงเล็บสะบั้นตระกูล
震天铁掌 [Zhèn tiān tiě zhǎng] ฝ่ามือเหล็กสะท้านฟ้า
八卦游龙掌 [Bāguà yóu lóng zhǎng] ฝ่ามือแปดทิศมังกรคะนอง
回风掌 [Huí fēng zhǎng] ฝ่ามือลมหวล
震山掌 [Zhèn shān zhǎng] ฝ่ามือสะท้านภูผา
虎爪手 [Hǔ zhǎ shǒu] กรงเล็บพยัคฆ์
摔碑手 [Shuāi bēi shǒu] มือป้ายคว้าทุ่ม
无极玄功拳 [Wújí xuán gōng quán] หมัดพลังมหัศจรรย์อู๋จี๋
神门十三剑 [Shén mén shí sān jiàn] สิบสามกระบี่ประตูเทพ
两仪剑法 [Liǎng yí jiàn fǎ] วิชากระบี่สองลักษณ์
芙蓉金针 [Fúróng jīnzhēn] เข็มทองดอกบัว
真武太极拳 [Zhēnwǔ tàijí quán] มวยไท้เก๊กเจินอู่
无极玄功 [Wújí xuán gōng] พลังมหัศจรรย์อู๋จี๋
登天梯 [Dēng tiāntī] บันไดเหิรนภา
浑沌一气 [Hún dùn yīqì] พลังเบิกโลกันต์
太极拳精要 [Tàijí quán jīng yà] สุดยอดมวยไท่เก๊ก
一陽指 ดรรชนีเอกสุริยัน
六脈神劍 เทพกระบี่หกชีพจร(แต่เป็นวิชาดรรชนีกระบี่)
降龍十八掌 สิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกร
大力金剛杖法 เพลงไม้เท้ามหาวชิระ
鐵布衫 วิชาภูษาเหล็ก
打狗棒(法) ไม้ตีสุนัข / (เพลง)พลองตีสุนัข
蟾蜍神功 พลังคางคก
九阴真经 คัมภีร์เก้าอิม
九阴白骨爪 กรงเล็บกระดูกขาวเก้าอิม
降龙十八掌 18 ฝ่ามือพิชิตมังกร
飄雪穿雲掌 ฝ่ามือหิมะเหินทะลวงเมฆา
天罡指穴法 วิชาดรรชนีสกัดจุดเทียงกัง
吸星大法 มหาเวทดูดดาว ของ ยิ่งว่อฮัง
北冥神功 พลังภูตอุดร ของ เทพสรารมณ์ อู่หย่าจือ
乾坤大挪法 วิชาเคลื่อนย้ายจักรวาล ของ เตียย่อกี้
獅子吼 พลังสิงห์คำรามของพ่อบุญธรรมเตียบ่อกี้
葵花宝典 คัมภีร์ทานตะวัน ของ บูรพาไร้พ่าย
避邪剑法 คัมภีร์กระบี่ปรามมาร ต้นเเบบของ ค.ทานตะวัน
换筋功 คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น
洗髄功 คัมภีร์ฟอกไขกระดูก
龍象功 พลังมังกรคชสารเเห่งราชครูเมืองกิม
罗汉御 คัมภีร์อรหันต์ เเห่งเส้าหลิน
金刚指 ดรรชนีวัชระ ของ เซ้งคุง
破刀式 ทลายดาบ
破气式 ทลายลมปราณ
破剑式 ทลายกระบี่
破掌式 ทลายฝ่ามือ
破索式 ทลายพันธนาการ
破鞭式 ทลายเเส้
破脈式 ทลายชีพจร
金钟罩 วิชาระฆังทองคุ้มกาย
玄铁剑法 เพลงกระบี่เหล็กนิลของเอี้ยก้วย
狂风刀法 เพลงดาบลมคลั่ง
五虎断门刀法 เพลงดาบห้าเสือล้างตระกูล
放毒法 วิชาแพร่พิษ
* ชุด ชอลิ้วเฮียง

ศึกวังค้างคาว – 蝙蝠传奇
พายุทะเลทราย (จอมโจรจอมใจ) – 大沙漠
กลิ่นหอมกลางธารเลือด (จอมโจรจอมใจ) – 血海飘香
ยืมศพคืนวิญญาณ (ใต้เงามัจจุราช) – 鬼恋传奇
กล้วยไม้เที่ยงคืน 午夜兰花
ตำนานกระบี่หยก (ชอลิ้วเฮียง) – 新月传奇
ดวงชะตาดอกท้อ (ราศีดอกท้อ) 桃花传奇
ศึกวังน้ำทิพย์ – 画眉鸟
* ชุด ฤทธิ์มีดสั้น

เซียวลี้ปวยตอ (ฤทธิ์มีดสั้น) – 多情剑客无情剑
เหยี่ยวทมิฬ (เหยี่ยวเดือนเก้า) – 九月鹰飞
จอมเสเพลชายแดน (ดาบจอมภพ) – 邊城浪子
ขอบฟ้า จันทราดาบ (จอมดาบหิมะแดง) – 天涯明月刀
มีดบินกรีดฟ้า – 飞刀,又见飞刀
* ชุด หงส์ผงาดฟ้า

หงส์ผงาดฟ้า – 陆小凤传奇
จอมโจรปักดอกไม้ – 绣花大盗
สองนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ – 决战前后
บ่อนพนันเบ็ดเงิน – 银钩赌坊
หมู่ตึกภูติพราย – 幽灵山庄
เกาะมหาภัย – 凤舞九天
กระบี่พิโรธ – 剑神一笑
* ชุด อาวุธของโกวเล้ง

กระบี่อมตะ – 长生剑
เดชขนนกยูง – 孔雀翎
ดาบมรกต – 碧玉刀
แค้นสั่งฟ้า – 多情环
ตะขอจำพราก – 离别钩
ทวนทมิฬ – 霸王枪
ยอดมือปราบ – 七杀手
* ชุด บุตรที่สิบเอ็ด

เซียวจับอิดนึ้ง – 萧十一郎
ยอดขุนโจร – 火併蕭十一郎
* ชุด หกเรื่องสยองขวัญ

นกแก้วสยองขวัญ – 血鹦鹉
* นิยายเรื่องเดียว

ผู้ยิ่งใหญ่ – 大人物
ล่าสุดขีด – 碧血洗银枪
ศึกเสือหยกขาว (ยุทธจักรพยัคฆ์คำรณ) – 白玉老虎
วีรบุรุษสำราญ – 歡樂英雄
ธวัชล้ำฟ้า – 大旗英雄传
ดาวตก ผีเสื้อ กระบี่ – 流星.蝴蝶.剑
พยัคฆ์ร้ายบู๊ลิ้ม – 名剑风流
ศึกทะเลทราย – 大地飞鹰
ดาวเดี่ยวไม่เดียวดาย – 孤星传
วีรบุรุษไร้น้ำตา (ไม่มีน้ำตาวีรบุรุษ) – 英雄无泪
นักสู้ผู้พิชิต – 浣花洗剑录
ลูกปลาน้อย (เซียวฮือยี้) – 绝代双娇
กระบี่กระจายหอม – 飘香剑雨
ศึกศรสวาท – 情人箭
พญามังกรเจ็ดดาว – 七星龙王
ซาเสี่ยวเอี้ย – 三少爷的剑
ราชายุทธจักร – 武林外史
เทพบุตรมือสังหาร – 湘妃剑
เพลิงอาฆาต – 月异星邪