ศัพท์จีนที่น่าสนใจ 10

用户名 [yònghùmíng] ชื่อผู้ใช้
新会员注册 [xīnhuìyuánzhùcè] ลงทะเบียนสมาชิกใหม่
加入会员 [jiārùhuìyuán] สมัครสมาชิก
电子信箱 [diànzixìnxiāng] อีเมล
检查电子信箱是否重复 [jiănchádiànzixìnxiāngshìfóuchóngfù] ตรวจสอบอีเมลว่าซ้ำหรือไม่
会员密码 [huìyuánmìmă] รหัสสมาชิก
确认密码 [quèrènmìmă] ยืนยันรหัส
我接受 [wŏjiēshòu] ฉันยอมรับ(ตามเงื่อนไข)
资料正确吗? [zīliàozhèngquè ma] ข้อมูลถูกต้องหรือไม่
登入 [dēngrù] เข้า
会员登入 [huìyuándēngrù] สมาชิกล๊อกอินเข้าใช้งาน
密码 [mìmă] รหัสผ่าน
忘记密码 [wàngjìmìmă] ลืมรหัสผ่าน
验登码 [yàndēngmă] รหัสยืนยัน (ป้องกันสแปม)
网吧 [wǎngba] อินเตอร์เน็ตคาเฟ่
网恋 [wǎngliàn] ความรักที่เกิดจากการพบกันในอินเตอร์เน็ต
网友 [wǎngyǒu] เพื่อนที่พบกันบนอินเตอร์เน็ต
网虫 [wǎngchóng] หนอนอินเตอร์เน็ต..ผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นอินเตอร์เน็ต
网民 [wǎngmín] ลูกค้าอินเตอร์เน็ต
互联网 [hùliánwǎng] อินเตอร์เน็ต
因特网 [yīntèwǎng] อินเตอร์เน็ต (เลียงเสียง)
网络 [wǎngluò] โครงข่าย (network)
联网 [liánwǎng] โครงข่าย(network)
网路 [wǎnglù] โครงข่าย(network)
上网 [shàngwǎng] ท่องเน็ต
网站 [wǎngzhàn] เว็บไซต์ (web site)
通用分组无线业务 [tōngyòngfēnzǔwúxiànyèwù], [港]通用分组无线电讯服务 : ระบบ GPRS (general packet radioservice)
分组 [fēnzǔ] แบ่งเป็นกลุ่ม
无线 [wúxiàn] ไร้สาย
环球定位系统 [huánqiúdìngwèixìtǒng], [港]全球定位系统 : ระบบ GPS (global positioning system)
环球 [huánqiú] รอบโลก, ทั้งโลก
定位 [dìngwèi] ตำแหน่ง, สถานที่
系统 [xìtǒng] ระบบ
全球 [quánqiú] ทั่วโลก
本页 [běnyè] homepage, this page
主页 [zhǔyè] home page
域名 [yùmíng] , [台]网域名称 ชื่อโดเมน (domain name)
网站域名 [wǎngzhànyùmíng] โดเมนเนมเว็บไซต์
连接 [liánjiē] ,链接 [liànjiē] , [台]连结 [liánjié] , [港]联线 [liánxiàn] : ลิงค์, เชื่อมต่อ (link, join, connect)
断链 [duànliàn] การเชื่อมต่อถูกตัด (broken link)
热链接 [rèliànjiē], [港]热连结 [rèliánjié] : ลิงค์ที่ได้รับความนิยม (hot link)
万维网 [wànwéiwǎng] : World Wide Web (WWW)
因特网浏览器 [yīntèwǎngliúlǎnqì] ;微软网页浏览器 : Internet Explorer
微软 [wéiruǎn] ไมโครซอฟท์
网页 [wǎngyē] หน้าเว็บ
电话 [diànhuà] โทรศัพท์
互联网服务提供商 [hùliánwǎngfúwùtígǒngshāng],因特网服务提供商, [港]互 : ISP (Internet service provider)
提供 [tígōng] เสนอ, เสนอให้
博客 [bó kè] บล็อก, blogger, blogs
电邮 (电子邮件) [diànyóu] อีเมล์, e-mail(electronic mail)
电子邮件 [diànzǐyóujiàn] อีเมล์, electronic mail (E-mail).
网络游戏 [wǎngluòyóuxì] เกมออนไลน์ (online game)
游戏 [yóuxì] เกม
查找文件 [cházhǎowénjiàn] หาไฟล์ (find file)
查找 [cházhǎo] ค้นหา (search)
查看 [chákàn] ดู, ตรวจสอบ
搜索 [sōusuǒ] ค้นหา
搜索引擎 [sōusuǒyǐnqíng] เครื่องมือค้นหา (Search Engine)
引擎 [yǐnqíng] เครื่องยนต์ (engine)
登录 [dēnglù] Login
注册 [zhùcè] ลงทะเบียน, register, login, sign in
高亮 [gāoliàng] Highlight
刷新 [shuāxīn] refresh
恢复 [huīfù] ฟื้นฟู, renew; recover; restore
新建 [xīnjiàn] สร้างใหม่
新建窗口 เปิดหน้าต่างใหม่ (new window)
停止 [tíngzhǐ] หยุด, ยกเลิก
下一个 next
上一个 last,previous
工具栏 [gōngjùlán] แถบเครื่องมือ, toolbar, tool bar
菜单栏 [càidānlán] แถบเมนู, menu bar
菜单 [càidān] เมนู, menu
状态栏 [zhuàngtàilán] แถบสถานะ, status bar
状态 [zhuàngtài] สภาพ, สถานการณ์
源代码 [yuándàimǎ] รหัสต้นฉบับ, SC(source code)
下载 [xiàzài] ดาว์นโหลด
上载 [shàngzǎi], [港]上传 [shàngchuán] upload
鼠标 [shǔbiāo] mouse cursor.
鼠标右键 [sshǔbiāoyòujiàn] ปุ่มขวาของเมาท์
单击 [dānjī] click
双击 [shuāngjī] double click
(网页)点击数 [diǎnjíshǔ], [港]阅读次数 hits
点击 [diǎnjí] คลิก (web link).
提示 [tíshì] point out; prompt.
提交 [tíjiāo] เสนอให้, submit, submitto
最小化 [zuìxiǎohuà] ย่อเล็กลง, minimize
最小 [zuìxiǎo] เล็กสุด
最大化 [zuìdàhuà] ขยายใหญ่ขึ้น, to maximize
锁定 [suǒdìng] ล๊อก, lock
预览 [yùlǎn] ดูผลลัพท์ก่อน, preview
缩放 [suōfàng] ขยาย, zoom
较大 [jiàodà] ขยายใหญ่ขึ้น
缩小 [suōxiǎo] ย่อลง
网关 [wǎngguān], [台]闸道器 [zhádàoqì], [港]网闸 [wǎngzhá],通讯闸 [tōngxùnzhá] : เกทเวย์, gateway
局域网 [júyùwǎng], [台]区域网路 [qūyùwǎnglù], [港]地区网络 [dìqūwǎnglù] : โครงข่ายแลน, LAN (Local Area Network)
地区 [dìqū] พื้นที่
城域网 [chéngyùwǎng] โครงข่ายแมน, MAN(metropolitan area network)
广域网 [guǎngyùwǎng] โครงข่ายแวน, WAN (WideAreaNetwork)
远程网 [yuǎnchéngwǎng] telenet
远程 [yuǎnchéng] ระยะไกล
以太网 [yǐtàiwǎng] อีเทอร์เน็ต, Ethernet
调制解调器 [tiáozhìjiědiàoqì] โมเด็ม, modem (modulator-demodulator)
在线 [zai4 xian4], 联机, [港]连线, [台]线上,在线 ออนไลน์ (Online)
下线 [xia xian] ออฟไลน์ (off-line)
脱机 [tuōjī],离线 [líxiàn], [港]离机 [líjī] off-line
脱机工作 [tuōjīgōngzuò] ใช้งานแบบออฟไลน์, off-line working
同步 [tóngbù] จังหวะเดียวกัน
格式化 [géshìhuà] ฟอร์แมท (to format)
安全格式化 [ānquángéshìhuà] ฟอร์แมทแบบปลอดภัย (safe format)
安全 [ānquán] ปลอดภัย
装置 [zhuāngzhì] ติดตั้ง
信息 [xìnxī] ข่าวสาร
传递 [chuándì] ส่ง
消息 [xiāoxi] ข่าวคราว
讯息 [xùnxī] ข้อความ
传输 [chuánshū] การส่งผ่าน (transmission)
超文本置标语言 [chāowénběnzhìbiāoyǔyán],超文本标记语言,超文本标 : ภาษา HTML (hypertext markup language)
超文本 [chāowénběn] hypertext
标语 [biāoyǔ] สโลแกน (slogan)
标记 [biāojì] สัญลักษณ์
语言 [yǔyán] ภาษา
爪哇语言 [zhǎowāyǔyán] ภาษาจาวา (Java)
全局 [quánjú],整体 [zhěngtǐ], [台]通用 [tōngyòng],总体 [zǒngtǐ] : ทั่วโลก (global)
全局 [quánjú] ทุกสถานการณ์
整体 [zhěngtǐ] ทั้งหมด
通用 [tōngyòng] ใช้กันทั่วไป
总体 [zǒngtǐ] ทั้งหมด
防 火墙 [fánghuǒqiáng],隔离墙 [gélíqiáng], [港]火墙 [huǒqiáng] : firewall คือเทคโนโลยีที่ช่วยกันผู้บุกรุก ทั้งจากอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอื่นๆ ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลบนเครื่องพีซีของคุณ โดยการกรองข้อมูลทั้งหมดที่ไหลเข้าหรือออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
防火 [fánghuǒ] ป้องกันไฟ
隔离 [gélí] เก็บให้ห่าง
火墙 [huǒqiáng] กำแพงที่มีช่องระบายความร้อน
程序 [chéngxù] ขั้นตอน, เขียนโปรแกรม
对话框 [duìhuàkuàng],对话窗口 [duìhuàchuāngkǒu] : dialog box
对话 [duìhuà] สนทนา (dialogue)
窗口 [chuāngkǒu] หน้าต่าง
文件 [wénjiàn] เอกสาร, ไฟล์
托盘 [tuōpán] stock, tray (文件盒)
帮助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ
工具 [gōngjù] เครื่องมือ
收藏 [shōucáng] เก็บสะสม
收藏夹 [shōucángjiá] คั่นหน้าเว็บ (favorite)
向导 [xiàngdǎo] แนะนำ (guide, wizard)
网络社区 สังคมออนไลน์ (online community)
社区 [shèqū] สังคม
机工 [jīgōng] ช่างเครื่อง (mechanic; machinist)
离线浏览 [líxiànliúlǎn] off-line browser
浏览 [liúlǎn] ดูผ่านๆ ดูคร่าวๆ
关闭 [guānbì] ปิด, ปิดเครื่อง (close down; shut down, turn off)
退出 [tuìchū] ออก (quit, exit) : ถอนออกจาก
拖动 [tuōdòng] ลาก ,drag
设置 [shèzhì] ติดตั้ง
安装 [ānzhuāng] ติดตั้ง
卸载 [xièzài],移除 [yíchú],删除 [shānchú] : uninstall
创建 [chuang jian] สร้าง, เซ็ทอัพ
输入 [shūrù] import; input.
键入 [jiànrù] enter, typing, key in, input
协议 [xiéyì] ยินยอม, ข้อตกลง
协定 [xiédìng] ข้อตกลง
漫游 [mànyóu] โรมมิ่ง (roaming) : ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง
移动 [yídòng] เคลื่อนย้าย
行动 [xíngdòng] เคลื่อนที่
设备 [shèbèi] อุปกรณ์
流动 [liúdòng] เคลื่อนที่
镜像 [jìngxiàng], [港]对映 [duìyìng] mirror ให้ดู 镜像站
镜 像站 [jìngxiàngzhàn], [港]映照网站 [yìngzhàowǎngzhàn],对映站 [duìyìngzhàn] : Mirror Site หมายถึง Web site หรือกลุ่มของไดร์บนเครื่องแม่ข่ายที่ได้รับการก๊อปปี้ไปยังเครื่องแม่ข่าย อื่น เพื่อลดการหนาแน่นของเครือข่าย เพื่อทำให้สามารถเข้าถึง Web Site หรือการ Download ไฟล์ทำให้รวดเร็วขึ้น Mirror Site เป็นการสร้าง Replication จากเว็บต้นแบบและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อทำให้มีข้อมูลกับต้นแบบ โดยปกติ Mirror site สามารถเข้าถึงได้เร็วกว่า เช่น ผลจากระยะทาง
映照 [yìngzhào] ส่อง
无线电 [wúxiàndiàn] วิทยุ
服务 [fúwù] ให้บริการ
索引 [suǒyǐn],指标 [zhǐbiāo] ดัชนี (index)
指标 [zhǐbiāo] เป้า, โควตา, ดัชนี
标题 [biāotí] หัวข้อ
脚注 [jiǎozhù] ให้คำอธิบายเพิ่มเติม (footnote)
引导 [yǐndǎo] บูท boot หรือการบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการโหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์, นำ, พา
业务 [yèwù] กิจการ, ธุรกิจ
光缆 [guānglǎn] สายใยแก้วนำแสง (fiber optic cable)
电子图书 [diànzǐtúshū] หนังสืออีเล็คทรอนิคส์ (e-book)
电子 [diànzǐ] อีเล็คตรอน
图书 [túshū] หนังสือ
电子政务 [diànzǐzhèngwù],电子政府 [diànzǐzhèngfǔ], [台]电子化政府 : e-government
政务 [zhèngwù] กิจการงานของรัฐบาล
政府 [zhèngfǔ] รัฐบาล
电子期刊 [diànzǐqīkān] นิตยสารอีเล็คทรอนิคส์ (e-journal)
期刊 [qīkān] นิตยสาร,วารสาร
编辑程序,编辑器, [台]编辑器,编排程序 บรรณาธิการ (editor)
编辑 [biānjí] เรียบเรียง,แก้ไขใหม่
编排 [biānpái] จัดเรียง (arrange; lay out)
数码 [shùmǎ] ตัวเลข, จำนวน
影像 [yǐngxiàng] ภาพ
缓存器 [huǎncúnqì], [台/港]缓冲器 [huǎnchōngqì] : buffer (buffer เป็นพื้นที่ร่วมของข้อมูลสำหรับฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมในการทำงานที่มีความเร็วไม่เท่ากัน หรือความสำคัญที่ต่างกัน buffer ยินยอมให้อุปกรณ์หรือกระบวนการนั้นทำงานโดยอิสระ)
总线 [zǒngxiàn],汇流排 [huìliúpái] bus เป็นเส้นทางของการส่งผ่านสัญญาณทั้งเข้าและออกของอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์
汇流 [huìliú] การไหลมาบรรจบกัน การไหลมารวมกัน
带宽 [dàikuān] ,通讯频带 [tōngxùnpíndài]], [台/港]频宽 [pínkuān] : bandwidth
通讯 [tōngxùn] การติดต่อสื่อสาร
频带 [píndài] ความถึ่ (คลื่น)
宽带 [kuāndài], [台/港]宽频 [kuānpín] : บรอดแบนต์, broadband
基带 [jīdài], [台/港]基频 [jīpín] : เบสแบนด์, baseband
位,比特 [bǐtè] , [台]位元 [wèiyuán],数元 [shùyuán] : บิต, bit
字节 [zìjié] , [台]位元组 [wèiyuánzǔ],数元组 [shùyuánzǔ] : ไบท์ (byte)
千兆位 [qiānzhàowèi] จิกะบิต, gigabit
千兆字节 [qiānzhàozìjié], [台]亿位元组, [港]京字节,十亿字节 จิกะไบต์, gigabyte
称为 [chēngwéi] hight; intitule.
小型化 [xiǎoxínghuà] ลดขนาดลงมา (downsizing; miniaturization)
电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า
印制 [yìnzhì] แผ่นวงจร (printed circuit)
印刷 [yìnshuā] ปริ้น (printing)
印制电路板 [yìnzhìdiànlùbǎn] แผ่นปริ้น หรือแผ่นวงจร (PCB(Printed circuit board))
缩写 [suōxiě] เขียนแบบย่อ
升级 [shēngjí] เลื่อนขึ้น, เลื่อนตำแหน่ง
搜狗 [Sōugǒu] Sogou เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลของจีน (Chinese search engine)
高速 [gāosù] ความเร็วสูง (high speed)
浏览器 [liúlǎnqì] browser
工作组, [台/港] 工作群组 workgroup
工作 [gōngzuò] ทำงาน
供应 [gōngyìng] จัดเสนอให้
互联网协议,网际协议, [台]网际网路协定,网际协定, [港]联网协定 : Internet Protocol (กฎเกณฑ์การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต)
论坛 [lùntán] Forum (เวทีการอภิปราย เวทีการโต้วาที)
互联网协议,网际协议, [台]网际网路协定,网际协定, [港]联网协定 : IP (Internet Protocol)
互联网协议地址 [hùliánwǎngxiéyìdìzhǐ] : IP address
地址 [dìzhǐ] ที่อยู่, address
评论 [pínglùn] วิพากษ์วิจารณ์, comment on
报告 [bàogào] รายงาน
错误 [cuòwù] ผิด, ผิดผลาด
差错 [chācuò] ผิดผลาด, error
误差 [wùchā] error
反馈 [fǎnkuì] feedback
建议 [jiànyì] คำแนะนำ
用户 [yònghù] ผู้ใช้
用户体验 [yònghùtǐyàn] ประสบการณ์ผู้ใช้, user experience
体验 [tǐyàn] ประสบการณ์
改进 [gǎijìn] ประปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
计划 [jìhuà] plan; project; program; map out.
程序 [chéngxù], [台]程式 โปรแกรม, ขั้นตอน (program,procedure,routine)
程式 [chéngshì] form; pattern; formula.
关于 [guānyú] เกี่ยวกับ
基于 [jīyú] because of; in view of; on account of.
微软公司 [wéiruǎngōngsī] : Microsoft corporation
跨国 [kuàguó] ข้ามชาติ
免费软件 [miǎnfèiruǎnjiàn] ฟรีแวร์, freeware
共享软件 [gòngxiǎngruǎnjiàn], [台]试用版软体 : shareware
试用 [shìyòng] ทดลองใช้
黑客 [hēikè], [台]骇客 [hàikè], [港]夺网者 [duówǎngzhě] : แฮกเกอร์, hacker
源码 [yuánmǎ], [台]原始码 [yuánshǐmǎ] : source code
原始 [yuánshǐ] ต้นฉบับ, )ดั้งเดิม
子例程 [zǐlìchéng], [台]次常式 [cìchángshì] : subroutine
源文件 [yuánwénjiàn] เอกสารต้นฉบับ, source document
垃圾邮件 [lājīyóujiàn], [港]垃圾电邮 : อีเมล์สแปม, spam
垃圾 [lājī] ขยะ
邮件 [yóujiàn] เมล์ฺ
语音识别 [yǔyīnshíbié] speech recognition
语音 [yǔyīn] speech sounds; pronunciation.
识别 [shíbié] distinguish; discern; spot; recognition.
流式 [liúshì], [台/港]串流 [chuànliú] : streaming
流媒体 [liúméitǐ], [台]串流媒体 [chuànméitǐ] : streaming media
媒体 [méitǐ] สื่อ, media
局部区域 [júbùqūyù] พื้นที่ท้องถิ่น
局部 [júbù] เฉพาะส่วน, เฉพาะจุด, part
区域 [qūyù] พื้นที่
综合业务数字网 [zōnghéyèwùshùzìwǎng], [港]整合服务数 : ISDN (integrated services digital network)
综合 [zōnghé] สรุป สรุปรวบยอด
整合 [zhěnghé] ความสอดคล้องกัน, conformity
网络计算机 [wǎngluòjìsuànjī] โครงข่ายคอมพิวเตอร์
无线接入网 [wúxiànjiērùwǎng], [台]无线接取网路 [wúxiànjiēqǔwǎnglù] : wireless access network
网络 [wǎngluò] โครงข่าย, network
网络管理员 [wǎngluòguǎnlǐyuán] webmaster
主机托管 [zhǔjītuōguǎn], [港]网站储存服务 [wǎngzhànchǔcúnfúwù] : web hosting
主机 [zhǔjī] อุปกรณ์หลัก, เครื่องยนต์หลัก
托管 [tuōguǎn] มอบหมายให้จัดการดูแล
储存 [chǔcún] เก็บสะสม
网络连接 [wǎngluòliánjiē] การเชื่อมต่อโครงข่าย, network connect
连接 [liánjiē] เชื่อมต่อ, link
数据 [shùjù] data
专线 [zhuānxiàn] สายสัญญาณพิเศษ
通信设备 [tōngxìnshèbèi] อุปกรณ์การสื่อสาร
通信 [tōngxìn] ติดต่อกันทางจดหมาย
地理位置 [dìlǐwèizhi] geographic location [position]
地理 [dìlǐ] ภูมิศาสตร์
位置 [wèizhi] ตำแหน่งที่อยู่
功能 [gōngnéng] ฟังก์ชั่น
娱乐 [yúlè] ความบันเทิง
蓝牙 [lányá] บลูทูธ, bluetooth
谷歌 [gǔgē] Google
搜索器,搜索引擎, [台]搜寻器,搜寻引擎 : search engine
搜寻 [sōuxún] ค้นหา
服务器 [fúwùqì] server
撤消 [chèxiāo] ยกเลิก, Undo
剪切 [jiǎnqiè] ตัด, cut
剪贴板 [jiǎntiēbǎn] คลิปบอร์ด, clipboard
剪贴 [jiǎntiē] ตัดและแปะ ,clip and paste
复制 [fùzhì] ทำซ้ำ
粘贴 [zhāntiē] ติด, แปะ
删除 [shānchú] ลบ
去除 [qùchú] กำจัดออกไป
全选 [quánxuǎn] เลือกทั้งหมด
保存 [bǎocún] เซฟ, เก็บรักษา
保持 [bǎochí] รักษาให้คงอยู่ต่อไป
另存为 [lìngcúnwéi] เซฟเป็น, save as
当前 [dāngqián] ปัจจุบัน
表单 [biǎodān] แบบฟอร์ม
填写 [tiánxiě] กรอกข้อมูล
首页 [shǒuyè] home page
网页 [wǎngyē] webpage
当前页 [dāngqiányè] หน้าปัจจุบัน, current page
页面 [yèmiàn] web page
简易 [jiǎnyì] ง่ายๆ
聚合 [jùhé] ชุมนุม, รวมตัวกัน
联合 [liánhé] ร่วมกัน
机制 [jīzhì] ผลิตด้วยเครื่องจักร
简单 [jiǎndān] ง่ายๆ
分类 [fēnlèi] แยกประเภท
小组 [xiǎozǔ] กลุ่มเล็ก
百科 [bǎikē] สารานุกรม, encyclopedia, cyclopedia
建站 [jiànzhàn] site|wordpress
手机 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ
更多 [gèngduō] ยิ่งขึ้น
热 [rè] ร้อน, กำลังได้รับความนิยม
词条 [cítiáo] Eintragung|vocabulary entry|terms
图片 [túpiàn] รูปภาพ
图形交换格式 [túxíngjiāohuàngéshì] : GIF (graphics interchange format)
图形 [túxíng] กราฟ
交换 [jiāohuàn] แลกเปลี่่ยน
格式 [géshì] รูปแบบ
联合图象专家组 [liánhétúxiàngzhuānjiāzǔ] ,联合图象专家组格式 [liánhétúxiàngzhuānjiāzǔgéshì] JPEG (Joint Photographic Experts Group)
图像 [túxiàng] รูปภาพ
专家 [zhuānjiā] ผู้เชี่ยวชาญ
标签 [biāoqiān] ฉลาก, label, tag
后台 [hòutái] ด้านหลังของเวทีอุปมาว่า ผู้อยู่เบื้องหลัง
背景 [bèijǐng] ฉาก, เบื้องหลัง, background
添加到 [ti_n ji_ dao] เพิ่มเข้าไป
链接地址 ที่อยู่ในการเชื่อมต่อ
链接 [liànjiē] เชื่อมต่อ
添加 [tiānjiā] เพิ่ม
添加到 [tiānjiādào] เพิ่ม
所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด
整理 [zhěnglǐ] จัดเก็บให้เป็นระเบียบ, จัดให้เป็นระเบียบ
导入 [dǎorù] นำ
导出 [dǎochū] นำออก, ได้รับ
命令行 [mìnglìngxíng] บรรทัดรับคำสั่ง ,command line
命令 [mìnglìng] คำสั่ง, order; command
回车 [huíchē] return, carriage return
解决 [jiějué] แก้ไข, solve, resolve
任务管理 [rènwùguǎnlǐ] task management
任务 [rènwù] หน้าที่, ภาระกิจ
管理 [guǎnlǐ] จัดการ
论坛 [lùntán] forum
操纵 [cāozòng] ควบคุม
阅读 [yuèdú] อ่าน
次数 [cìshù] จำนวนครั้ง, ความถึ่
状态 [zhuàngtài] สเตตัส, สถานะ
最受欢迎 [zuìshòuhuānyíng] ได้รับความนิยมสูงสุด
受欢迎 [shòuhuānyíng] ยินดีต้อนรับ
皮肤 [pífū] สกิน ,skin

自相矛盾 [zìxiāngmáodùn] ขัดแย้งกันเอง
盾 [dùn] โล่
矛 [máo] หอก
刺 [cì] แทง
透 [tòu] ทะลุ
从前 [cóngqián] สมัยก่อน
为了 [wèile] เพื่อ
招揽 [zhāolǎn] เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ
顾客 [gùkè] ลูกค้า
高声 [gāoshēng] เสียงดัง
叫卖 [jiàomài] เร่ขายสินค้า
举起 [jǔqǐ] ยกขึ้น,ชัก,ดึง
接着 [jiēzhe] เอามือจับไว้
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
特别 [tèbié] พิเศษ
坚固 [jiāngù] แข็งแกร่ง
无论 [wúlùn] ไม่ว่าอะไรก็ตาม
什么 [shénme] อะไร
锋利 [fenglì] แหลมคม
要不 [yàobù] ถ้าไม่
不要 [bùyào] ไม่ต้อง
一边 [yībiān] ด้านหนึ่ง, ขณะเดียวกัน
夸口 [kuākǒu] คุยโวโอ้อวด
无比 [wúbǐ] ไม่มีอะไรเทียบได้
怎么 [zěnme] อย่างไร
旁边 [pángbiān] ด้านข้าง
以后 [yǐhòu] หลังจากนั้น
觉得 [juéde] รู้สึก
可笑 [kěxiào] น่าขำ
其中 [qízhōng] ท่ามกลาง
出来 [chūlai] ปรากฎออกมา
那么 [nàme] ถ้างั้น
请问 [qǐngwèn] ขอถามหน่อย
结果 [jiéguǒ] ผลลัพธ์
怎么样 [zěnmeyàng] จะเป็นอย่างไร
这个 [zhègè] อันนี้, นี้
楚国 [chǔguó] รัฐฉู่
贵族 [guìzú] ผู้ดีมีตระกูล
祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้
祖宗 [zǔzōng] บรรพบุรุษ
门客 [ménkè] ปัญญาชนที่เหล่าขุนนางเลี้ยงไว้เป็นที่ปรึกษา
不知 [bùzhī] ไม่รู้
如何 [rúhé] อย่างไร
处理 [chǔlǐ] จัดการ
觉得 [juéde] รู้สึก, คิด
这么 [zhème] แบบนี้
肯定 [kěndìng] ตกลงกัน
不够 [bùgòu] ไม่เพียงพอ
干脆 [gāncuì] ตรงไปตรงมา
个人 [gèrén] แต่ละคน
痛快 [tòngkuài] มีความสุข
还好 [háihǎo] ไม่เลว
可是 [kěshì] แต่
到底 [dàodǐ] สุดท้าย, ที่สุด
于是 [yúshì] ดังนั้น
商量 [shāngliáng] ปรึกษากัน
主意 [zhǔyì] ความคิดเห็น
就是 [jiùshì] ก็คือ
各自 [gèzì] ต่างคนต่าง
大家 [dàjiā] ทุกคน
同意 [tóngyì] เห็นด้วย
这个 [zhègè] อันนี้
办法 [bànfǎ] วิธีการ
开始 [kāishǐ] เริ่ม
不一 [bùyī] แตกต่างจาก
把酒 [bǎjiǔ] ยกแก้วเหล้าขึ้น
过来 [guòlái] เข้ามา
喝酒 [hējiǔ] ดื่มเหล้า
瞅见 [chǒujiàn] มองเห็น
其他 [qítā] คนอื่นๆ
十分 [shífēn] มั่นใจเต็มที่, อย่างแน่นอน
得意 [déyì] ภาคภูมิใจ
自言自语 [zìyánzìyǔ] พูดกับตัวเอง
未必 [wèibì] ทำไมไม่
不料 [bùliào] ไม่ได้คาดคิด
酒壶 [jiǔhú] กาเหล้า
旁边 [pángbiān] ด้านข้าง
过去 [guòqu] เอาไป
原来 [yuánlái] ต้นตอ
那个 [nàge] อันนั้น
完了 [wánliǎo] เสร็จ, จบ
不依 [bùyī] ไม่ยอม
最先 [zuìxiān] ก่อนใคร
现在 [xiànzài] ตอนนี้, ขณะนี้
完工 [wángōng] งานเสร็จ
当然 [dāngrán] อย่างแน่นอน
争辩 [zhēngbiàn] ถกเถียง
时间 [shíjiān] เวลา
不过 [bùguò] เพียงแต่
而已 [éryǐ] เท่านั้นเอง
本来 [běnlái] ต้นแบบ
没有 [méiyǒu] ไม่มี
反正 [fǎnzheng] อย่างไรก็ตาม
不成 [bùchéng] ไม่สำเร็จ
毫不 [háobù] ไม่เลย
客气 [kèqi] สุภาพ, ถ่อมตน
眼巴巴 [yǎnbābā] ตาปริบๆ
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
别人 [biérén] คนอื่น
后悔 [hǒuhuǐ] เสียใจ
不已 [bùyǐ] ไม่หยุด
有些 [yǒuxiē] บางส่วน, บ้าง
自以为是 [zìyǐwéishì] ตัวเองคิดว่าใช่
喜欢 [xǐhuān] ชอบ
节外生枝 [jiéwàishēngzhī] มีปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมา
卖弄 [màinong] แสดงฝีมือโอ้อวด
结果 [jiéguǒ] ผลลัพธ์
往往 [wǎngwǎng] มักจะ

春秋 [chūnqiū] ยุคชุนชิว
时候 [shíhòu] ช่วงเวลา
听信 [tīngxìn] เชื่อว่า
谗言 [chányán] คำพูดที่ใส่ร้าย
太子 [tàizǐ] เจ้าชาย
捉拿 [zhuōná] จับ, จับกุม
弟弟 [dìdi] น้องชาย
耳闻 [ěrwén] ได้ยินว่า
外流 [wàiliú] ไหลออกนอก
经过 [jīngguò] ผ่าน
来到 [láidào] มาถึง
认为 [rènwéi] เข้าใจว่า
日后 [rìhòu] ในอนาคต
作为 [zuòwéi] การกระทำ
如上 [rúshàng] ดังกล่าวมา
一天 [yītiān] ทั้งวัน
设宴 [shèyàn] จัดงานเลี้ยงรืืนเริง
招待 [zhāodài] ต้อนรับ
气氛 [qìfēn] บรรยากาศ
十分 [shífēn] เต็มไปด้วย
融洽 [róngqià] ซึ่งกลมเกลียวกัน
忽然 [hūrán] ทันใดนั้น
国君 [guójūn] กษัตยิ์
报答 [bàodá] ตอบแทน
思索 [sīsuǒ] คิดหาคำตอบ
珍宝 [zhēnbǎo] เพชรนิลจินดา
丝绸 [sīchóu] ผ้าไหม
大王 [dàwáng] ราชา
有的是 [yǒudéshì] มีจำนวนมาก
羽毛 [yǔmáo] ขนนก
象牙 [xiàngyá] งาช้าง
盛产 [shèngchǎn] ผลิตมากมาย
珍奇 [zhēnqí] แปลกและล้ำค่า
物品 [wùpǐn] สิ่งของ
过谦 [guòqiān] ถ่อมตัวเกินไป
虽然 [suīrán] แม้ว่า
有所 [yǒusuǒ] ค่อนข้าง
表示 [biǎoshì] แสดงให้เห็น
回答 [huídá] ตอบ
果真 [guǒzhēn] จริงๆ
回国 [huíguó] กลับประเทศ
当政 [dāngzhèng] อยู่ในอำนาจ
友好 [yǒuhǎo] เพื่อนสนิท
假如 [jiǎrú] สมมติว่า
之间 [zhījiān] ตรงกลาง
发生 [fāshēng] เกิดขึ้น
战争 [zhànzhēng] สงคราม
命令 [mìnglìng] คำสั่ง
军队 [jūnduì] กองกำลังทหาร, กองทัพ
退避三舍 [tuìbìsānshě] ถอย 90 ลี้ (เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา)
等于 [děngyú] เท่ากับ
如果 [rúguǒ] ถ้าหากว่า
不能 [bùnéng] ไม่สามารถ
得到 [dédào] ได้รับ
原谅 [yuánliàng] ให้อภัย
交战 [jiāozhàn] ทำสงครามกัน
真的 [zhēnde] จริงๆ, แท้จริง
历史 [lìshǐ] ประวัติศาสตร์
有名 [yǒumíng] มีชื่อเสียง
治理 [zhìlǐ] ปกครอง, บริหาร
日益 [rìyì] ดียิ่งขึ้นทุกๆวัน
强大 [qiángdà] ยิ่งใหญ่, เกรียงไกร
公元前 [gōngyuánqián] ก่อนคริสต์ศักราช
作战 [zuòzhàn] ทำสงครามกัน
相遇 [xiāngyù] พบ, เผชิญหน้า
为了 [wèile] เพื่อ
实现 [shíxiàn] เป็นจริง
诺言 [nuòyán] สัญญา
下令 [xiàlìng] ออกคำสั่ง
后退 [hòutuì] ถอดกลับ
驻扎 [zhùzhá] ตั้งมั่น
对方 [duìfāng] ฝ่ายตรงข้าม
害怕 [hàipà] กลัว
马上 [mǎshàng] ทันที
追击 [zhuījī] รุกไล่โจมตี
利用 [lìyòng] ประยุกต์ใช้
骄傲 [jiāo’ào] ความภาคภูมิใจ, หยิ่งผยอง
轻敌 [qīngdí] ประมาทข้าศึก
弱点 [ruòdiǎn] จุดอ่อน
集中 [jízhōng] รวมศูนย์
兵力 [bīnglì] กำลังทหาร
取得 [qǔdé] ได้รับ
胜利 [shènglì] ชัยชนะ
故事 [gùshi] เรื่องราว
出自 [chūzì] มาจาก
成语 [chéngyǔ] สุภาษิต
主动 [zhǔdòng] การเริ่มดำเนินการ
让步 [ràngbù] ยอมอ่อนข้อให้

ศัพท์จีน กาแฟ 咖啡

咖啡 [kāfēi] กาแฟ
咖啡室 [kāfēishì] ร้านกาแฟ-coffee shop
咖啡店 [kāfēidiàn] คาเฟ่-café; ค๊อฟฟี่ช๊อป-coffeeshop
咖啡厅 [kāfēitīng] ค๊อฟฟี่ช๊อป-coffee shop
咖啡馆 [kāfēiguǎn] คาเฟ่-café; ค๊อฟฟี่ช๊อป-coffeeshop
速溶咖啡 [sùróng kāfēi] กาแฟสำเร็จรูป
现磨咖啡 [xiàn mókāfēi] กาแฟสด
三合一咖啡 [sānhéyīkāfēi] กาแฟทรีอินวัน
鲜奶油 [xiān nǎiyóu] วิปปิ้งครีม
奶油 [nǎiyóu] วิปปิ้งครีม
奶精 [nǎijīng] ครีมเทียม
糖浆 [tángjiāng] น้ำเชื่อม
无咖啡因的咖啡 [wúkāfēiyīndekāfēi] กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน-decaffeinated coffee
卡布奇诺 [kǎbùqínuò] คาปูชิโน
黑咖啡 [hēikāfēi] กาแฟดำ-black coffee
摩卡咖啡 [mókǎkāfēi] มอคค่า-mocha coffee
拿铁咖啡 [nátiěkāfēi] ลาเต้-latte (coffee); café latte
浓缩咖啡 [nóngsuōkāfēi] เอสเพรสโซ-espresso; Italian style strong coffee
蓝山咖啡 [lánshānkāfēi] บลูเม้าเท้นท์-Blue Mountain
咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ-coffee beans
美式咖啡 [měishì kāfēi] กาแฟอเมริกาโน่-Caffe Americano,

ศัพท์ตจีน ครอบครัว 家庭

家族 [jiāzú] วงศ์ตระกูล
亲戚 [qīnqī] ญาติ
祖先 [zǔxiān] บรรพบุรุษ
家里人 [jiālǐrén] สมาชิกในครอบครัว
兄弟姐妹 [xiōngdìjiěmèi] พี่น้อง
堂兄弟 [tángxiōngdì] ลูกพี่ลูกน้อง
妻子 [qīzi] ภรรยา
情人 [qíngrén] คนรัก
爱人 [àirén] คนรัก (สามีภรรยา)
儿子 [érzi] ลูกชาย
女儿 [nǚ ér] ลูกสาว
义母 [yìmǔ] แม่บุญธรรม
父母 [fùmǔ] พ่อแม่
父亲 [fùqīn] บิดา
母亲 [mǔqīn] มารดา
爸爸 [bàba] พ่อ
妈妈 [māma] แม่
姐姐 [jiějie] พี่สาว / 大姐 [dàjiě] พี่สาว
妹妹 [mèimei] น้องสาว
哥哥 [gēge] พี่ชาย / 大哥 [dàgē] พี่ชาย/เฮีย
弟弟 [dìdi] น้องชาย
他 [tā] เขา(ผู้ชาย)
她 [tā] เขา(ผู้หญิง)
他们 [tāmen] พวกเขา
夫人 [fūrén] คุณนาย
奶奶 [nǎinai] คุณย่า, อาม่า (แม่ของพ่อ)
爷爷 [yéye] คุณปู่ , อากง
伯伯 [bóbo] คุณลุง / 伯父 [bófù] ลุง, อาเจ๊ก (พี่ชายพ่อ)
姑姑 [gūgu] ป้า, น้า (พี่สาวหรือน้องสาวของพ่อ)
姨丈 [yízhàng] น้าเขย, ลุงเขย
舅父 [jiùfù] น้าชาย
舅母 [jiùmǔ] น้าสะใภ้, ป้าสะใภ้
姨母 [yímǔ] น้าหญิง, ป้า
伯母 [bómǔ] ป้าสะใภ้
祖父 [zǔfù] ปู่
岳父 [yuèfù] พ่อตา
义父 [yìfù] พ่อบุญธรรม
公公 [gōnggōng] พ่อปู่
婆婆 pópo ผอเผาะ แม่ย่า
岳母 [yuèmǔ] แม่ยาย
祖母 [zǔmǔ] ย่า
伯伯 [bóbo] ลุง
外孙 [wàisūn] หลานชายตา
外甥 [wàishēng] หลานชายน้า
孙子 [sūnzi] หลานชายปู่
侄儿 [zhí ér] หลานชายอา
外孙女 [wàisūnnǚ] หลานสาวตา
甥女 [shēngnǚ] หลานสาวน้า
孙女 [sūnnǚ] หลานสาวปู่
侄女 [zhínǚ] หลานสาวอา
姑丈 [gūzhàng] อาเขย, ลุงเขย
叔叔 [shúshu] อาชาย
婶母 [shěnmǔ] อาสะใภ้
姑母 [gūmǔ] อาหญิง, ป้า

ศัพท์จีนที่น่าสนใจ 9

爱慕 [àimù] ชอบ,เลื่อมใสศรัทธา
爱人 [àirén] คนรัก-lover
爱恋 [àiliàn] รัก
爱神 [àishén] กามเทพ- Cupid
丘比特[Qiū​bǐ​tè​] กามเทพ-Cupid
奥秘 [àomì] เร้นลับ ลึกลับ
包容 [bāoróng] ให้อภัย ยกโทษให้
钹 [bó] ฉาบ-cymbals
不得 [bùdé] ใช้หลังคำกริยา มีความหมายแสดงว่าไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะ
初恋 [chūliàn] รักครั้งแรก, การมีความรัก (恋 มาจาก 恋爱[liàn’ài] รัก)
慈 [cí] เมตตา
大团圆结局 [dàtuányuánjiéjú] จบอย่างมีความสุข-a happy ending
丢弃 [diūqì] ทิ้ง
订婚 [dìnghūn] หมั้น
定义 [dìngyì] คำจำกัดความ, นิยาม
恩 [ēn]บุญคุณ
而且 [érqiě] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
发怒 [fānù] บ้า, เดือดดาลโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
方言 [fāngyán] ภาษาท้องถิ่น
焚烧 [fénshāo] เผา
凡事 [fánshì] ทุกเรื่อง
告白 [gàobái] ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป, สารภาพรัก-爱的告白
归于 [guīyú] เป็นของ, ผลลัพธ์
观看 [guānkàn] ชม, มองดู
孩子 [háizǐ] เด็กๆ
害羞 [hàixiū] อาย, เขิน, น่าละอาย
恒 [héng] ถาวร,ตลอดไป
花束 [huāshù] ช่อดอกไม้
嫉妒 [jídù] อิจฉา, ริษยา
计算 [jìsuàn] นับ, คำนวณ, พิจารณา, วางแผน
结婚 [jiéhūn] แต่งงาน
镜子 [jìngzi] กระจกส่อง, เลนส์กล้องถ่ายรูป
就要 [jiùyào] จะ
就算 [jiùsuàn] แม้ว่า
来到 [láidào] มาถึง
浪漫 [làngmàn] โรแมนติก
恋爱 [liàn’ài] รัก
锣ิ [luó] ฆ้อง -gong
那时 [nàshí] ขณะนั้น
能够 [nénggòu] สามารถ
没有 [méiyǒu] ไม่มี
玫瑰 [méiguī] ดอกกุหลาบ
蜜月 [mìyuè] ฮันนีมูน-honeymoon.
鸣 [míng] เสียงร้องของสัตว์ เช่น นก/แมลง
明白 [míngbai] เข้าใจ, รู้
模糊 [móhu] เบลอ, ไม่ชัดเจน
面对面 [miànduìmiàn] เผชิญหน้ากัน
盼望 [pànwàng] ความหวัง
奇妙的感觉[qímiàodegănjué] ความรู้สึกที่วิเศษ
情人节 [qíngrénjié] วันวาเลนไทน์/ เทศกาลวันแห่งความรัก-Valentines Day
情人节快乐 [qíngrénjiékuàilè] สุขสันต์วันวาเลนไทน์
情人节卡片 [qíngrénjiékăpiàn] การ์ดวันวาเลนไทน์
轻易 [qīngyì] อย่างงายๆ
求婚 [qiú hūn] ขอแต่งงาน-Propose
求爱 [qiú ài] ขอความรัก
其中 [qízhōng] ในนั้น
穷人 [qióngrén] คนจน
忍耐 [rěnnài] อดทน
仍然 [réngrán] ยังคง
如今 [rújīn] จนบัดนี้, ขณะนี้
如同 [rútóng] เหมือน
若 [ruò] เหมือน
舍 [shě] ทิ้ง สละ
舍不得 [shěbùdé] ทิ้งไม่ลง
圣经 [shèngjīng] พระคัมภีร์
时候 [shíhòu] เวลา
甚么 [shénme] อะไร
誓言 [shìyán] คำสาบาน
所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด, สิ่งที่มีอยู่
天生一对 [tiānshēngyíduì] ฟ้าส่งมาคู่กัน, คู่รักคู่สม
停止 [tíngzhǐ] หยุด
天使 [tiānshǐ] ฑูตสววรค์
我们 [wǒmén] พวกเรา
完全 [wánquán] ทั้งหมด
无益 [wúyì] ไม่มีประโยชน์
勿忘我[wùwàngwŏ] อย่าลืมฉัน
喜欢 [xǐhuān] ชอบ
先知 [xiānzhī] ผู้ที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
现在 [xiànzài] ปัจจุบัน
先知讲道之能 [xiānzhījiǎngdàozhīnéng] คำพยากรณ์
相信 [xiāngxìn] เชื่อ
心思 [xīnsī] ความคิด, อารมณ์
心形的[xīnxíngde] รูปหัวใจ
一样 [yīyàng] เหมือนกัน
一见钟情 [yíjiànzhōngqíng] รักแรกพบ
益处 [yìchù] ประโยชน์ , ดี
永不 [yǒngbù] ไม่เคย
有限 [yǒuxiàn] จำกัด
友谊 [yǒuyì] มิตรภาพ
有望 [yǒuwàng] มีความหวัง
约会 [yuē huì] นัดพบ, เดท- date
永恒 [yŏnghéng] ชั่วนิรันดร
真爱 [zhēnài] รักแท้- truelove
止息 [zhǐxī] หยุด
知道 [zhīdào] รู้, ทราบ
醉心 [zuìxīn] ลุ่มหลง
一般 [yībān] ทั่วไป
坠入爱河 [zhuì rù ài hé] ตกหลุมรัก- fall In Love [坠 zhuì ตกลง]
知识 [zhīshí] ความรู้
周济 [zhōujì] บรรเทาทุกข์
真理 [zhēnlǐ] ความจรืง
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
张狂 [zhāngkuáng] สะเพร่า ประมาทเลินเล่อ
烛光晚餐 [zhúguāngwăncān] ดินเนอร์ใต้แสงเทียน
春 【chūn】 ฤดูใบไม้ผลิ
节 【jié】 เทศกาล
快乐 【kuàilè】 สุขสันต์
春节快乐! 【Chūnjié kuàilè】 สุขสันต์วันตรุษจีน
新正 【xīnzhèng】 เดือนใหม่ (正 มาจากคำเต็มว่า 正月)
年夜饭 【niányèfàn】 อาหารเย็นที่ทานกันในครอบครัวก่อนวันตรุษจีน
如意 【rúyì】 สมความปราถนา
跨年 【kuànián】 การนับถอยหลังเพื่อขึ้นปีใหม่
红包 【hóngbāo】 อั่งเปา
正在 【zhèngzài】 สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
放 炮 【fàngpào】 จุดประทัด
安 全 【ānquán】 ปลอดภัย
春节【Chūnjié】 ตรุษจีน
农历【nónglì】 ปฎิทินจีนตามจันทรคติจีน (ปฏิทินจันทรคติ คือปฏิทินที่นับตามคติการโคจรของดวงจันทร์ โดยหมายดูจากปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม)
正月【zhēngyuè】 เดือนแรกตามปฎิทินจีน
阴历【yīnlì】จันทรคติ
俗称【súchēng】 คำเรียกติดปาก
我国【wǒguó】 ประเทศเรา
民间【mínjiān】 ในหมู่คน
隆重【lóngzhòng】 จำนวนมาก มหาศาล
热闹【rènào】 ครึกครื้น
传统【chuántǒng】 ประเพณี
节日【jiérì】 เทศกาล
历史【lìshǐ】 ประวัติศาสตร์
悠久【yōujiǔ】 ช้านาน
起源【qǐyuán】 เริ่มต้น
时期【shíqī】 ระยะเวลา
年头【niántóu】 ปี,เวลา
活动【huódòng】 กิจกรรม
按照【ànzhào】 ตามที่
元旦【Yuándàn】 วันปีใหม่ (1 มกราคม)
年初【niánchū】 ต้นปี
民国【mínguó】 ประเทศจีน (1912-1949).
公历【gōnglì】 ปีคริสต์ศักราช
一月【yīyuè】 เดือนมกราคม
称为【chēngwéi】 เป็น
意味着【yìwèizhe】 แสดงความหมาย
春天【chūntiān】 ฤดูใบไม้ผลิ
将要【jiāngyào】 จะ
来临【láilín】 มาถึง, เ้ข้าใกล้
万象【wànxiàng】 สรรพสิ่งในจักรวาล
复苏【fùsū】 ฟื้นคืน
更新【gēngxīn】 ใหม่เอี่อม
播种【bōzhòng】 หว่านเมล็ด
收获【shōuhuò】 เก็บเีกี่ยวผล
季节【jìjiě】 ฤดูกาล
开始【kāishǐ】 เริ่มต้น
人们【rénmén】 ผู้คน
刚刚【gānggāng】 เพิ่งจะ
度过【dùguò】 ผ่าน
冰天雪地【bīngtiānxuědì】 หิมะและน้ำแข็งปกคลุมไปทั่วพื้นแผ่นดิน
凋零【diāolíng】 โรยรา, ร่วงหล่น
漫漫【mànmàn】 ช้ามาก, นานมาก
寒冬【hándōng】 ฤดูหนาว
盼望【pànwàng】 ความหวัง
日子【rìzi】 วัน
新春【xīnchūn】 ช่วงเวลาปีใหม่ 10 หรือ 20 วันตามปฎิทินจัทรคติของจีน
到来【dàolái】 ถึงแล้ว
之际【zhījì】 เวลาที่
自然【zìran】 ธรรมชาติ
充满【chōngmǎn】 เต็มไปด้วย
喜悦【xǐyuè】 ความสุขเปรมปรีดิ์
载歌载舞【zàigēzàiwǔ】 เทศกาลแห่งการร้องเพลงและเต้นรำ
迎接【yíngjiē】 ยินดีต้อนรับ
这个【zhègè】 อันนี้
百年【bǎinián】 ร้อยปี
庆祝【qìngzhù】 เฉลิมฉลอง
异常【yìcháng】 ผิดปรกติ
丰富多彩【fēngfùduōcǎi】 อุดมสมบูรณ์
每年【měinián】 ทุกๆปี
腊月【làyuè】 เดือนสิบสองตามจันทรคติ
二十三日【èrshísānrì】 วันที่ 23 ของเดือน
时间【shíjiān】 เวลา
叫做【jiàozuò】 เรียกว่า
卫生【wèishēng】 สุขอนามัย
人民【rénmín】 ประชาชน
有的【yǒudé】 มี
习惯【xíguàn】 เคยชิน
然后【ránhòu】 หลังจากนั้น
就是【jiùshì】 ก็คือ
家家户户【jiājiāhùhù】 ทุกครอบครัว
准备【zhǔnbèi】 เตรียม
年货【niánhuò】 ซื้อสิ่งของที่ใช้ในวันตรุษจีน
左右【zuǒyòu】 ประมาณ,ราวๆ
采购【cǎigòu】 จัดซื้อ
物品【wùpǐn】 สิ่งของ
包括【bāokuò】 รวมถึง, รวมทั้ง
鱼肉【yúròu】 เนื้อปลา
南北【nánběi】 จากเหนือถึงใต้
炒货【chǎohuò】 ของกินเล่นที่คั่ว เช่น เมล็ดแตงโม, ถั่วลิสง ต่างๆ
果品【guǒpǐn】 ผลไม้
采买【cǎimǎi】 ซื้อ
充足【chōngzú】 ให้เพียงพอ
一些【yīxiē】 บ้าง,เล็กน้อย
过年【guònian】 ก้าวข้ามปี
赠送【zèngsòng】 ส่งของขวัญให้
礼品【lǐpǐn】 ของขวัญ
小孩子【xiǎoháizi】 เด็กๆ
添置【tiānzhì】 ซื้อเพิ่มเติม,ได้รับ
住宅【zhùzhái】 พักอาศัย
大门【dàmén】 ประตู
粘贴【zhāntiē】 ติดด้วยกาว
新年【xīnnián】 ปีใหม่
寄语【jìyǔ】 ส่งข้อความ
春联【chūnlián】 ชุนเหลียน หมายถึง กลอนคู่ที่เขียนใส่กระดาษสีแดงติดไว้หน้าประตูในเทศกาลตรุษจีน
张贴【zhāngtiē】 ติดหรือแปะ
色彩【sècai】 สีสรร
鲜艳【xiānyàn】 สีฉูดฉาด
寓意【yùyì】 ความหมายที่แฝงอยู่
吉祥【jíxiáng】 โชคดี
年画【niánhuà】 รูปภาพที่ติดกันในเทศกาลตรุษจีน
心灵【xīnlíng】 ฉลาดปราดเปรื่อง
手巧【shǒuqiǎo】 คนที่มีทักษะดี
姑娘【gūniang】 หญิงสาว
美丽【měilì】 สวยงาม
窗花【chuānghuā】 การตกแต่งหน้าต่าง โดยการเอากระดาษมาตัดเป็นลวดลาย
窗户【chuānghù】 หน้าต่าง
大红【dàhóng】 สีแดงสด
灯笼【dēnglong】 โคมไฟ
财神【cáishén】 เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง
门神【ménshén】 ประตูเทพเจ้า
可以【kěyǐ】 ได้
路人【lùrén】 คนอื่น (คนเดินถนน)
福气【fúqi】 โชคดี มีความสุข
所有【suǒyǒu】 ทั้งหมด
这些【zhèxiē】 เหล่านี้
都是【dōushì】 ล้วน
增添【zēngtiān】 เพิ่มเติม
足够【zúgòu】 เพียงพอ
喜庆【xǐqìng】 ยินดีปรีดา
气氛【qìfēn】 บรรยากาศ
名称【míngchēng】 ชื่อเรียก
过去【guòqu】 ผ่านไป
传说【chuánshuō】 เรื่องเล่า
为人【wéirén】 การปฎิบัติตัว, ความเป็นคน
带来【dàilái】 นำมา
运气【yùnqi】 โชค
想象【xiǎngxiàng】 จินตนาการ
中的【zhòngdì】 ถูกเป้า
动物【dòngwù】 สัตว์
树木【shùmù】 ต้นไม้
凋蔽【diāobì】 เหี่ยวเฉา
万物【wànwù】 สรรพสิ่ง
生长【shēngzhǎng】 เติบโต
鲜花【xiānhuā】 ดอกไม้สด
如何【rúhé】 เป็นอย่างไร
才能【cáinéng】 ความสามารถ
鞭炮【biānpào】 ประทัด
于是【yúshì】 ดังนั้น
习俗【xísú】 ขนบธรรมเนียมและประเพณี
其实【qíshí】 แท้จริง
烘托【hōngtuō】 การเพิ่มเฉดสีรอบๆ วัตถุเพื่อทำให้วัตถุนั้นเด่นเด่นขึ้นมา
场面【chǎngmiàn】 ฉากในเหตุการณ์
方式【fāngshì】 รูปแบบ
欢乐【huānlè】 มีความสุข
亲人【qīnrén】 ญาติสนิท
团聚【tuánjù】 อยู่พร้อมหน้ากัน
孩子【háizǐ】 เด็กๆ
回家【huíjiā】 กลับบ้าน
欢聚【huānjù】 อยู่พร้อมหน้ากันอย่างมีความสุข
除夕【chúxī】 วันส่งท้ายปีเก่า, การผลัดเปลี่ยนยามค่ำคืน
旧交【jiùjiāo】 เพื่อนเก่า
时候【shíhòu】 เวลา
守岁【shǒusuì】 อยู่จนดึก, อยู่กันทั้งคืนเพื่อต้อนรับปีใหม่
重要【zhòngyào】 สิ่งสำคัญ
之一【zhīyī】 หนึ่งใน
晚上【wǎnshàng】 ตอนกลางคืน
老小【lǎoxiǎo】 grown-ups and children; one’s family.
一起【yīqǐ】 พร้อมกัน
酣饮【hānyǐn】 ดื่มให้เต็มที่
共享【gòngxiǎng】 สนุกสนานร่วมกัน
天伦之乐【tiānlúnzhīlè】 ครอบครัวที่มีความสุข
北方【běifāng】 ทิศเหนือ
地区【dìqū】 พื้นที่,สถานที่
饺子【jiǎozi】 เกี๊ยวซ่า
作法【zuòfǎ】 วิธีทำ
和面【huómiàn】 นวดแป้ง
谐音【xiéyīn】 พ้องเสียง
南方【nánfāng】 ทิศใต้
年糕【niángāo】 เค้กปีใหม่
象征【xiàngzhēng】 เป็นสัญลักษณ์
一年生【yīniánshēng】 ปีเดียว
甜蜜【tiánmì】 หวานชื่น สุขใจ
步步【bùbù】 เป็นขั้นตอน
第一声【dìyīshēng】 เสียงแรกในสี่เสียง (การออกเสียงพินอิน)
钟声【zhōngshēng】 เสียงนาฬิกา
响声【xiǎngshēng】 เสียง(ดัง)
此起彼伏【cǐqǐbǐfú】 ต่อเนื่องกันไปเป็นระลอก
喜气洋洋【xǐqìyángyáng】 ปลื้มปิติยินดี
男女【nánnǚ】 ชายหญิง
穿着【chuānzhuó】 แต่งตัว
盛装【shèngzhuāng】 การแต่งตัวที่หรูหรา
家族【jiāzú】 วงศ์ตระกูล
长者【zhǎngzhě】 ผู้ที่มีอายุสูงกว่า, ผู้อาวุโส
拜年【bàinián】 อวยพรปีใหม่
祝寿【zhùshòu】 อวยพรวันเกิด
儿童【értóng】 เด็ก
压岁钱【yāsuìqián】 เงินที่ให้กับเด็กในวันตรุษจีน(สมัยก่อน)
亲戚【qīnqi】 ญาติ
朋友【péngyǒu】 เพื่อน
相互【xiānghù】 ร่วมกัน
道贺【dàohè】 แสดงความยินดี
祝福【zhùfú】 อวยพร
恭贺【gōnghè】 แสดงความยินดี
恭喜发财【gōngxǐfācái】 ขอให้ร่ำรวย
恭喜【gōngxǐ】 การแสดงความยินดี
热烈【rèliè】 อบอุ่น
不仅【bùjǐn】 ไม่เพียงแต่
洋溢【yángyì】 เต็มเปี่ยม
各地【gèdì】 ทุกที่
大街小巷【dàjiēxiǎoxiàng】 ถนนสายหลักและตรอกเล็กซอยน้อย
地方【dìfang】 สถานที่
街市【jiēshì】 ถนนคนเดิน
狮子【shīzi】 สิงห์โต
龙灯【lóngdēng】 โคมมังกร (โคมไฟ)
庙会【miàohù】 งานศาลจ้าว
期间【qījiān】 ช่วงระยะเวลา
花灯【huādēng】 โคมไฟที่มีลวดลายสวยงาม ใช้ประกวดในเทศกาลโคมไฟ
游人【yóurén】 นักท่องเที่ยว
非凡【fēifán】 อย่างยิ่ง, เหนือชั้น
盛况【shèngkuàng】 โอกาสทอง
空前【kōngqián】 เป็นประวัติการณ์
十五【shíwǔ】 ตัวเลขสิบห้า
元宵节【yuánxiāojié】 เทศกาลโคมไฟ (January 15 on the lunar calendar)
过后【guòhòu】 หลังจากนั้น
真正【zhēnzhèng】 จริงๆ
结束【jiéshù】 จบ, สรุป
汉族【hànzú】 ชนชาติฮั่น (เป็นชนชาติหลักของจีน)
但是【dànshì】 แต่
蒙古【Měnggǔ】 มองโกเลีย
高山【gāoshān】 เทือกเขาสูง, เทือกเขาแอลป์
几个【jīgè】 หลาย
少数民族【shǎoshùmínzú】 ชนเผ่าส่วนน้อย
只是【zhǐshì】 เกือบ, เพียง
过节【guòjié】 เฉลิมฉลองเทศกาล
形式【xíngshì】 รูปร่าง,รูปทรง
自己【zìjǐ】 ด้วยตัวเอง
民族【mínzú】 ชนชาติ
特色【tèsè】 ลักษณะที่พิเศษ
无穷【wúqióng】 ไม่มีที่สิ้นสุด
烟花 【yānhuā】 ดอกไม้ไฟ
爆竹 【bàozhú】 ประทัด
舞狮 【wŭshī】
舞龙 【wŭlóng】
杂耍 【záshuă】
灯谜 【dēngmí】 ปริศนาที่ติดกับตะเกียง
灯会 【dēnghuì】 โคมไฟในงานแสดงต่างๆ
守岁 【shŏusuì】
拜年 【bàinián】 อวยพรวันขึ้นปีใหม่
禁忌 【jìnjì】 คำพูดหรือการกระทำที่ต้องห้ามข้อห้ามในวันตรุษจีน
清明 [qīngmíng] เทศกาลเชงเม้ง
我国 [wǒguó] ประเทศของเรา
节气 [jiéqì] ฤดูกาล
之一 [zhīyī] หนึ่งใน
由于 [yóuyú] เนื่องจาก
比较 [bǐjiào] เปรียบเทียบ, ค่อนข้างจะ
客观 [kèguān] ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
反映 [fǎnyìng] สะท้อน
一年四季 [yīniánsìjì] ปีหนึ่ง
气温 [qìwēn] อุณหภูมิ
方面 [fāngmiàn] ด้าน
变化 [biànhuà] เปลี่ยน
所以 [suǒyǐ] ดังนั้น
古代 [gǔdài] สมัยโบราณ
劳动 [láodòng] ทำงาน(แบบใช้แรงงาน)
人民 [rénmín] ประชาชน
安排 [ānpái] จัดเตรียม
农事 [nóngshì] งานการเกษตร
活动 [huódòng] กิจกรรม
淮南 [HuáiNán] ชื่อสถานที่ – Area code: 0554, Postcode: 232000 (安徽省).
天文 [tiānwén] ดาราศาสตร์
十五 [shíwǔ] สิบห้า
说法 [shuōfa] วิธีการพูด
生长 [shēngzhǎng] เจริญเติบโต
此时 [cǐshí] ในเวลานี้
清洁 [qīngjié] สะอาด
明净 [míngjìng] สะอาดเป็นมันวาว
雨量 [yǔliàng] ปริมาณน้ำฝน
增多 [zēngduō] ปริมาณเพิ่มขึ้น
正是 [zhèngshì] ถูกต้อง
春耕 [chūngēng] การเตรียมดินสำหรับเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิ
时节 [shíjié] ฤดูกาล
明前 [míngqián] ชื่อชาเขียวชนิดหนึ่ง
造林 [zàolín] ปลูกป่า
可见 [kějiàn] มองเห็นได้
这个 [zhègè] อันนี้
农业 [nóngyè] เกษตรกรรม
生产 [shēngchǎn] ผลิต
有着 [yǒuzháo] เพรียบพร้อมไปด้วย
密切 [mìqiè] ใกล้ชิด, สนิทสนม
关系 [guānxi] สัมพันธ์กับ, เกี่ยวข้อง
但是 [dànshì] แต่, แต่ว่า
作为 [zuòwéi] การกระทำ สามารถปฏิบัติได้ผล
节日 [jiérì] เทศกาล
纯粹 [chúncuì] บริสุทธิ์
有所 [yǒusuǒ] ที่มีขอบเขต, ค่อนข้าง
不同 [bùtóng] ไม่เหมือน
时令 [shílìng] ฤดูกาล
顺序 [shùnxù] ตามลำดับ
标志 [biāozhì] สัญลักษณ์
包含 [bāohán] ครอบคลุม
一定 [yīdìng] แน่นอน
风俗 [fēngsú] ประเพณี
某种 [mǒuzhǒng] บางสิ่งบางอย่าง
纪念 [jìniàn] ระลึกถึง
意义 [yìyì] ความหมาย
传统 [chuántǒng] ประเพณีที่สืบทอดกันมา
重要 [zhòngyào] สิ่งสำคัญ
祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้
日子 [rìzi] วัน, วันเวลา
俗称 [súchēng] ชื่อเรียกทั่วไป
上坟 [shàngfén] ไปเซ่นไหว้ผู้ตายที่หน้าสุสาน
死者 [sǐzhě] ผู้ตาย
汉族 [hànzú] ชนชาติฮั่น
一些 [yīxiē] เล็กน้อย
少数民族 [shǎoshùmínzú] ชนส่วนน้อย
大多 [dàduō] ส่วนมาก ส่วนใหญ่
都是 [dōushì] ล้วนแต่
按照 [ànzhào] ตาม
习俗 [xísú] ความเคยชิน, ประเพณีนิยม
人们 [rénmén] ผู้คน
携带 [xiédài] ถือติดตัว, พาไปด้วย
酒食 [jiǔshí] อาหารและเครื่องดื่ม
果品 [guǒpǐn] ผลไม้
纸钱 [zhǐqián] กระดาษเงินกระดาษทอง ที่ชาวจีนใช้เผาเซ่นไหว้เจ้าหรือบรรพบุรุษ
物品 [wùpǐn] สิ่งของ
墓地 [mùdì] สุสาน
食物 [shíwù] อาหาร
亲人 [qīnrén] ญาติพี่น้อง
焚化 [fénhuà] เผา
坟墓 [fénmù] หลุมฝังศพ
然后 [ránhòu] หลังจากนั้น
叩头 [kòutóu] แสดงความเคารพโดยคุกเข่าลงเอาหน้าผากแตะพื้น
行礼 [xínglǐ] แสดงความเคารพ
最后 [zuìhòu] สุดท้าย, ท้ายสุด
回家 [huíjiā] กลับบ้าน (homeward)
唐代 [tángdài] ราชวงศ์ถัง (the Tang Dynasty)
诗人 [shīrén] กวี (poet)
纷纷 [fēnfēn] เซ็งแซ่ เกรียวกราว
路上 [lùshàng] บนท้องถนน, ระหว่างเดินทาง
行人 [xíngrén] คนเดินถนน
借问 [jièwèn] ขอรบกวนถาม
酒家 [jiǔjiā] เดิมหมายถึงร้านขายไวน์ หรือภัตตาคาร,ปัจจุบันใช้เป็นชื่อภัตตาคาร
何处 [héchǔ] จากที่ไหน
牧童 [mùtóng] เด็กเลี้ยงวัว, เด็กเลี้ยงแกะ
特殊 [tèshū] พิเศษ
气氛 [qìfēn] บรรยากาศ
踏青 [tàqīng] ไปเดินเล่นที่ชานเมืองในฤดูใบไม้ผลิ
阳历 [yánglì] ปฎิทินสุริยคติ (solar calendar)
每年 [měinián] ทุกปี
之间 [zhījiān] ระหว่าง
春光 [chūnguāng] ทัศนียภาพในฤดูใบไม้ผลิ
明媚 [míngmèi] ทัศนียภาพสวยวิจิตรตระการตา
春游 [chūnyóu] ท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิ
时候 [shíhòu] ช่วงเวลา, ระยะเวลา
古人 [gǔrén] ยุคโบราณ
开展 [kāizhǎn] พัฒนา
一系列 [yīxìliè] ต่อเนื่องกัน
体育 [tǐyù] พลศึกษา
直到 [zhídào] จนถึง
今天 [jīntiān] วันนี้
祖先 [zǔxiān] บรรพบุรุษ
悼念 [dàoniàn] อาลัย
盛行 [shèngxíng] แพร่หลายอย่างกว้างขวาง, เป็นที่นิยม

ศัพท์จีน ผลไม้ 水果

水果市场 [shuǐguǒ shìchǎng] ตลาดผลไม้
水果 [shuǐguǒ] ผลไม้
瓜 [guā] แตง
西瓜 [xīguā] แตงโม
蛋焦 [dàn jiāo] กล้วยไข่
粉焦 [fěn jiāo] กล้วยน้ำว้า
香蕉 [xiāng jiāo] กล้วยหอม
奇异果 [qíyìguǒ] กีวี
猕猴桃 [míhóutáo] กีวี่
火龙果 [huǒ lóng guǒ] แก้วมังกร
波罗蜜 [bō luó mì] ขนุน
红毛丹 [hóng máo dān] เงาะ
樱桃 [yīng táo] เชอร์รี่
甜瓜 [tián guā] แตงไทย
西瓜 [xī guā] แตงโม
石榴 [shí liú] ทับทิม
榴莲 [liú lián] ทุเรียน
番荔枝 [fān lì zhī] น้อยหน่า
番石榴 [fān shí liú] ฝรั่ง
红枣 [hóng zǎo] พุทราแดง
酸豆,罗望子 [suān dòu, luó wàng zi] มะขาม
柠檬 [níng méng] มะนาว
椰子 [yé zi] มะพร้าว
青椰 [qīng yé] มะพร้าวอ่อน
杨桃 [yáng táo] มะเฟือง
芒果 [máng guǒ] มะม่วง
木瓜 [mù guā] มะละกอ
山竹 [[shān zhú] มังคุด
人心果 [rén xīn guǒ] ละมุด
龙眼 [lóng yǎn] ลำไย
荔枝 [lì zhī] ลิ้นจี่
桃子 [táo zi] ลูกท้อ
柿子 [shì zi] ลูกพลับ
草莓 [cǎo méi] สตรอเบอรี่
橘子 [jú zi] ส้ม
橙子 [chéngzi] ส้มเช้ง
柚子 [yòu zi] ส้มโอ
菠萝,凤梨[bō luó, fèng lí] สัปปะรด
梨 [lí] สาลี่
葡萄 [pú táo] องุ่น
苹果 [píng guǒ] แอปเปิ้ล
水果 [shuǐguǒ] ผลไม้
梨 [lí] สาลี่
樱桃 [yīngtáo] เชอร์รี่

ศัพท์จีน ร่างกาย 身体

ส่วนหัวศรีษะ
头 [tóu] ศรีษะ
头发 [tóu fà] เส้นผม
脑 [nǎo] สมอง
头壳 [tóuké] หัวกะโหลก
ส่วนใบหน้า

脸 [liǎn], 面容 [miànróng], 脸容หน้า,ใบหน้า
面颊 [miànjiá] แก้ม
太阳穴 [tàiyángxué] ขมับ
眉毛 [méimáo] ขนคิ้ว
下巴 [xiàbā] คาง
酒窝 [jiǔwō] ลักยิ้ม
胡子 [húzi] หนวดเครา
胡须 [húxū] หนวดเครา
脸,面 [liǎn,miàn] ใบหน้า
前额 [qián é] หน้าผาก
ส่วนตา

眼睛 [yǎnjīng] ตา
睫毛 [jiémáo] ขนตา
视神经 [shìshénjīng] ประสาทตา
眼球,眼珠 [yǎnqiú, yǎnzhū] ลูกตา
眼睑,眼皮 [yǎnjiǎn,yǎnpí] หนังตา
ส่วนหู

耳朵 [ěrduǒ] หู
耳根 [ěrgēn] กกหู
耳膜 [ěrmó] แก้วหู
内耳 [nèi ěr] ช่องในหู
耳垂 [ěrchuí] ติ่งหู
耳郭 [ěrguō] ใบหู
ส่วนคอ

脖子 [bózi] ลำคอ
喉咙 [hóulóng] คอหอย
脖根 [bógēn] ต้นคอ
喉结 [hóujié] ลูกกระเดือก
ส่วนจมูก

鼻子 [bízi] จมูก
鼻毛 [bímáo] ขนจมูก
鼻梁 [bíliáng] ดั้งจมูก
鼻腔 [bíqiāng] โพรงจมูก
鼻孔 [bíkǒng] รูจมูก
ส่วนปาก

嘴 [zuǐ] ปาก
口腔 [kǒuqiāng] ช่องปาก
上腭 [shàng è] เพดานปาก
牙,齿 [yá,chǐ] ฟัน
臼齿 [jiùchǐ] ฟันกราม
犬齿 [quǎnchǐ] ฟันเขี้ยว
犬齿 [quǎnchǐ] ฟันน้ำนม
门牙 [ményá] ฟันหน้า
嘴角 [zuǐjiǎo] มุมปาก
嘴唇 [zuǐchún] ริมฝีปาก
牙根 [yágēn] รากฟัน
齿龈 [chǐyín] เหงือก
舍 [shě] ลิ้น
ส่วนแขน-มือ

手心 [shǒuxīn] กลางฝ่ามือ อุ้งมือ
拳 [quán] กำปั้น
臂弯 [bìwān] ข้อพับ
手腕 [shǒuwàn] ข้อมือ
臂肘 [bìzhǒu] ข้อศอก
手臂 [shǒubì] แขน
上臂 [shàngbì] ต้นแขน
中指 [zhōngzhǐ] นิ้วกลาง
小指 [xiǎozhǐ] นิ้วก้อย
食指 [shízhǐ] นิ้วชี้
无名指 [wúmíngzhǐ] นิ้วนาง
手指 [shǒuzhǐ] นิ้วมือ
拇指 [mǔzhǐ] นิ้วหัวแม่มือ
指尖 [zhǐjiān] ปลายนิ้ว
手掌 [shǒuzhǎng] ฝ่ามือ
手 [shǒu] มือ
右手 [yòushǒu] มือขวา
左手 [zuǒshǒu] มือซ้าย
手纹 [shǒuwén] ลายมือ
指甲 [zhǐjiǎ] เล็บมือ
生命线 [shēngmìngxiàn] เส้นชีวิต
智慧线 [zhìhuìxiàn] เส้นสมอง
感情线 [gǎnqíngxiàn] เส้นหัวใจ
手背 [shǒubèi] หลังมือ
ส่วนลำตัว
腋毛 [yèmáo] ขนรักแร้
乳房 [rǔfáng] ทรวงอก
肛门 [gāngmén] ทวารหนัก
肚子 [dùzi] ท้อง
小肚子 [xiǎodùzi] ท้องน้อย
肩膀 [jiānbǎng] บ่า
腋窝 [yèwō] รักแร้
背部 [bèibù] ส่วนหลัง
肚脐 [dùqí] สะดือ
臀部 [túnbù] สะโพก
脊背 [jíbèi] สันหลัง
胸部 [xiōngbù] หน้าอก
乳头 [rǔ tóu] หัวนม
肩头 [jiāntóu] หัวไหล่
腰 [yāo] เอว
ส่่วนเท้า

腿 [tuǐ] ขา
大腿 [dàtuǐ] ขาอ่อน
脚趾 [jiáozhǐ] นิ้วเท้า
小腿 [xiaotui]น่อง
脚跟 [jiáogēn]ส้นเท้า
膝盖 [xīgài] หัวเข่า
脚/ 足 [jiăo/zú] เท้า
ส่วนที่เป็นกระดูก

骨头 [gǔtou] กระดูก(bone)
颅骨 [lúgǔ] กะโหลกศีรษะ(skull)
顶骨 [dǐnggǔ] กระดูกข้างขม่อม
额骨 [égǔ] กระดูกหน้าผาก
颧骨[quángǔ] กระดูกโหนกแก้ม(cheekbone)
颞骨 [niègǔ] กระดูกขมับ(temporal bone)
鼻骨 [bígǔ] กระดูกจมูก
上颌骨 [shànghégǔ] กระดูกขากรรไกรบน
下颌骨 [xiàhégǔ] กระดูกขากรรไกรล่าง
颈椎 [jǐngzhuī] กระดูกคอ
肋骨 [lèigǔ] กระดูกซี่โครง
肋软骨 [lèiruǎngǔ] กระดูกซี่โครงอ่อน
胸骨 [xiōnggǔ] กระดูกหน้าอก(breastbone)
脊骨 [jǐgǔ] กระดูกสันหลัง(backbone)
锁骨 [suógǔ] กระดูกไหปลาร้า(collarbone)
肩胛骨 [jiānjiǎgǔ] กระดูกสะบัก(scapula)
尺骨 [chǐgǔ] กระดูกแขนท่อนล่าง
桡骨 [ráogǔ] กระดูกแขนท่อนบน
腕骨 [wàngǔ] กระดูกข้อมือ
掌骨 [zhǎnggǔ] กระดูกฝ่ามือ
指骨 [zhǐgǔ] กระดูกนิ้วมือ
骶骨 [dǐgǔ] กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ(sacrum)
尾骨 [wéigǔ] กระดูกก้นกบ(tailbone)
髋骨 [kuāngǔ] กระดูกตะโพก(hipbone)
肱骨 [gōnggǔ] กระดูกต้นแขน
骨节 [gǔjié] ข้อกระดูก
髌骨 [bìngǔ] กระดูกสะบ้าหัวเข่า(kneecap)
胫骨 [jìnggǔ] กระดูกหน้าแข้ง(shin bone)
腓骨 [féigǔ] กระดูกน่อง(อยู่ท่อนหลังกระดูกหน้าแข้ง)
跗骨 [fūgǔ] กระดูกข้อเท้าส่วนบน
蹠骨 [zhígǔ] กระดูกฝ่าเท้า(metatarsal bones)
趾骨 [zhígǔ] กระดูกนิ้วเท้า
ส่วนที่เป็นของเหลว

淋巴 [línbā] น้ำเหลือง
血液 [xuèyè] โลหิต
อวัยวะภายใน

内脏 [nèizàng] เครื่องใน
胰 [yí] ตับอ่อน
ส่วนอวัยวะภายในตันทั้ง 5(五脏 [wǔzàng] )

肝 [gān] ตับ
心 [xīn] หัวใจ
脾 [pí] ม้าม
肺 [fèi] ปอด
肾 [shèn] ไต
อวัยวะกลวงทั้ง 6 (六腑 [liùfǔ] )

胆 [dǎn] ถุงน้ำดี
小肠 [xiǎocháng] ลำไส้เล็ก
胃 [wèi] กระเพาะอาหาร
大肠 [dàcháng] ลำไส้ใหญ่
膀胱 [pángguāng] กระเพาะปัสสาวะ
三焦 [sānjiāo] ซานเจียว
อวัยวะกลวงพิเศษทั้ง 6(奇恒之府)

脑 [nǎo] สมอง
髓 [suǐ] ไขสันหลัง
骨 [gǔ] กระดูก
脉 [mài] เส้นเลือด
胆 [dǎn] ถุงน้ำดี
女子胞 [nǚzǐbāo] มดลูก

ศัพท์จีน จังหวัดในประเทศไทย

1 กรุงเทพมหานคร 曼谷 [màn gǔ] Bangkok
2 กระบี่ 甲米 [jiǎ mǐ] Krabi
3 กาญจนบุรี 北碧 [běi bì] Kanchana Buri
4 กาฬสินธุ์ 胶拉信 [jiāo lā xìn] Kalasin
5 กำแพงเพชร 甘烹碧 [gān pēng bì] Kamphaeng Phet
6 ขอนแก่น 孔敬 [kǒng jìng] Khon Kaen
7 จันทบุรี 尖竹汶 [jiān zhú wèn] Chantha Buri
8 ฉะเชิงเทรา 北柳 [běi liǔ] Cha Choeng Sao
9 ชลบุรี 春武里 [chūn wǔ lǐ] Chon Buri
10 ชัยนาท 猜纳 [cāi nà] Chai Nat
11 ชัยภูมิ 猜也奔 [cāi yě bēn] Chaiyaphum
12 ชุมพร 春蓬 [ chūn péng] Chumphon
13 เชียงราย 昌莱 [chāng lái] Chiang Rai
14 เชียงใหม่ 清迈 [qīng mài] Chiang Mai
15 ตรัง 董里 [dǒng lǐ] Trang
16 ตราด 哒叻 [dālè] Trat
17 ตาก 达 [dá] Tak
18 นครนายก 那空那育 [nà kōng nà yù] Nakhon Nayok
19 นครปฐม 佛统 [fó tǒng] Nakhon Pathom
20 นครพนม 那空帕农 [nà kōng pà nóng] Nakhon Phanom
21 นคราชสีมา 呵叻 [hē lè] Nakhon Rajcha Sima
22 นครศรีธรรมราช 洛坤 [luò kūn] Nakhon Sri Thamaraj
23 นครสวรรค์ 那空沙旺 [nà kōng shā wàng] Nakhon Sawan
24 นนทบุรี 暖武里 [nuǎn wǔ lǐ] Nontha Buri
25 นราธิวาส 陶公 [táo gōng] Nara Thiwat
26 น่าน 难 [nán] Nan
27 บุรีรัมย์ 武里喃 [wǔ lǐ nán] Buri Ram
28 ปทุมธานี 巴吞他尼 [bā tūn tā ní ] Pathum Thani
29 ประจวบคีรีขันธ์ 巴蜀 [bā shǔ] Prachuap Khiri Khan
30 ปราจีนบุรี 巴真武里, 巴真府 [bāzhēnwǔlǐ] Prachin Buri
31 ปัตตานี 北大年 [běi dà nián ] Pattani
32 พระนครศรีอยุธยา 大城 [dà chéng ] Phra Nakhon Sri Ayutthaya
33 พะเยา 碧瑶 [bì yáo ] Phayao
34 พังงา 攀牙 [pān yá ] Phang Nga
35 พัทลุง 博他仑 [bó tā lún] Phatthalung
36 พิจิตร 披集 [pī jí ] Phichit
37 พิษณุโลก 彭世洛 [péng shì luò] Phit Sanulok
38 เพชรบุรี 佛丕 [fó pī] Phetcha Buri
39 เพชรบูรณ์ 碧差汶 [bì chā wèn ] Phetchabun
40 แพร่ 帕 [pà] Phrae
41 ภูเก็ต 普吉 pǔ jí Phuket
42 มหาสารคาม 吗哈沙拉堪 [ma hā shā lā kān] Maha Sarakham
43 มุกดาหาร 莫拉限 [mò lā xiàn ] Muk Dahan
44 แม่ฮ่องสอน 夜丰颂 [yè fēng sòng] Mae Hong Son
45 ยโสธร 益梭通 [yì suō tōng ] Ya Sothon
46 ยะลา 也拉 [yělā] Yala
47 ร้อยเอ็ด 黎逸 [lí yì] Roi Et
48 ระนอง 拉农 [lā nóng] Ranong
49 ระยอง 罗勇 [luó yǒng] Rayong
50 ราชบุรี 叻丕 [lè pī] Rajcha Buri
51 ลพบุรี 华富里 [huá fù lǐ] Lop Buri
52 ลำปาง 喃邦 [nán bāng] Lampang
53 ลำพูน 喃奔 [nán bēn] Lamphun
54 เลย 黎 [lí] Loei
55 ศรีสะเกษ 四色菊 [sì sè jú] Si Saket
56 สกลนคร 沙功那空 [shā gōng nà kōng] Sakon Nakhon
57 สงขลา 宋卡 [sòng kǎ] Songkhla
58 สตูล 沙敦 [shā dūn] Satun
59 สมุทรปราการ 北榄 [běi lǎn] Samut Prakan
60 สมุทรสงคราม 夜功 [yè gōng] Samut Songkhram
61 สมุทรสาคร 龙仔厝 [lóng zǐ cuò] Samut Sakhon
62 สระแก้ว 萨缴 [sà jiǎo] Sra Kiao
63 สระบุรี 北标 [běi biāo] Sara Buri
64 สิงห์บุรี 信武里 [xìn wǔ lǐ] Sing Buri
65 สุโขทัย 素可泰 [sù kě tài] SuKhothai
66 สุพรรณบุรี 素攀 [sù pān] Suphan Buri
67 สุราษฎร์ธานี 万仑 [wàn lún] Surat Thani
68 สุรินทร์ 素辇 [sù niǎn] Surin
69 หนองคาย 廊开 [láng kāi] Nongkai
70 หนองบัวลำภู 廊磨南蒲 [láng mó nán pú] Nong Bua Lumphu
71 อ่างทอง 红统 [hóng tǒng] Ang Thong
72 อำนาจเจริญ 庵纳乍能 [ān nà zhà néng] Amnat Charoen
73 อุดรธานี 乌隆 [wū lóng] Udon Thani
74 อุตรดิตถ์ 程逸 [chéng yì] Utta Radit
75 อุทัยธานี 乌泰他尼 [wū tài tā ní] Uthai Thani
76 อุบลราชธานี 乌汶 [wū wèn] Ubon Rajchathani
77 บึงกาฬ 汶干府 [wèngànfǔ] Buengkal Provice

📌เชียงใหม่ 清迈
อำเภอเมืองเชียงใหม่ 清迈府治县 qīngmàifǔ zhìxiàn Mueang Chiang Mai
อำเภอจอมทอง 宗通县 zōng tōngxiàn Amphoe Chom Thong
อำเภอแม่แจ่ม 湄曾县 méicéng xiàn Amphoe Mae Chaem
อำเภอเชียงดาว 清道县 (清佬县) qīngdào xiàn   ( qīnglǎoxiàn ) Amphoe Chiang Dao
อำเภอดอยสะเก็ด 堆沙革县 duīshāgéxiàn Amphoe Doi Saket
อำเภอแม่แตง 湄登县 méidēngxiàn Amphoe Mae Taeng
อำเภอแม่ริม 湄林县 méi línxiàn Amphoe Mae Rim
อำเภอสะเมิง 沙孟县 shā mèngxiàn Amphoe Samoeng
อำเภอฝาง 芳县 fāngxiàn Amphoe Fang
อำเภอแม่อาย 湄艾县 méiàixiàn Amphoe Mae Ai
อำเภอพร้าว 帕劳县 pàláo xiàn Amphoe Phrao
อำเภอสันป่าตอง 讪巴东县 shàn bādōngxiàn Amphoe San Pa Tong
อำเภอสันกำแพง 山甘烹县 shāngān pēngxiàn Amphoe San Kamphaeng
อำเภอสันทราย 讪赛县 shànsài xiàn Amphoe San Sai
อำเภอหางดง 杭东县 hángdōngxiàn Amphoe Hang Dong
อำเภอฮอด 荷县 hexiàn Amphoe Hot
อำเภอดอยเต่า 堆道县 duīdào xiàn Amphoe Doi Tao
อำเภออมก๋อย 翁桂县 wēngguìxiàn Amphoe Omkoi
อำเภอสารภี 沙拉披县 shālā pīxiàn Amphoe Saraphi
อำเภอเวียงแหง 渊亨县 yuānhēngxiàn Amphoe Wiang Haeng
อำเภอไชยปราการ 猜巴干县 cāibā gànxiàn Amphoe Chai Prakan
อำเภอแม่วาง 湄旺县 méiwàngxiàn Amphoe Mae Wang
อำเภอแม่ออน 湄翁县 méiwēng xiàn Amphoe Mae On
อำเภอดอยหล่อ 堆洛县 duīluòxiàn Amphoe Doi Lo
กัลยาณิวัฒนา 加拉雅尼瓦他那县 jiālā yǎní wǎ tā nàxiàn Amphoe Galyani Vadhana

📌เชียงราย 清萊府
อำเภอเมืองเชียงราย 清莱府治县 qīnglái fǔzhì xiàn Mueang Chiang Rai
อำเภอเวียงชัย 渊猜县 yuān cāixiàn Amphoe Wiang Chai
อำเภอเชียงของ 清孔县 qīngkǒng xiàn Amphoe Chiang Khong
อำเภอเทิง 汤县 tāngxiàn Amphoe Thoeng
อำเภอพาน 潘县 pānxiàn Amphoe Phan
อำเภอป่าแดด 巴代县 bā dàixiàn Amphoe Pa Daet
อำเภอแม่จัน 湄占县 méizhànxiàn Amphoe Mae Chan
อำเภอเชียงแสน 清盛县 qīngshèng xiàn Amphoe Chiang Saen
อำเภอแม่สาย 湄赛县 méisài xiàn Amphoe Mae Sai
อำเภอแม่สรวย 湄岁县 méisuì xiàn Amphoe Mae Suai
อำเภอเวียงป่าเป้า 渊巴宝县 yuānbābǎoxiàn Amphoe Wiang Pa Pao
อำเภอพญาเม็งราย 帕雅门莱县 pàyǎménláixiàn Amphoe Phaya Mengrai
อำเภอเวียงแก่น 渊根县 yuāngēnxiàn Amphoe Wiang Kaen
อำเภอขุนตาล 坤丹县 kūndānxiàn Amphoe Khun Tan
อำเภอแม่ฟ้าหลวง 湄法銮县 méifǎluánxiàn Amphoe Mae Fa Luang
อำเภอแม่ลาว 湄佬县 méilǎoxiàn Amphoe Mae Lao
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 渊清荣县 yuānqīng róngxiàn Amphoe Wiang Chiang Rung
อำเภอดอยหลวง 堆銮县 duīluánxiàn Amphoe Doi Luang

📌ลำปาง 南邦府
อำเภอเมืองลำปาง 南邦府治县 nánbāng fǔzhì xiàn Mueang Lampang
อำเภอแม่เมาะ 湄莫县 méimòxiàn Amphoe Mae Mo
อำเภอเกาะคา 阁卡县 gékǎxiàn Amphoe Ko Kha
อำเภอเสริมงาม 森南县 sēn nánxiàn Amphoe Soem Ngam
อำเภองาว 敖县 áoxiàn Amphoe Ngao
อำเภอแจ้ห่ม 寨洪县 zhài hóngxiàn Amphoe Chae Hom
อำเภอวังเหนือ 旺挪县 wàng nuóxiàn Amphoe Wang Nuea
อำเภอเถิน 腾县 téngxiàn Amphoe Thoen
อำเภอแม่พริก 湄普里县 méi pǔlǐ xiàn Amphoe Mae Phrik
อำเภอแม่ทะ 湄他县 méitā xiàn Amphoe Mae Tha
อำเภอสบปราบ 索巴拉县 suǒ bālā xiàn Amphoe Sop Prap
อำเภอห้างฉัตร 杭察县 hángcháxiàn Amphoe Hang Chat
อำเภอเมืองปาน 孟班县 mèngbānxiàn Amphoe Mueang Pan

📌ลำพูน 南奔府
อำเภอเมืองลำพูน 南奔府治县 nánbēn fǔzhì xiàn Mueang Lamphun
อำเภอแม่ทา 湄他县 méitā xiàn Amphoe Mae Tha
อำเภอบ้านโฮ่ง 班洪县 bānhóngxiàn Amphoe Ban Hong
อำเภอลี้ 里县 lǐ xiàn Amphoe Li
อำเภอทุ่งหัวช้าง 通霍昌县 tōnghuòchāngxiàn Amphoe Thung Hua Chang
อำเภอป่าซาง 巴桑县 bāsāng xiàn Amphoe Pa Sang
อำเภอบ้านธิ 班提县 bān tíxiàn Amphoe Ban Thi
อำเภอเวียงหนองล่อง 渊农隆县 yuānnónglōng xiàn Amphoe Wiang Nong Long

📌แม่ฮ่องสอน 夜丰颂府
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 夜丰颂府治县 yèfēngsòng fǔzhì xiàn Mueang Mae Hong Son
อำเภอขุนยวม 坤荣县 kūn róngxiàn Amphoe Khun Yuam
อำเภอปาย 拜县 bàixiàn Amphoe Pai
อำเภอแม่สะเรียง 迈萨良县 màisàliángxiàn Amphoe Mae Sariang
อำเภอแม่ลาน้อย 湄拉内县 méilānèi xiàn Amphoe Mae La Noi
อำเภอสบเมย 索梅县 suǒ méixiàn Amphoe Sop Moei
อำเภอปางมะผ้า 邦玛帕县 bāng mǎpàxiàn Amphoe Pangmapha

📌น่าน 难府
อำเภอเมืองน่าน 难府府治县 nànfǔ fǔzhì xiàn Amphoe Mueang Nan
อำเภอแม่จริม 湄差林县 méichāi línxiàn Amphoe Mae Charim
อำเภอบ้านหลวง 班銮县 bānluánxiàn Amphoe Ban Luang
อำเภอนาน้อย 纳内县 nànèixiàn Amphoe Na Noi
อำเภอปัว 磨县 móxiàn Amphoe Pua
อำเภอท่าวังผา 塔旺帕县 tǎwàng pàxiàn Amphoe Tha Wang Pha
อำเภอเวียงสา 渊沙县 yuān shāxiàn Amphoe Wiang Sa
อำเภอทุ่งช้าง 通昌县 tōngchāngxiàn Amphoe Thung Chang
อำเภอเชียงกลาง 清格朗县 qīnggé lǎngxiàn Amphoe Chiang Klang
อำเภอนาหมื่น 那蒙县 nàméngxiàn Amphoe Na Muen
อำเภอสันติสุข 讪滴素县 shàn dīsù xiàn Amphoe Santi Suk
อำเภอบ่อเกลือ 博格勒县 bógé lèxiàn Amphoe Bo Kluea
อำเภอสองแคว 颂威县 sòng wēixiàn Amphoe Song Khwae
อำเภอภูเพียง 普平县 pǔpíngxiàn Amphoe Phu Phiang
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 乍伦帕杰县 zhàlúnpàjié xiàn Amphoe Chaloem Phra Kiat

📌พะเยา 帕尧府
เมืองพะเยา 帕尧府治县 pàyáo fǔzhì xiàn Mueang Phayao
จุน 春县 chūnxiàn Chun
เชียงคำ 清堪县 qīngkānxiàn Chiang Kham
เชียงม่วน 清曼县 qīngmànxiàn Chiang Muan
ดอกคำใต้ 多堪代县 duōkān dàixiàn Dok Khamtai
ปง 邦县 bāng xiàn Pong
แม่ใจ 湄猜县 méicāixiàn Mae Chai
ภูซาง 普桑县 pǔsāngxiàn Phu Sang
ภูกามยาว 普甘尧县 pǔgānyáoxiàn Phu Kamyao

📌แพร่ 帕府
เมืองแพร่ 帕府府治县 pàfǔ fǔzhì xiàn Mueang Phrae
ร้องกวาง 隆光县 lōngguāngxiàn Rong Kwang
ลอง 隆县 lōngxiàn Long
สูงเม่น 颂门县 sòngménxiàn Sung Men
เด่นชัย 登猜县 dēngcāixiàn Den Chai
สอง 颂县 sòngxiàn Song
วังชิ้น 旺钦县 wàngqīnxiàn Wang Chin
หนองม่วงไข่ 农孟开县 nóngmèng kāixiàn Nong Muang Khai

📌อุตรดิตถ์ 程逸府
เมืองอุตรดิตถ์ 程逸府治县 (乌达腊迪府治县) chéngyì fǔzhì xiàn   ( wūdá làdí fǔzhì xiàn ) Mueang Uttaradit
ตรอน 德伦县 délún xiàn Tron
ท่าปลา 塔布拉县 tǎ bùlā xiàn Tha Pla
น้ำปาด 南巴县 nán bāxiàn Nam Pat
ฟากท่า 法塔县 fǎtǎxiàn Fak Tha
บ้านโคก 班科县 bānkē xiàn Ban Khok
พิชัย 披猜县 pī cāixiàn Phichai
ลับแล 拉莱县 lāláixiàn Laplae
ทองแสนขัน 通盛坎县 tōngshèng kǎnxiàn Thong Saen Khan

📌อำนาจเจริญ 安纳乍伦府
เมืองอำนาจเจริญ 安纳乍伦府治县 ānnàzhàlún fǔzhì xiàn Mueang Amnat Charoen
ชานุมาน 差努曼县 chāi nǔmàn xiàn Chanuman
ปทุมราชวงศา 巴通叻差旺县 bātōng lè chāiwàngxiàn Pathum Ratchawongsa
พนา 帕纳县 pànàxiàn Phana
เสนางคนิคม 色南卡尼空县 sè nánkǎ níkōngxiàn Senangkhanikhom
หัวตะพาน 华达潘县 huádá pānxiàn Hua Taphan
ลืออำนาจ 勒安纳县 lèānnàxiàn Lue Amnat

📌บึงกาฬ 汶干府
เมืองบึงกาฬ 汶干府治县 wèngàn fǔzhì xiàn Mueang Bueng Kan
พรเจริญ 蓬乍伦县 péngzhàlúnxiàn Phon Charoen
โซ่พิสัย 索披赛县 suǒpīsài xiàn So Phisai
เซกา 社加县 shèjiāxiàn Seka
ปากคาด 巴卡县 bākǎ xiàn Pak Khat
บึงโขงหลง 汶孔隆县 wènkǒng lōngxiàn Bueng Khong Long
ศรีวิไล 是威莱县 shì wēiláixiàn Si Wilai
บุ่งคล้า 邦卡县 bāng kǎxiàn Bung Khla

📌บุรีรัมย์ 武里南府
เมืองบุรีรัมย์ 武里南府治县 wǔlǐnán fǔzhì xiàn Mueang Buriram
คูเมือง 库芒县 kùmáng xiàn Khu Mueang
กระสัง 甲桑县 jiǎsāngxiàn Krasang
นางรอง 娘隆县 nianglōngxiàn Nang Rong
หนองกี่ 农吉县 nóng jíxiàn Nong Ki
ละหานทราย 拉汉赛县 lāhànsài xiàn Lahan Sai
ประโคนชัย 巴坤猜县 bākūn cāixiàn Prakhon Chai
บ้านกรวด 班瓜县 bānguāxiàn Ban Kruat
พุทไธสง 普泰颂县 pǔtàisòngxiàn Phutthaisong
ลำปลายมาศ 郎拜玛县 lángbàimǎxiàn Lam Plai Mat
สตึก 沙兑县 shāduì xiàn Satuek
ปะคำ 巴堪县 bākānxiàn Pakham
นาโพธิ์ 纳普县 nàpǔxiàn Na Pho
หนองหงส์ 农红县 nónghóngxiàn Nong Hong
พลับพลาชัย 帕帕猜县 pàpà cāixiàn Phlapphla Chai
ห้วยราช 会叻县 huì lè xiàn Huai Rat
โนนสุวรรณ 农素万县 nóngsù wànxiàn Non Suwan
ชำนิ 占尼县 zhànníxiàn Chamni
บ้านใหม่ไชยพจน์ 班迈猜亚普县 bānmài cāiyà pǔxiàn Ban Mai Chaiyaphot
โนนดินแดง 农丁登县 nóngdīng dēngxiàn Non Din Daeng
บ้านด่าน 班丹县 bāndānxiàn Ban Dan
แคนดง 肯东县 kěndōngxiàn Khaen Dong
เฉลิมพระเกียรติ 乍伦帕革县 zhàlúnpàgéxiàn Chaloem Phra Kiat

📌ชัยภูมิ 猜也蓬府
เมืองชัยภูมิ 猜也蓬府治县 cāi yě péng fǔzhì xiàn Mueang Chaiyaphum
บ้านเขว้า 班考县 bān kǎoxiàn Ban Khwao
คอนสวรรค์ 坤沙万县 kūnshā wànxiàn Khon Sawan
เกษตรสมบูรณ์ 甲色颂汶县 jiǎsè sòngwènxiàn Kaset Sombun
หนองบัวแดง 农博登县 nóngbódēngxiàn Nong Bua Daeng
จัตุรัส 乍都拉县 zhà dōu lāxiàn Chatturat
บำเหน็จณรงค์ 班内那隆县 (那隆县) bānnèi nàlōngxiàn   ( nàlōngxiàn ) Bamnet Narong
หนองบัวระเหว 农博拉韦县 nóng bólā wéixiàn Nong Bua Rawe
เทพสถิต 贴沙提县 tiēshā tíxiàn Thep Sathit
ภูเขียว 普胶县 pǔ jiāoxiàn Phu Khiao
บ้านแท่น 班滕县 bān téngxiàn Ban Thaen
แก้งคร้อ 庚克罗县 gēng kèluó xiàn Kaeng Khro
คอนสาร 空珊县 kōngshānxiàn Khon San
ภักดีชุมพล 帕滴春蓬县 pàdī chūnpéng xiàn Phakdi Chumphon
เนินสง่า 嫩沙雅县 nèn shāyǎxiàn Noen Sa-nga
ซับใหญ่ 沙艾县 shāàixiàn Sap Yai

📌กาฬสินธุ์ 加拉信府
เมืองกาฬสินธุ์ 加拉信府治县 jiālā xìn fǔzhì xiàn Mueang Kalasin
นามน 那蒙县 nàméngxiàn Na Mon
กมลาไสย 甲马拉赛县 jiǎ mǎlā sàixiàn Kamalasai
ร่องคำ 荣堪县 róngkānxiàn Rong Kham
กุฉินารายณ์ 古奇那莱县 gǔqí nàláixiàn Kuchinarai
เขาวง 考翁县 kǎowēng xiàn Khao Wong
ยางตลาด 央达拉县 yāng dálā xiàn Yang Talat
ห้วยเม็ก 会梅县 huì méixiàn Huai Mek
สหัสขันธ์ 沙哈坎县 shāhākǎnxiàn Sahatsakhan
คำม่วง 堪孟县 kān mèngxiàn Kham Muang
ท่าคันโท 他堪托县 tākāntuōxiàn Tha Khantho
หนองกุงศรี 农恭是县 nónggōngshì xiàn Nong Kung Si
สมเด็จ 颂代县 sòng dàixiàn Somdet
ห้วยผึ้ง 会彭县 huì péngxiàn Huai Phueng
สามชัย 讪猜县 shàn cāixiàn Sam Chai
นาคู 那库县 nàkù xiàn Na Khu
ดอนจาน 东占县 dōngzhànxiàn Don Chan
ฆ้องชัย 孔猜县 kǒng cāixiàn Khong Chai

📌ขอนแก่น 孔敬府
เมืองขอนแก่น 孔敬府治县 kǒngjìngfǔ zhìxiàn Mueang Khon Kaen
บ้านฝาง 班方县 bānfāngxiàn Ban Fang
พระยืน 帕云县 pà yúnxiàn Phra Yuen
หนองเรือ 农罗县 nóngluóxiàn Nong Ruea
ชุมแพ 春佩县 chūnpèixiàn Chum Phae
สีชมพู 西春普县 xīchūnpǔxiàn Si Chomphu
น้ำพอง 南蓬县 nánpéng xiàn Nam Phong
อุบลรัตน์ 乌邦拉县 wūbānglāxiàn Ubolratana
กระนวน 格拉暖县 gélā nuǎnxiàn Kranuan
บ้านไผ่ 班派县 bānpài xiàn Ban Phai
เปือยน้อย 佩内县 pèinèixiàn Pueai Noi
พล 喷县 pēnxiàn Phon
แวงใหญ่ 文艾县 wénàixiàn Waeng Yai
แวงน้อย 文内县 wénnèixiàn Waeng Noi
หนองสองห้อง 农宋洪县 nóngsòng hóngxiàn Nong Song Hong
ภูเวียง 普渊县 pǔyuānxiàn Phu Wiang
มัญจาคีรี 曼乍奇里县 mànzhàqí lǐ xiàn Mancha Khiri
ชนบท 春那博县 chūn nàbóxiàn Chonnabot
เขาสวนกวาง 考宣光县 kǎoxuānguāng xiàn Khao Suan Kwang
ภูผาม่าน 普帕曼县 pǔpàmànxiàn Phu Pha Man
ซำสูง 讪颂县 shànsòngxiàn Sam Sung
โคกโพธิ์ไชย 科普猜县 kēpǔ cāixiàn Khok Pho Chai
หนองนาคำ 农那堪县 nóng nàkān xiàn Nong Na Kham
บ้านแฮด 班海县 bānhǎixiàn Ban Haet
โนนศิลา 农是叻县 nóngshì lè xiàn Non Sila
เวียงเก่า 渊告县 yuāngào xiàn Wiang Kao

📌เลย 黎府
เมืองเลย 黎府府治县 lífǔ fǔzhì xiàn Mueang Loei
นาด้วง 那銮县 nàluánxiàn Na Duang
เชียงคาน 清刊县 qīngkān xiàn Chiang Khan
ปากชม 巴宗县 bāzōngxiàn Pak Chom
ด่านซ้าย 丹赛县 dānsài xiàn Dan Sai
นาแห้ว 纳豪县 nàháoxiàn Na Haeo
ภูเรือ 普勒县 pǔlèxiàn Phu Ruea
ท่าลี่ 塔利县 tǎlì xiàn Tha Li
วังสะพุง 旺沙蓬县 wàngshāpéng xiàn Wang Saphung
ภูกระดึง 普加东县 pǔjiā dōngxiàn Phu Kradueng
ภูหลวง 普銮县 pǔluánxiàn Phu Luang
ผาขาว 帕告县 pàgào xiàn Pha Khao
เอราวัณ 埃拉万县 āilā wànxiàn Erawan
หนองหิน 农信县 nóngxìn xiàn Nong Hin

📌มหาสารคาม 马哈沙拉堪府 เมืองมหาสารคาม 马哈沙拉堪府治县 mǎhā shālā kān fǔzhì xiàn Mueang Maha Sarakham
แกดำ 革丹县 gédānxiàn Kae Dam
โกสุมพิสัย 哥颂披赛县 gēsòng pīsài xiàn Kosum Phisai
กันทรวิชัย 甘他拉威猜县 gāntā lāwēi cāixiàn Kantharawichai
เชียงยืน 清云县 qīng yúnxiàn Chiang Yuen
บรบือ 博拉布县 bólā bùxiàn Borabue
นาเชือก 纳触县 nàchù xiàn Na Chueak
พยัคฆภูมิพิสัย 帕亚蓬披赛县 pàyàpéng pīsài xiàn Phayakkhaphum Phisai
วาปีปทุม 瓦比巴统县 wǎbǐbātǒng xiàn Wapi Pathum
นาดูน 纳敦县 nàdūnxiàn Na Dun
ยางสีสุราช 扬西苏拉县 yángxī sūlā xiàn Yang Sisurat
กุดรัง 古朗县 gǔ lǎngxiàn Kut Rang
ชื่นชม 春冲县 chūnchōngxiàn Chuen Chom

📌มุกดาหาร 穆达汉府
เมืองมุกดาหาร 穆达汉府治县 mùdáhàn fǔzhì xiàn Mueang Mukdahan
นิคมคำสร้อย 尼孔坎绥县 níkǒng kǎnsuíxiàn Nikhom Kham Soi
ดอนตาล 东丹县 dōngdān xiàn Don Tan
ดงหลวง 东銮县 dōngluánxiàn Dong Luang
คำชะอี 坎差县 kǎnchāi xiàn Khamcha-i
หว้านใหญ่ 万艾县 wànàixiàn Wan Yai
หนองสูง 农颂县 nóngsòngxiàn Nong Sung

📌นครพนม 那空拍侬府
เมืองนครพนม 那空拍侬府治县 nàkōng pāi nóng fǔzhì xiàn Mueang Nakhon Phanom
ปลาปาก 巴巴县 bābā xiàn Pla Pak
ท่าอุเทน 塔乌廷县 (吁窗县) tǎ wūtíngxiàn   ( yù chuāngxiàn ) Tha Uthen
บ้านแพง 班喷县 bānpēnxiàn Ban Phaeng
ธาตุพนม 塔帕农县 tǎpà nóngxiàn That Phanom
เรณูนคร 雷努那空县 léinǔ nà kōngxiàn Renu Nakhon
นาแก 那革县 (那家县) nàgéxiàn   ( nàjiāxiàn ) Na Kae
ศรีสงคราม 西颂堪县 xīsòngkānxiàn Si Songkhram
นาหว้า 纳瓦县 nàwǎxiàn Na Wa
โพนสวรรค์ 蓬沙万县 péngshā wànxiàn Phon Sawan
นาทม 纳吞县 nàtūnxiàn Na Thom
วังยาง 旺扬县 wàngyángxiàn Wang Yang

📌นครราชสีมา 那空叻差是玛府(呵叻府)
เมืองนครราชสีมา 那空叻差是玛府治县 (呵叻府治县) nàkōng lè chāi shì mǎ fǔzhì xiàn   ( hēlè fǔzhì xiàn ) Mueang Nakhon Ratchasima
ครบุรี 坤武里县 kūn wǔlǐ xiàn Khon Buri
เสิงสาง 森桑县 sēnsāngxiàn Soeng Sang
คง 空县 kōngxiàn Khong
บ้านเหลื่อม 班伦县 bānlúnxiàn Ban Lueam
จักราช 乍卡叻县 zhàkǎ lè xiàn Chakkarat
โชคชัย 触猜县 chù cāixiàn Chok Chai
ด่านขุนทด 丹坤托县 dānkūntuōxiàn Dan Khun Thot
โนนไทย 暖泰县 nuǎn tàixiàn Non Thai
โนนสูง 暖颂县 nuǎnsòngxiàn Non Sung
ขามสะแกแสง 坎沙盖森县 kǎnshāgě sēnxiàn Kham Sakaesaeng
บัวใหญ่ 波艾县 bōàixiàn Bua Yai
ประทาย 巴泰县 bā tàixiàn Prathai
ปักธงชัย 巴通猜县 bātōng cāixiàn Pak Thong Chai
พิมาย 披迈县 pīmàixiàn Phimai
ห้วยแถลง 会他伦县 huì tā lúnxiàn Huai Thalaeng
ชุมพวง 春庞县 chūn pángxiàn Chum Phuang
สูงเนิน 颂嫩县 sòngnèn xiàn Sung Noen
ขามทะเลสอ 坎他雷索县 kǎn tā léi suǒxiàn Kham Thale So
สีคิ้ว 四球县 sìqiú xiàn Sikhio
ปากช่อง 巴冲县 bāchōngxiàn Pak Chong
หนองบุญมาก 农汶玛县 nóngwènmǎxiàn Nong Bun Mak
แก้งสนามนาง 根沙南南县 gēn shānán nánxiàn Kaeng Sanam Nang
โนนแดง 农登县 nóngdēngxiàn Non Daeng
วังน้ำเขียว 旺南胶县 wàngnán jiāoxiàn Wang Nam Khiao
เทพารักษ์ 贴帕拉县 tiē pàlā xiàn Thepharak
เมืองยาง 孟扬县 mèngyángxiàn Mueang Yang
พระทองคำ 帕通堪县 pàtōngkānxiàn Phra Thong Kham
ลำทะเมนชัย 兰他门猜县 lán tā mén cāixiàn Lam Thamenchai
บัวลาย 波莱县 bōláixiàn Bua Lai
สีดา 西达县 xīdá xiàn Sida
เฉลิมพระเกียรติ 乍伦帕革县 zhàlúnpàgéxiàn Chaloem Phra Kiat

📌หนองบัวลำภู 农磨兰普府
เมืองหนองบัวลำภู 农磨兰普府治县 nóngmólánpǔ fǔzhì xiàn Mueang Nong Bua Lam Phu
นากลาง 那格朗县 nàgé lǎngxiàn Na Klang
โนนสัง 暖桑县 nuǎnsāngxiàn Non Sang
ศรีบุญเรือง 西本龙县 xīběn lóngxiàn Si Bun Rueang
สุวรรณคูหา 素旺那库哈县 sùwàng nàkù hāxiàn Suwannakhuha
นาวัง 那旺县 nàwàngxiàn Na Wang

📌หนองคาย 廊开府
เมืองหนองคาย 廊开府治县 láng kāifǔ zhìxiàn Mueang Nong Khai
ท่าบ่อ 塔波县 tǎbōxiàn Tha Bo
โพนพิสัย 蓬披赛县 péng pīsài xiàn Phon Phisai
ศรีเชียงใหม่ 西清迈县 xī qīngmài xiàn Si Chiang Mai
สังคม 桑空县 sāngkōngxiàn Sangkhom
สระใคร 沙格莱县 shāgéláixiàn Sakhrai
เฝ้าไร่ 福莱县 fúláixiàn Fao Rai
รัตนวาปี 拉达那瓦比县 lādá nàwǎ bǐxiàn Rattanawapi
โพธิ์ตาก 普达县 pǔ dáxiàn Pho Tak

📌ร้อยเอ็ด 黎逸府
เมืองร้อยเอ็ด 黎逸府治县 líyì fǔzhì xiàn Mueang Roi Et
เกษตรวิสัย 甲色威赛县 (网吉县) jiǎsè wēisài xiàn   ( wǎng jíxiàn ) Kaset Wisai
ปทุมรัตต์ 巴吞拉县 bātūnlāxiàn Pathum Rat
จตุรพักตรพิมาน 乍都拉帕披曼县 zhà dōu lāpà pīmànxiàn Chaturaphak Phiman
ธวัชบุรี 塔瓦武里县 tǎwǎ wǔlǐ xiàn Thawat Buri
พนมไพร 帕农派县 pànóngpài xiàn Phanom Phrai
โพนทอง 喷通县 pēn tōngxiàn Phon Thong
โพธิ์ชัย 朴猜县 pǔcāixiàn Pho Chai
หนองพอก 农朴县 nóngpǔ xiàn Nong Phok
เสลภูมิ 色拉蓬县 sèlā péngxiàn Selaphum
สุวรรณภูมิ 素旺那蓬县 sùwàng nà péngxiàn Suwannaphum
เมืองสรวง 孟双县 mèngshuāngxiàn Mueang Suang
โพนทราย 蓬赛县 péngsài xiàn Phon Sai
อาจสามารถ 阿沙玛县 āshāmǎxiàn At Samat
เมยวดี 梅瓦迪县 méiwǎdíxiàn Moei Wadi
ศรีสมเด็จ 西颂德县 xī sòngdé xiàn Si Somdet
จังหาร 昌汉县 chānghànxiàn Changhan
เชียงขวัญ 清宽县 qīngkuānxiàn Chiang Khwan
หนองฮี 农希县 nóngxīxiàn Nong Hi
ทุ่งเขาหลวง 通考銮县 tōngkǎo luánxiàn Thung Khao Luang

📌สกลนคร 沙功那空府(色军府)
เมืองสกลนคร 沙功那空府治县 (色军府治县) shāgōng nàkōng fǔzhì xiàn   ( sèjūn fǔzhì xiàn ) Mueang Sakon Nakhon
กุสุมาลย์ 古素曼县 gǔsù mànxiàn Kusuman
กุดบาก 古巴县 gǔbā xiàn Kut Bak
พรรณานิคม 攀那尼空县 pān nàníkōngxiàn Phanna Nikhom
พังโคน 庞空县 pángkōngxiàn Phang Khon
วาริชภูมิ 瓦里差蓬县 wǎlǐ chāipéng xiàn Waritchaphum
นิคมน้ำอูน 尼空南温县 níkōngnán wēnxiàn Nikhom Nam Un
วานรนิวาส 瓦暖尼瓦县 wǎnuǎnníwǎxiàn Wanon Niwat
คำตากล้า 坎达格拉县 kǎndá gélā xiàn Kham Ta Kla
บ้านม่วง 班孟县 bān mèngxiàn Ban Muang
อากาศอำนวย 阿甲安内县 ājiǎ ānnèi xiàn Akat Amnuai
สว่างแดนดิน 沙旺殿丁县 shāwàngdiàn dīngxiàn Sawang Daen Din
ส่องดาว 颂道县 sòngdào xiàn Song Dao
เต่างอย 道威县 dào wēixiàn Tao Ngoi
โคกศรีสุพรรณ 鹄西素攀县 gǔ xīsù pānxiàn Khok Si Suphan
เจริญศิลป์ 乍伦信县 zhàlúnxìn xiàn Charoen Sin
โพนนาแก้ว 蓬那胶县 péng nà jiāoxiàn Phon Na Kaeo
ภูพาน 普攀县 pǔpānxiàn Phu Phan

📌ศรีสะเกษ 四色菊府
เมืองศรีสะเกษ 四色菊府治县 sìsè jú fǔzhì xiàn Mueang Sisaket
ยางชุมน้อย 扬春内县 yángchūnnèi xiàn Yang Chum Noi
กันทรารมย์ 干他拉龙县 gān tā lālóngxiàn Kanthararom
กันทรลักษ์ 干他拉叻县 gān tā lā lè xiàn Kantharalak
ขุขันธ์ 库坎县 kùkǎnxiàn Khukhan
ไพรบึง 派本县 pài běnxiàn Phrai Bueng
ปรางค์กู่ 邦古县 bāng gǔxiàn Prang Ku
ขุนหาญ 坤汉县 kūnhànxiàn Khun Han
ราษีไศล 拉是沙莱县 lāshì shāláixiàn Rasi Salai
อุทุมพรพิสัย 乌统蓬披赛县 wūtǒngpéng pīsài xiàn Uthumphon Phisai
บึงบูรพ์ 本汶县 běnwènxiàn Bueng Bun
ห้วยทับทัน 会他探县 huì tā tànxiàn Huai Thap Than
โนนคูณ 农坤县 nóngkūnxiàn Non Khun
ศรีรัตนะ 西拉他那县 xīlā tā nàxiàn Si Rattana
น้ำเกลี้ยง 南格亮县 nángéliàng xiàn Nam Kliang
วังหิน 旺欣县 wàngxīnxiàn Wang Hin
ภูสิงห์ 普兴县 pǔ xīngxiàn Phu Sing
เมืองจันทร์ 孟占县 mèngzhànxiàn Mueang Chan
เบญจลักษ์ 本乍叻县 běn zhà lè xiàn Benchalak
พยุห์ 帕育县 pàyùxiàn Phayu
โพธิ์ศรีสุวรรณ 朴西素万县 pǔxīsù wànxiàn Pho Si Suwan
ศิลาลาด 西拉叻县 xīlā lè xiàn Sila Lat

📌สุรินทร์ 素林府
เมืองสุรินทร์ 素林府治县 sùlín fǔzhì xiàn Mueang Surin
ชุมพลบุรี 春蓬武里县 chūnpéng wǔlǐ xiàn Chumphon Buri
ท่าตูม 塔敦县 (拍宗县) tǎdūnxiàn   ( pāizōngxiàn ) Tha Tum
จอมพระ 春帕县 chūnpàxiàn Chom Phra
ปราสาท 巴塞县 bāsè xiàn Prasat
กาบเชิง 加春县 jiāchūnxiàn Kap Choeng
รัตนบุรี 拉他那武里县 lā tā nà wǔlǐ xiàn Rattanaburi
สนม 沙农县 shānóngxiàn Sanom
ศีขรภูมิ 锡卡拉蓬县 xī kǎlā péngxiàn Sikhoraphum
สังขะ 桑卡县 sāngkǎxiàn Sangkha
ลำดวน 兰端县 lánduān xiàn Lamduan
สำโรงทาบ 三隆塔县 sānlōngtǎxiàn Samrong Thap
บัวเชด 博切县 bóqiē xiàn Buachet
พนมดงรัก 帕农东拉县 pànóngdōnglāxiàn Phanom Dong Rak
ศรีณรงค์ 锡那隆县 xī nàlōngxiàn Si Narong
เขวาสินรินทร์ 考锡那林县 kǎoxī nà línxiàn Khwao Sinarin
โนนนารายณ์ 农那莱县 nóngnàláixiàn Non Narai

📌อุบลราชธานี 乌汶府 (乌汶叻差他尼府)
เมืองอุบลราชธานี 乌汶府治县 (乌汶叻差他尼府治县) wūwèn fǔzhì xiàn   ( wūwènlè chāi tā ní fǔzhì xiàn ) Mueang Ubon Ratchathani
ศรีเมืองใหม่ 西孟迈县 xīmèngmàixiàn Si Mueang Mai
โขงเจียม 孔坚县 kǒng jiānxiàn Khong Chiam
เขื่องใน 匡奈县 kuāngnàixiàn Khueang Nai
เขมราฐ 肯马拉县 kěn mǎlā xiàn Khemarat
เดชอุดม 德乌敦县 dé wūdūnxiàn Det Udom
นาจะหลวย 那乍雷县 nàzhàléixiàn Na Chaluai
น้ำยืน 南云县 nán yúnxiàn Nam Yuen
บุณฑริก 汶他立县 wèn tā lìxiàn Buntharik
ตระการพืชผล 达拉干坡蓬县 dálā gànpō péngxiàn Trakan Phuet Phon
กุดข้าวปุ้น 古考奔县 gǔkǎo bēnxiàn Kut Khaopun
ม่วงสามสิบ 孟桑西县 (三湿县) mèngsāngxīxiàn   ( sānshīxiàn ) Muang Sam Sip
วารินชำราบ 瓦林昌拉县 wǎlínchānglāxiàn Warin Chamrap
พิบูลมังสาหาร 披汶芒沙汉县 pīwènmáng shāhànxiàn Phibun Mangsahan
ตาลสุม 丹孙县 dānsūnxiàn Tan Sum
โพธิ์ไทร 朴赛县 pǔsài xiàn Pho Sai
สำโรง 三隆县 sānlōngxiàn Samrong
ดอนมดแดง 东莫登县 dōngmòdēngxiàn Don Mot Daeng
สิรินธร 诗琳通县 shīlín tōngxiàn Sirindhorn
ทุ่งศรีอุดม 通西乌敦县 tōng xīwū dūnxiàn Thung Si Udom
นาเยีย 那耶县 nàyēxiàn Na Yia
นาตาล 那丹县 nàdānxiàn Na Tan
เหล่าเสือโก้ก 色鹄县 sègǔxiàn Lao Suea Kok
สว่างวีระวงศ์ 沙旺威拉旺县 shāwàng wēilā wàngxiàn Sawang Wirawong
น้ำขุ่น 南坤县 nánkūnxiàn Nam Khun

📌อุดรธานี 乌隆府 (乌隆他尼府)
เมืองอุดรธานี 乌隆府治县 (乌隆他尼府治县) wūlōngfǔ zhìxiàn   ( wūlōng tā ní fǔzhì xiàn ) Mueang Udon Thani
กุดจับ 古差县 gǔchāi xiàn Kut Chap
หนองวัวซอ 农沃索县 nóngwò suǒxiàn Nong Wua So
กุมภวาปี 坤帕瓦比县 kūn pàwǎ bǐxiàn Kumphawapi
โนนสะอาด 暖沙阿县 nuǎnshā āxiàn Non Sa-at
หนองหาน 农汉县 nónghànxiàn Nong Han
ทุ่งฝน 通丰县 tōng fēngxiàn Thung Fon
ไชยวาน 猜万县 cāi wànxiàn Chai Wan
ศรีธาตุ 西塔县 xītǎ xiàn Si That
วังสามหมอ 旺三莫县 wàngsānmòxiàn Wang Sam Mo
บ้านดุง 班东县 bāndōngxiàn Ban Dung
บ้านผือ 班普县 bānpǔxiàn Ban Phue
น้ำโสม 南颂县 nánsòngxiàn Nam Som
เพ็ญ 彭县 péngxiàn Phen
สร้างคอม 桑空县 sāngkōngxiàn Sang Khom
หนองแสง 农森县 nóngsēnxiàn Nong Saeng
นายูง 那永县 nàyǒngxiàn Na Yung
พิบูลย์รักษ์ 披汶拉县 pīwènlāxiàn Phibun Rak
กู่แก้ว 古胶县 gǔ jiāoxiàn Ku Kaeo
ประจักษ์ศิลปาคม 巴乍欣叻巴空县 bāzhàxīn lè bākōngxiàn Prachaksinlapakhom

📌ยโสธร 益梭通府
เมืองยโสธร 益梭通府治县 yìsuōtōng fǔzhì xiàn Mueang Yasothon
ทรายมูล 赛蒙县 sàiméngxiàn Sai Mun
กุดชุม 古春县 gǔchūnxiàn Kut Chum
คำเขื่อนแก้ว 坎宽胶县 kǎn kuān jiāoxiàn Kham Khuean Kaeo
ป่าติ้ว 巴刁县 bā diāoxiàn Pa Tio
มหาชนะชัย 玛哈差那猜县 mǎhāchāi nà cāixiàn Maha Chana Chai
ค้อวัง 科旺县 kēwàngxiàn Kho Wang
เลิงนกทา 灵诺他县 língnuò tā xiàn Loeng Nok Tha
ไทยเจริญ 泰乍伦县 tàizhàlúnxiàn Thai Charoen

📌ฉะเชิงเทรา 差春骚府 (北柳府)
เมืองฉะเชิงเทรา 差春骚府治县 (北柳府治县) chāichūnsāo fǔzhì xiàn   ( běiliǔ fǔzhì xiàn ) Mueang Chachoengsao
บางคล้า 邦卡县 bāng kǎxiàn Bang Khla
บางน้ำเปรี้ยว 邦南表县 bāng nánbiǎoxiàn Bang Nam Priao
บางปะกง 邦巴功县 bāng bāgōng xiàn Bang Pakong
บ้านโพธิ์ 班坡县 bānpō xiàn Ban Pho
พนมสารคาม 帕农沙拉堪县 pànóng shālā kānxiàn Phanom Sarakham
ราชสาส์น 叻差讪县 lè chāi shàn xiàn Ratchasan
สนามชัยเขต 沙南猜凯县 shānán cāikǎixiàn Sanam Chai Khet
แปลงยาว 本尧县 běnyáoxiàn Plaeng Yao
ท่าตะเกียบ 他达杰县 tādájié xiàn Tha Takiap
คลองเขื่อน 空坤县 kōngkūnxiàn Khlong Khuean

📌จันทบุรี 庄他武里府 (尖竹汶府)
เมืองจันทบุรี 庄他武里府治县 (尖竹汶府治县) zhuāngtā wǔlǐfǔ zhìxiàn   ( jiānzhúwèn fǔzhì xiàn ) Mueang Chanthaburi
ขลุง 空县 kōngxiàn Khlung
ท่าใหม่ 他迈县 (新渡口县) tā màixiàn   ( xīn dùkǒu xiàn ) Tha Mai
โป่งน้ำร้อน 邦南隆县 bāng nánlōngxiàn Pong Nam Ron
มะขาม 玛堪县 mǎkānxiàn Makham
แหลมสิงห์ 兰辛县 lánxīnxiàn Laem Sing
สอยดาว 绥道县 suídào xiàn Soi Dao
แก่งหางแมว 根杭苗县 gēnhángmiáoxiàn Kaeng Hang Maeo
นายายอาม 那艾安县 nàài ānxiàn Na Yai Am
เขาคิชฌกูฏ 考基差古县 kǎojīchāi gǔxiàn Khao Khitchakut

📌ชลบุรี 春武里府 (万佛岁府)
เมืองชลบุรี 春武里府治县 (万佛岁府治县) chūn wǔlǐfǔ zhìxiàn   ( wànfósuì fǔzhì xiàn ) Mueang Chonburi
บ้านบึง 班邦县 bānbāngxiàn Ban Bueng
หนองใหญ่ 农艾县 nóngàixiàn Nong Yai
บางละมุง 邦拉蒙县 bāng lāméng xiàn Bang Lamung
พานทอง 攀通县 pān tōngxiàn Phan Thong
พนัสนิคม 帕那尼空县 pà nàníkōngxiàn Phanat Nikhom
ศรีราชา 是拉差县 shì lā chāixiàn Si Racha
เกาะสีชัง 阁西昌县 gé xīchāng xiàn Ko Sichang
สัตหีบ 梭桃邑县 suōtáoyì xiàn Sattahip
บ่อทอง 博通县 bó tōngxiàn Bo Thong
เกาะจันทร์ 阁占县 gé zhàn xiàn Ko Chan

📌ปราจีนบุรี 巴真府
เมืองปราจีนบุรี 巴真府治县 bāzhēn fǔzhì xiàn Mueang Prachinburi
กบินทร์บุรี 甲民武里县 (金湖县) jiǎmín wǔlǐ xiàn   ( jīnhúxiàn ) Kabin Buri
นาดี 那滴县 nàdī xiàn Na Di
บ้านสร้าง 班桑县 bānsāngxiàn Ban Sang
ประจันตคาม 巴占达堪县 bāzhàn dákānxiàn Prachantakham
ศรีมหาโพธิ 西玛哈坡县 xīmǎhāpō xiàn Si Maha Phot
ศรีมโหสถ 西玛霍索县 xīmǎhuò suǒxiàn Si Mahosot

📌ระยอง 罗勇府
เมืองระยอง 罗勇府治县 luóyǒng fǔzhì xiàn Mueang Rayong
บ้านฉาง 班昌县 bānchāngxiàn Ban Chang
แกลง 格灵县 gé língxiàn Klaeng
วังจันทร์ 旺占县 wàng zhàn xiàn Wang Chan
บ้านค่าย 班凯县 bānkǎixiàn Ban Khai
ปลวกแดง 布罗登县 bùluó dēngxiàn Pluak Daeng
เขาชะเมา 考差毛县 kǎochāi máoxiàn Khao Chamao
นิคมพัฒนา 尼空帕他那县 níkōngpà tā nàxiàn Nikhom Phatthana

📌สระแก้ว 沙缴府
เมืองสระแก้ว 沙缴府治县 shājiǎo fǔzhì xiàn Mueang Sa Kaeo
คลองหาด 空哈县 kōnghāxiàn Khlong Hat
ตาพระยา 达帕耶县 dápàyēxiàn Ta Phraya
วังน้ำเย็น 旺南延县 wàngnán yánxiàn Wang Nam Yen
วัฒนานคร 瓦他那那空县 wǎ tā nà nà kōngxiàn Watthana Nakhon
อรัญประเทศ 阿兰亚帕贴县 ālán yàpàtiē xiàn Aranyaprathet
เขาฉกรรจ์ 考差干县 kǎochāi gànxiàn Khao Chakan
โคกสูง 鹄颂县 gǔ sòng xiàn Khok Sung
วังสมบูรณ์ 旺颂汶县 wàngsòngwènxiàn Wang Sombun

📌ตราด 达叻府 (桐艾府)
เมืองตราด 达叻府治县 (桐艾府治县) dá lè fǔzhì xiàn   ( tóngài fǔzhì xiàn ) Mueang Trat
คลองใหญ่ 空艾县 kōngàixiàn Khlong Yai
เขาสมิง 考沙明县 kǎoshāmíng xiàn Khao Saming
บ่อไร่ 博赖县 bólàixiàn Bo Rai
แหลมงอบ 兰喔县 lán 喔 xiàn Laem Ngop
เกาะกูด 阁骨县 gégǔxiàn Ko Kut
เกาะช้าง 阁昌县 géchāngxiàn Ko Chang

📌อ่างทอง 红统府
เมืองอ่างทอง 红统府治县 hóngtǒng fǔzhì xiàn Mueang Ang Thong
ไชโย 猜约县 cāiyuē xiàn Chaiyo
ป่าโมก 巴莫县 bāmò xiàn Pa Mok
โพธิ์ทอง 普通县 pǔtōng xiàn Pho Thong
แสวงหา 沙翁哈县 shāwēng hāxiàn Sawaeng Ha
วิเศษชัยชาญ 威色猜参县 wēisè cāi shēnxiàn Wiset Chai Chan
สามโก้ 讪戈县 shàngēxiàn Samko

📌ชัยนาท 猜纳府
เมืองชัยนาท 猜纳府治县 cāinà fǔzhì xiàn Mueang Chai Nat
มโนรมย์ 马诺龙县 mǎnuòlóngxiàn Manorom
วัดสิงห์ 瓦辛县 wǎxīnxiàn Wat Sing
สรรพยา 沙帕亚县 shāpàyàxiàn Sapphaya
สรรคบุรี 訕卡武里縣 訕kǎ wǔlǐ 縣 Sankhaburi
หันคา 汉卡县 hànkǎ xiàn Hankha
หนองมะโมง 农马蒙县 nóngmǎ méngxiàn Nong Mamong
เนินขาม 嫩堪县 nènkānxiàn Noen Kham

📌กำแพงเพชร 甘烹碧府
เมืองกำแพงเพชร 甘烹碧府治县 gānpēng bì fǔzhì xiàn Mueang Kamphaeng Phet
ไทรงาม 赛岸县 sàiàn xiàn Sai Ngam
คลองลาน 空兰县 kōnglánxiàn Khlong Lan
ขาณุวรลักษบุรี 卡努瓦拉叻武里县 kǎnǔ wǎlā lè wǔlǐ xiàn Khanu Woralaksaburi
คลองขลุง 空坤县 kōngkūnxiàn Khlong Khlung
พรานกระต่าย 潘加代县 pānjiā dàixiàn Phran Kratai
ลานกระบือ 兰甲伯县 lánjiǎbóxiàn Lan Krabue
ทรายทองวัฒนา 赛通瓦他那县 sàitōngwǎ tā nàxiàn Sai Thong Watthana
ปางศิลาทอง 邦是叻通县 bāng shì lè tōngxiàn Pang Sila Thong
บึงสามัคคี 本沙玛七县 běnshāmǎqīxiàn Bueng Samakkhi
โกสัมพีนคร 戈沙披那空县 gēshā pī nà kōngxiàn Kosamphi Nakhon

📌ลพบุรี 华富里府
เมืองลพบุรี 华富里府治县 huáfùlǐ fǔzhì xiàn Mueang Lopburi
พัฒนานิคม 帕塔纳尼空县 pà tǎnà níkōngxiàn Phatthana Nikhom
โคกสำโรง 鹄三廊县 gǔ sānláng xiàn Khok Samrong
ชัยบาดาล 猜巴丹县 cāi bādān xiàn Chai Badan
ท่าวุ้ง 他翁县 tā wēng xiàn Tha Wung
บ้านหมี่ 班米县 bānmǐ xiàn Ban Mi
ท่าหลวง 他銮县 tāluánxiàn Tha Luang
สระโบสถ์ 沙博县 shābóxiàn Sa Bot
โคกเจริญ 鹄乍仑县 gǔ zhàlúnxiàn Khok Charoen
ลำสนธิ 兰颂提县 lánsòng tíxiàn Lam Sonthi
หนองม่วง 农孟县 nóng mèngxiàn Nong Muang

📌นครนายก 那空那育府
เมืองนครนายก 那空那育府治县 nàkōng nàyùfǔ zhìxiàn Mueang Nakhon Nayok
ปากพลี 北丕县 běipīxiàn Pak Phli
บ้านนา 班纳县 bānnàxiàn Ban Na
องครักษ์ 翁卡叻县 wēngkǎ lè xiàn Ongkharak

📌นครปฐม 佛统府 (那空巴统府)
เมืองนครปฐม 佛统府治县 (那空巴统府治县) fótǒng fǔzhì xiàn   ( nàkōngbātǒng fǔzhì xiàn ) Mueang Nakhon Pathom
กำแพงแสน 甘烹盛县 gān pēngshèngxiàn Kamphaeng Saen
นครชัยศรี 那空猜西县 nàkōng cāixīxiàn Nakhon Chai Si
ดอนตูม 敦敦县 dūndūn xiàn Don Tum
บางเลน 班伦县 bānlúnxiàn Bang Len
สามพราน 三攀县 sānpānxiàn Sam Phran
พุทธมณฑล 普他蒙通县 pǔtā méng tōngxiàn Phutthamonthon

📌นครสวรรค์ 那空沙旺府 (北榄坡府)
เมืองนครสวรรค์ 那空沙旺府治县 (北榄坡府治县) nàkōng shāwàng fǔzhì xiàn   ( běilǎnpō fǔzhì xiàn ) Mueang Nakhon Sawan
โกรกพระ 戈帕县 gēpàxiàn Krok Phra
ชุมแสง 春森县 chūnsēnxiàn Chum Saeng
หนองบัว 农磨县 nóngmóxiàn Nong Bua
บรรพตพิสัย 班坡披猜县 bānpō pī cāixiàn Banphot Phisai
เก้าเลี้ยว 高廖县 gāo liàoxiàn Kao Liao
ตาคลี 达利县 dálì xiàn Takhli
ท่าตะโก 他达戈县 tā dágēxiàn Tha Tako
ไพศาลี 派沙利县 pài shālìxiàn Phaisali
พยุหะคีรี 帕育哈奇里县 pàyù hāqílǐ xiàn Phayuha Khiri
ลาดยาว 拉尧县 lāyáoxiàn Lat Yao
ตากฟ้า 达法县 dáfǎxiàn Tak Fa
แม่วงก์ 湄翁县 méiwēng xiàn Mae Wong
แม่เปิน 梅本县 méi běnxiàn Mae Poen
ชุมตาบง 春他邦县 chūn tā bāng xiàn Chum Ta Bong

📌นนทบุรี 暖武里府
เมืองนนทบุรี 暖武里府治县 nuǎn wǔlǐfǔ zhìxiàn Mueang Nonthaburi
บางกรวย 邦格雷县 bāng géléi xiàn Bang Kruai
บางใหญ่ 邦艾县 bāng àixiàn Bang Yai
บางบัวทอง 邦博通县 bāng bó tōngxiàn Bang Bua Thong
ไทรน้อย 赛内县 sàinèixiàn Sai Noi
ปากเกร็ด 巴革县 bāgéxiàn Pak Kret

📌ปทุมธานี 巴吞他尼府
เมืองปทุมธานี 巴吞他尼府治县 bātūn tā ní fǔzhì xiàn Mueang Pathum Thani
คลองหลวง 空銮县 kōngluánxiàn Khlong Luang
ธัญบุรี 探耶武里县 tànyēwǔlǐ xiàn Thanyaburi
หนองเสือ 农色县 nóngsè xiàn Nong Suea
ลาดหลุมแก้ว 拉伦胶县 lālún jiāoxiàn Lat Lum Kaeo
ลำลูกกา 兰卢加县 lánlújiā xiàn Lam Luk Ka
สามโคก 三鹄县 sāngǔxiàn Sam Khok

📌เพชรบูรณ์ 碧差汶府
เมืองเพชรบูรณ์ 碧差汶府治县 bìchāi wèn fǔzhì xiàn Mueang Phetchabun
ชนแดน 春登县 chūndēngxiàn Chon Daen
หล่มสัก 隆塞县 lōngsèxiàn Lom Sak
หล่มเก่า 隆告县 lōnggào xiàn Lom Kao
วิเชียรบุรี 威迁武里县 wēiqiān wǔlǐ xiàn Wichian Buri
ศรีเทพ 西贴县 xītiē xiàn Si Thep
หนองไผ่ 农派县 nóngpài xiàn Nong Phai
บึงสามพัน 拜桑潘县 bàisāng pānxiàn Bueng Sam Phan
น้ำหนาว 南瑙县 nánnǎoxiàn Nam Nao
วังโป่ง 旺邦县 wàngbāngxiàn Wang Pong
เขาค้อ 考科县 kǎokēxiàn Khao Kho

📌พิจิตร 披集府
เมืองพิจิตร 披集府治县 pījí fǔzhì xiàn Mueang Phichit
วังทรายพูน 旺赛喷县 wàngsài pēnxiàn Wang Sai Phun
โพธิ์ประทับช้าง 坡巴他昌县 pōbā tāchāngxiàn Pho Prathap Chang
ตะพานหิน 达潘欣县 dá pānxīnxiàn Taphan Hin
บางมูลนาก 邦门纳县 bāng ménnàxiàn Bang Mun Nak
โพทะเล 坡他列县 pō tā lièxiàn Pho Thale
สามง่าม 三昂县 sānáng xiàn Sam Ngam
ทับคล้อ 他格罗县 tā géluó xiàn Thap Khlo
สากเหล็ก 沙雷县 shāléixiàn Sak Lek
บึงนาราง 那朗县 nà lǎngxiàn Bueng Na Rang
ดงเจริญ 东乍伦县 dōngzhàlúnxiàn Dong Charoen
วชิรบารมี 瓦栖拉巴拉米县 wǎqī lābā lāmǐ xiàn Wachirabarami

📌พิษณุโลก 彭世洛府
เมืองพิษณุโลก 彭世洛府治县 péngshìluò fǔzhì xiàn Mueang Phitsanulok
นครไทย 那空泰县 nàkōng tàixiàn Nakhon Thai
ชาติตระการ 差德拉甘县 chāi délā gānxiàn Chat Trakan
บางระกำ 邦拉堪县 bāng lākānxiàn Bang Rakam
บางกระทุ่ม 邦加统县 bāngjiā tǒngxiàn Bang Krathum
พรหมพิราม 蓬披兰县 péng pīlánxiàn Phrom Phiram
วัดโบสถ์ 瓦波县 wǎbōxiàn Wat Bot
วังทอง 旺通县 wàng tōngxiàn Wang Thong
เนินมะปราง 嫩马邦县 nèn mǎbāngxiàn Noen Maprang

📌อยุธยา 大城府 (阿育他亚府)
พระนครศรีอยุธยา 大城府治县 (阿育他亚府治县) dà chéngfǔ zhìxiàn   ( āyù tāyà fǔzhì xiàn ) Phra Nakhon Si Ayutthaya
ท่าเรือ 他勒县 tālèxiàn Tha Ruea
นครหลวง 那空銮县 nàkōngluánxiàn Nakhon Luang
บางไทร 邦赛县 bāng sàixiàn Bang Sai
บางบาล 邦班县 bāngbānxiàn Bang Ban
บางปะอิน 邦巴因县 bāng bā yīnxiàn Bang Pa-in
บางปะหัน 邦巴汉县 bāng bāhànxiàn Bang Pahan
ผักไห่ 帕海县 pàhǎixiàn Phak Hai
ภาชี 帕栖县 pàqīxiàn Phachi
ลาดบัวหลวง 拉磨銮县 lāmó luánxiàn Lat Bua Luang
วังน้อย 旺内县 wàngnèixiàn Wang Noi
เสนา 色那县 sè nàxiàn Sena
บางซ้าย 邦赛县 bāng sàixiàn Bang Sai
อุทัย 乌泰县 wū tàixiàn Uthai
มหาราช 马哈叻县 mǎhā lè xiàn Maha Rat
บ้านแพรก 班佩县 bānpèixiàn Ban Phraek

📌สมุทรปราการ 沙没巴干府 (北榄府)
เมืองสมุทรปราการ 沙没巴干府治县 (北榄府治县) shāmòbāgàn fǔzhì xiàn   ( běilǎn fǔzhì xiàn ) Mueang Samut Prakan
บางบ่อ 邦波县 bāng bōxiàn Bang Bo
บางพลี 邦普里县 bāng pǔlǐ xiàn Bang Phli
พระประแดง 帕巴登县 pà bādēng xiàn Phra Pradaeng
พระสมุทรเจดีย์ 帕沙没则滴县 pàshā mòzé dīxiàn Phra Samut Chedi
บางเสาธง 邦骚通县 bāng sāo tōngxiàn Bang Sao Thong

📌สมุทรสาคร 沙没沙空府 (龙仔厝府)
เมืองสมุทรสาคร 沙没沙空府治县 (龙仔厝府治县) shāmòshākōng fǔzhì xiàn   ( lóngzǎi cuò fǔzhì xiàn ) Mueang Samut Sakhon
กระทุ่มแบน 甲吞本县 jiǎtūn běnxiàn Krathum Baen
บ้านแพ้ว 班飘县 bānpiāoxiàn Ban Phaeo

📌สมุทรสงคราม 沙没颂堪府 (夜功府)
เมืองสมุทรสงคราม 沙没颂堪府治县 (夜功府治县) shāmòsòngkān fǔzhì xiàn   ( yègōng fǔzhì xiàn ) Mueang Samut Songkhram
บางคนที 邦坤梯县 bāng kūn tīxiàn Bang Khonthi
อัมพวา 安帕瓦县 ānpàwǎxiàn Amphawa

📌สระบุรี 沙拉武里府 (北标府)
เมืองสระบุรี 沙拉武里府治县 (北标府治县) shālā wǔlǐfǔ zhìxiàn   ( běibiāo fǔzhì xiàn ) Mueang Saraburi
แก่งคอย 耿奎县 gěngkuíxiàn Kaeng Khoi
หนองแค 农凯县 nóngkǎixiàn Nong Khae
วิหารแดง 威汉登县 wēihàn dēngxiàn Wihan Daeng
หนองแซง 农森县 nóngsēnxiàn Nong Saeng
บ้านหมอ 班莫县 bānmòxiàn Ban Mo
ดอนพุด 东普县 dōngpǔxiàn Don Phut
หนองโดน 农东县 nóngdōngxiàn Nong Don
พระพุทธบาท 帕普他巴县 (抱木县) pàpǔ tā bāxiàn   ( bàomùxiàn ) Phra Phutthabat
เสาไห้ 绍海县 shàohǎixiàn Sao Hai
มวกเหล็ก 莫莱县 mòláixiàn Muak Lek
วังม่วง 旺孟县 wàng mèngxiàn Wang Muang
เฉลิมพระเกียรติ 乍伦帕杰县 zhàlúnpàjié xiàn Chaloem Phra Kiat

📌สิงห์บุรี 信武里府
เมืองสิงห์บุรี 信武里府治县 xìn wǔlǐfǔ zhìxiàn Mueang Sing Buri
บางระจัน 邦拉占县 bāng lā zhàn xiàn Bang Rachan
ค่ายบางระจัน 开邦拉占县 kāibāng lā zhàn xiàn Khai Bang Rachan
พรหมบุรี 蓬武里县 péngwǔlǐ xiàn Phrom Buri
ท่าช้าง 塔昌县 tǎchāngxiàn Tha Chang
อินทร์บุรี 因武里县 yīnwǔlǐ xiàn In Buri

📌สุโขทัย 素可泰府
เมืองสุโขทัย 素可泰府治县 sùkětài fǔzhì xiàn Mueang Sukhothai
บ้านด่านลานหอย 班丹兰会县 bāndānlánhuì xiàn Ban Dan Lan Hoi
คีรีมาศ 奇里玛县 qílǐ mǎxiàn Khiri Mat
กงไกรลาศ 贡盖拉县 gòng gělā xiàn Kong Krailat
ศรีสัชนาลัย 西沙差那莱县 xīshā chāi nàláixiàn Si Satchanalai
ศรีสำโรง 西三龙县 xī sānlóng xiàn Si Samrong
สวรรคโลก 宋加洛县 sòngjiāluòxiàn Sawankhalok
ศรีนคร 西那空县 xī nà kōngxiàn Si Nakhon
ทุ่งเสลี่ยม 通沙连县 tōngshāliánxiàn Thung Saliam

📌สุพรรณบุรี 素攀府 (素攀武里府)
เมืองสุพรรณบุรี 素攀府治县 (素攀武里府治县) sùpān fǔzhì xiàn   ( sùpān wǔlǐfǔ zhìxiàn ) Mueang Suphan Buri
เดิมบางนางบวช 登邦南磨县 dēngbāng nánmóxiàn Doem Bang Nang Buat
ด่านช้าง 丹昌县 dānchāngxiàn Dan Chang
บางปลาม้า 邦巴玛县 bāng bāmǎxiàn Bang Pla Ma
ศรีประจันต์ 西巴占县 xībā zhàn xiàn Si Prachan
ดอนเจดีย์ 敦切迪县 dūnqiē díxiàn Don Chedi
สองพี่น้อง 宋披农县 sòngpī nóngxiàn Song Phi Nong
สามชุก 三竹县 sānzhúxiàn Sam Chuk
อู่ทอง 乌通县 wū tōngxiàn U Thong
หนองหญ้าไซ 农亚赛县 nóng yàsài xiàn Nong Ya Sai

📌อุทัยธานี 乌泰他尼府 (色梗港府)
เมืองอุทัยธานี 乌泰他尼府治县 (色梗港府治县) wūtài tā ní fǔzhì xiàn   ( sè gěng gǎngfǔ zhìxiàn ) Mueang Uthai Thani
ทัพทัน 塔贪县 tǎ tānxiàn Thap Than
สว่างอารมณ์ 沙旺阿隆县 shāwàng ālōngxiàn Sawang Arom
หนองฉาง 农仓县 nóngcāng xiàn Nong Chang
หนองขาหย่าง 农卡扬县 nóngkǎyáng xiàn Nong Khayang
บ้านไร่ 班赖县 bānlàixiàn Ban Rai
ลานสัก 兰萨县 lánsàxiàn Lan Sak
ห้วยคต 会科县 huìkēxiàn Huai Khot

📌กาญจนบุรี 北碧府 (干乍那武里府)
อำเภอเมืองกาญจนบุรี 北碧府治县 (干乍那武里府治县) běibì fǔzhì xiàn   ( gān zhà nà wǔlǐfǔ zhìxiàn ) Amphoe Mueang Kanchanaburi
อำเภอไทรโยค 赛育县 sàiyùxiàn Amphoe Sai Yok
อำเภอบ่อพลอย 博帕雷县 bópàléixiàn Amphoe Bo Phloi
อำเภอศรีสวัสดิ์ 西沙瓦县 xīshā wǎxiàn Amphoe Si Sawat
อำเภอท่ามะกา 塔玛加县 tǎmǎjiā xiàn Amphoe Tha Maka
อำเภอท่าม่วง 塔孟县 tǎ mèngxiàn Amphoe Tha Muang
อำเภอทองผาภูมิ 通帕蓬县 tōngpàpéng xiàn Amphoe Thong Pha Phum
อำเภอสังขละบุรี 桑卡拉武里县 sāng kǎlā wǔlǐ xiàn Amphoe Sangkhla Buri
อำเภอพนมทวน 帕侬吞县 pànóng tūnxiàn Amphoe Phanom Thuan
อำเภอเลาขวัญ 劳宽县 láokuānxiàn Amphoe Lao Khwan
อำเภอด่านมะขามเตี้ย 丹马堪迭县 dānmǎkāndié xiàn Amphoe Dan Makham Tia
อำเภอหนองปรือ 农布县 nóngbùxiàn Amphoe Nong Prue
อำเภอห้วยกระเจา 会甲召县 huìjiǎ zhàoxiàn Amphoe Huai Krachao

📌เพชรบุรี 碧武里府
เมืองเพชรบุรี 碧武里府治县 bì wǔlǐfǔ zhìxiàn Mueang Phetchaburi
เขาย้อย 考尧县 kǎoyáoxiàn Khao Yoi
หนองหญ้าปล้อง 农亚邦县 nóngyàbāng xiàn Nong Ya Plong
ชะอำ 差安县 chāi ānxiàn Cha-am
ท่ายาง 塔央县 tǎyāngxiàn Tha Yang
บ้านลาด 班拉县 bānlāxiàn Ban Lat
บ้านแหลม 班兰县 bānlánxiàn Ban Laem
แก่งกระจาน 根格拉占县 gēn gélā zhànxiàn Kaeng Krachan

📌ประจวบคีรีขันธ์ 巴蜀府 (班武里府)
เมืองประจวบคีรีขันธ์ 巴蜀府治县 (班武里府治县) bāshǔ fǔzhì xiàn   ( bān wǔlǐfǔ zhìxiàn ) Mueang Prachuap Khiri Khan
กุยบุรี 圭布里县 guī bùlǐ xiàn Kui Buri
ทับสะแก 塔沙革县 tǎshāgéxiàn Thap Sakae
บางสะพาน 邦沙潘县 bāng shā pānxiàn Bang Saphan
บางสะพานน้อย 邦沙潘内县 bāng shā pānnèixiàn Bang Saphan Noi
ปราณบุรี 攀武里县 pānwǔlǐ xiàn Pran Buri
หัวหิน 华欣县 huáxīnxiàn Hua Hin
สามร้อยยอด 讪锐裕县 shàn ruìyùxiàn Sam Roi Yot

📌ราชบุรี 叻武里府 (叻丕府)
เมืองราชบุรี 叻武里府治县 (叻丕府治县) lè wǔlǐfǔ zhìxiàn   ( lè pī fǔzhì xiàn ) Mueang Ratchaburi
จอมบึง 宗本县 zōng běnxiàn Chom Bueng
สวนผึ้ง 宣蓬县 xuānpéng xiàn Suan Phueng
ดำเนินสะดวก 丹暖沙多县 dānnuǎn shāduōxiàn Damnoen Saduak
บ้านโป่ง 班蓬县 bānpéng xiàn Ban Pong
บางแพ 班帕县 bānpàxiàn Bang Phae
โพธาราม 坡塔兰县 (抱才榄县) pōtǎlánxiàn   ( bàocáilǎnxiàn ) Photharam
ปากท่อ 巴陶县 bātáoxiàn Pak Tho
วัดเพลง 瓦帕灵县 wǎpà língxiàn Wat Phleng
บ้านคา 班卡县 bānkǎxiàn Ban Kha

📌ตาก 达府府 (来兴府)
เมืองตาก 达府府治县 (来兴府治县) dáfǔ fǔzhì xiàn   ( láixīngfǔ zhìxiàn ) Mueang Tak
บ้านตาก 班达县 bān dáxiàn Ban Tak
สามเงา 三敖县 sānáoxiàn Sam Ngao
แม่ระมาด 湄拉马县 méi lāmǎ xiàn Mae Ramat
ท่าสองยาง 他颂央县 tāsòngyāngxiàn Tha Song Yang
แม่สอด 湄索县 (夜速县) méi suǒxiàn   ( yèsùxiàn ) Mae Sot
พบพระ 朴帕县 pǔpàxiàn Phop Phra
อุ้มผาง 翁庞县 wēng pángxiàn Umphang
วังเจ้า 旺藻县 wàngzǎo xiàn Wang Chao

📌ชุมพร 春蓬府 (尖喷府)
เมืองชุมพร 春蓬府治县 (尖喷府治县) chūnpéng fǔzhì xiàn   ( jiān pēn fǔzhì xiàn ) Mueang Chumphon
ท่าแซะ 塔色县 tǎsè xiàn Tha Sae
ปะทิว 巴挑县 bātiāoxiàn Pathio
หลังสวน 朗萱县 lǎng xuān xiàn Lang Suan
ละแม 拉迈县 lāmàixiàn Lamae
พะโต๊ะ 帕多县 pàduō xiàn Phato
สวี 沙威县 shā wēixiàn Sawi
ทุ่งตะโก 通达戈县 tōngdá gēxiàn Thung Tako

📌กระบี่ 甲米府
เมืองกระบี่ 甲米府治县 jiǎmǐ fǔzhì xiàn Mueang Krabi
เขาพนม 考帕农县 kǎopà nóngxiàn Khao Phanom
เกาะลันตา 阁兰达县 gélán dáxiàn Ko Lanta
คลองท่อม 空统县 kōngtǒng xiàn Khlong Thom
อ่าวลึก 奥勒县 àolè xiàn Ao Luek
ปลายพระยา 拜拍耶县 bài pāiyēxiàn Plai Phraya
ลำทับ 兰他县 lán tā xiàn Lam Thap
เหนือคลอง 内空县 nèikōngxiàn Nuea Khlong

📌นครศรีธรรมราช 那空是贪玛叻府 (洛坤府)
เมืองนครศรีธรรมราช 那空是贪玛叻府治县 (洛坤府治县) nàkōng shì tānmǎlè fǔzhì xiàn   ( luòkūn fǔzhì xiàn ) Mueang Nakhon Si Thammarat
พรหมคีรี 蓬基里县 péng jīlǐ xiàn Phrom Khiri
ลานสกา 兰沙加县 lán shājiā xiàn Lan Saka
ฉวาง 差旺县 chāiwàngxiàn Chawang
พิปูน 披奔县 pībēnxiàn Phipun
เชียรใหญ่ 千艾县 qiānàixiàn Chian Yai
ชะอวด 差渥县 chāi wò xiàn Cha-uat
ท่าศาลา 塔沙拉县 tǎ shālā xiàn Tha Sala
ทุ่งสง 童颂县 tóngsòngxiàn Thung Song
นาบอน 那邦县 nàbāngxiàn Na Bon
ทุ่งใหญ่ 通艾县 tōngàixiàn Thung Yai
ปากพนัง 巴帕南县 bāpà nánxiàn Pak Phanang
ร่อนพิบูลย์ 隆披汶县 lóng pīwènxiàn Ron Phibun
สิชล 锡春县 (七寸县) xīchūnxiàn   ( qīcùn xiàn ) Sichon
ขนอม 卡农县 kǎnóng xiàn Khanom
หัวไทร 华赛县 huásài xiàn Hua Sai
บางขัน 邦坎县 bāng kǎnxiàn Bang Khan
ถ้ำพรรณรา 贪攀那拉县 tānpān nàlāxiàn Tham Phannara
จุฬาภรณ์ 朱拉邦县 zhūlābāng xiàn Chulabhorn
พระพรหม 帕蓬县 pàpéng xiàn Phra Phrom
นบพิตำ 诺披丹县 nuò pīdānxiàn Nopphitam
ช้างกลาง 昌格朗县 chānggé lǎngxiàn Chang Klang
เฉลิมพระเกียรติ 乍伦帕杰县 zhàlúnpàjié xiàn Chaloem Phra Kiat

📌นราธิวาส 那拉提瓦府 (陶公府)
เมืองนราธิวาส 那拉提瓦府治县 (陶公府治县) nàlādī wǎ fǔzhì xiàn   ( táogōngfǔ zhìxiàn ) Mueang Narathiwat
ตากใบ 达拜县 (答眉县) dábàixiàn   ( dá méixiàn ) Tak Bai
บาเจาะ 巴卓县 (百汶县) bāzhuóxiàn   ( bǎiwènxiàn ) Bacho
ยี่งอ 益鄂县 yì èxiàn Yi-ngo
ระแงะ 拉艾县 lāàixiàn Ra-ngae
รือเสาะ 勒宿县 lè sùxiàn Rueso
ศรีสาคร 西沙空县 xīshā kōngxiàn Si Sakhon
แว้ง 温县 (咏县) wēnxiàn   ( yǒngxiàn ) Waeng
สุคิริน 素吉林县 sùjí línxiàn Sukhirin
สุไหงโกลก 素艾哥洛县 sùàigē luòxiàn Su-ngai Kolok
สุไหงปาดี 素艾巴迪县 sùàibādíxiàn Su-ngai Padi
จะแนะ 乍内县 zhà nèixiàn Chanae
เจาะไอร้อง 朱艾龙县 zhūàilóngxiàn Cho-airong

📌ปัตตานี 北大年府
เมืองปัตตานี 北大年府治县 běidà nián fǔzhì xiàn Mueang Pattani
โคกโพธิ์ 鹄坡县 gǔ pō xiàn Khok Pho
หนองจิก 农集县 nóngjíxiàn Nong Chik
ปะนาเระ 巴那雷县 bā nàléixiàn Panare
มายอ 玛尧县 mǎyáoxiàn Mayo
ทุ่งยางแดง 通央登县 tōngyāng dēngxiàn Thung Yang Daeng
สายบุรี 赛武里县 sàiwǔlǐ xiàn Sai Buri
ไม้แก่น 迈敬县 màijìngxiàn Mai Kaen
ยะหริ่ง 亚灵县 yà língxiàn Yaring
ยะรัง 亚廊县 yàláng xiàn Yarang
กะพ้อ 加坡县 jiāpō xiàn Kapho
แม่ลาน 湄兰县 méilánxiàn Mae Lan

📌พังงา 攀牙府
เมืองพังงา 攀牙府治县 pānyá fǔzhì xiàn Mueang Phang Nga
เกาะยาว 阁尧县 géyáoxiàn Ko Yao
กะปง 加本县 jiā běnxiàn Kapong
ตะกั่วทุ่ง 达瓜通县 dáguā tōngxiàn Takua Thung
ตะกั่วป่า 达瓜巴县 (高巴县) dáguā bāxiàn   ( gāo bāxiàn ) Takua Pa
คุระบุรี 库拉布里县 kùlā bùlǐ xiàn Khura Buri
ทับปุด 塔布县 tǎbù xiàn Thap Put
ท้ายเหมือง 泰孟县 tài mèngxiàn Thai Mueang

📌พัทลุง 博他仑府 (高头廊府)
เมืองพัทลุง 博他仑府治县 (高头廊府治县) bótālún fǔzhì xiàn   ( gāotou láng fǔzhì xiàn ) Mueang Phatthalung
กงหรา 功拉县 gōnglāxiàn Kong Ra
เขาชัยสน 考猜颂县 kǎocāi sòngxiàn Khao Chaison
ตะโหมด 达莫县 dámòxiàn Tamot
ควนขนุน 宽卡暖县 kuānkǎnuǎnxiàn Khuan Khanun
ปากพะยูน 巴帕允县 bāpà yǔnxiàn Pak Phayun
ศรีบรรพต 西班坡县 xībānpō xiàn Si Banphot
ป่าบอน 巴奔县 bābēnxiàn Pa Bon
บางแก้ว 邦胶县 bāng jiāoxiàn Bang Kaeo
ป่าพะยอม 巴帕永县 bāpàyǒngxiàn Pa Phayom
ศรีนครินทร์ 西那加林德拉县 xī nà jiālín délā xiàn Srinagarindra

📌ภูเก็ต 普吉府
เมืองภูเก็ต 普吉府治县 pǔjí fǔzhì xiàn Mueang Phuket
กะทู้ 加图县 jiātú xiàn Kathu
ถลาง 塔廊县 tǎláng xiàn Thalang

📌ระนอง 拉廊府
เมืองระนอง 拉廊府治县 lāláng fǔzhì xiàn Mueang Ranong
ละอุ่น 拉温县 lā wēnxiàn La-un
กะเปอร์ 加坡县 jiāpō xiàn Kapoe
กระบุรี 克拉武里县 kèlā wǔlǐ xiàn Kra Buri
สุขสำราญ 素三兰县 sùsānlánxiàn Suk Samran

📌สตูล 沙敦府
เมืองสตูล 沙敦府治县 shādūn fǔzhì xiàn Mueang Satun
ควนโดน 宽东县 kuāndōngxiàn Khuan Don
ควนกาหลง 宽加隆县 kuānjiā lōngxiàn Khuan Kalong
ท่าแพ 他佩县 tāpèixiàn Tha Phae
ละงู 拉乌县 lāwū xiàn La-ngu
ทุ่งหว้า 童哇县 tóngwāxiàn Thung Wa
มะนัง 玛南县 mǎ nánxiàn Manang

📌สงขลา 宋卡府
เมืองสงขลา 宋卡府治县 sòngkǎ fǔzhì xiàn Mueang Songkhla
สทิงพระ 沙廷帕县 shātíng pàxiàn Sathing Phra
จะนะ 占那县 zhàn nàxiàn Chana
นาทวี 纳塔威县 nàtǎ wēixiàn Na Thawi
เทพา 贴帕县 (琵琶县) tiēpàxiàn   ( pípa xiàn ) Thepha
สะบ้าย้อย 沙巴锐县 shābā ruìxiàn Saba Yoi
ระโนด 拉诺县 lānuò xiàn Ranot
กระแสสินธุ์ 卡塞辛县 kǎsèxīnxiàn Krasae Sin
รัตภูมิ 拉达蓬县 lādá péngxiàn Rattaphum
สะเดา 沙道县 shādào xiàn Sadao
หาดใหญ่ 合艾县 héàixiàn Hat Yai
นาหม่อม 那芒县 nàmáng xiàn Na Mom
ควนเนียง 宽娘县 kuānniang xiàn Khuan Niang
บางกล่ำ 邦坎县 bāng kǎnxiàn Bang Klam
สิงหนคร 兴哈那空县 xīnghā nà kōngxiàn Singhanakhon
คลองหอยโข่ง 孔会空县 kǒnghuì kōngxiàn Khlong Hoi Khong

 

📌สุราษฏร์ธานี 素叻他尼府 (万伦府)
เมืองสุราษฎร์ธานี 素叻他尼府治县 (万伦府治县) sùlè tā ní fǔzhì xiàn   ( wànlún fǔzhì xiàn ) Mueang Surat Thani
กาญจนดิษฐ์ 干乍那迪县 gān zhà nàdíxiàn Kanchanadit
ดอนสัก 敦沙县 dūn shāxiàn Don Sak
เกาะสมุย 阁沙梅县 géshā méixiàn Ko Samui
เกาะพะงัน 阁帕岸县 gépààn xiàn Ko Pha-ngan
ไชยา 猜亚县 cāiyàxiàn Chaiya
ท่าชนะ 塔差纳县 tǎchāi nàxiàn Tha Chana
คีรีรัฐนิคม 基里拉塔尼空县 jī lǐlā tǎní kōngxiàn Khiri Rat Nikhom
บ้านตาขุน 班达坤县 bāndákūnxiàn Ban Ta Khun
พนม 帕侬县 pànóng xiàn Phanom
ท่าฉาง 塔昌县 tǎchāngxiàn Tha Chang
บ้านนาสาร 班纳讪县 bānnà shàn xiàn Ban Na San
บ้านนาเดิม 班纳敦县 bānnàdūnxiàn Ban Na Doem
เคียนซา 坚萨县 jiānsàxiàn Khian Sa
เวียงสระ 渊沙县 yuān shāxiàn Wiang Sa
พระแสง 帕盛县 pàshèngxiàn Phrasaeng
พุนพิน 喷平县 pēnpíngxiàn Phunphin
ชัยบุรี 猜武里县 cāi wǔlǐ xiàn Chai Buri
วิภาวดี 威巴瓦迪县 wēi bāwǎ díxiàn Vibhavadi

 

📌ตรัง 董里府
เมืองตรัง 董里府治县 dǒnglǐ fǔzhì xiàn Mueang Trang
กันตัง 干當縣 gàn當縣 Kantang
ย่านตาขาว 延达考县 yándá kǎoxiàn Yan Ta Khao
ปะเหลียน 巴莲县 bāliánxiàn Palian
สิเกา 锡高县 xīgāoxiàn Sikao
ห้วยยอด 会尧县 (火律县) huìyáoxiàn   ( huǒlǜ xiàn ) Huai Yot
วังวิเศษ 旺威社县 wàngwēi shèxiàn Wang Wiset
นาโยง 那永县 nàyǒngxiàn Na Yong
รัษฎา 拉沙达县 lāshā dáxiàn Ratsada
หาดสำราญ 哈讪兰县 hāshàn lánxiàn Hat Samran

 

📌ยะลา 也拉府 (惹拉府)
เมืองยะลา 也拉府治县 (惹拉府治县) yě lā fǔzhì xiàn   ( rě lā fǔzhì xiàn ) Mueang Yala
เบตง 巴东县 (勿洞县) bādōngxiàn   ( wù dòngxiàn ) Betong
บันนังสตา 班南沙达县 bān nánshā dáxiàn Bannang Sata
ธารโต 贪多县 tānduō xiàn Than To
ยะหา 亚哈县 yàhā xiàn Yaha
รามัน 拉曼县 lāmàn xiàn Raman
กาบัง 甲邦县 jiǎbāngxiàn Kabang
กรงปินัง 格隆比南县 gélōng bǐ nánxiàn Krong Pinang

📌กรุงเทพมหานคร 曼谷
เขตพระนคร 帕那空县 pà nà kōngxiàn Phra Nakhon
เขตดุสิต 律實县 lǜshíxiàn Dusit
เขตหนองจอก 廊卓县 láng zhuóxiàn Nong Chok
เขตบางรัก 挽叻县 wǎnlè xiàn Bang Rak
เขตบางเขน 曼卿县 mànqīng xiàn Bang Khen
เขตบางกะปิ 曼甲必县 mànjiǎ bìxiàn Bang Kapi
เขตปทุมวัน 巴吞旺县 bātūnwàng xiàn Pathum Wan
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 邦巴沙都拍县 bāng bāshā dōu pāixiàn Pom Prap Sattru Phai
เขตพระโขนง 帕卡隆县 pàkǎlōng xiàn Phra Khanong
เขตมีนบุรี 民武里县 mínwǔlǐ xiàn Min Buri
เขตลาดกระบัง 拉甲邦县 lājiǎbāng xiàn Lat Krabang
เขตยานนาวา 然那華县 rán nà huáxiàn Yan Nawa
เขตสัมพันธวงศ์ 三攀他旺县 sānpān tā wàngxiàn Samphanthawong
เขตพญาไท 披耶泰县 pīyē tàixiàn Phaya Thai
เขตธนบุรี 吞武里县 tūnwǔlǐ xiàn Thon Buri
เขตบางกอกใหญ่ 曼谷艾县 màngǔ àixiàn Bangkok Yai
เขตห้วยขวาง 匯權县 huìquán xiàn Huai Khwang
เขตคลองสาน 空訕县 kōngshàn xiàn Khlong San
เขตตลิ่งชัน 達鈴燦县 dálíngcànxiàn Taling Chan
เขตบางกอกน้อย 曼谷蓮县 màngǔ liánxiàn Bangkok Noi
เขตบางขุนเทียน 曼坤天县 mànkūn tiānxiàn Bang Khun Thian
เขตภาษีเจริญ 帕世乍能县 pàshìzhànéng xiàn Phasi Charoen
เขตหนองแขม 廊鑒县 láng jiànxiàn Nong Khaem
เขตราษฎร์บูรณะ 拉布拉那县 lā bùlā nàxiàn Rat Burana
เขตบางพลัด 曼盼县 mànpànxiàn Bang Phlat
เขตดินแดง 鄰鈴县 línlíngxiàn Din Daeng
เขตบึงกุ่ม 汶昆县 wènkūnxiàn Bueng Kum
เขตสาทร 沙吞县 shātūnxiàn Sathon
เขตบางซื่อ 挽賜县 wǎncìxiàn Bang Sue
เขตจตุจักร 乍都節县 zhà dōu jiéxiàn Chatuchak
เขตบางคอแหลม 曼柯廉县 mànkēliánxiàn Bang Kho Laem
เขตประเวศ 巴威县 bā wēixiàn Prawet
เขตคลองเตย 空堤县 kōngdī xiàn Khlong Toei
เขตสวนหลวง 萱鑾县 xuānluánxiàn Suan Luang
เขตจอมทอง 宗通县 zōng tōngxiàn Chom Thong
เขตดอนเมือง 廊曼县 láng mànxiàn Don Mueang
เขตราชเทวี 拉差貼威县 lāchāi tiē wēixiàn Ratchathewi
เขตลาดพร้าว 拉拋县 lā pāoxiàn Lat Phrao
เขตวัฒนา 瓦他那县 wǎ tā nàxiàn Watthana
เขตบางแค 曼凱县 mànkǎixiàn Bang Khae
เขตหลักสี่ 朗四县 lǎngsìxiàn Lak Si
เขตสายไหม 賽邁县 sàimàixiàn Sai Mai
เขตคันนายาว 堪那耀县 kān nà yàoxiàn Khan Na Yao
เขตสะพานสูง 沙攀松县 shāpān sōngxiàn Saphan Sung
เขตวังทองหลาง 翁通郎县 wēng tōnglángxiàn Wang Thonglang
เขตคลองสามวา 空三華县 kōngsān huáxiàn Khlong Sam Wa
เขตบางนา 曼那县 màn nàxiàn Bang Na
เขตทวีวัฒนา 他威瓦他那县 tā wēiwǎ tā nàxiàn Thawi Watthana
เขตทุ่งครุ 特庫县 tèkù xiàn Thung Khru
เขตบางบอน 曼磅县 mànbàngxiàn Bang Bon

ศัพท์จีนที่น่าสนใจ 8

合理 [hélǐ] สมเหตุสมผล
价格单 [jiàgédān] ใบแสดงราคา
实盘 [shípán] ราคาตายตัว
出厂价格 [chūchǎngjiàgé] ราคาโรงงาน (出厂 ออกจากโรงงาน, 价格 ราคา)
开发票 [kāifāpiào] ออกใบเสร็จ
刻苦 [kèkǔ] ขยันหมั่นเพียร
活泼 [huópō] คึกคักร่าเริง, มีชีวิตชีวา
大方 [dàfāng] สง่า (การพูดจา ,กริยาท่าทาง)
稳重 [wěnzhòng] สุขุม หนักแน่น
佩服 [pèifú] เลื่อมใส ศรัทธา
判断 [pànduàn] วินิจฉัย, ข้อวินิจฉัย
平衡 [pínghéng] สมดุล
面对 [miànduì] เผชิญหน้า, ต่อหน้า
刻苦 (形) [kèkǔ] ขยันหมั่นเพียร
活泼 (形) [huópō] คึกคักร่าเริง, มีชีวิตชีวา
大方 (形) [dàfāng] สง่า (การพูดจา ,กริยาท่าทาง)
稳重 (形) [wěnzhòng] สุขุม หนักแน่น
一言难尽 [yìyánnánjìn] ยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดสั้นๆได้
搞活动 [gǎohuódòng] จัดโปรโมชั่น
保护关税 [bǎohùguānshuì] กำแพงภาษี
信用证 [xìnyòngzhèng] L/C (letter of credit) , เอกสารสินเชื่อ
国营企业 [guóyíngqǐyè] รัฐวิสาหกิจ
自由贸易区 [zì yóumàoyìqū] เขตการค้าเสรี (自由 หมายถึงอิสระ, 贸易 หมายถึงการค้า, 区 หมายถึงเขตหรือพื้นที่)
港元 [gǎngyuán] เงินเหรียญฮ่องกง
打开市场 [dǎkāishìchǎng] เจาะตลาด, เปิดตลาด
请爱中庸,方能百年好合 [qǐngài zhōngyōng fāngnéngbǎiniánhǎohé] ก่อรักด้วยทางสายกลาง ชีวิตสมรสจึงยั่งยืน (中庸 zhōngyōng สายกลาง)
忘其小丧,志其大得 [wàngqíxiǎosàng ,zhìqídàde] การสูญเสียเพียงเล็กน้อยพึงลืมเลือน, พึงมีปณิธานมุ่งมั่นในผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่
贪虚名而招实祸 [tānxūmíng ér zhāoshíhuò] โลภหลงในชื่อเสียงอันจอมปลอม คือ ภัยพิบัติที่แท้จริง
己所不欲 , 勿施于人 [jǐsuǒbúyù ,wùshīyúrén] สิ่งที่ตนเองไม่ต้องการจงอย่ายัดเยียดให้ผู้อื่น
知耻近乎勇 [zhīchǐ jìnhūyǒng] ละอายใจต่อความผิด แล้วกล้าที่จะแก้ไข
不可权责越位 [bùkě quánzéyuèwèi] อย่าใช้อำนาจเกินตำแหน่งหน้าที่
素位而行,知足安能常乐 [sùwèi’érxíng ,zhīzú’ānnéngchánglè] พอใจในสิ่งที่เป็น ทำในสิ่งที่ควร และรู้จักพอ จึงเป็นสุข
取人之长,忘人之短 [qǔrénzhīcháng ,wàngrénzhīduǎn] รับเอาข้อดีของคนอื่นมา แล้วลืมข้อด้อยของเค้าเสีย
向前看,不记旧恶 [xiàngqiánkàn,bújìjiù’ě] มองไปข้างหน้า ไม่จดจำความแค้นในอดีต
做事须犱著, 无需固犱 [zuòshì xū jǐ zhù wú xū gù jǐ] จงทำงานอย่างยืนหยัด แต่อย่าดื้อรั้น
路遥知马力,日久见人心 [lùyáozhīmǎ lì, rìjiǔjiànrénxīn] ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
比中而行, 结交益友 [bǐ zhōng ér xíng , jiéjiāo yìyǒu] เดินตามทางสายกลาง เลือกคบเพื่อนที่ดี
荣耀不必过早享用 [róngyào búbì guòzǎoxiǎngyòng] อย่าด่วนเป็นปลื้มกับชื่อเสียงเกียรติยศ
肯折中才能争取双赢 [kěn zhé zhōng cái néng zhēng qǔ shuāng yíng] ออมชอมประนีประนอมทั้งสองฝ่ายจึงจะประสบความสำเร็จด้วยกัน
化敌为友 , 不战而胜 [huàdíwèiyǒu ,búzhàn’érshèng] สลายศัตรูให้กลายเป็นมิตร, กำชัยชนะโดยไม่ต้องออกรบ
改变自己比改变环境要容易得多 [gǎibiànzìjǐ bǐ gǎibiàn huánjìngyàoróngyìdéduō] เปลี่ยนแปลงตนเองง่ายกว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
智者不争口舌之胜 [zhìzhě bù zhēng kǒu shé zhī shèng ] คนฉลาดไม่เอาชนะคัดค้านด้วยการโต้เถียง
不经历风雨 ,怎么见彩虹 [bù jīnglì fēngyǔ zěnme jiàn cǎihóng] หากไม่เจอฝน แล้วจะเจอรุ้งงามได้อย่างไร เป็นการเปรียบเทียบว่า คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ก็ย่อมต้องผ่านอุปสรรคมาก่อนเสมอ (经历 jīnglì ผ่าน, ประสบการณ์)
小不忍则乱大谋 [xiǎo bù rěn zé luàn dà móu] เรื่องเล็กไม่ยอมอดทนจะเสียงานใหญ่
失败是成功之母 [shī bài shì chénggōng zhī mǔ] เป็นการเปรียบเทียบว่า ความล้มเหลวย่อมมาก่อนความสำเร็จเสมอ
兼听则明 ,偏信则暗 [jiān tīng zé míng ,piān xìn zé ‘àn] ฟังความสองข้างตาจะสว่าง, ฟังความข้างเดียวตาจะมืดบอด(兼 สองฝั่ง, มีพร้อมตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป)
容人之过,赢得人心 [róng rén zhī guò ,yíng dé rén xīn] ผูกใจคนด้วยการให้อภัยในความผิด
切记自信,切忌自满 [qièjì zìxìn ,qièjì zìmǎn] เชื่อมั่นในตนเอง แต่อย่าทะนงตน (切记 จำใส่ใจ , 自信 มั่นใจในตนเอง, 切忌 อย่าได้…เป็นอันขาด, 自满 ความพออกพอใจ)
言顾行, 行顾言 [yán gù xíng,xíng gù yán] คำพูดต้องตรงกับการกระทำ, การกระทำต้องตรงกับคำพูด
修身养性,宁静致远 [xiū shēn yǎnɡ xìnɡ, níng jìng zhì yuǎn] บ่มเพาะอุปนิสัยที่ดี, มีความสงบสุขุม จึงจะมีสายตาที่ยาวไกล
凡事有度,过犹不及 [fánshì yǒu dù,guò yóu bù jí] ทุกเรื่องมีขอบเขต หากทำเลยเถิดเท่ากับไปไม่ถึงไหน
真金不怕火 [zhēn jīn bù pà huǒ] ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ
种瓜得瓜, 种豆得豆 [zhòngguādéguā ,zhòngdòudédòu] ปลูกแตงได้แตง, ปลูกถั่วก็ได้ถั่ว เป็นการเปรียบว่า ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น
知人者智,自知者明 [zhīrénzhězhì,zìzhīzhěmíng] เข้าใจผู้อื่นเป็นผู้มีสติปัญญา, เข้าใจตัวเองเป็นผู้ปราดเปรื่อง
父母是儿女的活菩萨 [fùmǔ shì érnǚ de huópúsà] พ่อแม่คือพระโพธิสัตว์ในบ้านของลูก
血浓于水 [xuè nóng yú shuǐ] เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ

ศัพท์จีน กำลังภายใน

气功 [Qìgōng] กำลังภายใน
心法 [xīn fǎ] พลังภายใน
舞剑 [Wǔ jiàn] รำดาบ
剑 [jiàn] กระบี่
华山剑法 [huáshān jiàn fǎ] เพลงกระบี่หัวซาน
舞棍 [Wǔ gùn] รำกระบอง
太极拳 [Tàijí quán] มวยไทเก๊ก
功夫 [gōngfu] กังฟู
武侠 [wǔxiá] กำลังภายใน
小说 [xiǎshuō] นิยาย
武侠小说 [wǔxiáxiǎshuō] นิยายกำลังภายใน
状元 [zhuàngyuan] จอหงวน
少林寺 [shàlínsì] วัดเส้าหลิน
十八罗汉 [shíbāluóhàn] 18 อรหันต์
易筋经 [yìjīnjīng] คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น
流派 [liúpài] สำนัก
金庸 [jīnyōng] กิมย้ง
古龙 [gǔlóng] โก้วเล้ง
华岳 [Huá yuè] เขาหัวซาน
宗师 [Zōngshī] ปรมาจารย์
身法 [shēn fǎ] ท่าร่าง
恒山 [Héngshān] เหิงซาน
阵法 [zhèn fǎ] ค่ายกลกระบี่
轻身术 [Qīng shēn shù] เคล็ดตัวเบา
武当 [Wǔdāng] บู๊ตึ้ง
东方不败 [Dōngfānbúbài] ตงฟางปุ๊ป้าย ในกระบี่เย้ยยุทธจักร
东邪黄药师 [Dōngxié huángyàoshī] มารบูรพาอึ้งเยียะซือ ในมังกรหยก
日月神教聖姑 [rìyuè shénjiào shènggū] ธิดาเทพแห่งพรรคตะวันจันทรา ในกระบี่เย้ยยุทธจักร
岳不群 [Yuè bù qún] งักปุ๊กคุ้ง ในกระบี่เย้ยยุทธจักร
方证大师 [Fāng zhèng dàshī] ใต้ซือฟางเจิ้น
杨过 [Yángguò] เอี้ยก้วย
天地会 พรรคฟ้าดิน
盖世英雄方世玉 [gàishìyīngxióng fāngshìyù] ปึงซีเง็ก จอมยุทธ์ผงาดฟ้า
金蛇剑法 เพลงกระบี่งูทองของแห่เสาะงี้-เทพบุตรงูทอง
圆月弯刀 ฤทธิ์ดาบวงพระจันทร์
包青天 เปาบุ้นจิ้น (何家劲 เหอเจียจิ้ง รับบท 展昭 จั่นเจา)
天涯明月刀 [tiānyá míngyuèdā] ดาบจอมภพ –> 叶开 [yèkāi] เอี๊ยไค, 傅红雪 [fuhóngxuě] โป้วอั้งเสาะ
君子剑 [Jūnzǐ jiàn] กระบี่ผู้ดี
独孤九剑 [Dúgū jiǔ jiàn] เก้ากระบี่เดียวดาย หรือ เก้ากระบี่ต๊กโกว
华山派气宗 [huáshānpàiqìzōng] เจ้าสำนักหัวซานสายลมปราณ
华山派剑宗 [huáshānpàijiànzōng] เจ้าสำนักสายกระบี่แห่งสำนักหัวซาน
恒山派 [héngshānpài] ศิษย์สำนักหานซาน
嵩山派掌门 [Sōngshān pài zhǎng mén] เจ้าสำนักซงซาน
五岳剑派盟主 [Wǔyuè jiàn pài méngzhǔ] ผู้นำ 5 ขุนเขากระบี่
辟邪剑法 [Bìxié jiàn fǎ] เพลงกระบี่ปราบมาร
葵花宝典 [Kuíhuā bǎdiǎn] คัมภีร์ทานตะวัน
吸星大法 [Xī xīng dàfǎ] อวิชชาดูดดาว
紫霞神功 [Zǐ xiá shéngōng] คัมภีร์รัศมีม่วง
打狗棒法 [Dǎ gǒu bàng fǎ] ไม้เท้าตีสุนัข
叶问2:宗师传奇 [Yè wèn 2: Zōngshī chuánqí] ยิปมัน 2 อาจารย์บรู๊ซ ลี (Ip Man 2)
咏春 [Yǒng chūn] หย่งชุน หมัดสั้นสะท้านบู๊ลิ้ม
多情剑客无情剑 [Duōqíng jiànkè wúqíng jiàn] มือกระบี่มากรัก กระบี่ไร้น้ำใจ-ฤทธิ์มีดสั้น
小李飞刀 [Xiǎ li fēi dā] มีดบินของลี้น้อย
江小魚 [Jiāng xiǎ yú] เซียวฮื้อยี้
武侠帝女花 [Wǔxiá dì nǚ huā] ศึกสองนางพญา
笑傲江湖 [xià à jiāng hú] กระบี่เย้ยยุทธจักร (笑 หัวเราะ, ยิ้ม 傲 หยิ่ง, ผยอง 江湖 ยุทธจักร เป็นคำประสม จากคำว่า แม่น้ำ+ทะเลสาป) –> 令狐沖 เหล้งฮู้ชง, ฟงชิงหยาง 風清揚, เก้ากระบี่ต๊กโกว 独孤九剑
游侠录 [Yóuxiá lù] บันทึกจอมยุทธ์พเนจร
倩女幽魂 [Qiànnǚ yōuhún] โปเยโปโลเย
流星•蝴蝶•剑 [Liúxīng•húdié•jiàn] ดาวตก ผีเสื้อผเสอ กระบี่
欧阳锋 [Ōuyáng fēng] อาวเอี๊ยงฮง (พิษประจิม) –> 蛤蟆功 [hámagōng] พลังคางคก
覆雨翻云 [Fù yǔ fān yún] เทพมารสะท้านภพ
边荒传说 [Biān huāng chuánshuō] จอมคนแผ่นดินเดือด
风云之雄霸天下 [Fēngyún zhī xióngbà tiānxià] ฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า
六脉神剑 [Liù mài shén jiàn] ดรรชนีกระบี่หกชีพจร
雪山飞狐 [Xuěshān fēi hú] จิ้งจอกภูเขาหิมะ
五岳剑派 [Wǔyuè jiàn pài] ห้าขุนเขากระบี่
华山派 [huáHuàshān pài] สำนักหัวซาน

紫霞功 [Zǐ xiá gōng] พลังเมฆาม่วง
华山心法 [huá shān xīn fǎ] พลังภายในหัวซาน
华山身法 [huáshān shēn fǎ] ท่าร่างหัวซาน
反两仪刀法 [Fǎn liǎng yí dā fǎ] เพลงดาบสองลักษณ์
劈石破玉拳 [Pī shípò yù quán] ฝ่ามือผ่าศิลาทลายหยก
伏虎拳 [Fú hǔ quán] ฝ่ามือสยบพยัคฆ์
混元掌 [Hùn yuán zhǎng] ฝ่ามือรวมศูนย์
淑女剑 [Shúnǚ jiàn] กระบี่กุลสตรี
华山剑法 [huáshān jiàn fǎ] กระบี่หัวซาน
冲灵剑法 [Chōng líng jiàn fǎ] กระบี่ชงหลิง
夺命连环三仙剑 กระบี่สามเซียนปลิดชีพ
太岳三清峰 [Tài yuèsānqīng fēng] ยอดเขาไท้เยวี่ยสามเขียว
狂风快剑 [Kuángfēng kuài jiàn] กระบี่ไวลมคลั่ง
华岳剑髓 [Huá yuè jiàn suǐ] กระบี่เขาหัวซาน
独孤九剑 [Dúgū jiǔ jiàn] เก้ากระบี่เดียวดาย
สำนักเหิงซาน

恒山心法 [Héngshān xīn fǎ] กำลังภายในเหิงซาน(ปราณ)
恒山慈悲心法 [Héngshān cíbēi xīn fǎ] กำลังภายในเมตตาเหิงซาน(ปราณ)
恒山身法 [Héngshān shēn fǎ] ท่าร่างเหิงซาน (ตัวเบา)
恒山医术 [Héngshān yīshù] วิชาแพทย์เหิงซาน
恒山慈悲疗法 [Héngshān cíbēi liáfǎ] แพทย์เมตตาเหิงซาน
天长掌法 [Tiāncháng zhǎng fǎ] วิชามวยฟ้านิรันดร์
恒山剑阵 [Héngshān jiàn zhèn] ค่ายกลกระบี่เหิงซาน
恒山剑法 [Héngshān jiàn fǎ] วิชากระบี่เหิงซาน
万花剑法 [Wàn huā jiàn fǎ] วิชากระบี่หมื่นบุปผา
北岳剑诀 [Běiyuè jiàn jué] เพลงกระบี่เขาอุดร
สำนักสุสานโบราณ

古墓心法 [Gǔ mù xīn fǎ] พลังสุสานโบราณ
九阴真经 [Jiǔ yīn zhēn jīng] เก้ายิ๋นสุสานโบราณ
天罗地网势 [Tiānluódìwǎng shì] วิชาแหฟ้าตาข่ายดิน
迎风拂柳步 [Yíngfēng fú liǔ bù] ท่าเท้าลมย้อนแฉลบหลิว
银索金铃索法 [Yín suǒ jīn líng suǒ fǎ] วิชาโซ่เงินกระดิ่งทอง
美女剑法 [Měinǚ jiàn fǎ] เพลงกระบี่โฉมสะคราญ
玄铁剑法 [Xuán tiě jiàn fǎ] กระบี่เหล็กนิล
玉女剑法 [Yù nǚ jiàn fǎ] เพลงกระบี่ดรุณีหยก
美女拳 [Měinǚ quán] หมัดโฉมสะคราญ
天罗地网掌 [Tiānluódìwǎng zhǎng] ฝ่ามือแหฟ้าตาข่ายดิน
拂尘功 [Fúchén gōng] พลังแส้ปัด
赤炼神掌 [Chì liàn shén zhǎng] หัตถ์เทพแส้แดง
三无三不手 [Sān wú sān bù shǒu] มือสามไร้สามไม่
玉蜂针 [Yù fēng zhēn] เข็มผึ้งหยก
สำนักดาบโลหิต

冰魄银针 [Bīng pò yín zhēn] เข็มเงินวิญญาณน้ำแข็ง
血刀心法 [Xuèdā xīn fǎ] พลังภายในดาบโลหิต (ปราณ)
雪遁步行 [Xuě dùn bùxíng] ท่าเท้าท่องหนีเมฆา
血刀刀法 [Xuèdā dā fǎ] เพลงดาบดาบโลหิต
血魔刀法 [血魔刀法] เพลงดาบอสูรโลหิต
血海魔 [Xuè hǎi mó] พลังอสูรทะเลโลหิต
灭仙掌 [Miè xian zhǎng] ฝ่ามือปราบเซียน
สำนักเอ๋อร์เหมย/ง่อไบ๊ 峨嵋 [Éméi]

峨嵋心法 [Éméi xīn fǎ] พลังภายในเอ๋อร์เหมย (ปราณ)
峨嵋九阳功 [Éméi jiǔ yáng gōng] พลังเก้าหยางเอ๋อร์เหมย
峨嵋身法 [Éméi shēn fǎ] ท่าร่างเอ๋อร์เหมย
峨嵋阵法 [Éméi zhèn fǎ] ค่ายกลกระบี่เอ๋อร์เหมย
回风拂柳剑 [Huí fēng fú liǔ jiàn] กระบี่ลมหวนแฉลบหลิว
灭剑 [Miè jiàn] กระบี่กำจัด
绝剑 [Jué jiàn] กระบี่สุดยอด
天罡指穴法 [Tiāngāng zhǐ xuè fǎ] ฝ่ามือสุดทองนิรันดร์
飘雪穿云掌 [Piā xuě chuān yún zhǎng] ฝ่ามือหิมะบินทะลวงเมฆา
金顶绵掌 [Jīn dǐng mián zhǎng] ดรรชนีเทียนกัง
佛光普照掌 [Fóguāng pǔzhà zhǎng] ฝ่ามือแสงพุทธสาดส่อง
截手九式 [Jié shǒu jiǔ shì] คว้ามือเก้าท่า
四象掌 [Sì xiàng zhǎng] ฝ่ามือสี่สภาพ
สำนักเส้าหลิน [少林 [Shàlín]

少林心法 [Shàlín xīn fǎ] กำลังภายในเส้าหลิน
少林身法 [Shàlín shēn fǎ] ท่าร่างเส้าหลิน
轻身术 [Qīng shēn shù] เคล็ดตัวเบา(轻功)
翻腾术 [Fānténg shù] ม้วนทะยาน
少林长拳 [Shàlín zhǎng quán] หมัดยาวเส้าหลิน
拈花指 [Nián huā zhǐ] ดรรชนีเด็ดบุปผา
罗汉拳 [Luóhàn quán] หมัดอรหันต์
少林擒拿十八打 [Shàlín qínná shí bā dǎ] 18 ท่าคว้าจับเส้าหลิน
鹰爪功 [Yīng zhǎ gōng] พลังกรงเล็บอินทรี
一指禅 [Yī zhǐ shàn] ฌานหนึ่งดรรชนี
龙爪功 [Lóng zhuǎ gōng] พลังกรงเล็บมังกร
罗汉伏虎拳[Luóhàn fú hǔ quán] หมัดอรหันต์สยบพยัคฆ์
金刚般若掌 [Jīngāng bōrě zhǎng] ฝ่ามือปัญญาเทวราช
大力金刚指 [Dàlì jīngāng zhǐ] ดรรชนีวชิระเทวราช
寂灭爪 [Jì miè zhǎ] กรงเล็บสลายสูญ
普渡杖法 [Pǔ dù zhàng fǎ] ไม้เท้าปลดปล่อย
伏魔禅杖 [Fú mó chánzhàng] ไม้เท้าสยบวิญญาณ
韦陀杵 [Wéi tuó chǔ] ตะบองข่าง
罗汉剑法 [Luóhàn jiàn fǎ] วิชากระบี่อรหันต์
达摩剑法 [Dá mó jiàn fǎ] วิชากระบี่ตั๊กม้อ
伏魔剑法 [Fú mó jiàn fǎ] เพลงกระบี่ปราบมาร (ของปลอม – -“)
燃木刀法 [Rán mùdā fǎ] วิชาดาบเผาไม้
日月鞭法 [Rì yuè biān fǎ] วิชาแส้ตะวันจันทรา
金刚伏魔圈 [Jīngāng fú mó quān] ค่ายกลบ่วงวชิระสยบมาร
สำนักอู่ตัง/บู๊ตึ๊ง

武当心法 [Wǔdāng xīn fǎ] พลังภายบู๊ตึ้ง
太极神功 [Tàijí shéngōng] พลังเทพไท้เก๊ก
纯阳无极功 [Chún yáng wújí gōng] พลังหยางอู๋จี๋
武当身法 [Wǔdāng shēn fǎ] ท่าร่างบู๊ตึ้ง
梯云纵[Tī yún zòng] ทะยานบันไดเมฆา
武当长拳 [Wǔdāng zhǎng quán] หมัดยาวบู๊ตึ้ง
绵掌 [Mián zhǎng] ฝ่ามือต่อเนื่อง
太极拳[Tàijí quán] มวยไท้เก๊ก
柔云剑法 [Róu yún jiàn fǎ] กระบี่เมฆาละมุน
绕指柔剑 [Rà zhǐ róu jiàn] กระบี่ละมุนดรรชนีเผา
太极剑法 [Tàijí jiàn fǎ] กระบี่ไท่เก๊ก
玄虚刀法 [Xuánxū dā fǎ] วิชาดาบอัศจรรย์
倚天屠龙笔法 [Yǐtiān tú lóng bǐfǎ] อักขระอิงฟ้าฆ่ามังกร
真武七截阵 [Zhēnwǔ qī jié zhèn] ค่ายกลเจ็ดสะบั้น
虎爪绝户手 [Hǔ zhǎ juéhù shǒu] กรงเล็บสะบั้นตระกูล
震天铁掌 [Zhèn tiān tiě zhǎng] ฝ่ามือเหล็กสะท้านฟ้า
八卦游龙掌 [Bāguà yóu lóng zhǎng] ฝ่ามือแปดทิศมังกรคะนอง
回风掌 [Huí fēng zhǎng] ฝ่ามือลมหวล
震山掌 [Zhèn shān zhǎng] ฝ่ามือสะท้านภูผา
虎爪手 [Hǔ zhǎ shǒu] กรงเล็บพยัคฆ์
摔碑手 [Shuāi bēi shǒu] มือป้ายคว้าทุ่ม
无极玄功拳 [Wújí xuán gōng quán] หมัดพลังมหัศจรรย์อู๋จี๋
神门十三剑 [Shén mén shí sān jiàn] สิบสามกระบี่ประตูเทพ
两仪剑法 [Liǎng yí jiàn fǎ] วิชากระบี่สองลักษณ์
芙蓉金针 [Fúróng jīnzhēn] เข็มทองดอกบัว
真武太极拳 [Zhēnwǔ tàijí quán] มวยไท้เก๊กเจินอู่
无极玄功 [Wújí xuán gōng] พลังมหัศจรรย์อู๋จี๋
登天梯 [Dēng tiāntī] บันไดเหิรนภา
浑沌一气 [Hún dùn yīqì] พลังเบิกโลกันต์
太极拳精要 [Tàijí quán jīng yà] สุดยอดมวยไท่เก๊ก
一陽指 ดรรชนีเอกสุริยัน
六脈神劍 เทพกระบี่หกชีพจร(แต่เป็นวิชาดรรชนีกระบี่)
降龍十八掌 สิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกร
大力金剛杖法 เพลงไม้เท้ามหาวชิระ
鐵布衫 วิชาภูษาเหล็ก
打狗棒(法) ไม้ตีสุนัข / (เพลง)พลองตีสุนัข
蟾蜍神功 พลังคางคก
九阴真经 คัมภีร์เก้าอิม
九阴白骨爪 กรงเล็บกระดูกขาวเก้าอิม
降龙十八掌 18 ฝ่ามือพิชิตมังกร
飄雪穿雲掌 ฝ่ามือหิมะเหินทะลวงเมฆา
天罡指穴法 วิชาดรรชนีสกัดจุดเทียงกัง
吸星大法 มหาเวทดูดดาว ของ ยิ่งว่อฮัง
北冥神功 พลังภูตอุดร ของ เทพสรารมณ์ อู่หย่าจือ
乾坤大挪法 วิชาเคลื่อนย้ายจักรวาล ของ เตียย่อกี้
獅子吼 พลังสิงห์คำรามของพ่อบุญธรรมเตียบ่อกี้
葵花宝典 คัมภีร์ทานตะวัน ของ บูรพาไร้พ่าย
避邪剑法 คัมภีร์กระบี่ปรามมาร ต้นเเบบของ ค.ทานตะวัน
换筋功 คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น
洗髄功 คัมภีร์ฟอกไขกระดูก
龍象功 พลังมังกรคชสารเเห่งราชครูเมืองกิม
罗汉御 คัมภีร์อรหันต์ เเห่งเส้าหลิน
金刚指 ดรรชนีวัชระ ของ เซ้งคุง
破刀式 ทลายดาบ
破气式 ทลายลมปราณ
破剑式 ทลายกระบี่
破掌式 ทลายฝ่ามือ
破索式 ทลายพันธนาการ
破鞭式 ทลายเเส้
破脈式 ทลายชีพจร
金钟罩 วิชาระฆังทองคุ้มกาย
玄铁剑法 เพลงกระบี่เหล็กนิลของเอี้ยก้วย
狂风刀法 เพลงดาบลมคลั่ง
五虎断门刀法 เพลงดาบห้าเสือล้างตระกูล
放毒法 วิชาแพร่พิษ
* ชุด ชอลิ้วเฮียง

ศึกวังค้างคาว – 蝙蝠传奇
พายุทะเลทราย (จอมโจรจอมใจ) – 大沙漠
กลิ่นหอมกลางธารเลือด (จอมโจรจอมใจ) – 血海飘香
ยืมศพคืนวิญญาณ (ใต้เงามัจจุราช) – 鬼恋传奇
กล้วยไม้เที่ยงคืน 午夜兰花
ตำนานกระบี่หยก (ชอลิ้วเฮียง) – 新月传奇
ดวงชะตาดอกท้อ (ราศีดอกท้อ) 桃花传奇
ศึกวังน้ำทิพย์ – 画眉鸟
* ชุด ฤทธิ์มีดสั้น

เซียวลี้ปวยตอ (ฤทธิ์มีดสั้น) – 多情剑客无情剑
เหยี่ยวทมิฬ (เหยี่ยวเดือนเก้า) – 九月鹰飞
จอมเสเพลชายแดน (ดาบจอมภพ) – 邊城浪子
ขอบฟ้า จันทราดาบ (จอมดาบหิมะแดง) – 天涯明月刀
มีดบินกรีดฟ้า – 飞刀,又见飞刀
* ชุด หงส์ผงาดฟ้า

หงส์ผงาดฟ้า – 陆小凤传奇
จอมโจรปักดอกไม้ – 绣花大盗
สองนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ – 决战前后
บ่อนพนันเบ็ดเงิน – 银钩赌坊
หมู่ตึกภูติพราย – 幽灵山庄
เกาะมหาภัย – 凤舞九天
กระบี่พิโรธ – 剑神一笑
* ชุด อาวุธของโกวเล้ง

กระบี่อมตะ – 长生剑
เดชขนนกยูง – 孔雀翎
ดาบมรกต – 碧玉刀
แค้นสั่งฟ้า – 多情环
ตะขอจำพราก – 离别钩
ทวนทมิฬ – 霸王枪
ยอดมือปราบ – 七杀手
* ชุด บุตรที่สิบเอ็ด

เซียวจับอิดนึ้ง – 萧十一郎
ยอดขุนโจร – 火併蕭十一郎
* ชุด หกเรื่องสยองขวัญ

นกแก้วสยองขวัญ – 血鹦鹉
* นิยายเรื่องเดียว

ผู้ยิ่งใหญ่ – 大人物
ล่าสุดขีด – 碧血洗银枪
ศึกเสือหยกขาว (ยุทธจักรพยัคฆ์คำรณ) – 白玉老虎
วีรบุรุษสำราญ – 歡樂英雄
ธวัชล้ำฟ้า – 大旗英雄传
ดาวตก ผีเสื้อ กระบี่ – 流星.蝴蝶.剑
พยัคฆ์ร้ายบู๊ลิ้ม – 名剑风流
ศึกทะเลทราย – 大地飞鹰
ดาวเดี่ยวไม่เดียวดาย – 孤星传
วีรบุรุษไร้น้ำตา (ไม่มีน้ำตาวีรบุรุษ) – 英雄无泪
นักสู้ผู้พิชิต – 浣花洗剑录
ลูกปลาน้อย (เซียวฮือยี้) – 绝代双娇
กระบี่กระจายหอม – 飘香剑雨
ศึกศรสวาท – 情人箭
พญามังกรเจ็ดดาว – 七星龙王
ซาเสี่ยวเอี้ย – 三少爷的剑
ราชายุทธจักร – 武林外史
เทพบุตรมือสังหาร – 湘妃剑
เพลิงอาฆาต – 月异星邪

ศัพท์จีน เครื่องดื่ม 饮料

饮料 [yǐnliào] เครื่องดื่ม
水 [shuǐ] น้ำ
冰水 [bīngshuǐ] น้ำเย็น
冰块 [bīngkuài] น้ำแข็ง
苏打[sūdá] โซดา
苏打水 [sūdáshuǐ] น้ำโซดา
果汁 [guǒzhī] น้ำผลไม้
水果冰沙 [shuǐguǒbīngshā] น้ำผลไม้ปั่น
草药汁 [căoyàozhī] น้ำดื่มสมุรไพร
椰汁 [yēzhī] น้ำมะพร้าว
可可 [kěkě] เครื่องดื่มโกโก้
茶 [chá] ชา
红茶 [hóngchá] ชาดำ
绿茶 [lǜchá] ชาเขียว
柠檬茶 [níngméngchá] ชามะนาว
汽水 [qìshuĭ] น้ำอัดลม
可乐 [kělè] น้ำโค้ก (可口可乐)
百事 [báishì] น้ำเป๊บซี่ (百事可乐)
雪碧 [xuěbì] น้ำสไปร์ท
橙汁 [chéngzhī] น้ำส้ม
牛奶 [niúnăi] นมวัว
巧克力奶 [qiǎokèlìnǎi] นมรสช็อกโกแลต
淡奶 [dànnǎi] นมจืด
甜奶 [tiánnǎi] นมหวาน
酸奶 [suānnǎi] นมเปรี้ยว
咖啡 [kāfēi] กาแฟ
牛奶咖啡 [niúnǎikāfēi] กาแฟใส่นม
咖啡室 [kāfēishì] ร้านกาแฟ-coffee shop
咖啡店 [kāfēidiàn] คาเฟ่-café; ค๊อฟฟี่ช๊อป-coffeeshop
咖啡厅 [kāfēitīng] ค๊อฟฟี่ช๊อป-coffee shop
咖啡馆 [kāfēiguǎn] คาเฟ่-café; ค๊อฟฟี่ช๊อป-coffeeshop
现成咖啡 [xiànchéngkāfēi] กาแฟสำเร็จรูป
现磨咖啡 [xiàn mókāfēi] กาแฟสด
三合一咖啡 [sānhéyīkāfēi] กาแฟทรีอินวัน
鲜奶油 [xiān nǎiyóu] วิปปิ้งครีม
奶油 [nǎiyóu] วิปปิ้งครีม
无咖啡因的咖啡 [wúkāfēiyīndekāfēi] กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน-decaffeinated coffee
卡布奇诺 [kǎbùqínuò] คาปูชิโน
黑咖啡 [hēikāfēi] กาแฟดำ-black coffee
摩卡咖啡 [mókǎkāfēi] มอคค่า-mocha coffee
拿铁咖啡 [nátiěkāfēi] ลาเต้-latte (coffee); café latte
浓缩咖啡 [nóngsuōkāfēi] เอสเพรสโซ-espresso; Italian style strong coffee
蓝山咖啡 [lánshānkāfēi] บลูเม้าเท้นท์-Blue Mountain
咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ-coffee beans
酒 [jiŭ] เหล้า
鸡尾酒 [jīwěijiǔ] เครื่องดื่มค็อกเทล
啤酒 [píjiŭ] เบียร์
白兰地 [báilándì] บรั่นดี
苏格兰威士忌酒 [sūgėlánwēishìjìjiŭ] เหล้าสก็อตวิสกี้
威士忌 [wēishìjì] วิสกี้
白兰地 [báilándì] เหล้าบรั่นดี
葡萄酒 [pútáojiŭ] เหล้าองุ่น, ไวน์
日本清酒 [rìběnqīngjiŭ] เหล้าสาเกญี่ปุ่น
香槟酒 [xiāngbīnjiŭ] เหล้าแชมเปญ