การถอดเสียงภาษาจีนด้วย PINYIN (拼音)ตอนที่ 5

B
/ v \
ba
bai bāi bái bǎi bài
ban bān bǎn bàn
bang bāng bǎng bàng
bao bāo báo bǎo bào
bei bēi běi bèi
ben bēn běn bèn
beng bēng béng běng bèng
bi
bian biān biǎn biàn
biao biāo biǎo biào
bie biē bié biě biè
bin bīn bìn
bing bīng bǐng bìng
bo
bu

 

P
/ v \
pa
pai pāi pái pǎi pài
pan pān pán pàn
pang pāng páng pǎng pàng
pao pāo páo pǎo pào
pei pēi péi pèi
pen pēn pén pèn
peng pēng péng pěng pèng
pi
pian piān pián piǎn piàn
piao piāo piáo piǎo piào
pie piē piě piè
pin pīn pín pǐn pìn
ping pīng píng
po
pou pōu póu pǒu
pu
M
/ v \
ma
mai mái mǎi mài
man mān mán mǎn màn
mang māng máng mǎng
mao māo máo mǎo mào
me me
mei méi měi mèi
men mēn mén mèn men
meng mēng méng měng mèng
mi
mian mián miǎn miàn
miao miāo miáo miǎo miào
mie miē miè
min mín mǐn
ming míng mǐng mìng
miu miù
mo
mou mōu móu mǒu
mu
F
/ v \
fa
fan fān fán fǎn fàn
fang fāng fáng fǎng fang
fei fēi féi fěi fèi
fen fēn fén fěn fèn
feng fēng féng fěng fèng
fo
fou fǒu
fu

 

D
/ v \
da
dai dāi dǎi dài
dan dān dǎn dàn
dang dāng dǎng dàng
dao dāo dáo dǎo dào
de
dei dēi děi
den dèn
deng dēng děng dèng
di
dian diān diǎn diàn
diao diāo diǎo diào
die diē dié
ding dīng dǐng dìng
diu diū
dong dōng dǒng dòng
dou dōu dǒu dòu
du
duan duān duǎn duàn
dui duī duì
dun dūn dǔn dùn
duo duō duó duǒ duò
T
/ v \
ta
tai tāi tái tǎi tài
tan tān tán tǎn tàn
tang tāng táng tǎng tang
tao tāo táo tǎo tào
te
teng tēng téng
ti
tian tiān tián tiǎn tiàn
tiao tiāo tiáo tiǎo tiào
tie tiē tiě tiè
ting tīng tíng tǐng tìng
tong tōng tóng tǒng tong
tou tōu tóu tǒu tòu
tu
tuan tuān tuán tuǎn tuàn
tui tuī tuí tuǐ tuì
tun tūn tún tǔn tùn
tuo tuō tuó tuǒ tuò
N
/ v \
na
nai nǎi nài
nan nān nán nǎn nàn
nang nāng náng nǎng nàng
nao nāo náo nǎo nào
ne
nei něi nèi
nen nèn
neng néng
ni
nian niān nián niǎn niàn
niang niáng niàng
niao niǎo niào
nie niē nié niè
nin nín
ning níng nǐng nìng
niu niū niú niǔ niù
nong nóng nòng
nou nòu
nu
nuan nuǎn
nun nún
nuo nuó nuò
nüe nüè
L
/ v \
la
lai lái lài
lan lán lǎn làn
lang lāng láng lǎng làng
lao lāo láo lǎo lào
le
lei lēi léi lěi lèi
leng lēng léng lěng lèng
li
lia liǎ
lian lián liǎn liàn
liang liáng liǎng liàng
liao liāo liáo liǎo liào
lie liē liě liè
lin līn lín lǐn lìn
ling līng líng lǐng lìng
liu liū liú liǔ liù
lo lo
long lōng lóng lǒng lòng
lou lōu lóu lǒu lòu
lu
luan luán luǎn luàn
lun lūn lún lǔn lùn
luo luō luó luǒ luò
lüe lüè
G
/ v \
ga
gai gāi gǎi gài
gan gān gǎn gàn
gang gāng gǎng gàng
gao gāo gǎo gào
ge
gei gěi
gen gēn gén gěn gèn
geng gēng gěng gèng
gong gōng gǒng gong
gou gōu gǒu gòu
gu
gua guā guǎ guà
guai guāi guǎi guài
guan guān guǎn guàn
guang guāng guǎng guàng
gui guī guǐ guì
gun gǔn gùn
guo guō guó guǒ guò
K
/ v \
ka
kai kāi kǎi kài
kan kān kǎn kàn
kang kāng káng kàng
kao kāo kǎo kào
ke
ken kěn kèn
keng kēng
kong kōng kǒng kòng
kou kōu kǒu kòu
ku
kua kuā kuǎ kuà
kuai kuǎi kuài
kuan kuān kuǎn
kuang kuāng kuáng kuǎng kuàng
kui kuī kuí kuǐ kuì
kun kūn kǔn kùn
kuo kuò
H
/ v \
ha
hai hāi hái hǎi hài
han hān hán hǎn hàn
hang hāng háng hàng
hao hāo háo hǎo hào
he
hei hēi
hen hén hěn hèn
heng hēng héng hèng
hong hōng hóng hǒng hòng
hou hōu hóu hǒu hòu
hu
hua huā huá huà
huai huái huài
huan huān huán huǎn huàn
huang huāng huáng huǎng huàng
hui huī huí huǐ huì
hun hūn hún hùn
huo huō huó huǒ huò
J
/ v \
ji
jia jiā jiá jiǎ jià
jian jiān jiǎn jiàn
jiang jiāng jiǎng jiàng
jiao jiāo jiáo jiǎo jiào
jie jiē jié jiě jiè
jin jīn jǐn jìn
jing jīng jǐng jìng
jiong jiōng jiǒng
jiu jiū jiǔ jiù
ju
juan juān juǎn juàn
jue juē jué juě juè
jun jūn jùn
Q
/ v \
qi
qia qiā qiá qiǎ qià
qian qiān qián qiǎn qiàn
qiang qiāng qiáng qiǎng qiàng
qiao qiāo qiáo qiǎo qiào
qie qiē qié qiě qiè
qin qīn qín qǐn qìn
qing qīng qíng qǐng qìng
qiong qióng
qiu qiū qiú qiǔ
qu
quan quān quán quǎn quàn
que quē qué què
qun qūn qún
X
/ v \
xi
xia xiā xiá xià
xian xiān xián xiǎn xiàn
xiang xiāng xiáng xiǎng xiàng
xiao xiāo xiáo xiǎo xiào
xie xiē xié xiě xiè
xin xīn xín xǐn xìn
xing xīng xíng xǐng xìng
xiong xiōng xióng xiòng
xiu xiū xiǔ xiù
xu
xuan xuān xuán xuǎn xuàn
xue xuē xué xuě xuè
xun xūn xún xùn
Z
/ v \
za
zai zāi zǎi zài
zan zān zán zǎn zàn
zang zāng zǎng zàng
zao zāo záo zǎo zào
ze
zei zéi
zen zěn zèn
zeng zēng zèng
zi
zong zōng zǒng zòng
zou zōu zǒu zòu
zu
zuan zuān zuǎn zuàn
zui zuī zuí zuǐ zuì
zun zūn zǔn zùn
zuo zuō zuó zuǒ zuò
C
/ v \
ca
cai cāi cái cǎi cài
can cān cán cǎn càn
cang cāng cáng
cao cāo cáo cǎo cào
ce
cen cēn cén
ceng cēng céng cèng
ci
cong cōng cóng
cou còu
cu
cuan cuān cuán cuàn
cui cuī cuǐ cuì
cun cūn cún cǔn cùn
cuo cuō cuó cuǒ cuò
S
/ v \
sa
sai sāi sài
san sān sǎn sàn
sang sāng sǎng sàng
sao sāo sǎo sào
se
sen sēn
seng sēng
si
song sōng sóng sǒng sòng
sou sōu sǒu sòu
su
suan suān suàn
sui suī suí suǐ suì
sun sūn sùn
suo suō suǒ
Zh
/ v \
zha zhā zhá zhǎ zhà
zhai zhāi zhái zhǎi zhài
zhan zhān zhǎn zhàn
zhang zhāng zhǎng zhàng
zhao zhāo zháo zhào
zhe zhē zhé zhě zhè
zhei zhèi
zhen zhēn zhěn zhèn
zheng zhēng zhěng zhèng
zhi zhī zhí zhǐ zhì
zhong zhōng zhǒng zhòng
zhou zhōu zhóu zhǒu zhòu
zhu zhū zhú zhǔ zhù
zhua zhuā zhuǎ
zhuai zhuāi zhuǎi zhuài
zhuan zhuān zhuǎn zhuàn
zhuang zhuāng zhuǎng zhuàng
zhui zhuī zhuì
zhun zhūn zhǔn
zhuo zhuō zhuó
Ch
/ v \
cha chā chá chǎ chà
chai chāi chái chǎi chài
chan chān chán chǎn chàn
chang chāng cháng chǎng chàng
chao chāo cháo chǎo chào
che chē chě chè
chen chēn chén chěn chèn
cheng chēng chéng chěng chèng
chi chī chí chǐ chì
chong chōng chóng chǒng chòng
chou chōu chòu
chu chū chú chǔ chù
chua chuā
chuai chuāi chuái chuǎi chuài
chuan chuān chuán chuǎn chuàn
chuang chuāng chuáng chuǎng chuàng
chui chuī chuí
chun chūn chún chǔn
chuo chuō chuò
Sh
/ v \
sha shā shá shǎ shà
shai shāi shǎi shài
shan shān shǎn shàn
shang shāng shǎng shàng
shao shāo sháo shǎo shào
she shē shé shě shè
shei shéi
shen shēn shén shěn shèn
sheng shēng shéng shěng shèng
shi shī shí shǐ shì
shou shōu shóu shǒu shòu
shu shū shú shǔ shù
shua shuā shuǎ shuà
shuai shuāi shuǎi shuài
shuan shuān shuàn
shuang shuāng shuǎng
shui shuí shuǐ shuì
shun shǔn shùn
shuo shuō shuò
R
/ v \
ran rán rǎn ràn
rang rāng ráng rǎng rang
rao ráo rǎo rào
re
ren rén rěn rèn
reng rēng réng
ri
rong róng rǒng
rou róu ròu
ru
ruan ruán ruǎn
rui ruí ruǐ ruì
run rún rùn
ruo ruó ruò
เสียงสระที่ไม่มีพยัญชนะต้น
/ v \
a ā á ǎ à
ai āi ái ǎi ài
an ān ǎn àn
ang āng áng àng
ao āo áo ǎo ào
ou ōu óu ǒu òu
e ē é ě è
ei éi
en ēn èn
er ér ěr èr
ya
yan yān yán yǎn yàn
yang yāng yáng yǎng yàng
yao yāo yáo yǎo yào
ye
yi
yin yīn yín yǐn yìn
ying yīng yíng yǐng yìng
yong yōng yóng yǒng yòng
you yōu yóu yǒu yòu
yu
yuan yuān yuán yuǎn yuàn
yue yuē yuě yuè
yun yūn yún yǔn yùn
wa
wai wāi wái wǎi wài
wan wān wán wǎn wàn
wang wāng wáng wǎng wàng
wei wēi wéi wěi wèi
wen wēn wén wěn wèn
weng wēng wěng wèng
wo
wu

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!