การถอดเสียงภาษาจีนด้วย PINYIN (拼音)ตอนที่ 7

ฝึกอ่าน PINYIN

 

dì zǐ guī

zǒng xù

dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn
fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén

rù zé xiào

fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn
fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng
dōng zé wēn xià zé jìng chén zé xǐng hūn zé dìng
chū bì gù fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn
shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī
wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng
qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù
shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū
qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián
qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng
jiàn bú rù yuè fù jiàn háo qì suí tà wú yuàn
qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng
sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué
sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng

chū zé tì

xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng
cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn
huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu
zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào
chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng
lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì
qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú
zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò
zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí
jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí
shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng

jǐn

zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí
chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu
guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè
zhì guān fú yǒu dìng wèi wù luàn dùn zhì wū huì
yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèn jiā
duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé
nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu
bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng
wù jiàn yù wù bì yǐ wù jī jù wù yáo bì
huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng
zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén
shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè
dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn
jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng
rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng
yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu
jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán

xìn

fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān
huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo
jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī
jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán
shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò
fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū
bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn
jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī
jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng
wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì
ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī
wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què
wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn
wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è
guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū

fàn ài zhòng

fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zài
xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo
cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà
yǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī
wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn
rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo
rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō
dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn
yáng rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò
shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī
fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo
jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ
ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng
dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān
shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán

qīn rén

tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī
guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi
néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo
bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài

yú lì xué wén

bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén
dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn
dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào
fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ
kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng
xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì
fáng shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng
mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng
liè diǎn jí yǒu dìng chù dú kàn bì huán yuán chù
suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī
fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì
wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xún zhì

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!