คำศัพท์จีนจากโปรแกรมโซเชียลมีเดีย

脸书 [Liǎn shū] Facebook
连我 [Lián] wǒ line
推特 [Tuī tè] Twitter
谷歌 [Gǔgē] google
谷歌加 [Gǔgē jiā] google+
维基百科 [Wéijī bǎikē] Wikipedia
邻客音 [Lín kè yīn] LinkedIn
四方 [Sìfāng] four square
品趣志 [Pǐn qù zhì] Pinterest
我们心吧 [Wǒmen xīn ba] We heart it
汤博乐 [Tāng bó lè] Tumblr
苹果手机 [Píngguǒ shǒujī] iphone
智能手机 [Zhìnéng shǒujī] smartphone
电子邮件 [Diànzǐ yóujiàn] e-mail
平板电脑 [Píngbǎn diànnǎo] แท็ปเล็ต
微信 [wēixìn] we chat
创建群 chuàngjiànqún สร้างกลุ่ม
按赞 ànzàn กดlike
你可能认识的人 nǐ kěnéng rènshi de rén คนที่คุณอาจรู้จัก
推荐朋友 tuījiànpéngyou แนะนำเพื่อน
搜索朋友 sōusuǒpéngyou ค้นหาเพื่อน
照片 zhàopiàn รูปภาพ
挚友 zhìyǒu เพื่อนสนิท
保存更改 bǎocúngēnggǎi บันทึกการเปลี่ยนแปลง
群组 qúnzǔ กลุ่ม
首页 shǒuyè หน้าแรก
搜索朋友,地点和事物 sōusuǒ péngyǒu, dìdiǎn hé shìwù ค้นหาเพื่อน, สถานที่และสิ่งต่างๆ
头像 tóuxiàng รูปโปรไฟล์
状态 zhuàngtài สถานะ/status
活动记录 huódòngjìlù บันทึกกิจกรรม
从未改过密码 cóng wèi gǎiguò mìmǎ ไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน
赞 zàn ถูกใจ
取消赞 qǔxiāozàn ถอนถูกใจ(เฉยๆ)
分享 fēnxiǎng แชร์/แบ่งปัน
解除朋友关系 jiěchú péngyou guānxi เลิกเป็นเพื่อน
加为朋友 jiāwéipéngyou เพิ่มเป็นเพื่อน
没有新请求 méiyǒuxīnqǐngqiú ไม่มีคำร้องขอใหม่
交友请求 jiāoyǒuqǐngqiú คำร้องขอเป็นเพื่อน
应用程序与游戏 yìngyòng chéngxù yǔ yóuxì แอพพริเคชั่นและเกมส์
报告问题 Bàogào wèntí รายงานปัญหา
退出 tuìchū ออกจากระบบ
隐私设置 yǐnsīshèzhì ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
帐户设置 zhànghùshèzhì ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
你在想什么? nǐ zài xiǎng shénme คุณกำลังคิดอะไรอยู่?
和….成为了朋友 hé….chéngwéilepéngyou …..กับ….ได้เป็นเพื่อนกันแล้ว
提问 tíwèn ถามคำถาม
屏蔽 píngbì บล็อก!!!
解除屏蔽 jiěchúpíngbì ยกเลิกบล็อก
更新状态 gēngxīnzhuàngtài อัพเดตสถานะ
更新资料 gēngxīnzīliào อัพเดตข้อมูล
添加照片/视频 tiānjiāzhàopiàn/shìpín เพิ่มรูปภาพ/วีดีโอ
公开 gōngkāi สาธารณะ
仅限自己 jǐnxiànzìjǐ เฉพาะฉัน
创建专页 chuàngjiànzhuānyè สร้างหน้า/เพจ
管理专页 guǎnlǐzhuānyè จัดการหน้า/เพจ
发帖 fātiē โพสต์
向他/她发送交友请求 xiàng tā/tā fāsòng jiāoyǒu qǐngqiú ส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนกับเขา/หล่อน
谁能看见我的资料? shuí néng kànjiàn wǒ de zīliào ใครที่จะสามารถเห็นข้อมูลของฉันได้บ้าง?
谁能够联系我?. shuí nénggòu liánxì wǒ ใครสามารถติดต่อกับฉันได้บ้าง?
如何阻止某人骚扰我? rúhé zǔzhǐ mǒu rén sāorǎo wǒ ฉันจะทำให้บุคคลหยุดรบกวน/ก่อกวนฉันได้อย่างไร?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!