คำศัพท์เกี่ยวกับการก่อสร้าง

造 [zào] สร้าง –> 造船 [zàochuán] สร้างเรือ/ต่อเรือ, 造句 [zàojù] สร้างประโยค,造桥 [zàoqiáo] สร้างสะพาน
建造 [jiànzào] สร้าง/ก่อสร้าง (สิ่งปลูกสร้าง, สร้างเรือกสวนไร่นา,สร้างเครื่องจักร)
建设 [jiànshè] สร้าง/ก่อสร้าง (สร้างธุรกิจใหม่, เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่) –> 课程建设 [kèchéngjiànshè] การพัฒนาหลักสูตร, 建设未来 สร้างอนาคต, 建设社会 สร้างสังคม
建筑 [jiànzhú] สร้าง/ก่อสร้าง (ใช้เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง) –> 建筑设计 การออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
建立 [jiànlì] เริ่มก่อตั้ง/เริ่มสร้าง (开始成立, 开始产生) –> 建立一个企业 [jiànlì yīgè qǐyè] สร้างธุรกิจ
创造 [chuàngzào] สร้างสรรค์ (ประดิษฐ์ ผลิต สิ่งใหม่ๆ ) –> 创造网络 [chuàngzào wǎngluò] สร้างเว็บไซต์, 创造网页 [chuàngzào wǎngyè] สร้างเว็บเพจ
创收 [chuàngshōu] สร้างรายได้ –> Facebook如何创收呢?/ Facebook如何盈利?
创作 [chuàngzuò] สร้าง(งานประพันธ์) –> 创作歌曲 ประพันธ์เพลง
创办 [chuàngbàn] เริ่มก่อตั้ง (บริษัท กลุ่ม คณะ องค์กร สมาคม) –> 创办公司 [chuàngbàn gōngsī] เริ่มก่อตั้งบริษัท , 创办于1921年 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี1921
创立 [chuànglì] สร้าง/เริ่มก่อตั้ง (ทฤษฎี โครงสร้าง) –> 创立公司 [chuànglì gōngsī] เริ่มก่อตั้งบริษัท , 创立了新品牌 สร้างแบรนด์ใหม่, 创立新学说 [chuànglì xīnxuéshuō] สร้างทฤษฎีใหม่
树立 [shùlì] สร้างขึ้น(树) –> 树立良好形象 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
缔造 [dìzào] สร้าง/ก่อตั้ง/สถาปนา –> 缔造者 ผู้สถาปนา
培养 [péiyǎng] เพาะเลี้ยง/ปลูกฝัง(สร้าง) –> 培养细菌 เพาะเลี้ยงแบคทีเรีย
建设者, 竖立者 [jiànshèzhě, shùlìzhě] ผู้สร้าง
造句 [zàojù] สร้างประโยค –> 老师告诉我们用这些词组造句。 คุณครูบอกกับพวกเราว่าให้ใช้วลีเหล่านี้มาสร้างประโยค(词组 cízǔ กลุ่มคำ/วลี)
创造力 [chuàngzào] พลังสร้างสรรค์ –> 他是一个非常有创造力的音乐家。เขาเป็นนักดนตรีที่มีพลังสร้างสรรค์มาก
创纪录 [chuàng jìlù] สร้างสถิติ
创造新纪录 [chuàngzào xīnjìlù] สร้างสถิติใหม่
创造机会 [chuàngzào jīhuì] สร้างโอกาส –> 这机会无法重新创造。โอกาสนี้ไม่อาจสร้างขึ้นได้ใหม่
聪明的人造就机会多于碰到机会 [cōngmíng de rén zàojiùjīhuì duōyú pèngdàojīhuì] คนฉลาดสร้างโอกาสมากว่ารอโอกาส
不要等待机会,而要创造机会。 [bùyào děngdài jīhuì, ér yào chuàngzào jīhuì] อย่ารอคอยโอกาส แต่จงสร้างโอกาส
创造万物 [chuàngzào wànwù] สร้างสรรพสิ่ง –> 大自然创造万物没有一件是无用的。 ธรรมชาติสร้างสรรพสิ่ง ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไร้ประโยชน์
创造天地和万物 [chuàngzào tiāndìhéwànwù] สร้างฟ้าดินและสรรพสิ่ง
创造者 [chuàngzàozhě] ผู้สร้าง , ผู้ประดิษฐ์ –> 人民是历史的创造者。 ประชาชนก็คือผู้สร้างประวัติศาสตร์
创造竞争优势 [ chuàngzào jìngzhēng yōushì] สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
产生矛盾 [chǎnshēng máodùn] สร้างความขัดแย้ง
创造价值观 [chuàngzào jiàzhíguān] สร้างคุณค่า
构成价值观 [gòuchéng jiàzhíguān] สร้างค่านิยม ***
树立良好的道德风尚 [shùlìliánghǎo de dàodé fēngshàng] สร้างศีลธรรมอันดี
树人 [shùrén] สร้างคน –> 十年树人 百年树木 จะสร้างคนสักคนใช้เวลาสิบปี จะปลูกต้องไม้ต้องใช้เวลาร้อยปี
培养人才 [péiyǎng réncái] สร้างุคลากร –> 培养中文人才 สร้างบุคลากรด้านภาษาจีน
建立声誉 [jiànlì shēngyù] สร้างชื่อเสียง
树立声誉 [shùlì shēngyù] สร้างชื่อเสียง
建立信任, 创造信任 [jiànlìxìnrèn, chuàngzàoxìnrèn] สร้างความเชื่อมั่น, สร้างความน่าเชื่อถือ ***
创造可能 [chuàngzào kěnéng] สร้างความเป็นไปได้ ***
建房,建造房屋,盖房子 [jiànfáng, jiànzàofángwū, gàifángzi] สร้างบ้าน
修建房屋 [xiūjiàn fángwū] สร้างบ้าน
盖楼 [gàilóu] สร้างตึก
筑路, 建路 [zhùlù, jiànlù] สร้างทาง
修公路 [xiūgōnglù] สร้างทางหลวง
筑墙, 打墙 [zhúqiáng, dǎqiáng] สร้างกำแพง
建造城墙 [jiànzào chéngqiáng] สร้างกำแพง
设定关税墙 สร้างกำแพงภาษี (关税墙 กำแพงภาษี)
新建 [xīnjiàn] สร้างใหม่
创新 [chuàngxīn] สร้างนวกรรมใหม่
创建新品牌 [chuàngjiàn xīnpǐnpái] สร้างสินค้าแบรนด์ใหม่
打造品牌 [dǎzào pǐnpái] สร้างแบรนด์สินค้า
创建新组 [chuàngjiàn xīnzǔ] สร้างกลุ่มใหม่
制造气氛 [zhìzào qìfēn] สร้างบรรยากาศ
自立 [zìlì] พึ่งพาตนเอง/หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง
起家 [qǐjiā] สร้างตัว (创建家业)
白手起家 [báishǒuqǐjiā] สร้างตัวจากมือเปล่า
成家立业 [chéngjiā lìyè] ก่อร่างสร้างตัว
创造幸福的生活 [chuàngzào xìngfúdeshēnghuó] สร้างชีวิตที่มีความสุข
空想, 幻想 [kōngxiǎng, huànxiǎng] สร้างวิมานบนอากาศ
创造人 [chuàngzào rén] สร้างมนุษย์ –> 上帝为什么要创造人呢? เหตุใดพระเจ้าถึงสร้างมนุษย์ขึ้นมา
创造世界(创世) , 建设世界 [chuàngzào shìjiè , jiànshè shìjiè] สร้างโลก
创造新世界 [chuàngzào xīnshìjiè] สร้างโลกใหม่
创造 , 建设 [chuàngzào,jiànshè] สร้างสรรค์
创造美好前途 [chuàngzàoměihǎo qiántú] สร้างอนาคตอันสวยงาม
创造一个家庭 [chuàngzàoyīgè jiātíng] สร้างครอบครัว
建立友谊 [jiànlì yǒuyì] สร้างมิตรภาพ
创造生命的自由 [chuàngzào shēngmìng de zìyóu] สร้างอิสระภาพของชีวิต
施压力 [shīyālì] สร้างแรงกดดัน
施恩 [shīēn] สร้างบุญคุณ
创造成功 [chuàngzào chénggōng] สร้างความสำเร็จ
创造成功励志 [chuàngzào chénggōng lìzhì] สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
建船 [jiànchuán] สร้างเรือ
建筑,修建 [jiànzhù, xiǖjiàn] ก่อสร้าง
建筑材料 [jiànzhù cáiliào] วัสดุก่อสร้าง
建筑业 [jiànzhùyè] งานก่อสร้าง
建筑物 [jiànzhùwù] สิ่งก่อสร้าง
公寓楼修建, 建设公寓 [gōngyùlóuxiūjiàn, jiànshègōngyù] สร้างอพาร์ทเมนต์/คอนโด
搭窝 [dāwō] สร้างรัง –> 小鸟们在忙着搭窝。นกน้อยกำลังง่วนอยู่กับการสร้างรัง
结构 [jiégòu] โครงสร้าง –> 内部结构 โครงสร้างภายใน
建筑师 [jiànzhùshī] ช่างก่อสร้าง
建造, 建立 [jiànzào, jiànlì] สร้าง
造孽, 作孽 [zàoniè, zuòniè] สร้างกรรม
积德 , 行善 [jīdé, xíngshàn] สร้างกุศล
建立良好的 [jiànlì liánghǎode] สร้างสิ่งดีๆ
树敌 [shùdí] สร้างศัตรู
自立村 [zìlìcūn] นิคมสร้างตนเอง
增进 , 促进 [zēngjìn, cùjìn] สร้างเสริม
炒新闻 [chǎoxīnwén] สร้างข่าว,สร้างกระแส
掀起高潮 [xiānqǐ gāocháo] สร้างกระแสนิยม
栽培人才 [zāipéi réncái] บ่มเพาะบุคลากร
打堤 [dǎdī] สร้างเขื่อน
造福人类 [zàofú rénlèi] สร้างความผาสุขให้กับมวลมนุษย์
使坚固/加强/强化/增强 [shǐ jiāngù/jiāqiáng/qiánghuà/zēngqiáng] สร้างความแข็งแกร่ง
使稳定/安定 [shǐwěndìng/āndìng] สร้างความมั่นคงยั่งยืน
使骄傲/以…为荣 [shǐjiāo’ào/yǐ… wéiróng] สร้างความภูมิใจ
积累恩德 [jīlěi ēndé] สร้างบุญบารมี
使…..结合/结合/团结 [shǐ….. Jiéhé/jiéhé/tuánjié] สร้างความสามัคคี
闹事 [nào​shì] สร้างสถานการณ์
建立关系 [jiànlì guānxì] สร้างความสัมพันธ์
建立合作关系 [jiànlìhézuò guānxì] สร้างความร่วมมือ
栽培新代 [zāipéi xīndài] สร้างคนรุ่นใหม่
做好的事情 [zuòhǎodeshìqíng] สร้างสิ่งดีงาม –> 我们都应该做好的事情。พวกเราควรทำแต่สิ่งดีงาม
梦想就是创意, 梦想就是创造 [mèngxiǎng jiùshì chuàngyì, mèngxiǎng jiùshì chuàngzào] ความฝันก็คือการสร้างสรรค์
做想象 [zuòxiǎngxiàng] สร้างจิตนาการ
创造生活价值 chuàngzàoshēnghuójiàzhí] สร้างมูลค่าชีวิต
关注生命价值 [[guānzhùshēngmìngjiàzhí] ให้ความสำคัญกับมูลค่าชีวิต
创新, 创意 [chuàngxīn, chuàngyì] สร้างมิติใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!