คำศัพท์เทคนิคด้านเทคโนโลยีและการก่อสร้าง

ABS jì shù qì
ABS计数器
ABS counter
tua náp ee-bii-éet
ตัวนับ ABS

ABSshùzhī
ABS树脂
ABS resin
reesîn ee-bii-éet
เรซิน ABS

ACdiànkàngqì
AC电抗器
AC reactor
ee-sii rii-ɛ́k-tə̂ə
AC รีแอคเตอร์

ACdiànyuán
AC电源
AC power supply
lɛ̀ŋ càaifai ee-sii
แหล่งจ่ายไฟ AC

ACK xiǎng yìng
ACK响应
ACK response
kaan tɔ̀ɔp sanɔ̌ɔŋ ee-sii-kee
การตอบสนอง ACK

ACmǎdáqūdòngqìmókuài
AC马达驱动器模块
AC motor drive module
moodun khàpkhɯ̂ an mɔɔtə̂ə ee-sii
โมดูลขับเคลื่อนมอเตอร์ AC

AC shū rùmókuài
AC输入模块
AC input module
ee-sii inphút moodun
AC อินพุทโมดูล

ACsìfú
AC伺服
AC servo
ee-sii cəəwoo
AC เซอร์โว

ActiveX kòng zhì
ActiveX控制
ActiveX control
kaan khûapkhum ɛ́kthìip-ék
การควบคุม ActiveX

ACT kòng zhì
ACT控制
ACT control
kaan khûapkhum ee-sii-thii
การควบคุม ACT

AC wài bùduānzǐpīliàngjiē dì
AC外部端子批量接地
AC external terminal batch ground
chút thəəminɔ̂n sǎaidin ee-sii phaainɔ̂ɔk
ชุดเทอร์มินอลสายดิน AC ภายนอก

AGduānzī
AG端子
AG terminal
thəəminɔ̂n ee-cii
เทอร์มินอล AG

ajiē diǎn
a接点
normally open contact
nâa sǎmphàt pàkkatì pə̀ət
หน้าสัมผัสปกติเปิด

ànjiàn cāozuò
按键操作
key operation
kaan thamŋaan làk
การทำงานหลัก

àn niǔshìkāi guān
按钮式开关
push-button switch
sawít pùmkòt
สวิตช์ปุ่มกด

àn niǔwén zì
按钮文字
button text
pùm tua-àksɔ̌ɔn
ปุ่มตัวอักษร

ān péi
安培
ampere
ampɛɛ
แอมแปร์

ānquánbiāozhǔn
安全标准
safety standards
mâat-tathǎan khwaam plɔ̀ɔtphai
มาตรฐานความปลอดภัย

ānquán cāozuò
安全操作
security operation
kaan damnəənkaan dâan khwaamplɔ̀ɔtphai
การดำเนินการด้านความปลอดภัย

ānquán CSPwén jiàn
安全CSP文件
safety CSP file
faai khwaam plɔ̀ɔtphai sii-éet-phii
ไฟล์ความปลอดภัย CSP

ānquán cuòshī
安全措施
safety measures
tua chíiwát khwaam plɔ̀ɔtphai
ตัวชี้วัดความปลอดภัย

ānquánděngjí
安全等级
security
khwaamplɔ̀ɔtphai
ความปลอดภัย

ānquándiànlù
安全电路
safety circuit
woŋcɔɔn ráksǎa khwaam plɔ̀ɔtphai
วงจรรักษาความปลอดภัย

ānquángōngnéngkuài
安全功能块
safety function block
kaan blɔ́k faŋchân níráphai
การบล็อกฟังก์ชั่นนิรภัย

ānquánguǎnlǐ
安全管理
security management
kaan bɔɔrihǎancàtkaan khwaamplɔ̀ɔtphai
การบริหารจัดการความปลอดภัย

ānquán huí lùyìcháng
安全回路异常
safety circuit error
woŋcɔɔn ráksǎa khwaamplɔ̀ɔtphai phìtphlâat
วงจรรักษาความปลอดภัยผิดพลาด

ānquánjiǎn chá
安全检查
safety inspection
kaan trùatsɔ̀ɔp dâan khwaam plɔ̀ɔtphai
การตรวจสอบด้านความปลอดภัย

ānquánjiān shìshūchū
安全监视输出
safety monitor output
áwphút kaan trùatsɔ̀ɔp dâan khwaamplɔ̀ɔtphai
เอาท์พุทการตรวจสอบด้านความปลอดภัย

ānquánjìdiànqìmókuài
安全继电器模块
safety relay module
moodun riilee ráksǎa khwaam plɔ̀ɔtphai
โมดูลรีเลย์รักษาความปลอดภัย

ānquánjī zhì
安全机制
safety mechanism
khrɯ̂ aŋmɯɯ ráksǎa khwaam plɔ̀ɔtphai
เครื่องมือรักษาความปลอดภัย

ānquánkù cún
安全库存
safety inventory
sathǎanthîi kèp phɯ̂ a khwaam plɔ̀ɔtphai
สถานที่เก็บเพื่อความปลอดภัย

ānquán mén
安全门
safety door
pratuu níráphai
ประตูนิรภัย

ānquánmó shì
安全模式
SAFETY MODE
mòot plɔ̀ɔtphai
โหมดปลอดภัย

ānquán rèn zhèng
安全认证
safety approval
kaan ráprɔɔŋ dâan khwaam plɔ̀ɔtphai
การรับรองด้านความปลอดภัย

ānquánshěn chá
安全审查
safety review
kaan thópthuan dâan khwaam plɔ̀ɔtphai
การทบทวนด้านความปลอดภัย

ānquányuǎnchéng ruǎnyuánjiànzhàn
安全远程软元件站
safety remote device station
sathǎan-nii ùppakɔɔn khwaam plɔ̀ɔtphai ráyáklai
สถานีอุปกรณ์ความปลอดภัยระยะไกล

ānquán zhì dòngqì
安全制动器
safety brake
brèek níráphai
เบรกนิรภัย

ànxū
按需
on-demand
mɯ̂ a tɔ̂ŋkaan
เมื่อต้องการ

ànxù xúnwèn qǐng qiújiē shōuzhōuqī
按序询问请求接收周期
polling request reception cycle
woŋcɔɔn kaan ráp khamkhɔ̌ɔ kaan yàŋ sǎnyaan
วงจรการรับคำขอการหยั่งสัญญาณ

ānzhuāng
安 装
install
tìttâŋ
ติดตั้ง

installation
kaan tìttâŋ
การติดตั้ง

ānzhuāng fāngfǎ
安装方法
installation procedure
krabuankaan tìttâŋ
กระบวนการติดตั้ง

ānzhuāng fāngxiàng
安装方向
mounting direction
thítthaaŋ kaan yɯ́ t
ทิศทางการยึด

ānzhuāng huánjìng
安装环境
mounting environment
saphâap wɛ̂ɛtlɔ́ɔm thîi yɯ́ t
สภาพแวดล้อมที่ยึด

ānzhuāng jiānjù
安装间距
mounting pitch
chûaŋ ráyá kaan yɯ́ t
ช่วงระยะการยึด

ānzhuāngjīnshǔ bùjiàn
安装金属部件
mounting bracket
chàak yɯ́ t
ฉากยึด

ānzhuāng kǒng
安装孔
mounting hole
ruu yɯ́ t
รูยึด

ānzhuāngkòu zhuǎ
安装扣爪
mounting tab
kaan yɯ́ t dûai thɛ́p
การยึดด้วยแท็บ

ānzhuāngluó shuān
安装螺栓
mounting screw
kaan yɯ́ t dûai sakruu
การยึดด้วยสกรู

sakruu yɯ́ t
สกรูยึด

ānzhuāng miàn
安装面
mounting surface
phɯ́ ɯnphǐw kaan yɯ́ t
พื้นผิวการยึด

ānzhuāng yòng guǐcáo
安装用轨槽
mounting rail
raaŋ yɯ́ t
รางยึด

ASCII
ASCII
ASCII
ee-éet-sii thuu
ASCII

ASCII kòng zhì mǎ
ASCII控制码
ASCII control code
ráhàt khûapkhum ee-éet-sii thuu
รหัสควบคุม ASCII

ASCII mǎ
ASCII码
ASCII code
ráhàt ee-éet-sii thuu
รหัส ASCII

ASCII mǎdǎ yìn mìnglìng
ASCII码打印命令
print ASCII code instruction
phim khamsàŋ ráhàt ee-éet-sii thuu
พิมพ์คำสั่งรหัส ASCII

ASCIIshíjìnzhì
ASCII10进制
ASCII decimal
khâa ee-éet-sii thuu thǎan sìp
ค่า ASCII ฐานสิบ

ASCII shíliùjìnzhì
ASCII16进制
ASCII hexadecimal
khâa ee-éet-sii thuu thǎan sìp hòk
ค่า ASCII ฐานสิบหก

ASCIIyìn shuā
ASCII印刷
ASCII print
phim ee-éet-sii thuu
พิมพ์ ASCII

ASCIIzhǐ lìng
ASCII指令
ASCII instruction
khamsàŋ ee-éet-sii thuu
คำสั่ง ASCII

ASCII zhuǎn huàn
ASCII转换
ASCII conversion
kaan plɛɛŋ ee-éet-sii thuu
การแปลง ASCII

Conversion to ASCII
plɛɛŋpen ee-éet-sii thuu
แปลงเป็น ASCII

ASCII zìfú
ASCII字符
ASCII character
àksɔ̌ɔn ee-éet-sii thuu
อักษร ASCII

ASCII zìfúchuàn
ASCII字符串
ASCII string
chútkhamsàŋ ee-éet-sii thuu
ชุดคำสั่ง ASCII

AS-I jiēkǒu mókuài
AS-I接口模块
AS-I interface module
moodun intəəféet ee-éet wan
โมดูลอินเทอร์เฟซ AS-I

AS-i zhǔ mókuài
AS-i主模块
AS-i master module
moodun máatsatə̂ə ee-éet ai
โมดูลมาสเตอร์ AS-i

ATA kǎ
ATA卡
ATA card
kâat ee-thii-ee
การ์ด ATA

AUI diàn lǎn
AUI电缆
AUI cable
sǎai ee-yuu-ai
สาย AUI

B/NETjiēkǒu mókuài
B/NET接口模块
B/NET interface module
moodun intəəféet bii/en-ii-thii
โมดูลอินเทอร์เฟซ B/NET

báichì dēng
白炽灯
incandescent lamp
lɔ̀ɔtfai bɛ̀ɛp khòtlûat
หลอดไฟแบบขดลวด

bái sèbǔzhèng
白色补正
white balance
khâa sǒmdun sɛ̌ɛŋsǐikhǎaw
ค่าสมดุลแสงสีขาว

bái sèyàguāngzhǐ
白色亚光纸
white mat paper
kradàat rɔɔŋ sǐikhǎaw
กระดาษรองสีขาว

bǎi xiàn
摆线
cycloid curve
sênkhóoŋ saikhlɔɔi
เส้นโค้งไซคลอยด์

bǎnběn shēng jí
版本升级
upgrading
kaan âpkrèet
การอัพเกรด

bǎnběn shēng jícì shù
版本升级次数
number of version upgrades
mǎailêek wəəchân thîi âpkrèet
จำนวนเวอร์ชั่นที่อัพเกรด

bǎnběn shēng jílǚlì
版本升级履历
version upgrade history
prawàt kaan âpkrèet wəəchân
ประวัติการอัพเกรดเวอร์ชั่น

bǎnběn shēng jíyù gàoxìn xī
版本升级预告信息
version upgrade information
khɔ̂ɔmuun kaan âpkrèet wəəchân
ข้อมูลการอัพเกรดเวอร์ชั่น

bǎnběnxìn xī
版本信息
version information
khɔ̂ɔmuun wəəchân
ข้อมูลเวอร์ชั่น

bàn chéngpǐn
半成品

semi-manufactured goods
semi-manufactured-product

sǐnkháa kɯ̀ ŋsǎmrèt
สินค้ากึ่งสำเร็จ
phalìttaphan kɯ̀ ŋ sǎmlèt
ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จ

bàndǎo tǐ
半导体
semiconductor
sǎan kɯ̀ ŋtuanam
สารกึ่งตัวนำ

bàndǎo tǐjīguāng
半导体激光
semiconductor laser
leesə̂ə kɯ̀ ŋtuanam
เลเซอร์กึ่งตัวนำ

bàn gōngbù mén
办公部门
staff department
câawnâathîi khɔ̌ɔŋ phanɛ̀ɛk
เจ้าหน้าที่ของแผนก

bàn gōngyòngdiàn nǎo
办公用电脑
office computer
khɔmphiwtə̂ə sǎmnákŋaan
คอมพิวเตอร์สำนักงาน

bāng zhù
帮助
help
chûai-lɯ̌ a
ช่วยเหลือ

bǎn kuāndù
板宽度
board width
khwaamkwâaŋ bɔ̀ɔt
ความกว้างบอร์ด

bān shǒu
扳手
spanner
kuncɛɛlɯ̂ an
กุญแจเลื่อน

bàn tú shì (kòng zhì )
半图示(控制)
semi-graphic (Control)
seemí krá́apfìk (khûapkhum)
เซมิกราฟิก (ควบคุม)

bāo céng
包层
cladding
wátsadù thîi cháihûm
วัสดุที่ใช้หุ้ม

bǎochí diànlù
保持电路
keep alive circuit
woŋcɔɔn thîi pə̀ət thamŋaan samə̌ə
วงจรที่เปิดทำงานเสมอ

bǎochí mó shì
保持模式
hold mode
mòot yùt
โหมดหยุด

bǎochíshūchū
保持输出
hold output
yùt áwphút
หยุดเอาท์พุท

bǎocún
保存
save
banthɯ́ k
บันทึก

bàogào/bào biǎo
报告/报表
report
raaiŋaan
รายงาน

bào guān
报关
customs clearance
kaan kamnòt chɔ̂ŋwâaŋ eeŋ
การกำหนดช่องว่างเอง

bǎo hù
保护
protect
pòkpɔ̂ŋ
ปกป้อง

bǎo hùdiànlù
保护电路
protection circuit
woŋcɔɔn kaan pɔ̂ŋkan
วงจรการปกป้อง

bǎo hù gòuzào
保护构造
enclosure rating
àttraa kaan pìt
อัตราการปิด

bǎo hù kāi guān
保护开关
protect switch
sawít pòkpɔ̂ŋ
สวิตช์ปกป้อง

bǎo hù yǎn jīng
保护眼睛
eye protection
kaan pɔ̂ŋkan duaŋtaa
การป้องกันดวงตา

bàojià
报价
offer
sanə̌ə
เสนอ

bàojiàdān
报价单
quotation
kaan sanə̌ə
การเสนอ

bào jǐng
报警
alarm
sǎnyaantɯan
สัญญาณเตือน

warning
khamtɯan
คำเตือน

bào jǐngbiāoqiān
报警标签
alarm tag
khɔ̂ɔmuun kamkàp sǎnyaantɯan
ข้อมูลกำกับสัญญาณเตือน

bào jǐng dài mǎ
报警代码
alarm code
ráhàt sǎnyaantɯan
รหัสสัญญาณเตือน

warning code
khóot tɯan
โค้ดเตือน

bào jǐng dài mǎyī lǎn biǎo
报警代码一览表
alarm code list
raaikaan ráhàt sǎnyaantɯan
รายการรหัสสัญญาณเตือน

bào jǐngdēng
报警灯
alarm lamp
duaŋfai sǎnyaantɯan
ดวงไฟสัญญาณเตือน

bào jǐngfāshēng
报警发生
warning occurrence
kaan kə̀ətkhɯ̂ n khɔ̌ɔŋ khamtɯan
การเกิดขึ้นของคำเตือน

bào jǐnggòngyīngshāng
报警供应商
alarm provider
tua sâaŋ sǎnyaantɯan
ตัวสร้างสัญญาณเตือน

bào jǐngjiǎncè jìnzhǐ
报警检测禁止
disable alarm detection
pìt kaan trùatcàp sǎnyaantɯan
ปิดการตรวจจับสัญญาณเตือน

bào jǐngjiān shì
报警监视
alarm monitor
fâwduu sǎnyaantɯan
เฝ้าดูสัญญาณเตือน

bào jǐngjìlù
报警记录
alarm history
prawàt sǎnyaantɯan
ประวัติสัญญาณเตือน

bào jǐng nèi róng
报警内容
tag contents
nɯ́ ahaa khɔ̌ɔŋ khɔ̂ɔmuun kamkàp
เนื้อหาของข้อมูลกำกับ

bào jǐngqì
报警器
annunciator
tua bɔ̀ɔk sǎnyaan
ตัวบอกสัญญาณ

bào jǐngqìjiǎncè
报警器检测
annunciator detection
trùatphóp tua bɔ̀ɔk sǎnyaan
ตรวจพบตัวบอกสัญญาณ

bào jǐngqìjiǎncègè shù
报警器检测个数
number of annunciator detection
camnuantua bɔ̀ɔk sǎnyaan thîi trùatphóp
จำนวนตัวบอกสัญญาณที่ตรวจพบ

bào jǐngqìjiǎncè hào mǎ
报警器检测号码
annunciator detection number
mǎailêek tua bɔ̀ɔk sǎnyaan thîi trùatphóp
หมายเลขตัวบอกสัญญาณที่ตรวจพบ

bào jǐngqìjiǎn chá
报警器检查
annunciator check
trùatsɔ̀ɔp tua bɔ̀ɔk sǎnyaan
ตรวจสอบตัวบอกสัญญาณ

bào jǐngqīng chú
报警清除
alarm clear
yók-lə̂ək sǎnyaantɯan
ยกเลิกสัญญาณเตือน

bào jǐng shūchū
报警输出
alarm output
áwphút sǎnyaantɯan
เอาท์พุทสัญญาณเตือน

bào jǐngtíng zhǐ
报警停止
alarm stop
yùt sǎnyaantɯan
หยุดสัญญาณเตือน

bào jǐngtōng zhī
报警通知
alarm notification
kaan cɛ̂ɛŋtɯan sǎnyaantɯan
การแจ้งเตือนสัญญาณเตือน

bào jǐngxiǎn shì
报警显示
alarm display
sadɛɛŋ sǎnyaantɯan
แสดงสัญญาณเตือน

bào jǐngzhōng
报警中
alarm activated
pə̀ət kaan thamŋaan ráhàt sǎnyaantɯan
เปิดการทำงานสัญญาณเตือน

bǎo xiǎnsī
保险丝
fuse
fiw
ฟิวส์

bǎo xiǎnsīduàn kāi
保险丝断开
fuse blown
fiw khàat
ฟิวส์ขาด

bǎo xiǎnsīduàn kāi mókuài
保险丝断开模块
fuse blown module
moodun fiw khàat
โมดูลฟิวส์ขาด

bǎo xiǎnsī é dìnggōnglǜ
保险丝额定功率
fuse rating
àttraa phíkàt fiw
อัตราพิกัดฟิวส์

bǎo xiǎnsīróngduàn
保险丝熔断
blown fuse
fiw thîikhàat
ฟิวส์ที่ขาด

bǎo xiǎnsīróngduànxiǎn shì
保险丝熔断显示
fuse blown indication
kaan cɛ̂ɛŋtɯɯn fiw khàat
การแจ้งเตือนฟิวส์ขาด

báo xíng
薄型
thin profile
proofaai baaŋ
โปรไฟล์บาง

bàozhà
爆炸
explosion
kaan rabə̀ət
การระเบิด

bāo zhuāng
包 装
lapping packing
khàtphǐw bɛ̀ɛp la-ìat
ขัดผิวแบบละเอียด
kaan bancù hìiphɔ̀ɔ
การบรรจุหีบห่อ
kaan bancù hìip-hɔ̀ɔ
การบรรจุหีบห่อ

bā wèishù jù
8位数据
8 bit data
khɔ̂ɔmuun pɛ̀ɛt bìt
ข้อมูล 8 บิท

BCD-BIN zhuǎn huàn
BCD-BIN转换
BCD-BIN conversion
kaan plɛɛŋ ráwàaŋ bii-sii-dii - bii-ai-en
การแปลงระหว่าง BCD-BIN

BCD mǎ
BCD码
BCD code
ráhàt bii-sii-dii
รหัส BCD

BCDshù jù
BCD数据
BCD data
khɔ̂ɔmuun bii-sii-dii
ข้อมูล BCD

BCDshū rù kāi guān
BCD输入开关
BCD input switch
sawít inphút bii-sii-dii
สวิตช์อินพุท BCD

BCDshù zì shū rù kāi guān
BCD数字输入开关
BCD digital input switch
sawít inphútdicitɔ̂n bii-sii-dii
สวิตช์อินพุทดิจิตอล BCD

BCDshù zìxiǎn shì qì
BCD数字显示器
BCD digital display device
ùppakɔɔn saɔdɛɛŋ phǒn dicitɔ̂n bii-sii-dii
อุปกรณ์แสดงผลดิจิตอล BCD

BCD suàn shùyùn suàn zhǐ lìng
BCD算术运算指令
BCD arithmetic operation instruction
khamsàŋ kaanthamŋaan kaankhamnuan bii-sii-dii
คำสั่งการทำงานการคำนวณ BCD

BCD xiǎn shì
BCD显示
BCD display
cɔɔ sadɛɛɛŋphǒn bii-sii-dii
จอแสดงผล BCD

bèifèn
备份
backup
samrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun
สำรองข้อมูล

bèifèncúnchǔ qì
备份存储器
backup memory
nùai khwaamcam sǎmrɔɔŋ
หน่วยความจำสำรอง

bèifènduì xiàngshù jù
备份对象数据
backup target data
kaan sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun pâwmǎai
การสำรองข้อมูลเป้าหมาย

bèifènjiéshù
备份结束
backup completed
kaan sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun sètsîn
การสำรองข้อมูลเสร็จสิ้น

bèifènkāishǐjiē diǎn
备份开始接点
backup start contact
khonthɛ̀k rə̂əm sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun
คอนแท็คเริ่มสำรองข้อมูล

bèifènkāishǐ qián
备份开始前
before backup start
kɔ̀ɔn rə̂əm kaan sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun
ก่อนเริ่มการสำรองข้อมูล

bèifènkāishǐ zhǔn bèi
备份开始准备
Backup start prepared
triamkaan rə̂əm sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun lɛ́ɛw
เตรียมการเริ่มสำรองข้อมูลแล้ว

bèifènkāishǐ zhǔn bèijiē diǎn
备份开始准备接点
backup start setup contact
khonthɛ̀k tâŋkhâa rə̂əm kaan sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun
คอนแท็คตั้งค่าเริ่มการสำรองข้อมูล

bèifènkāishǐ zhǔn bèijiéshù
备份开始准备结束
Backup start preparation completed
kaan triamkaan rə̂əm sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun sètsîn
การเตรียมการเริ่มสำรองข้อมูลเสร็จสิ้น

bèifèn mó shì
备份模式
backup mode
mòot kaan sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun
โหมดการสำรองข้อมูล

bèifènshù jù
备份数据
backup data
sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun
สำรองข้อมูล

bèifènshù jù wén jiàn
备份数据文件
backup data file
kaan sǎmrɔɔŋ faai khɔ̂ɔmuun
การสำรองไฟล์ข้อมูล

bèifènzhí xíngzhōng
备份执行中
Backup in execution
kamlaŋ samrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun
กำลังสำรองข้อมูล

bèi fú
倍幅
double amplitude
dàpbə̂n ɛɛmphlicùut
ดับเบิลแอมพลิจูด

bèi guāng dēng
背光灯
backlight
fai lǎŋ
ไฟหลัง

bèijiēchù
背接触
back contact
khonthɛ̀k klàp
คอนแท็คกลับ

bèi yòngdiàn chí
备用电池
battery back-up
kaan sǎmrɔɔŋ bɛ̀ttəərîi
แบตเตอรี่สำรอง

běn dìliàn jiē jìdiànqì
本地链接继电器
local link relay
riilee líŋ nai rábòp
รีเลย์ลิงค์ในระบบ

běn dìliàn jiē ruǎnyuánjiàn
本地链接软元件
local link device
ùppakɔɔn líŋ nai rábòp
อุปกรณ์ลิงค์ในระบบ

běn dìmókuài
本地模块
local module
moodun nai rábòp
โมดูลในระบบ

běn dì shèbèi
本地设备
local device
ùppakɔɔn nai rábòp
อุปกรณ์ในระบบ

běn dì shèbèi jiān shì qì
本地设备监视器
Local device monitor
trùatsɔ̀ɔp ùppakɔɔn nai rábòp
ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ

běn dì shèbèikāitóu/jiéwěi
本地设备开头/结尾
Local dev. start/end
ùppakɔɔn nai rábòp rə̂əm/sînsùt
อุปกรณ์ในระบบเริ่ม/สิ้นสุด

běn dìzhàn
本地站
local station
sathǎan-nii nai rábòp,sathǎan-nii loo-khɔ̂n
สถานีในระบบ, สถานีโลคอล

běn dìzhàn shù jùliàn jiē mókuài
本地站数据链接模块
local station data link module
moodun chɯ̂ amtɔ̀ɔ khɔ̂ɔmuun sathǎan-nii nai rábòp
โมดูลเชื่อมต่อข้อมูลสถานีในระบบ

běn dì zhǐ zhēn
本地指针
local pointer
tua-chíi nai rábòp
ตัวชี้ในระบบ

běn qīchǎn pǐn
本期产品
current product
phalìtthaphan pàtcuban
ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

běn zhàn
本站
host station
sathǎan-nii mɛ̂ɛ-khàai
สถานีแม่ข่ายarm
khɛ̌ɛn
แขน

biānchéng
编程
programming
kaan tâŋ prookrɛm
การตั้งโปรแกรม

biānchéng fāngfǎ
编程方法
programming method
wíthii kaan tâŋ prookrɛm
วิธีการตั้งโปรแกรม

biānchéng gōngjù
编程工具
programming tool
khrɯ̂ aŋmɯɯ kaan tâŋ prookrɛm
เครื่องมือการตั้งโปรแกรม

biānchéng gōngjù cānshù
编程工具参数
programming tool parameter
phaaraamitə̂ə khrɯ̂ aŋmɯɯ kaan tâŋ prookrɛm
พารามิเตอร์เครื่องมือการตั้งโปรแกรม

biānchéng gōngjù shū rùqū
编程工具输入区
input area for the programming tool
phɯ́ ɯnthîi inphút sǎmràp khrɯ̂ aŋmɯɯ kaan tâŋ prookrɛm
พื้นที่อินพุทสำหรับเครื่องมือการตั้งโปรแกรม

biānchéngguī gé
编程规格
programming specifications
raaila-ìat kaan tâŋ prookrɛm
รายละเอียดการตั้งโปรแกรม

biānchéng mókuài
编程模块
programming module
moodun kaan tâŋ prookrɛm
โมดูลการตั้งโปรแกรม

biānchéng yǔ yán
编程语言
programming language
phaasǎa prookrɛm
ภาษาโปรแกรม

biānchéng yǔ yánguī gé
编程语言规格
programming language specifications
raaila-ìat phaasǎa prookrɛm
รายละเอียดภาษาโปรแกรม

biàngēngruǎnyuánjiàndiǎn shù
变更软元件点数
change number of device points
plìan camnuan khɔ̌ɔŋ cùt ùppakɔɔn
เปลี่ยนจำนวนของจุดอุปกรณ์

biàn huà
变化
variation
kaan plɛɛphǎn
การแปรผัน

biānjí
编辑
edit
kɛ̂ɛkhǎii
แก้ไข

biànjiāo
变焦
focus
foo-kát
โฟกัส

biānjíkuàng
编辑框
edit box
krɔ̀ŋ kɛ̂ɛkhǎi
กล่องแก้ไข

biānjíqì
编辑器
editor
phûu kɛ̂ɛkhǎi
ผู้แก้ไข

biānmǎ
编码
encode
khâw ráhàt
เข้ารหัส

biānmǎqì
编码器
encoder
tua khâw ráhàt
ตัวเข้ารหัส

tua khâwráhàt
ตัวเข้ารหัส

biānmǎqì fēn biànlǜ
编码器分辨率
Encoder resolution
khwaam lá-iàt tua khâw ráhàt
ความละเอียดตัวเข้ารหัส

khwaam lá-ìat tua khâwráhàt
ความละเอียดตัวเข้ารหัส

biǎnpíngdiàn lǎn
扁平电缆
flat cable
sǎai rîap
สายเรียบ

biǎnpíngxíngmǎdá
扁平型马达
flat motor
mɔɔtə̂ə bɛ̀ɛp thamŋaan râap-rîap
มอเตอร์แบบทำงานราบเรียบ

biàn pín qì
变频器
inverter
inwəətə̂ə
อินเวอร์เตอร์

biàn pín qìfù wèi
变频器复位
inverter reset
kaan riisét inwəətə̂ə
การรีเซ็ตอินเวอร์เตอร์

biàn pín qìgōnglǜmókuài
变频器功率模块
inverter module
moodun inwəətə̂ə
โมดูลอินเวอร์เตอร์

biàn pín qì guò fù zǎi tiào zháinverter overload rejection (electronic thermal)
kaan tàt kaanthamŋaan mɯ̂ a inwəətə̂ə thamŋaan nàk kəən (unnahàphuum faifáa)
การตัดการทำงานเมื่ออินเวอร์เตอร์ทำงานหนักเกิน (อุณหภูมิไฟฟ้า)

变频器过负载跳闸
(diànzǐ guò diàn liúbǎo hù)
(电子过电流保护)
biàn pín qìnìbiànbù fèn

变频器逆变部分
( zhíliú- jiāo liú zhuǎn huàn)
(直流-交流转换)
inverter part
sùan prakɔ̀ɔp inwəətə̂ə
ส่วนประกอบอินเวอร์เตอร์

biàn pín qì shèzhì ruǎnjiàn
变频器设置软件
inverter setup software
sɔ́ɔpwɛɛ kaan pràpttâŋ inwəətə̂ə
ซอฟต์แวร์การปรับแต่งอินเวอร์เตอร์

biàn pín qì yùn xíngxǔkě
变频器运行许可
Enable inverter operation
pə̀ət cháiŋaan kaandamnəənkaan inwəətə̂ə
เปิดใช้งานการดำเนินการอินเวอร์เตอร์

biàn pín qì yùn xíngxǔkě xìnhào
变频器运行许可信号
inverter operation enable signal
sǎnyaan pə̀ət cháiŋaan kaandamnəənkaan inwəətə̂ə
สัญญาณเปิดใช้งานการดำเนินการอินเวอร์เตอร์

biàn pín qì yùn zhuǎnzhōng
变频器运转中
inverter running
inwəətə̂ə thamŋaan
อินเวอร์เตอร์ทำงาน

biàn pín qì yùn zhuǎn zhǔn bèiwán chéng
变频器运转准备完成
inverter operation ready
kaandamnəənkaan inwəətə̂ə phrɔ́ɔm
การดำเนินการอินเวอร์เตอร์พร้อม

biànxíng
变形
distortion
kaan bìtbɯaɯn
การบิดเบือน

biànyāqì
变压器
transformer
mɔ̂ɔ plɛɛŋ
หม้อแปลง

biànyāqì jué yuán
变压器绝缘
transformer isolation
chanǔan mɔ̂ɔ plɛɛŋ
ฉนวนหม้อแปลง

biànyāqìróngliàng
变压器容量
transformer capacity
khwaamcù mɔ̂ɔ plɛɛŋ
ความจุหม้อแปลง

biānyì
编译
compilation
kaan rûapruam
การรวบรวม

biānyuán
边缘
edge
khɔ̀ɔp
ขอบ

biānyuánjiǎncè
边缘检测
edge detection
kaan trùathǎa khɔ̀ɔp
การตรวจหาขอบ

biānyuán jiā qiáng
边缘加强
edge enhancement
kaan nénkhɔ̀ɔp
การเน้นขอบ

biānyuánjìdiànqì
边缘继电器
edge relay
riilee khɔ̀ɔp
รีเลย์ขอบ

biàn zhǐ jì cún qì
变址寄存器
index register
loŋthabian dàtchanii
ลงทะเบียนดัชนี

biàn zhǐxiūgǎi biǎo
变址修改表
index modification table
taaraaŋ kaan pràptɛ̀ŋ dàtchanii
ตารางการปรับแต่งดัชนี

biàn zhǐxiūshì
变址修饰
index modification
kaan pràptɛ̀ŋ dàtchanii
การปรับแต่งดัชนี

biàn zhǐxiūshì ruǎnyuánjiàn
变址修饰软元件
indexing device
ùppakɔɔn kaan càt-tham dàtchanii
อุปกรณ์การจัดทำดัชนี

biànzǔqì
变阻器
varister
waaríttə̂ə
วาริสเตอร์

biànzǔqìfāng shì
变阻器方式
varistor method
wíthiikaan waaríttə̂ə
วิธีการวาริสเตอร์

biǎogé cāozuòzhǐ lìng
表格操作指令
table operation instruction
khamsàŋ kaan thamŋaan taraaŋ
คำสั่งการทำงานตาราง

biāojìbiānchéng yǔ yán kěnìbiànhuàn xìn xī
标记编程语言可逆变换信息
label programming reversible conversion information
khɔ̂ɔmuun kaan plɛɛŋ bɛ̀ɛp yɔ́ɔnklàpdâai khɔ̌ɔŋ kaan tâŋ prookrɛm chalàak
ข้อมูลการแปลงแบบย้อนกลับได้ของการตั้งโปรแกรมฉลาก

biāojìchéng xù
标记程序
label program
prookrɛm laabew
โปรแกรมลาเบล

biāojìchéng xùkěnìbiànhuàn xìn xī
标记程序可逆变换信息
label program reversible conversion information
khɔ̂ɔmuun sǎmràp kaan plìanklàpdâai khɔ̌ɔŋ prookrɛm laabew
ข้อมูลสำหรับการเปลี่ยนกลับได้ของโปรแกรมลาเบล

biāojì chù lǐ
标记处理
marking processing
kaan pramuan khɔ̂ɔmuun khrɯ̂ aŋmǎai
การประมวลผลเครื่องหมาย

biāojì xìn xī
标记信息
marking information
khɔ̂ɔmuun khrɯ̂ aŋmǎai
ข้อมูลเครื่องหมาย

biǎomiàn wān qū
表面弯曲
surface runout
kaan sɯ̀ k-rɔ̌ɔ khɔ̌ɔŋ phɯ́ ɯnphǐw
การสึกหรอของพื้นผิว

biāoqiān
标签
label
laabew
ลาเบล

biāoqiānbiànliàng
标签变量
tag variable
tua plɛɛ thɛ̀k
ตัวแปรแท็ก

biāoqiān chù lǐ
标签处理
labeling processing
khântɔɔn kaan thamŋaan bɛ̀ɛp laabew
ขั้นตอนการทำงานแบบลาเบล

biāoqiāndēngjì
标签登记
register a label
loŋthabian laabew
ลงทะเบียนลาเบล

biāoqiān gòu chéng
标签构成
tab configuration
kaan kamnòt thɛ̀p
การกำหนดแท็บ

biāoqiān lèi xíngxiǎn shì
标签类型显示
tag type display
chanít khɔ̌ɔŋ pâai sadɛɛŋphǒn
ชนิดของป้ายแสดงผล

biāoqiān shèzhìhuà miàn
标签设置画面
tag setting screen
nâacɔɔ tâŋkhâa pâai
หน้าจอตั้งค่าป้าย

biāoqiān shù jùxiàng mù
标签数据项目
tag data item
pâai sadɛɛŋ khɔ̂ɔmuun sǐnkháa
ป้ายแสดงข้อมูลสินค้า

biāoqiānxiǎn shì
标签显示
tag display
sadɛɛŋ thɛ̀k
แสดงแท็ก

biāoqiānyuán
标签源
tag source
lɛ̀ŋ khɔ̂ɔmuun pâai
แหล่งข้อมูลป้าย

biāoqiān zhùshì
标签注释
tag comment
pâai khwaamkhíthěn
ป้ายความคิดเห็น

biāo shílèi xíng
标识类型
logotype
rûup bɛ̀ɛp sǎnyalák
รูปแบบสัญลักษณ์

biāo shí zǒngxiànfāng shì
标识总线方式
token bus system
rábòp bát thookên
ระบบบัสโทเค็น

biāotí
标题
title
hǔakhɔ̂ɔ
หัวข้อ

biāo zhì
标志
flag
tua thót
ตัวทด

biāozhǔn huà
标准化
standardization
kaan kamnòt mâatathǎan
การกำหนดมาตรฐาน

biāozhǔnjīxíng
标准机型
standard model
rûn mâattathǎan
รุ่นมาตรฐาน

bìhédù quèrèn
闭合度确认
confirmation of closure
kaan yɯɯnyan kaan pìt
การยืนยันการปิด

bìhuánkòng zhì
闭环控制
closed loop control
khûapkhum woŋcɔɔn bɛ̀ɛp pit
ควบคุมวงรอบแบบปิด

bǐlìkòng zhì
比例控制
Proportional control
khûapkhum taam sàtsùan
ควบคุมตามสัดส่วน

bǐlǜ
比率
ratio
àttraasùan
อัตราส่วน

bìngliánlián jiē
并联连接
parallel connection (OR logic circuit)
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔɔ bɛ̀ɛp khanǎan (rɯ̌ ɯ woŋcɔɔn loocìk)
การเชื่อมต่อแบบขนาน (หรือวงจรโลจิก)

bǐngxī
丙烯
acryl
àkhrin
อะคริล

bìngxíng
并行
parallel
khanǎan
ขนาน

bìngxíngchuán sòng
并行传送
parallel transmission
kaan sòŋ khɔɔmuun bɛ̀ɛp khanǎan
การส่งข้อมูลแบบขนาน

bìngxíngduān kǒu
并行端口
parallel port
phɔ̀ɔt khanǎan
พอร์ทขนาน

bìngxíng jiēkǒu
并行接口
parallel interface
inthəəféet bɛ̀ɛp khanǎan
อินเทอร์เฟซแบบขนาน

bìngxíng yùn xíng
并行运行
parallel run
kaan thamŋaan bɛ̀ɛp khanǎan
การทำงานแบบขนาน

bǐngxīsuān shùzhī
丙烯酸树脂
acrylic resin
àkhrilìk reesîn
อะคริลิคเรซิน

bì suǒ zhuāngzhì
闭锁装置
stopper
tuayùt
ตัวหยุด

bjiē diǎn
b接点
normally closed contact
nâa sǎmphàt pàkkatì pìt
หน้าสัมผัสปกติปิด

bōcháng
波长
wavelength
khwaamyaaw khlɯ̂ ɯn
ความยาวคลื่น

bōdòng kāi guān
拨动开关
DIP switch
sawít díp
สวิตช์ DIP

bōdòng kāi guān xìn xī
拨动开关信息
DIP switch information
khɔ̂ɔmuun sawít díp
ข้อมูลสวิตช์ DIP

bōtèlǜ
波特率
baud rate
àttraa bɔ̀ɔt
อัตราบอด

bùbiān hào
步编号
step number
mǎailêek satèp
หมายเลขสเต็ป

bùjiàn
部件
component/part
sùanprakɔ̀ɔp/ chínsùan
ส่วนประกอบ/ชิ้นส่วน

bùjiànkùbiānjíqì
部件库编辑器
library editor
tua kɛ̂ɛkhǎi laibrarîi
ตัวแก้ไขไลบรารี

bù jìn
步进
jog
kaan khayàw baobao
การเขย่าเบาๆ

bù jìn jìdiànqì
步进继电器
step relay
riilee khântɔɔn
รีเลย์ขั้นตอน

bù jìn mǎdá
步进马达
stepping motor
satèp mɔɔtə̂ə
สเต็ปมอเตอร์

bù jìn mǎdáqūdòngqì
步进马达驱动器
stepping motor driver
chútkhàp satèp mɔɔtə̂ə
ชุดขับสเต็ปมอเตอร์

bùjú
布局
layout
lee-áw
เลย์เอาท์

bùpínghéngzhuàn jǔ
不平衡转矩
unbalanced torque
rɛɛŋbìt mâisǒmdun
แรงบิดไม่สมดุล

bùpǐ pèishūchū
不匹配输出
mismatch output
áwphút mâitroŋkan
เอาท์พุทไม่ตรงกัน

bù shù
步数
number of steps
camnuan khântɔɔn
จำนวนขั้นตอน

step No.
mǎailêek satèp
หมายเลขสเต็ป

bùtóngwǎng luò lián jiē
不同网络连接
coexistence network connection
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ khrɯakhàai rûam
การเชื่อมต่อเครือข่ายร่วม

bùtóngwǎng luò tōng xìn lùjìng
不同网络通信路径
co-existence network route
sênthâaŋ khrɯakhàai rûam
เส้นทางเครือข่ายร่วม

bùxiǎn shì
不显示
display/hide
sadɛɛŋ/sɔ̂ɔn
แสดง/ซ่อน

bú xiù gāngmópiànxíng
不绣钢膜片型
stainless steel diaphragm type
phɛ̀n dai-a-frɛɛm satɛɛnlèet
แผ่นไดอะแฟรมสเตนเลส

bùxǔkě xìnhào
不许可信号
disable
pìt kaan cháiŋaan
ปิดการใช้งาน

bù yùn xíng
步运行
operation in step
kaan thamŋaan thii lá satèp
การทำงานทีละสเต็ป

búzhèngquè jīguāng fā shè jiǎncè
不正确激光发射检测
improper laser emission detection
kaan trùatcàp kaan plɔ̀i leesə̂ə thîi mâimɔ̀sɔ̌m
การตรวจจับการปล่อยเลเซอร์ที่ไม่เหมาะสม

bùzhòu
步骤
procedure
krabuankaan
กระบวนการ

step
satèp
สเต็ป

bùzhòu nèishí jiān
步骤内时间
time in the step
weelaa nai khântɔɔn
เวลาในขั้นตอน

bùzhuǎn yíjiān shì dìng shí qìqǐdòng
步转移监视定时器启动
startup of monitoring timer for step transition
kaan rə̂əm càpweelaa kaan trùatsɔ̀ɔp kaan plìan phàankhântɔɔn
การเริ่มการจับเวลาการตรวจสอบการเปลี่ยนผ่านขั้นตอน

càidān
菜单
menu
meenuu
เมนู

càidān dìngyì wén jiàn
菜单定义文件
menu definition file
faai raaila-ìat meenuu
ไฟล์รายละเอียดเมนู

càidāngòu chéng
菜单构成
menu configuration
kaan kamnòt khâa meenuu
การกำหนดค่าเมนู

càidānguò dù
菜单过渡
menu transition
kaan sòŋphàan meenuu
การส่งผ่านเมนู

càidānlán
菜单栏
menu bar
thɛ̀ɛp meenuu
แถบเมนู

cǎigòu
采购
purchase
sɯ́ ɯ
ซื้อ

cǎigòuguī gé shū
采购规格书
purchase specification
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ kaan sɯ́ ɯ
ข้อมูลจำเพาะการซื้อ

cǎigòu shǒucè
采购手册
purchase manual
khɔ̂ɔmuun kaan sɯ́ ɯ
คู่มือการซื้อ

cái liào
材料
material
wátsadù
วัสดุ

cǎi yàng gēn zōng
采样跟踪
sampling trace
tìttaam kaan sùmtuayàaŋ
ติดตามการสุ่มตัวอย่าง

cǎi yàng gēn zōng jiéshù
采样跟踪结束
trace completed
kaan tìttaam sètsîn
การติดตามเสร็จสิ้น

cǎi yàng gēn zōngzhǔn bèi
采样跟踪准备
trace start
rə̂əm kaan tìttaam
เริ่มการติดตาม

cǎi yàngjì shùzhí
采样计数值
sampling count value
khâa camnuannáp klùmtuayàaŋ
ค่าจำนวนนับกลุ่มตัวอย่าง

cáizhì
材质
material
wátsadù
วัสดุ

cānkǎo shǒucè
参考手册
reference manual
khûumɯɯ âaŋ-iŋ
คู่มืออ้างอิง

cānkǎozhí
参考值
reference value
khâa âaŋ-iŋ
ค่าอ้างอิง

cānkǎo zhóusùdù
参考轴速度
Reference axis speed
khwaamrew kɛɛn âaŋ-iŋ
ความเร็วแกนอ้างอิง

cānshù
参数

argument
parameter

kaan thòkthǐaŋ
การถกเถียง
phaaraamítə̂ə
พารามิเตอร์

cānshù biān hào
参数编号
parameter No.
mǎailêek phaaraamítə̂ə
หมายเลขพารามิเตอร์

cānshùcúnchǔ yuánjiànyìcháng
参数存储元件异常
parameter storage device error
ùppakɔɔn kaan càtkèp phaaraamítə̂ə phìtphlâat
อุปกรณ์การจัดเก็บพารามิเตอร์ผิดพลาด

cānshùdān yuán
参数单元
parameter module
moodun phaaraamítə̂ə
โมดูลพารามิเตอร์

cānshùdān yuánlián jiē diàn lǎn
参数单元连接电缆
parameter module connection cable
sǎaichɯ̂ amtɔ̀ɔ moodun phaaraamítə̂ə
สายเชื่อมต่อโมดูลพารามิเตอร์

cānshù fù zhì
参数复制
parameter copy
khátlɔ̂ɔk phaaraamítə̂ə
คัดลอกพารามิเตอร์

cānshù gè shù
参数个数
number of parameters
camnuan khɔ̌ɔŋ phaaraamítə̂ə
จำนวนของพารามิเตอร์

cānshù kuài
参数块
parameter block
blɔ́k phaaraamítə̂ə
บล็อกพารามิเตอร์

cānshù míngchēng
参数名称
Parameter name
chɯ̂ ɯ phaaraamítə̂ə
ชื่อพารามิเตอร์

cānshù qīng chú
参数清除
clear parameter
láaŋ phaaraamítə̂ə
ล้างพารามิเตอร์

cānshùquèrèn cè shì (mó shì )
参数确认测试(模式)
parameter confirmation test (mode)
thótsɔ̀ɔp kaan yɯɯnyan phaaraamítə̂ə (mòot)
ทดสอบการยืนยันพารามิเตอร์ (โหมด)

cānshù qūyù
参数区域
parameter area
phɯ́ ɯnthîi phaaraamítə̂ə
พื้นที่พารามิเตอร์

cānshùshèzhìfànwéi
参数设置范围
parameter setting range
chûaŋ kaan tâŋkhâa phaaraamítə̂ə
ช่วงการตั้งค่าพารามิเตอร์

cānshùshèzhìhuà miàn
参数设置画面
parameter setting screen
nâacɔɔ kaan tâŋkhâa phaaraamítə̂ə
หน้าจอการตั้งค่าพารามิเตอร์

cānshùwén jiàn
参数文件
parameter file
faaiphaaraamítə̂ə
ไฟล์พารามิเตอร์

cānshùxiě rù jìnzhǐ
参数写入禁止
Parameter writing inhibit
yápyáŋ kaan banthɯ́ k phaaraamítə̂ə
ยับยั้งการบันทึกพารามิเตอร์

cānshù yìcháng
参数异常
parameter error
phaaraamítə̂ə phìtphlâat
พารามิเตอร์ผิดพลาด

cānshùyǒu xiàoqūdòngqì
参数有效驱动器
parameter-valid drive
dái phaaraamítə̂ə thùuktɔ̂ŋ
ไดร์ฟพารามิเตอร์ถูกต้อง

cāozuò diànzhǔn
操作电准
operating level
rádàp kaan thamŋaan
ระดับการทำงาน

cāozuò huánjìng
操作环境
operating environment
saphâap wɛ̂ɛtlɔ́ɔm kaan thamŋaan
สภาพแวดล้อมการทำงาน

cāozuò jùlí
操作距离
operating distance
ráyá kaan thamŋaan
ระยะการทำงาน

cāozuòpán
操作盘
control panel
phɛ̌ɛŋ khûapkhum
แผงควบคุม

cāozuò shǒucè
操作手册
operating manual
khûumɯɯ kaan thamŋaan
คู่มือการทำงาน

cāozuò xìtǒng(OS)
操作系统(OS)
Operating System (OS)
rábòp pàtibàtkaan (oo-éet)
ระบบปฏิบัติการ (OS)

cāozuò yuán
操作员
operator
phûudamnəənkaan
ผู้ดำเนินการ

cā shì qì
擦拭器
wiper
tua pàt
ตัวปัด

cèdìng zhí
测定值
process variable
tuaplɛɛ krabuankaan
ตัวแปรกระบวนการ
tuaprɛɛ khɔ̌ɔŋ krabuankaan
ตัวแปรของกระบวนการ

cèliáng
测量
measurement
kaan wátphǒn
การวัดผล

cèliáng jīngdù
测量精度
measuring accuracy
khwaam mɛ̂nyam kaan wátphǒn
ความแม่นยำการวัดผล

cèliàng yālì
测量压力
gauge pressure
mâatwát khwaamdan
มาตรวัดความดัน

cèliàng yí
测量仪
gauge
mâatwát
มาตรวัด

cèlìqì
测力器
dynamometer
khrɯ̂ aŋwátphalaŋŋaan
เครื่องวัดพลังงาน

Centronics jiēkǒu
Centronics接口
Centronics interface
intəəféet senthroonìk
อินเทอร์เฟซเซนโทรนิกส์

cè shì
测试
loop test
thótsɔ̀ɔp lùup
ทดสอบลูป

cè shìcāozuò
测试操作
test operation
kaan damnəənkaan thótsɔ̀ɔp
การดำเนินการทดสอบ

cè shìkāi guān
测试开关
TEST switch
sawít thótsɔ̀ɔp
สวิตช์ทดสอบ

cè shì mó shì
测试模式
TEST MODE
mòot thótsɔ̀ɔp
โหมดทดสอบ

cè shì mó shì qǐng qiú
测试模式请求
TEST MODE request
khamkhɔ̌ɔ mòot thótsɔ̀ɔp
คำขอโหมดทดสอบ

cè shìyùn xíng
测试运行
test operation
kaan damnəənkaan thótsɔ̀ɔp
การดำเนินการทดสอบ

cèsùfādiànjī
测速发电机
tacho generator
tua sâaŋ khwaamrew
ตัวสร้างความเร็ว

cè wèi yí
测位仪
level gauge
kee rádàp
เกจ์ระดับ

cè wēn diànzǔ
测温电阻
temperature-sensing resistance
tua tâanthaan thîi plìanplɛɛŋ unnahàphuum
ตัวต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ

CFkǎ
CF卡
CF card
káat sii-kee
การ์ด CF

chā bǔkòng zhì
插补控制
interpolation control
khûapkhum kaan pramaan khâachûaŋ
ควบคุมการประมาณค่าช่วง

chācáo
插槽
slot
salɔ́t
สล็อต

chācáo diǎn shù
插槽点数
number of slots
camnuan salɔ́t
จำนวนสล็อต

chācáoshù xiǎn shìchù lǐ
插槽数显示处理
slot count display processing
kaan pramuanphǒn kaan sadɛɛŋ camnuan salɔ́t
การประมวลผลการแสดงจำนวนสล็อต

chā dòng
差动
differential
khwaam tɛ̀ɛktàaŋ
ความแตกต่าง

chā dòng chǐlún
差动齿轮
differential gears
fɯaŋ thîi plìanplɛɛŋ dâai
เฟืองที่เปลี่ยนแปลงได้

chāfēn xiànlùqūdòngqìfāng shì
差分线路驱动器方式
differential line driver system
rábòp dáiwə̂ə sǎaikaanphalìt ɯ̀ ɯn
ระบบไดร์ฟเวอร์สายการผลิตอื่น

chāi xiè
拆卸
removal
kaan thɔ̀ɔt
การถอด

chā jiàn
插件
plug-in
plák-in
ปลั๊กอิน

chājiēbǎn
插接板
pinboard
kradaan cɔ̀mùt
กระดานเจาะหมุด

chā kǒng
插孔
plug
plák
ปลั๊ก

chàndòng
颤动
chattering
kaan phûut khui rɯ̂ aipɯ̀ ai
การพูดคุยเรื่อยเปื่อย

cháng dù
长度
length
khwaam yaaw
ความยาว

chángguīCC-Linkzhǔ mókuài
常规CC-Link主模块
standard CC-Link master module
moodun máatsatə̂ə sii-sii-líŋ mâattathǎan
โมดูลมาสเตอร์ CC-Link มาตรฐาน

cháng qī zài kù
长期在库
long-term inventory
wátsadù thîikèpwái ráyáyaaw
วัสดุที่เก็บไว้ระยะยาว

chǎn pǐnxìn xī liè biǎo
产品信息列表
product information list
raaikaan khɔ̂ɔmuun phalìtthaphan
รายการข้อมูลผลิตภัณฑ์

chǎnxíngwú hàn duānzǐ
铲形无焊端子
spade solderless terminal
thəəminɔ̂n ráirɔɔichɯ̂ am hǔatàt
เทอร์มินอลไร้รอยเชื่อมหัวตัด

chāo báo xíngdiànyuánmókuài
超薄型电源模块
slim type power supply module
moodun lɛ̀ŋcàaiphalaŋŋaan chanítbaaŋ
โมดูลแหล่งจ่ายพลังงานชนิดบาง

chāo báo xíng zhǔ jī bǎn
超薄型主基板
slim type main base module
moodun thǎanlàk chanítyaaw
โมดูลฐานหลักชนิดบาง

chāodīguànxìng
超低惯性
ultra-low inertia
khwaam chɯ̀ ai nɔ́ɔi phísèet
ความเฉื่อยน้อยพิเศษ

chāofùhé
超负荷
overload
thamŋaan nàk kəənpai
ทำงานหนักเกินไป

chāojídiànróngqì
超级电容器
super capacitor
tua kèppracùfaifáa prasìtthiphâap sǔuŋ
ตัวเก็บประจุไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

chāojīngmìjì shù
超精密技术
nanotechnology
théknoolooyîi naanoo
เทคโนโลยีนาโน

chāo shí
超时

time out
timeout

mòt weelaa
หมดเวลา

chāoxiǎoxíng
超小型
ultra-small type
chanít lék phísèet
ชนิดเล็กพิเศษ

chā rù
插入
insert
sɔ̀ɔt
สอด

chā rùchéng xùjiānkòng liè biǎo
插入程序监控列表
interrupt program monitor list
raaikaan trùatsɔ̀ɔp prookrɛm thîi thùuk rópkuan
รายการตรวจสอบโปรแกรมที่ถูกรบกวน

chā rù zhǐ lìng
插入指令
insert command
khamsàŋ kaan sɛ̂ɛk
คำสั่งการแทรก

chā yì
差异

difference
differences

khwaam tɛ̀ɛktàaŋ
ความแตกต่าง

chā zhēnkuāndù
插针宽度
pin width
khwaamkwâaŋ khěm
ความกว้างเข็ม

chāzuò
插座
socket
sɔ́kkèt
ซอคเก็ต

chéngběn
成本
cost
tônthun
ต้นทุน

chéngduì dǎ kāi
成对打开
pairing open
pə̀ət kaan càpkhûu
เปิดการจับคู่

chéngpǐn
成品
final Product
phalìttaphan plaaithaaŋ
ผลิตภัณฑ์ปลายทาง

chéng shòuyālì
承受压力
withstanding pressure
kaan thon rɛɛŋdan faifáa
การทนแรงดันไฟฟ้า

chéng xù
程序
program
prookrɛm
โปรแกรม

chéng xù、ruǎnyuánjiàn zhùshì gòngyòng
程序、软元件注释共用
common device comment
kham àthíbaai ùppakɔɔn thûapai
คำอธิบายอุปกรณ์ทั่วไป

chéng xùbiǎo
程序表
sequence diagram
dai-akrɛɛm chəəŋlamdàp
ไดอะแกรมเชิงลำดับ

chéng xù chù lǐ
程序处理
program processing
kaan pramuanphǒn prookrɛm
การประมวลผลโปรแกรม

chéng xù cúnchǔ qìpīliàngchuán sòng zhí háng
程序存储器批量传送执行
zhuàngtài
状 态
program memory batch transfer execution status
sathǎaná kaan damnəənkaan oonthàai chút nùai khwaamcam prookrɛm
สถานะการดำเนินการโอนถ่ายชุดหน่วยความจำโปรแกรม

chéng xùdīsù zhí xíng zhù cè zhǐ lìng
程序低速执行注册指令
program low-speed execution registration instruction
khamsàŋ kaan loŋthabian kaan thamŋaan khwaamrewtàm khɔ̌ɔŋ prookrɛm
คำสั่งการลงทะเบียนการทำงานความเร็วต่ำของโปรแกรม

chéng xù fēnzhīzhǐ lìng
程序分支指令
program branch instruction
khrooŋsâaŋ prookrɛm yɔ̂i
โครงสร้างโปรแกรมย่อย

chéng xù gāo sùhuǎnchōngcúnchǔ qì
程序高速缓冲存储器
program cache memory
nùai khwaamcam khɛ́t prookrɛm
หน่วยความจำแคชโปรแกรม

chéng xù gēn zōng
程序跟踪
program trace
kaan tìttaam prookrɛm
การติดตามโปรแกรม

chéng xù huà miàn
程序画面
program screen
nâacɔɔ prookrɛm
หน้าจอโปรแกรม

chéng xùkòng zhì yòng zhǐ lìng
程序控制用指令
program control instruction
khamsàŋ khûapkhum prookrɛm
คำสั่งควบคุมโปรแกรม

chéng xù liè biǎojiān shì
程序列表监视
program monitor list
raaikaan trùatsɔ̀ɔp prookrɛm
รายการตรวจสอบโปรแกรม

chéng xùmó shìyùn xíng
程序模式运行
program mode operation
kaan damnəənkaan mòot nùai prookrɛm
การดำเนินการโหมดโปรแกรม

chéng xù nèicún
程序内存
program memory
nùai khwaamcam prookrɛm
หน่วยความจำโปรแกรม

chéng xùpīliàngchuán sòng
程序批量传送
program batch transfer
oonthàai chút prookrɛm
โอนถ่ายชุดโปรแกรม

chéng xù qiē huàn shū rù
程序切换输入
program selection input
inphút kaan lɯ̂ ak prookrɛm
อินพุทการเลือกโปรแกรม

chéng xùróngliàng
程序容量
program capacity
khwaamsǎamâat prookrɛm
ความสามารถโปรแกรม

chéng xù shí jiānchāoxiàn
程序时间超限
program timeout
mòtweelaa prookrɛm
หมดเวลาโปรแกรม

chéng xù shì jì shù qì
程序式计数器
soft counter
sɔ́ɔpkháwtə̂ə
ซอฟต์เคาเตอร์

chéng xù shí lì
程序实例
program example
tuayàaŋ prookrɛm
ตัวอย่างโปรแกรม

chéng xù wén jiàn
程序文件
program file
faai prookrɛm
ไฟล์โปรแกรม

chéng xùyìcháng
程序异常
program error
khwaam phìtphlâat prookrɛm
ความผิดพลาดโปรแกรม

chéng xù yōu xiānmó shì
程序优先模式
program priority mode
mòot lamdàp khwaamsǎmkhan prookrɛm
โหมดลำดับความสำคัญโปรแกรม

chéng xùyǔ yán
程序语言
programming language
phaasǎa prookrɛm
ภาษาโปรแกรม

chéng xù zhí xíngguǎnlǐyòng SFC chéng xù
程序执行管理用SFC程序
SFC program for program execution management
prookrɛm éet-ép-sii sǎmràp kaan càtkaan kaan damnəənkaan prookrɛm
โปรแกรม SFC สำหรับการจัดการการดำเนินการโปรแกรม

chéng xù zhí xíngzhuàngtài jiǎn chá mìnglìng
程序执行状态检查命令
program execution status check instruction
khamsàŋ kaan trùatsɔ̀ɔp sathǎaná kaan damnəənkaan prookrɛm
คำสั่งการตรวจสอบสถานะการดำเนินการโปรแกรม

chéng xùzhōngzhǐxìn xī
程序中止信息
program abort information
khɔ̂ɔmuun kaan lá-thíŋ prookrɛm
ข้อมูลการละทิ้งโปรแกรม

chéng xù zhùshì
程序注释
comment by program
kham àthíbaai prookrɛm
คำอธิบายโปรแกรม

chǐcáo
齿槽
cogging
kaan yɯ́ t
การยึด

chǐcùn
尺寸

scale
size

sakew
สเกล
khanàat
ขนาด

chǐcùn cèliáng
尺寸测量
dimension measurement
kaanwát mítì
การวัดมิติ

chǐcùn huànsuàn
尺寸换算
scale conversion
kaan plìan khanàat sakew
การเปลี่ยนขนาดสเกล

chǐcùnyǔn xǔpiān chā
尺寸允许偏差
allowable deviation of size
khwaam khlâatkhlɯ̂ an khɔ̌ɔŋ khanàat thîi yɔɔmrápdâai
ความคลาดเคลื่อนของขนาดที่ยอมรับได้

chǐlún
齿轮
gear
kia
เกียร์

chǐlún bǐ
齿轮比
Gear ratio
àttraa tót kia
อัตราทดเกียร์

chǐlúnchǐ xì
齿轮齿隙
gear backlash
ráyákhlɔɔn khɔ̌ɔŋ kia
ระยะคลอนของเกียร์

chǐlún mǎdá
齿轮马达
geared motor
mɔɔtə̂ə bɛ̀ɛp mii kia
มอเตอร์แบบมีเกียร์

chǐlún pí dài
齿轮皮带
timing belt
sǎaiphaan thaaimîŋ
สายพานไทม์มิ่ง

chǐ xìbǔcháng
齿隙补偿
backlash compensation
kaan chótchəəi kaan sɯ̀ klɔ̌ɔ khɔ̌ɔŋ fɯaŋ
การชดเชยการสึกหรอของเฟือง

chǐ xìbǔchángliàng
齿隙补偿量
backlash compensation/backslash Amount of correction
kaan chótchəəi kaan kaan sɯ̀ klɔ̌ɔ khɔ̌ɔŋ fɯaŋ/ camnuan kaan sɯ̀ klɔ̌ɔ khɔ̌ɔŋ fɯaŋ
การชดเชยการสึกหรอของเฟือง/จำนวนการสึกหรอของเฟือง

chōngchéng/ xíngchéng
冲程/行程
stroke
caŋwà
จังหวะ
chûaŋ khwaam yaaw
ช่วงความยาว

chōngchéngjiéshù
冲程结束
stroke end
sùt chûaŋ khwaam yaaw
สุดช่วงความยาว

chōng diàn
充电
charging
kaan cháat pracùfaifáa
การชาร์จประจุไฟฟ้า

chóngdié chuāngkǒu
重叠窗口
overlap window
nâatàaŋ sɔ́ɔnkan
หน้าต่างซ้อนกัน

chōng jī
冲击
shock
kaan krathɛ̂ɛk
การกระแทก

chōng jīdiàn liú
冲击电流
rush current
krasɛ̌ɛ rát
กระแสรัช

chōng jīfù zǎi
冲击负载
impact load
lòot krathɛ̂ɛk
โหลดกระแทก

chōng jī shíyàn
冲击实验
impact test/shock test
kaan thótsɔ̀ɔp kaan krathɛ̂ɛk/kaan thótsɔ̀ɔp kaan sànsathɯan
การทดสอบการกระแทก/การทดสอบการสั่นสะเทือน

chōng kǒng
冲孔
beat pierce
kaan pàk bɛ̀ɛp bìitphíat
การเจาะแบบบีตเพี้ยซ

chōng mó
冲模
die
mɛ̂ɛphim
แม่พิมพ์

chóngshì
重试
retry
lɔɔŋmài
ลองใหม่

chóngshì cì shù
重试次数
number of retries
camnuan khráŋ kaan lɔɔŋmài
จำนวนครั้งการลองใหม่

chóngxīn mìngmíng
重新命名
rename
plìan chɯ̂ ɯ
เปลี่ยนชื่อ

chóngzǎi
重载
overload
thamŋaan nàk kəənpai
ทำงานหนักเกินไป

chóngzuò
重做
redo
thamsám
ทำซ้ำ

chōuyàng
抽样
sampling
kaan sùmtuayàaŋ
การสุ่มตัวอย่าง

chōuyàngchéng xù
抽样程序
sample program
prookrɛɛm tuayàaŋ
โปรแกรมตัวอย่าง

chōuyàng chù lǐ
抽样处理
sampling processing
kaan pramuanphǒn kaan sùmtuayàaŋ
การประมวลผลการสุ่มตัวอย่าง

chōuyàngcì shù
抽样次数
sampling times
weelaa kaan sùmtuayàaŋ
เวลาการสุ่มตัวอย่าง

chōuyàng guǐ jì wén jiàn
抽样轨迹文件
sampling trace file
faai kaan tìttaam klùmtuayàaŋ
ไฟล์การติดตามกลุ่มตัวอย่าง

chōuyàngjiǎn chá
抽样检查
sampling inspection
kaan trùatsɔ̀ɔp kaan sùmtuayàaŋ
การตรวจสอบการสุ่มตัวอย่าง

chōuyàngjì shùzhí yì chū
抽样计数值溢出
Sampling count value overflow
kəən khâa camnuannáp klùmtuayàaŋ
เกินค่าจำนวนนับกลุ่มตัวอย่าง

chōuyàng shí jiān
抽样时间
sampling time
weelaa kaan sùmtuayàaŋ
เวลาการสุ่มตัวอย่าง

chōuyàng zhí
抽样值
sampling value
khâakaan sùmtuayàaŋ
ค่าการสุ่มตัวอย่าง

chōuyàngzhōuqī
抽样周期
sampling period
ráyá weelaa sùmtuayàaŋ
ระยะเวลาสุ่มตัวอย่าง

chuángǎn qì
传感器
sensor
sensə̂ə
เซ็นเซอร์

chuángǎn qì bào jǐng
传感器报警
sensor alarm
sǎnyaan tɯan sensə̂ə
สัญญาณเตือนเซ็นเซอร์

chuángǎn qìdiànyuán
传感器电源
power supply for sensors
failíaŋ sensə̂ə
ไฟเลี้ยงเซ็นเซอร์

chuángǎn qìtíng zhǐshí jiān
传感器停止时间
sensor out time
weelaa pìt sensə̂ə
เวลาปิดเซ็นเซอร์

chuàng jiàn xīnwén jiàn
创 建新文件
new file creation
kaan sâaŋ faai mài
การสร้างไฟล์ใหม่

chuāngkǒu
窗 口
window
nâatàaŋ
หน้าต่าง

chuāngkǒuhuà miàn
窗 口画面
Window screen
nâacɔɔ nâatàaŋ
หน้าจอหน้าต่าง

chuàn liánkòng zhì
串联控制
tandem control
kaan khûapkhum rûamkan
การควบคุมร่วมกัน

chuàn lián wěn yāqì
串联稳压器
series regulator
tua khûapkhum chút
ตัวควบคุมชุด

chuán piào
传票
slip
lɯ̂ ɯn thalǎi
ลื่นไถล

lɯ̂ ɯnthalǎi
ลื่นไถล

chuánshūpíndài
传输频带
transmission band
chûaŋ kaan sòŋphàan
ช่วงการส่งผ่าน

chuánshūsǔnshī
传输损失
transmission loss
kaam sǔunsǐa naikaan sòŋphàan
การสูญเสียในการส่งผ่าน

chuánshūyán wù
传输延误
transmission delay
nùaŋ weelaa kaan sòŋphàan
หน่วงเวลาการส่งผ่าน

chuán sòng dài
传送带
conveyor
sǎaiphaan lamliaŋ
สายพานลำเลียง

chuán sòng dàocúnchǔ kǎ
传送到存储卡
communicate with memory card
kaan sɯ̀ ɯsǎan kàp káat nùai khwaamcam
การสื่อสารกับการ์ดหน่วยความจำ

chuán sòng píndài
传送频带
transmission band
chûaŋ kaan sòŋphàan
ช่วงการส่งผ่าน

chuán sòngsùdù
传送速度
transmission speed
khwaamrew kaan sòŋphàan
ความเร็วการส่งผ่าน

chuán sòng sǔnshī
传送损失
transmission loss
kaam sǔunsǐa naikaan sòŋphàan
การสูญเสียในการส่งผ่าน

chuán sòng yán wù
传送延误
transmission delay
nùaŋ weelaa kaan sòŋphàan
หน่วงเวลาการส่งผ่าน

chuàn xíng
串行
serial
siirîaw
ซีเรียล

chuàn xíng /USB lián jiē
串行/USB连接
serial/USB connection
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ yuu-éet-bii/siirîaw
การเชื่อมต่อ USB/ซีเรียล

chuàn xíngchuánshū
串行传输
serial transmission
kaansòŋkhɔ̂muun siirîaw
การส่งข้อมูลซีเรียล

chuàn xíngchuán sòngzhuāngzhì
串行传送装置
manifold serial transfer equipment
ùppakɔɔn oonthàai siirîan lǎai rûupbɛ̀ɛp
อุปกรณ์โอนถ่ายซีเรียลหลายรูปแบบ

chuàn xíng jiēkǒu
串行接口
serial interface
intəəféet siirîaw
อินเทอร์เฟซซีเรียล

serial port
phɔ̀ɔt siirîaw
พอร์ทซีเรียล

chuàn xínglián jiē
串行连接
serial connection (AND logic circuit)
kaan tɔ̀ɔ bɛ̀ɛp anúkrom (woŋcɔɔn loocìk bɛ̀ɛp lɛ́)
การต่อแบบอนุกรม (วงจรลอจิคแบบ และ)

chuàn xíngtōng xìn
串行通信
serial communication
kaan sɯ̀ ɯsǎan siirîaw
การสื่อสารซีเรียล

chuàn xíngtōng xìnCPU mókuàilián jiē
串行通信CPU模块连接
serial communication CPU module connection
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ moodun sii-phii-yuu kaan sɯ̀ ɯsǎan siirîaw
การเชื่อมต่อโมดูล CPU การสื่อสารซีเรียล

chuàn xíngtōng xìn mókuài
串行通信模块
serial communication module
moodun kaan sɯ̀ ɯsǎan siirîaw
โมดูลการสื่อสารซีเรียล

chū chǎng
出厂
ex-factory
sòŋ sǐnkháa sùu lûukkháa
ส่งสินค้าสู่ลูกค้า

chū chǎng jiǎn chá
出厂检查
shipping inspection
kaan trùatsɔ̀ɔp kɔ̀ɔn sòŋ sǐnkháa sùu lûukkháa
การตรวจสอบก่อนส่งสิ่นค้าสู่ลูกค้า

chū chǎngshèzhì piān zhìzhí
出厂设置偏置值
factory default setting offset value
khâa kaanyɯ́ aŋ taam kaan tâŋkhâa rə̂əmton càak rooŋŋaan
ค่าการเยื้องตามการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

chū chǎngshèzhì zēngyì zhí
出厂设置增益值
factory default setting gain value
khâa kaanráp taam kaan tâŋkhâa rə̂əmton càak rooŋŋaan
ค่าการรับตามการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

chūcuòdài mǎ liè biǎo
出错代码列表
error code list
raaikaan ráhàt khwaam phìtphlâat
รายการรหัสความผิดพลาด

chūcuòfēnlèi
出错分类
error classification
kaan bɛ̀ŋ chanít khwaam phìtphlâat
การแบ่งชนิดความผิดพลาด

chūcuò gè biéxìn xī
出错个别信息
individual error information
khɔ̂ɔmuun khwaam phìtphlâat tɛ̀ɛlá raaikaan
ข้อมูลความผิดพลาดแต่ละรายการ

chūcuò gōnggòng xìn xī
出错公共信息
common error information
khɔ̂ɔmuun khwaam phìtphlâat thûathûa pai
ข้อมูลความผิดพลาดทั่วๆ ไป

chūcuòjiěchúzhǐ lìng
出错解除指令
error cancel command
khamsàŋ yóklə̂ək khwaam phìtphlâat
คำสั่งยกเลิกความผิดพลาด

chūcuòjiéshù ruǎnyuánjiàn
出错结束软元件
error completion device
ùppakɔɔn kɛ̂ɛkhǎi khwaam phìtphlâat
อุปกรณ์แก้ไขความผิดพลาด

chūcuò kòng zhì fāng shì
出错控制方式
error control type
chanít khɔ̌ɔŋ kaan khûapkhum khwaam phìtphlâat
ชนิดของการควบคุมความผิดพลาด

chūcuò lǚlìjiān shì
出错履历监视
error history monitor
fâwduu prawàt khwaam phìtphlâat
เฝ้าดูประวัติความผิดพลาด

chūcuò xiàng mù
出错项目
error item
raaikaan thîi phìtphlâat
รายการที่ผิดพลาด

chūcuò xiáng xì
出错详细
error details
raai-la-ìat khwaam phìtphlâat
รายละเอียดความผิดพลาด

chù diàn
触电
electric shock
faifáa dùut
ไฟฟ้าดูด

chù diǎn shūchū mókuài
触点输出模块
contact output module
moodun áwphút nâa sǎmphàt
โมดูลเอาท์พุทหน้าสัมผัส

chù diǎn shū rù
触点输入
contact input
inphút anâa sǎmphàt
อินพุทหน้าสัมผัส

chù fā
触发
trigger
tua rə̂əm kaan thamŋaan
ตัวเริ่มการทำงาน

chù fādiànlù
触发电路
flip-flop circuit
woŋcɔɔn flíp flɔ́p
วงจรฟลิปฟล็อป

chù fā hòu
触发后
after trigger/post-trigger
lǎŋ tua rə̂əm kaan thamŋaan/ lǎŋ rə̂əm kaan thamŋaan
หลังตัวเริ่มการทำงาน/หลังเริ่มการทำงาน

chù fā hòu háng shù
触发后行数
number of lines after trigger
cumnuan sǎai lǎŋ tua rə̂əm kaan thamŋaan
จำนวนสายหลังตัวเริ่มการทำงาน

chù fā jìnzhǐshū rù
触发禁止输入
trigger inhibited input
inphút yápyáŋ rə̂əm kaan thamŋaan
อินพุทยับยั้งเริ่มการทำงาน

chù fāqì
触发器
flip flop
flíp flɔ́p
ฟลิปฟล็อป

chù fāqián
触发前
before trigger
kɔ̀ɔn kaan kratûn
ก่อนการกระตุ้น

chù fāqiánháng shù
触发前行数
number of lines before trigger
cumnuan laai kɔ̀ɔn kaan kratûn
จำนวนไลน์ก่อนการกระตุ้น

chù fārì zhì jìlù
触发日志记录
trigger logging
kaan banthɯ́ k kaan kratûn
การบันทึกการกระตุ้น

chù fārì zhì jìlù shèzhì
触发日志记录设置
Trigger logging set
tâŋkhâa kaan banthɯ́ k kaan kratûn
ตั้งค่าการบันทึกการกระตุ้น

chù fāruǎnyuánjiàn
触发软元件
trigger device
ùppakɔɔn tua rə̂əm kaan thamŋaan
อุปกรณ์ตัวเริ่มการทำงาน

chù fā sān jíguǎn
触发三极管
phototriac
footôotrai-ɛ̀ɛt
โฟโตไตรแอค

chù fā sān jíguǎn shūchū
触发三极管输出
triode AC output
áwphút ee-sii trai-òot
เอาท์พุท AC ไตรโอด

chù fā sān jíguǎn shūchū mókuài
触发三极管输出模块
triac output module
moodun áwphút trai-ɛ̀ɛk
โมดูลเอาท์พุทไตรแอก

chuí zhí
垂直
vertical
nɛɛwtâŋ
แนวตั้ง

chuí zhí ānzhuāng
垂直安 装
vertical mounting
kaan khwɛ̌ɛn nɛɛwtâŋ
การแขวนแนวตั้ง

chuízǐ
锤子
hammer
khɔ́ɔn
ค้อน

chù lǐzhōuqī
处理周期
process cycle
wátthacàk krabuankaan
วัฏจักรกระบวนการ

chù mō kāi guān
触摸开关
touch switch
sawít sǎmphàt
สวิตช์สัมผัส

chūshǐhuà
初始化
initialization
kaan rə̂əmtôn
การเริ่มต้น

chūshǐhuà bùzhòu
初始化步骤
initialization procedure
krabuankaan rə̂əmtôn
กระบวนการเริ่มต้น

chūshǐhuàchù lǐ
初始化处理
initial processing
krabuankaan rə̂əmtôn
กระบวนการเริ่มต้น

chūshǐhuàkāishǐ
初始化开始
initial start
rə̂əm kaan rə̂əmtôn
เริ่มการเริ่มต้น

chūshǐhuàkāishǐ mó shì
初始化开始模式
initial start mode
mòot kaan rə̂əmtôn
โหมดเริ่มการเริ่มต้น

chūshǐhuàshù jù chù lǐ jiéshù
初始化数据处理结束
Initial data processing complete
kaan pramuanphǒn khɔ̂ɔmuunrə̂əmtôn sètsîn
การประมวลผลข้อมูลเริ่มต้นเสร็จสิ้น

chūshǐhuà tōng xìn
初始化通信
initial communication
kaan sɯ̀ ɯsǎan rə̂əmtôn
การสื่อสารเริ่มต้น

chūshǐhuàzhí
初始化值
initial value
khâa rə̂əmtôn
ค่าเริ่มต้น

chūshǐhuà zhōng
初始化中
Initializing
kaan rə̂əmtôn
การเริ่มต้น

cí fěnzhì dòngqì
磁粉制动器
powder brake
paawdə̂ə brèek
พาวเดอร์เบรค

cílì
磁力
magnetic
mɛ̂ɛlèk
แม่เหล็ก

cí pán róngliàng
磁盘容量
disk space
phɯ́ ɯnthîi dít
พื้นที่ดิสก์

cì pǐn
次品
defective product
phalìttaphan thîi sǐahǎai
ผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย

cì pǐn kù cún
次品库存
stock of the defectives
satɔ́k sìŋ thîi sǐahǎai
สต็อคสิ่งที่เสียหาย

cì shù
次数
degree
oŋsǎa
องศา, ดีกรี

times
khráŋ
ครั้ง

cí tiě
磁铁
magnet
mɛ̂ɛlèk
แม่เหล็ก

cìxiàng sù chù lǐ
次像素处理
sub-pixel processing
kaan pramuanphǒn phíksêw yɔ̂i
การประมวลผลพิกเซลย่อย

cí zhì kuāndù
磁滞宽度
hysteresis width
khwaamkwâaŋ hítsatə̂əriisít
ความกว้างฮิสเตอร์ริซิส

cí zhìsǔnhào
磁滞损耗
hysteresis loss
kaan sǔunsǐa hítsatə̂əriisít
การสูญเสียฮิสเตอร์ริซิส

cóngdòngjiàn
从动件
follower
phûu tìttaam
ผู้ติดตาม

cóng shǔhánshù
从属函数
membership function
faŋchân sǎmràp samaachík
ฟังก์ชั่นสำหรับสมาชิก

cóngzhàn
从站
slave station
sathǎan-nii rɔɔŋ
สถานีรอง

sathǎan-nii saléep
สถานีสเลฟ

cóngzhóu
从轴
slave axis
kɛɛnsaléep
แกนสเลฟ

cūféng
粗缝
basting
kaan yépsɔ̌i
การเย็บสอย

cuìhuǒ
淬火
hardening
kaan thamhâi khɛ̌ŋ
การทำให้แข็ง

cū jiā gōng
粗加工
rough cutting
kaan tàtyàap
การตัดหยาบ

cúnchǔ chéng xùchóng fù cāozuò
存储程序重复操作
stored program repeat operation
kaan thamŋaansám prookrɛɛm thîi càtkèpwái
การทำงานซ้ำโปรแกรมที่จัดเก็บไว้

cúnchǔ kǎ
存储卡
memory card
káat nùai khwaamcam
การ์ดหน่วยความจำ

cúnchǔ kǎānzhuāngzhāngshù
存储卡安装张数
number of mountable memory cards
camnuan káat nùai khwaamcam thîi chɯ̂ amtɔ̀ɔ dâai
จำนวนการ์ดหน่วยความจำที่เชื่อมต่อได้

cúnchǔ kǎ jiēkǒu mókuài
存储卡接口模块
memory card interface module
moodun chɯ̂ amtɔ̀ɔ káat nùai khwaamcam
โมดุลเชื่อมต่อการ์ดหน่วยความจำ

cúnchǔ kǎ shǐ yòngqíngkuàng
存储卡使用情况
memory card use conditions
ŋɯ̂ ankhǎi kaan cháiŋaan káat nùai khwaamcam
เงื่อนไขการใช้งานการ์ดหน่วยความจำ

cúnchǔ qì
存储器
memory
nùai khwaamcam
หน่วยความจำ

cúnchǔ qì guī gé
存储器规格
memory specifications
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ nùai khwaamcam
ข้อมูลจำเพาะหน่วยความจำ

cúnchǔ qìróngliàng
存储器容量
memory capacity
khwaamcù nùai khwaamcam
ความจุหน่วยความจำ

cúnchǔ qìxuǎnzépiàn
存储器选择片
memory selection chip
kaan lɯ̂ ak nùai khwaamcam yɔ̂i
การเลือกหน่วยความจำย่อย

cún qǔ
存取
access
kaan khâwthɯ̌ ŋ
การเข้าถึง

cún qǔcóngzhàn
存取从站
access slave station
kaan khâwthɯ̌ ŋ sathǎan-nii saléep
การเข้าถึงสถานีสเลฟ

cún qǔdiànlù
存取电路
access circuit
woŋcɔɔn kaan khâwthɯ̌ ŋ
วงจรการเข้าถึง

cún qǔfāng shì
存取方式
access mode
mòot̀ kaan khâwthɯ̌ ŋ
โหมดการเข้าถึง

cún qǔ fànwéi
存取范围
access range
chûaŋ kaan khâwthɯ̌ ŋ
ช่วงการเข้าถึง

cún qǔ kāi guān
存取开关
access switch
sawít kaan khâwthɯ̌ ŋ
สวิตช์การเข้าถึง

cún qǔquán
存取权
access authority, access right
amnâat kaan khâwthɯ̌ ŋ sì tkaan khâwthɯ̌ ŋ
อำนาจการเข้าถึง สิทธิ์การเข้าถึง

cún qǔzhōuqī
存取周期
access cycle
woŋrɔ̂ɔp kaan khâwthɯ̌ ŋ
วงรอบการเข้าถึง

cuò wù
错误
error
khwaam phìtphlâat
ความผิดพลาด

cuò wùbiāo zhì
错误标志
error flag
khrɯ̂ aŋmǎai sadɛɛŋ khwaam phìtphlâat
เครื่องหมายแสดงความผิดพลาด

cuò wùbùxiàn
错误布线
incorrect wiring
kaan dəənsǎaifai mâithùuktɔ̂ŋ
การเดินสายไฟไม่ถูกต้อง

cuò wùfāshēng
错误发生
error occurring
kamlaŋ kə̀ət khwaam phìtphlâat
กำลังเกิดความผิดพลาด

cuò wùfāshēngshí jiān
错误发生时间
error occurred time
weelaa thîi kə̀ət khwaam phìtphlâat
เวลาที่เกิดความผิดพลาด

cuò wùfāshēng zhóu
错误发生轴
Axis in which the error occurred
kɛɛn thîi kə̀ət khwaam phìtphlâat
แกนที่เกิดความผิดพลาด

cuò wùfù wèi
错误复位
error reset
yók-lə̂ək khwaam phìtphlâat
ยกเลิกความผิดพลาด

riisét khwaam phìtphlâat
รีเซ็ตความผิดพลาด

cuò wùfù wèixìnhào
错误复位信号
error reset signal
sǎnyaan yók-lə̂ək khwaam phìtphlâat
สัญญาณยกเลิกความผิดพลาด

cuò wùfù wèizhǐ lìng
错误复位指令
error reset command
khamsàŋ yók-lə̂ək khwaam phìtphlâat
คำสั่งยกเลิกความผิดพลาด

cuò wùgè biéxìn xī càidān
错误个别信息菜单
individual error information menu
meenuu khɔ̂ɔmuun khwaam phìtphlâat tɛ̀ɛlá raaikaan
เมนูข้อมูลความผิดพลาดแต่ละรายการ

cuò wùgòngtōng xìn xī càidān
错误共通信息菜单
common error information menu
meenuu khɔ̂ɔmuun khwaam phìtphlâat thûathûa pai
เมนูข้อมูลความผิดพลาดทั่วๆ ไป

cuò wùjiǎncè
错误检测
error detection
kaan trùathǎa khwaam phìtphlâat
การตรวจหาความผิดพลาด

cuò wùjiǎn chá
错误检查
error check
trùatsɔ̀ɔp khwaam phìtphlâat
ตรวจสอบความผิดพลาด

cuò wù jiěchú
错误解除
error reset
yók-lə̂ək khwaam phìtphlâat
ยกเลิกความผิดพลาด

riisét khwaam phìtphlâat
รีเซ็ตความผิดพลาด

cuò wù jiěchúcàidān
错误解除菜单
error reset menu
meenuu riisét khwaam phìtphlâat
เมนูรีเซ็ตความผิดพลาด

cuò wù jiěchúchù lǐ shí jiān
错误解除处理时间
error reset processing time
weelaa kaan pramuanphǒn kaan riisét khwaam phìtphlâat
เวลาการประมวลผลการรีเซ็ตความผิดพลาด

cuò wù jiěchú xuǎnzé
错误解除选择
error reset selection
kaan lɯ̂ ak riisét khwaam phìtphlâat
การเลือกรีเซ็ตความผิดพลาด

cuò wù jiěchú xuǎnzé càidān
错误解除选择菜单
error reset selection menu
meenuu kaan lɯ̂ ak riisét khwaam phìtphlâat
เมูนการเลือกรีเซ็ตความผิดพลาด

cuò wùjìlù
错误记录
error history
prawàt khwaam phìtphlâat
ประวัติความผิดพลาด

cuò wùjìlù càidān
错误记录菜单
error log menu
meenuu banthɯ́ k khwaam phìtphlâat
เมนูบันทึกความผิดพลาด

cuò wùjìlùxiǎn shì
错误记录显示
error log display
sadɛɛŋ banthɯ́ k khwaam phìtphlâat
แสดงบันทึกความผิดพลาด

cuò wùjìlùyī lǎn biǎo
错误记录一览表
error list
raaikaan khwaam phìtphlâat
รายการความผิดพลาด

cuò wùjìlùyī lǎn biǎo càidān
错误记录一览表菜单
error list menu
meenuu raaikaan khwaam phìtphlâat
เมนูรายการความผิดพลาด

cuò wùjìlù zuìxīn dì zhǐ
错误记录最新地址
Latest error log address
càttham banthɯ́ k khwaam phìtphlâat lâasùt̀̀
จัดทำบันทึกความผิดพลาดล่าสุด

cuò wù pàn duàn
错误判断
Error judgment
kaan tàtsìn khwaam phìtphlâat
การตัดสินความผิดพลาด

cuò wù shūchū
错误输出
error output
áwphút khwaam phìtphlâat
เอาท์พุทความผิดพลาด

cuò wù shū rù
错误输入
incorrect input
inphút mâithùuktɔ̂ŋ
อินพุทไม่ถูกต้อง

cuò wùwúxiàozhàn
错误无效站
error invalid station
sathǎan-nii khwaam phìtphlâat cháimâidâai
สถานีความผิดพลาดใช้ไม่ได้

cuò wù xìn xī
错误信息

error information
error messages

khɔ̂ɔmuun khwaam phìtphlâat
ข้อมูลความผิดพลาด
khɔ̂ɔkhwaam khwaam phìtphlâat
ข้อความความผิดพลาด

cuò wù xìn xī càidān
错误信息菜单
error information menu
meenuu khɔ̂ɔmuun khwaam phìtphlâat
เมนูข้อมูลความผิดพลาด

cuò wùzhuàngtài
错误状态
error status
sathǎaná khwaam phìtphlâat
สถานะความผิดพลาด

cūxiàn
粗线
thick line
sên nǎa
เส้นหนา

dǎ hào zhuāngzhì
打号装置
marking unit
nùai thîi tham khrɯ̂ aŋmǎai
หน่วยที่ทำเครื่องหมาย

dàigài féng
袋盖缝
flap stitch
rɔɔitɔ̀ɔ sùan thîi khayàpkhɯ̂ nloŋ dâai
รอยต่อส่วนที่ขยับขึ้นลงได้

dài jī zhǔ mókuài
待机主模块
standby master module
moodun mɛ̂ɛbɛ̀ɛp kaan pə̀ətkhrɯ̂ aŋ
โมดูลแม่แบบการเปิดเครื่อง

dàiluówén dē
带螺纹的
threaded"́thalú phàan
ทะลุผ่าน

dài mǎ lèi xíng
代码类型
Code type
chanít ráhàt
ชนิดรหัส

dàinǎi guǎndēxiàn wèikāi guān
带氖管的限位开关
limit switch with neon lamp
lɔ̀ɔt nii-ɔɔn phrɔ́ɔmdûai limìt sawít
หลอดนีออนพร้อมด้วยลิมิตสวิตช์

dàisuǒ dìng jiégòu dēānquán ménkāi guān
带锁定结构的安全门开关
guard switch with an interlock
sawít pɔ̂ŋkan phrɔ́ɔm dûai intəəlɔ́k
สวิตช์ป้องกันพร้อมด้วยอินเตอร์ล็อค

dàitào guǎn fēihànjiē duānzǐ
带套管非焊接端子
sleeved solderless terminal, solderless terminal with sleeve
thəəminɔ̂n ráirɔɔichɯ̂ am bɛ̀ɛp miiplɔ̀ɔk / thəəminɔ̂n ráirɔɔichɯ̂ am phrɔ́ɔm plɔ̀ɔk
เทอร์มินอลไร้รอยเชื่อมแบบมีปลอก เทอร์มินอลไร้รอยเชื่อมพร้อมปลอก

dǎ kāi shǒucè
打开手册
Open User's Manual
pə̀ət khûumɯɯ phûuchái
เปิดคู่มือผู้ใช้

dá líndùn jīngtǐguǎn
达林顿晶体管
Darlington transistor
thraansítsatə̂ə daaliŋtân
ทรานซิสเตอร์ดาร์ลิงตัน

dān bù yùn xíng
单步运行
step run
damnəənkaan khântɔɔn
ดำเนินการขั้นตอน

dān bù zhí xíng
单步执行
step execution
kaan damnəənkaan khântɔɔn
การดำเนินการขั้นตอน

dānchùdào féng
单触倒缝
reverse stitching
kaan pàk bɛ̀ɛp yɔ́ɔnklàp
การปักแบบย้อนกลับ

dānchù fā
单触发
one shot
khráŋdiaw
ครั้งเดียว

dānchùshì ānzhuāng
单触式安 装
one-touch mounting
kaan yɯ́ t dûai kaan sǎmphàt khráŋdiaw
การยึดด้วยการสัมผัสครั้งเดียว

dānchùshì lián jiē qì
单触式连接器
one-touch connector
khɔnnéktə̂ə sǎmphàt khráŋdiaw
คอนเนคเตอร์สัมผัสครั้งเดียว

dān cì(one-shot)dìng shí qì shūchū
单次(one-shot)定时器输出
one-shot timer output
áwphút kaan càpweelaa khráŋdiaw
เอาท์พุทการจับเวลาครั้งเดียว

dān duān
单端
single-ended
plaaidiaw
ปลายเดียว

dǎng bǎn kòng zhì
挡板控制
damper control
khûapkhum tua nùaŋ
ควบคุมตัวหน่วง

dǎng bǎnrào zǔ
挡板绕组
damper coil
khɔɔi tua nùaŋ
คอยล์ตัวหน่วง

dāngdì cǎigòu lǜ
当地采购率
local purchase rate
àttraa kaan sɯ́ ɯ thɔ́ɔŋthìn
อัตราการซื้อท้องถิ่น

dāngdìshēng chǎn
当地生产
local production
phǒnphalìt nai thɔ́ɔŋthìn
ผลผลิตในท้องถิ่น

dān gè
单个
individual
raaikaan tɛ̀ɛlá raaikaan
รายการแต่ละรายการ

dǎngkuàidìng wèi kòng zhì
挡块定位控制
contact positioning control
kaan khûapkhum tamnɛ̀ŋ kaan tìttɔ̀ɔ
การควบคุมตำแหน่งการติดต่อ

dāngqiánmùlù
当前目录
current directory
dairékthɔrîi pàtcuban
ไดเร็กทอรี่ปัจจุบัน

dànhuà
氮化
nitriding
kaan chúpkhɛ̌ŋ
การชุบแข็ง

dānjià
单价
unit price
raakhaa tɔ̀ɔ nùai
ราคาต่อหน่วย

dān jiàntiáo jié àn niǔ
单键调节按钮
one-touch adjustment button
pùm pràp dûai kaan sǎmphàt khráŋdiaw
ปุ่มปรับด้วยการสัมผัสครั้งเดียว

dān kuàijíchéng diànlù (MIC)
单块集成电路(MIC)
monolithic IC (MIC)
khanàatyàI ai-sii(em-ai-sii)
ขนาดใหญ่ IC (MIC)

dān piànjī
单片机
microcomputer
maikhroo khɔɔmphiwtə̂ə
ไมโครคอมพิวเตอร์

dānrèn wù
单任务
single task
ŋaandiaw
งานเดียว

dān sè
单色
monochrome
khǎawdam
ขาวดำ

dān sèshíliùjí huī dù
单色16级灰度
16 (grayscale)
sìphòk (kree sakew)
16 (เกรย์สเกล)

dān tíng xiēbǎi xiàn
单停歇摆线
Trapecloid curve
sênkhóoŋ trapékhlɔɔi
เส้นโค้งทราเปคลอยด์

dānwèi
单位
unit
nùai
หน่วย

dānwěnshūchū
单稳输出
one-shot output
áwphút khráŋdiaw
เอาท์พุทครั้งเดียว

dān xiàng mǎdá
单相马达
single-phase motor
mɔɔtə̂ə nɯ̀ ŋ féet
มอเตอร์หนึ่งเฟส

dān xiàngtòu jìng
单向透镜
half mirror
háapmírə̂ə
ฮาล์ฟมิเรอร์

dān xuǎnàn niǔ
单选按钮
radio button
pùm khamsàŋ
ปุ่มคำสั่ง

dān yuángé
单元格
cell size
khanàat sew
ขนาดเซล

dǎochū
导出
export
sòŋ-ɔ̀ɔk
ส่งออก

dào dá quèrèn
到达确认
confirmation of arrival
kaan yɯɯnyan kaan maathɯ̂ ŋ
การยืนยันการมาถึง

dàohuò jiǎn chá
到货检查
receiving inspection
kamlaŋ ráp kaan trùatsɔ̀ɔp
กำลังรับการตรวจสอบ

dāo jù
刀具
cutter
kháttə̂ə
คัทเตอร์

dǎo rù
导入
import
namkhâw
นำเข้า

dǎo tǐ
导体
conductor
tua nam
ตัวนำ

dǎo tōngdiànyā
导通电压
on voltage
rɛɛŋdanfaifáa mɯ̂ a pə̀ət
แรงดันไฟฟ้าเมื่อเปิด

dàqìyā
大气压
atmospheric pressure
rɛɛŋdan banyaakàat
แรงดันบรรยากาศ

dǎ yìn
打印
print
phim
พิมพ์

print out
phɛ̀nphim
แผ่นพิมพ์

dǎ yìn biāotídēnglù
打印标题登录
print title entry
raaikaan chɯ̂ ɯ kaan phim
รายการชื่อการพิมพ์

dā zǎi
搭载
piggyback
aasǎi paidûai
อาศัยไปด้วย

děng dài fúdù
等待幅度
wait band
ráyá weelaa kaan rɔɔ
ระยะเวลาการรอ

děng dàishí jiān
等待时间
standby time
weelaa sùan thîi rɔɔ pə̀ətkhrɯ̂ aŋ
เวลาส่วนที่รอเปิดเครื่อง

dēngfù zǎi
灯负载
lamp load
lòot thîi pen lɔ̀ɔtfai
โหลดที่เป็นหลอดไฟ

děngjí
等级
class
chán
ชั้น

rank
andàp
อันดับ

dēngjì
登记
register
loŋthabian
ลงทะเบียน

dēngjìbiāo zhì
登记标志
register mark
khrɯ̂ aŋmǎai loŋthabian
เครื่องหมายลงทะเบียน

děnglízǐzhǎngshàng túxíngbiānchéng qì
等离子掌上图形编程器
plasma hand-held graphic programmer
prookrɛmmə̂ə kráapfìk phláatsamâa bɛ̀ɛp phókphaa
โปรแกรมเมอร์กราฟิกพลาสมาแบบพกพา

dēnglù
登录
login
khâwsùu rábòp
เข้าสู่ระบบ

dēnglùguǎnlǐ
登录管理
login management
kaan càtkaan kaan khâwsùu rábòp
การจัดการการเข้าสู่ระบบ

dēnglù kǒu lìng rèn zhèng
登录口令认证
login password authentication
kaan trùatsɔ̀ɔp khwaamthùuktɔ̂ŋ ráhàtphàan kaan khâwsùu rábòp
การตรวจสอบความถูกต้องรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบ

dēnglùmíngchēng
登录名称
log-in name
chɯ̂ ɯ kaan khâwsùu rábòp, chɯ̂ ɯ lɔ́k-in
ชื่อการเข้าสู่ระบบ, ชื่อล็อคอิน

dēnglù rèn zhèng
登录认证
login authentication
kaan trùatsɔ̀ɔp khwaamthùuktɔ̂ŋ kaan khâwsùu rábòp
การตรวจสอบความถูกต้องการเข้าสู่ระบบ

dēnglùyònghù xìn xī
登录用户信息
login user information
khɔ̂ɔmuun phûuchái thîi khâwsùu rábòp
ข้อมูลผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ

děngsù
等速
constant
khoŋthîi
คงที่

děngsù sǎo miáo
等速扫描
constant scan
sakɛɛn khâakhoŋthîi
สแกนค่าคงที่

diàn chí
电池
battery
bɛ̀ttəərîi
แบตเตอรี่

diàn chíbèifènshí jiān
电池备份时间
battery backup time
weelaa kaan sǎmrɔɔŋ bɛ̀ttəərîi
เวลาการสำรองแบตเตอรี่

diàn chí diànliàng bùzú
电池电量不足
battery low
bɛ̀ttəərîi ɔ̀ɔn
แบตเตอรี่อ่อน

diàn chí diànliàng bùzú suǒcún
电池电量不足锁存
battery low latch
khoŋkhâa bɛ̀ttəərîi ɔ̀ɔn
คงค่าแบตเตอรี่อ่อน

diàn chí diànyā
电池电压
battery voltage
rɛɛŋdanfaifáa bɛ̀ttəərîi
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่

diàn chí diànyābùzú
电池电压不足
battery voltage drop
rɛɛŋdanfaifáa bɛ̀ttəərîi tòk
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ตก

diàn chí diànyuán
电池电源
battery power
phalaŋŋaan bɛ̀ttəərîi
พลังงานแบตเตอรี่

diàn chíguī gé
电池规格
battery specifications
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ bɛ̀ttəərîi
ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่

diàn chí hé
电池盒
battery holder
thîiyɯ́ t bɛ̀ttəərîi
ที่ยึดแบตเตอรี่

diàn chí jiǎn chá
电池检查
battery check
trùatsɔ̀ɔp bɛ̀ttəərîi
ตรวจสอบแบตเตอรี่

diàn chí lián jiē qì
电池连接器
battery connector
khûatɔ̀ɔ bɛ̀ttəərîi
ขั้วต่อแบตเตอรี่

diàn chí lián jiē qì yǐn jiǎo
电池连接器引脚
battery connector pin
khěm khûatɔ̀ɔ bɛ̀ttəərîi
เข็มขั้วต่อแบตเตอรี่

diàn chínèizhìshèbèi
电池内置设备
device with built-in battery
ùppakɔɔn thîimii bɛ̀ttəərîi nai tua
อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ในตัว

diàn chíshǐ yòngdù
电池使用度
amount of battery consumption
camnuan kaan chái bɛ̀ttəərîi
จำนวนการใช้แบตเตอรี่

diàn chí shòumìng
电池寿命
battery life
aayú bɛ̀ttəərîi
อายุแบตเตอรี่

diàn chí xiàn zhì
电池限制
battery regulation
kaan khûapkhum bɛ̀ttəərîi
การควบคุมแบตเตอรี่

diàn chí yè
电池液
battery fluid
khɔ̌ɔŋlěew nai bɛ̀ttəərîi
ของเหลวในแบตเตอรี่

diàn chí zhuàngtài
电池状态
battery power condition
saphâap phalaŋŋaan khɔ̌ɔŋ bɛ̀ttəərîi
สภาพพลังงานของแบตเตอรี่

diàncí gǎn yìng
电磁感应
electromagnetic induction
tua nìawnam mɛ̂ɛlèk faifáa
ตัวเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

diàncíjìdiànqì
电磁继电器
electromagnetic relay
riilee mɛ̂ɛlèk faifáa
รีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้า

diàncí kāi guān
电磁开关
electromagnetic switch
sawít mɛ̂ɛlèk faifáa
สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า

diàncí zhì dòngqì
电磁制动器
electromagnetic brake
brèek mɛ̂ɛlèk faifáa
เบรคแม่เหล็กไฟฟ้า

diān dǎo
颠倒
bottom up
càak lâaŋ khɯ̂ n bon
จากล่างขึ้นบน

diàn gǎn
电感
inductance
tua nìawnam
ตัวเหนี่ยวนำ

diàn gǎn qì
电感器
inductor
tua nam krasɛ̌ɛfaifáa
ตัวนำกระแสไฟฟ้า

diǎn hàn
点焊
spot weld
kaan chɯ̂ am faifáa bɛ̀ɛp cùt
การเชื่อมไฟฟ้าแบบจุด

diànhé
电荷
electric charge
pracù faifáa
ประจุไฟฟ้า

diànhébèng
电荷泵
charge pump
pám cháat
ปั๊มชาร์จ

diànhúfàngdiàn
电弧放电
arc discharge
kaan plɔ̀i krasɛ̌ɛ faifáa áak
การปล่อยกระแสไฟอาร์ค

diànhúgéduàn
电弧隔断
arc barrier
tuapɔ̂ŋkan áak
ตัวป้องกันอาร์ค

diànhúgéduànxíngjìdiànqì
电弧隔断型继电器
relay with arc barrier
rii-lee phrɔ́ɔm dûai tuapɔ̂ŋkan áak
รีเรย์พร้อมด้วยตัวป้องกันอาร์ค

diànjí
电极
electrode
khûa faifáa
ขั้วไฟฟ้า

diànjī
电机
motor
mɔɔtə̂ə
มอเตอร์

diǎnjī
点击
click
khlík
คลิก

diànjī guò fù zǎi tiào zhá
电机过负载跳闸
(diànzǐ guò diàn liúbǎo hù)
(电子过电流保护)
motor overload rejection (electronic thermal)
kaan patisèet kaan oowə̂əlòot khɔ̌ɔŋ mɔɔtə̂ə
การปฏิเสธการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์ (อุณหภูมิไฟฟ้า)

diànjījí shù
电机极数
motor pole number
camnuan khûa mɔɔtə̂ə
จำนวนขั้วมอเตอร์

diànjí tàntóu
电极探头
electrode probe
hǔatrùat khûa faifáa
หัวตรวจขั้วไฟฟ้า

diànjīzhóuhuànsuànfù zǎi guànxìng
电机轴换算负载惯性
load inertia moment to motor shaft
moomén rɛɛŋchɯ̀ ai kaan lòot thîi kratham tɔ̀ɔ kɛɛn mɔɔtə̂ə
โมเมนต์แรงเฉื่อยการโหลดที่กระทำต่อแกนมอเตอร์

diànjīzhóuhuànsuànfù zǎi zhuàn jǔ
电机轴换算负载转矩
load torque to motor shaft
rɛɛŋbìt kaan lòot thîi kratham tɔ̀ɔ kɛɛn mɔɔtə̂ə
แรงบิดการโหลดที่กระทำต่อแกนมอเตอร์

diànjīzhuànshù
电机转数
motor speed
khwaamrew mɔɔtə̂ə
ความเร็วมอเตอร์

diànkàngqì
电抗器
reactors
rii-ɛ́ktə̂ə
รีแอคเตอร์

diàn lǎn
电缆
cable
sǎai
สาย

diàn lǎnguī gé
电缆规格
cable specifications
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ sǎai
ข้อมูลจำเพาะสาย

diàn lǎn jiǎn
电缆剪
cable cutter
kháttə̂ə sǎai
คัทเตอร์สาย

diàn liú
电流

current
Galvano

krasɛ̌ɛ faifáa
กระแสไฟฟ้า
kanwanôo
Galvano

diàn liú huán
电流环
current loop
woŋr̂ɔɔp pàtcuban
วงรอบปัจจุบัน

diàn liú jì
电流计
ammeter
mâatwát krasɛ̌ɛ faifáa
มาตรวัดกระแสไฟฟ้า

diànlù bǎn ānzhuāng
电路板安 装
PC board implementation process
krabuankaan damnəənkaan bɔ̀ɔt phii-sii
กระบวนการดำเนินการบอร์ด PC

diànlù jiégòu
电路结构
circuit structure
khrooŋsâaŋ woŋcɔɔn
โครงสร้างวงจร

diàn nǎo děngjí
电脑等级
computer level
rádàp khɔmphiwtə̂ə
ระดับคอมพิวเตอร์

diànpiàn
垫片
gasket
paken
ปะเก็น

diànqiáo
电桥
bridge
brìt
บริดจ์

diànquān
垫圈
washer
wɛ̌ɛn
แหวน

diànróng fǎnkuì
电容反馈
capacitor feedback
phǒnsathɔ́ɔnklàp khɔ̌ɔŋ tua kèp pracùfaifáa
ผลสะท้อนกลับของตัวเก็บประจุไฟฟ้า

diànróngqì
电容器
condenser
khrɯ̂ aŋ khûapnɛ̂n
เครื่องควบแน่น

diànróngqì bèifèn
电容器备份
capacitor backup
tua kèp pracù sǎmrɔɔŋ
ตัวเก็บประจุสำรอง

diànróngqǐdòng
电容启动
capacitor start
kaan rə̂əmtôn dûai tua kèp pracù
การเริ่มต้นด้วยตัวเก็บประจุ

diànróngqì zài shēngzhì dòng
电容器再生制动
capacitor regeneration
kaan sâaŋ phalaŋŋaan khɯ̂ nmài khɔ̌ɔŋ tua kèp pracùfaifáa
การสร้างพลังงานขึ้นใหม่ของตัวเก็บประจุไฟฟ้า

diànróngxíng
电容型
capacitance type
chanít kaanpracù krasɛ̌ɛfaifáa
ชนิดการประจุกระแสไฟฟ้า

diànróng yùn zhuǎnshì diànjī
电容运转式电机
capacitor operation type motor
mɔɔtə̂ə chanít thîimii kaan thamŋaan khɔ̌ɔŋ tua kèp pracùfaifáa
มอเตอร์ชนิดที่มีการทำงานของตัวเก็บประจุ

diǎn shèzhì yī lǎn biǎo
点设置一览表
point table
taaraaŋ chíi
ตารางชี้

diàn wèi
电位
potential
sàkkaýaphâap
ศักยภาพ

diànxiàn
电线
wire
sǎaifai
สายไฟ

diànyā
电压
voltage
rɛɛŋdanfaifáa
แรงดันไฟฟ้า

diànyābiǎo
电压表
voltmeter
khrɯ̂ aŋwát rɛɛŋdanfaifáa
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า

diànyāfēng zhí
电压峰值
peak voltage
rɛɛŋdanfaifáa sǔuŋsùt
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด

diànyā shūchū
电压输出
voltage output
áwphút rɛɛŋdanfaifáa
เอาท์พุทแรงดันไฟฟ้า

diànyǒngkàngrǎo dùENliù yī líng líng líng -sì -wǔ
电涌抗扰度EN 610 0 0- 4 - 5
Surge immunity EN61000-4-5
kaan tâanthaan rɛɛŋdanfaifáa kəən en hòkmɯ̀ ɯnnɯ̀ ŋphan-sìi-hâa
การต้านทานแรงดันไฟฟ้าเกิน EN61000-4-5

diànyǒngyì zhì qì
电涌抑制器
surge killer
tua kamcàt tua rɛɛŋdanfaifáa kəən
ตัวกำจัดแรงดันไฟฟ้าเกิน

diànyuán
电源
power
kamlaŋ
กำลัง

diànyuándēng
电源灯
power lamp
fai sadɛɛŋ sathǎaná kaan pə̀ətkhrɯ̂ aŋ
ไฟแสดงสถานะการเปิดเครื่อง

diànyuándiànyā
电源电压
power supply voltage
rɛɛŋdanfaifáa khɔ̌ɔŋ lɛ̀ŋ càaifai
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ

diànyuánèrchónghuàkuò zhǎnjī bǎn mókuài
电源二重化扩展基板模块
redundant power extension base module
moodun thǎan khayǎai phalaŋŋaan sùansám
โมดูลฐานขยายพลังงานส่วนซ้ำ

diànyuánèrchónghuàzhǔ jī bǎn mókuài
电源二重化主基板模块
redundant power main base module
moodun làk khɔ̌ɔŋ phalaŋŋaan sùannáam
โมดูลหลักของพลังงานส่วนน้ำ

diànyuánlián jiē qì
电源连接器
power connector
tua tɔ̀ɔ kamlaŋ
ตัวต่อกำลัง

diànyuánrǒngyújī bǎn
电源冗余基板
redundant power supply base module
moodun thǎan càai phalaŋŋaan sùansám
โมดูลฐานจ่ายพลังงานส่วนซ้ำ

diànyuánrǒngyúxìtǒngyòng kuò zhǎnjī bǎn
电源冗余系统用扩展基板
extension base module for redundant power supply system
moodun khayǎai sǎmràp lɛ̀ŋ càaisám
โมดูลขยายสำหรับแหล่งจ่ายซ้ำ

diànyuánrǒngyúxìtǒngyòng zhǔ jī bǎn
电源冗余系统用主基板
main base module for redundant power supply system
moodun klaaŋ sǎmràp lɛ̀ŋ càaisám
โมดูลกลางสำหรับแหล่งจ่ายซ้ำ

diànyuán shèbèi róngliàng
电源设备容量
power supply capacity
khwaam sǎamâat khɔ̌ɔŋ lɛ̀ŋ càaifai
ความสามารถของแหล่งจ่ายไฟ

diàn yūn fàngdiàngù huà
电晕放电固化
corona discharge
kaan plɔ̀i sanǎam phalaŋŋaan khooloonâa
การปล่อยสนามพลังงานโคโรนา

diànzǐ chǐlún
电子齿轮
Electronic gear
kia faifáa
เกียร์ไฟฟ้า

diǎnzìduànmíng
点字段名
dot field name
chɔ̂ŋwâaŋ sǎmràp sài chɯ̂ ɯ bon cùt
ช่องว่างสำหรับใส่ชื่อบนจุด

diànzǐjì shù qì
电子计数器
electronic counters
tua náp bɛ̀ɛp faifáa
ตัวนับแบบไฟฟ้า

diànzǐxíng
电子型
electronic type
chanìt faifáa
ชนิดไฟฟ้า

diànzǔ
电阻
resistance
khwaam tâanthaan
ความต้านทาน

diànzǔfù zǎi
电阻负载
resistance load
lò̀ot khwaam tâanthaan
โหลดความต้านทาน

diào chē
吊车
Crane
pâncà̀n
ปั้นจั่น

diào gōu
钓钩
hook, latch, projection
khɔ̌ɔkìaw, lɛ́t, kaan chǎai
ขอเกี่ยว, แลตช์, การฉาย

diàoyòng
调用
call
rîak
เรียก

diàoyòngzǐlìchéng
调用子例程
subroutine call
rîak sàp ruuthiin
เรียกซับรูทีน

diàoyòngzǐlìchéngchéng xùmìnglìng
调用子例程程序命令
subroutine program call instruction
khamsàŋ kaan rîak prookrɛɛm sàp ruuthiin
คำสั่งการเรียกโปรแกรมซับรูทีน

diéjiā chuāngkǒu
叠加窗口
superimpose window
nâatàaŋ phə̂ətəəm
หน้าต่างเพิ่มเติม

dìfāng huà
地方化
localization
kaan plɛɛ pen phaasǎa thɔ́ɔŋthìn
การแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

dìjiǎn
递减
decrement
kaan lótloŋ
การลดลง

dìng dānchù lǐ
定单处理
order processing
khântɔɔn kaan ráp ɔɔdə̂ə
ขั้นตอนการรับออเดอร์

dìng dān shēng chǎn
定单生产
production to the order
phalìt taam ɔɔdə̂ə
การผลิตตามออเดอร์

dìng dān zǔzhuāng
定单组 装
assembly to the order
prakɔ̀ɔp chínŋaan taam ɔɔdə̂ə
ประกอบชิ้นงานตามออเดอร์

dìngdiǎn shèbèi
定点设备
pointing device
ùppakɔɔn chíi
อุปกรณ์ชี้

dìng é
定额
quota
khootâa
โควต้า

dǐng gài
顶盖
Header
sùantôn
ส่วนต้น

dǐng gài bù
顶盖部
header
sùantôn
ส่วนต้น

dìng huò
订货
order
khamsàŋ
คำสั่ง

dìng huòzhì jiāo huò dē shí jiān
订货至交货的时间
lead time
weelaa thîi chái
เวลาที่ใช้

dìngjù tuījìn
定距推进
fixed-feed
kaan pɔ̂ɔn bɛ̀ɛp kamnòt taaitua
การป้อนแบบกำหนดตายตัว

dìngjù tuījìn kòng zhì
定距推进控制
fixed feeding control
kaan khûapkhum kaan pɔ̂ɔn bɛ̀ɛp kamnòt taaitua
การควบคุมการป้อนแบบกำหนดตายตัว

dìngqījiǎn chá
定期检查
periodic inspection
kaan trùatsɔ̀ɔp taam rayáweelaa thîi kamnòt
การตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด

dìng shí
定时
timing
caŋwà
จังหวะ

dìng shíkāi guān
定时开关
time switch
sawít weelaa
สวิตช์เวลา

DINguǐdào
DIN轨道
DIN rail
raaŋ dii-ai-en
ราง DIN

dìng wèi
定位

in-position
positioning

tamnɛ̀ŋkhâw
ตำแหน่งเข้า
kaan kamnòt tamnɛ̀ŋ
การกำหนดตำแหน่ง

dìng wèibǎn
定位板
locator plate
phɛ̀n kamnò̀t tamnɛ̀ŋ
แผ่นกำหนดตำแหน่ง

dìng wèifànwéi
定位范围
in-position range
chûaŋ tamnɛ̀ŋkhâw
ช่วงตำแหน่งเข้า

dìng wèi jiǎncè
定位检测
position detection
kaan trùathǎa tamnɛ̀ŋ
การตรวจหาตำแหน่ง

dìng wèi kòng zhì
定位控制
position control
khûapkhum tamnɛ̀ŋ
ควบคุมตำแหน่ง

dìng wèishèzhìshí jiān
定位设置时间
position setting time
weelaa kaan tâŋlkhâa tamnɛ̀ŋ
เวลาการตั้งค่าตำแหน่ง

dìng wèi xiǎng yìng shí jiān
定位响应时间
in-position response time
weelaa kaan tɔ̀ɔpsanɔ̌ɔŋ tamnɛ̀ŋkhâw
เวลาการตอบสนองตำแหน่งเข้า

dìng wèixìnhào
定位信号
in-position signal
sǎnyaan tamnɛ̀ŋkhâw
สัญญาณตำแหน่งเข้า

dìngxiàngcuò wù
定向错误
orientation fault
pâwmǎai phìtphlâat
เป้าหมายผิดพลาด

dìngxiàng kòng zhì
定向控制
orientation control
kaan khûapkhum taam pâwmǎai
การควบคุมตามเป้าหมาย

dìngxiàng qíngkuàng
定向情况
orient status
sathǎaná kaan kamnòt pâwmǎai
สถานะการกำหนดเป้าหมาย

dìngxiàngwán chéng
定向完成
orientation completed
kaan thamŋaan taam pâwmǎai sètsîn
การทำงานตามเป้าหมายเสร็จสิ้น

dìngxiàngyùn xíng
定向运行
orientation operation
kaan thamŋaan taam pâwmǎai
การทำงานตามเป้าหมาย

dìngxiàngzhǐ lìng
定向指令
orientation command
khamsàŋ kamnòt pâwmǎai
คำสั่งกำหนดเป้าหมาย

dìng zhì dà guī mójíchéng diànlù
定制大规模集成电路
custom LSI
ɛɛw-éet-ai bɛ̀ɛp kamnòt eeŋ
LSI แบบกำหนดเอง

dìng zhìpǐn
定制品
customized product
phalìttaphan bɛ̀ɛp kamnòt eeŋ
ผลิตภัณฑ์แบบกำหนดเอง

dìngzǐ tiěxīn
定子铁芯
stator core
kɛɛn sateetə̂ə
แกนสเตเตอร์

dǐ pán
底盘
chassis
tua thǎŋ
ตัวถัง

dīsù
低速
low
tàm
ต่ำ

dī wēnyīn jíyíngguāng guǎn
低温阴极荧光管
cold cathode fluorescent tube
lɔ̀ɔt fluu-oo-réetsén khûalóp yen
หลอดฟลูโอเรสเซนขั้วลบเย็น

dǐxiàn
底线
bobbin thread
sǎai bɔ́pbîn
สายบอบบิน

dìyīshùn tàizào shēng
第一瞬态噪音
first transient noise
khlɯ̂ ɯn rópkuan chûakhanà lamdàp rɛ̂ɛk
คลื่นรบกวนชั่วขณะลำดับแรก

dìyī yōu xiān huà miàn
第一优先画面
first preferred screen
nâacɔɔ thîi tɔ̂ŋkaanchái raaikaan rɛ̂ɛk
หน้าจอที่ต้องการใช้รายการแรก

dì zhǐ
地址
address
ɛtdréet
แอดเดรส

dì zhǐ biǎo shì
地址表示
address notation
ɛtdréet mǎaihèet
แอดเดรสหมายเหตุ

dì zhǐ dìjiǎnfāngxiàng
地址递减方向
address decreasing direction
ɛtdréet thíthaaŋ kaanlót
แอดเดรสทิศทางการลด

dì zhǐ dìzēngfāngxiàng
地址递增方向
address increasing direction
ɛtdréet thíthaaŋ kaanphə̂əm
แอดเดรสทิศทางการเพิ่ม

dòng tàicúnchǔ qì
动态存储器
dynamic memory, DRAM
nùaikhwaamcam dainamìk, dii-rɛm
หน่วยความจำไดนามิก, DRAM

dòng tàifànwéi
动态范围
dynamic range
chûaŋ dainamìk
ช่วงไดนามิก

dòng tàisǎo miáo
动态扫描
dynamic scan
sakɛɛn bɛ̀ɛp dainamìk
สแกนแบบไดนามิก

dòng tàisǎo miáo shū rùmókuài
动态扫描输入模块
dynamic scan input module
moodun inphút kaan sakɛɛn dainamìk
โมดูลอินพุทการสแกนไดนามิก

dòng tàisǎo miáo shū rù shūchū mókuài
动态扫描输入输出模块
dynamic scan I/O module
moodun ai/oo kaan sakɛɛn dainamìk
โมดูล I/O การสแกนไดนามิก

dòng tàishūchū mókuài
动态输出模块
dynamic output module
moodun áwphút dainamìk
โมดูลเอาท์พุทไดนามิก

dòng tàishū rùmókuài
动态输入模块
dynamic input module
moodun inphút dainamìk
โมดูลอินพุทไดนามิก

dòng tài tèxìng
动态特性
dynamic characteristics
khunnaláksanà dainaamìk
คุณลักษณะไดนามิค

dòng tài túbiǎo
动态图表
timing chart
caŋwà kaan thamŋaan
จังหวะการทำงาน

dòng tài túbiǎoxíng shìshū rù
动态图表形式输入
timing chart format input
inphút rûupbɛ̀ɛp phɛ̌ɛnphuum kaan càpweelaa
อินพุทรูปแบบแผนภูมิการจับเวลา

dòng tàizhì dòngqì
动态制动器
dynamic brake
dainamìk brèek
ไดนามิกเบรค

dòng tàizhì dòngqìlián suǒ
动态制动器联锁
Dynamic brake interlock
intəəlɔ́k brèek dainamìk
อินเตอร์ล็อคเบรคไดนามิก

dòng zuò
动作

action
operation

kaan damnəənkaan
การดำเนินการ
kaan thamŋaan
การทำงาน

DOS/V jìsuànjī
DOS/V计算机
IBM-PC/AT-compatible personal computer
khɔmphiwtə̂ə sùanbùkkhon thîi khâwkan dâai kàp ai-bii-em-phii-sii/ee-thii
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เข้ากันได้กับ IBM-PC/AT

D-SUB jiǔ zhēn
D-SUB9针
D-sub 9-pin
dii-sàb kâaw khěm
D-sub 9 เข็ม

duàn

segment
sùan
ส่วน

duàncháng dù
段长度
segment length
khwaamyaaw sùan
ความยาวส่วน

duàn kāi diànyā
断开电压
off voltage
rɛɛŋdanfaifáa mɯ̂ a pə̀ət
แรงดันไฟฟ้าเมื่อปิด

duàn kāiyánshí dìng shí qì
断开延时定时器
off-delay timer
tua càpweelaa nùaŋ kaan pìt
ตัวจับเวลาหน่วงการปิด

duān kǒu
端口
port
phɔ̀ɔt
พอร์ท

duān kǒuhào
端口号
port number
mǎailêek phɔ̀ɔt
หมายเลขพอร์ท

duān kǒu yìng shèI/O
端口映射I/O
port-mapped I/O
phɔ̀ɔt mɛ́p ai/oo
พอร์ทแมพ I/O

duǎnlù
短路
short, short circuit
chɔ́t, látwoŋcɔɔn
ช็อต, ลัดวงจร

short-circuiting
kaan látwoŋcɔɔn
การลัดวงจร

duàn shùshèzhì lián jiē qì
段数设置连接器
base number setting connector
tua tɔ̀ɔ sǎmràp tâŋkhâa lêekthǎan
ตัวต่อสำหรับตั้งค่าเลขฐาน

duànxiàn
断线
wire disconnection
kaan thɔ̀ɔt sǎai kheebə̂ən
การถอดสายเคเบิล

duànxiàn bào jǐng shūchū
断线报警输出
cable disconnection alarm output
áwphút tɯan mɯ̂ a sǎaitɔ̀ɔ lùt
เอาท์พุทเตือนเมื่อสายต่อหลุด

duānzǐ
端子
terminal
thəəminɔ̂n
เทอร์มินอล

khûatɔ̀ɔ
ขั้วต่อ

duānzǐ jiēkǒu mókuài
端子接口模块
terminal interface module
moodun intəəféet thəəminɔ̂n
โมดูลอินเทอร์เฟซเทอร์มินอล

duānzǐmókuài
端子模块
terminal module
moodun thəəminɔ̂n
โมดูลเทอร์มินอล

duānzǐ tái
端子台
terminal block
klɔ̀ŋ khûatɔ̀ɔ
กล่องขั้วต่อ

duānzǐ tái zhuǎn huànmókuài
端子台转换模块
terminal block converter module
moodun tuaplɛɛŋ klɔ̀ŋ khûatɔ̀ɔ
โมดูลตัวแปลงกล่องขั้วต่อ

dú chū
读出
read out
àan
อ่าน

duì bǐdù
对比度
contrast
khwaamtɛ̀ɛktàaŋ
ความแตกต่าง

duì bǐdùtiáozhěng
对比度调整
contrast setting
kaan tâŋkhâa khwaamtɛ̀ɛktàaŋ
การตั้งค่าความแตกต่าง

duì bǐdùtiáozhěngcàidān
对比度调整菜单
Contrast menu
meenuu khwaamtɛ̀ɛktàaŋ
เมนูความแตกต่าง

duīduǒ jī
堆垛机
stacker
khrɯ̂ aŋ yókkhɔ̌ɔŋ
เครื่องยกของ

duìhuà kuàng
对话框
dialog box
klɔ̀ŋ dai-a-lɔ̀k
กล่องไดอะล็อก

duì qí
对齐
align to position
càt hâi troŋ tamnɛ̀ŋ
จัดให้ตรงตำแหน่ง

duì xiàng
对象
object
wát-thù, ɔ́pcèk
วัตถุ, ออปเจ็กต์

duì xiàng jiǎo běn
对象脚本
object script
khamsàŋ ɔ́pcèk
คำสั่งออปเจ็กต์

duì yìngbiāozhǔn
对应标准
corresponding standards
mâattathǎan
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

duì yúkěbiānchéng kòng zhì qìdē fènpèi
对于可编程控制器的分配
programmable controller assignment
kaan mɔ̂ɔpmǎai tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
การมอบหมายตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้

dúkǎqì
读卡器
card reader
tua àankáat
ตัวอ่านการ์ด

dúlì dān jī
独立单机
stand-alone
tâŋdìaw
ตั้งเดี่ยว

dúlì shǐ yòng
独立使用
stand-alone use
kaan cháiŋaan bɛ̀ɛp yɛ̂ɛkdìaw
การใช้งานแบบแยกเดี่ยว

duōCPUcānshù
多CPU参数
multiple CPU parameter
phaaraamitə̂ə sii-phii-yuu lǎai tua
พารามิเตอร์ CPU หลายตัว

duōCPUgāo sù zhǔ jī bǎn mókuài
多CPU高速主基板模块
multiple CPU high speed main base module
moodun thǎanklaaŋ sǎmràp sii-phii-yuu khwaamrew sǔuŋ lǎai tua
โมดูลฐานกลางสำหรับ CPU ความเร็วสูงหลายตัว

duōCPU gòngxiǎngcúnchǔ qì
多CPU共享存储器
multiple CPU shared memory
nùai khwaamcam rûam sii-phii-yuu lǎai tua
หน่วยความจำร่วม CPU หลายตัว

duōCPU gòngxiǎng ruǎnyuánjiàn
多CPU共享软元件
cyclic transmission area device
ùppakɔɔn phɯ́ ɯnthîi kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun bɛ̀ɛp won
อุปกรณ์พื้นที่การส่งข้อมูลแบบวน

duōCPU jiān gāo sùtōng xìncúnchǔ qì
多CPU间高速通信存储器
multiple CPU high speed transmission memory
nùai khwaamcam kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun sii-phii-yuu khwaamrew sǔuŋ lǎai tua
หน่วยความจำการส่งข้อมูล CPU ความเร็วสูงหลายตัว

duōCPU jiān gāo sùtōng xìn qū
多CPU间高速通信区
multiple CPU high speed transmission area
phɯ́ ɯnthîi kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun sii-phii-yuu khwaamrew sǔuŋ lǎai tua
พื้นที่การส่งข้อมูล CPU ความเร็วสูงหลายตัว

duōCPU jiān gāo sùtōng xìn zhuān yòngmìnglìng
多CPU间高速通信专用命令
multiple CPU high-speed transmission dedicated instruction
khamsàŋ sǎmràp kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun sii-phii-yuu khwaamrew sǔuŋ lǎai tua
คำสั่งสำหรับการส่งข้อมูล CPU ความเร็วสูงหลายตัว

duōCPU jiān gāo sùzǒngxiàn
多CPU间高速总线
multiple CPU high speed bus
bát khwaamrew sǔuŋ sii-phii-yuu lǎai tua
บัสความเร็วสูง CPU หลายตัว

duōCPU jiān gāo sùzǒngxiàn duì yīng
多CPU间高速总线对应
zhuān yòng zhǐ lìng
专用指令
dedicated instruction of multiple CPU high speed bus
khamsàŋ sǎmràp bát khwaamrew sǔuŋ sii-phii-yuu lǎai tua
คำสั่งสำหรับบัสความเร็วสูง CPU หลายตัว

duōCPU jiān shí zhōng tóngbù
多CPU间时钟同步
multiple CPU clock synchronization
kaan siŋkhroonái naalikaa sii-phii-yuu lǎai tua
การซินโครไนซ์นาฬิกา CPU หลายตัว

duōCPU jiāntóngbùzhōng duàn
多CPU间同步中断
multiple CPU synchronous interrupt
kaan siŋkhroo sii-phii-yuu lǎai tua thùuk rópkuan
การซิงโคร CPU หลายตัวถูกรบกวน

duōCPU jiāntōng xìn zhuān yòngmìnglìng
多CPU间通信专用命令
multiple CPU transmission dedicated instruction
khamsàŋ sǎmràp kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun sii-phii-yuu lǎai tua
คำสั่งสำหรับการส่งข้อมูล CPU หลายตัว

duōCPU jiānzìdòngshuā xīn qū
多CPU间自动刷新区
multiple CPU auto refresh area
phɯ́ ɯnthîi riifréet àttanoomát sii-phii-yuu lǎai tua
พื้นที่รีเฟรชอัตโนมัติ CPU หลายตัว

duōCPU tóngbùqǐdòng
多CPU同步启动
multiple CPU synchronized boot-up
kaan siŋkhroonái búut sii-phii-yuu lǎai tua
การซิงโครไนซ์บู๊ท CPU หลายตัว

duōCPU xìtǒng
多CPU系统
multiple CPU systems
rábòp sii-phii-yuu lǎai tua
ระบบ CPU หลายตัว

duōCPU xìtǒngzhuān yòngmìnglìng
多CPU系统专用命令
multiple CPU system dedicated instruction
khamsàŋ sǎmràp rábòp sii-phii-yuu lǎai tua
คำสั่งสำหรับระบบ CPU หลายตัว

duō diǎntōng xìn
多点通信
multidrop link
líŋ mantì drɔ̀p
ลิงค์มัลติดรอป

duō diǎnxíngchéng xù shèzhì qì
多点型程序设置器
Multi-Point Program Setter
tuatâŋkhâa prookrɛm lǎaicùt
ตัวตั้งค่าโปรแกรมหลายจุด

duō fāngjī huà héwù
多芳基化合物
polyarylate
phooliiyariilèet
โพลียารีเลท

duō gōngnéng
多功能
multi-function
lǎai faŋchân
หลายฟังก์ชั่น

duōrèn wù
多任务
multi-tasks
lǎai ŋaan
หลายงาน

duōshùjué dìngxìtǒng
多数决定系统
majority vote system
rábòb wòot sùanyài
ระบบโหวตส่วนใหญ่

duō xiàngmài chōng
多相脉冲
multi-phase pulse
phátlǎaiféet
พัลส์หลายเฟส

duò xìngqìtǐ
惰性气体
inert gas
káat chɯ̀ ai
ก๊าซเฉื่อย

duō zhàndiǎn(cóngzhàn)
多站点(从站)
multi-drop (slave)
mantì drɔ̀p (saléep)
มัลติดรอป (สเลฟ)

duō zhàntōng xìn wǎng luò lián jiē mókuài
多站通信网络连接模块
multidrop link module
moodun líŋ mantì drɔ̀p
โมดูลลิงค์มัลติดรอป

dúqǔmùlù /wén jiàn xìn xī
读取目录/文件信息
directory/file information read
kaan àan khɔ̂ɔmuun faai/sǎanrábòp
การอ่านข้อมูลไฟล์/สารบบ

dúqǔ wén jiàn xìn xīyī lǎn biǎo
读取文件信息一览表
file information table read
àan taaraaŋ khɔ̂ɔmuun faai
อ่านตารางข้อมูลไฟล์

D zhǒngjiē dì
D种接地
D-type grounding
kaan loŋkraaw bɛ̀ɛp dii
การลงกราวด์แบบ D

é dìng cān liàng qǔxiàn
额定参量曲线
derating curve
kráap sênkhóoŋ kaan yóklə̂ək
กราฟเส้นโค้งการยกเลิก

é dìngdiàn liú
额定电流
rated current
krasɛ̌ɛfaifáa thîi kamnòt
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด

é dìng shūchū
额定输出
Rated Output
áwphút thîi kamnòt
เอาท์พุทที่กำหนด

é dìng shū rùdiàn liú
额定输入电流
Rated input current
krasɛ̌ɛfaifáa inphút thîi kamnòt
กระแสไฟฟ้าอินพุทที่กำหนด

é dìng shū rùdiànyā
额定输入电压
Rated input voltage
rɛɛŋdanfaifáa inphút thîi kamnòt
แรงดันไฟฟ้าอินพุทที่กำหนด

é dìng zhí
额定值
ratings
àttraa
อัตรา

é dìng zhí jiàng dī
额定值降低
derating
kaan yóklə̂ək
การยกเลิก

é dìngzhuàn sù
额定转速
rated speed
khwaamrew thîi kamnòt
ความเร็วที่กำหนด

èliú xiànquān
扼流线圈
choke coil
khòtlûat chóok
ขดลวดโช้ค

ěrhuán jiā gōng
耳环加工
piercing
kaan cɔ̀
การเจาะ

èrjíguǎn
二极管
diode
dai-òot
ไดโอด

èrjíguǎndiànqiáo
二极管电桥
diode bridge
dai-òot brìt
ไดโอดบริดจ์

èrjíguǎnfāng shì
二极管方式
diode method
kaan thamŋaan bɛ̀ɛp thîi chái dai-òot
การทำงานแบบที่ใช้ไดโอด

èrjíguǎn kāi guān
二极管开关
diode switch
sawít dai-òot
สวิทช์ไดโอด

èrjíguǎntōngyòngzhuǎn huànqì
二极管通用转换器
diode common converter
khonwə́əttə̂ə chái dai-òot rûam
คอนเวอร์เตอร์ใช้ไดโอดร่าม

èr jìnzhì
二进制
binary
khâa thǎansɔ̌ɔŋ
ค่าฐานสอง

èr jìnzhì biānmǎdē shíjìnzhì
2进制编码的10进制
binary-coded decimal
khâa thǎan sìp ráhàt thǎan sɔ̌ɔŋ
ค่าฐานสิบรหัสฐานสอง

èr jìnzhìdài mǎ
二进制代码
binary code
ráhàt thǎansɔ̌ɔŋ
รหัสฐานสอง

èr jìnzhìdài mǎ shù jù
二进制代码数据
binary data
khɔ̂ɔmuun thǎansɔ̌ɔŋ
ข้อมูลฐานสอง

èr jìnzhìdài mǎtōng xìn
二进制代码通信
Binary code
ráhàt thǎansɔ̌ɔŋ
รหัสฐานสอง

èr jìnzhìdài mǎzhuǎn huàn
二进制代码转换
Conversion to binary
plɛɛŋ pen khâa thǎansɔ̌ɔŋ
แปลงเป็นค่าฐานสอง

èr xīn guāng xiānlián jiē qì
二芯光纤连接器
2-core optical connector
khɔnnéktɔ̂ɔ yaikɛ́ɛw sɛ̌ɛŋ sɔ̌ɔŋkɛɛn
คอนเนคเตอร์ใยแก้วนำแสงสองแกน

èryǎng huàtàn
二氧化碳
carbon dioxide gas
káat khaabɔ̂ndai-ɔ́ksai
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

èryuánmǎ
二元码
two-dimensional code
sáhàt sɔ̌ɔŋmítì
รหัสสองมิติ

èrzhóuyuánhú chā bǔkòng zhì
2轴圆弧插补控制
2-axis circular interpolation control
kaan khûapkhum kaan pramaan khâa nai chûaŋ woŋkrom sɔ̌ɔŋ kɛɛn
การควบคุมการประมาณค่าในช่วงวงกลม 2 แกน

fādiànliàng
发电量
power rate
àttraa phalaŋŋaan
อัตราพลังงาน

fǎ guóguó jìjiǎn yàn jú
法国国际检验局
Bureau Veritas
buurûu wɛrithát
Bureau Veritas

fā huò
发货
delivery/load
kaan bə̀ək khɔ̌ɔŋ càak satɔ́k
การเบิกของจากสต็อก

fā huòdān
发货单
outgoing stock list
bai bə̀ək khɔ̌ɔŋ ɔ̀ɔkcàak satɔ́k
ใบเบิกของออกจากสต็อก

fā huò rìqī
发货日期
delivery date
wan thîinamsòŋ
วันที่นำส่ง

fá ménliú liàng
阀门流量
valve flow
kaan lǎi khɔ̌ɔŋ waaw
การไหลของวาล์ว

fǎnchā jùlí
反差距离
hysteresis
híitthəərisíit
ฮีสเทอรีซิส

fǎn diàndòng shì
反电动势
counter-electromotive force
rɛɛŋtâan kaan khlɯ̂ anthîi dûai faifáa
แรงต้านการเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้า

fǎn fāngxiàng
反方向
negative direction
thítthaaŋ thîiphìtphlâat
ทิศทางที่ผิดพลาด

fángcháoxìng
防潮性
moisture resistance
thonthaan tɔ̀ɔ khwaamchɯ́ ɯn
ทนทานต่อความชื้น

fángchénmìfēng
防尘密封
wiper seal
siiw tua pàt
ซีลตัวปัด

fàng chū gōngjù
放出工具
release tool
ùppakɔɔn thîichái nai kaan rabaai
อุปกรณ์ใช้ในการระบาย

fàng chū kǒng
放出孔
release hole
ruu rabaai
รูระบาย

fàngdàqì
放大器
amplifier
woŋcɔɔn khayǎai
วงจรขยาย

fàngdàtú
放大图
enlarged view
mummɔɔŋ khanàat yài
มุมมองขนาดใหญ่

fàngdàxiǎn shì
放大显示
enlarged display
sadɛɛŋphǒn khanàat yài
แสดงผลขนาดใหญ่

fáng huǒ qiáng
防火墙
firewall
faaiwɔɔn
ไฟร์วอลล์

fángshuǐ jiégòu
防水结构
water-resistant construction
khrooŋsâaŋ pɔ̂ŋkan náam
โครงสร้างป้องกันน้ำ

fāngxiàng jiàn bié
方向鉴别
differentiation of orientation
kaan sâaŋ khwaamtɛ̀ɛktàaŋ khɔ̀ɔŋ thítthaaŋ
การสร้างความแตกต่างของทิศทาง

fàngyìngjī
放映机
projector
kaan chǎai
การฉาย

fǎngzhēn chù diǎn
仿真触点
dummy contact
kaan tɔ̀ɔ tua lɔ̂ɔ
การต่อตัวล่อ

fǎngzhēnmókuài
仿真模块
dummy module
moodun lɔ̂ɔ
โมดูลล่อ

fǎngzhēnqì
仿真器
emulator
tua lianbɛ̀ɛb
ตัวเลียนแบบ

fángzhènxiàng jiāo
防震橡胶
vibration-protective rubber
yaaŋ pɔ̂ŋkan kaan sànsathɯan
ยางป้องกันการสั่นสะเทือน

fángzhènxìng
防震性
vibration resistance
pɔ̂ŋkan kaan sàn
ป้องกันการสั่น

fáng zhǐ fùfā
防止复发
prevention of re-occurring
kaan pɔ̂ŋkan kaan kə̀ətsám
การป้องกันการเกิดซ้ำ

fǎnhuí
返回
return
riithəən
รีเทอร์น

fǎnhuí jiàn
返回键
return key
pùm riithəən
ปุ่มรีเทอร์น

fǎn jíxìng
反极性
reversed polarity
láksanà kaan mii khûa troŋkankhâam bɛ̀ɛp yɔ́ɔnklàp
ลักษณะการมีขั้วตรงกันข้ามแบบย้อนกลับ

fǎnkuì
反馈
feedback
yɔ́ɔnklàp
ย้อนกลับ

fǎnkuì kòng zhì
反馈控制
feedback Control
kaan khûapkhum bɛ̀ɛp yɔ́ɔnklàp
การควบคุมแบบย้อนกลับ

fǎnkuìmài chōngshù
反馈脉冲数
feedback pulse
sǎnyaan phán yɔ́ɔnklàp
สัญญาณพัลซ์ย้อนกลับ

fǎnkuìzhì dòngqì
反馈制动器
regenerative brake
kaan sâaŋ phalaŋŋaan khɯ̂ nmài càak kaan brèek
การสร้างพลังงานขึ้นใหม่จากการเบรค

fànwéi
范围
range
chûaŋ
ช่วง

fǎn xiàng dòng zuò
反向动作
reverse action
kaan damnəənkaan yɔ́ɔnklàp
การดำเนินการย้อนกลับ

fǎn zhuǎn
反转
invert
kaan sàpplìan
การสับเปลี่ยน

reverse rotation
kaan mǔn yɔ́ɔnklàp
การหมุนย้อนกลับ

fārèliàng
发热量
calorific value
khâa khwaamrɔ́ɔn
ค่าความร้อน

fā shè qì
发射器
emitter
tua cà̀aisɛ̌ɛŋ
ตัวจ่ายแสง

transmitter
khrɯ̂ aŋsòŋ
เครื่องส่ง

fā shètòu jìng
发射透镜
transmitter lens
leen khrɯ̂ aŋsòŋ
เลนส์เครื่องส่ง

fāsòng
发送
send
sòŋ
ส่ง

fēi fǔ shí xìngqìtǐ
非腐蚀性气体
noncorrosive gases
káat mâi kàtkrɔ̀n
ก๊าซไม่กัดกร่อน

fēi guānfāngbiāozhǔn
非官方标准
de facto standard
mâattathǎan dooi phrɯ́ ttìnai
มาตรฐานโดยพฤตินัย

fēi guǎnlǐmókuài
非管理模块
non-controlled module
moodun thîi mâimii kaan khûapkhum
โมดูลที่ไม่มีการควบคุม

fēijiēchù jiǎncè
非接触检测
non-contact detection
trùat mâiphóp kaan sǎmphàt
ตรวจไม่พบการสัมผัส

fèi qì
废弃
dispose
kamcàt
กำจัด

fēi quánxiàng
非全相
open phase
féet pə̀ət
เฟสเปิด

fēnbāo shāng
分包商
sub-contractor (Contractor)
phûu rápchûaŋ sǎnyaantɔ̀ɔ (phûu rápmǎo)
ผู้รับช่วงสัญญาต่อ (ผู้รับเหมา)

fēn biànlì
分辨力
resolution
khwaam lá-ìat
ความละเอียด

khwaamla-ìat
ความละเอียด

fèn biànlǜ
分辨率
resolution
khwaam lá-ìat
ความละเอียด

khwaamla-ìat
ความละเอียด

fēn duàn
分段
inconsistency
mâi sɔ̀ɔtkhlɔ́ɔŋ
ไม่สอดคล้อง

fēn dù tái
分度台
index table
taaraaŋ dàtchanii
ตารางดัชนี

fēngbì huí lù
封闭回路
loop
lùup
ลูป

fēn géfú
分隔符
delimiter
lót tua camkàt
ลดตัวจำกัด

fēngmíngqì
蜂鸣器
buzzer
krìŋ
กริ่ง

fēngmíngqì yīn
蜂鸣器音
buzzer sound
sǐaŋ krìŋ
เสียงกริ่ง

fēng qín
风琴
organ
awaiyawá
อวัยวะ

féng rèn jī
缝纫机
sewing machine
khrɯ̂ aŋ yép
เครื่องเย็บ

fēngshàn gàibǎn gùdìngyòng luó sī
风扇盖板固定用螺丝
fan cover fixing screws
sakruu yɯ́ tfǎa pìt phátlom
สกรูยึดฝาปิดพัดลม

fēngshàngùzhàng
风扇故障
fan fault
phátlom phìtphlâat
พัดลมผิดพลาด

fēngshàngùzhàngshūchū
风扇故障输出
fan fault output
áwphút phátlom phìtphlâat
เอาท์พุทพัดลมผิดพลาด

fēng zhíbǎochí
峰值保持
peak hold
khoŋwái thîi cùt sǔuŋsùt
คงไว้ที่จุดสูงสุด

fēng zhí fù zǎi lǜ
峰值负载率
peak load ratio
àttraasùan lòot sǔuŋsùt
อัตราส่วนโหลดสูงสุด

fēngzhuāng
封 装
package
chút phalàttaphan
ชุดผลิตภัณฑ์

fēnjiě qì
分解器
resolver
tua kɛ̂ɛ-khǎi
ตัวแก้ไข

fēnlèi
分类
partition
thîi kân
ที่กั้น

fēnlèi gōng zuò qū
分类工作区
category workspace
phɯ́ ɯnthîi kaan thamŋaan bɛ̀ŋtaamchanít
พื้นที่การทำงานแบ่งตามชนิด

fēn límó shì
分离模式
separate mode
mòot yɛ̂ɛk
โหมดแยก

fèn mǐ
分米
dm
dm
dm

fēnpèi
分配
assign
mɔ̂ɔpmǎai
มอบหมาย

assignment
kaan mɔ̂ɔpmǎai
การมอบหมาย

fēnpèi qì
分配器
distributor
tua cɛ̀ɛkcàai
ตัวแจกจ่าย

fēnpín bǐ
分频比
dividing ratio
àttraa kaan bɛ̀ŋ
อัตราการแบ่ง

fēn yè jiēkǒu mókuài
分页接口模块
paging interface module
moodun inthəəféet nâa
โมดูลอินเทอร์เฟซหน้า

fēnzhī
分支
branch
sǎakhǎa
สาขา

fēnzhī diǎn
分支点
branch point
cùt yɛ̂ɛk
จุดแยก

fù dài diàn chí zǔ cānshùdān yuán
附带电池组参数单元
parameter module with battery pack
moodun phaaraamítə̂ə phrɔ́ɔm dûai chút bɛ̀ttəərîi
โมดูลพารามิเตอร์พร้อมด้วยชุดแบตเตอรี่

fù gài
覆盖
override
hàk-láaŋ
หักล้าง

fùgōnggòngduān
负公共端
negative common
khommôn chəəŋ lóp
คอมมอนเชิงลบ

fú hào
符号
code
ráhàt
รหัส

fú hào cháng dù
符号长度
code length
khwaamyaaw ráhàt
ความยาวรหัส

fú hào dàxiǎo
符号大小
symbol size
khanàat sǎnyalák
ขนาดสัญลักษณ์

fú hàowèi
符号位
sign bit
bìt sǎnyaan
บิทสัญญาณ

fúhébiāozhǔn
符合标准
compliance standards
mâattathǎan thîi baŋkhápcháí
มาตรฐานที่บังคับใช้

fùhéguànliàng bǐ
负荷惯量比
load inertia moment ratio
àttraasùan khwaamchɯ̀ ai khɔ̌ɔŋ lòot
อัตราส่วนความเฉื่อยของโหลด

fùhé shìpín
复合视频
composite video
wiidii-oo khomphoosìt
วิดีโอคอมโพสิท

fùhé shìpín diàn lǎn
复合视频电缆
composite video cable
sǎai wiidii-oo khomphoosìt
สายวิดีโอคอมโพสิท

fùhésùdù
复合速度
synthetic rate
àttraa kaan sǎŋkhrɔ́
อัตราการสังเคราะห์

fùhéyālìxíng
复合压力型
compound pressure
rɛɛŋdan prakɔ̀ɔp
แรงดันประกอบ

fùjí
负极
cathode
khûa lóp
ขั้วลบ

fù jiā
附加
add-on
sùansə̌əm
ส่วนเสริม

fù jiā gōngnéng
附加功能
added function
faŋchân thîi phə̂əm
ฟังก์ชั่นที่เพิ่ม

fù jiājiàzhí
附加价值
added value
khâa thîiphə̂əm
ค่าที่เพิ่ม

fù jìn tōng guò
附近通过
close passage/fly-by
kaan duu yàaŋklâichít
การดูอย่างใกล้ชิด/การดูภาพรวม

fúlì áng
氟利昂
freon
tua sâaŋ khwaamyen
ตัวสร้างความเย็น

fù luó jí
负逻辑
negative logic
lɔɔcìk thaaŋlóp
ลอจิกทางลบ
lɔɔcìk lóp
ลอจิกลบ

fù wèi
复位
reset
riisét
รีเซ็ต

fù wèicāozuò
复位操作
reset operation
riisét kaan thamŋaan
รีเซ็ตการทำงาน

fù wèi diànlù
复位电路
reset circuit
woŋcɔɔn riisét
วงจรรีเซต

fù wèijiěchúxìnhào
复位解除信号
reset signal
sǎnyaan riisét
สัญญาณรีเซต

fù wèijiěchú zhuàngtài
复位解除状态
reset status
riisét sathǎaná
รีเซ็ตสถานะ

fù wèikāi guān
复位开关
reset switch
riisét sawít
รีเซ็ตสวิตช์

fù wèi mó shìkāi guān
复位模式开关
reset mode switch
riisét sawít mòot
รีเซ็ตสวิตช์โหมด

fù wèishí
复位时
at reset
mɯ̂ a riisét
เมื่อรีเซ็ต

fù wèishí jiān
复位时间
reset time
riisét weelaa
รีเซ็ตเวลา

fù wèi xiànquān
复位线圈
reset coil
riisét khɔɔi
รีเซ็ตคอยล์

fúwù chù lǐ
服务处理
service processing
kaan pramuanphǒn bɔɔrikaan
การประมวลผลบริการ

fúwù chù lǐcì shùzhǐ dìng
服务处理次数指定
(specified) service process execution amount
camnuan kaan damnəənkaan pramuanphǒn bɔɔrikaan (thîi kamnòt)
จำนวนการดำเนินการประมวลผลบริการ (ที่กำหนด)

fúwù chù lǐ shí jiān
服务处理时间
service process time
weelaa pramuanphǒn kaan bɔɔrikaan
เวลาประมวลผลการบริการ

fúwù chù lǐ shí jiān zhǐ dìng
服务处理时间指定
(specified) service process time
weelaa pramuanphǒn kaan bɔɔrikaan (thîi kamnòt)
เวลาประมวลผลการบริการ (ที่กำหนด)

fúwùjiāngécèliáng mókuài
服务间隔测量模块
service interval measurement module
moodun kaan wátphǒn rɔ̂ɔp kaan bɔɔrikaan
โมดูลการวัดผลรอบการบริการ

fúwùjiāngé shí jiān
服务间隔时间
service interval time
weelaa rɔ̂ɔp kaan bɔɔrikaan
เวลารอบการบริการ

fúwùqì
服务器
server
sə́əpwə̂ə
เซิร์ฟเวอร์

fúwùqìduān
服务器端
server side
dâan sə́əpwə̂ə
ด้านเซิร์ฟเวอร์

fùxiàng
负相
reversed phase
féet thîiyɔ́ɔnklàp
เฟสที่ย้อนกลับ

fùxuǎnkuàng
复选框
checkbox
klɔ̀ŋ khrɯ̂ aŋmǎai
กล่องเครื่องหมาย

fùyāxíng
负压型
negative pressure type
chanít rɛɛŋdan chəəŋlóp
ชนิดแรงดันเชิงลบ

fùyòngqì
复用器
multiplexer module
moodun mantìphléksə̂ə
โมดูลมัลติเพล็กเซอร์

fùyòngqìyuánjiàn
复用器元件
multiplex element
sùanprakɔ̀ɔp mantìphlék
ส่วนประกอบมัลติเพล็กซ์

fù zǎi biǎo
负载表
load meter
mâatwát kaan lòot
มาตรวัดการโหลด

fù zǎi lǜ
负载率
load ratio
àttraa lòot
อัตราโหลด

fù zǎi zǔkàng
负载阻抗
load impedance
lòot bɛ̀ɛp tua tâanthaan
โหลดแบบตัวต้านทาน

fú zhā
浮渣
dross
khɔ̌ɔŋsǐa
ของเสีย

fú zhā yì zhì kòng zhì
浮渣抑制控制
dross reduction control
khûapkhum kaan lót khɔ̌ɔŋsǐa
ควบคุมการลดของเสีย

fù zhì
复制
copy
khátlɔ̂ɔk
คัดลอก

fù zhì yuán
复制源
copy source
tônthaaŋ kaan khátlɔ̂ɔk
ต้นทางการคัดลอก

fù zhì yuángōngchéng
复制源工程
copy source project
khrooŋkaan tônthaaŋ kaan khátlɔ̂ɔk
โครงการต้นทางการคัดลอก

fù zhì yuán shù jù liè biǎo
复制源数据列表
copy source data list
raaikaan khɔ̂ɔmuun tônthaaŋ kaan khátlɔ̂ɔk
รายการข้อมูลต้นทางการคัดลอก

fùzhóu
副轴
auxiliary axis
kɛɛn sanàpsanǔn
แกนสนับสนุน

fǔ zhù kòng zhì qì
辅助控制器
sub controller
tua khûapkhum yɔ̂i
ตัวควบคุมย่อย

fǔ zhù qìtǐ
辅助气体
assist gas
káat chûai
ก๊าซช่วย

gàibǎn ānzhuāngluó sī
盖板安装螺丝
cover mounting screw
sakruu yɯ́ t fǎa
สกรูยึดฝา

gài lǜ jiè xiàn
概率界限
limit of probability
khìitcamkàt khwaam penpaidâai
ขีดจำกัดความเป็นไปได้

gǎi shànlǜ
改善率
improvement rate
àttraa kaan pràppruŋ
อัตราการปรับปรุง

gàiyào
概要
overview
raai-la-ìat dooiruam
รายละเอียดโดยรวม

gān huáng jìdiànqì
干簧继电器
lead relay
riilee nam
รีเลย์นำ

gānrǎo qūyù
干扰区域
interference area
phɯ́ ɯnthîi thîi thùuk rópkuan
พื้นที่ที่ถูกรบกวน

gǎn yīngdiàn liú
感应电流
induced current
krasɛ̌ɛfaifáa nìawnam
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

gànzào lú
干燥炉
drying oven/Kiln
taw-òp-hɛ̂ɛŋ/khin
เตาอบแห้ง/Kiln

gāo diànyā
高电压
high voltage
faifáa rɛɛŋsǔuŋ
ไฟฟ้าแรงสูง

gāo dù
高度
height
khwaamsǔuŋ
ความสูง

gāofēn biànlǜ
高分辨率
high-resolution
khwaam lá-ìat sǔuŋ
ความละเอียดสูง

gāo liàng dù
高亮度
high intensity
khwaam khêmkhôn sǔuŋ
ความเข้มข้นสูง

gāo líng mǐn dù
高灵敏度
high sensitivity
khwaam wai sǔuŋ
ความไวสูง

gāo mìdùcí pán qūdòngmókuài
高密度磁盘驱动模块
super disk drive module
moodun dítdái prasìtthiphâap sǔuŋ
โมดูลดิสก์ไดร์ฟประสิทธิภาพสูง

gāopínjiējìnkāi guān
高频接近开关
high frequency proximity
khâa khâaŋkhiaŋ khwaamthǐi sǔuŋ
ค่าข้างเคียงความถี่สูง

gāopín lǜ
高频率
high frequency
khwaamthǐi sǔuŋ
ความถี่สูง

gāo sù
高速
high-speed
khwaamrew sǔuŋ
ความเร็วสูง

gāo sùchōuyànglǜ
高速抽样率
high-speed sampling rate
àttraa kaan sùmtuayàaŋ khwaamrew sǔuŋ
อัตราการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูง

gāo sùhuǎnchōngcúnchǔ qì
高速缓冲存储器
cache memory
nùai khwaamcam khɛ́t
หน่วยความจำแคช

gāo sùjì shù qìbǐjiàoqì
高速计数器比较器
high-speed counter comparator
ùppakɔɔɔn wátphǒn phɯ̂ a prìapthîap khwaamrew sǔuŋ
อุปกรณ์วัดผลเพื่อเปรียบเทียบความเร็วสูง

gāo sùjì shù qìmókuài
高速计数器模块
high speed counting module
moodun kaannáp khwaamrew sǔuŋ
โมดูลการนับความเร็วสูง

gāo sùliàn jiē mókuài
高速链接模块
high-speed link module
moodun líŋ khwaamrew sǔuŋ
โมดูลลิงค์ความเร็วสูง

gāo sù shū rùmókuài
高速输入模块
high-speed input module
moodun inphút khwaamrew sǔuŋ
โมดูลอินพุทความเร็วสูง

gāo sùxuánzhuǎn
高速旋转
high speed revolution
rɔ̂ɔp khwaamrew sǔuŋ
รอบความเร็วสูง

gāoxié bō
高谐波
harmonics
kaan prasǎan kan
การประสานกัน

gāo xìngnéngmó shì QCPU
高性能模式QCPU
High Performance model QCPU
khiw-sii-phii-yuu rûn prasìtthiphâap sǔuŋ
QCPU รุ่นประสิทธิภาพสูง

gāo zǔbiǎo
高阻表
megger
mɛ́kkə̂ə
แมกเกอร์

géháng sǎo miáo
隔行扫描
interlaced scanning
kaan sakɛɛn bɛ̀ɛp khwâi
การสแกนแบบไขว้

gé léi mǎ
格雷码
Gray code
ráhàt kree
รหัสเกรย์

gēnghuàn bǎo xiǎnsīchuāngkǒu yòngfángchénzhào
更换保险丝窗口用防尘罩
dustproof cover for fuse replacement window
fǎapìt pɔ̂ŋkan pùm sǎmràp chɔ̂ɔŋplìanfiw
ฝาปิดป้องกันปุ่มสำหรับช่องเปลี่ยนฟิวส์

gēnghuàndiàn chí
更换电池
battery replacement
kaan plìan bɛ̀ttəərîi
การเปลี่ยนแบตเตอรี่

gēnghuànruǎnyuánjiàn
更换软元件
Replace device
plìan ùppakɔɔn
เปลี่ยนอุปกรณ์

gēn mùlù
根目录
root directory
ruu dairékthɔɔrîi
รูทไดเร็คทอรี่

gēn zōng
跟踪
tracking
kaan tìttaam
การติดตาม

gēn zōng chù fā
跟踪触发
trace trigger
tua kratûn kaan tìttaam
ตัวกระตุ้นการติดตาม

gēn zōng chù fā hòu
跟踪触发后
after trace trigger
tua lǎŋkratûn kaan tìttaam
หลังตัวกระตุ้นการติดตาม

gēn zōngdiǎn
跟踪点
trace point
cùt tìttaam
จุดติดตาม

gēn zōng jiéshù
跟踪结束
trace completed
kaan tìttaam sètsîn
การติดตามเสร็จสิ้น

gēn zōng kāishǐ
跟踪开始
trace start
rə̂əm kaan tìttaam
เริ่มการติดตาม

gēn zōng shù jùPCdúqǔ
跟踪数据PC读取
Read trace data from PLC
àan khɔ̂ɔmuun kaan tìttaam càak phii-ɛɛw-sii
อ่านข้อมูลการติดตามจาก PLC

gēn zōng shù jùPC xiě rù
跟踪数据PC写入
Write trace data to PLC
banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun kaan tìttaam paiyaŋ phii-ɛɛw-sii
บันทึกข้อมูลการติดตามไปยัง PLC

gēn zōng zhí xíng shí jiān
跟踪执行时间
tracking execution time
weelaa damnəənkaan tìttaam
เวลาดำเนินการติดตาม

gēn zōng zhí xíngzhōng
跟踪执行中
trace execution in progress
yùunairáwàaŋ damnəənkaan tìttaam
อยู่ในระหว่างดำเนินการติดตาม

gēn zōngzhǔn bèi
跟踪准备
trace preparation
kaan triam kaan tìttaam
การเตรียมการติดตาม

gè rén jìsuànjī
个人计算机
personal computer
khɔmphiwtə̂ə sùan bùkkhon
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

gèrénjì suànjī cè dē diànyuángù zhàngzhuàng tài
个人计算机侧的电源故障 状态
power supply problem status on the PC side
sathǎaná panhǎa kaan càai phalaŋŋaan khɔ̌ɔŋ dâan phii-sii
สถานะปัญหาการจ่ายพลังงานของด้าน PC

gè rén jìsuànjī CPU
个人计算机CPU
PC CPU
sii-phii-yuu khɔ̌ɔŋ phii-sii
CPU ของ PC

gé shì
格式
format type
chanít rûupbɛ̀ɛp
ชนิดรูปแบบ

gé shìhuà
格式化
format
rûupbɛ̀ɛp
รูปแบบ

gèsuān
铬酸
chromic acid
kròt khroomìk
กรดโครมิค

gèxìng huà
个性化
individuation
kaan bɛ̀ŋyɛ̂ɛk
การแบ่งแยก

gōng chā
公差
tolerance
khwaam thonthaan
ความทนทาน

gōngchéng
工程
project
khrooŋkaan
โครงการ

gōngchéngchuāngkǒu
工程窗口
project window
nâatàaŋ khrooŋkaan
หน้าต่างโครงการ

gōngchéng gōngjù
工程工具
engineering tool
khrɯ̂ aŋmɯɯ wítsawákam
เครื่องมือวิศวกรรม

gōngchéng guǎnlǐ
工程管理
project management
kaan càtkaan khrooŋkaan
การจัดการโครงการ

gōngchéng jiǎo běn
工程脚本
project script
khamsàŋ khrooŋkaan
คำสั่งโครงการ

gōngchéng jiào yàn
工程校验
verify project
trùatsɔ̀ɔp khrooŋkaan
ตรวจสอบโครงการ

gōngchéngnèi róng liè biǎo
工程内容列表
project contents list
raaikaan nɯ́ ahǎa khrooŋkaan
รายการเนื้อหาโครงการ

gōngchéngshù jù
工程数据
project data
khɔ̂ɔmuun khrooŋkaan
ข้อมูลโครงการ

gōngchéngshù jù gòu chéng
工程数据构成
project data configuration
kaan kamnòtkhâa khɔ̂ɔmuun khrooŋkaan
การกำหนดค่าข้อมูลโครงการ

gōngchéngshù jù liè biǎo
工程数据列表
project data list
raaikaan khrooŋsâaŋ khɔ̂ɔmuun
รายการโครงสร้างข้อมูล

gòngdiàn
供电
Power supply
lɛ̀ŋ càaifai
แหล่งจ่ายไฟ
nùai càaiphalaŋŋaan
หน่วยจ่ายพลังงาน

gōnggòng
公共
common
thûapai
ทั่วไป

gōnggòng cúnchǔ qìqūyù
公共存储器区域
common memory area
phɯ́ ɯnthîi nùaikhwaamcam thûapai
พื้นที่หน่วยความจำทั่วไป

gōnggòngduānzǐ
公共端子
common terminal
thəəminɔ̂n thûapai
เทอร์มินอลทั่วไป

gōnggòngfāng shì
公共方式
wiring method for common
wíthii kaan dəənsǎaifai sǎmràp ùppakɔɔn thûathûapai
วิธีการเดินสายไฟสำหรับอุปกรณ์ทั่วๆ ไป

gōnggòng jiégòu
公共结构
common configuration
kaan kamnòt khâa thûapai
การกำหนดค่าทั่วไป

gōnggòngxiàn
公共线
common line
sǎai thûapai
สายทั่วไป

gōngjiàn
工件
work
ŋaan
งาน

gōngjiànjiāngé
工件间隔
workpiece interval
ráyáhàaŋ ráwàaŋ chínŋaan
ระยะห่างระหว่างชิ้นงาน

gōngjiàn shù
工件数
workpiece count
camnuan chínŋaan
จำนวนชิ้นงาน

gōngjiànyídòng shí
工件移动时
moving target
pâwmǎai kamlaŋ khlɯ̂ anthîi
เป้าหมายกำลังเคลื่อนที่

gōngjù
工具
tool
khrɯ̂ aŋmɯɯ
เครื่องมือ

gōngjùàn niǔ
工具按钮
tool button
pùm khrɯ̂ aŋmɯɯ
ปุ่มเครื่องมือ

gōngjù lán
工具栏
tool bar
thɛ̀ɛp khrɯ̂ aŋmɯɯ
แถบเครื่องมือ

gōngjùmíngchēng
工具名称
tool name
chɯ̂ ɯ khrɯ̂ aŋmɯɯ
ชื่อเครื่องมือ

gōngjùtí shì xiǎn shì
工具提示显示
tool hint display
sadɛɛŋ wíthiikaan chái khrɯ̂ aŋmɯɯ
แสดงวิธีการใช้เครื่องมือ

gōnglǐ
公里
km
kilooméet
กม.

gōnglǜ bàndǎo tǐqìjiàn
功率半导体器件
power device
ùppakɔɔn faifáa
อุปกรณ์ไฟฟ้า

gōnglǜbiǎo
功率表
wattmeter
wàt mítə̂ə, mítə̂ə wát phalaŋŋaan faifáa
วัตต์มิเตอร์, มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า

gōng luówénjiā gōng
攻螺纹加工
tapping
kaan khɔ́
การเคาะ

gōnglǜpiān zhì
功率偏置
power offset
kaan chótchəəi phalaŋŋaan
การชดเชยพลังงาน

gōnglǜ sǔnhào
功率损耗
watt loss
kaan sǔunsǐa khɔ̌ɔŋ wàt
การสูญเสียของวัตต์

gòngmóyì zhì bǐ
共模抑制比
common mode rejection ratio
àttraa kaan pàtisèet mòot thûapai
อัตราการปฏิเสธโหมดทั่วไป

gòngmó zào shēng
共模噪声
common mode noise
sìŋ rópkuan mòot thûapai
สิ่งรบกวนโหมดทั่วไป

gōngnéng
功能
function
faŋchân
ฟังก์ชั่น

gōngnéng càidān
功能菜单
function menu
meenuu faŋchân
เมนูฟังก์ชั่น

gōngnéngjiàn
功能键
function key
pùm faŋchân
ปุ่มฟังก์ชั่น

gōngnéngjì cún qì
功能寄存器
function register
loŋthabian faŋchân
ลงทะเบียนฟังก์ชั่น

gōngnéngkuài
功能块
function block
blɔ́k faŋchân
บล็อคฟังก์ชั่น

gōngnéngkuài(FB)yī lǎn biǎo
功能块(FB)一览表
function block (FB) list
raaikaan blɔ́k faŋchân (ép-bii)
รายการบล็อคฟังก์ชั่น (FB)

gōngnéngkuàimíngchēng
功能块名称
function block name
chɯ̂ ɯ blɔ́k faŋchân
ชื่อบล็อคฟังก์ชั่น

gōngnéng liè biǎo
功能列表
function list
raaikaan faŋchân
รายการฟังก์ชั่น

gōngnéngmókuài
功能模块
function module
moodun faŋchân
โมดูลฟังก์ชั่น

gōngnéngruǎnyuánjiàn
功能软元件
function device
ùppakɔɔn faŋchân
อุปกรณ์ฟังก์ชั่น

gōngnéng shūchū
功能输出
function output
áwphút faŋchân
เอาท์พุทฟังก์ชั่น

gōngnéng shū rù
功能输入
function input
inphút faŋchân
อินพุทฟังก์ชั่น

gōngnéng shū rùduānzǐ
功能输入端子
function input terminal
thəəmin̂ ɔn inphút faŋchân
เทอร์มินอลอินพุทฟังก์ชั่น

gōngnéng shū rù xìnhào
功能输入信号
Function input signal
sǎnyaan inphút faŋchân
สัญญาณอินพุทฟังก์ชั่น

gōngnéngtú
功能图
function chart
phɛ̌ɛnphǎŋ faŋchân
แผนผังฟังก์ชั่น

gōng pínyùn xíng
工频运行
commercial operation
kaan damnəənkaankháa
การดำเนินการค้า

gōngqǐng
公顷
ha
ha
ha

gōng shí
工时
working hours
chûamooŋ kaan thamŋaan
ชั่วโมงการทำงาน

gòngshuǐyuán
供水源
water source
lɛ̀ŋnáam
แหล่งน้ำ

gòngtōng
共通
common
thûapai
ทั่วไป

gòngtōng jiē dì
共通接地
common grounding
kaan tɔ̀ɔ sǎai-din thûapai
การต่อสายดินทั่วไป

gòngtōng shèzhì
共通设置
common setup
kaan tâŋkhâa thûapai
การตั้งค่าทั่วไป

gòngtōng shèzhìshù jù
共通设置数据
common setting data
khɔ̂ɔmuun kaan tâŋkhâa thûapai
ข้อมูลการตั้งค่าทั่วไป

gōngxùbiǎo
工序表
list of processes
raaikaan pramuanphǒn
รายการประมวลผล

gōngxùguǎnlǐ
工序管理
process control
khûapkhum krabuankaan
ควบคุมกระบวนการ

gōngxùtú
工序图
process diagram
phɛ̌ɛnphǎŋ krabuankaan
แผนผังกระบวนการ

gōngyè fèi wù
工业废物
industrial waste
khɔ̌ɔŋsǐa càak ùtsǎahàkam
ของเสียจากอุตสาหกรรม

gōngyèjíwúchén shì
工业级无尘室
industrial clean room
hɔ̂ŋ sa-àat sǎmràp ùtsǎahàkam
ห้องสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม

gōngyè suǒyǒu quán
工业所有权
industrial right
sìt thaaŋ ùtsǎahàkam
สิทธิ์ทางอุตสาหกรรม

gòngyìng
供应
supply
lɛ̀ŋ càai
แหล่งจ่าย

gòngyòng jiē dì
共用接地
shared grounding/joint grounding
kaan tɔ̀ɔ sǎai-din bɛ̀ɛp rûam/kaan tɔ̀ɔ sǎai-din rûam
การต่อสายดินแบบร่วม/การต่อสายดินร่วม

gòngzhèn pín lǜ
共振频率
resonance frequency
khwaamthìi thîisǎmphankan
ความถี่ที่สัมพันธ์กัน

gōng zuò qū
工作区
work area
phɯ́ ɯnthîi kaan thamŋaan
พื้นที่การทำงาน

workspace
phɯ́ ɯnthîi thamŋaan
พื้นที่ทำงาน

gōng zuò ruǎnyuánjiànxìtǒng xìn xī
工作软元件系统信息
work device system information
khɔ̂ɔmuun rábòp ùppakɔɔn thamŋaan
ข้อมูลระบบอุปกรณ์ทำงาน

gōng zuòtái qǐdòngchéng xù
工作台启动程序
table start program
prookrɛm sâaŋ taraaŋ
โปรมแกรมสร้างตาราง

gōng zuòtái qǐdòngmìnglìng

工作台启动命令
( IPPSTRT yī (P) )
(IPPSTRT1(P))
Table start instruction (IPPSTRT1(P))
khamsàŋ rə̂əm taraaŋ (ai-phii-phii-éet-éet-thii-aa-thii nɯ̀ ŋ(phii))
คำสั่งเริ่มตาราง (IPPSTRT1(P))

gòu chéng kòng zhì
构成控制
component master
sùanprakɔ̀ɔp làk
ส่วนประกอบหลัก

gòu chéngyào sù
构成要素
entity
èekkarák
เอกลักษณ์

gōu zhēn
钩针
crochet needle
khěmthàkmǎiphrom
เข็มถักไหมพรม

guǎn

duct
thɔ̂ɔ
ท่อ

guānbì
关闭
close
pìt
ปิด

guānbì chù lǐ
关闭处理
close processing
kaan pramuanphǒn kaan pìt
การประมวลปลการปิด

guānbì zhǐshì
关闭指示
close indication
kaan sadɛɛŋ sathǎaná wâa pìt
การแสดงสถานะว่าปิด

guānduàn
关断
turn-off
pìt
ปิด

guāng biāo
光标
cursor
khəəsə̂ə
เคอร์เซอร์

guāng diànguǎn kāi guān
光电管开关
photoelectric tube switch
sawít lɔ̀ɔt footôo ilékthrìk
สวิตช์หลอดโฟโต้อิเล็กทริก

guāng diàn kāi guān
光电开关
optoelectronic switch
sawít ɔ́ɔptoo ilékthrìk
สวิตช์ออพโตอิเล็กทริก

guāngjiēkǒu
光接口
optical interface
inthəəféet yaikɛ̂ɛw namsɛ̌ɛŋ
อินเทอร์เฟซใยแก้วนำแสง

guāngjiē shōuyuánjiàn
光接收元件
light-receiving element
wátsadù rápsɛ̌ɛŋ
วัสดรับแสง

guāngliàngfēn bù
光量分布
light quantity distribution
kaan cɛ̀ɛkcàai pɔɔrimaan sɛ̌ɛŋ
การแจกจ่ายปริมาณแสง

guāng mù
光幕
light curtain
mâansɛ̌ɛŋ
ม่านแสง

guāng ǒuhéqì
光耦合器
photocoupler
footôokháppə̂n
โฟโต้คับเปิ้ล

guāng ǒuhéqì jué yuán
光耦合器绝缘
photocoupler isolation
kaan hûmchanǔan footôokhápplə̂ə
การหุ้มฉนวนโฟโตคับเปลอร์

guāng pángtōng kāi guān
光旁通开关
optic bypass switch
sawít thaaŋ-ɔ̂ɔm yaikɛ̂ɛw namsɛ̌ɛŋ
สวิตช์ทางตรงใยแก้วนำแสง

guāng tōng xìn
光通信
Optical Communication
kaan sɯ̀ ɯsǎan dûai rábòp yaikɛ̂ɛw namsɛ̌ɛŋ
การสื่อสารด้วยระบบใยแก้วนำแสง

guāng xiāndiàn lǎn
光纤电缆
optical fiber cable
sǎaiyaikɛ̂ɛw namsɛ̌ɛŋ
สายใยแก้วนำแสง

guāng xiān shù jùliàn jiē mókuài
光纤数据链接模块
optical data link module
moodun kaan líŋ khɔ̂ɔmuun yaikɛ̂ɛw namsɛ̌ɛŋ
โมดูลการลิงค์ข้อมูลใยแก้วนำแสงแสง

guāng yuán
光源
light source
lɛ̀ŋkamnə̀ət sɛ̌ɛŋ
แหล่งกำเนิดแสง

guāng zhóu
光轴
beam axis
kɛɛnsɛ̌ɛŋ
แกนแสง

guānjiànzì
关键字
keyword
kham sǎmkhan
คำสำคัญ

guānjiànzìdēnglù
关键字登录
keyword registration
kham sǎmkhan nai kaan loŋthabian
คำสำคัญในการลงทะเบียน

guǎnlǐgōngxùtú
管理工序图
process flow chart for control
phɛ̌ɛnphâŋ krabuankaan khûapkhum
แผนผังกระบวนการควบคุม

guǎnlǐmókuài
管理模块
controlled module
moodun thîi mii kaan khûapkhum
โมดูลที่มีการควบคุม

guǎnlǐshuǐpíng
管理水平
management level
rádàp kaan càtkaan
ระดับการจัดการ

guǎnlǐtǐxì
管理体系
management system
rábòp kaan bɔɔrihǎan càtkaan
ระบบการบริหารจัดการ

guǎnlǐtú
管理图
management diagram
dai-a-krɛm kaan càtkaan
ไดอะแกรมการจัดการ

guǎnlǐzhàn
管理站
control station
sathǎan-nii khûapkhum
สถานีควบคุม

guǎnlǐ zhě
管理者
manager
phûucàtkaan
ผู้จัดการ

guànxìng
惯性
inertia
khwaamchɯ̀ ai
ความเฉื่อย

guànxìngjǔ
惯性矩
moment of inertia
moomén khwaamchɯ̀ ai
โมเมนต์ความเฉื่อย

gùdìngcháng dù
固定长度
Fixed length
khwaamyaaw khoŋthîi
ความยาวคงที่

gùdìngdiǎn
固定点
fixed point
cùtyɯ́ t
จุดยึด

gùdìngdiànyāzhuāngzhì
固定电压装置
voltage stabilizer
tua ráksǎa sathǐanraphâap rɛɛŋdanfaifáa
ตัวรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า

gùdìng jīnshǔ bùjiàn
固定金属部件
fixing bracket
chàak yɯ́ ttìt
ฉากยึดติด

gùdìnglǜ
固定率
fixed ratio
àttraa khoŋthîi
อัตราคงที่

gùdìng luó dīng
固定螺钉

mounting screw
self-up screw

kaan yɯ́ t dûai sakruu
การยึดด้วยสกรู
sakruu yɯ́ t
สกรูยึด
sakruu kliaw
สกรูเกลียว

gùdìng luó shuān
固定螺栓
jack socket
sɔ́kkèt̀ tua chɯ̂ am krasɛ̌ɛfai
ซอคเก็ตตัวเชื่อมกระแสไฟ

gùdìngpiān chà kòng zhì
固定偏差控制
droop control
khuâpkhum kaan sǐa kamlaŋ
ควบคุมการเสียกำลัง

gùdìngqì
固定器
anchor
cùt yɯ́ t
จุดยึด

gùdìngyòngqiàndīng
固定用嵌钉
mounting stud
kaan yɯ́ t dûai satát
การยึดด้วยสตั๊ด

gùdìng zhí
固定值
fixed value
khâa khoŋthîi
ค่าคงที่

guī diànróngqì
硅电容器
silicon capacitor
tua kèppracùfaifáa silikhɔ̂n
ตัวเก็บประจุไฟฟ้าซิลิคอน

guī gé
规格
specification
khɔ̂ɔmuun camphɔ́
ข้อมูลจำเพาะ

guī gé nèi chǎn pǐn
规格内产品
standard product
phalìttaphan mâattathǎan
ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

guī gé shū
规格书
specifications
èekkasǎan khɔ̂ɔmuun camphɔ́
เอกสารข้อมูลจำเพาะ

guǐ jì
轨迹
Locus
lookhát
Locus

guī jīngpiàn
硅晶片
silicon wafer
weefə̂ə silikhɔ̂n
เวเฟอร์ซิลิคอน

guī jīngtǐguǎn
硅晶体管
silicon transistor
thraansítsatə̂ə silikhɔ̂n
ทรานซิสเตอร์ซิลิคอน

guī jīqī
硅基漆
silicon varnish
námman chákŋaw silikhɔ̂n
น้ำมันชักเงาซิลิคอน

guī kòngzhěngliú qì
硅控整流器
silicon-controlled rectifier (SCR)
éet sii aa (tua pràp krasɛ̌ɛ)
เอสซีอาร์(ตัวปรับกระแส)

guī mópiànxíng
硅模片型
silicon diaphragm type
chanít dai-a-frɛɛm silikhɔ̂n
ชนิดไดอะแฟรมซิลิคอน

guīshùzhī
硅树脂
silicon resin
reesîn silikhɔ̂n
เรซินซิลิคอน

guī xiàng jiāo
硅橡胶
silicon rubber
yaaŋ silikhɔ̂n
ยางซิลิคอน

guīzhī
硅脂
silicon grease
caarabii silikhɔ̂n
จาระบีซิลิคอน

gùjiàn
固件
firmware
fəəmwɛɛ
เฟิร์มแวร์

gūliàngshēng chǎn
估量生产
anticipated Production
kaan phalìt thîi khâat
การผลิตที่คาด

gǔn

roller
roonlə̂ə
โรลเลอร์

gǔndāojiā gōng
滚刀加工
hob processing
kaan pramuanphǒn hɔ́p
การประมวลผลฮอบ

gǔn dòng
滚动
scroll on
lɯ̂ an duu
เลื่อนดู

gǔn dòngtiáo
滚动条
scroll bars
thɛ̀ɛp lɯ̂ an
แถบเลื่อน

gǔn yā
滚压
rolling
kaan mǔn
การหมุน

gǔnzhūluógǎn
滚珠螺杆
ball screw
bɔɔnsakruu
บอลสกรู

gǔnzhūluógǎndǎo chéng
滚珠螺杆导程
ball screw lead
tuanam bɔɔnsakruu
ตัวนำบอลสกรู

gǔnzhūluógǎnluó jù
滚珠螺杆螺距
ball screw pitch
khrooŋ bɔɔnsakruu
โครงบอลสกรู

guò chéngbào jǐng
过程报警
process alarm
sǎnyaan tɯan krabuankaan phìtphlâat
สัญญาณเตือนกระบวนการผิดพลาด

guò chéngbào jǐng jìnzhǐ
过程报警禁止
Disable process alarm
pìt kaan cháiŋaan sǎnyaan tɯan krabuankaan phìtphlâat
ปิดการใช้งานสัญญาณเตือนกระบวนการผิดพลาด

guò chéngbào jǐngshàngshàng xiàn
过程报警上上限
Process alarm upper upper limit
kaan camkàt khâa sǔuŋsùt sǔuŋsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan
การจำกัดค่าสูงสุดสูงสุดสัญญาณเตือนกระบวนการ

guò chéngbào jǐngshàngxià xiàn
过程报警上下限
Process alarm upper lower limit
kaan camkàt khâa sǔuŋsùt tàmsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan phìtphlâat
การจำกัดค่าสูงสุดต่ำสุดสัญญาณเตือนกระบวนการผิดพลาด

guò chéngbào jǐngshàngxià xiàn zhí
过程报警上下限值
Process alarm upper lower limit value
khâa kaan camkàt khâa sǔuŋsùt tàmsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan phìtphlâat
ค่าการจำกัดค่าสูงสุดต่ำสุดสัญญาณเตือนกระบวนการผิดพลาด

guò chéngbào jǐng xià shàng xiàn
过程报警下上限
Process alarm lower upper limit
kaan camkàt khâa tàmsùt sǔuŋsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan
การจำกัดค่าต่ำสุดสูงสุดสัญญาณเตือนกระบวนการ

guò chéngbào jǐng xià shàng xiàn zhí
过程报警下上限值
Process alarm lower upper limit value
khâa kaan camkàt khâa tàmsùt sǔuŋsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan
ค่าการจำกัดค่าต่ำสุดสูงสุดสัญญาณเตือนกระบวนการ

guò chéngbào jǐng xiàxià xiàn
过程报警下下限
Process alarm lower lower limit
kaan camkàt khâa tàmsùt tàmsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan
การจำกัดค่าต่ำสุดต่ำสุดสัญญาณเตือนกระบวนการ

guò chéngbào jǐng xiàxià xiàn zhí
过程报警下下限值
Process alarm lower lower limit value
khâa kaan camkàt khâa tàmsùt tàmsùt sǎnyaan tɯan krabuankaan
ค่าการจำกัดค่าต่ำสุดต่ำสุดสัญญาณเตือนกระบวนการ

guò chéngbào jǐngxǔkě
过程报警许可
Enable process alarm
pə̀ət kaan cháiŋaan sǎnyaan tɯan krabuankaan phìtphlâat
เปิดการใช้งานสัญญาณเตือนกระบวนการผิดพลาด

guò chéngCPU
过程CPU
Process CPU
kaan pramuanphǒn sii-phii-yuu
การประมวลผล CPU

guò chéng kòng zhì
过程控制
process control
khûapkhum krabuankaan
ควบคุมกระบวนการ

guò chéng kòng zhì mìnglìng
过程控制命令
Process control instruction
khrooŋsâaŋ kaan khûapkhum krabuankaan
โครงสร้างการควบคุมกระบวนการ

guò chéng kòng zhì yǔ yán
过程控制语言
(programming language for) process control
(phaasǎa thîi tâŋ prookrɛm dâai sǎmràp) kaan khûapkhum krabuankaan
(ภาษาที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับ) การควบคุมกระบวนการ

guò chéng tiáojiàn shù jù
过程条件数据
process condition data
khɔ̂ɔmuun ŋɯ̂ ankhǎi krabuankaan
ข้อมูลเงื่อนไขกระบวนการ

guò chéngzhí
过程值
process variable
tuaplɛɛ krabuankaan
ตัวแปรกระบวนการ
tuaprɛɛ khɔ̌ɔŋ krabuankaan
ตัวแปรของกระบวนการ

guò chéngzhuàngtàishù jù
过程状态数据
process status data
khɔ̂ɔmuun sathǎaná krabuankaan
ข้อมูลสถานะกระบวนการ

guò chōng
过冲
overshoot
sǔuŋkwàa pâwmǎai
สูงกว่าเป้าหมาย

guò chōngliàng bǔcháng
过冲量补偿
Overshoot amount compensation
kaan chótchəəi camnuan thîi sǔuŋkwàa pâwmǎai
การชดเชยจำนวนที่สูงกว่าเป้าหมาย

guò diànyā
过电压
overvoltage
rɛɛŋdanfaifáa kəən
แรงดันไฟฟ้าเกิน

guò diànyā lèibié
过电压类别
overvoltage category
chanít khɔ̌ɔŋ rɛɛŋdanfaifáa kəən
ชนิดของแรงดันไฟฟ้าเกิน

guò dù
过渡
transition
kaan sòŋphàan
การส่งผ่าน

guò liàng kù cún
过量库存
excessive inventory
kaan kèp wátsadù wáii mâak kəənpai
การเก็บวัสดุไว้มากเกินไป

guò língdiǎndiànyā
过零点电压
zero cross voltage
rɛɛŋdanfaifáa siirôokhrɔ́ɔt
แรงดันไฟฟ้าซีโร่ครอส

guòliú
过流
over current
krasɛ̌ɛfaifáa kəən
กระแสไฟฟ้าเกิน

guò lǜ
过滤
filtration
krabuankaan krɔɔŋ
กระบวนการกรอง

guō lú
锅炉
hook
khɔ̌ɔkìaw
ขอเกี่ยว

guò shèng jíbùzú
过剩及不足
overplus and shortage
miimâak kəənpai lɛ́ khàatkhlɛɛn
มีมากเกินไปและขาดแคลน

gù tài diànlù
固态电路
solid state circuit
woŋcɔɔn soolìtsatèet
วงจรโซลิดสเตท

gù tài jìdiànqì
固态继电器
solid state relay
riilee soolìtsatèet
รีเลย์โซลิดสเตท

gùzhàng
故障
failure
lómlěew
ล้มเหลว

gùzhàng ānquán
故障安全
fail-safe
pɔ̂ŋkan khwaam phìtphlâat
ป้องกันความผิดพลาด

gùzhàng ānquán huí lù
故障安全回路
fail-safe circuit
woŋcɔɔn kaan pɔ̂ŋkan khwaam phìtphlâat
วงจรการป้องกันความผิดพลาด

gùzhàngduì cè zhǐdǎo
故障对策指导
troubleshoot guidance
khûumɯɯ kaan kɛ̂ɛ-khǎi panhǎa
คู่มือการแก้ไขปัญหา

gùzhàngpáichú
故障排除
troubleshooting
kaan kɛ̂ɛ-khǎi panhǎa
การแก้ไขปัญหา

gùzhàngpáichúliú chéng
故障排除流程
troubleshooting flowchart
phǎŋŋaan kaan kɛ̂ɛ-khǎi panhǎa
ผังงานการแก้ไขปัญหา

gùzhàngshí jiān
故障时间
down time
weelaa thîi khrɯ̂ aŋ yùt thamŋaan
เวลาที่เครื่องหยุดทำงาน

gùzhàngshì lì
故障事例
fault example
tuayàaŋ khwaam phìtphlâat
ตัวอย่างความผิดพลาด

gùzhàng zì bǎo róngduàn shì liànlù
故障自保熔断式链路
fail-safe fusible link
saaifiw pɔ̂ŋkan khwaam phìtphlâat
สายฟิวส์ป้องกันความผิดพลาด

gùzhàng zìdòng bǎo xiǎntíngjī
故障自动保险停机
fail-safe shutdown
kaan pìtkhrɯ̂ aŋ phɯ̂ a pɔ̂ŋkan khwaam phìtphlâat
การปิดเครื่องเพื่อป้องกันความผิดพลาด

gùzhàng zìdòng bǎo xiǎnxìtǒng
故障自动保险系统
fail-safe system
rábòp kaan pɔ̂ŋkan khwaam phìtphlâat
ระบบการป้องกันความผิดพลาด

hài qì
氦气
helium gas
káat hiilîam
ก๊าซฮีเลียม

hán

enthalpy
enthanpîi
เอนทัลปี

hàn diǎnjiǎncè
焊点检测
solder inspection
kaan trùatsɔ̀ɔp bàtkrii
การตรวจสอบบัดกรี

hàn fèng
焊缝
seam
rɔɔitɔ̀ɔ
รอยต่อ

hángjiānjù
行间距
line space
chɔ̂ŋwâaŋ ráwàaŋ sên
ช่องว่างระหว่างเส้น

háng shù
行数
No. of lines
camnuan khɔ̌ɔŋ sên
จำนวนของเส้น

hàn jì
焊剂
solder flux
phlák bàtkrii
ฟลักซ์บัดกรี

hànjiē
焊接

solder
soldering welding

bàtkrii
บัดกรี
kaan bàtkrii
การบัดกรี
kaan chɯ̂ am
การเชื่อม

hànjiē duānzǐ
焊接端子
solder terminal
kaan bàtkrii thəəmin̂ ɔn
การบัดกรีเทอร์มินอล

hànjiēlèi xíng
焊接类型
soldering type
chanít kaan bàtkrii
ชนิดการบัดกรี

hànjiē xiàn
焊接线
weld line
sǎai kaan chɯ̂ am
สายการเชื่อม

hànjiē xínglián jiē qì
焊接型连接器
soldering type connector
khɔnnéktə̂ə chanít bàtkrii
คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี

hán lǐliàng
含锂量
lithium content
pɔɔrimaan líthîam thîi mii yùu
ปริมาณลิเธียมที่มีอยู่

hánshù
函数
function
faŋchân
ฟังก์ชั่น

hàn xībùzú
焊锡不足
insufficient solder
kaan bàtkrii mâiphɔɔ
การบัดกรีไม่พอ

hàn xī guòduō
焊锡过多
excessive solder
bàtkrii kəən
บัดกรีเกิน

háo kè
毫克
mg
minlikram
มก.

hào mǎ
号码
number
mǎailêek
หมายเลข

hào mǎguǎn
号码管
mark tube
lɔ̀ɔt khrɯ̂ aŋmǎai
หลอดเครื่องหมาย

háo mǐ
毫米
mm
minliméet
มม.

háo miǎo
毫秒
millisecond
minlí wínaathii
มิลลิวินาที

héchéng
合成
compose
prakɔ̀ɔp duâi
ประกอบด้วย

héchéngshìpínxìnhào
合成视频信号
composite video signal
sǎnyaan wiidii-oo khomphoosìt
สัญญาณวิดีโอคอมโพสิท

hégé pǐn
合格品
conforming article
ŋaan cháidâai
งานใช้ได้

hēi sè jīnshǔ
黑色金属
ferrous-metal
lèk-loohà
เหล็ก-โลหะ

hēi tǐ
黑体
gothic
koothík
โกธิก

héjiào yàndài mǎ
和校验代码
sum check code
rá́hàt camnuan ruam
รหัสจำนวนรวม

hé xīn
核心
core
kɛɛn
แกน

hézīqǐyè
合资企业
joint-ventured enterprise
bɔɔrisàt rûamthun
บริษัทร่วมทุน

hé zuò
合作
combination
kaan kìawnɯ̂ aŋ
การเกี่ยวเนื่อง

hóngmìnglìng cānshù ruǎnyuánjiàn
宏命令参数软元件
macro instruction argument device
ùppakɔɔn tôotɔ̀ɔp khamsàŋ mɛ́kkhroo
อุปกรณ์โต้ตอบคำสั่งแมคโคร

hóng zhù cè huí lù
宏注册回路
macro register circuit
woŋcɔɔn loŋthabian mɛ́kkhroo
วงจรลงทะเบียนแมคโคร

hòu

thick
khwaamnǎa
ความหนา

hòubǎn
厚板
plate
phɛ̀n
แผ่น

hòu dù
厚度
thickness
khwaamnǎa
ความหนา

hòu gōngchéng
后工程
assembly and testing process
krabuankaan prakɔ̀ɔp lɛ́ thótsɔ̀ɔp
กระบวนการประกอบและทดสอบ

hòu rùxiān chū fǎ
后入先出法
last in, first out method [LIFO method]
wíthiikaan bɛ̀ɛp maalǎŋ ɔ̀ɔk kɔ̀ɔn
วิธีการแบบมาหลังออกก่อน [วิธีการ LIFO]

hòuzuò
后座
backlash
kaan sɯ̀ klɔ̌ɔ khɔ̌ɔŋ fɯaŋ
การสึกหรอของเฟืองarc
áak
อาร์ค

hú、diànhú
弧、电弧
arc
áak
อาร์ค

huà miàn
画面
screen
nâacɔɔ
หน้าจอ

huǎnchōngcúnchǔ
缓冲存储
buffering
kaan bápfə̂ə
การบัฟเฟอร์

huǎnchōngcúnchǔ qì
缓冲存储器
buffer memory
nùai khwaamcam bápfə̂ə
หน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎnchōngcúnchǔ qìdì zhǐ
缓冲存储器地址
buffer memory address
ɛ́tdréet nùai khwaamcam bápfə̂ə
แอดเดรสหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎnchōngcúnchǔ qìfǎng wènzhǐ lìng
缓冲存储器访问指令
buffer memory access instruction
kamsàŋ kaan khâwthɯ̌ ŋ nùai khwaamcam bápfə̂ə
คำสั่งการเข้าถึงหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎnchōngcúnchǔ qì gòu chéng
缓冲存储器构成
buffer memory configuration
kaan kamnòtkhâa nùai khwaamcam bápfə̂ə
การกำหนดค่าหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎnchōngcúnchǔ qūróngliàng
缓冲存储区容量
buffering area size
khanàat phɯ́ ɯnthîi kaan bápfə̂ə
ขนาดพื้นที่การบัฟเฟอร์

huǎnchōngcúnchǔ qūyù
缓冲存储区域
buffer memory area
phɯ́ ɯnthîi nùai khwaamcam bápfə̂ə
พื้นที่หน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎnchōng diànlù
缓冲电路
snubber circuit
woŋcɔɔn sanápbə̂ə
วงจรสนับเบอร์

huǎnchōng jìdiànqì
缓冲继电器
buffer relay
riilee bápfə̂ə
รีเลย์บัฟเฟอร์

huǎnchōng qū
缓冲区
buffer
bápfə̂ə
บัฟเฟอร์

huǎnchōng qūshèng yúróngliàng
缓冲区剩余容量
free buffer space
phɯ́ ɯnthîi frii bápfə̂ə
พื้นที่ฟรีบัฟเฟอร์

huǎn cún cè shì
缓存测试
BUFF MEM TEST
thótsɔ̀ɔp nùai khwaamcam bápfə̂ə
ทดสอบหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎn cún cè shìhuà miàn
缓存测试画面
buffer memory test screen
nâacɔɔ kaan thótsɔ̀ɔp nùai khwaamcam bápfə̂ə
หน้าจอการทดสอบหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎn cún cè shìquèrèn
缓存测试确认
buffer memory test confirmation
kaan yɯɯnyan kaan thótsɔ̀ɔp nùai khwaamcam bápfə̂ə
การยืนยันการทดสอบหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎn cún cè shìquèrèncàidān
缓存测试确认菜单
buffer memory test confirmation menu
meenuu yɯɯnyan kaan thótsɔ̀ɔp nùai khwaamcam bápfə̂ə
เมนูยืนยันการทดสอบหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎn cún dì zhǐshū rùxíng shì xuǎnzé
缓存地址输入形式选择
buffer memory address input format selection
kaan lɯ̂ ak rûupbɛ̀ɛp inphút ɛ́tdréet nùai khwaamcam bápfə̂ə
การเลือกรูปแบบอินพุทแอดเดรสหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎncún dì zhǐshū rùxíngshì xuǎn zé càidān
缓存地址输入形式选择菜单
buffer memory address input format selection menu
meenuu kaan lɯ̂ ak rûupbɛ̀ɛp inphút ɛ́tdréet nùai khwaamcam bápfə̂ə
เมนูการเลือกรูปแบบอินพุทแอดเดรสหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎn cún dì zhǐzhǐ dìng
缓存地址指定
buffer memory address specification
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ ɛ́tdréet nùai khwaamcam bápfə̂ə
ข้อมูลจำเพาะแอดเดรสหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎn cún dì zhǐzhǐ dìng càidān
缓存地址指定菜单
buffer memory address specification menu
meenuu khɔ̂ɔmuun camphɔ́ ɛ́tdréet nùai khwaamcam bápfə̂ə
เมนูข้อมูลจำเพาะแอดเดรสหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎn cún jiān shì qì
缓存监视器
buffer memory monitor
trùatsɔ̀ɔp nùai khwaamcam bápfə̂ə
ตรวจสอบหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎn cún jiān shì qì càidān
缓存监视器菜单
buffer memory monitor menu
meenuu trùatsɔ̀ɔp nùai khwaamcam bápfə̂ə
เมนูตรวจสอบหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎn cún pīliàng jiān shì qì
缓存批量监视器
buffer memory batch monitor
trùatsɔ̀ɔp chút nùai khwaamcam bápfə̂ə
ตรวจสอบชุดหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎn cún pīliàng shuā xīn mìnglìng
缓存批量刷新命令
buffer memory batch refresh instruction
khamsàŋ kaan riifrét chút nùai khwaamcam bápfə̂ə
คำสั่งการรีเฟรชชุดหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎn cún qū
缓存区
buffering area
phɯ́ ɯnthîi kaan bápfə̂ə
พื้นที่การบัฟเฟอร์

huǎn cún xiáng qíng
缓存详情
buffer memory details
raaila-ìat nùai khwaamcam bápfə̂ə
รายละเอียดหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huǎn cún yī lǎn biǎo
缓存一览表
buffer memory list
raaikaan nùai khwaamcam bápfə̂ə
รายการหน่วยความจำบัฟเฟอร์

huánjìng
环境
environment
sìŋwɛ̂ɛtlɔ́ɔm
สิ่งแวดล้อม

huánjìngliàng dù
环境亮度
ambient light
khwaam sawàaŋ hɔ̂ŋ
ความสว่างห้อง

huánjìng shī dù
环境湿度
ambient humidity
khwaamchɯ́ ɯn dooi rɔ̂ɔp
ความชื้นโดยรอบ

huánjìng wēn dù
环境温度
ambient temperature
unnahàphuum dooi rɔ̂ɔp
อุณหภูมิโดยรอบ

unnahàphuum hɔ̂ŋ
อุณหภูมิห้อง

huànqìkòng zhì
换气控制
ventilation control
khûapkhum kaan rabaai aakàat
ควบคุมการระบายอากาศ

huánxíngjì shù qì
环形计数器
ring counter
woŋcɔɔn náp woŋwɛ̌ɛn
วงจรนับวงแหวน

huánxíngjì shù qìshàng xiàn zhí
环形计数器上限值
ring counter upper limit value
khâa sǔuŋsùt khɔ̌ɔŋ woŋcɔɔn náp woŋwɛ̌ɛn
ค่าสูงสุดของวงจรนับวงแหวน

huánxíngjì shù qìshàngxià xiàn zhíxiě rùRing counter upper/lower limit value write instruction (ICRNGWR1(P))
kaan khǐan khrooŋsâaŋ khâa tàmsùt/sǔuŋsùt woŋcɔɔn náp woŋwɛ̌ɛn
การเขียนโครงสร้างค่าต่ำสุด/สูงสุดวงจรนับวงแหวน

环形计数器上下限值写入
mìnglìng( ICRNGWR yī (P) )
命令(ICRNGWR1(P))

huánxíngjì shù qì xià xiàn zhí
环形计数器下限值
ring counter lower limit value
khâa tàmsùt khɔ̌ɔŋ woŋcɔɔn náp woŋwɛ̌ɛn
ค่าต่ำสุดของวงจรนับวงแหวน

huáshì
华氏
°F
oŋsǎa faarenhai
°F

huàxuéchù lǐmó
化学处理膜
chemical conversion coating
kaan khlɯ̂ ap pɔ̂ŋkan kaan plìanplɛɛŋ thaaŋ kheemii
การเคลือบป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

huàxué qīngxǐ
化学清洗
chemical cleaning
kaan thamkhwaamsa-àat sǎankheemii
การทำความสะอาดสารเคมี

hùbǔ
互补
complementary
sùansə̌əm hâi sǒmbuun
ส่วนเสริมให้สมบูรณ์

húdù
弧度
radian
reedîan
เรเดียน

húdùzhuǎn huàn
弧度转换
radian conversion
kaan plɛɛŋ reedîan
การแปลงเรเดียน

huí bō、 fǎn xiǎng
回波、反响
echo
kaan sathɔ́ɔn
การสะท้อน

huī dù chù lǐ
灰度处理
Grayscale processing
kaan pramuanphǒn kree sakew
การประมวลผลเกรย์สเกล

huí fù
回复
response
tɔ̀ɔpsanɔ̌ɔŋ
ตอบสนอง

huī fù
恢复
restore
kûu khɯɯn
กู้คืน

huī fù kāishǐ qián
恢复开始前
restore start before
kaan kûu khɯɯn rə̂əm khɯ̂ n kɔ̀ɔn
การกู้คืนเริ่มขึ้นก่อน

huī fù shí jiān
恢复时间
recovery time
weelaa kaan kûukhɯɯn
เวลาการกู้คืน

huī fù wán chéng
恢复完成
restore complete
kaan kûu khɯɯn sètsîn
การกู้คืนเสร็จสิ้น

huíguīfǎnshè xíng
回归反射型
retro-reflective
kaan sathɔ́ɔnklàp
การสะท้อนกลับ

huí huán
回环
loop back
woŋrɔ̂ɔp klàp
วงรอบกลับ

huí lù bǎo hùqì
回路保护器
circuit protector
tua pɔ̂ŋkan woŋcɔɔn
ตัวป้องกันวงจร

huí lùcì shù
回路次数
loop
lùup
ลูป

loop count
camnuan lùup
จำนวนลูป

huí lùzǒng yán cháng jùlí
回路总延长距离
loop overall distance
ráyákhayǎai tháŋmòt khɔ̌ɔŋ lùup
ระยะขยายทั้งหมดของลูป

huī sèwúxiào
灰色无效
grayout
mua
มัว

huì tóngjiǎn chá
会同检查
joint inspection
kaan trùatsɔ̀ɔp cùtchɯ̂ am
การตรวจสอบจุดเชื่อม

huì tú
绘图
drawing
kaan dɯŋ
การดึง

huī xiàn
灰线
dirty
sòkkapròk
สกปรก

huǒzāi
火灾
fire
fai
ไฟ

I/O diǎn shù
I/O点数
number of I/O points
camnuan cùt khɔ̌ɔŋ ai/oo
จำนวนจุดของ I/O

I/O dì zhǐ
I/O地址
I/O address
ɛtdréet ai/oo
แอดเดรส I/O

I/Ofēnpèi
I/O分配
I/O assignment
kaan kamnòt ai/oo
การกำหนด I/O

I/Ofēnsàn
I/O分散
I/O distribution
kaan kracaai ai/oo
การกระจาย I/O

I/O fúwùqì
I/O服务器
I/O server
sə́əpwə̂ə ai/oo
เซิร์ฟเวอร์ I/O

I/Ohào
I/O号
I/O number
mǎailêek ai/oo
หมายเลข I/O

I/Ohún hémókuài
I/O混合模块
I/O combined module
moodun ruam ai/oo
โมดูลรวม I/O

I/O jiāofù
I/O交付
I/O delivery
kaan namsòŋ ai/oo
การนำส่ง I/O

I/O mókuài
I/O模块
I/O module
moodun ai/oo
โมดูล I/O

I/O shuā xīn
I/O刷新
I/O refresh
riiphréet ai/oo
รีเฟรช I/O

I/O xiǎng yìng shí jiān
I/O响应时间
I/O response time
weelaa kaan tɔ̀ɔpsanɔ̌ɔŋ khɔ̌ɔŋ ai/oo
เวลาการตอบสนองของ I/O

I/O xiǎng yìngsùdù
I/O响应速度
I/O response speed
khwaamrew kaan tɔ̀ɔpsanɔ̌ɔŋ khɔ̌ɔŋ ai/oo
ความเร็วการตอบสนองของ I/O

I/Oxìnhào
I/O信号
I/O signal
sǎnyaan ai/oo
สัญญาณ I/O

I/O zhàn yǒu diǎn shù
I/O占有点数
number of occupied I/O points
camnuan cùt ai/oo thîi cháiŋaan
จำนวนจุด I/O ที่ใช้งาน

Icāozuò
I操作
I action
kaan damnəənkaan wan
การดำเนินการ I

I shēng míng
I声明
I statement
khɔ̂ɔkhwaam wan
ข้อความ I

JAN mǎ
JAN码
JAN code
ráhàt cee-ee-en
รหัส JAN

jià géshāng yì
价格商议
price negotiation
kaan tɔ̀ɔrɔɔŋ raakhaa
การต่อรองราคา

jiā gōngchéng xíng
加工成形
finishing and forming
kaan sînsùt lɛ́ kaan càttâŋ
การสิ้นสุดและการจัดตั้ง

jiā gōngjī
加工机
machinery
khrɯ̂ aŋcàk
เครื่องจักร

jiā gōng liú chéng
加工流程
work flow
krabuankaan thamŋaan
กระบวนการทำงาน

jiā gōngzhōngxīn
加工中心
machining center
sǔunklaaŋ khɔ̌ɔŋŋ khrɯ̂ aŋ
ศูนย์กลางของเครื่อง

jiā jiǎnsù
加减速
acceleration/deceleration
kaan rêŋ khwaamrew / kaan lót khwaamrew
การเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว

jiā jiǎnsùfāng shì
加减速方式
acceleration/deceleration method
wíthii kaan rêŋ khwaamrew / kaan lót khwaamrew
วิธีการเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว

jiā jiǎnsù shí jiān shè dìng fànwéiwài
加减速时间设定范围外
acceleration/deceleration time setting out of range
nɔ̂ɔkchûaŋ kaantâŋkhâaweelaa kaan rêŋ khwaamrew / kaan lót khwaamrew
นอกช่วงการตั้งค่าเวลาการเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว

jiájǐn
夹紧
chucking
kamcàt
กำจัด

jiājǐn jiàn
夹紧件
clamp fitting
kaanyɯ́ t dûai kaanrát
การยึดด้วยการรัด

jiá jù
夹具
jig
ùppakɔɔn namnɛɛw
อุปกรณ์นำแนว

jiā mì
加密
enciphering"̀kaan plìan khɔ̂ɔmuun hâipen ráhàt
การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรหัส

jiǎncè chū
检测出
detected
trùatphóplɛ́ɛw
ตรวจพบแล้ว

jiǎncèjùlí
检测距离
detecting distance
ráyá kaan trùatsɔ̀ɔp
ระยะการตรวจสอบ

jiǎncèqì
检测器
encoder
tua khâw ráhàt
ตัวเข้ารหัส
tua khâwráhàt
ตัวเข้ารหัส

jiāncèqì
监测器
guard monitoring
kaan trùatsɔ̀ɔp ùppakɔɔn pɔ̂ŋkan
การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน

jiǎncèqì fēn biànlǜ
检测器分辨率
Encoder Resolution
khwaam lá-iàt tua khâw ráhàt
ความละเอียดตัวเข้ารหัส
khwaam lá-ìat tua khâwráhàt
ความละเอียดตัวเข้ารหัส

jiǎncèqū
检测区
detection zone
phɯ́ ɯnthîi trùatsɔ̀ɔp
พื้นที่ตรวจสอบ

jiǎn chá
检查
check
trùatsɔ̀ɔp
ตรวจสอบ

jiǎn chá biǎo
检查表
list of spot checks
raaikaan khɔ̌ɔŋ cùt trùatsɔ̀ɔp
รายการของจุดตรวจสอบ

jiǎn chádài mǎ
检查代码
check code
ráhàt trùatsɔ̀ɔp
รหัสตรวจสอบ

jiǎn chá hé
检查和
sum check
camnuan ruam
จำนวนรวม

jiǎn chá yuán
检查员
inspector
phûutrùatsɔ̀ɔp
ผู้ตรวจสอบ

jiǎn dān gōngchéng
简单工程
Simple project
khrooŋkaan phɯ́ ɯnthǎan
โครงการพื้นฐาน

jiǎn dānyùn dòngmókuài
简单运动模块
Simple Motion Module
moodun kaan khlɯ̂ anwǎi phɯ́ ɯnthǎan
โมดูลการเคลื่อนไหวพื้นฐาน

jiānfēng
尖峰
spike
krachâak
กระชาก

jiānfēngdiànyā
尖峰电压
spike voltage
rɛɛŋdan krachâak
แรงดันกระชาก

jiāngé
间隔
space
thîiwâaŋ
ที่ว่าง

jiàngé qǔxiàntú
降额曲线图
derating chart
phɛ̌ɛnphǎŋ kaan yóklə̂ək
แผนผังการยกเลิก

jiānjù
间距
gap
chɔ̂ŋwâaŋ
ช่องว่าง

jiānjù / yídòngtiáozhěng
间距/移动调整
span/shift adjustment
kaan pràpkaanlɯ̂ an/kaan yɯ̂ ɯtkhayǎai
การปรับการเลื่อน/การยืดขยาย

jiànlì shí jiān
建立时间
settling time
weelaa thîi tâŋwái
เวลาที่ตั้งไว้

jiǎn liú jì sǎo miáo
检流计扫描
Galvano scanner
sakɛɛnnə̂ə kanwaanôo
สแกนเนอร์กัลวาโน่

jiànmǎ kāi guān
键码开关
key code switch
sawít ráhàtlàk
สวิตช์รหัสหลัก

jiàn pán
键盘
keyboard
pɛ̂nphim
แป้นพิมพ์

jiàn pán chuāngkǒu
键盘窗口
key window
nâatàaŋlàk
หน้าต่างหลัก

jiàn pánshū rù
键盘输入
keyboard entry
raaikaan pɛ̂nphim
รายการแป้นพิมพ์

jiǎn qiē jī
剪切机
shear
tàt
ตัด

jiānróng
兼容
compatibility
kaan cháiŋaan rûamkan dâai
การใช้งานร่วมกันได้

jiānróngxìng
兼容性
compatibility
kaan cháiŋaan rûamkan dâai
การใช้งานร่วมกันได้

jiān shì
监视
monitoring
kaan trùatsɔ̀ɔp
การตรวจสอบ

jiān shì/ jiān shì qì
监视/监视器
monitor
kaan trùatsɔ̀ɔp
การตรวจสอบ

jiān shìduì xiàng
监视对象
monitor target
pâwmàai kaan trùatsɔ̀ɔp
เป้าหมายการตรวจสอบ

jiān shìgēn zōng
监视跟踪
monitoring trace
tìttaam kaan trùatsɔ̀ɔp
ติดตามการตรวจสอบ

jiān shìhuà miàn
监视画面
monitor screen
nâacɔɔ kaan trùatsɔ̀ɔp
หน้าจอการตรวจสอบ

jiān shìkāishǐ
监视开始
start monitor
cùt rə̂əmtôn
จุดเริ่มต้น

jiān shì mó shì
监视模式
monitoring mode
mòot kaan trùatsɔ̀ɔp
โหมดการตรวจสอบ

jiān shì mùbiāo
监视目标
monitor destination
cùtmǎai plaaithaaŋ
จุดหมายปลายทาง

jiān shì qì
监视器
Watchdog
kaan khûapkhum duulɛɛ
การควบคุมดูแล

jiān shì qìdēngjì
监视器登记
monitor registration
loŋthabian kaan trùatsɔ̀ɔp
ลงทะเบียนการตรวจสอบ

jiān shì qìdiàn lǎn
监视器电缆
monitor cable
sǎai nâacɔɔ
สายหน้าจอ

jiān shì qì gēn zōngtúbiǎo
监视器跟踪图表
monitor trace graph
kráap tìttaam kaan trùatsɔ̀ɔp
กราฟติดตามการตรวจสอบ

jiān shì qìgōngjù
监视器工具
monitor tool
khrɯ̂ aŋmɯɯ trùatsɔ̀ɔp
เครื่องมือตรวจสอบ

jiān shì qì shù jùdēngjì
监视器数据登记
monitor data registration
loŋthabian trùatsɔ̀ɔp khɔ̂ɔmuun
ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูล

jiān shì qì shū rùhuǎnchōng qū
监视器输入缓冲区
monitor input buffer
bápfə̂ə inphút kaan trùatsɔ̀ɔp
บัฟเฟอร์อินพุทการตรวจสอบ

jiān shì qìxiǎn shì
监视器显示
monitor display
sadɛɛŋphǒn kaan trùatsɔ̀ɔp
แสดงผลการตรวจสอบ

jiān shìshí jiān
监视时间
monitor time
weelaa kaan trùatsɔ̀ɔp
เวลาการตรวจสอบ

jiān shìshù jù xìn xī
监视数据信息
monitor data information
kaan trùatsɔ̀ɔp khɔ̂ɔmuun
การตรวจสอบข้อมูล

jiān shì tiáojiàn
监视条件
monitor conditions
ŋɯ̂ ankhǎi kaan trùatsɔ̀ɔp
เงื่อนไขการตรวจสอบ

jiān shì tíng zhǐ
监视停止
stop monitor
yùt̀ kaan trùatsɔ̀ɔp
หยุดการตรวจสอบ

jiān shì xiàng mù
监视项目
monitored item
raaikaan thîi trùatsɔ̀ɔp lɛ́ɛw
รายการที่ตรวจสอบแล้ว

jiān shìzhí xíngzhōng
监视执行中
during monitor execution
nai ráwàaŋ kaan damnəənkaan trùatsɔ̀ɔp
ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ

jiǎnsù
减速
deceleration
kaan lót khwaamrew
การลดความเร็ว

jiǎnsùbǐ
减速比
speed-reduction rate
àttraa kaan lót khwaamrew
อัตราการลดความเร็ว

jiǎnsùjī
减速机
reducer
tua lót
ตัวลด

jiǎnsù shí jiānchángshù
减速时间常数
Deceleration time constant
kaan khoŋthîi khɔ̌ɔŋ kaan lót khwaamrew
การคงที่ของการลดความเร็ว

jiānxì
间隙
arm and bed space
phɯ́ ɯnthîi tâai khɛ̌ɛn càkyépphâa
พื้นที่ใต้แขนจักรเย็บผ้า

jiǎn xiū
检修
overhaul
pràppruŋ mài
ปรับปรุงใหม่

jiànyì shū
建议书
recommendations
khɔ̌ɔnɛ́́nam
ข้อแนะนำ

jiǎnzhènqì
减震器
damper
tua nùaŋ
ตัวหน่วง

jiān zuǐ qián
尖嘴钳
needle-nose pliers
khiim pàak khěm
คีมปากเข็ม

jiǎo běn
脚本
script
khamsàŋ
คำสั่ง

jiǎo běn biānjí
脚本编辑
edit script
kɛ̂ɛkhǎi khamsàŋ
แก้ไขคำสั่ง

jiǎo běn biānjíqì
脚本编辑器
script editor
tua kɛ̂ɛkhǎi khamsàŋ
ตัวแก้ไขคำสั่ง

jiǎo běnwén jiàn
脚本文件
script files
faai khamsàŋ
ไฟล์คำสั่ง

jiǎo běn yī lǎn biǎo
脚本一览表
script file list
raaikaan faai khamsàŋ
รายการไฟล์คำสั่ง

jiāo chā xíngwǎngxiàn
交叉型网线
crossing cable
sǎai khrɔ́ɔt
สายครอส

jiǎodù
角度
angle
mum
มุม

jiǎoféng
角缝
corner stitching
kaan yɯ́ t thîimum
การยึดที่มุม

jiāohuànlíngjiàn
交换零件
replacement parts
alài
อะไหล่

jiāo huò
交货
delivery
kaan namsòŋ
การนำส่ง

jiāo huòdān
交货单
delivery note
mǎaihèet kaan namsòŋ
หมายเหตุการนำส่ง

jiāo huò qī yánchí
交货期延迟
delivery delay
kaan namsòŋ lâacháa
การนำส่งล่าช้า

jiǎo jiēgài
饺接盖
hinged cover
fǎa khrɔ̂ɔp baanpháp
ฝาครอบบานพับ

jiāo liú
交流
AC
ee-sii
AC

jiāoníng shí jiān
胶凝时间
gel time
weelaa kaan klaaipencɛw
เวลาการกลายเป็นเจล

jiǎo pín lǜ
角频率
angular frequency
khwaamthìi chəəŋ mum
ความถี่เชิงมุม

jiǎoxiàn
绞线
stranded wire
sǎaifai kliaw
สายไฟเกลียว

jiào xué mókuài
教学模块
teaching module
moodun kaan sɔ̌ɔn
โมดูลการสอน

jiào yàn hé
校验和
checksum
trùatsɔ̀ɔp camnuan
ตรวจสอบจำนวน

jiào yànshùwèi
校验数位
check digit
làk trùatsɔ̀ɔp
หลักตรวจสอบ

jiàozhǔn
校准
calibration
kaan trùatthîap
การตรวจเทียบ

jiā qián
夹钳
clamp
khɔ̂ɔrát
ข้อรัด

jiā rè
加热
heating
kaan hâi khwaamrɔ́ɔn
การให้ความร้อน

jiā rèqì
加热器
heater
khrɯ̂ aŋ tham khwaamrɔ́ɔn
เครื่องทำความร้อน

jiā sùdù
加速度
acceleration
kaan rêŋ khwaamrew
การเร่งความเร็ว

jiā sù shí jiānchángshù
加速时间常数
Acceleration time constant
khâa khoŋthîi weelaa kaan rêŋ khwaamrew
ค่าคงที่เวลาการเร่งความเร็ว

jiā sùzhuàn jǔ
加速转矩
Acceleration torque
rɛɛŋbìt kaan rêŋ khwaamrew
แรงบิดการเร่งความเร็ว

jiāzǎi diànyā
加载电压
applied voltage
rɛɛŋdan faifáa thîichái
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

jiā zhòng píng jūn
加重平均
weighting average
kaan chalìa kaan thùaŋnámnàk
การเฉลี่ยการถ่วงน้ำหนัก

jī bǎnchācáoshù
基板插槽数
number of base slots
camnuan salɔ́t thǎan
จำนวนสล็อตฐาน

jī bǎnlèi xíngbǔchōngxìn xī
基板类型补充信息
additional information for base type
khɔ̂ɔmuun phə̂əmtəəm sǎmràp chanít thǎan
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับชนิดฐาน

jī bǎn mókuài
基板模块
base module
moodun thǎan
โมดูลฐาน

jī bǎnxìn xī
基板信息
base information
khɔ̂ɔmuun thǎan
ข้อมูลฐาน

jī bǎn yìcháng
基板异常
base module error
khwaamphìtphlâat moodun thǎan
ความผิดพลาดโมดูลฐาน

jī bǎnzhǐ dìng
基板指定
base specification
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ thǎan
ข้อมูลจำเพาะฐาน

jī běn diànlù
基本电路
basic circuit
woŋcɔɔn phɯ́ ɯnthǎan
วงจรพื้นฐาน

jī běnhuà miàn
基本画面
base screen
nâacɔɔ thǎan
หน้าจอฐาน

jī běn mó shì
基本模式
base mode
mòot thǎan
โหมดฐาน

jī běn xíngQCPU
基本型QCPU
Basic model QCPU
khiw-sii-phii-yuu rûn phɯ́ ɯnthǎan
QCPU รุ่นพื้นฐาน

jíchéng diànlù
集成电路
IC, integrated circuit
ai-sii woŋcɔɔn bɛ̀ɛpruam
IC วงจรแบบรวม

jíchéng mìdù
集成密度
integration density
khwaam nǎanɛ̂n dooi ruam
ความหนาแน่นโดยรวม

jī dài
基带
base band
bɛɛn thǎan
แบนด์ฐาน

jídiànjí
集电极
collector
tua càtkèp
ตัวจัดเก็บ

jídiànjí kāi lù
集电极开路
open collector
khonléktə̂ə bɛ̀ɛp pə̀ət
คอลเลคเตอร์แบบเปิด

jídiànjí kāi lùdiànlù
集电极开路电路
open-collector circuit
woŋcɔɔn khonléktə̂ə bɛ̀ɛp pə̀ət
วงจรคอลเลคเตอร์แบบเปิด

jídiànjí kāi lùfāng shì
集电极开路方式
open-collector system
rábòp khonléktə̂ə bɛ̀ɛp pə̀ət
ระบบคอลเลคเตอร์แบบเปิด

jídiànjí kāi lù shūchū
集电极开路输出
open-collector output
áwphút khonléktə̂ə bɛ̀ɛp pə̀ət
เอาท์พุทคอลเลคเตอร์แบบเปิด

jídiànjí kāi lùxíng
集电极开路型
open-collector type
chanít khonléktə̂ə bɛ̀ɛp pə̀ət
ชนิดคอลเลคเตอร์แบบเปิด

jìdiànqì
继电器
relay
riilee
รีเลย์

jìdiànqì chāzuò
继电器插座
relay socket
sɔ́kkét riilee
ซอคเก็ตรีเลย์

jìdiànqì chù diǎn
继电器触点
relay contact
khɔnthɛ̀k riilee
คอนแท็ครีเลย์

jìdiànqì chù diǎn shūchū
继电器触点输出
relay contact output
áwphút khɔnthɛ̀k khɔ̌ɔŋ riilee
เอาท์พุทคอนแทคของรีเลย์

jìdiànqìfú hào yǔ yán
继电器符号语言
relay symbol language
phaasǎa khrɯ̂ aŋmǎai riilee
ภาษาเครื่องหมายรีเลย์

jìdiànqì jué yuán
继电器绝缘
relay insulation
kaan hûmchanǔan riilee
การหุ้มฉนวนรีเลย์

jìdiànqì luó jídiànlù
继电器逻辑电路
relay logic circuit
woŋcɔɔn riilee loocìk
วงจรรีเลย์โลจิก

jìdiànqìqūdòngdiànlù
继电器驱动电路
relay driver circuit
woŋcɔɔn khàp riilee
วงจรขับรีเลย์

jìdiànqìshòumìngqǔxiàn
继电器寿命曲线
relay life curve
sênkhóoŋ sadɛɛŋ aayú kaan cháiŋaan riilee
เส้นโค้งแสดงอายุการใช้งานรีเลย์

jìdiànqì shūchū (sān duān)
继电器输出(3端)
relay output (3 terminals)
áwphút khɔ̌ɔŋ riilee (sǎam khûatɔ̀ɔ)
เอาท์พุทของรีเลย์(3ขั้วต่อ)

jìdiànqì shūchū mókuài
继电器输出模块
relay output module
moodun áwphút riilee
โมดูลเอาท์พุทรีเลย์

jìdiànqìxiànquānqūdòngdiànyuán
继电器线圈驱动电源
relay coil driving power
faikhàp khɔɔi riilee
ไฟขับคอล์ยรีเลย์

jiěchú lián jiē
解除连接
disconnection
yóklə̂ək kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ
ยกเลิกการเชื่อมต่อ

jiēchùshì diàncíjìdiànqì
接触式电磁继电器
contactor type electromagnetic relay
riilee khlɯ̂ ɯn mɛ̂ɛlèkfaifáa bɛ̀ɛp nâa sǎmphàt
รีเลย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบหน้าสัมผัส

jiěchú xuǎnzé
解除选择
release all
plɔ̀i tháŋmòt
ปล่อยทั้งหมด

jiē dì
接地

earth
grounding

sǎai din
สายดิน
kaan tɔ̀ɔsǎaidin
การต่อสายดิน

jié diǎn
节点
node
nòot
โหนด

jiē diǎn
接点
contact
nâa sǎmphàt
หน้าสัมผัส

jié diàndì zhǐ
节电地址
node address
lêek thîiyùu khɔ̌ɔŋ nòot
เลขที่อยู่ของโหนด

jiē diǎn shūchū
接点输出
contact output
áwphút nâa sǎmphàt
เอาท์พุทหน้าสัมผัส

jiē dìduānzǐ
接地端子
earth terminal
thəəminɔ̂n sǎai din
เทอร์มินอลสายดิน

jiē dìgùzhàng
接地故障
Ground fault
kaan tɔ̀ɔ sǎaidin phìtphlâat
การต่อสายดินผิดพลาด

jiē dì huí lù
接地回路
ground loop
woŋrɔ̂ɔp sǎaidin
วงรอบสายดิน

jiē dìxiàn
接地线
grounding cable
sǎai kraaw
สายกราวด์

jiē dì zhù
接地柱
ground stud
pùm sǎmràp tɔ̀ɔ sǎaidin
ปุ่มสำหรับต่อสายดิน

jiě fùyòngqì
解复用器
demultiplexer
dii-man-ti-phlèk-sə̂ə
ดีมัลติเพล็กเซอร์

jiégòu
结构
structure
khrooŋsâaŋ
โครงสร้าง

jiégòuhuàwénběn yǔ yán
结构化文本语言
structured text language
phaasǎa tua àksɔ̌ɔn thîimii khrooŋsâaŋ
ภาษาตัวอักษรที่มีโครงสร้าง

jié hé
结合
merge
ruam
รวม

jié hé zàoyīn
结合噪音
coupling noise
khlɯ̂ ɯnrópkuan kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ
คลื่นรบกวนการเชื่อมต่อ

jiējìn
接近
proximity
ráyá klâi
ระยะใกล้

jiējìn cháng dù
接近长度
approach length
khwaamyaaw sênthaaŋ
ความยาวเส้นทาง

jiējìnkāi guān
接近开关
proximity switch
sawít trùatsɔ̀ɔp khwaam klâi
สวิทช์ตรวจสอบความใกล้

jiēkǒu
接口
interface
intəəféet
อินเทอร์เฟซ

jiēkǒubǎn
接口板
interface board
bɔ̀ɔt intəəféet
บอร์ดอินเทอร์เฟซ

jiēkǒu mókuài
接口模块
interface module
moodun intəəféet
โมดูลอินเทอร์เฟซ

jiē lìbàngchuán dì
接力棒传递
baton pass
kaan sòŋtɔ̀ɔ
การส่งต่อ

jié lù
结露
dew formation
kaan kɔ̀ɔtua khɔ̌ɔŋ yòtnáam
การก่อตัวของหยดน้ำ

jiě mǎqì
解码器
decoder
tua thɔ̀ɔt ráhàt
ตัวถอดรหัส

jiépāishí jiān
节拍时间
takt time
weelaa khɔ̌ɔŋ pâai
เวลาของป้าย

jié shěngpèi xiàn
节省配线
wire saving
kaan prayàt sǎaifai
การประหยัดสายไฟ

jiěshì xíng BASIC
解释型BASIC
interpretive BASIC
kaan hâi khwaammǎai beesìk
การให้ความหมาย BASIC

jiē shōu
接收
receive
ráp sǎnyaan
รับสัญญาณ

jiē shōu tòu jìng
接收透镜
receiver lens
leen rápsɛ̌ɛŋ
เลนส์รับแสง

jiéshù
结束
Completed
sètsîn
เสร็จสิ้น

jiěsuǒ
解锁
unlock
plòtlɔ́k
ปลดล็อค

jiěsuǒchù lǐ
解锁处理
unlock processing
kamlaŋ damnɲəənkaan plòtlɔ́k
กำลังดำเนินการปลดล็อค

jiěsuǒ zhuàngtài
解锁状态
unlocked status
sathǎaná kaan plòtlɔ́k
สถานะการปลดล็อค

jiē tīngcè
接听侧
listening side
dâan kaan faŋ
ด้านการฟัง

jiē tōng yánshí dìng shí qì
接通延时定时器
on-delay timer
tua càpweelaa nùaŋ kaan pə̀ət
ตัวจับเวลาหน่วงการเปิด

jiē tōng yánshí dòng zuò
接通延时动作
on-delay operation
kaan damnəənkaan nùaŋ kaan pə̀ət
การดำเนินการหน่วงการเปิด

jiētóu hé
接头盒
joint box
klɔ̀ŋ chɯ̂ amtɔ̀ɔ
กล่องเชื่อมต่อ

jiē xiàntú
接线图

connection diagram
wiring diagram

phɛ̌ɛnphǎŋ kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ
แผนผังการเชื่อมต่อ
woŋcɔɔn kaan dəənsǎaifai
วงจรการเดินสายไฟ

jiēyuè xiǎng yìngfǎ
阶跃响应法
step response method
wíthii kaan thamŋaan bɛ̀ɛp tɔ̀ɔpsanɔ̌ɔŋ sǎnyaan bɛ̀ɛp satèp
วิธีการทำงานแบบตอบสนองสัญญานแบบสเต็ป

jiézhǐ diànyā
截止电压
cut-off voltage
cùt tàt rɛɛŋdanfaifáa
จุดตัดแรงดันไฟฟ้า

jīguāngchuángǎn qì
激光传感器
laser sensor
sensə̂ə leesə̂ə
เซ็นเซอร์เลเซอร์

jīguāng dǎ kāi/ guānbìdìng shí
激光打开/关闭定时
laser on/off timing
weelaa pə̀ət/pìt leesə̂ə
เวลาเปิด/ปิดเลเซอร์

jīguāng èrjíguǎn
激光二极管
laser diode
di-òot leesə̂ə
ดิโอดเลเซอร์

jīguāng fā shè
激光发射
laser emission
kaan plɔ̀i leesə̂ə
การปล่อยเลเซอร์

jīguāng fā shè jǐng gàozhǐshì qì
激光发射警告指示器
laser emission warning indicator
tua bɔ̀ɔk sathǎa-ná khamtɯan kaan plɔ̀i leesə̂ə
ตัวบอกสถานะคำเตือนการปล่อยเลเซอร์

jīguānggānshè yí
激光干涉仪
laser interferometer
mâatsɛ̂ɛksɔ̀ɔt leesə̂ə
มาตรแทรกสอดเลเซอร์

jīguāng gōnglǜyí
激光功率仪
laser power meter
mâatwát phalaŋŋaan leesə̂ə
มาตรวัดพลังงานเลเซอร์

jīguāngguāngzhá
激光光闸
laser shutter
cháttə̂ə leesə̂ə
ชัตเตอร์เลเซอร์

jīguāng kòng zhìshū rùduānzǐ
激光控制输入端子
laser control input terminal
thəəminɔ̂n inphút khûapkhum leesə̂ə
เทอร์มินอลอินพุทควบคุมเลเซอร์

jīguāng qì
激光器
laser
leesə̂ə
เลเซอร์

jīguāngsǎo miáoqì
激光扫描器
laser scanner
sakɛɛnnə̂ə leesə̂ə
สแกนเนอร์เลเซอร์

jīguāng tíng zhǐ dìng shí
激光停止定时
laser stop timing
weelaa kaan yùt leesə̂ə
เวลาการหยุดเลเซอร์

jīguāngwèi yíchuángǎn qì
激光位移传感器
laser displacement sensor
sensə̂ə kaan kamcàt leesə̂ə
เซ็นเซอร์การกำจัดเลเซอร์

jíhé shù jù
集合数据
merge data
ruam khɔ̂ɔmuun
รวมข้อมูล

jí huà lǜguāng qì
极化滤光器
polarizing filter
tua krɔɔŋ phoolaarái
ตัวกรองโพลาไรซ์

jìliáng yíqì
计量仪器
meteringinstrument
khrɯ̂ aŋmɯɯ khûapkhum
เครื่องมือควบคุม

jíliánlián jiē
级联连接
cascade connection
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ bɛ̀ɛp tɔ̀ɔriaŋ
การเชื่อมต่อแบบต่อเรียง

jíliánmó shì
级联模式
cascade mode
mòottɔ̀ɔriaŋ
โหมดต่อเรียง

jìlù
记录
record
banthɯ́ k
บันทึก

jìlùdiǎn shù
记录点数
record number
mǎailêek kaan banthɯ́ k
หมายเลขการบันทึก

jìlùgé shì
记录格式
recording format
rûupbɛ̀ɛp kaan banthɯ́ k
รูปแบบการบันทึก

jí lún
棘轮
ratchet wheel
fɯaŋlɔ́ɔ
เฟืองล้อ

jìlùqū shì túbiǎo
记录趋势图表
historical trend graph
kráap nɛɛwnóom prawàt
กราฟแนวโน้มประวัติ

jìlù shù
记录数
record number
mǎailêek kaan banthɯ́ k
หมายเลขการบันทึก

jìlùxiǎn shì
记录显示
history display
sadɛɛŋ prawàt
แสดงประวัติ

jīmùxíng
积木型
building-block type
chanít kaan sâaŋ blɔ́k
ชนิดการสร้างบล็อค

jìn diǎnxiàn zhìkāi guān
近点限制开关
limit switch for near point
sawít yùt sǎmlàp cùt thîi klâikhiaŋ kan
สวิทช์หยุดสำหรับจุดที่ใกล้เคียงกัน

jìn dùguǎnlǐ
进度管理
schedule management
kaan càtkaan hâipenpaitaam mǎaikamnòtkaan
การจัดการให้เป็นไปตามหมายกำหนดการ

jǐng bào
警报
alarm
sǎnyaantɯan
สัญญาณเตือน

jìngdiàn gǎn yìng zàoyīn
静电感应噪音
static induced noise
sǎnyaan rópkuan nìawnam khoŋthîi
สัญญาณรบกวนเหนี่ยวนำคงที่

jīngdù
精度
precision
khwaam mɛ̂nyam
ความแม่นยำ

jìngěi
进给
feed
kaan pɔ̂ɔn
การป้อน

jìngěi diàozhěngluó shuān
进给调整螺栓
feed adjustment bolt
salàk kliaw pràp kaan pɔ̂ɔn
สลักเกลียวปรับการป้อน

jìngěimài chōng
进给脉冲
feed pulse
kaan pɔ̂ɔn sǎnyaan phán
การป้อนสัญญาณพัลซ์

jìngěi xiàn zàizhí
进给现在值
current value of feed
khâa krasɛ̌ɛfaifáa khɔ̌ɔŋ kaan pɔ̂ɔn
ค่ากระแสไฟฟ้าของการป้อน

jǐng gào
警告
warning
khamtɯan
คำเตือน

jīng guòzhì nénggōngnéngmókuài
经过智能功能模块
routing an intelligent function module
kaan kamnòt sênthaaŋ moodun faŋchân àtchariyá
การกำหนดเส้นทางโมดูลฟังก์ชั่นอัจฉริยะ

jīnglíng
精灵
sprite
saprái
สไปร์ท

jīngmìyíqì
精密仪器
precision apparatus
ùppakɔɔn thîimii khwaam mɛ̂nyam
อุปกรณที่มีความแม่นยำ

jīngpiàn
晶片
wafer
weefə̂ə
เวเฟอร์

jìngpiàn gài
镜片盖
lens cover
fǎa khrɔ̂ɔp leen
ฝาครอบเลนส์

jīngqiǎomó shì
精巧模式
fine mode
mòot lá-ìat
โหมดละเอียด

jìng tài
静态
stationary
khrɯ̂ aŋchái sǎmnákŋaan
เครื่องใช้สำนักงาน

jìng tàicúnchǔ qì
静态存储器
static memory
nùai khwaamcam khoŋthîi
หน่วยความจำคงที่

jīngtǐguǎn
晶体管
transistor
thransíitsatə̂ə
ทรานซิสเตอร์

jīngtǐguǎnmókuài
晶体管模块
transistor module
moodun thransíitsatə̂ə
โมดูลทรานซิสเตอร์

jīngtǐguǎnnìbiànqì
晶体管逆变器
transistor inverter
thransíitsatə̂ə inwə́əttə̂ə
ทรานซิสเตอร์อินเวอร์เตอร์

jīngtǐguǎn shūchū
晶体管输出
transistor output
áwphút thransíitsatə̂ə
เอาท์พุททรานซิสเตอร์

jīngtǐguǎn shūchū mókuài
晶体管输出模块
transistor output module
moodun áwphút thransíitsatə̂ə
โมดูลเอาท์พุททรานซิสเตอร์

jìngxiàng
镜像
mirror image
phâap sathɔ́ɔn
ภาพสะท้อน

jìngxiàngzǎi hé
径向载荷
radial load
lòot nɛɛw rátsamǐi
โหลดแนวรัศมี

jīng yóu
经由
via
phàanthaaŋ
ผ่านทาง

jīng zhá guǎn
晶闸管
thyristor
thairítsatə̂ə
ไธริสเตอร์

jīng zhá guǎnbiàn pín qì
晶闸管变频器
thyristor inverter
thairítsatə̂ə inwə́əttə̂ə
ไธริสเตอร์อินเวอร์เตอร์

jìngzhēngduì shǒu
竞争对手
competitive opponent
khûu tɔ̀ɔsûu
คู่ต่อสู้

jìng zhǐ mócā
静止摩擦
static friction
rɛɛŋ sìatthaan sathìt
แรงเสียดทานสถิตย์

jǐn jí kāi guān
紧急开关
emergency switch
sawít chùkchə̌ən
สวิตช์ฉุกเฉิน

jǐn jítíng zhǐ
紧急停止
emergency stop
kaanyùt chùkchə̌ən
การหยุดฉุกเฉิน

jìn lìér wéi xíng
尽力而为型
best-effort type
chanít thîi dii thîisùt
ชนิดที่ดีที่สุด

jìnrùn jiǎncè
浸润检测
wettability inspection
kaan trùatsɔ̀ɔp khwaam sǎamâat kaan kracaaitua khɔ̌ɔŋ khɔ̌ɔŋlěew
ตรวจสอบความสามารถการกระจายตัวของของเหลว

jìnshí
浸蚀
etching
kaan kàtkrɔ̀n
การกัดกร่อน

jīnshǔ
金属
metal, metal object
loohàwátthù thîi pen loohà
โลหะ วัตถุที่เป็นโลหะ

jīnshǔ chōng yājiàn
金属冲压件
mold-pressed metal
lèk lɔ̀ɔ
เหล็กหล่อ

jīnshǔ pí láo
金属疲劳
metal fatigue
khwaamláa khɔ̌ɔŋ loohà
ความล้าของโลหะ

jìnwèi biāo zhì
进位标志
carry flag
flɛ̀k tuathót
แฟล็กตัวทด

jìn xiàng diànróngqì
进相电容器
power factor correction capacitor
khɔndensə̂ə pràp féet namnâa
คอนเดนเซอร์ปรับเฟสนำหน้า

jìnzhǐ
禁止
Disable
pìt kaan cháiŋaan
ปิดการใช้งาน

jīqì fēn xīyí
机器分析仪
machine analyzer/Machine analyzer
tua wíkhrɔ́ khrɯ̂ aŋyon
ตัววิเคราะห์เครื่องยนต์

jīqìkòng zhì
机器控制
machine controller
tua khûapkhum khrɯ̂ aŋ
ตัวควบคุมเครื่อง

jīqì rénCPU
机器人CPU
Robot CPU
sii-phii-yuu roobɔ̀t
CPU โรบอท

jīqì rén kòng zhì qì
机器人控制器
robot controller
tua khûapkhum roobɔ̀t
ตัวควบคุมโรบอท

jì shí qì
计时器
timer
tua càpweelaa
ตัวจับเวลา

jí shù
极数
pole number
camnuan khûa
จำนวนขั้ว

jì shù
计数
count
kaan náp
การนับ

jī shù
基数
radix
thǎan
ฐาน

jì shù fāng shì
计数方式
counter type
chanít kaan náp
ชนิดการนับ

jì shù fāng shì jiān shì qì
计数方式监视器
counter type monitor
trùatsɔ̀ɔp chanít kaan náp
ตรวจสอบชนิดการนับ

jì shù qì
计数器
counter
tua náp
ตัวนับ

jì shù qìgōngnéngxuǎnzé
计数器功能选择
Counter Function Selection
kaan lɯ̂ ak faŋchân kaan náp
การเลือกฟังก์ชั่นการนับ

jì shù qìgōngnéngxuǎnzéjiān shì qì
计数器功能选择监视器
counter function selection monitor
trùatsɔ̀ɔp kaan lɯ̂ ak faŋchân kaan náp
ตรวจสอบการเลือกฟังก์ชั่นการนับ

jì shù qìmókuài
计数器模块
counter module
moodun kaan náp
โมดูลการนับ

jì shùshì
计数式
Count type
chanít kaan náp
ชนิดการนับ

jì shùshǐ néng zhǐ lìng
计数使能指令
count enable command
khamsàŋ mâi sǎa-mâat náp dâai
คำสั่งไม่สามารถนับได้

jì shùshì yuándiǎn guīwèi
计数式原点归位
count type home position return
klàp sùu tamnɛ̀ŋ rə̂mtôn chanít kaan náp
กลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้นชนิดการนับ

jì shùshù
计数数
number of count
camnuan thîi náp dâai
จำนวนที่นับได้

jì shù sùdù
计数速度
counting speed
khwaamrew kaannáp
ความเร็วการนับ

jì shù tōng bào
技术通报
TECHNICAL BULLETIN
èekasǎan thaaŋthéekǹik
เอกสารทางเทคนิค

jì shù yuánxuǎnzé
计数源选择
Count Source Selection
kaan lɯ̂ ak lɛ̀ŋ kaan náp
การเลือกแหล่งการนับ

jì shùzhí
计数值
count value
khâa kaan náp
ค่าการนับ

jì shùzhí dà
计数值大
counter value large
khâa kaan náp mâak
ค่าการนับมาก

jì shùzhí xiǎo
计数值小
counter value small
khâa kaan náp nɔ́ɔi
ค่าการนับน้อย

jì shùzhí yī zhì
计数值一致
counter value match
càpkhûu khâa kaan náp
จับคู่ค่าการนับ

JIS mǎ
JIS码
JIS code
ráhàt cee-ai-éet
รหัส JIS

jìsuàn
计算
calculation
kaan khamnuan
การคำนวณ

jìsuàngōng shì
计算公式
calculation formula
sùut kaan khamnuan
สูตรการคำนวณ

jìsuànjī bǎn
计算机板
personal computer board
bɔ̀ɔt khɔmphiwtə̂ə sùan bùkkhon
บอร์ดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

jìsuànjī cāozuò huánjìng
计算机操作环境
personal computer environment
sìŋwɛ̂ɛtlɔ́ɔm rábòp khɔ̌ɔŋ khrɯ̂ aŋ khɔmphiwtə̂ə sùan bùkkhon
สิ่งแวดล้อมระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

jìsuànjīduān jiēkǒu
计算机端接口
PC side I/F
ai/ép dâan phii-sii
I/F ด้าน PC

jìsuànjīliàn jiē mókuài
计算机链接模块
computer link module
moodun kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ khɔmphiwtə̂ə
โมดูลการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

jiùwèiquèrèn
就位确认
confirmation of seating
kaan yɯɯnyan thîi nâŋ
การยืนยันที่นั่ง

jiù xùON
就绪ON
READY ON
sǎnyaan rétdîi tìt
สัญญาณเรดดี้ติด

jíxiàn
极限
margin
khɔ̀ɔp
ขอบ

jíxiànqì
集线器
hub
háp
ฮับ

jíxiàn xún huánfǎ
极限循环法
limit cycle method
camkàt wíthii kaan wátthacàk
จำกัดวิธีการวัฏจักร

jī xiè duān
机械端
load side
dâan thîi ráp rɛɛŋlòot̀
ด้านที่รับแรงโหลด, ด้านที่นำสิ่งของขึ้น

jī xiè shǒu
机械手
robot
roobɔ̀t
โรบอท

jī xiè xì
机械系
mechanical system
rábòp khrɯ̂ aŋcàk
ระบบเครื่องจักร

jī xiè xìtǒng
机械系统
mechanical system
rábòp khrɯ̂ aŋcàk
ระบบเครื่องจักร

jī xiè xìtǒngchéng xù
机械系统程序
mechanical system program
prookrɛm rábòp khrɯ̂ aŋcàk
โปรแกรมระบบเครื่องจักร

jī xiè yuándiǎn
机械原点
mechanical origin
cùttâŋtôn khɔ̌ɔŋ khrɯ̂ aŋcàk
จุดตั้งต้นของเครื่องจักร

jī xièzhīchí yǔ yán
机械支持语言
mechanical support language
phaasǎa sanàpsanùn khrɯ̂ aŋcàk
ภาษาสนับสนุนเครื่องจักร

jī xièzhǐ lìng
机械指令
Machinery Directive
kaan khûapkhumkhrɯ̂ aŋcàk
การควบคุมเครื่องจักร

jī xiè zhuāngzhì
机械装置
machinery
khrɯ̂ aŋcàk
เครื่องจักร

jíxìng
极性
polarity
láksanà kaan mii khûa troŋkankhâam
ลักษณะการมีขั้วตรงกันข้าม

jīzhēnlěng què qì
机针冷却器
needle cooler
tua lɔ̀ɔyen hǔa khěm
ตัวหล่อเย็นหัวเข็ม

jīzhǒng
机种
model
rûn
รุ่น

jīzhǒngqiē huàn
机种切换
model changeover
kaan plìanrûn
การเปลี่ยนรุ่น

jìzhuāng
计 装
instrumentation
kaanchái khrɯ̂ aŋmɯɯ
การใช้เครื่องมือ

jīzhǔndiǎn
基准点
reference point
cùt âaŋ-iŋ
จุดอ้างอิง

jīzhǔnmùbiāo
基准目标
datum target
pâwmǎai khɔ̌ɔŋ khɔ̂ɔmuun
เป้าหมายของข้อมูล

jī zuò
基座
base
thǎan
ฐาน

jī zuò ānzhuāng kǒng
基座安装孔
base installation hole
ruu tìttâŋ thǎan
รูติดตั้งฐาน

jī zuò diànlùduànlù
基座电路断路
base circuit shut off
pìt woŋcɔɔn thǎan
ปิดวงจรฐาน

jī zuògài
基座盖
base cover
fǎapìt thǎan
ฝาปิดฐาน

jī zuò lián jiē qì
基座连接器
base adapter
tuaplɛɛŋ thǎan
ตัวแปลงฐาน

JOG sùdù
JOG速度
JOG speed
khwaamrew cee-oo-cii
ความเร็ว JOG

JOGyùn xìng
JOG运行
JOG operation
kaan thamŋaan bɛ̀ɛp cee-oo-cii
การทำงานแบบ JOG

jùān zhǐ xiàng jiāo
聚氨酯橡胶
urethane rubber
yaaŋ yuuritheen
ยางยูรีเทน

júbù
局部
local
nai rábòp, loo-khɔ̂n
ในระบบ,โลคอล

júbùbiànliàng
局部变量
local variable
tua-prɛɛ nai rábòp
ตัวแปรในระบบ

juéduìshì
绝对式
absolute method
wíthiikaan thîthùuktɔ̂ŋ
วิธีการที่ถูกต้อง

juéduìwèizhì
绝对位置
absolute position
tamnɛ̀ŋ ciŋ
ตำแหน่งจริง

juéduì yālì
绝对压力
absolute pressure
khwaamdan sǒmbuun
ความดันสัมบูรณ์

juéduìzhí biānmǎqì
绝对式编码器
absolute encoder
tua thɔ̀ɔt ráhàt thîthùuktɔ̂ŋ
ตัวถอดรหัสที่ถูกต้อง

juéduìzhí dìng wèi
绝对值定位
absolute positioning
tamnɛ̀ŋ thîthùuktɔ̂ŋ
ตำแหน่งที่ถูกต้อง

juéduìzhí jiǎncèqì
绝对值检测器
absolute encoder
tua thɔ̀ɔt ráhàt thîthùuktɔ̂ŋ
ตัวถอดรหัสที่ถูกต้อง

juéduìzhí tóngbùbiānmǎqì
绝对值同步编码器
Absolute synchronous encoder
tua thɔ̀ɔt ráhàt bɛɛ̀̀p siŋkhroo thîthùuktɔ̂ŋ
ตัวถอดรหัสแบบซิงโครที่ถูกต้อง

jué yuán
绝缘

insulation
isolation

chanǔan faifáa
ฉนวนไฟฟ้า
kaan hûm chanǔan
การหุ้มฉนวน

jué yuándiànzǔ
绝缘电阻
insulation resistance
khwaam tâanthaan khɔ̌ɔŋ chanǔan
ความต้านทานของฉนวน

jué yuánqì
绝缘器
isolator
chanǔan
ฉนวน

jué yuán shì biànyāqì
绝缘式变压器
insulated transformer
mɔ̂ɔplɛɛŋ hûmchanǔan
หม้อแปลงหุ้มฉนวน

jué yuán shìyàn
绝缘试验
insulation test
kaan tótsɔ̀ɔp kaan oen chanǔan
การทดสอบการเป็นฉนวน

jùlí
距离
distance
ráyáthaaŋ
ระยะทาง

jùlí shè dìngxíng
距离设定型
fixed-distance
ráyáthaaŋ khoŋthîi
ระยะทางคงที่

jùlítiáozhěng
距离调整
adjust distance
pràp ráyáthaaŋ
ปรับระยะทาง

jūn fāng gēn
均方根
root mean square
khâa chalìa kamlaŋ sɔ̌ɔŋ
ค่าเฉลี่ยกำลังสอง

jūn héng
均衡
equalizing
kaan pràphâithâwkan
การปรับให้เท่ากัน

jùxīàn
聚醯胺
polyamide
phooliiyamaai
โพลียาไมด์

jǔxíng
矩形
rectangle
sìilìam mumchàak
สี่เหลี่ยมมุมฉาก

jǔzhèn shū rùmìnglìng
矩阵输入命令
Matrix input instruction
khamsàŋ inphút mɛ́tthrìk
คำสั่งอินพุทแมทริกซ์

kāi

open
pə̀ət
เปิด

kāibāo
开包
unpacking
kaan kɛ̀ bancùphan
การแกะบรรจุภัณฑ์

kāidàigǔn biānféng
开袋滚边缝
pocket seaming
kaan chɯ̂ am phɔ́kkèt
การเชื่อมพอคเก็ต

kāi fā
开发
development
kaan phátthanaa
การพัฒนา

kāi fàng chù lǐ
开放处理
open processing
kaan pramuanphǒn bɛ̀ɛp pə̀ət
การประมวลผลแบบเปิด

kāi fàngfāng shì
开放方式
open method
wíthii kaan pə̀ət
วิธีการเปิด

kāi fàng huà
开放化
opening
kaan pə̀ət
การเปิด

kāi fàng jiéshùxìnhào
开放结束信号
Open completion signal
sǎnyaan kaan pə̀ət sètsîn
สัญญาณการเปิดเสร็จสิ้น

kāi fàngmó shì
开放模式
open mode
mòot kaan pə̀ət
โหมดการเปิด

kāi fàngqǐng qiúxìnhào
开放请求信号
open request signal
sǎnyaan khɔ̌ɔ kaan pə̀ət
สัญญาณขอการเปิด

kāi fàng zhǐshì
开放指示
open direction
thít-thaaŋ kaan pə̀ət
ทิศทางการเปิด

kāi guāndiànyuán
开关电源
switching power supply
lɛ̀ŋ càaifai bɛ̀ɛp sawítchîŋ
แหล่งจ่ายไฟแบบสวิทชิ่ง

kāi guān qiē huàn
开关切换
switch-selectable
salàp bɛ̀ɛp lɯ̂ akdâai
สลับแบบเลือกได้

kāi guān shìwěn yāqì
开关式稳压器
switching regulator
kaan khûapkhumfai bɛ̀ɛp sawítchîŋ
การควบคุมไฟแบบสวิทชิ่ง

kāi guānsùdù
开关速度
switching speed
khwaamrew kaan sawítchîŋ
ความเร็วการสวิทชิ่ง

kāi guānzhuàngtài
开关状态
switch status
tamnɛ̀ŋ sawít
ตำแหน่งสวิทช์

kāi huán
开环
open loop
woŋrɔ̂ɔp kaan pə̀ət
วงรอบการเปิด

kāi huánkòng zhì
开环控制
open loop control
khûapkhum woŋrɔ̂ɔp kaan pə̀ət
ควบคุมวงรอบการเปิด

kāi jiǎo
开角
opening angle
mum kaan pə̀ət
มุมการเปิด

kāi qǐ
开启
turn-on
pə̀ət
เปิด

kāishǐ
开始
start
rə̂əm
เริ่ม

kāishǐcàidān
开始菜单
start menu
meenuu rə̂əm
เมนูเริ่ม

kāi xiāo shí jiān
开销时间
overhead time
weelaa dooi chalìa
เวลาโดยเฉลี่ย

kàng gānrǎo xìng
抗干扰性
noise resistance
thonthaan tɔ̀ɔ khlɯ̂ ɯn rópkuan
ทนทานต่อคลื่นรบกวน

kàng rǎoshìyàn
抗扰试验
immunity test
kaan thótsɔ̀ɔp kaanpɔ̂ŋkan
การทดสอบการป้องกัน

kàng zào qiáng dù
抗噪强度
noise immunity
kaan pɔ̂ŋkan khlɯ̂ ɯn rópkuan
การป้องกันคลื่นรบกวน

kānméngǒushí zhōng
看门狗时钟
watchdog timer, WDT
weelaa kaan khûapkhum duulɛɛ
เวลาการควบคุมดูแล WDT

kěānzhuāngmókuài shù liàng
可安装模块数量
number of mountable modules
camnuan chɔ̂ŋwâaŋ thîi sài moodun dâai
จำนวนช่องว่างที่ใส่โมดูลได้

kěbiàncháng dù
可变长度
Variable length
khwaamyaaw thîi plìanplɛɛŋ dâai
ความยาวที่เปลี่ยนแปลงได้

kěbiānchéng kòng zhì qì
可编程控制器

PLC
programmable controller

phii-ɛɛw-sii
PLC
tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛm dâai
ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้

kěbiānchéng kòng zhì qì CPU
可编程控制器CPU
programmable controller CPU
sii-phii-yuu tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
CPU ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้

kěbiānchéng kòng zhì qì CPU mókuài
可编程控制器CPU模块
programmable controller CPU module
moodun sii-phii-yuu tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
โมดูล CPU ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้

kěbiānchéng kòng zhì qìdiànyuán
可编程控制器电源
programmable controller power supply
nùai càai phalaŋŋaan tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
หน่วยจ่ายพลังงานตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้

kěbiānchéng kòng zhì qì jiù xù
可编程控制器就绪
programmable controller ready
tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai phrɔ́ɔm
ตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้พร้อม

kěbiānchéng kòng zhì qìxìtǒng
可编程控制器系统
programmable controller system
rábòp tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
ระบบตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้

kěbiānchéng kòng zhì qì zhǐ lìng
可编程控制器指令
programmable controller command
khamsàŋ tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
คำสั่งตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้

kěbiānchéngluó jíkòng zhì qì
可编程逻辑控制器
programmable logic controller
tua khûapkhum loocìk bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛm dâai
ตัวควบคุมโลจิกแบบตั้งโปรแกรมได้

kědòng fànwéi
可动范围
Movable range
chûaŋ thîi saamâat khlɯ̂ anthîi dâai
ช่วงที่สามารถเคลื่อนที่ได้

kèdù
刻度
scales
sakeewk
สเกล

kěguānduànjīng zhá guǎn
可关断晶闸管
gate turnoff thyristor
kèet thəən-ɔ́ɔp thairíitsatə̂ə
เกทเทิร์นออฟไธริสเตอร์

kèhùduān
客户端
client side
dâan lûuk-kháa, lûuk-khàai
ด้านลูกค้า,ลูกข่าย

kèhùjī
客户机
client
lûuk-kháa, lûuk-khàai
ลูกค้า,ลูกข่าย

kě kào xìng
可靠性
reliability
khwaam chɯ̂ athɯ̌ ɯdâai
ความเชื่อถือได้

kěkòng guī kòng zhì
可控硅控制
thyristor control
khûapkhum thairítsatə̂ə
ควบคุมไธริสเตอร์

kěnì yùn xíng
可逆运行
reversible operation
kaan thamŋaan bɛ̀ɛp yɔ́ɔnklàp dâai
การทำงานแบบย้อนกลับได้

kěnìzhuǎn huànqì
可逆转换器
reversible converter
tuaplɛɛ thîi sǎa-mâat yɔ́ɔnklàp dâai
ตัวแปลงที่สามารถย้อนกลับได้

kè yìn
刻印
mark
khrɯ̂ aŋmǎai
เครื่องหมาย

kěyòngcípiàn
可用磁片
applicable disk
dít thîi sǎamâat chátdâai
ดิสก์ที่สามารถใช้ได้

kěyòngkōngjiān
可用空间
Empty Area
bɔriween wâaŋplàaw
บริเวณว่างเปล่า

kěyòngxìng
可用性
usability
sǎamâat chái dâai
สามารถใช้ได้

kǒng

orifice
chɔ̂ŋpə̀ət lót rɛɛŋdan
ช่องเปิดลดแรงดัน

kōng chācáogàibǎn mókuài
空插槽盖板模块
blank cover module
tuapìt chɔ̂ŋmoodun thîi wâaŋ
ตัวปิดช่องโมดูลที่ว่าง

kōngjiān
空间
space
thîiwâaŋ
ที่ว่าง

kǒngjù
孔距
pitch
khrooŋ
โครง

kǒngjùcèliàng
孔距测量
pitch measurement
kaan wátphǒn khanàat khrooŋ
การวัดผลขนาดโครง

kōngqìchuī lín
空气吹淋
air shower
khrɯ̂ aŋ pàwlom tham khwaam sa-àat
เครื่องเป่าลมทำความสะอาด

kōngqì guò lǜqì
空气过滤器
air filter
tua krɔɔŋ aakàat
ตัวกรองอากาศ

kōngqìjìng huà lián jiēkǒu
空气净化连接口
air purge connection port
phɔ̀ɔt chɯ̂ amtɔ̀ɔ khrɯ̂ aŋ pàwlom tham khwaam sa-àat
พอร์ทเชื่อมต่อลมเป่าทำความสะอาด

kōngqì shì
空气式
pneumatic
niwmeetìk
นิวเมติก

kōng wèi
空位
empty/vacant/reserved
wâaŋ/cháiŋaan/sǎmrɔɔŋwái
ว่าง/ใช้งาน/สำรองไว้

kōngyājī
空压机
compressor
khomphléetsə̂ə
คอมเพรสเซอร์

kòng zhì
控制
control
khûapkhum
ควบคุม

kòng zhì diànlùdiànyuán
控制电路电源
Control circuit power supply
nùai càaiphalaŋŋaan woŋcɔɔn khûapkhum
หน่วยจ่ายพลังงานวงจรควบคุม

kòng zhì fá
控制阀
control valve
waaw khûapkhum
วาล์วควบคุม

kòng zhì fāng shìshèzhì chāo chūfànwéi
控制方式设置超出范围
control method out of range
nɔ̂ɔkchûaŋ wíthii kaan khûapkhum
นอกช่วงวิธีการควบคุม

kòng zhìfànwéi
控制范围
controller value range
chûaŋkhâa tua khûapkhum
ช่วงค่าตัวควบคุม

kòng zhìfànwéi shàng xiàn zhí
控制范围上限值
controller range upper
chûaŋ tua khûapkhum bon
ช่วงตัวควบคุมบน

kòng zhìfànwéixià xiàn zhí
控制范围下限值
controller range lower
chûaŋ tua khûapkhum lâaŋ
ช่วงตัวควบคุมล่าง

kòng zhìpán
控制盘
control box
klɔ̀ŋ khûapkhum
กล่องควบคุม

kòng zhì qì
控制器
controller
tua khûapkhum
ตัวควบคุม

kòng zhìqiē huàn
控制切换
master switching
kaan sawít máatsatə̂ə
การสวิตช์มาสเตอร์

kòng zhì qì nèizhì xíng
控制器内置型
controller-integrated type
chanít kaan rûap-ruam tua khûapkhum
ชนิดการรวบรวมตัวควบคุม

kòng zhìshūchūxìnhào
控制输出信号
control output signals
sǎnyaan áwphút khûapkhum
สัญญาณเอาท์พุทควบคุม

kòng zhìshù jù
控制数据
control data
khɔ̂ɔmuun khûapkhum
ข้อมูลควบคุม

kòng zhìshū rù /shūchū
控制输入/输出
control I/O
ai/oo khûapkhum
I/O ควบคุม

kòng zhìtái
控制台
console
cɔɔ khûapkhum
จอควบคุม

kǒu lìng wèishū rù quèrèn
口令未输入确认
check password entry
trùatsɔ̀ɔp raaikaan ráhàt phàan
ตรวจสอบรายการรหัสผ่าน

kǒu lìngzìfú shùquèrèn
口令字符数确认
check number of password characters
kaan trùatsɔ̀ɔp camnuan khɔ̌ɔŋ tua-àksɔ̌ɔn ráhàt phàan
การตรวจสอบจำนวนตัวอักษรของรหัสผ่าน

kòu zhuǎ
扣爪
latch
lɛ́t
แลตช์
salàk
สลัก

kuài

block
blɔ́k
บล็อค

kuàibǐjiào
块比较
Block comparison
kaan prìapthîapblɔ́k
การเปรียบเทียบบล็อค

kuài fǒu dìng pái tāxìng luó jí huò
块否定排他性逻辑或
block exclusive NOR
mâiruamblɔ́k en-oo-aa
ไม่รวมบล็อค NOR

kuài pái tāxìng luó jí huò
块排他性逻辑或
block exclusive OR
mâiruamblɔ́k oo-aa
ไม่รวมบล็อค OR

kuài qiē huàn
块切换
block switching
kaan salàp blɔ́k
การสลับบล็อค

kuài qiē huànfāng shìwén jiànjì cún qì
块切换方式文件寄存器
file register in the block switching method
kaan loŋthabianfaai nai wíthii kaan salàp blɔ́k
การลงทะเบียนไฟล์ในวิธีการสลับบล็อค

kuài qiē huànmìnglìng
块切换命令
block switching instruction
khamsàŋ kaan salàp blɔ́k
คำสั่งการสลับบล็อค

kuàishǎn ROM
快闪ROM
flash ROM
flɛ̀t rɔm
แฟลช ROM

kuàishǎn ROMxiě rùqǐng qiú
快闪ROM写入请求
flash ROM write request
khamkhɔ̌ɔ kaan banthɯ́ k flɛ̀t rɔm
คำขอการบันทึกแฟลช ROM

kuàisùshùnbiàn mài chōngqúnshìyàn
快速瞬变脉冲群试验
fast transient burst test
kaan thótsɔ̀ɔp kaan phə̂əmkhɯ̂ n chûakhraaw yàaŋ rûatrew
การทดสอบการเพิ่มขึ้นชั่วคราวอย่างรวดเร็ว

kuàixiáng xì gòu chéng
块详细构成
block detailed configuration
kaan kamnòtkhâa raaila-ìat̀blɔ́k
การกำหนดค่ารายละเอียดบล็อค

kuàiyī lǎn biǎo
块一览表
block list
raaikaanblɔ́k
รายการบล็อค

kuàiyú zhǐ lìng (ANB)
块与指令(ANB)
ANB
ee-en-bii
ANB

kuān dài
宽带
broad band
brɔ̀ɔtbɛɛn
บรอดแบนด์

kuān dài lù yóu qì
宽带路由器
broadband router
rawtə̂ə brɔ̀ɔtbɛɛn
เราเตอร์บรอดแบนด์

kuāndù
宽度
width
khwaamkwâaŋ
ความกว้าง

kuàngjiàjiégòu
框架结构
frame structure
khrooŋsâaŋ chút khɔ̂ɔmuun
โครงสร้างชุดข้อมูล

kuāntiáo
宽条
wide bar
thɛ̀ɛpkwâaŋ
แถบกว้าง

kù cún
库存
inventory
wátsadù thîi kèpwái
วัสดุที่เก็บไว้

kuòsànfǎnshè xíng
扩散反射型
diffuse-reflective
kaan sathɔ́ɔn bɛ̀ɛp kracaai
การสะท้อนแบบกระจาย

kuò zhǎn
扩展
expand
khayǎai
ขยาย

kuò zhǎnjī bǎn mókuài
扩展基板模块
extension base module
moodun bèet khayǎai
โมดูลเบสขยาย

kuò zhǎnmíng
扩展名
extension
kaan khayǎai
การขยาย

lái liàojiǎn chá
来料检查
inspection of in-coming materials
kaan trùatsɔ̀ɔp wátsadù khǎakhâw
การตรวจสอบวัสดุขาเข้า

làngyǒng
浪涌
surge
rɛɛŋdanfaifáa kəən
แรงดันไฟฟ้าเกิน

làngyǒngdiànyā
浪涌电压
surge voltage
camnuan rɛɛŋdanfaifáa kəən
จำนวนแรงดันไฟฟ้าเกิน

làngyǒngdiànyāyì zhì lǜbōqì
浪涌电压抑制滤波器
surge voltage suppression filter
tua krɔɔŋ lót camnuan rɛɛŋdanfaifáa kəən
ตัวกรองลดจำนวนแรงดันไฟฟ้าเกิน

làngyǒngxiànxiàng
浪涌现象
surging phenomenon
praakòtkaan rɛɛŋdanfaifáa kəən
ปรากฏการณ์แรงดันไฟฟ้าเกิน

làngyǒngxīshōuèrjíguǎn
浪涌吸收二极管
surge absorbing diode
dai-òot lót rɛɛŋdanfaifáa kəən
ไดโอดลดแรงดันไฟฟ้าเกิน

làngyǒngxīshōuqì
浪涌吸收器
surge absorber
tua lót rɛɛŋdanfaifáa kəən
ตัวลดแรงดันไฟฟ้าเกิน

làngyǒng zào shēng
浪涌噪声
surge noise
sǎnyaan rópkuan rɛɛŋdanfaifáa kəən
สัญญาณรบกวนแรงดันไฟฟ้าเกิน

lánshī zhēn
蓝狮针
Schmetz needle
khěm chuumét
เข็มชูเมตซ์

lǎohuà
老化
aging
aayú
อายุ

lāshēnkòng zhì
拉伸控制
draw control
khûapkhum kaan dɯŋ
ควบคุมการดึง

lěijiā qì
累加器
accumulator
tua sàsǒm
ตัวสะสม

lěi jìdìng shí qì
累计定时器
accumulated timer
tuacàpweelaa sàsǒm
ตัวจับเวลาสะสม

lěi jì yùnzuòshí jiān
累计运作时间
total operating time
weelaa kaan damnəənkaan ruam
เวลาการดำเนินการรวม

lèi xíng
类型
Type
bɛ̀ŋ taam chanít
แบ่งตามชนิด

chanít
ชนิด

lěngqǐdòng
冷启动
cold start
kaan rə̂əmtôn rábòp mài tháŋmòt
การเริ่มต้นระบบใหม่ทั้งหมด

lěng què
冷却
cooling
kaan lɔ̀ɔ yen
การหล่อเย็นlithium
líthîam
ลิเธียม

liándòng shè dìng cāozuò xiāng
联动设定操作箱
interlock setting operation box
klɔ̀ŋ kaan damnəənkaan tâŋkhâa intəəlɔ́k
กล่องการดำเนินการตั้งค่าอินเตอร์ล็อค

liǎngbānzhì
两班制
two-shift system
rábòp sɔ̌ɔŋphlàt
ระบบสองผลัด

liàng chǎnqián shì shēng chǎn
量产前试生产
trial production before mass production
kaan thótlɔɔŋ phalìt kɔ̀ɔn kaan phalìt ciŋ
การทดลองผลิตก่อนการผลิตจริง

liàng dù
亮度
intensity
khwaamnǎanɛ̂n
ความหนาแน่น

liàng dùtiáozhěng
亮度调整
change brightness
plìan khwaamsawàaŋ
เปลี่ยนความสว่าง

liǎng jíqūdònggùdìngdiàn liú fāng shì
两极驱动固定电流方式
fixed current mode with bipolar driving
kamnòt mòot krasɛ̌ɛfaifáa dûai rábòp sɔ̌ɔŋkhûa
กำหนดโหมดกระแสไฟฟ้าด้วยระบบสองขั้ว

lián jiē
连接
connection
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ
การเชื่อมต่อ

liàn jiēcānshù
链接参数
link parameter
phaaraamitə̂ə líŋ
พารามิเตอร์ลิงค์

lián jiēchù kòngqì
连接触控器
console connection
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ cɔɔ khûapkhum
การเชื่อมต่อจอควบคุม

lián jiē dēzhuàngtài
连接的状态
Status of each connection
sathǎaná khɔ̌ɔŋ kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ tɛ̀ɛ lá raaikaan
สถานะของการเชื่อมต่อแต่ละรายการ

liàn jiē diǎn shù
链接点数
number of link points
camnuan khɔ̌ɔŋ cùt líŋ
จำนวนของจุดลิงค์

lián jiēhào
连接号
connection number
mǎailêek kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ
หมายเลขการเชื่อมต่อ

liàn jiē jì cún qì
链接寄存器
link register
loŋthabian líŋ
ลงทะเบียนลิงค์

liàn jiē jì cún qì gāo sùlǐngyù
链接寄存器高速领域
link register high-speed area
loŋthabian líŋ, phɯ́ ɯnthîi khwaamrew sǔuŋ
ลงทะเบียนลิงค์, พื้นที่ความเร็วสูง

liàn jiē jìdiànqì
链接继电器
link relay
riilee líŋ
รีเลย์ลิงค์

lián jiē lùjìng liè biǎo
连接路径列表
connection path list
raaikaan sênthaaŋ kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ
รายการเส้นทางการเชื่อมต่อ

liàn jiē mókuài
链接模块
link module
líŋ moodun
ลิงค์โมดูล

lián jiē qì
连接器
connector
khɔnnéktə̂ə
คอนเนคเตอร์

lián jiē qì / duānzǐ tái zhuǎn huànmókuài
连接器/端子台转换模块
connector/terminal block converter module
moodun tuaplɛɛŋ blɔ́k thəəminɔ̂n/ khɔnnéktə̂ə
โมดูลตัวแปลงบล็อคเทอร์มินอล/คอนเนคเตอร์

lián jiē qì / duānzǐ tái zhuǎn huànmókuàicable for connector/terminal block converter module
moodun tuaplɛɛŋ blɔ́k thəəminɔ̂n/ sǎai khɔnnéktə̂ə
โมดูลตัวแปลงบล็อคเทอร์มินอล/สายคอนเนคเตอร์

连接器/端子台转换模块
yòngdiàn lǎn
用电缆

lián jiē qìānzhuāngluó dīng
连接器安装螺钉
connector screw
sakruu khɔnnéktə̂ə
สกรูคอนเนคเตอร์

lián jiē qì dǎo jiǎo
连接器导脚
connector pin
khěm khɔnnéktə̂ə
เข็มคอนเนคเตอร์

lián jiē qìduān
连接器端
connecting side
dâan thîi chɯ̂ amtɔ̀ɔ
ด้านที่เชื่อมต่อ

lián jiē qìgùdìng luó shuān
连接器固定螺栓
connector fixing screw
sakruu yɯ́ t khɔnnéktə̂ə
สกรูยึกคอนเนคเตอร์

lián jiē qìqū
连接器区
connector part
sùanprakɔ̀ɔp khɔnnéktə̂ə
ส่วนประกอบคอนเนคเตอร์

liàn jiē ruǎnyuánjiàn
链接软元件
link device
ùppakɔɔn chái líŋ
อุปกรณ์ใช้ลิงค์

liàn jiēsǎo miáo
链接扫描
link scan
sakɛɛn líŋ, kaan trùatsɔ̀ɔp kaan líŋ
สแกนลิงค์, การตรวจสอบการลิงค์

liàn jiēsǎo miáo shí jiān
链接扫描时间
link scan time
weelaa kaan sakɛɛn líŋ
เวลาการสแกนลิงค์

lián jiēshù
连接数
number of connections
camnuan kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ
จำนวนการเชื่อมต่อ

liàn jiē shuā xīn
链接刷新
link refresh
riifréet líŋ
รีเฟรชลิงค์

liàn jiē shuā xīnshí jiān
链接刷新时间
link refresh time
weelaa kaan riifréet líŋ
เวลาการรีเฟรชลิงค์

liàn jiē shuā xīn yòng zhǐ lìng
链接刷新用指令
link refresh instruction
khamsàŋ kaan riifréet líŋ
คำสั่งการรีเฟรชลิงค์

liàn jiēshù jù
链接数据
link data
líŋ khɔ̂ɔmuun
ลิงค์ข้อมูล

lián jiēxìn xī
连接信息
connection information
khɔ̂ɔmuun kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ
ข้อมูลการเชื่อมต่อ

liàn jiē yòngtè shū jì cún qì
链接用特殊寄存器
special register (for link)
loŋthabian phísèet (sǎmràp líŋ)
ลงทะเบียนพิเศษ (สำหรับลิงค์)

liàn jiē yòngtè shū jìdiànqì
链接用特殊继电器
special relay (for link)
riilee phísèet (sǎmràp líŋ)
รีเลย์พิเศษ (สำหรับลิงค์)

liàn jiēyōu xiān
链接优先
link priority
lamdàp khwaamsǎmkhan líŋ
ลำดับความสำคัญลิงค์

liàn jiē zhuān yòngmìnglìng
链接专用命令
link dedicated instruction
khamsàŋ sǎmràp líŋ
คำสั่งสำหรับลิงค์

liánjī huà
联机化
in line
sǎaisǎnyaan khâw
สายสัญญาณเข้า

liànlù
链路
link
líŋ
ลิงค์

liànlùhuǎnchōng qìguǎnlǐ xìn xī
链路缓冲器管理信息
ring buffer management information
khɔ̂ɔmuun kaan càtkaan bápfə̂ə bɛ̀ɛp woŋwɛ̌ɛn
ข้อมูลการจัดการบัฟเฟอร์แบบวงแหวน

liànlùID shèzhìkāi guān
链路ID设置开关
link ID setting switch
sawít kaan tâŋkhâa ai-dii líŋ
สวิต์การตั้งค่า ID ลิงค์

lián suǒ
联锁
interlock
intəəlɔ́k
อินเตอร์ล็อค

lián suǒ diànlù
联锁电路
interlock circuit
woŋcɔɔn intəəlɔ́k
วงจรอินเตอร์ล็อค

lián suǒ ruǎnyuánjiàn
联锁软元件
interlock device
ùppakɔɔn intəəlɔ́k
อุปกรณ์อินเตอร์ล็อค

lián suǒ tiáojiàn
联锁条件
interlock condition
ŋɯ̂ ankhǎi kaan intəəlɔ́k
เงื่อนไขการอินเตอร์ล็อค

lián suǒxìnhào
联锁信号
interlock signal
sǎnyaan kaan intəəlɔ́k
สัญญาณการอินเตอร์ล็อค

liánxù
连续
continuous
tɔ̀ɔ-nɯ̂ aŋ
ต่อเนื่อง

liánxùfēngshàn
连续风扇
sequential fan
phátlom thîi thamŋaan taamlamdàp
พัดลมที่ทำงานตามลำดับ

liánxù yùn xíng fànwéi
连续运行范围
continuous running range
chûaŋ kaan thamŋaan tɔ̀ɔ-nɯ̂ aŋ
ช่วงการทำงานต่อเนื่อง

liánzhóuqì
连轴器
coupling
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ
การเชื่อมต่อ

liào wèi jiǎncèdiànlù
料位检测电路
level detector circuit
woŋcɔɔn kaan trùatcàp rádàp
วงจรการตรวจจับระดับ

liào wèikāi guān
料位开关
level switch
sawít rádàp
สวิตช์ระดับ

liào wèi kòng zhì
料位控制
level control
khûapkhum rádàp
ควบคุมระดับ

lìcíxiànquān
励磁线圈
excitation coil
khooi kratûn
คอยล์กระตุ้น

lǐdiàn chí
锂电池
lithium battery
líthîam bɛ̀ttəərîi
ลิเธียมแบตเตอรี่

liè biǎochéng xù
列表程序
list program
prookrɛm sadɛɛŋ raaikaan
โปรแกรมแสดงรายการ

liè biǎomó shì
列表模式
list mode
mòot sadɛɛŋ raaikaan
โหมดแสดงรายการ

lièhuà
劣化
deteriorate
sɯ̀ amsaphâap
เสื่อมสภาพ

líhéqì
离合器
clutch
khlát
คลัทช์

lìjǔ zǎi hé
力矩载荷
moment load
lòot moomén
โหลดโมเมนต์

lìng cúnwéi
另存为
save as
banthɯ́ k pen
บันทึกเป็น

língdiàn liú jiǎncè
零电流检测
zero current detection
kaan trùatcàp krasɛ̌ɛfaifáa thîi pen sǔun
การตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่เป็นศูนย์

língdiǎntiáozhěng
零点调整
zero adjustment
kaan pràp siirôoi
การปรับซีโร่

língdiǎn xìnhào
零点信号
zero-point signal
sǎnyaan siirôo phɔ́i
สัญญาณซีโร่พอยท์

língjiàngòngjǐqì
零件供给器
parts feeder
tua pɔ̂ɔn chínsùan
ตัวป้อนชิ้นส่วน

língjiāo chākāi guān
零交叉开关
zero-cross switching
kaan sawít bɛ̀ɛp siirôokhrɔ́ɔt
การสวิตช์แบบซีโร่ครอส

líng mǐn dù
灵敏度
sensitivity
khwaam wai
ความไว

lìng pái
令牌
token
thookên
โทเค็น

lìng pái huánfāng shì
令牌环方式
token ring method
wíthii thookên riŋ
วิธีโทเค็นริง

língsùkòng zhì
零速控制
zero speed control
kaan khûapkhum thîi khwaamrew sǔun
การควบคุมที่ความเร็วศูนย์

líng wèi
零位
null
mâi mii
ไม่มี

língxiàng diànkàngqì
零相电抗器
zero-phase reactor
rii-ɛ́ktə̂ə sǎmràp siirôo féet
รีแอคเตอร์สำหรับซีโรเฟส

línshí biāozhǔn
临时标准
temporary standard
mâattathǎan chûakhraaw
มาตรฐานชั่วคราว

línshí gōng zuò qū
临时工作区
temporary area
phɯ́ ɯnthîi chûa-khraaw
พื้นที่ชั่วคราว

liú chéng
流程
preparation (Procedures)
kaan triamkaan (krabuankaan)
การเตรียมการ (กระบวนการ)

liú chéng kòng zhì
流程控制
flow control
khûapkhum kaan lǎi
ควบคุมการไหล

liú chéng tú
流程图
flow chart
phɛ̌ɛnphǎŋ krabuankaan
แผนผังกระบวนการ

liú chéngzhuǎn huàn
流程转换
changeover
plìan tháŋmòt
เปลี่ยนทั้งหมด

liù jiǎokǒng luó shuān
六角孔螺栓
Allen-head bolt
salàkkliaw hǔa hòklìam
สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม

liù jiǎo luó mǔ
六角螺母
hexagonal nut
wɛ̌ɛn sakruu hòklìam
แหวนสกรูหกเหลี่ยม

liúlǎn qì
浏览器
browser
bráwsə̂ə
เบราเซอร์

liú liàng
流量
flow
lǎi
ไหล

liú liàng jì
流量计
flow meter
mítə̂ə wát kaan lǎi
มิเตอร์วัดการไหล

líxiàn
离线
offline
ɔ́ɔp-laai
ออฟไลน์

líxiàncè shì
离线测试
offline test
kaan thótsɔ̀ɔp kaan ɔ́ɔp-laai
การทดสอบการออฟไลน์

lǐxiǎngzhí xiàn
理想直线
ideal line
sêntroŋ nai thaaŋ thrítsadii
เส้นตรงในทางทฤษฎี

líxiàn kāi guān
离线开关
offline switch
sawít ɔ́ɔp-laai
สวิตช์ออฟไลน์

líxiànzìdòngtiáo xié
离线自动调谐
offline auto tuning
kaan pràp àttanomát bɛ̀ɛp ɔ́ɔp-laai
การปรับอัตโนมัติแบบออฟไลน์

lìxíng
力行
acceleration
kaan rêŋ khwaamrew
การเร่งความเร็ว

líxíngkǒng
梨形孔
bell-shaped hole
ruu rûup kradìŋ
รูรูปกระดิ่ง

lízǐchǎnshēng fāng shì
离子产生方式
ion generation method
wíthiikaan sâaŋ i-ɔ̂n
วิธีการสร้างอิออน

lízǐ liú cèliàng
离子流测量
ion current measurement
kaan wátphǒn krasɛ̌ɛfaifáa i-ɔ̂n
การวัดผลกระแสไฟฟ้าอิออน

lízǐpínghéng
离子平衡
ion balance
khwaam sǒmdun i-ɔ̂n
ความสมดุลย์อิออน

lízǐshuǐpíng bào jǐng shūchū
离子水平报警输出
ion level alarm output
áwphút sǎnyaantɯan i-ɔ̂n
เอาท์พุทสัญญาณเตือนระดับอิออน

lòu/ yuán qiē huàn kāi guān
漏/源切换开关
sink/source selection switch
sawít lɯ̂ ak síŋ/sɔ́ɔt
สวิทช์เลือกซิงค์/ซอร์ส

lòu diàn
漏电
leak
rûa
รั่ว

lòu diàn liú
漏电流
leakage current
krasɛ̌ɛfaifáa rûa
กระแสไฟฟ้ารั่ว

lòu xíng
漏型
sink type
bɛ̀ɛp sɔ́ɔt
แบบซอร์ส

lòu xíng / yuánxíng
漏型/源型
sink/source type
bɛ̀ɛp síŋ/sɔ́ɔt
แบบซิงค์/ซอร์ส

lòu xíng shūchū
漏型输出
sink output
áwphút bɛ̀ɛp síŋ
เอาท์พุทแบบซิงค์

lòu xíng shūchū mókuài
漏型输出模块
sink type output module
nùai áwphút bɛ̀ɛp síŋ
หน่วยเอาท์พุทแบบซิงค์

lòu xíng shū rù
漏型输入
sink input
inphút bɛ̀ɛp síŋ
อินพุทแบบซิงค์

lòu xíng shū rù shūchūjiēkǒu
漏型输入输出接口
sink I/O interface
intəəféet inphút/áwphút bɛ̀ɛp síŋ
อินเตอร์เฟสอินพุท/เอาท์พุทแบบซิงค์aluminum
aluuminîam
อลูมิเนียม

lǜbōdiànróngqì
滤波电容器
filter capacitor
tua krɔɔŋ bɛ̀ɛp chái tua kèp pracù
ตัวกรองแบบใช้ตัวเก็บประจุ

lǜbōdiànróngqì bǎo hù tàn cèqì
滤波电容器保护探测器
filter capacitor protection detector
tua trùatcàp tua krɔɔŋ bɛ̀ɛp chái tua kèp pracù
ตัวตรวจจับตัวกรองแบบใช้ตัวเก็บประจุ

lǜbōqì
滤波器
filter
tua krɔɔŋ
ตัวกรอง

lǜbōqì shí jiānchángshù
滤波器时间常数
filter time constant
khâakhoŋthîi weelaa kaan krɔɔŋ
ค่าคงที่เวลาการกรอง

lǜbōqìzǔ
滤波器组
Filter pack
chút tua krɔɔŋ
ชุดตัวกรอง

lǚdiàn jiě diànróngqì
铝电解电容器
aluminum electrolytic capacitor
tua kèppracùfaifáa aluuminîam
ตัวเก็บประจุไฟฟ้าอลูมิเนียม

lùjìng xìn xī
路径信息
routing information
khɔ̂ɔmuun ráwtə̂ə
ข้อมูลเราเตอร์

lǚkuàng
铝框
aluminum frame
krɔ̀ɔp aluuminîam
กรอบอลูมิเนียม

lúnbānzhì
轮班制
shifting system
rábòp kaan lɯ̂ an
ระบบการเลื่อน

lúnxún
轮询
polling
kaan yàŋ sǎnyaan
การหยั่งสัญญาณ

luò chuíchōng jī
落锤冲击
impact drop
kaan tòkkrathɛ̂ɛk
การตกกระแทก

luò chuíchōng jīgōngnéng
落锤冲击功能
impact drop performance
prasìtthiphâap kaan tòkkrathɛ̂ɛk
ประสิทธิภาพการตกกระแทก

luó dīngānzhuāngzhījià
螺钉安装支架
holding fixture for screw installation
tamnɛ̀ŋtìttâŋ sǎmràp sakruu
ตำแหน่งติดตั้งสำหรับสกรู

luó dīngnǐng jǐn zhuàn jǔ
螺钉拧紧转矩
screw tightening torque
rɛɛŋbìt khǎnnɛ̂n sakruu
แรงบิดขันแน่นสกรู

luó jí
逻辑
logic
loocìk
โลจิก

luó jífú hào yǔ yán
逻辑符号语言
logic symbolic language
phaasǎa khrɯ̂ aŋmǎai loocìk
ภาษาเครื่องหมายโลจิก

luó jízhuǎn huàn
逻辑转换
logic switching
kaan salàp loocìk
การสลับโลจิก

luó kǒng
螺孔
tap hole
ruu kliaw
รูเกลียว

luó kǒng bǎn
螺孔板
tap plate
phɛ̀n pɔ̂ŋkan rɔɔi
แผ่นป้องกันรอย

luó mǔ
螺母
nut
nɔ́t
น๊อต

luó shuān
螺栓

bolt screw
tap screw

salàkkliaw
สลักเกลียว
sakruu
สกรู
sakruu cɔ̀
สกรูเจาะ

luó sī dāo
螺丝刀
screwdriver
khǎikhuaŋ
ไขควง

luówénguī
螺纹规
bolt gauge
kèet̀wát́ boon
เกจ์วัดโบลท์

luòxià
落下
drop
tòk
ตก

luó xiànguǎn
螺线管
solenoid
sooliinɔɔi
โซลีนอยด์

luó xiànguǎnfá
螺线管阀
solenoid valve
sooliinɔɔi waaw
โซลินอยด์วาล์ว

luó xuán
螺旋
screw
sakruu
สกรู

luó xuán chā bǔ
螺旋插补
Helical interpolation
kaan pramaankhâa chûaŋkhòt
การประมาณค่าช่วงขด

lǔsùdēng pào
卤素灯泡
halogen lamp
lɔ̀ɔtfai haaloocên
หลอดไฟฮาโลเจน

lùxiàng róngliàng
录像容量
recording capacity
khwaamsǎamâat kaan banthɯ́ k
ความสามารถการบันทึก

lù yóucānshù
路由参数
routing parameter
phaaraamitə̂ə ráwtə̂ə
พารามิเตอร์เราเตอร์

lù yóu qì
路由器
router
ráwtə̂ə
เราเตอร์

lǜ yóu qì
滤油器
oil filter
tua krɔɔŋ námman
ตัวกรองน้ำมัน

L xíng zhījià
L型支架
L-bracket
chàak yɯ́ t tua ɛɛw
ฉากยึดตัว L

mǎdáchángshù
马达常数
motor constant
khâakhoŋthîi mɔɔtə̂ə
ค่าคงที่มอเตอร์

mǎdádiàncí zhì dòngqì
马达电磁制动器
motor electromagnetic brake
kaan brèek dûai mɛ̂ɛlèkfaifáa khɔ̌ɔŋ mɔɔtə̂ə
การเบรคด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าของมอเตอร์

mǎdádiàn liúzhí
马达电流值
Motor current value
khâa krasɛ̌ɛfaifáa mɔɔtə̂ə
ค่ากระแสไฟฟ้ามอเตอร์

mǎdá é dìngdiàn liú
马达额定电流
rated motor current
àttraa krasɛ̌ɛfaifáa mɔɔtə̂ə
อัตรากระแสไฟฟ้ามอเตอร์

mǎdáfǎ lán fāngxiàng
马达法兰方向
motor flange direction
nâa plɛɛn mɔɔtə̂ə
หน้าแปลนมอเตอร์

mǎdáfù zǎi lǜ
马达负载率
motor load ratio
àttraa lòot mɔɔtə̂ə
อัตราโหลดมอเตอร์

mǎdákuànghào
马达框号
motor frame number
mǎailêek krɔ̀ɔp mɔɔtə̂ə
หมายเลขกรอบมอเตอร์

mǎdálìcídiàn liú
马达励磁电流
motor exciting current
fai krachâak mɔɔtə̂ə
ไฟกระชากมอเตอร์

mǎdáqūdòng zhǐ lìng
马达驱动指令
motor drive command
khamsàŋ khàpkhlɯ̂ an mɔɔtə̂ə
คำสั่งขับเคลื่อนมอเตอร์

mǎdárè mǐn diànzǔ jiēkǒu
马达热敏电阻接口
motor thermistor interface
inthəəféet thəəmítsatə̂ə mɔɔtə̂ə
อินเทอร์เฟซเทอร์มิสเตอร์มอเตอร์

mǎdárèxì shù
马达热系数
motor hot coefficient
khâa sǎmprasìt khwaamrɔ́ɔn mɔɔtə̂ə
ค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนมอเตอร์

mǎdásùdù
马达速度
motor speed
khwaamrew mɔɔtə̂ə
ความเร็วมอเตอร์

mǎdá suǒ dìng
马达锁定
motor lock
lɔ́k mɔɔtə̂ə
ล็อคมอเตอร์

mǎdá yǐn xiàn
马达引线
motor lead wire
sǎaifai mɔɔtə̂ə
สายไฟมอเตอร์

mǎdázhuàn jǔ
马达转矩
motor torque
rɛɛŋbìt mɔɔtə̂ə
แรงบิดมอเตอร์

mǎdázǔhéyìcháng
马达组合异常
Motor combination error
khɔ̂ɔ phìtphlâat nai kaan ruam mɔɔtə̂ə
ข้อผิดพลาดในการรวมมอเตอร์

mài chōng
脉冲
pulse
phán
พัลส์

mài chōng biānmǎqì
脉冲编码器
pulse encoder
tua thɔ̀ɔt ráhàt phán
ตัวถอดรหัสพัลส์

mài chōng bǔzhuō
脉冲捕捉
pulse catch
phán cɛ́t
พัลส์แคทช์

mài chōng bǔzhuōmókuài
脉冲捕捉模块
pulse catch module
moodun phán cɛ́t
โมดูลพัลส์แคทช์

mài chōng bǔzhuō shū rù
脉冲捕捉输入
pulse catch input
inphút phán cɛ́t
อินพุทพัลส์แคทช์

mài chōng cèliáng dúqǔmìnglìngMeasured pulse value read instruction (ICPLSRD1(P))
khamsàŋ kaan àan khâa khâa phán thîiwátdâai (ai-sii-phii-ɛɛw-ɛ́ɛt-aa-dii nɯ̀ aŋ(phii))
คำสั่งการอ่านค่าพัลส์ที่วัดได้ (ICPLSRD1(P))

脉冲测量读取命令
( ICPLSRD yī (P) )
(ICPLSRD1(P))
mài chōng cèliángkāishǐzhǐ lìngpulse measurement start command (SM1898)
khamsàŋ rə̂əm kaan wátphǒn phán (éet-em nɯ̀ ŋpɛ̀ɛtkâawpɛɛt)
คำสั่งเริ่มการวัดผลพัลส์ (SM1898)

脉冲测量开始指令
(SMyībājiǔ bā)
(SM1898)

mài chōng cèliáng mó shì
脉冲测量模式
pulse measurement mode
mòot kaan wát phǒn phán
โหมดการวัดผลพัลส์

mài chōng cèliángzhí
脉冲测量值
measured pulse value
khâa phán thîiwátdâai
ค่าพัลส์ที่วัดได้

mài chōng fāshēng qì
脉冲发生器
pulse generator
tua sâaŋ phán
ตัวสร้างพัลส์

mài chōng fú hào
脉冲符号
pulse code
ráhàt phán
รหัสพัลส์

mài chōnghuà
脉冲化
pulse conversion, convert into pulse form
kaan plɛɛŋ phán, plɛɛŋ pen rûupbɛ̀ɛp phán
การแปลงพัลส์, แปลงเป็นรูปแบบพัลส์

mài chōng jìdiànqì
脉冲继电器
impulse relay
riilee kaan phlàkdan
รีเลย์การผลักดัน

mài chōng jì shù
脉冲计数
pulse count
camnuan phán
จำนวนพัลส์

mài chōng kòng zhì fāngfǎ
脉冲控制方法
pulse control method
wíthiikaan khûapkhum phán
วิธีการควบคุมพัลส์

mài chōng kuān
脉冲宽
pulse width
khwaamkwâaŋ phán
ความกว้างพัลส์

mài chōng kuāndùtiáo zhì
脉冲宽度调制
pulse width modulation
kaan pràp khwaam kwâaŋ phán
การปรับความกว้างพัลส์

mài chōnglièlèi xíng
脉冲列类型
pulse column type
chanít khɔɔlâm phán
ชนิดคอลัมน์พัลส์

mài chōnglièshūchū
脉冲列输出
pulse train output
áwphút phán thren
เอาท์พุทพัลส์เทรน

mài chōnglièshū rù
脉冲列输入
pulse train input
inphút phán thren
อินพุทพัลส์เทรน

mài chōngliè xíng tài
脉冲列形态
pulse train form
rûupbɛ̀ɛp phán thren
รูปแบบพัลส์เทรน

mài chōnglièzhǐ lìng
脉冲列指令
pulse train command
khamsàŋ phán thren
คำสั่งพัลส์เทรน

mài chōng mǎdá
脉冲马达
pulse motor
mɔɔtə̂ə phán
มอเตอร์พัลส์

mài chōngpín lǜ
脉冲频率
pulse frequency
khwaamthìi phán
ความถี่พัลส์

mài chōng qǐdòngqì
脉冲启动器
impulse starter
tua rə̂əm kaan phlàkdan
ตัวเริ่มการผลักดัน

mài chōngshūchū
脉冲输出
pulse output
áwphút pháw
เอาท์พุทพัลส์

mài chōngshūchū fāng shì
脉冲输出方式
pulse output mode
mòot áwphút phán
โหมดเอาท์พุทพัลส์

mài chōngshūchū mìnglìng
脉冲输出命令
Pulse output instruction
khamsàŋ áwphút phán
คำสั่งเอาท์พุทพัลส์

mài chōngshū rù
脉冲输入
pulse input
inphút pháw
อินพุทพัลส์

mài chōngshū rùdiànyā shèzhì guǎnjiǎo
脉冲输入电压设置管脚
pulse input voltage setting pin
khěmtâŋkhâa rɛɛŋdanfaifáa inphút phán
เข็มตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าอินพุทพัลส์

mài chōngshū rùmókuài
脉冲输入模块
pulse input module
moodun inphút phán
โมดูลอินพุทพัลส์

mài chōngshū rùmó shì
脉冲输入模式
pulse input mode
mòot inphút phán
โหมดอินพุทพัลส์

mài chōngshū rùsùdù
脉冲输入速度
pulse input speed
khwaamrew inphút pháw
ความเร็วอินพุทพัลส์

mài chōngxìnhào
脉冲信号
pulse signal
sǎnyaan phán
สัญญาณพัลส์

mài chōngzhǐ lìng
脉冲指令
pulse command
khamsàŋ phán
คำสั่งพัลส์

mài dòng
脉动
ripple
kaan kraphɯ̂ am
การกระเพื่อม

mài dòngdiànyā
脉动电压
ripple voltage
rɛɛŋdanfaifáa kraphɯ̂ am
แรงดันไฟฟ้ากระเพื่อม

mài dònglǜ
脉动率
ripple ratio
àttraa kraphɯ̂ am
อัตราการกระเพื่อม

mài kuāntiáo zhì mìnglìng
脉宽调制命令
Pulse width modulation instruction
khamsàŋ kaan pràp khwaam kwâaŋ phán
คำสั่งการปรับความกว้างพัลส์

mái rùxíng
埋入型
shielded type
chanít kaan pɔ̂ŋkan
ชนิดการป้องกัน

mǎlǜ
码率
bit rate
àttraa kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun bìt
อัตราการส่งข้อมูลบิท

mànchè sītèfāng shì
曼彻斯特方式
Manchester method
wíthiikaan mɛɛnchéetsatə̂ə
วิธีการแมนเชสเตอร์

mànchè sītèmǎ
曼彻斯特码
Manchester code
ráhàt mɛɛnchéetsatə̂ə
รหัสแมนเชสเตอร์

mǎo biānjī
铆边机
seam machine
khrɯ̂ aŋchɯ̂ am bɛ̀ɛp sɯm
เครื่องเชื่อมแบบซีม

máo cì
毛刺
burrs
sîan
เสี้ยน

mǎohàn
铆焊
seam welding
khrɯ̂ aŋchɯ̂ am
เครื่องเชื่อม

mǎojiē
铆接
caulking
kaan ùt rɔɔi-rûa
การอุดรอยรั่ว

méiyǒu
没有
none
mâi mii
ไม่มี

měi zhuànmài chōngshù (AP)
每转脉冲数(AP)
number of pulses per revolution (AP)
camnuan khɔ̌ɔŋ phan tɔ̀ɔ rɔ̂ɔp (ɛɛ-phii)
จำนวนของพัลส์ต่อรอบ (AP)

měi zhuàn wèizhì (yī gè mài chōng dānwèi )
每转位置(1个脉冲单位)
within one-revolution position (1 pulse unit)
tamnɛ̀ŋ phaainai nɯ̀ ŋ rɔ̂ɔp (nɯ̀ ŋ nùai phan)
ตำแหน่งภายในหนึ่งรอบ (1 หน่วยพัลส์)

měi zhuàn yídòngliàng(AL)
每转移动量(AL)
travel distance per revolution (AL)
ráyáthaaŋ tɔ̀ɔ rɔ̂ɔp (ee-ɛɛw)
ระยะทางต่อรอบ (AL)

mén

gate
kèet
เกท

ménkāi/ guān xìnhào
门开/关信号
door open/close signal
sǎnyaanpə̀ət/ pìt pratuu
สัญญาณเปิด/ปิดประตู

mén shuān diànlù
门闩电路
latch
lɛ́t
แลตช์
salàk
สลัก

mén shuān jìdiànqì
门闩继电器
latching relay
lɛ́t riilee
แลตช์รีเลย์

mén zhèn liè
门阵列
gate array
thɛ̌ɛw lamdàp kèet
แถวลำดับเกทm
méet
ม.

miàn bǎn
面板
faceplate
phɛ̀nnâa
แผ่นหน้า

miàn bǎnfànwéi
面板范围
panel value range
chûaŋkhâa phɛ̌ɛŋ nâapàt
ช่วงค่าแผงหน้าปัด

miàn bǎn kòng zhì
面板控制
faceplate control
khûapkhum phɛ̀nnâa
ควบคุมแผ่นหน้า

miàn bǎnqiē gē chǐcùn
面板切割尺寸
panel cutting dimension
mítì kaan tàt phɛ̌ɛŋ nâapàt
มิติการตัดแผงหน้าปัด

miàn bǎn yíbiǎo
面板仪表
panelmeter
mâatwát phɛ̌ɛŋ nâapàt
มาตรวัดแผงหน้าปัด

mìmǎ
密码
password
ráhàt phàan
รหัสผ่าน

mìmǎ cuò wù
密码错误
password error
ráhàt phàan phìtphâat
รหัสผ่านผิดพลาด

mìmǎ yàn zhèng
密码验证
password authentication
kaan trùatsɔ̀ɔp khwaam thùuktɔ̂ŋ ráhàt phàan
การตรวจสอบความถูกต้องรหัสผ่าน

mìmǎ zhù cè
密码注册
password registration
kaan loŋthabian ráhàt phàan
การลงทะเบียนรหัสผ่าน

míngliàngshìqiē gē
明亮式切割
brilliant cut
ŋaantàt thîi sǒmbuunbɛ̀ɛp
งานตัดที่สมบูรณ์แบบ

mìnglìng
命令
command
khamsàŋ
คำสั่ง

mìnglìng shū rùjiān shì jì shí qì
命令输入监视计时器
command input monitoring timer
tua càpweelaa kaan trùatsɔ̀ɔp inphút khamsàŋ
ตัวจับเวลาการตรวจสอบอินพุทคำสั่ง

mìzhēn
密针
condensed stitching
kaan pàk bɛ̀ɛp lá-ìat
การปักแบบละเอียด

M mǎ
M码
M code
ráhàt em
รหัส M

mó bǎn
模板
template
mɛ̂ɛ bɛ̀ɛp
แม่แบบ

mócāxiào guǒ
摩擦效果
wiping effect
phǒn càak kaan pàt
ผลจากการปัด

móchuáng
磨 床
grinding machine
khrɯ̂ aŋkhàt
เครื่องขัด

mòdòngdiàn liú
脉动电流
ripple current
krasɛ̌ɛfaifáa kraphɯ̂ am
กระแสไฟฟ้ากระเพื่อม

mójù
模具
metallic mold
mɛ̂ɛphim loohà
แม่พิมพ์โลหะ

mókuài
模块
module
moodun
โมดูล

mókuàiānzhuāngdì zhǐ
模块安装地址
Module mounting address
ɛ́tdréet kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ moodun
แอดเดรสการเชื่อมต่อโมดูล

mókuàiānzhuānggǎn
模块安装杆
module mounting lever
khaan yɯ́ t moodun
คานยึดโมดูล

mókuàiānzhuāngluó dīngkǒng
模块安装螺钉孔
module mounting hole
ruu yɯ́ t moodun
รูยึดโมดูล

mókuàiānzhuāngluó shuān
模块安装螺栓
module mounting screw
sakruu yɯ́ t moodun
สกรูยึดโมดูล

mókuài cānshù
模块参数
module parameter
phaaraamitə̂ə moodun
พารามิเตอร์โมดูล

mókuàidiànyuánbù fèn
模块电源部分
module power supply part
chínsùan khɔ̌ɔŋ nùai càaifai khɔ̌ɔŋ moodun
ชิ้นส่วนของหน่วยจ่ายไฟของโมดูล

mókuàidiànyuánduānzǐ
模块电源端子
module power supply terminal
khûatɔ̀ɔfai liáŋ khɔ̌ɔŋ moodun
ขั้วต่อไฟเลี้ยงของโมดูล

mókuàiduānzǐ
模块端子
module/module terminal
moodun/ thəəminɔ̂n moodun
โมดูล/เทอร์มินอลโมดูล

mókuàidúqǔ
模块读取
module read
àan moodun
อ่านโมดูล

mókuàifǎng wèn ruǎnyuánjiàn
模块访问软元件
module access device
ùppakɔɔn kaan khâwthɯ̌ ŋ moodun
อุปกรณ์การเข้าถึงโมดูล

mókuàifúwùjiāngédúqǔ
模块服务间隔读取
reads module service interval
kaan àan rɔ̂ɔp kaan bamruŋráksǎa moodun
การอ่านรอบการบำรุงรักษาโมดูล

mókuàigēnghuàn
模块更换
module/module replacement
moodun/ kaan plìan moodun
โมดูล/การเปลี่ยนโมดูล

mókuàigùdìng(yòng) jīnshǔ bùjiàn
模块固定(用)金属部件
module fixing bracket
chàak yɯ́ t moodun
ฉากยึดโมดูล

mókuàigùdìngkǒng
模块固定孔
module fixing hole
ruu yɯ́ t moodun
รูยึดโมดูล

mókuàigùdìng kòu zhuǎ
模块固定扣爪
module fixing hook
khɔ̌ɔ kìaw yɯ́ t moodun
ขอเกี่ยวยึดโมดูล

mókuàigùdìng luó dīng
模块固定螺钉
module fixing screw
sakruu yɯ́ t moodun
สกรูยึดโมดูล

mókuàigùdìng luó shuān kǒng
模块固定螺栓孔
module fixing hole
ruu yɯ́ t moodun
รูยึดโมดูล

mókuàigùdìngyòngtū chū bù
模块固定用凸出部
module fixing projection
sênnɛɛw kaan yɯ́ t moodun
เส้นแนวการยึดโมดูล

mókuài huà
模块化
modularization
kaan damnəənkaan moodulâa
การดำเนินการโมดูลา

mókuàijì shùbǎnběn
模块技术版本
module technical version
wəəchân thaaŋ théeknìk khɔ̌ɔŋ moodun
เวอร์ชั่นทางเทคนิคของโมดูล

mókuài jiù xù
模块就绪
Module READY
moodun phrɔ́ɔm thamŋaan
โมดูลพร้อมทำงาน

mókuài lèi xíng
模块类型
module type
chanít moodun
ชนิดโมดูล

mókuàilián jiē
模块连接
module connection
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ moodun
การเชื่อมต่อโมดูล

mókuàilián jiēkòu zhuǎ
模块连接扣爪
module connecting hook
khɔ̌ɔ kìaw chɯ̂ amtɔ̀ɔ moodun
ขอเกี่ยวเชื่อมต่อโมดูล

mókuàilián jiē qì
模块连接器
module connector
khɔnnéktə̂ə moodun
คอนเนคเตอร์โมดูล

mókuài liè biǎoxuǎnzé
模块列表选择
communication setting selection
kaan lɯ̂ ak kaan tâŋkhâa kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ
การเลือกการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

mókuàiqiánfāngxiǎn shì
模块前方显示
module front view
mummɔɔŋ dâannâa moodun
มุมมองด้านหน้าโมดูล

mókuàiqián gài ānzhuāngluó dīng
模块前盖安装螺钉
module front cover mounting screw
sakruu yɯ́ t fǎapìt dâannâa moodun
สกรูยึดฝาปิดด้านหน้าโมดูล

mókuàishàng bù
模块上部
module top view
mummɔɔŋ dâanbon khɔ̌ɔŋ moodun
มุมมองด้านบนของโมดูล

mókuàishànggài ānzhuāngluó dīng
模块上盖安装螺钉
module top cover mounting screw
sakruu yɯ́ t fǎapìt dâanbon moodun
สกรูยึดฝาปิดด้านบนโมดูล

mókuài shèzhìcàidān
模块设置菜单
module setting menu
meenuu kaan tâŋkhâa moodun
เมนูการตั้งค่าโมดูล

mókuài shù
模块数
No. of boards in module
camnuan phɛ̀n woŋcɔɔn khɔ̌ɔŋ moodun
จำนวนแผ่นวงจรของโมดูล

mókuàishuā xīnshí jiān
模块刷新时间
module refresh time
reelaa riifréet moodun
เวลารีเฟรชโมดูล

mókuàitiáojiàn
模块条件
Condition
ŋɯ̂ ankhǎi
เงื่อนไข

mókuàixiáng xì xìn xī
模块详细信息
Module's Detailed Information/Module's Detailed Information
raaila-ìat khɔ̌ɔŋ moodun
รายละเอียดของโมดูล

mókuàixíng hào
模块型号
module name
chɯ̂ ɯ moodun
ชื่อโมดูล

mókuàixíng hào míngdúqǔ
模块型号名读取
module model name read
àan chɯ̂ ɯ rûn moodun
อ่านชื่อรุ่นโมดูล

mókuài xìn xī
模块信息
module information
khɔ̂ɔmuun moodun
ข้อมูลโมดูล

mókuàixuǎnzé
模块选择
module selection
kaan lɯ̂ ak moodun
การเลือกโมดูล

mókuài yàn zhèng
模块验证
module verify
trùatsɔ̀ɔp moodun
ตรวจสอบโมดูล

mókuài zuì qián lièI/Ohào
模块最前列I/O号
module start I/O No.
mǎailêek ai/oo rə̂əmtôn khɔ̌ɔŋ moodun
หมายเลขI/Oเริ่มต้นของโมดูล

mónǐ
模拟
analog
analɔ̀k
อะนาล็อก

simulation
kaan camlɔɔŋ
การจำลอง

mónǐdìng shí qìmòkuài
模拟定时器模块
analog timer module
moodun càpweelaaanalɔ̀k
โมดูลตัวจับเวลาอะนาล็อก

mónǐ I/O mókuài
模拟I/O模块
analog I/O module
moodun ai/oo analɔ̀k
โมดูล I/O อะนาล็อก

mónǐjíchéng diànlù
模拟集成电路
analog IC
ai-sii analɔ̀k
IC อะนาล็อก

mónǐjìsuànjī
模拟计算机
analogue computer
khɔmphiwtə̂ə bɛ̀ɛp analɔ̀k
คอมพิวเตอร์แบบอะนาล็อก

mónǐ jué yuánzhuǎn huàn shìpèi qì
模拟绝缘转换适配器
analog isolation conversion adapter
adɛ́ptə̂ə plɛɛŋkaanyɛ̂ɛk analɔ̀k
อะแด็ปเตอร์แปลงการแยกอะนาล็อก

mónǐ kāi guān
模拟开关
simulation switch
sawít kaan camlɔɔŋ
สวิตช์การจำลอง

mónǐkòng zhì
模拟控制
analog control
tua khûapkhum analɔ̀k
ตัวควบคุมอะนาล็อก

mónǐliàngshū rùxuǎnzé
模拟量输入选择
analog input selection
kaan lɯ̂ akinphút analɔ̀k
การเลือกอินพุทอะนาล็อก

mónǐmókuài
模拟模块
analog module
moodun analɔ̀k
โมดูลอะนาล็อก

simulation module
moodun kaan camlɔɔŋ
โมดูลการจำลอง

mónǐmó shì
模拟模式
simulation mode
mòot kaan camlɔɔŋ
โหมดการจำลอง

mónǐ pín lǜjì
模拟频率计
analog frequency meter
mítə̂ə khwaamthìi bɛ̀ɛp analɔ̀k
มิเตอร์ความถี่แบบอะนาล็อก

mónǐqì
模拟器
simulator
tua camlɔɔŋ
ตัวจำลอง

mónǐqì zàoyīn
模拟器噪音
simulator noise
khlɯ̂ ɯn rópkuan tua camlɔɔŋ
คลื่นรบกวนตัวจำลอง

mónǐ RGB
模拟RGB
analog RGB
aa-cii-bii analɔ̀k
RGB อะนาล็อก

mónǐruǎnjiàn
模拟软件
simulation software
sɔ́ɔpwɛɛ kaan camlɔɔŋ
ซอฟต์แวร์การจำลอง

mónǐ shūchū
模拟输出
analog output
áwphút analɔ̀k
เอาท์พุทอะนาล็อก

mónǐ shūchū diàn liú
模拟输出电流
analog output current
krasɛ̌ɛfaifáá áwphút analɔ̀k
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุทอะนาล็อก

mónǐ shūchū diànyā
模拟输出电压
analog voltage output
áwphút rɛɛŋdan faifáa analɔ̀k
เอาท์พุทแรงดันไฟฟ้าอะนาล็อก

mónǐ shūchūfànwéi
模拟输出范围
analog output range
chûaŋ áwphút analɔ̀k
ช่วงเอาท์พุทอะนาล็อก

mónǐ shūchū mókuài
模拟输出模块
analog output module
moodun áwphút analɔ̀k
โมดูลเอาท์พุทอะนาล็อก

mónǐ shūchūshèzhìkāi guān
模拟输出设置开关
analog output setting switch
sawít kaan tâŋkhâa áwphút analɔ̀k
สวิตช์การตั้งค่าเอาท์พุทอะนาล็อก

mónǐ shūchūzhí
模拟输出值
analog output value
khâa áwphút analɔ̀k
ค่าเอาท์พุทอะนาล็อก

mó nǐshū chū zhíxíng (/ shíyòng )fàn wéi
模拟输出执行(/实用)范围
practical analog output range
chûaŋ áwphút analɔ̀k thîi cháiŋaan
ช่วงเอาท์พุทอะนาล็อกที่ใช้งาน

mónǐ shù jù
模拟数据
analog data
khɔ̂̂ɔmuun analɔ̀k
ข้อมูลอะนาล็อก

mónǐ shū rù
模拟输入
analog input
inphút analɔ̀k
อินพุทอะนาล็อก

mónǐ shū rùdiǎn shù
模拟输入点数
number of analog input points
camnuancùt khɔ̌ɔŋ inphút analɔ̀k
จำนวนจุดของอินพุทอะนาล็อก

mónǐ shū rù fànwéi
模拟输入范围
analog input range
chûaŋinphút analɔ̀k
ช่วงอินพุทอะนาล็อก

mónǐ shū rùmó shì
模拟输入模块
analog input module
mooduninphút analɔ̀k
โมดูลอินพุทอะนาล็อก

mónǐ shū rù shèzhìkāi guān
模拟输入设置开关
analog input setting switch
sawít kaan tâŋkhâa inphút analɔ̀k
สวิตช์การตั้งค่าอินพุทอะนาล็อก

mónǐ shū rùyìcháng
模拟输入异常
analog input error
inphút analɔ̀k phìtphlâat
อินพุทอะนาล็อกผิดพลาด

mónǐ shū rù zhí
模拟输入值
analog input value
khâainphút analɔ̀k
ค่าอินพุทอะนาล็อก

mónǐsùdù zhǐ lìng
模拟速度指令
analog speed command
khamsàŋkhwaamrew analɔ̀k
คำสั่งความเร็วอะนาล็อก

mónǐsùdù zhǐ lìngdiànyā
模拟速度指令电压
analog speed command voltage
rɛɛŋdan faifáa khamsàŋ khwaamrew analɔ̀k
แรงดันไฟฟ้าคำสั่งความเร็วอะนาล็อก

mónǐ xìnhào
模拟信号
analog signal
sǎnyaan analɔ̀k
สัญญาณอะนาล็อก

mónǐ xìnhào xiàn
模拟信号线
analog signal line
sǎaisǎnyaan analɔ̀k
สายสัญญาณอะนาล็อก

mónǐyìngdá shí jiān
模拟应答时间
simulation answer period
ráyá weelaa tɔ̀ɔp kaan camlɔɔŋ
ระยะเวลาตอบการจำลอง

mónǐ zhí
模拟值
analog value
khâa analɔ̀k
ค่าอะนาล็อก

mónǐ zhǐ lìng
模拟指令
analog command
khamsàŋanalɔ̀k
คำสั่งอะนาล็อก

mónǐ zhǐshì qì
模拟指示器
analog indicator
tua bɔ̀ɔk sathǎaná analɔ̀k
ตัวบอกสถานะอะนาล็อก

mónǐzhuàn jǔxiàn zhì
模拟转矩限制
analog torque limit
camkàt rɛɛŋbìt analɔ̀k
จำกัดแรงบิดอะนาล็อก

mónǐzhuàn jǔ zhǐ lìngdiànyā
模拟转矩指令电压
analog torque command voltage
rɛɛŋdan faifáa khamsàŋ rɛɛŋbìt analɔ̀k
แรงดันไฟฟ้าคำสั่งแรงบิดอะนาล็อก

mò rèn lù yóu qìIPdì zhǐ
默认路由器IP地址
default router IP address
ai-phii ɛ́tdréet ráwtə̂ə taam khâarə̂əmtôn
IP แอดเดรสเราเตอร์ตามค่าเริ่มต้น

mò rènzhí
默认值

default
default value

khâa rə̂əmtôn
ค่าเริ่มต้น
khâa taam khâa rə̂əmtôn
ค่าตามค่าเริ่มต้น

mó shì
模式
mode
mòot
โหมด

mó shìqiē huàn kāi guān
模式切换开关
mode selection switch
sawít lɯ̂ ak mòot
สวิตช์เลือกโหมด

mó shìshèzhìkāi guān
模式设置开关
mode setting switch
sawít kaan tâŋkhâa mòot
สวิตช์การตั้งค่าโหมด

mó shì túxiǎn shì
模式图显示
pattern graph display
sadɛɛŋphǒn rûupbɛ̀ɛp khɔ̌ɔŋ kráap
แสดงผลรูปทรงของกราฟ

mó shì zhuǎn huàn
模式转换
mode switching
kaan salàp mòot
การสลับโหมด

mó shù zhuǎn huànmókuài
模数转换模块
analog-digital converter module
moodun tuaplɛɛŋ ráwàaŋ analɔ̀k-dicitɔ̂n
โมดูลตัวแปลงระหว่างอะนาล็อก-ดิจิตอล

mó sǔn
磨损
wear
sǐa-hǎai
เสียหาย

móxínghuánlùzēngyì
模型环路增益
Model loop gain
kamlaŋ khayǎai khɔ̌ɔŋ lùup moodew
กำลังขยายของลูปโมเดล

móxíngzì shì yìngkòng zhì
模型自适应控制
model adaptive control
kaan khûapkhum bɛ̀ɛp prayúk moodew
การควบคุมแบบประยุกต์โมเดล

mó xuējiā gōng
磨削加工
milling
kaan kàt (sɔ́rɔ̂ŋ)
การกัด (เซาะร่อง)

móyā
膜压
membrane pressure
rɛɛŋdan membreen
แรงดันเมมเบรน

mó zhìshùzhī
模制树脂
molded resin
mɛ̂ɛphim reesîn
แม่พิมพ์เรซิน

mùbiāowù
目标物
target
pâwmǎai
เป้าหมาย

mùbiāo zhí
目标值
target value
khâa pâwmǎai
ค่าเป้าหมาย

mùdìdì
目的地
destination
plaai thaaŋ
ปลายทาง

mǔ jiētóu (lián jiē qì)
母接头(连接器)
female (connector)
tuamia (khɔnnéktə̂ə)
ตัวเมีย (คอนเนคเตอร์)

mǔ jiētóu fāng shì
母接头方式
cutting method
wíthiikaan tàt
วิธีการตัด

mùlù
目录
directory
sǎanrábòp
สารบบ

mùlùmíng
目录名
directory name
chɯ̂ ɯ sǎanrábòp
ชื่อสารบบ

mù shì jiǎn chá
目视检查
visual inspection
kaan trùatsɔ̀ɔp dûai sǎaitaa
การตรวจสอบด้วยสายตา

mǔxiàndiànyā
母线电压
bus voltage
rɛɛŋdan áwphút phâak khonwəətə̂ə
แรงดันเอาท์พุทภาคคอนเวอร์เตอร์

nǎi

neon
nii-ɔɔn
นีออน

nài chōng jīxìng
耐冲击性
shock resistance
kaan thon kaan krathɛ̂ɛk
การทนการกระแทก

nài diànyā
耐电压
voltage-resistance
kaan thon rɛɛŋdanfaifáa
การทนแรงดันไฟฟ้า

nài fǔ shí xìng
耐腐蚀性
corrosion-proof (type)
pɔ̂ŋkan kaan kàtkrɔ̀n (chanít)
ป้องกันการกัดกร่อน (ชนิด)

nài huánjìngxìng
耐环境性
resistance to environment
khoŋthon tɔ̀ɔ sìŋwɛ̂ɛtlɔ́ɔm
คงทนต่อสิ่งแวดล้อม

nàihuǒ xìng
耐火性
fire-resistance
thonfai
ทนไฟ

nàijiǔshìyàn
耐久试验
endurance test
kaan thótsɔ̀ɔp khwaamthonthaan
การทดสอบความทนทาน

nài móxìng
耐磨性
abrasion-resistant
pɔ̂ŋkan kaan khìitkhùan
ป้องกันการขีดข่วน

nài móxìng shìyàn
耐磨性试验
abrasion resistance test
thótsɔ̀ɔp kaan pɔ̂ŋkan kaan khìitkhùan
ทดสอบการป้องกันการขีดข่วน

nǎi qì
氖气
neon gas
káat nii-ɔɔn
ก๊าซนีออน

nài qì hòu xìng
耐气候性
weather resistance
thonthaan tɔ̀ɔ saphaawá aakàat
ทนทานต่อสภาวะอากาศ

nài rèxíng
耐热型
heat-resistive (type)
pɔ̂ŋkan khwaamrɔ́ɔn
ป้องกันความร้อน (ชนิด)

nài róngjìxìng
耐熔剂性
flux-resistance
pɔ̂ŋkan flák
ป้องกันฟลักซ์

nài yòngniánxiàn
耐用年限
useful life
aayúu kaan cháiŋaan
อายุการใช้งาน

nàmǐ
纳米
nanometer
mâatwát naanoo
มาตรวัดนาโน

nàmǐkòng zhì
纳米控制
nano control
kaan khûapkhum naanoo
การควบคุมนาโน

nèi bùjìdiànqì
内部继电器
internal relay
riilee phaainai
รีเลย์ภายใน

nèichā qì
内插器
interpolator
tua phramaankhâa nai chûaŋ
ตัวประมาณค่าในช่วง

nèicúnbǎo hù
内存保护
memory protection
kaan pɔ̂ŋkan nùai khwaamcam
การป้องกันหน่วยความจำ

nèicúnshǐ yòngzhuàngtài dúqǔ
内存使用状态读取
memory usage status read
àan sathǎa-ná kaan cháiŋaan nùai khwaamcam
อ่านสถานะการใช้งานหน่วยความจำ

nèicún yìng shèI/O
内存映射I/O
memory-mapped I/O
phɛ̌ɛnthîi rɯ̌ ɯ phɛ̌ɛnphǎŋ sadɛɛŋ kaan chái nùai khwaamcam rápkhâw - sòŋ-ɔ̀ɔk
แผนที่หรือแผนผังที่แสดงการใช้หน่วยความจำรับเข้า-ส่งออก

nèicún zhěng lǐ
内存整理
memory defragmentation
kaan càt rábìap nùai khwaamcam
การจัดระเบียบหน่วยความจำ

nèi jìng
内径
inside diameter
sênphàansǔunklaaŋ phaainai
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

nèi qiànfāng shì
内嵌方式
add-on system
rábòp sə̌əm
ระบบเสริม

nèizhì
内置
built-in
bíw-in
บิวต์อิน

nǐng jǐnluó shuān
拧紧螺栓
tightening the screw
khǎn sakruu hâinɛ̂n
ขันสกรูให้แน่น

nì shí zhēn
逆时针
counterclockwise
thuankhěm naalikaa
ทวนเข็มนาฬิกา

niǔjǐn lìjǔ→ niǔ jǔ
扭紧力矩→扭矩
tightening torque
rɛɛŋbìt khǎnnɛ̂n
แรงบิดขันแน่น

nóng dàn tiáo jié
浓淡调节
shading adjustment
kaan pràp chèetsǐi
การปรับเฉดสี

ōumǔ
欧姆
ohm
oom
โอห์ม

ōumǔbiǎo
欧姆表
ohmmeter
mâat wát khwaam tâânthaan krasɛ̌ɛfaifáa
มาตรวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า

pán diǎn
盘点
inventory check
trùatsɔ̀ɔp wátsadù thîi càtkèpwái
ตรวจสอบวัสดุที่จัดเก็บไว้

pàsīkǎ
帕斯卡
pascal
páatsakhaan
ปาสกาล

PCdúqǔ
PC读取
Read from PLC
àancàak phii-ɛɛw-sii
อ่านจาก PLC

PC xiě rù
PC写入
Write to PLC
banthɯ́ k pai yaŋ phii-ɛɛw-sii
บันทึกไปยัง PLC

PCzhěnduàn
PC诊断
PLC diagnostics
kaan wínítchǎai kaan thamŋaan khɔ̌ɔŋ phii-ɛɛw-sii
การวินิจฉัยการทำงานของ PLC

pèibèi zhěnduàngōngnéngdē CC-Link

配备诊断功能的CC-Link
yuǎnchéngI/O mókuài
远程I/O模块
CC-Link remote I/O module with diagnostic functions
moodun ai/oo ráyáklai sii-sii líŋ phrɔ́ɔmdûai faŋchân kaan wínítchǎi
โมดูล I/O ระยะไกล CC ลิงค์พร้อมด้วยฟังก์ชั่นการวินิจฉัย

pèibèi zhěnduàngōngnéngdēDCèrshí sì V

配备诊断功能的DC24V
shū rùmókuài
输入模块
24VDC input module with diagnostic functions
moodun inphút yîisìpsìi wii-dii-sii phrɔ́ɔmdûai faŋchân kaan wínítchǎi
โมดูลอินพุท 24VDC พร้อมด้วยฟังก์ชั่นการวินิจฉัย

pèibèi zhěnduàngōngnéngdejīngtǐguǎn

配备诊断功能的晶体管
shūchū mókuài
输出模块
transistor output module with diagnostics function
moodun áwphút thraansítsatə̂ə phrɔ́ɔmdûai faŋchân kaan wínítchǎi
โมดูลเอาท์พุททรานซิสเตอร์พร้อมด้วยฟังก์ชั่นการวินิจฉัย

pèi diàn pán
配电盘
power distributor
tua cɛ̀ɛkcàai phalaŋŋaan
ตัวแจกจ่ายพลังงาน

pèi fāng
配方
recipe
riisiphîi
รีซิพี่

pèi guǎntú
配管图
piping diagram
phǎŋ rábòp thɔ̂ɔ
ผังระบบท่อ

pèi jiàn
配件
attachment
sìŋ thîi hâi maa dûai
สิ่งที่ให้มาด้วย

pèi xiàn
配线
wiring
kaan dəənsǎaifai
การเดินสายไฟ

pèizhì
配置
reassignment
kaan mɔ̂ɔpmǎai mài
การมอบหมายใหม่

pèizhì qì
配置器
configurator
tua kamnòtkhâa
ตัวกำหนดค่า

pèizhì tú
配置图
layout drawing
bɛ̀ɛp khrooŋrâaŋ
แบบโครงร่าง

pēn qī
喷漆
spray painting
kaan phônsǐi
การพ่นสี

piān chā
偏差
deviation
kaan khlâatkhlɯ̂ an
การคลาดเคลื่อน

dispersion
kaan phrɛ̂ɛ kaan kracaai
การแพร่กระจาย

piān chā jìcèyí
偏差记测仪
deviation counter
kaan kɛ̂ɛkhǎii khwaam khlâatkhlɯ̂ an
การแก้ไขความคลาดเคลื่อน

piānlí
偏离
shift
khlɯ̂ anyáai
เคลื่อนย้าย

khɯ̂ anyáai
เคลื่อนย้าย

piān xīn dùcèliáng
偏心度测量
eccentricity measurement
kaan wát khwaam yɯ́ aŋ sǔunklaaŋ
การวัดความเยื้องศูนย์กลาง

piān zhì
偏置
bias
iaŋ
เอียง

offset
kaan yɯ́ aŋ
การเยื้อง

piān zhì/ zēngyì shèzhì cì shù
偏置/增益设置次数
offset/gain setting count
camnuan kaan tâŋkhâa kaan yɯ́ aŋ/kaan phə̂əm
จำนวนการตั้งค่าการเยื้อง/การเพิ่ม

piān zhì/ zēngyì shèzhì zhuàngtài
偏置/增益设置状态
offset/gain setting status
sathǎaná kaan tâŋkhâa kaan yɯ́ aŋ/kaan phə̂əm
สถานะการตั้งค่าการเยื้อง/การเพิ่ม

piān zhì/ zēngyì shèzhì zhuàngtàixìnhào
偏置/增益设置状态信号
offset/gain setting status signal
sǎnyaan kaan tâŋkhâa kaan yɯ́ aŋ/kaan phə̂əm
สัญญาณการตั้งค่าการเยื้อง/การเพิ่ม

piān zhì/ zēngyì zhí
偏置/增益值
offset/gain value
khâa kaan yɯ́ aŋ/kaan phə̂əm
ค่าการเยื้อง/การเพิ่ม

piān zhì ·zēngyìdiàozhěngzhízhǐ dìng
偏置·增益调整值指定
offset/gain adjusted value specification
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ khâa kaan yɯ́ aŋ/kaan phə̂əm thîi pràp
ข้อมูลจำเพาะค่าการเยื้อง/การเพิ่มที่ปรับ

piān zhìshèzhì mó shì
偏置设置模式
offset setting mode
mò̀ot kaan tâŋkhâa kaan yɯ́ aŋ
โหมดการตั้งค่าการเยื้อง

piān zhìshèzhì qǐng qiú
偏置设置请求
offset setting request
khamkhɔ̌ɔ kaan tâŋkhâa kaan yɯ́ aŋ
คำขอการตั้งค่าการเยื้อง

piān zhìshèzhì zhuàngtài
偏置设置状态
offset setting status
sathǎaná kaan tâŋkhâa kaan yɯ́ aŋ
สถานะการตั้งค่าการเยื้อง

piān zhìzhí
偏置值
offset value
khâa kaan yɯ́ aŋ
ค่าการเยื้อง

piànzhuàng diànzǔ
片状电阻
chip resistor
tua tâanthaan chíp
ตัวต้านทานชิป

pī chù lǐ
批处理
batch treatment
kaan càtkaan penchút
การจัดการเป็นชุด

pī chù lǐkòng zhì
批处理控制
batch process control
khûapkhum kaan phramuanphǒn chút
ควบคุมการประมวลผลชุด

pīcì
批次
lot
lɔ́t, chút
ล็อต, ชุด

pīfā
批发
wholesale
khǎai-sòŋ
ขายส่ง

píngbì
屏蔽
shield
krɔ̀ɔp pɔ̂ŋkan
กรอบป้องกัน

píngbì bǎn
屏蔽板
shielding plate
phɛ̀n pɔ̂ŋkan
แผ่นป้องกัน

píngbìdiàn lǎn
屏蔽电缆
shield cable
krɔ̀ɔp pɔ̂ŋkan sǎai
กรอบป้องกันสาย

píngbìduānzǐ (SLD)
屏蔽端子(SLD)
shield terminal (SLD)
krɔ̀ɔp pɔ̂ŋkan thəəminɔ̂n (éet-ɛɛw-dii)
กรอบป้องกันเทอร์มินอล (SLD)

píngbìkòng zhì
屏蔽控制
mask control
khûapkhum kaan phraaŋ
ควบคุมการพราง

píngbì lèi xíng
屏蔽类型
shielding pattern
rûupbɛ̀ɛp kaan pɔ̂ŋkan
รูปแบบการป้องกัน

píngbìqì
屏蔽器
breaker
brèekkə̂ə
เบรคเกอร์
yɛ̂ɛk ɔ̀ɔkcàak raaikaan
แยกออกออกจากรายการ

píngbìxiàn
屏蔽线
shielded wire
sǎaifai thîimii krɔ̀ɔp pɔ̂ŋkan
สายไฟที่มีกรอบป้องกัน

píngbìxiǎn shì
屏蔽显示
masked display
kaan sadɛɛŋphǒn thîi thùuk phraaŋ
การแสดงผลที่ถูกพราง

píngbìzhuàngtài
屏蔽状态
mask status
sathǎaná kaan phraaŋ
สถานะการพราง

pínggū
评估
assessment
kaan praməən
การประเมิน

pínghéng
平衡
balance
sǒmdun
สมดุล

píng huá
平滑
smooth/even
râap rîap/ thâwkan
ราบเรียบ/เท่ากัน

píng huá líhéqì
平滑离合器
smoothing clutch
khlát́ bɛ̀ɛp thamŋaan râaprîap
คลัทช์แบบทำงานราบเรียบ

píng huáshí jiānchángshù
平滑时间常数
smoothing time constant
khâakhoŋthîi weelaa kaan thamŋaan râaprîap
ค่าคงที่เวลาการทำงานราบเรียบ

píng jūn
平均
averaging
kaan hǎa khâachalìa
การหาค่าเฉลี่ย

píng jūnshí jiān shè dìng zhí
平均时间设定值
average time setting value
kaan tâŋkhâa weelaa chalìa
การตั้งค่าเวลาเฉลี่ย

píng kǒuluódāo
平口螺刀
flathead screwdriver
khǎikhuaŋ pàakbɛɛn
ไขควงปากแบน

píngmù bǎo hù
屏幕保护
screen save
phák nâacɔɔ
พักหน้าจอ

pín lǜ
频率
frequency
khwaamthìi
ความถี่

pín lǜ shè dìng fēnjiě néng
频率设定分解能
frequency setting resolution
khwaam lá-ìat kaan tâŋkhâa khwaamthìi
ความละเอียดการตั้งค่าความถี่

pín lǜ shè dìngqì
频率设定器
frequency setter
tuatâŋkhâa khwaamthìi
ตัวตั้งค่าความถี่

pín lǜ shè dìng xìnhào
频率设定信号
frequency setting signal
sǎnyaan kaan tâŋkhâa khwaamthìi
สัญญาณการตั้งค่าความถี่

pín lǜ shè dìng zhí
频率设定值
frequency setting value
khâa kaan tâŋkhâa khwaamthìi
ค่าการตั้งค่าความถี่

pǐ pèi
匹配
Match
troŋkan
ตรงกัน

pǐ pèi jiǎncè
匹配检测
Match detection
kaan trùathǎa raaikaan thîi troŋkan
การตรวจหารายการที่ตรงกัน

pǐ pèishūchū
匹配输出
match output
áwphút thîi troŋkan
เอาท์พุทที่ตรงกัน

PLC duān jiēkǒu
PLC端接口
PLC side I/F
phii-ɛɛw-sii dâan ai/ép
PLC ด้าน I/F

PLC gùdìng tái
PLC固定台
fixed stand of programmable controller
khǎatâŋ bɛ̀ɛp yɯ́ ttìt khɔ̌ɔŋ tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
ขาตั้งแบบยึดติดของตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้

PLCjiē shōu shù jùqū
PLC接收数据区
Programmable controller receive data area
phɯ́ ɯnthîi ráp khɔ̂ɔmuun tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
พื้นที่รับข้อมูลตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้

PLC wǎng luò
PLC网络
programmable controller network
khrɯɯkhàai tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
เครือข่ายตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้

PLC yǔ yán
PLC语言
programmable controller language
phaasǎa tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
ภาษาตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้

PLCzhǔ tǐ
PLC主体
programmable controller main unit
nùailàk tua khûapkhum bɛ̀ɛp tâŋ prookrɛɛm dâai
หน่วยหลักตัวควบคุมแบบตั้งโปรแกรมได้

pō dào shàng/xià kòng zhì
坡道上/下控制
ramp-up/down control
kaan khûapkhum kaan reŋ khɯ̂ n rɯ̌ ɯ nùaŋ loŋ
การควบคุมการเร่งขึ้นหรือหน่วงลง

pòhuàixìngjiǎn chá
破坏性检查
destructive inspection
kaan trùatsɔ̀ɔp kaan thamlaai
การตรวจสอบการทำลาย

pò sǔn
破损
damage
sǐahǎai
เสียหาย

pōu miàntú
剖面图
sectional view
mummɔɔŋ chaphɔ́sùan
มุมมองเฉพาะส่วน

qiàn bǎn
嵌板
panel
phɛ̌ɛŋ nâapàt
แผงหน้าปัด

qiàn bǎn ānzhuāng
嵌板安 装
panel mounting
kaan yɯ́ t phɛ̌ɛŋ nâapàt
การยึดแผงหน้าปัด

qiàncè
欠测
missing
phlâat
พลาด

qiánghuà sùliào
强化塑料
reinforced plastics
phláatsatìk phə̂əm khwaam khɛ̌ŋkrɛ̀ŋ
พลาสติกเพิ่มความแข็งแกร่ง

qiáng jiǎn
强碱
strong alkali
ankhaalaai rɛɛŋsǔuŋ
อัลคาไลน์แรงสูง

qiáng suānxìng cái liào
强酸性材料
strong acidic substances
sǎanprakɔ̀ɔp kròt chanít rɛɛŋ
สารประกอบกรดชนิดแรง

qiángzhìjiéshù
强制结束
forced termination
kaan baŋkháp cùt sînsùt
การบังคับจุดสิ้นสุด

qiángzhìshūchū
强制输出
forced output
kaan baŋkháp plaaithaaŋ
การบังคับปลายทาง

qiángzhì tíng zhǐ
强制停止
Forced stop
kaan baŋkháp hâi yùt
การบังคับให้หยุด

qiān jīn dǐng
千斤顶
jack
tua chɯ̂ am krasɛ̌ɛfai
ตัวเชื่อมกระแสไฟ

qiānkè
千克
kg
kilookram
กก.

qián kuì kòng zhì
前馈控制
feed forward control
kaan khûapkhum kaan pɔ̂ɔn sǎnyaan phán
การควบคุมการป้อนสัญญาณพัลซ์แบบเดินหน้า

qiàn quē
欠缺
missing
phlâat
พลาด

qiàn tào
嵌套
nesting
kaan sɔ́ɔnnai
การซ้อนใน

qiántōnglù
潜通路
sneak path
sanéek pháat
สเนคพาธ

qián wèi èrjíguǎn
钳位二极管
clamp diode
dai-òot khlɛɛm
ไดโอดแคลมป์

qián zhì fàngdàqì
前置放大器
preamplifier
woŋcɔɔn yɔ̂i kɔ̀ɔn woŋcɔɔn khayǎai
วงจรย่อยก่อนวงจรขยาย

qiánzǐ
钳子
pliers
khiim
คีม

qǐdòng
启动
start up
kaan rə̂əmtôn
การเริ่มต้น

qǐdòng
起动
start
rə̂əm
เริ่ม

qǐdòngdiàn liú
启动电流
starting current
krasɛ̌ɛfaifáa kaan rə̂əmtôn
กระแสไฟฟ้าการเริ่มต้น

qǐdòng kāi guān
启动开关
start-up switch
sawít kaan rə̂əmtôn
สวิตช์การเริ่มต้น

qǐdòng shèzhìkāi guān
启动设置开关
start-up setting switch
sawít kaan tâŋkhâa kaan rə̂əmtôn
สวิตช์การตั้งค่าการเริ่มต้น

qǐdòng shū rù shèzhìkāi guān
启动输入设置开关
start-up input setting switch
sawít kaan tâŋkhâa inphút kaan rə̂əmtôn
สวิตช์การตั้งค่าอินพุทการเริ่มต้น

qǐdòngsùdù
启动速度
startup speed
khwaamrə̂əm kaan rə̂əmtôn
ความเร็วเริ่มต้น

qǐdòngtiáojiàn
启动条件
Start condition
ŋɯ̂ ankhǎi kaan rə̂əmtôn
เงื่อนไขการเริ่มต้น

qǐdòng wán chéng
启动完成
starting completion
kaan rə̂əmtôn sètsîn
การเริ่มต้นเสร็จสิ้น

qǐdòngzhuàn jǔ
启动转矩
starting torque
rɛɛŋbìt kaan rə̂əmtôn
แรงบิดการเริ่มต้น

qiē duàn
切断
shearing
kaan tàt
การตัด

qiē huàn
切换

switching
switchover

kaan salàp
การสลับ
sàp sawít
สับสวิทช์

qiē huànzēngyì
切换增益
gain switching
ráp kaan salàp
รับการสลับ

qiēkǒu
切口
incision
rɔɔi phàa
รอยผ่า

kerf
rɔɔitàt
รอยตัด

qiē xiāo
切削
cutting
tàtklɯŋ
ตัดกลึง

qìgāng
气缸
air cylinder
krabɔ̀ɔk lom
กระบอกลม

cylinder
krabɔ̀ɔksùup
กระบอกสูบ

qīmòkù cún
期末库存
ending inventory
wátsadù thîilɯ̌ a mɯ̂ asînsùt
วัสดุที่เหลือเมื่อสิ้นสุด

qínàdiànyā
齐纳电压
zener voltage
rɛɛŋdanfaifáa siinə̂ə
แรงดันไฟฟ้าซีเนอร์

qínàèrjíguǎn
齐纳二极管
zener diode
siinə̂ədai-òot
ซีเนอร์ไดโอด

qīng chú
清除
clear
láaŋ
ล้าง

qīng chú chéng xù cúnchǔ qì
清除程序存储器
clear program memory
láaŋ nùai khwaamcam prookrɛm
ล้างหน่วยความจำโปรแกรม

qīng chú mó shì
清除模式
clear mode
mòot láaŋ
โหมดล้าง

qīng chú quánbù cānshù
清除全部参数
All parameter clear
láaŋ phaaraamítə̂ə tháŋmòt
ล้างพารามิเตอร์ทั้งหมด

qīng chúwén jiànjì cún qì
清除文件寄存器
file register clear
láaŋ kaan loŋthabian faai
ล้างการลงทะเบียนไฟล์

qīng jié yòngruǎn pán
清洁用软盘
floppy disk for cleaning
flɔ́ppîidít thîi tɔ̂ŋkaan láaŋ
ฟลอปปี้ดิสก์ที่ต้องการล้าง

qīngqì
氢气
hydrogen gas
káat haidroocên
ก๊าซไฮโดรเจน

qīngxī
清晰
easy-to-see
mɔɔŋhěn dâai ŋâai
มองเห็นได้ง่าย

qīng xié
倾斜
oblique (tilt)
iaŋ (mǔn iaŋ)
เอียง (หมุนเอียง)

qíǒujiào yàn
奇偶校验
parity check
trùatsɔ̀ɔp phaawá khûu rɯ̌ ɯ khîi
ตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่

qíǒujiào yànwèi
奇偶校验位
parity bit
bìt phaawá khûu rɯ̌ ɯ khîi
บิทภาวะคู่หรือคี่

qíǒuxìng
奇偶性
parity
phaawá khûu rɯ̌ ɯ khîi
ภาวะคู่หรือคี่

qǐ shǐ qūyù
起始区域
start section
sùan rə̂əm
ส่วนเริ่ม

qǐ shǐ zìfú
起始字符
start character
tua àksɔ̌ɔn rə̂əm
ตัวอักษรเริ่ม

qīshǒukù cún
期首库存
initial inventory
wátsadù thîi kèpwái bɯ̂ aŋtôn
วัสดุที่เก็บไว้เบื้องต้น

qítāzhàn
其它站
another station/other stations
sathǎan-nii ɯ̀ ɯn ɯ̀ ɯn/ sathǎan-nii ɯ̀ ɯn
สถานีอื่นๆ/สถานีอื่น

qìyā tán huáng
气压弹簧
gas spring
sapriŋ káat
สปริงก๊าซ

quánbìhuánkòng zhì
全闭环控制
Fully closed loop control
kaan khûapkhum rabòp pìt bɛ̀ɛp tɛmrûupbɛ̀ɛp
การควบคุมระบบปิดแบบเต็มรูปแบบ

khûapkhum woŋrɔ̂ɔp bɛ̀ɛp pìt tɛmrûupbɛ̀ɛp
ควบคุมวงรอบแบบปิดเต็มรูปแบบ

quánbùxuǎnzé
全部选择
select all
lɯ̂ ak tháŋmòt
เลือกทั้งหมด

quánfēngbìkòng zhì
全封闭控制
Fully closed loop control
kaan khûapkhum rabòp pìt bɛ̀ɛp tɛmrûupbɛ̀ɛp
การควบคุมระบบปิดแบบเต็มรูปแบบ

khûapkhum woŋrɔ̂ɔp bɛ̀ɛp pìt tɛmrûupbɛ̀ɛp
ควบคุมวงรอบแบบปิดเต็มรูปแบบ

quánjúbiànliàng
全局变量
global variable
tua-plɛɛ rádàp sǎakon
ตัวแปรระดับสากล

quánjúduàn
全局段
global section
kaan khûapkhum bɛ̀ɛp pìt
การควบคุมแบบปิด

quánjú shèbèi
全局设备
global device
ùppakɔɔɔn rádàp sǎakon
อุปกรณ์ระดับสากล

quán shù jiǎn chá
全数检查
whole inspection
kaan trùatsɔ̀ɔp tháŋmòt
การตรวจสอบทั้งหมด

quán shù zìkòng zhì
全数字控制
all digital control
kaan khûapkhum dûai dicitɔ̂n tháŋmòt
การควบคุมด้วยดิจิตอลทั้งหมด

quán wēirèn kě
权威认可
authorized, authorization
dâairápmɔ̂ɔpsìtsìt
ได้รับมอบสิทธิ์ สิทธิ์

qǔ chū
取出
draw out
kaan dɯŋ ɔ̀ɔk
การดึงออก

qūdòngchéng xù
驱动程序
driver software
prookrɛm dáiwə̂ə
โปรแกรมไดรฟ์เวอร์

qūdòng cúnchǔ qì
驱动存储器
drive memory
nùai khwaamcam dái
หน่วยความจำไดร์ฟ

qūdòngqì
驱动器
drive
dái
ไดร์ฟ

qūdòngqìbiāotí
驱动器标题
drive heading
hǔa dái
หัวไดร์ฟ

qūdòngqì dān yuán
驱动器单元
drive module
moodun dái
โมดูลไดร์ฟ

qūdòngqì hào
驱动器号
drive number
mǎailêek dái
หมายเลขไดร์ฟ

qūdòngqìmíng
驱动器名
drive name
chɯ̂ ɯ dái
ชื่อไดร์ฟ

qūdòngqìmókuài jiù xù
驱动器模块就绪
drive module ready
cháidâai kàp moodun dái
ใช้ได้กับโมดูลไดร์ฟ

qūdòngqìmókuài jiù xù OFF
驱动器模块就绪OFF
drive module ready OFF
pìt kaan cháidâai kàp moodun dái
ปิดการใช้ได้กับโมดูลไดร์ฟ

qūdòngqìmókuài jiù xù xìnhào
驱动器模块就绪信号
drive module ready signal
sǎnyaan kaan cháiŋaan khɔ̌ɔŋ moodun dái
สัญญาณการใช้งานของโมดูลไดร์ฟ

quēkǒu
缺口
notch
rɔɔi bàak
รอยบาก

què lì
确立
establishment
kaan càttâŋ
การจัดตั้ง

quèrèn
确认
confirm
yɯɯnyan
ยืนยัน

quē xiànjiǎncè
缺陷检测
flaw detection
kaan trùat hǎa khɔ̂ɔbòkphlɔ̂ŋ
การตรวจหาข้อบกพร่อง

quē xiànyuánjiàn
缺陷元件
faulty component
sùanprakɔ̀ɔp thîi khàtkhɔ̂ŋ
ส่วนประกอบที่ขัดข้อง

qún zǔ shù
群组数
number of groups
mǎailêek klùm
หมายเลขกลุ่ม

qū shì tú
趋势图
trend graph
kráap nɛɛwnoóm
กราฟแนวโน้ม

qǔxiàn
曲线
curve
sên khóoŋ
เส้นโค้ง

qǔxiāo
取消
cancel
yók-lə̂ək
ยกเลิก

qūyù
区域
area
phɯ́ ɯnthîi
พื้นที่

qūyùjiǎn chá
区域检查
area check
trùatsɔ̀ɔp phɯ́ ɯnthîi
ตรวจสอบพื้นที่

rán liàodiàn chí
燃料电池
fuel cell
sew phalaŋŋaan
เซลพลังงาน

rè bǎo hùqì
热保护器
thermal protector
tua pɔ̂ŋkan unnahàphuum
ตัวป้องกันอุณหภูมิ

rè bèi chuán sòng
热备传送
tracking transfer
kaan oonthàai kaan tìttaam
การโอนถ่ายการติดตาม

rè bèi diàn lǎn
热备电缆
tracking cable
sǎai sǎmràp kaan tìttaam
สายสำหรับการติดตาม

rè bèi tóngbùmó shì
热备同步模式
synchronized tracking mode
mòot kaan tìttaam bɛ̀ɛp sinkhroonái
โหมดการติดตามแบบซินโครไนซ์

rè bèi tōng xìn
热备通信
tracking communication
kaan sɯ̀ ɯsǎan kaan tìttaam
การสื่อสารการติดตาม

rè bèi yìcháng
热备异常
tracking error
khwaam phìtphlàat khɔ̌ɔŋ kaan tìttaam
ความผิดพลาดของการติดตาม

rèchuángǎn qì
热传感器
thermal sensor
sensə̂ə unnahàphuum
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

rè chù lǐ
热处理
heat treatment
kaan pràpsaphâap dûai khwaamrɔ́ɔn
การปรับสภาพด้วยความร้อน

rèdiànǒu
热电偶
thermo couple
hǔa wát unnahàphuum
หัววัดอุณหภูมิ

rèjiāohuànqì
热交换器
heat exchanger
tua lɛ̂ɛkplìan khwaamrɔ́ɔn
ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

rèjìdiànqì
热继电器
thermal relay
riilee unnahàphuum
รีเลย์อุณหภูมิ

rè mǐn diànzǔ
热敏电阻
thermistor
senwə̂ə truàtchék unnahàphuum
เซนเวอร์ตรวจเช็คอุณหภูมิ

rèmǐndiàn zǔ jiàozhǔnzhuàng tài qiēhuànkāiguān
热敏电阻校准状态切换开关
thermistor calibration switch
sawít kaan trù̀ atthîap thəəmítsatə̂ə
สวิตช์การตรวจเทียบเทอร์มิสเตอร์

rén jījiāohù
人机交互
man-machine interface
inthəəféet kaan thamŋaan sáwàaŋ manút lɛ́ khrɯ̂ aŋcàk
อินเทอร์เฟซ์การทำงานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร

rèqǐdòng
热启动
hot-start
rə̂əmtôn khrɯ̂ aŋ mài
เริ่มต้นเครื่องใหม่

rèqǐdòngmó shì
热启动模式
hot-start mode
mòot kaan rə̂əmtôn khrɯ̂ aŋ mài
โหมดการเริ่มต้นเครื่องใหม่

rè qiē gē
热切割
heat cutting
kaan tàt dûai khwaamrɔ́ɔn
การตัดด้วยความร้อน

rèwù chā
热误差
thermal error
unnahàphuum phìtphlâat
อุณหภูมิผิดพลาด

rìchéng
日程
schedule
mǎaikamnòtkaan
หมายกำหนดการ

rìlìgēng xīnchù lǐ shí jiān
日历更新处理时间
calendar update processing time
weelaa kaan pramuanphǒn âpdèet pàtithin
เวลาการประมวลผลอัพเดตปฏิทิน

rì zhì/ jìlù
日志/记录
logging
kaan banthɯ́ k
การบันทึก

rì zhì háng shù
日志行数
Number of logging lines
camnuan khɔ̌ɔŋ sǎai kaan banthɯ́ k
จำนวนของสายการบันทึก

rì zhì jìlù
日志记录
logging action
kaan damnəənkaan banthɯ́ k
การดำเนินการบันทึก

rì zhìlèi xíng
日志类型
logging type
chanít kaan banthɯ́ k
ชนิดการบันทึก

rì zhìshù jù
日志数据

log data
logging data

khɔ̂ɔmuun banthɯ́ k
ข้อมูลบันทึก
khɔ̂ɔmuun kaan banthɯ́ k
ข้อมูลการบันทึก

rì zhì zhuàngtài xiǎn shì
日志状态显示
logging status display
sadɛɛŋ sathǎaná kaan banthɯ́ k
แสดงสถานะการบันทึก

róngliàng
容量
capacity, area, space
khwaamcù, phɯ́ ɯnthîi, thîiwâaŋ
ความจุ, พื้นที่, ที่ว่าง

róngxǔ fànwéi
容许范围
permitted range
chûaŋ thîi anúyâat
ช่วงที่อนุญาต

róngxǔ zhí
容许值
tolerance
khwaam thonthaan
ความทนทาน

róu xìngdiàn lǎn
柔性电缆
flexible cable
sǎai bɛ̀ɛp yɯ̂ ɯt-yɯùn
สายแบบยืดหยุ่น

róu xìng kāi guān
柔性开关
flex switch
sawít sǎaifai
สวิตช์สายไฟ

ruǎnjiàn
软件
software
sɔ́ɔpwɛɛ
ซอฟต์แวร์

ruǎnjiàn bāo
软件包
software package
phɛ́kkèet sɔ́ɔpwɛɛ
แพคเกจซอฟต์แวร์

ruǎnjiàn bāoxìn xī
软件包信息
software package information
khɔ̂ɔmuun phɛ́kkèet sɔ́ɔpwɛɛ
ข้อมูลแพคเกจซอฟต์แวร์

ruǎnjiànjì shí qì
软件计时器
soft timer
sɔ́ɔpthaammə̂ə
ซอฟต์ไทม์เมอร์

ruǎnjiàn kāi guān
软件开关
software switch
sawít sɔ́ɔpwɛɛ
สวิตช์ซอฟต์แวร์

ruǎnjiànxiàn zhì-
软件限制-
Software limit -
khɔ̂ɔcamkàt sɔ́ɔpwɛɛ
ข้อจำกัดซอฟต์แวร์ -

ruǎnjiànxíngchéng jíxiàn
软件行程极限
software stroke limit
khìitcamkàt chûaŋ kaan thamŋaan sɔ́ɔpwɛɛ
ขีดจำกัดช่วงการทำงานซอฟต์แวร์

ruǎnjiànxíngchéng jíxiànshàng xiàn zhí
软件行程极限上限值
software stroke limit (upper limit)
khìitcamkàt chûaŋ kaan thamŋaan sɔ́ɔpwɛɛ (khìitcamkàt sǔuŋsùt)
ขีดจำกัดช่วงการทำงานซอฟต์แวร์ (ขีดจำกัดสูงสุด)

ruǎnjiànxíngchéng jíxiàn xià xiàn zhí
软件行程极限下限值
software stroke limit (lower limit)
khìitcamkàt chûaŋ kaan thamŋaan sɔ́ɔpwɛɛ (khìitcamkàt tàmsùt)
ขีดจำกัดช่วงการทำงานซอฟต์แวร์ (ขีดจำกัดต่ำสุด)

ruǎnjiànxǔkě xié yì
软件许可协议
software license agreement
khɔ̂ɔtòkloŋ líkkhasìt sɔ́ɔpwɛɛ
ข้อตกลงลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

ruǎn jiē xiàn
软接线
soft wired
sɔ́ɔpwaai
ซอฟต์ไวร์

ruǎnyuánjiàn
软元件
device
ùppakɔɔn
อุปกรณ์

ruǎnyuánjiànbiàngēng
软元件变更
device change
plìan ùppakɔɔn
เปลี่ยนอุปกรณ์

ruǎnyuánjiànbiān hào
软元件编号
device number
mǎailêek ùppakɔɔn
หมายเลขอุปกรณ์

ruǎnyuánjiànbiānjí
软元件编辑
edit device
kɛ̂ɛ-khǎi ùppakɔɔn
แก้ไขอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàncè shì
软元件测试
device test
thótsɔ̀ɔp ùppakɔɔn
ทดสอบอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàncè shìcàidān
软元件测试菜单
device test menu
meenuu kaan thótsɔ̀ɔp ùppakɔɔn
เมนูการทดสอบอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàncè shìquèrèn
软元件测试确认
device test confirmation
kaan yɯɯnyan kaan thótsɔ̀ɔp ùppakɔɔn
การยืนยันการทดสอบอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàncè shìquèrèncàidān
软元件测试确认菜单
device test confirmation menu
meenuu kaan yɯɯnyan kaan thótsɔ̀ɔp ùppakɔɔn
เมนูการยืนยันการทดสอบอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàn chá zhǎo duìhuà kuàng
软元件查找对话框
find device dialog box
klɔ̀ŋ dai-alɔ̀k khónhǎa ùppakɔɔn
กล่องไดอะล็อกค้นหาอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàn chūshǐzhí
软元件初始值
initial device value
khâaùppakɔɔn rə̂əmtôn
ค่าอุปกรณ์เริ่มต้น

ruǎnyuánjiàn chūzhíwén jiàn
软元件初值文件
initial device value file
faai khâaùppakɔɔn rə̂əmtôn
ไฟล์ค่าอุปกรณ์เริ่มต้น

ruǎnyuánjiàn cúnchǔ qì
软元件存储器
device memory
nùai khwaamcam ùppakɔɔn
หน่วยความจำอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàn cúnchǔ qìquánbùqīng chú
软元件存储器全部清除
device memory clear
láaŋ nùai khwaamcam ùppakɔɔn
ล้างหน่วยความจำอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàndēnglùjiān shì
软元件登录监视
entry data monitor
trùatsɔ̀ɔp khɔ̂ɔmuun thîi pɔ̂ɔn
ตรวจสอบข้อมูลที่ป้อน

ruǎnyuánjiàndiǎn shù
软元件点数
device points
cùt ùppakɔɔn
จุดอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàn fànwéi
软元件范围
device range
chûaŋ ùppakɔɔn
ช่วงอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàn hào
软元件号
device No.
mǎailêek ùppakɔɔn
หมายเลขอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàn hàozhǐ dìng huà miàn
软元件号指定画面
device No. specification screen
nâacɔɔ khɔ̂ɔmuun camphɔ́ mǎailêek ùppakɔɔn
หน้าจอข้อมูลจำเพาะหมายเลขอุปกรณ์

ruǎnyuánjiànhéjì
软元件合计
device total
camnuan ruam ùppakɔɔn
จำนวนรวมอุปกรณ์

ruǎnyuánjiànjiān shìhuà miàn
软元件监视画面
device monitor screen
nâacɔɔ kaan trùatsɔ̀ɔp ùppakɔɔn
หน้าจอการตรวจสอบอุปกรณ์

ruǎnyuánjiànjiān shì qì
软元件监视器
device monitor
trùatsɔ̀ɔp ùppakɔɔn
ตรวจสอบอุปกรณ์

ruǎnyuánjiànjiān shì qì / cè shì
软元件监视器/测试
device monitor/test
thótsɔ̀ɔp/trùatsɔ̀ɔp ùppakɔɔn
ทดสอบ/ตรวจสอบอุปกรณ์

ruǎnyuánjiànjiān shì qì / ruǎnyuánjiàncè shì
软元件监视器/软元件测试
device monitor/device test
thótsɔ̀ɔp ùppakɔɔn/ trùatsɔ̀ɔp ùppakɔɔn
ทดสอบอุปกรณ์/ตรวจสอบอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàn lèibié
软元件类别
device type
chanìt ùppakɔɔn
ชนิดอุปกรณ์

ruǎnyuánjiànmíngchēng
软元件名称
device name
chɯ̂ ɯ ùppakɔɔn
ชื่ออุปกรณ์

ruǎnyuánjiànpīliàng gēnghuàn
软元件批量更换
Device Batch Replacement
kaan thɛɛnthîi chút ùppakɔɔn
การแทนที่ชุดอุปกรณ์

ruǎnyuánjiànpīliàng jiān shì qì
软元件批量监视器
device batch monitor
trùatsɔ̀ɔp chút ùppakɔɔn
ตรวจสอบชุดอุปกรณ์

ruǎnyuánjiànqīng chú
软元件清除
device clear
khlia ùppakɔɔn
เคลียร์อุปกรณ์

ruǎnyuánjiànqīng chúcàidān
软元件清除菜单
device clear menu
meenuu khlia ùppakɔɔn
เมนูเคลียร์อุปกรณ์

ruǎnyuánjiàn shǐ yòng liè biǎo
软元件使用列表
list of used devices
raaikaan ùppakɔɔn thîi chái
รายการอุปกรณ์ที่ใช้

ruǎnyuánjiàn shù jù
软元件数据
device data
khɔ̂ɔmuunùppakɔɔn
ข้อมูลอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàn shù jù cúnchǔ yòng wén jiàn
软元件数据存储用文件
device data storage file
faai càtkèp khɔ̂ɔmuun ùppakɔɔn
ไฟล์จัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàntiáojiàn
软元件条件
device condition
ŋɯ̂ ankhǎi ùppakɔɔn
เงื่อนไขอุปกรณ์

ruǎnyuánjiànxiǎn shìhuà miàn
软元件显示画面
device display screen
nâacɔɔ sadɛɛŋ khɔ̂ɔmuun
หน้าจอแสดงอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàn xìn xī
软元件信息
device information
khɔ̂ɔmuun ùppakɔɔn
ข้อมูลอุปกรณ์

ruǎnyuánjiànxuǎnzé
软元件选择
Device select
lɯ̂ ak ùppakɔɔn
เลือกอุปกรณ์

ruǎnyuánjiànxuǎnzé càidān
软元件选择菜单
Device select menu
meenuu lɯ̂ ak ùppakɔɔn
เมนูเลือกอุปกรณ์

ruǎnyuánjiànyī lǎn biǎo
软元件一览表
device list
raaikaan ùppakɔɔn
รายการอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàn zhí
软元件值
device value
khâa ùppakɔɔn
ค่าอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàn zhùshì
软元件注释
device comment
khwaam khíthěn khɔ̌ɔŋ ùppakɔɔn
ความคิดเห็นของอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàn zhùshìwén jiàn
软元件注释文件
device comment file
faai khwaam khíthěn ùppakɔɔn
ไฟล์ความคิดเห็นอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàn zhùshì xiǎn shì xuǎnzé
软元件注释显示选择
device comment display selection
kaan lɯ̂ ak sadɛɛŋ khwaam khíthěn ùppakɔɔn
การเลือกแสดงความคิดเห็นอุปกรณ์

ruǎnyuánjiàn zhùshì xiǎn shì xuǎnzé càidān
软元件注释显示选择菜单
device comment display selection menu
meenuu kaan lɯ̂ ak sadɛɛŋ khwaam khíthěn ùppakɔɔn
เมนูการเลือกแสดงความคิดเห็นอุปกรณ์

rúbiànsùdù
蠕变速度
creep speed
khwaamrew kaan khlɯ̂ anthîi
ความเร็วการเคลื่อนที่

rùkù
入库
warehousing
kaan càtkèp sǐnkháa
การจัดเก็บสินค้า

rùnhuáyóu
润滑油

lubrication oil/grease
oil lubrication

námmanlɔ̀ɔlɯ̂ ɯn/caarabii
น้ำมันหล่อลื่น/จาระบี
kaan chái námmanlɔ̀ɔlɯ̂ ɯn
การใช้น้ำมันหล่อลื่น

sān jiǎocèliáng xíng
三角测量型
triangulation type
chanít sǎamlìam
ชนิดสามเหลี่ยม

sān jiǎo hánshù
三角函数
trigonometric function
faŋchân triikoonmítì
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ

sān jiǎoxínglián jiē
三角形连接
delta connection
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ dewtâa
การเชื่อมต่อเดลต้า

sànlièzhí
散列值
hash value
khâa kaan phítcaaranaa
ค่าการพิจารณา

sàn rè
散热
heat dissipation
kaan thamhâi khwaamrɔ́ɔn kracaaitua
การทำให้ความร้อนกระจายตัว

sàn rèqì guò rè
散热器过热
heatsink overheat
tua rabaai khwaamrɔ́ɔn rɔ́ɔn kəənpai
ตัวระบายความร้อนร้อนเกินไป

sàn rèqì guò rèyù bào jǐng
散热器过热预报警
heatsink overheat pre-alarm
sǎnyaan tɯan kɔ̀ɔn tua rabaai khwaamrɔ́ɔn rɔ́ɔn kəənpai
สัญญาณเตือนก่อนตัวระบายความร้อนร้อนเกินไป

sānshí qīzhēn D-SUB lián jiē qì
37针D-SUB连接器
37-pin D-sub connector
khɔnnéktə̂ə dii-sàp sǎamsìpcèt khěm
คอนเนคเตอร์ D-sub 37 เข็ม

sānwéiCAD
三维CAD
3-D cad
kaan ɔ̀ɔkbɛ̀ɛp sǎam-dii dûai khɔɔmphiwtə̂ə
การออกแบบ 3-D ด้วยคอมพิวเตอร์

sānwéi dǎ yìn
三维打印
3-D printer
khrɯ̂ aŋphim sǎam-dii
เครื่องพิมพ์ 3-D

sān xiàng biàn pín qì
三相变频器
three-phase inverter
inwəətə̂ə sǎam féet
อินเวอร์เตอร์สามเฟส

sān xiàng jiāo liú diànyuán
三相交流电源
three-phase AC power supply
lɛ̀ŋ càai phalaŋŋaan ee-sii sǎam féet
แหล่งจ่ายพลังงาน AC สามเฟส

sān xiàng mǎdá
三相马达
three-phase motor
mɔɔtə̂ə sǎamféet
มอเตอร์สามเฟส

sǎo miáo
扫描
scan
sakɛɛn
สแกน

sǎo miáodiànlù
扫描电路
scanning circuit
woŋcɔɔn kaan sakɛɛn
วงจรการสแกน

sǎo miáofāngfǎ
扫描方法
scanning method
wíthiikaan sakɛɛn
วิธีการสแกน

sǎo miáojiāngé
扫描间隔
scan interval
rɔ̂ɔp kaan sakɛɛn
รอบการสแกน

sǎo miáomó shìzhǐ dìng
扫描模式指定
scan mode setting
kaan tâŋkhâa mòotkaan sakɛɛn
การตั้งค่าโหมดการสแกน

sǎo miáopíngmù
扫描屏幕
scanning screen
nâacɔɔ kaan sakɛɛn
หน้าจอการสแกน

sǎo miáo pín lǜ
扫描频率
scanning frequency
khwaamthìi kaan sakɛɛn
ความถี่การสแกน

sǎo miáo shí jiān
扫描时间
scan time
weelaa kaan sakɛɛn
เวลาการสแกน

sǎo miáo shí jiāncèliàng
扫描时间测量
scan time measurement
kaan wátphǒn weelaa kaan sakɛɛn
การวัดผลเวลาการสแกน

sǎo miáo shí jiānjiān shì qì
扫描时间监视器
scan time monitor
trùatsɔ̀ɔp weelaa kaan sakɛɛn
ตรวจสอบเวลาการสแกน

sǎo miáo shí jiānjiān shì qì huà miàn
扫描时间监视器画面
scan time monitor screen
nâacɔɔ trùatsɔ̀ɔp weelaa kaan sakɛɛn
หน้าจอตรวจสอบเวลาการสแกน

sǎo miáosùdù
扫描速度
scan speed
khwaamrew kaan sakɛɛn
ความเร็วการสแกน

sǎo miáoxiàn
扫描线
scan line
sên sakɛɛn
เส้นสแกน

sǎo miáoyí
扫描仪
scanner
khrɯ̂ aŋ sakɛɛn
เครื่องสแกน

sǎo miáo zhí xíng lèi xíng
扫描执行类型
scan execution type
chanít kaan damnəənkaan sakɛɛn
ชนิดการดำเนินการสแกน

sǎo miáo zhí xíngxíngchéng xù
扫描执行型程序
scan execution type program
prookrɛɛm chanít kaan damnəənkaan sakɛɛn
โปรแกรมชนิดการดำเนินการสแกน

sǎo miáozhōngxīnwèizhì
扫描中心位置
scanning center position
tamnɛ̀ŋ sǔunklaaŋ kaan sakɛɛn
ตำแหน่งศูนย์กลางการสแกน

sǎo miáozhōuqī
扫描周期
scan cycle
wátthacàk kaan sakɛɛn
วัฏจักรการสแกน

sè cǎichù lǐ
色彩处理
color processing
kaan pramuanphǒn sǐi
การประมวลผลสี

sè cǎi nóng dànchù lǐ
色彩浓淡处理
color shade-scale processing
kaan pramuanphǒn rádàp chèetsǐi
การประมวลระดับเฉดสี

sè chā
色差
color difference
khwaam tɛ̀ɛktàaŋ sǐi
ความแตกต่างสี

sè wēn
色温
color temperature
unnahàphuum sǐi
อุณหภูมิสี

shān chú
删除
delete
lóp
ลบ

shǎn cún
闪存
flash memory
nùai khwaamcam flɛ̀t
หน่วยความจำแฟลช

shǎn cúncāozuò
闪存操作
flash ROM operation
kaan thamŋaan flɛ̀t rɔm
การทำงานแฟลช ROM

shǎn cún kǎ( Flash kǎ)
闪存卡(Flash卡)
Flash card
flɛ̀t káat
แฟลชการ์ด

shāngé, zuò biāofānggé
栅格,坐标方格
grid
sêntaaraaŋ
เส้นตาราง

shàng lādiànzǔ
上拉电阻
pull-up resistor
tua pɔ̂ŋkan kaan dɯŋ
ตัวป้องกันการดึง

shàngshēngshí jiān
上升时间
rise time
weelaa khɯ̂ n
เวลาขึ้น

shàng sǐdiǎn
上死点
top dead center/top dead point
sǔunklaaŋ dâan bonsùt
ศูนย์กลางด้านบนสุด/จุดด้านบนสุด

shàng xiànxíngchéngfànwéi
上限行程范围
upper stroke limit
ráyá camkàt bon
ระยะจำกัดบน

shàng xiànxíngchéngfànwéikāi guān
上限行程范围开关
upper limit switch
limìt sawít bon
ลิมิตสวิทช์บน

shāng yòngdiànyuán
商用电源
commercial power supply
nùaicàai phalaŋŋaan chəəŋphaanít
หน่วยจ่ายพลังงานเชิงพาณิชย์

shàngzǎi
上载
upload
âp-lòot
อัพโหลด

shān shì
栅式
bar type
chanít thɛ̀ɛp
ชนิดแถบ

shāo huǐ
烧毁
burnout
mâi sǐahǎai
ไหม้เสียหาย

kaandàp phrɔ́ chɯ́ aphlɯɯŋ mòt
การดับเพราะเชื้อเพลิงหมด

shāo sǔn
烧损
burnout
mâi sǐahǎai
ไหม้เสียหาย

kaandàp phrɔ́ chɯ́ aphlɯɯŋ mòt
การดับเพราะเชื้อเพลิงหมด

shèbèitóu zī
设备投资
equipment investment
kaan loŋthun nai khrɯ̂ aŋcàk
การลงทุนในเครื่องจักร

shèbèiyùn zhuǎn lǜ
设备运转率
equipment operation rate
àttraa kaan thamŋaan khɔ̌ɔŋ khrɯ̂ aŋcàk
อัตราการทำงานของเครื่องจักร

shè dìng càidān
设定菜单
setup menu
meenuu kaan tìttâŋ
เมนูการติดตั้ง

shè jìbiàngēng
设计变更
design change
plìan rûupbɛ̀ɛp
เปลี่ยนรูปแบบ

shè jìshǒucè
设计手册
design manual
khûumɯɯ kaan ɔ̀ɔkbɛ̀ɛp
คู่มือการออกแบบ

shēng chǎnchǎngshāng
生产厂商
manufacturer
phûu phalìt
ผู้ผลิต

shēng chǎngōngxù
生产工序
production procedure
krabuankaankaan phalìt
กระบวนการการผลิต

shēng chǎnguǎnlǐ
生产管理
production management
kaan bɔɔrihǎancàtkaan kaan phalìt
การบริหารจัดการการผลิต

shēng chǎnjì huà
生产计划
production plan
phɛ̌ɛn kaan phalìt
แผนการผลิต

shēng chǎnjì shù
生产技术
production technology
théknoolooyîi kaan phalìt
เทคโนโลยีการผลิต

shēng chǎnliàng
生产量
throughput
pɔɔrimaan ŋaan
ปริมาณงาน

shēng chǎnxiàn
生产线
production line
sǎai kaan phalìt
สายการผลิต

shēng chǎnxiànkòng zhì qì
生产线控制器
production line controller
tua khûapkhum sǎai kaan phalìt
ตัวควบคุมสายการผลิต

shēng chǎnxiāoshòu huì yì
生产销售会议
production & sales meeting
kaan prachum fàaikhǎai lɛ́ fàaiphalìt
กรประชุมฝ่ายขายและฝ่ายผลิต

shēngchénghuà miàn
生成画面
generated screen
nâacɔɔ thîi sâaŋkhɯ̂ n
หน้าจอที่สร้างขึ้น

shēngjiàng qì
升降器
lifter
tua yók
ตัวยก

shēng jígōngjù
升级工具
upgrade tool
khrɯ̂ aŋmɯɯ âpkrèet
เครื่องมืออัพเกรด

shěng lì huà
省力化
labor saving
kaan prayàt rɛɛŋŋaan
การประหยัดแรงงาน

shēng míng
声明
statement
khɔ̂ɔkhwaam
ข้อความ

shēng ǒuhéqì
声耦合器
sound coupler
tua khûu tɔ̀ɔ sǐaŋ
ตัวคู่ต่อเสียง

shēng yā
升压
boost
kaan rêŋ
การเร่ง

shēng yājí
声压级
sound pressure level
rábòp rɛɛŋdansǐaŋ
ระบบแรงดันเสียง

shēngyīnshūchū mókuài
声音输出模块
sound output module
moodun áwphút sǐaŋ
โมดูลเอาท์พุทเสียง

shě rùwù chā
舍入误差
rounding error
kaan pàtsèet phìtphlâat
การปัดเศษผิดพลาด

shè xiàngtóu
摄像头
camera
klɔ̂ŋ
กล้อง

shè xiàngtóu diàn lǎn
摄像头电缆
camera cable
sǎai klɔ̂ŋ
สายกล้อง

shè xiàngtóu diànyuán
摄像头电源
camera power supply
nùai càai phalaŋŋaan klɔ̂ŋ
หน่วยจ่ายพลังงานกล้อง

shè xiàngtóukuò zhǎnmókuài
摄像头扩展模块
camera extension module
moodun kaan khayǎai sǎai klɔ̂ŋ
โมดูลการขยายกล้อง

shèzhì
设置
setting
kaan tâŋkhâa
การตั้งค่า

shèzhì duān
设置端
set side
dâan thîitâŋ
ด้านที่ตั้ง

shèzhìzhí
设置值
setting value/set value
kaan tâŋkhâa/ khâa tìttâŋ
ค่าการตั้งค่า/ค่าที่ตั้ง

shíbié
识别
differentiation
khwaam tɛ̀ɛktàaŋ
ความแตกต่าง

shíbié mó shì
识别模式
differentiation mode
mòot camnɛ̂ɛk khwaam tɛ̀ɛktàaŋ
โหมดจำแนกความแตกต่าง

shì dàngkù cún
适当库存
appropriate inventory
kaan kèp wátsadù nai camnuan thîi mɔ̀sǒm
การเก็บวัสดุในจำนวนที่เหมาะสม

shījiā diànyā(sùdùxiàn zhì )
施加电压(速度限制)
override
hàk-láaŋ
หักล้าง

shí jiāndòng zuò
时间动作
time action
kaan thamŋaan weelaa
การทำงานเวลา

shì jiànfābiǎotiáojiàn
事件发表条件
event issuance condition
ŋɯ̂ ankhǎi kaanrə̂əm hèetkaan
เงื่อนไขการเริ่มเหตุการณ์

shí jiānjiǎn cháshí jiān
时间检查时间
time check time
weelaa kaan trùatsɔ̀ɔp weelaa
เวลาการตรวจสอบเวลา

shì jiàntōng bào
事件通报
event notification
kaan cɛ̂ɛŋtɯan hèetkaan
การแจ้งเตือนเหตุการณ์

shí jìcèliáng
实际测量
actual measurement
kaan wátphǒn ciŋ
การวัดผลจริง

shí jìchéngběn
实际成本
practical cost
khâa cháicàai thîi mɔ̀sǒm
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

shí jì chǐcùn
实际尺寸
practical size
khanàat thîi mɔ̀sǒm
ขนาดที่เหมาะสม

shí jìkù cún
实际库存
practical inventory
kaan kèp wátsadù thîi mɔ̀sǒm
การเก็บวัสดุที่เหมาะสม

shíjìnzhì
10进制
decimal
khâa thǎan sìp
ค่าฐานสิบ

shíjìnzhì chángshù
10进制常数
decimal constant
khâa khoŋthîi thǎan sìp
ค่าคงที่ฐานสิบ

shí jì shǐ yòng zhí
实际使用值
actual service value
khâa kaanbɔɔrikaan ciŋ
ค่าการบริการจริง

shìjué chuángǎn qìmókuài
视觉传感器模块
vision sensor module
moodun sensə̂ə kaan mɔɔŋ
โมดูลเซ็นเซอร์การมอง

shī kòng
失控
out of control
mâi sǎamâat khûapkhum dâai
ไม่สามารถควบคุมได้

shǐ liàng
矢量
vector
wéktə̂ə
เวคเตอร์

shǐ liàng kòng zhì
矢量控制
vector control
khûapkhum wéktə̂ə
ควบคุมเวคเตอร์

shíliùjìnzhì chángshù
1 6进制常数
hexadecimal constant
khâa khoŋthîi thǎan sìp hòk
ค่าคงที่ฐานสิบหก

shíliùjìnzhìshù
1 6进制数
hexadecimal
khâa thǎan sìp hòk
ค่าฐานสิบหก

ShíliùwèiCRC (MODBUS guī gé)
1 6位CRC(MODBUS规格)
16-bit CRC (for MODBUS)
sii-aa-sii sìphòk bìt (sǎmràp mɔ́tbát)
CRC 16 บิท (สำหรับ MODBUS)

shíliùwèishù jù
1 6位数据
16-bit data
khɔ̂ɔmuun sìphòk bìt
ข้อมูล 16 บิท

shíliùwèishù jùfùqiānyí
1 6位数据负迁移
16-bit data negative transfer
kaan oon khɔ̂ɔmuun sìphòk bìt chəəŋlóp
การโอนข้อมูล 16 บิทเชิงลบ

shíliùwèishù zì shū rù
1 6位数字输入
16-bit digital input
inphút dicitɔ̂n sìphòk bìt
อินพุทดิจิตอล 16 บิท

shíliùwèiyǒu fú hào èr jìnzhì
1 6位有符号二进制
16-bit signed binary
khâa sǎnyaǎn thǎan sɔ̌ɔŋ sìphòk bìt
ค่าสัญญาณฐานสอง 16 บิท

shí mó shì
实模式
real mode
mòot ciŋ
โหมดจริง

shǐ néng kāi guān
使能开关
enable switch
pə̀ətchái ŋaansawít
เปิดใช้งานสวิตช์

shìpèi qì
适配器
adapter
tua plɛɛŋ
ตัวแปลง

shìpèi qìānzhuāngluó shuān
适配器安装螺栓
adapter mounting screw
sakruu yɯ́ t tua plɛɛŋ
สกรูยึดตัวแปลง

shìpèi qìmókuàiānzhuāngjīnshǔ bùjiàn
适配器模块安装金属部件
adapter module mounting bracket
chàak yɯ́ t moodun tua plɛɛŋ
ฉากยึดโมดูลตัวแปลง

shìpèi qìmókuàiānzhuāngluó shuān
适配器模块安装螺栓
adapter module mounting screw
sakruu yɯ́ t moodun tua plɛɛŋ
สกรูยึดโมดูลตัวแปลง

shìpín/RGBshū rùmókuài
视频/RGB输入模块
video/RGB input module
moodun inphút aa-cii-bii/ wiidii-oo
โมดูลอินพุท RGB/วิดีโอ

shìpín chuāngkǒu
视频窗口
video window
nâatàaŋ wiidii-oo
หน้าต่างวิดีโอ

shìpínshū rùmókuài
视频输入模块
video input module
moodun inphút wiidii-oo
โมดูลอินพุทวิดีโอ

shìpínxìnhào
视频信号
video signal
sǎnyaan wiidii-oo
สัญญาณวิดีโอ

shí qū
时区
time zone
khèet weelaa
เขตเวลา

shíshí
实时
real time
weelaa ciŋ
เวลาจริง

shíshí wúchuángǎn qì shǐ liàng kòng zhì
实时无传感器矢量控制
Real sensorless vector control
tua khûapkhum wéktə̂ə bɛ̀ɛp mâitɔ̂ŋ chái sensə̂ə
ตัวควบคุมเวคเตอร์แบบไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์

shíshí zìzhěng dìng
实时自整定
real time auto tuning
kaan pràp àttanoomát phrɔ́ɔm thamŋaan ciŋ
การปรับอัตโนมัติพร้อมทำงานจริง

shíshù
实数
real number
camnuan ciŋ
จำนวนจริง

shī sù
失速
stall
kaan yùtnîŋ
การหยุดนิ่ง

shī sùfáng zhǐ
失速防止
stall prevention
kaan pɔ̂ŋkan kaan yùtnîŋ
การป้องกันการหยุดนิ่ง

shī sùfáng zhǐ dòng zuò shuǐpíng
失速防止动作水平
(zhuàn jǔxiàn zhì )
(转矩限制)
stall prevention operation level
rádàp kaan thamŋaan kaan pɔ̂ŋkan kaan yùtklaaŋkhan
ระดับการทำงานการป้องกันการหยุดกลางคัน

shī tiáo
失调
maladjustment
kaan pràp thîi phìtphlâat
การปรับที่ผิดพลาด

shí xiàn
时限
time limit
camkàt weelaa
จำกัดเวลา

shí xùdiànlù
时序电路
sequential circuit
woŋcɔɔn chəəŋlamdàp
วงจรเชิงลำดับ

shí xùkòng zhì qì
时序控制器
sequence controller
tua khûapkhum taamlamdàp
ตัวควบคุมตามลำดับ

shìyàn
试验
test
thótsɔ̀ɔp
ทดสอบ

shì yàngkè yìn
试样刻印
sample marking
kaan tham khrɯ̂ aŋmǎai tuayàaŋ
การทำเครื่องหมายตัวอย่าง

shìyàn zhuāngzhì
试验装置
tester
tua thótsɔ̀ɔp
ตัวทดสอบ

shǐ yòng、 chù lǐ
使用、处理
handling
kaan cháiŋaan
การใช้งาน

shí yòngchéng xù
实用程序
utility
yuuthilitîi
ยูทิลิตี้

shǐ yòngshòumìng shíyàn
使用寿命实验
test of operation life
tótsɔ̀ɔp aayú kaancháiŋaan
ทดสอบอายุการใช้งาน

shǐ yòngshuōmíng shū
使用说明书
instruction manual
khûumɯɯ kaan cháiŋaan
คู่มือการใช้งาน

shǐ yòngsuíjīfǎngwèn huǎnchōngqū dētōngxìn
使用随机访问缓冲区的通信
communication using the random access buffer
kaan sɯ̀ ɯsǎan dooi cháii bápfə̂ə kaan khâwthɯ̌ ŋ bɛ̀ɛp sùm
การสื่อสารโดยใช้บัฟเฟอร์การเข้าถึงแบบสุ่ม

shǐ yòngyī lǎn biǎo
使用一览表
list
raaikaan
รายการ

shǐ yòngyòngtú shèzhì qū
使用用途设置区
application setting area
phɯ́ ɯnthîi kaan tâŋkhâa ɛ́pphlikheechân
พื้นที่การตั้งค่าแอพพลิเคชั่น

shìyùn zhuǎn mó shì
试运转模式
test operation mode
mòot kaan damnəənkaan thótsɔ̀ɔp
โหมดการดำเนินการทดสอบ

shí zhōng ,zhōubō pāipín
时钟,周波拍频
clock
naalikaa
นาฬิกา

shí zhōngpín lǜ
时钟频率
clock frequency
khwaamthìi naalikaa
ความถี่นาฬิกา

shí zhōngshè dìng càidān
时钟设定菜单
clock setting menu
meenuukaan tâŋkhâa naalikaa
เมนูการตั้งค่านาฬิกา

shí zhōngshè dìng quèrèncàidān
时钟设定确认菜单
clock setting confirmation menu
meenuu yɯɯnyan kaan tâŋkhâa naalikaa
เมนูยืนยันการตั้งค่านาฬิกา

shízìluódīng qǐ zǐ (shízìluósīdāo)
十字螺钉起子(十字螺丝刀)
cross-point driver
khǎikhuaŋ chɛ̀ɛk
ไขควงแฉก

shí zì luó sī dāo
十字螺丝刀
Phillips screwdriver
khǎikhuaŋ pàakchɛ̀ɛk
ไขควงปากแฉก

shǒucè
手册
manual
khûumɯɯ kaan cháiŋaan, thammadaa
คู่มือการใช้งาน, ธรรมดา

shǒucè chū chǎngzhuàngtài
手册出厂状态
manual supply status
sathǎaná kaan càai bɛ̀ɛp thammadaa
สถานะการจ่ายแบบธรรมดา

shǒucè hào
手册号
manual number, manual code
mǎailêek thammadaa
หมายเลขธรรมดา, รหัสธรรมดา

shǒudòngchōngchuáng
手动冲 床
hand press
mɯɯkòt
มือกด

shǒudòngfù zhì
手动复制
manual reset
riisét bɛ̀ɛp thammadaa
รีเซตแบบธรรมดา

shǒudòng kāi guān
手动开关
manual switch
sawít mɛɛnûan
สวิทช็แมนวล

shǒudòng mài chōng fāshēngzhuāngzhì
手动脉冲发生装置
manual pulsar
tua pɔ̂ɔn phán bɛ̀ɛp mɛɛnûan
ตัวป้อนพัลส์แบบแมนวล

shǒudòngmó shì
手动模式
manual mode
mòot thammadaa
โหมดธรรมดา

shōufā
收发
communication
kaan sɯ̀ ɯsǎan
การสื่อสาร

send/receive
sòŋ/ráp
ส่ง/รับ

shōufāqì
收发器
transceiver
tuaráp lɛ́ tuasòŋ nai khrɯ̂ aŋdiawkan
ตัวรับและตัวส่งในเครื่องเดียวกัน

shōufāqìdiàn lǎn
收发器电缆
transceiver cable
sǎai-ráp lɛ́ sòŋ
สายรับและส่ง

shǒujī
手机
cellular phone, mobile phone
thoorasàp khlɯ̂ anthîi ,thoorasàp mɯɯthɯ̌ ɯ
โทรศัพท์เคลื่อนที่, โทรศัพท์มือถือ

shòumìng
寿命
life
aayú kaan chái ŋaan
อายุการใช้งาน

shòumìngjiǎncèdiànyuánmókuài
寿命检测电源模块
Life detection power supply module
lɛ̀ŋ càaifai sǎmràp khrɯ̂ aŋ trùatsaɔ̀ɔp aayú kaancháiŋaan
แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องตรวจสอบอายุการใช้งาน

shòushāng
受伤
injury
bàatcèp
บาดเจ็บ

shōu suō
收缩
shrink
kaan hòt
การหด

shǒutí shì
手提式
hand-held system
rábòp mɯɯkòt
ระบบมือถือ

shòu xìn shuǐpíng
受信水平
fiduciary level
rádàp kaan ráp sǎnyaan
ระดับการรับสัญญาณ

shōuyìlǜ
收益率
yield rate
àttraa kaan yinyɔɔm
อัตราการยินยอม

shǒu zhǐbǎo hù jiégòu
手指保护结构
finger protection mechanism
khrɯ̂ aŋmɯɯ kaan pɔ̂ŋkan níwmɯɯ
เครื่องมือการป้องกันนิ้วมือ

shuāngjī
双 击
double-click
dàpbə̂n khlík
ดับเบิลคลิก

shuāng jiǎodiàn lǎn
双 绞电缆
twisted pair cable
sǎai khûu kliaw
สายคู่เกลียว

shuāngjīnshǔ piàn
双 金属片
bimetal
rábòp loohà khûu
ระบบโลหะคู่

shuāngniǔ
双 扭
twisted pair
kliaw bɛ̀ɛp khûu
เกลียวแบบคู่

shuāngniǔ diàn lǎn
双 扭电缆
twisted cable
sǎai kliaw
สายเกลียว

shuāngniǔ píngbìxiàn
双 扭屏蔽线
shielded twisted pair cable
sǎai khûu kliaw bɛ̀ɛp mii krɔ̀ɔp
สายคู่เกลียวแบบมีกรอบ

twisted shielded wire
sǎai kliaw bɛ̀ɛp mii krɔ̀ɔp pɔ̂ŋkan
สายเกลียวแบบมีกรอบป้องกัน

shuāngniǔ xiàn
双 扭线
twisted pair wire
sǎai khûu kliaw
สายคู่เกลียว

shuāng piàn chā rù shì duānzǐ tái
双 片插入式端子台
two-piece nesting terminal block
tua yɯ́ t klɔ̀ŋkhûatɔ̀ɔ bɛ̀ɛp sɔ̌ɔŋ chín
ตัวยึดกล่องขั้วต่อแบบสองชิ้น

shuāng piànduānzǐ tái
双 片端子台
two-piece terminal block
klɔ̀ŋkhûatɔ̀ɔ bɛ̀ɛp sɔ̌ɔŋ chín
กล่องขั้วต่อแบบสองชิ้น

shuāng shǒu cāozuòkāi guān
双 手操作开关
two-hand operation switch
pùm khûapkhum kaan thamŋaan thîichái sɔ̌ɔŋmɯɯ
ปุ่มควบคุมการทำงานที่ใช้สองมือ

shuāng tōng dào
双 通道
double channel
chɛɛnnɛ̂w khûu
แชนแนลคู่

shuāngxiàngguī kòngzhěngliú qì
双 向硅控整流器
bidirectional silicon controlled rectifier
khrɯ̂ aŋ pràp krasɛ̌ɛsalàp hâipen krasɛ̌ɛtroŋ bɛ̀ɛp khûapkhum dooi silikhɔ̂n sɔ̌ɔŋ thítthaaŋ
เครื่องปรับกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงแบบ ควบคุมโดยซิลิคอนสองทิศทาง

shuāngxiàng kěkòng guī
双 向可控硅
triac
trai-ɛ̀ɛk
ไตรแอก

shuāngxīn píngbìshuāngniǔ xiàn
双 芯屏蔽双扭线
2-core twisted shielded wire
sǎai kliaw sɔ̌ɔŋ kɛɛn bɛ̀ɛp mii plɯ̀ ak hûm
สายเกลียว 2 แกนแบบมีเปลือกหุ้ม

shuāngxīn shuāngniǔ xiàn
双 芯双扭线
2-core twisted cable
sǎai kheebə̂n tii kliaw sɔ̌ɔŋ kɛɛn
สายเคเบิลตีเกลียว 2 แกน

shuāngzì
双 字
double word
khamkhûu
คำคู่

shuāngzìfǎng wèn
双 字访问
double-word access
kaan khâwthɯ̌ ŋ khamkhûu
การเข้าถึงคำคู่

shuāngzìfǎng wèn diǎn shù
双 字访问点数
number of double-word access points
camnuan khɔ̌ɔŋ cùt kaan khâuthɯ̌ ŋ khamkhûu
จำนวนของจุดการเข้าถึงคำคู่

shuāngzìzhuāngzhì
双 字装置
double-word device
ùppakɔɔn khamkhûu
อุปกรณ์คำคู่

shuā xīn
刷新
refresh
riifréet
รีเฟรช

shuā xīncānshù
刷新参数
refresh parameters
riifréet phaaraamitə̂ə
รีเฟรชพารามิเตอร์

shuā xīnchù lǐ
刷新处理
refresh processing
kaan pramuanphǒn kaan riifréet
การประมวลผลการรีเฟรช

shuā xīn diǎn shù
刷新点数
number of refresh points
camnuan khɔ̌ɔŋ cùt riifréet
จำนวนของจุดรีเฟรช

shuā xīn fāng shì
刷新方式
refresh mode
riifréet mòot
รีเฟรชโหมด

shuā xīn ruǎnyuánjiàn
刷新软元件
refresh device
ùppakɔɔn kaan riifréet
อุปกรณ์การรีเฟรช

shuā xīnshūchū
刷新输出
refresh output
riifréet áwphút
รีเฟรชเอาท์พุท

shuā xīnshū rù
刷新输入
refresh input
riifréet inphút
รีเฟรชอินพุท

shuā xīn xiǎng yìng shù jù jiē shōuzhōuqī
刷新响应数据接收周期
refresh data reception cycle
woŋrɔ̂ɔp kaan ráp khɔ̂ɔmuun riifréet
วงรอบการรับข้อมูลรีเฟรช

shuā xīnzhǐ lìng
刷新指令
refresh instruction
khamsàŋ kaan riifréet
คำสั่งการรีเฟรช

shǔ biāo
鼠标
mouse
máw
เมาส์

shǔ biāo cāozuò
鼠标操作
mouse operation
kaan thamŋaan khɔ̌ɔŋ máw
การทำงานของเมาส์

shūchū
输出
output
áwphút
เอาท์พุท

shūchūshù jùshōujíjiāngé liè
输出数据收集间隔列
Output data collection interval column
khɔɔlâm rɔ̂ɔpweelaa kaan càtkèp khɔ̂ɔmuun áwphút
คอลัมน์รอบเวลาการจัดเก็บข้อมูลเอาท์พุท

shù fù
束缚
restriction
khɔ̂ɔhâam
ข้อห้าม

shuǐpíng
水平
horizontal
nɛɛwnɔɔn
แนวนอน

shuǐpíngtóngbù xìnhào
水平同步信号
signal for horizontal synchronization
sǎnyaan sǎmràp kaan siŋkhroonái nai nɛɛwnɔɔn
สัญญาณสำหรับการซินโครไนซ์ในแนวนอน

shuǐpíngzhōngxīn
水平中心
horizontal center
sǔunklaaŋ nɛɛwnɔn
ศูนกลางแนวนอน

shuǐ wèi
水位
water level
rádàpnáam
ระดับน้ำ

shuǐ wèi/ děngjí
水位/等级
level
rádàp
ระดับ

shuǐzhǔn
水准
level
rádàp
ระดับ

shù jù
数据
data
khɔ̂ɔmuun
ข้อมูล

shù jù bāo
数据包
packet
chút
ชุด

shù jù bāo gé shì
数据包格式
Packet format
rûupbɛ̀ɛp chút
รูปแบบชุด

shù jù bāohào
数据包号
Packet No.
mǎailêek chút
หมายเลขชุด

shù jù bāojiégòuyào sù
数据包结构要素
Packet element
sùanprakɔ̀ɔp nai chút
ส่วนประกอบในชุด

shù jù bāolèi xíng
数据包类型
Packet type
chanít khɔ̌ɔŋ chút
ชนิดของชุด

shù jù bāoshù jù
数据包数据
Packet data
khɔ̂ɔmuun chút
ข้อมูลชุด

shù jù bāoshù jùqū
数据包数据区
Packet data area
phɯ́ ɯnthîi khɔ̂ɔmuun chút
พื้นที่ข้อมูลชุด

shù jù bāoshù jùqū shǐ yònglǜ
数据包数据区使用率
Packet data area usage
kaan cháiŋaan phɯ́ ɯnthîi khɔ̂ɔmuun chút
การใช้งานพื้นที่ข้อมูลชุด

shù jù cāozuò
数据操作
data operation
kaan damnəənkaan khɔ̂ɔmuun
การดำเนินการข้อมูล

shù jù cāozuò mìnglìng
数据操作命令
data operation instruction
khamsàŋ kaan damnəənkaan khɔ̂ɔmuun
คำสั่งการดำเนินการข้อมูล

shù jùcháng dù
数据长度
data length
khwaamyaaw khɔ̂ɔmuun
ความยาวข้อมูล

shù jùcháng dù cúnchǔ qū
数据长度存储区
Data length storage area
phɯ́ ɯnthîi kaan càtkèp khwaamyaaw khɔ̂ɔmuun
พื้นที่การจัดเก็บความยาวข้อมูล

shù jùchuán sòng
数据传送
data transfer
kaan oonthàai khɔ̂ɔmuun
การโอนถ่ายข้อมูล

shù jùchuán sòngmìnglìng
数据传送命令
data transfer instruction
khamnɛ́nam kaan thàai khɔ̂ɔmuun
คำแนะนำการถ่ายข้อมูล

shù jùchuán sòngsùdù
数据传送速度

data transfer rate
data transmission speed

àttraa kaan oonthàai khɔ̂ɔmuun
อัตราการโอนถ่ายข้อมูล
khwaamrew kaan oonthàai khɔ̂ɔmuun
ความเร็วการโอนถ่ายข้อมูล

shù jù chù lǐ
数据处理
data processing
kaan pramuanphǒn khɔ̂ɔmuun
การประมวลผลข้อมูล

shù jù chù lǐchéng xù
数据处理程序
data processing program
prookrɛm kaan pramuanphǒn khɔ̂ɔmuun
โปรแกรมการประมวลผลข้อมูล

shù jù chù lǐ zhǐ lìng
数据处理指令
data processing instruction
khamnɛ́nam kaan pramuanphǒn khɔ̂ɔmuun
คำแนะนำการประมวลผลข้อมูล

shù jùcí pán
数据磁盘
data disk
phɛ̀n khɔ̂ɔmuun
แผ่นข้อมูล

shù jù cúnchǔdānwèi
数据存储单位
Unit of stored data
nùai khɔ̂ɔmuun thîi càtkèp
หน่วยข้อมูลที่จัดเก็บ

shù jù cúnchǔ qì
数据存储器
data memory
nùai khwaamcam khɔ̂ɔmuun
หน่วยความจำข้อมูล

shù jù cúnchǔ qū
数据存储区
Data storage area
phɯ́ ɯnthîi kaan càtkèp khɔ̂ɔmuun
พื้นที่การจัดเก็บข้อมูล

shù jù cún qǔ
数据存取
data access
kaan khâwthɯ̌ ŋ khɔ̂ɔmuun
การเข้าถึงข้อมูล

shù jùdàxiǎo
数据大小
data size
khanàat khɔ̂ɔmuun
ขนาดข้อมูล

shù jùfǎng wèn mókuài
数据访问模块
data access module
moodun kaan khâwthɯ̌ ŋkhɔ̂ɔmuun
โมดูลการเข้าถึงข้อมูล

shù jùfāsòng yāoqiú
数据发送要求
data send request
khamkhɔ̌ɔ kaan sòŋ khɔ̂ɔmuun
คำขอการส่งข้อมูล

shù jù fēnpèi
数据分配
data distribution
kaan kracaai khɔ̂ɔmuun
การกระจายข้อมูล

shù jù fèn xī
数据分析
data analysis
kaan wíkhŕɔ khɔ̂ɔmuun
การวิเคราะห์ข้อมูล

shù jùFILL
数据FILL
data FILL
kaan sài khɔ̂ɔmuun
การใส่ข้อมูล

shù jù gòu chéng
数据构成
data configuration
kaan kamnòtkhâa khɔ̂ɔmuun
การกำหนดค่าข้อมูล

shù jùhé xìnhào dē jiē shōu
数据和信号的接收
data and signal reception
kaan ráp khɔ̂ɔmuun lɛ́ sǎnyaan
การรับข้อมูลและสัญญาณ

shù jùjì cún qì
数据寄存器
data register
loŋthabian khɔ̂ɔmuun
ลงทะเบียนข้อมูล

shù jùjì cún qì gāo sùqū
数据寄存器高速区
data register, high-speed area
loŋthabian khɔ̂ɔmuun, phɯ́ ɯnthîi khwaamrew sǔuŋ
ลงทะเบียนข้อมูล, พื้นที่ความเร็วสูง

shù jù jiē shōu yāoqiú
数据接收要求
data receive request
khamkhɔ̌ɔ kaan ráp khɔ̂ɔmuun
คำขอการรับข้อมูล

shù jùjí jiù xù(DR(DSR))
数据集就绪(DR(DSR))
Data ready set (DR (DSR))
chút khɔ̂ɔmuun triamphrɔ́ɔm (dii-aa(dii-éet-aa))
ชุดข้อมูลเตรียมพร้อม (DR (DSR))

shù jùjìlù
数据记录
data logging
kaan banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun
การบันทึกข้อมูล

shù jùjìlù chù fā
数据记录触发
Data logging trigger
tua rə̂əm thamŋaan kaan banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun
ตัวเริ่มทำงานการบันทึกข้อมูล

shù jùjìlù chù fā hòu
数据记录触发后
After data logging trigger
lǎŋcàak rə̂əm kaan banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun
หลังจากเริ่มการบันทึกข้อมูล

shù jùjìlùhuǎn cún
数据记录缓存
data logging buffer
bápfə̂ə kaan banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun
บัฟเฟอร์การบันทึกข้อมูล

shù jùjìlù jiéguǒwén jiàn
数据记录结果文件
data logging result file
faai phǒnláp kaan banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun
ไฟล์ผลลัพธ์การบันทึกข้อมูล

shù jùjìlù jiéshù
数据记录结束
data logging completed
kaan banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun sètsîn
การบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น

shù jùjìlù kāishǐ
数据记录开始
Data logging start
rə̂əm kaan banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun
เริ่มการบันทึกข้อมูล

shù jùjìlùmíng
数据记录名
data logging name
chɯ̂ ɯ kaan banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun
ชื่อการบันทึกข้อมูล

shù jùjìlùSD cúnchǔ kǎchuán sòngzhōng
数据记录SD存储卡传送中
Data storage in SD memory card
kaann càtkèp khɔ̂ɔmuun nai káat nùai khwaamcam eét-dii
การจัดเก็บข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำ SD

shù jùjìlù shèzhì mìnglìng
数据记录设置命令
data logging set instruction
khamsàŋ kaan tâŋkhâa kaan banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun
คำสั่งตั้งค่าการบันทึกข้อมูล

shù jùjìlù shèzhì mìnglìng zhí xíng shí
数据记录设置命令执行时
At the time of data logging set instruction
mɯ̂ aweelaathîitâŋkhâa kaan banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun
เมื่อเวลาที่ตั้งค่าการบันทึกข้อมูล

shù jùjìlù shǐ yòng wèi
数据记录使用位
bit used for data logging
bìt thîi chái sǎmràp kaan banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun
บิทที่ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูล

shù jùjìlù wèijiéshù
数据记录未结束
data logging not completed
kaan banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun mâi sǒmbuun
การบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์

shù jùjìlù wén jiàn
数据记录文件
data logging file
faai kaan banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun
ไฟล์การบันทึกข้อมูล

shù jùjìlùyí
数据记录仪
data logger
tua banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun
ตัวบันทึกข้อมูล

shù jùjìlù zhí xíngzhōng
数据记录执行中
Data logging execution
kaan damnəənkaan banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun
การดำเนินการบันทึกข้อมูล

shù jùjìlùzhǔn bèi
数据记录准备
Data logging preparation
kaan triamkaan banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun
การเตรียมการบันทึกข้อมูล

shù jùkòng zhìzhǐ lìng
数据控制指令
data control instruction
khamsàŋ kaan khûapkhum khɔ̂ɔmuun
คำสั่งการควบคุมข้อมูล

shù jù lèi xíng
数据类型
data type
chanít khɔ̂ɔmuun
ชนิดข้อมูล

shù jù lèi xíng zhǐ dìng
数据类型指定
data type specification
raaila-ìat chanìt khɔ̂ɔmuun
รายละเอียดชนิดข้อมูล

shù jùliànjiānchuán sòng
数据链间传送
transfer between data links
oonthàai khɔ̂ɔmuun rawàaŋ klùm
โอนถ่ายข้อมูลระหว่างกลุ่ม

shù jùliàn jiē
数据链接
data link
chɯ̂ amtɔ̀ɔ khɔ̂ɔmuun
เชื่อมต่อข้อมูล

shù jùliànkòng zhì quán
数据链控制权
data link control right
kaan khûapkhum kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ khɔ̂ɔmuun thùuktɔ̂ŋ
การควบคุมการเชื่อมต่อข้อมูลถูกต้อง

shù jùliànqǐdòng
数据链启动
data link start
rə̂əm chɯ̂ amtɔ̀ɔ khɔ̂ɔmuun
เริ่มเชื่อมต่อข้อมูล

shù jùliàntíng zhǐ
数据链停止
D-Link stop/Stop data link
yùt kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ khɔ̂ɔmuun
หยุดการเชื่อมต่อข้อมูล

shù jùliànyòngduānzǐ bǎn
数据链用端子板
data link terminal block
klɔ̀ŋ khûatɔ̀ɔ khɔ̌ɔŋ chɯ̂ amtɔ̀ɔ khɔ̂ɔmuun
กล่องขั้วต่อของเชื่อมต่อข้อมูล

shù jùliànzhuàngtài
数据链状态
data link status
sathǎa-ná kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ khɔ̂ɔmuun
สถานะการเชื่อมต่อข้อมูล

shù jùmǎ
数据码
data code
ráhàt khɔ̂ɔmuun
รหัสข้อมูล

shù jù sǎo miáo
数据扫描
data trace
kaan tìttaam khɔ̂ɔmuun
การติดตามข้อมูล

shù jù shèzhìjiéshùwèi
数据设置结束位
data setting complete bit
bìt kaan tâŋkhâa khɔ̂ɔmuun
บิทการตั้งค่าข้อมูล

shù jù shèzhìshì yuándiǎn guīwèi
数据设置式原点归位
data setting type home position return
khɔ̂ɔmuun sawít díp
ข้อมูลสวิตช์ DIP

shù jùshōufā
数据收发
data communication
kaan sɯ̀ ɯsǎan khɔ̂ɔmuun
การสื่อสารข้อมูล

shù jùshōují
数据收集
data collection
kaan càtkèp khɔ̂ɔmuun
การจัดเก็บข้อมูล

shù jùshōujífúwùqìmókuài
数据收集服务器模块
data collection server module
moodun sə́əpwə̂ə kaan càtkèp khɔ̂ɔmuun
โมดูลเซิร์ฟเวอร์การจัดเก็บข้อมูล

shù jù shù
数据数
Number of data
camnuan khɔ̂ɔmuun
จำนวนข้อมูล

shù jù shùcúnchǔ qū
数据数存储区
Data quantity storage area
phɯ́ ɯnthîi kaancàtkèp camnuan khɔ̂ɔmuun
พื้นที่การจัดเก็บจำนวนข้อมูล

shù jù shù gùdìng
数据数固定
Fixed number of data
camnuan khoŋthîi khɔ̌ɔŋ khɔ̂ɔmuun
จำนวนคงที่ของข้อมูล

shù jù shù kěbiàn
数据数可变
Variable number of data
camnuan prɛɛ-phǎn khɔ̌ɔŋ khɔ̂ɔmuun
จำนวนแปรผันของข้อมูล

shù jùshùnxù
数据顺序
Data order
lamdàp khɔ̂ɔmuun
ลำดับข้อมูล

shù jù shū rù
数据输入
data input
inphút khɔ̂ɔmuun
อินพุทข้อมูล

shù jùtōng dàojiē shōu zǎi bōjiǎncèData channel reception carrier detection (CD (DCD))
kaan trùathǎa chɔ̂ŋthaaŋ kaan khǒnthàai khɔ̂ɔmuun (dii-sii-dii)
การตรวจหาช่องทางการขนถ่ายข้อมูล (DCD)

数据通道接收载波检测
(CD(DCD))
(CD(DCD))

shù jùtōng xìn
数据通信
data communication
kaan sɯ̀ ɯsǎan khɔ̂ɔmuun
การสื่อสารข้อมูล

shù jùtōng xìn chuán sòng cānshù
数据通信传送参数
transfer parameter between data links
oonthàai khâa thîitâŋwái rawàaŋ klùm
โอนถ่ายค่าที่ตั้งไว้ระหว่างกลุ่ม

shù jùtōng xìn mókuài
数据通信模块
data link module
moodun kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔlíŋ khɔ̂ɔmuun
โมดูลการเชื่อมต่อข้อมูล

shù jùtōng xìn mókuài zhǐ lìng
数据通信模块指令
data link module instruction
khamnɛ́nam moodun kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ khɔ̂ɔmuun
คำแนะนำโมดูลการเชื่อมต่อข้อมูล

shù jùtōng xìn yìcháng
数据通信异常
data communication error
khwaam phìtphlàat nai kaan sɯ̀ ɯsǎan khɔ̂ɔmuun
ความผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูล

shù jùtōng xìn yìcháng zhàn
数据通信异常站
data link faulty station
sathǎan-nii chɯ̂ amtɔ̀ɔ khɔ̂ɔmuun phìtphlàat
สถานีเชื่อมต่อข้อมูลผิดพลาด

shù jùtōng xìn yòng zhǐ lìng
数据通信用指令
data link instruction
khamnɛ́namkaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ khɔ̂ɔmuun
คำแนะนำการเชื่อมต่อข้อมูล

shù jùtōng xìn zhēn
数据通信帧
data communication frame
krɔ̀ɔp kaan sɯ̀ ɯsǎan khɔ̂ɔmuun
กรอบการสื่อสารข้อมูล

shù jù wèishù
数据位数
number of data bits
camnuan bìt khɔ̂ɔmuun
จำนวนบิทข้อมูล

shù jù wén jiàn
数据文件
data file
faai khɔ̂ɔmuun
ไฟล์ข้อมูล

shù jù xiě rùqǐng qiú
数据写入请求
data write request
khamkhɔ̌ɔ kaan khǐan khɔ̂ɔmuun
คำขอการเขียนข้อมูล

shù jù yǎn suàn
数据演算
data calculation
kaan khamnuan khɔ̂ɔmuun
การคำนวณข้อมูล

shù jù yàn zhèng
数据验证
data verify
trùatsɔ̀ɔp khɔ̂ɔmuun
ตรวจสอบข้อมูล

shù jùzhōng duān jiù xù(ER(DTR))
数据终端就绪(ER(DTR))
Data terminal ready (ER (DTR))
chái kàp plaaithaaŋ khɔ̂ɔmuun dâai (dii-thii-aa)
ใช้กับปลายทางข้อมูลได้ (DTR)

shù jùzhōng duānzhuāngzhì
数据终端装置
data terminal
plaaithaaŋ khɔ̂ɔmuun
ปลายทางข้อมูล

shù jùzhuǎn huàn
数据转换
data conversion
kaan plɛɛŋ khɔ̂ɔmuun
การแปลงข้อมูล

shù jùzì
数据字
data word
kham khɔ̂ɔmuun
คำข้อมูล

shù jùzīliàokù
数据资料库
data bank
thîikèp khɔ̂ɔmuun
ที่เก็บข้อมูล

data base
thǎan khɔ̂ɔmuun
ฐานข้อมูล

shù kòng
数控
numerical control, NC
kaan khûapkhum dooi chái tualêek
การควบคุมโดยใช้ตัวเลข

shù kòngzhuāngzhì
数控装置
value control unit
nùai khûapkhum khâa
หน่วยควบคุมค่า

shǔ lóng shì diàndòngjī
鼠笼式电动机
squirrel-cage motor
mɔɔtə̂ə bɛ̀ɛp kroŋkrarɔ̂ɔk
มอเตอร์แบบกรงกระรอก

shǔ lóng shì yìbùdiàndòngjī
鼠笼式异步电动机
squirrel-cage induction motor
mɔɔtə̂ə nìawnam bɛ̀ɛp kroŋkrarɔ̂ɔk
มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก

shù mǎ
数码
digital
dicitɔ̂n
ดิจิตอล

shù mǎIC
数码IC
digital IC
ai-sii dicitɔ̂n
IC ดิจิตอล

shù mǎ kāi guān
数码开关
digital switch
sawít dicitɔ̂n
สวิตช์ดิจิตอล

shù mǎ RGB
数码RGB
digital RGB
aa-cii-bii dicitɔ̂n
RGB ดิจิตอล

shù mǎzǒngxiànlián jiē
数码总线连接
digital bus connection
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ bátdicitɔ̂n
การเชื่อมต่อบัสดิจิตอล

shūniǔ hé jié diǎnjiān zuì zhǎng jùlí
枢纽和节点间最长距离
maximum distance between hub and node
ráyáhàaŋ sǔuŋsùt ráwàaŋ nòot lɛ́ háp
ระยะห่างสูงสุดระหว่างโหนดและฮับ

shùnjiānfāshēngzhuàn jǔ
瞬间发生转矩
instantaneously occurring torque
rɛɛŋbìt chûakhanà
แรงบิดชั่วขณะ

shùn shí chuán sòng
瞬时传送
transient transmission
kaan sòŋphàan chûakhraaw
การส่งผ่านชั่วคราว

shùn shí qǐng qiú
瞬时请求
transient request
khamkhɔ̌ɔ chûakhraaw
คำขอชั่วคราว

shùn shí tíngdiàn
瞬时停电
temporary power shutdown
faidàp chûakhanà
ไฟดับชั่วขณะ

shùn shí tōng xìn
瞬时通信
transient communication
kaan sɯ̀ ɯsǎan chûakhraaw
การสื่อสารชั่วคราว

shùn shíyǔn xǔzhuàn sù
瞬时允许转速
permissible instantaneous speed
khwaamrew thîi samâat cháidâai nai thanthii
ความเร็วที่สามารถใช้ได้ในทันที

shùn shí zhēn
顺时针
clockwise
taam khěmnaalikaa
ตามเข็มนาฬิกา

shùn tài
瞬态
transient
chûakhraaw
ชั่วคราว

shùnxùchéng xù
顺序程序
sequence program
prookrɛɛm chəəŋlamdàp
โปรแกรมเชิงลำดับ

shùnxùgōngnéngtú
顺序功能图
sequential function chart
cháat faŋchân chəəŋlamdàp
ชาร์ทฟังก์ชั่นเชิงลำดับ

shùnxùkòng zhì
顺序控制
sequence control
kaan khûapkhum taamlamdàp
การควบคุมตามลำดับ

shùnxùkòng zhì yǔ yán
顺序控制语言
(programming language for) sequence control
(phaasǎa thîi tâŋ prookrɛɛm dâai sǎmràp)kaan khûapkhum taamlamdàp
(ภาษาที่ตั้งโปรแกรมได้สำหรับ) การควบคุมตามลำดับ

shùnxù lěi jì shí jiānjìcè
顺序累计时间计测
sequence accumulation time measurement
kaan wátweelaa thîi sàsǒm nai lamdàp
การวัดเวลาที่สะสมในลำดับ

shùnxù sǎo miáo
顺序扫描
sequence scan
sakɛɛn taamlamdàp
สแกนตามลำดับ

shùnxù sǎo miáo shí jiān
顺序扫描时间
sequence scan time
weelaa sakɛɛn taamlamdàp
เวลาสแกนตามลำดับ

shùnxùxìtǒng
顺序系统
sequence system
rábòp chəəŋlamdàp
ระบบเชิงลำดับ

shùnxù zhǐ lìng
顺序指令
sequence instruction
khamsàŋ chəəŋlamdàp
คำสั่งเชิงลำดับ

shū rù· shūchū
输入·输出
input/output
inphút/áwphút
อินพุท/เอาท์พุท

shū rùdiànzǔ
输入电阻
input resistance
khwaamtâanthaan khǎakhâw
ความต้านทานขาเข้า

shū rùmókuài
输入模块
input module
moodun khǎakhâw
โมดูลขาเข้า

shū rù pín lǜ
输入频率
input frequency
khwaamthìi khǎakhâw
ความถี่ขาเข้า

shū rùruǎnyuánjiàn zhí
输入软元件值
Input device value
khâa ùppakɔɔn inphút
ค่าอุปกรณ์อินพุท

shū rù shūchū xiǎn shìqiē huàn kāi guān
输入输出显示切换开关
I/O display selector switch
sawít lɯ̂ aksadɛɛŋ ai/oo
สวิตช์เลือกแสดง I/O

shū rù shūchūxìnhào yī lǎn biǎo
输入输出信号一览表
list of I/O signals
raaikaan sǎnyaan ai/oo
รายการสัญญาณ I/O

shū rù xìnhào
输入信号
input signal
sǎnyaan khǎakhâw
สัญญาณขาเข้า

shǔ xìng
属性
property
khunnasǒmbàt
คุณสมบัติ

shǔ xìngbiǎo
属性表
property sheet
phɛ̀n khunnasǒmbàt
แผ่นคุณสมบัติ

shū xíng pèi xiàn gàibǎn
梳型配线盖板
comb-shaped wiring cover
fǎakhrɔ̂ɔpsǎaifai bɛ̀ɛpwǐi
ฝาครอบสายไฟแบบหวี

shù zhuàngtú
树状图
tree
tônmáai, phɛ̌ɛŋphǎŋ bɛ̀ɛp tônmáai
ต้นไม้, แผงผังแบบต้นไม้

shù zhuàng xiǎn shì
树状显示
tree display
sadɛɛŋ phǒn phɛ̌ɛŋphǎŋ bɛ̀ɛp tônmáai
แสดงผลแผนผังแบบต้นไม้

shù zì
数字
numeric
tualêek
ตัวเลข

shù zìjiàn pán
数字键盘
numeric keypad
pùmkòt mǎailêek
ปุ่มกดหมายเลข

shù zìkòng zhì
数字控制
digital control
kaan khûapkhum dicitɔ̂n
การควบคุมดิจิตอล

shù zìmónǐzhuǎn huànmókuài
数字模拟转换模块
digital-analog converter module
moodun tua plɛɛŋ ráwàaŋ analɔ̀k-dicitɔ̂n
โมดูลตัวแปลงระหว่างอะนาล็อก-ดิจิตอล

shù zì shūchū
数字输出
digital output
áwphút dicitɔ̂n
เอาท์พุทดิจิตอล

shù zì shūchūzhí
数字输出值
digital output value
khâa áwphút dicitɔ̂n
ค่าเอาท์พุทดิจิตอล

shù zì shù jùxiáng qíng
数字数据详情
digital data details
raaila-ìat khɔ̂ɔmuun dicitɔ̂n
รายละเอียดข้อมูลดิจิตอล

shù zì shū rù
数字输入
digital input
inphút dicitɔ̂n
อินพุทดิจิตอล

shù zìxiǎn shì qì
数字显示器
digital display device
ùppakɔɔn sadɛɛŋphǒn dicitɔ̂n
อุปกรณ์แสดงผลดิจิตอล

shù zì zhí
数字值
digital value
khâa dicitɔ̂n
ค่าดิจิตอล

shù zì zuì dà zhí
数字最大值
maximum digital value
khâa dicitɔ̂n sǔuŋsùt
ค่าดิจิตอลสูงสุด

shù zì zuì xiǎo zhí
数字最小值
minimum digital value
khâa dicitɔ̂n tàmsùt
ค่าดิจิตอลต่ำสุด

sì bèipín
4倍频
multiplication by 4
khuun dûai sìi
คูณด้วย 4

sìfú
伺服
servo
səəwoo
เซอร์โว

sìfú bào jǐng
伺服报警
Servo alarm
sǎnyaan tɯan səəwoo
สัญญาณเตือนเซอร์โว

sìfú cānshù
伺服参数
servo-parameter
phaaraamitə̂ə səəwoo
พารามิเตอร์เซอร์โว

sìfúchéng xù
伺服程序
servo program
prookrɛɛm səəwoo
โปรแกรมเซอร์โว

sìfúdiànjīzhuàn sù
伺服电机转速
servo motor speed
khwaamrew mɔɔtə̂ə səəwoo
ความเร็วมอเตอร์เซอร์โว

sìfúfàngdàqì
伺服放大器
servo amplifier
woŋcɔɔn khayǎai səəwoo
วงจรขยายเซอร์โว

sìfúfàngdàqìlián jiēxìn xī
伺服放大器连接信息
servo amplifier connection data
khɔ̂ɔmuun kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ woŋcɔɔn khayǎai səəwoo
ข้อมูลการเชื่อมต่อวงจรขยายเซอร์โว

sìfúfàngdàqìzhǒnglèi
伺服放大器种类
servo amplifier type
chanít woŋcɔɔn khayǎai səəwoo
ชนิดวงจรขยายเซอร์โว

sìfúguān
伺服关
servo off
pìt səəwoo
ปิดเซอร์โว

sìfújī gòu
伺服机构
servo-mechanism, servo-controller
khrɯ̂ aŋmɯɯ səəwoo, tua khûapkhum səəwoo
เครื่องมือเซอร์โว, ตัวควบคุมเซอร์โว

sìfú kāi
伺服开
servo-on
pə̀ət səəwoo
เปิดเซอร์โว

sìfú kāixìnhào
伺服开信号
Servo ON signal
sǎnyaan səəwoo pə̀ət
สัญญาณเซอร์โว เปิด

sìfúkòng zhì
伺服控制
servo control
khûapkhum səəwoo
ควบคุมเซอร์โว

sìfúmǎdá
伺服马达
servo-motor
mɔɔtə̂ə səəwoo
มอเตอร์เซอร์โว

sìfúmókuài
伺服模块
servo module
moodun səəwoo
โมดูลเซอร์โว

sìfúqiángzhì tíng zhǐ
伺服强制停止
servo forced stop
səəwoo yùt kaan thamŋaan nɯ̂ aŋcàak thùuk baŋkháp
เซอร์โวหยุดการทำงานเนื่องจากถูกบังคับ

sìfúqūdòngmókuài
伺服驱动模块
servo drive module
moodun khàpkhɯ̂ an səəwoo
โมดูลขับเคลื่อนเซอร์โว

sìfú suǒ dìng
伺服锁定
servo lock
lɔ́k səəwoo
ล็อคเซอร์โว

sìfúxiǎng yìngxìng
伺服响应性
servo response
kaan tɔ̀ɔpsanɔ̌ɔŋ səəwoo
การตอบสนองเซอร์โว

sìfúxìtǒng
伺服系统
servo system
rábòp səəwoo
ระบบเซอร์โว

sǐjī
死机
freeze
khɛ̌ŋtua
แข็งตัว

sìshí zhēnlián jiē qì lèi xíng
40针连接器类型
40-pin connector type
khɔnnéktə̂ə chanít sìisìp khěm
คอนเนคเตอร์ชนิด 40 เข็ม

sīwǎng
丝网
silk
phâamǎi
ผ้าไหม

sìxiàng xiàn yùn xíng
4象限运行
4-quadrant operation
kaan thamŋaan bɛ̀ɛp sìi càtùphâak
การทำงานแบบ 4 จตุภาค

sī yǒu IPdì zhǐ
私有IP地址
private IP address
ai-phii ɛ́tdréet sùantua
IP แอดเดรสส่วนตัว

socket hánshù
socket函数
socket function
faŋchân sɔ́kkèt
ฟังก์ชั่นซอคเก็ต

sōusuǒ mùlù /wén jiàn xìn xī
搜索目录/文件信息
directory/file information search
kaan khónhǎa khɔ̂ɔmuun faai/sǎanrábòp
การค้นหาข้อมูลไฟล์/สารบบ

S qǔxiànbǐlì
S曲线比例
S-pattern ratio
àttraasùan rûupsoŋ éet
อัตราส่วนรูปทรง S

S qǔxiàn jiā jiǎnsù
S曲线加减速
S-pattern acceleration/deceleration
kaan rêŋkhwaamrew / lótkhwaamrew pen rûupsoŋ éet
การเร่งความเร็ว/ลดความเร็วเป็นรูปทรง S

sùduàn bǎo xiǎnsī
速断保险丝
quick acting fuse
fiw thamŋaanrew
ฟิวส์ทำงานเร็ว

sùdùxiàn zhì xiǎn shì

速度限制显示
(sùdùshòuxiàn shíshūchū )
(速度受限时输出)
speed limit indication (output during speed limit)
kaan bòŋchíi camkàt khwaamrew (áwphút nai ráwàaŋ kaan camkàt khwaamrew)
การบ่งชี้จำกัดความเร็ว (เอาท์พุทในระหว่างการจำกัดความเร็ว)

sùdùxiàn zhìzhǐ lìng pín lǜ shè dìngqì
速度限制指令频率设定器
speed control command frequency setter
tua tâŋkhâakhwaamthǐi khamsàŋ khûapkhum khwaamrew
ตัวตั้งค่าความถี่คำสั่งควบคุมความเร็ว

suí jī
随机
random
sùm
สุ่ม

suí jībiàn shù
随机变数
random variables
tuaplɛɛ bɛ̀ɛpsùm
ตัวแปรแบบสุ่ม

suí jīdúqǔ
随机读取
random read
kaan àan bɛ̀ɛp sùm
อ่านแบบสุ่ม

suí jīfǎng wèn huǎnchōng qū
随机访问缓冲区
random access buffer
bápfə̂ə kaan khâwthɯ̌ ŋ bɛ̀ɛp sùm
บัฟเฟอร์การเข้าถึงแบบสุ่ม

suí jī shù
随机数
random number
mǎailêek sùm
หมายเลขสุ่ม

suí jī xiě rù
随机写入
random write
kaan khǐan bɛ̀ɛp sùm
การเขียนแบบสุ่ม

sùliàoguāng xiān
塑料光纤
plastic fiber
yai phláatsatìk
ใยพลาสติก

suǒcún diànlù
锁存电路
latch circuit
woŋcɔɔn lɛ́t
วงจรแลตช์

suǒcúnfànwéi
锁存范围
latch range
chûaŋ lɛ́t
ช่วงแลตช์

suǒcún jìdiànqì
锁存继电器
latch relay
riilee lɛ́t
รีเลย์แลตช์

suǒcún jì shùshū rù
锁存计数输入
latch counter input
inphút tôoklàp lɛ́t
อินพุทโต้กลับแลตช์

suǒcún jì shùshū rù xìnhào
锁存计数输入信号
latch counter input signal
sǎnyaan inphút tôoklàp lɛ́t
สัญญาณอินพุทโต้กลับแลตช์

suǒcún jì shùzhí
锁存计数值
latch count value
khâa camnuannáp lɛ́t
ค่าจำนวนนับแลตช์

suǒcún jì shùzhí dúqǔmìnglìnglatch count value read instruction (ICLTHRD1(P))
khamsàŋ kaan àan khâa camnuannáp lɛ́t (ai-sii-phii-ɛɛw-éet-aa-dii nɯ̀ ŋ (phii))
คำสั่งการอ่านค่าจำนวนนับแลตช์ (ICPLSRD1(P))

锁存计数值读取命令
( ICLTHRD yī (P) )
(ICLTHRD1(P))

suǒcún jì shùzhíhào
锁存计数值号
latch count value number
mǎailêek khâa camnuannáp lɛ́t
หมายเลขค่าจำนวนนับแลตช์

suǒcún qīng chú
锁存清除
latch clear
láaŋ lɛ́t
ล้างแลตช์

suǒcún qīng chúcāozuò
锁存清除操作
latch clear operation
kaan damnəənkaan láaŋ lɛ́t
การดำเนินการล้างแลตช์

suǒcún ruǎnyuánjiàn
锁存软元件
latch device
ùppakɔɔn lɛ́t
อุปกรณ์แลตช์

suǒcúnshù jù bèifèncāozuòyǒu xiào jiē diǎn
锁存数据备份操作有效接点
Latch data backup operation valid contact
khonthɛ̀k kaan damnəənkaan sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun lɛ́t thîi thùuktɔ̂ŋ
คอนแทคการดำเนินการสำรองข้อมูลแลตช์ที่ถูกต้อง

suǒ dìng
锁定
lock
lɔ́k
ล็อค

suǒ dìng /jiěchúsuǒ dìng
锁定/解除锁定
lock/release lock
lɔ́k/plòt lɔ́k
ล็อค/ปลดล็อค

suǒ dìng chù lǐ
锁定处理
lock processing
kaan pramuanphǒn kaan lɔ́k
การประมวลผลการล็อค

suǒ dìng jiěchúxìnhào
锁定解除信号
locking release signal
sǎnyaan plòt lɔ́k
สัญญาณปลดล็อค

suǒ dìngzhōng
锁定中
locking
kaan lɔ́k
การล็อค

suǒ dìngzhuàngtài
锁定状态
locked state
sathǎa-ná kaan lɔ́k
สถานะการล็อค

suǒ dìngzhuàngtàixìnhào
锁定状态信号
locking status signal
sǎnyaan sathǎa-ná kaan lɔ́k
สัญญาณสถานะการล็อค

suō fàng hòu
缩放后
after scaling
lǎŋcàak kaan pràp khanàat sakew
หลังจากการปรับขนาดสเกล

suō fàngkuāndù
缩放宽度
scaling width
khwaamkwâaŋ khanàat sakew
ความกว้างขนาดสเกล

suō fàngshàng xiàn
缩放上限
SCALING UPPER LIMIT
camkàt kaan phə̂əm khanàat sakew
จำกัดการเพิ่มขนาดสเกล

suō fàngshàng xiàn zhí
缩放上限值
Scaling upper limit value
khâa camkàt kaan phə̂əm khanàat sakew
ค่าจำกัดการเพิ่มขนาดสเกล

suō fàng xià xiàn
缩放下限
SCALING LOWER LIMIT
camkàt kaan lót khanàat sakew
จำกัดการลดขนาดสเกล

suō fàng xià xiàn zhí
缩放下限值
Scaling lower limit value
khâa camkàt kaan lót khanàat sakew
ค่าจำกัดการลดขนาดสเกล

suō fàng zhí
缩放值
scaling value
khâa kaan pràp khanàat sakew
ค่าการปรับขนาดสเกล

suǒjǐnluó sī
锁紧螺丝
lock-tight screw
sakruu khǎnnɛ̂n
สกรูขันแน่น

suō xiǎoxiǎn shì
缩小显示
zoom out view
mummɔɔŋ bɛ̀ɛp yɔ̂ɔ
มุมมองแบบย่อ

suǒyào liàng jìsuàn
所要量计算
calculation of demand
kaan khamnuan pɔrimaan kaan chái
การคำนวนปริมาณการใช้

suǒyǐn
索引
index
dàtchanii
ดัชนี

suǒyǐnliè
索引列
index column
khɔɔlâm dàtchanii
คอลัมน์ดัชนี

suǒyǐnxìn xī
索引信息
index information
khɔ̂ɔmuun dàtchanii
ข้อมูลดัชนี

táichē
台车
trolley
rót khǒn
รถขน

tài yángdiàn chí
太阳电池
solar cell
soolâasell
โซลาร์เซล

tánchūbào jǐng
弹出报警
popup alarm
sǎnyaan tɯan pɔ́p-âp
สัญญาณเตือนป๊อบอัพ

tánchūcàidān
弹出菜单
popup menu
meenuu pɔ́p-âp
เมนูป๊อบอัพ

tánchū chuāngkǒu
弹出窗口
popup
pɔ́p-âp
ป๊อบอัพ

tánchūjìnzhǐ zhuàngtàijiěchúcàidān
弹出禁止状态解除菜单
Pop-up inhibit status resumed menu
meenuu kaan rîakkhɯɯn sathǎaná kaan hâam pɔ́p-âp
เมนูการเรียกคืนสถานะการห้ามป๊อบอัพ

tánchūjìnzhǐ zhuàng tàijiěchújiéshùcàidān
弹出禁止状态解除结束菜单
Completion of pop-up inhibit status resumed menu
meenuu kaan rîakkhɯɯn sathǎaná kaan hâam pɔ́p-âp sètsîn
เมนูการเรียกคืนสถานะการห้ามป๊อบอัพเสร็จสิ้น

tánchūshībài
弹出失败
ejection failure
kaan nam-ɔ̀ɔk lómlěew
การนำออกล้มเหลว

tánchūshì miàn bǎn
弹出式面板
pop-up faceplate
phɛ̀nnâa pɔ́p-âp
แผ่นหน้าป๊อบอัพ

tào

set
tâŋkhâa
ตั้งค่า

tàojiē zìtōng xìn
套接字通信
socket communication
kaan sɯ̀ ɯsǎan sɔ́kkèt
การสื่อสารซอคเก็ต

tàojiē zìtōng xìn gōngnéngmìnglìng
套接字通信功能命令
socket communication function instruction
khamsàŋ faŋchân kaan sɯ̀ ɯsǎan sɔ́kkèt
คำสั่งฟังก์ชั่นการสื่อสารซอคเก็ต

tàojiē zìtōng xìn mìnglìng
套接字通信命令
socket communication instruction
khamsàŋ kaan sɯ̀ ɯsǎan sɔ́kkèt
คำสั่งการสื่อสารซอคเก็ต

tàojiē zìtōng xìnshù jù jiē shōuqū
套接字通信数据接收区
Socket communication receive data area
phɯ́ ɯnthîi khɔ̂ɔmuun ráp kaan sɯ̀ ɯsǎan sɔ́kkèt
พื้นที่ข้อมูลรับการสื่อสารซอคเก็ต

tǎolùn
讨论
discussion
kaan àphípraai
การอภิปราย

tè bié dìng huò
特别订货
special order
khamsàŋ phísèet
คำสั่งพิเศษ

tè shū liàn jiē jì cún qì
特殊链接寄存器
link special register
líŋ kaan loŋthabian phísèet
ลิงค์การลงทะเบียนพิเศษ

tè shū liàn jiē jìdiànqì
特殊链接继电器
link special relay
líŋ riilee phísèet
ลิงค์รีเลย์พิเศษ

tèzhǒngcháng bì
特种长臂
high long arm
khɛ̌ɛnyaaw yók sǔuŋ
แขนยาวยกสูง

tiánliào
填料
packing
kaan bancù hìiphɔ̀ɔ
การบรรจุหีบห่อ
kaan bancù hìip-hɔ̀ɔ
การบรรจุหีบห่อ

tiào guòzhí xíng
跳过执行
skip execution
khâam kaan damnəənkaan
ข้ามการดำเนินการ

tiáojiàn shèzhìkāi guān
条件设置开关
condition setting switch
sawít kaan tâŋkhâa ŋɯ̂ ankhǎi
สวิตช์การตั้งค่าเงื่อนไข

tiáo jié
调节
adjustment
kaan pràp
การปรับ

tiáomǎ
条码
barcode
baa-khóot
บาร์โค๊ด

tiáosè pán kè yìn
调色盘刻印
palette marking
kaan thamkhrɯ̂ aŋmǎai phaalèt
การทำเครื่องหมายพาเลท

tiáo shì
调试
debug
kɛ̂ɛ cùtbòkphrɔ̂ŋ
แก้จุดบกพร่อง

tiáo shì ·gùzhàng zhěnduàn zhǐ lìng
调试·故障诊断指令
debug and failure diagnostic instruction
khamnɛ́nam kaan wínítchǎi lɛ́ kɛ̂ɛ-khǎi cùtbòkphrɔ̂ŋ
คำแนะนำการวินิจฉัยและแก้ขจุดบกพร่อง

tiáo shìduì xiàng mókuàixuǎnzé
调试对象模块选择
Select target module for debugging
lɯ̂ ak moodun pâwmǎai sǎmràp kaan kɛ̂ɛ-khǎi khwaambòkphrɔ̂ŋ
เลือกโมดูลเป้าหมายสำหรับการแก้ไขความบกพร่อง

tiáo shì gōngnéng shǐ yòngqíngkuàng
调试功能使用情况
debug function usage
kaan chái faŋchân kɛ̂ɛ-khǎi
การใช้ฟังก์ชั่นแก้ไข

tiáo shì mó shì
调试模式
debug mode
mòot kaan kɛ̂ɛ-khǎi khwaambòkphrɔ̂ŋ
โหมดการแก้ไขความบกพร่อง

tiáo shìzuò yè
调试作业
debug work
ŋaan kaan kɛ̂ɛ-khǎi ùppakɔɔn
งานการแก้ไขอุปกรณ์

tiáo zhìjiě tiáoqì
调制解调器
modem
moodem
โมเด็ม

tiáo zhìjiě tiáoqì jiēkǒu mókuài
调制解调器接口模块
modem interface module
moodun inthəəféet moodem
โมดูลอินเทอร์เฟซโมเด็ม

tiàozhuǎn
跳转
jump
kaan tɔ̀ɔ khâam
การต่อข้าม

tiàozhuǎn diànlù
跳转电路
jump circuit
woŋcɔɔn tɔ̀ɔ khâam
วงจรต่อข้าม

tì dàipǐn
替代品
substitute
thɛɛnthîi
แทนที่

tiě diàn cúnchǔ qì
铁电存储器
FeRAM, ferroelectric random access memory
fəərɛm, nùaikhwaamcam kaan khâwthɯ̌ ŋ bɛ̀ɛpsùm fəəroo-ii-lékthrìk
FeRAM, หน่วยความจำการเข้าถึงแบบสุ่มเฟอร์โรอิเล็กทริก

tiě yǎngtǐ
铁氧体
ferrite
fəərái
เฟอร์ไรต์

tiě yǎngtǐcí xīn
铁氧体磁芯
ferrite core
kɛɛn fəərái
แกนเฟอร์ไรต์

tíngchǎn
停产
production stop
yùt kaan phalìt
หยุดการผลิต

tíng liú
停留
dwell
daweel
ดเวลล์

tíng liúshí jiān
停留时间
Dwell time
weelaa daweel
เวลาดเวลล์

tíng zhǐ
停止
stop
yùt
หยุด

tíng zhǐbào jǐng
停止报警
stop alarm
sǎnyaan tɯan kaan yùt
สัญญาณเตือนการหยุด

tōng xìnduì xiàngshèbèi
通信对象设备
external device
ùppakɔɔɔn phaainɔ̂ɔk
อุปกรณ์ภายนอก

ùppakɔɔn phaai-nɔ̂ɔk
อุปกรณ์ภายนอก

tōng xìnshù jù
通信数据
communication data
khɔ̂ɔmuun kaan sɯ̀ ɯsǎan
ข้อมูลการสื่อสาร

tōng xùn
通讯
communication
kaan sɯ̀ ɯsǎan
การสื่อสาร

tōng xùn duān kǒu
通讯端口
communication port
chɔ̂ŋthaaŋ kaan sɯ̀ ɯsǎan
ช่องทางการสื่อสาร

tōng xùn sùdù
通讯速度
communication speed
khwaamrew nai kaan sɯ̀ ɯsǎan
ความเร็วในการสื่อสาร

tōng xùnxié yì
通讯协议
communication protocol
wíthii kaan sɯ̀ ɯsǎan
วิธีการสื่อสาร

tōngyòng guī gé
通用规格
general specifications
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ thûapai
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

tōngyòngxíng
通用型
universal model
rûn anèekprasǒŋ
รุ่นอเนกประสงค์

tōngyòngxíngQCPU
通用型QCPU
Universal model QCPU
khiw-sii-phii-yuu rûn yuuniwəəsɛ̂n
QCPUรุ่นยูนิเวอร์แซล

tóngzhóuchuí zhí
同轴垂直
coaxial vertical
kɛɛn nɛɛwtâŋ rûam
แกนแนวตั้งร่วม

tóngzhóudiàn lǎn
同轴电缆
co-axial cable
sǎai kɛɛnrûam
สายแกนร่วม

tóngzhóu fǎnshè
同轴反射
coaxial reflective
kaan sathɔ́ɔn kɛɛnrûam
การสะท้อนแกนร่วม

tòu guāng lǜ
透光率
permeability
kaan sɯm phàan dâi
การซึมผ่านได้

tòuguò xíng
透过型
thru beam
sɛ̌ɛŋ phàan
แสงผ่าน

túbiǎo
图表
chart
phɛ̌ɛnphǎŋ
แผนผัง

graph
kráap
กราฟ

túcéng
图层
layer
leeyə̂ə
เลเยอร์

túcéng
涂层
coating
kaan khlɯ̂ ap
การเคลือบ

tuìchū/jiéshù
退出/结束
exit/end
ɔ̀ɔk/sînsùt
ออก/สิ้นสุด

tuì cí
退磁
demagnetization
kaan lót khlɯ̂ ɯn mɛ̂ɛlɛ̀k
การลดคลื่นแม่เหล็ก

tuī lìfùhé
推力负荷
Thrust load
rɛɛŋdan lòot
แรงดันโหลด

tū lún
凸轮
cam
lûuk bîaw
ลูกเบี้ยว

tū lún fāng shì
凸轮方式
cam method
wíthii kaan khɔ̌ɔŋ lûuk bîaw
วิธีการของลูกเบี้ยว

tū lúnkāi guān
凸轮开关
cam-operated switch
sawít thîi thamŋaan dooi lûuk bîaw
สวิตช์ที่ทำงานโดยลูกเบี้ยว

tū lún qǔxiàn
凸轮曲线
cam curve
khwaamkhóoŋ lûuk bîaw
ความโค้งลูกเบี้ยว

tū lún qǔxiàntèzhēngzhí
凸轮曲线特征值
cam curve characteristic value
khâa láksanà khwaamkhóoŋ lûuk bîaw
ค่าลักษณะความโค้งลูกเบี้ยว

tū lúnshù jù
凸轮数据
cam data
khɔ̂ɔmuun lûuk bîaw
ข้อมูลลูกเบี้ยว

tū lún zhóu
凸轮轴
cam shaft
plaw lûuk bîaw
เพลาลูกเบี้ยว

tuǒ yuán
椭圆
oval
rûupkhài
รูปไข่

tuǒ yuán chǐlúnliú liàng jì
椭圆齿轮流量计
oval gear type flow meter
mâat wát kaan lǎiwian khɔ̌ɔŋ kia chanít woŋrii
มาตรวัดการไหลเวียนของเกียร์ชนิดวงรี

tūqǐtúàn
凸起图案
embossment pattern
rûupbɛ̀ɛp laai-nuun
รูปแบบลายนูน

túxiàngchuángǎn qì
图像传感器
image sensor
sensə̂ə phâap
เซ็นเซอร์ภาพ

tōng xìnduì xiàngshèbèi
通信对象设备
external device
ùppakɔɔɔn phaainɔ̂ɔk
อุปกรณ์ภายนอก

ùppakɔɔn phaai-nɔ̂ɔk
อุปกรณ์ภายนอก

tōng xìnshù jù
通信数据
communication data
khɔ̂ɔmuun kaan sɯ̀ ɯsǎan
ข้อมูลการสื่อสาร

tōng xùn
通讯
communication
kaan sɯ̀ ɯsǎan
การสื่อสาร

tōng xùn duān kǒu
通讯端口
communication port
chɔ̂ŋthaaŋ kaan sɯ̀ ɯsǎan
ช่องทางการสื่อสาร

tōng xùn sùdù
通讯速度
communication speed
khwaamrew nai kaan sɯ̀ ɯsǎan
ความเร็วในการสื่อสาร

tōng xùnxié yì
通讯协议
communication protocol
wíthii kaan sɯ̀ ɯsǎan
วิธีการสื่อสาร

tōngyòng guī gé
通用规格
general specifications
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ thûapai
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

tōngyòngxíng
通用型
universal model
rûn anèekprasǒŋ
รุ่นอเนกประสงค์

tōngyòngxíngQCPU
通用型QCPU
Universal model QCPU
khiw-sii-phii-yuu rûn yuuniwəəsɛ̂n
QCPUรุ่นยูนิเวอร์แซล

tóngzhóuchuí zhí
同轴垂直
coaxial vertical
kɛɛn nɛɛwtâŋ rûam
แกนแนวตั้งร่วม

tóngzhóudiàn lǎn
同轴电缆
co-axial cable
sǎai kɛɛnrûam
สายแกนร่วม

tóngzhóu fǎnshè
同轴反射
coaxial reflective
kaan sathɔ́ɔn kɛɛnrûam
การสะท้อนแกนร่วม

tòu guāng lǜ
透光率
permeability
kaan sɯm phàan dâi
การซึมผ่านได้

tòuguò xíng
透过型
thru beam
sɛ̌ɛŋ phàan
แสงผ่าน

túbiǎo
图表
chart
phɛ̌ɛnphǎŋ
แผนผัง

graph
kráap
กราฟ

túcéng
图层
layer
leeyə̂ə
เลเยอร์

túcéng
涂层
coating
kaan khlɯ̂ ap
การเคลือบ

tuìchū/jiéshù
退出/结束
exit/end
ɔ̀ɔk/sînsùt
ออก/สิ้นสุด

tuì cí
退磁
demagnetization
kaan lót khlɯ̂ ɯn mɛ̂ɛlɛ̀k
การลดคลื่นแม่เหล็ก

tuī lìfùhé
推力负荷
Thrust load
rɛɛŋdan lòot
แรงดันโหลด

tū lún
凸轮
cam
lûuk bîaw
ลูกเบี้ยว

tū lún fāng shì
凸轮方式
cam method
wíthii kaan khɔ̌ɔŋ lûuk bîaw
วิธีการของลูกเบี้ยว

tū lúnkāi guān
凸轮开关
cam-operated switch
sawít thîi thamŋaan dooi lûuk bîaw
สวิตช์ที่ทำงานโดยลูกเบี้ยว

tū lún qǔxiàn
凸轮曲线
cam curve
khwaamkhóoŋ lûuk bîaw
ความโค้งลูกเบี้ยว

tū lún qǔxiàntèzhēngzhí
凸轮曲线特征值
cam curve characteristic value
khâa láksanà khwaamkhóoŋ lûuk bîaw
ค่าลักษณะความโค้งลูกเบี้ยว

tū lúnshù jù
凸轮数据
cam data
khɔ̂ɔmuun lûuk bîaw
ข้อมูลลูกเบี้ยว

tū lún zhóu
凸轮轴
cam shaft
plaw lûuk bîaw
เพลาลูกเบี้ยว

tuǒ yuán
椭圆
oval
rûupkhài
รูปไข่

tuǒ yuán chǐlúnliú liàng jì
椭圆齿轮流量计
oval gear type flow meter
mâat wát kaan lǎiwian khɔ̌ɔŋ kia chanít woŋrii
มาตรวัดการไหลเวียนของเกียร์ชนิดวงรี

tūqǐtúàn
凸起图案
embossment pattern
rûupbɛ̀ɛp laai-nuun
รูปแบบลายนูน

túxiàngchuángǎn qì
图像传感器
image sensor
sensə̂ə phâap
เซ็นเซอร์ภาพ

túxiàng fàngdà
图像放大
zoom in
khayǎai
ขยาย

túxiàng gé shì
图像格式
image format
rûup-bɛ̀ɛp phâap
รูปแบบภาพ

túxiàngwén jiàn
图像文件
image file
faai phâap
ไฟล์ภาพ

túxiàng xiǎn shì
图像显示
graphics display
sadɛɛŋ kráapfìk
แสดงกราฟิก

tūxíng
凸形
embossing
kaan salàk laai-nuun
การสลักลายนูน

túxíng cāozuò zhōng duān
图形操作终端
Graphic Operation Terminal, GOT
thəəminɔ̂n kaan thamŋaan kráapfìk, kɔ́t
เทอร์มินอลการทำงานกราฟิก, GOT

T xíng fēnzhī lián jiē
T型分支连接
T-branch connection
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ bɛ̀ɛp sǎam thaaŋ tuatii
การเชื่อมต่อแบบสามทางตัวทีW
wàt, phalaŋfaifáa, dàpbə̂nyuu
วัตต์, พลังไฟฟ้า, W

wài bùbùxiàn
外部布线
external wiring
kaan dəənsǎaifai phaai-nɔ̂ɔk
การเดินสายไฟภายนอก

wài bù cāozuò
外部操作
external operation
kaan thamŋaan phaai-nɔ̂ɔk
การทำงานภายนอก

wài bù chù fā
外部触发
external trigger
tua rə̂əm thamŋaan phaai-nɔ̂ɔk
ตัวเริ่มทำงานภายนอก

wài bù guī gé shū
外部规格书
functional specification
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ kaan thamŋaan
ข้อมูลจำเพาะการทำงาน

wài bùgùzhàng
外部故障
external failure
khwaam lómlěew phaai-nɔ̂ɔk
ความล้มเหลวภายนอก

wài bùgùzhàng zhěnduàn
外部故障诊断
external troubleshooting
kaan kɛ̂ɛkhai panhǎa phaai-nɔ̂ɔk
การแก้ไขปัญหาภายนอก

wài bùgùzhàng zhěnduànmókuài
外部故障诊断模块
external failure diagnostics module
moodun kaan wínítchǎi khwaam lómlěew phaai-nɔ̂ɔk
โมดูลการวินิจฉัยความล้มเหลวภายนอก

wài bù shèbèi
外部设备
external device
ùppakɔɔɔn phaainɔ̂ɔk
อุปกรณ์ภายนอก
ùppakɔɔn phaai-nɔ̂ɔk
อุปกรณ์ภายนอก

wài bù shūchū
外部输出
external output
áwphút phaai-nɔ̂ɔk
เอาท์พุทภายนอก

wài bù shū rù
外部输入
external input
inphút phaai-nɔ̂ɔk
อินพุทภายนอก

wài bùxiǎn shì mókuài
外部显示模块
external display module
moodun kaan sadɛɛŋphǒn phaai-nɔ̂ɔk
โมดูลการแสดงผลภายนอก

wài bùyuán yīn
外部原因
external factor
pàtcai phaai-nɔ̂ɔk
ปัจจัยภายนอก

wàigòu jiàn
外购件
purchased parts
chínsùan thîi sɯ́ ɯ lɛ́ɛw
ชิ้นส่วนที่ซื้อแล้ว

wài guān
外观
external appearance
rûup-lák phaa-inɔ̂ɔk
รูปลักษณ์ภายนอก

wàijiē mókuài
外接模块
Peripheral connection module
moodun kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ ùppakɔɔn tɔ̀ɔphûaŋ
โมดูลการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง

wài jìng
外径
outer diameter
sênphàansǔunklaaŋ phaai-nɔ̂ɔk
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

wài ké
外壳
case
krɔ̀ɔp
กรอบ

wài xíng
外形
shape
rûupsoŋ
รูปทรง

wài xíng chǐcùn
外形尺寸
dimensions
khanàat lɛ́ mítì
ขนาดและมิติ

wài xíngtú
外形图
outline drawing
bɛ̀ɛprâaŋ khrooŋsâaŋ
แบบร่างโครงสร้าง

wǎng fǎn tū lún
往返凸轮
reciprocating cam
khɔ̂ɔwìaŋ lûuksùup
ข้อเหวี่ยงลูกสูบ

wǎng luò
网络
network
khrɯakhàai
เครือข่าย

wǎng luòcānshù
网络参数
network parameter
phaaraamítə̂ə khrɯakhàai
พารามิเตอร์เครือข่าย

wǎng luòcānshùshèzhìhuà miàn
网络参数设置画面
network parameter setting screen
nâacɔɔ kaantâŋkhâa phaaraamítə̂ə khrɯakhàai
หน้าจอการตั้งค่าพารามิเตอร์เครือข่าย

wǎng luò dì zhǐ
网络地址
network address
lêek thîiyùu khrɯakhàai
เลขที่อยู่เครือข่าย

wǎng luòhào
网络号

network No.
network number

mǎailêek khrɯakhàai
หมายเลขเครือข่าย

wǎng luòlèi xíng
网络类型
network type
chanít khrɯakhàai
ชนิดเครือข่าย

wǎng luò lián jiē gòngyìngshāng
网络连接供应商
network connection vendor
phûuhâibɔɔrikaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ khrɯakhàai
ผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย

wǎng luò mókuài
网络模块
network module
moodun khrɯakhàai
โมดูลเครือข่าย

wǎng luòshù
网络数
number of networks
camnuan khɔ̌ɔŋ khrɯakhàai
จำนวนของเครือข่าย

wǎng luò shuā xīncānshù
网络刷新参数
network refresh parameter
riifrét phaaraamítə̂ə khɔ̌ɔŋ khrɯakhàai
รีเฟรชพารามิเตอร์ของเครือข่าย

wǎng luò tōng xìn lùjìng
网络通信路径
network route
sênthaaŋ khrɯakhàai
เส้นทางเครือข่าย

wǎng luòyùn xíng
网络运行
network operation
kaan damnəənkaan khrɯakhàai
การดำเนินการเครือข่าย

wǎng luò zhěnduàn
网络诊断
network diagnostics
kaan wínítchǎi khrɯakhàai
การวินิจฉัยเครือข่าย

wān qū bàn jìng
弯曲半径
bend radius
kaan hàkhěe khɔ̌ɔŋ raŋsǐi
การหักเหของรังสี

wàn yòngzìyuán
万用字元
wild card
waaikáat
ไวล์ดการ์ด

wèi

bit
digit

bìt
บิท
làk
หลัก

wēichù lǐqì
微处理器
MPU, microprocessor
em-phii-yuu, maikhroo prooséetsə̂ə
MPU, ไมโครโปรเซสเซอร์

wèichù lǐ zhǐ lìng
位处理指令
bit processing instruction
khamsàŋ kaan pramuanphǒn bìt
คำสั่งการประมวลผลบิท

wèidānwèi
位单位
in units of bits
nai nùai khɔ̌ɔŋ bìt
ในหน่วยของบิท

wèi dē wèizhì
位的位置
bit position
tamnɛ̀ŋ bìt
ตำแหน่งบิท

wēi dòng
微动
Inching
kaan khlɯ̂ anthîi léknɔ́i
การเคลื่อนที่เล็กน้อย

wēi dòngyídòngliàng
微动移动量
inching moving distance
ráyá kaan khlɯ̂ anthîi léknɔ́i
ระยะการเคลื่อนที่เล็กน้อย

wēi dòng yùn zhuǎn
微动运转
inching operation
kaan damnəənkaan khlɯ̂ anthîi léknɔ́i
การดำเนินการเคลื่อนที่เล็กน้อย

wèi fāng shì
位方式
bit pattern
rûupbɛ̀ɛp bìt
รูปแบบบิท

wèifǎn zhuǎnzhuǎn huàn
位反转转换
change bit inversion
plìan kaan salàp bìt
เปลี่ยนการสลับบิท

wèifēnpèi
位分配
bit assignment
kaan kamnòt khɔ̂ɔmuun bìt
การกำหนดข้อมูลบิท

wéi hù
维护
maintenance
kaan bamruŋ ráksǎa
การบำรุงรักษา

wéi hùbùjiàn
维护部件
maintenance parts
bamruŋ ráksǎa chínsùan
บำรุงรักษาชิ้นส่วน

wēi jīchéng xùdiàoyòng
微机程序调用
microcomputer program call
kaan rîak prookrɛm maikhroo khɔɔmphiwtə̂ə
การเรียกโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

wēi jīchéng xùqūyù
微机程序区域
microcomputer program area
phɯ́ ɯnthîi prookrɛm maikhroo khɔɔmphiwtə̂ə
พื้นที่โปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์

wēi jīmó shì
微机模式
microcomputer mode
mòot maikhroo khɔɔmphiwtə̂ə
โหมดไมโครคอมพิวเตอร์

wěimào
尾帽
end cap
tua-àksɔ̌ɔn sînsùt
ตัวอักษรสิ้นสุด

wēi QR dài mǎ
微QR代码
micro QR codes
ráhàt maikhroo khiw-aa
รหัสไมโคร QR

wèi ruǎnyuánjiàn
位软元件
bit device
ùppakɔɔn bìt
อุปกรณ์บิท

wèishù
位数
digit count
camnuan làk
จำนวนหลัก

wèi shuā xīn
未刷新
refresh not executed
mâidâai damnənkaan riifréet
ไม่ได้ดำเนินการรีเฟรช

wěishù bù fèn
尾数部分
mantissa
mɛɛnthítsaa (tualêek thîii yùu dâan khwǎa khɔ̌ɔŋ cùt thótsaníyom)
แมนทิสซา (ตัวเลขที่อยู่ด้านขวาของจุดทศนิยม)

wèishù jù
位数据
bit data
khɔ̂ɔmuun bìt
ข้อมูลบิท

wèishù jù shū rù huà miàn
位数据输入画面
bit data entry screen
nâacɔɔ raaikaan khɔ̂ɔmuun bìt
หน้าจอรายการข้อมูลบิทเข้า

wēi tú
微图
thumbnail
rûupyɔ̂ɔ
รูปย่อ

wēi xiǎn
危险
dangerous
antaraai
อันตราย

wèi xiàng jǐhé xué
位相几何学
topology
thoophooloocîi
โทโพโลจี

wēi xiǎn pǐnchù lǐbiāozhǔn
危险品处理标准
rules for handling dangerous materials
kòt dâan kaandamnəənkaan kìawkàp wátsadù antaraai
กฏด้านการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุอันตราย

wēi xiǎnwù pǐn
危险物品
dangerous goods
sǐnkháa antaraai
สินค้าอันตราย

wēi xíngjìdiànqì
微型继电器
miniature relay
riilee khanàat lék
รีเลย์ขนาดเล็ก

wēi xíngjìsuànjīdǐ bǎn
微型计算机底板
microcomputer board
bɔ̀ɔt maikhroo khɔɔmphiwtə̂ə
บอร์ดไมโครคอมพิวเตอร์

wēi xíngjìsuànjīlián jiē
微型计算机连接
microcomputer connection
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔɔ maikhroo khɔɔmphiwtə̂ə
การเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์

wéixiū
维修
maintenance
kaan bamruŋ ráksǎa
การบำรุงรักษา

wéixiū jì shí qì xìnhào
维修计时器信号
maintenance timer signal
sǎnyaan tâŋ weelaa kaan bamruŋ ráksǎa
สัญญาณตั้งเวลาการบำรุงรักษา

wéixiūrén yuán
维修人员
service personnel
phûu sɔ̂m bamruŋ
ผู้ซ่อมบำรุง

wéixiūxìnhàoshūchū
维修信号输出
maintenance signal output
kaan sòŋ sǎnyaan sɔ̂m bamruŋ khǎa-ɔ̀ɔk
การส่งสัญญาณซ่อมบำรุงขาออก

wèi yíliàng
位移量
travel
kaan khlɯ̂ ɯnthîi
การเคลื่อนที่

wèi yímó shì
位移模式
displacement mode
mòot kaan namkhâw
โหมดการนำออก

wèizhìfǎnkuì
位置反馈
positioning feedback
phǒnláp kaan kamnòt tamnɛ̀ŋ
ผลลัพธ์การกำหนดตำแหน่ง

wèizhìgēn zōngkòng zhì
位置跟踪控制
Position follow-up control
khûapkhum kaan tìttaam tamnɛ̀ŋ
ควบคุมการติดตามตำแหน่ง

wèizhì huán
位置环
position loop
woŋ rɔ̂ɔp tamnɛ̀ŋ
วงรอบตำแหน่ง

wèizhì huánzēngyì
位置环增益
position loop gain
kamnòt chûaŋ woŋ rɔ̂ɔp tamnɛ̀ŋ
กำหนดช่วงวงรอบตำแหน่ง

wèizhì jiǎncèqì
位置检测器
position detector
tua trùathǎa tamnɛ̀ŋ
ตัวตรวจหาตำแหน่ง

wèizhì kòng zhì qì
位置控制器
position controller
tua khûapkhum tamnɛ̀ŋ
ตัวควบคุมตำแหน่ง

wèizhìmài chōng
位置脉冲
position pulse
phan tamnɛ̀ŋ
พัลส์ตำแหน่ง

wèizhì piān chā
位置偏差
position deviation
khwaam khlâatkhɯ̂ an khɔ̌ɔŋ tamnɛ̀ŋ
ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง

wèizhì tiáozhěng
位置调整
position adjustment
kaan pràp tamnɛ̀ŋ
การปรับตำแหน่ง

wèizhì wù chā
位置误差
position error
tamnɛ̀ŋ phìtphlâat
ตำแหน่งผิดพลาด

wèizhí xíng zàishì
未执行再试
retry not performed
mâidâai damnənkaan lɔɔŋmài
ไม่ได้ดำเนินการลองใหม่

wèizhì zēngyì
位置增益
position gain
kaan kamnòt chûaŋ tamnɛ̀ŋ
การกำหนดช่วงตำแหน่ง

wèizhìzhǐ lìng
位置指令
position command
khamsàŋ tamnɛ̀ŋ
คำสั่งตำแหน่ง

wèizhìzhǐshì
位置指示
teaching
kaan sɔ̌ɔn
การสอน

wénběn
文本
text
khɔ̂ɔ khwaam
ข้อความ

wénběn bù fèn
文本部分
text part
sùankhɔ̌ɔŋ khɔ̂ɔ khwaam
ส่วนของข้อความ

wénběn kuàng
文本框
text box
klɔ̀ŋ khɔ̂ɔ khwaam
กล่องข้อความ

wénběnwén jiàn
文本文件
text file
faai khɔ̂ɔ khwaam
ไฟล์ข้อความ

wén dàng
文档
document
èekkasǎan
เอกสาร

wěn dìngdiànyuán
稳定电源
stabilized power source
lɛ̀ŋphalaŋŋaan thîimii sathǐanraphâap
แหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพ

wěn dìngfù zǎi diànzǔ
稳定负载电阻
bleeder resistor
tua pɔ̂ŋkan kaan sɯm
ตัวป้องกันการซึม

wěn dìng shūchū
稳定输出
stability output
áwphút thîimii sathǐanraphâap
เอาท์พุทที่มีสเถียรภาพ

wēn dù gǎnzhī qì
温度感知器
temperature sensor
sensə̂ə unnahàphuum
เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

wēn dùjì
温度计
thermometer
mâat wát unnahàphuum
มาตรวัดอุณหถูมิ

wēn dùkòng zhì qì
温度控制器
TC, temperature controller
thii-cii, tua khûapkhum unnahàphuum
TC, ตัวควบคุมอุณหภูมิ

wēn dù shū rùmókuài
温度输入模块
temperature input module
moodun inphút unnahàphuum
โมดูลอินพุทอุณหภูมิ

wēn dùtèxìng
温度特性
temperature characteristics
khunaláksanà unnahàphuum
คุณลักษณะอุณหภูมิ

wēn dùtiáo jié mókuài
温度调节模块
temperature control module
moodun khûapkhum unnahàphuum
โมดูลควบคุมอุณหภูมิ

wén jiàn
文件
file
faai
ไฟล์

wén jiàn bǎocún mùdìdì
文件保存目的地
file save destination
plaaithaaŋ kaan banthɯ́ k faai
ปลายทางการบันทึกไฟล์

wén jiàn cāozuò
文件操作
file operation
kaan damnəənkaan faai
การดำเนินการไฟล์

wén jiàn chǐcùndānwèi
文件尺寸单位
file size unit
nùai khanàat faai
หน่วยขนาดไฟล์

wén jiàn chǐcùnzhǐ dìng
文件尺寸指定
file size specification
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ khanàat faai
ข้อมูลจำเพาะขนาดไฟล์

wén jiànchuàng jiànrìqībiàngēng
文件创建日期变更
file creation data modification
kaan kɛ̂ɛkhǎi khɔ̂ɔmuun kaan sâaŋ faai
การแก้ไขข้อมูลการสร้างไฟล์

wén jiànchuán sòng
文件传送
file transfer
oonthàai faai
โอนถ่ายไฟล์

wén jiànchuán sòng yāoqiú
文件传送要求
file transfer request
khamkhɔ̌ɔ kaan oonthàai faai
คำขอการโอนถ่ายไฟล์

wén jiàn cúnchǔ
文件存储
file storage
kaan càtkèp faai
การจัดเก็บไฟล์

wén jiàn dānwèi
文件单位
file unit
nùai faai
หน่วยไฟล์

wén jiànfǎng wèn
文件访问
file access
kaan khâwthɯ̌ ŋ faai
การเข้าถึงไฟล์

wén jiàngé shì
文件格式
file format
rûupbɛ̀ɛp faai
รูปแบบไฟล์

wén jiàn gòu chéng
文件构成
file structure
khrooŋsâaŋ faai
โครงสร้างไฟล์

wén jiàn jiā
文件夹
folder
foondə̂ə
โฟลเดอร์

wén jiàn jiā míng
文件夹名
Folder name
chɯ̂ ɯ foondə̂ə
ชื่อโฟลเดอร์

wén jiànjì cún qì
文件寄存器

file register
register

loŋthabian faai
ลงทะเบียนไฟล์
loŋthabian
ลงทะเบียน

wén jiànjì cún qìdiǎn shù
文件寄存器点数
number of file register points
mǎailêek khɔ̌ɔŋ cùt loŋthabian faai
หมายเลขของจุดลงทะเบียนไฟล์

wén jiànjì cún qìróngliàng
文件寄存器容量
file register capacity
khwaamcù loŋthabian faai
ความจุการลงทะเบียนไฟล์

wén jiànjì cún qì wén jiàn
文件寄存器文件
file register file
faai kaan loŋthabian faai
ไฟล์การลงทะเบียนไฟล์

wén jiàn lèi xíng
文件类型
file type
chanít faai
ชนิดไฟล์

wén jiànlùjìng
文件路径
file path
sênthaaŋ faai
เส้นทางไฟล์

wén jiànmìmǎ
文件密码
file password
sáhàtphàan faai
รหัสผ่านไฟล์

wén jiànmìmǎ sānshíèr
文件密码 32
file password 32
sáhàtphàan faai sǎamsìpsɔ̌ɔŋ
รหัสผ่านไฟล์ 32

wén jiànmíng
文件名
file name
chɯ̂ ɯ faai
ชื่อไฟล์

wén jiànmíngbiàngēngmìnglìng
文件名变更命令
file name change command
khamsàŋ kaan plìan chɯ̂ ɯ faai
คำสั่งการเปลี่ยนชื่อไฟล์

wén jiàn nèi róngdúqǔ /xiě rù
文件内容读取/写入
file data read/write
àan/ banthɯ́ k khɔ̂ɔmuun faai
อ่าน/บันทึกข้อมูลไฟล์

wén jiàn qiē huàn shí jī
文件切换时机
file switching timing
ráyáweelaa kaan salàp faai
ระยะเวลาการสลับไฟล์

wén jiànróngliàng
文件容量
file size
khanàat faai
ขนาดไฟล์

wén jiànshān chú mìnglìng
文件删除命令
file delete command
khamsàŋ kaan lóp faai
คำสั่งการลบไฟล์

wén jiàn shǐ yòngfāngfǎ
文件使用方法
file usability
khwaamsǎamâat nai kaan cháidâai khɔ̌ɔŋ faai
ความสามารถในการใช้ได้ของไฟล์

wén jiàn shǔ xìng
文件属性
file attribute
khunnaláksanà faai
คุณลักษณะไฟล์

wén jiàn shǔ xìngbiàngēng
文件属性变更
file attribute change
plìan khunnaláksanà faai
เปลี่ยนคุณลักษณะไฟล์

wén jiàn sōusuǒ
文件搜索
file search
khónhǎa faai
ค้นหาไฟล์

wén jiàn suǒ dìng
文件锁定
file lock
lɔ́k faai
ล็อคไฟล์

wén jiàn suǒ dìngdēngjì /jiěchú
文件锁定登记/解除
file lock registration/cancel
kaan loŋthabian kaan lɔ́k faai/ kaan yóklə̂ək
การลงทะเบียนการล็อคไฟล์/การยกเลิก

wén jiàn tóu
文件头
file header
sùantôn faai
ส่วนต้นไฟล์

wén jiàn xìn xībiàngèng
文件信息变更
file information modification
kaan kɛ̂ɛkhǎi khɔ̂ɔmuun faai
การแก้ไขข้อมูลไฟล์

wén jiànzhěnduànjiǎn chá
文件诊断检查
file diagnostic check
trùatsɔ̀ɔp kaan wínítchǎi faai
ตรวจสอบการวินิจฉัยไฟล์

wén jiànzhěnduàn xìn xī
文件诊断信息
file diagnostic information
khɔ̂ɔmuun kaan wínítchǎi faai
ข้อมูลการวินิจฉัยไฟล์

wěnliúbǎo hùqì
稳流保护器
breaker
brèekkə̂ə
เบรคเกอร์

yɛ̂ɛk ɔ̀ɔkcàak raaikaan
แยกออกออกจากรายการ

wōdiàn liú
涡电流
eddy current
krasɛ̌ɛfaifáa lǎiwon
กระแสไฟฟ้าไหลวน

wō liúsǔnhào
涡流损耗
eddy current loss
kaan sǔunsǐa krasɛ̌ɛfaifáa lǎiwon
การสูญเสียกระแสไฟฟ้าไหลวน

wō lún fādòngjī
涡轮发动机
turbine
thəəbaai
เทอร์ไบน์tungsten
thaŋsateen
ทังสเตน

wú / ǒu shù/ jī shù
无/偶数/奇数
none/even/odd
mâimii/khûu/khîi
ไม่มี/คู่/คี่

wú bǎo xiǎnsīduànlùqì
无保险丝断路器
no fuse breaker
brèekkə̂ə bɛ̀ɛp mâimii fiw
เบรคเกอร์แบบไม่มีฟิวส์

wù chā
误差
margin of error
khɔ̂ɔpkhèet khwaam phìtphâat
ขอบเขตความผิดพลาด

wù chāguò dà
误差过大
Error excessive
khwaam phìtphâat càak kaankəən
ความผิดพลาดจากการเกิน

wúchén shì
无尘室
clean room
hɔ̂ŋ sa-àat
ห้องสะอาด

wú chù diǎn shū rù
无触点输入
non-contact input
mâimii inphút khɔɔnthɛ̀k
ไม่มีอินพุทคอนแท็ค

wùdòng zuò
误动作
malfunction
thamŋaan phìtphâat
ทำงานผิดพลาด

wùjìng
物镜
objective lens
leen ɔ́ɔpcékthìip
เลนส์ออปเจกทีฟ

wúlián jiē
无连接
connectionless
mâimii kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ
ไม่มีการเชื่อมต่อ

wúmǎdá yùn zhuǎn
无马达运转
motor-less operation
kaan thamŋaan thîi mâitɔ̂ŋ chái mɔɔtə̂ə
การทำงานที่ไม่ต้องใช้มอเตอร์

wū rǎn
污染
pollution
monlaphít
มลพิษ

wū rǎn wù
污染物
contaminants
kaan ponpɯ̂ an
การปนเปื้อน

wú rǎo dòng
无扰动
bumpless
mâi krathóp
ไม่กระทบ

wúróngsīduànlùqì
无熔丝断路器
no fuse breaker
brèekkə̂ə bɛ̀ɛp mâimii fiw
เบรคเกอร์แบบไม่มีฟิวส์

wúrúbiànzhóuchéng
无蠕变轴承
anti-creep bearing
talàplûukpɯɯn pɔ̂ŋkan kaan khlɯ̂ anthîi
ตลับลูกปืนป้องกันการเคลื่อนที่

wù shūchū
误输出
incorrect output
áwphút mâithùuktɔ̂ŋ
เอาท์พุทไม่ถูกต้อง

wúxiàndiànbō
无线电波
radio wave
khlɯ̂ ɯn wítthayú
คลื่นวิทยุ

wúxiàndiàn zào shēng lǜbōqì
无线电噪声滤波器
radio noise filter
tua krɔɔŋ khlɯ̂ ɯn rópkuan wítthayú
ตัวกรองคลื่นรบกวนวิทยุ

wú xié yì zhí xíngjìlù
无协议执行记录
No protocol execution log
mâimii banthɯ́ k kaan damnəənkaan prootookhɔn
ไม่มีบันทึกการดำเนินการโปรโตคอล

wúxū hànjiē 、 bāo píhénǐngjǐnluó shuān
无需焊接、剥皮和拧紧螺栓
no soldering
mâimii kaan bàtkrii
ไม่มีการบัดกรี

xià chéndiànyā
下沉电压
voltage drop
rɛɛŋdanfaifáa tòk
แรงดันไฟฟ้าตก

xià chōng
下冲
undershoot
tàmkwàa pâwmǎai
ต่ำกว่าเป้าหมาย

xiá fèng bǎn
狭缝板
slit plate
phɛ̀n nɛɛwyaaw
แผ่นแนวยาว

xià jiàngshí jiān
下降时间
fall time
weelaa tòk
เวลาตก

xià lā càidān
下拉菜单

drop-down menu
pull-down menu

meenuu drɔ̀pdaaw
เมนูดรอปดาวน์
yɛ̂ɛk ɔ̀ɔkcàak meenuu
แยกออกจากเมนู

xià lā liè biǎo
下拉列表
pull-down list
raaikaan bɛ̀ɛp dɯŋ
รายการแบบดึง

xiàluòshíyàn
下落实验
dropping test
thótsɔ̀ɔp kaan tòk
ทดสอบการตก

xiànbōlǜbōqì
陷波滤波器
notch filter
tua krɔɔŋ nɔ́ɔt
ตัวกรองนอทช์

xiànchǎng wǎng luò
现场网络
field network
khrɯakhàai fiw
เครือข่ายฟิลด์

xiān dǎokāi guān
先导开关
lead switch
sawít nam
สวิตช์นำ

xiàndìng fǎnshè xíng
限定反射型
definite-reflective
kaan sathɔ́ɔn yàaŋ chátceen
การสะท้อนอย่างชัดเจน

xiàngdǎoshì
向导式
wizard style
rûupbɛ̀ɛp tuachûai
รูปแบบตัวช่วย

xiāngduìmǎn kèdùdējīngdù
相对满刻度的精度
accuracy to full-scale
khwaammɛ̂nyam tɔ̀ɔ khanàat tem àttraasùan
ความแม่นยำต่อขนาดเต็มอัตราส่วน

xiàngduìwèizhì jiǎncè
相对位置检测
relative position detection
kaan trùat hǎatamnɛ̀ŋ thîi kìawkhɔ̂ŋ
การตรวจหาตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

xiāng hù gānrǎo
相互干扰
interference
kaan rópkwuan
การรบกวน

xiāng hù gānrǎo fáng zhǐ
相互干扰防止
mutual interference prevention
kaan pɔ̂ŋkan kaan rópkwuan sɯ̂ ŋkan lɛ́ kan
การป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกัน

xiàng mù lán
项目栏
project field
khɔ̀ɔpkhàai khrooŋkaan
ขอบข่ายโครงการ

xiàng mùmíng
项目名
project name/project
chɯ̂ ɯ khrooŋkaan/khrooŋkaan
ชื่อโครงการ/โครงการ

xiàng píchuí
橡皮锤
rubber hammer
khɔ́ɔnyaaŋ
ค้อนยาง

xiàng sù
像素
pixels
phíksêw
พิกเซล

xiàngwèi bǔcháng
相位补偿
Phase compensation
kaan chótchəəi féet
การชดเชยเฟส

xiàngwèi jiǎncèduānzǐ
相位检测端子
phase detection terminal
thəəminɔ̂n kaan trùat-hǎa féet
เทอร์มินอลการตรวจหาเฟส

xiàngwèi jiǎncèqì
相位检测器
phase detector
tua trùat-hǎa féet
ตัวตรวจหาเฟส

xiàngwèi jiǎo
相位角
phase angle
mum féet
มุมเฟส

xiàngwèi kòng zhì fāng shì
相位控制方式
phase control (method)
khûapkhum féet (wíthiikaan)
ควบคุมเฟส (วิธีการ)

xiàngwèi wù chā jiǎncè
相位误差检测
position error detection
kaan trùatphóp tamnɛ̀ŋ phìtphlâat
การตรวจพบตำแหน่งผิดพลาด

xiáng xì chūcuòdài mǎ
详细出错代码
detail error code
ráhàt raai-la-ìat khwaam phìtphâat
รหัสรายละเอียดความผิดพลาด

xiǎng yìng
响应
response
tɔ̀ɔpsanɔ̌ɔŋ
ตอบสนอง

xiǎng yìng dài mǎ
响应代码
response code
ráhàt kaan tɔ̀ɔpsanɔ̌ɔŋ
รหัสการตอบสนอง

xiǎng yìng shí jiān
响应时间
response time
weelaa kaan tɔ̀ɔpsanɔ̌ɔŋ
เวลาการตอบสนอง

responsibility
khwaam rápphìtchɔ̂ɔp
ความรับผิดชอบ

xiǎng yìng zhǐ dìng
响应指定
response specification
khɔ̂ɔ kamnòt kaan tɔ̀ɔpsanɔ̌ɔŋ
ข้อกำหนดการตอบสนอง

xiàngzhēng biāo zhì
象征标志
symbol mark
khrɯ̂ aŋmǎai sǎnyalák
เครื่องหมายสัญลักษณ์

xiàn huò
现货
actual goods
sǐnkháa thîithɛ́ɛcin
สินค้าที่แท้จริง

xiàn huò diào chá
现货调查
actual goods inspection
kaan trùatsɔ̀ɔp sǐnkháa thîithɛ́ɛcin
การตรวจสอบสินค้าที่แท้จริง

xiān jìn cítōng shǐ liàng kòng zhì
先进磁通矢量控制
advanced flux vector control
kaan khûapkhum wéktə̂əflák khân sǔuŋ
การควบคุมเวคเตอร์ฟลักซ์ขั้นสูง

xiān jìn jiǎnzhènkòng zhì
先进减振控制
advanced vibration suppression control
kaan khûapkhum kaan rót rɛɛŋ sànsathɯan khân sǔuŋ
การควบคุมการลดแรงสั่นสะเทือนขั้นสูง

xiàn jìnS qǔxiàn jiā jiǎnsù
先进S曲线加减速
advanced S-pattern acceleration/deceleration
kaan rêŋkhwaamrew / lótkhwaamrew pen rûupbɛ̀ɛp éet khânsǔuŋ
การเร่งความเร็ว/ลดความเร็วเป็นรูปแบบ S ขั้นสูง

xiànkuān
线宽
line width
khwaamkwâaŋ sǎai
ความกว้างสาย

xiànlù
线路
line
sên
เส้น

xiànlùjiāncè
线路监测
line monitor
trùatsɔ̀ɔp sǎai
ตรวจสอบสาย

xiànlù zào shēng
线路噪声
line noise
khlɯ̂ ɯn rópkuan sǎai
คลื่นรบกวนสาย

xiànquān
线圈
coil
khòtlûat
ขดลวด

xiànshàng
线上
online
ɔɔn-laai
ออนไลน์

xiǎn shì
显示
display
kaan sadɛɛŋphǒn
การแสดงผล

xiǎn shìchūcuò
显示出错
error display
sadɛɛŋ khwaam phìtphlâat
แสดงความผิดพลาด

xiǎn shì qì
显示器
display
kaan sadɛɛŋphǒn
การแสดงผล

xiǎn shì zhuāngzhì
显示装置
display device
ùppakɔɔn sadɛɛŋphǒn
อุปกรณ์แสดงผล

xiàn shù
线束
bundle wire
chút sǎaifai
ชุดสายไฟ

harness
sǎai khûapkhum
สายควบคุม

xiàn shù
线数
number of lines
camnuan sǎai
จำนวนสาย

xiànsùdù
线速度
line speed
khwaamrew sǎai
ความเร็วสาย

xiàn wèikāi guān
限位开关
limit switch
limìt sawít
ลิมิตสวิทช์

xiàn wèixìnhào
限位信号
limit signal
sǎnyaan limìt
สัญญาณลิมิต

xiàn wèixìnhào kòng zhìqiē huàn xìnhào
限位信号控制切换信号
limit signal control switching signal
camkàt sǎnyaan kaan salàp kaan khûapkhum
จำกัดสัญญาณการสลับการควบคุม

xiànxìng
线性
linearity
khwaampen sêntroŋ
ความเป็นเส้นตรง

xiànxíng
线形
line type
chanít féet khɔ̌ɔŋ fai
ชนิดเฟสของไฟ

chanít sǎai
ชนิดสาย

xiànxíng
线型
line type
chanít féet khɔ̌ɔŋ fai
ชนิดเฟสของไฟ

chanít sǎai
ชนิดสาย

xiànxìngbiānmǎqì
线性编码器
linear encoder
linìa-enkhóotdə̂ə, enkhóotdə̂ə càp kaan khlɯ̂ anthîi nɛɛwrâap
ลิเนียร์เอ็นโคเดอร์, เอ็นโคเดอร์จับการเคลื่อนที่แนวราบ

xiànxìngbiāodù
线性标度
linear scale
sakew chəəŋsên
สเกลเชิงเส้น

xiànxìng chā bǔ
线性插补
linear interpolation method
wíthii kaan pramaan khâa chûaŋ bɛ̀ɛp sêntroŋ
วิธีการประมาณค่าช่วงแบบเส้นตรง

xiànxìngdiànyā
线性电压
linear voltage
rɛɛŋdanfaifáa chəəŋsên
แรงดันไฟฟ้าเชิงเส้น

xiànxìng gǎn yìngmǎdá
线性感应马达
linear inductive motor
mɔɔtə̂ə nìawnam khlɯ̂ anthîi nɛɛwrâap
มอเตอร์เหนี่ยวนำเคลื่อนที่แนวราบ

xiànxìng huà
线性化
linearize
kaan thamhâi pen chəəŋsên
การทำให้เป็นเชิงเส้น

xiànxìngjì shù qì
线性计数器
linear counter
kaan náp chəəŋsêntroŋ
การนับเชิงเส้นตรง

xiànxìngmǎdá
线性马达
linear motor
mɔɔtə̂ə chəəŋsên
มอเตอร์เชิงเส้น

xiànxìng mài chōng mǎdá
线性脉冲马达
linear pulse motor
mɔɔtə̂ə phán chəəŋsên
มอเตอร์พัลส์เชิงเส้น

xiànxìngsìfúmǎdá
线性伺服马达
linear servo motor
səəwoo mɔɔtə̂ə khlɯ̂ anthîi nɛɛwrâap
เซอร์โวมอเตอร์เคลื่อนที่แนวราบ

xiànxìngtóngbùmǎdá
线性同步马达
linear synchronous motor
mâidâai kaan sinkhroo chəəŋsên
มอเตอร์การซินโครเชิงเส้น

xiànxìngzhèndòngmǎdá
线性振动马达
linear vibration motor
mɔɔtə̂ə sànsathɯan chəəŋsên
มอเตอร์สั่นสะเทือนเชิงเส้น

xiànxìng zhíliú mǎdá
线性直流马达
linear DC motor
mɔɔtə̂ə dii-sii chəəŋsên
มอเตอร์ DC เชิงเส้น

xiàn zàisuǒzài dì
现在所在地
current location
sathǎanthîi pàtcuban
สถานที่ปัจจุบัน

xiàn zàiwèizhì
现在位置
current position
tamnɛ̀ŋ pàtcuban
ตำแหน่งปัจจุบัน

xiàn zàizhí
现在值
present value (PV)
khâa pàtcuban
ค่าปัจจุบัน (PV)

xiàn zào shēng lǜbōqì
线噪声滤波器
line noise filter
tua krɔɔŋ khlɯ̂ ɯn rópkuan sǎai
ตัวกรองคลื่นรบกวนสาย

xiàn zhìshèbèi xìng shè dìng
限制设备性设定
restrictive setting for device
kaan tâŋkhâa sɯ̂ ŋ thùukcamkàt sǎmràp ùppakɔɔn
การตั้งค่าซึ่งถูกจำกัดสำหรับอุปกรณ์

xiǎogōnglǜjìdiànqì
小功率继电器
minipower relay
riilee kamlaŋ tàm
รีเลย์กำลังต่ำ

xiāo hào diànliàng
消耗电量
power consumption
phalaŋŋaan faifáa thîichái
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้

xiāo hào diàn liú
消耗电流
current consumption
krasɛ̌ɛfai thîichái
กระแสไฟที่ใช้

xiāolíngxìtǒng
消零系统
zero-suppress system
rábòp siirôosápphréet
ระบบซีโร่ซัพเพรส

xiàolǜ
效率
efficiency
mii prasìtthiphǒn
มีประสิทธิผล

xiāoshòu
销售
sales
lót raakhaa
ลดราคา

xiāozhēnxíng chātóu
销针型插头
post head
hǔasǎw
หัวเสา

xiàshì tú
下视图
bottom view
mummɔɔŋ dâanlâaŋ
มุมมองด้านล่าง

xià sǐdiǎn
下死点
bottom-dead-center
cùt sǔunklaaŋ tàmsùt
จุดศูนย์กลางต่ำสุด

xià xiàn
下限
lower limit/bottom limit
khìitcamkàt tàmsùt / khìitcamkàt lâaŋsùt
ขีดจำกัดต่ำสุด/ขีดจำกัดล่างสุด

xià xiànxíngchéngfànwéi
下限行程范围
lower stroke limit
khìitcamkàt sênlâaŋsùt
ขีดจำกัดเส้นล่างสุด

xià xiànxíngchéngfànwéikāi guān
下限行程范围开关
lower limit switch
sawít khìitcamkàt tàmsùt
สวิตช์ขีดจำกัดต่ำสุด

xià yì
下溢
underflow
kaan lǎi cháakəənpai
การไหลช้าเกินไป

xiàzǎi
下载
download
daawlòot
ดาวน์โหลด

xǐchuáng
铣 床
milling machine
khrɯ̂ aŋkàt
เครื่องกัด

xié dìng
协定
protocol
prootookhɔn
โปรโตคอล

xié dù
斜度
taper
thamhâi khɛ̂ɛp loŋ
ทำให้แคบลง

xié dùchuān kǒng
斜度穿孔
slope pierce
phǒnkrathóp càak khwaamlâat-iaŋ
ผลกระทบจากความลาดเอียง

xiè fàngdiànzǔ
泄放电阻
bleeder resistance
kaan pɔ̂ŋkan kaan sɯm
การป้องกันการซึม

xièlòu cè shì
泄漏测试
leak test
thótsɔ̀ɔp fai rûa
ทดสอบไฟรั่ว

xièlòu diàn liú
泄漏电流
leakage current
krasɛ̌ɛfaifáa rûa
กระแสไฟฟ้ารั่ว

xiě rù
写入
write
khǐan
เขียน

xiě rù bǎo hù
写入保护
write protect
pɔ̂ŋkan kaan khǐan
ป้องกันการเขียน

xiě rù bǎo hù kāi guān
写入保护开关
write protect switch
sawít pɔ̂ŋkan kaan khǐan
สวิตช์ป้องกันการเขียน

xié yì hào
协议号
Protocol No.
mǎailêek prootookhɔn
หมายเลขโปรโตคอล

xié yìmíng
协议名
Protocol name
chɯ̂ ɯ prootookhɔn
ชื่อโปรโตคอล

xié yì wèizhí xíng
协议未执行
Protocol unexecuted
mâidâai damnəənkaan prootookhɔn
ไม่ได้ดำเนินการโปรโตคอล

xié yì zhí xíngjìlù cúnchǔshù
协议执行记录存储数
Number of stored protocol execution logs
camnuan banthɯ́ k kaan damnəənkaan prootookhɔn thîi càtkèp wái
จำนวนบันทึกการดำเนินการโปรโตคอลที่จัดเก็บไว้

xié yì zhí xíngjìlù xiě rù zhǐ zhēn
协议执行记录写入指针
Protocol execution log write pointer
tuachíi kaan banthɯ́ k kaan damnəənkaan prootookhɔn
ตัวชี้การบันทึกการดำเนินการโปรโตคอล

xié yì zhí xíng wán chéng
协议执行完成
Protocol execution completion
kaan damnəənkaan prootookhɔn sètsîn
การดำเนินการโปรโตคอลเสร็จสิ้น

xié yì zhí xíng yāoqiú
协议执行要求
Protocol execution request
khamsàŋ kaan damnəənkaan prootookhɔn
คำสั่งการดำเนินการโปรโตคอล

xié yì zhí xíngzhuàngtài
协议执行状态
Protocol execution status
sathǎaná kaan damnəənkaan prootookhɔn
สถานะการดำเนินการโปรโตคอล

xié yì zhù cè shù
协议注册数
Number of registered protocols
camnuan prootookhɔn thîi loŋthabian
จำนวนโปรโตคอลที่ลงทะเบียน

xié yìzhuī jiā
协议追加
Add protocol
phə̂əm prootookhɔn
เพิ่มโปรโตคอล

xièzǎi
卸载
uninstallation
tɔ̌ɔn kaantìttâŋ
ถอนการติดตั้ง

xīn chǎn pǐn
新产品
new product
phalìttaphan mài
ผลิตภัณฑ์ใหม่

xíngchéng
行程

stroke
trip

caŋwà
จังหวะ
chûaŋ khwaam yaaw
ช่วงความยาว
kaan dəənthaaŋ
การเดินทาง

xíngchéng bǐ
行程比
Stroke ratio
àttraasùan chûaŋ khwaam yaaw
อัตราส่วนช่วงความยาว

xíngchéng xiàn zhìfànwéi
行程限制范围
stroke limit
khìit camkàt caŋwà
ขีดจำกัดจังหวะ

xíng hào
型号
model number
mǎai-lêek rûn
หมายเลขรุ่น

xíng hào míng
型号名
model
rûn
รุ่น

xìngnéng shìyàn
性能试验
performance test
kaan thótsɔ̀ɔp prasìtthiphâap
การทดสอบประสิทธิภาพ

xīngxínglián jiē
星形连接
star connection
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ bɛ̀ɛp sataa
การเชื่อมต่อแบบสตาร์

xìnhàoliú chéng
信号流程
signal flow
kaan lǎi khɔ̌ɔŋ sǎnyaan
การไหลของสัญญาณ

xìnhàoliúcúnchǔ qì
信号流存储器
signal flow memory
nùai khwaamcam kaan lǎi khɔ̌ɔŋ sǎnyaan
หน่วยความจำการไหลของสัญญาณ

xīn mó zhù jiàn
锌模铸件
zinc die-cast
loohà̀ sǎŋkasǐi phasǒm
โลหะสังกะสีผสม

xīn piàn
芯片
chip
chíp , sèetchínsùan
ชิป, เศษชิ้นส่วน

xīn piànānzhuāng
芯片安 装
chip mounting
kaan tìttâŋ chíp
การติดตั้งชิป

xīn piàn lièwén
芯片裂纹
chip crack
sèetchínsùan thîitɛ̀ɛk ɔ̀ɔk
เศษชิ้นส่วนที่แตกออก

xīn piànzǔ
芯片组
chip set
chíp sét
ชิปเซ็ต

xìn xī
信息
information
khɔ̂ɔmuun
ข้อมูล

xìn xīmókuài
信息模块
communication module
nùai khɔ̂ɔmuun
หน่วยข้อมูล

xì shù
系数

coefficient
modulus

khâasǎmprasìt
ค่าสัมประสิทธิ์
moodulát́
โมดูลัส

xìtǒng
系统
system
rábòp
ระบบ

xìtǒng bǎo hù
系统保护
system protection
kaan pɔ̂ŋkan rábòp
การป้องกันระบบ

xìtǒng bǎo hù kāi guān
系统保护开关
system protect switch
sawít pɔ̂ŋkan rábòp
สวิตช์ป้องกันระบบ

xìtǒngdà guī mójíchéng diànlù
系统大规模集成电路
system LSI
ɛɛw-éet-ai rábòp
LSI ระบบ

xìtǒng gòu chéngshèbèi
系统构成设备
system configuration device
ùppakɔɔn kamnòtkhâa rábòp
อุปกรณ์กำหนดค่าระบบ

xìtǒngguǎnlǐ
系统管理
system management
kaan bɔɔrihǎancàtkaan rábòp
การบริหารจัดการระบบ

xìtǒngguǎnlǐmókuài
系统管理模块
system control module
moodun kaan khûapkhum rábòp
โมดูลการควบคุมระบบ

xìtǒngguǎnlǐyuán
系统管理员
system manager
phûu bɔɔrihǎancàtkaan rábòp
ผู้บริหารจัดการระบบ

xìtǒng guī gé shū
系统规格书
system specification
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ rábòp
ข้อมูลจำเพาะระบบ

xìtǒnggùzhàng
系统故障
system down
rábòp sǐa
ระบบเสีย

xìtǒnghuánjìng
系统环境
system environment
sìŋwɛ̂ɛtlɔ́ɔm rábòp
สิ่งแวดล้อมระบบ

xìtǒngjiān shì qì
系统监视器
system monitor
trùatsɔ̀ɔp rábòp
ตรวจสอบระบบ

xìtǒng nèicún
系统内存
system memory
nùai khwaamcam rábòp
หน่วยความจำระบบ

xìtǒng pèizhì
系统配置
system configuration
kaan kamnòtkhâa rábòp
การกำหนดค่าระบบ

xìtǒngqǐdòng
系统启动
system start-up
rə̂əm thamŋaan rábòp
เริ่มทำงานระบบ

xìtǒng qiē huàn
系统切换
system switching
kaan salàp rábòp
การสลับระบบ

xìtǒngqū
系统区
restricted system area/system area
phɯ́ ɯnthîi rábòp tɔ̂ŋhâam
พื้นที่ระบบต้องห้าม/พื้นที่ระบบ

xìtǒng shè jì
系统设计
system design
kaan ɔ̀ɔkbɛ̀ɛp rábòp
การออกแบบระบบ

xìtǒng shè jìdiànlù shì lì
系统设计电路示例
system design circuit example
tuayàaŋ woŋcɔɔn kaan ɔ̀ɔkbɛ̀ɛp rábòp
ตัวอย่างวงจรการออกแบบระบบ

xìtǒng shù jù
系统数据
system data
khɔ̂ɔmuun rábòp
ข้อมูลระบบ

xìtǒngtú
系统图
system diagram
dai-a-krɛm rábòp
ไดอะแกรมระบบ

xìtǒng xìn xīqū
系统信息区
system information area
phɯ́ ɯnthîi khɔ̂ɔmuun rábòp
พื้นที่ข้อมูลระบบ

xìtǒngzhěng tǐ
系统整体
entire system
tháŋ rábòp
ทั้งระบบ

xìtǒngzhōng duàn zhǐ zhēn
系统中断指针
system interrupt pointer
tuabòŋchíi sìŋrópkuan rábòp
ตัวบ่งชี้สิ่งรบกวนระบบ

xiū lǐ
修理
repair
sɔ̂msɛɛm
ซ่อมแซม

xīzhuó
吸着
suction
kaan dùut
การดูด

xīzhuó quèrèn
吸着确认
confirmation of suction
kaan yɯɯnyan kaandùut
การยืนยันการดูด

xuǎnjiàn dān yuánlián jiē qì
选件单元连接器
option module connector
ùppakɔɔn sə̌əm khɔnnéktə̂ə moodun
อุปกรณ์เสริมคอนเนคเตอร์โมดูล

xuǎn pèi jiàn
选配件

option
optional item

ùppakɔɔn sə̌əm
อุปกรณ์เสริม, ตัวเลือก
raaikaan ùppakɔɔn sə̌əm
รายการอุปกรณ์เสริม

xuǎn pèi jiàn bǎo hù gài
选配件保护盖
option protective cover
ùppakɔɔn sə̌əm fǎapìt pɔ̂ŋkan
อุปกรณ์เสริมฝาปิดป้องกัน

xuǎn pèi jiàn chācáo
选配件插槽
option slot
salɔ́t ùppakɔɔn sə̌əm
สล็อตอุปกรณ์เสริม

xuǎn pèi jiànEEPROM cúnchǔ qìhé
选配件EEPROM存储器盒
option EEPROM memory cassette
talàp ùppakɔɔn sə̌əm nùaikhwaamcam éepphrɔm
ตลับอุปกรณ์เสริมหน่วยความจำ EEPROM

xuǎn pèi jiàn shūchū duānzǐzhuàngtài
选配件输出端子状态
option output terminal status
sathǎaná thəəminɔ̂n áwphút ùppakɔɔn sə̌əm
สถานะเทอร์มินอลเอาท์พุทอุปกรณ์เสริม

xuǎn pèi jiàn shū rùduānzǐzhuàngtài
选配件输入端子状态
option input terminal status
sathǎaná khɔ̌ɔŋ ùppakɔɔn sə̌əm thəəminɔ̂n inphút
สถานะของอุปกรณ์เสริมเทอร์มินอลอินพุท

xuǎntōng mài chōngshūchū
选通脉冲输出
strobe output
áwphút kaan khlɯ̂ anwǎi
เอาท์พุทการเคลื่อนไหว

xuǎntōng mài chōngxìnhào
选通脉冲信号
strobe signal
sǎnyaan kaan khlɯ̂ anwǎi
สัญญาณการเคลื่อนไหว

xuǎnxiàngcàidān
选项菜单
option menu
meenuu tualɯ̂ ak
เมนูตัวเลือก

xuǎnxiàng gōngnéng bǎn
选项功能板
option function board
ùppakɔɔn sə̌əm bɔ̀ɔt faŋchân
อุปกรณ์เสริมบอร์ดฟังก์ชั่น

xuǎnxiàng yìcháng
选项异常
option error
ùppakɔɔn sə̌əm phìtphlâat
อุปกรณ์เสริมผิดพลาด

xuǎnzé
选择
selection
kaan lɯ̂ ak
การเลือก

xuánzhuǎn
旋转
rotation
kaan mǔn
การหมุน

xuánzhuǎn biānmǎqì
旋转编码器
rotary encoder
tua thɔ̀ɔt ráhàt bɛ̀ɛp mǔn
ตัวถอดรหัสแบบหมุน

xuánzhuǎndāo jù
旋转刀具
rotary cutter
khrɯ̂ aŋtàt bɛ̀ɛp mǔn
เครื่องตัดแบบหมุน

xuánzhuǎnkāi guān
旋转开关
rotating switch
sawít bɛ̀ɛp mǔn
สวิตช์แบบหมุน

xuánzhuǎnzhǐ lìng
旋转指令
rotation instruction
khamsàŋ kaan mǔn
คำสั่งการหมุน

xǔkě
许可
Allow"́anúyâat
อนุญาต

xǔkězhèng
许可证
license
líkkhasìt
ลิขสิทธิ์

xù lièhào/ xiǎn shì bù fèn
序列号/显示部分
serial number display section
sùan sadɛɛŋ mǎailêek siirîaw
ส่วนแสดงหมายเลขซีเรียล

xù lièhào xiǎn shìbǎn
序列号显示板

serial number display
serial number plate

sadɛɛŋ mǎailêek siirîaw
แสดงหมายเลขซีเรียล
phɛ̀n mǎailêek siirîaw
แผ่นหมายเลขซีเรียล

xù lièNo.
序列No.
serial No.
mǎailêek siirîaw
หมายเลขซีเรียล

xún huánchuán sòng
循环传送
cyclic transmission
kaan sòŋkhɔ̂ɔmuun bɛ̀ɛp won
การส่งข้อมูลแบบวน

xún huánchuán sòng chù lǐ shí jiān
循环传送处理时间
cyclic transmission processing time
weelaa kaan pramuanphǒn kaan sòŋkhɔ̂ɔmuun bɛ̀ɛp won
เวลาการประมวลผลการส่งข้อมูลแบบวน

xún huánchuán sòngtóngbùzhōng duàn
循环传送同步中断
cyclic transmission synchronous interrupt
rópkuan kaan siŋkhroo kaan sòŋkhɔ̂ɔmuun bɛ̀ɛp won
รบกวนการซิงโครการส่งข้อมูลแบบวน

xún huánchuán sòngzhōuqī
循环传送周期
cyclic transmission cycle
wátthacàk kaan sòŋkhɔ̂ɔmuun bɛ̀ɛp won
วัฏจักรการส่งข้อมูลแบบวน

xún huánféng
循环缝
cycle sewing
kaan yép bɛ̀ɛp bancòp
การเย็บแบบบรรจบ

xún huán shù jù
循环数据
cyclic data
khɔ̂ɔmuun bɛ̀ɛp won
ข้อมูลแบบวน

xún huántōng xìn
循环通信
cyclic communication
kaan sɯ̀ ɯsǎan bɛ̀ɛp won
การสื่อสารแบบวน

xūnǐ
虚拟
dummy
tua lɔ̂ɔ
ตัวล่อ

xūnǐ CPU mókuài
虚拟CPU模块
virtual CPU module
moodun sii-phii-yuu samɯ̌ anciŋ
โมดูล CPU เสมือนจริง

xūnǐzhuāngzhì
虚拟装置
dummy device
ùppakɔɔn lɔ̂ɔ
อุปกรณ์ล่อ

xúnjià
询价
inquiry
khamthǎam
คำถาม

xùn xī
讯息
message
khɔ̂ɔkhwaam
ข้อความ

xùn xībiāoqiān
讯息标签
message tag
thɛ̀k khɔ̂ɔkhwaam
แท็กข้อความ

xūxiàn
虚线
dashed line
sênphrà
เส้นประ

yā chū xíng cái
压出型材
extrudate
kaan àtkhɯ̂ nrûup
การอัดขึ้นรูป

yā jiē
压接
pressure welding
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ dûai rɛɛŋdan
การเชื่อมด้วยแรงดัน

yā jiē duānzǐ táishìpèi qì
压接端子台适配器
IDC terminal block adapter
adɛ́ptə̂ə blɔ́k thəəminɔ̂n
อะแดปเตอร์บล็อกเทอร์มินอล IDC

yā jiē gōngjù
压接工具
IDC tool
khrɯ̂ aŋmɯɯ ai-dii-sii
เครื่องมือ IDC

yā jiēshì bàngzhuàng duānzǐ pái
压接式棒状端子排
spring clamp terminal block
blɔ́k thəəminɔ̂n nìip sapriŋ
บล็อคเทอร์มินอลหนีบสปริง

yā jiē xíng chātóu
压接型插头
solderless plug
plák bɛ̀ɛp mâitɔ̂ŋ bàtkrii
ปลั๊กแบบไม่ต้องบัดกรี

yā jiē xínglián jiē qì
压接型连接器
insulation displacement connector
khɔnnéktə̂ə bɛ̀ɛp mâimii chanǔan
คอนเนคเตอร์แบบไม่มีฉนวน

yālì
压力
stress
khwaamkhén
ความเค้น

yālìchuángǎn qì
压力传感器
pressure sensor
sensə̂ə khwaamdan
เซ็นเซอร์ความดัน

yālìjì
压力计
pressure gauge
mâatwát khwaamdan
มาตรวัดความดัน

yālì kāi guān
压力开关
pressure switch
sawít khwaamdan
สวิตช์ความดัน

yālìkǒng
压力孔
pressure port
phɔ̀ɔt khwaamdan
พอร์ทความดัน

yālìkòng zhì
压力控制
pressure control
tua khûapkhum khwaamdan
ตัวควบคุมความดัน

yāmó
压模
mold
mɛ̂ɛphim
แม่พิมพ์

yán chángsǎo miáo shí jiān
延长扫描时间
extended scan time
weelaa sakɛɛn thîi khayǎaǐ
เวลาสแกนที่ขยาย

yánchí
延迟
delay
lâacháa
ล่าช้า

yánchíshí jiān
延迟时间

delay Time
off-delay time

weelaa thîi lâacháa
เวลาที่ล่าช้า
weelaa nùaŋ kaan pìt
เวลาหน่วงการปิด

yàng pǐn
样品
specimen
tuayàaŋ
ตัวอย่าง

yàng pǐnzuò chéng
样品做成
sample making
kaan tham khrɯ̂ aŋmǎai tuayàaŋ
การทำเครื่องหมายตัวอย่าง

yǎngqì
氧气
oxygen gas
káat ɔ́ksiceen
ก๊าซออกซิเจน

yàng shì
样式
model
rûn
รุ่น

yán mó
研磨
grinding
kaan khàt
การขัด

yán mójī
研磨机
muller
phaachaná
ภาชนะ

yǎn mó ROM
掩膜ROM
masked ROM
rɔm thîi thùuk phraaŋ
ROM ที่ถูกพราง

yàn shōu
验收
acceptance test
kaan thótsɔ̀ɔp phɯ̂ a yɔɔmráp
การทดสอบเพื่อยอมรับ

yáo cè
遥测
telemeter
khrɯ̂ aŋwát rayáthaaŋ klai
เครื่องวัดระยะทางไกล

yáo kòng shè dìngxiāng
遥控设定箱
remote setting box
klɔ̀ŋ kaan tâŋkhâa ráyáklai
กล่องการตั้งค่าระยะไกล

yào lǐng
要领
manners
rûupbɛ̀ɛp
รูปแบบ

yàqì
氩气
argon gas
káat aakɔ̂ɔn
ก๊าซอาร์กอน

yā wén
压纹
emboss
salàk laai-nuun
สลักลายนูน

yāzhuāng
压 装
crimping
kaan bìip khâw dûaikan
การบีบเข้าด้วยกัน

yāzhuāng duānzǐ
压装端子
solderless terminal
thəəminɔ̂n mâitɔ̂ŋ bàtkrii
เทอร์มินอลไม่ต้องบัดกรี

yāzhuāng gōngjù
压装工具
crimping tool
khrɯ̂ aŋmɯɯ bìip
เครื่องมือบีบ

yāzhuānglèi xíng
压装类型
crimping type
chanít kaanbìip
ชนิดการบีบ

yāzhuāng xínglián jiē qì
压装型连接器
crimping type connector
khɔnnéktə̂ə chanít bìip
คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ

yèjīng
液晶
liquid crystal
khrítsatân lěew
คริสตัลเหลว

yèjīngjiān shì qì
液晶监视器
LCD monitor
cɔɔ ɛɛw-sii-dee
จอ LCD

yètǐzhǒnglèi
液体种类
fluid types
chanít khɔ̌ɔŋlěeu
ชนิดของเหลว

yī bān biǎoxiàn
一般表现
normal representation
kaan thɛɛn bɛ̀ɛp thammadaa
การแทนแบบธรรมดา

yī bān gōngzhòng xiànlù
一般公众线路
general public line
sǎaisǎnyaan rûam thûapai
สายสัญญาณร่วมทั่วไป

yī bān xíng shìzàoyīn
一般形式噪音
normal mode noise
khlɯ̂ ɯn rópkuan mòot thammadaa
คลื่นรบกวนโหมดธรรมดา

yī bān yuǎnchéngI/O mókuài
一般远程I/O模块
standard remote I/O module
moodun ai/oo ráyáklai mâattathǎan
โมดูล I/O ระยะไกลมาตรฐาน

yíbiǎojìdiànqì
仪表继电器
meter relay
riilee mâatwát
รีเลย์มาตรวัด

yíbiǎo pán
仪表盘
meter panel
phɛ̌ɛŋ mâatwát
แผงมาตรวัด

yíbiǎozhǒnglèi
仪表种类
meter type
chanít mâatwát
ชนิดมาตรวัด

yìcháng
异常
error
khwaam phìtphlâat
ความผิดพลาด

yìchángchù lǐ
异常处理
error processing
kaan pramuanphǒn khwaam phìtphlâat
การประมวลผลความผิดพลาด

yìcháng dòng zuò
异常动作
faulty operation
kaan thamŋaan phìtphlâat
การทำงานผิดพลาด

yìcháng jiǎncè
异常检测
error detection
kaan trùathǎa khwaam phìtphlâat
การตรวจหาความผิดพลาด

yìchángnèi róng
异常内容
error definition
raai-la-ìat khwaam phìtphlâat
รายละเอียดความผิดพลาด

yìchángwèizhì
异常位置
faulty area
bɔɔriween thîi phìtphlâat
บริเวณที่ผิดพลาด

yìchángxiǎng yìng
异常响应
abnormal response
kaan tɔ̀ɔpsanɔ̌ɔŋ mâi pàkkatì
การตอบสนองไม่ปกติ

yìchángzhuàngtài
异常状态
error status
sathǎaná khwaam phìtphlâat
สถานะความผิดพลาด

yì chū
溢出
overflow
kaan lǎirew kəənpai
การไหลเร็วเกินไป

yī chù jíchéng
一触即成
one touch
sǎmphàt khráŋdiaw
สัมผัสครั้งเดียว

yídòng zhǐ lìng
移动指令
shift instruction
khamnɛ́namkaan khlɯ̂ anyáai
คำแนะนำการเคลื่อนย้าย

yí duìduō lián jiē
1对多连接
multi-channel connection
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔɔ lǎai chɔ̂ŋthaaŋ
การเชื่อมต่อหลายช่องทาง

yī lǎn
一览
list
raaikaan
รายการ

yìmǎ
译码
decode
thɔ̀ɔt ráhàt
ถอดรหัส

yǐndǎo
引导
boot
búut
บู๊ท

yǐndǎo dòng zuò
引导动作
boot operation
kaan damnəənkaan búut
การดำเนินการบู๊ท

yǐndǎo jīguāng
引导激光
guide laser
leesə̂ə nam
เลเซอร์นำ

yǐndǎowén jiàn
引导文件
boot file
faai kaan búut
ไฟล์การบู๊ท

yǐndǎo xiàn
引导线
guide line
sên nam
เส้นนำ

yǐndǎo xuǎnxiàng
引导选项
boot option
tualɯ̂ ak kaan búut
ตัวเลือกการบู๊ท

yǐndǎoyùn xíng
引导运行
boot operation
kaan damnəənkaan búut
การดำเนินการบู๊ท

yǐn fā chù fā
引发触发
triggered
rə̂əm kaan thamŋaan lɛ́ɛw
เริ่มการทำงานแล้ว

yìngbiànlíng mǐn diànzǔqì
应变灵敏电阻器
stain sensitive resistor
tua tâanthaan khwaamwai tɔ̀ɔ khwaamkhrîat
ตัวต้านทานความไวต่อความเครียด

yìngbiànyí
应变仪
strain gauge
kee wát khwaamkhrîat
เกจ์วัดความเครียด

yìngdá shì bù jìn mǎdá
应答式步进马达
responding stepping motor
kaan tɔ̀ɔpsanɔ̌ɔŋ mɔɔtə̂ə bɛ̀ɛp pen khânkhân
การตอบสนองมอเตอร์แบบเป็นขั้นๆ

yīngdá xìnhào
应答信号
answerback signal
sǎnyaan tɔ̀ɔpklàp
สัญญาณตอบกลับ

yíngguāng dēng
荧光灯
fluorescent
fluu-oo-réetsén
ฟลูโอเรสเซนต์

yìngjiàn bǎnběn
硬件版本
hardware version
wəəchân háatwɛɛ
เวอร์ชั่นฮาร์ดแวร์

yìngjiàncè shì
硬件测试
hardware test
thótsɔ̀ɔp háatwɛɛ
ทดสอบฮาร์ดแวร์

yìngjiàngùzhàng
硬件故障
hardware failure
háatwɛɛ lómlěew
ฮาร์ดแวร์ล้มเหลว

yìngjiàn kāi guān
硬件开关
hardware switch
sawít háatwɛɛ
สวิตช์ฮาร์ดแวร์

yìngjiàn kāi guānxíngchéng xiàn zhìfànwéi
硬件开关行程限制范围
hardware stroke limit
ráyá khɔ̀ɔpkhèet khɔ̌ɔŋ háatwɛɛ
ระยะขอบเขตของฮาร์ดแวร์

yìngjiàn shè jì
硬件设计
hardware design
kaan ɔ̀ɔkbɛ̀ɛp háatwɛɛ
การออกแบบฮาร์ดแวร์

yìngjiàn xìn xī
硬件信息
hardware information
khɔ̂ɔmuun háatwɛɛ
ข้อมูลฮาร์ดแวร์

yìngjiànyìcháng
硬件异常
hardware failure
háatwɛɛ lómlěew
ฮาร์ดแวร์ล้มเหลว

yìngjí cuòshī
应急措施
emergent measures
kaan wátphǒn nai pàtcuban
การวัดผลในปัจจุบัน

yìng jiē xiàn
硬接线
hard-wired
chɯ̂ amtɔ̀ɔ dûai sǎaifai
เชื่อมต่อด้วยสายไฟ

yìng jiē xiàn luó jí
硬接线逻辑
hard-wired logic
rûupbɛ̀ɛp kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ dûai sǎaifai
รูปแบบการเชื่อมต่อด้วยสายไฟ

yìngjí kāi guān
应急开关
deadman switch
sawít rə̂əm kaan thamŋaan
สวิตช์เริ่มการทำงาน

yìng kǎobèi
硬拷贝
hardcopy
sǎmnaw chabàp ciŋ
สำเนาฉบับจริง

yìng pán qūdòngmókuài
硬盘驱动模块
hard disk drive module
moodun dítdái háatdít
โมดูลดิสก์ไดร์ฟฮาร์ดดิสก์

yǐngxiàngxié qǔyuánjiàn
影像撷取元件
image pickup element
ŋɯ̂ ankhǎii kaan lɯ̂ akphâap
เงื่อนไขการเลือกภาพ

yīngyòngchéng xù
应用程序
application
kaan cháiŋaan
การใช้งาน

application program
prookrɛm kaan cháiŋaan
โปรแกรมการใช้งาน

yìngyòngfúwùqì
应用服务器
container application
sùanbancùfaai khɔ̌ɔŋ ɛ́pphlikheechân
ส่วนบรรจุไฟล์ของแอพพลิเคชั่น

yīn liàng
音量
volume
camnuan
จำนวน

yǐn rù
引入
import
namkhâw
นำเข้า

yìn shuādiànlù
印刷电路
pattern
rûupbɛ̀ɛp
รูปแบบ

yìn shuādiànlù bǎn
印刷电路板
substrate
khâa tâŋtôn
ค่าตั้งต้น

yìn shuāxiànlù bǎn
印刷线路板
printed circuit board
phɛ̀nwoŋcɔɔnfaifáa
แผ่นวงจรไฟฟ้า

yīn tèwǎng
因特网
internet
intəənèt
อินเตอร์เน็ต

yīn tèwǎngfúwùtígòngshāng
因特网服务提供商
internet service provider
phûuhâibɔɔrikaan intəənèt
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

yīn tèwǎnglián jiē fúwù
因特网连接服务
internet connection service
bɔɔrikaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ intəənèt
บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

yǐn xiàn
引线
lead wire
sǎai nam
สายนำ

yǐn xiànlián jiē qì
引线连接器
lead connector
khonnéktə̂ə nam
คอนเนคเตอร์นำ

yǐshuā xīn
已刷新
refresh execution
kaan damnəənkaan riifréet
การดำเนินการรีเฟรช

yǐ tài wǎng
以太网
Ethernet
iithəənèt
อีเธอร์เน็ต

yí wèi
移位
shift
khlɯ̂ anyáai
เคลื่อนย้าย

khɯ̂ anyáai
เคลื่อนย้าย

yí wèi mǎ
移位码
shift code
ráhàt kaan khlɯ̂ anyáai
รหัสการเคลื่อนย้าย

yī zìluósī qǐ zǐ ( yī zìluósīdāo)
一字螺丝起子(一字螺丝刀)
flat-blade driver
khǎikhuaŋ baibɛɛn
ไขควงใบแบน

yònghù
用户
user
phûuchái
ผู้ใช้

yònghùchéng xù
用户程序
user program
prookrɛm phûuchái
โปรแกรมผู้ใช้

yònghùdìng shíshí zhōngNo.
用户定时时钟No.
user timing clock No.0
naalikaa phûuchái mǎailêek sǔun
นาฬิกาผู้ใช้หมายเลข 0

yònghùdìngyìbiāoqiān
用户定义标签
user-defined tag
thɛ̀k thîi phûuchái kamnòt
แท็กที่ผู้ใช้กำหนด

yònghù fànwéi
用户范围
user range
chûaŋ phûuchái
ช่วงผู้ใช้

yònghù fànwéishè dìngzēngyì zhí
用户范围设定增益值
User range setting gain value
kham thii dâairáp càakkaan tâŋkhâa chûaŋ phûuchái
ค่าที่ได้รับจากการตั้งค่าช่วงผู้ใช้

yònghù fànwéixiě rù yāoqiú
用户范围写入要求
User range write request
khamsàŋ kaan banthɯ́ k chûaŋ phûucháí́
คำสั่งการบันทึกช่วงผู้ใช้

yònghù fēi gōng kāi
用户非公开
closed to users
pìt sǎmràp phûuchái
ปิดสำหรับผู้ใช้

yònghù huà
用户化
customizability
sǎamâat pràptɛ̀ŋ dâai
สามารถปรับแต่งได้

yònghù huà miàn
用户画面
user-created screen
nâacɔɔ thîi phûuchái sâaŋ
หน้าจอที่ผู้ใช้สร้าง

yònghùmíngchēng
用户名称
user name
chɯ̂ ɯ phûuchái
ชื่อผู้ใช้

yònghùmíngchēngquèrèn
用户名称确认
check user name
trùatsɔ̀ɔp chɯ̂ ɯ phûuchái
ตรวจสอบชื่อผู้ใช้

yònghùmíngchēngshū rùbù fèn
用户名称输入部分
user name entry field
chɔ̂ŋ sài chɯ̂ ɯ phûuchái
ช่องใส่ชื่อผู้ใช้

yònghùmíngchēngwèishū rù quèrèn
用户名称未输入确认
check user name entry
trùatsɔ̀ɔp kaan sài chɯ̂ ɯ phûuchái
ตรวจสอบการใส่ชื่อผู้ใช้

yònghù qiē huàn
用户切换
user switching
kaan salàp phûuchái
การสลับผู้ใช้

yònghù shèzhì qū
用户设置区
user setting area
phɯ́ ɯnthîi kaan tâŋkhâa khɔ̌ɔŋ phûuchái
พื้นที่การตั้งค่าของผู้ใช้

yònghù shèzhì xìtǒngqūyù
用户设置系统区域
user setting system area
phɯ́ ɯnthîi rábòp kaan tâŋkhâa khɔ̌ɔŋ phûuchái
พื้นที่ระบบการตั้งค่าของผู้ใช้

yònghùshǒucè
用户手册
user's manual
khûumɯɯ phûuchái
คู่มือผู้ใช้

yònghù xùn xī
用户讯息
USER MESSAGE
khɔ̂ɔkhwaam phûuchái
ข้อความผู้ใช้

yònghù xùn xī huà miàn
用户讯息画面
user message screen
nâacɔɔ khɔ̂ɔkhwaam phûuchái
หน้าจอข้อความผู้ใช้

yònghù xùn xīmìnglìng
用户讯息命令
User message instruction
khamnɛ́nam kìawkàp khɔ̂ɔkhwaam phûuchái
คำแนะนำเกี่ยวกับข้อความผู้ใช้

yònghùyòngruǎn pán
用户用软盘
user floppy disk
flɔ́ppîidít khɔ̌ɔŋ phûuchái
ฟล็อปปี้ดิสก์ของผู้ใช้

yònghù zhǐ dìng
用户指定
user-specified
phûuchái kamnòt
ผู้ใช้กำหนด

yònghù zhù cè
用户注册
user registration
kaan loŋthabian phûuchái
การลงทะเบียนผู้ใช้

yònghù zhù cèkuàngnèi róng
用户注册框内容
user registration frame contents
nɯ́ ahǎa khɔ̌ɔŋ krɔ̀ɔp kaan loŋthabian phûuchái
เนื้อหาของกรอบการลงทะเบียนผู้ใช้

yònghùzhǔn bèi wù pǐn
用户准备物品
obtained by user
dâairáp dooi phûuchái
ได้รับโดยผู้ใช้

yǒng jiǔ cí tiě
永久磁铁
permanent magnet
mɛ̂ɛlèk thǎawɔɔn
แม่เหล็กถาวร

yóu biāokǎ chǐ
游标卡尺
vernier caliper
wəənia khaalíppə̂ə
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

yóucáo
油槽
oil groove
rɔ̂ŋ námman
ร่องน้ำมัน

yóu chéng xùyù shè
由程序预设
preset by program
khâa thîi prookrɛm kamnòtwái lûaŋnâa
ค่าที่โปรแกรมกำหนดไว้ล่วงหน้า

yóucuìhuǒ
油淬火
oil quenching
námman chúpkhɛ̌ŋ
น้ำมันชุบแข็ง

yōu diǎn
优点
advantage
khɔ̂ɔdii
ข้อดี

yǒuhài wù zhì
有害物质
injurant
sǐahǎai
เสียหาย

yóu wù
油雾
oil mist
la-ɔɔŋ námman
ละอองน้ำมัน

yǒu wú zhù cè xié yì
有无注册协议
Protocol registration selection
lɯ̂ ak kaan loŋthabian prootookhɔn
เลือกการลงทะเบียนโปรโตคอล

yǒu xiàoxiàng sù
有效像素
effective pixels
khwaamla-ìat
ความละเอียด

yǒu xiào zǎi hébǐ
有效载荷比
Effective load ratio
àttraa kaanlòot thîi mɔ̀sǒm
อัตราการโหลดที่เหมาะสม

yǒu xiào zhí
有效值
effective value
khâa thîi mɔ̀sǒm
ค่าที่เหมาะสม

yǒu yuánjùzhèn
有源矩阵
active matrix
mét-thrìk kaan damnəənkaan
แมทริกซ์การดำเนินการand
lɛ́
และ

yuán

source
lɛ̀ŋ càai
แหล่งจ่าย

yuán(qì)jiàn、bùjiàn
元(器)件、部件
element
oŋprakɔ̀ɔp
องค์ประกอบ

yuán cái liào
原材料
raw material
wátthùdìp
วัตถุดิบ

yuánchǎndìzhèng míng
原产地证明
certificate for original production place
bairáp-rɔɔŋ sǎmràp sathǎanthîiphalìt dâŋdəəm
ใบรับรองสำหรับสถานที่ผลิตดั้งเดิม

yuǎnchéngcāozuò
远程操作
remote operation
kaan damnəənkaan ráyáklai
การดำเนินการระยะไกล

yuǎnchéng dēnglù
远程登录
telnet
thewnèt
เทลเน็ต

yuǎnchéng dìdiǎn
远程地点
remote location
tamnɛ̀ŋráyáklai
ตำแหน่งระยะไกล

yuǎnchéng fù wèi
远程复位
remote reset
riisét càak ráyáklai
รีเซ็ตจากระยะไกล

yuǎnchéngI/O mókuài
远程I/O模块
remote I/O module
ùppakɔɔn riimòot ai/oo
อุปกรณ์รีโมตI/O

yuǎnchéngI/O wǎng luò
远程I/O网络
remote I/O network
riimòot ai/oonétwə̀ək
รีโมตI/Oเน็ตเวอร์ค

yuǎnchéngI/O wǎng luò mó shì
远程I/O网络模式
remote I/O network mode
mòot riimòot ai/oonétwə̀ək
โหมดรีโมตI/Oเน็ตเวอร์ค

yuǎnchéngI/O zhàn
远程I/O站

remote I/O station
remote input/output station

sathǎan-nii riimòot ai/oo
สถานีรีโมตI/O
sathǎan-nii riimòot inphút áwphút
สถานี่รีโมทอินพุทเอาท์พุท

yuǎnchéng kòng zhì
远程控制
remote control
kaan khûapkhum ráyáklai
การควบคุมระยะไกล

yuǎnchéng mìmǎ
远程密码
remote password
ráhàtphàan ráyáklai
รหัสผ่านระยะไกล

yuǎnchéng mìmǎ duì xiàng mókuài xìn xī
远程密码对象模块信息
remote password target module information
riimòot páatwə̀ət duu khɔ̂ɔmuun khɔ̌ɔŋ ùppakɔɔn pâwmǎai
รีโมทพาสเวอร์ดดูข้อมูลของอุปกรณ์เป้าหมาย

yuǎnchéng mìmǎhé duì
远程密码核对
remote password check
trùatsɔ̀ɔp ráhàtphàan ráyáklai
ตรวจสอบรหัสผ่านระยะไกล

yuǎnchéng mìmǎ lěi jìcì shù
远程密码累计次数
Remote password count
camnuan ráhàtphàan ráyáklai
จำนวนรหัสผ่านระยะไกล

yuǎnchéng mókuài
远程模块
remote module
moodun ráyáklai
โมดูลระยะไกล

yuǎnchéng mó shì
远程模式
remote mode
mòot riimòot
โหมดรีโมต

yuǎnchéng PAUSE
远程PAUSE
remote PAUSE
yùt chûakhraaw càak ráyáklai
หยุดชั่วคราวจากระยะไกล

yuǎnchéng RESET
远程RESET
remote RESET
riisét càak ráyáklai
รีเซ็ตจากระยะไกล

yuǎnchéng ruǎnyuánjiànzhàn
远程软元件站
remote device station
sathǎan-nii ùppakɔɔn ráyáklai
สถานีอุปกรณ์ระยะไกล

yuǎnchéngRUN
远程RUN
remote RUN
rə̂əm thamŋaan càak ráyáklai
เริ่มทำงานจากระยะไกล

yuǎnchéngRUN/PAUSEchù diǎn
远程RUN/PAUSE触点
remote RUN/PAUSE contact
khɔnthɛ̀k rə̂əm thamŋaan/yùt chûakhraaw càak ráyáklai
คอนแท็คเริ่มทำงาน/หยุดชั่วคราวจากระยะไกล

yuǎnchéng RUN/STOP
远程RUN/STOP
remote RUN/STOP
rə̂əm thamŋaan/yùt kaan thamŋaan càak ráyáklai
เริ่มทำงาน/หยุดการทำงานจากระยะไกล

yuǎnchéngshèbèi zhàn chūshǐhuà bùzhòu
远程设备站初始化步骤
remote device station initialization procedure
khântɔɔn kaan innichîawlái riimòot diiwái sateechân
ขั้นตอนการอินิเทียลไลซ์รีโมทดีไวซ์สเตชั่น

yuǎnchéngshèbèi zhànchūshǐhuà bùzhòuzhù cè
远程设备站初始化步骤注册
Register remote device station initialization procedure
kaan loŋthabian khântɔɔn kaan innichîawlái riimòot diiwái sateechân
การลงทะเบียนขั้นตอนการอินิเทียลไลซ์รีโมทดีไวซ์สเตชั่น

yuǎnchéngshūchū
远程输出
remote output
riimòot áwphút
รีโมทเอาท์พุท

yuǎnchéngshū rù
远程输入
remote input
riimòot inphút
รีโมทอินพุท

yuǎnchéngshū rùshuā xīn qū
远程输入刷新区
remote input refresh area
phɯ́ ɯnthîi kaan riifréet riimòot inphút
พื้นที่การรีเฟรชรีโมทอินพุท

yuǎnchéngshū rùshuā xīn ruǎnyuánjiàn
远程输入刷新软元件
remote input refresh device
ùppakɔɔn sǎmràp riifréet riimòot inphút
อุปกรณ์สำหรับรีเฟรชรีโมทอินพุท

yuǎnchéngshū rù shūchū(RX,RY)
远程输入输出(RX,RY)
remote I/O (RX, RY)
riimòot ai/oo (aa-ék, aa-waai)
รีโมทI/O(RX,RY)

yuǎnchéngSTOP
远程STOP
remote STOP
kaan yùt càak ráyáklai
การหยุดจากระยะไกล

yuǎnchéngsuǒcún qīng chú
远程锁存清除
remote latch clear
láaŋ lɛ́t ráyáklai
ล้างแลตช์ระยะไกล

yuǎnchéng wǎng luò bǔchōng mó shì
远程网络补充模式
remote network additional mode
mòot phə̂əmtəəm khɔ̌ɔŋ riimòot nétwə̀ək
โหมดเพิ่มเติมของรีโมทเน็ตเวอร์ค

yuǎnchéng wǎng luò mó shì
远程网络模式
remote network mode
mòotkhɔ̌ɔŋ riimòot nétwə̀ək
โหมดของรีโมทเน็ตเวอร์ค

yuǎnchéng zhàn
远程站
remote station
sathǎan-nii ráyáklai
สถานีระยะไกล

yuǎnchéng zhàn hào
远程站号
remote station number
mǎailêek sathǎan-nii riimòot
หมายเลขสถานีรีโมท

yuǎnchéng zhàn jiù xù
远程站就绪
Remote station ready
sathǎan-nii ráyáklai phrɔ́ɔm
สถานีระยะไกลพร้อม

yuǎnchéng zhàn shù
远程站数
Remote station points
cùt sathǎan-nii ráyáklai
จุดสถานีระยะไกล

yuǎnchéngzhōng duān
远程终端
remote terminal
khûatɔ̀ɔ sǎnyaan riimòot
ขั้วต่อสัญญาณรีโมท

yuǎnchéngzhōng duānkǎ xìn xī
远程终端卡信息
remote terminal card information
khɔ̂ɔmuun khɔ̌ɔŋ riimòot thəəminɔ̂n káat
ข้อมูลของรีโมตเทอร์มินอลการ์ด

yuǎnchéngzhù cè
远程注册
remote register
kaan loŋthabian càak ráyáklai
การลงทะเบียนจากระยะไกล

yuǎnchéngzhǔ zhàn
远程主站
remote master station
sathǎan-nii máatsatə̂ə ráyáklai
สถานีมาสเตอร์ระยะไกล

yuándiǎn
原点
Home position
tamnɛ̀ŋ rə̂əmtôn
ตำแหน่งเริ่มต้น

yuándiǎndì zhǐ
原点地址
HP address/home position address
ɛtdréet ét-phii/ɛtdréet tamnɛ̀ŋ rə̂əmtôn
แอดเดรส HP/แอดเดรสตำแหน่งเริ่มต้น

yuándiǎnfù wèi
原点复位
home position return
klàpsùu tamnɛ̀ŋ rə̂əmtôn
กลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น

yuándiǎnfù wèi mó shì
原点复位模式
home position return mode
mòot klàpsùu tamnɛ̀ŋ rə̂əmtôn
โหมดกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น

yuándiǎnyídòngjùlí
原点移动距离
home position shift distance
ráyá kaan plìan tamnɛ̀ŋ rə̂əmtôn
ระยะการเปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้น

yuándiǎn zhì dòngqìtíng zhǐ
原点制动器停止
stop by the origin stopper
yùt dooi tuayùt dâŋdəəm
หยุดโดยตัวหยุดดั้งเดิม

yuándiǎn zhì dòngqìtíng zhǐshì
原点制动器停止式
stopper method
wíthii kaan tuayùt
วิธีการตัวหยุด

yuándǐngxíng
圆顶型
dome type
chanìt doom
ชนิดโดม

yuánhú
圆弧
arc
áak
อาร์ค

yuánhú chā bǔ
圆弧插补
circular interpolation
kaan pramaankhâa chûaŋwoŋklom
การประมาณค่าช่วงวงกลม

yuánjífù zǎi
源极负载
source load
lòot tônthaaŋ
โหลดต้นทาง

yuán shǐ tú
原始图
original diagram
phɛ̌ɛnphǎŋ dâŋdəəm
แผนผังดั้งเดิม

yuán shū rù
源输入
source input
inphút tônthaaŋ
อินพุทต้นทาง

yuántǒng
圆筒
barrel
kâan krabɔ̀ɔksùup
ก้านกระบอกสูบ

yuánxíng
源型
source type
chanít sɔ́ɔt
ชนิดซอร์ส

yuánxíng shūchū
源型输出
source output
áwphút bɛ̀ɛp sɔ́ɔt
เอาท์พุทแบบซอร์ส

yuánxíng shūchūjiēkǒu
源型输出接口
source I/O interface
intəəféet ai/oo tônthaaŋ
อินเทอร์เฟซ I/O ต้นทาง

yù bào jǐng
预报警
pre-alarm
sǎnyaan tɯan kɔ̀ɔn kə̀ət hèetkaan
สัญญาณเตือนก่อนเกิดเหตุการณ์

yù bèi/bǎo yǎng
预备/保养
preparation/maintenance
kaan triamkaan/ kaan bamruŋráksǎa
การเตรียมการ/การบำรุงรักษา

yù chù lǐ
预处理
preprocessing
kɔ̀ɔn kaan pramuanphǒn
ก่อนการประมวลผล

yù lǎn
预览
preview
tuayàaŋ
ตัวอย่าง

yù lǎn qū
预览区
preview area
phɯ́ ɯnthîi tuayàaŋ
พื้นที่ตัวอย่าง

yùn dòng CPU
运动CPU
Motion CPU
sii-phii-yuu khlɯ̂ anwǎi
CPU เคลื่อนไหว

yùn dòngkòng zhì
运动控制
motion control
khûapkhum kaan khlɯ̂ anwǎi
ควบคุมการเคลื่อนไหว

yùn dòngkòng zhì qì
运动控制器
motion
kaan khlɯ̂ anwǎi
การเคลื่อนไหว

Motion controller
tua khûapkhum kaan khlɯ̂ anwǎi
ตัวควบคุมการเคลื่อนไหว

yùn dòngkòng zhì qì CPU
运动控制器CPU
motion controller CPU
sii-phii-yuu tua khûapkhum kaan khlɯ̂ anwǎi
CPU ตัวควบคุมการเคลื่อนไหว

yùn dòngmókuài
运动模块
Motion module
moodun kaan khlɯ̂ anwǎi
โมดูลการเคลื่อนไหว

yùnshū
运输
transportation
kaan sòŋkhɔ̌ɔŋ
การขนส่ง

yùnshūzhù yì shì xiàng
运输注意事项
cautions regarding transportation
khɔ̂ɔráwaŋ kìawkàp kaan sòŋkhɔ̌ɔŋ
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการขนส่ง

yùn suàn chù lǐ
运算处理
operation processing
kaan pramuanphǒn kaan thamŋaan
การประมวลผลการทำงาน

yùn suàntīxíngtú
运算梯形图
operation circuit
woŋcɔɔn kaan thamŋaan
วงจรการทำงาน

yùn suànzhōuqī
运算周期
operation period
chûaŋ weelaa kaan thamŋaan
ช่วงเวลาการทำงาน

yùn xínghuánjìng wēn dù
运行环境温度
ambient temperature
unnahàphuum dooi rɔ̂ɔp
อุณหภูมิโดยรอบ

unnahàphuum hɔ̂ŋ
อุณหภูมิห้อง

yùn xíngzhuàngtài
运行状态
operating status
sathǎaná kaan thamŋaan
สถานะการทำงาน

yùn xíngzhǔn bèikāi guān
运行准备开关
operation preparation switch
sawíttriam kaan thamŋaan
สวิตช์เตรียมการทำงาน

yǔn xǔzhuàn sù
允许转速
Allowable speed
khwaamrew thîi anúyâat
ความเร็วที่อนุญาต

yùn yíngshāng
运营商
carrier
phaahà
พาหะ

yùn zhuǎn
运转
operating
kaan thamŋaan
การทำงาน

yùn zhuǎn lǜ
运转率
operating ratio
àttraa kaan thamŋaan
อัตราการทำงาน

yùn zhuǎnshí jiān
运转时间
operation hours
chûamooŋ kaan thamŋaan
ชั่วโมงการทำงาน

yùn zhuǎnshìyàn
运转试验
test of running
kaan thótsɔ̀ɔp kaan thamŋaan
การทดสอบการทำงาน

yùn zhuǎn sùdù
运转速度
moving speed
khwaamrew kaan khlɯ̂ anthîi
ความเร็วการเคลื่อนที่

yù pén qǔxiàn
浴盆曲线
bathtub curve
sênkhóoŋ rûup àaŋnáam
เส้นโค้งรูปอ่างน้ำ

yù shèzhí
预设值
preset value
khâa thîi kamnòtwái lûaŋnâa
ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

yù shè zhuāngzhì
预设装置
preset
khâa thîi kamnòtwái lûaŋnâa
ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

yùsuàngū jià
预算估价
estimate
pramaan
ประมาณ

yù zhì jì shù qì
预置计数器
preset counter
tua náp thîi kamnòtwái lûaŋnâa
ตัวนับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

yù zhìshū rù
预置输入
preset input
khâa inphút thîi kamnòtwái lûaŋnâa
ค่าอินพุทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

yù zhìzhǐ lìng
预置指令
preset command
khamsàŋ thîi kamnòtwái lûaŋnâa
คำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

yù zhìzhíxiě rùmìnglìng

预置值写入命令
( ICPREWR yī (P) )
(ICPREWR1(P))
Preset value write instruction (ICPREWR1(P))
khamsàŋ kaan banthɯ́ k khâa thîi kamnòtwái lûaŋnâa(ai-sii-phii-aa-ii-dàpbə̂nyuu-aa nɯ̀ ŋ (phii))
คำสั่งการบันทึกค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ICPREWR1(P))

zǎi bō píndài
载波频带
carrier band
klùmphaahà
กลุ่มพาหะ

zǎi bō pín lǜ
载波频率
carrier frequency
khwaamthìi phaahà
ความถี่พาหะ

zài qǐdòng
再启动
restart
rii-satáat
รีสตาร์ท

zài shēng
再生
regeneration
kaan sâaŋ phalaŋŋaan khɯ̂ nmài
การสร้างพลังงานขึ้นใหม่

zài shēngdān yuán
再生单元
regeneration module
moodun kaan sâaŋ phalaŋŋaan khɯ̂ nmài
โมดูลการสร้างพลังงานขึ้นใหม่

zài shēng diàn guòduō
再生电过多
excessive regeneration
kaan sâaŋ phalaŋŋaanmài mâak khɯ̂ nmài
การสร้างพลังงานใหม่มากเกินไป

zài shēng diànzǔqì
再生电阻器
regenerative resistor
tuatâanthaan kaan sâaŋ phalaŋŋaan khɯ̂ nmài
ตัวต้านทางการสร้างพลังงานขึ้นใหม่

zài shēng fù zǎi lǜ
再生负载率
regenerative load ratio
àttraa lòot kaan sâaŋ phalaŋŋaan khɯ̂ nmài
อัตราโหลดการสร้างพลังงานขึ้นใหม่

zài shēng xuǎnjiàn
再生选件
Regenerative option
tualɯ̂ ak kaan sâaŋ phalaŋŋaan khɯ̂ nmài
ตัวเลือกการสร้างพลังงานขึ้นใหม่

zàishì cì shù chāo chū
再试次数超出
retry count excess
kəən camnuan khráŋ kaan lɔɔŋmài
เกินจำนวนครั้งการลองใหม่

zàishì děng dàishí jiān
再试等待时间
retry execution waiting time
weelaa rɔɔ damnənkaan lɔɔŋmài
เวลารอดำเนินการลองใหม่

zàishìzhí xíngcì shù
再试执行次数
retry execution count
camnuan khráŋ kaan damnənkaan lɔɔŋmài
จำนวนครั้งการดำเนินการลองใหม่

zàishì zhōng
再试中
during retry
nai ráwàaŋ kaan lɔɔŋmài
ในระหว่างการลองใหม่

zài xiàn cāozuò
在线操作
online operation
kaan damnəənkaan ɔɔn-laai
การดำเนินการออนไลน์

zài xiàncè shì
在线测试
online test
kaan thótsɔ̀ɔp ɔɔn-laai
การทดสอบออนไลน์

zài xiànhùdòng shì
在线互动式
online system
rábòp ɔɔnlaai
ระบบออนไลน์

zài xiànjiān shì qì
在线监视器
online monitor
kaan trùatsɔ̀ɔpɔɔn-laai
การตรวจสอบออนไลน์

zài xiànmókuàigēnghuàn
在线模块更换
online module change
plìanplɛɛŋ moodun ɔɔn-laai
เปลี่ยนแปลงโมดูลออนไลน์

zài xiànmó shì
在线模式
online mode
mòotɔɔn-laai
โหมดออนไลน์

zài xiànzìdòng fǎnhuí
在线自动返回
automatic online return
kaan klàp sùu kaan ɔɔn-laai dooi àttanomát
การกลับสู่การออนไลน์โดยอัตโนมัติ

zài xiànzìdòngtiáo xié
在线自动调谐
online auto tuning
kaan pràp kaan ɔɔn-laai dooi àttanomát
การปรับการออนไลน์โดยอัตโนมัติ

zàn dìng guī gé
暂定规格
tentative standards
mâattathǎan
มาตรฐานเบื้องต้น

zàn dìngyàng shì
暂定样式
tentative specifications
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ bɯ̂ aŋtôn
ข้อมูลจำเพาะเบื้องต้น

zàn tíng
暂停
pause
yùt chûakhraaw
หยุดชั่วคราว

zàn tíng huà miàn
暂停画面
pause screen
nâacɔɔ yùt chûakhraaw
หน้าจอหยุดชั่วคราว

zào shēng diànyā
噪声电压
noise voltage
rɛɛŋdanfaifáa khɔ̌ɔŋ sǎnyaanrópkuan
แรงดันไฟฟ้าของสัญญานรบกวน

zào shēngjiějué fāngàn
噪声解决方案
measures against noise
mâattakaan pɔ̂ŋkan khlɯ̂ ɯn rópkuan
มาตรการป้องกันคลื่นรบกวน

zào shēng kuāndù
噪声宽度
noise width
khwaamkwâaŋ khɔ̌ɔŋ sǎnyaanrópkuan
ความกว้างของสัญญานรบกวน

zào shēng lǜbōqì shí jiān
噪声滤波器时间
time of noise removal filter
weelaa khɔ̌ɔŋ tua krɔɔŋ phɯ̂ a lót sǎnyaanrópkuan
เวลาของตัวกรองเพื่อลดสัญญานรบกวน

zào shēngpín lǜ shù
噪声频率数
noise frequency
khwaamthìi khlɯ̂ ɯn rópkuan
ความถี่คลื่นรบกวน

zào shēng xīshōuqì
噪音吸收器
noise killer
tua camkàt khlɯ̂ ɯn rópkuan
ตัวจำกัดคลื่นรบกวน

zàoyīn
噪音
noise
khlɯ̂ ɯn rópkuan
สัญญานรบกวน

zàoyīn chéngfèn
噪音成分
noise component
sùanprakɔ̀ɔp khɔ̌ɔŋ khlɯ̂ ɯn rópkuan
ส่วนประกอบของคลื่นรบกวน

zàoyīngānrǎo
噪音干扰
noise interference
kaan rópkuan càak sìŋrópkuan
การรบกวนจากสิ่งรบกวน

zàoyīn lǜbōqì
噪音滤波器
noise filter
tua krɔɔŋ khlɯ̂ ɯn rópkuan
ตัวกรองคลื่นรบกวน

zàoyīn mónǐqì
噪音模拟器
noise simulator
tua camlɔɔŋ khlɯ̂ ɯn rópkuan
ตัวจำลองคลื่นรบกวน

zàoyīn róngxiàn
噪音容限
noise margin
phǒntàaŋ khɔ̌ɔŋ sǎnyaanrópkuan
ผลต่างของสัญญานรบกวน

zàoyīn yì zhì biànyāqì
噪音抑制变压器
noise suppression transformer
tua plɛɛŋ lót khlɯ̂ ɯn rópkuan
ตัวแปลงลดคลื่นรบกวน

zàoyīn yì zhì qì
噪音抑制器
noise suppressor
tua lót khlɯ̂ ɯn rópkuan
ตัวลดคลื่นรบกวน

zēngchǎn
增产
increase production
phə̂əm kaan phalìt
เพิ่มการผลิต

zēng jiā
增加
add
phə̂əm
เพิ่ม

zēngliàng
增量
increment
kaan phə̂əm
การเพิ่ม

zēngliàngshì
增量式

increment method
incremental method

wíthiikaan phə̂əm
วิธีการเพิ่ม

zēngliàngshì biānmǎqì
增量式编码器
incremental encoder
tua khâwráhàt bɛ̀ɛp phə̂əmkhɯ̂ n
ตัวเข้ารหัสแบบเพิ่มขึ้น

zēngliàngshì tóngbùbiānmǎqì
增量式同步编码器
incremental synchronous encoder
tua khâwráhàt bɛ̀ɛp siŋkhroo bɛ̀ɛp phə̂əmkhɯ̂ n
ตัวเข้ารหัสแบบซิงโครแบบเพิ่มขึ้น

zēngliàng xìtǒng
增量系统
incremental system
rábòp kaan phə̂əmkhɯ̂ n
ระบบการเพิ่มขึ้น

zēngliàngzhí dìng wèi
增量值定位
incremental positioning
kaan kamnòt tamnɛ̀ŋ bɛ̀ɛp phə̂əmkhɯ̂ n
การกำหนดตำแหน่งแบบเพิ่มขึ้น

zēngliàngzhí jiǎncèqìdiàn lǎn
增量值检测器电缆
incremental encoder cable
sǎai khâwráhàt bɛ̀ɛp phə̂əmkhɯ̂ n
สายเข้ารหัสแบบเพิ่มขึ้น

zēngyì
增益
gain
dâai ráp
ได้รับ

zēngyì shèzhì mó shì
增益设置模式
gain setting mode
ráp mòot kaan tâŋkhâa
รับโหมดการตั้งค่า

zēngyì shèzhì qǐng qiú
增益设置请求
gain setting request
ráp khamkhɔ̌ɔ kaan tâŋkhâa
รับคำขอการตั้งค่า

zēngyì shèzhì zhuàngtài
增益设置状态
gain setting status
ráp sathǎaná kaan tâŋkhâa
รับสถานะการตั้งค่า

zēngyì sōusuǒ
增益搜索
Gain search
ráp kaan khónhǎa
รับการค้นหา

zēngyì zhí
增益值
gain value
ráp khâa
รับค่า

zhá fá
闸阀
gate valve
kèet waaw
เกทวาล์ว

zhǎitiáo
窄条
narrow bar
thɛ̀ɛp thîimii khwaamkwâaŋ nɔ́ɔi
แถบที่มีความกว้างน้อย

zhāi yàobào jǐng
摘要报警
summary alarm
sǎnyaantuan yàaŋ rûatrew
สัญญาณเตือนอย่างรวดเร็ว

zhàn

station
sathǎan-nii
สถานี

zhàndiǎn qiē huàn kāi guān
站点切换开关
change station No. switch
plìan sawít mǎailêek sathǎan-nii
เปลี่ยนสวิตช์หมายเลขสถานี

zhāng lìkòng zhì
张力控制
tension control
kaan khûapkhum khwaam tɯŋ
การควบคุมความตึง

zhāng lìtiáo jiégǔn
张力调节辊
dancer roll
dánsə̂əroo
แดนเซอร์โรล

zhǎngshàng túxíngbiānchéng qì
掌上图形编程器
hand-held graphic programmer
prookrɛmmə̂ə kráapfìk bɛ̀ɛp phókphaa
โปรแกรมเมอร์กราฟิกแบบพกพา

zhàn hào
站号
station No.
mǎailêek sathǎan-nii
หมายเลขสถานี

zhàn hàoshèzhìkāiguā
站号设置开关
station No. setting switch
sawít kaan tâŋkhâa mǎailêek sathǎan-nii
สวิตช์การตั้งค่าหมายเลขสถานี

zhānhéjì
粘合剂
bond
sǎan chɯ̂ amtìt
สารเชื่อมติด

zhānhéxìng
粘合性
adhesive nature
láksanà yɯ́ ttìt
ลักษณะยึดติด

zhǎn kāi tú
展开图
development chart
phɛ̌ɛnphǎŋ kaan phátthanaa
แผนผังการพัฒนา

zhànkōngbǐ
占空比
duty ratio
àttraasùan nâathîi
อัตราส่วนหน้าที่

zhǎn shì jiān
展示间
showroom
chooruum
โชว์รูม

zhàn shù
站数
Station count
camnuan sathǎan-nii
จำนวนสถานี

zhān tiē
粘贴
paste
waaŋ
วาง

zhānxìng cái liào
粘性材料
viscous material
wátsadù thîimii khwaam nɯ̀ ɯd
วัสดุที่มีความหนืด

zhàomiàn kāi guān
罩面开关
mat switch
sawít phɛ̀nrîap
สวิตช์แผ่นเรียบ

zhátóu
轧头
dog
sùnák
สุนัข

zhēn

pin
khěm
เข็ม

zhēn

frame
chút khɔ̂ɔmuun
ชุดข้อมูล

zhēnbiān
珍边
pinpoint
tamnɛ̀ŋ khěm
ตำแหน่งเข็ม

zhèndàng
振荡

hunting
oscillation

kaan lâasàt
การล่าสัตว์
kaan kwɛ̀ɛŋ
การแกว่ง

zhèndàngkòng zhì
振荡控制
oscillation control
khûapkhum kaan kwɛ̀̀ŋ
ควบคุมการแกว่ง

zhēndiǎn páiliè
针点排列
pin layout
rûupbɛ̀ɛp khěm
รูปแบบเข็ม

zhēndiǎn pèizhì
针点配置
pin arrangement
kaan càt-riaŋ khěm
การจัดเรียงเข็ม

zhèndòng
振动
vibration
kaan sàn
การสั่น

zhèndòngcèliáng
振动测量
vibration measurement
kaan wátphǒn kaan sàn
การวัดผลการสั่น

zhěnduàn
诊断
diagnostics
kaan wínítchǎi
การวินิจฉัย

zhènfú
振幅
amplitude
ɛmphlicùut
แอมพลิจูด

zhèng/ fùgòngyòngxíng
正/负共用型
( lòu xíng / yuánxínggòngyòngxíng)
(漏型/源型共用型)
positive/negative common shared type (sink/source shared type)
chanít cùtrûam bùak lóp diawkan (síŋ/ sɔ́ɔt rûamkan)
ชนิดจุดร่วมบวกลบเดียวกัน (ซิ้งค์/ซอร์สร่วมกัน)

zhěng gè fànwéibào jǐng
整个范围报警
range-over alarm
sǎnyaantɯan kəənchûaŋ
สัญญาณเตือนเกินช่วง

zhèng gōnggòngduān
正公共端
positive common
cùt rûambùak
จุดร่วมบวก

zhèng jí
正极
anode
khûabùak
ขั้วบวก

zhèngluó jí
正逻辑
positive logic
tàkka chəəŋbùak
ตรรกะเชิงบวก

zhèngxiàng
正相
normal phase
féet thammadaa
เฟสธรรมดา

zhèngxiànghuí lù
正向回路
positive loop
woŋrɔ̂ɔp khwaamsǎmphan chəəŋbùak
วงรอบความสัมพันธ์เชิงบวก

zhèngzàizhí xíng huī fù
正在执行恢复
restore executing
kaan damnəənkaan rîakkhɯɯn
การดำเนินการเรียกคืน

zhēn hào
针号
pin number
mǎailêek khěm
หมายเลขเข็ม

zhēn hàozhǐ dìng
帧号指定
frame number specification
raaila-ìat camnuan chút khɔ̂ɔmuun
รายละเอียดจำนวนชุดข้อมูล

zhēnkǒng
针孔
pinhole
ruu khěm
รูเข็ม

zhēn lèi xíngyī lǎn biǎo
帧类型一览表
frame type list
raaikaan chanít́ khɔ̌ɔŋ chút khɔ̂ɔmuun
รายการชนิดของชุดข้อมูล

zhēnlián jiē qì
针连接器
pin connector
khěm khɔnnéktə̂ə
เข็มคอนเนคเตอร์

zhēnlǜ
帧率
frame rate
àttraasùan chút khɔ̂ɔmuun
อัตราส่วนชุดข้อมูล

zhènróng
阵容
lineup
riaŋ thɛ̌ɛw
เรียงแถว

zhēnxíng jiē diǎn
针型接点
pin contact
sǎmphàtkhěm
สัมผัสเข็ม

zhīchí
支持
support
sanàpsanǔn
สนับสนุน

zhīchí lùjìng
支持路径
supported route
sênthaaŋ thîi sanàpsanǔn
เส้นทางที่สนับสนุน

zhíchū xíng
直出型
straight out type
chaníttroŋ
ชนิดตรง

zhǐ dìngbù shù
指定步数
step No. specification/setting
kaan kamnòt mǎailêek satèp kaan thamŋaan
การกำหนดหมายเลขสเต็ปการทำงาน

zhǐ dìngchóng fù zhí xíng huī fù
指定重复执行恢复
specification of restoration repeated execution
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ khɔ̌ɔŋ kaan rîakkhɯɯn kaan damnəənkaan sám
ข้อมูลจำเพาะของการเรียกคืนการดำเนินการซ้ำ

zhǐ dìng fànwéi
指定范围
specified range
chûaŋ thîi kamnòt
ช่วงที่กำหนด

zhǐ dìngpiān zhì
指定偏置
Offset specification
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ kaan yɯ́ aŋ
ข้อมูลจำเพาะการเยื้อง

zhǐ dìng qún zǔ
指定群组
specified group
klùmthîikamnòt
กลุ่มที่กำหนด

zhǐ dìngruǎnyuánjiàn
指定软元件
device specification
raaila-ìat ùppakɔɔn
รายละเอียดอุปกรณ์

zhǐ dìngruǎnyuánjiànbiàn huà
指定软元件变化
device change specification
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ kaan plìan ùppakɔɔn
ข้อมูลจำเพาะการเปลี่ยนอุปกรณ์

zhǐ dìngruǎnyuánjiàn hào
指定软元件号
device No. specification
khɔ̂ɔmuun camphɔ́mǎailêek ùppakɔɔn
ข้อมูลจำเพาะหมายเลขอุปกรณ์

zhǐ dìngruǎnyuánjiàn shù jù
指定软元件数据
device data specification
raaila-ìat khɔ̂ɔmuun ùppakɔɔn
รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์

zhǐ dìngruǎnyuánjiàn shù jùtiáojiàn
指定软元件数据条件
device data condition entry
raaikaan ŋɯ̂ ankhǎi khɔ̂ɔmuun ùppakɔɔn
รายการเงื่อนไขข้อมูลอุปกรณ์

zhǐ dìng yánchíshí jiān
指定延迟时间
delay time setting
kaan tâŋkhâa weelaa thîi lâacháa
การตั้งค่าเวลาที่ล่าช้า

zhǐ dìngyònghù zhù cèkuàng
指定用户注册框
user registration frame specification
khɔ̂ɔmuun camphɔ́ krɔ̀ɔp kaan loŋthabian phûuchái
ข้อมูลจำเพาะกรอบการลงทะเบียนผู้ใช้

zhǐ dìngyuǎnchéngshèbèi zhàn chūshǐhuà
指定远程设备站初始化
bùzhòu zhù cèzhàn
步骤注册站
Specify station for registering remote device station initialization procedure
kaan kamnòt kaan loŋthabian khântɔɔn kaan innichîawlái riimòot diiwái sateechân
การกำหนดการลงทะเบียนขั้นตอนการอินิเทียลไลซ์ รีโมทดีไวซ์สเตชั่น

zhǐ dìngzēngyì
指定增益
Gain specification
ráp khɔ̂ɔmuun camphɔ́
รับข้อมูลจำเพาะ

zhǐ dìng zhì nénghuǎnchōng qū(word)
指定智能缓冲区(word)
Intelligent buffer select (word)
lɯ̂ ak bá́pfə̂ə àtchariyá
เลือกบัฟเฟอร์อัจฉริยะ (คำ)

zhì dòng dān yuán
制动单元
brake module
moodun brèek
โมดูลเบรค

zhì dòngdiànlù
制动电路
brake circuit
woŋcɔɔn brèek
วงจรเบรค

zhì dòngdiànzǔ
制动电阻
braking resistor
tua tâanthaan kaan brèek
ตัวต้านทานการเบรค

zhì dòngdiànzǔ guò rè bǎo hù
制动电阻过热保护
braking resistor overheat protection
kaan pɔ̂ŋkan kaan rɔ́ɔn kəənpai khɔ̌ɔŋ tua tâanthaan kaan brèek
การป้องกันการร้อนเกินไปของตัวต้านทานการเบรค

zhì dòngjīngtǐguǎnyìcháng
制动晶体管异常
brake transistor error
thraansítsatə̂ə brèek phìtphlâat
ทรานซิสเตอร์เบรคผิดพลาด

zhì dòngjīngtǐguǎnyìcháng jiǎncè
制动晶体管异常检测
brake transistor error detection
kaan trùatcàp mɯ̂ a tua tâanthaanbrèek thamŋaan phìtphlâat
การตรวจจับเมื่อตัวต้านทานเบรคทำงานผิดพลาด

zhì dòng kāi qǐ wán chéngxìnhào
制动开启完成信号
brake opening completion signal
sǎnyaan kaan pə̀ət brèek sètsîn
สัญญาณการเปิดเบรคเสร็จสิ้น

zhì dòng kāi qǐ yāoqiú
制动开启要求
brake opening request
khamkhɔ̌ɔ kaan pə̀ət brèek
คำขอการเปิดเบรค

zhì dònglì
制动力
braking ability
khwaamsǎamâat nai kaan brèek
ความสามารถในการเบรค

zhì dòngmǎdá
制动马达
motor with brake
mɔɔtə̂ə thîimii brèek
มอเตอร์ที่มีเบรค

zhì dòngqì
制动器
actuators
tua sàŋ rə̂əm kaan thamŋaan
ตัวสั่งเริ่มการทำงาน

zhì dòngróngxǔ shǐ yònglǜ
制动容许使用率
brake permissible usage
kaan chái brèek thîi anúyâat
การใช้เบรคที่อนุญาต

zhì dòng shì yī
制动式1
stopper type 1
tuayùt chanít nɯ̀ ŋ
ตัวหยุดชนิด 1

zhì dòng shǐ yònglǜ
制动使用率
brake usage
kaan chái brèek
การใช้เบรค

zhǐhuí fá
止回阀
check valve
waaw trùatsɔ̀ɔp
วาล์วตรวจสอบ

zhíjiēchù lǐ
直接处理
direct processing
kaan pramuanphǒn dooitroŋ
การประมวลผลโดยตรง

zhíjiēchū lì
直接出力
direct output
áwphút dooitroŋ
เอาท์พุทโดยตรง

zhíjiēchù lǐ zhǐ lìng
直接处理指令
direct processing instruction
khamsàŋ kaan pramuanphǒn dooitroŋ
คำสั่งการประมวลผลโดยตรง

zhíjiē fǎng wèn fāng shì
直接访问方式
direct access mode
mòot kaan khâwthɯ̌ ŋ dooitroŋ
โหมดการเข้าถึงโดยตรง

zhíjiē fǎng wènshūchū
直接访问输出
direct access output
áwphút thîi thùuk sàŋ thamŋaan dooitroŋ
เอาท์พุทที่ถูกสั่งทำงานโดยตรง

zhíjiē fǎng wènshū rù
直接访问输入
direct access input
inphút thîi sàŋ thamŋaan dooitroŋ
อินพุทที่สั่งทำงานโดยตรง

zhíjiē liàn jiē ruǎnyuánjiàn
直接链接软元件
link direct device
líŋ ùppakɔɔn dooi troŋ
ลิงค์อุปกรณ์โดยตรง

zhíjiē líhéqì
直接离合器
direct clutch
khlát dooitroŋ
คลัทช์โดยตรง

zhíjiē mó shì
直接模式
direct mode
mòot dooitroŋ
โหมดโดยตรง

zhíjiē qūdòngmǎdá
直接驱动马达
direct drive motor
mɔɔtə̂ə khàpkhlɯ̂ an dooitroŋ
มอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรง

zhíjiēshèbèi
直接设备
direct device
ùppakɔɔn dooitroŋ
อุปกรณ์โดยตรง

zhíjiēshū rù
直接输入
direct input
inphút dooitroŋ
อินพุทโดยตรง

zhì liàngbǎo zhèng
质量保证
quality assurance
rápprakan khunnaphâap
รับประกันคุณภาพ

zhì liàng guǎnlǐ
质量管理
quality control
khûapkhum khunnaphâap
ควบคุมคุณภาพ

zhǐ lìng liè biǎo
指令列表
instruction list
raaikaan khamsàŋ
รายการคำสั่ง

zhíliú
直流
DC
faifáa krasɛ̌ɛ troŋ
ไฟฟ้ากระแสตรง

zhìliúmài chōng
滞留脉冲
accumulated pulse
phán thîi sàsǒm dâai
พัลส์ที่สะสมได้

zhì néng
智能
Intelligent
àtchariyá
อัจฉริยะ

zhì néng chā rù
智能插入
intelligent interrupt
kaan rópkuan rábòp àtchariyá
การรบกวนระบบอัจฉริยะ

zhì nénggōngnéng kāi guān
智能功能开关
intelligent function switch
sawít faŋchân àtchariyá
สวิตช์ฟังก์ชั่นอัจฉริยะ

zhì nénggōngnéngmókuài
智能功能模块
intelligent function module
moodun faŋchân àtchariyá
โมดูลฟังก์ชั่นอัจฉริยะ

zhì nénggōngnéngmókuài cānshù
智能功能模块参数
intelligent function module parameter
phaaraamitə̂ə moodun faŋchân àtchariyá
พารามิเตอร์โมดูลฟังก์ชั่นอัจฉริยะ

zhì nénggōngnéngmókuài cānshù yī lǎn biǎo
智能功能模块参数一览表
Intelligent Function Module Parameter List
raaikaan phaaraamitə̂ə moodun faŋchân àtchariyá
รายการพารามิเตอร์โมดูลฟังก์ชั่นอัจฉริยะ

zhì nénggōngnéngmókuàijiān shì
智能功能模块监视
intelligent function module monitor
kaan trùatsɔ̀ɔp moodun faŋchân àtchariyá
การตรวจสอบโมดูลฟังก์ชั่นอัจฉริยะ

zhì nénggōngnéngmókuài kāi guān
智能功能模块开关
intelligent function module switch
sawít moodun faŋchân àtchariyá
สวิตช์โมดูลฟังก์ชั่นอัจฉริยะ

zhì nénggōngnéngmókuàiruǎnyuánjiàn
智能功能模块软元件
intelligent function module device
ùppakɔɔn moodun faŋchân àtchariyá
อุปกรณ์โมดูลฟังก์ชั่นอัจฉริยะ

zhì nénggōngnéngmókuàiyìcháng
智能功能模块异常
intelligent function module error
moodun faŋchân àtchariyá phìtphlâat
โมดูลฟังก์ชั่นอัจฉริยะผิดพลาด

zhì nénggōngnéngmókuàizhuān yòngmìnglìng
智能功能模块专用命令
intelligent function module dedicated instruction
khamsàŋ moodun faŋchân àtchariyá
คำสั่งโมดูลฟังก์ชั่นอัจฉริยะ

zhì néngmókuài
智能模块
intelligent module
moodun àtchariyá
โมดูลอัจฉริยะ

zhì néngruǎnyuánjiànmókuài
智能软元件模块
intelligent device module
moodun ùppakɔɔn àtchariyá
โมดูลอุปกรณ์อัจฉริยะ

zhì néngruǎnyuánjiànzhàn
智能软元件站
intelligent device station
sathǎan-nii ùppakɔɔn àtchariyá
สถานีอุปกรณ์อัจฉริยะ

zhì néngtōng xìn mókuài
智能通信模块
intelligent communication module
moodun kaan sɯ̀ ɯsǎan àtchariyá
โมดูลการสื่อสารอัจฉริยะ

zhǐshì dēng
指示灯
lamp
duaŋfai, lɔ̀ɔtfai
ดวงไฟ, หลอดไฟ

zhí tōngxiàn
直通线
straight cable
sǎaitroŋ
สายตรง

zhí xiàn
直线
straight lines
sêntroŋ
เส้นตรง

zhí xíng
执行
execute
damnəənkaan
ดำเนินการ

zhìzào
制造
manufacture
kaan phalìt
การผลิต

zhìzào chéngběn
制造成本
manufacture cost
tônthun kaan phalìt
ต้นทุนการผลิต

zhìzàofèi
制造费
production expenditure
khâacháicàai nai kaan phalìt
ค่าใช้จ่ายในการผลิต

zhìzào gōngxù
制造工序
manufacture procedure
krabuankaan kaan phalìt
กระบวนการการผลิต

zhǐ zhāngcháng dù
纸张长度
Sheet length
khwaamyaaw phɛ̀n
ความยาวแผ่น

zhǐ zhēn
指针
pointer
tuachíi
ตัวชี้

zhǐ zhēn fēnzhī mìnglìng
指针分支命令
pointer branch instruction
khamsàŋ sǎakhǎa tuachíi
คำสั่งสาขาตัวชี้

zhī zìlián jiē xiàn
之字连接线
zigzag connection
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ bɛ̀ɛp fanplaa
การเชื่อมต่อแบบฟันปลา

zhìzuò tú
制作图
production drawing
bɛ̀ɛp râaŋ kaan phalìt
แบบร่างการผลิต

zhìzuò yònghù zhù cèkuàng
制作用户注册框
user registration frame creation
kaan sâaŋkrɔ̀ɔp kaan loŋthabian phûuchái
การสร้างกรอบการลงทะเบียนผู้ใช้

zhōng děngguànxìng
中等惯性
medium inertia
khwaam chɯ̀ ai khanàat klaaŋ
ความเฉื่อยขนาดกลาง

zhōng děng yánshíbǎo xiǎnsī
中等延时保险丝
medium time-lag fuse
fiw weelaa lâacháa rádàp klaaŋ
ฟิวซ์เวลาล่าช้าระดับกลาง

zhōng duàn
中断
interrupt
rópkuan
รบกวน

zhōng duànchéng xù
中断程序
insert program
sɛ̂ɛk prookrɛm
แทรกโปรแกรม

zhōng duān chù lǐ
终端处理
end processing
kamlaŋ pramuanphǒn kaan sînsùt
กำลังประมวลผลการสิ้นสุด

zhōng duāndiànzǔ
终端电阻
terminating resistor
tua tâanthaan sùanplaai
ตัวต้านทานส่วนปลาย

zhōng duāndiànzǔqì
终端电阻器
Terminator
tua còp
ตัวจบ

zhōng duāndiànzǔ shèzhìkāi guān
终端电阻设置开关
terminating resistor setting switch
sawít kaan tâŋkhâa tua tâanthaan sùanplaai
สวิตช์การตั้งค่าตัวต้านทานส่วนปลาย

zhōng duāndiànzǔxuǎnzé kāi guān
终端电阻选择开关
terminating resistor selection switch
sawít kaan lɯ̂ ak tua tâanthaan sùanplaai
สวิตช์การเลือกตัวต้านทานส่วนปลาย

zhōng duānmǎ
终端码
end code
ráhàt sînsùt
รหัสสิ้นสุด

zhōng duànmókuài
中断模块
interrupt module
moodun thîi thùuk rópkuan
โมดูลที่ถูกรบกวน

zhōng duānqūyù
终端区域
terminator section
sùan thîi pen tua còp
ส่วนที่เป็นตัวจบ

zhōng jiān huà
中间化
median
khâa klaaŋ
ค่ากลาง

zhōng jiān zhījià
中间支架
intermediate support bracket
tua rɔɔŋchàak yɯ́ t
ตัวรองฉากยึด

zhōng jìzhōng duānlián jiē diàn lǎn
中继终端连接电缆
cable for connecting the relay terminal module
sǎai sǎmràp chɯ̂ amtɔ̀ɔ moodun thəəminɔ̂n riilee
สายสำหรับเชื่อมต่อโมดูลเทอร์มินอลรีเลย์

zhōng jìzhōng duānmókuài
中继终端模块
relay terminal module
moodun thəəminɔ̂n riilee
โมดูลเทอร์มินอลรีเลย์

zhǒnglèi
种类
type
bɛ̀ŋ taam chanít
แบ่งตามชนิด
chanít
ชนิด

zhòngliàng
重量
mass
camnuan mâak
จำนวนมาก

weight
námnàk
น้ำหนัก

zhòng xī
重心
center-of-gravity
sǔunklaaŋ rɛɛŋnóomthùaŋ
ศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง

zhōngxīn xiàn
中心线
center line
sǎai klaaŋ
สายกลาง

zhōngzhuǎn mókuài
中转模块
relay module
moodun riilee
โมดูลรีเลย์

zhōngzhuǎn zhàn
中转站
relay station
nùai riilee
หน่วยรีเลย์

zhóu

axis
kɛɛn
แกน

shaft
kâan
ก้าน

zhóuchéng
轴承
bearing
talàp lûukpɯɯn
ตลับลูกปืน

zhōuqī
周期
cycle
wátthacàk
วัฏจักร

zhōuqī shí jiān
周期时间
cycle time
weelaa rɔ̂ɔp
เวลารอบ

zhōu wéi huánjìng
周围环境
surrounding environment
saphâap wɛ̂ɛtlɔ́ɔm dooi rɔ̂ɔp
สภาพแวดล้อมโดยรอบ

zhóuxiàngzǎi hé
轴向载荷
axial load
rɛɛŋ ròot taam nɛɛw kɛɛn
แรงโหลดตามแนวแกน

zhuǎnchā bǔcháng
转差补偿
slip compensation
kaan khûapkhum kaan lɯ̂ ɯnthalǎi
การควบคุมการลื่นไถล

zhuànchā lǜ
转差率
slip
lɯ̂ ɯn thalǎi
ลื่นไถล

lɯ̂ ɯnthalǎi
ลื่นไถล

zhuànchāpín lǜkòng zhì
转差频率控制
slip frequency control
kaan khûapkhum khwaamthìi lɯ̂ ɯnthalǎi
การควบคุมความถี่ลื่นไถล

zhuàngjī
撞 击
bump
krathóp
กระทบ

zhuāngpèi gōng chā
装 配公差
fitting tolerance
kaan thonthaan tɔ̀ɔ kaan àt
การทนทานต่อการอัด

zhuāngpèi tú
装 配图
assembly drawing
bɛ̀ɛprâaŋ kaan prakɔ̀ɔp
แบบร่างการประกอบ

zhuāngpèi xiàn
装 配线
assembly line
sên kaan prakɔ̀ɔp
เส้นการประกอบ

zhuàngtài
状 态
status
sathǎaná
สถานะ

zhuàngtài biāoqiān
状 态标签
status tag
thɛ̀k sathǎaná
แท็กสถานะ

zhuàngtài biāoqiānmiàn bǎn
状 态标签面板
status tag faceplate
phɛ̀nnâa thɛ̀k sathǎaná
แผ่นหน้าแท็กสถานะ

zhuàngtàicāozuò
状 态操作
status operation
kaan thamŋaan sathǎaná
การทำงานสถานะ

zhuàngtàilán
状 态栏
status bar
thɛ̀ɛp sathǎaná
แถบสถานะ

zhuàngtài rì zhì jìlù
状 态日志记录
status logging
kaan banthɯ́ k sathǎaná
การบันทึกสถานะ

zhuàngtàisuǒcún
状 态锁存
status latch
lɛ́t sathǎaná
แลตช์สถานะ

zhuàngtàisuǒcúnzhí xíngbù No.
状 态锁存执行步No.
status latch execution step number
camnuan khântɔɔn kaan damnəənkaan lɛ́t sathǎaná
จำนวนขั้นตอนการดำเนินการแลตช์สถานะ

zhuǎn huàn
转换
convert
plɛɛŋ
แปลง

zhuǎn huàn kāi guān
转换开关
selector (switch)
sawít lɯ̂ ak
สวิทช์เลือก

zhuǎn huànqì
转换器
converter
tua plɛɛŋ
ตัวแปลง

transducer
tuaprɛɛŋ sǎnyaan
ตัวแปรสัญญาณ

zhuǎn huànqìbù fèn
转换器部分
converter part
sùanprakɔ̀ɔp tua plɛɛŋ
ส่วนประกอบตัวแปลง

zhuǎn huànqìgōng zuò zhōng
转换器工作中
converter is operating
tua plɛɛŋ kamlaŋ thamŋaan
ตัวแปลงกำลังทำงาน

zhuǎn huànqì guò fù zǎi tiào zhá
转换器过负载跳闸
(diànzǐ guò diàn liúbǎo hù)
(电子过电流保护)
converter overload rejection (electronic thermal)
kaan pàtisèet kaan oowə̂əlòot tua plɛɛŋ (unnahàphuum faifáa)
การปฏิเสธการโอเวอร์โหลดตัวแปลง (อุณหภูมิไฟฟ้า)

zhuǎn huànqìmókuài
转换器模块
converter module
mooduntua plɛɛŋ
โมดูลตัวแปลง

zhuǎn huànqì shūchū diànyā
转换器输出电压
converter output voltage
rɛɛŋdan áwphút khɔ̌ɔŋ kaan plɛɛŋ
แรงดันเอาท์พุทของการแปลง

zhuǎn huànqì shūchū diànyāfēng zhí
转换器输出电压峰值
converter output voltage peak value
khâa rɛɛŋdan áwphút sǔuŋsùt khɔ̌ɔŋ kaan plɛɛŋ
ค่าแรงดันเอาท์พุทสูงสุดของการแปลง

zhuǎn jiāo
转交
deliver to
namsòŋ paiyaŋ
นำส่งไปยัง

zhuàn jǔ
转矩
torque
rɛɛŋbìt
แรงบิด

zhuàn jǔ bān shǒu
转矩扳手
torque wrench
pracɛɛ wát rɛɛŋ bìt
ประแจวัดแรงบิด

zhuàn jǔhuánlùmó shì
转矩环路模式
torque loop mode
mòot rɛɛŋ bìt won
โหมดแรงบิดวน

zhuàn jǔjiǎncè
转矩检测
torque detection
kaan trùathǎa rɛɛŋbìt
การตรวจหาแรงบิด

zhuàn jǔkòng zhì
转矩控制
torque control
khûapkhum rɛɛŋ bìt
ควบคุมแรงบิด

zhuàn jǔkòng zhì mó shì
转矩控制模式
torque control mode
mòot khûapkhum rɛɛŋ bìt
โหมดควบคุมแรงบิด

zhuàn jǔ mài dòng
转矩脉动
torque ripple
kaan kraphɯ̂ am khɔ̌ɔŋ rɛɛŋ bìt
การกระเพื่อมของแรงบิด

zhuàn jǔpiān zhì xuǎnzéyī
转矩偏置选择1
torque bias selection 1
lɯ̂ ak kaan bai-át rɛɛŋ bìt nɯ̀ ŋ
เลือกการไบอัสแรงบิด 1

zhuàn jǔ - sùdùqǔxiàn
转矩-速度曲线
torque - velocity curve
sênkhóoŋ rɛɛŋ bìt- khwaamrew
เส้นโค้ง แรงบิด - ความเร็ว

zhuàn jǔtíshēng
转矩提升
torque boost
kaan phə̂əm rɛɛŋ bìt
การเพิ่มแรงบิด

zhuàn jǔxiàn zhì
转矩限制
torque limit
khɔ̀ɔpkhèet khɔ̌ɔŋ rɛɛŋ bìt
ขอบเขตของแรงบิด

zhuàn jǔxiàn zhì xuǎnzé
转矩限制选择
torque limit selection
kaan lɯ̂ ak khɔ̀ɔpkhèet khɔ̌ɔŋ rɛɛŋ bìt
การเลือกขอบเขตของแรงบิด

zhuàn jǔ zhí xiànxìng
转矩直线性
torque linearity
rɛɛŋ bìt chəəŋsên
แรงบิดเชิงเส้น

zhuǎn sòng
转送
transfer
oon thàai
โอนถ่าย

zhuàn zǐ
转子
rotor
tua mǔn
ตัวหมุน

zhū biānféng
珠边缝
pinpoint stitch
rɔɔitɔ̀ɔ tamnɛ̀ŋ khěm
รอยต่อตำแหน่งเข็ม

zhǔ cóng
主从
Master-slave
máatsatə̂ə saléep
มาสเตอร์-สเลฟ

zhǔ cóng yùn zhuǎn
主从运转
Master-slave operation
kaan thamŋaan máatsatə̂ə saléep
การทำงานมาสเตอร์-สเลฟ

zhǔ diànlù
主电路
main circuit
woŋcɔɔnlàk
วงจรหลัก

zhǔ diànlùdiànyuán
主电路电源
main circuit power supply
nùaicàai phalaŋŋaan woŋcɔɔnlàk
หน่วยจ่ายพลังงานวงจรหลัก

zhǔ jī
主机
host machine
khrɯ̂ aŋ hóot
เครื่องโฮสต์

zhǔ jī bǎn
主基板
main base module
moodun thǎanlàk
โมดูลฐานหลัก

zhǔ jīdì zhǐ
主机地址
host address
ɛ́tdréet hóot
แอดเดรสโฮสต์

zhǔjiē diǎn
主接点
main contact
nâa sǎmphàt làk
หน้าสัมผัสหลัก

zhù jìfúyǔ yán
助记符语言
mnemonic language
phaasǎa memmoonìk
ภาษาเม็มโมนิค

zhǔ jīmíng
主机名
host name
chɯ̂ ɯ hóot
ชื่อโฮสต์

zhǔkāi guān
主开关
main switch
sawít làk
สวิตช์หลัก

zhǔ kòng zhì
主控制
master control
khûapkhum máatsatə̂ə
ควบคุมมาสเตอร์

zhǔ kòng zhì qì
主控制器
main controller
tua khûapkhum làk
ตัวควบคุมหลัก

zhǔ kòng zhì yuánjiàn
主控制元件
main control element
ùppakɔɔn khûapkhum làk
อุปกรณ์ควบคุมหลัก

zhǔ kòng zhìzhǐ lìng
主控制指令
master control instruction
khamsàŋ khûapkhum máatsatə̂ə
คำสั่งควบคุมมาสเตอร์

zhǔ kòngzhóu
主控轴
master shaft
máatsatə̂ə chɛ́ɛp
มาสเตอร์แชฟ

zhǔ mókuài
主模块
main module
moodunlàk
โมดูลหลัก

master module
moodun làk
โมดูลหลัก

zhǔnfēng zhí
准峰值
quasi-peak value
khâa samɯ̌ an sǔuŋsùt
ค่าเสมือนสูงสุด

zhǔn shí xìng
准时性
Punctuality
khwaam troŋtɔ̀ɔ weelaa
ความตรงต่อเวลา

zhǔn zhítòu jìng
准直透镜
collimator lens
leen camkàt khɔ̀ɔpkhèet raŋsǐi
เลนส์จำกัดขอบเขตรังสี

zhuó yuègāo xiàolǜ IPM diànjī
卓越高效率IPM电机
premium high-efficiency IPM motor
mɔɔtə̂ə ai-phii-em prasìtthiphâap sǔuŋ rádàp phriimîam
มอเตอร์ IPM ประสิทธิภาพสูงระดับพรีเมี่ยม

zhùshì
注释
comment
khwaamhěn
ความเห็น

note
mǎaihèet
หมายเหตุ

zhùshì róngliàng
注释容量
comment capacity
khwaamsǎamâat ráp khwaamhěn
ความสามารถรับความเห็น

zhùshìshù
注释数
number of comment points
camnuan khɔ̌ɔŋ cùt hâi khwaamhěn
จำนวนของจุดให้ความเห็น

zhùshìshū rù
注释输入
comment input
inphút khwaamhěn
อินพุทความเห็น

zhùshì yǔjù
注释语句
comment statement
khɔ̂ɔkhwaam khwaamhěn
ข้อความความเห็น

zhùshì zǔ
注释组
comment group
klùm khwaamhěn
กลุ่มความเห็น

zhǔ shùnxùchéng xù
主顺序程序
main sequence program
prookrɛm lamdàp làk
โปรแกรมลำดับหลัก

zhǔ sù shè dìngxiāng
主速设定箱
principal velocity setting box
klɔ̀ŋ kaan tâŋkhâa khwaamrew làk
กล่องการตั้งค่าความเร็วหลัก

zhù xiāo
注销
logout
ɔ̀ɔkcàak rábòp
ออกจากระบบ

zhǔ zhàn
主站
master
mɛ̂ɛbɛ̀ɛp
แม่แบบ

master station
sathǎannii máatsatə̂ə
สถานีมาสเตอร์

zhǔ zhàn /běn dìzhànmókuài
主站/本地站模块
master/local module
moodun nai rábòp/ máatsatə̂ə
โมดูลในระบบ/มาสเตอร์

zhǔ zhóu
主轴
spindle
kɛɛnmǔn
แกนหมุน

zhǔ zǐchéng xù
主子程序
main routine program
prookrɛm chút lamdàp làk
โปรแกรมชุดคำสั่งหลักword
wə̀t, kham
เวิร์ด, คำ

zì bǎochí
自保持
self-holding
yɯ́ t khâwkàp tua ùppakɔɔn een
ยึดเข้ากับตัวอุปกรณ์เอง

zì bǎochí diànlù
自保持电路
self-holding circuit
woŋcɔɔn thîi yɯ́ t khâwkàp tua ùppakɔɔn een
วงจรที่ยึดเข้ากับตัวอุปกรณ์เอง

zǐchéng xù
子程序
subroutine
sàp ruuthiin
ซับรูทีน

zǐchéng xùchéng xù
子程序程序
subroutine program
prookrɛɛm sàp ruuthiin
โปรแกรมซับรูทีน

zǐchéng xùdiàoyòng
子程序调用
subroutine call
rîak sàp ruuthiin
เรียกซับรูทีน

zì dānwèi
字单位
in units of words
nùai khɔ̌ɔŋ wə̀t
หน่วยของเวิร์ด

zìdìngyìzìfú
自定义字符
custom character
láksanà bɛ̀ɛp kamnòt eeŋ
ลักษณะแบบกำหนดเอง

zìdòng bǎocún
自动保存
auto-backup
kaan sǎmrɔɔŋ khɔ̂ɔmuun dooi àttanoomát
การสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ

zìdòngbǔzhèng
自动补正
auto correction
kaan kɛ̂ɛkhǎi dooi àttanoomát
การแก้ไขโดยอัตโนมัติ

zìdòng huà
自动化
automation
kaan thamhâipen àttanoomát
การทำให้เป็นอัตโนมัติ

zìdòng huī fù
自动恢复
auto-replication
kaan thamsám dooi àttanoomát
การทำซ้ำโดยอัตโนมัติ

zìdòngmó shì
自动模式
auto mode
mò̀ot àttanomát
โหมดอัตโนมัติ

zìdòngrì zhì jìlù
自动日志记录
auto logging
kaan banthɯ́ k àttanomát
การบันทึกอัตโนมัติ

zìdòngshēngchéng
自动生成
auto-generation
kaan sâaŋ dooi àttanoomát
การสร้างโดยอัตโนมัติ

zìdòngtiáo xié
自动调谐
auto tuning
kaan pràp àttanomát
การปรับอัตโนมัติ

zìdòngtiáozhěng
自动调整
tuning
kaan pràp
การปรับ

zìdòng yùn zhuǎn
自动运转
auto-run
rə̂əm thamŋaan àttanoomát
เริ่มทำงานอัตโนมัติ

zìdòngzhuāngzhì
自动装置
automatic
àttanomát
อัตโนมัติ

zìfǎng wèn
字访问
word access
kaan khâwthɯ̌ ŋ wə̀t
การเข้าถึงเวิร์ด

zìfú
字符
character
khunaláksanà
คุณลักษณะ

tua-àksɔ̌ɔn
ตัวอักษร

zìfúchuàn
字符串
character string
chút tua-àksɔ̌ɔn
ชุดตัวอักษร

zìfúfāshēng qì
字符发生器
character generator
tua sâaŋ khunaláksanà
ตัวสร้างคุณลักษณะ

tua sâaŋ láksanà
ตัวสร้างลักษณะ

zìfú gāo dù
字符高度
character height
khwaamsǔuŋ tua-àksɔ̌ɔn
ความสูงตัวอักษร

zìfúkuān
字符宽
character width
khwaamkwâaŋ tua-àksɔ̌ɔn
ความกว้างตัวอักษร

zìfú lèi xíng
字符类型
character type
chanít tua-àksɔ̌ɔn
ชนิดตัวอักษร

zìfúqū
字符区
character area
phɯ́ ɯnthîi láksanà
พื้นที่ลักษณะ

zǐguǎnlǐzhàn
子管理站
sub-control station
sathǎan-nii khûapkhum yɔ̂i
สถานีควบคุมย่อย

zǐ huà miànxiǎn shì
子画面显示
sprite indicate
kaan bòŋchíi saprái
การบ่งชี้สไปร์ท

zì huī fù bǎo xiǎnsī
自恢复保险丝
polyswitch
phooliisawít
โพลีสวิตช์

zì jié
字节
byte
bái
ไบต์

zì jié jiāohuàn
字节交换
Byte swap
salàp bái
สลับไบต์

zì jié xù
字节序
endian
endîan
เอนเดียน

zǐjítiáojiàn
子集条件
subset condition
ŋɯ̂ ankhǎii klùmyɔ̂i
เงื่อนไขกลุ่มย่อย

zǐmìnglìng
子命令
subcommand
khamsàŋ yɔ̂i
คำสั่งย่อย

zǐmùlù
子目录
subdirectory
dairékthɔɔrîi yɔ̂i
ไดเร็กทอรี่ย่อย

zìmǔ shù zì
字母数字
alphanumeric character
tua-àksɔ̌ɔn rɯ̌ ɯ tualêek
ตัวอักษรหรือตัวเลข

zì ránduìshù
自然对数
natural logarithm
lɔɔkaaríthɯ̂ m thammachâat
ลอการิธึ่มธรรมชาติ

zìruǎnyuánjiàn
字软元件
word device
wə̀t diiwái
เวิร์ดดีไวส์

zìshàng ér xià
自上而下
top down
bon loŋlâaŋ
บนลงล่าง

zì shì yìngjiǎnzhènkòng zhì
自适应减振控制
adaptive vibration suppression control
kaan khûapkhum kaan rót rɛɛŋ sànsathɯan bɛ̀ɛp prayúk
การควบคุมการลดแรงสั่นสะเทือนแบบประยุกต์

zì shì yìngzìtiáo xié mó shì
自适应自调谐模式
(zì shì yìnglǜbōqìII)
(自适应滤波器Ⅱ)
adaptive tuning mode (adaptive filter II)
mòot̀ kaan pràp bɛ̀ɛp prayúk (tua krɔɔŋ bɛ̀ɛp prayúk thuu)
โหมดการปรับแบบประยุกต์ (ตัวกรองแบบประยุกต์ II)

zì shù jù
字数据
word data
khɔ̂ɔmuun wə̀t
ข้อมูลเวิร์ด

zǐshùnxùchéng xù
子顺序程序
subsequence program
prookrɛɛm tɔ̀ɔnûaŋ
โปรแกรมต่อเนื่อง

zìtǐ
字体
font
tua-àksɔ̌ɔn
ตัวอักษร

zìtǐ cúnchǔ qì
字体存储器
font memory
nùai khwaamcam tua-àksɔ̌ɔn
หน่วยความจำตัวอักษร

zìtǐ zhì huàn
字体置换
font replacement
kaan thɛɛn tua-àksɔ̌ɔn
การแทนตัวอักษร

zǐwǎng yǎn mǎ
子网掩码
subnet mask
sàpnèt máak
ซับเน็ตมาสก์

zǐwǎng yǎn mǎmó shì
子网掩码模式
sub-net mask pattern/subnet mask pattern
rûupbɛ̀ɛp sàp-nèt máak/rûupbɛ̀ɛp sàpnèt máak
รูปแบบซับ-เน็ตมาสก์/รูปแบบซับเน็ตมาสก์

zìwǒzhěnduàn
自我诊断
self-diagnosis
kaan wínítchǎi dûai tua-eeŋ
การวินิจฉัยด้วยตัวเอง

zìwǒzhěnduàn liè biǎo
自我诊断列表
self-diagnostic list
raaikaan wínítchǎi dûai tua-eeŋ
รายการวินิจฉัยด้วยตนเอง

zì yóuyùn xíng
自由运行
free run
thamŋaan yàaŋ ìtsarà
ทำงานอย่างอิสระ

zīyuán shù jù
资源数据
resource data
khɔ̂ɔmuun tâŋtôn
ข้อมูลตั้งต้น

zìzhěng dìngmó shì
自整定模式
auto tuning mode
mòot kaan pràp àttanomát
โหมดการปรับอัตโนมัติ

zìzhěng dìngxiǎng yìngxìng
自整定响应性
auto tuning response
kaan tɔ̀ɔpsanɔ̌ɔŋ kaan pràp àttanomát
การตอบสนองการปรับอัตโนมัติ

zōnghéjīngdù
综合精度
synthetic precision
khwaam mɛ̂nyam thîi kə̀ətcàak kaan sǎŋkhrɔ́
ความแม่นยำที่เกิดจากการสังเคราะห์

zǒng shù jì shù
总数计数
total count
camnuan ruam thîi náp dâai
จำนวนรวมที่นับได้

zǒngxiàn
总线
bus
bát
บัส

zǒngxiàng sù
总像素
total pixels
phíksêw ruam
พิกเซลรวม

zǒngxiànlián jiē
总线连接
bus connection
kaan chɯ̂ amtɔ̀ɔ bát
การเชื่อมต่อบัส

zǒngxiàn qiē huàn kāi guān
总线切换开关
bus switching switch
sawít kaan salàp bát
สวิตช์การสลับบัส

zǒngxiàntōng xùn mókuài
总线通讯模块
bus communication module
moodun kaan sɯ̀ ɯsǎan bát
โมดูลการสื่อสารบัส

zǒngxiàn yán cháng
总线延长
bus extension
kaan khayǎai bát
การขยายบัส

zǒngxiànzhuǎn huànmókuài
总线转换模块
bus switching module
moodun kaan salàp bát
โมดูลการสลับบัส

zuàn tóu
钻头
drill bit
dɔ̀ɔk sawàan
ดอกสว่าน

zuì dà cānshùshèzhì gè shù
最大参数设置个数
maximum number of parameter settings
camnuan sǔuŋsùt khɔ̌ɔŋ kaan tâŋkhâa phaaraamitə̂ə
จำนวนสูงสุดของการตั้งค่าพารามิเตอร์

zuì dà shèzhìshù
最大设置数
maximum number of settings
camnuan sǔuŋsùt khɔ̌ɔŋ kaan tâŋkhâa
จำนวนสูงสุดของการตั้งค่า

zuì dà shèzhì zhàn shù
最大设置站数
maximum number of set stations
camnuan sǔuŋsùt khɔ̌ɔŋ sathǎan-nii thîi tâŋkhâa
จำนวนสูงสุดของสถานีที่ตั้งค่า

zuì dà zhí
最大值
maximum value
khâa sǔuŋsùt
ค่าสูงสุด

zuì dàzhuàn sù
最大转速
maximum speed
khwaamrew sǔuŋsùt
ความเร็วสูงสุด

zuìjiāhuà
最佳化
optimization
kaan pràp khâa thîidii thîisùt
การปรับค่าที่ดีที่สุด

zuì xiǎo zhí
最小值
Minimum value
khâa tàmsùt
ค่าต่ำสุด

zuìxīncuò wù dài mǎ
最新错误代码
Latest error code
rá́hàt khwaam phìtphlâat lâasùt
รหัสความผิดพลาดล่าสุด

zuì zhōng
最终
End
còp
จบ

zǔkàng
阻抗
impedance
khwaam tâanthaan tɔ̀ɔ faifáa krasɛ̌ɛ salàp
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ

zǔkàngbiànhuànqì
阻抗变换器
impedance converter
tua plɛɛŋ khwaam tâanthaan tɔ̀ɔ faifáa krasɛ̌ɛ salàp
ตัวแปลงความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ

zuò biāo
坐标
coordinate
rûam
ร่วม

zuò biāozhóu
坐标轴
coordinate axes
kɛɛn rûam
แกนร่วม

zuò yèbiāozhǔn
作业标准

operation regulations
operation standard

khɔ̂ɔbaŋkháp kaan thamŋaan
ข้อบังคับการทำงาน
mâattathǎan kaan thamŋaan
มาตรฐานการทำงาน

zuò yèchéng xù shū
作业程序书
manual for operation
khûumɯɯ kaan thamŋaan
คู่มือการทำงาน

zuò yè tái
作业台
operation platform
phlɛ̀tfɔɔm kaan thamŋaan
แพลทฟอร์มการทำงาน

zuò yè zhǐdǎoshū
作业指导书
operation instructions
khamsàŋ kaan thamŋaan
คำสั่งการทำงาน

zǔzhuāng
组 装
assembly
kaan prakɔ̀ɔp
การประกอบ

zǔzhuāngcuò wù
组装错误
improper assembly
kaan prakɔ̀ɔp yàaŋ mâithùuktɔ̂ŋ
การประกอบอย่างไม่ถูกต้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!