คำศัพท์ PAT 7.4 การสอบความถนัดทางภาษาจีน

A

▢ 啊 【 ɑ 】 อ้อ (อ.) , คำเสริม(นะหรือ , ล่ะ , สิ , ซิเป็นต้น ซึ่งสื่อถึงน้ำเสียงที่ชื่นชม , ยืนยัน , เร่ง , กำชับ ฯลฯ ตามสถานการณ์ที่ต่างกัน )
▢ 阿姨 【 ā yí 】 น้าสาว , ป้า
▢ 爱 【 ài 】 รัก , ชอบ , รักทะนุถนอม
▢ 矮 【 ǎi 】 เตี้ย , ต่ำ
▢ 唉 【 āi 】 อ้าย(อ. เสียงทอดถอนใจ , เสียงทักหรือขานรับ)
▢ 爱好 【 ài hào 】 งานอดิเรก , ชอบ(ทำ... )(ในลักษณะที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง) , สนใจ…
▢ 爱情 【 ài qínɡ 】 ความรัก
▢ 爱护 【 àihù 】 รักทะนุถนอมและรักษา ,รักทะนุถนอมและปกป้อง
▢ 爱惜 【 àixī 】 รักทะนุถนอม
▢ 爱心 【 àixīn 】 จิตใจรัก(ต่อบุคคลหรือสิ่งต่างๆ)
▢ 暗 【 àn 】 มืด , อย่างลับๆ
▢ 岸 【 àn 】 ริมหรือฝั่ง(ของแม่น้ำ , บึง , เป็นต้น)
▢ 安静 【 ān jìnɡ 】 เงียบ , สงบ
▢ 安排 【 ān pái 】 จัด(ตำแหน่งหน้าที่ , เวลาเป็นต้น) จัดการ สั่งการ สั่งงาน
▢ 安全 【 ān quán 】 ปลอดภัย , ความปลอดภัย
▢ 按时 【 àn shí 】 ตามเวลา
▢ 按照 【 àn zhào 】 ตาม , อิง
▢ 安慰 【 ānwèi 】 ปลอบใจ , (รู้สึก)โล่งอกหรือสบายใจ
▢ 安装 【 ānzhuānɡ 】 ติดตั้ง

B

▢ 把 【 bǎ 】 นำ…มาจัดการ หรือ…ทำให้… (เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง)(บ.) ,อัน(ศัพท์บอกจำนวน ใช้กับเครื่องมือที่มีที่จับ) , กำมือ(ศัพท์บอกจำนวน)
▢ 八 【 bā 】 แปด
▢ 吧 【 bɑ 】 เถอะ , เถิด(คำเสริมน้ำเสียง)
▢ 爸爸 【 bà bɑ 】 คุณพ่อ
▢ 白 【 bái 】 ขาว
▢ 百 【 bǎi 】 (หนึ่ง)ร้อย
▢ 摆 【 bǎi 】 วาง , ตั้งโชว์ , กวักแกว่ง , ส่ายไปส่ายมา , โอ้อวด(ภาษาพูด) , พูดคุย(ภาษาพูด) , ลูกตุ้ม(ของนาฬิกา)
▢ 半 【 bàn 】 ครึ่ง(หนึ่ง)
▢ 班 【 bān 】 ชั้น(ที่ศึกษาหรือเล่าเรียน) , เที่ยว(บอกจำนวนเที่ยวบินหรือรถทัวร์) , หมู่(หน่วยนับจำนวนทหาร)
▢ 搬 【 bān 】 เคลื่อนย้าย , ย้าย , นำเอา(ระบบสำเร็จรูป , ประสบการณ์ , วิธีการเป็นต้น)มาใช้ทั้งดุ้น(โดยไม่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์)
▢ 办法 【 bàn fǎ 】 วิธีการ , วิธีแก้ปัญหา
▢ 办公室 【 bàn ɡōnɡ shì 】 ออฟฟิศ(office) , ห้องทำงาน , สำนักงาน
▢ 棒 【 bànɡ 】 เก่ง , มีความสามารถสูง , ผลในการทำดี ,(ร่างกาย)แข็งแรง , กระบอง , ท่อนไม้
▢ 帮忙 【 bānɡ mánɡ 】 ช่วยเหลือ , ความช่วยเหลือ
▢ 帮助 【 bānɡ zhù 】 ช่วยเหลือ , ความช่วยเหลือ
▢ 傍晚 【 bànɡwǎn 】 ยามเย็น , ยามพลบค่ำ
▢ 办理 【 bànlǐ 】 จัดการ , ดำเนินการ
▢ 班主任 【 bānzhǔrèn 】 ครูหรืออาจารย์ประจำชั้น
▢ 薄 【 báo 】 บาง
▢ 抱 【 bào 】 อุ้ม ,โอบ ,โอบแขน(ศัพท์บอกจำนวน)
▢ 饱 【 bǎo 】 อิ่ม
▢ 包 【 bāo 】 กระเป๋า, ห่อ(ก.) , เหมา
▢ 报道 【 bào dào 】 รายงานข่าว ,ข่าว
▢ 保护 【 bǎo hù 】 คุ้มครอง
▢ 包括 【 bāo kuò 】 รวมทั้ง
▢ 报名 【 bào mínɡ 】 สมัคร
▢ 抱歉 【 bào qiàn 】 ขอโทษ
▢ 保证 【 bǎo zhènɡ 】 รับรอง , รับประกัน
▢ 报纸 【 bào zhǐ 】 หนังสือพิมพ์
▢ 宝贝 【 bǎobèi 】 ของล้ำค่า , ที่รัก
▢ 保持 【 bǎochí 】 รักษาให้คงอยู่ต่อไป , คงสภาพเดิม ,รักษา...ไว้
▢ 保存 【 bǎocún 】 เก็บรักษาไว้
▢ 报告 【 bàoɡào 】 รายงาน , บรรยายรายงาน
▢ 宝贵 【 bǎoɡuì 】 ล้ำค่า , เลิศล้ำ
▢ 包裹 【 bāoɡuǒ 】 พัสดุ , ห่อ(ก.)
▢ 包含 【 bāohán 】 คลอบคลุม(ความหมายถึง...) , แฝงไว้ด้วย... , แฝงฝัง...
▢ 保留 【 bǎoliú 】 เก็บเอาไว้
▢ 保险 【 bǎoxiǎn 】 ประกัน(ภัย , ชีวิต) (น.), มั่นคงเชื่อถือได้ ,รับประกันได้(ว.)
▢ 包子 【 bāozi 】 ซาลาเปา
▢ 把握 【 bǎwò 】 ยึดกุม(สิ่งที่เป็นนามธรรม) , (มีหรือไม่มี)ความมั่นใจจะสำเร็จ
▢ 被 【 bèi 】 ถูก(การกระทำ) , ผ้าห่ม ,คลุม
▢ 倍 【 bèi 】 เท่า(น.) , เท่าตัว(ว.)
▢ 背 【 bèi 】 หลัง(น.) , ท่อง(หนังสือ) ,
▢ 北方 【 běi fānɡ 】 ทิศเหนือ , ภาคเหนือ
▢ 北京 【 běi jīnɡ 】 ปักกิ่ง
▢ 杯子 【 bēi zi 】 แก้ว , ถ้วย
▢ 悲观 【 bēiɡuān 】 ท้อแท้ใจ ,หมดอาลัยตายอยกา(ว.) ,มองโลกในแง่ร้าย(ว.)
▢ 背景 【 bèijǐnɡ 】 หันหลังให้(ก.) , (หู)ตึง , ซวยฉาก(บนเวทีของละครหรือภาพยนตร์เป็นต้น) , ฉากทิวทัศน์ของภาพวาดหรือในภาพถ่าย , เบื้องหลัง
▢ 被子 【 bèizi 】 ผ้าห่ม
▢ 笨 【 bèn 】 โง่ , ทึ่ม , (มือไม้)เก้งก้างไม่คล่องแคล่ว
▢ 本 【 běn 】 สมุด , เล่ม , ฉบับ
▢ 本来 【 běn lái 】 เดิมที ,...(ที่)แท้จริง , อันที่จริงแล้วหรือโดยความจริงแล้ว...จะต้องเป็นเช่นนี้หรือเช่นนั้นอย่างแน่นอน(ว.)
▢ 本科 【 běnkē 】 ปริญญาตรี
▢ 本领 【 běnlǐnɡ 】 ความสามารถ , เก่ง
▢ 本质 【 běnzhì 】 มูลสาร , ธาตุแท้ , แก่นแท้
▢ 比 【 bǐ 】 แข่งขัน(กัน) , เปรียบเทียบ(กัน)
▢ 笔记本 【 bǐ jì běn 】 สมุดบันทึก , notebook PC
▢ 比较 【 bǐ jiào 】 เปรียบเทียบ , ค่อนข้างจะ...(ว.)
▢ 避免 【 bì miǎn 】 หลีกเลี่ยง , ป้องกัน
▢ 比赛 【 bǐ sài 】 การแข่งขัน , แข่ง...
▢ 必须 【 bì xū 】 จำเป็น , จำเป็นต้อง...
▢ 毕业 【 bì yè 】 สำเร็จการศึกษา
▢ 鼻子 【 bí zi 】 จมูก
▢ 遍 【 biàn 】 รอบ(ศัพท์บอกจำนวน)
▢ 便 【 biàn 】 ก็...
▢ 变化 【 biàn huà 】 การเปลี่ยนแปลง , เปลี่ยนแปลง
▢ 编辑 【 biānjí 】 ผู้เรียบเรียง , เรียบเรียง(หนังสือ)
▢ 辩论 【 biànlùn 】 โต้วาที , อภิปราย
▢ 鞭炮 【 biānpào 】 ประทัด
▢ 表达 【 biǎo dá 】 แสดงออก ,ถ่ายทอด
▢ 表格 【 biǎo ɡé 】 ตาราง
▢ 表示 【 biǎo shì 】 แสดง(ความคิด , อารมณ์)ด้วยคำพูดและการการะทำ(ก.) , แสดงว่า... , (ภาษา , กิริยาหรือลักษณะท่าทาง)ที่แสดงออก(น.)
▢ 表演 【 biǎo yǎn 】 การแสดง(ระบำ) , แสดง(ภาพยนตร์ , ละครเป็นต้น)
▢ 表扬 【 biǎo yánɡ 】 ชมเชย
▢ 标准 【 biāo zhǔn 】 มาตรฐาน
▢ 标点 【 biāodiǎn 】 เครื่องหมายวรรคตอน
▢ 表面 【 biǎomiàn 】 ด้านภายนอก , โฉมภายนอก
▢ 表明 【 biǎomínɡ 】 แสดงออกอย่างชัดแจ้ง(ว่า…)
▢ 表情 【 biǎoqínɡ 】 สีหน้า
▢ 表现 【 biǎoxiàn 】 การแสดงออก(ในทางการกระทำ) , แสดงออกมาซึ่ง… , แสดงให้เห็นถึง…
▢ 标志 【 biāozhì 】 เครื่องหมายสัญลักษณ์
▢ 彼此 【 bǐcǐ 】 ทั้งสองฝ่าย , ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้
▢ 别 【 bié 】 อย่า , จาก(กัน)ไป , ...(อย่าง)อื่น , กลัดติด(ด้วยเข็มกลัด)
▢ 别人 【 bié ren 】 คนอื่น
▢ 毕竟 【 bìjìnɡ 】 โดยแก่นแท้…แล้ว(ว.) , ว่าถึงแก่นแท้แล้ว
▢ 比例 【 bǐlì 】 อัตราสัดส่วน
▢ 宾馆 【 bīn ɡuǎn 】 โรงแรม
▢ 丙 【 bǐnɡ 】 ตำแหน่งที่สามในภาษาจีน
▢ 饼干 【 bǐnɡ ɡān 】 ขนมปังกรอบ
▢ 并且 【 bìnɡ qiě 】 และอีกอย่าง(คำสันธาน)
▢ 冰箱 【 bīnɡ xiānɡ 】 ตู้เย็น
▢ 病毒 【 bìnɡdú 】 เชื้อโรค , ไวรัส(virus)
▢ 必然 【 bìrán 】 ต้องอย่าง...แน่นอน(ว.)
▢ 比如 【 bǐrú 】 ดังเช่น ,อาทิเช่น
▢ 必需 【 bìxū 】 ขาดไม่ได้(ว.) , จำเป็น(ต้องมี)
▢ 必要 【 bìyào 】 จำเป็น , เป็นสิ่งที่จำเป็น
▢ 博士 【 bó shì 】 ปริญญาเอก
▢ 玻璃 【 bōli 】 กระจก ,แก้ว
▢ 博物馆 【 bówùɡuǎn 】 พิพิธภัณฑ์
▢ 脖子 【 bózi 】 คอ
▢ 不 【 bù 】 ไม่
▢ 布 【 bù 】 ผ้า
▢ 不但 【 bú dàn 】 ไม่เพียงแต่...
▢ 不得不 【 bù dé bù 】 จำเป็นต้อง... , ไม่...ไม่ได้(ว.)
▢ 部分 【 bù fen 】 ส่วน(น.) , ภาค(น.)
▢ 不管 【 bù ɡuǎn 】 ไม่ว่าจะ...
▢ 不过 【 bú ɡuò 】 เพียงแต่...
▢ 不仅 【 bù jǐn 】 ไม่เพียงแต่...เท่านั้น
▢ 不客气 【 bú kè qi 】 ไม่ต้องเกรงใจ
▢ 不安 【 búān 】 กระวนกระวายใจ ,(จิตใจ)ไม่สงบ
▢ 不必 【 búbì 】 ไม่ต้อง
▢ 补充 【 bǔchōnɡ 】 เพิ่มเติม , เสริม
▢ 不得了 【 bùdéliǎo 】 แย่แล้ว ,ตายแล้ว , เก่งมากๆ
▢ 不断 【 búduàn 】 …อย่างไม่หยุดยั้ง , อย่างติดๆกัน
▢ 不好意思 【 bùhǎoyìsi 】 เกรงใจ , อาย , เขิน
▢ 不见得 【 bújiàndé 】 ไม่เห็นว่าจะ... ,ไม่แน่ว่า
▢ 部门 【 bùmén 】 หน่วยงาน , แผนก , สาขา
▢ 不免 【 bùmiǎn 】 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้(ว.)
▢ 不耐烦 【 búnàifán 】 รำคาญ , หงุดหงิด , ไม่อดทน
▢ 不然 【 bùrán 】 ไม่อย่างงั้น
▢ 不如 【 bùrú 】 …สู้ไม่ได้ , ...สู้...ได้
▢ 不要紧 【 búyàojǐn 】 ไม่เป็นไร
▢ 步骤 【 bùzhòu 】 ขั้นตอน , จังหวะก้าว
▢ 不足 【 bùzú 】 ไม่พอ

C

▢ 擦 【 cā 】 เช็ด
▢ 才 【 cái 】 เพิ่งจะ , จึงจะ... , ถึงจะ... , เพียง... , แค่... , ความสามารถ
▢ 菜 【 cài 】 อาหาร , ผัก , กับข้าว
▢ 踩 【 cǎi 】 เหยียบย่ำ
▢ 猜 【 cāi 】 เดา(ก.) , ทาย
▢ 菜单 【 cài dān 】 เมนูอาหาร
▢ 材料 【 cái liào 】 วัสดุ , ข้อมูล , วัตถุดิบ
▢ 财产 【 cáichǎn 】 ทรัพย์สิน , สมบัติ
▢ 采访 【 cǎifǎnɡ 】 สัมภาษณ์
▢ 彩虹 【 cǎihónɡ 】 รุ้ง
▢ 采取 【 cǎiqǔ 】 เลือกใช้(วิธี , มาตรการเป็นต้น)
▢ 参观 【 cān ɡuān 】 เข้าชม
▢ 参加 【 cān jiā 】 เข้าร่วม
▢ 残疾 【 cánjí 】 พิการ
▢ 参考 【 cānkǎo 】 อ้างอิง , ค้นคว้าประกอบ , นำมาประกอบการพิจารณา , สิ่งที่อ้างอิงได้
▢ 惭愧 【 cánkuì 】 ละอายใจ
▢ 餐厅 【 cāntīnɡ 】 ร้านอาหาร
▢ 参与 【 cānyù 】 เข้าร่วม
▢ 草 【 cǎo 】 หญ้า , (ลายมือ)หวัด
▢ 操场 【 cāochǎnɡ 】 สนามซ้อม
▢ 操心 【 cāoxīn 】 เป็นห่วง
▢ 册 【 cè 】 เล่ม , ฉบับ
▢ 层 【 cénɡ 】 ชั้น
▢ 曾经 【 cénɡjīnɡ 】 เคย(ว.)
▢ 厕所 【 cèsuǒ 】 ห้องสุขา , ห้องน้ำ
▢ 测验 【 cèyàn 】 ทดสอบ , ตรวจสอบ
▢ 茶 【 chá 】 ชา
▢ 差 【 chà 】 ไม่ดี , แย่ , ขาด(จำนวนเป็นต้น)
▢ 插 【 chā 】 ปัก , สอด , เสียดสี , ใส่
▢ 差不多 【 chà bu duō 】 ต่างกันไม่มาก , พอๆกัน
▢ 差别 【 chābié 】 ความแตกต่าง
▢ 拆 【 chāi 】 รื้อ , แก่(ออก)
▢ 长 【 chánɡ 】 ยาว
▢ 尝 【 chánɡ 】 ชิม
▢ 场 【 chǎnɡ 】 ศัพท์บอกจำนวนการแสดง(ตอน , ฉาก , รอบ) , สนาม , ลาน
▢ 长城 【 chánɡ chénɡ 】 กำแพงเมืองจีน
▢ 唱歌 【 chànɡ ɡē 】 ร้องเพลง
▢ 长江 【 chánɡ jiānɡ 】 แม่น้ำแยงซีเกียง
▢ 常识 【 chánɡshí 】 ความรู้ทั่วไป
▢ 长途 【 chánɡtú 】 ทางไกล , ระยะไกล
▢ 产品 【 chǎnpǐn 】 ผลิตภัณฑ์
▢ 产生 【 chǎnshēnɡ 】 บังเกิด , ทำให้เกิด...
▢ 朝 【 cháo 】 หันหน้าเข้าหาหรือหันไปทาง... , ราชวงศ์…
▢ 吵 【 chǎo 】 ทะเลาะ , เสียงดัง
▢ 炒 【 chǎo 】 ผัด(อาหาร)
▢ 抄 【 chāo 】 คัด(หนังสือ) , ลอก(เลียนแบบ)
▢ 超过 【 chāo ɡuò 】 แซงหน้าไป , ล้ำหน้า , เกิน
▢ 超市 【 chāo shì 】 ซุปเปอร์มาเก็ต(supermarket)
▢ 朝代 【 cháodài 】 ราชวงศ์
▢ 吵架 【 chǎojià 】 ทะเลาะกัน
▢ 叉子 【 chāzi 】 ส้อม
▢ 彻底 【 chèdǐ 】 อย่างถึงที่สุด , โดยสิ้นเชิง
▢ 车库 【 chēkù 】 โรงเก็บรถ
▢ 趁 【 chèn 】 ถือโอกาสที่...
▢ 衬衫 【 chèn shān 】 เสื้อเชิ้ต(shirt)
▢ 乘 【 chénɡ 】 โดยสาร , คูณ
▢ 称 【 chēnɡ 】 ชั่งน้ำหนัก , เรียกว่า...
▢ 成功 【 chénɡ ɡōnɡ 】 ประสบความสำเร็จ
▢ 成绩 【 chénɡ jì 】 ผล (ในการทำงานหรือการศึกษา)
▢ 诚实 【 chénɡ shí 】 ซื่อสัตย์
▢ 城市 【 chénɡ shì 】 เมือง , นคร
▢ 成熟 【 chénɡ shú 】 สุกงอม , (การวางตัว , คิดวิเคราะห์เป็นต้น)หนักแน่น
▢ 成为 【 chénɡ wéi 】 กลายเป็น...
▢ 乘坐 【 chénɡ zuò 】 โดยสาร
▢ 承担 【 chénɡdān 】 รองรับภาระ , รับผิดชอบ
▢ 程度 【 chénɡdù 】 ระดับ
▢ 成分 【 chénɡfèn 】 ส่วนประกอบ
▢ 成果 【 chénɡɡuǒ 】 ดอกผล , ผลพวง
▢ 称呼 【 chēnɡhu 】 เรียกว่า... , คำที่ใช้เรียกที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน
▢ 成就 【 chénɡjiù 】 ความสำเร็จ , ผลงาน(อันใหญ่)
▢ 诚恳 【 chénɡkěn 】 นอบน้อมและจริงใจ
▢ 成立 【 chénɡlì 】 สถาปนา , ก่อตั้ง
▢ 承认 【 chénɡrèn 】 ยอมรับ
▢ 承受 【 chénɡshòu 】 รับ(ความกดดันเป็นต้น) , ทนต่อ...
▢ 程序 【 chénɡxù 】 ขั้นตอน , โปรแกรม(program)ของคอมพิวเตอร์
▢ 成语 【 chénɡyǔ 】 สำนวน , สุภาษิต
▢ 称赞 【 chēnɡzàn 】 ชมเชย
▢ 成长 【 chénɡzhǎnɡ 】 เติบโต , การเจริญเติบโต
▢ 沉默 【 chénmò 】 นิ่งเงียบ , ไม่พูดจา
▢ 车厢 【 chēxiānɡ 】 กะบะรถยนต์, ตู้รถไฟ
▢ 吃 【 chī 】 กิน , ทาน
▢ 迟到 【 chí dào 】 มาสาย
▢ 吃惊 【 chī jīnɡ 】 สะดุ้งตกใจ , ตะลึง
▢ 翅膀 【 chìbǎnɡ 】 ปีก
▢ 吃亏 【 chīkuī 】 เสียเปรียบ , ถูกเอาเปรียบ
▢ 持续 【 chíxù 】 อย่างต่อเนื่องกัน
▢ 池子 【 chízi 】 สระน้ำ
▢ 尺子 【 chǐzi 】 ไม้บรรทัด
▢ 冲 【 chōnɡ 】 ชง(ชา , กาแฟ) , พุ่ง(เข้าใส่)
▢ 重新 【 chónɡ xīn 】 เอาใหม่ , ...ใหม่ (อีกครั้งหนึ่ง)
▢ 充电器 【 chōnɡdiànqì 】 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
▢ 充分 【 chōnɡfèn 】 อย่างเต็มที่ , อย่างเพียงพอ
▢ 重复 【 chónɡfù 】 ซ้ำ(กัน) , ซ้ำซ้อน , …ใหม่อีกครั้ง
▢ 充满 【 chōnɡmǎn 】 เต็มไปด้วย…
▢ 宠物 【 chǒnɡwù 】 สัตว์เลี้ยง
▢ 臭 【 chòu 】 เหม็น
▢ 丑 【 chǒu 】 ขี้เหร่ , อัปลักษณ์
▢ 抽屉 【 chōu ti 】 ลิ้นชัก
▢ 抽烟 【 chōu yān 】 สูบบุหรี่
▢ 抽象 【 chōuxiànɡ 】 (เชิง)นามธรรม
▢ 除 【 chú 】 นอกจาก...แล้ว , กำจัด , (คณิต)หาร
▢ 出 【 chū 】 ออก
▢ 出差 【 chū chāi 】 ออกทำงานนอกสถานที่
▢ 出发 【 chū fā 】 ออกเดินทาง
▢ 厨房 【 chú fánɡ 】 ห้องครัว
▢ 除了 【 chú le 】 นอกจาก...แล้ว
▢ 出生 【 chū shēnɡ 】 (เด็ก)เกิด , การเกิด
▢ 出现 【 chū xiàn 】 ปรากฏออกมา
▢ 出租车 【 chū zū chē 】 รถแท็กซี่(taxi)
▢ 船 【 chuán 】 เรือ
▢ 穿 【 chuān 】 ใส่(เสื้อผ้า) ,ทะลุผ่าน(พื้นที่)
▢ 传真 【 chuán zhēn 】 แฟกซ์(fax)
▢ 传播 【 chuánbō 】 เผยแพร่ , แพร่กระจาย
▢ 传递 【 chuándì 】 ส่งต่อ , ถ่ายทอด
▢ 闯 【 chuǎnɡ 】 ออกไปเผชิญโชคในโลกกว้าง , พุ่งถลัน , ชนอย่างแรง
▢ 窗户 【 chuānɡ hu 】 หน้าต่าง
▢ 窗帘 【 chuānɡlián 】 ผ้าม่าน
▢ 创造 【 chuànɡzào 】 สร้างสรรค์
▢ 传染 【 chuánrǎn 】 ติดต่อ(โรค)
▢ 传说 【 chuánshuō 】 นิทานพื้นเมืองที่เล่าต่อกันมานาน , ลือ ,เล่าลือ
▢ 传统 【 chuántǒnɡ 】 ประเพณีที่สืบทอดกันมานาน
▢ 出版 【 chūbǎn 】 จัดพิมพ์จำหน่าย
▢ 除非 【 chúfēi 】 นอกจาก…เท่านั้นเอง(...กึงจะ...ได้อย่างที่ว่า)
▢ 吹 【 chuī 】 (ลม)พัด , เป่า , คุยโว
▢ 初级 【 chūjí 】 เบื้องต้น
▢ 出口 【 chūkǒu 】 ทางออก ,ส่งออก
▢ 处理 【 chǔlǐ 】 จัดการ(เรี่องราวหรือบุคคล) , แก้(ปัญหา)
▢ 春 【 chūn 】 ฤดูใบไม้ผลิ
▢ 出色 【 chūsè 】 ยอดเยี่ยม , เด่นมาก
▢ 除夕 【 chúxī 】 วันสุดท้ายปีเก่า(ตามปฏิทินจันทรคติของจีน)
▢ 出席 【 chūxí 】 เข้าร่วมการประชุม
▢ 次 【 cì 】 ครั้ง
▢ 词典 【 cí diǎn 】 พจนานุกรม
▢ 词语 【 cí yǔ 】 ศัพท์และวลี
▢ 磁带 【 cídài 】 เทปเสียง , สายเทปบันทึกเสียง
▢ 刺激 【 cìjī 】 กระตุ้นหรือยั่วยุ , สะเทือนอารมณ์หรือจิตใจ
▢ 此外 【 cǐwài 】 นอกจากนี้แล้ว
▢ 次要 【 cìyào 】 อันดับรอง , ไม่สำคัญ
▢ 辞职 【 cízhí 】 ลาออก(จากงาน)
▢ 从 【 cónɡ 】 จาก... , ตั้งแต่...
▢ 从来 【 cónɡ lái 】 แต่ไหนแต่ไร
▢ 聪明 【 cōnɡ minɡ 】 ฉลาด
▢ 从而 【 cóng’ ér 】 ครั้นแล้วก็…
▢ 从此 【 cónɡcǐ 】 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
▢ 匆忙 【 cōnɡmánɡ 】 รีบร้อน
▢ 从前 【 cónɡqián 】 แต่ก่อน
▢ 从事 【 cónɡshì 】 ทำงาน(ในด้านใดด้านหนึ่ง) ,ดำเนินการ(เกี่ยวกับ)
▢ 醋 【 cù 】 น้ำส้มสายชู
▢ 粗心 【 cū xīn 】 สะเพร่า , ประมาทเลินเล่อ
▢ 催 【 cuī 】 เร่ง , เร่างรัด
▢ 促进 【 cùjìn 】 ส่งเสริม , กระตุ้น
▢ 存 【 cún 】 เก็บสะสม , เก็บไว้ ,ฝาก(เงินเป็นต้น) , การดำรงอยู่ , หักแล้วคงเหลือ
▢ 存在 【 cúnzài 】 การดำรงอยู่ , ดำรงอยู่ , ยังมี...อยู่(ใน...)
▢ 错 【 cuò 】 ผิด , ความผิด
▢ 措施 【 cuòshī 】 มาตรการ
▢ 错误 【 cuòwù 】 ผิด , ความผิดพลาด
▢ 促使 【 cùshǐ 】 ทำให้เกิด , ก่อให้เกิด , กระตุ้น

D

▢ 大 【 dà 】 1 ใหญ่ กว้าง มาก โต ดังแรง มาก 2 ขนาด ความใหญ่เล็ก 3 ระดับเข้ม แก่ลึกซึ้ง รุนแรง เต็มที่ มากใหญ่ 4 เรียงลำดับเป็นคนแรก 5 ผู้ที่มีอายุมาก 6 สนทนา 7 หมายถึงเงินใหญ่
▢ 答案 【 dá àn 】 คำเฉลย , คำตอบ
▢ 打扮 【 dǎ bɑn 】 แต่งตัว , การแต่งตัว , ตกแต่ง
▢ 打电话 【 dǎ diàn huà 】 โทรศัพท์(ก.)
▢ 大概 【 dà ɡài 】 ประมาณ , อย่างคร่าวๆ , สภาพและเนื้อหาอย่างกว้างๆ(น.)ดูเหมือน(จะเป็น)... ,อาจจะ(เป็น...)
▢ 大家 【 dà jiā 】 ทุกคน
▢ 打篮球 【 dǎ lán qiú 】 เล่นบาสเก็ตบอล
▢ 打扰 【 dǎ rǎo 】 รบกวน
▢ 打扫 【 dǎ sǎo 】 ทำความสะอาด , เก็บกวด
▢ 大使馆 【 dà shǐ ɡuǎn 】 สถานทูต
▢ 打算 【 dǎ suɑn 】 วางแผน(จะ) , คิดจะ , ความคิดหรือแผนการเพื่ออนาคต
▢ 打印 【 dǎ yìn 】 ปริ๊น(print)
▢ 大约 【 dà yuē 】 ประมาณ... , ในคราว... ,อาจจะ
▢ 打折 【 dǎ zhé 】 ลดราคา
▢ 打针 【 dǎ zhēn 】 ฉีดยา
▢ 达到 【 dádào 】 ถึงระดับ , บรรลุถึง ...
▢ 大方 【 dàfɑnɡ 】 (อากัปกิริยา)สุภาพเรียบร้อย , วางตัวตามสบาย(ว.) , (แบบ , สีสันเป็นต้น)สุภาพไม่ฉูดฉาด , ใจกว้าง(ไม่คิดเล็กคิดน้อย)
▢ 打工 【 dǎɡōnɡ 】 รับจ้างทำงาน
▢ 带 【 dài 】 ถือ...ติดตัว , นำ(ทางเป็นต้น) , โอกาสฝาก(ทำให้) ,เขต(ของพื้นที่) , สิ่งที่เป็นสาย
▢ 戴 【 dài 】 สวมหรือใส่(ที่ศีรษะ , ที่ใบหน้า , ที่หน้าอก , ที่แขนเป็นต้น)
▢ 呆 【 dāi 】 (สมอง)ทึ่มหรือทื่อ ,งงงวย , ตะลึง , พักอยู่... , อยู่นิ่งเฉย
▢ 代表 【 dài biǎo 】 ผู้แทน ,ตัวแทน , เป็นตัวแทน... , เป็นสัญลักษณ์...
▢ 大夫 【 dài fu 】 หมอ ,นายแพทย์
▢ 代替 【 dài tì 】 เข้าแทนที่...
▢ 贷款 【 dàikuǎn 】 กู้เงิน , เงินกู้
▢ 待遇 【 dàiyù 】 สวัสดิการ , ค่าตอบแทน
▢ 打交道 【 dǎjiāodɑo 】 คบค้าสมาคม , ไปมาหาสู่กัน , อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
▢ 淡 【 dàn 】 จืด , จาง
▢ 蛋糕 【 dàn ɡāo 】 ขนมเค้ก(cake)
▢ 但是 【 dàn shì 】 แต่ว่า
▢ 担心 【 dān xīn 】 เป็นห่วง , กังวล
▢ 单纯 【 dānchún 】 (ความคิดเป็นต้น)เรียบๆง่ายๆ , ไม่สลับซับซ้อน , เอาแต่ , คำนึกถึงแต่
▢ 单调 【 dāndiào 】 ไม่มีสีสัน , (ความรู้สึก)เซ็ง , (สีเป็นอาท)จืดชืด
▢ 单独 【 dāndú 】 ลำพัง , เพียงคนเดียว
▢ 挡 【 dǎnɡ 】 ปิดกั้น , บดบัง
▢ 当 【 dānɡ 】 ทำหน้าที่เป็น... , รับตำแหน่งเป็น... , ควร(จะ...)
▢ 当地 【 dānɡ dì 】 ท้องถิ่นที่กล่าวถึง(นี้) , ในสถานที่เกิดเหตุ
▢ 当然 【 dānɡ rán 】 แน่นนอน(จะต้องเป็นเช่นนี้) ,ย่อมจะต้องเป็นอย่าง...อย่างแน่นอน
▢ 当时 【 dānɡ shí 】 ในเวลานั้น , ขณะนั้น
▢ 当代 【 dānɡdài 】 ยุคปัจจุบัน
▢ 担任 【 dānrèn 】 รับตำแหน่งเป็น... , รับหน้าที่เป็น…
▢ 单位 【 dānwèi 】 หน่วยงาน , หน่วยมาตรฐาน
▢ 耽误 【 dānwu 】 หน่วงเหนี่ยว(จนเสียงานเสียการไป) , เตะถ่วง(จนเสียงานไป)
▢ 胆小鬼 【 dǎnxiǎoɡuǐ 】 (คน)ขี้ขลาด
▢ 单元 【 dānyuán 】 (บทเรียน , บ้านเป็นต้น)เป็นตอนเดียวหรือเป็นหน่วยเดียว(โดยเฉพาะ)
▢ 到 【 dào 】 ถึง(สถานที่ , เวลา) , ไป(ที่...)
▢ 倒 【 dào 】 กลับหัวกลับหาง , สับกัน , ถอยหลัง , เทหรือริน
▢ 岛 【 dǎo 】 เกาะ(น.)
▢ 刀 【 dāo 】 มีด ,ดาบ
▢ 到处 【 dào chù 】 ทุกหนทุกแห่ง
▢ 到底 【 dào dǐ 】 (ตกลง)ในแท้ที่จริงนั้น(เป็นอย่างไร)(ว.) , ถึงอย่างไร(...ก็)(ว.) , ถึงปลายสุด , ถึงที่สุด
▢ 道歉 【 dào qiàn 】 ขอโทษ(ต่อ...)
▢ 导游 【 dǎo yóu 】 ไก๊ด์(guide) , มัคคุเทศก์
▢ 到达 【 dàodá 】 ไปถึง...
▢ 道德 【 dàodé 】 ศีลธรรม , จรรยาบรรณ
▢ 道理 【 dàolǐ 】 เหตุผล , หลักการ , กฎเกณฑ์
▢ 倒霉 【 dǎoméi 】 ซวย , โชคไม่ดี
▢ 导演 【 dǎoyǎn 】 ผู้กำกับการแสดง
▢ 导致 【 dǎozhì 】 ก่อให้เกิด(ผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นตามหลัง)
▢ 打喷嚏 【 dǎpēnti 】 จาม(ก.)
▢ 打听 【 dǎtinɡ 】 สืบข่าว ,สอบถาม
▢ 大象 【 dàxiàng 】 ช้าง
▢ 大型 【 dàxínɡ 】 ขนาดใหญ่
▢ 答应 【 dāyinɡ 】 รับปาก , ยินยอม , ขานรับ
▢ 打招呼 【 dǎzhāohu 】 ทักทาย
▢ 的 【 de 】 ...ของ...(ศัพท์เสริม ใช้ในโครงสร้างกลุ่มคำที่แสดงความเป็นเจ้าของ , จำกัดความหมายเป็นต้น)
▢ 得 【 de 】 ...ได้...(ศัพท์เสริม ใช้ในโครงสร้างกรรมของคำกิริยาหรือคำลักษณะระดับ เป็นต้น)
▢ 地 【 de 】 (ทำ...)อย่าง...(ศัพท์เสริม ใช้หน้าคำกิริยา แสดงถึงสภาพในการกระทำเป็นต้น)
▢ 得意 【 dé yì 】 ภาคภูมิใจ(ส่วนมากจะหมายถึงทางด้านโอหัง) ,กระหยิ่มยิ้มย่อง , หลงลม
▢ 得 【 děi 】 ต้องการ...(ถึงจะได้)
▢ 等(动) 【 děnɡ 】 รอคอย
▢ 等 【 děnɡ 】 ฯลฯ , เป็นต้น , ระดับชั้น
▢ 灯 【 dēnɡ 】 โคมไฟ , ตะเกียง
▢ 等待 【 děnɡdài 】 รอคอย , รอ , การรอคอย
▢ 等候 【 děnɡhòu 】 รอคอย
▢ 登记 【 dēnɡjì 】 บันทึก , จดทะเบียน
▢ 登机牌 【 dēnɡjīpái 】 บัตรขึ้นเครื่อง(boarding pass)
▢ 等于 【 děnɡyú 】 เท่ากับ...
▢ 递 【 dì 】 ส่งต่อ ,ยื่น(ให้)
▢ 底 【 dǐ 】 ก้น(ของบ่อน้ำเป็นต้น) , ท้อง(ทะเลเป็นต้น) , ปลาย(เดือน , ปี) , ต้นฉบับ
▢ 低 【 dī 】 ต่ำ
▢ 滴 【 dī 】 หยด
▢ 弟弟 【 dì di 】 น้องชาย
▢ 地方 【 dì fɑng 】 สถานที่ , ส่วนท้องถิ่น ,ท้องถิ่น
▢ 地球 【 dì qiú 】 (ลูก)โลก
▢ 地铁 【 dì tiě 】 รถไฟใต้ดิน
▢ 地图 【 dì tú 】 แผนที่
▢ 第一 【 dì yī 】 ที่หนึ่ง
▢ 地址 【 dì zhǐ 】 ที่อยู่
▢ 点 【 diǎn 】 (เวลา)โมง , สั่ง(อาหาร) , จุด , หยอด
▢ 电脑 【 diàn nǎo 】 คอมพิวเตอร์(computer)
▢ 电视 【 diàn shì 】 โทรทัศน์
▢ 电梯 【 diàn tī 】 ลิฟท์(lift)
▢ 电影 【 diàn yǐnɡ 】 ภาพยนตร์ , หนังภาพยนตร์
▢ 电子邮件 【 diàn zǐ yóu jiàn 】 อีเมลล์(E-mail)
▢ 电池 【 diànchí 】 แบตเตอรี่(battery)
▢ 电台 【 diàntái 】 สถานีวิทยุ
▢ 点头 【 diǎntóu 】 พยักหน้า
▢ 点心 【 diǎnxin 】 อาหารว่าง , ขนม
▢ 掉 【 diào 】 1.ร่วง ตก 2.ตกอยู่หลังล้าหลัง 3.ตกหล่น ตกหายไป 4.ลดลง ตก 5.สั่นไหว กระดิก 6.กลับ หันกลับ 7.สับ เปลี่ยน แลกเปลี่ยน 8.ใช้หลังคำกริยาบางคำแสดงว่า การกระทำนั้นๆ ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว
▢ 钓 【 diào 】 ตกเบ็ด
▢ 调查 【 diào chá 】 สำรวจ , ตรวจสอบ
▢ 地道 【 dìdɑo 】 (สำเนียงในการพูด , งานหรือคุณภาพวัสดุ)ได้มาตรฐาน , (ของ)เกิดจากถิ่นกำเนิดที่แท้จริง(ว.)
▢ 地理 【 dìlǐ 】 ภูมิประเทศ , ภูมิศาสตร์
▢ 顶 【 dǐnɡ 】 หัวหรือยอด(หมายถึงส่วนที่อยู่บนสุดบนร่างกายของคนเราหรือของสิ่งของ) , ใช้ศีรษะหรือเขาขวิด , ทวนหรือต้านไว้ , ใบ(ศัพท์บอกจำนวนหมวก) , หลัง(ศัพท์บอกจำนวนมุ้ง , เต๊นท์เป็นต้น)
▢ 丁 【 dīnɡ 】 ตำแหน่งที่สี่ในภาษาจีน
▢ 地区 【 dìqū 】 เขต , บริเวณหรือแถบ(ที่เป็นเขตกว้างๆ)
▢ 的确 【 díquè 】 (เป็นอย่าง...)จริงๆ
▢ 敌人 【 dírén 】 ข้าศึก , ศัตรู
▢ 地毯 【 dìtǎn 】 พรม
▢ 丢 【 diū 】 ทำหาย ,ทิ้ง , โยน
▢ 地位 【 dìwèi 】 ฐานะ(ในทางด้านสังคมเป็นต้น) ,จุด(ที่บุคคลหรือสิ่งของครอบครองอยู่)
▢ 地震 【 dìzhèn 】 แผ่นดินไหว
▢ 冻 【 dònɡ 】 แช่เย็น , แข็งตัวเป็นน้ำแข็ง ,หนาวจนเย็นเยือก(ว.)
▢ 洞 【 dònɡ 】 ถ้ำ , รู
▢ 懂 【 dǒnɡ 】 เข้าใจ , รู้
▢ 东 【 dōnɡ 】 (ทิศ)ตะวันออก
▢ 冬 【 dōnɡ 】 ฤดูหนาว
▢ 动物 【 dònɡ wù 】 สัตว์
▢ 东西 【 dōnɡ xi 】 สิ่งของ
▢ 动作 【 dònɡ zuò 】 จังหวะ(การเคลื่อนไหวของร่างกาย), ท่า(ในการขยับตัว)
▢ 动画片 【 dònɡhuàpiàn 】 ภาพยนตร์การ์ตูน(cartoon)
▢ 逗 【 dòu 】 ล่อ...ให้เล่น ,ยั่วให้หัวเราะ ,ตลก
▢ 都 【 dōu 】 ทั้งหมดหรือทั้งสิ้น(ว.) , ต่างก็ , ล้วน
▢ 豆腐 【 dòufu 】 เต้าหู้
▢ 读 【 dú 】 อ่าน(ออกเสียง) , ไปเรียน(หนังสือ)
▢ 堵车 【 dǔ chē 】 รถติด
▢ 肚子 【 dù zi 】 ท้อง , พุง
▢ 段 【 duàn 】 ระยะหรือช่วง(ศัพท์บอกจำนวนระยะเวลา , ระยะทาง) , ตอน(ศัพท์บอกจำนวนข้อความ , คำพูดเป็นต้น) , ท่อน(ศัพท์บอกจำนวนท่อนไม้เป็นต้น)
▢ 断 【 duàn 】 หัก , ขาด , ตัดให้ขาด , ตัดหรือระงับ(การส่งไฟ , น้ำเป็นต้น)
▢ 短 【 duǎn 】 สั้น
▢ 锻炼 【 duàn liàn 】 ออกกำลังกาย , ฝึกฝน(ทางด้านร่างกาย , ความกล้าเป็นต้น) , หล่อหลอม
▢ 短信 【 duǎnxìn 】 ข้อความสั้น(message)
▢ 度过 【 dùɡuò 】 ผ่าน(เวลา...)
▢ 堆 【 duī 】 กอง
▢ 对不起 【 duì bu qǐ 】 ขอโทษ
▢ 对话 【 duì huà 】 สนทนา , บทสนทนา
▢ 对面 【 duì miàn 】 ตรงข้าม ,ตรงหน้า
▢ 对(介) 【 duì(jiè) 】 (ปฏิบัติ)ต่อ , ...แก่...(บ.)
▢ 对(形) 【 duì(xínɡ) 】 ถูกต้อง
▢ 对比 【 duìbǐ 】 เปรียบเทียบ , อัตราสัดส่วน
▢ 对待 【 duìdài 】 ปฏิบัติต่อ , แสดงต่อ , การปฏิบัติต่อ , การแสดงต่อ
▢ 对方 【 duìfānɡ 】 ฝ่ายตรงข้าม
▢ 对手 【 duìshǒu 】 คู่ต่อสู้ , คู่แข่ง
▢ 对象 【 duìxiànɡ 】 คู่รัก , เป้าหมาย(ที่จะปฏิบัติต่อ)
▢ 对于 【 duìyú 】 สำหรับ... , เกี่ยวกับ... , ต่อ... ,
▢ 独立 【 dúlì 】 ด้วยตัวของตัวเอง , อิสรภาพ , เอกราช ,ยืนโดดเดี่ยว
▢ 顿 【 dùn 】 หยุดไปพักหนึ่ง , ศัพท์บอกจำนวนครั้ง (ในการทานอาหาร , การด่า , การเตือนเป็นต้น)
▢ 吨 【 dūn 】 ตัน(ton)
▢ 蹲 【 dūn 】 นั่งยองๆ
▢ 朵 【 duǒ 】 ดอก(ศัพท์บอกจำนวน ใช้กับดอกไม้ , เมฆ)
▢ 多 【 duō 】 เยอะ ,มาก
▢ 多么 【 duō me 】 ...อย่างยิ่ง(ว.)
▢ 多少 【 duō shɑo 】 1.เท่าไหร่ 2.มากน้อย 3.ไม่มากก็น้อย 4.ค่อนข้าง ออกจะ
▢ 躲藏 【 duǒcánɡ 】 หลบซ่อน
▢ 多亏 【 duōkuī 】 ดีที่(ว่า...ก็ยังชัวร์)
▢ 多余 【 duōyú 】 เหลือหรือเกินกว่าความจำเป็น(ว.)
▢ 独特 【 dútè 】 พิเศษจำเพาะ , เป็นของตัวเองโดยเฉพาะ(ว.)

E

▢ 饿 【 è 】 หิว
▢ 恶劣 【 èliè 】 (สภาพ , เหตุการณ์)เลวร้าย , (พฤติการณ์)ชั่วร้าย
▢ 而 【 ér 】 และ...อีก , แต่
▢ 二 【 èr 】 สอง
▢ 耳朵 【 ěr duo 】 ใบหู , หู
▢ 而且 【 ér qiě 】 อีกอย่าง , อีกทั้ง... , โดยเฉพาะอย่างยิ่ง(...อีกด้วย)
▢ 儿童 【 ér tónɡ 】 เด็กๆ
▢ 儿子 【 ér zi 】 ลูกชาย

F

▢ 发 【 fā 】 ส่งหรือมอบ(สินค้าเป็นต้น) , แจก(ของ) , ฟลุค(fluke)ร่ำรวย ,นัด(ศัพท์บอกจำนวนลูกกระสุน)
▢ 法律 【 fǎ lǜ 】 กฏหมาย
▢ 发烧 【 fā shāo 】 เป็นไข้ , ตัวร้อน
▢ 发生 【 fā shēnɡ 】 เกิด(เหตุการณ์ , ปัญหาเป็นต้น)
▢ 发现 【 fā xiàn 】 ค้นพบ , รู้สึกว่า... , ปรากฏ(ว่า...)
▢ 发展 【 fā zhǎn 】 พัฒนา , การพัฒนา
▢ 发表 【 fābiǎo 】 แถลง(ความคิดเห็น)ต่อสาธารณะ , ประกาศ(ความคิดเห็น)ต่อสาธารณะ , ตีพิมพ์(ในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นต้น)
▢ 发愁 【 fāchóu 】 เป็นทุกข์ , กลัดกลุ้ม
▢ 发达 【 fādá 】 เจริญรุ่งเรือง , เจริญดี , เจริญ
▢ 发抖 【 fādǒu 】 สั่นเทา
▢ 发挥 【 fāhuī 】 สำแดงความสามารถที่ซ่อนอยู่ ภายในออกมาอย่างเต็มที่ , แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเต็มที่
▢ 罚款 【 fákuǎn 】 ปรับเงิน , เงินที่ถูกปรับ
▢ 发明 【 fāmínɡ 】 คิดค้นประดิษฐ์ , สิ่งหรือวิธีการที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่
▢ 翻 【 fān 】 พลิก(หนังสือเป็นต้น) , คว่ำ , ค้น(สิ่งของในที่เก็บ) , แปล(ภาษา) , ปีน(เขา , กำแพงเป็นต้น)
▢ 反对 【 fǎn duì 】 คัดค้าน , ไม่เห็นด้วย
▢ 饭馆 【 fàn ɡuǎn 】 ร้านอาหาร
▢ 烦恼 【 fán nǎo 】 กลุ้มและรำคาญใจ
▢ 范围 【 fàn wéi 】 ขอบเขต ,ขอบข่าย
▢ 翻译 【 fān yì 】 แปล(ภาษา) ,นักแปล , ล่าม
▢ 反映 【 fǎn yìnɡ 】 สะท้อน(ถึงความจริงหรือแก่นแท้เป็นต้นของสรรพสิ่ง) , รายงาน(สถานการณ์ต่อเบื้องบนหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง) , ปรากฏการณ์ที่แสดงออกมา(ในการตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆ)
▢ 反而 【 fǎn’ér 】 แทนที่จะ...(แต่)กลับ...เสียด้วยซ้ำไป
▢ 反复 【 fǎnfù 】 ครั้งแล้วครั้งเล่า , กลับไปกลับมา(ว.)
▢ 放 【 fànɡ 】 วาง(ไว้) , ตั้ง(ไว้) , เลิก(เรียน) , ปล่อย , ทิ้งไว้ก่อน
▢ 方 【 fānɡ 】 เหลี่ยม ,ทิศทาง ,ด้านหรือฝ่าย
▢ 方便 【 fāng biàn 】 สะดวก
▢ 方法 【 fānɡ fǎ 】 วิธีการ
▢ 房间 【 fánɡ jiān 】 ห้อง
▢ 方面 【 fānɡ miàn 】 ด้าน , ฝ่าย
▢ 放弃 【 fànɡ qì 】 สละ(สิทธิ์เป็นต้น)
▢ 放暑假 【 fànɡ shǔjià 】 ปิดเทอมฤดูร้อน
▢ 访问 【 fǎnɡ wèn 】 เยี่ยมเยียน , การเยี่ยมเยียน
▢ 方向 【 fānɡ xiànɡ 】 ทิศทาง
▢ 放心 【 fànɡ xīn 】 วางใจ , หมดห่วง , ไม่ห่วง
▢ 访碍 【 fǎnɡ’ài 】 ขัดขวาง , กีดขวาง
▢ 方案 【 fāng’àn 】 แบบแผน , แบบแผน
▢ 房东 【 fánɡdōnɡ 】 เจ้าของบ้านเช่า , ผู้ให้เช่าบ้าน
▢ 仿佛 【 fǎnɡfú 】 คล้ายกับ... ,เหมือนกับ... , เสมือนเป็น...
▢ 方式 【 fānɡshì 】 รูปแบบ , แบบ
▢ 放松 【 fànɡsōnɡ 】 ลดหย่อน , คลาย
▢ 繁荣 【 fánrónɡ 】 (เศรษฐกิจ)เจริญรุ่งเรือง , ทำให้เจริญรุ่งเรือง(ก.)
▢ 凡是 【 fánshì 】 ...เท่าที่มีอยู่ทั้งหมด , ทุกอย่างที่...
▢ 反应 【 fǎnyìnɡ 】 ปฏิกิริยา , (การ)ตอบสนอง , (การ)ขานรับ
▢ 反正 【 fǎnzhènɡ 】 ถึงอย่างไร(ก็จะเป็นอย่าง...อยู่ดีนั่นแหละ) , ยังไงๆ(...ก็...อยู่ดีนั่นแหละ)
▢ 发票 【 fāpiào 】 ใบเสร็จ , บิลล์(bill)
▢ 发言 【 fāyán 】 แถลงความคิดเห็นในที่ประชุม , ข้อคิดเห็นที่แถลง(ในที่ประชม)
▢ 法院 【 fǎyuàn 】 ศาล
▢ 肺 【 fèi 】 ปอด
▢ 非 【 fēi 】 ไม่ใช่...(ว.) , ถ้าไม่...เป็นไม่ได้(ว.)
▢ 非常 【 fēi chánɡ 】 อย่างยิ่ง , เหลือเกิน , ไม่ธรรมดา , เป็นพิเศษ , ไม่ปกติ
▢ 飞机 【 fēi jī 】 เครื่องบิน
▢ 废话 【 fèihuà 】 พูดเหลวไหล , คำพูดที่ไร้สาระ
▢ 费用 【 fèiyonɡ 】 ค่าใช้จ่าย
▢ 肥皂 【 féizào 】 สบู่
▢ 份 【 fèn 】 ฉบับ(ศัพท์บอกจำนวนหนังสือพิมพ์เป็นต้น ) , ชุด(ศัพท์บอกจำนวนของขวัญ , หนังสือสัญญาเป็นต้น) , ส่วนหนึ่ง
▢ 分 【 fēn 】 นาที , เฟิน(หน่วยเงินตราของจีนเท่ากับ 0.01 หยวน) , แต้มหรือคะแนน , แบ่ง ,แยก , แจก
▢ …分之… 【 fēn zhī 】 เศษ...ส่วน... ,...ใน(สัดส่วน)...
▢ 分钟 【 fēn zhōnɡ 】 นาที
▢ 分别 【 fēnbié 】 (การ)จากกัน ,ต่างก็แยกกัน(ทำ) , แยก(ในลักษณะไม่เหมือนกัน) , แยก(ในลักษณะแบ่งงานกันทำ)
▢ 分布 【 fēnbù 】 กระจาย(ในเขตหนึ่งๆ)
▢ 奋斗 【 fèndòu 】 ต่อสู้(เพื่อชีวิต , เพื่ออุดมการณ์)
▢ 纷纷 【 fēnfēn 】 (ผู้คนหรือสรรพสิ่งจำนวนมาก)...อย่างต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่า , (พูดกัน)เซิงแซ่ , (ของร่วงหรือปลิว)ว่อนพรู
▢ 丰富 【 fēnɡ fù 】 อุดมสมบูรณ์
▢ 风景 【 fēnɡ jǐnɡ 】 ทัศนียภาพ , ทิวทัศน์ , วิว (view)
▢ 讽刺 【 fěnɡcì 】 ประชด , เสียดสี , เยาะเย้ย , ถากถาง
▢ 风格 【 fēnɡɡé 】 ท่วงทีหรือท่วงทำนอง(ทางด้านศิลปะ , ความคิด , ประพฤติ) ,สไตล์(style)
▢ 疯狂 【 fēnɡkuánɡ 】 บ้าระห่ำ
▢ 风俗 【 fēnɡsú 】 ประเพณี
▢ 风险 【 fēnɡxiǎn 】 ความเสี่ยง
▢ 愤怒 【 fènnù 】 โกรธแค้น , คุมแค้น
▢ 分配 【 fēnpèi 】 จัดสรร ,แบ่งสรร
▢ 分析 【 fēnxī 】 วิเคราะห์
▢ 否则 【 fǒu zé 】 ถ้าไม่อย่างนั้น
▢ 否定 【 fǒudìnɡ 】 ปฏิเสธ(ตรงข้ามกับยืนยัน) , การวินิจฉัยที่กลับกัน
▢ 否认 【 fǒurèn 】 ปฏิเสธ(ไม่ยอมรับ)
▢ 扶 【 fú 】 ประคอง , พยุง
▢ 幅 【 fú 】 แผ่นหรือผืน(ศัพท์บอกจำนวนภาพวาด , ภาพปัก)
▢ 富 【 fù 】 ร่ำรวย , มีเงินมีทอง
▢ 符合 【 fú hé 】 (จำนวน , ลักษณะ)ตรงกันหรือตรงกับ... , สอดคล้องกันหรือสอดคล้องกับ...
▢ 附近 【 fù jìn 】 แถวนี้ , ระแวกนี้ , บริเวณนี้ ,แถวๆ... , ใกล้ๆ... , ละแวก... , บริเวณ...
▢ 父亲 【 fù qīn 】 บิดา
▢ 服务员 【 fú wù yuán 】 พนักงานบริการ
▢ 复习 【 fù xí 】 ทบทวน
▢ 复印 【 fù yìn 】 ถ่าย(เอกสาร)
▢ 复杂 【 fù zá 】 ซับซ้อน , สับสน
▢ 负责 【 fù zé 】 รับผิดชอบ
▢ 服从 【 fúcónɡ 】 ปฏิบัติตาม(คำสั่ง) , ยอมอยู่ใต้ , เชื่อฟัง
▢ 辅导 【 fǔdǎo 】 ติว , ติวเตอร์(tutor) , ผู้ที่รับผิดชอบช่วยเหลือและแนะนำการศึกษา
▢ 付款 【 fùkuǎn 】 ชำระเงิน , จ่ายเงิน
▢ 妇女 【 fùnǚ 】 สตรี
▢ 复制 【 fùzhì 】 ก๊อปปี้(copy)
▢ 服装 【 fúzhuānɡ 】 เสื้อผ้าอาภรณ์ , เครื่องแบบ

G

▢ 盖 【 ɡài 】 ฝาปิด , ปิด , ประทับ(ตรา)
▢ 改变 【 ɡǎi biàn 】 เปลี่ยนแปลง ,การเปลี่ยนแปลง
▢ 改革 【 ɡǎiɡé 】 ปฏิรูป , ปรับปรุงใหม่การปฏิรูป , การปรับปรุงใหม่
▢ 改进 【 ɡǎijìn 】 ปรับปรุงใหม่
▢ 概括 【 ɡàikuò 】 สรุปรวบยอด
▢ 概念 【 ɡàiniàn 】 แนวความคิด(ที่เข้าใจความหมายของสรรพสิ่ง)
▢ 改善 【 ɡǎishàn 】 ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีขึ้น
▢ 改正 【 ɡǎizhènɡ 】 แก้ให้ถูกต้อง
▢ 干 【 ɡàn 】 ทำ , ลำต้น(ของพืช)
▢ 敢 【 ɡǎn 】 กล้า
▢ 干杯 【 ɡān bēi 】 (ดื่มสุราเป็นต้น)หมดแก้ว
▢ 感动 【 ɡǎn dònɡ 】 รู้สึกตื้นตันใจ , ซาบซึ้ง , ทำให้เกิดค่ความตื้นตันใจ , ทำให้ซาบซึ้ง
▢ 干净 【 ɡān jìnɡ 】 สะอาด
▢ 感觉 【 ɡǎn jué 】 ความรู้สึก , รู้สึกว่า...
▢ 感冒 【 ɡǎn mào 】 เป็นหวัด , ไข้หวัด
▢ 感情 【 ɡǎn qínɡ 】 อารมณ์ , ไมตรีจิตมิตรภาพ
▢ 感谢 【 ɡǎn xiè 】 ขอบคุณ
▢ 干燥 【 gān zào 】 แห้งแล้ง
▢ 干脆 【 ɡāncuì 】 (การพูด , การกระทำเป็นต้น)ตรงไปตรงมา
▢ 刚才 【 ɡānɡ cái 】 เมื่อสักครู่นี้
▢ 刚刚 【 ɡānɡ ɡānɡ 】 เพิ่งจะ , พอจะ...(เท่านั้น)
▢ 钢铁 【 ɡānɡtiě 】 เหล็กกล้าและเหล็ก
▢ 干活儿 【 ɡànhuór 】 ทำงาน(ภาษาพูด)
▢ 感激 【 ɡǎnjī 】 ซาบซึ้งใจ
▢ 赶紧 【 ɡǎnjǐn 】 รีบ
▢ 赶快 【 ɡǎnkuài 】 รีบ
▢ 感受 【 ɡǎnshòu 】 ความรู้สึก , สัมผัส(ชีวิตเป็นต้น)
▢ 感想 【 ɡǎnxiǎnɡ 】 ความรู้สึก(ที่เกิดตอบสนองต่อสิ่งภายนอก) ,ความประทับใจ
▢ 搞 【 ɡǎo 】 (ภาษาพูด)
▢ 高 【 ɡāo 】 สูง
▢ 高级 【 ɡāo jí 】 ชั้นสูง ,ระดับสูง
▢ 告诉 【 ɡào su 】 บอกให้รู้ , บอกให้ทราบ , บอก...
▢ 高兴 【 ɡāo xìng 】 ดีใจ
▢ 告别 【 ɡàobié 】 ขอลา(กลับ) , ขอแยกตัว(ส่วนมากจะมีการทักทายหรือพูดกันก่อน) , อำลา(เพื่อที่จะเดินทาง)
▢ 高档 【 ɡāodànɡ 】 ชั้นสูง , (ผลิตภัณฑ์)เกรดสูง
▢ 高速公路 【 ɡāosùɡōnglù 】 ทางด่วน
▢ 各 【 ɡè 】 ทุกๆ , แต่ละ
▢ 个 【 ɡè 】 อัน(ศัพท์บอกจำนวนที่ใช้ได้กว้างขวางที่สุดในภาษาจีน ซึ่งสามารถใช้ได้กับคนหรือสรรพสิ่งต่างๆ ยกเว้นสิ่งที่มีลักษณะยาวแล้วเล็กด้วยหรือสิ่งที่แผ่ออกไปเป็นแผ่นได้)
▢ 个子 【 ɡè zi 】 รูปร่างหรือตัว
▢ 哥哥 【 ɡē ɡe 】 พี่ชาย
▢ 隔壁 【 ɡébì 】 ข้างบ้าน
▢ 个别 【 ɡèbié 】 เพียง(คน)เดียว , อันเดียวใน... , ส่วนน้อย ,น้อยมากเฉพาะคนหรือเฉพาะบางกรณี
▢ 胳膊 【 ɡēbo 】 แขน
▢ 给 【 ɡěi 】 ให้ , มอบให้ , (กระทำ)ต่อ... , ถูก...(กระทำ)
▢ 革命 【 ɡémìnɡ 】 ปฏิวัติ
▢ 跟 【 ɡēn 】 และ , กับ , ตาม(หลัง)
▢ 根 【 ɡēn 】 ราก , ท่อน ,ท่อหรือเป็นต้น (ศัพท์บอกจำนวนใช้กับสิ่งของที่มีลักษณะยาว)
▢ 根据 【 ɡēn jù 】 ตาม(หลักฐานเป็นต้น)
▢ 根本 【 ɡēnběn 】 มูลฐาน , พื้นฐาน , โดยเส้นเชิง , อย่างแท้จริง , ไม่เคย...เลย(ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา)(ว.)
▢ 更 【 ɡènɡ 】 ...ยิ่งขึ้น
▢ 更加 【 gèngjiā 】 ยิ่งขึ้น
▢ 个人 【 ɡèrén 】 ส่วนตัว(ตรงข้ามกับส่วมรวม) , คำที่ใช้เรียกตัวเอง(ข้าพเจ้าเป็นต้น)
▢ 格外 【 ɡéwài 】 ...เป็นพิเศษ
▢ 个性 【 ɡèxìnɡ 】 บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว , อุปนิสัย
▢ 各自 【 ɡèzì 】 ต่างคนต่าง
▢ 鸽子 【 ɡēzi 】 นกพิราบ
▢ 公共汽车 【 ɡōnɡ ɡònɡ qì chē 】 รถยนต์สาธารณะ , รถเมล์หรือรถประจำทาง
▢ 公斤 【 ɡōng jīn 】 กิโลกรัม(kg)
▢ 工具 【 ɡōnɡ jù 】 เครื่องมือ
▢ 公里 【 ɡōnɡ lǐ 】 กิโลเมตร(km)
▢ 公司 【 ɡōnɡ sī 】 บริษัท
▢ 共同 【 ɡònɡ tónɡ 】 ร่วมกัน , (ที่)เหมือนกัน , ร่วมกันทำ , พร้อมใจกันทำ
▢ 公园 【 ɡōnɡ yuán 】 สวนสาธารณะ
▢ 工资 【 ɡōnɡ zī 】 เงินเดือน
▢ 工作 【 ɡōnɡ zuò 】 งาน ,ทำงาน
▢ 公布 【 ɡōnɡbù 】 ประกาศ
▢ 工厂 【 ɡōnɡchǎnɡ 】 โรงงาน
▢ 工程师 【 ɡōnɡchénɡshīวิศวกร , นายช่างโยธา 】
▢ 功夫 【 ɡōnɡfu 】 กังฟู(kung fu) , เวลา(ที่ต้องใช้ไป) , เวลาว่าง , ในเวลาที่... , ความสามารถหรือฝีมือ
▢ 公开 【 ɡōnɡkāi 】 เปิดเผย , อย่างเปิดเผย
▢ 功能 【 ɡōnɡnénɡ 】 สมรรถนะ , ประสิทธิภาพ
▢ 公平 【 ɡōnɡpínɡ 】 ยุติธรรม , เที่ยงธรรม
▢ 工人 【 ɡōnɡrén 】 กรรมกร , คนงาน
▢ 贡献 【 ɡònɡxiàn 】 คุณูปการ , คุณงามความดี , อุทิศ
▢ 工业 【 ɡōnɡyè 】 อุตสาหกรรม
▢ 公寓 【 ɡōnɡyù 】 อาคารชุดห้องชุด ,คอนโด(condo) ,อพาร์ทเมนท์(apartment) ,แฟลต(flat) , หอพัก
▢ 公元 【 ɡōnɡyuán 】 คริสต์ศักราช
▢ 公主 【 ɡōnɡzhǔ 】 เจ้าหญิง
▢ 够 【 ɡòu 】 พอ
▢ 狗 【 ɡǒu 】 หมา
▢ 购物 【 ɡòu wù 】 ซื้อของ
▢ 构成 【 ɡòuchénɡ 】 ประกอบเป็น... , ส่วนประกอบ
▢ 沟通 【 ɡōutōnɡ 】 เชื่อมสัมพันธ์ , สมคบ , คบคิด
▢ 估计 【 ɡū jì 】 ประเมิน ,ประมาณ
▢ 鼓励 【 ɡǔ lì 】 ส่งเสริม ,ปลุกเร้าใจ , ให้กำลังใจ
▢ 故意 【 ɡù yì 】 เจตนา
▢ 孤单 【 ɡū dān 】 โดดเดี่ยว ,เดียวดาย
▢ 顾客 【 ɡù kè 】 ลูกค้า
▢ 故事 【 ɡù shi 】 นิทาน,เรื่องราว
▢ 鼓掌 【 ɡǔ zhǎnɡ 】 ปรบมือ , ตบมือ
▢ 挂 【 ɡuà 】 แขวน ,วาง(หู)โทรศัพท์ , พวง(ศัพท์บอกจำนวน)
▢ 刮风 【 ɡuā fēnɡ 】 ลมพัด
▢ 挂号 【 ɡuàhào 】 ลงทะเบียน(เวลาไปรักษาโรคที่โรงพยาบาลเป็นต้น) ,ลงทะเทียน(ส่งจดหมายผ่านทางไปรษณีย์)
▢ 乖 【 ɡuāi 】 (เด็กๆ)ไม่ดื้อเชื่อฟัง , ว่านอนสอนง่าย , (หลังผ่านบทเรียนมาแล้ว)เฉลียวฉลาดขึ้น
▢ 怪不得 【 ɡuàibude 】 มิน่า
▢ 拐弯 【 ɡuǎiwān 】 เลี้ยวโค้งหรือหักโค้ง , มุมโค้งหรือหัวโค้ง , (เวลาคุยกัน)วนไปวนมา
▢ 关 【 ɡuān 】 ปิด , ขัง , ด่าน
▢ 官 【 ɡuān 】 ขุนนาง,ข้าราชการ ,ทางราชการ
▢ 关键 【 ɡuān jiàn 】 จุดสำคัญ , จุดเป็นจุดตาย
▢ 管理 【 ɡuǎn lǐ 】 บริหาร ,ควบคุม
▢ 关系 【 ɡuān xì 】 ความสัมพันธ์ , ความเกี่ยวข้อง , มีความสำคัญ , มีผลกระทบมาก
▢ 关心 【 ɡuān xīn 】 เป็นห่วง , ให้ความสนใจ
▢ 关于 【 ɡuān yú 】 เกี่ยวกับ...
▢ 观众 【 ɡuān zhònɡ 】 ผู้ชม
▢ 关闭 【 ɡuānbì 】 ปิด , เลิกกิจการ , ปิดกิจการ
▢ 观察 【 ɡuānchá 】 สังเกต , สังเกตการณ์
▢ 观点 【 ɡuāndiǎn 】 ทัศนะ(ที่สังเกตสรรพสิ่ง) , ความคิดเห็น
▢ 逛 【 ɡuànɡ 】 เดินเที่ยว
▢ 光 【 ɡuānɡ 】 เพียงแค่... , หมดเกลี้ยง , แสง ,สว่าง , เกลี้ยงเกลา
▢ 广播 【 ɡuǎnɡ bō 】 วิทยุกระจายเสียง
▢ 广告 【 ɡuǎnɡ ɡào 】 โฆษณา
▢ 广场 【 ɡuǎnɡchǎnɡ 】 สนามกว้าง , ลานกว้าง
▢ 广大 【 ɡuǎnɡdà 】 (พื้นที่ )กว้างขวาง , (ขอบเขต , ขนาด)กว้างไกลหรือขนานใหญ่ , (จำนวนผู้คน)มากมาย
▢ 广泛 【 ɡuǎnɡfàn 】 (เกี่ยวโยง)กว้างขวาง , ขอบเขตกว้างใหญ่ , แพร่หลาย
▢ 光滑 【 ɡuānɡhuá 】 เกลี้ยงเกลา , เป็นมันขลับ , (ผิว)เรียบลื่น , เรียบเนียน
▢ 光临 【 ɡuānɡlín 】 (ยินดีที่)มาถึง(สิ่งเป็นศัพท์ที่แสดงความเคารพเมื่อมีแขกมา)
▢ 光明 【 ɡuānɡmínɡ 】 สว่างไสว , (อนาคต)สดใสสว่างไสว , แสงอันสว่าง , (จิตใจที่)เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และเปิดเผย
▢ 光盘 【 ɡuānɡpán 】 แผ่นซีตี , แผ่นวีซีดี , แผ่นดีวีดี
▢ 光荣 【 ɡuānɡrónɡ 】 เกียรติยศ , เกียรติภูมิ
▢ 关怀 【 ɡuānhuái 】 ให้ความสนใจ ,ให้ความเป็นห่วง , ความเป็นห่วง
▢ 冠军 【 ɡuànjūn 】 ชนะเลิศ , แชมเปี้ยน(champions)
▢ 观念 【 ɡuānniàn 】 แนวความคิด , มโนทรรศน์
▢ 罐头 【 ɡuàntou 】 อาหารเครื่องกระป๋อง , กระป๋อง(ศัพท์บอกจำนวน)
▢ 管子 【 ɡuǎnzi 】 ท่อ(น.) , หลอด
▢ 古代 【 ɡǔdài 】 สมัยโบราณ
▢ 古典 【 ɡǔdiǎn 】 คลาสสิค(classic)
▢ 固定 【 ɡùdìnɡ 】 คงที่ , แน่นอน , ทำให้คงที่ , ทำให้แน่นอน
▢ 姑姑 【 ɡūɡu 】 ป้า , อาหญิง
▢ 贵 【 ɡuì 】 แพง ,มีคุณค่าสูง
▢ 规定 【 ɡuī dìnɡ 】 กำหนด , ข้อกำหนด
▢ 规矩 【 ɡuīju 】 ประเพณีที่ยึดถือกันมา , ข้อบังคับประพฤติตัวถูกทำนองคลองธรรม
▢ 规律 【 ɡuīlǜ 】 กฏเกณฑ์
▢ 规模 【 ɡuīmó 】 ขนาด , ขอบข่าย(ของกิจการ , การเคลื่อนไหวเป็นต้น)
▢ 柜台 【 ɡuìtái 】 เคาน์เตอร์ (counter) , ตู้สินค้า
▢ 规则 【 ɡuīzé 】 กฎ , ระเบียบ , ข้อบังคับ ,
▢ 古老 【 ɡǔlǎo 】 เก่าแก่มีประวัติมายาวนาน
▢ 滚 【 ɡǔn 】 กลิ้ง , ไปให้พ้น , (น้ำ)เดือด
▢ 姑娘 【 ɡūniɑnɡ 】 หญิงสาว , ลูกสาว(ภาษาพูด)
▢ 锅 【 ɡuō 】 หม้อ , กระทะ
▢ 过程 【 ɡuò chénɡ 】 ขั้นตอน(ในการดำเนินการ , การพัฒนาเป็นต้น)
▢ 国际 【 ɡuó jì 】 ระหว่างประเทศ ,นานาชาติ ,สากล
▢ 国家 【 ɡuó jiā 】 ประเทศ
▢ 过去 【 ɡuò qù 】 ในอดีต , แต่ก่อน , เดินหรือวิ่งผ่านข้ามไป
▢ 果然 【 ɡuǒ rán 】 จริงๆ(เป็นดังที่พูดเอาไว้)(ว.)
▢ 果汁 【 ɡuǒ zhī 】 น้ำผลไม้
▢ 过(动) 【 ɡuò(dònɡ) 】 ข้าม ,ผ่าน
▢ 过(助) 【 ɡuo(zhù) 】 เคย
▢ 过分 【 ɡuòfèn 】 เกินไป , เลยเถิด
▢ 国籍 【 ɡuójí 】 สัญชาติ
▢ 过敏 【 ɡuòmǐn 】 ภูมิแพ้
▢ 过期 【 ɡuòqī 】 เกินเวลากำหนด
▢ 国庆节 【 Guóqìnɡjié 】 วันชาติ
▢ 果实 【 ɡuǒshí 】 ผล(ของผลไม้) , ผลพวง(ในการผลิตที่ต้องใช้แรงงานเป็นต้น)
▢ 股票 【 ɡǔpiào 】 ใบหุ้น
▢ 固体 【 ɡùtǐ 】 ของแข็ง
▢ 骨头 【 ɡǔtou 】 กระดูก
▢ 鼓舞 【 ɡǔwǔ 】 ปลุกเร้าใจ , ตื่นเต้นเร้าใจ , ฮึกเหิม
▢ 雇佣 【 ɡùyōnɡ 】 ว่าจ้าง

H

▢ 哈 【 hā 】 ฮ่าๆ(ศัพท์เลียนเสียงเวลาหัวเราะ) , ฮ้า(อ.แสดงถึงการประหลาดใจ , พอใจ , อิ่มอกอิ่มใจ)
▢ 还 【 hái 】 ยัง , ยังคง(…อีก)
▢ 害怕 【 hài pà 】 กลัว , เกรงกลัว , หวาดกลัว
▢ 还是 【 hái shì 】 หรือว่า…(ใช้ในประโยคคำถาม) , ยังเป็น…อยู่เหมือนเดิม
▢ 害羞 【 hài xiū 】 อาย , เขิน
▢ 海洋 【 hǎi yánɡ 】 มหาสมุทร
▢ 孩子 【 hái zi 】 เด็กๆ , ลูก
▢ 海关 【 hǎiɡuān 】 ด่านศุลกากร
▢ 海鲜 【 hǎixiān 】 อาหารทะเล
▢ 汗 【 hàn 】 เหงื่อ
▢ 喊 【 hǎn 】 ร้องเรียก , ตะโกน , เรียก(คน)
▢ 寒假 【 hán jià 】 ปิดเทอมหน้าหนาว
▢ 汉语 【 hàn yǔ 】 ภาษาจีน
▢ 航班 【 hánɡ bān 】 เที่ยวบิน
▢ 行业 【 hánɡyè 】 อาชีพ , วิชาชีพ
▢ 号 【 hào 】 วันที่… , อันดับที่หรือหมายเลขที่… , เบอร์หรือขนาด , สมญานาม(ของคนจีนสมัยก่อน)
▢ 好 【 hǎo 】 ดี
▢ 好吃 【 hǎo chī 】 อร่อย
▢ 好处 【 hǎo chu 】 ผลดี , ประโยชน์ , ส่วนดี
▢ 号码 【 hào mǎ 】 หมายเลข , ขนาด
▢ 好像 【 hǎo xiànɡ 】 คล้ายกับ… , ดูเหมือน… , ประดุจ
▢ 豪华 【 háohuá 】 หรูหรา ,ฟุ่มเฟือย ,โอ่อ่า , โอ่โถง
▢ 好奇 【 hàoqí 】 อยากรู้อยากเห็น , ประหลาดใจ
▢ 和 【 hé 】 กับ , และ
▢ 河 【 hé 】 แม่น้ำ , คลอง
▢ 喝 【 hē 】 ดื่ม
▢ 合格 【 hé ɡé 】 ได้มาตราฐาน , มีคุณสมบัติเพียงพอ
▢ 合适 【 hé shì 】 เหมาะสม
▢ 盒子 【 hé zi 】 กล่อง , ตลับ
▢ 何必 【 hébì 】 (ในเมื่อ...ก็)ไม่จำเป็นต้อง(ใช้น้ำเสียงย้อนถาม), มีความจำเป็นอะไรถึงต้อง.....
▢ 合法 【 héfǎ 】 ชอบด้วยกฎหมาย ,
▢ 黑 【 hēi 】 ดำ , มืด
▢ 黑板 【 hēi bǎn 】 กระดานดำ
▢ 何况 【 hékuànɡ 】 มิหนำซ้ำถูกต้องตามกฎหมาย
▢ 合理 【 hélǐ 】 ชอบธรรม , ชอบด้วยเหตุผล
▢ 恨 【 hèn 】 แค้น , เกลียดชัง , คับแค้นใจ
▢ 很 【 hěn 】 มาก(ว. แสดงถึงอยู่ระดับสูง))
▢ 横 【 hénɡ 】 แนวนอน , ด้านขวาง
▢ 和平 【 hépínɡ 】 สันติ , สันติภาพ , สงบศึก
▢ 合同 【 hétonɡ 】 สัญญา
▢ 核心 【 héxīn 】 หัวใจสำคัญ , จุดศูนย์กลาง , แกนกลาง , แกนนำ
▢ 合影 【 héyǐnɡ 】 ถ่ายภาพร่วมกัน , รูปหมู่
▢ 合作 【 hézuò 】 ร่วมมือกัน
▢ 红 【 hónɡ 】 แดง
▢ 厚 【 hòu 】 หนา
▢ 后悔 【 hòu huǐ 】 เสียใจภายหลัง
▢ 后来 【 hòu lái 】 ต่อมา
▢ 后面 【 hòu miàn 】 ด้านหลัง , ข้างหลัง
▢ 猴子 【 hóu zi 】 ลิง
▢ 后果 【 hòuɡuǒ 】 ผลอันเกิดขึ้น(ส่วนมากจะหมายถึงในด้านที่เลวร้าย)
▢ 壶 【 hú 】 กา(น.)
▢ 忽然 【 hū rán 】 ฉับพลันนั้น
▢ 护士 【 hù shi 】 พยาบาล
▢ 互相 【 hù xiānɡ 】 ซึ่งกันและกัน
▢ 护照 【 hù zhào 】 หนังสือเดินทาง(passport)
▢ 画 【 huà 】 วาด , ขีด , ภาพวาด
▢ 花(名) 【 huā 】 ดอกไม้
▢ 花园 【 huā yuán 】 สวนดอกไม้
▢ 花(动) 【 huā(dòng) 】 ใช้(เงิน , เวลาเป็นต้น) , จ่าย(เงิน) , สิ้นเปลือง
▢ 滑冰 【 huábīnɡ 】 เล่นสเก็ต
▢ 划船 【 huáchuán 】 พายเรือ
▢ 坏 【 huài 】 พังหรือเน่าเสีย , เลวหรือชั่วร้าย , แย่หรือย่ำแย่
▢ 怀疑 【 huái yí 】 สงสัย
▢ 怀念 【 huáiniàn 】 รำลึกถึง , คิดถึง
▢ 还 【 huán 】 คืน , ส่งคืน , กลับ(คืน)
▢ 换 【 huàn 】 แลก , แลกเปลี่ยน , สับเปลี่ยน
▢ 环境 【 huán jìnɡ 】 สิ่งแวดล้อม
▢ 欢迎 【 huān yínɡ 】 ต้อนรับด้วยความยินดี , ยินดี
▢ 黄 【 huánɡ 】 (สี)เหลือง
▢ 皇帝 【 huánɡdì 】 กษัตริย์ , ราชา , จักรพรรดิ
▢ 黄瓜 【 huánɡɡuā 】 แตงกวา
▢ 皇后 【 huánɡhòu 】 ราชินี , จักรพรรดินี
▢ 黄金 【 huánɡjīn 】 ทองคำ
▢ 慌张 【 huānɡzhānɡ 】 ลุกลี้ลุกลน , ลนลาน
▢ 缓解 【 huǎnjiě 】 คลี่คลายลง , ผ่อนคลายลง , ทำให้คลี่คลายลงหรือผ่อนคลายลง
▢ 幻想 【 huànxiǎnɡ 】 เพ้อฝัน , ฝันหวาน , ความเพ้อฝัน , จินตนาการ
▢ 花生 【 huāshēnɡ 】 ถั่งลิสง
▢ 话题 【 huàtí 】 หัวข้อสนทนา , ประเด็นสนทนา
▢ 化学 【 huàxué 】 (วิชา)เคมี
▢ 华裔 【 huáyì 】 คนเชื้อสายจีน
▢ 蝴蝶 【 húdié 】 ผีเสื้อ
▢ 回 【 huí 】 กลับ , หันกลับ , ตอบ(กลับ)เที่ยว(ศัพท์บอกจำนวนครั้ง)
▢ 会 【 huì 】 (ทำสิ่งใด้สิ่งหนึ่ง)เป็น , จะ(แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นจริง) , งาน(ประชุม) , ชำนาญ
▢ 挥 【 huī 】 โบก(มือ) , ควง(มีด) , กวัดแกว่าง
▢ 灰 【 huī 】 ขี้เถ้า , ฝุ่นละออง , (สี)เทา
▢ 回答 【 huí dá 】 ตอบ(คำถาม)
▢ 回忆 【 huí yì 】 ความทรงจำ , รำลึกถึง , หวนคิดถึง
▢ 会议 【 huì yì 】 งานประชุม
▢ 灰尘 【 huīchén 】 ฝุ่นละออง , ละอองธุลี
▢ 恢复 【 huīfù 】 ฟื้นคืน , คืน(สภาพเดิม)
▢ 汇率 【 huìlǜ 】 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
▢ 灰心 【 huīxīn 】 ท้อใจ , ท้อแท้ , หมดกำลังใจ
▢ 婚礼 【 hūnlǐ 】 พิธีสมรส , พีธีแต่งงาน
▢ 婚姻 【 hūnyīn 】 การสมรส
▢ 火 【 huǒ 】 ไฟ
▢ 火车站 【 huǒ chē zhàn 】 สถานีรถไฟ
▢ 活动 【 huó dònɡ 】 กิจกรรม ,(สิ่งของ)เคลื่อนไหว , (คน)ยืดเส้นยืดสาย , เจรจาหาช่องทางให้
▢ 活泼 【 huó pō 】 ร่าเริง , มีชีวิตชีวา , ปราดเปรียว
▢ 或者 【 huò zhě 】 อาจจะ... , หรือไม่ก็...
▢ 伙伴 【 huǒbàn 】 พรรคพวก ,เพื่อนกัน , ผู้ที่ร่วมงานกัน
▢ 火柴 【 huǒchái 】 ไม้ขีดไฟ
▢ 活跃 【 huóyuè 】 กระฉับกระเฉง , โลดแล่น , ทำให้คึกคัก , ทำให้มีชีวิตชีวา
▢ 忽视 【 hūshì 】 มองข้าม , ไม่สนใจ
▢ 胡说 【 húshuō 】 พูดซี้ซั้ว , พูดจาสุ่มสี่สุ่มหา , พูดบ้าๆบอๆ
▢ 胡同 【 hútònɡ 】 ซอย , ตรอก
▢ 糊涂 【 hútu 】 งงหรือสับสน , เลอะเลือน ,ยุ่งเหยิง , เลอะเทอะ
▢ 呼吸 【 hūxī 】 หายใจ
▢ 胡须 【 húxū 】 หนวดเครา

J

▢ 极 【 jí 】 ...อย่างยิ่ง , ขั้ว(เหนือและใต้เป็นต้น)
▢ 寄 【 jì 】 ฝากหรือส่ง(โดยผ่านทางไปรษณีย์)
▢ 几 【 jǐ 】 กี่
▢ 机场 【 jī chǎnɡ 】 สนามบิน
▢ 基础 【 jī chǔ 】 พื้นฐาน , ขั้นพื้นฐาน , ฐานราก
▢ 鸡蛋 【 jī dàn 】 ไข่ไก่
▢ 记得 【 jì de 】 จำได้
▢ 激动 【 jī dònɡ 】 ตื่นเต้น , เร้าใจ
▢ 集合 【 jí hé 】 รวมตัวกัน , รวบรวม
▢ 几乎 【 jī hū 】 เกือบ , เกือบจะ
▢ 计划 【 jì huà 】 วางแผน , แผนการ
▢ 机会 【 jī huì 】 โอกาส
▢ 积极 【 jī jí 】 กระตือรือร้น
▢ 季节 【 jì jié 】 ฤดูกาล
▢ 积累 【 jī lěi 】 สะสม
▢ 极其 【 jí qí 】 เป็นอย่างยิ่ง , ที่สุด
▢ 既然 【 jì rán 】 ในเมื่อ…แล้ว
▢ 及时 【 jí shí 】 ทันเวลา
▢ 即使 【 jí shǐ 】 ถึงแม้...
▢ 技术 【 jì shù 】 เทคนิค(technic) , ฝีมือ
▢ 继续 【 jì xù 】 ต่อเนื่อง , การต่อเนื่อง
▢ 记者 【 jì zhě 】 นักข่าว
▢ 嫁 【 jià 】 (ผู้หญิง)แต่งงาน , มีสามี
▢ 假 【 jiǎ 】 ปลอม , ไม่จริง
▢ 甲 【 jiǎ 】 กระดอง , (อยู่ใน)อันดับที่หนึ่ง
▢ 家 【 jiā 】 บ้าน , ครอบครัว
▢ 价格 【 jià ɡé 】 ราคา
▢ 加班 【 jiā bān 】 ทำ OT , ทำงานล่วงเวลา
▢ 家具 【 jiā jù 】 เฟอร์นิเจอร์(furniture)
▢ 加油站 【 jiā yóu zhàn 】 ปั๊มน้ำมัน
▢ 嘉宾 【 jiābīn 】 แขกผู้มีเกียรติ
▢ 件 【 jiàn 】 ชิ้น
▢ 捡 【 jiǎn 】 เก็บ , หยิบ
▢ 煎 【 jiān 】 ทอด
▢ 检查 【 jiǎn chá 】 ตรวจ , ตรวจสอบ , สำรวจ
▢ 坚持 【 jiān chí 】 ยืดหยัด
▢ 简单 【 jiǎn dān 】 ง่าย
▢ 减肥 【 jiǎn féi 】 ลดความอ้วน
▢ 健康 【 jiàn kānɡ 】 ร่างกายแข็งแรง
▢ 见面 【 jiàn miàn 】 เห็นหน้า , เจอหน้า , พบ
▢ 减少 【 jiǎn shǎo 】 ลดน้อยลง
▢ 肩膀 【 jiānbǎnɡ 】 ไหล่
▢ 剪刀 【 jiǎndāo 】 กรรไกร
▢ 讲 【 jiǎnɡ 】 เล่า , พูด , บอก , เน้น
▢ 降低 【 jiànɡ dī 】 ลดลง , ลด…ให้ต่ำลง
▢ 奖金 【 jiǎnɡ jīn 】 เงินรางวัล
▢ 将来 【 jiānɡ lái 】 อนาคต , ในอนาคต , ต่อไป
▢ 讲究 【 jiǎnɡjiu 】 เน้นหนัก , พิถีพิถัน , มีรสนิยมสูง
▢ 降落 【 jiànɡluò 】 ลงสู่พื้นดิน
▢ 酱油 【 jiànɡyóu 】 ซีอิ๊ว
▢ 讲座 【 jiǎnɡzuò 】 การบรรยายตามหลักสูตร
▢ 艰巨 【 jiānjù 】 ลำบากอย่างยิ่งและหนักหน่วง
▢ 坚决 【 jiānjué 】 เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ , เด็ดขาด
▢ 艰苦 【 jiānkǔ 】 ยากลำบาก
▢ 建立 【 jiànlì 】 ก่อตั้ง , สถาปนา
▢ 简历 【 jiǎnlì 】 ประวัติย่อ
▢ 键盘 【 jiànpán 】 แผงคีย์(key board)
▢ 坚强 【 jiānqiánɡ 】 เข้มแข็ง , แข็งแกร่ง
▢ 尖锐 【 jiānruì 】 แหลม ,เฉียบคม ,(เสียง)สูงแหลม , (คำวิจารณ์เป็นต้น)รุนแรงเผ็ดร้อน
▢ 建设 【 jiànshè 】 สร้าง , สร้างสรรค์
▢ 健身房 【 jiànshēnfánɡห้องออกกำลังกาย , ห้องยิม 】
▢ 建议 【 jiànyì 】 เสนอ , ข้อเสนอ
▢ 简直 【 jiǎnzhí 】 เป็นเช่นนี้โดยสิ้นเชิง(ว.)
▢ 建筑 【 jiànzhù 】 ก่อสร้าง , สิ่งปลูกสร้าง
▢ 叫 【 jiào 】 เรียก , ร้อง , มีชื่อว่า...
▢ 脚 【 jiǎo 】 เท้า , ขา
▢ 角 【 jiǎo 】 เจี่ยว(0.1 หยวน) , เขา(สัตว์) , มุม
▢ 教 【 jiāo 】 สอน
▢ 交 【 jiāo 】 ส่ง(มอบ) , จ่าย(เงิน) , ยื่น(หนังสือ) , คบ(เพื่อน)
▢ 浇 【 jiāo 】 รดหรือสาด(น้ำ)
▢ 交流 【 jiāo liú 】 แลกเปลี่ยน
▢ 教室 【 jiào shì 】 ห้องเรียน
▢ 教授 【 jiào shòu 】 ศาสตราจารย์
▢ 交通 【 jiāo tōnɡ 】 จราจร , คมนาคม , การเดินทาง
▢ 教育 【 jiào yù 】 การศึกษา , การสั่งสอนอบรม
▢ 饺子 【 jiǎo zi 】 เกี๊ยว
▢ 骄傲 【 jiāo'ào 】 หยิ่ง , อวดดี , ภาคภูมิใจ
▢ 教材 【 jiàocái 】 หนังสือแบบเรียน , วัสดุการสอน
▢ 角度 【 jiǎodù 】 มุม(ในการมอง) , แง่มุม
▢ 狡猾 【 jiǎohuá 】 เจ้าเล่ห์
▢ 交换 【 jiāohuàn 】 แลกเปลี่ยนกัน
▢ 交际 【 jiāojì 】 การคบค้าสมาคม
▢ 教练 【 jiàoliàn 】 ครูฝึก , ครูสอน
▢ 郊区 【 jiāoqū 】 เขตชานเมือง
▢ 胶水 【 jiāoshuǐ 】 กาวน้ำ
▢ 教训 【 jiàoxùn 】 สั่งสอน , บทเรียน
▢ 假如 【 jiǎrú 】 ถ้าหากว่า
▢ 驾驶 【 jiàshǐ 】 ขับขี่
▢ 家庭 【 jiātínɡ 】 ครอบครัว
▢ 家务 【 jiāwù 】 งานบ้าน
▢ 家乡 【 jiāxiānɡ 】 บ้านเกิดเมืองนอน
▢ 价值 【 jiàzhí 】 ค่า , คุณค่า
▢ 假装 【 jiǎzhuānɡ 】 เสแสร้ง , แกล้ง
▢ 夹子 【 jiāzi 】 กิ๊บ , หนีบ , แฟ้ม
▢ 基本 【 jīběn 】 มูลฐาน , หลักๆ , ส่วนใหญ่
▢ 借 【 jiè 】 ยืม , ให้ยืม
▢ 届 【 jiè 】 วาระ , สมัย , รุ่น
▢ 接 【 jiē 】 รับ
▢ 节 【 jié 】 เทศกาล , ข้อต่อ , ตอน(บอกจำนวน)
▢ 街道 【 jiē dào 】 ถนน(ที่ค่อนข้างกว้าง และฟากฝั่งมีตึกรามบ้านช่อง)
▢ 结果 【 jié ɡuǒ 】 ผล , ผลที่สุด , ผลลัพธ์
▢ 结婚 【 jié hūn 】 แต่งงาน , สมรส , การแต่งงาน
▢ 姐姐 【 jiě jie 】 พี่สาว
▢ 解决 【 jiě jué 】 แก้ไข , จัดการ
▢ 节目 【 jié mù 】 รายการ
▢ 节日 【 jié rì 】 วันเทศกาล
▢ 介绍 【 jiè shào 】 แนะนำ
▢ 解释 【 jiě shì 】 อธิบาย , คำอธิบาย
▢ 接受 【 jiē shòu 】 รับ , ยอมรับ(ไม่ปฏิเสธ)
▢ 结束 【 jié shù 】 จบ , สิ้นสุด
▢ 节约 【 jié yuē 】 ประหยัด
▢ 接触 【 jiēchù 】 สัมผัส , แตะต้อง , ติดต่อ
▢ 接待 【 jiēdài 】 ต้อนรับ
▢ 阶段 【 jiēduàn 】 ขั้นตอน , ช่วง
▢ 解放 【 jiěfànɡ 】 ปลดปล่อย , ปลดแอก
▢ 结构 【 jiéɡòu 】 โครงสร้าง , องค์ประกอบ
▢ 结合 【 jiéhé 】 เชื่อมผนึก...กัน , ผูกพันเป็นสามีภรรยากัน
▢ 接近 【 jiējìn 】 เกือบจะถึง , ใกล้เคียง , ใกล้ชิด
▢ 借口 【 jièkǒu 】 ข้ออ้าง , ถือเป็นข้ออ้าง
▢ 结论 【 jiélùn 】 ข้อวินิจฉัย , ข้อสรุป
▢ 节省 【 jiéshěnɡ 】 ประหยัด
▢ 结实 【 jiēshi 】 แข็งแรง , แน่นหนา
▢ 解说员 【 jiěshuōyuán 】 ผู้บรรยาย
▢ 戒烟 【 jièyān 】 เลิกสูบบุหรี่
▢ 结账 【 jiézhànɡ 】 เช็คบิลล์(check bill) , งบบัญชี
▢ 接着 【 jiēzhe 】 เอามือรับไว้ , ต่อ , ต่อจาก
▢ 戒指 【 jièzhi 】 แหวน
▢ 及格 【 jíɡé 】 สอบได้ , สอบผ่าน
▢ 激烈 【 jīliè 】 (การกระทำเป็นต้น)รุนแรงหรือดุเดือด
▢ 系领带 【 jìlǐnɡdài 】 ผูกเนคไท
▢ 记录 【 jìlù 】 บันทึก , ผู้บันทึก , สถิติ
▢ 纪录 【 jìlù 】 สถิติ , บันทึก
▢ 纪律 【 jìlǜ 】 ระเบียบข้อบังคับ , ระเบียบวินัย
▢ 急忙 【 jímánɡ 】 รีบร้อน , กระวีกระวาด
▢ 寂寞 【 jìmò 】 เงียบเหงา , อ้างว้าง
▢ 进 【 jìn 】 เข้า
▢ 近 【 jìn 】 ใกล้
▢ 紧 【 jǐn 】 แน่น , ตึง , ทำให้แน่นหรือตึง
▢ 尽管 【 jǐn ɡuǎn 】 ไม่ว่า… , ถึง…(ว.) , พยายาม…ได้โดยไม่ต้องกังวลอะไร(ว.)
▢ 谨慎 【 jǐn shèn 】 ระมัดระวัง , ละเอียดรอบคอบ
▢ 今天 【 jīn tiān 】 วันนี้
▢ 进行 【 jìn xínɡ 】 ดำเนินการ
▢ 紧张 【 jǐn zhānɡ 】 ตื่นเต้น , เครียด , ขาดแคลน
▢ 禁止 【 jìn zhǐ 】 ห้าม
▢ 进步 【 jìnbù 】 ก้าวหน้า
▢ 近代 【 jìndài 】 สมัยปัจจุบัน (มักหมายถึงศตวรรษที่19 จนถึงระยะขบวนการ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1919)
▢ 经济 【 jīnɡ jì 】 เศรษฐกิจ , ประหยัด(ว.)
▢ 经历 【 jīnɡ lì 】 ผ่าน(เรื่องราว เหตุการณ์) , ประสบการณ์ , ชีวิตที่ผ่านมา
▢ 精彩 【 jīnɡ cǎi 】 (การแสดงเป็นต้น)ยอดเยี่ยมหรือเด่น
▢ 警察 【 jǐnɡ chá 】 ตำรวจ
▢ 经常 【 jīnɡ chánɡ 】 เป็นประจำ , บ่อยๆ , เสมอ , มักจะ…
▢ 经过 【 jīnɡ ɡuò 】 ผ่าน , เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมา
▢ 京剧 【 jīnɡ jù 】 งิ้วปักกิ่ง , ละครโอเปราปักกิ่ง
▢ 经理 【 jīnɡ lǐ 】 ผู้จัดการ
▢ 竟然 【 jìnɡ rán 】 คาดไม่ถึง...(ว.)
▢ 精神 【 jīnɡ shén 】 จิต , จิตใจ , วัตถุประสงค์ , เจตจำนง
▢ 经验 【 jīnɡ yàn 】 ประสบการณ์
▢ 竞争 【 jìnɡ zhēnɡ 】 การแข่งขัน , แข่งขัน
▢ 镜子 【 jìnɡ zi 】 กระจก
▢ 敬爱 【 jìng’ài 】 เคารพรัก
▢ 经典 【 jīnɡdiǎn 】 คัมภีร์ , คลาสสิก(classic)
▢ 精力 【 jīnɡlì 】 กำลังวังชา
▢ 景色 【 jǐnɡsè 】 ทัศนียภาพ , วิว(view)
▢ 经营 【 jīnɡyínɡ 】 ดำเนินกิจการ , ทำการค้า
▢ 纪念 【 jìniàn 】 ระลึก , ที่ระลึก , เป็นอนุสรณ์
▢ 紧急 【 jǐnjí 】 เร่งด่วน , คับขัน
▢ 进口 【 jìnkǒu 】 ทางเข้า , ขาเข้า , นำเข้า
▢ 尽力 【 jìnlì 】 พยายามถึงที่สุด ,พยายามอย่างเต็มที่
▢ 尽量 【 jǐnliànɡ 】 เต็มที่ ,พยายามให้มากเท่าที่มากได้
▢ 金属 【 jīnshǔ 】 โลหะ
▢ 机器 【 jīqì 】 เครื่องจักรกล
▢ 肌肉 【 jīròu 】 กล้ามเนื้อ
▢ 计算 【 jìsuàn 】 คิด , คำนวณ
▢ 集体 【 jítǐ 】 ส่วนรวม , ร่วมหมู่
▢ 就 【 jiù 】 ก็
▢ 旧 【 jiù 】 เก่า
▢ 救 【 jiù 】 กอบกู้ , ช่วยชีวิต
▢ 九 【 jiǔ 】 เก้า
▢ 久 【 jiǔ 】 นาน
▢ 究竟 【 jiū jìnɡ 】 (แท้ที่จริงนั้นเป็นอย่างไร)กันแน่(ว.) , สาเหตุ
▢ 酒吧 【 jiǔbā 】 บาร์(bar)
▢ 救护车 【 jiùhùchē 】 รถพยาบาล
▢ 舅舅 【 jiùjiu 】 น้าชาย(ซึ่งเป็นน้องชายของแม่) ,ลุง(ซึ่งเป็นพี่ชายของแม่)
▢ 记忆 【 jìyì 】 ความจำ , ความทรงจำ
▢ 集中 【 jízhōnɡ 】 รวมศูนย์
▢ 举 【 jǔ 】 ยก(ขึ้น) , ชู(ขึ้น)
▢ 举办 【 jǔ bàn 】 เปิดหรือจัด(งานต่าง ๆ)
▢ 拒绝 【 jù jué 】 ปฏิเสธ
▢ 距离 【 jù lí 】 ระยะ , ระยะห่าง
▢ 举行 【 jǔ xínɡ 】 ทำการหรือเปิด(ประชุม)
▢ 句子 【 jù zi 】 ประโยค
▢ 卷 【 juǎn 】 ม้วน
▢ 捐 【 juān 】 บริจาค , สละ
▢ 具备 【 jùbèi 】 เพียบพร้อม , มีพร้อม
▢ 巨大 【 jùdà 】 ใหญ่โต , ยิ่งใหญ่มหาศาล
▢ 觉得 【 jué de 】 รู้สึกว่า...
▢ 决定 【 jué dìnɡ 】 ตกลง , การตกลง , กำหนด , ชี้ขาด
▢ 绝对 【 juéduì 】 (อย่าง)เด็ดขาด , โดยสิ้นเชิง
▢ 决赛 【 juésài 】 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
▢ 角色 【 juésè 】 บท , ตัวแสดง
▢ 决心 【 juéxīn 】 มีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่
▢ 聚会 【 jùhuì 】 ชุมนุม
▢ 俱乐部 【 jùlèbù 】 สโมสร
▢ 军事 【 jūnshì 】 การทหาร
▢ 均匀 【 jūnyún 】 เสมอกัน ,เท่ากัน
▢ 居然 【 jūrán 】 ไม่นึกเลย…จะเป็นไปได้ (ว.)
▢ 据说 【 jùshuō 】 ตามที่กล่าวกันว่า
▢ 具体 【 jùtǐ 】 รูปธรรม , อย่างละเอียด
▢ 桔子 【 júzi 】 ส้ม

K

▢ 咖啡 【 kā fēi 】 กาแฟ
▢ 卡车 【 kǎchē 】 รถบรรทุกหนัก
▢ 开 【 kāi 】 เปิด , (น้ำ)เดือน , ขับ(รถ)
▢ 开始 【 kāi shǐ 】 เริ่มต้น , เริ่ม , ระยะเริ่มต้น
▢ 开玩笑 【 kāi wán xiào 】 ล้อเล่น
▢ 开发 【 kāifā 】 บุกเบิก
▢ 开放 【 kāifànɡ 】 (ดอกไม้)บาน , เปิดการปิดกั้น , เปิดให้เข้าชม , เปิดให้ใช้งาน
▢ 开幕式 【 kāimùshì 】 พิธีเปิด
▢ 开心 【 kāixīn 】 ดีใจ , สนุกสนานเพลิดเพลิน
▢ 看 【 kàn 】 ดู , มอง , อ่าน , เยี่ยมเยือน
▢ 砍 【 kǎn 】 ฟัน , ตัด
▢ 看法 【 kàn fǎ 】 ทัศนะ , วิธีการมอง
▢ 看见 【 kàn jiàn 】 เห็น , มองเห็น
▢ 看不起 【 kànbuqǐ 】 ดูถูก
▢ 抗议 【 kànɡyì 】 ประท้วง
▢ 看来 【 kànlái 】 ดูเหมือนว่า , ดูท่าว่า
▢ 考虑 【 kǎo lǜ 】 พิจารณา
▢ 考试 【 kǎo shì 】 สอบ
▢ 烤鸭 【 kǎoyā 】 เป็ดย่าง
▢ 课 【 kè 】 บท(นับจำนวนบทเรียนหนังสือ) ,(มีหรือไม่มี)เรียน , คาบหรือชั่วโมงเรียน(บอกจำนวน)
▢ 刻 【 kè 】 แกะสลัก , 15 นาที
▢ 克 【 kè 】 กรัม(gram)
▢ 渴 【 kě 】 หิวน้ำ
▢ 棵 【 kē 】 ต้น(ศัพท์บอกจำนวนใช้กับพืช)
▢ 颗 【 kē 】 เม็ด(ศัพท์บอกจำนวน)
▢ 可怜 【 kě lián 】 น่าสงสาร , สงสาร
▢ 客人 【 kè rén 】 แขก
▢ 可是 【 kě shì 】 แต่
▢ 咳嗽 【 ké sou 】 ไอ
▢ 可惜 【 kě xī 】 น่าเสียดาย
▢ 科学 【 kē xué 】 วิทยาศาสตร์
▢ 可以 【 kě yǐ 】 สามารถ…ได้ , ดี
▢ 可爱 【 kě’ài 】 น่ารัก
▢ 可能 【 kě’nénɡ 】 อาจจะ , ความเป็นไปได้ , (มีความ)เป็นไปได้
▢ 课程 【 kèchénɡ 】 หลักสูตร
▢ 克服 【 kèfú 】 เอาชนะ , พิชิต
▢ 客观 【 kèɡuān 】 ภววิสัย
▢ 可见 【 kějiàn 】 สามารถมองเห็นได้ , แสดงว่า
▢ 可靠 【 kěkào 】 เชื่อถือได้ , ไว้ใจได้
▢ 刻苦 【 kèkǔ 】 มุมานะพากเพียร , มุมานะบากบั่น
▢ 肯定 【 kěn dìnɡ 】 ยืนยัน , แน่นอน
▢ 可怕 【 kěpà 】 น่ากลัว
▢ 客厅 【 kètīnɡ 】 ห้องรับแขก
▢ 空气 【 kōnɡ qì 】 อากาศ , บรรยากาศ
▢ 恐怕 【 kǒnɡ pà 】 เกรงว่า , กลัวว่า , ประมาณ
▢ 空调 【 kōnɡ tiáo 】 เครื่องปรับอากาศ
▢ 恐怖 【 kǒnɡbù 】 หวาดกลัว
▢ 空间 【 kōnɡjiān 】 เทศะ
▢ 空闲 【 kònɡxián 】 ว่าง , เวลาว่าง
▢ 控制 【 kònɡzhì 】 ควบคุม , คุม
▢ 口 【 kǒu 】 ปาก , ศัพท์บอกจำนวน(คน , ตัวเป็นต้น)
▢ 口味 【 kǒuwèi 】 รสนิยม , รสชาติ
▢ 苦 【 kǔ 】 ขม , ทุกข์ยาก
▢ 哭 【 kū 】 ร้องไห้
▢ 裤子 【 kù zi 】 กางเกง
▢ 夸 【 kuā 】 ชมเชย
▢ 块 【 kuài 】 ก้อน , ชิ้น
▢ 快 【 kuài 】 เร็ว , ไว , (มีดเป็นต้น)คม , กำลังหรือเกือบจะ…
▢ 快乐 【 kuài lè 】 ความสุข , มีความสุข
▢ 筷子 【 kuài zi 】 ตะเกียบ
▢ 会计 【 kuàijì 】 นักบัญชี , การบัญชี
▢ 宽 【 kuān 】 กว้าง , ความกว้าง
▢ 矿泉水 【 kuànɡquánshuǐ 】 น้ำแร่
▢ 困 【 kùn 】 ง่วง , อ่อนเพลีย
▢ 困难 【 kùn nɑn 】 อุปสรรค , ลำบากยากแค้น
▢ 扩大 【 kuò dà 】 ขยายใหญ่ , แผ่ขยาย

L

▢ 辣 【 là 】 เผ็ด
▢ 拉 【 lā 】 ดึง , จูง , ลาก
▢ 垃圾桶 【 lā jī tǒnɡ 】 ถังขยะ
▢ 来 【 lái 】 มา
▢ 来不及 【 lái bu jí 】 (เวลา)ไม่ทัน
▢ 来得及 【 lái de jí 】 (เวลา)ยังทัน
▢ 来自 【 láizì 】 มาจาก
▢ 辣椒 【 làjiāo 】 พริก
▢ 蓝 【 lán 】 สีน้ำเงิน
▢ 拦 【 lán 】 ขวาง , ขัดขาง , กั้น
▢ 烂 【 làn 】 ยุ่ย , เน่า
▢ 懒 【 lǎn 】 ขี้เกียจ
▢ 狼 【 lánɡ 】 หมาป่า
▢ 浪费 【 lànɡ fèi 】 สิ้นเปลือง
▢ 浪漫 【 lànɡ màn 】 โรแมนติก(romantic)
▢ 老 【 lǎo 】 อายุมากหรือแก่ , เก่าหรือเดิม,สุกเกินไป
▢ 老虎 【 lǎo hǔ 】 เสือ
▢ 老师 【 lǎo shī 】 ครู , อาจารย์
▢ 老百姓 【 lǎobǎixìnɡ 】 ประชาชน , ชาวบ้าน
▢ 老板 【 lǎobǎn 】 เจ้านาย , เถ้าแก่ , นายห้าง
▢ 劳动 【 láodònɡ 】 แรงงาน , ทำงาน
▢ 劳驾 【 láojià 】 ขอรบกวนหน่อย…
▢ 姥姥 【 lǎolɑo 】 คุณยาย
▢ 老实 【 lǎoshi 】 ซื่อสัตย์ , ซื่อตรง , ซื่อๆ
▢ 老鼠 【 lǎoshǔ 】 หนู
▢ 蜡烛 【 làzhú 】 เทียน
▢ 了 【 le 】 แล้ว
▢ 乐观 【 lèɡuān 】 มองโลกในแง่ดี , เต็มไปด้วยความหวัง
▢ 雷 【 léi 】 ฟ้าร้อง
▢ 累 【 lèi 】 เหนื่อย
▢ 类 【 lèi 】 ประเภท , ชนิด
▢ 冷 【 lěnɡ 】 หนาว
▢ 冷静 【 lěnɡ jìnɡ 】 ใจเย็น , สุขุมเยือกเย็น
▢ 离 【 lí 】 จากหรือแยกกัน , (มียะยะทาง)ห่างจาก , ขาดหรือขาดแคลน
▢ 梨 【 lí 】 สาลี่
▢ 粒 【 lì 】 เม็ด , เมล็ด
▢ 里 【 lǐ 】 ใน
▢ 理发 【 lǐ fà 】 ตัดผม
▢ 厉害 【 lì hɑi 】 รุนแรง , ร้ายแรงเก่ง , …เหลือเกิน
▢ 理解 【 lǐ jiě 】 เห็นใจ , เข้าใจ
▢ 离开 【 lí kāi 】 ออกห่าง , จาก(ไป)
▢ 礼貌 【 lǐ mào 】 มารยาท
▢ 力气 【 lì qi 】 แรง , กำลัง
▢ 例如 【 lì rú 】 ดังเช่น , อาทิเช่น
▢ 历史 【 lì shǐ 】 ประวัติศาสตร์ , ประวัติ
▢ 礼物 【 lǐ wù 】 ของขวัญ
▢ 理想 【 lǐ xiǎnɡ 】 อุดมการณ์
▢ 俩 【 liǎ 】 …ทั้งสอง
▢ 连 【 lián 】 เชื่อม , ติด , แม้แต่… , แม้กระทั่ง…
▢ 脸 【 liǎn 】 ใบหน้า , แก้ม
▢ 联系 【 lián xì 】 ติดต่อ , เชื่อมสัมพันธ์
▢ 练习 【 liàn xí 】 ฝึก , แบบฝึกหัด
▢ 恋爱 【 liàn’ài 】 มีความรัก
▢ 辆 【 liànɡ 】 คัน(ศัพท์บอกจำนวนของรถ)
▢ 亮 【 liànɡ 】 สว่าง , วาววับ
▢ 两 【 liǎnɡ 】 (จำนวน)สอง , ทั้งคู่
▢ 凉快 【 liánɡ kuɑi 】 เย็นสบาย
▢ 良好 【 liánɡhǎo 】 ดี , เป็นที่น่าพอใจ
▢ 粮食 【 liánɡshi 】 เสบียงอาหาร
▢ 联合 【 liánhé 】 รวมกันผนึก(กำลัง) , ร่วมกัน
▢ 连忙 【 liánmánɡ 】 รีบ , ทันทีทันใด
▢ 连续剧 【 liánxùjù 】 ละครที่เป็นตอนๆ
▢ 了解 【 liǎo jiě 】 เข้าใจหรือรู้อย่างแจ่มแจ้ง , สำรวจหรือสืบดู
▢ 聊天 【 liáo tiān 】 พูดคุย , คุยเล่นกัน
▢ 了不起 【 liǎobuqǐ 】 ยอดเยี่ยมจริงๆ , มหัศจรรย์จริงๆ
▢ 礼拜天 【 lǐbàitiān 】 วันอาทิตย์
▢ 立方 【 lìfānɡ 】 คิวบ์หรือลูกบาศก์(cube , cubic)
▢ 离婚 【 líhūn 】 หย่ากัน
▢ 立即 【 lìjí 】 ทันที
▢ 立刻 【 lìkè 】 ทันที , เดี๋ยวนี้
▢ 力量 【 lìliang 】 กำลัง , พลัง
▢ 理论 【 lǐlùn 】 ทฤษฎี
▢ 厘米 【 límǐ 】 เซนติเมตร(cm.)
▢ 邻居 【 lín jū 】 เพื่อนบ้าน
▢ 零 【 línɡ 】 ศูนย์
▢ 铃 【 línɡ 】 กระดิ่ง , กริ่ง
▢ 另外 【 lìnɡ wài 】 นอกจากนั้นแล้ว , …อื่นอีกต่างหาก
▢ 领导 【 lǐnɡdǎo 】 ผู้นำ , ทำการนำ , การนำ
▢ 灵活 【 línɡhuó 】 ว่องไว , ปราดเปรียว , ไม่ยึดกรอบตายตัว , พลิกแพลง
▢ 零件 【 línɡjiàn 】 อะไหล่ , ชิ้นส่วน
▢ 零钱 【 línɡqián 】 เงินย่อย , เงินที่ใช้จ่ายในเรื่องเบ็ดเตล็ด
▢ 零食 【 línɡshí 】 อาหารว่าง , อาหารกินจุกจิก
▢ 领域 【 lǐnɡyù 】 อาณาจักร , ปริมณฑล
▢ 临时 【 línshí 】 ชั่วคราว ,เฉพาะกาล ,เรื่องจวนตัว
▢ 利润 【 lìrùn 】 ผลกำไร
▢ 留 【 liú 】 ทำให้อยู่ไว้ , เหลือไว้
▢ 六 【 liù 】 หก
▢ 流泪 【 liú lèi 】 น้ำตาไหล
▢ 流利 【 liú lì 】 คล่องแคล่ว
▢ 流行 【 liú xínɡ 】 เป็นที่นิยม , แพร่หลาย
▢ 留学 【 liú xué 】 เรียนต่อต่างประเทศ
▢ 流传 【 liúchuán 】 (เหตุการณ์และเรื่องราว)เล่าสืบต่อกันมา , เล่าตกทอดกันมา
▢ 浏览 【 liúlǎn 】 ดูผ่านๆตา , ดูคร่าวๆ
▢ 利息 【 lìxī 】 ดอกเบี้ย
▢ 利益 【 lìyì 】 ผลประโยชน์
▢ 利用 【 lìyònɡ 】 ใช้ให้เป็นประโยชน์ , ใช้เป็นเครื่องมือ
▢ 理由 【 lǐyóu 】 เหตุผล
▢ 龙 【 lónɡ 】 มังกร
▢ 楼 【 lóu 】 ตึก , อาคาร , ชั้น(ของตึกหรืออาคาร)
▢ 漏 【 lòu 】 รั่วไหล , ตกหล่น
▢ 路 【 lù 】 ทาง , ถนน
▢ 绿 【 lǜ 】 (สี)เขียว
▢ 露 【 lù 】 น้ำค้าง , ปรากฏออกมา
▢ 律师 【 lǜ shī 】 ทนายความ
▢ 旅游 【 lǚ yóu 】 ท่องเที่ยว , การท่องเที่ยว
▢ 乱 【 luàn 】 วาย , มั่ว
▢ 陆地 【 lùdì 】 ที่ดินบนบก , ทางบก , พื้นดิน
▢ 轮流 【 lúnliú 】 สับเปลี่ยน , หมุนเวียน
▢ 论文 【 lùnwén 】 วิทยานิพนธ์
▢ 落后 【 luòhòu 】 ล้าหลัง , ตกอยู่ข้างหลัง
▢ 逻辑 【 luóji 】 ตรรก , ลักษณะกฎเกณฑ์ทางด้านภววิสัย
▢ 录取 【 lùqǔ 】 รับ(หลังได้สอบผ่าน)
▢ 陆续 【 lùxù 】 ทยอย , ติดต่อกัน
▢ 录音 【 lùyīn 】 บันทึกเสียง

M

▢ 马 【 mǎ 】 ม้า
▢ 吗 【 mɑ 】 ไหม , หรือเปล่า(ไว้ท้ายประโยค เสริมน้ำเสียง)
▢ 骂 【 mà 】 ด่า , ว่า
▢ 麻烦 【 má fɑn 】 ลำบาก , เหนื่อยยาก , ยุ่ง , รบกวน
▢ 马虎 【 mǎ hu 】 ลวกๆ , สะเพร่า , เลินเล่อ , สุขเอาเผากิน
▢ 妈妈 【 mā mɑ 】 คุณแม่
▢ 马上 【 mǎ shànɡ 】 ทันที , เดี๋ยวนี้
▢ 卖 【 mài 】 ขาย
▢ 买 【 mǎi 】 ซื้อ
▢ 麦克风 【 màikèfēnɡ 】 ไมโครโฟน(microphone)
▢ 慢 【 màn 】 ช้า
▢ 满 【 mǎn 】 เต็ม
▢ 满意 【 mǎn yì 】 พอใจ
▢ 忙 【 mánɡ 】 ยุ่ง
▢ 馒头 【 mántou 】 หมั่นโถว
▢ 满足 【 mǎnzú 】 พอใจ , สนองความพอใจ
▢ 毛 【 máo 】 ขน
▢ 猫 【 māo 】 แมว
▢ 毛巾 【 máo jīn 】 ผ้าขนหนู
▢ 帽子 【 mào zi 】 หมวก
▢ 毛病 【 máobìnɡ 】 ป่วยหรือไม่สบาย , เกิดขัดข้อง , ปัญหา , ข้อบกพร่อง
▢ 矛盾 【 máodùn 】 ความขัดแย้ง , ขัดแย้ง
▢ 冒险 【 màoxiǎn 】 เสี่ยงภัย , ฝ่าอันตราย
▢ 贸易 【 màoyì 】 การค้า , การดำเนินกิจการการค้า
▢ 没 【 méi 】 ไม่
▢ 每 【 měi 】 ทุกๆ , แต่ละ
▢ 没关系 【 méi ɡuān xi 】 ไม่เป็นไร
▢ 美丽 【 měi lì 】 สวยงาม
▢ 妹妹 【 mèi mei 】 น้องสาว
▢ 魅力 【 mèilì 】 เสน่ห์
▢ 眉毛 【 méimɑo 】 คิ้ว
▢ 美术 【 měishù 】 วาดภาพ ,จิตรกรรม ,ศิลปปั้นแบบ
▢ 煤炭 【 méitàn 】 ถ่านหิน
▢ 门 【 mén 】 ประตู , สาขาวิชา(ศัพท์บอกจำนวน)
▢ 梦 【 mènɡ 】 ฝัน , ความฝัน
▢ 米 【 mǐ 】 ข้าวสาร , เมตร(meter)
▢ 米饭 【 mǐ fàn 】 ข้าวสาร
▢ 密码 【 mì mǎ 】 รหัสผ่าน(password)
▢ 面包 【 miàn bāo 】 ขนมปัง
▢ 免费 【 miǎn fèi 】 ฟรี(free) , ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
▢ 面条 【 miàn tiáo 】 เส้นหมี่
▢ 面对 【 miànduì 】 ต่อหน้า
▢ 棉花 【 miánhuɑ 】 ฝ้าย , ต้นฝ้าย , ปุยฝ้าย
▢ 面积 【 miànjī 】 พื้นที่
▢ 面临 【 miànlín 】 เผชิญหน้า(กับปัญหาเป็นต้น)
▢ 秒 【 miǎo 】 วินาที
▢ 苗条 【 miáotiɑo 】 อรชรอ้อนแอ้น
▢ 描写 【 miáoxiě 】 พรรณนา
▢ 蜜蜂 【 mìfēnɡ 】 ผึ้ง
▢ 迷路 【 mílù 】 หลงทาง
▢ 秘密 【 mìmì 】 ความลับ
▢ 民族 【 mín zú 】 ชนชาติ , ประชาชาติ
▢ 明白 【 mínɡ bɑi 】 เข้าใจ
▢ 明天 【 mínɡ tiān 】 พรุ่งนี้
▢ 名字 【 mínɡ zi 】 ชื่อ
▢ 命令 【 mìnɡlìnɡ 】 คำสั่ง , สั่ง
▢ 名牌 【 mínɡpái 】 สินค้าแบรนด์เนม (famous brand)
▢ 名片 【 mínɡpiàn 】 นามบัตร
▢ 明确 【 mínɡquè 】 ชัดแจ้งและแน่นนอน
▢ 名胜古迹 【 mínɡshènɡ-ɡǔjìโบราณสถาน 】
▢ 明显 【 mínɡxiǎn 】 แจ่มชัด , ชัดเจน , เด่นชัด
▢ 明星 【 mínɡxīnɡ 】 ดารา , นักแสดง
▢ 明信片 【 mínɡxìnpiàn 】 ไปรษณีย์บัตร
▢ 命运 【 mìnɡyùn 】 ดวง , โชคชะตา , พรหมลิขิต
▢ 民主 【 mínzhǔ 】 ประชาธิปไตย
▢ 密切 【 mìqiè 】 สนิทสนมกัน , ใกล้ชิด
▢ 秘书 【 mìshū 】 เลขา
▢ 谜语 【 míyǔ 】 ปริศนา
▢ 摸 【 mō 】 ลูบ , คลำ , เอามือล้วง
▢ 模仿 【 mófǎnɡ 】 เลียนแบบ , ลอกเลียน
▢ 模糊 【 móhu 】 เลือน , ไม่ชัดเจน
▢ 陌生 【 mòshēnɡ 】 ไม่คุ้น , แปลกหน้า
▢ 摩托车 【 mótuōchē 】 รถมอเตอร์ไซด์(motorcycle)
▢ 某 【 mǒu 】 …หนึ่งๆ หรือ…นั้นๆ (สรรพนามชี้ตัวคนหรือสรรพสิ่งต่างๆที่ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจง)
▢ 目的 【 mù dì 】 จุดมุ่งหมาย , วัตถุประสงค์ , เป้าหมาย
▢ 母亲 【 mǔ qīn 】 มารดา
▢ 目标 【 mùbiāo 】 เป้าหมาย , จุดหมาย
▢ 目录 【 mùlù 】 สารบัญ
▢ 目前 【 mùqián 】 ปัจจุบัน , ขณะนี้
▢ 木头 【 mùtou 】 ท่อนไม้

N

▢ 拿 【 ná 】 (ใช้มือ)หยิบ , เอา
▢ 那(那儿) 【 nà (nàr) 】 นั้น , ที่นั้น , โน่น , โน้น
▢ 哪(哪儿) 【 nǎ (nǎr) 】 ไหน , ที่ไหน
▢ 奶奶 【 nǎi nɑi 】 คุณยาย
▢ 耐心 【 nài xīn 】 ความอดทน
▢ 南 【 nán 】 ทิศใต้
▢ 难 【 nán 】 ยาก , ลำบาก
▢ 难道 【 nán dào 】 …เชียวหรือ(ใช้ย้อนถาม)
▢ 难过 【 nán ɡuò 】 รู้สึกเศร้าโศกเสียใจ , อยู่รอดลำบาก , (มีชีวิตอยู่)ลำบาก
▢ 男人 【 nán rén 】 ผู้ชาย
▢ 难受 【 nán shòu 】 (ร่างกาย , จิตใจ) รู้สึกไม่สบายแทบจะทนไม่ไหว
▢ 难怪 【 nánɡuài 】 มิน่าล่ะ , มิน่า…
▢ 难看 【 nánkàn 】 อัปลักษณ์ , ไม่สวย , ดูไม่ได้ , เสียหน้า
▢ 脑袋 【 nǎodɑi 】 หัว , ศีรษะ
▢ 哪怕 【 nǎpà 】 ถึงจะ…
▢ 呢 【 ne 】 …ล่ะ , …เล่า (ว. แสดงน้ำเสียงถาม)
▢ 内 【 nèi 】 ข้างใน
▢ 内容 【 nèi rónɡ 】 เนื้อหา , สาระสำคัญ
▢ 内科 【 nèikē 】 แผนกอายุรศาสตร์ , แผนกรักษาโรคภายในร่างกาย
▢ 嫩 【 nèn 】 อ่อน , อ่อนนุ่ม
▢ 能 【 nénɡ 】 สามารถ…ได้ , …ได้ , ความสามารถ
▢ 能力 【 nénɡ lì 】 ความสามารถ
▢ 能干 【 nénɡɡàn 】 มีความสามารถ , มีสติปัญญา
▢ 能源 【 nénɡyuán 】 แหล่งพลังงาน
▢ 你 【 nǐ 】 เธอ
▢ 年 【 nián 】 ปี
▢ 念 【 niàn 】 อ่าน , เรียน
▢ 年级 【 nián jí 】 ชั้นเรียน(ในโรงเรียน) , ชั้นปีที่…
▢ 年龄 【 nián línɡ 】 อายุ
▢ 年轻 【 nián qīnɡ 】 อายุน้อย , วัยรุ่น(ว.)
▢ 年代 【 niándài 】 ยุค , สมัย , ทศวรรษ
▢ 年纪 【 niánjì 】 อายุ(ของคน)
▢ 鸟 【 niǎo 】 นก
▢ 您 【 nín 】 ท่าน(ส.)
▢ 宁可 【 nìnɡkě 】 ยอม , ถ้าจะให้....ก็ขอ...
▢ 牛奶 【 niú nǎi 】 นมวัว
▢ 牛仔裤 【 niúzǎikù 】 กางเกงยีนส์ ( jeans )
▢ 浓 【 nónɡ 】 ข้น , เหนียว
▢ 弄 【 nònɡ 】 ทำ , จัดการ
▢ 农村 【 nónɡ cūn 】 ชนบท , บ้านนอก
▢ 农民 【 nónɡmín 】 เกษตรกร , ชาวนา
▢ 农业 【 nónɡyè 】 การเกษตร
▢ 努力 【 nǔ lì 】 ขยัน , พยายาม
▢ 女人 【 nǚ rén 】 ผู้หญิง
▢ 女儿 【 nǚ’ér 】 ลูกสาว
▢ 暖和 【 nuǎn huo 】 อบอุ่น
▢ 女士 【 nǚshì 】 สตรี คุณผู้หญิง

O

▢ 偶尔 【 ǒu'ěr 】 บางครั้งบางคราว
▢ 偶然 【 ǒurán 】 บังเอิญ , โดยบังเอิญ

P

▢ 爬山 【 pá shān 】 ปีนเขา
▢ 派 【 pài 】 จัดส่งให้ไป , กลุ่ม , พรรค , สำนัก , พวก
▢ 拍 【 pāi 】 ตี , ตบ , ถ่าย(รูปหรือภาพยนตร์)
▢ 排列 【 pái liè 】 เรียงลำดับ
▢ 排队 【 páiduì 】 เข้าแถว , เรียงแถว
▢ 排球 【 páiqiú 】 วอลเล่ย์บอล(volleyball)
▢ 判断 【 pàn duàn 】 วินิจฉัย , การวินิจฉัย
▢ 盘子 【 pán zi 】 จาน
▢ 胖 【 pànɡ 】 อ้วน
▢ 旁边 【 pánɡ biān 】 ริม , ข้าง
▢ 盼望 【 pànwànɡ 】 ปรารถนา , มุ่งหวัง
▢ 跑步 【 pǎo bù 】 วิ่ง(ตามจังหวะที่กำหนด)
▢ 陪 【 péi 】 อยู่เป็นเพื่อน
▢ 赔偿 【 péichánɡ 】 ชดใช้ , ชดเชย
▢ 佩服 【 pèifu 】 เลื่อมใส , ศรัทธา , นับถือ
▢ 配合 【 pèihé 】 ร่วมมือและประสานกัน
▢ 培养 【 péiyǎnɡ 】 เพาะเลี้ยง , ปลูกฝัง
▢ 盆 【 pén 】 กระถาง , กะละมัง , อ่าง
▢ 朋友 【 pénɡ you 】 เพื่อน
▢ 碰见 【 pènɡjiàn 】 เจอ , พบเห็น(โดยบังเอิญ)
▢ 匹 【 pǐ 】 ตัว(ศัพท์บอกจำนวนม้า ,ลา ,ล่อ) , พับ(ศัพท์บอกจำนวนผ้า ,)
▢ 披 【 pī 】 คลุมหรือพาดที่ไหล่
▢ 批 【 pī 】 รุ่น(ศัพท์บอกจำนวนบุคคลหรือสินค้า) , อนุมัติ
▢ 皮肤 【 pí fū 】 ผิวหนัง
▢ 啤酒 【 pí jiǔ 】 เบียร์(beer)
▢ 批评 【 pī pínɡ 】 วิพากษ์วิจารณ์
▢ 脾气 【 pí qi 】 นิสัย , อารมณ์โกรธง่าย
▢ 骗 【 piàn 】 หลอกลวง , โกหก
▢ 片 【 piàn 】 แผ่น(ศัพท์บอกจำนวนสิ่งที่เรียบและบางเช่นใบไม้เป็นต้น) , ผืนหรือแห่ง(ศัพท์บอกจำนวน ใช้กับพื้นดินหรือผืนน้ำ) ,หนังภาพยนตร์
▢ 篇 【 piān 】 ชิ้นหรือแผ่น(ศัพท์บอกจำนวนบทความหรือแผ่นกระดาษ)
▢ 便宜 【 pián yi 】 ราคาถูก
▢ 片面 【 piànmiàn 】 ฝ่ายเดียว , ด้านเดียว
▢ 票 【 piào 】 ตั๋ว
▢ 飘 【 piāo 】 ปลิว
▢ 漂亮 【 piào liɑnɡ 】 สวยงาม
▢ 疲劳 【 píláo 】 อ่อนเพลีย , เมื่อยล้า
▢ 频道 【 píndào 】 ช่องทีวี
▢ 凭 【 pínɡ 】 อาศัย , พึ่งพาอาศัย
▢ 平 【 pínɡ 】 ราบเรียบ , (คะแนนในการแข่งขัน)เสมอกัน
▢ 瓶子 【 pínɡ zi 】 ขวด(น.)
▢ 苹果 【 pínɡ ɡuǒ 】 แอปเปิ้ล
▢ 乒乓球 【 pīnɡ pānɡ qiú 】 ปิงปอง(pingpong)
▢ 平时 【 ping shí 】 ปกติ , ภาวะปกติ
▢ 平常 【 pínɡchánɡ 】 ปกติ , ธรรมดา
▢ 平等 【 pínɡděnɡ 】 เสมอภาค
▢ 平方 【 pínɡfānɡ 】 จำนวนที่ยกกำลังสอง(เช่น a2) , ตารางเหลี่ยม(ซึ่งปกติหมายถึงตารางเมตร)
▢ 平衡 【 pínɡhénɡ 】 สมดุลกัน
▢ 评价 【 pínɡjià 】 การประเมินค่า , ประเมินค่า
▢ 平静 【 pínɡjìnɡ 】 สงบเงียบ
▢ 平均 【 pínɡjūn 】 เฉลี่ย , คิดเฉลี่ย
▢ 品种 【 pǐnzhǒnɡ 】 พันธุ์(สัตว์) , ประเภท(ผลิตภัณฑ์)
▢ 皮鞋 【 píxié 】 รองเท้าหนัง
▢ 批准 【 pīzhǔn 】 อนุมัติ , อนุญาต
▢ 破 【 pò 】 แตกหรือขาด , ทำลาย
▢ 破产 【 pòchǎn 】 ล้มละลาย , สูญเสียเงินทองจนหมดสิ้น
▢ 破坏 【 pòhuài 】 ทำลาย , ทำให้ทรุดโทรม , ฝ่าฝืน(ข้อบังคับเป็นต้น)
▢ 迫切 【 pòqiè 】 รีบร้อน , เร่งด่วน , เร่งรีบ
▢ 普遍 【 pǔ biàn 】 ทั่วไป
▢ 葡萄 【 pú táo 】 องุ่น
▢ 普通话 【 pǔ tōnɡ huà 】 ภาษาจีนกลาง(mandarin) , ภาษากลาง
▢ 朴素 【 pǔsù 】 (สี , แบบ ,การแต่งตัวเป็นต้น)เรียบๆ , ไม่หรูหรา , ไม่ฟุ่มเฟือย

Q

▢ 骑 【 qí 】 ขี่
▢ 七 【 qī 】 เจ็ด
▢ 起床 【 qǐ chuánɡ 】 ตื่นนอน
▢ 其次 【 qí cì 】 อันดับรองลงไป , (ความสำคัญ)อยู่ลำดับรอง , ต่อไปหรือต่อจากนั้น(ใช้บอกลำดับเหตุการณ์หรือเรื่องราว)
▢ 起飞 【 qǐ fēi 】 (เครื่องบิน)เริ่มออกบิน
▢ 奇怪 【 qí ɡuài 】 แปลก , ประหลาด
▢ 气候 【 qì hòu 】 ดินฟ้าอากาศ
▢ 起来 【 qǐ lái 】 ลุก(ขึ้น) , …ขึ้น
▢ 其实 【 qí shí 】 ความเป็นจริงแล้ว , แท้จริงแล้ว
▢ 其他 【 qí tā 】 อื่นๆ , อื่น
▢ 其中 【 qí zhōnɡ 】 ในนั้น
▢ 妻子 【 qī zi 】 ภรรยา
▢ 钱 【 qián 】 เงิน
▢ 欠 【 qiàn 】 ขาด , ค้าง(จ่าย) , เป็นหนี้
▢ 浅 【 qiǎn 】 ตื้น ,ผิวเผิน ,ไม่ลึกซึ้ง ,(สี)อ่อน
▢ 千 【 qiān 】 พัน
▢ 牵 【 qiān 】 จูง
▢ 铅笔 【 qiān bǐ 】 ดินสอ
▢ 前面 【 qián miàn 】 ข้างหน้า
▢ 千万 【 qiān wàn 】 สิบล้าน , จะต้อง... , จง...
▢ 签证 【 qiān zhènɡ 】 วีซ่า(visa)
▢ 墙 【 qiánɡ 】 ผนัง , กำแพง
▢ 抢 【 qiǎnɡ 】 แย่งชิง
▢ 枪 【 qiānɡ 】 ปืน , หอก
▢ 强调 【 qiánɡdiào 】 เน้น , เน้นหนัก
▢ 强烈 【 qiánɡliè 】 แรง , รุนแรง , เด่นชัด
▢ 前途 【 qiántú 】 อนาคต
▢ 谦虚 【 qiānxū 】 ถ่อมตัว
▢ 签字 【 qiānzì 】 ลงนามรับรอง
▢ 桥 【 qiáo 】 สะพาน
▢ 瞧 【 qiáo 】 ดู , มอง(ภาษาพูด)
▢ 敲 【 qiāo 】 เคาะ
▢ 巧克力 【 qiǎo kè lì 】 ช็อกโกแลต(chocolate)
▢ 巧妙 【 qiǎomiào 】 (วิธีการ)ฉลาดหลักแหลม , ยอดเยี่ยมเลิศล้ำ
▢ 悄悄 【 qiāoqiāo 】 อย่างเงียบๆ ,อย่างเบาๆ ,อย่างแอบๆ
▢ 期待 【 qīdài 】 เฝ้ารอ , รอคอย , การรอคอย
▢ 切 【 qiē 】 หั่น , ตัดเป็นชิ้นๆ , ตัด
▢ 启发 【 qǐfā 】 ชี้ความสว่างทางสติปัญญา , ให้คติหรือปลุกเร้า
▢ 气氛 【 qìfēn 】 บรรยากาศ
▢ 奇迹 【 qíjì 】 สิ่งมหัศจรรย์
▢ 期间 【 qījiān 】 ในระหว่าง…นั้น
▢ 亲戚 【 qīn qi 】 ญาติ
▢ 亲爱 【 qīn’ài 】 ที่รัก , ที่เคารพรัก
▢ 勤奋 【 qínfèn 】 ขยัน , หมั่นเพียร
▢ 晴 【 qínɡ 】 ท้องฟ้าแจ่มใส
▢ 请 【 qǐnɡ 】 เชิญ , กรุณา , ขอ
▢ 轻 【 qīnɡ 】 เบา
▢ 青 【 qīnɡ 】 (สี)เขียว
▢ 清楚 【 qīnɡ chu 】 ชัดเจน
▢ 请假 【 qǐnɡ jià 】 ขอลา
▢ 请客 【 qǐnɡ kè 】 เลี้ยงแขก , เชิญแขก
▢ 情况 【 qínɡ kuànɡ 】 สภาพ , การเปลี่ยนแปลง
▢ 轻松 【 qīnɡ sōnɡ 】 สบายๆ , ไม่ตึงเครียด
▢ 青春 【 qīnɡchūn 】 ความหนุ่มสาว , วัยหนุ่มสาว
▢ 清淡 【 qīnɡdàn 】 (สี , รสชาติ , กลิ่น) ใสและบางหรือไม่เข้มข้น , (อาหาร)ไม่เลี่ยน
▢ 情景 【 qínɡjǐnɡ 】 สภาพของเหตุการณ์
▢ 请求 【 qǐnɡqiú 】 ขอร้อง , คำขอร้อง
▢ 青少年 【 qīnɡshàoniánเยาวชน 】
▢ 轻视 【 qīnɡshì 】 ดูถูก , ประมาท
▢ 情绪 【 qínɡxù 】 อารมณ์ , ความรู้สึกที่ไม่สบายใจหรือไม่ชอบ
▢ 庆祝 【 qìnɡzhù 】 ฉลอง , เฉลิมฉลอง
▢ 勤劳 【 qínláo 】 มุมานะบากบั่น
▢ 侵略 【 qīnlüè 】 รุกราน
▢ 亲切 【 qīnqiè 】 สนิทสนม , เป็นกันเอง
▢ 亲自 【 qīnzì 】 ทำด้วยตนเอง , ปฏิบัติด้วยตนเอง
▢ 穷 【 qiónɡ 】 ยากจน
▢ 企图 【 qǐtú 】 มุ่ง ,คิด ,พยายาม(ใช้ในความที่เลว)
▢ 秋 【 qiū 】 ฤดูใบไม้ร่วง
▢ 球迷 【 qiúmí 】 แฟนบอล
▢ 企业 【 qǐ'yè 】 วิสาหกิจ , ธุรกิจ
▢ 汽油 【 qìyóu 】 น้ำมันเบนซิน(petrol)
▢ 其余 【 qíyú 】 ที่เหลือ , อื่นๆ
▢ 去 【 qù 】 ไป
▢ 取 【 qǔ 】 หยิบเอา, ถอน(เงิน) , รับ(พัสดุไปรษณีย์)
▢ 娶 【 qǔ 】 (ผู้ชาย)แต่งภรรยา
▢ 区别 【 qū bié 】 ความแตกต่าง , จำแนก
▢ 去年 【 qù nián 】 ปีที่แล้ว
▢ 劝 【 quàn 】 ช่วยเตือน , โน้มน้าวใจ
▢ 圈 【 quān 】 ห่วง , วงแหวน , วง , (เขียน)เครื่องหมายวงกลม
▢ 全部 【 quán bù 】 ทั้งหมด
▢ 权力 【 quánlì 】 อำนาจ
▢ 权利 【 quánlì 】 สิทธิ
▢ 全面 【 quánmiàn 】 ทั่วทุกด้าน , ทั่วทุกแง่ทุกมุม
▢ 却 【 què 】 แต่
▢ 缺点 【 quē diǎn 】 จุดอ่อน , จุดด้อย
▢ 缺少 【 quē shǎo 】 ขาด , ขาดแคลน
▢ 确实 【 què shí 】 อย่างแท้จริง , จริงๆ
▢ 确定 【 quèdìnɡ 】 แน่ใจ , แน่นอน
▢ 缺乏 【 quēfá 】 ขาด , ขาดแคลน
▢ 确认 【 quèrèn 】 ยอมรับอย่างแน่ชัด (ต่อ…)
▢ 群 【 qún 】 ฝูง , กลุ่ม
▢ 裙子 【 qún zi 】 กระโปรง
▢ 去世 【 qùshì 】 ถึงแก่กรรม , ตาย
▢ 趋势 【 qūshì 】 แนวโน้ม
▢ 取消 【 qǔxiāo 】 ยกเลิก

R

▢ 然后 【 rán hòu 】 แล้วก็… , และแล้ว
▢ 然而 【 rán'ér 】 แต่ทว่า
▢ 让 【 rànɡ 】 ยอมอ่อนข้อให้ , หลีกทางให้ ,ให้(กระทำ) , ถูก(กระทำ)
▢ 嚷 【 rǎnɡ 】 ส่งเสียงดัง , ส่งเสียงเอะอะ , โวยวาย , ตะโกน
▢ 燃烧 【 ránshāo 】 ลุกไหม้ , เผาไหม้
▢ 绕 【 rào 】 พัน , อ้อม , วนรอบ
▢ 热 【 rè 】 ร้อน , อุณหภูมิสูง
▢ 热闹 【 rè nɑo 】 ครึกครื้น , คึกคัก
▢ 热情 【 rè qínɡ 】 ความอบอุ่นใจ , ความเร่าร้อน , มีน้ำใจ
▢ 热爱 【 rè'ài 】 รักอย่างดูดดื่ม ,รักอย่างลึกซึ้ง
▢ 热烈 【 rèliè 】 (บรรยากาศในการประชุมหรืองานต่างๆ)คึกคัก , ปิติยินดี
▢ 人 【 rén 】 คน , มนุษย์
▢ 任何 【 rèn hé 】 ไม่ว่า(อะไร)ก็ตาม , ไม่ว่าจะ… , ใดๆ
▢ 人民币 【 rén mín bì 】 เหยินหมินปี้(ชื่อเงินตราของ ประเทศจีน)
▢ 认识 【 rèn shi 】 รู้จัก
▢ 认为 【 rèn wéi 】 เข้าใจว่า , คิดว่า
▢ 任务 【 rèn wu 】 ภารกิจ , ภาระหน้าที่
▢ 认真 【 rèn zhēn 】 จริงจัง
▢ 忍不住 【 rěnbuzhù 】 อดไม่ได้(ที่จะ...)
▢ 人才 【 réncái 】 บุคคลที่มีความสามารถ ,หน้าตาดี
▢ 扔 【 rēnɡ 】 ทิ้ง , โยนทิ้ง , ขว้าง
▢ 仍然 【 réng rán 】 ยังคงอยู่ในสภาพเดิม (สันธาน)
▢ 人口 【 rénkǒu 】 ประชากร
▢ 人类 【 rénlèi 】 มนุษย์,มนุษยชาติ
▢ 人生 【 rénshēnɡ 】 ชีวิต(ของคน) ,การดำรงชีวิต
▢ 人事 【 rénshì 】 การบริหารทางด้านบุคลากร , งานบุคคล,เรื่องของโลก
▢ 人物 【 rénwù 】 บุคคล
▢ 人员 【 rényuán 】 เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน
▢ 热心 【 rèxīn 】 มีความกระตือรือร้น ,มีความเร่าร้อน
▢ 日 【 rì 】 พระอาทิตย์ , วัน , วันที่…
▢ 日记 【 rì jì 】 บันทึกประจำวัน(น.) , อนุทิน
▢ 日常 【 rìchánɡ 】 ประจำวัน
▢ 日程 【 rìchénɡ 】 กำหนดการ , โปรแกรม(program)
▢ 日历 【 rìlì 】 ปฎิทิน
▢ 日期 【 rìqī 】 วันหรือระยะเวลาที่กำหนดแน่นอน
▢ 日用品 【 rìyònɡpǐn 】 ของใช้ประจำวัน
▢ 容易 【 rónɡ yì 】 ง่าย
▢ 融化 【 rónɡhuà 】 ละลาย(เป็นน้ำ)
▢ 荣幸 【 rónɡxìnɡ 】 เป็นเกียรติและโชคดี
▢ 荣誉 【 rónɡyù 】 เกียรติยศและชื่อเสียง
▢ 如果 【 rú ɡuǒ 】 ถ้าหาก
▢ 入口 【 rù kǒu 】 ทางเข้า , เข้าปาก
▢ 软 【 ruǎn 】 อ่อน, นิ่ม
▢ 软件 【 ruǎnjiàn 】 ซอฟต์แวร์(software)
▢ 如何 【 rúhé 】 อย่างไร ,เป็นอย่างไร
▢ 如今 【 rújīn 】 ปัจจุบัน , ขณะนี้
▢ 弱 【 ruò 】 อ่อนแอ

S

▢ 洒 【 sǎ 】 สาด
▢ 伞 【 sǎn 】 ร่ม
▢ 三 【 sān 】 สาม
▢ 散步 【 sàn bù 】 เดินเล่น
▢ 嗓子 【 sǎnɡzi 】 ลำคอ , เสียง
▢ 森林 【 sēn lín 】 ป่าไม้
▢ 傻 【 shǎ 】 โง่ , ไม่รู้จักพลิกแพลง
▢ 杀 【 shā 】 ฆ่า
▢ 沙发 【 shā fā 】 โซฟา(sofa)
▢ 晒 【 shài 】 ตากแดด
▢ 沙漠 【 shāmò 】 ทะเลทราย
▢ 删除 【 shānchú 】 ตัดออก
▢ 闪电 【 shǎndiàn 】 ฟ้าแลบ
▢ 上 【 shànɡ 】 บน , ขึ้น
▢ 上班 【 shànɡ bān 】 เข้างาน , ทำงาน
▢ 商店 【 shānɡ diàn 】 ร้านค้า
▢ 商量 【 shānɡ liɑng 】 ปรึกษา
▢ 上网 【 shànɡ wǎnɡ 】 เข้าใช้อินเตอร์เน็ต
▢ 上午 【 shànɡ wǔ 】 ตอนเช้า
▢ 伤心 【 shānɡ xīn 】 เสียใจ
▢ 上当 【 shànɡdànɡ 】 ถูกหลอก
▢ 商品 【 shānɡpǐn 】 สินค้า
▢ 商业 【 shānɡyè 】 การค้า
▢ 善良 【 shànliánɡ 】 จิตใจดีงาม
▢ 善于 【 shànyú 】 ชำนาญในด้าน…
▢ 扇子 【 shànzi 】 พัด(น.)
▢ 少 【 shǎo 】 น้อย
▢ 稍微 【 shāo wēi 】 (จำนวนหรือระดับ)นิดหน่อย , นิดเดียว
▢ 勺子 【 sháozi 】 ช้อน
▢ 沙滩 【 shātān 】 หาดทราย
▢ 蛇 【 shé 】 งู
▢ 社会 【 shè huì 】 สังคม
▢ 设备 【 shèbèi 】 อุปกรณ์
▢ 舍不得 【 shěbude 】 ทิ้งไม่ลง
▢ 谁 【 shéi 】 ใคร
▢ 设计 【 shèjì 】 ออกแบบ
▢ 射击 【 shèjī 】 ยิง,ยิงปืน
▢ 深 【 shēn 】 ลึก , ลึกซึ้ง , (สี)เข้ม
▢ 伸 【 shēn 】 ยืด
▢ 什么 【 shén me 】 อะไร
▢ 申请 【 shēn qǐnɡ 】 ยื่นคำร้อง , คำร้อง
▢ 身体 【 shēn tǐ 】 ร่างกาย , ลำตัว
▢ 甚至 【 shèn zhì 】 แม้กระทั่ง(สันธาน)
▢ 身材 【 shēncái 】 รูปร่าง , ร่างกาย
▢ 身份 【 shēnfèn 】 ฐานะ , ศักดิ์ศรี
▢ 剩 【 shènɡ 】 เหลือ
▢ 省 【 shěnɡ 】 มณฑล , ประหยัด
▢ 升 【 shēnɡ 】 ลอยขึ้น , เลื่อนขึ้น
▢ 生病 【 shēnɡ bìnɡ 】 ป่วย , ไม่สบาย
▢ 生活 【 shēnɡ huó 】 ชีวิต , การดำรงชีวิต
▢ 生命 【 shēnɡ mìnɡ 】 ชีวิต
▢ 生气 【 shēnɡ qì 】 โกรธ , โมโห
▢ 生日 【 shēnɡ rì 】 วันเกิด
▢ 声音 【 shēnɡ yīn 】 เสียง
▢ 生产 【 shēnɡchǎn 】 (การ)ผลิต , (การ)คลอดบุตร
▢ 声调 【 shēnɡdiào 】 ท่วงทำนองเสียง , ระดับเสียง
▢ 生动 【 shēnɡdòng 】 มีชีวิตชีวา
▢ 胜利 【 shènɡlì 】 ชนะ,ชัยชนะ
▢ 省略 【 shěnɡlüè 】 ย่อ , ตัดออก
▢ 绳子 【 shénɡzi 】 เชือก
▢ 神话 【 shénhuà 】 เทพนิยาย
▢ 神经 【 shénjīnɡ 】 (เส้น)ประสาท
▢ 深刻 【 shēnkè 】 ลึกซึ้ง , ลึกล้ำ
▢ 神秘 【 shénmì 】 ลึกลับ
▢ 设施 【 shèshī 】 อุปกรณ์ติดตั้ง
▢ 舌头 【 shétou 】 ลิ้น
▢ 摄影 【 shèyǐng 】 ถ่ายภาพ
▢ 十 【 shí 】 สิบ
▢ 是 【 shì 】 คือ , เป็น ,ใช่
▢ 试 【 shì 】 ทดลอง
▢ 使 【 shǐ 】 ใช้ , (ทำ , สั่ง , ปล่อย)ให้
▢ 诗 【 shī 】 บทกวี
▢ 失败 【 shī bài 】 พ่ายแพ้
▢ 市场 【 shì chǎnɡ 】 ตลาด
▢ 十分 【 shí fēn 】 อย่างยิ่ง , เหลือเกิน(ว.)
▢ 师傅 【 shī fu 】 ครู , อาจารย์
▢ 适合 【 shì hé 】 เหมาะสม
▢ 时候 【 shí hou 】 เวลา , เมื่อหรือตอน(ที่เป็นวันเวลา)
▢ 实际 【 shí jì 】 ความเป็นจริง , การปฏิบัติ , ที่เป็นจริง
▢ 世纪 【 shì jì 】 ศตวรรษ
▢ 时间 【 shí jiān 】 กาลเวลา , เวลา
▢ 世界 【 shì jiè 】 โลก
▢ 食品 【 shí pǐn 】 ผลิตภัณฑ์อาหาร
▢ 事情 【 shì qinɡ 】 เรื่อง , ธุระ , งาน
▢ 湿润 【 shī rùn 】 ชุ่มชื้น
▢ 失望 【 shī wànɡ 】 ผิดหวัง
▢ 适应 【 shì yìnɡ 】 ปรับตัว(ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม)
▢ 使用 【 shǐ yònɡ 】 ใช้
▢ 实在 【 shí zài 】 แท้จริง , จริงๆ
▢ 狮子 【 shī zi 】 สิงโต
▢ 士兵 【 shìbīnɡ 】 ทหาร
▢ 时代 【 shídài 】 ยุค , สมัย
▢ 似的 【 shìde 】 คล้ายหรือเหมือน…(ศัพท์เสริม)
▢ 是否 【 shìfǒu 】 ใช่หรือไม่
▢ 实话 【 shíhuà 】 คำพูดที่เป็นจริง
▢ 实践 【 shíjiàn 】 ปฎิบัติ , การปฎิบัติ
▢ 使劲儿 【 shǐjìnr 】 ออกแรง , ใช้แรง
▢ 试卷 【 shìjuàn 】 กระดาษทดสอบ, แบบข้อสอบ
▢ 时刻 【 shíkè 】 ทุกเวลา , ตลอดเวลา , เวลา
▢ 时髦 【 shímáo 】 ความนิยม
▢ 失眠 【 shīmián 】 นอนไม่หลับ
▢ 时期 【 shíqī 】 สมัย , ช่วงระยะเวลา
▢ 失去 【 shīqù 】 สูญสิ้น , สูญเสีย , หมด
▢ 时尚 【 shíshànɡ 】 ความนิยม(ในสมัยใดสมัยหนึ่ง)
▢ 事实 【 shìshí 】 ข้อเท็จจริง , ความเป็นจริง
▢ 石头 【 shítou 】 หิน
▢ 食物 【 shíwù 】 อาหาร
▢ 事物 【 shìwù 】 สรรพสิ่ง
▢ 实习 【 shíxí 】 ฝึกงาน
▢ 实现 【 shíxiàn 】 ปฏิบัติให้เป็นจริง , ได้เป็นจริง
▢ 事先 【 shìxiān 】 ก่อน(เกิดเหตุการณ์)
▢ 实行 【 shíxínɡ 】 ดำเนินการ , ปฏิบัติ
▢ 实验 【 shíyàn 】 ทดลอง , ทดสอบ
▢ 失业 【 shīyè 】 ตกงาน , ว่างงาน
▢ 实用 【 shíyònɡ 】 มีมูลค่าทางด้านประโยชน์การใช้สอย ,ใช้เป็นประโยชน์ได้
▢ 始终 【 shǐzhōnɡ 】 จากต้นจนจบ , โดยตลอด
▢ 瘦 【 shòu 】 ผอม
▢ 收 【 shōu 】 รับ , เก็บ , เก็บเกี่ยว , เลิก(งาน)
▢ 手表 【 shǒu biǎo 】 นาฬิกาข้อมือ
▢ 受不了 【 shòu bu liǎo 】 ทนไม่ไหว
▢ 受到 【 shòu dào 】 ได้รับหรือประสบ...
▢ 首都 【 shǒu dū 】 เมืองหลวง
▢ 售货员 【 shòu huò yuán 】 พนักงานขาย
▢ 手机 【 shǒu jī 】 โทรศัพท์มือถือ
▢ 收入 【 shōu rù 】 รายรับ
▢ 收拾 【 shōu shi 】 จัดเก็บ , เก็บกวด , จัดการ
▢ 首先 【 shǒu xiān 】 อันแรก
▢ 手工 【 shǒuɡōnɡ 】 การฝีมือ , ทำด้วยมือ
▢ 收获 【 shōuhuò 】 เก็บเกี่ยว , ผลเก็บเกี่ยว
▢ 收据 【 shōujù 】 ใบเสร็จ
▢ 寿命 【 shòumìnɡ 】 อายุขัย
▢ 受伤 【 shòushānɡ 】 บาดเจ็บ
▢ 手术 【 shǒushù 】 การผ่าตัด
▢ 手套 【 shǒutào 】 ถุงมือ
▢ 手续 【 shǒuxù 】 ระเบียบ , ขั้นตอน
▢ 手指 【 shǒuzhǐ 】 นิ้วมือ
▢ 树 【 shù 】 ต้นไม้
▢ 书 【 shū 】 หนังสือ
▢ 输 【 shū 】 แพ้ , พ่ายแพ้
▢ 舒服 【 shū fu 】 สบาย
▢ 数量 【 shù liànɡ 】 จำนวน , ปริมาณ
▢ 叔叔 【 shū shu 】 อา(ผู้ชาย)
▢ 熟悉 【 shú xī 】 รู้จักดี , รู้ดี
▢ 数学 【 shù xué 】 คณิตศาสตร์
▢ 数字 【 shù zì 】 ตัวเลข
▢ 刷牙 【 shuā yá 】 แปรงฟัน
▢ 帅 【 shuài 】 หล่อ , สง่างาม , ผู้บัญชาการสูงสุด
▢ 甩 【 shuǎi 】 สะบัด , เหวี่ยง
▢ 摔 【 shuāi 】 ล้ม , ตกแตก , โยน , ข้วาง
▢ 双 【 shuānɡ 】 คู่
▢ 双方 【 shuānɡfānɡ 】 ทั้งสองฝ่าย
▢ 鼠标 【 shǔbiāo 】 เมาส์(mouse)
▢ 蔬菜 【 shūcài 】 ผัก
▢ 税 【 shuì 】 ภาษี
▢ 水 【 shuǐ 】 น้ำ
▢ 水果 【 shuǐ ɡuǒ 】 ผลไม้
▢ 睡觉 【 shuì jiào 】 นอนหลับ
▢ 水平 【 shuǐ pínɡ 】 ระดับ
▢ 书架 【 shūjià 】 ชั้นวางหนังสือ
▢ 数据 【 shùjù 】 ตัวเลขในการอ้างอิง
▢ 熟练 【 shúliàn 】 คล่องแคล่ว
▢ 数码 【 shùmǎ 】 ดิจิตอล(digital) , ตัวเลข
▢ 顺便 【 shùn biàn 】 ถือโอกาส(ทำงานอย่างหนึ่ง)
▢ 顺利 【 shùn lì 】 ราบรื่น
▢ 顺序 【 shùn xù 】 ตามลำดับ
▢ 说话 【 shuō huà 】 พูด , คุย
▢ 说明 【 shuō mínɡ 】 อธิบาย , คำอธิบาย , พิสูจน์ , ยืนยัน
▢ 硕士 【 shuò shì 】 ปริญญาโท
▢ 说不定 【 shuōbudìnɡ 】 ไม่แน่ใจ
▢ 说服 【 shuōfú 】 เกลี้ยกล่อมให้ยอม
▢ 输入 【 shūrù 】 นำส่งเข้า
▢ 舒适 【 shūshì 】 สุขสบาย
▢ 属于 【 shǔyú 】 เป็นของ…
▢ 梳子 【 shūzi 】 หวี
▢ 四 【 sì 】 สี่
▢ 死 【 sǐ 】 ตาย , ตายตัว
▢ 撕 【 sī 】 ฉีก
▢ 司机 【 sī jī 】 คนขับรถ
▢ 丝绸 【 sīchóu 】 ผ้าไหม
▢ 丝毫 【 sīháo 】 น้อยนิด
▢ 似乎 【 sìhū 】 ดูเหมือน…
▢ 思考 【 sīkǎo 】 ครุ่นคิด , พิจารณา
▢ 寺庙 【 sìmiào 】 วัดวาอาราม
▢ 私人 【 sīrén 】 ส่วนตัว , เอกชน
▢ 思想 【 sīxiǎnɡ 】 ความคิด
▢ 送 【 sònɡ 】 ส่ง , (มอบ)ให้
▢ 速度 【 sù dù 】 ความเร็ว
▢ 塑料袋 【 sù liào dài 】 ถุงพลาสติก
▢ 算 【 suàn 】 นับ , คิดคำนวณ
▢ 酸 【 suān 】 เปรี้ยว
▢ 岁 【 suì 】 (อายุ)ปี
▢ 碎 【 suì 】 แตก , ทำให้แตก
▢ 随便 【 suí biàn 】 อะไรก็ได้ , สะเปะสะปะ , ไม่ว่าจะอะไรก็ได้ , ตามสบาย
▢ 虽然 【 suī rán 】 ถึงแม้ว่า
▢ 随着 【 suí zhe 】 ตาม (สถานการณ์)
▢ 随时 【 suíshí 】 ทุกเวลา
▢ 孙子 【 sūn zi 】 หลานชาย
▢ 损失 【 sǔnshī 】 (ความ)เสียหาย
▢ 锁 【 suǒ 】 แม่กุญแจ
▢ 所 【 suǒ 】 แห่ง(บอกจำนวนสถานที่)
▢ 所以 【 suǒ yǐ 】 เพราะฉะนั้น
▢ 所有 【 suǒ yǒu 】 ทั้งหมด , สิ่งที่มีอยู่ในครอบครอง
▢ 缩短 【 suōduǎn 】 หดให้สั้นลง
▢ 所谓 【 suǒwèi 】 ที่เรียกว่า…, อันคำว่า…
▢ 缩小 【 suōxiǎo 】 หดเล็กลง
▢ 宿舍 【 sùshè 】 หอพัก

T

▢ 塔 【 tǎ 】 เจดีย์
▢ 他 【 tā 】 เขา (ส. ผู้ชาย)
▢ 她 【 tā 】 เธอ , เขา (ส. ผู้หญิง)
▢ 它 【 tā 】 มัน(ส.)
▢ 抬 【 tái 】 ยก(ขึ้น) , หาม
▢ 台 【 tái 】 พื้นที่ยกสูง , เวที , โต๊ะ , เครื่อง(บอกจำนวน)
▢ 太 【 tài 】 …เกินไป , …เหลือเกิน
▢ 态度 【 tài du 】 ลักษณะท่าทาง , ท่าที
▢ 太阳 【 tài yánɡ 】 พระอาทิตย์ , แสงแดด
▢ 台阶 【 táijiē 】 ขั้นบันได แท่นบันได อุปมาว่าวิถีทางที่จะไต่เต้าขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโต
▢ 太极拳 【 tàijíquán 】 มวยไทเก๊ก
▢ 太太 【 tàitɑi 】 เป็นคำที่คนทั่วไปใช้เรียกภรรยาของขุนนาง ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่าคุณนาย คุณหญิง 2.เป็นคำที่บรรดาคนใช้ในครอบครัวขุนนางเรียกนายหญิง 3.เป็นคำที่ใช้เรียกสตรีที่แต่งงานแล้วอย่างยกย่อง
▢ 谈 【 tán 】 คุย , พูดคุย
▢ 弹钢琴 【 tán ɡānɡ qín 】 เล่นเปียโน
▢ 糖 【 tánɡ 】 น้ำตาล , ลูกอม
▢ 趟 【 tànɡ 】 ครั้งหรือเที่ยว(ในการเดินทาง)
▢ 烫 【 tànɡ 】 ร้อน(จนทำให้ผิวหนังเกิดความเจ็บปวด) , ลวก
▢ 躺 【 tǎnɡ 】 ตัวลงนอน , เอนกาย
▢ 汤 【 tānɡ 】 ซุป , น้ำแกง
▢ 谈判 【 tánpàn 】 เจรจากัน
▢ 坦率 【 tǎnshuài 】 เปิดเผยหรือตรงไปตรงมา (ว.)
▢ 桃 【 táo 】 ลูกท้อ
▢ 逃 【 táo 】 หนี , วิ่งหนี , หลบ
▢ 套 【 tào 】 ชุด(เสื้อผ้าหรือของใช้เป็นต้น) ,ปลอก(ที่)สวม , สวม
▢ 讨论 【 tǎo lùn 】 อภิปราย , ถกปัญหาหรือเหตุผล
▢ 讨厌 【 tǎo yàn 】 เกลียด , รำคาญ , เบื่อหน่าย
▢ 逃避 【 táobì 】 หลบหนี , หนี
▢ 特别 【 tè bié 】 พิเศษ , ไม่เหมือนทั่วไป ,เป็นพิเศษ , โดยเฉพาะ
▢ 特点 【 tè diǎn 】 ลักษณะเด่นที่เป็นพิเศษ , จุดเด่น
▢ 疼 【 ténɡ 】 เจ็บ , ปวด , รักมาก
▢ 疼爱 【 téng'ài 】 รักใคร่ทะนุถนอม
▢ 特殊 【 tèshū 】 เป็นพิเศษ , พิเศษ
▢ 特意 【 tèyì 】 ตั้งใจ...โดยเฉพาะ(หรือเป็นพิเศษ)
▢ 特征 【 tèzhēnɡ 】 ลักษณะหรือสัญลักษณ์พิเศษ
▢ 题 【 tí 】 หัวข้อ , ประเด็น , เขียน(คำโคลงเป็นต้น)
▢ 提 【 tí 】 หิ้ว , ถือ , พูดถึง
▢ 提高 【 tí ɡāo 】 ยกระดับให้สูงขึ้น
▢ 提供 【 tí ɡōnɡ 】 เสนอ , เสนอให้ , ให้(ข้อคิดเห็นเป็นต้น)
▢ 提前 【 tí qián 】 ล่วงหน้า , ก่อนกำหนด
▢ 提醒 【 tí xǐnɡ 】 เตือน , ให้สติ
▢ 体育 【 tǐ yù 】 พลศึกษา , กีฬา
▢ 踢足球 【 tī zú qiú 】 เตะฟุตบอล
▢ 甜 【 tián 】 หวาน
▢ 填空 【 tián kònɡ 】 เติมคำในช่องว่าง , เสริมตำแหน่งที่ว่าง
▢ 天气 【 tiān qì 】 อากาศ
▢ 天空 【 tiānkōnɡ 】 ท้องฟ้า
▢ 田野 【 tiányě 】 ทุ่งนา
▢ 天真 【 tiānzhēn 】 ไร้เดียงสา , ซื่อจนเซ่อ
▢ 条 【 tiáo 】 เส้น(ใช้กับสิ่งของที่เล็กยาว) ,ตัว(ใช้กับปลา) , ชิ้น(ใช้กับข่าว)
▢ 条件 【 tiáo jiàn 】 เงื่อนไข , ปัจจัย
▢ 跳舞 【 tiào wǔ 】 เต้นรำ
▢ 调皮 【 tiáopí 】 ดื้อ , เล่นลวดลาย
▢ 挑战 【 tiǎozhàn 】 ท้าทาย , ท้า(แข่งกัน) , ท้ารบ
▢ 调整 【 tiáozhěnɡ 】 ปรับปรุง(เพื่อให้เหมาะสม)
▢ 提倡 【 tíchànɡ 】 ส่งเสริม , ริเริ่ม
▢ 提纲 【 tíɡānɡ 】 โครงร่าง
▢ 体会 【 tǐhuì 】 ความรู้สึกนึกคิด , เข้าใจและซาบซึ้ง
▢ 体积 【 tǐjī 】 ปริมาตร
▢ 题目 【 tímù 】 หัวข้อ , ชื่อเรื่อง
▢ 挺 【 tǐnɡ 】 มากหรืออย่างยิ่ง(ว.)
▢ 听 【 tīnɡ 】 ฟัง
▢ 停止 【 tínɡ zhǐ 】 หยุดหรือเลิก(การกระทำ)
▢ 体贴 【 tǐtiē 】 เอาอกเอาใจ , เอาใจใส่
▢ 提问 【 tíwèn 】 เสนอขึ้นมาถาม
▢ 体现 【 tǐxiàn 】 สะท้อนให้เห็น , ปรากฏให้เห็น , แสดงให้เห็น
▢ 体验 【 tǐyàn 】 ทดสอบหรือเผชิญด้วยตนเอง , ศึกษาความเป็นจริงด้วยตัวเอง
▢ 铜 【 tónɡ 】 ทองแดง
▢ 通过 【 tōnɡ ɡuò 】 ผ่าน , ทะลุผ่าน
▢ 同情 【 tónɡ qínɡ 】 เห็นใจ , เห็นอกเห็นใจ
▢ 同事 【 tónɡ shì 】 เพื่อนร่วมงาน , ทำงานด้วยกัน
▢ 同学 【 tónɡ xué 】 เพื่อนนักเรียน(โรงเรียนเดียวกัน) , คำที่คุณครูทักนักเรียน
▢ 同意 【 tónɡ yì 】 เห็นด้วย , เห็นชอบ
▢ 通知 【 tōnɡ zhī 】 ประกาศ(แจ้ง)ให้ทราบ
▢ 通常 【 tōnɡchánɡ 】 ตามปรกติ , โดยทั่วไป
▢ 痛苦 【 tònɡkǔ 】 เป็นทุกข์ทรมาน , เจ็บปวดรวดร้าว
▢ 痛快 【 tònɡkuài 】 สบายอกสบายใจ , ถึงใจ ,อย่างเต็มที่ , ตรงไปตรงมา
▢ 同时 【 tónɡshí 】 ในขณะเดียวกัน , เวลาเดียวกัน
▢ 通讯 【 tōnɡxùn 】 ติดต่อสื่อสาร , การสื่อสาร
▢ 统一 【 tǒnɡyī 】 เอกภาพ , เป็นเอกภาพ
▢ 统治 【 tǒnɡzhì 】 ปกครอง , การปกครอง
▢ 头发 【 tóu fɑ 】 ผม(ที่อยู่บนศีรษะ)
▢ 透明 【 tòumínɡ 】 โปร่งใส
▢ 投资 【 tóuzī 】 ลงทุน
▢ 吐 【 tù 】 อาเจียน , คาย , ถ่ม
▢ 突然 【 tū rán 】 ฉับพลัน , กะทันหัน
▢ 图书馆 【 tú shū ɡuǎn 】 หอสมุด
▢ 团 【 tuán 】 คณะ , ก้อน(บอกจำนวน)
▢ 突出 【 tūchū 】 ยื่นออก , โผลออก , ปรากฏออกมาเหนือเหตุการณ์ปกติธรรมดา
▢ 土地 【 tǔdì 】 ที่ดิน , ดินแดน , อาณาจักร
▢ 土豆 【 tǔdòu 】 มันฝรั่ง
▢ 退 【 tuì 】 ส่งคืน , ถอย , ถอน(ตัว)
▢ 腿 【 tuǐ 】 ขา , น่อง
▢ 推 【 tuī 】 ผลัก , เข็น
▢ 推迟 【 tuī chí 】 เลื่อนหรือยืด(เวลา)ออกไป
▢ 退步 【 tuìbù 】 ถอยหลัง(สู้ของเดิมไม่ได้)
▢ 推辞 【 tuīcí 】 ปฎิเสธ , บอกปัด
▢ 推广 【 tuīɡuǎnɡ 】 เผยแพร่ , ส่งเสริม(ให้ขยายกว้างออกไป)
▢ 推荐 【 tuījiàn 】 แนะนำ(คนหรือสิ่งที่ดีเพื่อให้คนอื่นบรรจุตำแหน่งหรือรับ)
▢ 退休 【 tuìxiū 】 ปลดเกษียญ
▢ 脱 【 tuō 】 ถอด(เสื้อ) , (ผิวหนัง)ลอก , (ผมหรือขน)ร่วงหรือหลุด
▢ 兔子 【 tùzi 】 กระต่าย

W

▢ 袜子 【 wà zi 】 ถุงเท้า
▢ 外 【 wài 】 นอก
▢ 歪 【 wāi 】 เอียง , เบี้ยว , ไม่ตรง
▢ 外交 【 wàijiāo 】 การทูต , การต่างประเทศ
▢ 完 【 wán 】 หมด , เสร็จสิ้น
▢ 玩 【 wán 】 เล่น , เที่ยวเล่น
▢ 万 【 wàn 】 หมื่น
▢ 碗 【 wǎn 】 ถ้วย , ชาม
▢ 弯 【 wān 】 งอ , โค้ง
▢ 完成 【 wán chénɡ 】 (ทำ)สำเร็จ
▢ 完全 【 wán quán 】 ครบถ้วนหรือสมบูรณ์ , ทั้งหมดหรือโดยสิ้นเชิง (ว.)
▢ 晚上 【 wǎn shɑnɡ 】 ตอนกลางคืน
▢ 往 【 wǎnɡ 】 ไป , ไปยัง…
▢ 忘记 【 wànɡ jì 】 ลืม
▢ 网球 【 wǎnɡ qiú 】 เทนนิส (tennis)
▢ 往往 【 wǎnɡ wǎnɡ 】 มักจะ , เสมอ (ว.)
▢ 网站 【 wǎnɡ zhàn 】 เวปไซต์(website)
▢ 往返 【 wǎnɡfǎn 】 ไปกลับ , ไปมา
▢ 王子 【 wánɡzǐ 】 พระราชกุมาร , เจ้าชาย
▢ 玩具 【 wánjù 】 ของเล่น
▢ 完美 【 wánměi 】 ดีสมบูรณ์แบบ , เสร็จสมบูรณ์
▢ 完善 【 wánshàn 】 สมบูรณ์แบบ , ครบถ้วน
▢ 万一 【 wànyī 】 ถ้าหากว่า (คำสันธานใช้แสดงการสมุติที่มีทางเป็นไปได้น้อยมาก ดัง “หนึ่งในหมื่น”)
▢ 完整 【 wánzhěnɡ 】 ครบถ้วน , ไม่บุบสลาย
▢ 喂 【 wèi 】 เฮ้ย , ฮัลโหล (อ.)
▢ 为 【 wèi 】 เพื่อ , เพราะ , ต่อ
▢ 位 【 wèi 】 ที่นั่ง , ตำแหน่ง , ท่าน(บอกจำนวน)
▢ 胃 【 wèi 】 กระเพาะอาหาร
▢ 味道 【 wèi dào 】 รสชาติ
▢ 为了 【 wèi le 】 เพื่อ(เป้าหมาย)
▢ 为什么 【 wèi shén me 】 ทำไม , เพราะอะไร
▢ 危险 【 wēi xiǎn 】 อันตราย
▢ 尾巴 【 wěibɑ 】 หาง
▢ 未必 【 wèibì 】 อาจจะไม่
▢ 伟大 【 wěidà 】 ยิ่งใหญ่
▢ 违反 【 wéifǎn 】 ฝ่าฝืน , ขัดต่อ
▢ 危害 【 wēihài 】 เป็นภัย , เป็นอันตราย , ทำลาย
▢ 维护 【 wéihù 】 ปกปักษ์รักษา ,คุ้มครอง ,พิทักษ์
▢ 围巾 【 wéijīn 】 ผ้าพันคอ
▢ 未来 【 wèilái 】 อนาคต , (เวลา)ที่จะมาถึงนี้
▢ 委屈 【 wěiqu 】 น้อยใจ (ที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม) , ทำให้(คน)ลำบากใจ
▢ 围绕 【 wéirào 】 วนล้อมรอบ
▢ 卫生间 【 wèishēnɡjiānห้องสุขา 】
▢ 委托 【 wěituō 】 มอบหมายหรือฝากให้(ทำแทน)
▢ 微笑 【 wēixiào 】 ยิ้ม , รอยยิ้ม
▢ 威胁 【 wēixié 】 คุกคาม
▢ 唯一 【 wéiyī 】 จะมีเพียงหนึ่ง...เท่านั้น , จะมีแต่...อย่างเดียวเท่านั้น
▢ 位置 【 wèizhì 】 ตำแหน่ง , ฐานะ , ที่นั่ง
▢ 闻 【 wén 】 (ใช้จมูก)ดม
▢ 问 【 wèn 】 ถาม
▢ 吻 【 wěn 】 จูบ
▢ 温度 【 wēn dù 】 อุณหภูมิ
▢ 文化 【 wén huà 】 วัฒนธรรม , วิชาความรู้
▢ 问题 【 wèn tí 】 คำถาม , ปัญหา
▢ 文章 【 wén zhānɡ 】 บทความ , บทประพันธ์อุปมาว่ามีอะไรเป็นนัย
▢ 稳定 【 wěndìnɡ 】 มั่นคง , คงที่และแน่นอน ,ทำให้มั่นคงหรือคงที่ ไม่หวั่นไหว
▢ 问候 【 wènhòu 】 ถามสารทุกข์สุกดิบ , ทักทายปราศรัย , ฝากความคิดถึง
▢ 文件 【 wénjiàn 】 เอกสารหนังสือ , เอกสารบทความ
▢ 文具 【 wénjù 】 เครื่องเขียน
▢ 文明 【 wénmínɡ 】 อารยธรรม, วัฒนธรรม , มีมรรยาท
▢ 温暖 【 wēnnuǎn 】 อบอุ่น
▢ 温柔 【 wēnróu 】 อ่อนโยน , อ่อนหวาน
▢ 文学 【 wénxué 】 วรรณคดี
▢ 我 【 wǒ 】 ฉัน , ผม (ส.)
▢ 我们 【 wǒ men 】 พวกเรา
▢ 握手 【 wò shǒu 】 จับมือ
▢ 卧室 【 wòshì 】 ห้องนอน
▢ 无 【 wú 】 ไม่มี , ปราศจาก
▢ 雾 【 wù 】 หมอก , ฟองฝอยที่คล้ายกับหมอก
▢ 五 【 wǔ 】 ห้า
▢ 误会 【 wù huì 】 เข้าใจผิด
▢ 无聊 【 wú liáo 】 น่าเบื่อ , เซ็ง
▢ 无论 【 wú lùn 】 ไม่ว่า(จะ)
▢ 污染 【 wū rǎn 】 มลภาวะ ,ทำให้สกปรก
▢ 物理 【 wùlǐ 】 ฟิสิกส์(physics)
▢ 无奈 【 wúnài 】 จำใจ , ไม่มีทางเลี่ยง , ทำอย่างไรได้ , น่าเสียดาย(ที่...)
▢ 武器 【 wǔqì 】 อาวุธ
▢ 无数 【 wúshù 】 มากมายหลายหลาก(นับไม่ถ้วน) , สุดคณานับ ,ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ
▢ 武术 【 wǔshù 】 ศิลปะวิชามวยและฟันดาบ , วิทยายุทธ
▢ 物质 【 wùzhì 】 วัตถุ , สสาร
▢ 屋子 【 wūzi 】 ห้อง , บ้าน

X

▢ 系 【 xì 】 คณะ(หมวดหมู่วิชา) ,ระบบหรือตระกูล(ของสรรพสิ่ง)
▢ 洗 【 xǐ 】 ซัก , ล้าง , สระ(ผม)
▢ 西 【 xī 】 ทิศตะวันตก
▢ 西瓜 【 xī ɡuā 】 แตงโม
▢ 习惯 【 xí ɡuàn 】 เคยชิน , ความเคยชิน
▢ 西红柿 【 xī hónɡ shì 】 มะเขือเทศ
▢ 喜欢 【 xǐ huɑn 】 ชอบ
▢ 洗手间 【 xǐ shǒu jiānสุขา 】 ห้องน้ำ
▢ 希望 【 xī wànɡ 】 หวัง , ปรารถนา , ความหวัง , ความปรารถนา
▢ 洗衣机 【 xǐ yī jī 】 เครื่องซักผ้า
▢ 吸引 【 xī yǐn 】 ดึงดูด
▢ 洗澡 【 xǐ zǎo 】 อาบน้ำ
▢ 下 【 xià 】 ล่าง , ใต้ , เลิก(งาน)
▢ 夏 【 xià 】 ฤดูร้อน
▢ 吓 【 xià 】 ขู่ , ขู่ขวัญ
▢ 瞎 【 xiā 】 (ตา)บอด , มั่วซั่ว
▢ 下午 【 xià wǔ 】 ตอนบ่าย
▢ 下雨 【 xià yǔ 】 ฝนตก
▢ 咸 【 xián 】 เค็ม
▢ 县 【 xiàn 】 อำเภอ
▢ 先 【 xiān 】 ก่อน , แต่แรก
▢ 现代 【 xiàn dài 】 สมัยปัจจุบัน
▢ 羡慕 【 xiàn mù 】 อิจฉา
▢ 先生 【 xiān shenɡ 】 คุณ (ใช้เรียกผู้ชาย) , ครู , สามี
▢ 现在 【 xiàn zài 】 ตอนนี้ , ปัจจุบัน
▢ 限制 【 xiàn zhì 】 จำกัด , จำกัดขอบเขต
▢ 显得 【 xiǎnde 】 ปรากฎ(สภาพบางประการ)
▢ 向 【 xiànɡ 】 ไปสู่ทางหรือหันเข้าหา...(บ.)
▢ 项 【 xiànɡ 】 รายการหรือข้อ(บอกจำนวน)ก้านคอ
▢ 想 【 xiǎnɡ 】 คิด , คิดถึง , อยาก(จะ)
▢ 响 【 xiǎnɡ 】 เสียงดัง , (เสียง)ดังขึ้น , เสียงก้อง
▢ 香 【 xiānɡ 】 หอม
▢ 像 【 xiànɡ 】 รูปภาพ(ของบุคคล) , คลายคลึงกัน , เหมือนกับ , ดังเช่น
▢ 详细 【 xiánɡ xì 】 ละเอียด , ละเอียดและรอบคอบ
▢ 相反 【 xiānɡ fǎn 】 ตรงข้าม , ตรงกันข้าม
▢ 香蕉 【 xiānɡ jiāo 】 กล้วย , กล้วยหอม
▢ 相同 【 xiānɡ tónɡ 】 เหมือนกัน
▢ 相信 【 xiānɡ xìn 】 เชื่อ , เชื่อถือ
▢ 相处 【 xiānɡchǔ 】 อยู่ร่วมกัน
▢ 相当 【 xiānɡdānɡ 】 พอๆกัน , พอฟัดพอเหวี่ยงกัน(ระดับ)พอสมควร(ว.)
▢ 相对 【 xiānɡduì 】 ตรงข้ามกัน , เป็นสัมพัทธ์ ,ค่อนข้างจะ
▢ 相关 【 xiānɡɡuān 】 เกี่ยวพันกัน , เกี่ยวกันและกัน
▢ 项链 【 xiànɡliàn 】 สร้อยคอ
▢ 项目 【 xiànɡmù 】 โครงการ , รายการ
▢ 想念 【 xiǎnɡniàn 】 คิดถึง
▢ 橡皮 【 xiànɡpí 】 ยางลบ
▢ 象棋 【 xiànɡqí 】 หมากรุก(จีน)
▢ 享受 【 xiǎnɡshòu 】 ได้รับความสุข
▢ 相似 【 xiānɡsì 】 คล้ายคลึงกัน
▢ 想象 【 xiǎnɡxiànɡ 】 จินตนาการ
▢ 象征 【 xiànɡzhēnɡ 】 เป็นสัญลักษณ์ , คือสัญลักษณ์
▢ 现金 【 xiànjīn 】 เงินสด
▢ 显然 【 xiǎnrán 】 เด่นชัด , ประจักษ์ชัดแจ้ง
▢ 现实 【 xiànshí 】 สภาพความเป็นจริง
▢ 显示 【 xiǎnshì 】 แสดงออกมาอย่างชัดแจ้ง
▢ 现象 【 xiànxiànɡ 】 ปรากฎการณ์
▢ 鲜艳 【 xiānyàn 】 สวยสดงดงาม , มีสีสรรค์
▢ 笑 【 xiào 】 หัวเราะ , ยิ้ม
▢ 小 【 xiǎo 】 เล็ก
▢ 效果 【 xiào ɡuǒ 】 ประสิทธิผล , ผล
▢ 笑话 【 xiào huɑ 】 เรื่องตลก , หัวเราะเยาะ
▢ 小姐 【 xiǎo jiě 】 คุณ(ใช้เรียกหญิง) , คุณหนู
▢ 小时 【 xiǎo shí 】 ชั่วโมง
▢ 小说 【 xiǎo shuō 】 นวนิยาย
▢ 消息 【 xiāo xi 】 ข่าว , ข่าวคราว
▢ 小心 【 xiǎo xīn 】 ระมัดระวัง
▢ 校长 【 xiào zhǎnɡ 】 ครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่ , ผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัย
▢ 小吃 【 xiǎochī 】 อาหารว่าง , ของว่างประเภทขนม
▢ 消费 【 xiāofèi 】 บริโภค , อุปโภค
▢ 消化 【 xiāohuà 】 การย่อย(อาหาร) , ย่อย(อาหาร)
▢ 小伙子 【 xiǎohuǒzi 】 คนหนุ่ม
▢ 效率 【 xiàolǜ 】 อัตราประสิทธิภาพ(ประสิทธิผล)
▢ 小麦 【 xiǎomài 】 ข้าวสาลี
▢ 消灭 【 xiāomiè 】 กำจัด , ทำลายให้สูญสิ้น
▢ 小气 【 xiǎoqi 】 ขี้เหนียว , ใจแคบ
▢ 消失 【 xiāoshī 】 (ค่อยๆ)หายไป , สลายไป , สูญสิ้นไป
▢ 销售 【 xiāoshòu 】 จำหน่าย , ขาย
▢ 孝顺 【 xiàoshun 】 กตัญญูกตเวที
▢ 小偷 【 xiǎotōu 】 พวกขโมย
▢ 下载 【 xiàzǎi 】 ดาวน์โหลด(download)
▢ 鞋 【 xié 】 รองเท้า
▢ 斜 【 xié 】 เอียง , ลาด(ว.)
▢ 写 【 xiě 】 เขียน
▢ 些 【 xiē 】 บ้าง , ส่วนหนึ่ง
▢ 歇 【 xiē 】 พัก , นอน
▢ 谢谢 【 xiè xie 】 ขอบคุณ , ขอบใจ
▢ 协调 【 xiétiáo 】 ประสานกัน , สอดคล้องกัน
▢ 细节 【 xìjié 】 รายละเอียด , ข้อปลีกย่อย
▢ 戏剧 【 xìjù 】 ละครและงิ้ว
▢ 信 【 xìn 】 จดหมาย , เชื่อถือ ,เลื่อมใส(ศาสนา)
▢ 新 【 xīn 】 ใหม่
▢ 辛苦 【 xīn kǔ 】 เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้า , เหนื่อกายและใจ
▢ 心情 【 xīn qínɡ 】 อารมณ์ , สภาพจิตใจ
▢ 信任 【 xìn rèn 】 เชื่อถือ , ไว้วางใจ
▢ 新闻 【 xīn wén 】 ข่าว
▢ 新鲜 【 xīn xiɑn 】 สด
▢ 信心 【 xìn xīn 】 ความมั่นใจ
▢ 信用卡 【 xìn yònɡ kǎ 】 บัตรเครดิต
▢ 信封 【 xìnfēnɡ 】 ซองจดหมาย
▢ 行 【 xínɡ 】 ได้(ว.) , ใช้ได้ , เดิน
▢ 姓 【 xìnɡ 】 นามสกุล , แซ่
▢ 醒 【 xǐnɡ 】 ตื่นนอน , หายเมา , ตื่นตัว
▢ 性格 【 xìnɡ ɡé 】 นิสัย , อุปนิสัย
▢ 性别 【 xìnɡ bié 】 เพศ
▢ 兴奋 【 xīnɡ fèn 】 ฮึกเหิม , ตื่นเต้นดีอกดีใจ
▢ 幸福 【 xìnɡ fú 】 (มี)ความผาสุก , (มี)ความสุข
▢ 行李箱 【 xínɡ li xiānɡ 】 กระเป๋าสัมภาระ
▢ 星期 【 xīnɡ qī 】 สัปดาห์
▢ 兴趣 【 xìnɡ qù 】 ความสนใจ
▢ 形成 【 xínɡchénɡ 】 ก่อให้เกิดเป็น , ก่อตัวเป็น
▢ 行动 【 xínɡdònɡ 】 ปฏิบัติการ , การเดิน , พฤติการณ์
▢ 幸亏 【 xìnɡkuī 】 โชคดีที่...(ว.)
▢ 行人 【 xíngrén 】 คนที่เดินตามถนน
▢ 形容 【 xínɡrónɡ 】 พรรณนา , บรรยาย
▢ 形式 【 xínɡshì 】 รูปแบบ
▢ 形势 【 xínɡshì 】 สถานการณ์ , ลักษณะพื้นภูมิ
▢ 行为 【 xínɡwéi 】 พฤติกรรม
▢ 形象 【 xínɡxiànɡ 】 ภาพลักษณ์ , ภาพพจน์
▢ 幸运 【 xìnɡyùn 】 โชคดี , ดวงดี
▢ 性质 【 xìnɡzhì 】 ลักษณะและคุณสมบัติ
▢ 形状 【 xínɡzhuànɡ 】 รูปร่างลักษณะ
▢ 信号 【 xìnhào 】 สัญญาณ
▢ 心理 【 xīnlǐ 】 จิต , จิตใจ
▢ 欣赏 【 xīnshǎnɡ 】 ชม , ชื่นชม
▢ 信息 【 xìnxī 】 ข่าวสาร , ข่าวคราว
▢ 心脏 【 xīnzànɡ 】 หัวใจ
▢ 胸 【 xiōnɡ 】 หน้าอก
▢ 熊猫 【 xiónɡ māo 】 หมีแพนด้า
▢ 兄弟 【 xiōnɡdì 】 พี่น้อง
▢ 雄伟 【 xióngwěi 】 โอ่อ่าหรูหรา , ใหญ่โตโหฐาน
▢ 吸收 【 xīshōu 】 ดูดเอา , รับเอา
▢ 系统 【 xìtǒnɡ 】 ระบบ , เป็นระบบ
▢ 修 【 xiū 】 ซ่อมแซม
▢ 休息 【 xiū xi 】 พักผ่อน , พัก
▢ 修改 【 xiūɡǎi 】 แก้ไข , ปรับปรุง
▢ 休闲 【 xiūxián 】 การพักผ่อนหย่อนใจ ,(การแต่งกาย)แบบสบาย ๆ
▢ 许多 【 xǔ duō 】 มากมาย
▢ 需要 【 xū yào 】 ต้องการ , ความต้องการ
▢ 选择 【 xuǎn zé 】 เลือกสรร , คัดเลือก
▢ 宣布 【 xuānbù 】 ประกาศ
▢ 宣传 【 xuānchuán 】 โฆษณา
▢ 选举 【 xuǎnjǔ 】 เลือกตั้ง
▢ 血 【 xuè 】 เลือด
▢ 雪 【 xuě 】 หิมะ
▢ 学生 【 xué shenɡ 】 นักเรียน , นักศึกษา , ลูกศิษย์
▢ 学习 【 xué xí 】 เรียนหรือศึกษา , การเรียนหรือการศึกษา
▢ 学校 【 xué xiào 】 โรงเรียน
▢ 学期 【 xuéqī 】 เทอมการศึกษา , ภาคเรียน
▢ 学术 【 xuéshù 】 วิชาการ
▢ 学问 【 xuéwen 】 ความรู้
▢ 训练 【 xùnliàn 】 ฝึกอบรม
▢ 迅速 【 xùnsù 】 รวดเร็ว
▢ 询问 【 xúnwèn 】 สอบถาม
▢ 寻找 【 xúnzhǎo 】 แสวงหา
▢ 叙述 【 xùshù 】 บรรยาย
▢ 虚心 【 xūxīn 】 ถ่อมตัว , ถ่อมตน

Y

▢ 呀 【 yɑ 】 โอ้(อ.)
▢ 牙膏 【 yá ɡāo 】 ยาสีฟัน
▢ 压力 【 yā lì 】 ความกดดัน , แรงกดดัน
▢ 亚洲 【 Yà zhōu 】 ทวีปเอเชีย
▢ 盐 【 yán 】 เกลือ
▢ 演出 【 yǎn chū 】 การแสดง
▢ 严格 【 yán ɡé 】 เคร่งครัด , เข้มงวด
▢ 眼睛 【 yǎn jinɡ 】 ตา , ดวงตา
▢ 眼镜 【 yǎn jìnɡ 】 แว่นตา
▢ 研究生 【 yán jiū shēnɡ 】 (นักศึกษา)ปริญญาโท
▢ 颜色 【 yán sè 】 สี
▢ 演员 【 yǎn yuán 】 นักแสดง
▢ 严重 【 yán zhònɡ 】 ร้ายแรง , รุนแรง
▢ 延长 【 yánchánɡ 】 ยืดออกไป , ขยายออกไป
▢ 痒 【 yǎnɡ 】 คัน(ว.)
▢ 养成 【 yǎnɡ chénɡ 】 อบรมและฝึกฝนให้เป็น...
▢ 阳光 【 yánɡ ɡuānɡ 】 แสงแดด , แสงอาทิตย์
▢ 羊肉 【 yánɡ ròu 】 เนื้อแกะ
▢ 样子 【 yànɡ zi 】 รูปแบบ , ลักษณะ
▢ 样式 【 yànɡshì 】 รูป , รูปแบบ
▢ 阳台 【 yánɡtái 】 ระเบียงบนดาดฟ้า
▢ 宴会 【 yànhuì 】 งานเลี้ยง
▢ 严肃 【 yánsù 】 เอาจริงเอาจัง , เคร่งขรึม
▢ 摇 【 yáo 】 โยก , คลอน , แกว่ง
▢ 药 【 yào 】 ยา
▢ 要 【 yào 】 ต้องการ , จะต้อง , (กำลัง)จะ , ถ้าหาก
▢ 咬 【 yǎo 】 กัด
▢ 腰 【 yāo 】 เอว
▢ 邀请 【 yāo qǐnɡ 】 เชิญชวน
▢ 要求 【 yāo qiú 】 ขอร้อง , (ข้อ)เรียกร้อง
▢ 钥匙 【 yào shi 】 ลูกกุญแจ
▢ 要不 【 yàobù 】 มิฉะนั้นแล้วก็... ,ถ้าไม่…ก็…ก็ได้
▢ 要是 【 yàoshi 】 ถ้าหาก , ถ้าแม้นว่า
▢ 页 【 yè 】 หน้าหรือแผ่น(ของกระดาษหรือสิ่งพิมพ์)
▢ 夜 【 yè 】 กลางคืน
▢ 也 【 yě 】 ก็(...เช่นกัน)
▢ 也许 【 yě xǔ 】 อาจจะ , คงจะ
▢ 爷爷 【 yé ye 】 คุณปู่
▢ 叶子 【 yè zi 】 ใบไม้
▢ 液体 【 yètǐ 】 ของเหลว , สารเหลว
▢ 业务 【 yèwù 】 กิจการ , ธุรกิจ
▢ 业余 【 yèyú 】 นอกเวลาทำงาน , เวลาว่าง , สมัครเล่น , อดิเรก
▢ 亿 【 yì 】 ร้อยล้าน
▢ 以 【 yǐ 】 ด้วย…
▢ 乙 【 yǐ 】 ตำแหน่งอันดับ 2
▢ 一 【 yī 】 หนึ่ง
▢ 一般 【 yì bān 】 ธรรมดา , ทั่วไป
▢ 一边 【 yì biān 】 ...ไปพลางก็...ไปพลาง
▢ 一定 【 yí dìnɡ 】 แน่นอน , พอสมควร , จำเป็นต้อง , จักต้อง
▢ 衣服 【 yī fu 】 เสื้อผ้า
▢ 一共 【 yí ɡònɡ 】 รวมทั้งหมด
▢ 以后 【 yǐ hòu 】 วันหลัง , ต่อไป
▢ 一会儿 【 yì huìr 】 สักครู่ , ประเดี๋ยว
▢ 意见 【 yì jiàn 】 ความคิดเห็น , ความไม่เห็นด้วย
▢ 已经 【 yǐ jinɡ 】 ได้...แล้ว(แสดงเรื่องราวได้เสร็จสิ้นหรือเวลาได้ผ่านไป)
▢ 一起 【 yì qǐ 】 ... ด้วย(พร้อม)กัน , ทีเดียวกัน
▢ 以前 【 yǐ qián 】 เมื่อก่อน
▢ 一切 【 yí qiè 】 สารพัด , ทั้งมวล , ทุกสิ่งทุกอย่าง
▢ 医生 【 yī shēnɡ 】 หมอ , แพทย์
▢ 艺术 【 yì shù 】 ศิลปะ
▢ 意思 【 yì si 】 ความหมาย
▢ 以为 【 yǐ wéi 】 เข้าใจว่า , ถือว่า
▢ 一样 【 yí yànɡ 】 เหมือนกัน
▢ 医院 【 yī yuàn 】 โรงพยาบาล
▢ 一直 【 yì zhí 】 ตรงไป , โดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ
▢ 椅子 【 yǐ zi 】 เก้าอี้
▢ 一辈子 【 yíbèizi 】 ตลอดชีวิต , ชั่วชีวิต
▢ 一旦 【 yídàn 】 ...เท่านั้นแหละก็จะ... , พอถึง...
▢ 移动 【 yídònɡ 】 เคลื่อนที่ , เคลื่อนย้าย
▢ 遗憾 【 yíhàn 】 เสียดาย
▢ 以及 【 yǐjí 】 รวมทั้ง...
▢ 以来 【 yǐlái 】 นับจาก…เป็นต้นมา
▢ 议论 【 yìlùn 】 วิพากษ์วิจารณ์ ,แสดงความคิดเห็น
▢ 一路平安 【 yílùpíng’ānดินทางโดยสวัสดิภาพ 】
▢ 移民 【 yímín 】 อพยพ , ประชาชนผู้อพยพ
▢ 银 【 yín 】 (ธาตุ)เงิน(silver)
▢ 阴 【 yīn 】 (ท้องฟ้า)ครึ้ม
▢ 因此 【 yīn cǐ 】 ดังนั้น , เพราะเหตุนั้น
▢ 银行 【 yín hánɡ 】 ธนาคาร
▢ 饮料 【 yǐn liào 】 เครื่องดื่ม
▢ 引起 【 yǐn qǐ 】 ทำให้เกิด , ก่อให้เกิด
▢ 因为 【 yīn wéi 】 เพราะว่า
▢ 印象 【 yìn xiànɡ 】 ความประทับใจ , ความซาบซึ่งใจ
▢ 音乐 【 yīn yuè 】 ดนตรี
▢ 因而 【 yīn'ér 】 ดังนั้น , ฉะนั้น
▢ 赢 【 yínɡ 】 ชนะ
▢ 硬 【 yìnɡ 】 แข็ง
▢ 应该 【 yīnɡ ɡāi 】 ควร(จะ) , สมควร
▢ 影响 【 yǐnɡ xiǎnɡ 】 ผลกระทบ , ส่งผลกระทบ
▢ 硬币 【 yìnɡbì 】 เหรียญกษาปณ์
▢ 应付 【 yìnɡfu 】 รับมือ , ถูไถ
▢ 硬件 【 yìnɡjiàn 】 ฮาร์ดแวร์(hardware)
▢ 迎接 【 yínɡjiē 】 ต้อนรับ
▢ 英俊 【 yīnɡjùn 】 หน้าตาหล่อเหลาและมีสง่า
▢ 应聘 【 yìnɡpìn 】 สมัคร (งาน)
▢ 英雄 【 yīnɡxiónɡ 】 วีรบุรุษ
▢ 营养 【 yínɡyǎnɡ 】 การบำรุงร่างกาย ,อาหารที่บำรุงร่างกาย
▢ 营业 【 yínɡyè 】 ดำเนินกิจการ(ทางด้านการค้า)เปิดบริการ
▢ 应用 【 yìnɡyònɡ 】 ใช้ , ใช้สอย , ประยุกต์
▢ 影子 【 yǐnɡzi 】 ร่มเงา , ร่องรอยที่เลือนลาง
▢ 因素 【 yīnsù 】 ปัจจัย
▢ 依然 【 yīrán 】 ยังคง(เหมือนเดิม)
▢ 意外 【 yìwài 】 เกินความคาดหมาย ,คาดคิดไม่ถึง , อุบัติเหตุ , เหตุที่คาดคิดไม่ถึง
▢ 疑问 【 yíwèn 】 ข้อสงสัย
▢ 义务 【 yìwù 】 ภาระหน้าที่(อันพึงปฏิบัติ) ,ไม่ได้รับค่าตอบแทน(ว.)
▢ 意义 【 yìyì 】 ความหมาย , คุณค่า
▢ 一致 【 yízhì 】 เป็นเอกฉันท์ , พร้อมเพรียงกัน
▢ 用 【 yònɡ 】 ใช้ , ประโยชน์ , รับประทาน
▢ 勇敢 【 yǒnɡ ɡǎn 】 กล้าหาญ
▢ 永远 【 yǒnɡ yuǎn 】 ตลอดไป , ตลอดกาล
▢ 拥抱 【 yōnɡbào 】 โอบกอด
▢ 拥挤 【 yōnɡjǐ 】 เบียดกัน , หนาแน่น
▢ 勇气 【 yǒnɡqì 】 ความกล้าหาญ
▢ 用途 【 yònɡtú 】 ประโยชน์ในการใช้สอย
▢ 由 【 yóu 】 จาก... (สันธาน) , ยกให้... (บ.)
▢ 又 【 yòu 】 ...อีกด้วย , ทั้ง...อีก
▢ 有 【 yǒu 】 มี
▢ 右边 【 yòu biɑn 】 ข้างขวา
▢ 优点 【 yōu diǎn 】 จุดเด่น , จุดดี
▢ 友好 【 yǒu hǎo 】 รักใคร่ปรองดองกัน , สนิทสนมกัน
▢ 有名 【 yǒu mínɡ 】 มีชื่อเสียง , ลือชื่อ
▢ 幽默 【 yōu mò 】 อารมณ์ขัน , ความขบขัน
▢ 尤其 【 yóu qí 】 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
▢ 有趣 【 yǒu qù 】 สนุก , น่ารัก
▢ 游戏 【 yóu xì 】 เกมส์(game)
▢ 优秀 【 yōu xiù 】 ดีเลิศ
▢ 友谊 【 yǒu yì 】 มิตรภาพ , สันถวไมตรี
▢ 游泳 【 yóu yǒnɡ 】 ว่ายน้ำ
▢ 由于 【 yóu yú 】 เนื่องด้วย... ,เนื่องจาก...
▢ 幼儿园 【 yòu'éryuán 】 โรงเรียนอนุบาล
▢ 优惠 【 yōuhuì 】 ให้สิทธิพิเศษ
▢ 悠久 【 yōujiǔ 】 ยาวนาน , ช้านาน
▢ 邮局 【 yóujú 】 ที่ทำการไปรษณีย์
▢ 游览 【 yóulǎn 】 เที่ยวชม(ทัศนียภาพ)
▢ 有利 【 yǒulì 】 เอื้อผล , มีผลดี(ต่อ...)
▢ 优美 【 yōuměi 】 งดงาม , สวยงาม
▢ 优势 【 yōushì 】 ได้เปรียบ , อยู่เบี้ยบน , อยู่เหนือกว่า
▢ 犹豫 【 yóuyù 】 ลังเล , สองจิตสองใจ
▢ 油炸 【 yóuzhá 】 ใช้น้ำมันทอด
▢ 鱼 【 yú 】 ปลา
▢ 与 【 yǔ 】 กับ , และ
▢ 遇到 【 yù dào 】 เจอ , พบ
▢ 语法 【 yǔ fǎ 】 ไวยากรณ์
▢ 愉快 【 yú kuài 】 เบิกบานใจ , สบายใจ
▢ 羽毛球 【 yǔ máo qiú 】 แบดมินตัน(badminton)
▢ 于是 【 yú shì 】 ก็เลย(กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด)
▢ 预习 【 yù xí 】 ศึกษา(บทเรียน)ด้วยตนเองล่วงหน้า
▢ 语言 【 yǔ yán 】 ภาษา
▢ 元 【 yuán 】 หยวน(หน่วยเงินตราหลักของจีน)
▢ 圆 【 yuán 】 กลม , วงกลม
▢ 远 【 yuǎn 】 ไกล
▢ 原来 【 yuán lái 】 เดิม , ด้งเดิม
▢ 原谅 【 yuán liànɡ 】 ให้อภัย , ยกโทษให้
▢ 愿意 【 yuàn yì 】 ยินยอม , สมัครใจ
▢ 原因 【 yuán yīn 】 สาเหตุ , มูลเหตุ
▢ 元旦 【 Yuándàn 】 วันขึ้นปีใหม่(สากล)
▢ 缘故 【 yuánɡù 】 สาเหตุ , เหตุผล
▢ 原料 【 yuánliào 】 วัตถุดิบ
▢ 愿望 【 yuànwànɡ 】 ความปรารถนา , ความมุ่งมาดปรารถนา
▢ 原则 【 yuánzé 】 หลักการ
▢ 预报 【 yùbào 】 พยากรณ์ , แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
▢ 预订 【 yùdìnɡ 】 สั่งจองล่วงหน้า ,สั่งสินค้าล่วงหน้า
▢ 月 【 yuè 】 เดือน , พระจันทร์
▢ 越 【 yuè 】 ยิ่ง... (ยิ่ง...)
▢ 阅读 【 yuè dú 】 การอ่าน
▢ 约会 【 yuē huì 】 นัดพบกัน(ล่วงหน้า)
▢ 月亮 【 yuè lianɡ 】 ดวงจันทร์
▢ 预防 【 yùfánɡ 】 ป้องกันล่วงหน้า , ป้องกันก่อน
▢ 娱乐 【 yúlè 】 ความบันเทิง
▢ 玉米 【 yùmǐ 】 ข้าวโพด
▢ 云 【 yún 】 เมฆ
▢ 晕 【 yūn 】 วิงเวียนศีรษะ , เมา(รถ ,เรือเป็นต้น) , สลบ , เป็นลม(หมดสติไป)
▢ 运动 【 yùn dònɡ 】 กีฬา , ออกกำลังกาย ,การเคลื่อนไหว , ขบวนการ
▢ 允许 【 yǔn xǔ 】 อนุญาต , ยินยอม
▢ 运气 【 yùnqi 】 โชคชะตา , ดวงชะตาโชคดี , ดวงดี
▢ 运输 【 yùnshū 】 การขนส่ง , ขนส่ง
▢ 运用 【 yùnyònɡ 】 พลิกแพลงใช้ ,ใช้ประโยชน์
▢ 与其 【 yǔqí 】 ถ้าจะ... (ก็จะสู้...ไม่ได้)
▢ 语气 【 yǔqì 】 น้ำเสียง
▢ 宇宙 【 yǔzhòu 】 จักรวาล

Z

▢ 杂志 【 zá zhì 】 นิตยสาร , วารสาร
▢ 在 【 zài 】 อยู่ , อยู่ที่ ... ,กำลัง...อยู่ , ดำรงอยู่
▢ 再 【 zài 】 ...อีก (ว.แสดงการกระทำจะเกิดขึ้นซ้ำในอนาคตอีก)
▢ 再见 【 zài jiàn 】 อย่างไร , ทำไม
▢ 灾害 【 zāihài 】 ภัย , ภัยพิบัติ
▢ 再三 【 zàisān 】 ครั้งแล้วครั้งเล่า
▢ 咱们 【 zán men 】 พวกเรา
▢ 暂时 【 zàn shí 】 ชั่วคราว , เฉพาะกาล
▢ 赞成 【 zànchénɡ 】 เห็นด้วย , สนับสนุน
▢ 脏 【 zānɡ 】 สกปรก , โสโครก
▢ 赞美 【 zànměi 】 ชื่นชม , สรรเสริญ ,ชมเชย
▢ 早上 【 zǎo shɑnɡ 】 ตอนเช้า
▢ 造成 【 zàochénɡ 】 ก่อให้เกิด...ขึ้น
▢ 糟糕 【 zāoɡāo 】 แย่ , โชคร้าย , ซวย
▢ 则 【 zé 】 ชิ้นหรือตอน(บอกจำนวนของข่าว ข้อความเป็นต้น) , ก็จะ... , แต่
▢ 责任 【 zé rèn 】 หน้าที่ , ความรับผิดชอบ
▢ 责备 【 zébèi 】 ตำหนิ(ก.)
▢ 怎么样 【 zěn me yànɡ 】 เป็นอย่างไร(บ้าง) , อย่างไร
▢ 增加 【 zēnɡ jiā 】 เพิ่ม , เสริม , สร้าง…เพิ่มขึ้น
▢ 增长 【 zēnɡ zhǎnɡ 】 เพิ่ม , เพิ่มทวี
▢ 窄 【 zhǎi 】 แคบ , คับแคบ
▢ 摘 【 zhāi 】 เด็ด(ดอกไม้) , ถอด (หมวก)
▢ 站 【 zhàn 】 ยืน(ก.), สถานี
▢ 长 【 zhǎnɡ 】 เติบโต , อายุมากกว่า , เกิดเป็น
▢ 涨 【 zhǎnɡ 】 (น้ำ , ราคาสินค้า)ขึ้น
▢ 张 【 zhānɡ 】 แผ่น(ลักษณนาม)
▢ 丈夫 【 zhànɡ fu 】 สามี
▢ 账户 【 zhànɡhù 】 บัญชีธนาคาร
▢ 掌握 【 zhǎnɡwò 】 เข้าใจและสามารถพลิกใช้ได้อย่างเต็มที่ , ยึดกุม , ควบคุม
▢ 展开 【 zhǎnkāi 】 กางออก , ทอดตัวออก , เปิดหรือดำเนินการ(การแข่งขันเป็นต้น)
▢ 展览 【 zhǎnlǎn 】 นิทรรศการ , แสดงนิทรรศการ
▢ 粘贴 【 zhāntiē 】 ติดหรือปิด(ด้วยกาว)
▢ 占线 【 zhànxiàn 】 (โทรศัพท์)สายไม่ว่าง
▢ 战争 【 zhànzhēnɡ 】 สงคราม , การสู้รบ
▢ 找 【 zhǎo 】 หา , แลกหรือทอน(เงิน)
▢ 照顾 【 zhào ɡù 】 ดูแล , คำนึงถึง
▢ 着急 【 zháo jí 】 กังวล , ร้อนใจ
▢ 照片 【 zhào piàn 】 รูปถ่าย
▢ 招聘 【 zhāo pìn 】 ประกาศรับสมัคร(งาน)
▢ 照相机 【 zhào xiànɡ jī 】 กล้องถ่ายรูป
▢ 照常 【 zhàochánɡ 】 ตามปกติ
▢ 招待 【 zhāodài 】 ต้อนรับหรือรับรอง(แขก)
▢ 召开 【 zhàokāi 】 เรียกประชุม
▢ 着凉 【 zháoliánɡ 】 เป็นหวัด
▢ 着 【 zhe 】 กำลัง…อยู่(ศัพท์เสริม แสดงการต่อเนื่องของกระทำหรือ สภาพ)
▢ 这(这儿) 【 zhè (zhèr)นี้ (ที่นี่) 】
▢ 阵 【 zhèn 】 ช่วงหรือพัก(บอกจำนวน ใช้แสดงช่วงเวลาของฝนตก ลมพัดเป็นต้น) ,ขบวน(ใช้ในสนามรบ)
▢ 真 【 zhēn 】 จริง , แท้
▢ 真正 【 zhēn zhènɡ 】 แท้จริง , แท้ , อย่างแท้จริง
▢ 振动 【 zhèndònɡ 】 การสั่นสะเทือน
▢ 诊断 【 zhěnduàn 】 ตรวจและวินิจฉัย(โรค)
▢ 针对 【 zhēnduì 】 พุ่มเป้าหมายไปยัง... , มุ่งหมายไปยัง... , สำหรับ
▢ 正 【 zhènɡ 】 กำลัง...อยู่ตรง , ตรงดิ่ง
▢ 睁 【 zhēnɡ 】 ลืมตา
▢ 正常 【 zhènɡ chánɡ 】 เป็นปรกติ , ตามปรกติ
▢ 正好 【 zhènɡ hǎo 】 พอดี , ประจวบเหมาะ , ได้โอกาส...พอดี
▢ 整理 【 zhěnɡ lǐ 】 จัดเก็บให้เป็นระเบียบ , จัดระเบียบ
▢ 证明 【 zhènɡ mínɡ 】 ยืนยัน , พิสูจน์ความเป็นจริง , หนังสือรับรอง
▢ 整齐 【 zhěnɡ qí 】 เรียบร้อย , เป็นระเบียบ , ไม่ระเกะระกะ , เป็นแถวเดียวกัน
▢ 正确 【 zhènɡ què 】 ถูกต้อง
▢ 正式 【 zhènɡ shì 】 (อย่าง)เป็นทางการ
▢ 正在 【 zhènɡ zài 】 กำลัง...อยู่(ว.)
▢ 政策 【 zhènɡcè 】 นโยบาย(การเมืองการปกครอง)
▢ 政府 【 zhènɡfǔ 】 รัฐบาล
▢ 整个 【 zhěnɡɡè 】 ทั้งตัว , ทั้งหมด , ทั้งมวล
▢ 证件 【 zhènɡjiàn 】 เอกสารใบรับรอง(ยืนยัน)ต่างๆ
▢ 证据 【 zhènɡjù 】 หลักฐาน
▢ 争论 【 zhēnɡlùn 】 โต้เถียง , โต้แย้ง , ถกเถียง
▢ 挣钱 【 zhènɡqián 】 หาเงิน
▢ 征求 【 zhēnɡqiú 】 สอบถาม(ความคิดเห็น)
▢ 争取 【 zhēnɡqǔ 】 ช่วงชิง , พยายามให้ได้มาซึ่ง...
▢ 整体 【 zhěnɡtǐ 】 ทั่วทุกส่วนหรือทุกด้าน ,ทั้งมวล , ภาพรวมทั้งหมด
▢ 政治 【 zhènɡzhì 】 การเมือง
▢ 真理 【 zhēnlǐ 】 สัจธรรม
▢ 真实 【 zhēnshí 】 แท้จริง , เป็นจริง
▢ 枕头 【 zhěntou 】 หมอน
▢ 珍惜 【 zhēnxī 】 รักษาและทะนุถนอม
▢ 哲学 【 zhéxué 】 ปรัชญา
▢ 直 【 zhí 】 ตรง
▢ 只 【 zhǐ 】 เพียงหรือแค่(ว.)
▢ 指 【 zhǐ 】 นิ้วมือ , (ใช้นิ้วมือ)ชี้
▢ 之 【 zhī 】 ของหรือห่าง(ใช้แสดงความสัมพันธ์ในลักษณะสังกัดหรือเป็นเจ้าของคล้ายการใช้ “的” แต่ทางการกว่า) , เขาหรือมัน(ส.ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งของที่กล่าวมาจำกัดให้ใช้เป็นกรรม)
▢ 只 【 zhī 】 ตัว(ศัพท์บอกจำนวนสัตว์ปีกและสัตว์ที่กระโดดโลดเต้น) , อัน(ศัพท์บอกจำนวนเครื่องใช้บางอย่าง) , ข้าง(ศัพท์บอกจำนวน ใช้กับอันหนึ่งของสิ่งของที่เป็นคู่)
▢ 支 【 zhī 】 ค้ำยัน , ศัพท์บอกจำนวน(เช่นด้ามหรือแท่ง , เพลง ,ขบวน , อัน , สาขา)
▢ 支持 【 zhī chí 】 สนับสนุน , ค้ำจุน , ประคอง, พยุง
▢ 知道 【 zhī dào 】 รู้ , ทราบ , เข้าใจ
▢ 值得 【 zhí de 】 คุ้มค่า , น่าที่จะ...
▢ 只好 【 zhǐ hǎo 】 ได้แต่... , ก็เลยต้อง... , จำใจต้อง...
▢ 直接 【 zhí jiē 】 โดยตรง
▢ 质量 【 zhì liànɡ 】 คุณภาพ
▢ 至少 【 zhì shǎo 】 อย่างน้อย , อย่างต่ำ
▢ 知识 【 zhī shi 】 ความรู้ , วิชาการ
▢ 植物 【 zhí wù 】 พืช
▢ 只要 【 zhǐ yào 】 ขอเพียงแต่…เท่านั้น
▢ 职业 【 zhí yè 】 อาชีพ
▢ 制造 【 zhì zào 】 ผลิต , สร้าง , ประดิษฐ์
▢ 指导 【 zhǐdǎo 】 ชี้แนะ , ชี้นำ
▢ 制定 【 zhìdìnɡ 】 กำหนด , บัญญัติ
▢ 制度 【 zhìdù 】 ระบบ , ระบอบ
▢ 智慧 【 zhìhuì 】 สติปัญญา , ความฉลาดเฉลียว
▢ 指挥 【 zhǐhuī 】 บังคับบัญชา , ผู้บัญชาการ , ผู้กำกับ(การแสดงดนตรี)
▢ 至今 【 zhìjīn 】 จน(กระทั่ง)บัดนี้
▢ 治疗 【 zhìliáo 】 รักษา
▢ 支票 【 zhīpiào 】 เช็คเบิกเงิน(Check)
▢ 执行 【 zhíxínɡ 】 ดำเนินการ , ปฏิบัติ
▢ 秩序 【 zhìxù 】 ระเบียบ , ความเรียบร้อย
▢ 至于 【 zhìyú 】 สำหรับหรือส่วน(คนใดคนหนึ่ง ,เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นต้น) ,ถึงกับ
▢ 志愿者 【 zhìyuànzhě 】 อาสาสมัคร
▢ 执照 【 zhízhào 】 ใบอนุญาต(ที่ทางราชการออกให้)
▢ 制作 【 zhìzuò 】 สร้าง , ทำ , ประดิษฐ์
▢ 重 【 zhònɡ 】 หนัก , น้ำหนัก
▢ 种 【 zhǒnɡ 】 ประเภทหรือชนิด , เมล็ดพันธ์ , พันธ์หรือเผ่าพันธุ์
▢ 钟 【 zhōnɡ 】 ระฆัง , นาฬิกา
▢ 重点 【 zhònɡ diǎn 】 จุดสำคัญ , เน้นหนัก
▢ 中国 【 Zhōnɡ ɡuó 】 ประเทศจีน
▢ 中间 【 zhōnɡ jiān 】 ตรงกลาง , ท่ามกลาง
▢ 重视 【 zhònɡ shì 】 ให้ความสำคัญ , ให้ความสนใจ
▢ 中文 【 Zhōnɡ wén 】 ภาษาจีน , ตัวหนังสือจีน
▢ 中午 【 zhōnɡ wǔ 】 ตอนเที่ยง
▢ 重要 【 zhònɡ yào 】 สำคัญ
▢ 终于 【 zhōnɡ yú 】 ในที่สุด
▢ 中介 【 zhōnɡjiè 】 สื่อกลาง , นายหน้า
▢ 重量 【 zhònɡliànɡ 】 น้ำหนัก
▢ 中心 【 zhōnɡxīn 】 ศูนย์กลาง , ใจกลาง , ส่วนสำคัญ
▢ 中旬 【 zhōnɡxún 】 ช่วงกลางเดือน(วันที่ 11-20)
▢ 周末 【 zhōu mò 】 สุดสัปดาห์
▢ 周围 【 zhōu wéi 】 บริเวณรอบๆ , รอบๆ
▢ 周到 【 zhōudào 】 รอบคอบ , ไม่ขาดตกบกพร่อง , ทั่วถึง
▢ 住 【 zhù 】 อยู่... , พัก , ค้าง
▢ 祝 【 zhù 】 ขอให้…
▢ 煮 【 zhǔ 】 ต้ม
▢ 猪 【 zhū 】 หมู
▢ 主意 【 zhǔ yi 】 ข้อคิดเห็น(ที่แน่นชัด) , วิธีการ
▢ 主动 【 zhǔ dònɡ 】 ดำเนินการเอง ,เป็นฝ่ายกระทำ ,(ดำเนินการ)เชิงรุก
▢ 祝贺 【 zhù hè 】 ขอแสดงความยินดี
▢ 逐渐 【 zhú jiàn 】 ค่อยๆ... , ค่อยๆ...ที่ละน้อย
▢ 著名 【 zhù mínɡ 】 ชื่อเสียงโด่งดัง , ชื่อเสียงโด่งดัง
▢ 主要 【 zhǔ yào 】 (เป็น)หลักๆ , สำคัญ
▢ 注意 【 zhù yì 】 สนใจ , ให้ความสนใจ ,
▢ 抓紧 【 zhuājǐn 】 จับไว้แน่น , ไม่ยอมปล่อยมือเร่งหรือฉกฉวย(ให้ดำเนินงานเร็วขึ้น)
▢ 赚 【 zhuàn 】 ได้กำไร , หา(เงิน)
▢ 专门 【 zhuān mén 】 ...โดยเฉพาะ , เพื่อ...เฉพาะมุ่ง...เฉพาะ
▢ 专业 【 zhuān yè 】 สาขาวิชาเฉพาะ , มืออาชีพ(ว.)
▢ 转变 【 zhuǎnbiàn 】 เปลี่ยนแปลง , เปลี่ยนพลิก
▢ 撞 【 zhuànɡ 】 ชน , เจอ , พบ , เสี่ยง(โชค)
▢ 装 【 zhuānɡ 】 (เอาของ)ใส่(เข้าไปในสิ่งบรรจุ) ,ติดตั้ง , ชุดเสื้อผ้า , เสแสร้ง
▢ 转告 【 zhuǎnɡào 】 บอกต่อ
▢ 状况 【 zhuànɡkuànɡ 】 สภาพ , สถานการณ์ , สถานภาพ
▢ 装饰 【 zhuānɡshì 】 ประดับ , ตกแต่ง , ของประดับ , ของตกแต่ง
▢ 状态 【 zhuànɡtài 】 รูปแบบหรือสภาพ(ที่บุคคลหรือสรรพสิ่งแสดงออกมา)
▢ 专家 【 zhuānjiā 】 ผู้เชี่ยวชาญ , ผู้ชำนาญการ
▢ 专心 【 zhuānxīn 】 ตั้งใจ , จิตใจมุ่งมั่น , ใจจดใจจ่อ
▢ 逐步 【 zhúbù 】 ตามลำดับ , ทีละก้าว , ทีละขั้น
▢ 注册 【 zhùcè 】 ลงทะเบียน , จดทะเทียน
▢ 主持 【 zhǔchí 】 จัดการ , อำนวยการ , ควบคุม, หลีด
▢ 祝福 【 zhùfú 】 อวยพร , คำอวยพร
▢ 嘱咐 【 zhǔfù 】 กำชับกำชา , สั่งเสีย
▢ 主观 【 zhǔɡuān 】 อัตวิสัย
▢ 追求 【 zhuīqiú 】 แสวงหา , ตามจีบ , สิ่งที่แสวงหา
▢ 资格 【 zhuīqiú 】 คุณวุฒิ , คุณสมบัติ
▢ 准备 【 zhǔn bèi 】 เตรียมการ , คิดว่าจะ
▢ 准确 【 zhǔn què 】 แม่นยำ , ถูกต้อง
▢ 准时 【 zhǔn shí 】 ตรงเวลา
▢ 桌子 【 zhuō zi 】 โต๊ะ
▢ 主人 【 zhǔrén 】 เจ้าของบ้าน , เจ้าภาพ , นาย(ผู้ที่มีอำนาจอิทธิพลและทรัพย์สินเงินทอง)
▢ 主席 【 zhǔxí 】 ประธาน , ประธานาธิบดี
▢ 主张 【 zhǔzhānɡ 】 เสนอ(ความคิดเห็น) , ข้อคิดเห็น
▢ 竹子 【 zhúzi 】 ไม้ไผ่
▢ 字 【 zì 】 ตัวอักษร , ตัวหนังสือ
▢ 紫 【 zǐ 】 (สี)ม่วง
▢ 字典 【 zì diǎn 】 พจนานุกรม
▢ 自己 【 zì jǐ 】 ตัวเอง
▢ 自然 【 zì rán 】 ธรรมชาติ
▢ 仔细 【 zǐ xì 】 ละเอียด , รอบคอบ ,ระมัดระวัง
▢ 自行车 【 zì xínɡ chē 】 รถจักรยาน
▢ 自从 【 zìcónɡ 】 ตั้งแต่...
▢ 自动 【 zìdònɡ 】 อัตโนมัติ , สมัครใจ(ทำ)เอง
▢ 自豪 【 zìháo 】 ภาคภูมิใจ
▢ 资金 【 zījīn 】 เงินทุน
▢ 自觉 【 zìjué 】 ด้วยความรู้เอง , มีจิตสำนึก
▢ 资料 【 zīliào 】 ข้อมูล , ปัจจัย
▢ 字幕 【 zìmù 】 ตัวหนังสือคำบรรยาย(ในฉากฉายของภาพยนตร์เป็นต้น)
▢ 姿势 【 zīshì 】 ลักษณะท่าทาง , ท่าที
▢ 自私 【 zìsī 】 เห็นแก่ตัว
▢ 自信 【 zìxìn 】 มั่นใจตัวเอง
▢ 咨询 【 zīxún 】 สอบถาม
▢ 自由 【 zìyóu 】 อิสระ , เสรี , เสรีภาพ , เสรีนิยม
▢ 自愿 【 zìyuàn 】 สมัครใจ , ยินยอมเอง
▢ 资源 【 zīyuán 】 แหล่งทรัพยากร
▢ 总结 【 zǒnɡ jié 】 สรุป
▢ 总是 【 zǒnɡ shì 】 ...โดยตลอด
▢ 总裁 【 zǒnɡcái 】 ผู้อำนวยการ(CEO)(ของบริษัทขนาดใหญ่)
▢ 总共 【 zǒnɡɡònɡ 】 รวมทั้งหมด , รวมยอด
▢ 综合 【 zōnɡhé 】 สรุปรวบยอด , สรุป , (แบบ)ครอบคลุมหรือรวม(หลายด้าน)
▢ 宗教 【 zōnɡjiào 】 ศาสนา
▢ 总理 【 zǒnɡlǐ 】 นายกรัฐมนตรี
▢ 总算 【 zǒnɡsuàn 】 ในที่สุดก็ได้... , ก็ยังนับได้ว่า(ใช้ได้)
▢ 总统 【 zǒnɡtǒnɡ 】 ประธานาธิบดี
▢ 总之 【 zǒnɡzhī 】 ถึงอย่างไรก็ตาม
▢ 走 【 zǒu 】 เดิน , ไป
▢ 租 【 zū 】 เช่า , ให้เช่า
▢ 组成 【 zǔ chénɡ 】 ประกอบเป็น(ส่วนเดียว)จัด(กิจกรรมเป็นต้น)
▢ 组织 【 zǔ zhī 】 องค์กร , ระบบ ,
▢ 祖国 【 zǔɡuó 】 มาตุภูมิ , ปิตุภูมิ
▢ 组合 【 zǔhé 】 ประกอบ(ด้วย) ... , การรวมกลุ่ม ,วง(ดนตรี)
▢ 最 【 zuì 】 ...ที่สุด(ว.)
▢ 醉 【 zuì 】 เมา(เหล้า) , ลุ่มหลง
▢ 嘴 【 zuǐ 】 ปาก
▢ 最好 【 zuì hǎo 】 ดีที่สุด
▢ 最后 【 zuì hòu 】 หลังสุด , สุดท้าย
▢ 最近 【 zuì jìn 】 เมื่อเร็วๆนี้ , หมู่นี้ , ช่วงนี้
▢ 最初 【 zuìchū 】 แรกเริ่มที่สุด
▢ 罪犯 【 zuìfàn 】 นักโทษ , ผู้ต้องโทษ
▢ 尊重 【 zūn zhònɡ 】 ให้เกียรติ , เคารพ
▢ 尊敬 【 zūnjìnɡ 】 เคารพ , นับถือ
▢ 遵守 【 zūnshǒu 】 ปฏิบัติตาม(กฎระเบียบ)
▢ 坐 【 zuò 】 นั่ง
▢ 做 【 zuò 】 ทำ , ดำเนินงาน , ทำหน้าที่ เป็น , ใช้ทำ(เป็น)
▢ 座 【 zuò 】 ที่นั่ง , แห่ง(บอกจำนวน) ,ของที่รองฐาน , กลุ่มดาว
▢ 左边 【 zuǒ biɑn 】 ข้างซ้าย
▢ 做生意 【 zuò shēnɡ yi 】 ทำการค้า
▢ 昨天 【 zuó tiān 】 เมื่อวาน(นี้)
▢ 座位 【 zuò wèi 】 ที่นั่ง
▢ 作业 【 zuò yè 】 การบ้าน , กิจกรรมทางด้านการทหารและการผลิต
▢ 作用 【 zuò yònɡ 】 ประโยชน์ , ผลการกระทำ , ผลอันเกิดขึ้น
▢ 作者 【 zuò zhě 】 ผู้ประพันธ์ , ผู้แต่ง
▢ 作品 【 zuòpǐn 】 ผลงานด้านศิลปะวรรณกรรม
▢ 作为 【 Zuòwéi 】 เป็น....., (นำเอา ยึดเอา)มาเป็น.....
▢ 作文 【 Zuòwén 】 ผลงานการเขียน
▢ 祖先 【 zǔxiān 】 บรรพบุรุษ
▢ 阻止 【 zǔzhǐ 】 ห้ามปราม , ยับยั้ง , ขัดขวาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!