คำศัพท์ PAT 7.4 การสอบความถนัดทางภาษาจีน

A

▢ 啊 【 ɑ 】 อ้อ (อ.) , คำเสริม(นะหรือ , ล่ะ , สิ , ซิเป็นต้น ซึ่งสื่อถึงน้ำเสียงที่ชื่นชม , ยืนยัน , เร่ง , กำชับ ฯลฯ ตามสถานการณ์ที่ต่างกัน )
▢ 阿姨 【 ā yí 】 น้าสาว , ป้า
▢ 爱 【 ài 】 รัก , ชอบ , รักทะนุถนอม
▢ 矮 【 ǎi 】 เตี้ย , ต่ำ
▢ 唉 【 āi 】 อ้าย(อ. เสียงทอดถอนใจ , เสียงทักหรือขานรับ)
▢ 爱好 【 ài hào 】 งานอดิเรก , ชอบ(ทำ... )(ในลักษณะที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง) , สนใจ…
▢ 爱情 【 ài qínɡ 】 ความรัก
▢ 爱护 【 àihù 】 รักทะนุถนอมและรักษา ,รักทะนุถนอมและปกป้อง
▢ 爱惜 【 àixī 】 รักทะนุถนอม
▢ 爱心 【 àixīn 】 จิตใจรัก(ต่อบุคคลหรือสิ่งต่างๆ)
▢ 暗 【 àn 】 มืด , อย่างลับๆ
▢ 岸 【 àn 】 ริมหรือฝั่ง(ของแม่น้ำ , บึง , เป็นต้น)
▢ 安静 【 ān jìnɡ 】 เงียบ , สงบ
▢ 安排 【 ān pái 】 จัด(ตำแหน่งหน้าที่ , เวลาเป็นต้น) จัดการ สั่งการ สั่งงาน
▢ 安全 【 ān quán 】 ปลอดภัย , ความปลอดภัย
▢ 按时 【 àn shí 】 ตามเวลา
▢ 按照 【 àn zhào 】 ตาม , อิง
▢ 安慰 【 ānwèi 】 ปลอบใจ , (รู้สึก)โล่งอกหรือสบายใจ
▢ 安装 【 ānzhuānɡ 】 ติดตั้ง

B

▢ 把 【 bǎ 】 นำ…มาจัดการ หรือ…ทำให้… (เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง)(บ.) ,อัน(ศัพท์บอกจำนวน ใช้กับเครื่องมือที่มีที่จับ) , กำมือ(ศัพท์บอกจำนวน)
▢ 八 【 bā 】 แปด
▢ 吧 【 bɑ 】 เถอะ , เถิด(คำเสริมน้ำเสียง)
▢ 爸爸 【 bà bɑ 】 คุณพ่อ
▢ 白 【 bái 】 ขาว
▢ 百 【 bǎi 】 (หนึ่ง)ร้อย
▢ 摆 【 bǎi 】 วาง , ตั้งโชว์ , กวักแกว่ง , ส่ายไปส่ายมา , โอ้อวด(ภาษาพูด) , พูดคุย(ภาษาพูด) , ลูกตุ้ม(ของนาฬิกา)
▢ 半 【 bàn 】 ครึ่ง(หนึ่ง)
▢ 班 【 bān 】 ชั้น(ที่ศึกษาหรือเล่าเรียน) , เที่ยว(บอกจำนวนเที่ยวบินหรือรถทัวร์) , หมู่(หน่วยนับจำนวนทหาร)
▢ 搬 【 bān 】 เคลื่อนย้าย , ย้าย , นำเอา(ระบบสำเร็จรูป , ประสบการณ์ , วิธีการเป็นต้น)มาใช้ทั้งดุ้น(โดยไม่ปรับให้เข้ากับสถานการณ์)
▢ 办法 【 bàn fǎ 】 วิธีการ , วิธีแก้ปัญหา
▢ 办公室 【 bàn ɡōnɡ shì 】 ออฟฟิศ(office) , ห้องทำงาน , สำนักงาน
▢ 棒 【 bànɡ 】 เก่ง , มีความสามารถสูง , ผลในการทำดี ,(ร่างกาย)แข็งแรง , กระบอง , ท่อนไม้
▢ 帮忙 【 bānɡ mánɡ 】 ช่วยเหลือ , ความช่วยเหลือ
▢ 帮助 【 bānɡ zhù 】 ช่วยเหลือ , ความช่วยเหลือ
▢ 傍晚 【 bànɡwǎn 】 ยามเย็น , ยามพลบค่ำ
▢ 办理 【 bànlǐ 】 จัดการ , ดำเนินการ
▢ 班主任 【 bānzhǔrèn 】 ครูหรืออาจารย์ประจำชั้น
▢ 薄 【 báo 】 บาง
▢ 抱 【 bào 】 อุ้ม ,โอบ ,โอบแขน(ศัพท์บอกจำนวน)
▢ 饱 【 bǎo 】 อิ่ม
▢ 包 【 bāo 】 กระเป๋า, ห่อ(ก.) , เหมา
▢ 报道 【 bào dào 】 รายงานข่าว ,ข่าว
▢ 保护 【 bǎo hù 】 คุ้มครอง
▢ 包括 【 bāo kuò 】 รวมทั้ง
▢ 报名 【 bào mínɡ 】 สมัคร
▢ 抱歉 【 bào qiàn 】 ขอโทษ
▢ 保证 【 bǎo zhènɡ 】 รับรอง , รับประกัน
▢ 报纸 【 bào zhǐ 】 หนังสือพิมพ์
▢ 宝贝 【 bǎobèi 】 ของล้ำค่า , ที่รัก
▢ 保持 【 bǎochí 】 รักษาให้คงอยู่ต่อไป , คงสภาพเดิม ,รักษา...ไว้
▢ 保存 【 bǎocún 】 เก็บรักษาไว้
▢ 报告 【 bàoɡào 】 รายงาน , บรรยายรายงาน
▢ 宝贵 【 bǎoɡuì 】 ล้ำค่า , เลิศล้ำ
▢ 包裹 【 bāoɡuǒ 】 พัสดุ , ห่อ(ก.)
▢ 包含 【 bāohán 】 คลอบคลุม(ความหมายถึง...) , แฝงไว้ด้วย... , แฝงฝัง...
▢ 保留 【 bǎoliú 】 เก็บเอาไว้
▢ 保险 【 bǎoxiǎn 】 ประกัน(ภัย , ชีวิต) (น.), มั่นคงเชื่อถือได้ ,รับประกันได้(ว.)
▢ 包子 【 bāozi 】 ซาลาเปา
▢ 把握 【 bǎwò 】 ยึดกุม(สิ่งที่เป็นนามธรรม) , (มีหรือไม่มี)ความมั่นใจจะสำเร็จ
▢ 被 【 bèi 】 ถูก(การกระทำ) , ผ้าห่ม ,คลุม
▢ 倍 【 bèi 】 เท่า(น.) , เท่าตัว(ว.)
▢ 背 【 bèi 】 หลัง(น.) , ท่อง(หนังสือ) ,
▢ 北方 【 běi fānɡ 】 ทิศเหนือ , ภาคเหนือ
▢ 北京 【 běi jīnɡ 】 ปักกิ่ง
▢ 杯子 【 bēi zi 】 แก้ว , ถ้วย
▢ 悲观 【 bēiɡuān 】 ท้อแท้ใจ ,หมดอาลัยตายอยกา(ว.) ,มองโลกในแง่ร้าย(ว.)
▢ 背景 【 bèijǐnɡ 】 หันหลังให้(ก.) , (หู)ตึง , ซวยฉาก(บนเวทีของละครหรือภาพยนตร์เป็นต้น) , ฉากทิวทัศน์ของภาพวาดหรือในภาพถ่าย , เบื้องหลัง
▢ 被子 【 bèizi 】 ผ้าห่ม
▢ 笨 【 bèn 】 โง่ , ทึ่ม , (มือไม้)เก้งก้างไม่คล่องแคล่ว
▢ 本 【 běn 】 สมุด , เล่ม , ฉบับ
▢ 本来 【 běn lái 】 เดิมที ,...(ที่)แท้จริง , อันที่จริงแล้วหรือโดยความจริงแล้ว...จะต้องเป็นเช่นนี้หรือเช่นนั้นอย่างแน่นอน(ว.)
▢ 本科 【 běnkē 】 ปริญญาตรี
▢ 本领 【 běnlǐnɡ 】 ความสามารถ , เก่ง
▢ 本质 【 běnzhì 】 มูลสาร , ธาตุแท้ , แก่นแท้
▢ 比 【 bǐ 】 แข่งขัน(กัน) , เปรียบเทียบ(กัน)
▢ 笔记本 【 bǐ jì běn 】 สมุดบันทึก , notebook PC
▢ 比较 【 bǐ jiào 】 เปรียบเทียบ , ค่อนข้างจะ...(ว.)
▢ 避免 【 bì miǎn 】 หลีกเลี่ยง , ป้องกัน
▢ 比赛 【 bǐ sài 】 การแข่งขัน , แข่ง...
▢ 必须 【 bì xū 】 จำเป็น , จำเป็นต้อง...
▢ 毕业 【 bì yè 】 สำเร็จการศึกษา
▢ 鼻子 【 bí zi 】 จมูก
▢ 遍 【 biàn 】 รอบ(ศัพท์บอกจำนวน)
▢ 便 【 biàn 】 ก็...
▢ 变化 【 biàn huà 】 การเปลี่ยนแปลง , เปลี่ยนแปลง
▢ 编辑 【 biānjí 】 ผู้เรียบเรียง , เรียบเรียง(หนังสือ)
▢ 辩论 【 biànlùn 】 โต้วาที , อภิปราย
▢ 鞭炮 【 biānpào 】 ประทัด
▢ 表达 【 biǎo dá 】 แสดงออก ,ถ่ายทอด
▢ 表格 【 biǎo ɡé 】 ตาราง
▢ 表示 【 biǎo shì 】 แสดง(ความคิด , อารมณ์)ด้วยคำพูดและการการะทำ(ก.) , แสดงว่า... , (ภาษา , กิริยาหรือลักษณะท่าทาง)ที่แสดงออก(น.)
▢ 表演 【 biǎo yǎn 】 การแสดง(ระบำ) , แสดง(ภาพยนตร์ , ละครเป็นต้น)
▢ 表扬 【 biǎo yánɡ 】 ชมเชย
▢ 标准 【 biāo zhǔn 】 มาตรฐาน
▢ 标点 【 biāodiǎn 】 เครื่องหมายวรรคตอน
▢ 表面 【 biǎomiàn 】 ด้านภายนอก , โฉมภายนอก
▢ 表明 【 biǎomínɡ 】 แสดงออกอย่างชัดแจ้ง(ว่า…)
▢ 表情 【 biǎoqínɡ 】 สีหน้า
▢ 表现 【 biǎoxiàn 】 การแสดงออก(ในทางการกระทำ) , แสดงออกมาซึ่ง… , แสดงให้เห็นถึง…
▢ 标志 【 biāozhì 】 เครื่องหมายสัญลักษณ์
▢ 彼此 【 bǐcǐ 】 ทั้งสองฝ่าย , ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้
▢ 别 【 bié 】 อย่า , จาก(กัน)ไป , ...(อย่าง)อื่น , กลัดติด(ด้วยเข็มกลัด)
▢ 别人 【 bié ren 】 คนอื่น
▢ 毕竟 【 bìjìnɡ 】 โดยแก่นแท้…แล้ว(ว.) , ว่าถึงแก่นแท้แล้ว
▢ 比例 【 bǐlì 】 อัตราสัดส่วน
▢ 宾馆 【 bīn ɡuǎn 】 โรงแรม
▢ 丙 【 bǐnɡ 】 ตำแหน่งที่สามในภาษาจีน
▢ 饼干 【 bǐnɡ ɡān 】 ขนมปังกรอบ
▢ 并且 【 bìnɡ qiě 】 และอีกอย่าง(คำสันธาน)
▢ 冰箱 【 bīnɡ xiānɡ 】 ตู้เย็น
▢ 病毒 【 bìnɡdú 】 เชื้อโรค , ไวรัส(virus)
▢ 必然 【 bìrán 】 ต้องอย่าง...แน่นอน(ว.)
▢ 比如 【 bǐrú 】 ดังเช่น ,อาทิเช่น
▢ 必需 【 bìxū 】 ขาดไม่ได้(ว.) , จำเป็น(ต้องมี)
▢ 必要 【 bìyào 】 จำเป็น , เป็นสิ่งที่จำเป็น
▢ 博士 【 bó shì 】 ปริญญาเอก
▢ 玻璃 【 bōli 】 กระจก ,แก้ว
▢ 博物馆 【 bówùɡuǎn 】 พิพิธภัณฑ์
▢ 脖子 【 bózi 】 คอ
▢ 不 【 bù 】 ไม่
▢ 布 【 bù 】 ผ้า
▢ 不但 【 bú dàn 】 ไม่เพียงแต่...
▢ 不得不 【 bù dé bù 】 จำเป็นต้อง... , ไม่...ไม่ได้(ว.)
▢ 部分 【 bù fen 】 ส่วน(น.) , ภาค(น.)
▢ 不管 【 bù ɡuǎn 】 ไม่ว่าจะ...
▢ 不过 【 bú ɡuò 】 เพียงแต่...
▢ 不仅 【 bù jǐn 】 ไม่เพียงแต่...เท่านั้น
▢ 不客气 【 bú kè qi 】 ไม่ต้องเกรงใจ
▢ 不安 【 búān 】 กระวนกระวายใจ ,(จิตใจ)ไม่สงบ
▢ 不必 【 búbì 】 ไม่ต้อง
▢ 补充 【 bǔchōnɡ 】 เพิ่มเติม , เสริม
▢ 不得了 【 bùdéliǎo 】 แย่แล้ว ,ตายแล้ว , เก่งมากๆ
▢ 不断 【 búduàn 】 …อย่างไม่หยุดยั้ง , อย่างติดๆกัน
▢ 不好意思 【 bùhǎoyìsi 】 เกรงใจ , อาย , เขิน
▢ 不见得 【 bújiàndé 】 ไม่เห็นว่าจะ... ,ไม่แน่ว่า
▢ 部门 【 bùmén 】 หน่วยงาน , แผนก , สาขา
▢ 不免 【 bùmiǎn 】 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้(ว.)
▢ 不耐烦 【 búnàifán 】 รำคาญ , หงุดหงิด , ไม่อดทน
▢ 不然 【 bùrán 】 ไม่อย่างงั้น
▢ 不如 【 bùrú 】 …สู้ไม่ได้ , ...สู้...ได้
▢ 不要紧 【 búyàojǐn 】 ไม่เป็นไร
▢ 步骤 【 bùzhòu 】 ขั้นตอน , จังหวะก้าว
▢ 不足 【 bùzú 】 ไม่พอ

C

▢ 擦 【 cā 】 เช็ด
▢ 才 【 cái 】 เพิ่งจะ , จึงจะ... , ถึงจะ... , เพียง... , แค่... , ความสามารถ
▢ 菜 【 cài 】 อาหาร , ผัก , กับข้าว
▢ 踩 【 cǎi 】 เหยียบย่ำ
▢ 猜 【 cāi 】 เดา(ก.) , ทาย
▢ 菜单 【 cài dān 】 เมนูอาหาร
▢ 材料 【 cái liào 】 วัสดุ , ข้อมูล , วัตถุดิบ
▢ 财产 【 cáichǎn 】 ทรัพย์สิน , สมบัติ
▢ 采访 【 cǎifǎnɡ 】 สัมภาษณ์
▢ 彩虹 【 cǎihónɡ 】 รุ้ง
▢ 采取 【 cǎiqǔ 】 เลือกใช้(วิธี , มาตรการเป็นต้น)
▢ 参观 【 cān ɡuān 】 เข้าชม
▢ 参加 【 cān jiā 】 เข้าร่วม
▢ 残疾 【 cánjí 】 พิการ
▢ 参考 【 cānkǎo 】 อ้างอิง , ค้นคว้าประกอบ , นำมาประกอบการพิจารณา , สิ่งที่อ้างอิงได้
▢ 惭愧 【 cánkuì 】 ละอายใจ
▢ 餐厅 【 cāntīnɡ 】 ร้านอาหาร
▢ 参与 【 cānyù 】 เข้าร่วม
▢ 草 【 cǎo 】 หญ้า , (ลายมือ)หวัด
▢ 操场 【 cāochǎnɡ 】 สนามซ้อม
▢ 操心 【 cāoxīn 】 เป็นห่วง
▢ 册 【 cè 】 เล่ม , ฉบับ
▢ 层 【 cénɡ 】 ชั้น
▢ 曾经 【 cénɡjīnɡ 】 เคย(ว.)
▢ 厕所 【 cèsuǒ 】 ห้องสุขา , ห้องน้ำ
▢ 测验 【 cèyàn 】 ทดสอบ , ตรวจสอบ
▢ 茶 【 chá 】 ชา
▢ 差 【 chà 】 ไม่ดี , แย่ , ขาด(จำนวนเป็นต้น)
▢ 插 【 chā 】 ปัก , สอด , เสียดสี , ใส่
▢ 差不多 【 chà bu duō 】 ต่างกันไม่มาก , พอๆกัน
▢ 差别 【 chābié 】 ความแตกต่าง
▢ 拆 【 chāi 】 รื้อ , แก่(ออก)
▢ 长 【 chánɡ 】 ยาว
▢ 尝 【 chánɡ 】 ชิม
▢ 场 【 chǎnɡ 】 ศัพท์บอกจำนวนการแสดง(ตอน , ฉาก , รอบ) , สนาม , ลาน
▢ 长城 【 chánɡ chénɡ 】 กำแพงเมืองจีน
▢ 唱歌 【 chànɡ ɡē 】 ร้องเพลง
▢ 长江 【 chánɡ jiānɡ 】 แม่น้ำแยงซีเกียง
▢ 常识 【 chánɡshí 】 ความรู้ทั่วไป
▢ 长途 【 chánɡtú 】 ทางไกล , ระยะไกล
▢ 产品 【 chǎnpǐn 】 ผลิตภัณฑ์
▢ 产生 【 chǎnshēnɡ 】 บังเกิด , ทำให้เกิด...
▢ 朝 【 cháo 】 หันหน้าเข้าหาหรือหันไปทาง... , ราชวงศ์…
▢ 吵 【 chǎo 】 ทะเลาะ , เสียงดัง
▢ 炒 【 chǎo 】 ผัด(อาหาร)
▢ 抄 【 chāo 】 คัด(หนังสือ) , ลอก(เลียนแบบ)
▢ 超过 【 chāo ɡuò 】 แซงหน้าไป , ล้ำหน้า , เกิน
▢ 超市 【 chāo shì 】 ซุปเปอร์มาเก็ต(supermarket)
▢ 朝代 【 cháodài 】 ราชวงศ์
▢ 吵架 【 chǎojià 】 ทะเลาะกัน
▢ 叉子 【 chāzi 】 ส้อม
▢ 彻底 【 chèdǐ 】 อย่างถึงที่สุด , โดยสิ้นเชิง
▢ 车库 【 chēkù 】 โรงเก็บรถ
▢ 趁 【 chèn 】 ถือโอกาสที่...
▢ 衬衫 【 chèn shān 】 เสื้อเชิ้ต(shirt)
▢ 乘 【 chénɡ 】 โดยสาร , คูณ
▢ 称 【 chēnɡ 】 ชั่งน้ำหนัก , เรียกว่า...
▢ 成功 【 chénɡ ɡōnɡ 】 ประสบความสำเร็จ
▢ 成绩 【 chénɡ jì 】 ผล (ในการทำงานหรือการศึกษา)
▢ 诚实 【 chénɡ shí 】 ซื่อสัตย์
▢ 城市 【 chénɡ shì 】 เมือง , นคร
▢ 成熟 【 chénɡ shú 】 สุกงอม , (การวางตัว , คิดวิเคราะห์เป็นต้น)หนักแน่น
▢ 成为 【 chénɡ wéi 】 กลายเป็น...
▢ 乘坐 【 chénɡ zuò 】 โดยสาร
▢ 承担 【 chénɡdān 】 รองรับภาระ , รับผิดชอบ
▢ 程度 【 chénɡdù 】 ระดับ
▢ 成分 【 chénɡfèn 】 ส่วนประกอบ
▢ 成果 【 chénɡɡuǒ 】 ดอกผล , ผลพวง
▢ 称呼 【 chēnɡhu 】 เรียกว่า... , คำที่ใช้เรียกที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน
▢ 成就 【 chénɡjiù 】 ความสำเร็จ , ผลงาน(อันใหญ่)
▢ 诚恳 【 chénɡkěn 】 นอบน้อมและจริงใจ
▢ 成立 【 chénɡlì 】 สถาปนา , ก่อตั้ง
▢ 承认 【 chénɡrèn 】 ยอมรับ
▢ 承受 【 chénɡshòu 】 รับ(ความกดดันเป็นต้น) , ทนต่อ...
▢ 程序 【 chénɡxù 】 ขั้นตอน , โปรแกรม(program)ของคอมพิวเตอร์
▢ 成语 【 chénɡyǔ 】 สำนวน , สุภาษิต
▢ 称赞 【 chēnɡzàn 】 ชมเชย
▢ 成长 【 chénɡzhǎnɡ 】 เติบโต , การเจริญเติบโต
▢ 沉默 【 chénmò 】 นิ่งเงียบ , ไม่พูดจา
▢ 车厢 【 chēxiānɡ 】 กะบะรถยนต์, ตู้รถไฟ
▢ 吃 【 chī 】 กิน , ทาน
▢ 迟到 【 chí dào 】 มาสาย
▢ 吃惊 【 chī jīnɡ 】 สะดุ้งตกใจ , ตะลึง
▢ 翅膀 【 chìbǎnɡ 】 ปีก
▢ 吃亏 【 chīkuī 】 เสียเปรียบ , ถูกเอาเปรียบ
▢ 持续 【 chíxù 】 อย่างต่อเนื่องกัน
▢ 池子 【 chízi 】 สระน้ำ
▢ 尺子 【 chǐzi 】 ไม้บรรทัด
▢ 冲 【 chōnɡ 】 ชง(ชา , กาแฟ) , พุ่ง(เข้าใส่)
▢ 重新 【 chónɡ xīn 】 เอาใหม่ , ...ใหม่ (อีกครั้งหนึ่ง)
▢ 充电器 【 chōnɡdiànqì 】 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
▢ 充分 【 chōnɡfèn 】 อย่างเต็มที่ , อย่างเพียงพอ
▢ 重复 【 chónɡfù 】 ซ้ำ(กัน) , ซ้ำซ้อน , …ใหม่อีกครั้ง
▢ 充满 【 chōnɡmǎn 】 เต็มไปด้วย…
▢ 宠物 【 chǒnɡwù 】 สัตว์เลี้ยง
▢ 臭 【 chòu 】 เหม็น
▢ 丑 【 chǒu 】 ขี้เหร่ , อัปลักษณ์
▢ 抽屉 【 chōu ti 】 ลิ้นชัก
▢ 抽烟 【 chōu yān 】 สูบบุหรี่
▢ 抽象 【 chōuxiànɡ 】 (เชิง)นามธรรม
▢ 除 【 chú 】 นอกจาก...แล้ว , กำจัด , (คณิต)หาร
▢ 出 【 chū 】 ออก
▢ 出差 【 chū chāi 】 ออกทำงานนอกสถานที่
▢ 出发 【 chū fā 】 ออกเดินทาง
▢ 厨房 【 chú fánɡ 】 ห้องครัว
▢ 除了 【 chú le 】 นอกจาก...แล้ว
▢ 出生 【 chū shēnɡ 】 (เด็ก)เกิด , การเกิด
▢ 出现 【 chū xiàn 】 ปรากฏออกมา
▢ 出租车 【 chū zū chē 】 รถแท็กซี่(taxi)
▢ 船 【 chuán 】 เรือ
▢ 穿 【 chuān 】 ใส่(เสื้อผ้า) ,ทะลุผ่าน(พื้นที่)
▢ 传真 【 chuán zhēn 】 แฟกซ์(fax)
▢ 传播 【 chuánbō 】 เผยแพร่ , แพร่กระจาย
▢ 传递 【 chuándì 】 ส่งต่อ , ถ่ายทอด
▢ 闯 【 chuǎnɡ 】 ออกไปเผชิญโชคในโลกกว้าง , พุ่งถลัน , ชนอย่างแรง
▢ 窗户 【 chuānɡ hu 】 หน้าต่าง
▢ 窗帘 【 chuānɡlián 】 ผ้าม่าน
▢ 创造 【 chuànɡzào 】 สร้างสรรค์
▢ 传染 【 chuánrǎn 】 ติดต่อ(โรค)
▢ 传说 【 chuánshuō 】 นิทานพื้นเมืองที่เล่าต่อกันมานาน , ลือ ,เล่าลือ
▢ 传统 【 chuántǒnɡ 】 ประเพณีที่สืบทอดกันมานาน
▢ 出版 【 chūbǎn 】 จัดพิมพ์จำหน่าย
▢ 除非 【 chúfēi 】 นอกจาก…เท่านั้นเอง(...กึงจะ...ได้อย่างที่ว่า)
▢ 吹 【 chuī 】 (ลม)พัด , เป่า , คุยโว
▢ 初级 【 chūjí 】 เบื้องต้น
▢ 出口 【 chūkǒu 】 ทางออก ,ส่งออก
▢ 处理 【 chǔlǐ 】 จัดการ(เรี่องราวหรือบุคคล) , แก้(ปัญหา)
▢ 春 【 chūn 】 ฤดูใบไม้ผลิ
▢ 出色 【 chūsè 】 ยอดเยี่ยม , เด่นมาก
▢ 除夕 【 chúxī 】 วันสุดท้ายปีเก่า(ตามปฏิทินจันทรคติของจีน)
▢ 出席 【 chūxí 】 เข้าร่วมการประชุม
▢ 次 【 cì 】 ครั้ง
▢ 词典 【 cí diǎn 】 พจนานุกรม
▢ 词语 【 cí yǔ 】 ศัพท์และวลี
▢ 磁带 【 cídài 】 เทปเสียง , สายเทปบันทึกเสียง
▢ 刺激 【 cìjī 】 กระตุ้นหรือยั่วยุ , สะเทือนอารมณ์หรือจิตใจ
▢ 此外 【 cǐwài 】 นอกจากนี้แล้ว
▢ 次要 【 cìyào 】 อันดับรอง , ไม่สำคัญ
▢ 辞职 【 cízhí 】 ลาออก(จากงาน)
▢ 从 【 cónɡ 】 จาก... , ตั้งแต่...
▢ 从来 【 cónɡ lái 】 แต่ไหนแต่ไร
▢ 聪明 【 cōnɡ minɡ 】 ฉลาด
▢ 从而 【 cóng’ ér 】 ครั้นแล้วก็…
▢ 从此 【 cónɡcǐ 】 นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
▢ 匆忙 【 cōnɡmánɡ 】 รีบร้อน
▢ 从前 【 cónɡqián 】 แต่ก่อน
▢ 从事 【 cónɡshì 】 ทำงาน(ในด้านใดด้านหนึ่ง) ,ดำเนินการ(เกี่ยวกับ)
▢ 醋 【 cù 】 น้ำส้มสายชู
▢ 粗心 【 cū xīn 】 สะเพร่า , ประมาทเลินเล่อ
▢ 催 【 cuī 】 เร่ง , เร่างรัด
▢ 促进 【 cùjìn 】 ส่งเสริม , กระตุ้น
▢ 存 【 cún 】 เก็บสะสม , เก็บไว้ ,ฝาก(เงินเป็นต้น) , การดำรงอยู่ , หักแล้วคงเหลือ
▢ 存在 【 cúnzài 】 การดำรงอยู่ , ดำรงอยู่ , ยังมี...อยู่(ใน...)
▢ 错 【 cuò 】 ผิด , ความผิด
▢ 措施 【 cuòshī 】 มาตรการ
▢ 错误 【 cuòwù 】 ผิด , ความผิดพลาด
▢ 促使 【 cùshǐ 】 ทำให้เกิด , ก่อให้เกิด , กระตุ้น

D

▢ 大 【 dà 】 1 ใหญ่ กว้าง มาก โต ดังแรง มาก 2 ขนาด ความใหญ่เล็ก 3 ระดับเข้ม แก่ลึกซึ้ง รุนแรง เต็มที่ มากใหญ่ 4 เรียงลำดับเป็นคนแรก 5 ผู้ที่มีอายุมาก 6 สนทนา 7 หมายถึงเงินใหญ่
▢ 答案 【 dá àn 】 คำเฉลย , คำตอบ
▢ 打扮 【 dǎ bɑn 】 แต่งตัว , การแต่งตัว , ตกแต่ง
▢ 打电话 【 dǎ diàn huà 】 โทรศัพท์(ก.)
▢ 大概 【 dà ɡài 】 ประมาณ , อย่างคร่าวๆ , สภาพและเนื้อหาอย่างกว้างๆ(น.)ดูเหมือน(จะเป็น)... ,อาจจะ(เป็น...)
▢ 大家 【 dà jiā 】 ทุกคน
▢ 打篮球 【 dǎ lán qiú 】 เล่นบาสเก็ตบอล
▢ 打扰 【 dǎ rǎo 】 รบกวน
▢ 打扫 【 dǎ sǎo 】 ทำความสะอาด , เก็บกวด
▢ 大使馆 【 dà shǐ ɡuǎn 】 สถานทูต
▢ 打算 【 dǎ suɑn 】 วางแผน(จะ) , คิดจะ , ความคิดหรือแผนการเพื่ออนาคต
▢ 打印 【 dǎ yìn 】 ปริ๊น(print)
▢ 大约 【 dà yuē 】 ประมาณ... , ในคราว... ,อาจจะ
▢ 打折 【 dǎ zhé 】 ลดราคา
▢ 打针 【 dǎ zhēn 】 ฉีดยา
▢ 达到 【 dádào 】 ถึงระดับ , บรรลุถึง ...
▢ 大方 【 dàfɑnɡ 】 (อากัปกิริยา)สุภาพเรียบร้อย , วางตัวตามสบาย(ว.) , (แบบ , สีสันเป็นต้น)สุภาพไม่ฉูดฉาด , ใจกว้าง(ไม่คิดเล็กคิดน้อย)
▢ 打工 【 dǎɡōnɡ 】 รับจ้างทำงาน
▢ 带 【 dài 】 ถือ...ติดตัว , นำ(ทางเป็นต้น) , โอกาสฝาก(ทำให้) ,เขต(ของพื้นที่) , สิ่งที่เป็นสาย
▢ 戴 【 dài 】 สวมหรือใส่(ที่ศีรษะ , ที่ใบหน้า , ที่หน้าอก , ที่แขนเป็นต้น)
▢ 呆 【 dāi 】 (สมอง)ทึ่มหรือทื่อ ,งงงวย , ตะลึง , พักอยู่... , อยู่นิ่งเฉย
▢ 代表 【 dài biǎo 】 ผู้แทน ,ตัวแทน , เป็นตัวแทน... , เป็นสัญลักษณ์...
▢ 大夫 【 dài fu 】 หมอ ,นายแพทย์
▢ 代替 【 dài tì 】 เข้าแทนที่...
▢ 贷款 【 dàikuǎn 】 กู้เงิน , เงินกู้
▢ 待遇 【 dàiyù 】 สวัสดิการ , ค่าตอบแทน
▢ 打交道 【 dǎjiāodɑo 】 คบค้าสมาคม , ไปมาหาสู่กัน , อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
▢ 淡 【 dàn 】 จืด , จาง
▢ 蛋糕 【 dàn ɡāo 】 ขนมเค้ก(cake)
▢ 但是 【 dàn shì 】 แต่ว่า
▢ 担心 【 dān xīn 】 เป็นห่วง , กังวล
▢ 单纯 【 dānchún 】 (ความคิดเป็นต้น)เรียบๆง่ายๆ , ไม่สลับซับซ้อน , เอาแต่ , คำนึกถึงแต่
▢ 单调 【 dāndiào 】 ไม่มีสีสัน , (ความรู้สึก)เซ็ง , (สีเป็นอาท)จืดชืด
▢ 单独 【 dāndú 】 ลำพัง , เพียงคนเดียว
▢ 挡 【 dǎnɡ 】 ปิดกั้น , บดบัง
▢ 当 【 dānɡ 】 ทำหน้าที่เป็น... , รับตำแหน่งเป็น... , ควร(จะ...)
▢ 当地 【 dānɡ dì 】 ท้องถิ่นที่กล่าวถึง(นี้) , ในสถานที่เกิดเหตุ
▢ 当然 【 dānɡ rán 】 แน่นนอน(จะต้องเป็นเช่นนี้) ,ย่อมจะต้องเป็นอย่าง...อย่างแน่นอน
▢ 当时 【 dānɡ shí 】 ในเวลานั้น , ขณะนั้น
▢ 当代 【 dānɡdài 】 ยุคปัจจุบัน
▢ 担任 【 dānrèn 】 รับตำแหน่งเป็น... , รับหน้าที่เป็น…
▢ 单位 【 dānwèi 】 หน่วยงาน , หน่วยมาตรฐาน
▢ 耽误 【 dānwu 】 หน่วงเหนี่ยว(จนเสียงานเสียการไป) , เตะถ่วง(จนเสียงานไป)
▢ 胆小鬼 【 dǎnxiǎoɡuǐ 】 (คน)ขี้ขลาด
▢ 单元 【 dānyuán 】 (บทเรียน , บ้านเป็นต้น)เป็นตอนเดียวหรือเป็นหน่วยเดียว(โดยเฉพาะ)
▢ 到 【 dào 】 ถึง(สถานที่ , เวลา) , ไป(ที่...)
▢ 倒 【 dào 】 กลับหัวกลับหาง , สับกัน , ถอยหลัง , เทหรือริน
▢ 岛 【 dǎo 】 เกาะ(น.)
▢ 刀 【 dāo 】 มีด ,ดาบ
▢ 到处 【 dào chù 】 ทุกหนทุกแห่ง
▢ 到底 【 dào dǐ 】 (ตกลง)ในแท้ที่จริงนั้น(เป็นอย่างไร)(ว.) , ถึงอย่างไร(...ก็)(ว.) , ถึงปลายสุด , ถึงที่สุด
▢ 道歉 【 dào qiàn 】 ขอโทษ(ต่อ...)
▢ 导游 【 dǎo yóu 】 ไก๊ด์(guide) , มัคคุเทศก์
▢ 到达 【 dàodá 】 ไปถึง...
▢ 道德 【 dàodé 】 ศีลธรรม , จรรยาบรรณ
▢ 道理 【 dàolǐ 】 เหตุผล , หลักการ , กฎเกณฑ์
▢ 倒霉 【 dǎoméi 】 ซวย , โชคไม่ดี
▢ 导演 【 dǎoyǎn 】 ผู้กำกับการแสดง
▢ 导致 【 dǎozhì 】 ก่อให้เกิด(ผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นตามหลัง)
▢ 打喷嚏 【 dǎpēnti 】 จาม(ก.)
▢ 打听 【 dǎtinɡ 】 สืบข่าว ,สอบถาม
▢ 大象 【 dàxiàng 】 ช้าง
▢ 大型 【 dàxínɡ 】 ขนาดใหญ่
▢ 答应 【 dāyinɡ 】 รับปาก , ยินยอม , ขานรับ
▢ 打招呼 【 dǎzhāohu 】 ทักทาย
▢ 的 【 de 】 ...ของ...(ศัพท์เสริม ใช้ในโครงสร้างกลุ่มคำที่แสดงความเป็นเจ้าของ , จำกัดความหมายเป็นต้น)
▢ 得 【 de 】 ...ได้...(ศัพท์เสริม ใช้ในโครงสร้างกรรมของคำกิริยาหรือคำลักษณะระดับ เป็นต้น)
▢ 地 【 de 】 (ทำ...)อย่าง...(ศัพท์เสริม ใช้หน้าคำกิริยา แสดงถึงสภาพในการกระทำเป็นต้น)
▢ 得意 【 dé yì 】 ภาคภูมิใจ(ส่วนมากจะหมายถึงทางด้านโอหัง) ,กระหยิ่มยิ้มย่อง , หลงลม
▢ 得 【 děi 】 ต้องการ...(ถึงจะได้)
▢ 等(动) 【 děnɡ 】 รอคอย
▢ 等 【 děnɡ 】 ฯลฯ , เป็นต้น , ระดับชั้น
▢ 灯 【 dēnɡ 】 โคมไฟ , ตะเกียง
▢ 等待 【 děnɡdài 】 รอคอย , รอ , การรอคอย
▢ 等候 【 děnɡhòu 】 รอคอย
▢ 登记 【 dēnɡjì 】 บันทึก , จดทะเบียน
▢ 登机牌 【 dēnɡjīpái 】 บัตรขึ้นเครื่อง(boarding pass)
▢ 等于 【 děnɡyú 】 เท่ากับ...
▢ 递 【 dì 】 ส่งต่อ ,ยื่น(ให้)
▢ 底 【 dǐ 】 ก้น(ของบ่อน้ำเป็นต้น) , ท้อง(ทะเลเป็นต้น) , ปลาย(เดือน , ปี) , ต้นฉบับ
▢ 低 【 dī 】 ต่ำ
▢ 滴 【 dī 】 หยด
▢ 弟弟 【 dì di 】 น้องชาย
▢ 地方 【 dì fɑng 】 สถานที่ , ส่วนท้องถิ่น ,ท้องถิ่น
▢ 地球 【 dì qiú 】 (ลูก)โลก
▢ 地铁 【 dì tiě 】 รถไฟใต้ดิน
▢ 地图 【 dì tú 】 แผนที่
▢ 第一 【 dì yī 】 ที่หนึ่ง
▢ 地址 【 dì zhǐ 】 ที่อยู่
▢ 点 【 diǎn 】 (เวลา)โมง , สั่ง(อาหาร) , จุด , หยอด
▢ 电脑 【 diàn nǎo 】 คอมพิวเตอร์(computer)
▢ 电视 【 diàn shì 】 โทรทัศน์
▢ 电梯 【 diàn tī 】 ลิฟท์(lift)
▢ 电影 【 diàn yǐnɡ 】 ภาพยนตร์ , หนังภาพยนตร์
▢ 电子邮件 【 diàn zǐ yóu jiàn 】 อีเมลล์(E-mail)
▢ 电池 【 diànchí 】 แบตเตอรี่(battery)
▢ 电台 【 diàntái 】 สถานีวิทยุ
▢ 点头 【 diǎntóu 】 พยักหน้า
▢ 点心 【 diǎnxin 】 อาหารว่าง , ขนม
▢ 掉 【 diào 】 1.ร่วง ตก 2.ตกอยู่หลังล้าหลัง 3.ตกหล่น ตกหายไป 4.ลดลง ตก 5.สั่นไหว กระดิก 6.กลับ หันกลับ 7.สับ เปลี่ยน แลกเปลี่ยน 8.ใช้หลังคำกริยาบางคำแสดงว่า การกระทำนั้นๆ ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว
▢ 钓 【 diào 】 ตกเบ็ด
▢ 调查 【 diào chá 】 สำรวจ , ตรวจสอบ
▢ 地道 【 dìdɑo 】 (สำเนียงในการพูด , งานหรือคุณภาพวัสดุ)ได้มาตรฐาน , (ของ)เกิดจากถิ่นกำเนิดที่แท้จริง(ว.)
▢ 地理 【 dìlǐ 】 ภูมิประเทศ , ภูมิศาสตร์
▢ 顶 【 dǐnɡ 】 หัวหรือยอด(หมายถึงส่วนที่อยู่บนสุดบนร่างกายของคนเราหรือของสิ่งของ) , ใช้ศีรษะหรือเขาขวิด , ทวนหรือต้านไว้ , ใบ(ศัพท์บอกจำนวนหมวก) , หลัง(ศัพท์บอกจำนวนมุ้ง , เต๊นท์เป็นต้น)
▢ 丁 【 dīnɡ 】 ตำแหน่งที่สี่ในภาษาจีน
▢ 地区 【 dìqū 】 เขต , บริเวณหรือแถบ(ที่เป็นเขตกว้างๆ)
▢ 的确 【 díquè 】 (เป็นอย่าง...)จริงๆ
▢ 敌人 【 dírén 】 ข้าศึก , ศัตรู
▢ 地毯 【 dìtǎn 】 พรม
▢ 丢 【 diū 】 ทำหาย ,ทิ้ง , โยน
▢ 地位 【 dìwèi 】 ฐานะ(ในทางด้านสังคมเป็นต้น) ,จุด(ที่บุคคลหรือสิ่งของครอบครองอยู่)
▢ 地震 【 dìzhèn 】 แผ่นดินไหว
▢ 冻 【 dònɡ 】 แช่เย็น , แข็งตัวเป็นน้ำแข็ง ,หนาวจนเย็นเยือก(ว.)
▢ 洞 【 dònɡ 】 ถ้ำ , รู
▢ 懂 【 dǒnɡ 】 เข้าใจ , รู้
▢ 东 【 dōnɡ 】 (ทิศ)ตะวันออก
▢ 冬 【 dōnɡ 】 ฤดูหนาว
▢ 动物 【 dònɡ wù 】 สัตว์
▢ 东西 【 dōnɡ xi 】 สิ่งของ
▢ 动作 【 dònɡ zuò 】 จังหวะ(การเคลื่อนไหวของร่างกาย), ท่า(ในการขยับตัว)
▢ 动画片 【 dònɡhuàpiàn 】 ภาพยนตร์การ์ตูน(cartoon)
▢ 逗 【 dòu 】 ล่อ...ให้เล่น ,ยั่วให้หัวเราะ ,ตลก
▢ 都 【 dōu 】 ทั้งหมดหรือทั้งสิ้น(ว.) , ต่างก็ , ล้วน
▢ 豆腐 【 dòufu 】 เต้าหู้
▢ 读 【 dú 】 อ่าน(ออกเสียง) , ไปเรียน(หนังสือ)
▢ 堵车 【 dǔ chē 】 รถติด
▢ 肚子 【 dù zi 】 ท้อง , พุง
▢ 段 【 duàn 】 ระยะหรือช่วง(ศัพท์บอกจำนวนระยะเวลา , ระยะทาง) , ตอน(ศัพท์บอกจำนวนข้อความ , คำพูดเป็นต้น) , ท่อน(ศัพท์บอกจำนวนท่อนไม้เป็นต้น)
▢ 断 【 duàn 】 หัก , ขาด , ตัดให้ขาด , ตัดหรือระงับ(การส่งไฟ , น้ำเป็นต้น)
▢ 短 【 duǎn 】 สั้น
▢ 锻炼 【 duàn liàn 】 ออกกำลังกาย , ฝึกฝน(ทางด้านร่างกาย , ความกล้าเป็นต้น) , หล่อหลอม
▢ 短信 【 duǎnxìn 】 ข้อความสั้น(message)
▢ 度过 【 dùɡuò 】 ผ่าน(เวลา...)
▢ 堆 【 duī 】 กอง
▢ 对不起 【 duì bu qǐ 】 ขอโทษ
▢ 对话 【 duì huà 】 สนทนา , บทสนทนา
▢ 对面 【 duì miàn 】 ตรงข้าม ,ตรงหน้า
▢ 对(介) 【 duì(jiè) 】 (ปฏิบัติ)ต่อ , ...แก่...(บ.)
▢ 对(形) 【 duì(xínɡ) 】 ถูกต้อง
▢ 对比 【 duìbǐ 】 เปรียบเทียบ , อัตราสัดส่วน
▢ 对待 【 duìdài 】 ปฏิบัติต่อ , แสดงต่อ , การปฏิบัติต่อ , การแสดงต่อ
▢ 对方 【 duìfānɡ 】 ฝ่ายตรงข้าม
▢ 对手 【 duìshǒu 】 คู่ต่อสู้ , คู่แข่ง
▢ 对象 【 duìxiànɡ 】 คู่รัก , เป้าหมาย(ที่จะปฏิบัติต่อ)
▢ 对于 【 duìyú 】 สำหรับ... , เกี่ยวกับ... , ต่อ... ,
▢ 独立 【 dúlì 】 ด้วยตัวของตัวเอง , อิสรภาพ , เอกราช ,ยืนโดดเดี่ยว
▢ 顿 【 dùn 】 หยุดไปพักหนึ่ง , ศัพท์บอกจำนวนครั้ง (ในการทานอาหาร , การด่า , การเตือนเป็นต้น)
▢ 吨 【 dūn 】 ตัน(ton)
▢ 蹲 【 dūn 】 นั่งยองๆ
▢ 朵 【 duǒ 】 ดอก(ศัพท์บอกจำนวน ใช้กับดอกไม้ , เมฆ)
▢ 多 【 duō 】 เยอะ ,มาก
▢ 多么 【 duō me 】 ...อย่างยิ่ง(ว.)
▢ 多少 【 duō shɑo 】 1.เท่าไหร่ 2.มากน้อย 3.ไม่มากก็น้อย 4.ค่อนข้าง ออกจะ
▢ 躲藏 【 duǒcánɡ 】 หลบซ่อน
▢ 多亏 【 duōkuī 】 ดีที่(ว่า...ก็ยังชัวร์)
▢ 多余 【 duōyú 】 เหลือหรือเกินกว่าความจำเป็น(ว.)
▢ 独特 【 dútè 】 พิเศษจำเพาะ , เป็นของตัวเองโดยเฉพาะ(ว.)

E

▢ 饿 【 è 】 หิว
▢ 恶劣 【 èliè 】 (สภาพ , เหตุการณ์)เลวร้าย , (พฤติการณ์)ชั่วร้าย
▢ 而 【 ér 】 และ...อีก , แต่
▢ 二 【 èr 】 สอง
▢ 耳朵 【 ěr duo 】 ใบหู , หู
▢ 而且 【 ér qiě 】 อีกอย่าง , อีกทั้ง... , โดยเฉพาะอย่างยิ่ง(...อีกด้วย)
▢ 儿童 【 ér tónɡ 】 เด็กๆ
▢ 儿子 【 ér zi 】 ลูกชาย

F

▢ 发 【 fā 】 ส่งหรือมอบ(สินค้าเป็นต้น) , แจก(ของ) , ฟลุค(fluke)ร่ำรวย ,นัด(ศัพท์บอกจำนวนลูกกระสุน)
▢ 法律 【 fǎ lǜ 】 กฏหมาย
▢ 发烧 【 fā shāo 】 เป็นไข้ , ตัวร้อน
▢ 发生 【 fā shēnɡ 】 เกิด(เหตุการณ์ , ปัญหาเป็นต้น)
▢ 发现 【 fā xiàn 】 ค้นพบ , รู้สึกว่า... , ปรากฏ(ว่า...)
▢ 发展 【 fā zhǎn 】 พัฒนา , การพัฒนา
▢ 发表 【 fābiǎo 】 แถลง(ความคิดเห็น)ต่อสาธารณะ , ประกาศ(ความคิดเห็น)ต่อสาธารณะ , ตีพิมพ์(ในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นต้น)
▢ 发愁 【 fāchóu 】 เป็นทุกข์ , กลัดกลุ้ม
▢ 发达 【 fādá 】 เจริญรุ่งเรือง , เจริญดี , เจริญ
▢ 发抖 【 fādǒu 】 สั่นเทา
▢ 发挥 【 fāhuī 】 สำแดงความสามารถที่ซ่อนอยู่ ภายในออกมาอย่างเต็มที่ , แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเต็มที่
▢ 罚款 【 fákuǎn 】 ปรับเงิน , เงินที่ถูกปรับ
▢ 发明 【 fāmínɡ 】 คิดค้นประดิษฐ์ , สิ่งหรือวิธีการที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่
▢ 翻 【 fān 】 พลิก(หนังสือเป็นต้น) , คว่ำ , ค้น(สิ่งของในที่เก็บ) , แปล(ภาษา) , ปีน(เขา , กำแพงเป็นต้น)
▢ 反对 【 fǎn duì 】 คัดค้าน , ไม่เห็นด้วย
▢ 饭馆 【 fàn ɡuǎn 】 ร้านอาหาร
▢ 烦恼 【 fán nǎo 】 กลุ้มและรำคาญใจ
▢ 范围 【 fàn wéi 】 ขอบเขต ,ขอบข่าย
▢ 翻译 【 fān yì 】 แปล(ภาษา) ,นักแปล , ล่าม
▢ 反映 【 fǎn yìnɡ 】 สะท้อน(ถึงความจริงหรือแก่นแท้เป็นต้นของสรรพสิ่ง) , รายงาน(สถานการณ์ต่อเบื้องบนหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง) , ปรากฏการณ์ที่แสดงออกมา(ในการตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆ)
▢ 反而 【 fǎn’ér 】 แทนที่จะ...(แต่)กลับ...เสียด้วยซ้ำไป
▢ 反复 【 fǎnfù 】 ครั้งแล้วครั้งเล่า , กลับไปกลับมา(ว.)
▢ 放 【 fànɡ 】 วาง(ไว้) , ตั้ง(ไว้) , เลิก(เรียน) , ปล่อย , ทิ้งไว้ก่อน
▢ 方 【 fānɡ 】 เหลี่ยม ,ทิศทาง ,ด้านหรือฝ่าย
▢ 方便 【 fāng biàn 】 สะดวก
▢ 方法 【 fānɡ fǎ 】 วิธีการ
▢ 房间 【 fánɡ jiān 】 ห้อง
▢ 方面 【 fānɡ miàn 】 ด้าน , ฝ่าย
▢ 放弃 【 fànɡ qì 】 สละ(สิทธิ์เป็นต้น)
▢ 放暑假 【 fànɡ shǔjià 】 ปิดเทอมฤดูร้อน
▢ 访问 【 fǎnɡ wèn 】 เยี่ยมเยียน , การเยี่ยมเยียน
▢ 方向 【 fānɡ xiànɡ 】 ทิศทาง
▢ 放心 【 fànɡ xīn 】 วางใจ , หมดห่วง , ไม่ห่วง
▢ 访碍 【 fǎnɡ’ài 】 ขัดขวาง , กีดขวาง
▢ 方案 【 fāng’àn 】 แบบแผน , แบบแผน
▢ 房东 【 fánɡdōnɡ 】 เจ้าของบ้านเช่า , ผู้ให้เช่าบ้าน
▢ 仿佛 【 fǎnɡfú 】 คล้ายกับ... ,เหมือนกับ... , เสมือนเป็น...
▢ 方式 【 fānɡshì 】 รูปแบบ , แบบ
▢ 放松 【 fànɡsōnɡ 】 ลดหย่อน , คลาย
▢ 繁荣 【 fánrónɡ 】 (เศรษฐกิจ)เจริญรุ่งเรือง , ทำให้เจริญรุ่งเรือง(ก.)
▢ 凡是 【 fánshì 】 ...เท่าที่มีอยู่ทั้งหมด , ทุกอย่างที่...
▢ 反应 【 fǎnyìnɡ 】 ปฏิกิริยา , (การ)ตอบสนอง , (การ)ขานรับ
▢ 反正 【 fǎnzhènɡ 】 ถึงอย่างไร(ก็จะเป็นอย่าง...อยู่ดีนั่นแหละ) , ยังไงๆ(...ก็...อยู่ดีนั่นแหละ)
▢ 发票 【 fāpiào 】 ใบเสร็จ , บิลล์(bill)
▢ 发言 【 fāyán 】 แถลงความคิดเห็นในที่ประชุม , ข้อคิดเห็นที่แถลง(ในที่ประชม)
▢ 法院 【 fǎyuàn 】 ศาล
▢ 肺 【 fèi 】 ปอด
▢ 非 【 fēi 】 ไม่ใช่...(ว.) , ถ้าไม่...เป็นไม่ได้(ว.)
▢ 非常 【 fēi chánɡ 】 อย่างยิ่ง , เหลือเกิน , ไม่ธรรมดา , เป็นพิเศษ , ไม่ปกติ
▢ 飞机 【 fēi jī 】 เครื่องบิน
▢ 废话 【 fèihuà 】 พูดเหลวไหล , คำพูดที่ไร้สาระ
▢ 费用 【 fèiyonɡ 】 ค่าใช้จ่าย
▢ 肥皂 【 féizào 】 สบู่
▢ 份 【 fèn 】 ฉบับ(ศัพท์บอกจำนวนหนังสือพิมพ์เป็นต้น ) , ชุด(ศัพท์บอกจำนวนของขวัญ , หนังสือสัญญาเป็นต้น) , ส่วนหนึ่ง
▢ 分 【 fēn 】 นาที , เฟิน(หน่วยเงินตราของจีนเท่ากับ 0.01 หยวน) , แต้มหรือคะแนน , แบ่ง ,แยก , แจก
▢ …分之… 【 fēn zhī 】 เศษ...ส่วน... ,...ใน(สัดส่วน)...
▢ 分钟 【 fēn zhōnɡ 】 นาที
▢ 分别 【 fēnbié 】 (การ)จากกัน ,ต่างก็แยกกัน(ทำ) , แยก(ในลักษณะไม่เหมือนกัน) , แยก(ในลักษณะแบ่งงานกันทำ)
▢ 分布 【 fēnbù 】 กระจาย(ในเขตหนึ่งๆ)
▢ 奋斗 【 fèndòu 】 ต่อสู้(เพื่อชีวิต , เพื่ออุดมการณ์)
▢ 纷纷 【 fēnfēn 】 (ผู้คนหรือสรรพสิ่งจำนวนมาก)...อย่างต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่า , (พูดกัน)เซิงแซ่ , (ของร่วงหรือปลิว)ว่อนพรู
▢ 丰富 【 fēnɡ fù 】 อุดมสมบูรณ์
▢ 风景 【 fēnɡ jǐnɡ 】 ทัศนียภาพ , ทิวทัศน์ , วิว (view)
▢ 讽刺 【 fěnɡcì 】 ประชด , เสียดสี , เยาะเย้ย , ถากถาง
▢ 风格 【 fēnɡɡé 】 ท่วงทีหรือท่วงทำนอง(ทางด้านศิลปะ , ความคิด , ประพฤติ) ,สไตล์(style)
▢ 疯狂 【 fēnɡkuánɡ 】 บ้าระห่ำ
▢ 风俗 【 fēnɡsú 】 ประเพณี
▢ 风险 【 fēnɡxiǎn 】 ความเสี่ยง
▢ 愤怒 【 fènnù 】 โกรธแค้น , คุมแค้น
▢ 分配 【 fēnpèi 】 จัดสรร ,แบ่งสรร
▢ 分析 【 fēnxī 】 วิเคราะห์
▢ 否则 【 fǒu zé 】 ถ้าไม่อย่างนั้น
▢ 否定 【 fǒudìnɡ 】 ปฏิเสธ(ตรงข้ามกับยืนยัน) , การวินิจฉัยที่กลับกัน
▢ 否认 【 fǒurèn 】 ปฏิเสธ(ไม่ยอมรับ)
▢ 扶 【 fú 】 ประคอง , พยุง
▢ 幅 【 fú 】 แผ่นหรือผืน(ศัพท์บอกจำนวนภาพวาด , ภาพปัก)
▢ 富 【 fù 】 ร่ำรวย , มีเงินมีทอง
▢ 符合 【 fú hé 】 (จำนวน , ลักษณะ)ตรงกันหรือตรงกับ... , สอดคล้องกันหรือสอดคล้องกับ...
▢ 附近 【 fù jìn 】 แถวนี้ , ระแวกนี้ , บริเวณนี้ ,แถวๆ... , ใกล้ๆ... , ละแวก... , บริเวณ...
▢ 父亲 【 fù qīn 】 บิดา
▢ 服务员 【 fú wù yuán 】 พนักงานบริการ
▢ 复习 【 fù xí 】 ทบทวน
▢ 复印 【 fù yìn 】 ถ่าย(เอกสาร)
▢ 复杂 【 fù zá 】 ซับซ้อน , สับสน
▢ 负责 【 fù zé 】 รับผิดชอบ
▢ 服从 【 fúcónɡ 】 ปฏิบัติตาม(คำสั่ง) , ยอมอยู่ใต้ , เชื่อฟัง
▢ 辅导 【 fǔdǎo 】 ติว , ติวเตอร์(tutor) , ผู้ที่รับผิดชอบช่วยเหลือและแนะนำการศึกษา
▢ 付款 【 fùkuǎn 】 ชำระเงิน , จ่ายเงิน
▢ 妇女 【 fùnǚ 】 สตรี
▢ 复制 【 fùzhì 】 ก๊อปปี้(copy)
▢ 服装 【 fúzhuānɡ 】 เสื้อผ้าอาภรณ์ , เครื่องแบบ

G

▢ 盖 【 ɡài 】 ฝาปิด , ปิด , ประทับ(ตรา)
▢ 改变 【 ɡǎi biàn 】 เปลี่ยนแปลง ,การเปลี่ยนแปลง
▢ 改革 【 ɡǎiɡé 】 ปฏิรูป , ปรับปรุงใหม่การปฏิรูป , การปรับปรุงใหม่
▢ 改进 【 ɡǎijìn 】 ปรับปรุงใหม่
▢ 概括 【 ɡàikuò 】 สรุปรวบยอด
▢ 概念 【 ɡàiniàn 】 แนวความคิด(ที่เข้าใจความหมายของสรรพสิ่ง)
▢ 改善 【 ɡǎishàn 】 ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีขึ้น
▢ 改正 【 ɡǎizhènɡ 】 แก้ให้ถูกต้อง
▢ 干 【 ɡàn 】 ทำ , ลำต้น(ของพืช)
▢ 敢 【 ɡǎn 】 กล้า
▢ 干杯 【 ɡān bēi 】 (ดื่มสุราเป็นต้น)หมดแก้ว
▢ 感动 【 ɡǎn dònɡ 】 รู้สึกตื้นตันใจ , ซาบซึ้ง , ทำให้เกิดค่ความตื้นตันใจ , ทำให้ซาบซึ้ง
▢ 干净 【 ɡān jìnɡ 】 สะอาด
▢ 感觉 【 ɡǎn jué 】 ความรู้สึก , รู้สึกว่า...
▢ 感冒 【 ɡǎn mào 】 เป็นหวัด , ไข้หวัด
▢ 感情 【 ɡǎn qínɡ 】 อารมณ์ , ไมตรีจิตมิตรภาพ
▢ 感谢 【 ɡǎn xiè 】 ขอบคุณ
▢ 干燥 【 gān zào 】 แห้งแล้ง
▢ 干脆 【 ɡāncuì 】 (การพูด , การกระทำเป็นต้น)ตรงไปตรงมา
▢ 刚才 【 ɡānɡ cái 】 เมื่อสักครู่นี้
▢ 刚刚 【 ɡānɡ ɡānɡ 】 เพิ่งจะ , พอจะ...(เท่านั้น)
▢ 钢铁 【 ɡānɡtiě 】 เหล็กกล้าและเหล็ก
▢ 干活儿 【 ɡànhuór 】 ทำงาน(ภาษาพูด)
▢ 感激 【 ɡǎnjī 】 ซาบซึ้งใจ
▢ 赶紧 【 ɡǎnjǐn 】 รีบ
▢ 赶快 【 ɡǎnkuài 】 รีบ
▢ 感受 【 ɡǎnshòu 】 ความรู้สึก , สัมผัส(ชีวิตเป็นต้น)
▢ 感想 【 ɡǎnxiǎnɡ 】 ความรู้สึก(ที่เกิดตอบสนองต่อสิ่งภายนอก) ,ความประทับใจ
▢ 搞 【 ɡǎo 】 (ภาษาพูด)
▢ 高 【 ɡāo 】 สูง
▢ 高级 【 ɡāo jí 】 ชั้นสูง ,ระดับสูง
▢ 告诉 【 ɡào su 】 บอกให้รู้ , บอกให้ทราบ , บอก...
▢ 高兴 【 ɡāo xìng 】 ดีใจ
▢ 告别 【 ɡàobié 】 ขอลา(กลับ) , ขอแยกตัว(ส่วนมากจะมีการทักทายหรือพูดกันก่อน) , อำลา(เพื่อที่จะเดินทาง)
▢ 高档 【 ɡāodànɡ 】 ชั้นสูง , (ผลิตภัณฑ์)เกรดสูง
▢ 高速公路 【 ɡāosùɡōnglù 】 ทางด่วน
▢ 各 【 ɡè 】 ทุกๆ , แต่ละ
▢ 个 【 ɡè 】 อัน(ศัพท์บอกจำนวนที่ใช้ได้กว้างขวางที่สุดในภาษาจีน ซึ่งสามารถใช้ได้กับคนหรือสรรพสิ่งต่างๆ ยกเว้นสิ่งที่มีลักษณะยาวแล้วเล็กด้วยหรือสิ่งที่แผ่ออกไปเป็นแผ่นได้)
▢ 个子 【 ɡè zi 】 รูปร่างหรือตัว
▢ 哥哥 【 ɡē ɡe 】 พี่ชาย
▢ 隔壁 【 ɡébì 】 ข้างบ้าน
▢ 个别 【 ɡèbié 】 เพียง(คน)เดียว , อันเดียวใน... , ส่วนน้อย ,น้อยมากเฉพาะคนหรือเฉพาะบางกรณี
▢ 胳膊 【 ɡēbo 】 แขน
▢ 给 【 ɡěi 】 ให้ , มอบให้ , (กระทำ)ต่อ... , ถูก...(กระทำ)
▢ 革命 【 ɡémìnɡ 】 ปฏิวัติ
▢ 跟 【 ɡēn 】 และ , กับ , ตาม(หลัง)
▢ 根 【 ɡēn 】 ราก , ท่อน ,ท่อหรือเป็นต้น (ศัพท์บอกจำนวนใช้กับสิ่งของที่มีลักษณะยาว)
▢ 根据 【 ɡēn jù 】 ตาม(หลักฐานเป็นต้น)
▢ 根本 【 ɡēnběn 】 มูลฐาน , พื้นฐาน , โดยเส้นเชิง , อย่างแท้จริง , ไม่เคย...เลย(ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา)(ว.)
▢ 更 【 ɡènɡ 】 ...ยิ่งขึ้น
▢ 更加 【 gèngjiā 】 ยิ่งขึ้น
▢ 个人 【 ɡèrén 】 ส่วนตัว(ตรงข้ามกับส่วมรวม) , คำที่ใช้เรียกตัวเอง(ข้าพเจ้าเป็นต้น)
▢ 格外 【 ɡéwài 】 ...เป็นพิเศษ
▢ 个性 【 ɡèxìnɡ 】 บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว , อุปนิสัย
▢ 各自 【 ɡèzì 】 ต่างคนต่าง
▢ 鸽子 【 ɡēzi 】 นกพิราบ
▢ 公共汽车 【 ɡōnɡ ɡònɡ qì chē 】 รถยนต์สาธารณะ , รถเมล์หรือรถประจำทาง
▢ 公斤 【 ɡōng jīn 】 กิโลกรัม(kg)
▢ 工具 【 ɡōnɡ jù 】 เครื่องมือ
▢ 公里 【 ɡōnɡ lǐ 】 กิโลเมตร(km)
▢ 公司 【 ɡōnɡ sī 】 บริษัท
▢ 共同 【 ɡònɡ tónɡ 】 ร่วมกัน , (ที่)เหมือนกัน , ร่วมกันทำ , พร้อมใจกันทำ
▢ 公园 【 ɡōnɡ yuán 】 สวนสาธารณะ
▢ 工资 【 ɡōnɡ zī 】 เงินเดือน
▢ 工作 【 ɡōnɡ zuò 】 งาน ,ทำงาน
▢ 公布 【 ɡōnɡbù 】 ประกาศ
▢ 工厂 【 ɡōnɡchǎnɡ 】 โรงงาน
▢ 工程师 【 ɡōnɡchénɡshīวิศวกร , นายช่างโยธา 】
▢ 功夫 【 ɡōnɡfu 】 กังฟู(kung fu) , เวลา(ที่ต้องใช้ไป) , เวลาว่าง , ในเวลาที่... , ความสามารถหรือฝีมือ
▢ 公开 【 ɡōnɡkāi 】 เปิดเผย , อย่างเปิดเผย
▢ 功能 【 ɡōnɡnénɡ 】 สมรรถนะ , ประสิทธิภาพ
▢ 公平 【 ɡōnɡpínɡ 】 ยุติธรรม , เที่ยงธรรม
▢ 工人 【 ɡōnɡrén 】 กรรมกร , คนงาน
▢ 贡献 【 ɡònɡxiàn 】 คุณูปการ , คุณงามความดี , อุทิศ
▢ 工业 【 ɡōnɡyè 】 อุตสาหกรรม
▢ 公寓 【 ɡōnɡyù 】 อาคารชุดห้องชุด ,คอนโด(condo) ,อพาร์ทเมนท์(apartment) ,แฟลต(flat) , หอพัก
▢ 公元 【 ɡōnɡyuán 】 คริสต์ศักราช
▢ 公主 【 ɡōnɡzhǔ 】 เจ้าหญิง
▢ 够 【 ɡòu 】 พอ
▢ 狗 【 ɡǒu 】 หมา
▢ 购物 【 ɡòu wù 】 ซื้อของ
▢ 构成 【 ɡòuchénɡ 】 ประกอบเป็น... , ส่วนประกอบ
▢ 沟通 【 ɡōutōnɡ 】 เชื่อมสัมพันธ์ , สมคบ , คบคิด
▢ 估计 【 ɡū jì 】 ประเมิน ,ประมาณ
▢ 鼓励 【 ɡǔ lì 】 ส่งเสริม ,ปลุกเร้าใจ , ให้กำลังใจ
▢ 故意 【 ɡù yì 】 เจตนา
▢ 孤单 【 ɡū dān 】 โดดเดี่ยว ,เดียวดาย
▢ 顾客 【 ɡù kè 】 ลูกค้า
▢ 故事 【 ɡù shi 】 นิทาน,เรื่องราว
▢ 鼓掌 【 ɡǔ zhǎnɡ 】 ปรบมือ , ตบมือ
▢ 挂 【 ɡuà 】 แขวน ,วาง(หู)โทรศัพท์ , พวง(ศัพท์บอกจำนวน)
▢ 刮风 【 ɡuā fēnɡ 】 ลมพัด
▢ 挂号 【 ɡuàhào 】 ลงทะเบียน(เวลาไปรักษาโรคที่โรงพยาบาลเป็นต้น) ,ลงทะเทียน(ส่งจดหมายผ่านทางไปรษณีย์)
▢ 乖 【 ɡuāi 】 (เด็กๆ)ไม่ดื้อเชื่อฟัง , ว่านอนสอนง่าย , (หลังผ่านบทเรียนมาแล้ว)เฉลียวฉลาดขึ้น
▢ 怪不得 【 ɡuàibude 】 มิน่า
▢ 拐弯 【 ɡuǎiwān 】 เลี้ยวโค้งหรือหักโค้ง , มุมโค้งหรือหัวโค้ง , (เวลาคุยกัน)วนไปวนมา
▢ 关 【 ɡuān 】 ปิด , ขัง , ด่าน
▢ 官 【 ɡuān 】 ขุนนาง,ข้าราชการ ,ทางราชการ
▢ 关键 【 ɡuān jiàn 】 จุดสำคัญ , จุดเป็นจุดตาย
▢ 管理 【 ɡuǎn lǐ 】 บริหาร ,ควบคุม
▢ 关系 【 ɡuān xì 】 ความสัมพันธ์ , ความเกี่ยวข้อง , มีความสำคัญ , มีผลกระทบมาก
▢ 关心 【 ɡuān xīn 】 เป็นห่วง , ให้ความสนใจ
▢ 关于 【 ɡuān yú 】 เกี่ยวกับ...
▢ 观众 【 ɡuān zhònɡ 】 ผู้ชม
▢ 关闭 【 ɡuānbì 】 ปิด , เลิกกิจการ , ปิดกิจการ
▢ 观察 【 ɡuānchá 】 สังเกต , สังเกตการณ์
▢ 观点 【 ɡuāndiǎn 】 ทัศนะ(ที่สังเกตสรรพสิ่ง) , ความคิดเห็น
▢ 逛 【 ɡuànɡ 】 เดินเที่ยว
▢ 光 【 ɡuānɡ 】 เพียงแค่... , หมดเกลี้ยง , แสง ,สว่าง , เกลี้ยงเกลา
▢ 广播 【 ɡuǎnɡ bō 】 วิทยุกระจายเสียง
▢ 广告 【 ɡuǎnɡ ɡào 】 โฆษณา
▢ 广场 【 ɡuǎnɡchǎnɡ 】 สนามกว้าง , ลานกว้าง
▢ 广大 【 ɡuǎnɡdà 】 (พื้นที่ )กว้างขวาง , (ขอบเขต , ขนาด)กว้างไกลหรือขนานใหญ่ , (จำนวนผู้คน)มากมาย
▢ 广泛 【 ɡuǎnɡfàn 】 (เกี่ยวโยง)กว้างขวาง , ขอบเขตกว้างใหญ่ , แพร่หลาย
▢ 光滑 【 ɡuānɡhuá 】 เกลี้ยงเกลา , เป็นมันขลับ , (ผิว)เรียบลื่น , เรียบเนียน
▢ 光临 【 ɡuānɡlín 】 (ยินดีที่)มาถึง(สิ่งเป็นศัพท์ที่แสดงความเคารพเมื่อมีแขกมา)
▢ 光明 【 ɡuānɡmínɡ 】 สว่างไสว , (อนาคต)สดใสสว่างไสว , แสงอันสว่าง , (จิตใจที่)เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และเปิดเผย
▢ 光盘 【 ɡuānɡpán 】 แผ่นซีตี , แผ่นวีซีดี , แผ่นดีวีดี
▢ 光荣 【 ɡuānɡrónɡ 】 เกียรติยศ , เกียรติภูมิ
▢ 关怀 【 ɡuānhuái 】 ให้ความสนใจ ,ให้ความเป็นห่วง , ความเป็นห่วง
▢ 冠军 【 ɡuànjūn 】 ชนะเลิศ , แชมเปี้ยน(champions)
▢ 观念 【 ɡuānniàn 】 แนวความคิด , มโนทรรศน์
▢ 罐头 【 ɡuàntou 】 อาหารเครื่องกระป๋อง , กระป๋อง(ศัพท์บอกจำนวน)
▢ 管子 【 ɡuǎnzi 】 ท่อ(น.) , หลอด
▢ 古代 【 ɡǔdài 】 สมัยโบราณ
▢ 古典 【 ɡǔdiǎn 】 คลาสสิค(classic)
▢ 固定 【 ɡùdìnɡ 】 คงที่ , แน่นอน , ทำให้คงที่ , ทำให้แน่นอน
▢ 姑姑 【 ɡūɡu 】 ป้า , อาหญิง
▢ 贵 【 ɡuì 】 แพง ,มีคุณค่าสูง
▢ 规定 【 ɡuī dìnɡ 】 กำหนด , ข้อกำหนด
▢ 规矩 【 ɡuīju 】 ประเพณีที่ยึดถือกันมา , ข้อบังคับประพฤติตัวถูกทำนองคลองธรรม
▢ 规律 【 ɡuīlǜ 】 กฏเกณฑ์
▢ 规模 【 ɡuīmó 】 ขนาด , ขอบข่าย(ของกิจการ , การเคลื่อนไหวเป็นต้น)
▢ 柜台 【 ɡuìtái 】 เคาน์เตอร์ (counter) , ตู้สินค้า
▢ 规则 【 ɡuīzé 】 กฎ , ระเบียบ , ข้อบังคับ ,
▢ 古老 【 ɡǔlǎo 】 เก่าแก่มีประวัติมายาวนาน
▢ 滚 【 ɡǔn 】 กลิ้ง , ไปให้พ้น , (น้ำ)เดือด
▢ 姑娘 【 ɡūniɑnɡ 】 หญิงสาว , ลูกสาว(ภาษาพูด)
▢ 锅 【 ɡuō 】 หม้อ , กระทะ
▢ 过程 【 ɡuò chénɡ 】 ขั้นตอน(ในการดำเนินการ , การพัฒนาเป็นต้น)
▢ 国际 【 ɡuó jì 】 ระหว่างประเทศ ,นานาชาติ ,สากล
▢ 国家 【 ɡuó jiā 】 ประเทศ
▢ 过去 【 ɡuò qù 】 ในอดีต , แต่ก่อน , เดินหรือวิ่งผ่านข้ามไป
▢ 果然 【 ɡuǒ rán 】 จริงๆ(เป็นดังที่พูดเอาไว้)(ว.)
▢ 果汁 【 ɡuǒ zhī 】 น้ำผลไม้
▢ 过(动) 【 ɡuò(dònɡ) 】 ข้าม ,ผ่าน
▢ 过(助) 【 ɡuo(zhù) 】 เคย
▢ 过分 【 ɡuòfèn 】 เกินไป , เลยเถิด
▢ 国籍 【 ɡuójí 】 สัญชาติ
▢ 过敏 【 ɡuòmǐn 】 ภูมิแพ้
▢ 过期 【 ɡuòqī 】 เกินเวลากำหนด
▢ 国庆节 【 Guóqìnɡjié 】 วันชาติ
▢ 果实 【 ɡuǒshí 】 ผล(ของผลไม้) , ผลพวง(ในการผลิตที่ต้องใช้แรงงานเป็นต้น)
▢ 股票 【 ɡǔpiào 】 ใบหุ้น
▢ 固体 【 ɡùtǐ 】 ของแข็ง
▢ 骨头 【 ɡǔtou 】 กระดูก
▢ 鼓舞 【 ɡǔwǔ 】 ปลุกเร้าใจ , ตื่นเต้นเร้าใจ , ฮึกเหิม
▢ 雇佣 【 ɡùyōnɡ 】 ว่าจ้าง

H

▢ 哈 【 hā 】 ฮ่าๆ(ศัพท์เลียนเสียงเวลาหัวเราะ) , ฮ้า(อ.แสดงถึงการประหลาดใจ , พอใจ , อิ่มอกอิ่มใจ)
▢ 还 【 hái 】 ยัง , ยังคง(…อีก)
▢ 害怕 【 hài pà 】 กลัว , เกรงกลัว , หวาดกลัว
▢ 还是 【 hái shì 】 หรือว่า…(ใช้ในประโยคคำถาม) , ยังเป็น…อยู่เหมือนเดิม
▢ 害羞 【 hài xiū 】 อาย , เขิน
▢ 海洋 【 hǎi yánɡ 】 มหาสมุทร
▢ 孩子 【 hái zi 】 เด็กๆ , ลูก
▢ 海关 【 hǎiɡuān 】 ด่านศุลกากร
▢ 海鲜 【 hǎixiān 】 อาหารทะเล
▢ 汗 【 hàn 】 เหงื่อ
▢ 喊 【 hǎn 】 ร้องเรียก , ตะโกน , เรียก(คน)
▢ 寒假 【 hán jià 】 ปิดเทอมหน้าหนาว
▢ 汉语 【 hàn yǔ 】 ภาษาจีน
▢ 航班 【 hánɡ bān 】 เที่ยวบิน
▢ 行业 【 hánɡyè 】 อาชีพ , วิชาชีพ
▢ 号 【 hào 】 วันที่… , อันดับที่หรือหมายเลขที่… , เบอร์หรือขนาด , สมญานาม(ของคนจีนสมัยก่อน)
▢ 好 【 hǎo 】 ดี
▢ 好吃 【 hǎo chī 】 อร่อย
▢ 好处 【 hǎo chu 】 ผลดี , ประโยชน์ , ส่วนดี
▢ 号码 【 hào mǎ 】 หมายเลข , ขนาด
▢ 好像 【 hǎo xiànɡ 】 คล้ายกับ… , ดูเหมือน… , ประดุจ
▢ 豪华 【 háohuá 】 หรูหรา ,ฟุ่มเฟือย ,โอ่อ่า , โอ่โถง
▢ 好奇 【 hàoqí 】 อยากรู้อยากเห็น , ประหลาดใจ
▢ 和 【 hé 】 กับ , และ
▢ 河 【 hé 】 แม่น้ำ , คลอง
▢ 喝 【 hē 】 ดื่ม
▢ 合格 【 hé ɡé 】 ได้มาตราฐาน , มีคุณสมบัติเพียงพอ
▢ 合适 【 hé shì 】 เหมาะสม
▢ 盒子 【 hé zi 】 กล่อง , ตลับ
▢ 何必 【 hébì 】 (ในเมื่อ...ก็)ไม่จำเป็นต้อง(ใช้น้ำเสียงย้อนถาม), มีความจำเป็นอะไรถึงต้อง.....
▢ 合法 【 héfǎ 】 ชอบด้วยกฎหมาย ,
▢ 黑 【 hēi 】 ดำ , มืด
▢ 黑板 【 hēi bǎn 】 กระดานดำ
▢ 何况 【 hékuànɡ 】 มิหนำซ้ำถูกต้องตามกฎหมาย
▢ 合理 【 hélǐ 】 ชอบธรรม , ชอบด้วยเหตุผล
▢ 恨 【 hèn 】 แค้น , เกลียดชัง , คับแค้นใจ
▢ 很 【 hěn 】 มาก(ว. แสดงถึงอยู่ระดับสูง))
▢ 横 【 hénɡ 】 แนวนอน , ด้านขวาง
▢ 和平 【 hépínɡ 】 สันติ , สันติภาพ , สงบศึก
▢ 合同 【 hétonɡ 】 สัญญา
▢ 核心 【 héxīn 】 หัวใจสำคัญ , จุดศูนย์กลาง , แกนกลาง , แกนนำ
▢ 合影 【 héyǐnɡ 】 ถ่ายภาพร่วมกัน , รูปหมู่
▢ 合作 【 hézuò 】 ร่วมมือกัน
▢ 红 【 hónɡ 】 แดง
▢ 厚 【 hòu 】 หนา
▢ 后悔 【 hòu huǐ 】 เสียใจภายหลัง
▢ 后来 【 hòu lái 】 ต่อมา
▢ 后面 【 hòu miàn 】 ด้านหลัง , ข้างหลัง
▢ 猴子 【 hóu zi 】 ลิง
▢ 后果 【 hòuɡuǒ 】 ผลอันเกิดขึ้น(ส่วนมากจะหมายถึงในด้านที่เลวร้าย)
▢ 壶 【 hú 】 กา(น.)
▢ 忽然 【 hū rán 】 ฉับพลันนั้น
▢ 护士 【 hù shi 】 พยาบาล
▢ 互相 【 hù xiānɡ 】 ซึ่งกันและกัน
▢ 护照 【 hù zhào 】 หนังสือเดินทาง(passport)
▢ 画 【 huà 】 วาด , ขีด , ภาพวาด
▢ 花(名) 【 huā 】 ดอกไม้
▢ 花园 【 huā yuán 】 สวนดอกไม้
▢ 花(动) 【 huā(dòng) 】 ใช้(เงิน , เวลาเป็นต้น) , จ่าย(เงิน) , สิ้นเปลือง
▢ 滑冰 【 huábīnɡ 】 เล่นสเก็ต
▢ 划船 【 huáchuán 】 พายเรือ
▢ 坏 【 huài 】 พังหรือเน่าเสีย , เลวหรือชั่วร้าย , แย่หรือย่ำแย่
▢ 怀疑 【 huái yí 】 สงสัย
▢ 怀念 【 huáiniàn 】 รำลึกถึง , คิดถึง
▢ 还 【 huán 】 คืน , ส่งคืน , กลับ(คืน)
▢ 换 【 huàn 】 แลก , แลกเปลี่ยน , สับเปลี่ยน
▢ 环境 【 huán jìnɡ 】 สิ่งแวดล้อม
▢ 欢迎 【 huān yínɡ 】 ต้อนรับด้วยความยินดี , ยินดี
▢ 黄 【 huánɡ 】 (สี)เหลือง
▢ 皇帝 【 huánɡdì 】 กษัตริย์ , ราชา , จักรพรรดิ
▢ 黄瓜 【 huánɡɡuā 】 แตงกวา
▢ 皇后 【 huánɡhòu 】 ราชินี , จักรพรรดินี
▢ 黄金 【 huánɡjīn 】 ทองคำ
▢ 慌张 【 huānɡzhānɡ 】 ลุกลี้ลุกลน , ลนลาน
▢ 缓解 【 huǎnjiě 】 คลี่คลายลง , ผ่อนคลายลง , ทำให้คลี่คลายลงหรือผ่อนคลายลง
▢ 幻想 【 huànxiǎnɡ 】 เพ้อฝัน , ฝันหวาน , ความเพ้อฝัน , จินตนาการ
▢ 花生 【 huāshēnɡ 】 ถั่งลิสง
▢ 话题 【 huàtí 】 หัวข้อสนทนา , ประเด็นสนทนา
▢ 化学 【 huàxué 】 (วิชา)เคมี
▢ 华裔 【 huáyì 】 คนเชื้อสายจีน
▢ 蝴蝶 【 húdié 】 ผีเสื้อ
▢ 回 【 huí 】 กลับ , หันกลับ , ตอบ(กลับ)เที่ยว(ศัพท์บอกจำนวนครั้ง)
▢ 会 【 huì 】 (ทำสิ่งใด้สิ่งหนึ่ง)เป็น , จะ(แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นจริง) , งาน(ประชุม) , ชำนาญ
▢ 挥 【 huī 】 โบก(มือ) , ควง(มีด) , กวัดแกว่าง
▢ 灰 【 huī 】 ขี้เถ้า , ฝุ่นละออง , (สี)เทา
▢ 回答 【 huí dá 】 ตอบ(คำถาม)
▢ 回忆 【 huí yì 】 ความทรงจำ , รำลึกถึง , หวนคิดถึง
▢ 会议 【 huì yì 】 งานประชุม
▢ 灰尘 【 huīchén 】 ฝุ่นละออง , ละอองธุลี
▢ 恢复 【 huīfù 】 ฟื้นคืน , คืน(สภาพเดิม)
▢ 汇率 【 huìlǜ 】 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
▢ 灰心 【 huīxīn 】 ท้อใจ , ท้อแท้ , หมดกำลังใจ
▢ 婚礼 【 hūnlǐ 】 พิธีสมรส , พีธีแต่งงาน
▢ 婚姻 【 hūnyīn 】 การสมรส
▢ 火 【 huǒ 】 ไฟ
▢ 火车站 【 huǒ chē zhàn 】 สถานีรถไฟ
▢ 活动 【 huó dònɡ 】 กิจกรรม ,(สิ่งของ)เคลื่อนไหว , (คน)ยืดเส้นยืดสาย , เจรจาหาช่องทางให้
▢ 活泼 【 huó pō 】 ร่าเริง , มีชีวิตชีวา , ปราดเปรียว
▢ 或者 【 huò zhě 】 อาจจะ... , หรือไม่ก็...
▢ 伙伴 【 huǒbàn 】 พรรคพวก ,เพื่อนกัน , ผู้ที่ร่วมงานกัน
▢ 火柴 【 huǒchái 】 ไม้ขีดไฟ
▢ 活跃 【 huóyuè 】 กระฉับกระเฉง , โลดแล่น , ทำให้คึกคัก , ทำให้มีชีวิตชีวา
▢ 忽视 【 hūshì 】 มองข้าม , ไม่สนใจ
▢ 胡说 【 húshuō 】 พูดซี้ซั้ว , พูดจาสุ่มสี่สุ่มหา , พูดบ้าๆบอๆ
▢ 胡同 【 hútònɡ 】 ซอย , ตรอก
▢ 糊涂 【 hútu 】 งงหรือสับสน , เลอะเลือน ,ยุ่งเหยิง , เลอะเทอะ
▢ 呼吸 【 hūxī 】 หายใจ
▢ 胡须 【 húxū 】 หนวดเครา

J

▢ 极 【 jí 】 ...อย่างยิ่ง , ขั้ว(เหนือและใต้เป็นต้น)
▢ 寄 【 jì 】 ฝากหรือส่ง(โดยผ่านทางไปรษณีย์)
▢ 几 【 jǐ 】 กี่
▢ 机场 【 jī chǎnɡ 】 สนามบิน
▢ 基础 【 jī chǔ 】 พื้นฐาน , ขั้นพื้นฐาน , ฐานราก
▢ 鸡蛋 【 jī dàn 】 ไข่ไก่
▢ 记得 【 jì de 】 จำได้
▢ 激动 【 jī dònɡ 】 ตื่นเต้น , เร้าใจ
▢ 集合 【 jí hé 】 รวมตัวกัน , รวบรวม
▢ 几乎 【 jī hū 】 เกือบ , เกือบจะ
▢ 计划 【 jì huà 】 วางแผน , แผนการ
▢ 机会 【 jī huì 】 โอกาส
▢ 积极 【 jī jí 】 กระตือรือร้น
▢ 季节 【 jì jié 】 ฤดูกาล
▢ 积累 【 jī lěi 】 สะสม
▢ 极其 【 jí qí 】 เป็นอย่างยิ่ง , ที่สุด
▢ 既然 【 jì rán 】 ในเมื่อ…แล้ว
▢ 及时 【 jí shí 】 ทันเวลา
▢ 即使 【 jí shǐ 】 ถึงแม้...
▢ 技术 【 jì shù 】 เทคนิค(technic) , ฝีมือ
▢ 继续 【 jì xù 】 ต่อเนื่อง , การต่อเนื่อง
▢ 记者 【 jì zhě 】 นักข่าว
▢ 嫁 【 jià 】 (ผู้หญิง)แต่งงาน , มีสามี
▢ 假 【 jiǎ 】 ปลอม , ไม่จริง
▢ 甲 【 jiǎ 】 กระดอง , (อยู่ใน)อันดับที่หนึ่ง
▢ 家 【 jiā 】 บ้าน , ครอบครัว
▢ 价格 【 jià ɡé 】 ราคา
▢ 加班 【 jiā bān 】 ทำ OT , ทำงานล่วงเวลา
▢ 家具 【 jiā jù 】 เฟอร์นิเจอร์(furniture)
▢ 加油站 【 jiā yóu zhàn 】 ปั๊มน้ำมัน
▢ 嘉宾 【 jiābīn 】 แขกผู้มีเกียรติ
▢ 件 【 jiàn 】 ชิ้น
▢ 捡 【 jiǎn 】 เก็บ , หยิบ
▢ 煎 【 jiān 】 ทอด
▢ 检查 【 jiǎn chá 】 ตรวจ , ตรวจสอบ , สำรวจ
▢ 坚持 【 jiān chí 】 ยืดหยัด
▢ 简单 【 jiǎn dān 】 ง่าย
▢ 减肥 【 jiǎn féi 】 ลดความอ้วน
▢ 健康 【 jiàn kānɡ 】 ร่างกายแข็งแรง
▢ 见面 【 jiàn miàn 】 เห็นหน้า , เจอหน้า , พบ
▢ 减少 【 jiǎn shǎo 】 ลดน้อยลง
▢ 肩膀 【 jiānbǎnɡ 】 ไหล่
▢ 剪刀 【 jiǎndāo 】 กรรไกร
▢ 讲 【 jiǎnɡ 】 เล่า , พูด , บอก , เน้น
▢ 降低 【 jiànɡ dī 】 ลดลง , ลด…ให้ต่ำลง
▢ 奖金 【 jiǎnɡ jīn 】 เงินรางวัล
▢ 将来 【 jiānɡ lái 】 อนาคต , ในอนาคต , ต่อไป
▢ 讲究 【 jiǎnɡjiu 】 เน้นหนัก , พิถีพิถัน , มีรสนิยมสูง
▢ 降落 【 jiànɡluò 】 ลงสู่พื้นดิน
▢ 酱油 【 jiànɡyóu 】 ซีอิ๊ว
▢ 讲座 【 jiǎnɡzuò 】 การบรรยายตามหลักสูตร
▢ 艰巨 【 jiānjù 】 ลำบากอย่างยิ่งและหนักหน่วง
▢ 坚决 【 jiānjué 】 เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ , เด็ดขาด
▢ 艰苦 【 jiānkǔ 】 ยากลำบาก
▢ 建立 【 jiànlì 】 ก่อตั้ง , สถาปนา
▢ 简历 【 jiǎnlì 】 ประวัติย่อ
▢ 键盘 【 jiànpán 】 แผงคีย์(key board)
▢ 坚强 【 jiānqiánɡ 】 เข้มแข็ง , แข็งแกร่ง
▢ 尖锐 【 jiānruì 】 แหลม ,เฉียบคม ,(เสียง)สูงแหลม , (คำวิจารณ์เป็นต้น)รุนแรงเผ็ดร้อน
▢ 建设 【 jiànshè 】 สร้าง , สร้างสรรค์
▢ 健身房 【 jiànshēnfánɡห้องออกกำลังกาย , ห้องยิม 】
▢ 建议 【 jiànyì 】 เสนอ , ข้อเสนอ
▢ 简直 【 jiǎnzhí 】 เป็นเช่นนี้โดยสิ้นเชิง(ว.)
▢ 建筑 【 jiànzhù 】 ก่อสร้าง , สิ่งปลูกสร้าง
▢ 叫 【 jiào 】 เรียก , ร้อง , มีชื่อว่า...
▢ 脚 【 jiǎo 】 เท้า , ขา
▢ 角 【 jiǎo 】 เจี่ยว(0.1 หยวน) , เขา(สัตว์) , มุม
▢ 教 【 jiāo 】 สอน
▢ 交 【 jiāo 】 ส่ง(มอบ) , จ่าย(เงิน) , ยื่น(หนังสือ) , คบ(เพื่อน)
▢ 浇 【 jiāo 】 รดหรือสาด(น้ำ)
▢ 交流 【 jiāo liú 】 แลกเปลี่ยน
▢ 教室 【 jiào shì 】 ห้องเรียน
▢ 教授 【 jiào shòu 】 ศาสตราจารย์
▢ 交通 【 jiāo tōnɡ 】 จราจร , คมนาคม , การเดินทาง
▢ 教育 【 jiào yù 】 การศึกษา , การสั่งสอนอบรม
▢ 饺子 【 jiǎo zi 】 เกี๊ยว
▢ 骄傲 【 jiāo'ào 】 หยิ่ง , อวดดี , ภาคภูมิใจ
▢ 教材 【 jiàocái 】 หนังสือแบบเรียน , วัสดุการสอน
▢ 角度 【 jiǎodù 】 มุม(ในการมอง) , แง่มุม
▢ 狡猾 【 jiǎohuá 】 เจ้าเล่ห์
▢ 交换 【 jiāohuàn 】 แลกเปลี่ยนกัน
▢ 交际 【 jiāojì 】 การคบค้าสมาคม
▢ 教练 【 jiàoliàn 】 ครูฝึก , ครูสอน
▢ 郊区 【 jiāoqū 】 เขตชานเมือง
▢ 胶水 【 jiāoshuǐ 】 กาวน้ำ
▢ 教训 【 jiàoxùn 】 สั่งสอน , บทเรียน
▢ 假如 【 jiǎrú 】 ถ้าหากว่า
▢ 驾驶 【 jiàshǐ 】 ขับขี่
▢ 家庭 【 jiātínɡ 】 ครอบครัว
▢ 家务 【 jiāwù 】 งานบ้าน
▢ 家乡 【 jiāxiānɡ 】 บ้านเกิดเมืองนอน
▢ 价值 【 jiàzhí 】 ค่า , คุณค่า
▢ 假装 【 jiǎzhuānɡ 】 เสแสร้ง , แกล้ง
▢ 夹子 【 jiāzi 】 กิ๊บ , หนีบ , แฟ้ม
▢ 基本 【 jīběn 】 มูลฐาน , หลักๆ , ส่วนใหญ่
▢ 借 【 jiè 】 ยืม , ให้ยืม
▢ 届 【 jiè 】 วาระ , สมัย , รุ่น
▢ 接 【 jiē 】 รับ
▢ 节 【 jié 】 เทศกาล , ข้อต่อ , ตอน(บอกจำนวน)
▢ 街道 【 jiē dào 】 ถนน(ที่ค่อนข้างกว้าง และฟากฝั่งมีตึกรามบ้านช่อง)
▢ 结果 【 jié ɡuǒ 】 ผล , ผลที่สุด , ผลลัพธ์
▢ 结婚 【 jié hūn 】 แต่งงาน , สมรส , การแต่งงาน
▢ 姐姐 【 jiě jie 】 พี่สาว
▢ 解决 【 jiě jué 】 แก้ไข , จัดการ
▢ 节目 【 jié mù 】 รายการ
▢ 节日 【 jié rì 】 วันเทศกาล
▢ 介绍 【 jiè shào 】 แนะนำ
▢ 解释 【 jiě shì 】 อธิบาย , คำอธิบาย
▢ 接受 【 jiē shòu 】 รับ , ยอมรับ(ไม่ปฏิเสธ)
▢ 结束 【 jié shù 】 จบ , สิ้นสุด
▢ 节约 【 jié yuē 】 ประหยัด
▢ 接触 【 jiēchù 】 สัมผัส , แตะต้อง , ติดต่อ
▢ 接待 【 jiēdài 】 ต้อนรับ
▢ 阶段 【 jiēduàn 】 ขั้นตอน , ช่วง
▢ 解放 【 jiěfànɡ 】 ปลดปล่อย , ปลดแอก
▢ 结构 【 jiéɡòu 】 โครงสร้าง , องค์ประกอบ
▢ 结合 【 jiéhé 】 เชื่อมผนึก...กัน , ผูกพันเป็นสามีภรรยากัน
▢ 接近 【 jiējìn 】 เกือบจะถึง , ใกล้เคียง , ใกล้ชิด
▢ 借口 【 jièkǒu 】 ข้ออ้าง , ถือเป็นข้ออ้าง
▢ 结论 【 jiélùn 】 ข้อวินิจฉัย , ข้อสรุป
▢ 节省 【 jiéshěnɡ 】 ประหยัด
▢ 结实 【 jiēshi 】 แข็งแรง , แน่นหนา
▢ 解说员 【 jiěshuōyuán 】 ผู้บรรยาย
▢ 戒烟 【 jièyān 】 เลิกสูบบุหรี่
▢ 结账 【 jiézhànɡ 】 เช็คบิลล์(check bill) , งบบัญชี
▢ 接着 【 jiēzhe 】 เอามือรับไว้ , ต่อ , ต่อจาก
▢ 戒指 【 jièzhi 】 แหวน
▢ 及格 【 jíɡé 】 สอบได้ , สอบผ่าน
▢ 激烈 【 jīliè 】 (การกระทำเป็นต้น)รุนแรงหรือดุเดือด
▢ 系领带 【 jìlǐnɡdài 】 ผูกเนคไท
▢ 记录 【 jìlù 】 บันทึก , ผู้บันทึก , สถิติ
▢ 纪录 【 jìlù 】 สถิติ , บันทึก
▢ 纪律 【 jìlǜ 】 ระเบียบข้อบังคับ , ระเบียบวินัย
▢ 急忙 【 jímánɡ 】 รีบร้อน , กระวีกระวาด
▢ 寂寞 【 jìmò 】 เงียบเหงา , อ้างว้าง
▢ 进 【 jìn 】 เข้า
▢ 近 【 jìn 】 ใกล้
▢ 紧 【 jǐn 】 แน่น , ตึง , ทำให้แน่นหรือตึง
▢ 尽管 【 jǐn ɡuǎn 】 ไม่ว่า… , ถึง…(ว.) , พยายาม…ได้โดยไม่ต้องกังวลอะไร(ว.)
▢ 谨慎 【 jǐn shèn 】 ระมัดระวัง , ละเอียดรอบคอบ
▢ 今天 【 jīn tiān 】 วันนี้
▢ 进行 【 jìn xínɡ 】 ดำเนินการ
▢ 紧张 【 jǐn zhānɡ 】 ตื่นเต้น , เครียด , ขาดแคลน
▢ 禁止 【 jìn zhǐ 】 ห้าม
▢ 进步 【 jìnbù 】 ก้าวหน้า
▢ 近代 【 jìndài 】 สมัยปัจจุบัน (มักหมายถึงศตวรรษที่19 จนถึงระยะขบวนการ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1919)
▢ 经济 【 jīnɡ jì 】 เศรษฐกิจ , ประหยัด(ว.)
▢ 经历 【 jīnɡ lì 】 ผ่าน(เรื่องราว เหตุการณ์) , ประสบการณ์ , ชีวิตที่ผ่านมา
▢ 精彩 【 jīnɡ cǎi 】 (การแสดงเป็นต้น)ยอดเยี่ยมหรือเด่น
▢ 警察 【 jǐnɡ chá 】 ตำรวจ
▢ 经常 【 jīnɡ chánɡ 】 เป็นประจำ , บ่อยๆ , เสมอ , มักจะ…
▢ 经过 【 jīnɡ ɡuò 】 ผ่าน , เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมา
▢ 京剧 【 jīnɡ jù 】 งิ้วปักกิ่ง , ละครโอเปราปักกิ่ง
▢ 经理 【 jīnɡ lǐ 】 ผู้จัดการ
▢ 竟然 【 jìnɡ rán 】 คาดไม่ถึง...(ว.)
▢ 精神 【 jīnɡ shén 】 จิต , จิตใจ , วัตถุประสงค์ , เจตจำนง
▢ 经验 【 jīnɡ yàn 】 ประสบการณ์
▢ 竞争 【 jìnɡ zhēnɡ 】 การแข่งขัน , แข่งขัน
▢ 镜子 【 jìnɡ zi 】 กระจก
▢ 敬爱 【 jìng’ài 】 เคารพรัก
▢ 经典 【 jīnɡdiǎn 】 คัมภีร์ , คลาสสิก(classic)
▢ 精力 【 jīnɡlì 】 กำลังวังชา
▢ 景色 【 jǐnɡsè 】 ทัศนียภาพ , วิว(view)
▢ 经营 【 jīnɡyínɡ 】 ดำเนินกิจการ , ทำการค้า
▢ 纪念 【 jìniàn 】 ระลึก , ที่ระลึก , เป็นอนุสรณ์
▢ 紧急 【 jǐnjí 】 เร่งด่วน , คับขัน
▢ 进口 【 jìnkǒu 】 ทางเข้า , ขาเข้า , นำเข้า
▢ 尽力 【 jìnlì 】 พยายามถึงที่สุด ,พยายามอย่างเต็มที่
▢ 尽量 【 jǐnliànɡ 】 เต็มที่ ,พยายามให้มากเท่าที่มากได้
▢ 金属 【 jīnshǔ 】 โลหะ
▢ 机器 【 jīqì 】 เครื่องจักรกล
▢ 肌肉 【 jīròu 】 กล้ามเนื้อ
▢ 计算 【 jìsuàn 】 คิด , คำนวณ
▢ 集体 【 jítǐ 】 ส่วนรวม , ร่วมหมู่
▢ 就 【 jiù 】 ก็
▢ 旧 【 jiù 】 เก่า
▢ 救 【 jiù 】 กอบกู้ , ช่วยชีวิต
▢ 九 【 jiǔ 】 เก้า
▢ 久 【 jiǔ 】 นาน
▢ 究竟 【 jiū jìnɡ 】 (แท้ที่จริงนั้นเป็นอย่างไร)กันแน่(ว.) , สาเหตุ
▢ 酒吧 【 jiǔbā 】 บาร์(bar)
▢ 救护车 【 jiùhùchē 】 รถพยาบาล
▢ 舅舅 【 jiùjiu 】 น้าชาย(ซึ่งเป็นน้องชายของแม่) ,ลุง(ซึ่งเป็นพี่ชายของแม่)
▢ 记忆 【 jìyì 】 ความจำ , ความทรงจำ
▢ 集中 【 jízhōnɡ 】 รวมศูนย์
▢ 举 【 jǔ 】 ยก(ขึ้น) , ชู(ขึ้น)
▢ 举办 【 jǔ bàn 】 เปิดหรือจัด(งานต่าง ๆ)
▢ 拒绝 【 jù jué 】 ปฏิเสธ
▢ 距离 【 jù lí 】 ระยะ , ระยะห่าง
▢ 举行 【 jǔ xínɡ 】 ทำการหรือเปิด(ประชุม)
▢ 句子 【 jù zi 】 ประโยค
▢ 卷 【 juǎn 】 ม้วน
▢ 捐 【 juān 】 บริจาค , สละ
▢ 具备 【 jùbèi 】 เพียบพร้อม , มีพร้อม
▢ 巨大 【 jùdà 】 ใหญ่โต , ยิ่งใหญ่มหาศาล
▢ 觉得 【 jué de 】 รู้สึกว่า...
▢ 决定 【 jué dìnɡ 】 ตกลง , การตกลง , กำหนด , ชี้ขาด
▢ 绝对 【 juéduì 】 (อย่าง)เด็ดขาด , โดยสิ้นเชิง
▢ 决赛 【 juésài 】 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
▢ 角色 【 juésè 】 บท , ตัวแสดง
▢ 决心 【 juéxīn 】 มีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่
▢ 聚会 【 jùhuì 】 ชุมนุม
▢ 俱乐部 【 jùlèbù 】 สโมสร
▢ 军事 【 jūnshì 】 การทหาร
▢ 均匀 【 jūnyún 】 เสมอกัน ,เท่ากัน
▢ 居然 【 jūrán 】 ไม่นึกเลย…จะเป็นไปได้ (ว.)
▢ 据说 【 jùshuō 】 ตามที่กล่าวกันว่า
▢ 具体 【 jùtǐ 】 รูปธรรม , อย่างละเอียด
▢ 桔子 【 júzi 】 ส้ม

K

▢ 咖啡 【 kā fēi 】 กาแฟ
▢ 卡车 【 kǎchē 】 รถบรรทุกหนัก
▢ 开 【 kāi 】 เปิด , (น้ำ)เดือน , ขับ(รถ)
▢ 开始 【 kāi shǐ 】 เริ่มต้น , เริ่ม , ระยะเริ่มต้น
▢ 开玩笑 【 kāi wán xiào 】 ล้อเล่น
▢ 开发 【 kāifā 】 บุกเบิก
▢ 开放 【 kāifànɡ 】 (ดอกไม้)บาน , เปิดการปิดกั้น , เปิดให้เข้าชม , เปิดให้ใช้งาน
▢ 开幕式 【 kāimùshì 】 พิธีเปิด
▢ 开心 【 kāixīn 】 ดีใจ , สนุกสนานเพลิดเพลิน
▢ 看 【 kàn 】 ดู , มอง , อ่าน , เยี่ยมเยือน
▢ 砍 【 kǎn 】 ฟัน , ตัด
▢ 看法 【 kàn fǎ 】 ทัศนะ , วิธีการมอง
▢ 看见 【 kàn jiàn 】 เห็น , มองเห็น
▢ 看不起 【 kànbuqǐ 】 ดูถูก
▢ 抗议 【 kànɡyì 】 ประท้วง
▢ 看来 【 kànlái 】 ดูเหมือนว่า , ดูท่าว่า
▢ 考虑 【 kǎo lǜ 】 พิจารณา
▢ 考试 【 kǎo shì 】 สอบ
▢ 烤鸭 【 kǎoyā 】 เป็ดย่าง
▢ 课 【 kè 】 บท(นับจำนวนบทเรียนหนังสือ) ,(มีหรือไม่มี)เรียน , คาบหรือชั่วโมงเรียน(บอกจำนวน)
▢ 刻 【 kè 】 แกะสลัก , 15 นาที
▢ 克 【 kè 】 กรัม(gram)
▢ 渴 【 kě 】 หิวน้ำ
▢ 棵 【 kē 】 ต้น(ศัพท์บอกจำนวนใช้กับพืช)
▢ 颗 【 kē 】 เม็ด(ศัพท์บอกจำนวน)
▢ 可怜 【 kě lián 】 น่าสงสาร , สงสาร
▢ 客人 【 kè rén 】 แขก
▢ 可是 【 kě shì 】 แต่
▢ 咳嗽 【 ké sou 】 ไอ
▢ 可惜 【 kě xī 】 น่าเสียดาย
▢ 科学 【 kē xué 】 วิทยาศาสตร์
▢ 可以 【 kě yǐ 】 สามารถ…ได้ , ดี
▢ 可爱 【 kě’ài 】 น่ารัก
▢ 可能 【 kě’nénɡ 】 อาจจะ , ความเป็นไปได้ , (มีความ)เป็นไปได้
▢ 课程 【 kèchénɡ 】 หลักสูตร
▢ 克服 【 kèfú 】 เอาชนะ , พิชิต
▢ 客观 【 kèɡuān 】 ภววิสัย
▢ 可见 【 kějiàn 】 สามารถมองเห็นได้ , แสดงว่า
▢ 可靠 【 kěkào 】 เชื่อถือได้ , ไว้ใจได้
▢ 刻苦 【 kèkǔ 】 มุมานะพากเพียร , มุมานะบากบั่น
▢ 肯定 【 kěn dìnɡ 】 ยืนยัน , แน่นอน
▢ 可怕 【 kěpà 】 น่ากลัว
▢ 客厅 【 kètīnɡ 】 ห้องรับแขก
▢ 空气 【 kōnɡ qì 】 อากาศ , บรรยากาศ
▢ 恐怕 【 kǒnɡ pà 】 เกรงว่า , กลัวว่า , ประมาณ
▢ 空调 【 kōnɡ tiáo 】 เครื่องปรับอากาศ
▢ 恐怖 【 kǒnɡbù 】 หวาดกลัว
▢ 空间 【 kōnɡjiān 】 เทศะ
▢ 空闲 【 kònɡxián 】 ว่าง , เวลาว่าง
▢ 控制 【 kònɡzhì 】 ควบคุม , คุม
▢ 口 【 kǒu 】 ปาก , ศัพท์บอกจำนวน(คน , ตัวเป็นต้น)
▢ 口味 【 kǒuwèi 】 รสนิยม , รสชาติ
▢ 苦 【 kǔ 】 ขม , ทุกข์ยาก
▢ 哭 【 kū 】 ร้องไห้
▢ 裤子 【 kù zi 】 กางเกง
▢ 夸 【 kuā 】 ชมเชย
▢ 块 【 kuài 】 ก้อน , ชิ้น
▢ 快 【 kuài 】 เร็ว , ไว , (มีดเป็นต้น)คม , กำลังหรือเกือบจะ…
▢ 快乐 【 kuài lè 】 ความสุข , มีความสุข
▢ 筷子 【 kuài zi 】 ตะเกียบ
▢ 会计 【 kuàijì 】 นักบัญชี , การบัญชี
▢ 宽 【 kuān 】 กว้าง , ความกว้าง
▢ 矿泉水 【 kuànɡquánshuǐ 】 น้ำแร่
▢ 困 【 kùn 】 ง่วง , อ่อนเพลีย
▢ 困难 【 kùn nɑn 】 อุปสรรค , ลำบากยากแค้น
▢ 扩大 【 kuò dà 】 ขยายใหญ่ , แผ่ขยาย

L

▢ 辣 【 là 】 เผ็ด
▢ 拉 【 lā 】 ดึง , จูง , ลาก
▢ 垃圾桶 【 lā jī tǒnɡ 】 ถังขยะ
▢ 来 【 lái 】 มา
▢ 来不及 【 lái bu jí 】 (เวลา)ไม่ทัน
▢ 来得及 【 lái de jí 】 (เวลา)ยังทัน
▢ 来自 【 láizì 】 มาจาก
▢ 辣椒 【 làjiāo 】 พริก
▢ 蓝 【 lán 】 สีน้ำเงิน
▢ 拦 【 lán 】 ขวาง , ขัดขาง , กั้น
▢ 烂 【 làn 】 ยุ่ย , เน่า
▢ 懒 【 lǎn 】 ขี้เกียจ
▢ 狼 【 lánɡ 】 หมาป่า
▢ 浪费 【 lànɡ fèi 】 สิ้นเปลือง
▢ 浪漫 【 lànɡ màn 】 โรแมนติก(romantic)
▢ 老 【 lǎo 】 อายุมากหรือแก่ , เก่าหรือเดิม,สุกเกินไป
▢ 老虎 【 lǎo hǔ 】 เสือ
▢ 老师 【 lǎo shī 】 ครู , อาจารย์
▢ 老百姓 【 lǎobǎixìnɡ 】 ประชาชน , ชาวบ้าน
▢ 老板 【 lǎobǎn 】 เจ้านาย , เถ้าแก่ , นายห้าง
▢ 劳动 【 láodònɡ 】 แรงงาน , ทำงาน
▢ 劳驾 【 láojià 】 ขอรบกวนหน่อย…
▢ 姥姥 【 lǎolɑo 】 คุณยาย
▢ 老实 【 lǎoshi 】 ซื่อสัตย์ , ซื่อตรง , ซื่อๆ
▢ 老鼠 【 lǎoshǔ 】 หนู
▢ 蜡烛 【 làzhú 】 เทียน
▢ 了 【 le 】 แล้ว
▢ 乐观 【 lèɡuān 】 มองโลกในแง่ดี , เต็มไปด้วยความหวัง
▢ 雷 【 léi 】 ฟ้าร้อง
▢ 累 【 lèi 】 เหนื่อย
▢ 类 【 lèi 】 ประเภท , ชนิด
▢ 冷 【 lěnɡ 】 หนาว
▢ 冷静 【 lěnɡ jìnɡ 】 ใจเย็น , สุขุมเยือกเย็น
▢ 离 【 lí 】 จากหรือแยกกัน , (มียะยะทาง)ห่างจาก , ขาดหรือขาดแคลน
▢ 梨 【 lí 】 สาลี่
▢ 粒 【 lì 】 เม็ด , เมล็ด
▢ 里 【 lǐ 】 ใน
▢ 理发 【 lǐ fà 】 ตัดผม
▢ 厉害 【 lì hɑi 】 รุนแรง , ร้ายแรงเก่ง , …เหลือเกิน
▢ 理解 【 lǐ jiě 】 เห็นใจ , เข้าใจ
▢ 离开 【 lí kāi 】 ออกห่าง , จาก(ไป)
▢ 礼貌 【 lǐ mào 】 มารยาท
▢ 力气 【 lì qi 】 แรง , กำลัง
▢ 例如 【 lì rú 】 ดังเช่น , อาทิเช่น
▢ 历史 【 lì shǐ 】 ประวัติศาสตร์ , ประวัติ
▢ 礼物 【 lǐ wù 】 ของขวัญ
▢ 理想 【 lǐ xiǎnɡ 】 อุดมการณ์
▢ 俩 【 liǎ 】 …ทั้งสอง
▢ 连 【 lián 】 เชื่อม , ติด , แม้แต่… , แม้กระทั่ง…
▢ 脸 【 liǎn 】 ใบหน้า , แก้ม
▢ 联系 【 lián xì 】 ติดต่อ , เชื่อมสัมพันธ์
▢ 练习 【 liàn xí 】 ฝึก , แบบฝึกหัด
▢ 恋爱 【 liàn’ài 】 มีความรัก
▢ 辆 【 liànɡ 】 คัน(ศัพท์บอกจำนวนของรถ)
▢ 亮 【 liànɡ 】 สว่าง , วาววับ
▢ 两 【 liǎnɡ 】 (จำนวน)สอง , ทั้งคู่
▢ 凉快 【 liánɡ kuɑi 】 เย็นสบาย
▢ 良好 【 liánɡhǎo 】 ดี , เป็นที่น่าพอใจ
▢ 粮食 【 liánɡshi 】 เสบียงอาหาร
▢ 联合 【 liánhé 】 รวมกันผนึก(กำลัง) , ร่วมกัน
▢ 连忙 【 liánmánɡ 】 รีบ , ทันทีทันใด
▢ 连续剧 【 liánxùjù 】 ละครที่เป็นตอนๆ
▢ 了解 【 liǎo jiě 】 เข้าใจหรือรู้อย่างแจ่มแจ้ง , สำรวจหรือสืบดู
▢ 聊天 【 liáo tiān 】 พูดคุย , คุยเล่นกัน
▢ 了不起 【 liǎobuqǐ 】 ยอดเยี่ยมจริงๆ , มหัศจรรย์จริงๆ
▢ 礼拜天 【 lǐbàitiān 】 วันอาทิตย์
▢ 立方 【 lìfānɡ 】 คิวบ์หรือลูกบาศก์(cube , cubic)
▢ 离婚 【 líhūn 】 หย่ากัน
▢ 立即 【 lìjí 】 ทันที
▢ 立刻 【 lìkè 】 ทันที , เดี๋ยวนี้
▢ 力量 【 lìliang 】 กำลัง , พลัง
▢ 理论 【 lǐlùn 】 ทฤษฎี
▢ 厘米 【 límǐ 】 เซนติเมตร(cm.)
▢ 邻居 【 lín jū 】 เพื่อนบ้าน
▢ 零 【 línɡ 】 ศูนย์
▢ 铃 【 línɡ 】 กระดิ่ง , กริ่ง
▢ 另外 【 lìnɡ wài 】 นอกจากนั้นแล้ว , …อื่นอีกต่างหาก
▢ 领导 【 lǐnɡdǎo 】 ผู้นำ , ทำการนำ , การนำ
▢ 灵活 【 línɡhuó 】 ว่องไว , ปราดเปรียว , ไม่ยึดกรอบตายตัว , พลิกแพลง
▢ 零件 【 línɡjiàn 】 อะไหล่ , ชิ้นส่วน
▢ 零钱 【 línɡqián 】 เงินย่อย , เงินที่ใช้จ่ายในเรื่องเบ็ดเตล็ด
▢ 零食 【 línɡshí 】 อาหารว่าง , อาหารกินจุกจิก
▢ 领域 【 lǐnɡyù 】 อาณาจักร , ปริมณฑล
▢ 临时 【 línshí 】 ชั่วคราว ,เฉพาะกาล ,เรื่องจวนตัว
▢ 利润 【 lìrùn 】 ผลกำไร
▢ 留 【 liú 】 ทำให้อยู่ไว้ , เหลือไว้
▢ 六 【 liù 】 หก
▢ 流泪 【 liú lèi 】 น้ำตาไหล
▢ 流利 【 liú lì 】 คล่องแคล่ว
▢ 流行 【 liú xínɡ 】 เป็นที่นิยม , แพร่หลาย
▢ 留学 【 liú xué 】 เรียนต่อต่างประเทศ
▢ 流传 【 liúchuán 】 (เหตุการณ์และเรื่องราว)เล่าสืบต่อกันมา , เล่าตกทอดกันมา
▢ 浏览 【 liúlǎn 】 ดูผ่านๆตา , ดูคร่าวๆ
▢ 利息 【 lìxī 】 ดอกเบี้ย
▢ 利益 【 lìyì 】 ผลประโยชน์
▢ 利用 【 lìyònɡ 】 ใช้ให้เป็นประโยชน์ , ใช้เป็นเครื่องมือ
▢ 理由 【 lǐyóu 】 เหตุผล
▢ 龙 【 lónɡ 】 มังกร
▢ 楼 【 lóu 】 ตึก , อาคาร , ชั้น(ของตึกหรืออาคาร)
▢ 漏 【 lòu 】 รั่วไหล , ตกหล่น
▢ 路 【 lù 】 ทาง , ถนน
▢ 绿 【 lǜ 】 (สี)เขียว
▢ 露 【 lù 】 น้ำค้าง , ปรากฏออกมา
▢ 律师 【 lǜ shī 】 ทนายความ
▢ 旅游 【 lǚ yóu 】 ท่องเที่ยว , การท่องเที่ยว
▢ 乱 【 luàn 】 วาย , มั่ว
▢ 陆地 【 lùdì 】 ที่ดินบนบก , ทางบก , พื้นดิน
▢ 轮流 【 lúnliú 】 สับเปลี่ยน , หมุนเวียน
▢ 论文 【 lùnwén 】 วิทยานิพนธ์
▢ 落后 【 luòhòu 】 ล้าหลัง , ตกอยู่ข้างหลัง
▢ 逻辑 【 luóji 】 ตรรก , ลักษณะกฎเกณฑ์ทางด้านภววิสัย
▢ 录取 【 lùqǔ 】 รับ(หลังได้สอบผ่าน)
▢ 陆续 【 lùxù 】 ทยอย , ติดต่อกัน
▢ 录音 【 lùyīn 】 บันทึกเสียง

M

▢ 马 【 mǎ 】 ม้า
▢ 吗 【 mɑ 】 ไหม , หรือเปล่า(ไว้ท้ายประโยค เสริมน้ำเสียง)
▢ 骂 【 mà 】 ด่า , ว่า
▢ 麻烦 【 má fɑn 】 ลำบาก , เหนื่อยยาก , ยุ่ง , รบกวน
▢ 马虎 【 mǎ hu 】 ลวกๆ , สะเพร่า , เลินเล่อ , สุขเอาเผากิน
▢ 妈妈 【 mā mɑ 】 คุณแม่
▢ 马上 【 mǎ shànɡ 】 ทันที , เดี๋ยวนี้
▢ 卖 【 mài 】 ขาย
▢ 买 【 mǎi 】 ซื้อ
▢ 麦克风 【 màikèfēnɡ 】 ไมโครโฟน(microphone)
▢ 慢 【 màn 】 ช้า
▢ 满 【 mǎn 】 เต็ม
▢ 满意 【 mǎn yì 】 พอใจ
▢ 忙 【 mánɡ 】 ยุ่ง
▢ 馒头 【 mántou 】 หมั่นโถว
▢ 满足 【 mǎnzú 】 พอใจ , สนองความพอใจ
▢ 毛 【 máo 】 ขน
▢ 猫 【 māo 】 แมว
▢ 毛巾 【 máo jīn 】 ผ้าขนหนู
▢ 帽子 【 mào zi 】 หมวก
▢ 毛病 【 máobìnɡ 】 ป่วยหรือไม่สบาย , เกิดขัดข้อง , ปัญหา , ข้อบกพร่อง
▢ 矛盾 【 máodùn 】 ความขัดแย้ง , ขัดแย้ง
▢ 冒险 【 màoxiǎn 】 เสี่ยงภัย , ฝ่าอันตราย
▢ 贸易 【 màoyì 】 การค้า , การดำเนินกิจการการค้า
▢ 没 【 méi 】 ไม่
▢ 每 【 měi 】 ทุกๆ , แต่ละ
▢ 没关系 【 méi ɡuān xi 】 ไม่เป็นไร
▢ 美丽 【 měi lì 】 สวยงาม
▢ 妹妹 【 mèi mei 】 น้องสาว
▢ 魅力 【 mèilì 】 เสน่ห์
▢ 眉毛 【 méimɑo 】 คิ้ว
▢ 美术 【 měishù 】 วาดภาพ ,จิตรกรรม ,ศิลปปั้นแบบ
▢ 煤炭 【 méitàn 】 ถ่านหิน
▢ 门 【 mén 】 ประตู , สาขาวิชา(ศัพท์บอกจำนวน)
▢ 梦 【 mènɡ 】 ฝัน , ความฝัน
▢ 米 【 mǐ 】 ข้าวสาร , เมตร(meter)
▢ 米饭 【 mǐ fàn 】 ข้าวสาร
▢ 密码 【 mì mǎ 】 รหัสผ่าน(password)
▢ 面包 【 miàn bāo 】 ขนมปัง
▢ 免费 【 miǎn fèi 】 ฟรี(free) , ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
▢ 面条 【 miàn tiáo 】 เส้นหมี่
▢ 面对 【 miànduì 】 ต่อหน้า
▢ 棉花 【 miánhuɑ 】 ฝ้าย , ต้นฝ้าย , ปุยฝ้าย
▢ 面积 【 miànjī 】 พื้นที่
▢ 面临 【 miànlín 】 เผชิญหน้า(กับปัญหาเป็นต้น)
▢ 秒 【 miǎo 】 วินาที
▢ 苗条 【 miáotiɑo 】 อรชรอ้อนแอ้น
▢ 描写 【 miáoxiě 】 พรรณนา
▢ 蜜蜂 【 mìfēnɡ 】 ผึ้ง
▢ 迷路 【 mílù 】 หลงทาง
▢ 秘密 【 mìmì 】 ความลับ
▢ 民族 【 mín zú 】 ชนชาติ , ประชาชาติ
▢ 明白 【 mínɡ bɑi 】 เข้าใจ
▢ 明天 【 mínɡ tiān 】 พรุ่งนี้
▢ 名字 【 mínɡ zi 】 ชื่อ
▢ 命令 【 mìnɡlìnɡ 】 คำสั่ง , สั่ง
▢ 名牌 【 mínɡpái 】 สินค้าแบรนด์เนม (famous brand)
▢ 名片 【 mínɡpiàn 】 นามบัตร
▢ 明确 【 mínɡquè 】 ชัดแจ้งและแน่นนอน
▢ 名胜古迹 【 mínɡshènɡ-ɡǔjìโบราณสถาน 】
▢ 明显 【 mínɡxiǎn 】 แจ่มชัด , ชัดเจน , เด่นชัด
▢ 明星 【 mínɡxīnɡ 】 ดารา , นักแสดง
▢ 明信片 【 mínɡxìnpiàn 】 ไปรษณีย์บัตร
▢ 命运 【 mìnɡyùn 】 ดวง , โชคชะตา , พรหมลิขิต
▢ 民主 【 mínzhǔ 】 ประชาธิปไตย
▢ 密切 【 mìqiè 】 สนิทสนมกัน , ใกล้ชิด
▢ 秘书 【 mìshū 】 เลขา
▢ 谜语 【 míyǔ 】 ปริศนา
▢ 摸 【 mō 】 ลูบ , คลำ , เอามือล้วง
▢ 模仿 【 mófǎnɡ 】 เลียนแบบ , ลอกเลียน
▢ 模糊 【 móhu 】 เลือน , ไม่ชัดเจน
▢ 陌生 【 mòshēnɡ 】 ไม่คุ้น , แปลกหน้า
▢ 摩托车 【 mótuōchē 】 รถมอเตอร์ไซด์(motorcycle)
▢ 某 【 mǒu 】 …หนึ่งๆ หรือ…นั้นๆ (สรรพนามชี้ตัวคนหรือสรรพสิ่งต่างๆที่ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจง)
▢ 目的 【 mù dì 】 จุดมุ่งหมาย , วัตถุประสงค์ , เป้าหมาย
▢ 母亲 【 mǔ qīn 】 มารดา
▢ 目标 【 mùbiāo 】 เป้าหมาย , จุดหมาย
▢ 目录 【 mùlù 】 สารบัญ
▢ 目前 【 mùqián 】 ปัจจุบัน , ขณะนี้
▢ 木头 【 mùtou 】 ท่อนไม้

N

▢ 拿 【 ná 】 (ใช้มือ)หยิบ , เอา
▢ 那(那儿) 【 nà (nàr) 】 นั้น , ที่นั้น , โน่น , โน้น
▢ 哪(哪儿) 【 nǎ (nǎr) 】 ไหน , ที่ไหน
▢ 奶奶 【 nǎi nɑi 】 คุณยาย
▢ 耐心 【 nài xīn 】 ความอดทน
▢ 南 【 nán 】 ทิศใต้
▢ 难 【 nán 】 ยาก , ลำบาก
▢ 难道 【 nán dào 】 …เชียวหรือ(ใช้ย้อนถาม)
▢ 难过 【 nán ɡuò 】 รู้สึกเศร้าโศกเสียใจ , อยู่รอดลำบาก , (มีชีวิตอยู่)ลำบาก
▢ 男人 【 nán rén 】 ผู้ชาย
▢ 难受 【 nán shòu 】 (ร่างกาย , จิตใจ) รู้สึกไม่สบายแทบจะทนไม่ไหว
▢ 难怪 【 nánɡuài 】 มิน่าล่ะ , มิน่า…
▢ 难看 【 nánkàn 】 อัปลักษณ์ , ไม่สวย , ดูไม่ได้ , เสียหน้า
▢ 脑袋 【 nǎodɑi 】 หัว , ศีรษะ
▢ 哪怕 【 nǎpà 】 ถึงจะ…
▢ 呢 【 ne 】 …ล่ะ , …เล่า (ว. แสดงน้ำเสียงถาม)
▢ 内 【 nèi 】 ข้างใน
▢ 内容 【 nèi rónɡ 】 เนื้อหา , สาระสำคัญ
▢ 内科 【 nèikē 】 แผนกอายุรศาสตร์ , แผนกรักษาโรคภายในร่างกาย
▢ 嫩 【 nèn 】 อ่อน , อ่อนนุ่ม
▢ 能 【 nénɡ 】 สามารถ…ได้ , …ได้ , ความสามารถ
▢ 能力 【 nénɡ lì 】 ความสามารถ
▢ 能干 【 nénɡɡàn 】 มีความสามารถ , มีสติปัญญา
▢ 能源 【 nénɡyuán 】 แหล่งพลังงาน
▢ 你 【 nǐ 】 เธอ
▢ 年 【 nián 】 ปี
▢ 念 【 niàn 】 อ่าน , เรียน
▢ 年级 【 nián jí 】 ชั้นเรียน(ในโรงเรียน) , ชั้นปีที่…
▢ 年龄 【 nián línɡ 】 อายุ
▢ 年轻 【 nián qīnɡ 】 อายุน้อย , วัยรุ่น(ว.)
▢ 年代 【 niándài 】 ยุค , สมัย , ทศวรรษ
▢ 年纪 【 niánjì 】 อายุ(ของคน)
▢ 鸟 【 niǎo 】 นก
▢ 您 【 nín 】 ท่าน(ส.)
▢ 宁可 【 nìnɡkě 】 ยอม , ถ้าจะให้....ก็ขอ...
▢ 牛奶 【 niú nǎi 】 นมวัว
▢ 牛仔裤 【 niúzǎikù 】 กางเกงยีนส์ ( jeans )
▢ 浓 【 nónɡ 】 ข้น , เหนียว
▢ 弄 【 nònɡ 】 ทำ , จัดการ
▢ 农村 【 nónɡ cūn 】 ชนบท , บ้านนอก
▢ 农民 【 nónɡmín 】 เกษตรกร , ชาวนา
▢ 农业 【 nónɡyè 】 การเกษตร
▢ 努力 【 nǔ lì 】 ขยัน , พยายาม
▢ 女人 【 nǚ rén 】 ผู้หญิง
▢ 女儿 【 nǚ’ér 】 ลูกสาว
▢ 暖和 【 nuǎn huo 】 อบอุ่น
▢ 女士 【 nǚshì 】 สตรี คุณผู้หญิง

O

▢ 偶尔 【 ǒu'ěr 】 บางครั้งบางคราว
▢ 偶然 【 ǒurán 】 บังเอิญ , โดยบังเอิญ

P

▢ 爬山 【 pá shān 】 ปีนเขา
▢ 派 【 pài 】 จัดส่งให้ไป , กลุ่ม , พรรค , สำนัก , พวก
▢ 拍 【 pāi 】 ตี , ตบ , ถ่าย(รูปหรือภาพยนตร์)
▢ 排列 【 pái liè 】 เรียงลำดับ
▢ 排队 【 páiduì 】 เข้าแถว , เรียงแถว
▢ 排球 【 páiqiú 】 วอลเล่ย์บอล(volleyball)
▢ 判断 【 pàn duàn 】 วินิจฉัย , การวินิจฉัย
▢ 盘子 【 pán zi 】 จาน
▢ 胖 【 pànɡ 】 อ้วน
▢ 旁边 【 pánɡ biān 】 ริม , ข้าง
▢ 盼望 【 pànwànɡ 】 ปรารถนา , มุ่งหวัง
▢ 跑步 【 pǎo bù 】 วิ่ง(ตามจังหวะที่กำหนด)
▢ 陪 【 péi 】 อยู่เป็นเพื่อน
▢ 赔偿 【 péichánɡ 】 ชดใช้ , ชดเชย
▢ 佩服 【 pèifu 】 เลื่อมใส , ศรัทธา , นับถือ
▢ 配合 【 pèihé 】 ร่วมมือและประสานกัน
▢ 培养 【 péiyǎnɡ 】 เพาะเลี้ยง , ปลูกฝัง
▢ 盆 【 pén 】 กระถาง , กะละมัง , อ่าง
▢ 朋友 【 pénɡ you 】 เพื่อน
▢ 碰见 【 pènɡjiàn 】 เจอ , พบเห็น(โดยบังเอิญ)
▢ 匹 【 pǐ 】 ตัว(ศัพท์บอกจำนวนม้า ,ลา ,ล่อ) , พับ(ศัพท์บอกจำนวนผ้า ,)
▢ 披 【 pī 】 คลุมหรือพาดที่ไหล่
▢ 批 【 pī 】 รุ่น(ศัพท์บอกจำนวนบุคคลหรือสินค้า) , อนุมัติ
▢ 皮肤 【 pí fū 】 ผิวหนัง
▢ 啤酒 【 pí jiǔ 】 เบียร์(beer)
▢ 批评 【 pī pínɡ 】 วิพากษ์วิจารณ์
▢ 脾气 【 pí qi 】 นิสัย , อารมณ์โกรธง่าย
▢ 骗 【 piàn 】 หลอกลวง , โกหก
▢ 片 【 piàn 】 แผ่น(ศัพท์บอกจำนวนสิ่งที่เรียบและบางเช่นใบไม้เป็นต้น) , ผืนหรือแห่ง(ศัพท์บอกจำนวน ใช้กับพื้นดินหรือผืนน้ำ) ,หนังภาพยนตร์
▢ 篇 【 piān 】 ชิ้นหรือแผ่น(ศัพท์บอกจำนวนบทความหรือแผ่นกระดาษ)
▢ 便宜 【 pián yi 】 ราคาถูก
▢ 片面 【 piànmiàn 】 ฝ่ายเดียว , ด้านเดียว
▢ 票 【 piào 】 ตั๋ว
▢ 飘 【 piāo 】 ปลิว
▢ 漂亮 【 piào liɑnɡ 】 สวยงาม
▢ 疲劳 【 píláo 】 อ่อนเพลีย , เมื่อยล้า
▢ 频道 【 píndào 】 ช่องทีวี
▢ 凭 【 pínɡ 】 อาศัย , พึ่งพาอาศัย
▢ 平 【 pínɡ 】 ราบเรียบ , (คะแนนในการแข่งขัน)เสมอกัน
▢ 瓶子 【 pínɡ zi 】 ขวด(น.)
▢ 苹果 【 pínɡ ɡuǒ 】 แอปเปิ้ล
▢ 乒乓球 【 pīnɡ pānɡ qiú 】 ปิงปอง(pingpong)
▢ 平时 【 ping shí 】 ปกติ , ภาวะปกติ
▢ 平常 【 pínɡchánɡ 】 ปกติ , ธรรมดา
▢ 平等 【 pínɡděnɡ 】 เสมอภาค
▢ 平方 【 pínɡfānɡ 】 จำนวนที่ยกกำลังสอง(เช่น a2) , ตารางเหลี่ยม(ซึ่งปกติหมายถึงตารางเมตร)
▢ 平衡 【 pínɡhénɡ 】 สมดุลกัน
▢ 评价 【 pínɡjià 】 การประเมินค่า , ประเมินค่า
▢ 平静 【 pínɡjìnɡ 】 สงบเงียบ
▢ 平均 【 pínɡjūn 】 เฉลี่ย , คิดเฉลี่ย
▢ 品种 【 pǐnzhǒnɡ 】 พันธุ์(สัตว์) , ประเภท(ผลิตภัณฑ์)
▢ 皮鞋 【 píxié 】 รองเท้าหนัง
▢ 批准 【 pīzhǔn 】 อนุมัติ , อนุญาต
▢ 破 【 pò 】 แตกหรือขาด , ทำลาย
▢ 破产 【 pòchǎn 】 ล้มละลาย , สูญเสียเงินทองจนหมดสิ้น
▢ 破坏 【 pòhuài 】 ทำลาย , ทำให้ทรุดโทรม , ฝ่าฝืน(ข้อบังคับเป็นต้น)
▢ 迫切 【 pòqiè 】 รีบร้อน , เร่งด่วน , เร่งรีบ
▢ 普遍 【 pǔ biàn 】 ทั่วไป
▢ 葡萄 【 pú táo 】 องุ่น
▢ 普通话 【 pǔ tōnɡ huà 】 ภาษาจีนกลาง(mandarin) , ภาษากลาง
▢ 朴素 【 pǔsù 】 (สี , แบบ ,การแต่งตัวเป็นต้น)เรียบๆ , ไม่หรูหรา , ไม่ฟุ่มเฟือย

Q

▢ 骑 【 qí 】 ขี่
▢ 七 【 qī 】 เจ็ด
▢ 起床 【 qǐ chuánɡ 】 ตื่นนอน
▢ 其次 【 qí cì 】 อันดับรองลงไป , (ความสำคัญ)อยู่ลำดับรอง , ต่อไปหรือต่อจากนั้น(ใช้บอกลำดับเหตุการณ์หรือเรื่องราว)
▢ 起飞 【 qǐ fēi 】 (เครื่องบิน)เริ่มออกบิน
▢ 奇怪 【 qí ɡuài 】 แปลก , ประหลาด
▢ 气候 【 qì hòu 】 ดินฟ้าอากาศ
▢ 起来 【 qǐ lái 】 ลุก(ขึ้น) , …ขึ้น
▢ 其实 【 qí shí 】 ความเป็นจริงแล้ว , แท้จริงแล้ว
▢ 其他 【 qí tā 】 อื่นๆ , อื่น
▢ 其中 【 qí zhōnɡ 】 ในนั้น
▢ 妻子 【 qī zi 】 ภรรยา
▢ 钱 【 qián 】 เงิน
▢ 欠 【 qiàn 】 ขาด , ค้าง(จ่าย) , เป็นหนี้
▢ 浅 【 qiǎn 】 ตื้น ,ผิวเผิน ,ไม่ลึกซึ้ง ,(สี)อ่อน
▢ 千 【 qiān 】 พัน
▢ 牵 【 qiān 】 จูง
▢ 铅笔 【 qiān bǐ 】 ดินสอ
▢ 前面 【 qián miàn 】 ข้างหน้า
▢ 千万 【 qiān wàn 】 สิบล้าน , จะต้อง... , จง...
▢ 签证 【 qiān zhènɡ 】 วีซ่า(visa)
▢ 墙 【 qiánɡ 】 ผนัง , กำแพง
▢ 抢 【 qiǎnɡ 】 แย่งชิง
▢ 枪 【 qiānɡ 】 ปืน , หอก
▢ 强调 【 qiánɡdiào 】 เน้น , เน้นหนัก
▢ 强烈 【 qiánɡliè 】 แรง , รุนแรง , เด่นชัด
▢ 前途 【 qiántú 】 อนาคต
▢ 谦虚 【 qiānxū 】 ถ่อมตัว
▢ 签字 【 qiānzì 】 ลงนามรับรอง
▢ 桥 【 qiáo 】 สะพาน
▢ 瞧 【 qiáo 】 ดู , มอง(ภาษาพูด)
▢ 敲 【 qiāo 】 เคาะ
▢ 巧克力 【 qiǎo kè lì 】 ช็อกโกแลต(chocolate)
▢ 巧妙 【 qiǎomiào 】 (วิธีการ)ฉลาดหลักแหลม , ยอดเยี่ยมเลิศล้ำ
▢ 悄悄 【 qiāoqiāo 】 อย่างเงียบๆ ,อย่างเบาๆ ,อย่างแอบๆ
▢ 期待 【 qīdài 】 เฝ้ารอ , รอคอย , การรอคอย
▢ 切 【 qiē 】 หั่น , ตัดเป็นชิ้นๆ , ตัด
▢ 启发 【 qǐfā 】 ชี้ความสว่างทางสติปัญญา , ให้คติหรือปลุกเร้า
▢ 气氛 【 qìfēn 】 บรรยากาศ
▢ 奇迹 【 qíjì 】 สิ่งมหัศจรรย์
▢ 期间 【 qījiān 】 ในระหว่าง…นั้น
▢ 亲戚 【 qīn qi 】 ญาติ
▢ 亲爱 【 qīn’ài 】 ที่รัก , ที่เคารพรัก
▢ 勤奋 【 qínfèn 】 ขยัน , หมั่นเพียร
▢ 晴 【 qínɡ 】 ท้องฟ้าแจ่มใส
▢ 请 【 qǐnɡ 】 เชิญ , กรุณา , ขอ
▢ 轻 【 qīnɡ 】 เบา
▢ 青 【 qīnɡ 】 (สี)เขียว
▢ 清楚 【 qīnɡ chu 】 ชัดเจน
▢ 请假 【 qǐnɡ jià 】 ขอลา
▢ 请客 【 qǐnɡ kè 】 เลี้ยงแขก , เชิญแขก
▢ 情况 【 qínɡ kuànɡ 】 สภาพ , การเปลี่ยนแปลง
▢ 轻松 【 qīnɡ sōnɡ 】 สบายๆ , ไม่ตึงเครียด
▢ 青春 【 qīnɡchūn 】 ความหนุ่มสาว , วัยหนุ่มสาว
▢ 清淡 【 qīnɡdàn 】 (สี , รสชาติ , กลิ่น) ใสและบางหรือไม่เข้มข้น , (อาหาร)ไม่เลี่ยน
▢ 情景 【 qínɡjǐnɡ 】 สภาพของเหตุการณ์
▢ 请求 【 qǐnɡqiú 】 ขอร้อง , คำขอร้อง
▢ 青少年 【 qīnɡshàoniánเยาวชน 】
▢ 轻视 【 qīnɡshì 】 ดูถูก , ประมาท
▢ 情绪 【 qínɡxù 】 อารมณ์ , ความรู้สึกที่ไม่สบายใจหรือไม่ชอบ
▢ 庆祝 【 qìnɡzhù 】 ฉลอง , เฉลิมฉลอง
▢ 勤劳 【 qínláo 】 มุมานะบากบั่น
▢ 侵略 【 qīnlüè 】 รุกราน
▢ 亲切 【 qīnqiè 】 สนิทสนม , เป็นกันเอง
▢ 亲自 【 qīnzì 】 ทำด้วยตนเอง , ปฏิบัติด้วยตนเอง
▢ 穷 【 qiónɡ 】 ยากจน
▢ 企图 【 qǐtú 】 มุ่ง ,คิด ,พยายาม(ใช้ในความที่เลว)
▢ 秋 【 qiū 】 ฤดูใบไม้ร่วง
▢ 球迷 【 qiúmí 】 แฟนบอล
▢ 企业 【 qǐ'yè 】 วิสาหกิจ , ธุรกิจ
▢ 汽油 【 qìyóu 】 น้ำมันเบนซิน(petrol)
▢ 其余 【 qíyú 】 ที่เหลือ , อื่นๆ
▢ 去 【 qù 】 ไป
▢ 取 【 qǔ 】 หยิบเอา, ถอน(เงิน) , รับ(พัสดุไปรษณีย์)
▢ 娶 【 qǔ 】 (ผู้ชาย)แต่งภรรยา
▢ 区别 【 qū bié 】 ความแตกต่าง , จำแนก
▢ 去年 【 qù nián 】 ปีที่แล้ว
▢ 劝 【 quàn 】 ช่วยเตือน , โน้มน้าวใจ
▢ 圈 【 quān 】 ห่วง , วงแหวน , วง , (เขียน)เครื่องหมายวงกลม
▢ 全部 【 quán bù 】 ทั้งหมด
▢ 权力 【 quánlì 】 อำนาจ
▢ 权利 【 quánlì 】 สิทธิ
▢ 全面 【 quánmiàn 】 ทั่วทุกด้าน , ทั่วทุกแง่ทุกมุม
▢ 却 【 què 】 แต่
▢ 缺点 【 quē diǎn 】 จุดอ่อน , จุดด้อย
▢ 缺少 【 quē shǎo 】 ขาด , ขาดแคลน
▢ 确实 【 què shí 】 อย่างแท้จริง , จริงๆ
▢ 确定 【 quèdìnɡ 】 แน่ใจ , แน่นอน
▢ 缺乏 【 quēfá 】 ขาด , ขาดแคลน
▢ 确认 【 quèrèn 】 ยอมรับอย่างแน่ชัด (ต่อ…)
▢ 群 【 qún 】 ฝูง , กลุ่ม
▢ 裙子 【 qún zi 】 กระโปรง
▢ 去世 【 qùshì 】 ถึงแก่กรรม , ตาย
▢ 趋势 【 qūshì 】 แนวโน้ม
▢ 取消 【 qǔxiāo 】 ยกเลิก

R

▢ 然后 【 rán hòu 】 แล้วก็… , และแล้ว
▢ 然而 【 rán'ér 】 แต่ทว่า
▢ 让 【 rànɡ 】 ยอมอ่อนข้อให้ , หลีกทางให้ ,ให้(กระทำ) , ถูก(กระทำ)
▢ 嚷 【 rǎnɡ 】 ส่งเสียงดัง , ส่งเสียงเอะอะ , โวยวาย , ตะโกน
▢ 燃烧 【 ránshāo 】 ลุกไหม้ , เผาไหม้
▢ 绕 【 rào 】 พัน , อ้อม , วนรอบ
▢ 热 【 rè 】 ร้อน , อุณหภูมิสูง
▢ 热闹 【 rè nɑo 】 ครึกครื้น , คึกคัก
▢ 热情 【 rè qínɡ 】 ความอบอุ่นใจ , ความเร่าร้อน , มีน้ำใจ
▢ 热爱 【 rè'ài 】 รักอย่างดูดดื่ม ,รักอย่างลึกซึ้ง
▢ 热烈 【 rèliè 】 (บรรยากาศในการประชุมหรืองานต่างๆ)คึกคัก , ปิติยินดี
▢ 人 【 rén 】 คน , มนุษย์
▢ 任何 【 rèn hé 】 ไม่ว่า(อะไร)ก็ตาม , ไม่ว่าจะ… , ใดๆ
▢ 人民币 【 rén mín bì 】 เหยินหมินปี้(ชื่อเงินตราของ ประเทศจีน)
▢ 认识 【 rèn shi 】 รู้จัก
▢ 认为 【 rèn wéi 】 เข้าใจว่า , คิดว่า
▢ 任务 【 rèn wu 】 ภารกิจ , ภาระหน้าที่
▢ 认真 【 rèn zhēn 】 จริงจัง
▢ 忍不住 【 rěnbuzhù 】 อดไม่ได้(ที่จะ...)
▢ 人才 【 réncái 】 บุคคลที่มีความสามารถ ,หน้าตาดี
▢ 扔 【 rēnɡ 】 ทิ้ง , โยนทิ้ง , ขว้าง
▢ 仍然 【 réng rán 】 ยังคงอยู่ในสภาพเดิม (สันธาน)
▢ 人口 【 rénkǒu 】 ประชากร
▢ 人类 【 rénlèi 】 มนุษย์,มนุษยชาติ
▢ 人生 【 rénshēnɡ 】 ชีวิต(ของคน) ,การดำรงชีวิต
▢ 人事 【 rénshì 】 การบริหารทางด้านบุคลากร , งานบุคคล,เรื่องของโลก
▢ 人物 【 rénwù 】 บุคคล
▢ 人员 【 rényuán 】 เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน
▢ 热心 【 rèxīn 】 มีความกระตือรือร้น ,มีความเร่าร้อน
▢ 日 【 rì 】 พระอาทิตย์ , วัน , วันที่…
▢ 日记 【 rì jì 】 บันทึกประจำวัน(น.) , อนุทิน
▢ 日常 【 rìchánɡ 】 ประจำวัน
▢ 日程 【 rìchénɡ 】 กำหนดการ , โปรแกรม(program)
▢ 日历 【 rìlì 】 ปฎิทิน
▢ 日期 【 rìqī 】 วันหรือระยะเวลาที่กำหนดแน่นอน
▢ 日用品 【 rìyònɡpǐn 】 ของใช้ประจำวัน
▢ 容易 【 rónɡ yì 】 ง่าย
▢ 融化 【 rónɡhuà 】 ละลาย(เป็นน้ำ)
▢ 荣幸 【 rónɡxìnɡ 】 เป็นเกียรติและโชคดี
▢ 荣誉 【 rónɡyù 】 เกียรติยศและชื่อเสียง
▢ 如果 【 rú ɡuǒ 】 ถ้าหาก
▢ 入口 【 rù kǒu 】 ทางเข้า , เข้าปาก
▢ 软 【 ruǎn 】 อ่อน, นิ่ม
▢ 软件 【 ruǎnjiàn 】 ซอฟต์แวร์(software)
▢ 如何 【 rúhé 】 อย่างไร ,เป็นอย่างไร
▢ 如今 【 rújīn 】 ปัจจุบัน , ขณะนี้
▢ 弱 【 ruò 】 อ่อนแอ

S

▢ 洒 【 sǎ 】 สาด
▢ 伞 【 sǎn 】 ร่ม
▢ 三 【 sān 】 สาม
▢ 散步 【 sàn bù 】 เดินเล่น
▢ 嗓子 【 sǎnɡzi 】 ลำคอ , เสียง
▢ 森林 【 sēn lín 】 ป่าไม้
▢ 傻 【 shǎ 】 โง่ , ไม่รู้จักพลิกแพลง
▢ 杀 【 shā 】 ฆ่า
▢ 沙发 【 shā fā 】 โซฟา(sofa)
▢ 晒 【 shài 】 ตากแดด
▢ 沙漠 【 shāmò 】 ทะเลทราย
▢ 删除 【 shānchú 】 ตัดออก
▢ 闪电 【 shǎndiàn 】 ฟ้าแลบ
▢ 上 【 shànɡ 】 บน , ขึ้น
▢ 上班 【 shànɡ bān 】 เข้างาน , ทำงาน
▢ 商店 【 shānɡ diàn 】 ร้านค้า
▢ 商量 【 shānɡ liɑng 】 ปรึกษา
▢ 上网 【 shànɡ wǎnɡ 】 เข้าใช้อินเตอร์เน็ต
▢ 上午 【 shànɡ wǔ 】 ตอนเช้า
▢ 伤心 【 shānɡ xīn 】 เสียใจ
▢ 上当 【 shànɡdànɡ 】 ถูกหลอก
▢ 商品 【 shānɡpǐn 】 สินค้า
▢ 商业 【 shānɡyè 】 การค้า
▢ 善良 【 shànliánɡ 】 จิตใจดีงาม
▢ 善于 【 shànyú 】 ชำนาญในด้าน…
▢ 扇子 【 shànzi 】 พัด(น.)
▢ 少 【 shǎo 】 น้อย
▢ 稍微 【 shāo wēi 】 (จำนวนหรือระดับ)นิดหน่อย , นิดเดียว
▢ 勺子 【 sháozi 】 ช้อน
▢ 沙滩 【 shātān 】 หาดทราย
▢ 蛇 【 shé 】 งู
▢ 社会 【 shè huì 】 สังคม
▢ 设备 【 shèbèi 】 อุปกรณ์
▢ 舍不得 【 shěbude 】 ทิ้งไม่ลง
▢ 谁 【 shéi 】 ใคร
▢ 设计 【 shèjì 】 ออกแบบ
▢ 射击 【 shèjī 】 ยิง,ยิงปืน
▢ 深 【 shēn 】 ลึก , ลึกซึ้ง , (สี)เข้ม
▢ 伸 【 shēn 】 ยืด
▢ 什么 【 shén me 】 อะไร
▢ 申请 【 shēn qǐnɡ 】 ยื่นคำร้อง , คำร้อง
▢ 身体 【 shēn tǐ 】 ร่างกาย , ลำตัว
▢ 甚至 【 shèn zhì 】 แม้กระทั่ง(สันธาน)
▢ 身材 【 shēncái 】 รูปร่าง , ร่างกาย
▢ 身份 【 shēnfèn 】 ฐานะ , ศักดิ์ศรี
▢ 剩 【 shènɡ 】 เหลือ
▢ 省 【 shěnɡ 】 มณฑล , ประหยัด
▢ 升 【 shēnɡ 】 ลอยขึ้น , เลื่อนขึ้น
▢ 生病 【 shēnɡ bìnɡ 】 ป่วย , ไม่สบาย
▢ 生活 【 shēnɡ huó 】 ชีวิต , การดำรงชีวิต
▢ 生命 【 shēnɡ mìnɡ 】 ชีวิต
▢ 生气 【 shēnɡ qì 】 โกรธ , โมโห
▢ 生日 【 shēnɡ rì 】 วันเกิด
▢ 声音 【 shēnɡ yīn 】 เสียง
▢ 生产 【 shēnɡchǎn 】 (การ)ผลิต , (การ)คลอดบุตร
▢ 声调 【 shēnɡdiào 】 ท่วงทำนองเสียง , ระดับเสียง
▢ 生动 【 shēnɡdòng 】 มีชีวิตชีวา
▢ 胜利 【 shènɡlì 】 ชนะ,ชัยชนะ
▢ 省略 【 shěnɡlüè 】 ย่อ , ตัดออก
▢ 绳子 【 shénɡzi 】 เชือก
▢ 神话 【 shénhuà 】 เทพนิยาย
▢ 神经 【 shénjīnɡ 】 (เส้น)ประสาท
▢ 深刻 【 shēnkè 】 ลึกซึ้ง , ลึกล้ำ
▢ 神秘 【 shénmì 】 ลึกลับ
▢ 设施 【 shèshī 】 อุปกรณ์ติดตั้ง
▢ 舌头 【 shétou 】 ลิ้น
▢ 摄影 【 shèyǐng 】 ถ่ายภาพ
▢ 十 【 shí 】 สิบ
▢ 是 【 shì 】 คือ , เป็น ,ใช่
▢ 试 【 shì 】 ทดลอง
▢ 使 【 shǐ 】 ใช้ , (ทำ , สั่ง , ปล่อย)ให้
▢ 诗 【 shī 】 บทกวี
▢ 失败 【 shī bài 】 พ่ายแพ้
▢ 市场 【 shì chǎnɡ 】 ตลาด
▢ 十分 【 shí fēn 】 อย่างยิ่ง , เหลือเกิน(ว.)
▢ 师傅 【 shī fu 】 ครู , อาจารย์
▢ 适合 【 shì hé 】 เหมาะสม
▢ 时候 【 shí hou 】 เวลา , เมื่อหรือตอน(ที่เป็นวันเวลา)
▢ 实际 【 shí jì 】 ความเป็นจริง , การปฏิบัติ , ที่เป็นจริง
▢ 世纪 【 shì jì 】 ศตวรรษ
▢ 时间 【 shí jiān 】 กาลเวลา , เวลา
▢ 世界 【 shì jiè 】 โลก
▢ 食品 【 shí pǐn 】 ผลิตภัณฑ์อาหาร
▢ 事情 【 shì qinɡ 】 เรื่อง , ธุระ , งาน
▢ 湿润 【 shī rùn 】 ชุ่มชื้น
▢ 失望 【 shī wànɡ 】 ผิดหวัง
▢ 适应 【 shì yìnɡ 】 ปรับตัว(ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม)
▢ 使用 【 shǐ yònɡ 】 ใช้
▢ 实在 【 shí zài 】 แท้จริง , จริงๆ
▢ 狮子 【 shī zi 】 สิงโต
▢ 士兵 【 shìbīnɡ 】 ทหาร
▢ 时代 【 shídài 】 ยุค , สมัย
▢ 似的 【 shìde 】 คล้ายหรือเหมือน…(ศัพท์เสริม)
▢ 是否 【 shìfǒu 】 ใช่หรือไม่
▢ 实话 【 shíhuà 】 คำพูดที่เป็นจริง
▢ 实践 【 shíjiàn 】 ปฎิบัติ , การปฎิบัติ
▢ 使劲儿 【 shǐjìnr 】 ออกแรง , ใช้แรง
▢ 试卷 【 shìjuàn 】 กระดาษทดสอบ, แบบข้อสอบ
▢ 时刻 【 shíkè 】 ทุกเวลา , ตลอดเวลา , เวลา
▢ 时髦 【 shímáo 】 ความนิยม
▢ 失眠 【 shīmián 】 นอนไม่หลับ
▢ 时期 【 shíqī 】 สมัย , ช่วงระยะเวลา
▢ 失去 【 shīqù 】 สูญสิ้น , สูญเสีย , หมด
▢ 时尚 【 shíshànɡ 】 ความนิยม(ในสมัยใดสมัยหนึ่ง)
▢ 事实 【 shìshí 】 ข้อเท็จจริง , ความเป็นจริง
▢ 石头 【 shítou 】 หิน
▢ 食物 【 shíwù 】 อาหาร
▢ 事物 【 shìwù 】 สรรพสิ่ง
▢ 实习 【 shíxí 】 ฝึกงาน
▢ 实现 【 shíxiàn 】 ปฏิบัติให้เป็นจริง , ได้เป็นจริง
▢ 事先 【 shìxiān 】 ก่อน(เกิดเหตุการณ์)
▢ 实行 【 shíxínɡ 】 ดำเนินการ , ปฏิบัติ
▢ 实验 【 shíyàn 】 ทดลอง , ทดสอบ
▢ 失业 【 shīyè 】 ตกงาน , ว่างงาน
▢ 实用 【 shíyònɡ 】 มีมูลค่าทางด้านประโยชน์การใช้สอย ,ใช้เป็นประโยชน์ได้
▢ 始终 【 shǐzhōnɡ 】 จากต้นจนจบ , โดยตลอด
▢ 瘦 【 shòu 】 ผอม
▢ 收 【 shōu 】 รับ , เก็บ , เก็บเกี่ยว , เลิก(งาน)
▢ 手表 【 shǒu biǎo 】 นาฬิกาข้อมือ
▢ 受不了 【 shòu bu liǎo 】 ทนไม่ไหว
▢ 受到 【 shòu dào 】 ได้รับหรือประสบ...
▢ 首都 【 shǒu dū 】 เมืองหลวง
▢ 售货员 【 shòu huò yuán 】 พนักงานขาย
▢ 手机 【 shǒu jī 】 โทรศัพท์มือถือ
▢ 收入 【 shōu rù 】 รายรับ
▢ 收拾 【 shōu shi 】 จัดเก็บ , เก็บกวด , จัดการ
▢ 首先 【 shǒu xiān 】 อันแรก
▢ 手工 【 shǒuɡōnɡ 】 การฝีมือ , ทำด้วยมือ
▢ 收获 【 shōuhuò 】 เก็บเกี่ยว , ผลเก็บเกี่ยว
▢ 收据 【 shōujù 】 ใบเสร็จ
▢ 寿命 【 shòumìnɡ 】 อายุขัย
▢ 受伤 【 shòushānɡ 】 บาดเจ็บ
▢ 手术 【 shǒushù 】 การผ่าตัด
▢ 手套 【 shǒutào 】 ถุงมือ
▢ 手续 【 shǒuxù 】 ระเบียบ , ขั้นตอน
▢ 手指 【 shǒuzhǐ 】 นิ้วมือ
▢ 树 【 shù 】 ต้นไม้
▢ 书 【 shū 】 หนังสือ
▢ 输 【 shū 】 แพ้ , พ่ายแพ้
▢ 舒服 【 shū fu 】 สบาย
▢ 数量 【 shù liànɡ 】 จำนวน , ปริมาณ
▢ 叔叔 【 shū shu 】 อา(ผู้ชาย)
▢ 熟悉 【 shú xī 】 รู้จักดี , รู้ดี
▢ 数学 【 shù xué 】 คณิตศาสตร์
▢ 数字 【 shù zì 】 ตัวเลข
▢ 刷牙 【 shuā yá 】 แปรงฟัน
▢ 帅 【 shuài 】 หล่อ , สง่างาม , ผู้บัญชาการสูงสุด
▢ 甩 【 shuǎi 】 สะบัด , เหวี่ยง
▢ 摔 【 shuāi 】 ล้ม , ตกแตก , โยน , ข้วาง
▢ 双 【 shuānɡ 】 คู่
▢ 双方 【 shuānɡfānɡ 】 ทั้งสองฝ่าย
▢ 鼠标 【 shǔbiāo 】 เมาส์(mouse)
▢ 蔬菜 【 shūcài 】 ผัก
▢ 税 【 shuì 】 ภาษี
▢ 水 【 shuǐ 】 น้ำ
▢ 水果 【 shuǐ ɡuǒ 】 ผลไม้
▢ 睡觉 【 shuì jiào 】 นอนหลับ
▢ 水平 【 shuǐ pínɡ 】 ระดับ
▢ 书架 【 shūjià 】 ชั้นวางหนังสือ
▢ 数据 【 shùjù 】 ตัวเลขในการอ้างอิง
▢ 熟练 【 shúliàn 】 คล่องแคล่ว
▢ 数码 【 shùmǎ 】 ดิจิตอล(digital) , ตัวเลข
▢ 顺便 【 shùn biàn 】 ถือโอกาส(ทำงานอย่างหนึ่ง)
▢ 顺利 【 shùn lì 】 ราบรื่น
▢ 顺序 【 shùn xù 】 ตามลำดับ
▢ 说话 【 shuō huà 】 พูด , คุย
▢ 说明 【 shuō mínɡ 】 อธิบาย , คำอธิบาย , พิสูจน์ , ยืนยัน
▢ 硕士 【 shuò shì 】 ปริญญาโท
▢ 说不定 【 shuōbudìnɡ 】 ไม่แน่ใจ
▢ 说服 【 shuōfú 】 เกลี้ยกล่อมให้ยอม
▢ 输入 【 shūrù 】 นำส่งเข้า
▢ 舒适 【 shūshì 】 สุขสบาย
▢ 属于 【 shǔyú 】 เป็นของ…
▢ 梳子 【 shūzi 】 หวี
▢ 四 【 sì 】 สี่
▢ 死 【 sǐ 】 ตาย , ตายตัว
▢ 撕 【 sī 】 ฉีก
▢ 司机 【 sī jī 】 คนขับรถ
▢ 丝绸 【 sīchóu 】 ผ้าไหม
▢ 丝毫 【 sīháo 】 น้อยนิด
▢ 似乎 【 sìhū 】 ดูเหมือน…
▢ 思考 【 sīkǎo 】 ครุ่นคิด , พิจารณา
▢ 寺庙 【 sìmiào 】 วัดวาอาราม
▢ 私人 【 sīrén 】 ส่วนตัว , เอกชน
▢ 思想 【 sīxiǎnɡ 】 ความคิด
▢ 送 【 sònɡ 】 ส่ง , (มอบ)ให้
▢ 速度 【 sù dù 】 ความเร็ว
▢ 塑料袋 【 sù liào dài 】 ถุงพลาสติก
▢ 算 【 suàn 】 นับ , คิดคำนวณ
▢ 酸 【 suān 】 เปรี้ยว
▢ 岁 【 suì 】 (อายุ)ปี
▢ 碎 【 suì 】 แตก , ทำให้แตก
▢ 随便 【 suí biàn 】 อะไรก็ได้ , สะเปะสะปะ , ไม่ว่าจะอะไรก็ได้ , ตามสบาย
▢ 虽然 【 suī rán 】 ถึงแม้ว่า
▢ 随着 【 suí zhe 】 ตาม (สถานการณ์)
▢ 随时 【 suíshí 】 ทุกเวลา
▢ 孙子 【 sūn zi 】 หลานชาย
▢ 损失 【 sǔnshī 】 (ความ)เสียหาย
▢ 锁 【 suǒ 】 แม่กุญแจ
▢ 所 【 suǒ 】 แห่ง(บอกจำนวนสถานที่)
▢ 所以 【 suǒ yǐ 】 เพราะฉะนั้น
▢ 所有 【 suǒ yǒu 】 ทั้งหมด , สิ่งที่มีอยู่ในครอบครอง
▢ 缩短 【 suōduǎn 】 หดให้สั้นลง
▢ 所谓 【 suǒwèi 】 ที่เรียกว่า…, อันคำว่า…
▢ 缩小 【 suōxiǎo 】 หดเล็กลง
▢ 宿舍 【 sùshè 】 หอพัก

T

▢ 塔 【 tǎ 】 เจดีย์
▢ 他 【 tā 】 เขา (ส. ผู้ชาย)
▢ 她 【 tā 】 เธอ , เขา (ส. ผู้หญิง)
▢ 它 【 tā 】 มัน(ส.)
▢ 抬 【 tái 】 ยก(ขึ้น) , หาม
▢ 台 【 tái 】 พื้นที่ยกสูง , เวที , โต๊ะ , เครื่อง(บอกจำนวน)
▢ 太 【 tài 】 …เกินไป , …เหลือเกิน
▢ 态度 【 tài du 】 ลักษณะท่าทาง , ท่าที
▢ 太阳 【 tài yánɡ 】 พระอาทิตย์ , แสงแดด
▢ 台阶 【 táijiē 】 ขั้นบันได แท่นบันได อุปมาว่าวิถีทางที่จะไต่เต้าขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโต
▢ 太极拳 【 tàijíquán 】 มวยไทเก๊ก
▢ 太太 【 tàitɑi 】 เป็นคำที่คนทั่วไปใช้เรียกภรรยาของขุนนาง ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่าคุณนาย คุณหญิง 2.เป็นคำที่บรรดาคนใช้ในครอบครัวขุนนางเรียกนายหญิง 3.เป็นคำที่ใช้เรียกสตรีที่แต่งงานแล้วอย่างยกย่อง
▢ 谈 【 tán 】 คุย , พูดคุย
▢ 弹钢琴 【 tán ɡānɡ qín 】 เล่นเปียโน
▢ 糖 【 tánɡ 】 น้ำตาล , ลูกอม
▢ 趟 【 tànɡ 】 ครั้งหรือเที่ยว(ในการเดินทาง)
▢ 烫 【 tànɡ 】 ร้อน(จนทำให้ผิวหนังเกิดความเจ็บปวด) , ลวก
▢ 躺 【 tǎnɡ 】 ตัวลงนอน , เอนกาย
▢ 汤 【 tānɡ 】 ซุป , น้ำแกง
▢ 谈判 【 tánpàn 】 เจรจากัน
▢ 坦率 【 tǎnshuài 】 เปิดเผยหรือตรงไปตรงมา (ว.)
▢ 桃 【 táo 】 ลูกท้อ
▢ 逃 【 táo 】 หนี , วิ่งหนี , หลบ
▢ 套 【 tào 】 ชุด(เสื้อผ้าหรือของใช้เป็นต้น) ,ปลอก(ที่)สวม , สวม
▢ 讨论 【 tǎo lùn 】 อภิปราย , ถกปัญหาหรือเหตุผล
▢ 讨厌 【 tǎo yàn 】 เกลียด , รำคาญ , เบื่อหน่าย
▢ 逃避 【 táobì 】 หลบหนี , หนี
▢ 特别 【 tè bié 】 พิเศษ , ไม่เหมือนทั่วไป ,เป็นพิเศษ , โดยเฉพาะ
▢ 特点 【 tè diǎn 】 ลักษณะเด่นที่เป็นพิเศษ , จุดเด่น
▢ 疼 【 ténɡ 】 เจ็บ , ปวด , รักมาก
▢ 疼爱 【 téng'ài 】 รักใคร่ทะนุถนอม
▢ 特殊 【 tèshū 】 เป็นพิเศษ , พิเศษ
▢ 特意 【 tèyì 】 ตั้งใจ...โดยเฉพาะ(หรือเป็นพิเศษ)
▢ 特征 【 tèzhēnɡ 】 ลักษณะหรือสัญลักษณ์พิเศษ
▢ 题 【 tí 】 หัวข้อ , ประเด็น , เขียน(คำโคลงเป็นต้น)
▢ 提 【 tí 】 หิ้ว , ถือ , พูดถึง
▢ 提高 【 tí ɡāo 】 ยกระดับให้สูงขึ้น
▢ 提供 【 tí ɡōnɡ 】 เสนอ , เสนอให้ , ให้(ข้อคิดเห็นเป็นต้น)
▢ 提前 【 tí qián 】 ล่วงหน้า , ก่อนกำหนด
▢ 提醒 【 tí xǐnɡ 】 เตือน , ให้สติ
▢ 体育 【 tǐ yù 】 พลศึกษา , กีฬา
▢ 踢足球 【 tī zú qiú 】 เตะฟุตบอล
▢ 甜 【 tián 】 หวาน
▢ 填空 【 tián kònɡ 】 เติมคำในช่องว่าง , เสริมตำแหน่งที่ว่าง
▢ 天气 【 tiān qì 】 อากาศ
▢ 天空 【 tiānkōnɡ 】 ท้องฟ้า
▢ 田野 【 tiányě 】 ทุ่งนา
▢ 天真 【 tiānzhēn 】 ไร้เดียงสา , ซื่อจนเซ่อ
▢ 条 【 tiáo 】 เส้น(ใช้กับสิ่งของที่เล็กยาว) ,ตัว(ใช้กับปลา) , ชิ้น(ใช้กับข่าว)
▢ 条件 【 tiáo jiàn 】 เงื่อนไข , ปัจจัย
▢ 跳舞 【 tiào wǔ 】 เต้นรำ
▢ 调皮 【 tiáopí 】 ดื้อ , เล่นลวดลาย
▢ 挑战 【 tiǎozhàn 】 ท้าทาย , ท้า(แข่งกัน) , ท้ารบ
▢ 调整 【 tiáozhěnɡ 】 ปรับปรุง(เพื่อให้เหมาะสม)
▢ 提倡 【 tíchànɡ 】 ส่งเสริม , ริเริ่ม
▢ 提纲 【 tíɡānɡ 】 โครงร่าง
▢ 体会 【 tǐhuì 】 ความรู้สึกนึกคิด , เข้าใจและซาบซึ้ง
▢ 体积 【 tǐjī 】 ปริมาตร
▢ 题目 【 tímù 】 หัวข้อ , ชื่อเรื่อง
▢ 挺 【 tǐnɡ 】 มากหรืออย่างยิ่ง(ว.)
▢ 听 【 tīnɡ 】 ฟัง
▢ 停止 【 tínɡ zhǐ 】 หยุดหรือเลิก(การกระทำ)
▢ 体贴 【 tǐtiē 】 เอาอกเอาใจ , เอาใจใส่
▢ 提问 【 tíwèn 】 เสนอขึ้นมาถาม
▢ 体现 【 tǐxiàn 】 สะท้อนให้เห็น , ปรากฏให้เห็น , แสดงให้เห็น
▢ 体验 【 tǐyàn 】 ทดสอบหรือเผชิญด้วยตนเอง , ศึกษาความเป็นจริงด้วยตัวเอง
▢ 铜 【 tónɡ 】 ทองแดง
▢ 通过 【 tōnɡ ɡuò 】 ผ่าน , ทะลุผ่าน
▢ 同情 【 tónɡ qínɡ 】 เห็นใจ , เห็นอกเห็นใจ
▢ 同事 【 tónɡ shì 】 เพื่อนร่วมงาน , ทำงานด้วยกัน
▢ 同学 【 tónɡ xué 】 เพื่อนนักเรียน(โรงเรียนเดียวกัน) , คำที่คุณครูทักนักเรียน
▢ 同意 【 tónɡ yì 】 เห็นด้วย , เห็นชอบ
▢ 通知 【 tōnɡ zhī 】 ประกาศ(แจ้ง)ให้ทราบ
▢ 通常 【 tōnɡchánɡ 】 ตามปรกติ , โดยทั่วไป
▢ 痛苦 【 tònɡkǔ 】 เป็นทุกข์ทรมาน , เจ็บปวดรวดร้าว
▢ 痛快 【 tònɡkuài 】 สบายอกสบายใจ , ถึงใจ ,อย่างเต็มที่ , ตรงไปตรงมา
▢ 同时 【 tónɡshí 】 ในขณะเดียวกัน , เวลาเดียวกัน
▢ 通讯 【 tōnɡxùn 】 ติดต่อสื่อสาร , การสื่อสาร
▢ 统一 【 tǒnɡyī 】 เอกภาพ , เป็นเอกภาพ
▢ 统治 【 tǒnɡzhì 】 ปกครอง , การปกครอง
▢ 头发 【 tóu fɑ 】 ผม(ที่อยู่บนศีรษะ)
▢ 透明 【 tòumínɡ 】 โปร่งใส
▢ 投资 【 tóuzī 】 ลงทุน
▢ 吐 【 tù 】 อาเจียน , คาย , ถ่ม
▢ 突然 【 tū rán 】 ฉับพลัน , กะทันหัน
▢ 图书馆 【 tú shū ɡuǎn 】 หอสมุด
▢ 团 【 tuán 】 คณะ , ก้อน(บอกจำนวน)
▢ 突出 【 tūchū 】 ยื่นออก , โผลออก , ปรากฏออกมาเหนือเหตุการณ์ปกติธรรมดา
▢ 土地 【 tǔdì 】 ที่ดิน , ดินแดน , อาณาจักร
▢ 土豆 【 tǔdòu 】 มันฝรั่ง
▢ 退 【 tuì 】 ส่งคืน , ถอย , ถอน(ตัว)
▢ 腿 【 tuǐ 】 ขา , น่อง
▢ 推 【 tuī 】 ผลัก , เข็น
▢ 推迟 【 tuī chí 】 เลื่อนหรือยืด(เวลา)ออกไป
▢ 退步 【 tuìbù 】 ถอยหลัง(สู้ของเดิมไม่ได้)
▢ 推辞 【 tuīcí 】 ปฎิเสธ , บอกปัด
▢ 推广 【 tuīɡuǎnɡ 】 เผยแพร่ , ส่งเสริม(ให้ขยายกว้างออกไป)
▢ 推荐 【 tuījiàn 】 แนะนำ(คนหรือสิ่งที่ดีเพื่อให้คนอื่นบรรจุตำแหน่งหรือรับ)
▢ 退休 【 tuìxiū 】 ปลดเกษียญ
▢ 脱 【 tuō 】 ถอด(เสื้อ) , (ผิวหนัง)ลอก , (ผมหรือขน)ร่วงหรือหลุด
▢ 兔子 【 tùzi 】 กระต่าย

W

▢ 袜子 【 wà zi 】 ถุงเท้า
▢ 外 【 wài 】 นอก
▢ 歪 【 wāi 】 เอียง , เบี้ยว , ไม่ตรง
▢ 外交 【 wàijiāo 】 การทูต , การต่างประเทศ
▢ 完 【 wán 】 หมด , เสร็จสิ้น
▢ 玩 【 wán 】 เล่น , เที่ยวเล่น
▢ 万 【 wàn 】 หมื่น
▢ 碗 【 wǎn 】 ถ้วย , ชาม
▢ 弯 【 wān 】 งอ , โค้ง
▢ 完成 【 wán chénɡ 】 (ทำ)สำเร็จ
▢ 完全 【 wán quán 】 ครบถ้วนหรือสมบูรณ์ , ทั้งหมดหรือโดยสิ้นเชิง (ว.)
▢ 晚上 【 wǎn shɑnɡ 】 ตอนกลางคืน
▢ 往 【 wǎnɡ 】 ไป , ไปยัง…
▢ 忘记 【 wànɡ jì 】 ลืม
▢ 网球 【 wǎnɡ qiú 】 เทนนิส (tennis)
▢ 往往 【 wǎnɡ wǎnɡ 】 มักจะ , เสมอ (ว.)
▢ 网站 【 wǎnɡ zhàn 】 เวปไซต์(website)
▢ 往返 【 wǎnɡfǎn 】 ไปกลับ , ไปมา
▢ 王子 【 wánɡzǐ 】 พระราชกุมาร , เจ้าชาย
▢ 玩具 【 wánjù 】 ของเล่น
▢ 完美 【 wánměi 】 ดีสมบูรณ์แบบ , เสร็จสมบูรณ์
▢ 完善 【 wánshàn 】 สมบูรณ์แบบ , ครบถ้วน
▢ 万一 【 wànyī 】 ถ้าหากว่า (คำสันธานใช้แสดงการสมุติที่มีทางเป็นไปได้น้อยมาก ดัง “หนึ่งในหมื่น”)
▢ 完整 【 wánzhěnɡ 】 ครบถ้วน , ไม่บุบสลาย
▢ 喂 【 wèi 】 เฮ้ย , ฮัลโหล (อ.)
▢ 为 【 wèi 】 เพื่อ , เพราะ , ต่อ
▢ 位 【 wèi 】 ที่นั่ง , ตำแหน่ง , ท่าน(บอกจำนวน)
▢ 胃 【 wèi 】 กระเพาะอาหาร
▢ 味道 【 wèi dào 】 รสชาติ
▢ 为了 【 wèi le 】 เพื่อ(เป้าหมาย)
▢ 为什么 【 wèi shén me 】 ทำไม , เพราะอะไร
▢ 危险 【 wēi xiǎn 】 อันตราย
▢ 尾巴 【 wěibɑ 】 หาง
▢ 未必 【 wèibì 】 อาจจะไม่
▢ 伟大 【 wěidà 】 ยิ่งใหญ่
▢ 违反 【 wéifǎn 】 ฝ่าฝืน , ขัดต่อ
▢ 危害 【 wēihài 】 เป็นภัย , เป็นอันตราย , ทำลาย
▢ 维护 【 wéihù 】 ปกปักษ์รักษา ,คุ้มครอง ,พิทักษ์
▢ 围巾 【 wéijīn 】 ผ้าพันคอ
▢ 未来 【 wèilái 】 อนาคต , (เวลา)ที่จะมาถึงนี้
▢ 委屈 【 wěiqu 】 น้อยใจ (ที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม) , ทำให้(คน)ลำบากใจ
▢ 围绕 【 wéirào 】 วนล้อมรอบ
▢ 卫生间 【 wèishēnɡjiānห้องสุขา 】
▢ 委托 【 wěituō 】 มอบหมายหรือฝากให้(ทำแทน)
▢ 微笑 【 wēixiào 】 ยิ้ม , รอยยิ้ม
▢ 威胁 【 wēixié 】 คุกคาม
▢ 唯一 【 wéiyī 】 จะมีเพียงหนึ่ง...เท่านั้น , จะมีแต่...อย่างเดียวเท่านั้น
▢ 位置 【 wèizhì 】 ตำแหน่ง , ฐานะ , ที่นั่ง
▢ 闻 【 wén 】 (ใช้จมูก)ดม
▢ 问 【 wèn 】 ถาม
▢ 吻 【 wěn 】 จูบ
▢ 温度 【 wēn dù 】 อุณหภูมิ
▢ 文化 【 wén huà 】 วัฒนธรรม , วิชาความรู้
▢ 问题 【 wèn tí 】 คำถาม , ปัญหา
▢ 文章 【 wén zhānɡ 】 บทความ , บทประพันธ์อุปมาว่ามีอะไรเป็นนัย
▢ 稳定 【 wěndìnɡ 】 มั่นคง , คงที่และแน่นอน ,ทำให้มั่นคงหรือคงที่ ไม่หวั่นไหว
▢ 问候 【 wènhòu 】 ถามสารทุกข์สุกดิบ , ทักทายปราศรัย , ฝากความคิดถึง
▢ 文件 【 wénjiàn 】 เอกสารหนังสือ , เอกสารบทความ
▢ 文具 【 wénjù 】 เครื่องเขียน
▢ 文明 【 wénmínɡ 】 อารยธรรม, วัฒนธรรม , มีมรรยาท
▢ 温暖 【 wēnnuǎn 】 อบอุ่น
▢ 温柔 【 wēnróu 】 อ่อนโยน , อ่อนหวาน
▢ 文学 【 wénxué 】 วรรณคดี
▢ 我 【 wǒ 】 ฉัน , ผม (ส.)
▢ 我们 【 wǒ men 】 พวกเรา
▢ 握手 【 wò shǒu 】 จับมือ
▢ 卧室 【 wòshì 】 ห้องนอน
▢ 无 【 wú 】 ไม่มี , ปราศจาก
▢ 雾 【 wù 】 หมอก , ฟองฝอยที่คล้ายกับหมอก
▢ 五 【 wǔ 】 ห้า
▢ 误会 【 wù huì 】 เข้าใจผิด
▢ 无聊 【 wú liáo 】 น่าเบื่อ , เซ็ง
▢ 无论 【 wú lùn 】 ไม่ว่า(จะ)
▢ 污染 【 wū rǎn 】 มลภาวะ ,ทำให้สกปรก
▢ 物理 【 wùlǐ 】 ฟิสิกส์(physics)
▢ 无奈 【 wúnài 】 จำใจ , ไม่มีทางเลี่ยง , ทำอย่างไรได้ , น่าเสียดาย(ที่...)
▢ 武器 【 wǔqì 】 อาวุธ
▢ 无数 【 wúshù 】 มากมายหลายหลาก(นับไม่ถ้วน) , สุดคณานับ ,ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ
▢ 武术 【 wǔshù 】 ศิลปะวิชามวยและฟันดาบ , วิทยายุทธ
▢ 物质 【 wùzhì 】 วัตถุ , สสาร
▢ 屋子 【 wūzi 】 ห้อง , บ้าน

X

▢ 系 【 xì 】 คณะ(หมวดหมู่วิชา) ,ระบบหรือตระกูล(ของสรรพสิ่ง)
▢ 洗 【 xǐ 】 ซัก , ล้าง , สระ(ผม)
▢ 西 【 xī 】 ทิศตะวันตก
▢ 西瓜 【 xī ɡuā 】 แตงโม
▢ 习惯 【 xí ɡuàn 】 เคยชิน , ความเคยชิน
▢ 西红柿 【 xī hónɡ shì 】 มะเขือเทศ
▢ 喜欢 【 xǐ huɑn 】 ชอบ
▢ 洗手间 【 xǐ shǒu jiānสุขา 】 ห้องน้ำ
▢ 希望 【 xī wànɡ 】 หวัง , ปรารถนา , ความหวัง , ความปรารถนา
▢ 洗衣机 【 xǐ yī jī 】 เครื่องซักผ้า
▢ 吸引 【 xī yǐn 】 ดึงดูด
▢ 洗澡 【 xǐ zǎo 】 อาบน้ำ
▢ 下 【 xià 】 ล่าง , ใต้ , เลิก(งาน)
▢ 夏 【 xià 】 ฤดูร้อน
▢ 吓 【 xià 】 ขู่ , ขู่ขวัญ
▢ 瞎 【 xiā 】 (ตา)บอด , มั่วซั่ว
▢ 下午 【 xià wǔ 】 ตอนบ่าย
▢ 下雨 【 xià yǔ 】 ฝนตก
▢ 咸 【 xián 】 เค็ม
▢ 县 【 xiàn 】 อำเภอ
▢ 先 【 xiān 】 ก่อน , แต่แรก
▢ 现代 【 xiàn dài 】 สมัยปัจจุบัน
▢ 羡慕 【 xiàn mù 】 อิจฉา
▢ 先生 【 xiān shenɡ 】 คุณ (ใช้เรียกผู้ชาย) , ครู , สามี
▢ 现在 【 xiàn zài 】 ตอนนี้ , ปัจจุบัน
▢ 限制 【 xiàn zhì 】 จำกัด , จำกัดขอบเขต
▢ 显得 【 xiǎnde 】 ปรากฎ(สภาพบางประการ)
▢ 向 【 xiànɡ 】 ไปสู่ทางหรือหันเข้าหา...(บ.)
▢ 项 【 xiànɡ 】 รายการหรือข้อ(บอกจำนวน)ก้านคอ
▢ 想 【 xiǎnɡ 】 คิด , คิดถึง , อยาก(จะ)
▢ 响 【 xiǎnɡ 】 เสียงดัง , (เสียง)ดังขึ้น , เสียงก้อง
▢ 香 【 xiānɡ 】 หอม
▢ 像 【 xiànɡ 】 รูปภาพ(ของบุคคล) , คลายคลึงกัน , เหมือนกับ , ดังเช่น
▢ 详细 【 xiánɡ xì 】 ละเอียด , ละเอียดและรอบคอบ
▢ 相反 【 xiānɡ fǎn 】 ตรงข้าม , ตรงกันข้าม
▢ 香蕉 【 xiānɡ jiāo 】 กล้วย , กล้วยหอม
▢ 相同 【 xiānɡ tónɡ 】 เหมือนกัน
▢ 相信 【 xiānɡ xìn 】 เชื่อ , เชื่อถือ
▢ 相处 【 xiānɡchǔ 】 อยู่ร่วมกัน
▢ 相当 【 xiānɡdānɡ 】 พอๆกัน , พอฟัดพอเหวี่ยงกัน(ระดับ)พอสมควร(ว.)
▢ 相对 【 xiānɡduì 】 ตรงข้ามกัน , เป็นสัมพัทธ์ ,ค่อนข้างจะ
▢ 相关 【 xiānɡɡuān 】 เกี่ยวพันกัน , เกี่ยวกันและกัน
▢ 项链 【 xiànɡliàn 】 สร้อยคอ
▢ 项目 【 xiànɡmù 】 โครงการ , รายการ
▢ 想念 【 xiǎnɡniàn 】 คิดถึง
▢ 橡皮 【 xiànɡpí 】 ยางลบ
▢ 象棋 【 xiànɡqí 】 หมากรุก(จีน)
▢ 享受 【 xiǎnɡshòu 】 ได้รับความสุข
▢ 相似 【 xiānɡsì 】 คล้ายคลึงกัน
▢ 想象 【 xiǎnɡxiànɡ 】 จินตนาการ
▢ 象征 【 xiànɡzhēnɡ 】 เป็นสัญลักษณ์ , คือสัญลักษณ์
▢ 现金 【 xiànjīn 】 เงินสด
▢ 显然 【 xiǎnrán 】 เด่นชัด , ประจักษ์ชัดแจ้ง
▢ 现实 【 xiànshí 】 สภาพความเป็นจริง
▢ 显示 【 xiǎnshì 】 แสดงออกมาอย่างชัดแจ้ง
▢ 现象 【 xiànxiànɡ 】 ปรากฎการณ์
▢ 鲜艳 【 xiānyàn 】 สวยสดงดงาม , มีสีสรรค์
▢ 笑 【 xiào 】 หัวเราะ , ยิ้ม
▢ 小 【 xiǎo 】 เล็ก
▢ 效果 【 xiào ɡuǒ 】 ประสิทธิผล , ผล
▢ 笑话 【 xiào huɑ 】 เรื่องตลก , หัวเราะเยาะ
▢ 小姐 【 xiǎo jiě 】 คุณ(ใช้เรียกหญิง) , คุณหนู
▢ 小时 【 xiǎo shí 】 ชั่วโมง
▢ 小说 【 xiǎo shuō 】 นวนิยาย
▢ 消息 【 xiāo xi 】 ข่าว , ข่าวคราว
▢ 小心 【 xiǎo xīn 】 ระมัดระวัง
▢ 校长 【 xiào zhǎnɡ 】 ครูใหญ่ , อาจารย์ใหญ่ , ผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัย
▢ 小吃 【 xiǎochī 】 อาหารว่าง , ของว่างประเภทขนม
▢ 消费 【 xiāofèi 】 บริโภค , อุปโภค
▢ 消化 【 xiāohuà 】 การย่อย(อาหาร) , ย่อย(อาหาร)
▢ 小伙子 【 xiǎohuǒzi 】 คนหนุ่ม
▢ 效率 【 xiàolǜ 】 อัตราประสิทธิภาพ(ประสิทธิผล)
▢ 小麦 【 xiǎomài 】 ข้าวสาลี
▢ 消灭 【 xiāomiè 】 กำจัด , ทำลายให้สูญสิ้น
▢ 小气 【 xiǎoqi 】 ขี้เหนียว , ใจแคบ
▢ 消失 【 xiāoshī 】 (ค่อยๆ)หายไป , สลายไป , สูญสิ้นไป
▢ 销售 【 xiāoshòu 】 จำหน่าย , ขาย
▢ 孝顺 【 xiàoshun 】 กตัญญูกตเวที
▢ 小偷 【 xiǎotōu 】 พวกขโมย
▢ 下载 【 xiàzǎi 】 ดาวน์โหลด(download)
▢ 鞋 【 xié 】 รองเท้า
▢ 斜 【 xié 】 เอียง , ลาด(ว.)
▢ 写 【 xiě 】 เขียน
▢ 些 【 xiē 】 บ้าง , ส่วนหนึ่ง
▢ 歇 【 xiē 】 พัก , นอน
▢ 谢谢 【 xiè xie 】 ขอบคุณ , ขอบใจ
▢ 协调 【 xiétiáo 】 ประสานกัน , สอดคล้องกัน
▢ 细节 【 xìjié 】 รายละเอียด , ข้อปลีกย่อย
▢ 戏剧 【 xìjù 】 ละครและงิ้ว
▢ 信 【 xìn 】 จดหมาย , เชื่อถือ ,เลื่อมใส(ศาสนา)
▢ 新 【 xīn 】 ใหม่
▢ 辛苦 【 xīn kǔ 】 เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้า , เหนื่อกายและใจ
▢ 心情 【 xīn qínɡ 】 อารมณ์ , สภาพจิตใจ
▢ 信任 【 xìn rèn 】 เชื่อถือ , ไว้วางใจ
▢ 新闻 【 xīn wén 】 ข่าว
▢ 新鲜 【 xīn xiɑn 】 สด
▢ 信心 【 xìn xīn 】 ความมั่นใจ
▢ 信用卡 【 xìn yònɡ kǎ 】 บัตรเครดิต
▢ 信封 【 xìnfēnɡ 】 ซองจดหมาย
▢ 行 【 xínɡ 】 ได้(ว.) , ใช้ได้ , เดิน
▢ 姓 【 xìnɡ 】 นามสกุล , แซ่
▢ 醒 【 xǐnɡ 】 ตื่นนอน , หายเมา , ตื่นตัว
▢ 性格 【 xìnɡ ɡé 】 นิสัย , อุปนิสัย
▢ 性别 【 xìnɡ bié 】 เพศ
▢ 兴奋 【 xīnɡ fèn 】 ฮึกเหิม , ตื่นเต้นดีอกดีใจ
▢ 幸福 【 xìnɡ fú 】 (มี)ความผาสุก , (มี)ความสุข
▢ 行李箱 【 xínɡ li xiānɡ 】 กระเป๋าสัมภาระ
▢ 星期 【 xīnɡ qī 】 สัปดาห์
▢ 兴趣 【 xìnɡ qù 】 ความสนใจ
▢ 形成 【 xínɡchénɡ 】 ก่อให้เกิดเป็น , ก่อตัวเป็น
▢ 行动 【 xínɡdònɡ 】 ปฏิบัติการ , การเดิน , พฤติการณ์
▢ 幸亏 【 xìnɡkuī 】 โชคดีที่...(ว.)
▢ 行人 【 xíngrén 】 คนที่เดินตามถนน
▢ 形容 【 xínɡrónɡ 】 พรรณนา , บรรยาย
▢ 形式 【 xínɡshì 】 รูปแบบ
▢ 形势 【 xínɡshì 】 สถานการณ์ , ลักษณะพื้นภูมิ
▢ 行为 【 xínɡwéi 】 พฤติกรรม
▢ 形象 【 xínɡxiànɡ 】 ภาพลักษณ์ , ภาพพจน์
▢ 幸运 【 xìnɡyùn 】 โชคดี , ดวงดี
▢ 性质 【 xìnɡzhì 】 ลักษณะและคุณสมบัติ
▢ 形状 【 xínɡzhuànɡ 】 รูปร่างลักษณะ
▢ 信号 【 xìnhào 】 สัญญาณ
▢ 心理 【 xīnlǐ 】 จิต , จิตใจ
▢ 欣赏 【 xīnshǎnɡ 】 ชม , ชื่นชม
▢ 信息 【 xìnxī 】 ข่าวสาร , ข่าวคราว
▢ 心脏 【 xīnzànɡ 】 หัวใจ
▢ 胸 【 xiōnɡ 】 หน้าอก
▢ 熊猫 【 xiónɡ māo 】 หมีแพนด้า
▢ 兄弟 【 xiōnɡdì 】 พี่น้อง
▢ 雄伟 【 xióngwěi 】 โอ่อ่าหรูหรา , ใหญ่โตโหฐาน
▢ 吸收 【 xīshōu 】 ดูดเอา , รับเอา
▢ 系统 【 xìtǒnɡ 】 ระบบ , เป็นระบบ
▢ 修 【 xiū 】 ซ่อมแซม
▢ 休息 【 xiū xi 】 พักผ่อน , พัก
▢ 修改 【 xiūɡǎi 】 แก้ไข , ปรับปรุง
▢ 休闲 【 xiūxián 】 การพักผ่อนหย่อนใจ ,(การแต่งกาย)แบบสบาย ๆ
▢ 许多 【 xǔ duō 】 มากมาย
▢ 需要 【 xū yào 】 ต้องการ , ความต้องการ
▢ 选择 【 xuǎn zé 】 เลือกสรร , คัดเลือก
▢ 宣布 【 xuānbù 】 ประกาศ
▢ 宣传 【 xuānchuán 】 โฆษณา
▢ 选举 【 xuǎnjǔ 】 เลือกตั้ง
▢ 血 【 xuè 】 เลือด
▢ 雪 【 xuě 】 หิมะ
▢ 学生 【 xué shenɡ 】 นักเรียน , นักศึกษา , ลูกศิษย์
▢ 学习 【 xué xí 】 เรียนหรือศึกษา , การเรียนหรือการศึกษา
▢ 学校 【 xué xiào 】 โรงเรียน
▢ 学期 【 xuéqī 】 เทอมการศึกษา , ภาคเรียน
▢ 学术 【 xuéshù 】 วิชาการ
▢ 学问 【 xuéwen 】 ความรู้
▢ 训练 【 xùnliàn 】 ฝึกอบรม
▢ 迅速 【 xùnsù 】 รวดเร็ว
▢ 询问 【 xúnwèn 】 สอบถาม
▢ 寻找 【 xúnzhǎo 】 แสวงหา
▢ 叙述 【 xùshù 】 บรรยาย
▢ 虚心 【 xūxīn 】 ถ่อมตัว , ถ่อมตน

Y

▢ 呀 【 yɑ 】 โอ้(อ.)
▢ 牙膏 【 yá ɡāo 】 ยาสีฟัน
▢ 压力 【 yā lì 】 ความกดดัน , แรงกดดัน
▢ 亚洲 【 Yà zhōu 】 ทวีปเอเชีย
▢ 盐 【 yán 】 เกลือ
▢ 演出 【 yǎn chū 】 การแสดง
▢ 严格 【 yán ɡé 】 เคร่งครัด , เข้มงวด
▢ 眼睛 【 yǎn jinɡ 】 ตา , ดวงตา
▢ 眼镜 【 yǎn jìnɡ 】 แว่นตา
▢ 研究生 【 yán jiū shēnɡ 】 (นักศึกษา)ปริญญาโท
▢ 颜色 【 yán sè 】 สี
▢ 演员 【 yǎn yuán 】 นักแสดง
▢ 严重 【 yán zhònɡ 】 ร้ายแรง , รุนแรง
▢ 延长 【 yánchánɡ 】 ยืดออกไป , ขยายออกไป
▢ 痒 【 yǎnɡ 】 คัน(ว.)
▢ 养成 【 yǎnɡ chénɡ 】 อบรมและฝึกฝนให้เป็น...
▢ 阳光 【 yánɡ ɡuānɡ 】 แสงแดด , แสงอาทิตย์
▢ 羊肉 【 yánɡ ròu 】 เนื้อแกะ
▢ 样子 【 yànɡ zi 】 รูปแบบ , ลักษณะ
▢ 样式 【 yànɡshì 】 รูป , รูปแบบ
▢ 阳台 【 yánɡtái 】 ระเบียงบนดาดฟ้า
▢ 宴会 【 yànhuì 】 งานเลี้ยง
▢ 严肃 【 yánsù 】 เอาจริงเอาจัง , เคร่งขรึม
▢ 摇 【 yáo 】 โยก , คลอน , แกว่ง
▢ 药 【 yào 】 ยา
▢ 要 【 yào 】 ต้องการ , จะต้อง , (กำลัง)จะ , ถ้าหาก
▢ 咬 【 yǎo 】 กัด
▢ 腰 【 yāo 】 เอว
▢ 邀请 【 yāo qǐnɡ 】 เชิญชวน
▢ 要求 【 yāo qiú 】 ขอร้อง , (ข้อ)เรียกร้อง
▢ 钥匙 【 yào shi 】 ลูกกุญแจ
▢ 要不 【 yàobù 】 มิฉะนั้นแล้วก็... ,ถ้าไม่…ก็…ก็ได้
▢ 要是 【 yàoshi 】 ถ้าหาก , ถ้าแม้นว่า
▢ 页 【 yè 】 หน้าหรือแผ่น(ของกระดาษหรือสิ่งพิมพ์)
▢ 夜 【 yè 】 กลางคืน
▢ 也 【 yě 】 ก็(...เช่นกัน)
▢ 也许 【 yě xǔ 】 อาจจะ , คงจะ
▢ 爷爷 【 yé ye 】 คุณปู่
▢ 叶子 【 yè zi 】 ใบไม้
▢ 液体 【 yètǐ 】 ของเหลว , สารเหลว
▢ 业务 【 yèwù 】 กิจการ , ธุรกิจ
▢ 业余 【 yèyú 】 นอกเวลาทำงาน , เวลาว่าง , สมัครเล่น , อดิเรก
▢ 亿 【 yì 】 ร้อยล้าน
▢ 以 【 yǐ 】 ด้วย…
▢ 乙 【 yǐ 】 ตำแหน่งอันดับ 2
▢ 一 【 yī 】 หนึ่ง
▢ 一般 【 yì bān 】 ธรรมดา , ทั่วไป
▢ 一边 【 yì biān 】 ...ไปพลางก็...ไปพลาง
▢ 一定 【 yí dìnɡ 】 แน่นอน , พอสมควร , จำเป็นต้อง , จักต้อง
▢ 衣服 【 yī fu 】 เสื้อผ้า
▢ 一共 【 yí ɡònɡ 】 รวมทั้งหมด
▢ 以后 【 yǐ hòu 】 วันหลัง , ต่อไป
▢ 一会儿 【 yì huìr 】 สักครู่ , ประเดี๋ยว
▢ 意见 【 yì jiàn 】 ความคิดเห็น , ความไม่เห็นด้วย
▢ 已经 【 yǐ jinɡ 】 ได้...แล้ว(แสดงเรื่องราวได้เสร็จสิ้นหรือเวลาได้ผ่านไป)
▢ 一起 【 yì qǐ 】 ... ด้วย(พร้อม)กัน , ทีเดียวกัน
▢ 以前 【 yǐ qián 】 เมื่อก่อน
▢ 一切 【 yí qiè 】 สารพัด , ทั้งมวล , ทุกสิ่งทุกอย่าง
▢ 医生 【 yī shēnɡ 】 หมอ , แพทย์
▢ 艺术 【 yì shù 】 ศิลปะ
▢ 意思 【 yì si 】 ความหมาย
▢ 以为 【 yǐ wéi 】 เข้าใจว่า , ถือว่า
▢ 一样 【 yí yànɡ 】 เหมือนกัน
▢ 医院 【 yī yuàn 】 โรงพยาบาล
▢ 一直 【 yì zhí 】 ตรงไป , โดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ
▢ 椅子 【 yǐ zi 】 เก้าอี้
▢ 一辈子 【 yíbèizi 】 ตลอดชีวิต , ชั่วชีวิต
▢ 一旦 【 yídàn 】 ...เท่านั้นแหละก็จะ... , พอถึง...
▢ 移动 【 yídònɡ 】 เคลื่อนที่ , เคลื่อนย้าย
▢ 遗憾 【 yíhàn 】 เสียดาย
▢ 以及 【 yǐjí 】 รวมทั้ง...
▢ 以来 【 yǐlái 】 นับจาก…เป็นต้นมา
▢ 议论 【 yìlùn 】 วิพากษ์วิจารณ์ ,แสดงความคิดเห็น
▢ 一路平安 【 yílùpíng’ānดินทางโดยสวัสดิภาพ 】
▢ 移民 【 yímín 】 อพยพ , ประชาชนผู้อพยพ
▢ 银 【 yín 】 (ธาตุ)เงิน(silver)
▢ 阴 【 yīn 】 (ท้องฟ้า)ครึ้ม
▢ 因此 【 yīn cǐ 】 ดังนั้น , เพราะเหตุนั้น
▢ 银行 【 yín hánɡ 】 ธนาคาร
▢ 饮料 【 yǐn liào 】 เครื่องดื่ม
▢ 引起 【 yǐn qǐ 】 ทำให้เกิด , ก่อให้เกิด
▢ 因为 【 yīn wéi 】 เพราะว่า
▢ 印象 【 yìn xiànɡ 】 ความประทับใจ , ความซาบซึ่งใจ
▢ 音乐 【 yīn yuè 】 ดนตรี
▢ 因而 【 yīn'ér 】 ดังนั้น , ฉะนั้น
▢ 赢 【 yínɡ 】 ชนะ
▢ 硬 【 yìnɡ 】 แข็ง
▢ 应该 【 yīnɡ ɡāi 】 ควร(จะ) , สมควร
▢ 影响 【 yǐnɡ xiǎnɡ 】 ผลกระทบ , ส่งผลกระทบ
▢ 硬币 【 yìnɡbì 】 เหรียญกษาปณ์
▢ 应付 【 yìnɡfu 】 รับมือ , ถูไถ
▢ 硬件 【 yìnɡjiàn 】 ฮาร์ดแวร์(hardware)
▢ 迎接 【 yínɡjiē 】 ต้อนรับ
▢ 英俊 【 yīnɡjùn 】 หน้าตาหล่อเหลาและมีสง่า
▢ 应聘 【 yìnɡpìn 】 สมัคร (งาน)
▢ 英雄 【 yīnɡxiónɡ 】 วีรบุรุษ
▢ 营养 【 yínɡyǎnɡ 】 การบำรุงร่างกาย ,อาหารที่บำรุงร่างกาย
▢ 营业 【 yínɡyè 】 ดำเนินกิจการ(ทางด้านการค้า)เปิดบริการ
▢ 应用 【 yìnɡyònɡ 】 ใช้ , ใช้สอย , ประยุกต์
▢ 影子 【 yǐnɡzi 】 ร่มเงา , ร่องรอยที่เลือนลาง
▢ 因素 【 yīnsù 】 ปัจจัย
▢ 依然 【 yīrán 】 ยังคง(เหมือนเดิม)
▢ 意外 【 yìwài 】 เกินความคาดหมาย ,คาดคิดไม่ถึง , อุบัติเหตุ , เหตุที่คาดคิดไม่ถึง
▢ 疑问 【 yíwèn 】 ข้อสงสัย
▢ 义务 【 yìwù 】 ภาระหน้าที่(อันพึงปฏิบัติ) ,ไม่ได้รับค่าตอบแทน(ว.)
▢ 意义 【 yìyì 】 ความหมาย , คุณค่า
▢ 一致 【 yízhì 】 เป็นเอกฉันท์ , พร้อมเพรียงกัน
▢ 用 【 yònɡ 】 ใช้ , ประโยชน์ , รับประทาน
▢ 勇敢 【 yǒnɡ ɡǎn 】 กล้าหาญ
▢ 永远 【 yǒnɡ yuǎn 】 ตลอดไป , ตลอดกาล
▢ 拥抱 【 yōnɡbào 】 โอบกอด
▢ 拥挤 【 yōnɡjǐ 】 เบียดกัน , หนาแน่น
▢ 勇气 【 yǒnɡqì 】 ความกล้าหาญ
▢ 用途 【 yònɡtú 】 ประโยชน์ในการใช้สอย
▢ 由 【 yóu 】 จาก... (สันธาน) , ยกให้... (บ.)
▢ 又 【 yòu 】 ...อีกด้วย , ทั้ง...อีก
▢ 有 【 yǒu 】 มี
▢ 右边 【 yòu biɑn 】 ข้างขวา
▢ 优点 【 yōu diǎn 】 จุดเด่น , จุดดี
▢ 友好 【 yǒu hǎo 】 รักใคร่ปรองดองกัน , สนิทสนมกัน
▢ 有名 【 yǒu mínɡ 】 มีชื่อเสียง , ลือชื่อ
▢ 幽默 【 yōu mò 】 อารมณ์ขัน , ความขบขัน
▢ 尤其 【 yóu qí 】 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
▢ 有趣 【 yǒu qù 】 สนุก , น่ารัก
▢ 游戏 【 yóu xì 】 เกมส์(game)
▢ 优秀 【 yōu xiù 】 ดีเลิศ
▢ 友谊 【 yǒu yì 】 มิตรภาพ , สันถวไมตรี
▢ 游泳 【 yóu yǒnɡ 】 ว่ายน้ำ
▢ 由于 【 yóu yú 】 เนื่องด้วย... ,เนื่องจาก...
▢ 幼儿园 【 yòu'éryuán 】 โรงเรียนอนุบาล
▢ 优惠 【 yōuhuì 】 ให้สิทธิพิเศษ
▢ 悠久 【 yōujiǔ 】 ยาวนาน , ช้านาน
▢ 邮局 【 yóujú 】 ที่ทำการไปรษณีย์
▢ 游览 【 yóulǎn 】 เที่ยวชม(ทัศนียภาพ)
▢ 有利 【 yǒulì 】 เอื้อผล , มีผลดี(ต่อ...)
▢ 优美 【 yōuměi 】 งดงาม , สวยงาม
▢ 优势 【 yōushì 】 ได้เปรียบ , อยู่เบี้ยบน , อยู่เหนือกว่า
▢ 犹豫 【 yóuyù 】 ลังเล , สองจิตสองใจ
▢ 油炸 【 yóuzhá 】 ใช้น้ำมันทอด
▢ 鱼 【 yú 】 ปลา
▢ 与 【 yǔ 】 กับ , และ
▢ 遇到 【 yù dào 】 เจอ , พบ
▢ 语法 【 yǔ fǎ 】 ไวยากรณ์
▢ 愉快 【 yú kuài 】 เบิกบานใจ , สบายใจ
▢ 羽毛球 【 yǔ máo qiú 】 แบดมินตัน(badminton)
▢ 于是 【 yú shì 】 ก็เลย(กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด)
▢ 预习 【 yù xí 】 ศึกษา(บทเรียน)ด้วยตนเองล่วงหน้า
▢ 语言 【 yǔ yán 】 ภาษา
▢ 元 【 yuán 】 หยวน(หน่วยเงินตราหลักของจีน)
▢ 圆 【 yuán 】 กลม , วงกลม
▢ 远 【 yuǎn 】 ไกล
▢ 原来 【 yuán lái 】 เดิม , ด้งเดิม
▢ 原谅 【 yuán liànɡ 】 ให้อภัย , ยกโทษให้
▢ 愿意 【 yuàn yì 】 ยินยอม , สมัครใจ
▢ 原因 【 yuán yīn 】 สาเหตุ , มูลเหตุ
▢ 元旦 【 Yuándàn 】 วันขึ้นปีใหม่(สากล)
▢ 缘故 【 yuánɡù 】 สาเหตุ , เหตุผล
▢ 原料 【 yuánliào 】 วัตถุดิบ
▢ 愿望 【 yuànwànɡ 】 ความปรารถนา , ความมุ่งมาดปรารถนา
▢ 原则 【 yuánzé 】 หลักการ
▢ 预报 【 yùbào 】 พยากรณ์ , แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
▢ 预订 【 yùdìnɡ 】 สั่งจองล่วงหน้า ,สั่งสินค้าล่วงหน้า
▢ 月 【 yuè 】 เดือน , พระจันทร์
▢ 越 【 yuè 】 ยิ่ง... (ยิ่ง...)
▢ 阅读 【 yuè dú 】 การอ่าน
▢ 约会 【 yuē huì 】 นัดพบกัน(ล่วงหน้า)
▢ 月亮 【 yuè lianɡ 】 ดวงจันทร์
▢ 预防 【 yùfánɡ 】 ป้องกันล่วงหน้า , ป้องกันก่อน
▢ 娱乐 【 yúlè 】 ความบันเทิง
▢ 玉米 【 yùmǐ 】 ข้าวโพด
▢ 云 【 yún 】 เมฆ
▢ 晕 【 yūn 】 วิงเวียนศีรษะ , เมา(รถ ,เรือเป็นต้น) , สลบ , เป็นลม(หมดสติไป)
▢ 运动 【 yùn dònɡ 】 กีฬา , ออกกำลังกาย ,การเคลื่อนไหว , ขบวนการ
▢ 允许 【 yǔn xǔ 】 อนุญาต , ยินยอม
▢ 运气 【 yùnqi 】 โชคชะตา , ดวงชะตาโชคดี , ดวงดี
▢ 运输 【 yùnshū 】 การขนส่ง , ขนส่ง
▢ 运用 【 yùnyònɡ 】 พลิกแพลงใช้ ,ใช้ประโยชน์
▢ 与其 【 yǔqí 】 ถ้าจะ... (ก็จะสู้...ไม่ได้)
▢ 语气 【 yǔqì 】 น้ำเสียง
▢ 宇宙 【 yǔzhòu 】 จักรวาล

Z

▢ 杂志 【 zá zhì 】 นิตยสาร , วารสาร
▢ 在 【 zài 】 อยู่ , อยู่ที่ ... ,กำลัง...อยู่ , ดำรงอยู่
▢ 再 【 zài 】 ...อีก (ว.แสดงการกระทำจะเกิดขึ้นซ้ำในอนาคตอีก)
▢ 再见 【 zài jiàn 】 อย่างไร , ทำไม
▢ 灾害 【 zāihài 】 ภัย , ภัยพิบัติ
▢ 再三 【 zàisān 】 ครั้งแล้วครั้งเล่า
▢ 咱们 【 zán men 】 พวกเรา
▢ 暂时 【 zàn shí 】 ชั่วคราว , เฉพาะกาล
▢ 赞成 【 zànchénɡ 】 เห็นด้วย , สนับสนุน
▢ 脏 【 zānɡ 】 สกปรก , โสโครก
▢ 赞美 【 zànměi 】 ชื่นชม , สรรเสริญ ,ชมเชย
▢ 早上 【 zǎo shɑnɡ 】 ตอนเช้า
▢ 造成 【 zàochénɡ 】 ก่อให้เกิด...ขึ้น
▢ 糟糕 【 zāoɡāo 】 แย่ , โชคร้าย , ซวย
▢ 则 【 zé 】 ชิ้นหรือตอน(บอกจำนวนของข่าว ข้อความเป็นต้น) , ก็จะ... , แต่
▢ 责任 【 zé rèn 】 หน้าที่ , ความรับผิดชอบ
▢ 责备 【 zébèi 】 ตำหนิ(ก.)
▢ 怎么样 【 zěn me yànɡ 】 เป็นอย่างไร(บ้าง) , อย่างไร
▢ 增加 【 zēnɡ jiā 】 เพิ่ม , เสริม , สร้าง…เพิ่มขึ้น
▢ 增长 【 zēnɡ zhǎnɡ 】 เพิ่ม , เพิ่มทวี
▢ 窄 【 zhǎi 】 แคบ , คับแคบ
▢ 摘 【 zhāi 】 เด็ด(ดอกไม้) , ถอด (หมวก)
▢ 站 【 zhàn 】 ยืน(ก.), สถานี
▢ 长 【 zhǎnɡ 】 เติบโต , อายุมากกว่า , เกิดเป็น
▢ 涨 【 zhǎnɡ 】 (น้ำ , ราคาสินค้า)ขึ้น
▢ 张 【 zhānɡ 】 แผ่น(ลักษณนาม)
▢ 丈夫 【 zhànɡ fu 】 สามี
▢ 账户 【 zhànɡhù 】 บัญชีธนาคาร
▢ 掌握 【 zhǎnɡwò 】 เข้าใจและสามารถพลิกใช้ได้อย่างเต็มที่ , ยึดกุม , ควบคุม
▢ 展开 【 zhǎnkāi 】 กางออก , ทอดตัวออก , เปิดหรือดำเนินการ(การแข่งขันเป็นต้น)
▢ 展览 【 zhǎnlǎn 】 นิทรรศการ , แสดงนิทรรศการ
▢ 粘贴 【 zhāntiē 】 ติดหรือปิด(ด้วยกาว)
▢ 占线 【 zhànxiàn 】 (โทรศัพท์)สายไม่ว่าง
▢ 战争 【 zhànzhēnɡ 】 สงคราม , การสู้รบ
▢ 找 【 zhǎo 】 หา , แลกหรือทอน(เงิน)
▢ 照顾 【 zhào ɡù 】 ดูแล , คำนึงถึง
▢ 着急 【 zháo jí 】 กังวล , ร้อนใจ
▢ 照片 【 zhào piàn 】 รูปถ่าย
▢ 招聘 【 zhāo pìn 】 ประกาศรับสมัคร(งาน)
▢ 照相机 【 zhào xiànɡ jī 】 กล้องถ่ายรูป
▢ 照常 【 zhàochánɡ 】 ตามปกติ
▢ 招待 【 zhāodài 】 ต้อนรับหรือรับรอง(แขก)
▢ 召开 【 zhàokāi 】 เรียกประชุม
▢ 着凉 【 zháoliánɡ 】 เป็นหวัด
▢ 着 【 zhe 】 กำลัง…อยู่(ศัพท์เสริม แสดงการต่อเนื่องของกระทำหรือ สภาพ)
▢ 这(这儿) 【 zhè (zhèr)นี้ (ที่นี่) 】
▢ 阵 【 zhèn 】 ช่วงหรือพัก(บอกจำนวน ใช้แสดงช่วงเวลาของฝนตก ลมพัดเป็นต้น) ,ขบวน(ใช้ในสนามรบ)
▢ 真 【 zhēn 】 จริง , แท้
▢ 真正 【 zhēn zhènɡ 】 แท้จริง , แท้ , อย่างแท้จริง
▢ 振动 【 zhèndònɡ 】 การสั่นสะเทือน
▢ 诊断 【 zhěnduàn 】 ตรวจและวินิจฉัย(โรค)
▢ 针对 【 zhēnduì 】 พุ่มเป้าหมายไปยัง... , มุ่งหมายไปยัง... , สำหรับ
▢ 正 【 zhènɡ 】 กำลัง...อยู่ตรง , ตรงดิ่ง
▢ 睁 【 zhēnɡ 】 ลืมตา
▢ 正常 【 zhènɡ chánɡ 】 เป็นปรกติ , ตามปรกติ
▢ 正好 【 zhènɡ hǎo 】 พอดี , ประจวบเหมาะ , ได้โอกาส...พอดี
▢ 整理 【 zhěnɡ lǐ 】 จัดเก็บให้เป็นระเบียบ , จัดระเบียบ
▢ 证明 【 zhènɡ mínɡ 】 ยืนยัน , พิสูจน์ความเป็นจริง , หนังสือรับรอง
▢ 整齐 【 zhěnɡ qí 】 เรียบร้อย , เป็นระเบียบ , ไม่ระเกะระกะ , เป็นแถวเดียวกัน
▢ 正确 【 zhènɡ què 】 ถูกต้อง
▢ 正式 【 zhènɡ shì 】 (อย่าง)เป็นทางการ
▢ 正在 【 zhènɡ zài 】 กำลัง...อยู่(ว.)
▢ 政策 【 zhènɡcè 】 นโยบาย(การเมืองการปกครอง)
▢ 政府 【 zhènɡfǔ 】 รัฐบาล
▢ 整个 【 zhěnɡɡè 】 ทั้งตัว , ทั้งหมด , ทั้งมวล
▢ 证件 【 zhènɡjiàn 】 เอกสารใบรับรอง(ยืนยัน)ต่างๆ
▢ 证据 【 zhènɡjù 】 หลักฐาน
▢ 争论 【 zhēnɡlùn 】 โต้เถียง , โต้แย้ง , ถกเถียง
▢ 挣钱 【 zhènɡqián 】 หาเงิน
▢ 征求 【 zhēnɡqiú 】 สอบถาม(ความคิดเห็น)
▢ 争取 【 zhēnɡqǔ 】 ช่วงชิง , พยายามให้ได้มาซึ่ง...
▢ 整体 【 zhěnɡtǐ 】 ทั่วทุกส่วนหรือทุกด้าน ,ทั้งมวล , ภาพรวมทั้งหมด
▢ 政治 【 zhènɡzhì 】 การเมือง
▢ 真理 【 zhēnlǐ 】 สัจธรรม
▢ 真实 【 zhēnshí 】 แท้จริง , เป็นจริง
▢ 枕头 【 zhěntou 】 หมอน
▢ 珍惜 【 zhēnxī 】 รักษาและทะนุถนอม
▢ 哲学 【 zhéxué 】 ปรัชญา
▢ 直 【 zhí 】 ตรง
▢ 只 【 zhǐ 】 เพียงหรือแค่(ว.)
▢ 指 【 zhǐ 】 นิ้วมือ , (ใช้นิ้วมือ)ชี้
▢ 之 【 zhī 】 ของหรือห่าง(ใช้แสดงความสัมพันธ์ในลักษณะสังกัดหรือเป็นเจ้าของคล้ายการใช้ “的” แต่ทางการกว่า) , เขาหรือมัน(ส.ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งของที่กล่าวมาจำกัดให้ใช้เป็นกรรม)
▢ 只 【 zhī 】 ตัว(ศัพท์บอกจำนวนสัตว์ปีกและสัตว์ที่กระโดดโลดเต้น) , อัน(ศัพท์บอกจำนวนเครื่องใช้บางอย่าง) , ข้าง(ศัพท์บอกจำนวน ใช้กับอันหนึ่งของสิ่งของที่เป็นคู่)
▢ 支 【 zhī 】 ค้ำยัน , ศัพท์บอกจำนวน(เช่นด้ามหรือแท่ง , เพลง ,ขบวน , อัน , สาขา)
▢ 支持 【 zhī chí 】 สนับสนุน , ค้ำจุน , ประคอง, พยุง
▢ 知道 【 zhī dào 】 รู้ , ทราบ , เข้าใจ
▢ 值得 【 zhí de 】 คุ้มค่า , น่าที่จะ...
▢ 只好 【 zhǐ hǎo 】 ได้แต่... , ก็เลยต้อง... , จำใจต้อง...
▢ 直接 【 zhí jiē 】 โดยตรง
▢ 质量 【 zhì liànɡ 】 คุณภาพ
▢ 至少 【 zhì shǎo 】 อย่างน้อย , อย่างต่ำ
▢ 知识 【 zhī shi 】 ความรู้ , วิชาการ
▢ 植物 【 zhí wù 】 พืช
▢ 只要 【 zhǐ yào 】 ขอเพียงแต่…เท่านั้น
▢ 职业 【 zhí yè 】 อาชีพ
▢ 制造 【 zhì zào 】 ผลิต , สร้าง , ประดิษฐ์
▢ 指导 【 zhǐdǎo 】 ชี้แนะ , ชี้นำ
▢ 制定 【 zhìdìnɡ 】 กำหนด , บัญญัติ
▢ 制度 【 zhìdù 】 ระบบ , ระบอบ
▢ 智慧 【 zhìhuì 】 สติปัญญา , ความฉลาดเฉลียว
▢ 指挥 【 zhǐhuī 】 บังคับบัญชา , ผู้บัญชาการ , ผู้กำกับ(การแสดงดนตรี)
▢ 至今 【 zhìjīn 】 จน(กระทั่ง)บัดนี้
▢ 治疗 【 zhìliáo 】 รักษา
▢ 支票 【 zhīpiào 】 เช็คเบิกเงิน(Check)
▢ 执行 【 zhíxínɡ 】 ดำเนินการ , ปฏิบัติ
▢ 秩序 【 zhìxù 】 ระเบียบ , ความเรียบร้อย
▢ 至于 【 zhìyú 】 สำหรับหรือส่วน(คนใดคนหนึ่ง ,เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นต้น) ,ถึงกับ
▢ 志愿者 【 zhìyuànzhě 】 อาสาสมัคร
▢ 执照 【 zhízhào 】 ใบอนุญาต(ที่ทางราชการออกให้)
▢ 制作 【 zhìzuò 】 สร้าง , ทำ , ประดิษฐ์
▢ 重 【 zhònɡ 】 หนัก , น้ำหนัก
▢ 种 【 zhǒnɡ 】 ประเภทหรือชนิด , เมล็ดพันธ์ , พันธ์หรือเผ่าพันธุ์
▢ 钟 【 zhōnɡ 】 ระฆัง , นาฬิกา
▢ 重点 【 zhònɡ diǎn 】 จุดสำคัญ , เน้นหนัก
▢ 中国 【 Zhōnɡ ɡuó 】 ประเทศจีน
▢ 中间 【 zhōnɡ jiān 】 ตรงกลาง , ท่ามกลาง
▢ 重视 【 zhònɡ shì 】 ให้ความสำคัญ , ให้ความสนใจ
▢ 中文 【 Zhōnɡ wén 】 ภาษาจีน , ตัวหนังสือจีน
▢ 中午 【 zhōnɡ wǔ 】 ตอนเที่ยง
▢ 重要 【 zhònɡ yào 】 สำคัญ
▢ 终于 【 zhōnɡ yú 】 ในที่สุด
▢ 中介 【 zhōnɡjiè 】 สื่อกลาง , นายหน้า
▢ 重量 【 zhònɡliànɡ 】 น้ำหนัก
▢ 中心 【 zhōnɡxīn 】 ศูนย์กลาง , ใจกลาง , ส่วนสำคัญ
▢ 中旬 【 zhōnɡxún 】 ช่วงกลางเดือน(วันที่ 11-20)
▢ 周末 【 zhōu mò 】 สุดสัปดาห์
▢ 周围 【 zhōu wéi 】 บริเวณรอบๆ , รอบๆ
▢ 周到 【 zhōudào 】 รอบคอบ , ไม่ขาดตกบกพร่อง , ทั่วถึง
▢ 住 【 zhù 】 อยู่... , พัก , ค้าง
▢ 祝 【 zhù 】 ขอให้…
▢ 煮 【 zhǔ 】 ต้ม
▢ 猪 【 zhū 】 หมู
▢ 主意 【 zhǔ yi 】 ข้อคิดเห็น(ที่แน่นชัด) , วิธีการ
▢ 主动 【 zhǔ dònɡ 】 ดำเนินการเอง ,เป็นฝ่ายกระทำ ,(ดำเนินการ)เชิงรุก
▢ 祝贺 【 zhù hè 】 ขอแสดงความยินดี
▢ 逐渐 【 zhú jiàn 】 ค่อยๆ... , ค่อยๆ...ที่ละน้อย
▢ 著名 【 zhù mínɡ 】 ชื่อเสียงโด่งดัง , ชื่อเสียงโด่งดัง
▢ 主要 【 zhǔ yào 】 (เป็น)หลักๆ , สำคัญ
▢ 注意 【 zhù yì 】 สนใจ , ให้ความสนใจ ,
▢ 抓紧 【 zhuājǐn 】 จับไว้แน่น , ไม่ยอมปล่อยมือเร่งหรือฉกฉวย(ให้ดำเนินงานเร็วขึ้น)
▢ 赚 【 zhuàn 】 ได้กำไร , หา(เงิน)
▢ 专门 【 zhuān mén 】 ...โดยเฉพาะ , เพื่อ...เฉพาะมุ่ง...เฉพาะ
▢ 专业 【 zhuān yè 】 สาขาวิชาเฉพาะ , มืออาชีพ(ว.)
▢ 转变 【 zhuǎnbiàn 】 เปลี่ยนแปลง , เปลี่ยนพลิก
▢ 撞 【 zhuànɡ 】 ชน , เจอ , พบ , เสี่ยง(โชค)
▢ 装 【 zhuānɡ 】 (เอาของ)ใส่(เข้าไปในสิ่งบรรจุ) ,ติดตั้ง , ชุดเสื้อผ้า , เสแสร้ง
▢ 转告 【 zhuǎnɡào 】 บอกต่อ
▢ 状况 【 zhuànɡkuànɡ 】 สภาพ , สถานการณ์ , สถานภาพ
▢ 装饰 【 zhuānɡshì 】 ประดับ , ตกแต่ง , ของประดับ , ของตกแต่ง
▢ 状态 【 zhuànɡtài 】 รูปแบบหรือสภาพ(ที่บุคคลหรือสรรพสิ่งแสดงออกมา)
▢ 专家 【 zhuānjiā 】 ผู้เชี่ยวชาญ , ผู้ชำนาญการ
▢ 专心 【 zhuānxīn 】 ตั้งใจ , จิตใจมุ่งมั่น , ใจจดใจจ่อ
▢ 逐步 【 zhúbù 】 ตามลำดับ , ทีละก้าว , ทีละขั้น
▢ 注册 【 zhùcè 】 ลงทะเบียน , จดทะเทียน
▢ 主持 【 zhǔchí 】 จัดการ , อำนวยการ , ควบคุม, หลีด
▢ 祝福 【 zhùfú 】 อวยพร , คำอวยพร
▢ 嘱咐 【 zhǔfù 】 กำชับกำชา , สั่งเสีย
▢ 主观 【 zhǔɡuān 】 อัตวิสัย
▢ 追求 【 zhuīqiú 】 แสวงหา , ตามจีบ , สิ่งที่แสวงหา
▢ 资格 【 zhuīqiú 】 คุณวุฒิ , คุณสมบัติ
▢ 准备 【 zhǔn bèi 】 เตรียมการ , คิดว่าจะ
▢ 准确 【 zhǔn què 】 แม่นยำ , ถูกต้อง
▢ 准时 【 zhǔn shí 】 ตรงเวลา
▢ 桌子 【 zhuō zi 】 โต๊ะ
▢ 主人 【 zhǔrén 】 เจ้าของบ้าน , เจ้าภาพ , นาย(ผู้ที่มีอำนาจอิทธิพลและทรัพย์สินเงินทอง)
▢ 主席 【 zhǔxí 】 ประธาน , ประธานาธิบดี
▢ 主张 【 zhǔzhānɡ 】 เสนอ(ความคิดเห็น) , ข้อคิดเห็น
▢ 竹子 【 zhúzi 】 ไม้ไผ่
▢ 字 【 zì 】 ตัวอักษร , ตัวหนังสือ
▢ 紫 【 zǐ 】 (สี)ม่วง
▢ 字典 【 zì diǎn 】 พจนานุกรม
▢ 自己 【 zì jǐ 】 ตัวเอง
▢ 自然 【 zì rán 】 ธรรมชาติ
▢ 仔细 【 zǐ xì 】 ละเอียด , รอบคอบ ,ระมัดระวัง
▢ 自行车 【 zì xínɡ chē 】 รถจักรยาน
▢ 自从 【 zìcónɡ 】 ตั้งแต่...
▢ 自动 【 zìdònɡ 】 อัตโนมัติ , สมัครใจ(ทำ)เอง
▢ 自豪 【 zìháo 】 ภาคภูมิใจ
▢ 资金 【 zījīn 】 เงินทุน
▢ 自觉 【 zìjué 】 ด้วยความรู้เอง , มีจิตสำนึก
▢ 资料 【 zīliào 】 ข้อมูล , ปัจจัย
▢ 字幕 【 zìmù 】 ตัวหนังสือคำบรรยาย(ในฉากฉายของภาพยนตร์เป็นต้น)
▢ 姿势 【 zīshì 】 ลักษณะท่าทาง , ท่าที
▢ 自私 【 zìsī 】 เห็นแก่ตัว
▢ 自信 【 zìxìn 】 มั่นใจตัวเอง
▢ 咨询 【 zīxún 】 สอบถาม
▢ 自由 【 zìyóu 】 อิสระ , เสรี , เสรีภาพ , เสรีนิยม
▢ 自愿 【 zìyuàn 】 สมัครใจ , ยินยอมเอง
▢ 资源 【 zīyuán 】 แหล่งทรัพยากร
▢ 总结 【 zǒnɡ jié 】 สรุป
▢ 总是 【 zǒnɡ shì 】 ...โดยตลอด
▢ 总裁 【 zǒnɡcái 】 ผู้อำนวยการ(CEO)(ของบริษัทขนาดใหญ่)
▢ 总共 【 zǒnɡɡònɡ 】 รวมทั้งหมด , รวมยอด
▢ 综合 【 zōnɡhé 】 สรุปรวบยอด , สรุป , (แบบ)ครอบคลุมหรือรวม(หลายด้าน)
▢ 宗教 【 zōnɡjiào 】 ศาสนา
▢ 总理 【 zǒnɡlǐ 】 นายกรัฐมนตรี
▢ 总算 【 zǒnɡsuàn 】 ในที่สุดก็ได้... , ก็ยังนับได้ว่า(ใช้ได้)
▢ 总统 【 zǒnɡtǒnɡ 】 ประธานาธิบดี
▢ 总之 【 zǒnɡzhī 】 ถึงอย่างไรก็ตาม
▢ 走 【 zǒu 】 เดิน , ไป
▢ 租 【 zū 】 เช่า , ให้เช่า
▢ 组成 【 zǔ chénɡ 】 ประกอบเป็น(ส่วนเดียว)จัด(กิจกรรมเป็นต้น)
▢ 组织 【 zǔ zhī 】 องค์กร , ระบบ ,
▢ 祖国 【 zǔɡuó 】 มาตุภูมิ , ปิตุภูมิ
▢ 组合 【 zǔhé 】 ประกอบ(ด้วย) ... , การรวมกลุ่ม ,วง(ดนตรี)
▢ 最 【 zuì 】 ...ที่สุด(ว.)
▢ 醉 【 zuì 】 เมา(เหล้า) , ลุ่มหลง
▢ 嘴 【 zuǐ 】 ปาก
▢ 最好 【 zuì hǎo 】 ดีที่สุด
▢ 最后 【 zuì hòu 】 หลังสุด , สุดท้าย
▢ 最近 【 zuì jìn 】 เมื่อเร็วๆนี้ , หมู่นี้ , ช่วงนี้
▢ 最初 【 zuìchū 】 แรกเริ่มที่สุด
▢ 罪犯 【 zuìfàn 】 นักโทษ , ผู้ต้องโทษ
▢ 尊重 【 zūn zhònɡ 】 ให้เกียรติ , เคารพ
▢ 尊敬 【 zūnjìnɡ 】 เคารพ , นับถือ
▢ 遵守 【 zūnshǒu 】 ปฏิบัติตาม(กฎระเบียบ)
▢ 坐 【 zuò 】 นั่ง
▢ 做 【 zuò 】 ทำ , ดำเนินงาน , ทำหน้าที่ เป็น , ใช้ทำ(เป็น)
▢ 座 【 zuò 】 ที่นั่ง , แห่ง(บอกจำนวน) ,ของที่รองฐาน , กลุ่มดาว
▢ 左边 【 zuǒ biɑn 】 ข้างซ้าย
▢ 做生意 【 zuò shēnɡ yi 】 ทำการค้า
▢ 昨天 【 zuó tiān 】 เมื่อวาน(นี้)
▢ 座位 【 zuò wèi 】 ที่นั่ง
▢ 作业 【 zuò yè 】 การบ้าน , กิจกรรมทางด้านการทหารและการผลิต
▢ 作用 【 zuò yònɡ 】 ประโยชน์ , ผลการกระทำ , ผลอันเกิดขึ้น
▢ 作者 【 zuò zhě 】 ผู้ประพันธ์ , ผู้แต่ง
▢ 作品 【 zuòpǐn 】 ผลงานด้านศิลปะวรรณกรรม
▢ 作为 【 Zuòwéi 】 เป็น....., (นำเอา ยึดเอา)มาเป็น.....
▢ 作文 【 Zuòwén 】 ผลงานการเขียน
▢ 祖先 【 zǔxiān 】 บรรพบุรุษ
▢ 阻止 【 zǔzhǐ 】 ห้ามปราม , ยับยั้ง , ขัดขวาง

ศัพท์จีน คำศัพท์น่าสนใจ 6

饰物 [shì wù] เครื่องประดับ
家居及公共建筑物 [jiā jū jí gōng gòng jiàn zhù wù] บ้านและสิ่งปลูกก่อสร้างทั่วไป (家居 อยู่ที่บ้าน, 及 และ, 公共 สาธารณะ, 建筑 ก่อสร้าง, 物 สิ่งของ)
传统民居 [chuán tǒng mín jū] บ้านแบบโบราณ (传统 ประเพณีอันตกทอดมา, 民居 บ้านส่วนบุคคล)
四合院 [sì hé yuàn] บ้านจีนสมัยก่อนที่สร้างห้นหน้าเข้าหากันเป็นสี่เหลี่ยม
蒙古包 [mēng gǔ bāo] บ้านแบบมองโกล (蒙古 มองโกล)
传统建筑物 [chuán tǒng jiàn zhù wù] สิ่งปลูกก่อสร้างแบบโบราณ
园林 [yuán lín] สวนป่า
住宅小区 [zhù zhái xiǎo qū] ที่อยู่ที่เมืองเล็ก (住宅 บ้านเรือน)
中央商务区 [zhōng yāng shāng wù qū] ศูนย์กลางค้าขาย (中央 ศูนย์กลาง)
公寓 [gōng yù] อพาร์ทเม้นท์
停车场 [tíng chē cháng] ที่จอดรถ (停 จอด, 车场 สนามรถ)
公共厕所 [gōng gòng cè suǒ] ห้องน้ำสาธารณะ
集体宿舍 [jí tǐ sù shě] หอพัก (集体 รวมกัน)
办公室 [bàn gōng shì] ออฟฟิศ, สำนักงาน
文房四宝 [wén fáng sì bǎo] เครื่องเขียนมีค่าที่ใช้เรียน 4 อย่างของจีน คือ 笔[bǐ] พู่กัน, 墨[mò] หมึกจีน, 纸[zhǐ] กระดาษ, 砚[yàn] จานฝนหมึกจีน
房间 [fáng jiān] ห้อง
卧室 [wò shì] ห้องนอน
书房 [shū fáng] ห้องหนังสือ
厨房 [chú fáng] ห้องครัว
客厅 [kè tīng] ห้องรับแขก
卫生间 [wèi shēng jiān] ห้องน้ำ
阳台 [yáng tái] ระเบียง
地下室 [dì xià shì] ห้องใต้ดิน
车库 [chē kù] โรงรถ
家具 [jiā jù] เฟอร์นิเจอร์
床上用品 [chuáng shàng yòng pǐn] ที่นอนหมอนมุ้ง, เครื่องนอน
装饰 [zhuāng shì] สิ่งของประดับ
娱乐 [yú lè] ความบันเทิง
传统的休闲娱乐方式 [chuán tǒng de xiū xián yú lè fāng shì] วิธีการพักผ่อนแบบคลาสิค
种花 [zhòng huā] ปลูกดอกไม้
盆景 [pén jǐng] การจัดแต่งกระถาง
养鸟 [yǎng niǎo] เลี้ยงนก
麻将 [má jiàng] ไพ่นกกระจอก
象棋 [xiàng qí] หมากรุกจีน
围棋 [wéi qí] โกะ
扑克 [pū kè] ไพ่
摄影 [shè yǐng] ถ่ายรูป
照相 [zhàoxiàng] ถ่ายรูป
合照 [hézhào] ถ่ายรูปหมู่
显影 [xiǎnyǐng] ล้างฟิล์ม
集邮 [jí yóu] สะสมแสตมป์
收藏 [shōu cáng] เก็บสะสม
阅读 [yuè dú] การอ่าน
扭秧歌 [niǔ yāng gē] ระบำเพลงดำนา
广播 [guǎng bō] กระจายเสียง, ออกอากาศ
报刊杂志 [bào kān zá zhì] อ่านนิตยสาร
流行歌曲 [liú xíng gē qū] เพลงป๊อป
街舞 [jiē wǔ] เต้น
卡拉OK [kǎ lā OK] ร้องคาราโอเกะ
喝咖啡 [hē kā fēi] ดืมกาแฟ
泡酒吧 [pào jiǔ ba] เที่ยวกลางคืน
俱乐部 [jù lè bù] สโมสร, คลับ
上网 [shàng wǎng] ออนไลน์
动漫 [dòng màn] การ์ตูน
参观 [cān guān] เยี่ยมชม
养宠物 [yǎng chǒng wù] เลี้ยงสัตว์ (宠物 [chǒngwù] สัตว์เลี้ยง, 宠 โปรดปราน)
体育 [tǐ yù] กีฬา
太极拳 [tài jí quán] ไทเก็ก
中国武术 [zhōng guó wǔ shù] อวูซู่, ศิลปะวิชาเพลงมวย,ฟันดาบ วิทยายุทธ
乒乓球 [pīng pāng qiú] ปิงปอง
足球 [zú qiú] ฟุตบอล
篮球 [lán qiú] บาส
排球 [pái qiú] วอลเลย์
保龄球 [bǎo líng qiú] โบว์ลิ่ง
游泳 [yóu yǒng] ว่ายน้ำ
跑步 [pǎo bù] วิ่ง
锻炼 [duàn liàn] ออกกำลัง
锻炼身体方式与时间 [duàn liàn shēn tǐ fāng shì yǔ shí jiān] รูปแบบเวลาและการออกกำลัง
学校的体育课和运动队 [xué xiào de tǐ yù kè hé yùn dòng duì] วิชาพละและทีม (体育课 วิชาพละ, 运动队 ทีม)
体育比赛 [tǐ yù bǐ sài] การแข่งขันกีฬา
文学艺术 [wén xué yì shù] ศิลปะวรรณกรรม
文学 [wén xué] วรรณกรรม
唐诗 [táng shī] กลอนสมัยถาง
宋词 [sòng cí] กลอนสมันส่ง
元曲 [yuán qū] บทประพันธ์ร้อยกรอง
四大古典名著 [sì dà gǔ diǎn míng zhe] สี่วรรณกรรมชี้นเอกของจีน (红楼梦[Hónglóumèng], 三国演义[Shuǐhǔzhuàn], 水浒传[Shuǐhǔzhuàn], 西游记[Xīyóujì])
现当代文学名著 [xiàn dāng dài wén xué míng zhe] วรรณกรรมยุคก่อนและหลังปฏิวัติ
神话 [shén huà] เทพนิยาย
民间传说 [mín jiān chuán shuō] นิทานพิ้นบ้าน
童话 [tóng huà] นิทานเด็ก
笑话 [xiào huà] เรื่องขำขัน
幽默故事 [yōu mò gù shì] นิทานขบขัน
历史故事 [lì shǐ gù shì] นิทานประวัติศาสตร์
百科知识 [bǎi kē zhī shí] สารานุกรม
不同国家的文学艺术 [bù tóng guó jiā de wén xué yì shù] ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมของแต่ละประเทศ
工艺美术 [gōng yì měi shù] ศิลปะการออกแบบ
书法 [shū fǎ] ศิลปเขียนพู่กันจีน
国画 [guó huà] วาดภาพจีน
篆刻 [zhuàn kè] แกะตรา
雕塑 [diāo sù] การปั่นและการแกะสลัก
皮影 [pí yǐng] หนังตลุง
中国结 [zhōng guó jié] การถักเชือกของจีน
扇子 [shàn zǐ] พัด
风筝 [fēng zhēng] ว่าว
风车 [fēng chē] กังหัน, กังหันลม
刺绣 [cì xiù] การเย็บปักถักร้อย
脸谱 [liǎn pǔ] การแต่งหน้าแบบต่างๆของตัวละครซึ่งบ่งบอกถึงบุคลิกของตัวละครได้
年画 [nián huà] ภาพวาดที่ติดกันในเทศกาลตรุษจีน
其它艺术形式 [qí tā yì shù xíng shì] ศิลปะอื่นๆ
中国民族音乐及乐器 [zhōng guó mín zú yīn yuè jí yuè qì] ดนตรีและเครื่องดนตรีจีน
民族舞蹈 [mín zú wǔ dǎo] การระบำของชนกลุ่มน้อย
戏剧 [xì jù] ละคร
京剧 [jīng jù] งิ้วปักกิ่ง
地方戏 [dì fāng xì] การแสดงละครของท้องถิ่นต่างๆ
健康 [jiàn kāng] สุขภาพแข็งแรง
生理 [shēng lǐ] สรีระ
心理 [xīn lǐ] จิตใจ
晨练 [chén liàn] ออกกำลังกายตอนเช้า
爬山 [pá shān] ปีนเขา
健康意识 [jiàn kāng yì shí] แนวความคิดในการรักษาสุขภาพ
习惯和健康 [xí guàn hé jiàn kāng] ความเคยชินและการดูแลสุขภาพ
喝酒 [hē jiǔ] ดิ่มเหล้า
抽烟 [chōu yān] สูบบุหรี่
减肥 [jiǎn féi] ลดความอ้วน
田野 [tián yě] ทุ่งนา
追溯 [zhuīsù] ย้อนหลัง, ร่องรอย
豪华 [háohuá] โออ่าหรูหรา
性别 [xìng bié] เพศ
华裔 [huá yì] คนจีนที่เติบโตและอาศัยอยู่ต่างแดน (ไม่ได้เกิดในประเทศจีน) –> 泰国华裔 คนไทยเชื้อสายจีน
华侨 [huá qiáo] คนจีนที่อพยพมาจากประเทศจีน (เกิดในประเทศจีน)
所在学校 [suǒ zài xué xiào] สถานศึกษา
参加过HSK考试 [cān jiā guò HSK kǎo shì] เคยสอบ HSK
个人信息 [gè rén xìn xī] ข้อมูลส่วนบุคคล
姓名 [xìng míng] ชื่อ
年龄 [nián líng] อายุ
生日 [shēng rì] วันเกิด
出生地 [chū shēng dì] สถานที่เกิด
职业 [zhí yè] อาชีพ
国籍 [guó jí] สัญชาติ
语言 [yǔ yán] ภาษา
联系方式 [lián xì fāng shì] วืธีการติดต่อ
住址/地址 [zhù zhǐ /dì zhǐ] ที่อยู่
专业 [zhuān yè] สาขาที่ศึกษา
文化程度 [wén huà chéng dù] ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
年级 [nián jí] ศึกษาชั้นปีที่
家乡 [jiā xiāng] บ้านเกิด
长相 [zhǎng xiàng] หน้าตา, รูปโฉม
性格 [xìng gé] นิสัย
身材 [shēn cái] รูปร่าง
爱好 [ài hào] งานอดิเรก
梦想 [mèng xiǎng] ความปรารถนา
情感与态度 [qíng gǎn yǔ tài dù] ท่าทางในการแสดงออกทางด้านความรู้สึกและอารมณ์
情感 [qíng gǎn] ทางด้านความรู้สึกและอารมณ์
喜欢 [xǐ huān] ชอบ
不喜欢 [bù xǐ huān] ไม่ชอบ
高兴 [gāo xìng] ดีใจ
不高兴 [bù gāo xìng] เสียใจ
满意 [mǎn yì] พอใจ
不满意 [bù mǎn yì] ไม่พอใจ
乐观与悲观 [lè guān yǔ bēi guān] การมองโลกในแง่ดีและร้าย
生气 [shēng qì] โกรธ
愤怒 [fèn nù] โมโห
反感 [fǎn gǎn] เกิดความรู้สึกไม่พอใจ
担心 [dān xīn] เป็นห่วง
害怕 [hài pà] กลัว
惊奇 [jīng qí] ประหลาดใจ
遗憾 [yí hàn] เสียดาย
焦虑 [jiāo lǜ] กังวล
挑战 [tiǎo zhàn] ท้าทาย
冷淡 [lěng dàn] เมินฉย
态度 [tài dù] ท่าทาง
同意 [tóng yì] เห็นด้วย
不同意 [bù tóng yì] ไม่เห็นด้วย
确定 [què dìng] แน่นอน
不确定 [bù què dìng] ไม่แน่นอน
能够 [néng gòu] สามารถ
不能够 [bù néng gòu] ไม่สามารถ
可能 [kě néng] อาจจะ, เป็นไปได้
不可能 [bù kě néng] เป็นไปไม่ได้
信任 [xìn rèn] น่าเชื่อถือ
相信 [xiāng xìn] เชื่อ
不相信 [bù xiāng xìn] ไม่เชื่อ
感谢 [gǎn xiè] ขอบคุณ
鼓励 [gǔ lì] ให้กำลังใจ
赞美 [zàn měi] สรรเสริญ
表扬 [biǎo yáng] ชมเชย
批评 [pī píng] ติเตียน
幽默 [yōu mò] อารมณ์ขัน
麻烦 [má fán] ยุ่งยาก
忧伤 [yōu shāng] กลุ้มใจ
同情 [tóng qíng] เห็นใจ
犹豫 [yóu yù] ลังเล
怀疑 [huái yí] สงสัย
抱怨 [bào yuàn] โทษคนอื่น
抵触 [dǐ chù] ขัดแย้ง
社会交往 [shè huì jiāo wǎng] ความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม
人际交往 [rén jì jiāo wǎng] ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
人际关系 [rén jì guān xì] ความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคล
姓名 [xìng míng] ชิ่อ
称呼 [chēng hū] ชื่อเรียก
社区关系 [shè qū guān xì] ชุมชนสัมพันธ์
请求 [qǐng qiú] การขอร้อง
征求 [zhēng qiú] การขอร้อง
意见 [yì jiàn] ความคิดเห็น
建议 [jiàn yì] คำแนะนำ
邀请 [yāo qǐng] การเรียนเชิญ
约会 [yuē huì] การนัดพบล่วงหน้า
做客 [zuò kè] เป็นแขก
接待 [jiē dài] ต้อนรับ
待 客 [dài kè] การตอนรับแขก
请客 [qǐng kè] เลี้ยงอาหาร
介绍 [jiè shào] การแนะนำทำความรู้จัก
问候 [wèn hòu] การทักทายปราศรัย
送别/告别 [sòng bié/ gào bié] การบอกลา
聚 会 [jù huì] การนัดรวมตัวกัน
招呼 [zhāo hū] ทักทาย
祝愿/祝贺 [zhù yuàn/zhù hè] การอวยพร ให้พร
探望 [tàn wàng] ไปเยี่ยม
探病 [tàn bìng] เยี่ยมคนไข้
允许 [yǔn xǔ] อนุญาต
拒绝 [jù jué] ปฏิเสธ
谢绝 [xiè jué] การปฏิเสธ
询问 [xún wèn] การสอบถาม
转告 [zhuǎn gào] การฝากบอก
劝告 [quàn gào] การพูดโน้มนาวใจ
警告 [jǐng gào] การกล่าวเตือน
商量 [shāng liàng] การปรึกษาหารือ
合作 [hé zuò] การร่วมมือ
通知 [tōng zhī] แจ้งให้ทราบโดยทั่วไป
争论 [zhēng lùn] การโต้เถียง โต้แย้ง
命令 [mìng lìng] ออกคำสั่ง
打扰 [dǎ rǎo] รบกวน
道歉 [dào qiàn] ขอโทษ
安慰 [ān wèi] ปลอบใจ
关心 [guān xīn] เอาใจใส่
称赞 [chēng zàn] ยกย่อง
致谢 [zhì xiè] ขอบคุณ
捐款集资 [juān kuǎn jí zī] รวบรวมเงินบริจาค (集资 รวบรวมเงินทุน)
交换名片 [jiāo huàn míng piàn] การแลกเปลี่ยนนามบัตร
打电话 [dǎ diàn huà] โทรศัพท์
电邮 [diàn yóu] อีเมล์
异性交往 [yì xìng jiāo wǎng] คบเพื่อนต่างเพศ (异性 ต่างเพศ, 交往 ไปมาหาสู่กัน)
同性交往 [tóng xìng jiāo wǎng] คบเพื่อนเพศเดียวกัน (同性 เพศเดียวกัน)
亲属往来 [qīn shǔ wǎng lái] ไปมาหาสู่ระหว่างญาติพี่น้อง (亲属 ญาติพี่น้องทางสายเลือด, 往来 ไปมาหาสู่กัน)
个人隐私 [gè rén yǐn sī] เรื่องส่วนตัว (隐私 เรื่องส่วนตัว)
禁忌话题 [jìn jì huà tí] หัวข้อที่ห้ามพูดถึง (禁忌 คำพูดหรือการกระทำที่ต้องห้าม, 话题 หัวข้อสนทนา)
交际习俗与礼仪 [jiāo jì xí sú yǔ lǐ yí] ประเพณีในการพบปะ (交际 การคบค้าสมาคม, 习俗 ความเคยชินและประเพณีนิยม, 与กับ, 礼仪 พิธี ประเพณี มรรยาท)
见面礼节 [jiàn miàn lǐ jié] มารยาทในการพบปะ (礼节 พิธี มรรยาท ประเพณี)
双手合十礼 [shuāng shǒu hé shí lǐ] ไหว้ (合十 พนมมือไหว้)
赠送礼物 [zèng sòng lǐ wù] ให้ของขวัญ (赠送 มอบให้, 礼物 ของขวัญ)
从人前走过要弯下腰 [cóng rén qián zǒu guò yào wān xià yāo] เดินผ่านผู้ใหญ่จะโค้งตัวลง (弯 โค้ง, 腰 เอว)
寺庙礼仪 [sì miào lǐ yí] มารยาทในวัด
女子不能和僧人直接接触 [nǚ zǐ bù néng hé sēng rén zhí jiē jiē chù] ผู้หญิงห้ามสัมผัสพระ (和 กับ, 僧人 พระ, 直接 โดยตรง, 接触 สัมผัส แตะ)
手势 [shǒu shì] สัญญาณมือ, ทำการโบกไม้โบกมือ
握手 [wò shǒu] จับมือ
触摸 [chù mō] แตะต้อง, ลูบคำ
体态 [tǐ tài] ลักษณะท่าทาง
坐姿 [zuò zī] ท่าทางในการนั่ง
面部表情 [miàn bù biǎo qíng] การแสดงออกทางใบหน้า (面部 ใบหน้า ,表情 การแสดงออก)
神态 [shén tài] ลักษณะท่าทาง
微笑 [wēi xiào] รอยยิ้ม
目光 [mù guāng] แววตา, สายตา
生活方式 [shēng huó fāng shì] ชิวิตประจำวัน
饮食 [yǐn shí] บริโภค
日常饮食 [rì cháng yǐn shí] อารหารประจำวัน
三餐的主食 [sān cān de zhǔ shí] อาหารหลักสามมื้อ
菜肴 [cài yáo] อาหารคาว
点心 [diǎn xīn] ของหวาน
零食 [líng shí] ขนม
就餐时间 [jiù cān shí jiān] เวลาอาหาร (就餐 รับประทานอาหาร)
饮食习惯 [yǐn shí xí guàn] นิสัยในการบริโภค (饮食 อาหารและเครื่องดื่ม)
节日饮食 [jié rì yǐn shí] อาหารในเทศกาล
粽子 [zòng zǐ] บ๊ะจ่าง
食谱 [shí pǔ] ตำราปรุงอาหาร
烹调方式 [pēng tiáo fāng shì] วิธีปรุงอาหาร (烹调 ปรุงอาหาร)
酒令 [jiǔ lìng] เกมส์พนันดื่มเหล้า
劝酒 [quàn jiǔ] การเชิญชวนดื่มเหล้า
餐桌礼仪 [cān zhuō lǐ yí] มารยาทบนโต๊ะอาหาร (餐桌 โต๊ะอาหาร)
吃饭嘴里不要出声 [chī fàn zuǐ lǐ bú yào chū shēng] ทานอาหารห้ามทานเสียงดัง
餐具及使用 [cān jù jí shǐ yòng] อุปกรณ์ที่ใช้ในการรัปประทานอาหาร (及 ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมหมายถึง และ)
聚餐 [jù cān] ร่วมรับประทานอาหาร
正式宴请 [zhèng shì yàn qǐng] การเรียนเชิญอย่างเป็นทางการ (宴请 เชิญมางานเลี้ยง)
回请 [huí qǐng] การเลี้ยงตอบ
宾主座位 [bīn zhǔ zuò wèi] ตำแหน่งการนั่งรัปประทานอาหารระหว่างเจ้าภาพและแขก (宾主 เจ้าภาพและแขก, 座位 ที่นั่ง)
菜单 [cài dān] เมนูอาหาร
点菜 [diǎn cài] การสั้งอาหาร
结帐 [jié zhàng] คิดเงินค่าอาหาร (结帐 คิดเงิน เก็บเงิน)
小费 [xiǎo fèi] ทิป
打包 [dǎ bāo] ห่อกลับบ้าน
快餐 [kuài cān] อาหารจานด่วน, fast food
交通与通讯 [jiāo tōng yǔ tōng xùn] การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร (交通 การคมนาคม, 与 และ, 通讯 การติดต่อสื่อสาร)
市内交通工具 [shì nèi jiāo tōng gōng jù] การคมนาคมในเมือง (市内 ในเมือง, 交通工具 ยานพาหนะ)
自行车 [zì xíng chē] รถจักรยาน
公共汽车 [gōng gòng qì chē] รถเมล์สาธารณะ
地铁 [dì tiě] รถไฟ้ฟ้าใต้ดิน
出租车 [chū zū chē] รถแท็กซี่
私家车 [sī jiā chē] รถยนต์ส่วนตัว (私家 ส่วนตัว)
车票 [chē piào] บัตรรถ
月票 [yuè piào] ตั๋วรถรายเดือน
交通规则 [jiāo tōng guī zé] กฏจราจร
秩序 [zhì xù] ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
公共秩序 [gōng gòng zhì xù] ความเป็นระเบียยเรียบร้อยของส่วนรวม
排队上下车 [pái duì shàng xià chē] การเข้าแถวขึนลงรถ
驾驶执照 [jià shǐ zhí zhào] ใบขับขี่ (驾驶 ขับขี่, 执照 ใบอนุญาต)
驶车年龄限制 [shǐ chē nián líng xiàn zhì] อายุในการขับขี่ (年龄 อายุ, 限制 จำกัด)
电话 [diàn huà] โทรศัพท์
移动通信 [yí dòng tōng xìn] การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ
因特网 [yīn tè wǎng] อินเตอร์เน็ต
网吧 [wǎng ba] ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
邮政服务 [yóu zhèng fú wù] บริการไปรษณีย์
旅行 [lǚ xíng] การท่องเที่ยว
交通工具 [jiāo tōng gōng jù] ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
飞机 [fēi jī] เครื่องบิน
火车 [huǒ chē] รถไฟ
轮船 [lún chuán] เรือยนต์
汽车 [qì chē] รถยนต์
登机手续 [dēng jī shǒu xù] ขั้นตอนการลงทะเบียน (登机 ขึ้นเครื่อง, 手续 ขั้นตอน)
时刻表 [shí kè biǎo] ตารางเวลา
乘坐方式 [chéng zuò fāng shì] วิธีการเดินทาง (乘坐 โดยสาร, ขี่)
打车 [dǎ chē] โบกรถ
包车 [bāo chē] เหมารถ
租车 [zū chē] เช่ารถ
订票 [dìng piào] จองตั๋ว
旅馆 [lǚ guǎn] โรงแรม
住旅馆 [zhù lǚ guǎn] การพักโรงแรม
星级 [xīng jí] ระดับของโรงแรม
星级宾馆 [xīng jí bīn guǎn] โรงแรมมีระดับ
五星级 [wǔ xīng jí] โรงแรม 5 ดาว
招待所 [zhāo dài suǒ] บ้านรับรอง, สถานที่รับรอง
宾馆服务 [bīn guǎn fú wù] การบริการของโรงแรม
旅行社 [lǚ xíng shè] บริษัททัวร์
导游 [dǎo yóu] ไกด์
当地特色 [dāng dì tè sè] เอกลักษณ์ท้องถิ่น
风景 []fēng jǐng วิว
街道 [jiē dào] ถนนหนทาง
公共标志 [gōng gòng biāo zhì] ป้ายและเครื่องหมายต่างๆ
路牌 [lù pái] ป้ายถนน
交公标志 [jiāo gōng biāo zhì] ป้ายจารจร
警示 [jǐng shì] ป้ายเตือน
地图 [dì tú] แผนที่
方向 [fāng xiàng] ทิศทาง
距离 [jù lí] ระยะห่าง
法制 [fǎ zhì] กฎหมาย
规定 [guī dìng] กำหนด ระบุ
违法 [wéi fǎ] ฝ่าฝินกฏหมาย
行为 [xíng wéi] พฤติกรรม
违法行为 [wéi fǎ xíng wéi] การกระทำที่ฝ่าฝินกฏหมาย
出入境เข้า [chū rù jìng] ออกและเข้าประเทศ
旅行计划 [lǚ xíng jì huá] แผนการท่องเที่ยว
气候 [qì hòu] ดินฟ้าอากาศ
天气 [tiān qì] อากาศ
招领 [zhāo lǐng] ประกาศให้มารับ
失物招领 [shī wù zhāo lǐng] ประกาศของหาย (失物 ของหาย, 招领 ประกาศให้มารับ)
通知 [tōng zhī] แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
紧急情况 [jǐn jí qíng kuàng] ป้ายประกาศเตือนภัย (紧急 เร่งด่วน, 情况 สถานการณ์)
购物 [gòu wù] ซื้อของ (购 ซื้อ, 物 สิ่งของ)
物品 [wù pǐn] สิ่งของ (物 สิ่งของ, 品 สินค้า)
购物场所 [gòu wù cháng suǒ] สถานที่ซื้อของ (购物 ซื้อสิ่งของ, 场所 สถานที่)
购物中心 [gòu wù zhōng xīn] ศูนย์กลางการค้าขาย (中心 ศูนย์กลาง)
超级市场 [chāo jí shì cháng] ห้างสรรพสินค้า (超级 เหนือระดับโดยทั่วไป, 市场 ตลาด)
百货公司 [bǎi huò gōng sī] ห้างสรรพสินค้า (百货 สินค้านานาชนิด, 公司 บริษัท)
个体户 [gè tǐ hù] ร้านค้าผู้ประกอบกิจการส่วนเอกชน, ร้านค้าของครอบครัว (个体户 ย่อมาจาก 个体工商户)
杂货店 [zá huò diàn] ร้านขายของชำ (杂货 สินค้าเบ็ดเตล็ด)
菜市场 [cài shì cháng] ตลาดสด
自由市场 [zì yóu shì cháng] ตลาดการค้าเสรี
夜市 [yè shì] ตลาดกลางคืน, ตลาดโต้รุ่ง
步行街 [bù xíng jiē] ของข้างท้าง, ถนนคนเดิน
地摊 [ì tān] ของขายที่วางตามพื้น
外国超市 [wài guó chāo shì] ห้างของต่างชาติ (超市 ซูเปอร์มาร์เกต, ห้างสรรพสินค้า)
二手市场 [èr shǒu shì cháng] ตลาดมือสอง
购物方式 [gòu wù fāng shì] รูปแบบการซื้อของ
网上购物 [wǎng shàng gòu wù] ซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ต
电话购物 [diàn huà gòu wù] โทรศัพท์สั่งของ
品牌 [pǐn pái] ของมียี่ห้อ
商店招牌 [shāng diàn zhāo pái] ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าแบนนด์เนม
价格 [jià gé] ราคา
讨价还价 [tǎo jià huán jià] การต่อรองราคา
付款方式 [fù kuǎn fāng shì] วิธีชำระเงิน
促销 [cù xiāo] การส่งเสริมการขาย, โปรโมชั่นสินค้า
广告 [guǎng gào] โฆษณา
商品说明书 [shāng pǐn shuō míng shū] คู่มืออธิบายสินค้า
银行 [yín háng] ธนาคาร
人民币 [rén mín bì] เงินหยวน
泰铢汇率 [tài zhū huì lǜ] อัตราการแลกเงิน สกุลบาท
退换货 [tuì huàn huò] การแลกคืนสินค้า
产品三包及质量认证 [chǎn pǐn sān bāo jí zhì liàng rèn zhèng] การประกันรับรองคุณภาพของสินค้า (产品 สินค้า, 三包 รับประกันสามอย่าง คือ ซ่อม เปลี่ยน คืน ,及 และ, 质量 คุณภาพ, 认证 รับรองเป็นของแท้)
服务 [fú wù] การบริการ
投诉 [tóu sù] การฟ้องร้อง
保护消费者权益 [bǎo hù xiāo fèi zhě quán yì] การคุมครองผู้บริโภค (保护 คุ้มครอง, 消费者 ผู้บริโภค, 权益 สิทธิและประโยชน์อันพึงจะได้)
服饰 [fú shì] เสื้อผ้า
服装样式 [fú zhuāng yàng shì] รูปแบบเสื้อผ้า (服装 เสื้อผ้า, 样式 รูปแบบ)
旗袍 [qí páo] ชุดกี่เผ้า
唐装 [táng zhuāng] เสื้อผ้าสมัยราชวงศ์ถัง
泰式服装 [tài shì fú zhuāng] ชุดไทย
服装的颜色 [fú zhuāng de yán sè] สีของเสื้อผ้า
服装质ุ [fú zhuāng zhì] คุณภาพของเนื้อผ้า
棉 [mián] ผ้าฝ้าย
丝绸 [sī chóu] แพร ไหม
时装 [shí zhuāng] เสื้อผ้าแฟชั่น, สื้อผ้าที่ทันสมัยนิยม

คำลักษณนามในภาษาจีน 量词 ตอนที่ 3

期 qī

✍ มักใช้กับ : สิ่งพิมพ์
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ฉบับ

เช่น

杂志 [zá zhì] นิตยสาร / 画报 [huà bào] นิตยาสารหรือหนังสือที่มีรูปเป็นหลัก /

起 qǐ

✍ มักใช้กับ : เรื่องราว
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กรณี / กลุ่ม / เรื่อง

เช่น

故事 [gù shi] เรื่องราว

群 qún

✍ มักใช้กับ : คนและสัตว์
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กลุ่ม / ฝูง

เช่น

人 [rén] คน / 孩子 [hái zi] เด็ก ๆ / 学生 [xué sheng] นักเรียน / 留学生 [liú xué sheng] นักศึกษาไปเรียนต่างประเทศ / 牛 [niú] วัว / 羊 [yáng] แกะ / 鹅 [é] ห่าน / 猴子 [hóu zi] ลิง / 流氓 [liú máng] อันธพาล

扇 shàn

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นบาน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : บาน

เช่น

门 [mén] ประตู / 窗户 [chuāng hu] หน้าต่าง /

勺儿 sháor

✍ มักใช้กับ : ของเหลวหรือบ่นที่สามารถตักด้วยช้อนได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ช้อน

เช่น

糖[táng] น้ำตาล / 盐 [yán] เกลือ / 油 [yóu] น้ำมัน

身 shēn

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่ปลกคลุมอยู่บนร่างกาย
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ...ทั้งตัว

เช่น

衣服 [yī fu] เสื้อผ้า / 汗 [hàn] เหงื่อ / 泥 [ní] โคลน /

声 shēng

✍ มักใช้กับ : เสียง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : เสียง

เช่น

响雷 [xiǎng léi] ฟ้าร้อง /炮 [pào]  ประทัด /告诉 [gàosù] การบอกกล่าว

首 shǒu

✍ มักใช้กับ : บทกวีร้อยกรอง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : บท

เช่น

诗 [shī] บทกวี / 歌曲 [gē qǔ] เพลง / 儿歌 [ér gē] เด็กเพลง

束 shù

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่มัดรวมกัน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ช่อ

เช่น

鲜花 [xiān huā] ดอกไม้

双 shuāng

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นคู่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : คู่

เช่น

手 [shǒu] มือ / 鞋 [xié] รองเท้า / 袜子 [wà zi] ถุงเท้า / 筷子 [kuài zi] ตะเกียบ /

水 shuǐ

✍ มักใช้กับ : กริยาการซัก
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : น้ำ

เช่น

这件衬衫洗了三水了

艘 sōu

✍ มักใช้กับ : เรือ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ลำ

เช่น

船轮 [chuán lún] ล้อหมุนบังคับเรือ / 船军 [chuán jūn] ทหารเรือ / 舰 [jiàn] เรือรบ

所 suǒ

✍ มักใช้กับ : สถานที่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : สถานที่

เช่น

学校 [xué xiào] โรงเรียน / 大学 [dà xué] มหาวิทยาลัย / 医院 [yī yuàn] โรงพยาบาล / 房子 [fáng zi] บ้าน / 住宅 [zhù zhái] บ้าน ที่พักอาศัย

台 tái

✍ มักใช้กับ : เครื่องใช้ไฟฟ้า การแสดง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : เครื่อง / คัน / เรื่อง / ฉาก

เช่น

机器 [jī qì] เครื่องจักรกล / 电视 [diàn shì] โทรทัศน์ / 洗衣机 [xǐ yī jī] เครื่องซักผ้า / 计算机 [jì suàn jī] เครื่องคิดเลข / 拖拉机 [tuō lā jī] รถแทรกเตอร์ / 收音机 [shōu yīn jī] วิทยุ / 戏 [xì] การแสดง

摊 tān

✍ มักใช้กับ : ของเหลว
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กอง

เช่น

血 [xuě] เลือด / 泥 [ní] โคลน /

堂 táng

✍ มักใช้กับ : ห้อง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ห้อง

เช่น

课 [kè] บทเรียน / 家具 [jiā jù] เฟอร์นิเจอร์ /

趟 tàng

✍ มักใช้กับ : กริยาการเดินทาง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบ

เช่น

来 [lái] มา / 去 [qù] ไป / 走 [zǒu] ไป / 跑 [pǎo] วิ่ง /

屉 tì

✍ มักใช้กับ : ลังถึง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ซึ้ง

เช่น

包子 [bāo zi] ซาลาเปา / 馒头 [mán tou] ขนมปังนึ่ง หมั่นโถว

条 tiáo

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นเส้น ๆ ยาว ๆ ข้อ ๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แถว / เส้น / ชีวิต / ตัว / ผืน / เรื่อง / ข้อ

เช่น

街 [jiē] ถนน / 江 [jiāng] แม่น้ำ / 船 [chuán] เรือ / 路 [lù] ถนน / 河 [hé] แม่น้ำ / 鱼 [yú] ปลา / 消息 [xiāo xi] ข่าว / 新闻 [xīn wén] ข่าว / 意见 [yì jiàn] ความคิดเห็น / 腿 [tuǐ] ขา / 狗 [gǒu] สุนัข / 狼 [láng] หมาป่า / 虫子 [chóng zi] แมลง / 路线 [lù xiàn] เส้นทาง / 理由 [lǐ yóu] เหตุผล / 规定 [guī dìng] บทบัญญัติ / 纪律 [jì lǜ] วินัย / 胳膊裤子 [gē bo kù zi] กางเกงขายาวแขน / 毛巾 [máo jīn] ผ้าขนหนู / 手绢儿 [shǒu juànr] ผ้าเช็ดหน้า / 绳子 [shéng zi] เชือก / 毯子 [tǎn zi] พรม / 裙子 [qún zi] กระโปรง / 轮船 [lún chuán] เรือกลไฟ / 马路 [mǎ lù] ถนน / 铁路 [tiě lù] ทางรถไฟ / 路 [lù] ถนน / 尾巴 [wěi ba] หาง / 黄瓜 [huáng guā] แตงกวา / 蚕 [tiǎn] ไหม / 肥皂 [féi zào] สบู่ / 香烟 [xiāng yān] บุหรี่ / 命 [mìng] ชีวิต / 围巾 [ wéi jīn] ผ้าพันคอ / 床单 [chuáng dān] ผ้าปูเตียง / 板凳 [bǎn dèng] ม้านั่ง / 辫子 [biàn zi] เปีย / 出路 [chū lù] ทางออก / 标语 [biāo yǔ] สโลแกน / 缝 [féng] ตะเข็บ / 胡同 [hú tòng] ซอย / 金鱼 [jīn yú] ปลาทอง / 鲸鱼 [jīng yú] ปลาวาฬ / 驴 [lǘ] ลา

听 tīng

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่บรรจุกระป๋อง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กระป๋อง

เช่น

啤酒 [pí jiǔ] เบียร์ / 罐头 [guàn tóu] กระป๋อง / 烟 [ yān] บุหรี่

筒 tǒng

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่ยาว ๆ เป็นท่อน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : หลอด / กระบอก

เช่น

牙膏 [yá gāo] ยาสีฟัน / 茶叶 [chá yè] ชา /

头 tóu

✍ มักใช้กับ : สัตว์
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ตัว

เช่น

牛 [niú] วัว / 羊 [yáng] แกะ / 驴 [lǘ] ลา / 猪 [zhū หมู

团 tuán

✍ มักใช้กับ : สิ่งของลักษณะเป็นก้อนกลม เป็นขน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ :  ก้อน

เช่น

纸线 [zhǐ xiàn] เชือกกระดาษ / 棉花 [mián hua] สำลี / 火 [huǒ] ไฟ / 毛线 [máo xiàn] ไหมพรม /

丸 wán

✍ มักใช้กับ : สิ่งของลักษณะเป็นก้อนกลม
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ลูก / ก้อน

เช่น

药 [yào] ยา

碗 wǎn

✍ มักใช้กับ : อาหาร
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ชาม / ถ้วย

เช่น

茶 [chá] ชา / 饭 [fàn] ข้าว / 米饭 [mǐ fàn] ข้าวสวย / 汤 [tāng ] น้ำซุป / 粥 [zhōu] โจ๊ก / 元宵 [yuán xiāo] บัวลอย

尾 wěi

✍ มักใช้กับ : ปลา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ตัว

เช่น

鱼 [yú] ปลา

位 wèi

✍ มักใช้กับ : คน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ท่าน / ราย

เช่น

同志 [tóng zhì] สหาย / 师傅 [shī fu] ช่าง พนักงานขับรถ / 代表 [dài biǎo] ผู้แทน / 大夫 [dài fu] คุณหมอ / 客人 [kè rén] แขก / 英雄 [yīng xióng] วีรบุรษ / 艺术家 [yì shù jiā] ศิลปิน / 乘客 [chéng kè] ผู้โดยสาร / 阿姨 [ā yí] คุณป้า / 画家 [huà jiā] จิตรกร /

味 wèi

✍ มักใช้กับ : ยา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ประเภท

เช่น

药 [yào] ยา

窝 wō

✍ มักใช้กับ : สัตว์ที่ออกลูกหลายตัว
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ครอก / รัง

เช่น

猪 [zhū] หมู / 蜜蜂 [mì fēng] ผึ้ง / 猫 [māo] แมว / 蛋 [dàn] ไข่ /

席 xí

✍ มักใช้กับ : สถานที่หนึ่ง ๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : โต๊ะ / ช่วง / ที่

เช่น

话 [huà] คำพูด / 饭菜 [fàncài]

下 xià

✍ มักใช้กับ : กริยา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : สักหน่อย

เช่น

打 [dǎ] การตี โทร เล่น / 看 [kàn] ดู / 听 [tīng] ฟัง / 说 [shuō] พูด / 问 [wèn] ถาม / 试 [shì] ทดสอบ / 休息 [xiū xi] ส่วนที่เหลือ / 打听 [dǎ ting] สอบถาม / 看 [kàn] ดู / 尝 [cháng] ลิ้มรส /

箱 xiāng

✍ มักใช้กับ : สิ่งของที่บรรจุลงกล่องหรือลัง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ลัง / กล่อง

เช่น

啤酒 [pí jiǔ] เบียร์ / 汽水 [qì shuǐ] น้ำอัดลม / 礼物 [ lǐ wù] ของขวัญ / 毛衣 [máo yī] เสื้อขนสัตว์ / 衬衣 [chèn yī] เสื้อเชิ้ต / 西服 [xī fú] สูท / 旗袍 [qí páo] กี่เพ้า / 货物 [huò wù] สินค้า

项xiàng

✍ มักใช้กับ : เรื่องราว / งาน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : โครงการ / รายการ / ข้อ / อัน

เช่น

决定 [jué dìng] ตัดสิน / 内容 [nèi róng] เนื้อหา / 比赛 [bǐ sài] การแข่งขัน / 成绩 [chéng jì] ความสำเร็จ / 工作 [gōng zuò] ทำงาน / 计划 [jì huà] แผนการ / 技术 [jì shù] เทคโนโลยี / 任务 [rèn wu] ภาระงาน / 费用 [fèi yòng] ค่าใช้จ่าย / 收入 [shōu rù] รายได้ / 原则 [yuán zé] หลักเกณฑ์ / 主张 [zhǔ zhāng] แนวคิด / 措施 [cuò shī] มาตรการ / 发明 [fā míng] การประดิษฐ์ / 纪律 [jì lǜ] วินัย / 工程 [gōng chéng] วิศวกรรม / 法令 [fǎ lìng] พระราชกฤษฎีกา / 规定 [guī dìng] บทบัญญัติ /

些 xiē

✍ มักใช้กับ : ทุกอย่าง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : จำนวนนิดหน่อย / เหล่า...

เช่น

人 [rén] คน / 货物 [huò wù] สินค้า / 东西 [dōng xi] สิ่งของ / 事 [shì] สิ่ง /

宿 xiǔ

✍ มักใช้กับ : เวลา 1 คืน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : คืน

เช่น  住一宿

牙儿 yár

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่แหลมเรียว
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ซีก / ฝัก / อัน

เช่น

西瓜 [xī guā] แตงโม / 饼 [bǐng] ประเภทของกินเล่น / 瓜 [guā] แตง

眼 yǎn

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นรูๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ตา / บ่อ

เช่น

井 [jǐng] บ่อน้ำ

样 yàng

✍ มักใช้กับ : ทุกอย่าง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ประเภท

เช่น

礼物 [lǐ wù] ของขวัญ / 菜 [cài] จาน / 家具 [jiā jù] เฟอร์นิเจอร์ / 东西 [dōng xi] สิ่งของ /

页 yè

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นแผ่นกระดาษ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : หน้า

เช่น

纸 [zhǐ] กระดาษ / 课文 [kè wén] ข้อความ / 文章稿 [wén zhāng gǎo] บทความฉบับร่าง / 纸 [zhǐ] กระดาษ /

叶 yè

✍ มักใช้กับ : ปอด
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กิ่ง

เช่น

肺 [fèi] ปอด

则 zé

✍ มักใช้กับ : เรื่องราว ข้อความ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ข้อ / ส่วน

เช่น

消息 [xiāo xi] ข่าว / 日记 [rì jì] ไดอารี่

盏 zhǎn

✍ มักใช้กับ : หลอดไฟ / กา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ดวง / จอก

เช่น

灯 [dēng] หลอดไฟ

张 zhāng

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่แบน เป็นแผ่น
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แผ่น / หลัง / หน้า

เช่น

纸 [zhǐ] กระดาษ / 画 [huà] ภาพวาด / 票 [piào] ตั๋ว / 表 [biǎo] ตาราง / 桌子 [zhuō zi] ตาราง / 床 [chuáng] เตียง / 脸 [liǎn] ใบหน้า / 邮票 [yóu piào] แสตมป์ / 嘴 [zuǐ] ปาก / 图 [tú] รูป / 地图 [dì tú] แผนที่ / 假条 [jià tiáo] ใบลา / 报纸 [bào zhǐ] หนังสือพิมพ์ / 牌 [pái] ป้าย / 药方 [yào fāng] ใบสั่งยา / 图画 [tú huà] ภาพ / 凳子 [dèng zi] ม้านั่ง / 钞票 [chāo piào] แบงก์ / 明信片 [míng xìn piàn] โปสการ์ด / 弓 [gōng] คันธนู / 照片 [zhào piàn] ภาพถ่าย /

阵 zhèn

✍ มักใช้กับ : ฝนฟ้าอากาศ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ช่วง / ระรอก

เช่น

风 [fēng] ลม / 雨雷 [yǔ léi ] ฝนฟ้าคะนอง / 狂风 [kuáng fēng] ลมพายุ

支 zhī

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นช่อ หรือยื่นยาวออกมา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ด้าม / แขนง / กอง / ลำ / ดอก

เช่น

笔 [bǐ] ปากกา / 铅笔 [qiān bǐ] ดินสอ / 钢笔 [gāng bǐ] ปากกาหมึกซึม / 筷子 [kuài zi] ตะเกียบ / 歌儿 [gēr] เเพลง / 箭 [jiàn] ลูกศร / 粉笔 [fěn bǐ] ชอล์ก / 牙膏 [yá gāo] ยาสีฟัน / 队伍 [duì wǔ] ทีม / 军队 [jūn duì ] กองทัพ / 毛笔 [máo bǐ] พู่กัน/ 烟 [yān] ควัน / 香烟 [xiāng yān] บุหรี่ / 蜡烛 [là zhú] เทียน / 灯 [dēng ] โคมไฟ / 喇叭 [lǎ ba] ลำโพง / 步枪 [bù qiāng] ปืนยาว / 火箭 [huǒ jiàn] จรวด / 歌曲 [gē qǔ] เพลง / 枪 [qiāng] ปืน

只 zhī

✍ มักใช้กับ : สัตว์ ข้างหนึ่งของอวัยวะที่มีคู่ / สิ่งของที่เป็นคู่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ตัว / ข้าง

เช่น

眼睛 [yǎn jing] ตา / 耳朵 [ěr duo] หู / 手 [shǒu] มือ / 脚 [jiǎo] เท้า / 鞋 [xié] รองเท้า / 袜子 [wà zi] ถุงเท้า / 羊 [yáng] แกะ / 鸡 [jī] ไก่ / 船眼 [chuán ] เรือ / 手套 [shǒu tào] ถุงมือ / 胳膊 [gē bo] แขน / 翅膀 [chì bǎng] ปีก / 角 [jiǎo] มุม / 猫 [māo] แมว / 狗 [gǒu] สุนัข / 猴子 [hóu zi] ลิง / 老虎 [lǎo hǔ] เสือ / 青蛙 [qīng wā] กบ / 鸟儿 [niǎor] นก / 蜜蜂 [mì fēng] ผึ้ง / 蚊子 [wén zi] ยุง / 苍蝇 [cāng ying] แมลงวัน / 狼 [láng] หมาป่า / 箱子 [xiāng zi] กล่อง / 篮子 [lán zi] ตะกร้า / 燕子 [yàn zi] นกนางแอ่น / 鸭子 [yā zi] เป็ด / 鸽子 [gē zi] นกพิราบ / 鹅 [é] ห่าน / 汽船 [qì chuán] เรือกลไฟ / 蝴蝶 [hú dié] ผีเสื้อ

枝 zhī

✍ มักใช้กับ : ต้นไม้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กิ่ง

เช่น

花 [huā] ดอกไม้ / 鲜花 [xiān huā] ดอกไม้ / 梅花 [méi huā] ดอกเหมย

种 zhǒng

✍ มักใช้กับ : ทุกอย่าง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ประเภท

เช่น

人 [rén] คน / 事 [shì] สิ่ง / 动物 [dòng wù] สัตว์ / 东西 [dōng xi] สิ่งของ / 思想 [sī xiǎng] ความคิด / 习惯 [xí guàn] นิสัย / 颜色 [yán sè] สี / 做法 [zuò fǎ] การปฏิบัติ / 主张 [zhǔ zhāng] แนวคิด / 追求 [zhuī qiú] ไล่ตาม / 姿势 [zī shì] ท่า / 制度 [zhì dù] ระบบ / 作风 [zuò fēng] สไตล์

桩 zhuāng

✍ มักใช้กับ : เรื่องราว ความรู้สึก
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : เรื่อง

เช่น

心事 [xīnshì]  เรื่องราวในใจ

幢 zhuàng

✍ มักใช้กับ : สถานที่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : หลัง (พบใช้บ่อยที่กวางตุ้ง มาเก๊า ไต้หวัน)

เช่น

楼 [lóu] ชั้น / 房子 [fáng zi] บ้าน /

 

组 zǔ

✍ มักใช้กับ : ทุกอย่าง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กลุ่ม

เช่น

画 [huà] ภาพจิตรกรรม / 诗 [shī] บทกวี /

 

座 zuò

✍ มักใช้กับ : สถานที่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ :

เช่น

城 [chéng] เมือง / 山 [shān] ภูเขา / 楼 [lóu] ชั้น / 桥 [qiáo] สะพาน / 城市 [chéng shì] เมือง / 车站 [chē zhàn] สถานีขนส่งโดยสาร / 钟 [zhōng] ระฆัง / 码头 [mǎ tóu] ท่าเรือ / 庙 [miào] วัด / 坟 [fén] หลุมฝังศพ / 法院 [fǎ yuàn] ศาล / 监狱 [jiān yù] คุก / 宫殿 [gōng diàn] พระราชวัง / 窑 [yáo] เตาเผา / 工厂 [gōng chǎng] โรงงาน / 博物馆 [bó wù guǎn] พิพิธภัณฑ์ / 旅馆 [lǚ guǎn] โรงแรม /

ลักษณะนามชนิดต่างๆ (Nominal classifiers)

ลักษณะนามบอกสัณฐาน ชนิด และหมวดหมู่ (Classifiers proper)

อักษรจีนตัวเต็ม อักษรจีนตัวย่อ ภาษาจีนกลาง
(พินอิน)
ภาษาจีนกวางตุ้ง
(เยล)
ความหมายและหลักการใช้
ba2 "ปริมาณหนึ่งกำมือ" — สิ่งของที่สามารถถือได้, สิ่งของที่มีลักษณะยาวและแบน (มีด 刀, กรรไกร 剪刀, ดาบ 劍/剑, กุญแจ 鑰匙/钥匙; และ เก้าอี้ 椅子)
běn bun2 "เล่ม ฉบับ (volume)" — สิ่งพิมพ์ที่เย็บเป็นเล่ม (หนังสือ 書/书 เป็นต้น)
bung6 กำแพง 墻 (เฉพาะภาษาจีนกวางตุ้ง)
bou6 นิยาย นวนิยาย 小說/小说, ภาพยนตร์ 電影/电影, ละครชุดทางโทรทัศน์ เป็นต้น; เฉพาะภาษาจีนกวางตุ้งเท่านั้น: เครื่องจักร, ยานพาหนะ
/ / chaak3 ชุดหนังสือ ( ใช้บ่อยในอักษรจีนตัวเต็ม,  ใช้บ่อยในอักษรจีนตัวย่อ)
céng chang4 "ชั้น (storey)", "ชั้น (layer)" — อาคาร ตึกสูง 樓/楼 เป็นต้น
chǎng cheung4 เกม 比賽/比赛, ละครทางโทรทัศน์ 戲/戏, ภาพยนตร์ 電影/电影 เป็นต้น
chù "ตำแหน่งที่ตั้ง", "สถานที่" — ซากปรักหักพัง 廢墟/废墟, สถานที่ก่อสร้าง 工地
chū cheut1 การแสดงในละคร, "การแสดง" — ละครเวที 戲/戏, ละครสัตว์ 馬戲/马戏 เป็นต้น
chi3 "ครั้ง" — โอกาส 機會/机会, อุบัติเหตุ 事故
dào dou6 การฉายหรือปล่อยออกมาเป็นเส้นตรง (แสง亮光 เป็นต้น), คำสั่งโดยผู้มีอำนาจ 命令, ชุด คอร์ส (อาหาร) 點心/点心, ผนังและประตู 門/门, คำถาม 題/题, จำนวนครั้ง สำหรับขั้นตอนหรือกระบวนการ) 工序
dǐng deng2 สิ่งของที่มีด้านบนยื่นออกมา (หมวก 帽子 เป็นต้น)
dòng dung6 แปลตามตัวอักษรว่า เสา ใช้สำหรับอาคาร 房子
dou6 ผนัง กำแพง หรือมีสิ่งล้อมโดยรอบ 牆/墙
dùn deun6 มื้ออาหาร 飯/饭
duǒ do2/deu2 ดอกไม้ 花, เมฆ 雲/云
fa1 ขีปนาวุธทางทหาร อาทิ กระสุน 子彈/子弹, ปืนใหญ่ (artillery) 炮彈/炮弹, จรวด ขีปนาวุธนำวิถี เป็นต้น
fèn fan6 ส่วน, จำนวนพิมพ์ — หนังสือพิมพ์ 報紙/报纸, เอกสารรับรอง 公證/公证, สัญญา 合同
fēng fung1 จดหมาย 信, โทรสาร 傳真/传真
fuk1 งานศิลปะ (ภาพเขียน 畫兒/画儿 เป็นต้น)
ge (gè) go3 สิ่งของ คน — เป็นลักษณะนามที่ใช้โดยทั่วไป (บางครั้งสามารถใช้ลักษณะนามนี้แทนได้หากผู้ใช้ไม่รู้ลักษณะนามที่ถูกต้อง)
gēn gan1 สิ่งที่มีลักษณะผอมบาง (เข็ม 針/针, เสา 支柱 เป็นต้น); ตั้ง 絲/丝 (เช่น ผม 頭髮/头发)
hào ประชาชน, คนงาน (一百多人); ข้อตกลงทางธุรกิจ (几号买卖)[1][2][3][4]
jiā ga1 กลุ่มคน (ครอบครัว 人家, บริษัท 公司 เป็นต้น), องค์กร (ร้านค้า 商店, ร้านอาหาร 酒店, โรงแรม 飯店/饭店)
jià ga3 เครื่องบิน 飛機/飞机, เปียโน 琴, เครื่องจักร 儀器/仪器
jiān gaan1 ห้อง 屋子, 房; เฉพาะในภาษาจีนกวางตุ้งเท่านั้น: ร้านค้า, บริษัท
jiàn gin6 เรื่อง สิ่ง (ธุระ 事情), เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 衣裳 เป็นต้น
jiè gaai3 การอภิปรายหรือการประชุมที่จัดขึ้นสม่ำเสมอ 會/会, กลุ่มนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา (เช่น นักเรียนร่วมชั้นเรียนในปีการศึกษา 2006) 畢業生/毕业生
juǎn guen2 "ม้วน" - ฟิล์ม 膠卷/胶卷, กระดาษชำระ 手紙/手纸
po1 ต้นไม้ (樹/树) และพืชต่างๆ
fo2 สิ่งของที่เป็นชิ้นเล็ก (หัวใจ 心, ไข่มุก 珠子, ฟัน 牙齒/牙齿, เพชร 鑽石/钻石, etc.) และสิ่งที่มีลักษณะคล้ายมีขนาดเล็ก (ดวงดาว 星星 และดาวเคราะห์ 星球)
kǒu hau2 ผู้คนในหมู่บ้าน 人, สมาชิกในครอบครัว; บ่อน้ำ 井; ใบมีด 刀
lèi leui6 วัตถุหรือเรื่องที่เป็นชนิดหรือหมวดหมู่เดียวกัน — เรื่อง 事情, กรณีหรือสถานการณ์ 情況/情况
lap1 "ธัญพืช", สิ่งของที่เป็นชิ้นเล็ก เช่น เมล็ดข้าว 米
liàng leung2 พาหนะที่ใช้ล้อ: ยานยนตร์ 汽車/汽车, จักรยาน 自行車/自行车 เป็นต้น
liè lit6 รถไฟ 火車/火车
lún รอบ — การแข่งขัน 比賽/比赛, การประชุม การอภิปราย 會談/会谈
méi mui4 เหรียญตรา 獎章/奖章, สิ่งของขนาดเล็กและแบน เช่น แสตมป์ 郵票/邮票 หรือ เหรียญ 硬幣/硬币, ระเบิด (bomb shells) 大砲/大炮, และ แหวน 戒指
mén mun4 สิ่งที่เกี่ยวกับวิชาการ (หลักสูตร 課/课, วิชาเอก 專業/专业 เป็นต้น) รวมถึงชิ้นส่วนปืนใหญ่ 大砲/大炮.
miàn min6 "พื้นผิว" — สิ่งที่มีลักษณะแบนและเรียบ (กระจก 鏡子/镜子, flags 旗子 เป็นต้น)
míng ming4 ผู้มีเกียรติหรือผู้มีตำแหน่งทางสังคมสูง (แพทย์ 醫生/医生, ทนาย นักกฎหมาย 律師/律师, นักการเมือง ชนชั้นสูง เป็นต้น); ในภาษาที่เป็นทางการอาจหมายถึงบุคคลต่างๆ (ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีตำแหน่งทางสังคมสูงก็ได้ เช่น แม่ 母親)
pán pun4 สิ่งของลักษณะแบน (เทปวิดีโอ 錄影帶/录影带 เป็นต้น); ความหมายตามตัวอักษรหมายถึง "จาน" และสามารถใช้กับจานอาหารได้
pào, pāo ลักษณะนามสำหรับของเหลวที่ต้องมีการจัดเตรียม (ชา 茶, ปัสสาวะ 尿)
pat1 ม้า 馬/马; รวมทั้งผ้าที่ม้วนหรือพับไว้ 布
pet6 (เฉพาะภาษาจีนกวางตุ้งเท่านั้น) สิ่งที่ไม่มีรูปร่างแน่นอน — โคลน อุจจาระ เป็นต้น
piān pin1 งานเขียนต่างๆ: วิทยานิพนธ์ 論文/论文, บทความ 文章, นวนิยาย เป็นต้น
piàn pin3 "แผ่นบาง" — สิ่งของลักษณะแบน เป็นแผ่น บัตร หรือแผ่นขนมปัง 麵包/面包 เป็นต้น
กรณี (两起大脑炎); ชุด, กลุ่ม (分两起出发)[5][6][7][8]
shàn sin3 ประตู 門/门, หน้าต่าง 窗戶/窗户.
shǒu sau2 เพลง 歌, บทกวี บทกลอน 詩/诗, ดนตรี 曲子 เป็นต้น
shuǐ ชำระล้าง ซัก (这件衬衫洗了三水了)[9][10]
sōu sau2 เรือ 船
suǒ so2 สำหรับอาคารที่มีวัตถุประสงค์ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น โรงพยาบาล 醫院/医院 มิฉะนั้นสามารถใช้ "座"
/ tái toi4 สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เช่น อุปกรณ์ เครื่องจักร (โทรทัศน์ 電視機/电视机, คอมพิวเตอร์ 電腦/电脑 เป็นต้น); การแสดง (ละคร 話劇/话剧 เป็นต้น)
táng tong4 คาบเรียน 課/课 (เช่น "วันนี้มีเรียนสองคาบวิชา") ชุดเครื่องเรือน
tàng tong3 การเดินทาง (ที่มักเป็นประจำ) กำหนดการของพาหนะโดยสารสาธารณะ เช่น เที่ยวบิน 班機/班机
tai4 ลักษณะนามของคำถาม
tiáo tiu4 วัตถุยาวและแคบที่มีความยืดหยุ่นได้ (ปลา 魚/鱼, สุนัข 狗, กางเกงขายาว 褲子/裤子เป็นต้น) รวมถึงถนน 路 และแม่น้ำ 河, ช่วงชีวิตของมนุษย์ เช่น "兩條人命" สองชั่วอายุคน, "一條心" แปลตามตัวอักษรว่า "หัวใจหนึ่งดวง"
tóu tau4 "หัว" — สัตว์เลี้ยงปศุสัตว์ 家畜 (หมู 豬/猪, วัว 牛 เป็นต้น), ผม
wěi "หาง" — ปลา 魚/鱼 (ยุคโบราณ)
wèi wai2 ลักษณะนามสุภาพสำหรับคน (ใช้กับตำแหน่ง ไม่ใช้กับชื่อ) — คนงาน 工人, ผู้อำนวยการฝ่าย 主任
xiàng hong6 รายการ(สิ่งของ) โครงการ — ความคิดสร้างสรรค์ 倡議/倡议, บทบัญญัติ 法令, งบการเงิน รายการแสดงฐานะทางการเงิน 聲明/声明
宿 xiǔ กลางคืน ค้างคืน (住一宿)[1][11][12]
yàng yeung6 สิ่งของทั่วๆ ไปที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน
𠹻 jam6 (ภาษาจีนกวางตุ้ง) กลิ่น 味
ส่วนของข้อความ — ประกาศ 消息, ตลก 笑話/笑话, ข่าว 新聞/新闻 เป็นต้น
zhǎn jaan2 วัตถุที่เกี่ยวกับไฟหรือแสง (โคม หรือตะเกียง 燈/灯), กาน้ำชา เป็นต้น
zhāng jeung1 "แผ่น" — สิ่งของที่มีลักษณะแบน (กระดาษ 紙/纸, โต๊ะ 桌子เป็นต้น), ใบหน้า 臉/脸, bows, ภาพวาด 圖畫/图画, ตั๋ว 票, กลุ่มดาว, ผ้าคลุมเตียง, ผ้าปูที่นอน 床單/床单; เฉพาะภาษาจีนกวางตุ้งเท่านั้น: เก้าอี้ 凳
zhī jek3 หนึ่งในของที่มีลักษณะเป็นคู่ (มือ 手, ขา); สัตว์ (นก 鸟, แมว 貓/猫 เป็นต้น)
zhī ji1 วัตถุลักษณะยาวและเป็นแท่ง (ปากกา 筆/笔, ตะเกียบ, กุหลาบ, ปืนไรเฟิล 槍/枪 เป็นต้น), เรือเดินสมุทร 舰队/艦隊
zhī ji1 อีกรูปหนึ่งของ 支 ("ก้าน"): ใช้ได้กับปีนไรเฟิล 槍/枪 และดอกไม้
zhǒng jung2 ประเภทหรือชนิด (สัตว์ 動物/动物)
zhū ต้นไม้ 树
zhù ธูป 香
zūn รูปปั้น 像
zuò jo6 โครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น อาคาร 樓/楼, ภูเขา 山

ลักษณะนามบอกจำนวนและมาตรา (Measure words/massifiers)

อักษรจีนตัวเต็ม อักษรจีนตัวย่อ ภาษาจีนกลาง
(พินอิน)
ภาษาจีนกวางตุ้ง (เยล) ความหมายและหลักการใช้
bān baan1 บริการที่มีตารางเวลาชัดเจน (รถไฟ 火車/火车, etc.), กลุ่มคน 人, ห้องเรียน เช่น นักเรียน 學生/学生
bāng "กลุ่ม", "แก๊ง" (โจร 匪徒, เด็ก 孩子 )
bāo baau1 "หีบห่อ", "กล่อง" (คุกกี้ 餅乾/饼干, บุหรี่ 香煙/香烟)
bēi bui1 "ถ้วย" — ของเหลว (น้ำ 水)
bèi "รุ่น", "ช่วงชีวิต" (คน ประชาชน 人)
bat1 เงินจำนวนมาก (เงิน 錢/钱, กองทุน 資金/资金)
chuàn กลุ่มตัวเลข; หรือสิ่งที่เป็นแนวเป็นแถว (เช่น 號碼/号码: "ชุดตัวเลข"; 珍珠頸鏈/项链: "สร้อยไข่มุก"; 葡萄: "พวงองุ่น"), วัตถุที่เสียบอยู่บนแกน (เคบับสะเต๊ะ)
chuáng chong4 "เตียง" — ผ้าห่ม 毯子, ผ้าคลุมเตียง
dài doi6 "กระเป๋า" — sackfuls, pouchfuls, bagfuls, pocketfuls — แป้ง 麵粉/面粉
dik6 "หยด" น้ำ 水, โลหิต 鮮血/鲜血, หรือของเหลวอื่นๆ
diǎn dim2 ความคิดเห็น 意見/意见, ข้อเสนอแนะ, อาจหมายถึง "เล็กน้อย" ก็ได้ (มักใช้กับจำนวนเงินบริจาค) — ความกล้าหาญ 膽量/胆量
duàn dyun6 "สิ่งที่ยาวติดกันไป" — ลวดหรือสายไฟ 電線/电线, ถนน 路, ส่วนหนึ่งของการแสดง, ละครโทรทัศน์ เป็นต้น 臺詞/台词
duī deui3 "กอง", "มวล" — ขยะ 垃圾, ทราย 沙子
duì deui3 "คู่" — คน 人, "คู่" (สิ่งของบางชนิด) ต่างหู 耳環/耳环; เฉพาะภาษาจีนกวางตุ้ง: สิ่งของที่เป็นคู่ (เช่น ตะเกียบ 筷子, รองเท้า 鞋 เป็นต้น)
fuk6 "ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง" — ยา(จีน)
fu3 สิ่งของที่เป็นคู่ (ถุงมือ 手套 เป็นต้น) รวมทั้งใช้สำหรับแว่น กล้องส่องทางไกล 眼鏡/眼镜, สำรับไพ่ 牌, ไพ่นกระจอก (mahjong) 麻將/麻将
gu2 การไหล (ของอากาศ 氣/气, กลิ่น 香味, แนวโน้ม หรืออิทธิพล 潮流)
gau6 (เฉพาะภาษาจีนกวางตุ้งเท่านั้น) "ชิ้น", "ก้อน" — หิน, สบู่, ขิง, ถ่าน, ข้าว เป็นต้น
guǎn "หลอด" — สิ่งของที่มีลักษณะเป็นหลอด — ยาสีฟัน 牙膏
guàn กระป๋องโซดาหรือน้ำผลไม้ขนาดเล็กถึงกลาง, น้ำที่บรรจุขวด, กระป๋องใส่อาหาร (can of food)
háng hong4 "แถว" — สิ่งของที่มีลักษณะเรียงกันเป็นแถวหรือแนว (คำ 詞/词) — 行 ออกเสียงได้อีกอย่างว่า xíng
hap6 "กล่องขนาดเล็ก" — เช่น เทปคลาสเซ็ท, อาหาร
/ wu6 บ้านเรือน (ภาษาจีนตัวเต็มนิยมใช้ตัวอักษร  กันมากสำหรับการเขียน (handwriting)) — บ้านเรือน ครอบครัว人家
กา — น้ำชา 茶
huǒ fo2 ลักษณะนามสำหรับกลุ่มคนประเภทแก๊งหรือผู้ก่อการร้าย (匪徒)
ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง (ยา藥/药)
jié jit3 "ส่วน ท่อน" — ใผ่ 竹子 เป็นต้น; ช่วงเวลาของบทเรียน 課/课; ถ่านไฟฉาย (ที่มีลักษณะกลมยาวหรือทรงกระบอกคล้ายใผ่): "兩節電池。"
geui3 บรรทัด, ประโยค เป็นต้น — บรรทัด 話/话, ภาษาอังกฤษ 英語/英语
kuài faai3 "ก้อน (chunk)", "ก้อน รวมกัน (lump)", "ชิ้น" — พื้นดิน 地, หิน 石頭/石头 เป็นต้น; เค้ก 蛋糕 (ชิ้น (piece/slice)), ขนมปัง (ที่ไม่ใช่ลักษณะแผ่น) 麵包/面包, "เงิน" 錢/钱
liǎ บางครั้งแทน 两个 (liǎng ge) อย่างไม่เป็นทางการ หมายถึง "สอง" (โดยเฉพาะสิ่งของสองสิ่งหรือคนสองคนที่อยู่ใกล้ๆ กัน)
(เกลียว ฟั่น/ไหล ลื่นไถล) ผม, ควัน 煙/烟, ลม 風/风
pái paai4 "แถว" — วัตถุที่วางเรียงเป็นแถว แนว (เก้าอี้ 座位 เป็นต้น)
pai1 คน (จำนวนมาก) 人, สินค้า ผลิตภัณฑ์ 商品 เป็นต้น
píng ping4 "ขวด" — เครื่องดื่ม 飲料/饮料
kei4 (ฉบับ) วารสาร นิตยสาร 雜誌/杂志
qún kwan4 "กลุ่ม" (คน 人), "ฝูง" (สัตว์) — นักเรียน 學生/学生, นก 鳥/鸟
บางครั้งแทน 三个 อย่างไม่เป็นทางการ หมายถึง "สาม"
shù chuk1 "ช่อ" ดอกไม้ 花, แสง เป็นต้น
shuāng seung1 คู่ของสิ่งของที่มักมาเป็นคู่ (เช่น ตะเกียบ 筷子, รองเท้า 鞋 เป็นต้น)
tào tou3 "ชุด" — หนังสือ 書/书, นิตยสาร, สิ่งของที่เป็นชุด หรือเซท, เสื้อผ้า 衣裳 เป็นต้น
tuán tyun4 "กลุ่ม (ball)" — สิ่งของลักษณะเป็นก้อนกลม (กลุ่มไหม 毛線/毛线 เป็นต้น)
tuó "ก้อน" — โคลน 泥, อุจจาระ 糞便
wǎn wun2 "ถ้วย" — ซุป น้ำแกง 湯/汤, ข้าว 米飯/米饭, ข้าวต้ม 粥
xiē "บ้าง เล็กน้อย" — general massifier. ใช้ในรูปของ 一些 เท่านั้น โดยไม่มีคำบอกจำนวนกำกับ (เช่น หลังจากการให้ตัวอย่างรายการสิ่งของ)
xíng กลุ่มคนที่เดินทางร่วมกัน เช่น คณะกรรมการการค้า หรือนักการทูตและที่ปรึกษาต่างประเทศ: "国王一行人离开巴黎后十分兴奋" (หลังจากที่ออกจากกรุงปารีส กษัตริย์และข้าราชบริพารก็ตื่นเต้นมาก) หมายเหตุ: ส่วนมากใช้เฉพาะในรูป 一行人 โดยคำว่า — 行 อ่านอีกแบบได้ว่า háng
จำนวนครั้งของการปฏิวัติ จำนวนครั้งของการไปครบรอบ
zhā ja1 ในภาษาจีนกวางตุ้ง ถูกนำมาใช้แทนคำว่า shù (), เช่น ดอกไม้ 1 ช่อ
"ขวด", "เหยือก" — เครื่องดื่ม เช่น เบียร์ โซดา น้ำผลไม้ เป็นต้น (เป็นคำทียืมมาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจถือว่าเป็นคำแสลงหรือไม่เป็นทางการ)
zhèn jan6 "แรง", "ระเบิด" — เหตุการณ์ที่เกิดในช่วงสั้นๆ (เช่น พายุ, ลมกระโชก 風/风 เป็นต้น)
zhù "ริน" — น้ำ, น้ำชา; "พนัน" — ลอดเตอรี่ 彩票
jou2 ชุด, แถว, แนว, กลุ่มคน 人, แบตเตอรี่ 電池/电池 (ทางทหาร)

หน่วยวัด (Measurement units)

อักษรจีนตัวเต็ม อักษรจีนตัวย่อ ภาษาจีนกลาง
(พินอิน)
ภาษาจีนกวางตุ้ง (เยล) ความหมายและหลักการใช้
เวลา (Time)
miǎo miu5 "วินาที"
fēn fan1 "นาที"
hak1 haak1 "หนึ่งในสี่ของชั่วโมง","15 นาที" (มักใช้ในภาษาถิ่น เช่น ภาษาเซี่ยงไฮ้ (Shanghainese))
tiān tin1 "วัน"
yat6 "วัน"
nián nin4 "ปี"
zǎi joi2 joi3 "ปี" (ยุคโบราณ)
น้ำหนัก/มวล (Weight/mass)
hak1 haak1 "กรัม"
liǎng 50 กรัม (1/10 จิน (jīn)), เดิมเคยเทียบเท่ากับ 1/16 จิน (jīn)
加崙/加侖 加仑 jiālùn แกลลอน
jīn gan1 "หน่วยวัดน้ำหนักของจีน", "ปอนด์", ประมาณ 1/2 กิโลกรัม (kilograms)
公斤 gōngjīn gung1 gan1 "เมตริกจิน (metric jīn)", กิโลกรัม
千克 qiānkè chin1 hak1/haak1 "กิโลกรัม"
dūn deun1 "ตัน"
ความยาว/ระยะทาง (Length/distance)
公分 gōngfēn gung1 fan1 "เมตริกเฟิน (metric fēn)", เซนติเมตร
厘米 límǐ lei4 mai5 "เซนติเมตร" (ใช้มากในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง)
cùn chyun3 "นิ้ว" ของจีน (⅓ ของเดซิเมตร)
cùn chyun3 นิ้ว (British inch)
chǐ che2/chek3 "ฟุต" ของจีน (⅓ ของ 1 เมตร)
chǐ chek3 ฟุต (British foot)
英尺 yīngchǐ ying1 chek3 ฟุต (British foot)
公尺 gōngchǐ gung1 chek3 "เมตริก ฉือ (metric chǐ)", เมตร
mai5 "เมตร"
lei5 "หลี", (500 เมตร)
le1/lei5/li1 ไมล์ (British mile)
英里 yīnglǐ ying1 lei5 ไมล์ (British mile)
公里 gōnglǐ gung1 lei5 "กิโลเมตร" (1000 เมตร)
天文單位 天文单位 tiānwéndānwèi tin1 man4 daan1 wai2 "หน่วยดาราศาสตร์" (astronomical unit)
光年 guāngnián gwong1 nin4 "ปีแสง"
秒差距 miǎochājù miu5 cha1 geui6 "พาร์เซก" (parsec) หรือหน่วยวัดระยะทางทางดาราศาสตร์
เงิน (Money)
圓/元 圆/元 yuán yun4 "หยวน", "¥" (หน่วยเงินตรา)
(สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบในอักษรจีนตัวเต็ม)
kuài faai3 "ก้อน ชิ้น", หยวน (คำแสลงคล้ายกับคำว่า "ควิด (quid)" หรือ "บั๊ค (buck)")
wén man1 "ดอลลาร์" (คำแสลงในภาษาจีนกวางตุ้งของฮ่องกง)
jiǎo gok3 "เจี่ยว", "ไดม์ (dime)", "สิบเพนนี (tenpence)"
máo hou4 "เหมา", "ไดม์ (dime)", "สิบเพนนี (tenpence)" (คำแสลง)
fēn fan1/fan6 "เฟิน", "เซนต์", "เพนนี"

ลักษณะนามบอกอาการ (Verbal classifiers)

อักษรจีนตัวเต็ม อักษรจีนตัวย่อ ภาษาจีนกลาง
(พินอิน)
ภาษาจีนกวางตุ้ง
(เยล)
ความหมายและหลักการใช้
biàn bin3 pin3 จำนวนครั้งที่ดำเนินการเสร็จสิ้น
chǎng cheung4 ระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหรือเป็นส่วนหนึ่งของอีกเหตุการณ์หนึ่ง
chi3 ครั้ง (ใช้ต่างกับ , โดยใช้  ได้กับจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นว่าเหตุการณ์นั้นจะเสร็จสิ้นลงแล้วหรือไม่)
dùn deun6 การกระทำซ้ำหรือเกิดขึ้นเป็นประจำ
huí wui4 เหตุการณ์ กรณี (เป็นภาษาพูดหรือไม่เป็นทางการ (colloquially))
shēng seng1/sing1 ร้องไห้ ตะโกน เป็นต้น
tàng tong3 การเดินทาง การเยี่ยมเยียน การสำรวจ เป็นต้น
xià ha5/ha6 การกระทำที่สั้นและมักเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน (มักใช้ในภาษาจีนกวางตุ้ง มากกว่าภาษาถิ่นทางเหนือของประเทศจีน

คำลักษณนามในภาษาจีน 量词 ตอนที่ 1

把 bǎ

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นแท่ง ยาว เป็นกำ หรือใช้มือจับได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ :  อัน / ด้าม / ช่อ / กำมือ / การออกแรง

เช่น

刀 [dāo] มีด / 花儿 [huār] ดอกไม้ / 香蕉 [xiāng jiāo] กล้วย / 刀子 [dāo zi] มีด / 叉子 [chā zi] ส้อม / 勺儿 [sháor] ช้อน / 牙刷 [yá shuā] แปรงสีฟัน / 伞 [sǎn] ร่ม / 米 [mǐ] ข้าวสาร / 面 [miàn] แป้ง / 土 [tǔ] ดิน / 泥 [ní] โคลน / 汗 [hàn] เหงื่อ / 骨头 [gǔ tou] กระดูก / 尺子 [chǐ zi] ไม้บรรทัด / 扇子 [shàn zi] พัด / 斧子 [fǔ zi] ขวาน / 刷子 [shuā zi] แปรง / 梳子 [shū zi] หวี / 宝剑 [bǎo jiàn] กระบี่ / 锁 [suǒ] แม่กุญแจ / 花生 [huā shēng] ถั่วลิสง / 豆子 [dòu zi] ถั่ว / 钞票 [chāo piào] เงิน

班 bān

✍ มักใช้กับ : กลุ่มของคน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบ / ห้องเรียน

เช่น

车 [chē] รถ / 飞机 [fēi jī] เครื่องบิน / 学生 [xué sheng] นักเรียน

瓣儿 bànr

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นกลีบ ๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กลีบ

เช่น

花儿 [huār] ดอกไม้ / 蒜 [suàn] กระเทียม / 橘子 [jú zi] ส้ม

帮 bāng

✍ มักใช้กับ : กลุ่มคน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แก๊งค์ / กลุ่ม

เช่น

人 [rén] คน / 孩子 [hái zi] เด็ก ๆ / 学生 [xué sheng] นักเรียน / 坏蛋 [huài dàn] คนเลว / 流氓 [liú máng] นักเลง / 匪徒 [fěi tú] นักเลง

包 bāo

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นห่อหรือบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาดไม่ใหญ่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ห่อ / กล่อง

เช่น

药 [yào] ยา / 糖 [táng] น้ำตาล / 点心 [diǎn xin] ขนม / 衣服 [yī fu] เสื้อผ้า / 东西 [dōng xi] สิ่งของ / 火柴 [huǒ chái] ไม้ขีด / 粮食 [liáng shi] อาหาร / 香烟 [xiāng yān] บุหรี่ / 茶叶 [chá yè] ชา

杯 bēi

✍ มักใช้กับ : ของเหลวที่เทใส่แก้ว
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แก้ว

เช่น

水 [shuǐ] น้ำ / 茶 [chá] ชา / 牛奶 [niú nǎi] นม / 咖啡 [kā fēi] กาแฟ / 酒 [jiǔ] ไวน์ / 啤酒 [pí jiǔ] เบียร์ / 开水 [kāi shuǐ] น้ำต้มสุก / 凉水 [liáng shuǐ] น้ำเย็น

本 běn

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นเล่ม
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : เล่ม

เช่น

书 [shū] หนังสือ / 词典 [cí diǎn] พจนานุกรม / 小说 [xiǎo shuō] นิยาย / 杂志 [zá zhì] นิตยสาร / 地图 [dì tú] แผนที่

笔 bǐ

✍ มักใช้กับ : ลายที่ใช้ปากกาเขียน / เงิน / กิจการ / ทรัพย์สิน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ตัวหนังสือ / ก้อน หรือ ยอด (เงิน) / สิ่งที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน

เช่น

字 [zì] ตัวหนังสือ / 钱 [qián] เงิน / 款 [kuǎn] เงิน / 收入 [shōu rù] รายได้ / 费用 [fèi yòng] ค่าใช้จ่าย / 奖学金 [jiǎng xué jīn] ทุนการศึกษา / 生意 [shēng yi] ธุรกิจ / 买卖 [mǎi mài] ธุรกิจ / 帐 [zhàng] บัญชี / 债 [zhài] หนี้สิน / 经费 [jīng fèi] ค่าใช้จ่าย เบี้ยบ้ายรายทาง / 奖金 [jiǎng jīn] โบนัส / 财产 [cái chǎn] ทรัพย์สิน / 遗产 [yí chǎn] มรดก / 交易 [jiāo yì] การซื้อขาย

遍 biàn

✍ มักใช้กับ : กริยาที่เป็นรอบ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบของ (กริยา)

เช่น

写 [xiě] เขียน / 说 [shuō] พูด / 听 [tīng] ฟัง / 看 [kàn] ดู / 唱 [chàng] ร้องเพลง / 跳 [tiào] กระโดด / 叫 [jiào] เรียก / 演 [yǎn] แสดง

部 bù

✍ มักใช้กับ : ส่วนที่เรียงต่อกัน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : เล่ม / คัน / อัน / เรื่อง

เช่น

词典 [cí diǎn] พจนานุกรม / 汽车 [qì chē] รถ / 电话 [diàn huà] โทรศัพท์ / 小说 [xiǎo shuō] เรื่องอ่านเล่น / 影片 [yǐng piàn] หนัง

册 cè

✍ มักใช้กับ : ชุดของกระดาษ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : เล่ม (สมุด)

เช่น

书 [shū] หนังสือ / 地图 [dì tú] แผนที่

层 céng

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นชั้น ๆ ซ้อน ๆ กัน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ระดับชั้น / ระดับ / ชั้น

เช่น

意思 [yì si] ความหมาย / 关系 [guān xì] ความสัมพันธ์ / 雪 [xuě] หิมะ / 玻璃 [bō li] แก้ว / 塔 [tǎ] หอคอย เจดีย์ / 油 [yóu] น้ำมัน / 冰 [bīng] น้ำแข็ง / 浪 [làng] คลื่น / 雾 [wù] หมอก / 土 [tǔ] ดิน / 皮 [pí] หนังสัตว์ / 泥 [ní] โคลน / 楼 [lóu] ตึก / 灰 [huī] ขี้เถ้า / 漆 [qī] สี / 纱 [shā] ผ้าต่วน / 霜 [shuāng] น้ำค้างแข็ง

场 cháng

✍ มักใช้กับ : แผ่อยู่ในบริเวณหนึ่ง ๆ หรืออยู่ในขอบเขตหนึ่ง ๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : สนาม / ห่า (ฝน) / ครั้ง

เช่น

雪 [xuě] หิมะ / 雨 [yǔ] ฝน / 病 [bìng] โรค / 运动 [yùn dòng] กีฬา / 球 [qiú] ลูกบอล / 比赛 [bǐ sài] การแข่งขัน / 电影 [diàn yǐng] หนัง / 戏 [xì] การแสดง / 演出 [yǎn chū] แสดง / 晚会 [wǎn huì] งานราตรี / 梦 [mèng] ฝัน / 革命 [gé mìng] การปฏิวัติ / 战争 [zhàn zhēng] สงคราม / 争论 [zhēng lùn] การทะเลาะวิวาท / 误会 [wù huì] ความเข้าใจผิด / 战斗 [zhàn dòu] การต่อสู้ / 暴雨 [bào yǔ] พายุฝน / 洪水 [hóng shuǐ] น้ำท่วม / 灾难 [zāi nàn] ภัยพิบัติ / 冲突 [chōng tū] การเห็นไม่ตรงกัน / 游戏 [yóu xì] เกม

车 chē

✍ มักใช้กับ : สิ่งบรรจุในรถเข็น รถ เกวียน ฯ ได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : คันรถ

เช่น

大米 [dà mǐ] ข้าว / 煤 [méi] ถ่านหิน / 行李 [xíng li] กระเป๋าเดินทาง / 垃圾 [lā jī] ขยะ / 犯人 [fàn rén] นักโทษ

出 chū

✍ มักใช้กับ : การแสดง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบ / องค์

เช่น

戏 [xì] แสดง / 京剧 [jīng jù] งิ้วปักกิ่ง

处 chù

✍ มักใช้กับ : สถานที่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แห่ง

เช่น

风景 [fēng jǐng] ทัศนียภาพ

串 chuàn

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่ร้อยกันเป็นพวง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : พวง / ไม้เสียบ (ลูกชิ้น หมูปิ้ง ฯ)

เช่น

钥匙 [yào shi] กุญแจ / 葡萄 [pú tao] องุ่น / 珍珠 [zhēn zhū] ไข่มุก

床 chuáng

✍ มักใช้กับ : ปูบนเตียง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ผืน

เช่น

被子 [bèi zi] ผ้านวม

次 cì

✍ มักใช้กับ : รอบของกริยา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ครั้ง

เช่น

演出 [yǎn chū] การแสดง / 比赛 [bǐ sài] การแข่งขัน / 访问 [fǎng wèn] สัมภาษณ์ / 考试 [kǎo shì] การสอบ / 错误 [cuò wù] ความผิดพลาด / 听 [tīng] ฟัง / 来 [lái] มา / 说 [shuō] พูด / 写 [xiě] เขียน / 唱 [chàng] ร้อง / 战争 [zhàn zhēng] สงคราม / 战斗 [zhàn dòu] กาารต่อสู้ / 革命 [gé mìng] การปฏิวัติ / 改革 [gǎi gé] การปฏิรูป / 手术 [shǒu shù] การผ่าตัด / 实验 [shí yàn] การทดลอง / 讲座 [jiǎng zuò] บรรยาย / 谈话 [tán huà] การสนทนา / 列车 [liè chē] รถไฟ / 事故 [shì gù] อุบัติเหตุ / 灾难 [zāi nàn] ภัยพิบัติ / 地震 [dì zhèn] แผ่นดินไหว / 挫折 [cuò zhé] ความล้มเหลว ชวด

簇 cù

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นช่อ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ :  ช่อ

เช่น

鲜花 [xiān huā] ดอกไม้

撮 cuō

✍ มักใช้กับ : จำนวนหนึ่งๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : หยิบมือ / กลุ่ม

เช่น

土 [tǔ] ดิน / 盐 [yán] เกลือ / 坏人 [huài rén] คนเลว

沓 tà

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นแผ่น ๆ ซ้อนกันอยู่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ปึก

เช่น

信封 [xìn fēng] ซองจดหมาย / 钞票 [chāo piào] แบงก์

袋 dài

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่บรรจุลงถุงได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ถุง

เช่น

牛奶 [niú nǎi] นม / 面 [miàn] แป้ง / 大米 [dà mǐ] ข้าวสาร / 粮食 [liáng shi] อาหาร / 红茶 [hóng chá] ชาดำ / 盐 [yán] เกลือ / 烟 [yān] บุหรี่ / 肥料 [féi liào] ปุ๋ย / 花生 [huā shēng] ถั่วลิสง / 豆子 [dòu zi] ถั่ว / 小米 [xiǎo mǐ] ข้าวฟ่าง

道 dào

✍ มักใช้กับ : ส่งที่ยาว ๆ  หรือลักษณะเป็นช่อง เป็นเส้น
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แห่ง / บาน / แผง / กระบวนการ / เส้น / ชุด / จาน

เช่น

门 [mén] ประตู / 墙 [qiáng] ผนัง / 菜 [cài] อาหาร / 光 [guāng] แสง / 阳光 [yáng guāng] แสงแดด / 命令 [mìng lìng] คำสั่ง / 手续 [shǒu xù] ขั้นตอน / 题 [tí] หัวข้อ / 沟 [gōu] คู / 缝 [féng] ตะเข็บ / 皱纹 [zhòu wén] ริ้วรอย / 闪电 [shǎn diàn] ฟ้าแลบ / 痕迹 [hén jì] ร่องรอย / 眉毛 [méi mao] คิ้ว / 法令 [fǎ lìng] พระราชกฤษฎีกา / 漆 [qī] สี / 工序 [gōng xù] กระบวนการ / 堤坝 [dī bà] เขื่อน

滴 dī

✍ มักใช้กับ : ของเหลว
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : หยด

เช่น

水 [shuǐ] น้ำ / 酒 [jiǔ] ไวน์ / 油 [yóu] น้ำมัน / 血 [xuě] เลือด / 汗 [hàn] เหงื่อ / 眼泪 [yǎn lèi] ฉีก / 墨水 [mò shuǐ] หมึก / 墨 [mò] หมึก

点 diǎn

✍ มักใช้กับ : เรื่องราวนามธรรม
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : เรื่อง / ข้อ / จุด

เช่น

意思 [yì si] ความหมาย / 内容 [nèi róng] เนื้อหา / 变化 [biàn huà] การเปลี่ยนแปลง / 优点 [yōu diǎn] ข้อดี / 好处 [hǎo chu] ประโยชน์ / 道理 [dào li] การมีเหตุผล / 理由 [lǐ yóu] เหตุผล / 看法 [kàn fǎ] ดู / 意见 [yì jiàn] ความคิดเห็น

顶 dǐng

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่คลุมลงมาจากด้านบน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ใบ / หลัง

เช่น

帽子 [mào zi] หมวก / 蚊帐 [wén zhàng] มุ้งกันยุง / 帐篷 [zhàng peng] เต็นท์

栋 dòng

✍ มักใช้กับ : เป็นอาคาร
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : หลัง

เช่น

楼 [lóu] ตึก อาคาร / 房子 [fáng zi] บ้าน

堵 dǔ

✍ มักใช้กับ : ผนัง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : แผง

เช่น

墙 [qiáng] ผนัง

度 dù

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่วัดระดับไได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ระดับ / องศา

เช่น

电 [diàn] ไฟฟ้า

段 duàn

✍ มักใช้กับ : สื่งที่แบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ท่อน / ช่วง / วรรค

เช่น

路程 [lù chéng] การเดินทาง / 时间 [shí jiān] เวลา / 话 [huà] คำ / 故事 [gù shi] เรื่องราว / 相声 [xiàng sheng] การพูดทอล์กโชว์แบบจีน / 日记 [rì jì] ไดอารี่ / 文章 [wén zhāng] บทความ / 课文 [kè wén] บทเรียน / 历史 [lì shǐ] ประวัติศาสตร์ / 婚姻 [hūn yīn] การแต่งงาน / 木头 [mù tou] เนื้อไม้ / 铁路 [tiě lù] ทางรถไฟ / 管道 [guǎn dào] ท่อ

堆 duī

✍ มักใช้กับ : ของเล็ก ๆ กองรวมดัน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กอง

เช่น

人 [rén] คน / 书 [shū] หนังสือ / 行李 [xíng li] กระเป๋าเดินทาง / 菜 [cài] ผัก / 草 [cǎo] หญ้า / 雪 [xuě] หิมะ / 东西 [dōng xi] สิ่งของ / 土 [tǔ] ดิน / 木头 [mù tou] เนื้อไม้ / 石头 [shí tou] หิน / 垃圾 [lā jī] ขยะ / 白菜 [bái cài] ผักกาดขาว/ 蔬菜 [shū cài] ผัก / 麦子 [mài zi] ข้าวสาลี / 破烂 [pò làn] ขยะที่เอาไปรีไซเคิล / 废话 คำพูดไร้สาระ

队 duì

✍ มักใช้กับ : คน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : กอง / ทีม

เช่น

士兵 [shì bīng] ทหาร / 民兵 [mín bīng] กองทหารอาสาสมัคร

对 duì

✍ มักใช้กับ : เป็นคู่
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : คู่

เช่น

眼睛 [yǎn jing] ตา / 沙发 [shā fā] โซฟา / 耳朵 [ěr duo] หู / 翅膀 [chì bǎng] ปีก / 矛盾 [máo dùn] การโต้แย้ง / 儿女 [ér nǚ] ลูกชายและลูกสาว / 夫妻枕头 [fū qī zhěn tou] หมอนคู่ / 电池 [diàn chí] แบตเตอรี่ / 耳环 [ěr huán] ต่างหู / 蝴蝶 [hú dié] ผีเสื้อ

吨 dūn

✍ มักใช้กับ : 1000 กิโล
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ตัน

เช่น

煤 [méi] ถ่านหิน / 钢 [gāng] เหล็ก

顿 dùn

✍ มักใช้กับ : รอบของกริยา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : มื้อ / ตี / ด่า

เช่น

饭 [fàn] อาหาร / 打 [dǎ] ตี / 说 [shuō] พูด / 批评 [pī píng] คำวิจารณ์ / 教训 [jiào xun] บทเรียน / 快餐 [kuài cān] อาหารจานด่วน / 骂 [mà] คำสาป

朵 duǒ

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นก้อน
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ดอก / ก้อน

เช่น

花儿 [huār] ดอกไม้ / 云 [yún] เมฆ / 鲜花 [xiān huā] ดอกไม้ / 梅花 [méi huā] ดอกเหมย

发 fā

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่พุ่งออกไป 1 ครั้ง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบ

เช่น

子弹 [zǐ dàn] กระสุน

番fān

✍ มักใช้กับ : รอบหรือกลุ่มของกริยาหนึ่ง ๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : รอบ / คำ

เช่น

话 [huà] คำ / 研究 [yán jiū] การวิจัย / 功夫 [gōng fu] การทำบางอย่างที่ใช้เวลา / 道理 [dào li] การมีเหตุผล / 心意 [xīn yì] น้ำใจ/ 整顿 [zhěng dùn] การปรับปรุง

分 fēn

✍ มักใช้กับ : ส่วนของบางสิ่ง / เวลา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ส่วน / คะแนน / อัน / นาที

เช่น

钱 [qián] เงิน / 成绩 [chéng jì] ความสำเร็จ คะแนน / 错误 [cuò wù] ความผิดพลาด / 光 [guāng] แสง / 光彩 [guāng cǎi] มีหน้ามีตา / 欢乐 [huān lè] ความปิติยินดี / 把握 [bǎ wò] ความมั่นใจ / 钟 [zhōng] เวลา

份 fèn

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นชุด
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ชุด

เช่น

菜 [cài] กับข้าว / 点心 [diǎn xin] ขนม / 礼物 [lǐ wù] ของขวัญ / 计划 [jì huà] แผนการ / 报纸 [bào zhǐ] หนังสือพิมพ์ / 电报 [diàn bào] โทรเลข / 答案 [dá àn] คำตอบ / 试卷 [shì juàn] ข้อสอบ / 教材 [jiào cái] แบบเรียน / 杂志 [zá zhì] นิตยสาร / 材料 [cái liào] วัสดุ / 报酬 [bào chou] ค่าตอบแทน / 财产 [cái chǎn] ทรัพย์สิน / 遗产 [yí chǎn] มรดก / 刊物 [kān wù] สิ่งพิมพ์ / 文件 [wén jiàn] ไฟล์ แฟ้ม

封 fēng

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่บรรจุซอง
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ซอง

เช่น

信 [xìn] จดหมาย / 来信 [lái xìn] จดหมาย / 电报 [diàn bào] โทรเลข

峰 fēng

✍ มักใช้กับ : สัตว์ที่มีหนอก
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ตัว

เช่น

骆驼 [luò tuo] อูฐ

幅 fú

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่ยาวและม้วนได้ คำพูดจา
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ม้วน

เช่น

字 [zì] ภาพเขียนอักษรจีน / 画 [huà] จิตรกรรม / 布 [bù] ผ้า / 照片 [zhào piàn] ภาพถ่าย / 地图 [dì tú] แผนที่ / 标语 [biāo yǔ] สโลแกน

副 fù

✍ มักใช้กับ : สิ่งที่เป็นชุด / เป็นชิ้นเดียว / ใบหน้า
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : คู่ / ชุด

เช่น

筷子 [kuài zi] ตะเกียบ / 面孔 [miàn kǒng] ใบหน้า / 笑容 [xiào róng] รอยยิ้ม / 药 [yào] ยา / 手套儿 [shǒu tàor] ถุงมือ / 眼镜 [yǎn jìng] แว่นตา / 牌 [pái] ป้าย / 嗓子 [sǎng zi] เสียงพูด / 担子 [dàn zi] ภาระ / 筐 [kuāng] ตะกร้า / 棋 [qí] หมากรุก

杆 gān

✍ มักใช้กับ : เป็นด้าม ๆ
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : ด้าม / กระบอก / อัน

เช่น

旗 [qí] ธง / 枪 [qiāng] ปืน / 称 [chèng] ตาชั่ง

个 gè

✍ มักใช้กับ : อะไรก็ได้ที่นึกคำลักษณนามไม่ออก
📌 เทียบกับภาษาไทยคือ : อัน / ตัว ฯลฯ

เช่น

杯子 [bēi zi] แก้ว / 故事 [gù shi] เรื่องราว / 回答 [huí dá] คำตอบ / 孩子 [hái zi] เด็ก ๆ / 寒假 [hán jià] วันหยุดฤดูหนาว / 汉字 [hàn zì] ตัวอักษรจีน / 鸡蛋 [jī dàn] ไข่ / 句子 [jù zi] ประโยค / 标点 [biāo diǎn] วรรคตอน / 病人 [bìng rén] ผู้ป่วย / 厕所 [cè suǒ] ห้องน้ำ / 号码 [hào mǎ] ตัวเลข / 广告 [guǎng gào] การโฆษณา / 例子 [lì zi] ตัวอย่าง / 秘密 [mì mì] ความลับ / 优点 [yōu diǎn] ข้อดี / 角落 [jiǎo luò] มุม / 流氓 [liú máng] นักเลง / 奇迹 [qí jì] ปาฏิหาริย์ / 轮廓 [lún kuò] โครง