ชนิดของประโยค 句类

Cr.คุณดาว กลุ่มภาษาจีน Love Chinese

句类 ,即根据语气给句子划分的类别。汉语句类有4种:陈述句、疑问句、祈使句和感叹句。

ชนิดของประโยค คือ ประเภทประโยคที่ได้จากการแบ่งประเภทตามน้ำเสียง  ชนิดของประโยคในภาษาจีนมี 4 ชนิด คือ ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโดยคคำสั่งขอร้องและประโยคอุทาน

 1. 陈述句 ประโยคบอกเล่า                                                                          

     1.1   定义 :表叙述或说明事实语气的句子。

日常生活中使用的句子以陈述句为最多。句尾通常用句号“。”表示结束。例如:

 คำนิยาม     ประโยคที่แสดงด้วยน้ำเสียงการบรรยายหรือชี้แจงข้อเท็จจริง

ซึ่งประโยคบอกเล่าเป็นชนิดประโยคที่มีการใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน มักจบประโยคด้วยเครื่องมาย  “ 。” เช่น

–  妈妈做饭。

–  今天是一个好日子。

–  晚上我和朋友们一起去电影院看电影。

1.2   类型 :

      การแบ่งประเภท

1)   肯定句—表示肯定语气的陈述句;

ประโยคยืนยัน  คือประโยคบอกเล่าที่แสดงด้วยน้ำเสียงยืนยัน

2)   否定句—表示否定语气的陈述句;

ประโยคปฏิเสธ  คือประโยคบอกเล่าที่แสดงด้วยน้ำเสียงปฏิเสธ

3)   双重否定句—用否定加否定的形式,来加强肯定的语气的陈述句。

ประโยคปฏิเสธรูปซ้อน  คือประโยคบอกเล่าในรูปปฏิเสธ + ปฏิเสธ เพื่อเน้นน้ำเสียงการยืนยัน

            例句  :

                      ประโยคตัวอย่าง

序号

ลำดับ

肯定句

ประโยคยืนยัน

否定句

ประโยคปฏิเสธ

双重否定句

ประโยคปฏิเสธรูปซ้อน

1.

明天(是)星期六。

明天不是星期六。

明天不会不是星期六。

2.

我认识他。

我不认识他。

我不是不认识他。

3.

天气很好。

天气不好。

天气不是不好。

4.

他想学习汉语。

他不想学习汉语。

他不是不想学习汉语。

5.

他应该来。

他不应该来。

他不应该不来。

6.

他回国去了。

他没回国去。

他不是没回国去。

7.

他必须回国去。

他可以不用回国去。

他不能不回国去。

 1. 疑问句ประโยคคำถาม

2.1   定义 :表提问或疑问语气的句子。类型不同,具体结构也不同,但句尾多以

问号“?” 结尾。

คำนิยาม  ประโยคที่แสดงด้วยน้ำเสียงการตั้งคำถามหรือสงสัย โครงสร้างจะแตกต่างกันไปตามประเภทประโยคคำถามที่ต่างกัน  แต่ไม่ว่าเป็นประโยคคำถามประเภทใดก็ตามโดยทั่วไปแล้วมักจะจบท้ายด้วยเครื่องหมายคำถาม “?” เหมือนๆ กัน  

2.2   类型 :根据结构及语义的不同可细分为4小类:

การแบ่งประเภท     แบ่งตามความแตกต่างของโครงสร้างและความหมายหลัก จะสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทย่อยๆ คือ

1)   是非问句  :提出问题,要求回答“是”或“否”的疑问句。有两种:

ประโยคคำถามถูกผิด  คือประโยคคำถามที่ตั้งคำถามแล้วกำหนดให้ตอบว่า “ใช่/ถูก” หรือ “ไม่ใช่/ผิด”

ซึ่งมีอยู่ 2 แบบดังนี้

①      陈述句 + 疑问语调 + ?。例如:

ประโยคบอกเล่า  +  น้ำเสียงการถาม  +  เครื่องหมายคำถาม  “ ? ”  ซึ่งก็คือประโยคบอกเล่า  หากลงท้ายด้วยน้ำเสียงสูงแสดงถึงการถาม สงสัยก็กลายเป็นประโยคคำถามได้ทันที เช่น    

 • 他?

เขาหรือ

 • 他也是泰国人?

เขาก็เป็นคนไทยหรือ

 • 她今年三十岁?

 ปีนี้เธออายุ 30 ปีหรือ  

 

②       陈述句 + 疑问语气词“吗、吧、啊+ ?。例如:

 ประโยคบอกเล่า + คำเสริมแสดงน้ำเสียงการถาม เช่น  “    ” + เครื่องหมายคำถาม “ ? ”  เช่น

 • 行吗?

 ได้ไหม 

 • 他是你弟弟吗?

 เขาเป็นน้องชายเธอใช่ไหม                          

 • 你不去吗?

คุณไม่ไปหรือ

 • 我们明天去,可以吗?

พวกเราไปพรุ่งนี้ ได้ไหม

 • 你很喜欢打网球(wǎnɡqiú)吧?

คุณชอบเล่นเทนนิสมากใช่ไหม

 • 你最近不太忙吧?                

ช่วงนี้คุณคงไม่ค่อยยุ่งสินะ

 • 走啊?

ไปไหม

序号

ลำดับ

是非问句结构

โครงสร้างประโยคถูกผิด

回答情况举例

ตัวอย่างในการตอบ

陈述句

疑问语气词

问号

肯定

否定

1.

 

 

 

是、对

不是、不对

2.

他也是泰国人

 

是、对

不是

3.

她今年三十岁

 

是、对

不、没

4.

不行

5.

他是你弟弟

是、对

不是

6.

你不去

不去

7.

我们明天去,可以

可以、好

不可以、不行

8.

你很喜欢打球

是、对

不喜欢

9.

你最近不太忙

是、对

不太忙

10.

不去

注意  :     使用语气助词“吗”和“吧”的区别在于 :

使用“吗”提问时,问话人通常需要别人回答后才知道问题的答案;

 使用“吧”提问时,问话人心中通常已对答案有了一定的估计,只是不能确定是否正确,需要别人回答后才能证实。

ข้อพึงสังเกต    ความแตกต่างในการใช้คำเสริมแสดงน้ำเสียง  “吗-ไหม ” กับ “吧 -(หรือ) เปล่า ” คือ เวลาใช้ “ 吗-ไหม”  ในการถามนั้น  ผู้ถามจะทราบคำตอบก็ต่อเมื่อผู้อื่นตอบคำถามแล้วจึงจะทราบคำตอบ ส่วนเวลาใช้ “吧- (หรือ)  เปล่า” ในการถาม  ผู้ถามมักจะมีการประมาณการคำตอบไว้ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ค่อยแน่ใจ ต้องรอคำตอบของผู้อื่นเพื่อเป็นการยืนยัน

                                               
2)     特指问句  :用疑问代词“谁、什么、哪、哪儿、怎么样、为什么” 等代替

未知的部分进行提问,要求对方针对未知部分做出回答的疑问句。具体分两种:

ประโยคคำถามชี้เฉพาะ คือประโยคคำถามที่ถามส่วนที่ไม่รู้โดยเฉพาะเจาะจง โดยใช้คำสรรพนามมาเป็นคำถามหรือ คำสรรพนามแสดงการถาม เช่น “谁-ใคร、什么-อะไร、哪-ไหน、哪儿-ที่ไหน、怎么样เป็นอย่างไรบ้าง、为什么-เพราะอะไร” ฯลฯ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามตอบคำถามอย่างเจาะจงตรงตามสิ่งที่เราไม่ทราบ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น  2  ประเภทดังนี้

①       将陈述句中需要提问的部分用疑问代词代替后而成的疑问句。例如:

ประโยคคำถามชี้เฉพาะ ที่ได้มาจากการนำคำปฤจฉาสรรพนามมาแทนที่ตำแหน่งส่วนที่ต้องการถามในประโยคบอกเล่าทั่วไป เช่น

序号

ลำดับ

特指问句举例

ตัวอย่าง

ประโยคคำถามชี้เฉพาะ

答句举例

ตัวอย่างประโยคคำตอบ

完整回答

ตอบแบบเต็มประโยค

简短回答

ตอบแบบย่อ

1.

是你的老师?          

ใครเป็นอาจารย์ของคุณ

李文是我的老师。

李文。

2.

他姓什么

เขานามสกุลอะไร

他姓

李。

3.

你住在哪儿

คุณพักอยู่ที่ไหน

我住在北京路

北京路。

4.

个包是你的?

กระเป๋าใบไหนเป็นของคุณ

个包是我的。

这个。

5.

这药怎么吃?

ยานี้กินอย่างไร

这药一天吃一次

一天一次。

6.

这件衣服怎么样

เสื้อตัวนี้เป็นอย่างไรบ้าง

这件衣服很漂亮

很漂亮。

7.

这件衣服多少钱?

เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไร

这件衣服300

300元。

8.

明天号?星期

พรุ่งนี้วันที่เท่าไร วันอะไร

明天10号。星期

10号。星期一。

9.

你家有口人?

บ้านคุณมีสมาชิกกี่คน

我家有口人。

四口。

10.

为什么会说中文?

ทำไมคุณ (ถึง) พูดภาษาจีนเป็น

(因为)我学过中文

(所以)我会说中文。

我学过。

备注:特指问句“您贵姓?”中,无疑问词。它是“你姓什么”的礼貌说法,以示尊敬。

หมายเหตุ ในประโยคคำถามชี้เฉพาะ “您贵姓 (ไม่ทราบว่า) คุณนามสกุลอะไร”  นั้น แม้ว่าจะไม่มีคำปฤจฉาสรรพนามในประโยค ซึ่งประโยคนี้เป็นการถาม “你姓什么  คุณนามสกุลอะไร” ในรูปสุภาพ เพื่อแสดงความเคารพนับถือต่อผู้อื่นนั่นเอง                    

②       “主语 + ?” 形成的疑问句。例如:

 ประโยคคำถามชี้เฉพาะที่ประกอบขึ้นมากจาก  “ประธาน + ล่ะ”  เช่น

序号

ลำดับ

“主语 + 呢?”

疑问句举例

ตัวอย่างประโยคคำถามชี้เฉพาะในรูป

“ประธาน + ล่ะ”

转换为一般疑问句后

เปลี่ยนเป็นประโยคคำถามทั่วไปคือ

答句举例

ตัวอย่างประโยคคำตอบ

完整回答

ตอบแบบเต็มประโยค

简短回答

ตอบแบบย่อ

1.

我叫李文,你呢

ผมชื่อหลี่ลี่ แล้วคุณล่ะ

叫什么名字

คุณชื่ออะไร

叫宋猜

宋猜。

2.

我是北京人,你呢

ผมเป็นคนปักกิ่ง แล้วคุณล่ะ

是哪里人

คุณเป็นคนที่ไหน

是曼谷人

曼谷人。

3.

我在贸易公司上班,你呢

ฉันทำงานอยู่บริษัทการค้า คุณล่ะ

你在什么机构(jīɡòu)上班?

คุณทำงานอยู่หน่วยงานอะไร

在银行上班

在银行。

4.

这件衣服800铢,那件呢

เสื้อตัวนี้ 800 บาท แล้วตัวนั้นล่ะ

那件衣服多少钱

เสื้อตัวนั้นราคาเท่าไร

那件衣服不太贵

不太贵。

5.

北京最近很热,曼谷呢

ช่วงนี้ ปักกิ่งร้อนมาก แล้วกรุงเทพล่ะ

最近曼谷天气怎么样

ช่วงนี้ อากาศกรุงเทพเป็นอย่างไรบ้าง

曼谷最近也很热

也很热。

6.

周六去清迈,周日呢

วันเสาร์ไปเชียงใหม่ แล้ววันอาทิตย์ล่ะ

周日去哪儿

วันอาทิตย์ไปไหน

周日去普吉()

去普吉。

7.

学汉语比较难,学泰语呢

เรียนภาษาจีนค่อนข้างยาก แล้วเรียนภาษาไทยล่ะ

学泰语难吗

เรียนภาษาไทยยากไหม

学泰语也难

也难。

使用特指问句时,需注意:

ข้อพึงสังเกตในการใช้ประโยคคำถามชี้เฉพาะ

⑴    特指问句既可以使用升调,也可以使用降调。

น้ำเสียงแสดงการถามในประโยคคำถามชี้เฉพาะสามารถเป็นเสียงขึ้นสูงหรือเสียงลงต่ำก็ได้

⑵    特指问句只能使用“呢、啊”等语气词,不能使用“吗、吧”。

คำเสริมน้ำเสียงที่สามารถใช้ในประโยคคำถามชี้เฉพาะมีแค่ “呢、啊” ฯลฯ จะใช้คำ “吗、吧” ไม่ได้

 ⑶    “主语+呢?”形式须在双方皆明白所问之事时才可使用。仅有此形式出现,而无上文,例如,见面就问对方“你呢?”“曼谷呢?”等,对方会不知所然。

การถามในรูป  “主语+呢?”  ต้องใช้ในกรณีที่ผู้ถามและผู้ตอบทั้งสองฝ่ายต่างก็เข้าใจกับสิ่งที่ถามอยู่นั้น คืออะไร (เพราะมีข้อความอื่นนำหน้าเป็นข้อมูลให้อยู่แล้ว) ถึงจะได้ผล หากมีแค่คำถามในรูปดังกล่าวโดยลำพัง เช่นเวลาเพิ่งพบหน้าคนอื่นก็ซักถามว่า “你呢?-แล้วคุณล่ะ”  “曼谷呢?-แล้วกรุงเทพล่ะ”  ฯลฯ  ฝ่ายตรงข้ามจะไม่รู้เรื่อง

3)   选择问句  :提出两种或两种以上情况,让对方从中选择的疑问句。多用“A还是B、是A……还是B”等固有格式连接选项。例如:

ประโยคคำถามให้เลือกตอบ คือประโยคคำถามที่ให้ตัวเลือก 2 ตัว หรือ 2 ตัวขึ้นไป เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกตอบซึ่งส่วนใหญ่จะใช้โครงสร้างในรูปคงที่คือ “A还是B  หรือ是A……还是B  (คือ) A หรือว่า B” ในการเชื่อมระหว่างตัวเลือกดังกล่าว ตัวอย่างเช่น

序号

ลำดับ

选择问句举例

ตัวอย่างประโยคคำถามให้เลือกตอบ

答句举例

ตัวอย่างประโยคคำตอบ

选A

เลือก A

选B

เลือก B

选A或B都行

เลือก A หรือ B ก็ได้

A和B都不选

ไม่เลือกทั้ง A และ  B

1.

还是

ถูกหรือผิด

对了。

错了。

可能对,

也可能错。

不知道。

2.

喝茶还是喝咖啡

คุณจะดื่มชาหรือดื่มกาแฟ

喝茶。

喝咖啡。

喝茶或喝咖啡

都行。

都不喝。

我喝白水。

3.

这个给他还是给我

อันนี้ให้เขาหรือให้ฉัน

给他。

给你。

都行。

给宋猜吧。

4.

明天去还是后天去

ไปพรุ่งนี้หรือไปมะรืนนี้

明天去。

后天去。

都行。

今天去。

5.

他是日本人还是中国人

เขาเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าคนจีน

日本人。

中国人。

可能是日本人,

也可能是中国人。

都不是。

他是韩国人。

6.

这是他的还是你的

นี่เป็นของเขาหรือว่าของคุณ

他的。

我的。

可能是他的,

也可能是我的。

都不是。

是小王的。

7.

这是中国生产的还是泰国生产的?

นี่เป็นของจีนผลิตหรือว่าเป็นของไทยผลิต

中国生产的。

泰国生产的。

都有可能。

都不是。

是美国生产的。

8.

你是跟我一起去还是跟她一起去

คุณไปกับฉันหรือว่าไปกับเขา

跟你一起去。

跟她一起去。

都行。

我自己去吧。

使用特指问句时,需注意:选择问句常用“呢”,一般不用“吗、啊、吧”。例如:

ข้อพึงสังเกตในการใช้ประโยคคำถามให้เลือกตอบ ซึ่งประโยคคำถามประเภทนี้มักจะลงท้ายด้วยคำเสริมน้ำเสียง  “呢” และโดยทั่วไปจะไม่ใช้คำว่า  “吗 啊 吧” ตัวอย่างเช่น   

 • 还是呢?

ถูกหรือผิดนะ

 • 喝茶还是喝咖啡呢?

 คุณจะดื่มชาหรือดื่มกาแฟล่ะ

4)   正反问句:谓语由肯定和否定两种形式并列构成的疑问句。根据谓语组成的不同,可分为两种主要形式,例如:

ประโยคคำถามในรูปยืนยันและปฏิเสธ คือประโยคคำถามที่มีบทกริยาประกอบขึ้นมาจากการเรียงข้อความในรูปยืนยันและรูปปฏิเสธตามลำดับ ซึ่งดูจากความแตกต่างของส่วนประกอบของบทกริยาแล้ว เราสามารถแบ่งประโยคคำถามในรูปยืนยัน-ปฏิเสธนี้ได้เป็น 2 แบบหลักๆ ดังต่อไปนี้

①    “动词  +  /  +  动词”    动词  +  了没有”。例如:

 “ คำกริยา  +  ไม่/ไม่ได้  +  คำกริยา  ”   หรือ  “  คำกริยา  +  หรือยัง ” เช่น

序号

ลำดับ

正反问句举例

ตัวอย่างประโยคคำถาม

ในรูปยืนยันและปฎิเสธ

答句举例

ตัวอย่างประโยคคำตอบ

肯定回答

ตอบในรูปยืนยัน

否定回答

ตอบในรูปปฏิเสธ

1.

去不去?

ไปหรือไม่  (ไป)

去。

不去。

2.

你喝不喝茶?

คุณดื่มชาหรือไม่

喝。

不喝。

3.

这个给不给他?

อันนี้ให้เขาหรือไม่ให้

给。

不给。

4.

他是不是日本人?

เขาเป็นคนญี่ปุ่นหรือไม่

是。

不是。

5.

你吃(饭)了没有? =你吃没吃饭?

คุณทานข้าวหรือยัง

吃了。

(还)没有(吃)。

6.

他工作了没有? =   他工作没工作?

เขาทำงานหรือยัง

工作了。

(还)没有(工作)。

7.

他起床了没有? =   他起没起床?

เขาตื่นนอนหรือยัง

起了。

(还)没有(起床)。

8.

你决定(juédìnɡ)了没有? =  

你决没决定?

เธอตัดสินใจหรือยัง

决定了。

(还)没有(决定)。

 ②    “形容词  +   +  形容词”“形容词  + 了没有”。例如:

 “ คำคุณศัพท์ +   ไม่  +  คำคุณศัพ ”     หรือ  “คำคุณศัพท์   +    หรือยัง ”           เช่น

序号

ลำดับ

正反问句举例

ตัวอย่างประโยคคำถาม

ในรูปยืนยัน-ปฎิเสธ

答句举例

ตัวอย่างประโยคคำตอบ

肯定回答

ตอบในรูปยืนยัน

否定回答

ตอบในรูปปฏิเสธ

1.

对不对?

ถูกหรือไม่

对。

不对。

2.

这茶好(喝)不好喝?

ชานี้อร่อยหรือไม่

好喝。

不好喝。

3.

那儿的风景漂(亮)不漂亮?

ทิวทัศน์ ที่นั่น สวยหรือไม่

漂亮。

不漂亮。

4.

今天累不累?

วันนี้เหนื่อยหรือไม่

累。

不累。

5.

我说对了没有?

ฉันพูดถูกหรือยัง

对了。

(还)没(有)。

6.

放了冰,这茶好喝了没有?

ใส่น้ำแข็งแล้ว ชานี้อร่อยหรือยัง

好喝了。

(还)没(有)。

7.

这样穿,漂亮了没有?

ใส่อย่างนี้ สวยหรือยัง

漂亮了。

(还)没(有)。

8.

你累了没有?

คุณเหนื่อยหรือยัง

累了。

(还)没(有)。

使用正反问句时,需注意:

ข้อพึงสังเกตในการใช้ประโยคคำถามในรูปยืนยันและปฏิเสธ

⑴    正反问句的回答,一般是从肯定和否定的内容中二选一;

โดยทั่วไปคำตอบของประโยคคำถามในรูปยืนยันและปฏิเสธจะเป็นการเลือกหนึ่งในสองระหว่างตัวเลือกในรูปยืนยันกับตัวเลือกในรูปปฏิเสธ

⑵    正反问句一般不使用疑问代词或疑问语气词。需要使用时,可用“呢、啊、嘛”,不用“吗、吧”。例如:

ประโยคคำถามในรูปยืนยัน-ปฏิเสธ ปกติจะไม่ใช้คำปฤจฉาสรรพนามหรือคำเสริมน้ำเสียง และหากจะใช้ก็ใช้เฉพาะ        คำว่า “呢、啊、嘛” ไม่ใช้ “吗、吧” ตัวอย่างเช่น

 • 去不去啊?ไปหรือไม่ (ไป) อ่ะ               
 • 去不去呢?  จะไปหรือไม่ไปดีนะ/ล่ะ/ไหมน่ะ        
 • 去不去嘛? จะไปหรือไม่ไปอ่ะ/เล่า

备注  :“反问句” 不属于疑问句范畴,它是汉语修辞中的一种,用于强调。“反问句”与疑问句的区别在于,前者并非真问,仅在强调一种语气,不管对方回答与否,提问者心中已有答案或看法,或仅是提问以求印证自己的观点或质疑,所以,“反问句”是明知故 问。它是陈述句为强调语气的改版。而疑问句则是真正的提问,提问者心中并不知道或确定具体的答案,需要对方作答。“反问句”的分类如下:

⑴   肯定反问句    :强调否定意义的反问句;       

⑵   否定反问句    :强调肯定意义的反问句。

หมายเหตุ  “ประโยคย้อนถาม” ไม่สังกัดอยู่ในขอบเขตประโยคคำถามที่เราได้แนะนำมาแล้วข้างต้น แต่เป็นความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์การใช้ภาษาจีน ซึ่งใช้เพื่อเป็นการเน้นย้ำ ซึ่งความแตกต่างระหว่าง “ประโยคย้อนถาม” กับประโยคคำถามทั่วไปคือ “ประโยคย้อนถาม” ไม่ใช่เป็นการตั้งคำถามจริง แต่เป็นการเน้นน้ำเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะให้คำตอบหรือไม่ ผู้ถามก็มีคำตอบ หรือความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในใจอยู่แล้ว หรืออาจจะถามเพื่อเป็นการยืนยันพิสูจน์คำตอบหรือความคิดของตัวเองมีอยู่แล้วเท่านั้น ดังนั้น หากพูดอีกนัยหนึ่ง “ประโยคย้อนถาม”  ก็คือ ประโยคแกล้งถามทั้งๆ ที่รู้คำตอบอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นการแปลงรูปประโยคบอกเล่าเพื่อใช้เป็นการเน้นน้ำเสียงนั่นเอง ส่วนประโยคคำถามแต่ละแบบล้วนเป็นการตั้งคำถามอย่างแท้จริง กล่าวคือ ผู้ถามไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในคำตอบ  จึงต้องให้ฝ่ายตรงข้าม/ผู้ตอบตอบคำถาม จึงจะได้คำตอบที่ชัดเจนประเภทของ “ประโยคย้อนถาม” มีดังนี้

(1)  ประโยคย้อนถามในรูปยืนยัน   เป็นประโยคย้อนถามที่เน้นความหมายปฏิเสธ

(2)  ประโยคย้อนถามในรูปปฏิเสธ  เป็นประโยคย้อนถามที่เน้นความหมายยืนยัน

反问句举例:ตัวอย่างประโยคย้อนถาม

序号

ลำดับ

肯定反问句

ประโยคย้อนถามในรูปยืนยัน

所强调的意义

ความหมายที่เน้น

否定反问句

ประโยคย้อนถามในรูปปฏิเสธ

所强调的意义

ความหมายที่เน้น

1.

难道(nándào)他是中国人(吗)?

“他不是中国人”

他不是中国人(吗)?

“他是中国人”

2.

难道他会回来(吗)?

“他不会回来”

难道他不会回来(吗)?

“他会回来”

3.

你怎么能去(呢)?

“你不能去”

你怎么能不去(呢)?

“你不能不去”

4.

怎么可以这样做(呢)?

“不可以这样做”

怎么不可以这样做(呢)?

“可以这样做”

 3.祈使句   ประโยคคำสั่ง/ขอร้อง           

3.1 定义 : 表要人做某事或不做某事语气的句子。语音强度一般比陈述句重;句尾通常用感叹号“!”表示结束(语气较弱时,可用句号结尾);常用于表达命令、禁止、请求、劝阻、叮嘱、建议等意义。

คำนิยาม              ประโยคแสดงน้ำเสียงที่ต้องการให้ผู้อื่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออาจจะไม่ต้องการให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้   ซึ่งน้ำเสียงที่ใช้จะหนักกว่าประโยคบอกเล่า  มักจบประโยคด้วยเครื่องหมายอุทาน “ !” (กรณีน้ำเสียงค่อนข้างอ่อนนั้นสามารถจบประโยคท้ายด้วยเครื่องบอกเล่า “ 。”)   มักจะใช้เพื่อแสดงความหมายในการสั่ง ห้าม ขอร้อง ตักเตือน กำชับยื่นข้อเสนอ ฯลฯ

3.2  类型 :การแบ่งประเภท

根据语用意义和语气的强弱,分为两类:

ตามความหมายที่ใช้และน้ำเสียงที่ต่างกัน สามารถแบ่งประโยคคำสั่ง/ขอร้องได้เป็น 2  ประเภท ดังนี้

1)   语气强硬,表命令或禁止。

        น้ำเสียงแข็งกร้าว แสดงการสั่งหรือการห้าม

例句:ตัวอย่างประโยค

序号

ลำดับ

表示命令

แสดงการสั่ง

表示禁止

แสดงการห้าม

1.

立正!

แถวตรง

别动!

อย่าขยับ

2.

出去!

ออกไป

不许说话!

ห้ามคุย

3.

站起来!

ลุกขึ้นมา

你不要去!

คุณอย่าไป

4.

让他进来!

ให้เขาเข้ามา

这儿不准吸烟!

ที่นี่ห้ามสูบบุหรี่

5.

马上进来!

เข้ามาเดี๋ยวนี้

谁也不要来了!

ใครก็ช่างไม่ต้องมาแล้ว

   2)    语气缓和,表请求或劝阻。

น้ำเสียงค่อนข้างผ่อนคลาย แสดงการขอร้องหรือการตักเตือน

例句: ประโยคตัวอย่าง

序号

ลำดับ

表示请求

แสดงการขอร้อง

表示劝阻

แสดงการตักเตือน

1.

请让一下!

ขอทางหน่อย

别伤心(shānɡxīn)了。

ไม่ต้องเสียใจแล้ว

2.

您请坐啊!

คุณ เชิญนั่งลงสิ

不要吃太冷的东西。

อย่ากินของเย็นเกินไป

3.

请给我看看吧!

กรุณาให้ฉันดูบ้างนะ

休息一下吧。

พักผ่อนบ้างนะ

4.

麻烦你帮帮忙吧!

รบกวนคุณช่วยหน่อยนะ

少说几句吧!

พูดน้อยๆ หน่อย

5.

这个工作你来做吧!

งานนี้ คุณมาทำแล้วกัน

你们别笑他了!      

พวกคุณอย่าหัวเราะเขาอีกเลย

 1. 感叹句ประโยคอุทาน

4.1定义 :  表具有浓厚感情色彩的句子。句尾都用感叹号“!”表示结束;常用来表示惊异、感叹、喜悦、快乐、忧愁、哀伤、气愤等强烈的感情。

คำนิยาม     ประโยคที่แสดงด้วยน้ำเสียงเข้มข้นของอารมณ์ต่างๆ  จบประโยคด้วยเครื่องหมายอุทาน “ !” เสมอมักจะใช้ในการแสดงอารมณ์อันเข้มข้นรุนแรงอย่างตกใจ อุทาน ดีใจ มีความสุข เป็นทุกข์ โศกเศร้า โมโห ฯลฯ

  4.2 类型 : การแบ่งประเภท

感叹句从表达手段上可分为两类:

ตามวิธีในการแสดงออกที่ต่างกัน สามารถแบ่งประโยคอุทานได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • 第一类,用叹词、语气词、程度副词等词,体现强烈感情的感叹句。感叹句常用叹词、语气词有:啊、呀、哦等;常用程度副词有:真(是/的)、太……了、多(么)、极了等。

ประเภทที่ 1 คือ ประโยคอุทานที่ใช้ประเภทคำเช่นคำอุทาน คำเสริมน้ำเสียง และ คำกริยาวิเศษณ์บอกระดับความเข้มข้นซึ่งในการแสดงอารมณ์อันเข้มข้นรุนแรง คำอุทาน และ คำเสริมน้ำเสียงที่ใช้บ่อยมี “啊、呀、哦” ฯลฯ คำกริยาวิเศษณ์บอกระดับความเข้มข้นที่ใช้บ่อยมี “真(是/的)、太……了、多(么)、极了” ฯลฯ

例句:ประโยคตัวอย่าง

序号

ลำดับ

汉语感叹句举例

ตัวอย่างประโยคอุทานในภาษาจีน

泰文释意

ความหมายภาษาไทย

1.

漂亮

สวยอ่ะ

2.

漂亮!/漂亮!/漂亮

สวยจริงๆ /สวยจัง/ สวยเหลือเกิน

3.

漂亮!/漂亮

สวยจริงๆ นี่ /สวยมากๆ เลยนี่

4.

真是太漂亮!/真是好漂亮!/

真的好漂亮

สวยมากๆ เ ลยทีเดียว / สวยเหลือเกินจริงๆ/

สวยมากๆ เลยจริงๆ

5.

真是漂亮极了

สวยสุดๆ เลยจริงๆ

2)   第二类,仅用语调体现强烈感情的感叹句。此类感叹句的语调有曲折变化的特点。例如:

 ประเภทที่ 2 คือประโยคอุทานที่ใช้เฉพาะน้ำเสียงเพียงอย่างเดียว  เพื่อแสดงถึงการเน้นอารมณ์  ซึ่งน้ำเสียงของประโยคอุทานประเภทนี้มีลักษณะเด่นคือมีการเปลี่ยนน้ำเสียงสูงต่ำ ตัวอย่างเช่น

 

序号

ลำดับ

汉语感叹句举例

ตัวอย่างประโยคอุทานในภาษาจีน

泰文释意

ความหมายภาษาไทย

1.

好!

ดี / เยี่ยม

2.

干净!

สะอ๊าดสะอาด

3.

漂亮!

สวย / เยี่ยม

4.

干(ɡàn)得漂亮!

ทำได้ดีมากๆ เลยทีเดียว

5.

这儿的风景,就一个字—美!

วิวของที่นี่บอกได้คำเดียวว่า “สวย” จริงๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!