พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย : I

I 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9
I 【 N 】 แปลว่า: เสียงสระในภาษาอังกฤษ
I 【 PRON 】 แปลว่า: คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 , ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม
I don’t know 【 SL 】 แปลว่า: ฉันไม่เห็นด้วย
I don’t know about 【 IDM 】 แปลว่า: (ฉัน) สงสัยหรือไม่แน่ใจ
I had one but the wheels fell off 【 SL 】 แปลว่า: การตอบแบบเหน็บแนมว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดมา
I kid you not. 【 SL 】 แปลว่า: ฉันไม่ได้ล้อเล่น
i.e. 【 N 】 แปลว่า: นั่นคือ (คำย่อจากภาษาละติน id est) , กล่าวคือ, คือ , that is to say
ibid. 【 ABBR 】 แปลว่า: ในที่เดียวกัน (คำย่อจากภาษาละติน ibidem)
ibidem 【 ADV 】 แปลว่า: ในที่เดียวกัน (อ้างถึงหนังสือ บท หรือหน้าหนังสือที่อ้างไปแล้ว)
-ic 【 SUF 】 แปลว่า: เกี่ยวกับ
-ical 【 SUF 】 แปลว่า: เกี่ยวกับ
ice 【 N 】 แปลว่า: ก้อนน้ำแข็งที่ใส่เครื่องดื่ม , ice cube
ice 【 N 】 แปลว่า: ลานน้ำแข็ง , ลานเสก็ตน้ำแข็ง, พื้นน้ำแข็ง
ice 【 N 】 แปลว่า: ไอศรีม , ไอติม
ice 【 N 】 แปลว่า: น้ำแข็ง
ice 【 VT 】 แปลว่า: โรยหน้า (ขนมเค้ก) ด้วยน้ำตาลไอซิ่ง , coat; glaze; trim
ice 【 VT 】 แปลว่า: ใส่ก้อนน้ำแข็งในเครื่องดื่ม
ice cream 【 N 】 แปลว่า: ไอศกรีม , ไอติม , sherbet; sorbet
ice over 【 PHRV 】 แปลว่า: กลายเป็นน้ำแข็ง , ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง , freeze over
ice skate 【 N 】 แปลว่า: รองเท้าเสก็ตน้ำแข็ง
ice up 【 PHRV 】 แปลว่า: เคลือบด้วยน้ำแข็ง , freeze up
ice water 【 N 】 แปลว่า: น้ำที่ใส่น้ำแข็ง , น้ำเย็นจัด , iced water
iceberg 【 N 】 แปลว่า: ภูเขาน้ำแข็ง , ice sheet; snowberg
icebound 【 ADJ 】 แปลว่า: เคลื่อนไม่ได้เพราะติดอยู่ในน้ำแข็ง
icebox 【 N 】 แปลว่า: ตู้เย็น (คำไม่เป็นทางการ) , fridge
icebox 【 N 】 แปลว่า: ช่องทำน้ำแข็งในตู้เย็น , ช่องฟรีซ , cooler; freezer
icebreaker 【 N 】 แปลว่า: เรือตัดน้ำแข็ง , iceboat
icecap 【 N 】 แปลว่า: ชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลก (แถบขั้วโลกเหนือและใต้)
ice-cold 【 ADJ 】 แปลว่า: เย็นจัด , หนาวมาก , freezing; gelid
iced 【 ADJ 】 แปลว่า: ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง , เคลือบด้วยน้ำแข็ง , frozen; icy
iced 【 ADJ 】 แปลว่า: เคลือบหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่ง
icehouse 【 N 】 แปลว่า: โรงน้ำแข็ง , โรงทำน้ำแข็ง
Iceland 【 N 】 แปลว่า: ประเทศไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)
Iceland 【 N 】 แปลว่า: ไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)
ice-skate 【 VI 】 แปลว่า: เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
icicle 【 N 】 แปลว่า: แท่งน้ำแข็งแหลมที่ย้อยลงมา , ice
icicle 【 N 】 แปลว่า: คนเย็นชา (คำไม่เป็นทางการ) , คนเฉยชา, คนไร้อารมณ์ , aloofness
icily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเย็นชา , อย่างเฉยเมย, อย่างไม่ไยดี, อย่างไม่เป็นมิตร , aloofly; reservedly
iciness 【 N 】 แปลว่า: ความหนาวจัด , frostiness
iciness 【 N 】 แปลว่า: การปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
icing 【 N 】 แปลว่า: น้ำตาลหรือครีมโรยหน้าขนม
icky-poo 【 SL 】 แปลว่า: น่ารังเกียจ , น่าขยะแขยง
icon 【 N 】 แปลว่า: ผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แทนบางสิ่ง , symbol
icon 【 N 】 แปลว่า: รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์ , symbol
icon 【 N 】 แปลว่า: รูปบูชา , ภาพบูชา , image
iconclast 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำลายความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณี
-ics 【 SUF 】 แปลว่า: เกี่ยวกับสาขาวิชา
ICU 【 ABBR 】 แปลว่า: หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤต (คำย่อ intensive care unit) , หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยอาการหนัก
icy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำแข็ง , freezing; frosty; iced
icy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเย็นชา , ซึ่งเฉยชา, ไม่เป็นมิตร , aloof; unfriendly
I’d 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ I would หรือ I should
id 【 N 】 แปลว่า: ต้นกำเนิดของตัณหา (ทางจิตวิทยา) , ต้นกำเนิดของความอยาก
ID card 【 N 】 แปลว่า: บัตรประจำตัวประชาชน (คำย่อ identification card) , คำไม่เป็นทางการ
id est 【 ADV 】 แปลว่า: กล่าวคือ (ภาษาละติน) , นั่นคือ, กล่าวได้ว่า , i.e; that is to say
idea 【 N 】 แปลว่า: ความคิด , ความนึกคิด, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, แง่คิด, มุมมอง, มโนคติ , concept; opinion; thought
idea 【 N 】 แปลว่า: แผนการ , โครงการ , design; plan; scheme
ideal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอยู่ในความคิด , ซึ่งไม่มีตัวตน, ซึ่งเป็นนามธรรม, ซึ่งอยู่ในอุดมคติ , abstract; fanciful; imaginary
ideal 【 ADJ 】 แปลว่า: ดีเลิศ , วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก , perfect; supreme
ideal 【 N 】 แปลว่า: แบบอย่างที่ดี , ตัวอย่างที่สมบูรณ์, ต้นแบบที่สมบูรณ์ , model; paragon; prototype
ideal 【 N 】 แปลว่า: อุดมคติ
idealism 【 N 】 แปลว่า: อุดมคตินิยม , ความเชื่อในอุดมคติ , perfectionism
idealist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ยึดมั่นอุดมการณ์ , ผู้ยึดถืออุดมคติ , perfectionist
idealistic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งยึดมั่นอุดมการณ์ , ซึ่งยึดถืออุดมคติ , impractical; unrealistic
idealize 【 VI 】 แปลว่า: เป็นอุดมคติ
idealize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เลอเลิศ , ทำให้ไม่มีที่ติ , romanticize
ideally 【 ADV 】 แปลว่า: ตามหลักการ , ตามทฤษฎี
ideally 【 ADV 】 แปลว่า: ถ้าสมบูรณ์แบบ , ถ้าเป็นไปตามที่นึกฝันไว้
ideally 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างสมบูรณ์แบบ , อย่างไร้ที่ติ, อย่างเลอเลิศ , perfectly
idem 【 PRON 】 แปลว่า: เหมือนเดิม (ใช้ในการอ้างถึงเรื่อง บท ตอนที่กล่าวมาแล้ว)
identical 【 ADJ 】 แปลว่า: เหมือนกัน , ตรงกัน, เท่ากัน, แบบเดียวกัน , alike; like; same ตรงข้ามกับdifferent
identically 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเดียวกัน , อย่างเหมือนกัน, อย่างตรงกัน
identification 【 N 】 แปลว่า: การแสดงตัว
identification number 【 N 】 แปลว่า: เลขประจำตัว
identify 【 VT 】 แปลว่า: ระบุชื่อ , ชี้ตัว, แสดงตัว, ชันสูตร, พิสูจน์ , recognize
identify by 【 PHRV 】 แปลว่า: ค้นพบด้วย , พบด้วย
identify oneself 【 PHRV 】 แปลว่า: พิสูจน์ตนเอง
identify with 【 PHRV 】 แปลว่า: คิดว่าเหมือนกัน , พิจารณาว่าเป็นสิ่งเดียวกัน
identity 【 N 】 แปลว่า: ความเหมือนกัน , sameness
identity 【 N 】 แปลว่า: บุคลิกลักษณะ , ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, เอกลักษณ์ , individuality; uniqueness
identity card 【 N 】 แปลว่า: บัตรประชาชน , บัตรประจำตัวประชาชน , identification card
ideo- 【 PRF 】 แปลว่า: ความคิด
ideogram 【 N 】 แปลว่า: ความคิด (เช่นของจีนและญี่ปุ่น) , ตัวเขียนแทนความหมาย , สัญลักษณ์แทนความหมาย ความคิด ideograph
ideograph 【 N 】 แปลว่า: ความคิด (เช่นของจีนและญี่ปุ่น) , ตัวเขียนแทนความหมาย , สัญลักษณ์แทนความหมาย ความคิด ideogram
ideologic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง , เกี่ยวกับลัทธิ, เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideological 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง , เกี่ยวกับลัทธิ, เกี่ยวกับอุดมการณ์ , theoretical; visionary
ideologist 【 N 】 แปลว่า: ผู้มีอุดมการณ์ , นักคิด , idealist; theorizer
ideology 【 N 】 แปลว่า: แนวคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง , อุดมการณ์ , belief; ideas; philosophy
ides 【 N 】 แปลว่า: วันที่ 15 ของเดือนมี.ค. พ.ค., ก.ค, ต.ค (ตามปฏิทินโรมันโบราณ) , วันที่ 13 ของเดือนอื่นๆ ในปี
idio- 【 PRF 】 แปลว่า: ตัวเอง , ส่วนตัว, โดยเฉพาะ
idiocy 【 N 】 แปลว่า: ความโง่เขลา (คำไม่สุภาพ) , การกระทำที่โง่เขลา , foolishness; madness
idiom 【 N 】 แปลว่า: ภาษาถิ่น , dialect
idiom 【 N 】 แปลว่า: สำนวน , กลุ่มคำที่นำมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่และแตกต่างจากความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ลำพัง , expression
idiom 【 N 】 แปลว่า: การใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติของเจ้าของภาษา , สำนวนภาษาแบบเจ้าของภาษา
idiom 【 N 】 แปลว่า: รูปแบบที่แตกต่างกัน (ทางดนตรีหรือศิลปะ)
idiomatic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีสำนวนแบบเจ้าของภาษา , ซึ่งใช้ภาษาได้อย่างเจ้าของภาษา, ซึ่งใช้ภาษาเป็นธรรมชาติ , informal; natural
idiopathic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ทราบสาเหตุ
idiopathy 【 N 】 แปลว่า: โรคที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุ
idiosyncrasy 【 N 】 แปลว่า: ลักษณะเฉพาะ , รูปแบบเฉพาะ, กรณีเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ , pecuiarity; quirk
idiot 【 N 】 แปลว่า: คนโง่เง่า (คำหยาบ) , คนทึ่ม, คนปัญญาอ่อน, คนบ้องตื้น, อีเดียด , cretin; fool; moron
idiot card 【 SL 】 แปลว่า: ใบปลิว เครื่องฉายหรือม้วนกระดาษยาวที่เขียนบทพูด (สำหรับผู้ดำเนินรายการ ผู้แสดงหรือแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์)
idiot oil 【 SL 】 แปลว่า: เครื่องดื่มอัลกอฮอล์
idiotic 【 ADJ 】 แปลว่า: โง่เง่า (คำหยาบ) , ซึ่งไม่เต็มบาท, ปัญญาอ่อน , cretinous; imbecilic; moronic
idle 【 ADJ 】 แปลว่า: เกียจคร้าน , ขี้เกียจ, ซึ่งไม่ทำอะไร , lazy; indolent; slothful
idle 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งยังไม่ได้ใช้การ , ซึ่งยังไม่ทำงาน , unoccupied
idle 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีประโยชน์ , ซึ่งไร้สาระ , frivolous; silly; trivial
idle 【 VI 】 แปลว่า: ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ , อยู่ว่างๆ , loaf; shirk; slack
idle 【 VT 】 แปลว่า: ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ , loaf; shirk; slack
idle about 【 PHRV 】 แปลว่า: ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า , mess about
idle around 【 PHRV 】 แปลว่า: ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ค่า , mess about
idle away 【 PHRV 】 แปลว่า: สตาร์ทรถทิ้งไว้ , fiddle away; fool away
idleness 【 N 】 แปลว่า: ความเกียจคร้าน , ความขี้เกียจ , indolence; laziness
idler 【 N 】 แปลว่า: คนเกียจคร้าน , คนขี้เกียจ , drone; loafer; lounger
idly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเกียจคร้าน , อย่างขี้เกียจ, อย่างเอ้อระเหย , infolently; lazily; slothfully
idol 【 N 】 แปลว่า: เทวรูป , รูปปั้นของพระผู้เป็นเจ้า , graven image; icon
idol 【 N 】 แปลว่า: คนหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชมหรือคลั่งไคล้อย่างมาก , ฮีโร่ , hero; heroine; ideal
idol 【 N 】 แปลว่า: สิ่งต้องห้ามไม่ให้ได้รับการบูชาในศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียว
idolatry 【 N 】 แปลว่า: การหลงใหลอย่างไม่ลืมหูลืมตา , adulation; infatuation
idolize 【 VI 】 แปลว่า: เลื่อมใสมากเกินไป , หลงใหลมากเกินไป , admire; adulate
idolize 【 VT 】 แปลว่า: เลื่อมใสมากเกินไป , หลงใหลมากเกินไป , adore; worship
idolize 【 VT 】 แปลว่า: เลื่อมใสบูชาเหมือนเป็นเทพเจ้า
idyll 【 N 】 แปลว่า: งานวรรณกรรมและเนื้อเพลงที่ว่าด้วยความงามของชนบท , eclogue; epic; poem
idyll 【 N 】 แปลว่า: ทัศนียภาพของชนบท , ภาพชนบทอันสวยงาม
idyll 【 N 】 แปลว่า: ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขสงบในชนบท
idyllic 【 ADJ 】 แปลว่า: งดงามตามธรรมชาติแบบชนบท , เรียบง่ายและมีเสน่ห์แบบชนบท , pastoral
idyllic 【 ADJ 】 แปลว่า: สงบสุขและงดงาม , สุขสมบูรณ์, เงียบสงบ , charming; idealized
if 【 CONJ 】 แปลว่า: ถ้า , ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่
If the cap fits, wear it. 【 IDM 】 แปลว่า: ใครใช้ได้เอาไปเลย
if the worst comes to the worst 【 IDM 】 แปลว่า: หากสถานการณ์คับขันที่สุด
If you give one an inch, one will take a mile. 【 IDM 】 แปลว่า: ยิ่งได้ยิ่งเอาอีก
iffy 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ) , น่าสงสัย, ยังไม่ตัดสินใจ , doubtful; uncertain; unsure ตรงข้ามกับcertain; sure
iffy 【 SL 】 แปลว่า: ไม่ค่อยแน่ใจ , น่าสงสัย , dubious, doubtful
igloo 【 N 】 แปลว่า: บ้านสร้างด้วยน้ำแข็งและมีรูปร่างคล้ายโดมของชาวเอสกิโม , โดมน้ำแข็งของชาวเอสกิโม
igneous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีลักษณะของไฟ (คำทางการ) , เกี่ยวกับลักษณะของไฟ, ร้อนเป็นไฟ , pyrogenous
igneous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ความร้อนจัด , ซึ่งร้อนมากจนหลอมละลาย , fiery; molten; volcanic
ignite 【 VI 】 แปลว่า: ก่อไฟ , จุด, จุดไฟ , enkindle; kindle
ignite 【 VT 】 แปลว่า: ก่อไฟ , จุด, จุดไฟ , enkindle; kindle
ignition 【 N 】 แปลว่า: การจุดไฟ , กระบวนการเผาไหม้ , combustion
ignition 【 N 】 แปลว่า: การจุดระเบิดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
ignition point 【 N 】 แปลว่า: อุณหภูมิขณะที่มีการลุกไหม้
ignoble 【 ADJ 】 แปลว่า: ชั่วช้า , ต่ำทราม, ชั่วร้าย, ร้ายกาจ, อัปรีย์ , disgraceful; dishonorable; mean ตรงข้ามกับhonorable; noble
ignominious 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าอับอาย , น่าอัปยศอดสู, น่ารังเกียจ , disgraceful; dishonorable; mean ตรงข้ามกับgraceful; honorable
ignominy 【 N 】 แปลว่า: ความอัปยศ , ความอับอาย, ความเสื่อมเสีย , disgrace; dishonor ตรงข้ามกับgrace; honor
ignoramus 【 N 】 แปลว่า: คนโง่ , คนงี่เง่า , fool; idiot; simpleton
ignorance 【 N 】 แปลว่า: ความไม่รู้ , ความเขลา, ความไม่รู้หนังสือ, การไร้การศึกษา , dumbness; illiteracy
ignorant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ตระหนักถึงบางสิ่ง , unconcious; uninformed ตรงข้ามกับalert; aware
ignorant 【 ADJ 】 แปลว่า: ไร้การศึกษา , ขาดความรู้, ซึ่งไม่ได้รับการอบรม , illiterate; uneducated ตรงข้ามกับeducated; literate
ignorant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นผลจากความไม่รู้
ignore 【 VI 】 แปลว่า: ทำเพิกเฉย , ทำไม่รู้ไม่ชี้, ทำละเลย, มองข้าม, ไม่สนใจ , disregard; overlook
iguana 【 N 】 แปลว่า: อีกัวน่า (สัตว์เลื้อยคลานตระกูล Iguanidae คล้ายจิ้งจก แต่ใหญ่กว่า)
ikon 【 N 】 แปลว่า: รูปบูชาของพระเยซู พระแม่มารี หรือนักบุญต่างๆ , icon
il- 【 PRF 】 แปลว่า: ใน
-ile 【 SUF 】 แปลว่า: สามารถ
ileum 【 N 】 แปลว่า: ลำไส้เล็กส่วนปลายที่เปิดเข้าสู่ลำไส้ใหญ่
ilium 【 N 】 แปลว่า: กระดูกเชิงกราน , กระดูกแบนกว้าง หนึ่งในสามชิ้นของกระดูกสะโพก
ilk 【 ADJ 】 แปลว่า: เหมือนกัน , คล้ายกัน
ilk 【 N 】 แปลว่า: ประเภท , จำพวก, ชนิด , sort
I’ll 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ I will หรือ I shall
ill 【 ADJ 】 แปลว่า: เจ็บป่วย , ป่วย, ไม่สบาย , sick; unhealthy; unwell ตรงข้ามกับhealthy; well
ill 【 ADJ 】 แปลว่า: เกลียดชัง , ไม่เป็นมิตร, ไม่ชอบ , hostile; unfriendly; unkind ตรงข้ามกับfriendly; kind
ill 【 ADJ 】 แปลว่า: เลว , ร้าย, ชั่วร้าย , bad; evil; immoral ตรงข้ามกับgood; moral
ill 【 ADV 】 แปลว่า: ไม่ดี , แย่, ไม่เหมาะสม , badly; inadequately; inappropriately ตรงข้ามกับadequately; appropriately
ill 【 N 】 แปลว่า: ความเจ็บป่วย , ความเจ็บไข้ได้ป่วย, อาการป่วย , ailment; illness; sickness
ill 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่เป็นอันตราย , ความยุ่งยาก, ปัญหา
ill 【 N 】 แปลว่า: โชคร้าย (ทางวรรณคดี)
ill at ease 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกระสับกระส่าย , ไม่สบาย, อึดอัด, กระวนกระวาย , nervous; uncomfortable; uneasy ตรงข้ามกับcomfortable; easy
ill at ease 【 IDM 】 แปลว่า: กังวล , วิตก, ประหม่า
ill fame 【 N 】 แปลว่า: ชื่อเสียงไม่ดี , ชื่อเสียงเลว , ill repute; infamy
ill feeling 【 N 】 แปลว่า: ความไม่เป็นมิตร , การมีเจตนาไม่ดี, ความเป็นปฏิปักษ์ , animosity; resentment
ill fortune 【 N 】 แปลว่า: ความโชคร้าย , misfortune
ill will 【 N 】 แปลว่า: ความรู้สึกไม่เป็นมิตร , ทัศนคติที่ไม่ดี, ความมุ่งร้าย, ความเป็นปรปักษ์ , hostility; unfriendliness ตรงข้ามกับfriendliness
ill-advised 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่รอบคอบ , ไม่เลินเล่อ, สุขุม , foolish; ill-considered; ill-judged; imprudent; imprudent; unwise
ill-advised 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สมเหตุสมผล
ill-boding 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นลางไม่ดี
ill-bred 【 ADJ 】 แปลว่า: หยาบคาย , ที่ไร้มารยาท, ซึ่งไร้การอบรม , impolite; rude; uncivil ตรงข้ามกับpolite; well-bred
ill-considered 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่รอบคอบ , ไม่พิจารณาให้ดีเสียก่อน , ill-advised; unwise
ill-disposed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เป็นมิตร , ซึ่งมีเจตนาไม่ดี , hostile; unfriendly; unkind ตรงข้ามกับfriendly; kind
illegal 【 ADJ 】 แปลว่า: ผิดกฎหมาย , นอกกฎหมาย , illicit; prohibited; unlawful ตรงข้ามกับlawful; legal
illegible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอ่านไม่ออก , อ่านยาก , scrawly; scribbled; unreadable ตรงข้ามกับreadable
illegitimacy 【 N 】 แปลว่า: การทำผิดกฎหมาย , ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การฝ่าฝืนกฎหมาย , illegality; illicitness ตรงข้ามกับlegality
illegitimate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นลูกนอกสมรส , ซึ่งเป็นลูกนอกกฎหมาย , bastard; fatherless
illegitimate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งผิดกฎหมาย , ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย , illegal; illicit ตรงข้ามกับlegal
illegitimize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ผิดกฎหมาย , bastardize
ill-fated 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งพบจุดจบที่ไม่ดี , โชคร้าย, โชคไม่ดี, อับโชค , unfortunate; unlucky ตรงข้ามกับfortunate; lucky
ill-favored 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าเกลียด , ไม่สวยงาย, ไม่น่ามอง , ugly; unattractive ตรงข้ามกับattractive; beautiful
ill-favoured 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าเกลียด , ไม่สวยงาย, ไม่น่ามอง , ugly; unattractive ตรงข้ามกับattractive; beautiful
ill-founded 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีเหตุผลที่ดีพอ , ซึ่งไม่เป็นจริง, ซึ่งไม่มีหลักฐาน , unsound ตรงข้ามกับsound
ill-gotten 【 ADJ 】 แปลว่า: โดยทุจริต , โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ill-gotten gains 【 IDM 】 แปลว่า: เงินหรือสิ่งของที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
ill-gotten gains 【 N 】 แปลว่า: เงินร้อน , เงินที่ได้มาโดยไม่สุจริต, เงินที่ได้มาโดยมิชอบ , boodle; graft
ill-humoured 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอารมณ์ไม่ดี , ซึ่งอารมณ์ร้าย, อารมณ์เสีย , irascible; moody
illiberal 【 ADJ 】 แปลว่า: ใจแคบ , intolerent; narrow-minded ตรงข้ามกับbroad-minded
illiberal 【 ADJ 】 แปลว่า: ขี้เหนียว (คำทางการ) , ขี้งก , stingy; ungenerous ตรงข้ามกับgenerous
illicit 【 ADJ 】 แปลว่า: ผิดกฎหมาย , เถื่อน, ซึ่งต้องลักลอบ, ซึ่งผิดศีลธรรม, ซึ่งต้องห้าม (ตามวัฒนธรรมประเพณี) , illegal; prohibited; unlawful ตรงข้ามกับlawful; legal
illimitable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไร้พรมแดน (คำทางการ) , ไร้เขตแดน, ไร้ขอบเขต , boundless; limitless ตรงข้ามกับlimitable
illin’ 【 SL 】 แปลว่า: ไม่ควรประพฤติ , ไม่ควรปฏิบัติ
Illinois 【 N 】 แปลว่า: รัฐอิลลินอยล์ของสหรัฐอเมริกา
illiteracy 【 N 】 แปลว่า: การไม่รู้หนังสือ , การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ , ignorance
illiterate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่รู้หนังสือ , ซึ่งไม่ออกเขียนไม่ได้, ซึ่งไม่มีความรู้, ซึ่งไม่มีการศึกษา , ignorant; uneducated; unlettered ตรงข้ามกับeducated; lettered
illiterate 【 N 】 แปลว่า: คนไม่รู้หนังสือ (คำหยาบ) , คนไร้การศึกษา, คนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ill-mannered 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีมารยาท , ไม่สุภาพ, หยาบคาย , ill-bred; impolite; rude ตรงข้ามกับpolite; well-bred
ill-natured 【 ADJ 】 แปลว่า: อารมณ์ไม่ดี , อารมณ์ขุ่นมัว, อารมณ์เสีย , bad-tempered; unpleasant ตรงข้ามกับgood-tempered; pleasant
illness 【 N 】 แปลว่า: ความเจ็บป่วย , ความเจ็บไข้, โรคภัย , indisposition; sickness
illogical 【 ADJ 】 แปลว่า: ไร้เหตุผล , ไม่มีเหตุผล , irrational; unreasonable ตรงข้ามกับrational; reasonable
ill-omened 【 ADJ 】 แปลว่า: อัปมงคล , เป็นลางร้าย, เป็นลางไม่ดี, ไม่เป็นมงคล , ill-fated; inauspicious ตรงข้ามกับauspicious
ill-spent 【 ADJ 】 แปลว่า: สิ้นเปลือง , ฟุ่มเฟือย , extavagant; wasteful
ill-starred 【 ADJ 】 แปลว่า: ลางร้าย , ไม่เป็นมงคล , ill-fated; unfortunate
ill-tempered 【 ADJ 】 แปลว่า: อารมณ์ร้าย , อารมณ์ไม่ดี, อารมณ์เสีย , bad-tempered; irritable ตรงข้ามกับgood-tempered
ill-timed 【 ADJ 】 แปลว่า: ผิดเวลา , ไม่ถูกกาละเทศะ, ไม่เหมาะสม , untimely
ill-treat 【 VT 】 แปลว่า: ทำร้ายหรือทารุณ (คนหรือสัตว์) , ข่มเหง, ปฏิบัติไม่ดีต่อ (คน , สัตว์) abuse; harm; mistreat
ill-treatment 【 N 】 แปลว่า: ความทารุณต่อคนหรือสัตว์ , การปฏิบัติไม่ดีต่อ (คน , สัตว์) abuse; maltreatment
illume 【 VT 】 แปลว่า: ส่องให้สว่าง (คำโบราณทางวรรณคดี) , ให้แสงสว่างต่อ, ส่องประกาย , illuminate
illuminance 【 N 】 แปลว่า: การส่องสว่าง , การให้แสงสว่าง, ความสว่าง , illumination
illuminance 【 N 】 แปลว่า: ปริมาณแสงสว่าง
illuminant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งส่องแสง , ซึ่งให้แสงสว่าง
illuminant 【 N 】 แปลว่า: แหล่งที่ให้ความสว่าง , ligther; luminary
illuminate 【 VI 】 แปลว่า: ส่องสว่าง , ฉายแสง , light; light up
illuminate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้สว่าง , ฉายแสงไปยัง, ส่องแสงไปให้, ฉายแสง , light; light up
illuminate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้มีชีวิตชีวา , ทำให้มีความสุข , make bright; illumine
illuminate 【 VT 】 แปลว่า: ตกแต่งด้วยดวงไฟ , ประดับไฟ , blazon; emblazon
illuminate 【 VT 】 แปลว่า: ชี้แจง , อธิบาย, ทำให้กระจ่าง , clarify; explain; interpret
illuminate with 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้สว่าง , ส่องสว่าง, มีแสงสว่างมากขึ้น , light with
illuminating 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งให้ความกระจ่าง , ซึ่งทำให้ทราบข้อเท็จจริง , exemplary; illustrative
illuminating 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งส่องสว่าง
illumination 【 N 】 แปลว่า: การทำให้ส่องสว่าง , การให้แสงสว่าง, การทำให้สว่างไสว
illuminator 【 N 】 แปลว่า: ผู้ให้ความกระจ่าง , สิ่งที่ให้ความสว่าง, เครื่องมือให้ความสว่าง
illumine 【 VT 】 แปลว่า: สาดแสง (คำโบราณ) , ทำให้สว่าง, ส่องประกายสว่างไสว , illuminate; llight up
illumine 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้แจ่มแจ้ง (คำทางการ) , ให้ความกระจ่าง, อธิบาย , clarify; illuminate
ill-use 【 N 】 แปลว่า: การทำร้าย , การทารุณ, การข่มเหง, การปฏิบัติไม่ดีต่อคน , สัตว์ ill-treat
ill-use 【 VT 】 แปลว่า: ทำร้ายหรือทารุณ (คนหรือสัตว์) , ข่มเหง, ปฏิบัติไม่ดีต่อ (คน , สัตว์) abuse; harm; mistreat
illusion 【 N 】 แปลว่า: ความเข้าใจผิด , ความเชื่อผิดๆ, ความคิดผิดๆ , confusion; delusion; false impression
illusion 【 N 】 แปลว่า: ภาพหลอน , ภาพมายา, ภาพลวงตา , fancy; hallucination
illusionist 【 ADJ 】 แปลว่า: นักมายากล , นักแสดง, คนเล่นกล
illusive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซี่งหลอกลวง , เป็นมายา, เป็นภาพลวง, ไม่เป็นจริง , illusory; unreal
illusory 【 ADJ 】 แปลว่า: จอมปลอม , เป็นมายา, เป็นภาพลวงตา, ลวง, ไม่เป็นจริง , illusive; unreal
illustrate 【 VI 】 แปลว่า: แสดงตัวอย่าง , อธิบายด้วยตัวอย่าง, กล่าวเปรียบเทียบ , demonstrate; exemplify; explain
illustrate 【 VT 】 แปลว่า: ใส่ภาพประกอบ , ตกแต่งด้วยภาพ, วาดภาพประกอบ, ระบายสีสัน , adorn; embellish; illuminate; paint; color
illustrate 【 VT 】 แปลว่า: เป็นตัวอย่างของ , เป็นลักษณะของ, มีคุณสมบัติของ
illustrate 【 VT 】 แปลว่า: แสดงตัวอย่าง , ให้ตัวอย่าง, ให้คำอธิบาย, กล่าวเปรียบเทียบ , demonstrate; exemplify; explain
illustrate with 【 PHRV 】 แปลว่า: ตกแต่งด้วยรูปภาพ
illustration 【 N 】 แปลว่า: การให้ตัวอย่างประกอบ , การแสดงด้วยตัวอย่าง, การใส่ตัวอย่าง , case; example; instance; model; sample
illustration 【 N 】 แปลว่า: ภาพประกอบ , รูปประกอบ , drawing; painting; picture
illustrative 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งให้ตัวอย่าง , ที่ช่วยอธิบาย, ที่ทำให้ชัดเจน , exemplifying; explanatory
illustrator 【 N 】 แปลว่า: ผู้วาดภาพประกอบในหนังสือหรือนิตยสาร , คนวาดรูปประกอบ , artist; cartoonist
illustrious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซี่งมีชื่อเสียง , โด่งดัง, เป็นที่รู้จัก , distinguished; eminent; famous; renowned
ill-wisher 【 N 】 แปลว่า: คนที่สาปแช่งผู้อื่น , ผู้ที่แช่งด่าผู้อื่น
illy 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สบาย , เจ็บป่วย, กระเสาะกระแสะ, สุขภาพไม่ดี
illy 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นอันตราย , เป็นปัญหา
illy 【 ADJ 】 แปลว่า: คิดร้าย , มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร
illy 【 ADV 】 แปลว่า: ไม่ดี , ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร , badly; ill
im- 【 PRF 】 แปลว่า: ใน
-im 【 SUF 】 แปลว่า: เกี่ยวกับพหูพจน์
I’m 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ I am
I’m not kidding. 【 SL 】 แปลว่า: ฉันไม่ได้โกหก , ฉันพูดความจริง
image 【 N 】 แปลว่า: ภาพสะท้อน (เช่น ในกระจก, เลนส์) , reflection
image 【 N 】 แปลว่า: รูปภาพ , ภาพถ่าย , picture
image 【 N 】 แปลว่า: มโนภาพ , ภาพนึกคิด, ภาพในความคิด , conception; idea
image 【 N 】 แปลว่า: รูปปั้น , รูปบูชา, รูปแทน, สิ่งแทน , model, statue
image 【 VT 】 แปลว่า: นึกฝัน , วาดภาพ, นึกคิด
image of Buddha 【 N 】 แปลว่า: พระพุทธรูป
imagery 【 N 】 แปลว่า: การอุปมาอุปไมย , การเปรียบเทียบ , figurativeness; metaphor
imagery 【 N 】 แปลว่า: ภาพในงานด้านศิลปะ , ภาพวาด
imagery 【 N 】 แปลว่า: ภาพในความนึกคิด , มโนภาพ , mental image
imaginable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่สามารถนึกภาพได้ , เท่าที่จะนึกออก , conceivable; thinkable; possible
imaginary 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสมมุติขึ้น , ซึ่งไม่มีอยู่จริง , fanciful; unreal
imaginary number 【 N 】 แปลว่า: จำนวนจินตภาพ , จำนวนเชิงซ้อน , imaginary
imagination 【 N 】 แปลว่า: จินตนาการ , การวาดภาพในใจ , creativity; fantasy
imaginative 【 ADJ 】 แปลว่า: เพ้อฝัน , คิดฝัน , creative; visionary
imagine 【 VI 】 แปลว่า: มีจินตนาการ , นึกฝัน, นึกคิด , conceive; envision
imagine 【 VT 】 แปลว่า: จินตนาการ , นึกฝัน, นึกคิด , conceive; envision
imagine 【 VT 】 แปลว่า: คิดสรุปเอาเอง , นึกเอาเอง, คาดคิด , assume; guess; think
imam 【 N 】 แปลว่า: โต๊ะอิหม่าม , อิหม่าม
imamate 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่งอิหม่าม
imamate 【 N 】 แปลว่า: อาณาเขตปกครองของอิหม่าม
imbalance 【 N 】 แปลว่า: ความไม่สมดุล , การขาดความสมดุล , unbalance; uneven ตรงข้ามกับbalance
imbecile 【 ADJ 】 แปลว่า: ปัญญาอ่อน (คำหยาบ) , โง่เง่า , cretinous; idiotic; moronic
imbecile 【 N 】 แปลว่า: คนปัญญาอ่อน (คำหยาบ) , คนโง่, คนงี่เง่า , cretin; idiot; moron
imbecility 【 N 】 แปลว่า: ความโง่ , ความโง่เง่า, ความปัญญาอ่อน, ความไม่เต็มบาท , absurdity; foolishness; idiocy
imbed 【 VI 】 แปลว่า: ฝัง , bury; embed; place in
imbed 【 VT 】 แปลว่า: ฝัง , bury; embed; place in
imbibe 【 VI 】 แปลว่า: ดื่ม , กลืน , drink; swallow
imbibe 【 VI 】 แปลว่า: ดูดซึม , ซึมซับ , absorb
imbibe 【 VT 】 แปลว่า: ดื่ม , กลืน , drink; swallow
imbibe 【 VT 】 แปลว่า: ดูดซึม , ซึมซับ , absorb
imbrication 【 N 】 แปลว่า: การซ้อนกัน , การทับกัน, การเกยกัน, การวางซ้อนกัน , overlapping
imbroglio 【 N 】 แปลว่า: ภาวะสับสนวุ่นวาย (โดยเฉพาะเมื่อเกิดความไม่เข้าใจกัน) , ภาวะวิกฤติ, สถานการณ์ลำบาก , confusion; crisis; difficulty
imbrue 【 VI 】 แปลว่า: ้เปื้อนเลือด (คำโบราณ) , ชุ่มเลือด, โชกเลือด , stain; soak; wet
imbrute 【 VI 】 แปลว่า: กระทำทารุณ , โหดร้าย
imbrute 【 VT 】 แปลว่า: กระทำทารุณ , ทารุณ
imbue 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เต็มไปด้วย , permeate
imbue 【 VT 】 แปลว่า: ้ชุ่มโชกด้วย , saturate; soak
imbue with 【 PHRV 】 แปลว่า: ดูดซึม , ซึมซับ , penetrate with; permeate with
IMF 【 ABBR 】 แปลว่า: กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (คำย่อ International Monetary Fund)
imitable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่สามารถลอกเลียนได้ , ซึ่งคุ้มค่าที่จะเลียนแบบ
imitate 【 VT 】 แปลว่า: เลียนแบบ , ทำตามอย่าง, เอาอย่าง, ลอกแบบ , copy; mimic
imitation 【 N 】 แปลว่า: การเลียนแบบ , การจำลอง, การเอาอย่าง, ของเลียนแบบ , duplication; emulation; simulation
imitation 【 N 】 แปลว่า: ของเลียนแบบ , ของปลอม , copy; fake
imitative 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเลียนแบบ , เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบ, ซึ่งทำเลียนแบบ , mimetic
imitative 【 ADJ 】 แปลว่า: ปลอม , ไม่แท้, เทียม , deceptive; forged; pseudo
imitator 【 N 】 แปลว่า: ผู้ลอกเลียนแบบ , copyist; impersonator
immaculate 【 ADJ 】 แปลว่า: บริสุทธิ์ , ปราศจากมลทิน, ไร้ราคี , pure; unblemished; unflawed ตรงข้ามกับblemished; flawed
immaculate 【 ADJ 】 แปลว่า: สะอาดและเป็นระเบียบมาก , ไม่มีที่ติ , spotless; unsullied
immanent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอยู่ภายใน (คำทางการ) , ดำรงอยู่ภายใน, ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง , deep-seated; inherent; intrinsic; native
immaterial 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สำคัญ , ไม่เกี่ยวข้อง , irrelevant; unimportant ตรงข้ามกับimportant; relevant
immaterial 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ใช่วัตถุ , ไม่มีตัวตน, จับต้องไม่ได้ , incorporeal; spiritual ตรงข้ามกับmaterial
immature 【 ADJ 】 แปลว่า: ยังไม่สมบูรณ์ , ยังไม่โตเต็มที่, ยังไม่เจริญ , youthful; sophomoric ตรงข้ามกับadult; mature
immeasurable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมากจนวัดไม่ได้ , มากมายจนนับไม่ถ้วน, ไร้ขอบเขต , boundless; countless; numberless; vast ตรงข้ามกับmeasurable
immediacy 【 N 】 แปลว่า: ความเร่งด่วน , ความฉับไว, ความไม่รีรอ, การไม่รั้งรอ , instantaneity; immediateness
immediate 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ส่งผลโดยตรง , direct
immediate 【 ADJ 】 แปลว่า: ทันทีทันใด , ฉับพลัน, ปุบปับ, รวดเร็ว, กะทันหัน, ปัจจุบันทันด่วน , instant; prompt; sudden ตรงข้ามกับlater
immediately 【 ADV 】 แปลว่า: โดยทันทีทันใด , อย่างทันที, อย่างกะทันหัน, อย่างเฉียบพลัน, อย่างรวดเร็ว,อย่างฉุกเฉิน, อย่างรีบด่วน, อย่างปุบปับ , instantaneously; instantly ตรงข้ามกับlater
immedicable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งรักษาไม่ได้ , ซึ่งไม่มีทางรักษา, ซึ่งรักษาไม่หาย , incurable; irremediable
immemorial 【 ADJ 】 แปลว่า: เก่าแก่มาก , โบราณมาก , ancient; olden
immense 【 ADJ 】 แปลว่า: มโหฬาร , กว้างใหญ่, ใหญ่โต, มหึมา, มากมาย , colossal; enormous; gigantic
immensely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมโหฬาร , อย่างมากมาย, อย่างกว้างใหญ่, อย่างมหาศาล , vastly; very
immensity 【 N 】 แปลว่า: ความกว้างใหญ่มาก , ความใหญ่โตมโหฬาร , enormousness; greatness; vastness ตรงข้ามกับtininess
immerse 【 VI 】 แปลว่า: จุ่ม , แช่ , immerse
immerse 【 VT 】 แปลว่า: จุ่มศีรษะ ส่วนบนร่างกายหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์ , baptise
immerse 【 VT 】 แปลว่า: หมกมุ่น , จดจ่อ, ง่วนอยู่กับ , absorb; engross
immerse 【 VT 】 แปลว่า: จุ่ม , แช่ , soak; steep; submerge
immerse in 【 PHRV 】 แปลว่า: แช่ , จุ่มทิ้งไว้ , soak in; steep in; submerge in
immersion 【 N 】 แปลว่า: การจุ่มศีรษะ ร่างกายส่วนบนหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์ , Christian rite
immersion 【 N 】 แปลว่า: การจุ่ม , การแช่ , dip; bath; subergence
immersion 【 N 】 แปลว่า: การหมกมุ่น , การมีใจจดจ่อ, การง่วนอยู่กับบางสิ่ง
immigrant 【 N 】 แปลว่า: ผู้อพยพ , ผู้ลี้ภัย, คนย้ายถิ่น , emigrant
immigrate 【 VI 】 แปลว่า: อพยพ , ย้ายถิ่นที่อยู่, ย้ายถิ่นฐาน, ย้ายไปตั้งรกรากที่ใหม่ , migrate; resettle
immigrate 【 VI 】 แปลว่า: ย้ายไปอยู่ปลูกในสภาพแวดล้อมใหม่ (ทางพฤกษศาสตร์)
immigrate 【 VT 】 แปลว่า: ส่งออกไปอยู่ที่อื่น , ส่งออกนอกประเทศ, จัดการให้ย้ายไปอยู่ที่อื่น
immigrate into 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้ามาอยู่ (เพื่อเริ่มชีวิตใหม่) , ย้ายมาอยู่ใน , emigrate to
immigration 【 N 】 แปลว่า: การอพยพ , การย้ายถิ่นฐาน, การย้ายไปตั้งรกรากใหม่ , emigration; migration
imminence 【 N 】 แปลว่า: การจวนเจียน , การจวนตัว, การหวุดหวิด, การจวนแจ, การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น , imminency; impendence
imminency 【 N 】 แปลว่า: การจวนเจียน , การจวนตัว, การหวุดหวิด, การจวนแจ, การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น , imminence; impedence
imminent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใกล้จะเกิดขึ้น , ซึ่งจวนเจียน, ซึ่งจวนตัว, ซึ่งหวุดหวิด , impending
immiscible 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ผสมเข้ากันไม่ได้ , ที่ผสมไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
immitigable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่บรรเทาเบาบางลง (ทางวรรณคดี) , ที่ไม่ลดน้อยลง, ที่ไม่ทุเลา
immobile 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ , ซึ่งหยุดนิ่ง, ที่ไม่ขยับเขยื้อน , motionless ตรงข้ามกับmobile
immobile 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว , ที่ไม่เคลื่อนที่, ที่ไม่ขยับเขยื้อน , static; stationary ตรงข้ามกับmobile
immobility 【 N 】 แปลว่า: การไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ , ภาวะเคลื่อนไหวไม่ได้ , immovability ตรงข้ามกับmobility; movability
immobilize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ , ทำให้หยุดอยู่กับที่
immoderate 【 ADJ 】 แปลว่า: เกินขอบเขต , เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ , excessive
immoderation 【 N 】 แปลว่า: ความเกินขอบเขต , ความไม่เหมาะสม, ความมากเกินไป, ความเกินพอดี , execssiveness
immodest 【 ADJ 】 แปลว่า: หยาบโลน , อุจาด, ทะลึ่ง , indecent
immolate 【 VT 】 แปลว่า: เผาตัวตายเพื่อประท้วง (คำทางการ) , sacrifice
immolate 【 VT 】 แปลว่า: บูชายัญ (คำทางการ) , ฆ่าคนหรือสัตว์เพื่อเซ่นไหว้ , offer worship; sacrifice
immoral 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งผิดทำนองคลองธรรม , ผิดศีลธรรม, ผิดศีล, ซึ่งไม่เหมาะสม, ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, ซึ่งขัดกับหลักคำสอน , sinful; unethical; wicked ตรงข้ามกับmoral; pious; pure
immorality 【 N 】 แปลว่า: การผิดศีลธรรม , การผิดทำนองคลองธรรม , sin; vice; wickedness ตรงข้ามกับmorality
immorally 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างผิดศีลธรรม , อย่างเลวทราม, อย่างชั่วร้าย , sinfully; viciously; wickedly ตรงข้ามกับmorally
immortal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นอมตะ , ชั่วนิรันดร์, ซึ่งไม่ตาย, ชั่วกัลปาวสาน , eternal; everlasting; undying ตรงข้ามกับmortal
immortality 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นอมตะ , ความนิรันดร์, ความไม่ตาย , deathlessness; perpetuity ตรงข้ามกับmortality
immortalize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ไม่มีวันตาย , ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ชั่วนิรันดร์ , eternalize
immovable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้ , immobile; static; stationary ตรงข้ามกับmobile; movable
immune 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งได้รับการยกเว้น , ซึ่งเป็นอิสระจากบางสิ่ง , exempt; free
immune 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีภูมิคุ้มกันโรค , ซึ่งมีภูมิต้านทานต่อโรค , inoculated; vaccinated
immune 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจาก , ซึ่งไม่รู้สึกต่อบางสิ่ง, ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง
immune 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
immune 【 N 】 แปลว่า: ผู้มีภูมิคุ้มกัน
immune system 【 N 】 แปลว่า: ระบบภูมิคุ้มกันโรค
immunise 【 VT 】 แปลว่า: ฉีดภูมิคุ้มกันโรค , ทำให้มีภูมิต้านทาน (ด้วยการฉีดวัคซีน) , inoculate; vaccinate
immunity 【 N 】 แปลว่า: การพ้นจากภาระรับผิดชอบ , การรอดพ้นจากการลงโทษ , examption; freedom
immunity 【 N 】 แปลว่า: ภูมิคุ้มกันโรค , ภูมิต้านทานโรค, การมีภูมิคุ้มกันโรค , inoculation; vaccination
immunize 【 VT 】 แปลว่า: ฉีดภูมิคุ้มกันโรค , ทำให้มีภูมิต้านทาน (ด้วยการฉีดวัคซีน) , inoculate; vaccinate
immunize against 【 PHRV 】 แปลว่า: ให้วัคซีนป้องกัน , inoculate against; vaccinate against
immunodeficiency 【 N 】 แปลว่า: ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
immunology 【 N 】 แปลว่า: ภูมิคุ้มกันวิทยา , การศึกษาถึงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
immure 【 VT 】 แปลว่า: กักขัง (ทางวรรณคดี) , ขังคุก, คุมขัง , confine; imprison
immure 【 VT 】 แปลว่า: สร้างกำแพงล้อมรอบ (คำโบราณ)
immure in 【 PHRV 】 แปลว่า: จับเข้าคุก , ขังไว้ในคุก
immutable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง , ซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ , changeless; perpetual; unchangeable ตรงข้ามกับchangeable; mutable
imp 【 N 】 แปลว่า: เด็กซุกซน , เด็กดื้อรั้น
imp 【 N 】 แปลว่า: ภูตน้อย , ปีศาจน้อย, ภูตตัวเล็กที่เกเร, เทพธิดาน้อย , elf; sprite
imp 【 VT 】 แปลว่า: ซ่อมแซมขนปีกให้นกอินทรีหรือเหยี่ยว
impact 【 N 】 แปลว่า: การอัด , การชน , collision; crash; smash
impact 【 N 】 แปลว่า: ผลกระทบ , ผลสะท้อน , effect; influence
impact 【 VI 】 แปลว่า: ส่งผลกระทบ , มีผลกระทบ , affect; influence
impact 【 VT 】 แปลว่า: ส่งผลกระทบ , มีผลกระทบ , affect; influence
impacted 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีอุจจาระอัดแน่นหรืออุดตัน (ทางการแพทย์)
impacted 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถขยับเขยื้อนได้
impaction 【 N 】 แปลว่า: การชน , การปะทะ, การกระทบ, ผลกระทบ
impaction 【 N 】 แปลว่า: การอัดแน่น , การอุดตัน
impair 【 VI 】 แปลว่า: ทำให้อ่อนแอ , weaken
impair 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้แย่ลง , ทำให้คุณภาพลดลง, ทำให้เสียหาย , diminish; undermine
impaired 【 ADJ 】 แปลว่า: บกพร่อง , ซึ่งเสียหาย, ซึ่งไมสมบูรณ์, ซึ่งไม่แข็งแรง, ซึ่งอ่อนแอ , deteriorated
impala 【 N 】 แปลว่า: ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่ มีสีน้ำตาลแดงและเขาโค้งยาว
impale 【 VT 】 แปลว่า: แทง (มักใช้รูป passive voice) , เสียบ, เสียบทะลุ , piece; transfix; transpiece
impale on 【 PHRV 】 แปลว่า: เสียบหัวประจาน , เสียบศีรษะประจาน, ปักหัวประจาน
impalpable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสัมผัสไม่ได้ , imperceptible; intangible
impalpable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งยากที่จะเข้าใจ
impanel 【 VT 】 แปลว่า: เลือกสมาชิกในคณะลูกขุน , เลือกให้เป็นลูกขุน , enlist; enroll
imparity 【 N 】 แปลว่า: การขาดความเสมอภาค , ความไม่เท่ากัน, ความไม่สมดุล , disparity; inequality ตรงข้ามกับequality; parity
impart 【 VT 】 แปลว่า: ติดต่อสื่อสาร , สื่อข้อมูล, ให้ความรู้, สอน, นำข่าวสาร , ความรู้ไปให้ communication; convey; inform
impart to 【 PHRV 】 แปลว่า: บอกให้ทราบ , บอก, บอกให้รู้
impartial 【 ADJ 】 แปลว่า: ยุติธรรม , เป็นกลาง, ซึ่งให้ความเป็นธรรม, ไม่เข้าข้าง, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง , equal; unbiased; unprejudiced ตรงข้ามกับbiased; prejudiced
impartially 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างยุติธรรม , อย่างกลางๆ, อย่างเสมอภาค , equally; fair ตรงข้ามกับunequally; unfair
impartible 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ (ทางกฎหมาย) , ที่แบ่งแยกไม่ได้ , indivisible
impassable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้ , ซึ่งไม่อาจแก้ปัญหาได้
impassable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งผ่านไปไม่ได้ , ที่ผ่านไม่ได้, ที่ไม่สามารถใช้ได้ , impenetrable ตรงข้ามกับpassable
impasse 【 N 】 แปลว่า: ทางตัน , การจนตรอก , blind alley; deadlock
impassible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไร้อารมณ์ , ซึ่งไม่มีอารมณ์, ซึ่งไร้ความรู้สึก , emotionless; unemotional ตรงข้ามกับemotional; passible
impassion 【 VT 】 แปลว่า: กระตุ้นอารมณ์ , ปลุกเร้าความรู้สึก , arouse; incite; inflame
impassioned 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา , ซึ่งใช้อารมณ์ , ardent; fervid
impassive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่แสดงอารมณ์ , เฉยๆ, ซึ่งตีหน้าตาย, ซึ่งสงบนิ่ง , calm; expressionless
impaste 【 VT 】 แปลว่า: ทากาวหรือสีหนาๆ ทับลงไป
impatience 【 N 】 แปลว่า: ความไม่อดทน , ความใจร้อน , irritability ตรงข้ามกับpatience; toleration
impatient 【 ADJ 】 แปลว่า: ใจร้อน , ใจเร็ว, หงุดหงิด, ซึ่งไม่อดทน , irritable ตรงข้ามกับpatient; tolerant
impatiently 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างหงุดหงิด , อย่างฉุนเฉียว, อย่างอารมณ์เสีย, อย่างไม่สบอารมณ์, อย่างเบื่อหน่าย, อย่างรำคาญ , irritably ตรงข้ามกับpatiently; toerantly
impeach 【 VT 】 แปลว่า: กล่าวโทษเนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ , charge
impeach 【 VT 】 แปลว่า: ฟ้องร้อง (ทางกฎหมาย) , charge
impeach for 【 PHRV 】 แปลว่า: กล่าวโทษ (ผู้บริหารระดับสูง) , กล่าวหา, ฟ้องร้อง
impeachable 【 ADJ 】 แปลว่า: ี่ที่สามารถฟ้องร้องได้ , ที่สามารถดำเนินคดีได้
impeachment 【 N 】 แปลว่า: การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐว่าทำผิดศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ , การฟ้องร้อง
impeccable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสมบูรณ์แบบ , ซึ่งไม่มีข้อบกพร่อง , faultless; flawless; pure ตรงข้ามกับflawed; peceable
impeccant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีความผิด
impecunious 【 ADJ 】 แปลว่า: อัตคัด (คำทางการ) , ฝืดเคือง, ขัดสน , penniless; poor
impedance 【 N 】 แปลว่า: การวัดความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ มีหน่วยคือโอห์ม (z)
impede 【 VT 】 แปลว่า: กีดขวาง , กั้นขวาง, ขัดขวาง, ขวาง , hamper; hinder; obstruct
impediment 【 N 】 แปลว่า: สิ่งกีดขวาง , อุปสรรค , hindrance; obstacle
impedimenta 【 N 】 แปลว่า: สิ่งถ่วงความเจริญก้าวหน้า (ทางวรรณคดี) , สิ่งขัดขวางความก้าวหน้า , hindrance; obstacle; obstuction
impel 【 VT 】 แปลว่า: กระตุ้น , จูงใจ, ผลักดัน , drive; induce; urge
impel to 【 PHRV 】 แปลว่า: บังคับ , บีบให้ทำ
impeller 【 N 】 แปลว่า: ส่วนที่หมุนได้ของเครื่องสูบน้ำหรือระหัดวิดน้ำ
impend 【 VI 】 แปลว่า: ที่ใกล้เข้ามา (คำทางการ) , กำลังจะเกิดขึ้น , approach; hover
impendence 【 ADJ 】 แปลว่า: การใกล้เข้ามา , การเข้าใกล้ , approach; nearness; proximity
impendent 【 ADJ 】 แปลว่า: ใกล้เข้ามา , ใกล้จะเกิดขึ้น , approaching; imminent
impending 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า , ที่ใกล้จะเกิดขึ้น, ใกล้เข้ามา
impenetrability 【 N 】 แปลว่า: การไม่สามารถทะลุไปได้ , การไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ , imperviousness ตรงข้ามกับpenetrability; perviousness
impenetrable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งผ่านเข้าไปไม่ได้ , impervious ตรงข้ามกับaccessible; pervious; pernetrable
impenetrable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ , ซึ่งเข้าใจยาก , incomprehensible
impenitent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สำนึกผิด , ซึ่งไม่ยอมขอโทษ, ซึ่งไม่ละอาย , obdurate; unrepentant
impenitent 【 N 】 แปลว่า: คนที่ไม่สำนึกผิด , คนไร้ยางอาย
imperative 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นคำสั่ง (คำทางการ) , ซึ่งเป็นคำสั่ง , commanding; dominant; masterful
imperative 【 ADJ 】 แปลว่า: จำเป็น , สำคัญ, ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ , crucial; necessary; unavoidable
imperceptible 【 ADJ 】 แปลว่า: เล็กน้อย , ค่อยๆ, เบาๆ , gradual; slight; subtle
imperceptive 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไร้ความรู้สึก , insensible; obtuse
imperfect 【 ADJ 】 แปลว่า: บกพร่อง , ซึ่งไม่สมบูรณ์แบบ, ซึ่งมีข้อเสีย , defective; flawed ตรงข้ามกับflawless; perfect
imperfect 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สมบูรณ์ , ซึ่งไม่สมประกอบ , incomplete ตรงข้ามกับcomplete; perfect
imperfection 【 N 】 แปลว่า: ข้อบกพร่อง , defect; fault; flaw ตรงข้ามกับperfection
imperfectly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่สมบูรณ์ , อย่างบกพร่อง , incompletely ตรงข้ามกับcompletely
imperforate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีช่องเปิด , ซึ่งไม่มีรูเปิด, ซึ่งไม่มีรอยปรุ , รอยเจาะ unholed; unpierced
imperforate 【 N 】 แปลว่า: แสตมป์ที่ไม่มีรอยปรุ
imperial 【 ADJ 】 แปลว่า: ยิ่งใหญ่มาก , ซึ่งมีอำนาจสูงสุด , supreme
imperial 【 ADJ 】 แปลว่า: เลิศเลอ , ดีเลิศ, สูงส่ง , grand; majestic
imperial 【 ADJ 】 แปลว่า: แห่งจักรพรรดิ , เป็นของจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับราชอาณาจักร , sovereign
imperialism 【 N 】 แปลว่า: ลัทธิจักรวรรดินิยม , นโยบายล่าอาณานิคม, ลัทธิล่าอาณานิคม , colonialism
imperil 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ตกอยู่ในอันตราย , ทำให้เป็นอันตราย , endanger; hazard; jeopardize
imperious 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ครอบงำ , haughty; domineering; overbearing
imperishable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ยั่งยืน , ที่ไม่รู้จบ, ที่ไม่สิ้นสุด , ceaseless; eternal; long-lasting; nonstop; perpetual ตรงข้ามกับunenduring
imperishable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่เสีย , ไม่ผุพัง, ไม่เน่า
imperium 【 N 】 แปลว่า: อาณาจักร (คำทางการ) (ทางวรรณคดี) , empire
imperium 【 N 】 แปลว่า: การปกครอง , เขตการปกครอง, เขตอำนาจ , authority
imperium 【 N 】 แปลว่า: อำนาจสูงสุด (คำทางการ) , อำนาจการควบคุมฝ่ายบริหาร , supremacy
impermanent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ถาวร , ชั่วคราว, ซึ่งเปลี่ยนแปลง , transient ตรงข้ามกับpermanent
impermeable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งซึมผ่านไม่ได้ , ซึ่งไม่สามารถผ่านได้ , impenetrable ตรงข้ามกับpermeable
impermissible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต , ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ , prohibited ตรงข้ามกับpermissible; permitted
impersonal 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่เกี่ยวกับบุคคล , unrelated; unspecified
impersonal 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่ให้ความสำคัญ , ที่เมินเฉย , cold; indifferent
impersonal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งขาดบุคลิกลักษณะ , ที่ไม่มีบุคลิกภาพ
impersonality 【 N 】 แปลว่า: การขาดลักษณะของมนุษย์ , generality
impersonalize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ขาดลักษณะของมนุษย์ , ทำให้ไม่มีลักษณะของบุคคลหรือมนุษย์, ทำให้ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง
impersonate 【 VT 】 แปลว่า: เลียนแบบ , แกล้งทำเป็น, ปลอมเป็น , imitate; mimic
impertinence 【 N 】 แปลว่า: ความหยาบคาย , ความโอหัง, การไม่เคารพนับถือผู้ใหญ่, การพูด , การกระทำที่หยาบคาย, การประพฤติตัวไม่เหมาะสม disrespect; flippancy ตรงข้ามกับcourtesy; politeness; respect;
impertinency 【 N 】 แปลว่า: ความหยาบคาย , ความโอหัง, การประพฤติตัวไม่เหมาะสม , impertinence
impertinent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เข้าเรื่อง , ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง , irrelevant ตรงข้ามกับrelevant
impertinent 【 ADJ 】 แปลว่า: ทะลึ่ง , หยาบคาย, ซึ่งขาดความเคารพ , impudent; insolent; saucy
imperturbable 【 ADJ 】 แปลว่า: สงบ (ใจ) , เยือกเย็น, ซึ่งไม่วิตกกังวล , calmness; serenity
imperturbation 【 N 】 แปลว่า: ความเยือกเย็น , ความสงบเงียบ, ความใจเย็น, การไม่วิตกกังวล , calmness; serenity
impervious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง , ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากบางสิ่ง , impenetrable; impermeable ตรงข้ามกับpermeable; pervious
impervious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ปล่อยให้ (น้ำหรือก๊าซ) ผ่าน , ที่ผ่านไม่ได้ , impenetrable; impermeable ตรงข้ามกับpermeable; pervious
impetigo 【 N 】 แปลว่า: โรคผิวหนังชนิดเป็นตุ่มพุพองซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย , herpes; tetters
impetuosity 【 N 】 แปลว่า: ความหุนหันพลันแล่น , ความบุ่มบ่าม, ความใจร้อน, การกระทำที่หุนหันพลันแล่น , hastiness; rashness; recklessness
impetuous 【 ADJ 】 แปลว่า: หุนหันพลันแล่น , มุทะล, ใจเร็ว, เลือดร้อน , hasty; rash
impetuously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างหุนหันพลันแล่น , อย่างมุทะลุ, อย่างคึกคะนอง , hastily; rashly
impetuousness 【 N 】 แปลว่า: ความคึกคะนอง , ความหุนหันพลันแล่น, ความมุทะลุ , hastiness; rashness; recklessness
impetus 【 N 】 แปลว่า: แรงกระตุ้น , แรงผลัก, กำลังกระตุ้น , drive; force; impulsion; spur
impiety 【 N 】 แปลว่า: การขาดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา , การขาดความเคารพ, การกระทำที่ขาดความเคารพ , irreverence ตรงข้ามกับreverence
impinge 【 VT 】 แปลว่า: กระทบ , ส่งผลต่อ , crash; hit; strike
impinge 【 VT 】 แปลว่า: เข้าแทรกแซง , สอดแทรก, บุกรุก , encroach; interfere; invade
impinge on 【 PHRV 】 แปลว่า: กระทบกระแทก , กระทบ, กระแทก, ปะทะ
impinge upon 【 PHRV 】 แปลว่า: กระทบกระแทก , กระทบ, กระแทก, ปะทะ
impious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เคารพในศาสนาหรือพระเจ้า (คำทางการ) , ซึ่งขาดความนับถือ, ซึ่งไม่เลื่อมใสศรัทธา , amoral; unprincipled ตรงข้ามกับmoral; pious; pure
impish 【 ADJ 】 แปลว่า: ซน , ดื้อรั้น, ร้ายกาจ, เจ้าเล่ห์, เกเร , elfish; miscievious
implacable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถทำให้สงบลงได้ (คำทางการ) , ซึ่งไม่สามารถทำให้โอนอ่อนได้ , inexorable
implant 【 VT 】 แปลว่า: ปลูกฝัง , ทำให้ฝังใจ, ทำให้ฝังหัว , imbue; indoctrinate; teach
implant 【 VT 】 แปลว่า: ฝัง , ปัก, ทำให้แน่น, ทำให้ยึดแน่น , attach; fix; set
implant 【 VT 】 แปลว่า: สอดใส่ (ทางการแพทย์) , ใส่, สอด, ฝัง , inject ตรงข้ามกับextract
implant in 【 PHRV 】 แปลว่า: ปลูกฝัง , inculcate in; instil in
implant into 【 PHRV 】 แปลว่า: ปลูกฝัง , inculcate in; instil in
implantation 【 N 】 แปลว่า: กระบวนการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้วในผนังมดลูก , fertilization
implantation 【 N 】 แปลว่า: การปลูกฝัง , การสอด, การใส่
implausible 【 ADJ 】 แปลว่า: เหลือเชื่อ , ซึ่งไม่น่าเชื่อ, ซึ่งเชื่อได้ยาก, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ , inconceivable; unreasonable ตรงข้ามกับconceivable; plausible
implead 【 VI 】 แปลว่า: ฟ้องร้องในศาล , ดำเนินคดีในศาล , prosecute
implead 【 VT 】 แปลว่า: ฟ้องร้องในศาล , ดำเนินคดีในศาล , prosecute
implement 【 N 】 แปลว่า: อุปกรณ์เครื่องใช้ , เครื่องมือ , instrument; tool
implement 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้มีผล , ทำให้บรรลุผล, ทำให้สำเร็จ, ทำให้เกิดประโยชน์ , achieve; carry out; execute; fulfill
implement 【 VT 】 แปลว่า: จัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีการไว้ให้
impletion 【 N 】 แปลว่า: การเติม , การใส่, การบรรจุ
implicate 【 VT 】 แปลว่า: เกี่ยวพันกับ , พาดพิง, เกี่ยวข้อง, โยงใยถึง , associate; connect; involve
implicate in 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เข้ามาพัวพัน , มีส่วนร่วม, เข้ามามีส่วนร่วม
implication 【 N 】 แปลว่า: ความหมายโดยนัย , assumption; connotation; inference
implicit 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งบอกเป็นนัย , inferable; inherent; tacit
implicit 【 ADJ 】 แปลว่า: ไร้ข้อกังขา , โดยไม่ต้องสงสัย , certain; unquestioning
implicitly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเป็นนัย
implied 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งบอกเป็นนัยๆ , ซึ่งส่อให้เห็น , implicit; tacit
implode 【 VI 】 แปลว่า: ระเบิดอยู่ภายใน (ทางฟิสิกส์)
implode 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ระเบิดอยู่ภายใน (ทางฟิสิกส์)
implore 【 VT 】 แปลว่า: อ้อนวอน , ขอร้อง, วิงวอน , beg; beseech; plead
implosion 【 N 】 แปลว่า: การระเบิดอยู่ภายใน
imply 【 VT 】 แปลว่า: บอกเป็นนัย , แสดงนัย , hint; indicate; suggest
impolite 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สุภาพ , เสียมารยาท, เสียกิริยา, หยาบคาย , discourteous; ill-mannered; rude ตรงข้ามกับpolite
impolitely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่สุภาพ , อย่างไม่มีมารยาท, อย่างหยาบคาย , discourteously; rudely ตรงข้ามกับpolitely
impoliteness 【 N 】 แปลว่า: ความไม่สุภาพ , ความไม่มีมารยาท, ความหยาบคาย , discourtesy; rudeness ตรงข้ามกับpoliteness
impolitic 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ฉลาด (คำทางการ) , ไม่สุขุมรอบคอบ , indiscreet; injudicious; unwise ตรงข้ามกับdiscreet; judicious; wise
imponderable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถวัดได้ , ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได , inculculabe; inestimable ตรงข้ามกับcaculable; estimable
import 【 N 】 แปลว่า: ความสำคัญ , significance
import 【 N 】 แปลว่า: การนำเข้า , สินค้านำเข้า , importation ตรงข้ามกับexportation
import 【 VT 】 แปลว่า: นำเข้า , carry in; ship in; transport in ตรงข้ามกับexport
import 【 VT 】 แปลว่า: มีความหมายว่า (คำทางการ) , หมายความถึง, แสดงถึง , convey; denote; imply
import from 【 PHRV 】 แปลว่า: นำเข้าจาก , ซื้อสินค้ามาจาก , import into ตรงข้ามกับexport to
import into 【 PHRV 】 แปลว่า: นำเข้าจาก , ซื้อสินค้ามาจาก , import from ตรงข้ามกับexport to
importance 【 N 】 แปลว่า: ความสำคัญ , excellence; prominence; significance
important 【 ADJ 】 แปลว่า: สำคัญ , considerable; significant
importantly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างสำคัญ , โดยสำคัญ , significantly
importation 【 N 】 แปลว่า: การนำสินค้าเข้าประเทศ , การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ , import ตรงข้ามกับexportation
importunate 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เรียกร้อง , ซึ่งรบเร้า
importunate 【 ADJ 】 แปลว่า: ด่วน , เร่งด่วน, รีบด่วน, โดยด่วน , urgent
importune 【 VT 】 แปลว่า: เซ้าซี้ , รบเร้า , beg; entreat; urge
importunity 【 N 】 แปลว่า: การรบเร้า (คำทางการ) , การเรียกร้องไม่หยุด, การเซ้าซี้ , persistence; petition; request
impose 【 VT 】 แปลว่า: กำหนด , เรียกเก็บ (ภาษี), บังคับให้มี, กำหนดโทษให้ , enforce; inflict; levy
impose on 【 PHRV 】 แปลว่า: กำหนด (ภาษีหรือความรับผิดชอบ) ให้กับ , เรียกเก็บ, เก็บ, กำหนดให้มี , impose upon; place on; put on
impose upon 【 PHRV 】 แปลว่า: กำหนด (ภาษีหรือความรับผิดชอบ) ให้กับ , เรียกเก็บ, เก็บ, กำหนดให้มี , impose on; place on; put on
imposing 【 ADJ 】 แปลว่า: สง่า , โอ่โถง, โอ่อ่า , grand; majestic
imposition 【 N 】 แปลว่า: การเก็บภาษี , การเก็บค่าธรรมเนียม, การกำหนดโทษ , injunction; superaddition
impossibility 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นไปไม่ได้ , สิ่งที่ไม่น่าเชื่อ, สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น, ความเหลือเชื่อ , inconceivability ตรงข้ามกับpossibility
impossible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นไปไม่ได้ , ซึ่งไม่มีทาง, ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น , miraculous; unbelieved ตรงข้ามกับpossible
impost 【 N 】 แปลว่า: ภาษีศุลกากร (ทางการเงิน) , levy; tax
impostor 【 N 】 แปลว่า: คนที่ปลอมเป็นคนอื่น , คนต้มตุ๋น, คนหลอกลวง , fraud; sham
imposture 【 N 】 แปลว่า: การปลอมเป็นคนอื่น , การหลอกลวง, การต้มตุ๋น , deceit; deception; hoax
impotence 【 N 】 แปลว่า: ความอ่อนแอ , การอ่อนกำลัง , powerlessness; weaklessness ตรงข้ามกับpower
impotence 【 N 】 แปลว่า: การไร้สมรรถภาพทางเพศ , อาการกามตายด้าน , infertility; unproductiveness ตรงข้ามกับstrength
impotent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไร้สมรรถภาพทางเพศ , ซึ่งมีอาการกามตายด้าน , barren; infertile
impotent 【 ADJ 】 แปลว่า: อ่อนแอ , ไร้กำลัง, ไม่มีกำลัง, ไร้อำนาจ , powerless; weakless ตรงข้ามกับstrong
impound 【 N 】 แปลว่า: ยึดไว้ (ทางกฎหมาย) , ยึดไว้เป็นของกลาง , confiscate; seize
impound 【 VT 】 แปลว่า: กักขัง , กัก , confine; seize
impoverish 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ยากจน , ทำให้จนลง , pauperize
impoverish 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เสื่อม , ทำให้เสื่อมสภาพ , deteriorate
impoverished 【 ADJ 】 แปลว่า: ยากแค้น , ลำบาก, ยากจน, จน , pauperized; poor ตรงข้ามกับrich
impoverishment 【 N 】 แปลว่า: ความแร้นแค้น , ความยากจน, ความยากจน , poverty
impracticable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เหมาะสม (ที่จะใช้) , infeasible; unusuable ตรงข้ามกับfeasible; usable
impracticable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่สามารถทำได้ , ที่เป็นไปไม่ได้ , impossible ตรงข้ามกับpossible; practicable
impractical 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้งานจริง , ที่ใช้งานไม่ได้ , unrealistic; unworkable ตรงข้ามกับpractical; realible; workable
imprecate 【 VI 】 แปลว่า: สาปแช่ง (คำทางการ) , แช่ง , curse
imprecate 【 VT 】 แปลว่า: สาปแช่ง (คำทางการ) , แช่ง , curse
imprecate on 【 PHRV 】 แปลว่า: สาปแช่ง , ด่า
imprecate upon 【 PHRV 】 แปลว่า: สาปแช่ง , ด่า
imprecation 【 N 】 แปลว่า: การสาปแช่ง , การแช่งด่า , curse; oath
imprecise 【 ADJ 】 แปลว่า: คลุมเครือ , ไม่แน่ชัด, ไม่ถูกต้อง , vague ตรงข้ามกับexact; precise precise
imprecision 【 N 】 แปลว่า: ความไม่แน่ชัด , vagueness ตรงข้ามกับexactness; preciseness
impregnable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่สามารถเอาชนะได้ , unbeatale; unconuerable ตรงข้ามกับbeatable; conquerable
impregnable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่สามารถเจาะเข้าไปถึง , ที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ , invulnerable ตรงข้ามกับpregnable; vulnerable
impregnate 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ถูกทำให้อิ่มตัวด้วยบางสิ่ง , saturated
impregnate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เต็มไปด้วย (มักใช้รูป passive) , ทำให้ชุ่มไปด้วย , saturate; soak
impregnate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ตั้งครรภ์ (คำทางการ) , ทำให้ตั้งท้อง, ทำให้มีลูก
impregnate with 【 PHRV 】 แปลว่า: ปฏิสนธิ , ทำให้ตั้งครรภ์
impresario 【 N 】 แปลว่า: ผู้ควบคุมการแสดง , ผู้อำนวยการแสดง , producer; stage director
impress 【 N 】 แปลว่า: ตราประทับ , รอยประทับ , stamp
impress 【 VI 】 แปลว่า: ประทับใจ , ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดอกติดใจ, ตรึงใจ , affect; influence
impress 【 VT 】 แปลว่า: ยึดเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ , seize
impress 【 VT 】 แปลว่า: เน้นย้ำ , ทำให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
impress 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ประทับใจ , ทำให้ซาบซึ้งตรึงใจ, ทำให้ติดอกติดใจ , affect; influence
impress 【 VT 】 แปลว่า: กด , ประทับ, ประทับตรา , press; stamp
impress by 【 PHRV 】 แปลว่า: ประทับมากกับ , impress with
impress on 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เป็นรอย , ประทับตรา, กดให้เป็นรอย , impress with
impress upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เป็นรอย , ประทับตรา, กดให้เป็นรอย , impress with
impress with 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เป็นรอย , ประทับตรา, กดให้เป็นรอย , impress on
impressible 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ซาบซึ้งใจ , ที่ประทับใจ , moved; susceptible; touched
impression 【 N 】 แปลว่า: ความประทับใจ , ความซาบซึ้ง, ความรู้สึกชื่นชม
impression 【 N 】 แปลว่า: รอยประทับตรา , รอยพิมพ์ , print; mark
impression 【 N 】 แปลว่า: งานพิมพ์ , สิ่งพิมพ์
impression 【 N 】 แปลว่า: การล้อเลียนท่าทางหรือการพูดจาของบุคคลที่มีชื่อเสียง
impressionable 【 ADJ 】 แปลว่า: พร้อมยอมรับความคิด ประสบการณ์หรือบุคลิกลักษณะของผู้อื่น , ซึ่งประทับใจผู้อื่นง่าย , impressible; receptive; susceptible
impressionism 【 N 】 แปลว่า: ดนตรีที่สร้างจากอารมณ์และความประทับใจในปลายศตวรรษ19-20
impressionism 【 N 】 แปลว่า: ทฤษฏีการเขียนภาพจากความประทับใจ
impressive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งน่าประทับใจ , ซึ่งจับใจ, น่าทึ่ง, น่าชื่นชม, น่าซาบซึ้งใจ , admirable; notable; striking
impressively 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างน่าประทับใจ , อย่างน่าทึ่ง, อย่างน่าชื่นชม, อย่างน่าซาบซึ้งใจ, อย่างจับใจ , admirably
impressiveness 【 N 】 แปลว่า: ความประทับใจ , ความซาบซึ้งใจ, ความน่าชื่นชม , admiration
imprimatur 【 N 】 แปลว่า: การอนุญาตให้ตีพิมพ์ (คำทางการ) , ใบอนุญาตตีพิมพ์, การอนุมัติ, การอนุญาตให้พูด , กระทำ approval; permission; sanction
imprint 【 N 】 แปลว่า: ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ , colophon
imprint 【 N 】 แปลว่า: รอยประทับ , รอยพิมพ์ , mark; print
imprint 【 N 】 แปลว่า: ผลกระทบ
imprint 【 VI 】 แปลว่า: ฝังใจ , พิมพ์ใจ
imprint 【 VT 】 แปลว่า: ประทับตรา , พิมพ์ , press; stamp
imprint on 【 PHRV 】 แปลว่า: ประทับ , ทำให้เป็นรอยพิมพ์ , imprint with
imprint with 【 PHRV 】 แปลว่า: ประทับ , ทำให้เป็นรอยพิมพ์ , imprint on
imprison 【 VT 】 แปลว่า: จำคุก , กักขัง, คุมขัง , confine; immure
imprison in 【 PHRV 】 แปลว่า: จับขัง , จำคุก, ขัง
imprisonment 【 N 】 แปลว่า: การจำคุก , การกักขัง, การคุมขัง , confinement; immurement
improbability 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นไปไม่ได้ , ความไม่น่าจะเป็นไปได้ , impossibility; unlikelihood ตรงข้ามกับpossibility; probability
improbable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่น่าจะเป็นไปได้ , ยากที่จะเกิดขึ้น , impossible; unlikely ตรงข้ามกับpossible; probable
improbity 【 N 】 แปลว่า: ความไม่ซื่อสัตย์ , ความไม่สุจริต, การทุจริต , corruption; dishonesty ตรงข้ามกับdishonest; probily
impromptu 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน , กะทันหัน, ฉับพลัน, โดยปัจจุบันทันด่วน , improvised; unpremeditated
impromptu 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน , อย่างกะทันหัน, อย่างฉับพลัน, อย่างทันทีทันใด, อย่างปัจจุบันทันด่วน , extemporaneously; instantaneously
impromptu 【 N 】 แปลว่า: การพูดหรือการกระทำที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน
impromptu 【 N 】 แปลว่า: เพลงที่แต่งสดๆ
improper 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่เหมาะสม (คำทางการ) , ไม่สมควร , unbecoming; unsuitable ตรงข้ามกับproper; suitable
improper fraction 【 N 】 แปลว่า: เศษเกิน , เศษส่วนที่เศษมากกว่าหรือเท่ากับส่วน
improperly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่เหมาะสม , อย่างไม่ถูกต้อง, อย่างไม่สมควร , unbecomingly; unsuitably ตรงข้ามกับproperly; suitably
impropriate 【 VT 】 แปลว่า: โอนรายได้หรือทรัพย์สมบัติของวัดให้ตกอยู่ในความดูแลของฆราวาส
impropriety 【 N 】 แปลว่า: ความไม่เหมาะสม , ความไม่ถูกต้อง , indecency; unseemliness ตรงข้ามกับdecency; propriety; seemliness
improve 【 VI 】 แปลว่า: ดีขึ้น , ปรับปรุง, ทุเลา , ameliorate; enhance; mend
improve 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ดีขึ้น , ปรับปรุง , enhance; mend; reform
improve in 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ดีขึ้น , ปรับปรุง, แก้ไขให้ดีขึ้น
improve on 【 PHRV 】 แปลว่า: ให้สิ่งที่ดีกว่า , สร้างสิ่งที่ดีกว่า , improve upon
improve upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ให้สิ่งที่ดีกว่า , สร้างสิ่งที่ดีกว่า , improve on
improvement 【 N 】 แปลว่า: การปรับปรุง , การแก้ไข, การทำให้ดีขึ้น , amelioration; development ตรงข้ามกับdecay; deterioration
improvident 【 ADJ 】 แปลว่า: ประมาท , เลินเล่อ, สะเพร่า , negligent; reckless ตรงข้ามกับprovident; reck
improvisation 【 N 】 แปลว่า: การแสดงที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน , improvising; extemporization
improvise 【 VI 】 แปลว่า: แสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน , แต่งทันทีโดยไม่ได้เตรียม , ad-lib; extemporize
improvise 【 VT 】 แปลว่า: แสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน , แต่งทันทีโดยไม่ได้เตรียม , ad-lib; extemporize
imprudent 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่รอบคอบ (คำทางการ) , ไม่สุขุม , ill-advised; rash; unwise ตรงข้ามกับprudent; wise
impudent 【 ADJ 】 แปลว่า: ทะลึ่ง , หยาบคาย, ไม่เกรงอกเกรงใจ , insolent; rude; saucy
impudently 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่เกรงใจ , อย่างไม่เคารพนับถือ , insolent; rude; saucy
impugn 【 VT 】 แปลว่า: กล่าวหาว่าเชื่อไม่ได้ , contradict; controvert
impulse 【 N 】 แปลว่า: แรงกระตุ้น , แรงผลักดัน, แรงจูงใจ, สิ่งกระตุ้น , drive; caprice; urge; whim
impulse 【 N 】 แปลว่า: กระแสประสาท
impulsion 【 N 】 แปลว่า: การกระตุ้น
impulsive 【 ADJ 】 แปลว่า: หุนหันพลันแล่น , ตัดสินใจเร็ว
impunity 【 N 】 แปลว่า: การได้รับยกเว้นจากการลงโทษ , รอดพ้นจากสถานการณ์ไม่ดี , exemption
impure 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่บริสุทธิ์ , ซึ่งมีมลทิน , adulterated; tainted ตรงข้ามกับpure
impurity 【 N 】 แปลว่า: ความไม่บริสุทธิ์ , การมีมลทิน , adulteration ตรงข้ามกับpurity
imputable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งถูกฟ้องร้องดำเนินคดีว่ามีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหมาย
imputation 【 N 】 แปลว่า: การใส่ความ , การกล่าวหา , accusation
impute 【 VT 】 แปลว่า: ใส่ความ , กล่าวหา , accuse
impute to 【 PHRV 】 แปลว่า: ตำหนิ , กล่าวหา , attribute to
in 【 ADJ 】 แปลว่า: ใน , ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน , inner; inside
in 【 ADV 】 แปลว่า: ใน , ภายใน, ข้างใน , inside; within
in 【 PREP 】 แปลว่า: ใน , ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน , inside; within
in- 【 PRF 】 แปลว่า: ใน , ข้างใน
in- 【 PRF 】 แปลว่า: ภายใน
in- 【 PRF 】 แปลว่า: ไม่
in- 【 PRF 】 แปลว่า: ไม่
in (just) a second 【 IDM 】 แปลว่า: สักพักเดียว , ประเดี๋ยวเดียว, ช่วงสั้นๆ
in a (pretty) pickle 【 IDM 】 แปลว่า: ยุ่งยาก (คำไม่เป็นทางการ) , ประสบปัญหา, ลำบาก
in a (tight) spot 【 IDM 】 แปลว่า: มีปัญหา , ในสถานการณ์ลำบาก
in a bad mood 【 IDM 】 แปลว่า: เศร้าซึม , ซึมเศร้า
in a bad way 【 IDM 】 แปลว่า: ในช่วงวิกฤต , ในช่วงลำบาก, ในช่วงคับขัน
in a body 【 IDM 】 แปลว่า: มาเป็นหมู่ , มากันเป็นกลุ่ม
in a dead heat 【 IDM 】 แปลว่า: เข้าเส้นชัยพร้อมกัน
in a fix 【 IDM 】 แปลว่า: ในสถานการณ์ลำบาก (คำไม่เป็นทางการ)
in a flash 【 ADV 】 แปลว่า: ชั่วพริบตา , อย่างเร่งด่วน, อย่างเร็วมาก , rapidly; swiftly ตรงข้ามกับslowly
in a flash 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างทันที , อย่างรวดเร็ว
in a flash 【 SL 】 แปลว่า: ทันที , เดี๋ยวนี้, ทันใด
in a hole 【 IDM 】 แปลว่า: มีปัญหา , ยุ่งยาก
in a huff 【 IDM 】 แปลว่า: ขุ่นเคือง , ไม่พอใจ
in a hurry 【 IDM 】 แปลว่า: เร่งรีบ , รีบเร่ง, รีบ
in a jam 【 IDM 】 แปลว่า: ในสถานการณ์ยุ่งยาก
in a jiffy 【 IDM 】 แปลว่า: ในไม่ช้า , เร็วๆ นี้
in a lather 【 IDM 】 แปลว่า: เอะอะ (คำไม่เป็นทางการ) , โวยวาย
in a mad rush 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างรีบเร่ง
in a mess 【 ADJ 】 แปลว่า: เละเทะ , ยุ่งเหยิง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ , disordered; messy; confused
in a month of Sundays 【 IDM 】 แปลว่า: ยาวนานมาก
in a nutshell 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างสั้นๆ , อย่างย่อๆ
in a quandary 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างไม่แน่นอน
in a sense 【 IDM 】 แปลว่า: ในทางทฤษฎี , ตามหลัก
in a spilt second 【 IDM 】 แปลว่า: ทันที
in a stage whisper 【 IDM 】 แปลว่า: กระซิบดังๆ
in a stew (about) 【 IDM 】 แปลว่า: หัวเสียเกี่ยวกับ , ไม่พอใจกับ, ขุ่นเคืองกับ
in a word 【 IDM 】 แปลว่า: พูดสั้นๆ , พูดง่ายๆ
in a world of one’s own 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างโดดเดี่ยว , อย่างเปล่าเปลี่ยว
in absentia 【 ADV 】 แปลว่า: ไม่มา (คำทางการ) , ไม่อยู่, ไม่ปรากฏตัว
in accordance with 【 ADV 】 แปลว่า: ตามที่ , ตาม
in addition 【 ADV 】 แปลว่า: ยิ่งไปกว่านั้น , นอกจากนั้น , additionally; furthermore; moreover
in advance 【 ADJ 】 แปลว่า: ล่วงหน้า , ก่อนหน้า, ก่อน, ก่อนเวลา , ahead; forward
in advance 【 ADV 】 แปลว่า: ล่วงหน้า , ก่อนหน้า, ก่อน, ก่อนเวลา , ahead; before
in all one’s born days 【 IDM 】 แปลว่า: ตั้งแต่เกิดมา
in all probability 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างแน่นอน
in an interesting condition 【 IDM 】 แปลว่า: ตั้งท้อง (ในแง่ขบขัน) , มีครรภ์
in any case 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
in any event 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม
in apple-pie order 【 IDM 】 แปลว่า: ในสภาพดี , เป็นระเบียบเรียบร้อย
in arrears 【 IDM 】 แปลว่า: เกินกำหนด , สาย, ช้ากว่ากำหนด
in at the kill 【 IDM 】 แปลว่า: เข้าไปตอนท้าย , อยู่ด้วยตอนท้าย
in awe (of) 【 IDM 】 แปลว่า: เลื่อมใสและยำเกรง , ชื่นชมและเกรงกลัว
in bad faith 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างไม่จริงใจ , อย่างไม่ซื่อ
in bad taste 【 IDM 】 แปลว่า: หยาบโลน
in black and white 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างเป็นทางการ , เป็นลายลักษณ์อักษร
in brief 【 ADV 】 แปลว่า: โดยสังเขป , อย่างสั้นๆ, อย่างย่อ , concisely; in short
in broad daylight 【 IDM 】 แปลว่า: กลางวันแสกๆ , ตอนกลางวัน
in case 【 ADV 】 แปลว่า: ในกรณีของ , ในแง่ของ , in the case of; in the event of
in case of 【 PREP 】 แปลว่า: ในกรณีที่เป็น , ในแง่ของ , in the event of; if it should happen that
in case that 【 CONJ 】 แปลว่า: ถ้าอย่างนั้น , กรณีที่
in character 【 IDM 】 แปลว่า: เป็นลักษณะปกติ (ของบางคน) , เป็นพฤติกรรมปกติ (ของบางคน)
in clover 【 IDM 】 แปลว่า: มีชีวิตที่ดี (โดยเฉพาะทางการเงิน)
in cold blood 【 IDM 】 แปลว่า: ไร้ความปราณี , ไม่มีความเมตตา, อย่างโหดร้าย
in cold blood 【 SL 】 แปลว่า: ไร้ความรู้สึก , เลือดเย็น
in concert (with) 【 IDM 】 แปลว่า: ด้วยความช่วยเหลือของ , ร่วมมือกับ
in condition 【 IDM 】 แปลว่า: มีสุขภาพแข็งแรง
in conformity with 【 IDM 】 แปลว่า: สอดคล้องกับ , เข้ากันได้กับ
in consequence (of) 【 IDM 】 แปลว่า: เนื่องจาก , เพราะว่า
in consideration of 【 IDM 】 แปลว่า: เนื่องจาก , เป็นผลจาก
in creation 【 IDM 】 แปลว่า: น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
in deep 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างล้ำลึก (คำสแลง)
in deep water 【 IDM 】 แปลว่า: ประสบปัญหา , มีความยุ่งยาก
in defiance of 【 IDM 】 แปลว่า: ต่อต้าน , ไม่เชื่อฟัง, ไม่ยอมรับ
in detail 【 ADV 】 แปลว่า: โดยละเอียด , อย่างละเอียด , thoroughly
in drag 【 SL 】 แปลว่า: ซึ่งสวมเสื้อผ้าของเพศตรงข้าม (โดยเฉพาะผู้หญิง)
in dribs and drabs 【 SL 】 แปลว่า: ทีละน้อย , ทีละนิด
in due course 【 IDM 】 แปลว่า: ทันเวลา , ทัน
in due time 【 IDM 】 แปลว่า: ทันเวลา , ทัน
in earnest 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างจริงใจ
in esse 【 ADJ 】 แปลว่า: ตามความจริง (ภาษาละติน) , ตามจริง , existent; ontic; real
in exchange (for) 【 IDM 】 แปลว่า: แลกเปลี่ยน (กับ)
in extenso 【 ADV 】 แปลว่า: ตามความยาวสูงสุดของ , ตามความยาวเต็มที่ของ , at great length; on and on
in extremis 【 ADV 】 แปลว่า: ใกล้ตาย (ภาษาละติน) , ขั้นสุดท้าย, ตอนปลาย
in fact 【 ADV 】 แปลว่า: โดยแท้จริงแล้ว , จริงๆ แล้ว , factually
in favour of 【 IDM 】 แปลว่า: ได้เปรียบ (เช่น ในการแข่งขัน) , เป็นต่อ
in favour of 【 IDM 】 แปลว่า: ยอมรับ
in fear and trembling 【 IDM 】 แปลว่า: ด้วยความวิตกกังวล , เพราะความกลัว
in fine feather 【 SL 】 แปลว่า: แต่งตัวดีมาก , แต่งตัวสวยมาก
in force 【 IDM 】 แปลว่า: มากมาย
in front of 【 PREP 】 แปลว่า: ตรงข้างหน้า , ข้างหน้า, ต่อหน้า
in full swing 【 IDM 】 แปลว่า: กำลังดำเนินไป , ก้าวหน้า
in general 【 ADV 】 แปลว่า: ตามธรรมดา , โดยทั่วไป , mainly; usually
in good condition 【 IDM 】 แปลว่า: มีสภาพดี (ใช้ได้ทั้งกับคนและสิ่งของ)
in good faith 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างจริงใจ , อย่างบริสุทธิ์ใจ
in good shape 【 IDM 】 แปลว่า: มีสภาพดี (ใช้ได้ทั้งกับคนและสิ่งของ)
in good time 【 IDM 】 แปลว่า: ทันเวลา , ทัน
in good time 【 IDM 】 แปลว่า: รวดเร็ว , เร็ว
in great haste 【 IDM 】 แปลว่า: เร็วมาก , เร่งรีบมาก
in heat 【 IDM 】 แปลว่า: ช่วงติดสัด (ใช้กับสัตว์)
in high gear 【 IDM 】 แปลว่า: เข้าเกียร์สูง
in honour of 【 IDM 】 แปลว่า: เป็นเกียรติให้กับ , เพื่อยกย่อง, เพื่อให้เกียรติ
in hot water 【 IDM 】 แปลว่า: ยุ่งยาก , มีปัญหา
in keeping with 【 IDM 】 แปลว่า: เหมาะสมกับ
in less than no time 【 IDM 】 แปลว่า: เร็วมาก , รวดเร็วมาก
in lieu of 【 IDM 】 แปลว่า: แทนที่ , แทน
in limbo 【 IDM 】 แปลว่า: บริเวณชายขอบนรก (ตามศาสนาคริสต์)
in loc. cit. 【 ADV 】 แปลว่า: ในที่ๆ อ้างถึง (loc. cit มาจาก loco citato) , ตามที่กล่าวถึง , loc. cit.
in loco 【 ADV 】 แปลว่า: ในที่ๆ กล่าวถึง , ในที่นั้น
in loco parentis 【 ADV 】 แปลว่า: โดยมีอำนาจดูแลแทนพ่อแม่ (คำทางการ) , โดยอำนาจของผู้ปกครอง , by delegated authority
in luck 【 IDM 】 แปลว่า: โชคดี , โชคช่วย
in memoriam 【 PREP 】 แปลว่า: เพื่อระลึกถึง , ด้วยความระลึกถึง
in mint condition 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่ในสภาพสมบูรณ์ , อยู่ในสภาพเยี่ยม, อยู่ในสภาพดี
in my book 【 】 แปลว่า: ในความคิดของ
in name only 【 IDM 】 แปลว่า: ในนาม
in no mood to do 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่อยากทำอะไร , ไม่มีอารมณ์จะทำอะไร
in no time (at all) 【 IDM 】 แปลว่า: เร็วมาก , เร็วจี๋
in no uncertain terms 【 IDM 】 แปลว่า: พูดตรงๆ , พูดตรงมาก, พูดไม่อ้อมค้อม
in one fell swoop 【 IDM 】 แปลว่า: ในคราวเดียว , ในเหตุการณ์เดียว
in one’s birthday suit 【 IDM 】 แปลว่า: โป๊ (คำไม่เป็นทางการ) , เปลือย
in one’s blood 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่ในสายเลือด (เช่น เป็นนักกีฬากันทั้งครอบครัว)
in one’s book 【 IDM 】 แปลว่า: ในความเห็นของ (บางคน) , ตามความเห็นของ (บางคน)
in one’s cups 【 IDM 】 แปลว่า: เมา
in one’s element 【 IDM 】 แปลว่า: สบายๆ , ไม่กดดัน, เป็นธรรมชาติ
in one’s glory 【 IDM 】 แปลว่า: ช่วงที่ดีที่สุดของ , ช่วงมีความสุขที่สุดของ
in one’s mind’s eye 【 IDM 】 แปลว่า: ตามความคิด
in one’s opinion 【 IDM 】 แปลว่า: ตามความเชื่อของ , ในความคิดของ
in one’s or its prime 【 IDM 】 แปลว่า: ช่วงที่ดีที่สุด
in one’s own time 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่ใช่เวลาทำงาน , ไม่ใช่ช่วงทำงาน
in one’s right mind 【 IDM 】 แปลว่า: มีเหตุผล , มีสติดี
in one’s spare time 【 IDM 】 แปลว่า: ในเวลาว่าง
in one’s Sunday best 【 IDM 】 แปลว่า: สวมเสื้อผ้าที่ใส่ไปโบสถ์
in opposition (to) 【 IDM 】 แปลว่า: ตรงข้ามกับ , ขัดแย้งกับ
in orbit 【 IDM 】 แปลว่า: ในวงโคจร
in order 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นระเบียบ , เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ , arranged; chronological
in order 【 ADV 】 แปลว่า: เป็นระเบียบ , เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ, เป็นลำดับ , step by step; orderly
in order that 【 CONJ 】 แปลว่า: เพื่อว่า
in order to 【 PREP 】 แปลว่า: เพื่อ , เพื่อที่จะ , for
in other words 【 IDM 】 แปลว่า: พูดง่ายๆ , พูดแบบอื่น
in over one’s head 【 IDM 】 แปลว่า: ยากเกินกว่าจะทำได้
in part 【 IDM 】 แปลว่า: บางส่วน
in passing 【 IDM 】 แปลว่า: ตามปกติ
in perpetuum 【 ADV 】 แปลว่า: ตลอดไป (ทางกฎหมาย) , ตลอดกาล , forever
in place 【 IDM 】 แปลว่า: เข้าที่ , อยู่ในที่
in place of 【 IDM 】 แปลว่า: แทนที่ , แทน
in plain English 【 IDM 】 แปลว่า: พูดง่ายๆ , พูดชัด, พูดตรงๆ
in poor taste 【 】 แปลว่า: หยาบโลน
in practice 【 IDM 】 แปลว่า: ในทางปฏิบัติ
in print 【 IDM 】 แปลว่า: หาได้ในรูปแบบที่พิมพ์แล้ว
in progress 【 IDM 】 แปลว่า: กำลังดำเนินอยู่ , กำลังเกิดขึ้น
in public 【 ADV 】 แปลว่า: ต่อสาธารณะ , ต่อชุมชน, ต่อคนจำนวนมาก , in full view; in the foreground
in pursuit of 【 IDM 】 แปลว่า: ติดตาม , แสวงหา, ตามหา
in Queer Street 【 IDM 】 แปลว่า: ในสถานการณ์ที่ลำบาก , ในสถานการณ์ทยุ่งยาก
in quest of 【 IDM 】 แปลว่า: ค้นหา , ตามหา
in rags 【 IDM 】 แปลว่า: (สวมเสื้อผ้าที่) ขาดวิ่นและเก่ามาก
in re 【 PREP 】 แปลว่า: ในเรื่อง , เกี่ยวกับเรื่อง , in the matter of
in reference to 【 IDM 】 แปลว่า: เนื่องจาก , ตามที่, เกี่ยวกับ
in regard to 【 IDM 】 แปลว่า: เนื่องจาก , ตามที่, เกี่ยวกับ
in relation to 【 IDM 】 แปลว่า: เนื่องจาก , ตามที่, เกี่ยวกับ
in return (for) 【 IDM 】 แปลว่า: แลกเปลี่ยนกับ , เปลี่ยนกับ
in round figures 【 IDM 】 แปลว่า: จำนวนที่ประมาณไว้ , จำนวนที่คาดหรือกะ
in round numbers 【 IDM 】 แปลว่า: จำนวนที่ประมาณไว้ , จำนวนที่คาดหรือกะ
in season 【 ADV 】 แปลว่า: ตามฤดู
in season 【 IDM 】 แปลว่า: ช่วงฤดูกาล , ช่วงเหมาะสม
in season 【 IDM 】 แปลว่า: ช่วงที่สามารถหาซื้อได้
in seventh heaven 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่ในสภาพที่มีความสุขมาก , มีความสุขท่วมท้น
in shape 【 IDM 】 แปลว่า: แข็งแรง , มีสุขภาพดี
in short 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างย่อ , อย่างสั้นๆ
in short supply 【 IDM 】 แปลว่า: หายาก , ขาดแคลน
in situ 【 ADJ 】 แปลว่า: ในแหล่งกำเนิด , ในจุดกำเนิด, ในสถานที่แรกเริ่ม , in place; in loco
in situ 【 ADV 】 แปลว่า: ในแหล่งกำเนิด , ในจุดกำเนิด, ในสถานที่แรกเริ่ม
in so many words 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างแน่วแน่ , อย่างชัดแจ้ง
in some neck of the woods 【 IDM 】 แปลว่า: ในละแวกบ้าน , แถวๆ บ้าน
in someone else’s place 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่ในสถานการณ์เดียวกับ (บางคน) , มีประสบการณ์แบบเดียวกับ
in someone else’s shoes 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่ในสถานการณ์เดียวกับ (บางคน) , มีประสบการณ์แบบเดียวกับ
in someone’s favour 【 IDM 】 แปลว่า: ได้เปรียบ (เช่น ในการแข่งขัน) , เป็นต่อ
in someone’s name 【 IDM 】 แปลว่า: ในนามของ , เป็นชื่อของ
in someone’s way 【 IDM 】 แปลว่า: ขวางทาง , กั้นขวาง, กีดขวาง
in something’s way 【 IDM 】 แปลว่า: ขวางทาง , กีดขวาง
in spite of 【 IDM 】 แปลว่า: ทั้งๆ ที่ , แม้ว่า
in statu quo 【 ADV 】 แปลว่า: ในสภาพเดิม , ตามเดิม, เหมือนเดิม , as before; still the same
in step (with) 【 IDM 】 แปลว่า: แทนที่ (ด้วย)
in stock 【 IDM 】 แปลว่า: มีพร้อมในร้าน , มีไว้ในคลังสินค้า
in stook 【 SL 】 แปลว่า: ตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน (ทางการเงิน) , in trouble
in style 【 IDM 】 แปลว่า: ตามสมัย , ทันสมัย, นำสมัย
in terms of 【 IDM 】 แปลว่า: เกี่ยวกับ , เกี่ยวข้องกับ
in that case 【 ADV 】 แปลว่า: ถ้าอย่างนั้น , ถ้าเป็นเช่นนั้น
in the absence of 【 IDM 】 แปลว่า: ขาด (บางคนหรือบางสิ่ง)
in the act (of doing) 【 IDM 】 แปลว่า: ในขณะที่กำลังทำบางสิ่ง
in the air 【 IDM 】 แปลว่า: ทุกหนทุกแห่ง , ทุกที่
in the altogether 【 IDM 】 แปลว่า: เปลือยเปล่า , เปลือย, ไม่นุ่งผ้า, ล่อนจ้อน
in the back 【 IDM 】 แปลว่า: ส่วนหรือด้านหลังของ (สถานที่)
in the bag 【 IDM 】 แปลว่า: แน่นอน , แน่ๆ
in the bag 【 SL 】 แปลว่า: สำเร็จ , บรรลุผล, ประสบผล
in the balance 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่ในสภาพที่ยังไม่ตัดสินใจ , ยังไม่ตัดสินใจ
in the bargain 【 IDM 】 แปลว่า: เพิ่มเติมจาก , นอกจาก
in the best of health 【 IDM 】 แปลว่า: แข็งแรงมาก , แข็งแกร่ง, มีสมรรถภาพ, มีสุขภาพดีมาก
in the black 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่เป็นหนี้
in the blood 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่ในสายเลือด (เช่น เป็นนักกีฬากันทั้งครอบครัว)
in the buff 【 IDM 】 แปลว่า: เปลือยเปล่า , เปลือย, ไม่นุ่งผ้า, ล่อนจ้อน
in the care of 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่ในความดูแลของ , อยู่ในความรับผิดชอบของ
in the charge of 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่ในความดูแลของ , อยู่ในความรับผิดชอบของ
in the clear 【 IDM 】 แปลว่า: บริสุทธิ์ , ไม่มีความผิด
in the course of time 【 IDM 】 แปลว่า: ทันเวลา , ทัน
in the dark (about) 【 IDM 】 แปลว่า: มืดมน , ไม่รู้
in the days of 【 ADV 】 แปลว่า: เมื่อ , ในเวลาที่ , when
in the doghouse 【 IDM 】 แปลว่า: ยุ่งยาก , มีปัญหา
in the doldrums 【 IDM 】 แปลว่า: เฉื่อยชา , เนือย
in the end 【 ADV 】 แปลว่า: ในที่สุด , ท้ายที่สุด, สุดท้าย , finally; lastly
in the event of 【 IDM 】 แปลว่า: ถ้ามีบางสิ่งเกิดขึ้น
in the family 【 IDM 】 แปลว่า: เฉพาะคนในครอบครัว
in the family way 【 IDM 】 แปลว่า: ตั้งท้อง , ตั้งครรภ์
in the first instance 【 IDM 】 แปลว่า: ประการแรก (คำทางการ) , อย่างแรก, เริ่มแรก
in the first place 【 IDM 】 แปลว่า: เริ่มแรก , ประการแรก
in the flesh 【 IDM 】 แปลว่า: มาจริงๆ , มาด้วยตนเอง
in the gutter 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างเลวร้าย , อย่างเลวทราม, อย่างต่ำช้า
in the hot seat 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างลำบากในการตัดสินใจ
in the interest(s) of 【 IDM 】 แปลว่า: เป็นประโยชน์ต่อ (คำทางการ) , เพื่อปรับปรุง (บางสิ่งหรือบางคน)
in the know 【 IDM 】 แปลว่า: มีความรู้ดี (คำไม่เป็นทางการ) , รู้ดี, รู้เรื่อง
in the light of 【 IDM 】 แปลว่า: ตามความจริง , เนื่องจากสิ่งที่เห็น
in the limelight 【 IDM 】 แปลว่า: เป็นจุดสนใจ
in the line of duty 【 IDM 】 แปลว่า: ตามหน้าที่ , เป็นหน้าที่, อยู่ในความรับผิดชอบ
in the long run 【 ADV 】 แปลว่า: ในระยะยาว , in the future; in time
in the long run 【 IDM 】 แปลว่า: ในที่สุด , ในระยะยาว
in the market (for) 【 IDM 】 แปลว่า: อยากซื้อ (บางสิ่ง)
in the middle of nowhere 【 IDM 】 แปลว่า: ในที่ห่างไกล , อยู่ไกล
in the money 【 IDM 】 แปลว่า: มีค่า
in the mood (for) 【 IDM 】 แปลว่า: (สภาพจิต) เหมาะสมกับ , มีอารมณ์ร่วมไปกับ
in the near future 【 IDM 】 แปลว่า: ในไม่ช้า , เร็วๆ นี้
in the nick of time 【 IDM 】 แปลว่า: ก่อนสายเกินไป
in the offing 【 IDM 】 แปลว่า: เกิดขึ้นในอนาคต
in the pink (of condition) 【 IDM 】 แปลว่า: มีสุขภาพดีมาก , อยู่ในสภาพเยี่ยม, อยู่ในสภาพสมบูรณ์
in the prime of life 【 IDM 】 แปลว่า: ในช่วงที่ดีที่สุดของชีวิต
in the public eye 【 IDM 】 แปลว่า: เป็นที่รู้กันทั่ว , เป็นที่จับตามองของทุกคน
in the raw 【 IDM 】 แปลว่า: เปลือยเปล่า , เปลือย, ไม่นุ่งผ้า, ล่อนจ้อน
in the red 【 IDM 】 แปลว่า: เป็นหนี้สิน
in the right 【 IDM 】 แปลว่า: ทำถูกต้อง , เชื่อว่าทำถูก
in the running 【 IDM 】 แปลว่า: ในการแข่งขัน , กำลังแข่งขันและมีโอกาสชนะ
in the same boat 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน , มีปัญหาเหมือนกัน, ประสบความยุ่งยากเหมือนกัน
in the same breath 【 IDM 】 แปลว่า: เกือบจะขณะเดียวกัน , ขณะเดียวกัน
in the same way 【 ADV 】 แปลว่า: ในทำนองเดียวกับ , แบบเดียวกัน , similarly
in the second place 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างที่สอง (ปกติใช้เมื่อพูดถึงอย่างแรกไปแล้ว)
in the short run 【 IDM 】 แปลว่า: ในอนาคตอันใกล้
in the soup 【 IDM 】 แปลว่า: ในสถานการณ์ที่เลวร้าย
in the swim (of things) 【 IDM 】 แปลว่า: เกี่ยวข้องกับ , มีส่วนเกี่ยวข้องกับ, มีส่วนร่วมกับ
in the tube 【 SL 】 แปลว่า: เสี่ยงมาก , อันตราย
in the twinkling of an eye 【 IDM 】 แปลว่า: เร็วมาก , อย่างฉับพลัน
in the unlikely event of 【 IDM 】 แปลว่า: ถ้าบางสิ่งไม่เกิดขึ้น
in the way 【 IDM 】 แปลว่า: ขวางทาง , กั้นขวาง, กีดขวาง
in the way of 【 IDM 】 แปลว่า: ขวางทาง , กั้นขวาง, กีดขวาง
in the wind 【 IDM 】 แปลว่า: เกือบจะเกิดขึ้น (มักใช้ในทางวรรณคดี) , กำลังจะเกิด
in the world 【 IDM 】 แปลว่า: น่าแปลก (ใช้ตามหลัง who, what, when, where, how, which)
in the wrong 【 IDM 】 แปลว่า: ทำผิด , คิดผิด, ทำพลาด
in there 【 SL 】 แปลว่า: จริงใจ , บริสุทธิ์ใจ
in thing (to do) 【 IDM 】 แปลว่า: สิ่งที่ทันสมัย (คำไม่เป็นทางการ)
in thing to do 【 SL 】 แปลว่า: สิ่งที่เป็นที่นิยม , สิ่งนำสมัย
in this day and age 【 IDM 】 แปลว่า: ปัจจุบันนี้ , ทุกวันนี้, ขณะนี้
in time 【 ADJ 】 แปลว่า: ทัน , ทันเวลา, ทันท่วงที , timely
in time 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ช้าก็เร็ว , ในที่สุด , timely
in time 【 ADV 】 แปลว่า: ทัน , ทันเวลา, ทันท่วงที , timely
in time 【 ADV 】 แปลว่า: ไม่ช้าก็เร็ว , ในที่สุด , timely; in due time
in time 【 IDM 】 แปลว่า: ทันเวลา , ภายในเวลา (ที่กำหนด)
in time (with) 【 IDM 】 แปลว่า: ตามให้ทัน
in time (with) 【 IDM 】 แปลว่า: แทนที่ (ด้วย)
in tune (with) 【 IDM 】 แปลว่า: (ระดับเสียง) เข้ากับ
in turn 【 ADV 】 แปลว่า: เป็นลำดับ , ตามลำดับ , alternately; by turns
in vain 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไร้ความหมาย , อย่างล้มเหลว, เปล่าๆ , unsuccessfully
in vain 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่มีประโยชน์ , ไร้ประโยชน์
in view of 【 IDM 】 แปลว่า: เนื่องจาก , เพราะว่า
in vitro 【 ADJ 】 แปลว่า: ในสภาพแวดล้อมที่ทำเทียมขึ้น
in vitro 【 ADV 】 แปลว่า: ในสภาพแวดล้อมที่ทำเทียมขึ้น
in vitro fertilisation 【 N 】 แปลว่า: การปฏิสนธิของเด็กภายนอกร่างกาย , การปฏิสนธิของเด็กในหลอดแก้ว
in vivo 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
in vivo 【 ADV 】 แปลว่า: โดยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
in with 【 IDM 】 แปลว่า: เป็นเพื่อนกับบางคน , มีอิทธิพลต่อ, มีความสำคัญต่อ
inability 【 N 】 แปลว่า: การไร้ความสามารถ , การขาดความสามารถ , incapacity; incompetence ตรงข้ามกับability; capacity
inaccessible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเข้าไม่ถึง , unapproachable ตรงข้ามกับaccessible; approachable
inaccuracy 【 N 】 แปลว่า: ความไม่ถูกต้อง , ความผิดพลาด, การขาดความเที่ยงตรง , incorrectness ตรงข้ามกับaccuracy; correctness
inaccurate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ถูกต้อง , ซึ่งคลาดเคลื่อน , incorrect ตรงข้ามกับaccurate; correct
inaccurately 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่ถูกต้อง , อย่างคลาดเคลื่อน , incorrectly ตรงข้ามกับaccurately; correctly
inaction 【 N 】 แปลว่า: ความเฉื่อยชา , ความเกียจคร้าน , idleness; inertness ตรงข้ามกับaction
inactivate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เฉื่อยชา , ทำให้ขี้เกียจ, ทำให้หยุดทำงาน
inactive 【 ADJ 】 แปลว่า: เกียจคร้าน , ขี้เกียจ, เฉื่อยชา , idle; lazy; sluggish ตรงข้ามกับactive
inactive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ได้ใช้งาน , ซึ่งไม่ทำงาน, ซึ่งอยู่กับที่
inadequacy 【 N 】 แปลว่า: ความขัดสน , ความไม่เพียงพอ , defect; lack; shortcoming ตรงข้ามกับadequacy
inadequate 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่พอเพียง , ไม่ดีพอ , deficient; insufficient ตรงข้ามกับadequate; sufficient
inadmissible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ยอมรับ , ซึ่งไม่สามารถจะยอมรับได้ , unacceptable ตรงข้ามกับacceptable; admissible; allowable
inadvertence 【 N 】 แปลว่า: การขาดความเอาใจใส่ , ความไม่สนใจ, ความประมาท , carelessness; inattention ตรงข้ามกับattention; care
inadvertency 【 N 】 แปลว่า: การขาดความเอาใจใส่ , ความไม่สนใจ, ความประมาท , carelessness; inattention ตรงข้ามกับattention; care
inadvertent 【 ADJ 】 แปลว่า: ขาดความสนใจ , ซึ่งไม่ตั้งใจ, ซึ่งไม่สนใจ, ประมาท , careless; inattentive ตรงข้ามกับattentive
inadvisable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เหมาะสม , ซึ่งไม่สมควร , inexpedient; prudent ตรงข้ามกับadvisable; expedient
inalienable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถโอนกันได้ (เนื่องจากกฎหมายบังคับ) (คำทางการ) , ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกได้, ที่ยึดครองไม่ได้
inamorata 【 N 】 แปลว่า: หญิงที่เป็นที่รัก (ทางวรรณคดี) , สาวคนรัก, หวานใจ , sweetheart
inane 【 ADJ 】 แปลว่า: โง่เขลา , ไร้ความคิด, ไม่ฉลาด , foolish; silly
inanimate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีชีวิต , dead; lifeless ตรงข้ามกับanimate
inanition 【 N 】 แปลว่า: ความอ่อนเพลียจากการขาดอาหารหรือความเจ็บป่วย , การขาดอาหาร , exhaustion; starvation
inanity 【 N 】 แปลว่า: ความโง่เขลา , foolishness; silliness
inapplicable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ไม่ได้ , ซึ่งไม่เหมาะสม , inappropriate; unsuitable ตรงข้ามกับapplicable; suitable
inapposite 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอยู่นอกประเด็น (คำทางการ) , ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง, ซึ่งไม่เหมาะสม , irrelevant; unsuitable ตรงข้ามกับapposite; relevant; suitable
inappreciable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สำคัญ , แทบจะไม่ได้สังเกตเห็น , insignificant; negligible ตรงข้ามกับappreciable; significant
inapprehensible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ , ยากที่จะเข้าใจ , incomprehensible; unitelligible ตรงข้ามกับcomprehensible; intelligible
inapprehensive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งขาดความเข้าใจ , ecat>
inappropriate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เหมาะสม , ซึ่งไม่ควร, ซึ่งไม่ถูกกาลเทศะ , inproper; unsuitable ตรงข้ามกับappropriate; proper; suitable
inapt 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เหมาะสม , ซึ่งไม่สมควร , inappropriate; unsuitable ตรงข้ามกับappropriate; apt; suitable
inaptitude 【 N 】 แปลว่า: การขาดความเหมาะสม , ความไม่สมควร , inappropriateness; unsuitability ตรงข้ามกับappropriateness
inarticulate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งพูดไม่เก่ง , awkward; modest; shy
inasmuch as 【 CONJ 】 แปลว่า: เพราะฉะนั้น , ดังนั้น , because; since
inattention 【 N 】 แปลว่า: การปล่อยปละละเลย , การขาดความเอาใจใส่ , carelessness; negligence ตรงข้ามกับattention; care
inattentive 【 ADJ 】 แปลว่า: เพิกเฉย , ซึ่งละเลย, ซึ่งไม่เอาใจใส่ , careless; heedless; negligent ตรงข้ามกับattentive; care; heedful
inattentiveness 【 N 】 แปลว่า: ความเพิกเฉย , ความไม่เอาใจใส่, ความไม่สนใจ, ความละเลย , carelessness; heedlessness ตรงข้ามกับattentiveness; care; heed
inaudible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ได้ยิน , ที่ไม่ดังพอจะได้ยิน , unheard ตรงข้ามกับaudible; heard
inaugural 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ , foundational
inaugural 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการเริ่ม , เกี่ยวกับการเปิดตัว , foundational
inaugural 【 ADJ 】 แปลว่า: อันดับแรก , ตอนต้น, ขั้นต้น , first; initial
inaugurate 【 VT 】 แปลว่า: เริ่มเป็นทางการ , เปิดฉาก, เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เปิดทำการ , introduce; initiate; originate
inauguration 【 N 】 แปลว่า: พิธีเปิด , พิธีเปิดตัว , opening
inauguration 【 N 】 แปลว่า: พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง (ทางการเมือง) , สุนทรพจน์ในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง , coronation; enthronement
Inauguration Day 【 N 】 แปลว่า: วันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง (20 ม.ค.)
inauspicious 【 ADJ 】 แปลว่า: อัปมงคล , ซึ่งไม่เป็นมงคล, ซึ่งเป็นลางร้าย , foreboding; ill-omende ตรงข้ามกับauspicious; rosy
inauthentic 【 N 】 แปลว่า: ซึ่งไม่น่าไว้วางใจ , ซึ่งไม่น่าเชื่อถือ
inauthentic 【 N 】 แปลว่า: ซึ่งไม่แท้ , เทียม, ไม่ใช่ของเดิม , false; counterfeit ตรงข้ามกับgenuine; real
in-between 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอยู่ระหว่าง , ซึ่งอยู่ตรงกลาง , intermediate; middle; medium
in-between 【 ADV 】 แปลว่า: อยู่ระหว่าง , อยู่ตรงกลาง
in-between 【 N 】 แปลว่า: คนหรือสิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง
inboard 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอยู่ภายในลำเรือหรือเครื่องบิน , ซึ่งมีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ภายใน , inwrought
inboard 【 ADV 】 แปลว่า: อยู่ใกล้กับศูนย์กลางของเรือหรือเครื่องบิน
inboard 【 N 】 แปลว่า: เรือที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ภายในเรือ
inborn 【 ADJ 】 แปลว่า: โดยกำเนิด , แต่แรกเกิด, แต่กำเนิด , native; innate; inbred
inbound 【 ADJ 】 แปลว่า: ขาเข้า , มาถึง, ที่มาถึง , incoming
inbreathe 【 VT 】 แปลว่า: หายใจเข้า , สูดหายใจเข้า , inhale ตรงข้ามกับexhale
inbred 【 ADJ 】 แปลว่า: ตั้งแต่เกิด , แต่แรกเกิด, โดยกำเนิด , inborn; inherent; innate
inbreed 【 VI 】 แปลว่า: ผสมพันธุ์กับผู้มีเชื้อสายใกล้เคียงกันมาก (ทางพันธุกรรม)
inbreed 【 VT 】 แปลว่า: ผสมพันธุ์กับผู้มเชื้อสายใกล้เคียงกันมาก (ทางพันธุกรรม)
incalculable 【 ADJ 】 แปลว่า: มากมาย , มากเกินกว่าจะนับได้ , immense; inestimable; limitless
incalescent 【 ADJ 】 แปลว่า: ร้อนขึ้น , อบอุ่นขึ้น , recalescent
incandesce 【 VI 】 แปลว่า: ส่องแสง , ลุกโชน, ให้แสงสว่าง , blaze; flame; glow; shine
incandesce 【 VT 】 แปลว่า: ส่องแสง , ลุกโชน, ให้แสงสว่าง , blaze; flame; glow; shine
incandescence 【 N 】 แปลว่า: การส่องแสง , การลุกโชน, การให้แสงสว่าง , radiance; brilliance ตรงข้ามกับdullness; darkness
incandescent 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ส่องแสง , glowing; fluorescent; radiant
incandescent 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ร้อนแรง (อารมณ์) , ที่เร่าร้อน , ablaze; fiery
incandescent lamp 【 N 】 แปลว่า: ตะเกียงไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากขดลวดไฟฟ้าในตะเกียง
incantation 【 N 】 แปลว่า: การปลุกเสก , การบริกรรมคาถา, การท่องมนตร์ , abracadabra; hocus-pocus
incantation 【 N 】 แปลว่า: คาถา , เวทมนตร์, อาคม, คำสวด , rune
incapable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถพอ , unapt; unsuited ตรงข้ามกับapt; capable
incapacitate for 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ไม่สามารถกระทำ , ทำให้ขาดความสามารถในเรื่อง, ทำให้ไม่มีคุณสมบัติ , incapacitate from
incapacitate from 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ไม่สามารถกระทำ , ทำให้ขาดความสามารถในเรื่อง, ทำให้ไม่มีคุณสมบัติ , incapacitate for
incapacitation 【 N 】 แปลว่า: การสูญเสียความสามารถ , การสูญเสียพลังอำนาจ
incapacitiate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้สูญเสียความสามารถ , ทำให้สูญเสียอำนาจ, ทำให้พิการ , disable ตรงข้ามกับcapacitiate
incapacity 【 N 】 แปลว่า: การไร้ความสามารถ , การสูญเสียอำนาจ, ความพิการ , disability; inability ตรงข้ามกับability; capacity
incarcerate 【 VT 】 แปลว่า: ขังคุก (คำทางการ) , กักขัง, จองจำ , confine; imprison; jail
incarcerate in 【 PHRV 】 แปลว่า: จำคุก , กักขัง, คุมขัง
incarnate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นตัวเป็นตน , ซึ่งมีร่างเป็นมนุษย์ , embodied; personified
incarnate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นรูปร่าง , ทำให้เป็นตัวเป็นตน, ทำให้มีร่างเป็นมนุษย์ , embody; externalize ตรงข้ามกับdisembody
incarnation 【 N 】 แปลว่า: การทำให้เป็นรูปเป็นร่าง , การทำให้มีตัวตน , embodiment; personification
incaution 【 N 】 แปลว่า: การขาดความระมัดระวัง , ความไม่เอาใจใส่, ความเลินเล่อ, ความประมาท , carelessness; recklessness ตรงข้ามกับcarefulness; heed
incautious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ระมัดระวัง , ซึ่งประมาท , careless; rash; reckless ตรงข้ามกับcareful; heedful
incendiary 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการวางเพลิง , ซึ่งลอบวางเพลิง, ซึ่งก่อความไม่สงบ
incendiary 【 N 】 แปลว่า: ผู้วางเพลิง (คำทางการ) , คนลอบวางเพลิง , arsonist
incendiary bomb 【 N 】 แปลว่า: ระเบิดเพลิง
incense1 【 N 】 แปลว่า: กำยาน , เครื่องหอม, ธูป , scent; fuel; joss stick
incense1 【 VI 】 แปลว่า: จุดธูปบูชา , เผาเครื่องหอมเพื่อบูชา
incense1 【 VT 】 แปลว่า: จุดธูปบูชา , เผาเครื่องหอมเพื่อบูชา
incense2 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้โกรธจัด , ทำให้โมโหมาก , anger; enrage; infuriate ตรงข้ามกับmollify; pacify
incentive 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นสิ่งกระตุ้น , ที่ปลุกเร้า , encouraging; motivating
incentive 【 N 】 แปลว่า: สิ่งกระตุ้น , สิ่งเร้า , encouragement; inducement
incept 【 VI 】 แปลว่า: ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
inception 【 N 】 แปลว่า: การก่อตั้ง (คำทางการ) , การเริ่มต้น , beginning; initiation
inception 【 N 】 แปลว่า: การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
inceptive 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เริ่มต้น (คำทางการ) , initial; introductory
inceptive 【 N 】 แปลว่า: คำกริยาที่แสดงการเริ่มต้นของการกระทำ (ทางภาษาศาสตร์)
incessant 【 ADJ 】 แปลว่า: เรื่อยๆ , ไม่หยุดหย่อน, ต่อเนื่อง, ต่อไป , ceaseless; continuous ตรงข้ามกับsporadic; inconstant; intermittent
incessantly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเรื่อยๆ , อย่างไม่หยุดหย่อน, อย่างต่อเนื่อง , ceaselessly; continuously
incest 【 N 】 แปลว่า: การร่วมประเวณีระหว่างผู้ใกล้ชิดทางพันธุกรรมอย่างมาก
incestuous 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมาก , abusive; depraved; interbred
incestuous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีของผู้มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมาก , abusive; depraved; interbred
inch 【 N 】 แปลว่า: นิ้ว (เท่ากับ 2.54 เซนติเมตรหรือ 1 ส่วน 12 ฟุต)
inch 【 VI 】 แปลว่า: เคลื่อนไปทีละน้อย , เคลื่อนไปอย่างช้าๆ , creep
inch 【 VT 】 แปลว่า: เคลื่อนไปทีละน้อย , ทำให้เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ , creep
inch along (something) 【 IDM 】 แปลว่า: เคลื่อนไปทีละนิด , เขยื้อนไปช้าๆ
inch by inch 【 IDM 】 แปลว่า: ทีละนิ้ว , ทีละนิด
inchmeal 【 ADV 】 แปลว่า: ทีละเล็กละน้อย , ทีละน้อย , gradually
inchoate 【 ADJ 】 แปลว่า: เพิ่งเริ่มต้น (คำทางการ) , incipient; rudimentary
inchoation 【 N 】 แปลว่า: การเริ่มต้น , ระยะเริ่มต้น , incipience; rudiment
incidence 【 N 】 แปลว่า: อัตราการเกิด , frequency; rate
incident 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นผลจากบางสิ่ง (คำทางการ) , ซึ่งเกี่ยวข้องกับบางสิ่ง
incident 【 N 】 แปลว่า: เหตุการณ์ , กรณี, เรื่องราว, สิ่งที่เกิดขึ้น , event; experience; occasion
incidental 【 ADJ 】 แปลว่า: โดยมิได้ตั้งใจ , ซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญ , accidental; contingent ตรงข้ามกับplanned; expected; intentional
incidental 【 N 】 แปลว่า: สิ่งเล็กน้อย , สิ่งที่ไม่สำคัญ
incidental expenses 【 N 】 แปลว่า: ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย , incidentals
incidentally 【 ADV 】 แปลว่า: อีกประการหนึ่ง , by the way
incidentally 【 ADV 】 แปลว่า: โดยบังเอิญ , โดยไม่ตั้งใจ , accidentally
incinerate 【 VI 】 แปลว่า: เผาให้เป็นเถ้าถ่าน , เผาจนเป็นขี้เถ้า , burn up; cremate
incinerate 【 VT 】 แปลว่า: เผาให้เป็นเถ้าถ่าน , เผาจนเป็นขี้เถ้า , burn up; cremate
incineratior 【 N 】 แปลว่า: เตาเผาขยะ
incipient 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งพึ่งจะเริ่ม , ซึ่งกำลังตั้งเค้า, ที่กำลังเริ่ม , beginning; inchoate
incise 【 VT 】 แปลว่า: แกะสลัก , carve; engrave
incise 【 VT 】 แปลว่า: ผ่าตัด , ผ่า , cut into
incised 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นรอยบากลึก , ซึ่งเป็นรอยตัด, ซึ่งเป็นรอยแกะสลัก
incision 【 N 】 แปลว่า: การผ่าตัด , ศัลยกรรม , surgery
incisiveness 【 N 】 แปลว่า: ความฉลาดเฉลียว , ความหลักแหลม, การมีปัญญาไว , brightness; cleverness; smartness
incisor 【 N 】 แปลว่า: ฟันหน้า , tusk; canine tooth
incite 【 VT 】 แปลว่า: กระตุ้น , ส่งเสริม, ผลักดัน , arouse; rouse; provoke
incite to 【 PHRV 】 แปลว่า: กระตุ้น…ให้กระทำ , instigate to
incitement 【 N 】 แปลว่า: การยั่วยุ , การกระตุ้น, การปลุกปั่น , motive; stimulus; provocation
incivility 【 N 】 แปลว่า: พฤติกรรมหยาบคาย , ภาษาไม่สุภาพ, ความหยาบคาย, ความไม่สุภาพ , impoliteness; rudeness ตรงข้ามกับcivility; politeness
inclasp 【 VT 】 แปลว่า: โอบกอด (ทางวรรณคดี) , กอด , enclasp
inclement 【 ADJ 】 แปลว่า: ไร้ความเมตตา (คำทางการ) , ไม่มีความกรุณาปราณี , harsh; unmerciful ตรงข้ามกับclement; merciful
inclinable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำบางสิ่ง , ซึ่งเอนเอียง
inclination 【 N 】 แปลว่า: การเอียง , การเฉียง, การตะแคง, การเฉ
inclination 【 N 】 แปลว่า: ความโน้มเอียง , ความเอนเอียง, ความชอบ , predisposition; propensity
incline 【 N 】 แปลว่า: พื้นที่ลาดเอียง , ทางลาด , slant; slope
incline 【 VI 】 แปลว่า: โค้ง , ค้อม, ก้ม , bend; stoop
incline 【 VI 】 แปลว่า: มีแนวโน้มที่จะ , มักจะ , tend
incline 【 VI 】 แปลว่า: ลาดเอียง , เอียง, ลาด, เท , lean; tilt
incline 【 VT 】 แปลว่า: มีแนวโน้มที่จะ , มักจะ , tend
incline 【 VT 】 แปลว่า: ลาดเอียง , เอียง, ลาด, เท , lean; tilt
incline forward 【 PHRV 】 แปลว่า: ก้ม , โน้มตัวลง, โค้ง , bend forward; lean forward
incline to 【 PHRV 】 แปลว่า: ลาดเอียงไปทาง , เอียงไปทาง, ลาดลงในด้านของ , incline towards
incline towards 【 PHRV 】 แปลว่า: ลาดเอียงไปทาง , เอียงไปทาง, ลาดลงในด้านของ , incline to
inclined 【 ADJ 】 แปลว่า: เอียง , ลาด , oblique
inclined 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ , อยากจะ, ค่อนข้างจะ , likely; willing
inclose 【 VT 】 แปลว่า: ล้อมรอบ , ล้อม , enclose; surround
inclosure 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่แนบไปด้วย , สิ่งที่แนบมาด้วย , enclosure
include 【 VT 】 แปลว่า: ประกอบด้วย , รวมเข้า, รวมเข้าไว้, รวม, รวมถึง, รวมทั้ง , comprise; consist of; contain ตรงข้ามกับexclude
include among 【 PHRV 】 แปลว่า: ใส่เข้าไปด้วย , รวมไว้ด้วย
include in 【 PHRV 】 แปลว่า: ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม , นับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
include me out 【 PHRV 】 แปลว่า: กันออกไป , ไม่เอารวมไว้ด้วย, ไม่รวมอยู่ใน
including 【 PREP 】 แปลว่า: รวมทั้ง , รวมถึง, รวมเข้าด้วย , together with; along with
inclusion 【 N 】 แปลว่า: การผนวก , การรวมเข้าไว้ด้วยกัน , admittance; incorporation ตรงข้ามกับexclusion
inclusive 【 ADJ 】 แปลว่า: รวมด้วย , ครอบคลุม, กินวงกว้าง, รวมทุกอย่าง, ทั้งหมด , whole ตรงข้ามกับexclusive
incoercible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งบังคับไม่ได้ , ซึ่งผลักดันไม่ได้
incogitant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่คำนึงถึงคนอื่น , inconsiderate; thoughtless ตรงข้ามกับconsiderate; thoughtful
incognito 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เปิดเผยนาม , ซึ่งไม่เปิดเผยตัว , disguised
incognito 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่เปิดเผยนาม , อย่างไม่เปิดเผยตัว , disguisedly
incognito 【 N 】 แปลว่า: นามแฝง , ชื่อปลอม
incognizant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ทราบ (คำทางการ) , ซึ่งไม่รู้ตัว, ซึ่งไม่ตระหนักถึง , unaware ตรงข้ามกับaware; cognizant
incoherence 【 N 】 แปลว่า: ความไม่เชื่อมโยงกัน , ความไม่สัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล , disjointedness; incongruity; imperspicuity
incoherent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ต่อเนื่อง , ซึ่งไม่เชื่อมโยงกัน, ซึ่งไม่เป็นเนื้อเดียวกัน , disjointed; rambling ตรงข้ามกับcoherent
incoherently 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่ต่อเนื่อง , อย่างไม่เชื่อมโยงกัน, อย่างไม่เป็นเนื้อเดียวกัน , disjointedly; ramblingly ตรงข้ามกับcoherently
incombustible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ติดไฟ , ไม่เผาไหม้ , nonflammable ตรงข้ามกับcombustible; flammable
income 【 N 】 แปลว่า: รายได้ , เงินได้, รายรับ , earnings; revenue; wage
income tax 【 N 】 แปลว่า: ภาษีเงินได้ , ภาษีรายได้
incoming 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ใกล้เข้ามา , ที่ใกล้จะมาถึง , advancing; next; forthcoming ตรงข้ามกับgoing; distant
incoming 【 N 】 แปลว่า: การเข้ามา , การมาถึง , arrival; entrance
incomings 【 N 】 แปลว่า: รายได้ , รายรับ , revenue
incommensurable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เปรียบเทียบกันไม่ได้ , ecat>
incommensurable 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่เปรียบเทียบกันไม่ได้ , ecat>
incommensurate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ได้สัดส่วน , ซึ่งไม่เพียงพอกับ, ซึ่งเทียบไม่ได้ , disproportionate ตรงข้ามกับproportionate
incommode 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ไม่สะดวก , ทำให้ไม่สบาย, รบกวน , bother; discommade; inconvenience
incommodious 【 ADJ 】 แปลว่า: อึดอัด (คำทางการ) , cramped; discommodioous ตรงข้ามกับcommodious
incommunicable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่น , inexpressible; unutterable ตรงข้ามกับcommunicable; expressible
incommunicado 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถติด่อกับคนอื่นได้
incommunicado 【 ADV 】 แปลว่า: โดยไม่สามารติดต่อกับคนอื่นได้
incomparable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งหาที่เปรียบมิได้ , ซึ่งหาตัวจับยาก, ยอดเยี่ยม , excellent; unequaled ตรงข้ามกับcomparable
incomparably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างหาที่เปรียบมิได้ , อย่างหาตัวจับยาก, ยอดเยี่ยม , excellently ตรงข้ามกับcomparably
incompatible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ลงรอยกัน , ซึ่งเข้ากันไม่ได้ , inconsonant ตรงข้ามกับcompatible; harmonious
incompetence 【 N 】 แปลว่า: การไม่มีความสามารถ , การขาดความสามารถ , inaptitude; incapacity ตรงข้ามกับaptitude; capacity; competence
incompetent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไร้ความสามารถ , ซึ่งขาดความสามารถ , inapt; incapable ตรงข้ามกับcapable; competent
incomplete 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สมบูรณ์ , ซึ่งกระท่อนกระแท่น, ซึ่งครึ่งๆ กลางๆ
incompletely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่สมบูรณ์ , อย่างกระท่อนกระแท่น, อย่างครึ่งๆกลางๆ
incompliant 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตาม (คำทางการ) , ไม่ยินยอม, ไม่อนุโลม
incomprehensible 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ , ซึ่งไม่เข้าใจ, ยากเกินกว่าจะเข้าใจได้ , unintelligible ตรงข้ามกับcomprehensible; intelligible
incompressible 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่อัดไม่ได้ , ซึ่งไม่สามารถอัดได้, ซึ่งไม่สามารถนับได้ , dense ตรงข้ามกับcompressible
incomputable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถคำนวณไม่ได้ , ecat>
inconceivable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเหลือเชื่อ , ซึ่งยากเกินกว่าจะเข้าใจได้ , unimaginable ตรงข้ามกับconceivable; imaginable
inconclusive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีผลสรุปที่แน่ชัด , indecisive; unsettled ตรงข้ามกับconclusive; decisive
incongruent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ลงรอยกัน , ซึ่งไม่สอดคล้องกัน
incongruity 【 N 】 แปลว่า: ความไม่สอดคล้องกัน , ความไม่ลงรอยกัน , incongruousness ตรงข้ามกับcongruity; congruousness
incongruous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน , ซึ่งไม่ลงรอยกัน, ซึ่งไม่เข้ากัน , inconsisstent ตรงข้ามกับcongruous; consistent
inconsequential 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สำคัญ , เล็กน้อย , trivial; unimportant ตรงข้ามกับconsequential; important
inconsiderable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สำคัญ (คำทางการ) , ไม่มีค่า, ไม่น่าสนใจ , trivial; unimportant ตรงข้ามกับconsiderable; important; significant
inconsiderate 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่สนใจความรู้สึกคนอื่น , ที่ไม่คำนึงถึงคนอื่น , thoughtless; unthinking ตรงข้ามกับconsiderate; thoughtful
inconsistence 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน , incongruity ตรงข้ามกับcongruity; consistence
inconsistence 【 N 】 แปลว่า: ความไม่สอดคล้องกัน , ความไม่ลงรอยกัน , incongruity ตรงข้ามกับcongruity; consistence
inconsistency 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน , incongruity ตรงข้ามกับcongruity; consistency
inconsistency 【 N 】 แปลว่า: ความไม่สอดคล้องกัน , ความไม่ลงรอยกัน , incongruity ตรงข้ามกับcongruity; consistency
inconsistent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งขัดแย้งกัน , ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, ซึ่งขัดกัน , contradictory ตรงข้ามกับconsistent
inconsolable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่ง (เศร้าโศก) จนไม่สามารถปลอบใจได้ , ซึ่ง (เป็นทุกข์มาก) จนไม่อาจปลอบโยนได้ , disconsolate ตรงข้ามกับconsolate
inconsonant 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่สอดคล้องกัน , ที่ไม่ประสานกัน, ที่ไม่ลงรอยกัน, ที่เข้ากันไม่ได้ , incompetible ตรงข้ามกับcompetible; consonant
inconspicuous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สะดุดตา , ซึ่งไม่เป็นเป้าสายตา, ซึ่งไม่เป็นที่สังเกต, ซึ่งไม่เด่น , unnoticeable ตรงข้ามกับconspicious; noticeable
inconstant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งผันแปร , ซึ่งไม่คงที่, ซึ่งไม่แน่นอน , chanageable; unstable ตรงข้ามกับconstant; stable
incontestable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่โต้แย้งไม่ได้ , ที่ไม่อาจโต้เถียงได้ , indisputable; unquestionable ตรงข้ามกับcontestable; disputable
incontinent 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ , enuretic
incontinent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งขาดการควบคุมพฤติกรรมทางเพศ
incontinent 【 ADV 】 แปลว่า: ทันที (คำโบราณ) , อย่างฉับพลัน, อย่างเร่งด่วน , abruptly; hastily; immediately
incontrollable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ควบคุมไม่ได้ , uncontrollable ตรงข้ามกับcontrollable
incontrovertible 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่โต้แย้งไม่ได้ , ที่เถียงไม่ได้, ที่ลบล้างไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง , indisputable; undeniable ตรงข้ามกับcontrovertible; deniable
inconvenience 【 N 】 แปลว่า: ความไม่สะดวก , ความยุ่งยาก, ความลำบาก , discomfort ตรงข้ามกับcomfort; convenience
inconvenient 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สะดวก , ยุ่งยาก, ขลุกขลัก, ลำบาก , uncomfortable ตรงข้ามกับcomfortable; convenience
inconvertible 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
inconvincible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่อาจทำให้เชื่อได้ , ซึ่งยากเกินกว่าจะทำให้เชื่อได้
incoordinate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ประสานกัน , ซึ่งไม่ร่วมมือกัน, ซึ่งไม่พร้อมเพรียงกัน
incoordination 【 N 】 แปลว่า: การไม่ประสานกัน , ความไม่ร่วมมือกัน
incorporate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน (คำทางการ) , united
incorporate 【 VI 】 แปลว่า: รวมเข้าด้วยกัน , รวมกัน , consolidate; unite
incorporate 【 VI 】 แปลว่า: รวมกันเป็นกลุ่มบริษัท
incorporate 【 VT 】 แปลว่า: รวมเข้าด้วยกัน , ทำให้รวมกัน , consolidate; unite
incorporate 【 VT 】 แปลว่า: รวมกันเป็นกลุ่มบริษัท
incorporate in 【 PHRV 】 แปลว่า: รวมเข้าไว้ใน , incorporate into
incorporate into 【 PHRV 】 แปลว่า: รวมเข้าไว้ใน , incorporate in
incorporate with 【 PHRV 】 แปลว่า: รวมกันเป็นบริษัท (ทางกฎหมายธุรกิจ) , รวมกิจการ
incorporated 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นรูปบริษัท , ซึ่งก่อตั้งเป็นบริษัทตามกฎหมาย , corporate
incorporation 【 N 】 แปลว่า: การรวมเข้าเป็นบริษัท
incorrect 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เหมาะสม , ซึ่งไม่สมควร
incorrect 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ถูกต้อง , ผิดพลาด , erroneous; inaccurate ตรงข้ามกับaccurate; correct; perfect
incorrectly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่ถูกต้อง , อย่างผิดพลาด, อย่างไม่สมควร , erroneously; inaccurately ตรงข้ามกับaccurately; correctly
incorrectness 【 N 】 แปลว่า: ความไม่ถูกต้อง , wrongness ตรงข้ามกับcorrectness
incorrigible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ , ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงได้ , unredeemable ตรงข้ามกับrepenting
incorruptible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เน่าเปื่อย , ซึ่งไม่ปรักหักพัง, ซึ่งไม่ผุพัง
incorruptible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซื่อตรง , ซื่อสัตย์, ซึ่งไม่สามารถติดสินบนได้, ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว , honest ตรงข้ามกับcorruptible; dishonest
increase 【 N 】 แปลว่า: การเพิ่มขึ้น , การงอกเงย, การขยาย , augmentation; enlargement ตรงข้ามกับdecrease; reduction
increase 【 N 】 แปลว่า: จำนวนที่เพิ่มขึ้น
increase 【 VI 】 แปลว่า: เพิ่ม , เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น , enlarge; expand; extend ตรงข้ามกับdecrease; reduce
increase 【 VT 】 แปลว่า: เพิ่ม , เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น , enlarge; expand; extend ตรงข้ามกับdecrease; reduce
increase from 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เพิ่มขึ้นจาก , มากขึ้นจาก
increase in 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เพิ่มขึ้นในเรื่อง , มากขึ้นในด้าน
increase to 【 PHRV 】 แปลว่า: เพิ่มขึ้นเป็น
increasingly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมากขึ้น , อย่างเพิ่มพูนขึ้น , more
incredible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่น่าเชื่อ , ซึ่งเหลือเชื่อ, ยากที่จะเชื่อ , unbelievable; unimaginable ตรงข้ามกับbelievable; credible
incredulity 【 N 】 แปลว่า: ความไม่เชื่อ , ความสงสัย, ความไม่เชื่อถือ , disbelief ตรงข้ามกับbelief; credulity
incredulous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเหลือเชื่อ , ซึ่งไม่น่าเชื่อ, ที่ไม่อยากจะเชื่อ , skeptical; unbelieving ตรงข้ามกับcredulous
increment 【 N 】 แปลว่า: การเพิ่มขึ้น , augmentation; increase ตรงข้ามกับdecrement; decrease
incriminate 【 VT 】 แปลว่า: ฟ้องร้อง , กล่าวหา , accuse; charge; inculpate
incrimination 【 N 】 แปลว่า: การฟ้องร้อง , การกล่าวโทษ , accusation; charge; inculpation
incrust 【 VT 】 แปลว่า: หุ้มด้วยเปลือกแข็ง , ฉาบด้วยเปลือกแข็ง , encrust
incrust 【 VT 】 แปลว่า: ตกแต่งด้วยเพชรพลอย , ตกแต่งด้วยของมีค่า , encrust
incubate 【 VI 】 แปลว่า: ฟักไข่ , กกไข่ , brood; hatch; breed; nurture
incubate 【 VT 】 แปลว่า: ฟักไข่ , กกไข่ , brood; hatch; breed; nurture
incubation 【 N 】 แปลว่า: การอบ , การบ่ม, การฟักไข่, การกกไข่ , hatching; breeding
incubator 【 N 】 แปลว่า: เครื่องฟักไข่ , เครื่องอบ , hatchery; nest
incubator 【 N 】 แปลว่า: ตู้อบสำหรับเด็กแรกเกิด
incubus 【 N 】 แปลว่า: ปีศาจที่มาร่วมประเวณีกับผู้หญิงขณะนอนหลับ (ทาง mythology) , demon; devil
incubus 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ครอบงำจิตใจ (โดยเฉพาะทางวรรณคดี) , ฝันร้าย , nightmare
inculcate 【 VT 】 แปลว่า: พร่ำสอน , ตอกย้ำ , instill
inculcate in 【 PHRV 】 แปลว่า: พร่ำสอนสั่ง , implant in; instil in
inculpable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีความผิด (คำทางการ) , ไร้มลทิน, ไร้ความผิด, ไม่ผิด
inculpate 【 VT 】 แปลว่า: กล่าวหา (คำทางการ) , กล่าวโทษ , accuse; incriminate
incumbency 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่ง , position
incumbent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีหน้าที่ , ซึ่งปฏิบัติหน้าที่, ซึ่งมีความรับผิดชอบ , obligatory
incumbent 【 N 】 แปลว่า: ผู้ดำรงตำแหน่ง , office holder; official
incunabulum 【 N 】 แปลว่า: หนังสือที่พิมพ์ก่อนปี ค.ศ.1501 , incunable
incur 【 VT 】 แปลว่า: ประสบกับสิ่งที่ไม่ดี , encounter
incurable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถรักษาได้ , ซึ่งรักษาไม่หาย , irremediable ตรงข้ามกับcurable; remediable
incurable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้
incurious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่อยากรู้ไม่อยากเห็น , ซึ่งไม่สนใจ , indifferent; uninterested ตรงข้ามกับcurious; interested
incursion 【 N 】 แปลว่า: การบุกรุก (คำทางการ) , instrusion; irruption
incursion 【 N 】 แปลว่า: การจู่โจม , การโจมตี , attact; raid
incus 【 N 】 แปลว่า: กระดูกทั่งซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกค้อนและโกลนในช่องหู
incy-wincy 【 SL 】 แปลว่า: เล็กน้อย , นิดหน่อย
indebted 【 ADJ 】 แปลว่า: ติดหนี้ , เป็นหนี้ , owing
indebtedness 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นหนี้ , ความเป็นหนี้บุญคุณ , debt
indecency 【 N 】 แปลว่า: หยาบคาย , หยาบโลน, อนาจาร , lawdness; vulgarity
indecent 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่เหมาะสม , ซึ่งไม่ถูกต้อง
indecent 【 ADJ 】 แปลว่า: หยาบคาย , หยาบโลน, อนาจาร, สัปดน , lewd; obscene; vulgar
indecipherable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถอ่านออก , ซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้ , illigible; incomprehensible ตรงข้ามกับcomprehensible; decipnerable
indecision 【 N 】 แปลว่า: ความไม่แน่ใจ , ความละล้าละลัง, ความลังเล , hesitation; vacillation ตรงข้ามกับdecision
indecisive 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่เด็ดขาด , ecat>
indecisive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งลังเล , ซึ่งละล้าละลัง, ซึ่งไม่เด็ดขาด , ambivalent; irresolute ตรงข้ามกับdecisive
indecisive 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแน่นอน , ที่ยังตัดสินใจไม่ได้, ยังไม่แน่นอน , irresolute; indefinite ตรงข้ามกับdecisive; definite
indeed 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างแท้จริง , โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง , certainly; in fact
indefatigability 【 N 】 แปลว่า: ความพากเพียร , ความไม่ย่อท้อ , tirelessness
indefensible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ , ซึ่งไม่สามารถต้านทานได้ , unprotected; unguarded; unsupportable ตรงข้ามกับdefensible; tenable
indefinable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งให้คำนิยามไม่ได้ , ซึ่งให้ความหมายไม่ได้, ซึ่งอธิบายไม่ได้ , indescribable; inexpressible ตรงข้ามกับdefinable; describable
indefinable 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ , สิ่งที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้
indefinite 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีข้อกำหนด , ซึ่งไม่มีขีดจำกัด , unlimited ตรงข้ามกับdefinite; limited
indefinite article 【 N 】 แปลว่า: คำนำหน้านามเอกพจน์ที่ไม่ได้กล่าวถึงมาก่อน , เช่น a, an
indefinite pronoun 【 N 】 แปลว่า: คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะ , เช่น someone, nothing, anything
indelible 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ลบไม่ออก , ที่ติดแน่น, ถาวร
indelicate 【 ADJ 】 แปลว่า: หยาบ , ซึ่งไม่อ่อนโยน, ซึ่งแข็งกระด้าง , coarse; crude; tactless ตรงข้ามกับdelicate
indemnify 【 VT 】 แปลว่า: จ่ายค่าชดเชย , ทดแทน, ชดใช้ให้ , compensate; reimburse; restore
indemnify against 【 PHRV 】 แปลว่า: ชดใช้ค่าเสียหาย , คุ้มครองค่าเสียหาย , insure against
indemnify for 【 PHRV 】 แปลว่า: ชดใช้…ด้วยค่าเสียหาย
indemnity 【 N 】 แปลว่า: ค่าปรับ , ค่าชดเชย, ค่าชดใช้ , renumeration; repayment
indemonstrable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งได้ (คำทางการ) , ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้
indent 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นรอยเว้า , ทำให้เป็นรอยหยัก , nick; notch
indent 【 VT 】 แปลว่า: เว้าเข้าไป , ย่อหน้า
indent for 【 PHRV 】 แปลว่า: ออกใบสั่งซื้อสินค้า , สั่งซื้อของด้วยใบสั่งซื้อ
indentation 【 N 】 แปลว่า: รอยขรุขระแบบฟันเลื่อย , รอยเว้า , nick; notch
indented 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเว้าแหว่ง , ซึ่งเป็นรอยแบบฟันเลื่อย , jagged
indention 【 N 】 แปลว่า: การย่อหน้า , ย่อหน้า , identation
indention 【 N 】 แปลว่า: รอยแหว่งแบบฟันเลื่อย , รอยเว้า , identation
indenture 【 N 】 แปลว่า: หนังสือสัญญา , ข้อตกลง, สัญญา , agreement; contract ตรงข้ามกับemancipate
independence 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นอิสระ , อิสรภาพ
Independence Day 【 N 】 แปลว่า: วันชาติของอเมริกา (4 กรกฏาคม ปี ค.ศ. 1776)
independency 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นอิสระ (คำโบราณ) , ecat>
independency 【 N 】 แปลว่า: รัฐอิสระ , ดินแดนอิสระ, ดินแดนที่เป็นเอกราช
independent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นอิสระ , ซึ่งปกครองตนเอง, ซึ่งไม่อยู่ในบังคับ, ซึ่งไม่เป็นเมืองขึ้น, ซึ่งเป็นเอกราช , autonomous; self-governing; free ตรงข้ามกับdependent
independent 【 N 】 แปลว่า: คนที่พึ่งตนเอง , ผู้เป็นอิสระ, ผู้เป็นเอกราช, ผู้ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร
independent nation 【 N 】 แปลว่า: ชาติเอกราช , ประเทศเอกราช
independent school 【 N 】 แปลว่า: โรงเรียนเอกชน , private school
independently 【 ADV 】 แปลว่า: โดยตนเอง , ด้วยตนเอง, โดยไม่มีผู้ช่วย , autonomously ตรงข้ามกับdependently
in-depth 【 ADJ 】 แปลว่า: ลึกซึ้ง , ถี่ถ้วน
indescribable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกินกว่าจะพรรณนา , ซึ่งเกินกว่าจะบรรยายออกมาได้, ซึ่งเหนือคำบรรยาย , indefinable; ineffable ตรงข้ามกับdefinable; describable
indescribably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเกินคำบรรยาย , อย่างไม่สามารถบรรยายได้ , indefinably; ineffably ตรงข้ามกับdefinably; describably
indestructible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถทำลายได้ , ซึ่งยากที่จะทำลายได้ , everlasting; eternal ตรงข้ามกับdestructible
indeterminable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งหาค่าหาไม่ได้ , ซึ่งไม่สามารถค้นหาได้, ซึ่งไม่สามารถตัดสินใจได้
indeterminate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่แน่ชัด , คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง , indefinite; vague ตรงข้ามกับdefinite; determinate; obvious
indetermination 【 N 】 แปลว่า: ความไม่แน่ชัด , ความคลุมเครือ, ความไม่ชัดเจน , indefiniteness; vagueness ตรงข้ามกับdefiniteness; obviousness
index 【 N 】 แปลว่า: ดัชนี , ดรรชนี , inventory; register; directory; list
index 【 N 】 แปลว่า: ตัวชี้ , ตัววัด, ตัวบ่งชี้ , indicator; pointer
index 【 VI 】 แปลว่า: ทำดัชนี , reference; refer
index 【 VT 】 แปลว่า: ทำดัชนี , reference; refer
index finger 【 N 】 แปลว่า: นิ้วชี้ , first finger; forefinger
index-linked 【 N 】 แปลว่า: ซึ่งเพิ่มขึ้นตามค่าครองชีพ
India 【 N 】 แปลว่า: ประเทศอินเดีย
India 【 N 】 แปลว่า: อินเดีย
India ink 【 N 】 แปลว่า: หมึกสีดำสำหรับเขียนหรือวาดภาพ
India rubber 【 N 】 แปลว่า: ยางอินเดีย , ยาง , rubber; natural rubber
Indian 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอินเดีย , เกี่ยวกับคนอินเดีย, เกี่ยวกับภาษาอินเดียว, เกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดีย
Indian 【 N 】 แปลว่า: ชาวอินเดีย , คนอินเดีย
Indian 【 N 】 แปลว่า: ชาวอินเดียนแดง , อินเดียแดง, ชนพื้นเมืองอเมริกัน
Indian 【 N 】 แปลว่า: ภาษาอินเดีย
Indian corn 【 N 】 แปลว่า: ข้าวโพด , corn; maize
Indian file 【 N 】 แปลว่า: การเคลื่อนที่เป็นแถวเรียงหนึ่ง (ของคน, สัตว์, ยานพาหนะ) , การตั้งแถวเรียงหนึ่ง, การเข้าแถวเรียงหนึ่ง , single file
Indian Ocean 【 N 】 แปลว่า: มหาสมุทรอินเดียมีความลึกประมาณ 25,344 ฟุต
Indian summer 【 N 】 แปลว่า: ช่วงเวลาสงบและมีความสุขก่อนถึงจุดสิ้นสุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Indian summer 【 N 】 แปลว่า: ช่วงอากาศอบอุ่นตอนปลายฤดูใบไม้ร่วงหรือตอนต้นฤดูหนาว
Indiana 【 N 】 แปลว่า: รัฐอินเดียนา (ในสหรัฐอเมริกา)
indicate 【 VT 】 แปลว่า: ชี้ทาง , บอกทาง, บ่งบอก, ชี้ให้เห็น , point; point to; predict
indicate 【 VT 】 แปลว่า: แสดง , ให้สัญญาณของ, บ่งบอกถึง, ระบุ , show
indication 【 N 】 แปลว่า: สัญญาณ , การบ่งบอก, อาการ, การแสดงออก , sign; signal; symptom; implication
indicative 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งบ่งบอก , ซึ่งบ่งชี้, ซึ่งแสดงออก , demonstrative; designative
indicator 【 N 】 แปลว่า: ตัวบอก (สัญลักษณ์ย่อคือ indic.) , เครื่องบอก, ตัวบ่งชี้ , pointer; notice; symbol
indices 【 N 】 แปลว่า: ดัชนี (คำนามพหูพจน์ของคำนาม index) , ดรรชนี , directory file; inventory; roll
indict 【 VT 】 แปลว่า: ฟ้องร้อง , ฟ้อง, ดำเนินคดี , accuse; arraign; charge ตรงข้ามกับacquit; absolve
indiction 【 N 】 แปลว่า: ช่วงการจัดเก็บภาษีทุก 15 ปีของอาณาจักโรมัน
indictment 【 N 】 แปลว่า: ข้อกล่าวหา , คำฟ้องร้อง , arraignment
indifference 【 N 】 แปลว่า: ความไม่สนใจ , การขาดความสนใจ, ความไม่เอาใจใส่ , carelessness; unconcern; uninterest ตรงข้ามกับcare; concern; interestedness
indifferent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นกลาง , ซึ่งไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, ซึ่งไม่ลำเอียง , detached; impartial; neutral ตรงข้ามกับbiased; partial
indifferent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เอาใจใส่ , ซึ่งไม่สนใจ , uncaring; unconcerned; uninterested ตรงข้ามกับcaring; concerned; interested
indigence 【 N 】 แปลว่า: ความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด , ความแร้นแค้น , destitution; poverty ตรงข้ามกับrichness; weathiness
indigency 【 N 】 แปลว่า: ความยากจนข้นแค้นอย่างที่สุด , ความแร้นแค้น , destitution; poverty ตรงข้ามกับrichness; weathiness
indigenous 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับชนพื้นเมือง , ซึ่งเป็นของดั้งเดิม, ซึ่งเป็นของท้องถิ่น , domestic; native; original
indigenous 【 ADJ 】 แปลว่า: โดยธรรมชาติ (คำทางการ) , โดยกำเนิด , inborn; innate; natural
indigent 【 ADJ 】 แปลว่า: ยากจน , แร้นแค้น, ยากแค้น , destitude; needy; poor ตรงข้ามกับrich; wealthy
indigested 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย , ซึ่งสับสนวุ่นวาย, ซึ่งปั่นป่วน
indigestible 【 ADJ 】 แปลว่า: (อาหาร) ไม่ย่อย , ย่อยยาก , inedible; rough; hard; unripe
indigestion 【 N 】 แปลว่า: อาการอาหารไม่ย่อย , อาการแน่นท้อง, อาการท้องอืด , dyspepsia
indign 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าอับอายขายหน้า (คำโบราณ) , ซึ่งเสื่อมเสีย
indignant 【 ADJ 】 แปลว่า: ขุ่นเคือง , เจ็บร้อน, โกรธขึ้ง , angry; displeased; incensed
indignation 【 N 】 แปลว่า: ความโกรธเคือง , ความโกรธแค้น, ความขุ่นเคือง , anger; pigue; resentment
indignity 【 N 】 แปลว่า: การเสียเกียรติ , การเสียหน้า, ความอัปยศ, ความน่าอดสู , humiliation ตรงข้ามกับdignity
indigo 【 ADJ 】 แปลว่า: สีน้ำเงินม่วง , สีคราม
indigo 【 N 】 แปลว่า: คราม , สีย้อม , indigotin
indirect 【 ADJ 】 แปลว่า: อ้อมค้อม , ecat>
indirect 【 ADJ 】 แปลว่า: โดยอ้อม , อย่างอ้อมๆ , circuitous; roundabout ตรงข้ามกับdirect; straight
indirect object 【 N 】 แปลว่า: กรรมรอง (ทางไวยากรณ์)
indirection 【 N 】 แปลว่า: การไม่ตรงไปตรงมา , การไม่จริงใจ, ความหลอกลวง , squint ตรงข้ามกับdirectness
indirection 【 N 】 แปลว่า: ความไม่ตรง , การอ้อมไป
indirectly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างอ้อมๆ , อ้อมๆ, อย่างไม่ตรงไปตรงมา , circuitously ตรงข้ามกับdirectly; straight
indiscernible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถสังเกตเห็นได้ , ซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้ , imperceptible; indistinct ตรงข้ามกับdiscernible; perceptible
indiscipline 【 N 】 แปลว่า: การขาดระเบียบวินัย , ecat>
indiscreet 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่รอบคอบ , ซึ่งไม่สมควร, ซึ่งไม่ระวัง , impolitie; incautious; tactless ตรงข้ามกับdiscreet; tactful
indiscrete 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่แยกออกเป็นส่วนๆ , ซึ่งไม่ได้ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ
indiscretion 【 N 】 แปลว่า: ความไม่รอบคอบ , ความไม่ระมัดระวัง, ความประมาท , imprudence; indiscreetness; recklessness ตรงข้ามกับdiscretion; prudence; tact
indiscriminate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งขาดการพิจารณา , ซึ่งขาดการเลือกเฟ้น, ซึ่งสุ่มๆ เอามา , random; unselective ตรงข้ามกับselective
indiscriminately 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างขาดการพิจารณา , อย่างขาดการคัดสรร, อย่างสุ่มๆ เอามา , randomly ตรงข้ามกับselectively
indiscriminating 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เลือกที่รักมักที่ชัง , ซึ่งไม่ลำเอียง , uncritical ตรงข้ามกับdiscriminating
indispensable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งขาดไม่ได้ , ซึ่งจำเป็น , essential; necessary; vital ตรงข้ามกับdispensable; unnecessary
indispose 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ไม่สามารถ , ทำให้ไม่เหมาะสม, ทำให้ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม , disable; disqualify; incapacitate ตรงข้ามกับdispose
indisposed 【 ADJ 】 แปลว่า: ป่วย , ซึ่งไม่สบาย , ill; sick; unwell ตรงข้ามกับwell
indisposed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เต็มใจ , ซึ่งไม่สมัครใจ
indisposition 【 N 】 แปลว่า: ความเจ็บป่วย , ความไม่สบาย , illness; sickness ตรงข้ามกับwellness
indisposition 【 N 】 แปลว่า: ความไม่เต็มใจ , ความลังเล, ความไม่สมัครใจ , reluctance; unwillingness ตรงข้ามกับwillingness
indisputable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่อาจโต้แย้งไม่ได้ , ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้, ซึ่งไมมีข้อสงสัย , undeniable; undoubted; unquestionable ตรงข้ามกับdisputable; questionable
indistinct 【 ADJ 】 แปลว่า: คลุมเครือ , มัว, เลือนราง, ไม่ชัดเจน , blurred; fuzzy; unclear ตรงข้ามกับclear
indistinctive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีลักษณะเด่น , ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะ
indistinctly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างคลุมเครือ , อย่างเลือนราง, อย่างไม่ชัดเจน , fuzzily; obscurely; unclearly ตรงข้ามกับclearly
indistinctness 【 N 】 แปลว่า: ความคลุมเครือ , ความไม่ชัดเจน, ความเลือนราง , blur; dimness; fuzziness ตรงข้ามกับclearness
indistinguishable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถจำแนกได้ , ซึ่งไม่อาจแยกออกได้, ซึ่งคล้ายกันจนแยกไม่ออก , alike; same ตรงข้ามกับdistinguishable
indite 【 VT 】 แปลว่า: ประพันธ์ , เขียนกลอน, แต่งกลอน , compose; write
indium 【 N 】 แปลว่า: ธาตุโลหะอ่อนสีเงิน (สัญลักษณ์ย่อคือ In) , ธาตุโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมการทำอัลลอยด์ ทรานซิสเตอร์และการชุบโลหะ
individual 【 ADJ 】 แปลว่า: แต่ละบุคคล , ส่วนตัว, ส่วนบุคคล , personel; private
individual 【 N 】 แปลว่า: บุคคล , ปัจเจกชน , person; self
individual right 【 N 】 แปลว่า: สิทธิส่วนตัว , สิทธิส่วนบุคคล
individualism 【 N 】 แปลว่า: ปัจเจกนิยม , ความเชื่อในเรื่องประโยชน์ของแต่ละบุคคล
individuality 【 N 】 แปลว่า: บุคลิกลักษณะเฉพาะ , character; identity; personality
individuality 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นเอกเทศ , เอกัตภาพ, สภาวะที่แยกจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น , distinctiveness; separateness
individualize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นเฉพาะราย , พิจารณาเป็นรายบุคคล , particularize
individually 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเอกเทศ , ทีละหนึ่ง, ทีละราย , one by one; separately; singly
indivisible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้ , ซึ่งไม่อาจแบ่งแยกได้ , impartiable; inseparable ตรงข้ามกับdivisible; partiable; separable
Indochina 【 N 】 แปลว่า: แหลมอินโดจีน , คาบสมุทรอินโดจีน
Indochina 【 N 】 แปลว่า: อินโดจีน (มีพม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนามและแหลมมลายู)
Indochinese 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอินโดจีน
Indochinese 【 N 】 แปลว่า: ชาวอินโดจีน
indocile 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสอนยาก , ซึ่งฝึกหัดยาก, ดื้อดึง
indoctrinate 【 VT 】 แปลว่า: สั่งสอนให้ซึมซาบ , ปลูกฝัง (ความคิด ความเชื่อ หลักการหรือทฤษฎี) , brainwash; imbue; inculcate
indoctrinate with 【 PHRV 】 แปลว่า: ปลูกฝังให้เชื่อด้วย
indolence 【 N 】 แปลว่า: ความขี้เกียจ
indolent 【 ADJ 】 แปลว่า: ขี้เกียจ , เกียจคร้าน, สังหลังยาว
indomitable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สามารถเอาชนะได้ , ไม่ยอมแพ้ , unconquerable; unyielding ตรงข้ามกับconquerable; yielding
Indonesia 【 N 】 แปลว่า: อินโดนิเชีย , ชวา
Indonesia 【 N 】 แปลว่า: ประเทศอินโดนิเชีย
Indonesian 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอินโดนิเชีย , เกี่ยวกับชวา
Indonesian 【 N 】 แปลว่า: ชาวอินโดนิเชีย , ชาวชวา
Indonesian 【 N 】 แปลว่า: ภาษาอินโดนิเชีย , ภาษาชวา, ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย , Bahasa Indonesia
indoor 【 ADJ 】 แปลว่า: ภายในอาคาร , ในบ้าน, ข้างในอาคาร, ในร่ม , interior; internal ตรงข้ามกับexternal; outdoor
indoor sports 【 N 】 แปลว่า: กีฬาในร่ม
indoors 【 ADV 】 แปลว่า: ในบ้าน , ในร่ม , inside; within ตรงข้ามกับoutdoors; outside
Indra 【 N 】 แปลว่า: พระอินทร์
indubitable 【 ADJ 】 แปลว่า: ชัดเจน (คำทางการ) , กระจ่างแจ้ง, แน่นอน , incontestable; indisputable; unquestionable ตรงข้ามกับdisputable; dubitable; questionable
induce 【 VT 】 แปลว่า: ชักชวน , ชักนำ, ชักจูง, โน้มน้าว , convince; influence; persuade
induce in 【 PHRV 】 แปลว่า: เร่งให้เกิดปฏิกิริยาใน
inducement 【 N 】 แปลว่า: การชักนำ , การโน้มน้าว, การจูงใจ , lure; encouragement
inducement 【 N 】 แปลว่า: สิ่งจูงใจ , เครื่องจูงใจ, อามิสสินจ้าง , incentive; stimulus
induct 【 VT 】 แปลว่า: ให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ , ให้เข้ารับตำแหน่ง , commission; install
inductance 【 N 】 แปลว่า: ตัวเหนี่ยวนำ (กระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า) , capacitance
induction 【 N 】 แปลว่า: การให้เข้ารับตำแหน่ง , กระบวนการให้คนเข้าดำรงตำแหน่ง , installation; inauguration
induction 【 N 】 แปลว่า: อุปนัย (ทางตรรกวิทยา) , การสรุปจากการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
inductive 【 ADJ 】 แปลว่า: โดยอุปนัย , โดยการหาข้อสรุปจากสิ่งที่สังเกตได้ , understandable; comprehensible
inductive 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก
inductor 【 N 】 แปลว่า: ตัวนำกระแสไฟฟ้า , ผู้นำ
indue 【 VT 】 แปลว่า: มอบให้ , ให้, พระราชทาน , endue
indulge 【 VI 】 แปลว่า: ยอมตามใจ , ยอมตาม, ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ , spoil ตรงข้ามกับmistreat
indulge 【 VT 】 แปลว่า: ยอมตามใจ , ยอมตาม, ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ , spoil ตรงข้ามกับmistreat
indulge in 【 PHRV 】 แปลว่า: ปล่อยใจไปตามความต้องการกับ , ปล่อยตัวปล่อยใจกับ, หมกมุ่นอยู่กับ
indulgence 【 N 】 แปลว่า: การผ่อนผัน , การยินยอมทำตามความประสงค์ , acceptance; gratification; yieldingness
indulgence 【 N 】 แปลว่า: ความเมตตา , ความใจดี , mercy; amnesty ตรงข้ามกับunforgiveness; condemnation
indulgent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งยอมผ่อนผัน , ซึ่งยอมทำตามความประสงค์ , kind; permissive ตรงข้ามกับstrict
induplicate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งพับเข้าด้านใน (ทางพฤกษศาสตร์) , ที่ม้วนเข้า
indurate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีความรู้สึก (ทางวรรณคดี) , ซึ่งไม่มีความสงสาร, ซึ่งไม่เห็นใจ , hardened ตรงข้ามกับsoftened
indurate 【 VI 】 แปลว่า: แข็ง (ทางวรรณคดี) , harden ตรงข้ามกับsoften
indurate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้แข็ง (ทางวรรณคดี) , harden ตรงข้ามกับsoften
induration 【 N 】 แปลว่า: การทำให้แข็งตัว , การแข็งตัว , hardening
induration 【 N 】 แปลว่า: การแข็งตัวของเนื้อเยื่อ (โดยเฉพาะเนื้องอก)
industrial 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอุตสาหกรรม , commercial; market
industrial 【 ADJ 】 แปลว่า: ขยัน , อุตสาหะ
industrial 【 N 】 แปลว่า: บริษัทในภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะการผลิต) , คนทำงานในภาคอุตสาหกรรม
industrial 【 N 】 แปลว่า: การมีหุ้นส่วนร่วมกันของบริษัทอุตสาหกรรมหลายบริษัท
industrial area 【 N 】 แปลว่า: เขตอุตสาหกรรม
industrial arts 【 N 】 แปลว่า: อุตสาหกรรมศิลป์ , การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของคนงานในภาคอุตสาหกรรม
industrial engineering 【 N 】 แปลว่า: วิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Revolution 【 N 】 แปลว่า: การปฏิวัติอุตสาหกรรม , เริ่มในประเทศอังกฤษช่วงตอนกลางของศตวรรษที่ 18 ก่อนแพร่หลายเข้าสู่ทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา
industrial settlement 【 N 】 แปลว่า: นิคมอุตสาหกรรม
industrial standard 【 N 】 แปลว่า: มาตรฐานอุตสาหกรรม
industrial work 【 N 】 แปลว่า: งานอุตสาหกรรม
industrialist 【 N 】 แปลว่า: นักอุตสาหกรรม
industrialize 【 VI 】 แปลว่า: กลายเป็นอุตสาหกรรม
industrialize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นอุตสาหกรรม , mechanize; computerize
industrious 【 ADJ 】 แปลว่า: ขยัน , พากเพียร, อุตสาหะ, พยายาม , assiduous; diligent; hard-working ตรงข้ามกับidle; lazy; slothful
industriously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างขยันขันแข็ง , อย่างพากเพียร, อย่างอุตสาหะ , diligently ตรงข้ามกับidly; lazily; slothfully
industry 【 N 】 แปลว่า: ธุรกิจ , การพาณิชย์, การค้า , business; commerce
industry 【 N 】 แปลว่า: ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี) , ความมานะ, ความพยายาม , diligence; industriousness ตรงข้ามกับidleness; laziness; sloth
industry 【 N 】 แปลว่า: อุตสาหกรรม , ภาคอุตสาหกรรม , manufactures; capital
indwell 【 VI 】 แปลว่า: ดำรงอยู่ (ทางวรรณคดี) , มีอยู่ใน, อาศัยอยู่ใน , abide; inhabit
indwell 【 VT 】 แปลว่า: ดำรงอยู่ใน (ทางวรรณคดี) , มีอยู่ใน, อาศัยอยู่ใน , abide; inhabit
-ine 【 SUF 】 แปลว่า: เพศหญิง
-ine 【 SUF 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการกระทำ วิธีการ สถานที่ ศิลป
inearth 【 VT 】 แปลว่า: ฝัง (คำโบราณ) , ใส่
inebriant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้มึนเมา , ซึ่งทำให้เคลิบเคลิ้ม , alcoholic; hard ตรงข้ามกับnonalcoholic
inebriant 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ทำให้มึนเมา , ของมึนเมา
inebriate 【 ADJ 】 แปลว่า: เมา (คำโบราณ) , มึนเมา , drunken; intemperate
inebriate 【 N 】 แปลว่า: คนเมา (คำโบราณ) , คนขี้เมา , drunkard; habitual drunkard
inebriate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เบิกบานใจ , ทำให้เคลิ้มใจ , exhilarate
inebriate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เมา , ทำให้มึน , intoxicate; make drunk; stimulate
inebriety 【 N 】 แปลว่า: ความมึนเมา (คำโบราณ) , การเมาเหล้า , drunkenness; intemperance; alcoholism; intoxication
inedible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกินไม่ได้ , ซึ่งไม่เหมาะสำหรับกิน , uneatable; indigestible ตรงข้ามกับedible; appetizing
ineducable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถให้การศึกษาได้ , ซึ่งไม่สามารถให้ความรู้ได้
ineffable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถพรรณนาได้ , ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ , inexpressible; indescribable; unutterable
ineffaceable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถลบออกได้ , indelible; ineradicable
ineffective 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใช้การไม่ได้ , ซึ่งไม่สามารถทำได้, ซึ่งไม่ได้ผล, หมดอายุ , ineffectual; incompetent; impractical ตรงข้ามกับproductive; efficient; capable
ineffectual 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ได้ผล , ซึ่งไม่มีประสิทธิผล, ซึ่งไม่มีประโยชน์ , ineffective; unavailing; useless
inefficacious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีประโยชน์ , ซึ่งไม่ได้ผล , powerless; ineffectual; ineffective
inefficacy 【 N 】 แปลว่า: การไร้ประโยชน์ , ความไม่มีประโยชน์ , worthlessness; ineffectualness; ineffectiveness ตรงข้ามกับusefulness; effectiveness
inefficiency 【 N 】 แปลว่า: การไร้ประสิทธิภาพ , ความไร้สมรรถภาพ, ความสูญเปล่า , incapability; incompetence; wastefulness
inefficient 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไร้ประสิทธิภาพ , ซึ่งสูญเปล่า , incompetent; incapable; ineffective
inelastic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ยืดหยุ่น , inflexible; stable; rigid ตรงข้ามกับpliable; bending
inelastic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ขึ้นลงตามราคา (ทางการเงิน) , ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง, ซึ่งไม่ผันผวน , rigid; unyielding; stable
inelegance 【 N 】 แปลว่า: ความไม่งดงาม , ความไม่ละเอียดประณีต, ความไม่สง่างาม , awkwardness; inconcinnity; gracelessness
inelegancy 【 N 】 แปลว่า: ความไม่งดงาม , ความไม่ละเอียดประณีต, ความหยาบ, สิ่งที่ไม่งดงาม , ugliness; gracelessness
inelegant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่งดงาม , หยาบๆ, ซี่งไม่ละเอียดอ่อน, ซึ่งไม่ประณีต , coarse; crude; unrefined ตรงข้ามกับdignified; dilicate
ineligible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งขาดคุณสมบัติ , ซึ่งไม่เหมาะสม , inappropriate; unsuitable
inept 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งขาดความสามารถ , ซึ่งไม่เหมาะสม, ซึ่งไม่มีคุณสมบัติ , unfit; inappropriate
inequality 【 N 】 แปลว่า: ความไม่เสมอภาค , ความไม่สมดุล, ความแตกต่างกัน , inequality; injustice ตรงข้ามกับjustice
inequitable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เป็นธรรม , ซึ่งอยุติธรรม , unfair; unjust ตรงข้ามกับfair
inequitably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่เป็นธรรม , อย่างอยุติธรรม , unfairly; unjustly ตรงข้ามกับunprejudicedly; justly
inequity 【 N 】 แปลว่า: ความไม่เสมอภาค , ความอยุติธรรม , injustice; unfairness ตรงข้ามกับjustice; equity; fairness
ineradicable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกำจัดไม่ได้ , ซึ่งทำลายไม่ได้ , indestructible ตรงข้ามกับdestructible
inerrant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไร้ความผิด , ซึ่งไม่มีความผิด , infallible; unerring
inert 【 ADJ 】 แปลว่า: เฉื่อยชา , อืดอาด, ซึ่งไร้ชีวิตชีวา , still; unresponsive; lifeless ตรงข้ามกับenergetic
inert gas 【 N 】 แปลว่า: ก๊าซเฉื่อย
inertia 【 N 】 แปลว่า: ความเฉื่อย , แรงเฉื่อย , inactivity; immobility; apathy ตรงข้ามกับactivity; movement
inertly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเชื่องช้า , อย่างเฉื่อยชา, อย่างอืดอาด , slowly; inactively
inescapable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งหลบไม่พ้น , ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ , inevitable; unavoidable ตรงข้ามกับavoidable; preventable
inessential 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สำคัญ , ไม่จำเป็น, ไม่มีแก่นสาร , extrinsic; unimportant; irrelevant ตรงข้ามกับnecessary; important
inessential 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ไม่สำคัญ , triviality; unimportance; trifle
inestimable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งประมาณค่าไม่ได้ , หาค่ามิได้, ล้ำค่ามาก , valuable; beyond price; incalculable ตรงข้ามกับordinary; average
inevitability 【 N 】 แปลว่า: ความหลีกเลี่ยงไม่ได้ , ้การไม่มีทางเลือก , certainty; inescapability; irrevocability
inevitable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ , unavoidable; inescapable; certain ตรงข้ามกับoptional; unrequired
inevitably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ , อย่างหลบไม่พ้น, อย่างหนีไม่รอด , certainly; surely; unavoidably
inexact 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งคลาดเคลื่อน , ซึ่งผิดพลาด, ซึ่งไม่ตรง , inaccurate; imprecise
inexact 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ละเอียด , ไม่แน่นอน, โดยประมาณ , approximate; unclear; indefinite ตรงข้ามกับprecise; definite
inexcusable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งยกโทษให้ไม่ได้ , ซึ่งอภัยให้ไม่ได้ , unforgivable; unpardonable
inexhaustible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่รู้จักหมด , ซึ่งไม่รู้จักสิ้นสุด, ซึ่งใช้ไม่หมด , never-ending; everlasting; illimitable
inexistent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ได้ดำรงอยู่ , nonexistent; absent
inexorable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่อาจหยุดยั้ง (คำทางการ) , ซึ่งไม่ยอมแพ้ , relentless; obstinate; inescapable ตรงข้ามกับpersuable
inexpedient 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เหมาะสม , ซึ่งไม่สะดวก , ill-judged; imprudent; injudicious ตรงข้ามกับappropriate
inexpensive 【 ADJ 】 แปลว่า: (ราคา) ย่อมเยา , (ราคา) ถูก , cheap; reasonable; uncostly ตรงข้ามกับexpensive
inexpensiveness 【 N 】 แปลว่า: การมีราคาย่อมเยา , การมีราคาถูก, ความไม่แพง , cheapness; affordability
inexperience 【 N 】 แปลว่า: ความอ่อนหัด , ความไม่มีประสบการณ์ , unfamiliarity; ignorance ตรงข้ามกับexperience
inexperienced 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไร้ประสบการณ์ , ซึ่งไม่มีทักษะ, ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ , ignorant; unskilled; inexpert
inexpert 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ชำนาญ , ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ , unskilled; amateurish; unqualified ตรงข้ามกับprofessional
inexpiable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถลบล้างได้
inexplicable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอธิบายไม่ได้ , incomprehensible; mysterious
inexplicit 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ชัดเจน , คลุมเครือ , ambiguous; uncertain
inexpressible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถบรรยายได้ , indescribable; unspeakable; incommunicable
inexpressibly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่อาจบรรยายได้ , อย่างตื้นตันใจ , indescribably; unutterably
inextinguishable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ดับไม่ได้ , ที่หยุดยั้งไม่ได้, ที่ขจัดไม่ได้ , indestructible; imperishable; enduring
inextricable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่แก้ไม่ได้ , ที่หนีไม่รอด, ที่แยกกันไม่ออก , immovable; inseparable
infallible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีข้อผิดพลาด , dependable; reliable; perfect ตรงข้ามกับfallible
infamous 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าอับอาย , น่าขายหน้า , shameful; notorious; disreputable; dishonourable
infamy 【 N 】 แปลว่า: การมีชื่อเสียงในทางลบ , นิสัยเลว, ความประพฤติไม่ดี , notoriety; scandal; disrepute
infancy 【 N 】 แปลว่า: วัยทารก , ความเป็นทารก, วัยเริ่มต้น , babyhood; youth; immaturity; beginning
infant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอยู่ในวัยทารก , เกี่ยวกับทารก, ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้น , young; beginning
infant 【 N 】 แปลว่า: ทารก , เด็กอ่อน , baby; toddler; nursling
infanticide 【 N 】 แปลว่า: การฆ่าทารก , ผู้ฆ่าทารก
infantile 【 ADJ 】 แปลว่า: เหมือนทารก , เกี่ยวกับทารก , childish; babyish ตรงข้ามกับmature
infantile paralysis 【 N 】 แปลว่า: โรคโปลิโอ , poliomyelitis; polio
infantry 【 N 】 แปลว่า: ทหารราบ , พลเดินเท้า, ปัตตานึก, ยุหบาตร , foot soldiers; foot regiment; line infantry
infantryman 【 N 】 แปลว่า: ทหารราบ , พลเดินเท้า , infantry soldier; foot soldiers; foot regiment; line infantry
infarct 【 N 】 แปลว่า: บริเวณเนื้อตายเนื่องจากโลหิตอุดตัน
infarction 【 N 】 แปลว่า: การเกิดเนื้อตายเนื่องจากขาดการไหลเวียนของโลหิต , บริเวณเนื้อตาย
infatuate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้หลงใหล , ทำให้ลุ่มหลง , obsess; fascinate; enchant
infatuate with 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ลุ่มหลง , หลงเสน่ห์, หลงรักอย่างบ้าคลั่ง
infatuated 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งลุ่มหลง , ซึ่งหลงใหล , enamored; obsessed; fascinated ตรงข้ามกับrepelled; repulsed
infatuation 【 N 】 แปลว่า: ความหลงใหล , ความมัวเมา , obsession; fondness; passion
infeasible 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ปฏิบัติไม่ได้ , ที่เป็นไปไม่ได้ , impracticable; unusable
infect 【 VI 】 แปลว่า: ติดโรค , ติดเชื้อ
infect 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ติดเชื้อ , ทำให้ติดโรค, ทำให้เปื้อน, ทำให้มัวหมอง, มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ , contaminate; pollute; affect
infect with 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ติดเชื้อโรค , ทำให้ติดโรค
infected 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งติดโรค , ซึ่งติดเชื้อ, ซึ่งเป็นโรค
infection 【 N 】 แปลว่า: การติดเชื้อ , การติดโรค , contamination; contagion
infectious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งติดเชื้อ , ติดต่อกันได้ , contagious; spreading ตรงข้ามกับuninfectious
infective 【 ADJ 】 แปลว่า: ทำให้ติดเชื้อได้ , germ-carrying; pestiferous; contagious
infecund 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ออกผล , ซึ่งเป็นหมัน , unproductive; unfruitful; impotent ตรงข้ามกับfertile; productive; potent
infelicitous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เหมาะสม , ซึ่งไม่สมควร , inexpedient; unsuitable; ineligible ตรงข้ามกับfitting; conductive
infelicity 【 N 】 แปลว่า: ความไม่เป็นสุข , ความไม่เหมาะสม, ความไม่สมควร, การกระทำไม่เหมาะสม , inappropriateness; bungling; sorrow
infer 【 VT 】 แปลว่า: อนุมาน , สรุป , assume; deduce; imply
infer from 【 PHRV 】 แปลว่า: ลงความเห็นจาก , สรุปจาก, อนุมานจาก , deduce from; generalize from
inference 【 N 】 แปลว่า: การอนุมาน , ข้อวินิจฉัย, ข้อสรุป , implication; sequence; reasoning ตรงข้ามกับfact
inferential 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการอนุมาน , เกี่ยวกับการสรุป, เกี่ยวกับความสามารถในการอนุมาน , consequential; rational; deductive
inferior 【 ADJ 】 แปลว่า: ด้อยกว่า , หย่อนกว่า, ต่ำกว่ามาตรฐาน, รองลงมา , subordinate; insufficient; lower; minor ตรงข้ามกับsuperior
inferior 【 N 】 แปลว่า: ผู้น้อย , ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่า, ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา , assistant; subordinate; subsidiary; junior ตรงข้ามกับsuperior
inferiority 【 N 】 แปลว่า: ความด้อย , ปมด้อย , minority; unimportance; imperfection
inferiority complex 【 N 】 แปลว่า: ปมด้อย , Oedipus complex; jealousy
infernal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับนรก (ทางวรรณคดี) , ของนรก, เลวร้าย , hellish; devilish; diabolic; satanic ตรงข้ามกับheavenly; devine
inferno 【 N 】 แปลว่า: นรก , ไฟนรก, บริเวณที่คล้ายนรก , pandemonium; hell; perdition
infertile 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่อุดมสมบูรณ์ , unproductive; impotent; sterile
infest 【 VT 】 แปลว่า: รังควาญ , ยุ่มย่าม, เข้าไปอยู่เต็ม , invade; obstruct; burst in
infest with 【 PHRV 】 แปลว่า: รบกวน , รังควาน
infidel 【 ADJ 】 แปลว่า: นอกรีต , ไม่ซื่อสัตย์ , pagan; irreligious; heathen; unbelieving
infidelity 【 N 】 แปลว่า: การนอกใจ , ความไม่เลื่อมใสศาสนา, การนอกรีต , misbelief; irreligion; disloyalty ตรงข้ามกับfidelity
infield 【 N 】 แปลว่า: สนามที่รวมพื้นที่ของฐานทั้ง 4 (ทางเบสบอล) , สนามกีฬารูปวงรี, ทุ่งนา, ทุ่งปศุสัตว์
infighting 【 N 】 แปลว่า: การต่อสู้แบบประชิดตัว , การต่อสู้แบบประจัญบาน, การคลุกวงใน, การต่อสู้ระหว่างคู่ปฏิปักษ์ , disagreement; dissension
infiltrate 【 VI 】 แปลว่า: ซึม , percolate; soak into; filter through
infiltrate 【 VT 】 แปลว่า: แทรกซึม , penetrate; permeate
infiltrate into 【 PHRV 】 แปลว่า: แทรกซึมเข้าไป , ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป, ซึมเข้าไป
infiltrate through 【 PHRV 】 แปลว่า: แทรกซึมผ่าน , แทรกผ่าน, ทุะลุผ่าน, ซึมผ่าน
infiltration 【 N 】 แปลว่า: การซึมทะลุ , การแทรกซึม, สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป, การแฝงตัวเข้าไปปะปนกับข้าศึก, ภาวะที่ถูกแทรกซึม , interpenetration; insertion; intermediacy
infinite 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สิ้นสุด , นับไม่ได้ , measureless; perpetual; indefinite ตรงข้ามกับfinite; few; scant
infinite 【 N 】 แปลว่า: ความไม่สิ้นสุด , infinitude; infinity
infinitesimal 【 ADJ 】 แปลว่า: เล็กน้อยมาก , เล็กน้อยจนวัดไม่ได้ , spacious; tiny; microscopic ตรงข้ามกับhuge; vast
infinitesimal 【 N 】 แปลว่า: ปริมาณน้อยมาก , จำนวนน้อยมาก
infinitive 【 N 】 แปลว่า: รูปกริยาที่มี to นำหน้าและทำหน้าที่เป็นนาม
infinitive clause 【 N 】 แปลว่า: อนุประโยคที่ประกอบด้วย infinitive
infinitude 【 N 】 แปลว่า: ปริมาณที่ไม่มีที่สิ้นสุด , ภาวะที่ไม่มีที่สิ้นสุด , infiniteness; infinity
infinity 【 N 】 แปลว่า: ความไม่มีที่สิ้นสุด , infinitude; boundlessness; illimitability ตรงข้ามกับlimitedness
infirm 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่แข็งแรง , ซึ่งไม่มั่นคง , unhealthy; weak ตรงข้ามกับhealthy
infirmary 【 N 】 แปลว่า: โรงพยาบาล , hospital; medical center
infirmity 【 N 】 แปลว่า: ความเจ็บป่วย , ความไม่มั่นคง, ความบกพร่อง , illness; unhealthiness ตรงข้ามกับhealthfulness; vigor
infix 【 VT 】 แปลว่า: มัด , ผูก, ฝัง, กรอก, พิมพ์ใส่
inflame 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ลุกเป็นไฟ , ทำให้โกรธ
inflamed 【 ADJ 】 แปลว่า: อักเสบ , บวม, ช้ำ , sore; irritated; infected
inflamed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งลุกเป็นไฟ , สว่างโร่, รุ่มร้อน, โกรธเป็นไฟ , aroused; hot; red
inflammable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไวไฟ , ติดไฟง่าย , burnable; flammable; combustible ตรงข้ามกับnonflammable
inflammation 【 N 】 แปลว่า: การอักเสบ , การติดเชื้อ , painfulness; soreness; rash
inflammatory 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการอักเสบ , ซึ่งกระตุ้นอารมณ์อย่างแรง, ที่ทำให้เดือดดาล, ที่ยั่วโทสะ , provocative; explosive
inflatable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้พองได้ , expandable; expansive ตรงข้ามกับcontractile
inflatable 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่พองได้
inflate 【 VI 】 แปลว่า: พองตัว , เพิ่มขึ้น, พอง, พองลม, ป่อง, ขยาย , increase; blow up; bloat
inflate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้พอง , สูบลม, ทำให้ขยายตัว, ทำให้เพิ่มขึ้น , expand; blow up; enlarge
inflate with 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้พองด้วย , ทำให้ขยายด้วย
inflated 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเฟ้อ , ตุ่ย, ยุ้ย, พอง , exaggerated; overblown
inflation 【 N 】 แปลว่า: เงินเฟ้อ , inflationary trend; inflationary cycle ตรงข้ามกับdeflation; disinflation
inflation 【 N 】 แปลว่า: การขยายตัว , การเป่าลม, การสูบลม , expansion; enlargement; increase
inflect 【 VI 】 แปลว่า: ผันไปตามบุรุษและพจน์ (ทางไวยากรณ์)
inflect 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้งอ , ทำให้โค้ง, ทำให้เฉ , bend; turn; curve
inflection 【 N 】 แปลว่า: การเปลี่ยนเสียงสูงต่ำ , intonation; pitch; tone; modulation
inflection 【 N 】 แปลว่า: การผันคำ (ทางไวยากรณ์) , วิภัตติ
inflection of verbs 【 N 】 แปลว่า: การผันคำกริยา (ทางไวยากรณ์) , วิภัตติ
inflexed 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่โค้งเข้า , ซึ่งโค้งงอ, ที่งอลง
inflexible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ยืดหยุ่น , ซึ่งไม่ผ่อนปรน , inelastic; hard; rigid ตรงข้ามกับflexible
inflict 【 VT 】 แปลว่า: สร้างความเจ็บปวด , ทำให้เสียหาย, ทำโทษ , impose; punish ตรงข้ามกับalleviate
inflict a penalty 【 VT 】 แปลว่า: ลงโทษ , ทำโทษ , impose punishment; administer correction
inflict on 【 PHRV 】 แปลว่า: บังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ต้องการ
infliction 【 N 】 แปลว่า: การลงโทษ , การสร้างความเดือดร้อน, การสร้างความเสียหาย , punishment; imposition
in-flight 【 ADJ 】 แปลว่า: ระหว่างการบิน , ซึ่งมอบให้ระหว่างเที่ยวบิน, ซึ่งเกิดขึ้นขณะบิน
inflorescence 【 N 】 แปลว่า: ช่อดอกไม้ , spike; corymb; flower
inflow 【 N 】 แปลว่า: กระแสที่ไหลเข้ามา , การไหลเข้า, การดูดเข้า, กระแสน้ำหรือกระแสเงินที่เข้ามา , influx; arrival ตรงข้ามกับoutflow
influence 【 N 】 แปลว่า: การจูงใจ , การโน้มน้าว, การชักจูง , attraction; sway; spell; magnetism
influence 【 N 】 แปลว่า: เจ้าถิ่น , ผู้ทรงอิทธิพล
influence 【 N 】 แปลว่า: อำนาจ , อิทธิพล, การบังคับควบคุม , authority; power; domination
influence 【 VT 】 แปลว่า: มีอิทธิพลต่อ , ชักจูง อำนาจบังคับ , manipulate; sway; affect
influence 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้หลงเสน่ห์ , ยั่วยวน , provoke; induce; arouse
influence 【 VT 】 แปลว่า: กำหนด , วางกฎเกณฑ์, วางแนวทาง , direct; control; guide
influent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไหลเข้ามา
influent 【 N 】 แปลว่า: สาขาย่อยของแม่น้ำหรือทะเลสาป , แควย่อย, เป็นสายย่อย
influential 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีอิทธิพลต่อ , ซึ่งมีอำนาจชี้ขาด , authoritative; powerful; significant ตรงข้ามกับunpersuasive; unconvincing
influential 【 N 】 แปลว่า: ผู้มีอิทธิพล
influential person 【 N 】 แปลว่า: ผู้มีอิทธิพล , ผู้มีอำนาจ
influenza 【 N 】 แปลว่า: โรคไข้หวัดใหญ่ , severe cold; flu
influx 【 N 】 แปลว่า: การไหลทะลักเข้ามา , การไหลบ่ามา , inrush; incursion; entrance
inform 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีรูปร่าง (คำโบราณ) , formless; vague
inform 【 VT 】 แปลว่า: แจ้งให้ทราบ , บอกให้ทราบ, รายงาน , communicate; instruct; notify; advise
inform about 【 PHRV 】 แปลว่า: บอกให้ทราบเกี่ยวกับ , บอกให้รู้ถึง , inform of
inform against 【 PHRV 】 แปลว่า: แจ้ง (ตำรวจหรือผู้มีอำนาจ) ให้ทราบ , รายงานให้รู้ , grass on; peach on; rat on; shit on; tell of; tell on
inform of 【 PHRV 】 แปลว่า: บอกให้ทราบในเรื่อง , inform about
inform on 【 PHRV 】 แปลว่า: แจ้ง (ตำรวจหรือผู้มีอำนาจ) ให้ทราบ , รายงานให้รู้ , inform against
informal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นกันเอง , casual; ordinary; relaxed ตรงข้ามกับformal; exclusive
informal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เป็นทางการ , unofficial; unceremonious; unconventional ตรงข้ามกับ restrained; ceremonial; ritualistic.
informality 【 N 】 แปลว่า: การไม่มีพิธีรีตอง , ความเป็นกันเอง , casualness; relaxation; friendliness
informant 【 N 】 แปลว่า: ผู้บอก , ผู้แจ้ง , source; witness; informer
information 【 N 】 แปลว่า: ข่าวสาร , ข้อมูล, ความรู้ , data; facts; knowledge; intelligence;news
information system 【 N 】 แปลว่า: ระบบสารสนเทศ
informative 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งให้ความรู้ , ซึ่งแจ้งให้ทราบ, ซึ่งให้ข้อมูล , instructive; educative; advisory ตรงข้ามกับuneducational
informed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งรอบรู้ , ซึ่งเชี่ยวชาญ , knowledgeable; enlightened; expert
informed source 【 N 】 แปลว่า: แหล่งข่าว
informer 【 N 】 แปลว่า: คนแจ้งข่าว , accuser; betrayer; whistle-blower
infra- 【 PRF 】 แปลว่า: ใต้
infract 【 VT 】 แปลว่า: กระทำผิดกฎหมาย , ละเมิด, ฝ่าฝืน
infraction 【 N 】 แปลว่า: การกระทำผิดกฎหมาย , การกระทำผิดสัญญา , infringement; violation; transgression
infrared 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอินฟราเรด
infrared 【 N 】 แปลว่า: แสงอินฟราเรด , อินฟราเรด
infrasonic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับคลื่นเสียงความถี่ต่ำเกินกว่ามนุษย์ได้ยิน (20 เฮิรตซ์)
infrastructure 【 N 】 แปลว่า: โครงสร้างพื้นฐาน , ระบบพื้นฐาน , foundation; basic structure; base
infrequence 【 N 】 แปลว่า: การเกิดไม่ถี่ , ความไม่ถี่
infrequency 【 N 】 แปลว่า: การเกิดไม่ถี่ , ความไม่ถี่ , irregularity ; scarcity; uncommonness
infringe 【 VT 】 แปลว่า: ฝ่าฝืน , ละเมิด , disobey; transgress; violate; trespass
infringe on 【 PHRV 】 แปลว่า: ฝ่าฝืน , ล่วงละเมิด, ละเมิด , encroach on; impinge on; trench on
infringe upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ฝ่าฝืน , ล่วงละเมิด, ละเมิด , encroach on; impinge on; trench on
infringement 【 N 】 แปลว่า: การฝ่าฝืน , การละเมิด , disobedience; encroachment; violation
infuriate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้โกรธ , ทำให้ขุ่นเคือง , madden; provoke; enrage
infuriated 【 ADJ 】 แปลว่า: กราดเกรี้ยว , โมโห , angry; furious; enraged
infuse 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้มีความรู้สึกบางอย่าง , มีผลต่อ, บันดาลให้เกิด , inspire; introduce
infuse 【 VT 】 แปลว่า: แช่ , ใส่, เทใส่ , instill
infuse into 【 PHRV 】 แปลว่า: ซึมซาบ , แผ่ซ่าน, กระจาย , inspire in
infuse with 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ซึมซาบด้วย , ทำให้แผ่ซ่านด้วย , inspire with
infusion 【 N 】 แปลว่า: การให้สารละลายหรือสารอาหารทางเส้นเลือด , สารละลายหรือสารอาหารที่ให้ทางเส้นเลือด , immersion
infusion 【 N 】 แปลว่า: การเพิ่มเติมส่วนที่จำเป็น
ingather 【 VI 】 แปลว่า: รวมตัวกัน (วรรณคดี) , ชุมนุมกัน , converge; assemble
ingather 【 VT 】 แปลว่า: เก็บรวบรวม , รวบรวม, เก็บเกี่ยว , assemble; harvest
ingeminate 【 VT 】 แปลว่า: ทำซ้ำ , พูดย้ำ, พูดทบทวน , repeat; reiterate
ingenerate 【 ADJ 】 แปลว่า: แต่กำเนิด (คำโบราณ) , โดยกำเนิด
ingenerate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เกิด (คำโบราณ) , กำเนิด, ก่อให้เกิด , innate; inborn
ingenious 【 ADJ 】 แปลว่า: ชาญฉลาด , มีความคิดสร้างสรรค์, เจ้าความคิด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด , clever; intelligent; bright ตรงข้ามกับunimaginative; uncreative
ingeniously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างชาญฉลาด , cleverly; excellently; originally
ingenuity 【 N 】 แปลว่า: ความเฉลียวฉลาด , inventiveness; cleverness; resourcefulness ตรงข้ามกับstupidity
ingenuous 【 ADJ 】 แปลว่า: บริสุทธิ์ใจ , ซึ่งไร้เดียงสา , frank; innocent; straightforward ตรงข้ามกับsuspicious
ingenuously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างบริสุทธิ์ใจ , frankly; sincerely; sweetly; naively
ingenuousness 【 N 】 แปลว่า: ความบริสุทธิ์ใจ , frankness; sincerity; innocence
ingest 【 VT 】 แปลว่า: นำเข้าสู่ร่างกายทางปาก , รับประทาน, กิน , take in; absorb; dine; eat ตรงข้ามกับfast
ingle 【 N 】 แปลว่า: เตาไฟ (โบราณ) , เปลวไฟ, ไฟในเตา , fireplace
inglenook 【 N 】 แปลว่า: มุมข้างเตาฝาผนัง , ม้านั่งข้างเตา , fireplace
inglorious 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าอับอาย , เสื่อมเสียชื่อเสียง, ไร้เกียรติ , shameful; disgraceful ตรงข้ามกับgraceful
ingoing 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกำลังเข้ามา , inward; inbound; incoming
ingot 【 N 】 แปลว่า: แท่งโลหะ , พิมพ์โลหะ , metal; bar; block
ingot 【 VT 】 แปลว่า: ทำเป็นแท่งโลหะ , ทำเป็นแท่ง
ingraft 【 VT 】 แปลว่า: ปลูกถ่ายอวัยวะ , ติดตาพืช , engraft; transplant; implant
ingraft in 【 PHRV 】 แปลว่า: สอนสั่ง , สั่งสอน, สอดแทรก, สอดใส่ , engraft in
ingraft into 【 PHRV 】 แปลว่า: ทาบกิ่ง (ต้นไม้) กับ , engraft into
ingraft onto 【 PHRV 】 แปลว่า: ทาบกิ่ง (ต้นไม้) กับ , engraft into
ingraft upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ทาบกิ่ง (ต้นไม้) กับ , engraft into
ingrain 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งติดแน่น , ซึ่งย้อมติดสี , ineradicable; rooted; deeply infused
ingrain 【 N 】 แปลว่า: เส้นใยที่ถูกย้อมติดสีก่อนนำไปทอ
ingrain 【 VT 】 แปลว่า: ฝังแน่น , ติดแน่น , engrave; inscribe; embed
ingrained 【 ADJ 】 แปลว่า: ติดแน่น , ซึ่งฝังแน่น, ซึ่งฝังในเส้นใย , inherent; fixed; indelible
ingrate 【 ADJ 】 แปลว่า: อกตัญญู , เนรคุณ, ซึ่งไม่รู้คุณ , ungrateful
ingrate 【 N 】 แปลว่า: คนอกตัญญู , คนเนรคุณ , ungrateful person; self-seeker
ingratiate with 【 PHRV 】 แปลว่า: ประจบประแจง , ทำให้ตนเองเป็นที่ชื่นชอบของ, ทำให้โปรดปราน
ingratitude 【 N 】 แปลว่า: ความอกตัญญู , ความไม่รู้คุณ , thanklessness; disloyalty; ungratefulness ตรงข้ามกับgratitude; appreciation
ingredient 【 N 】 แปลว่า: ส่วนผสม , ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง , element; constituent; component
ingress 【 N 】 แปลว่า: ทางเข้า , สิทธิในการเข้า , entrance; admission
ingression 【 N 】 แปลว่า: ทางเข้า , สิทธิในการเข้า , entrance; entry; access
ingroup 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มที่มีแนวคิดหรืออื่นๆ เหมือนกันและคัดคนไม่เหมือนออก) , coterie; clique; club
ingrowing 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งงอกเข้าข้างใน
ingrown 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งฝังอยู่ภายใน , ซึ่งเกิดขึ้นภายใน
ingrowth 【 N 】 แปลว่า: การงอกเข้าด้านใน , สิ่งที่เกิดจากการงอกเข้าด้านใน
inguinal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับขาหนีบ
inhabit 【 VT 】 แปลว่า: อยู่อาศัย , เข้าพำนัก, พักอาศัย , occupy; live; reside
inhabitancy 【 N 】 แปลว่า: ที่อยู่อาศัย , home; dwelling
inhabitant 【 N 】 แปลว่า: ผู้อาศัย , คนพื้นเมือง, คนท้องถิ่น , occupant; resident; dweller
inhalation 【 N 】 แปลว่า: การหายใจเข้า , การสูด, การดม , breathing; respiration; gasp
inhale 【 VI 】 แปลว่า: หายใจเข้า , สูด, ดม , breath in ตรงข้ามกับexhale
inhale 【 VT 】 แปลว่า: หายใจเข้า , สูด, ดม , breathe in; draw in; gasp ตรงข้ามกับexhale
inhaler 【 N 】 แปลว่า: ผู้สูด , คนสูบ, คนสูบบุหรี่
inhaler 【 N 】 แปลว่า: เครื่องช่วยหายใจ , อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ , respirator
inharmonic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน , discordant
inharmonious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ลงรอยกัน , ซึ่งไม่ประสานกัน , discordant; tuneless; dissonant ตรงข้ามกับagreeable
inharmoniously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่ลงรอยกัน , อย่างไม่ประสานกัน , inconsistently; incompatibly; dissonantly;
inharmoniousness 【 N 】 แปลว่า: ความไม่ลงรอยกัน , disagreement; discordance; dishamony
inhere 【 VI 】 แปลว่า: คงอยู่ใน , มีแต่กำเนิด , consist in; reside in; belong
inhere in 【 PHRV 】 แปลว่า: เกิดอยู่ใน , มีอยู่ใน, ประกอบอยู่ใน , consist in; consist of; subsist in
inherent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย , intrinsic; inseparable; included
inherit 【 VI 】 แปลว่า: รับมรดก , fall heir to; come into; succeed to;
inherit 【 VT 】 แปลว่า: สืบต่อ , สืบทอด, รับช่วง, ตกทอด , succeed to; acquire; obtain; accede ตรงข้ามกับbe disowned; miss
inherit from 【 PHRV 】 แปลว่า: สืบทอดจาก , ได้รับมรดกจาก, รับช่วงจาก, เป็นมรดกจาก
inheritable 【 ADJ 】 แปลว่า: สามารถสืบมรดกต่อไปได้ (กฎหมาย) , สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม , hereditary; heritable
inheritance 【 N 】 แปลว่า: การรับมรดก , มรดก, สมบัติ , legacy; heritage; bequest; patrimony
inheritance tax 【 N 】 แปลว่า: ภาษีมรดก
inheritor 【 N 】 แปลว่า: ผู้รับมรดก (กฎหมาย) , ผู้สืบทอด, ผู้รับช่วง , recipient; heir; receiver
inhibit 【 VT 】 แปลว่า: ยับยั้ง , ขัดขวาง, กั้นขวาง , restrain; hinder; obstruct ตรงข้ามกับreveal
inhibit from 【 PHRV 】 แปลว่า: ยับยั้ง…จาก , ขัดขวาง…จาก, ห้าม…จาก
inhibition 【 N 】 แปลว่า: การขัดขวาง , การสกัดกั้น, การหักห้ามใจ , restraint; hindrance; repression
inhibitor 【 N 】 แปลว่า: ตัวยับยั้ง , สารยับยั้ง, เครื่องยับยั้ง , prevention; prohibition
inhospitable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ต้อนรับ , ซึ่งไม่เป็นมิตร , unkind; unfriendly; hostile; unsociable
inhospitable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เหมาะสำหรับอยู่อาศัย , ซึ่งไม่เอื้ออำนวย , harsh; uninhabitable; desolate
inhospitality 【 N 】 แปลว่า: การไม่เป็นมิตร , การไม่ต้อนรับ, ความไม่เอื้ออำนวย , unfriendliness; ungraciousness; unsociability; rudeness
in-house 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกิดภายในองค์กร , internal; interior; domestic ตรงข้ามกับexternal; outer
in-house 【 ADV 】 แปลว่า: ภายในองค์กร , within an organization
inhuman 【 ADJ 】 แปลว่า: โหดร้าย , ป่าเถื่อน, ไร้มนุษยธรรม , barbaric; cold-blooded; cruel ตรงข้ามกับkindly
inhumane 【 ADJ 】 แปลว่า: ขาดมนุษยธรรม , ขาดความเมตตาปรานี , heartless; brutal; unmerciful; unkind ตรงข้ามกับhumane
inhumanity 【 N 】 แปลว่า: ความป่าเถื่อน , การไร้มนุษยธรรม, ความโหดร้าย , barbarism; brutality; cruelty ตรงข้ามกับhumaneness
inhume 【 VT 】 แปลว่า: ฝังศพ (วรรณคดี,ทางการ) , ฝังดิน , bury; entomb ตรงข้ามกับexhume
inimical 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เป็นมิตร , antagonistic; hostile; unfriendly ตรงข้ามกับagreeable
inimitable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่อาจเลียนแบบได้ , consummate; incomparible; matchless
iniquitous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ยุติธรรม , อยุติธรรม , unfair; wicked; immoral ตรงข้ามกับpure; moral
iniquity 【 N 】 แปลว่า: ความอยุติธรรม , ความชั่วช้า , wickedness; injustice; wrong; immorality ตรงข้ามกับkindness
initiaion 【 N 】 แปลว่า: การเริ่มเข้าเป็นสมาชิก , การริเริ่ม, การปฐมนิเทศ , inauguration; induction
initial 【 ADJ 】 แปลว่า: ชั้นต้น , เบื้องต้น, เริ่มแรก , beginning; introductory; primary
initial 【 N 】 แปลว่า: อักษรแรกของชื่อ
initial 【 VT 】 แปลว่า: ลงชื่อแรก , เซ็นชื่อแรก , อักษรแรกของชื่อ underwrite; sign; endorse; inscribe
initially 【 ADV 】 แปลว่า: ในขั้นต้น , originally; primarily; firstly
initiate 【 N 】 แปลว่า: ผู้เริ่มต้น , ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิก , novice; beginner; learner ตรงข้ามกับexpert
initiate 【 VT 】 แปลว่า: ริเริ่ม , เริ่ม, นำ, เสนอ, ชักนำ , commence; begin; introduce ตรงข้ามกับend; terminate; finish
initiate into 【 PHRV 】 แปลว่า: แนะนำให้เข้าร่วม
initiation 【 N 】 แปลว่า: การริเริ่ม , การเริ่มต้น , introduction; entrance; installation
initiative 【 N 】 แปลว่า: การเริ่มต้น , การเริ่มดำเนินการ , lead; frist step; first move
initiative 【 N 】 แปลว่า: ความริเริ่ม , การสร้างสรรค์, ความมุ่งมั่น , resourcefulness; dynamic; inventive
initiator 【 N 】 แปลว่า: ผู้ริเริ่ม , originator; beginner; starter
initiatory 【 ADJ 】 แปลว่า: ริเริ่ม , เริ่มต้น, ซึ่งเป็นขั้นแรก , introductory; fundamental; primary ตรงข้ามกับsecondary
inject 【 VT 】 แปลว่า: ฉีด , พ่น, ใส่เข้าไป , vaccinate; shoot; inoculate
inject into 【 PHRV 】 แปลว่า: ฉีดของเหลวเข้าสู่ , ฉีดเข้าสู่, พ่นเข้าไปใน , inject with
inject with 【 PHRV 】 แปลว่า: ฉีดของเหลวเข้าสู่ , ฉีดเข้าสู่, พ่นเข้าไปใน , inject into
injection 【 N 】 แปลว่า: การฉีดยา , การใส่เข้าไป , vaccination; inoculation; shot
injection 【 N 】 แปลว่า: ยาฉีด , สารละลายที่ฉีดเข้าเส้นเลือด , dose; infusion
injudicious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ฉลาด , ซึ่งไม่สุขุม , imprudent; foolish; careless
injunction 【 N 】 แปลว่า: คำสั่งห้าม , คำตักเตือน, คำสั่งห้ามของศาล , command; order; instruction
injure 【 VT 】 แปลว่า: ทำร้าย , ทำให้บาดเจ็บ, ทารุณ , hurt; damage; harm; wound ตรงข้ามกับheal
injured 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งได้รับบาดเจ็บ , บาดเจ็บ , hurt; wounded; broken
injured 【 N 】 แปลว่า: ผู้ได้รับบาดเจ็บ , คนเจ็บ , sufferer
injurious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นอันตราย , อย่างร้ายกาจ , damaging; detrimental; harmful
injuriously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างอันตราย , harmfully; seriously; badly
injury 【 N 】 แปลว่า: การทำให้เสียหาย (กฎหมาย) , wrong; offense; damage
injury 【 N 】 แปลว่า: อันตราย , ความเสียหาย , harm; damage
injury 【 N 】 แปลว่า: อาการบาดเจ็บ , แผล , wound; pain; cut
injustice 【 N 】 แปลว่า: ความอยุติธรรม , favoritism; prejudice; unfairness ตรงข้ามกับright; fairness; just
ink 【 N 】 แปลว่า: หมึกจากปลาหมึก , สารสีดำ
ink 【 N 】 แปลว่า: น้ำหมึก , หมึก , tusche; paint; watercolor
ink 【 VT 】 แปลว่า: ลงหมึก , เติมหมึก , blacken; paint; shade
ink in 【 PHRV 】 แปลว่า: เติมหมึกให้เต็ม
ink over 【 PHRV 】 แปลว่า: ทับด้วยหมึก
ink slinger 【 SL 】 แปลว่า: นักเขียนอาชีพ
inker 【 N 】 แปลว่า: ลูกกลิ้งหมึกของแท่นพิมพ์ , ที่พิมพ์หมึก, ผู้เขียนด้วยหมึก
inkhorn 【 N 】 แปลว่า: ขวดหมึก , ภาชนะใส่หมึก
ink-jet (printer) 【 N 】 แปลว่า: ระบบการพิมพ์แบบพ่นหยดหมึกขนาดเล็ก
inkling 【 N 】 แปลว่า: ความเฉลียวใจ , การระแคะระคายใจ, ความสะดุดใจ , intimation; indication; suspicion; hint
inkstand 【 N 】 แปลว่า: แท่นหมึก , ที่ใส่เครื่องเขียน , inkwell
inkwell 【 N 】 แปลว่า: ที่ใส่หมึก , ขวดหมึก , inkstand
inky 【 ADJ 】 แปลว่า: ดำเหมือนหมึก , เปื้อนหมึก, ประกอบด้วยหมึก , black; pitch-black; dark
inlaid 【 ADJ 】 แปลว่า: เลี่ยม , ฝัง, ฝังเลี่ยม , mosaic; enameled
inland 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอยู่ภายในประเทศ , ห่างจากชายฝั่ง , interior; domestic; onshore ตรงข้ามกับcoastal; border; frontier; seaward
inland 【 ADV 】 แปลว่า: เข้าในประเทศ , ภายในดินแดน
inland 【 N 】 แปลว่า: บริเวณภายในประเทศ , พื้นที่ภายในของประเทศ , midland; interiority
inland fishery 【 N 】 แปลว่า: การประมงน้ำจืด
inland sea 【 N 】 แปลว่า: ทะเลภายใน , ทะเลสาบ , lake
in-law 【 N 】 แปลว่า: ญาติที่เกิดจากแต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ)
inlay 【 N 】 แปลว่า: การฝัง , การเลี่ยม , decoration
inlay 【 N 】 แปลว่า: สารอุดฟัน (ทางการแพทย์)
inlay 【 VT 】 แปลว่า: ฝัง , parquet; inset; embed ตรงข้ามกับextract
inlet 【 N 】 แปลว่า: ช่อง (ทางเทคนิค) , ท่อ, วาล์ว , mouth; passage; valve; intake
inlet 【 N 】 แปลว่า: ปากน้ำ , ปากทางเข้า, ทางน้ำแคบๆ ระหว่างสองเกาะ , bay; gulf; fiord; estuary; cove
inlet 【 VT 】 แปลว่า: ใส่เข้าไป , สอด, ใส่ , insert; inlay
inlier 【 N 】 แปลว่า: พื้นที่หรือการเรียงชั้นหินดั้งเดิมที่ปกคลุมด้วยชั้นหินใหม่
inly 【 ADV 】 แปลว่า: ไปข้างใน (วรรณคดี) , อย่างสนิทสนม, ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้ง , inwardly; intimately; inside
inmate 【 N 】 แปลว่า: ผู้ถูกกักกัน , ผู้ถูกกักบริเวณในเรือนจำหรือโรงพยาบาล , prisoner; inhabitant
inmesh 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ติดกับดัก , ทำให้พัวพัน , entrap; trap
inmost 【 ADJ 】 แปลว่า: สุดซึ้ง , ลึกที่สุด , deepest; intimate; secret; innermost
inn 【 N 】 แปลว่า: โรงแรมเล็กๆ , ห้องพักนักเรียน (ในอังกฤษ), ร้านเหล้าเล็กๆ , hotel; hostel; lodging
inn 【 VI 】 แปลว่า: พักที่โรงแรม , lodge
inn 【 VT 】 แปลว่า: พักที่โรงแรม , lodge
innards 【 N 】 แปลว่า: เครื่องใน (คำไม่เป็นทางการ) , อวัยวะภายใน , insides; entrails; guts; intestines; bowels
innards 【 N 】 แปลว่า: กลไกภายในเครื่องยนต์ , อุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์
innate 【 ADJ 】 แปลว่า: โดยกำเนิด , inborn; natural; inherent ตรงข้ามกับlearned
innately 【 ADV 】 แปลว่า: โดยกำเนิด , แต่กำเนิด , naturally; inherently
inner 【 ADJ 】 แปลว่า: ข้างใน , ภายใน, ชั้นใน, ด้านใน , inside; middle; interior; secret ตรงข้ามกับouter
inner circle 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มคนวงใน , clique; faction
inner city 【 N 】 แปลว่า: บริเวณเก่าแก่ แออัด เสื่อมโทรมและมีคนจนมาก , slum; ghetto ตรงข้ามกับsuburban
inner ear 【 N 】 แปลว่า: หูชั้นใน
inner man 【 N 】 แปลว่า: จิตใจ , วิญญาณ, กระเพาะ , spirit; soul; heart
inner tube 【 N 】 แปลว่า: ยางในของรถยนต์หรือรถจักรยาน
innermost 【 ADJ 】 แปลว่า: ส่วนตัว , ซึ่งเป็นความลับ , inmost; personal ตรงข้ามกับoutermost
innermost 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอยู่ส่วนในสุด , ซึ่งอยู่ลึกที่สุด , deepest; inner; inside
innervate 【 VT 】 แปลว่า: มีเส้นประสาทไปถึง , ปกคลุมด้วยเส้นประสาท, กระตุ้นเส้นประสาทให้ทำงาน , stimulate; prompt; urge ตรงข้ามกับmoderate
innervation 【 N 】 แปลว่า: การมีเส้นประสาทไปถึง , การปกคลุมด้วยเส้นประสาท
innerve 【 VT 】 แปลว่า: ส่งพลังประสาทไปถึง , หล่อเลี้ยงด้วยกระแสประสาท
inning 【 N 】 แปลว่า: ช่วงทำแต้มในการแข่งขันกีฬาเบสบอล , at bat; turn
innkeeper 【 N 】 แปลว่า: ผู้ควบคุมดูแลโรงแรม , เจ้าของโรงแรม, ผู้จัดการโรงแรม , host; landlord; hotelier
innocence 【 N 】 แปลว่า: ความบริสุทธิ์ (ทางกฎหมาย) , guiltlessness; purity ตรงข้ามกับguilt
innocence 【 N 】 แปลว่า: ความไร้เดียงสา , ความอ่อนประสบการณ์ , naivety
innocent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีความผิด (กฎหมาย) , บริสุทธิ์ , faultless; guiltless ตรงข้ามกับguilty
innocent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไร้เดียงสา , ใสซื่อ, ซึ่งไม่มีพิษภัย , childish; naive ตรงข้ามกับimpure
innocent 【 N 】 แปลว่า: ผู้บริสุทธิ์ , ผู้ไร้เดียงสา
innocently 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ , อย่างอ่อนต่อโลก , blamelessly; innocuously
innocuous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีอันตราย , ซึ่งไร้พิษภัย , harmless; inoffensive ตรงข้ามกับoffensive
innovate 【 VI 】 แปลว่า: เปลี่ยนแปลงใหม่ , เปลี่ยนโฉมใหม่, ปรับปรุงใหม่, บูรณะ , create; compose; contrive
innovate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เปลี่ยนแปลงใหม่ , ทำให้เปลี่ยนโฉมใหม่, ปรับปรุงใหม่, สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ , create; compose; contrive
innovation 【 N 】 แปลว่า: ่นวัตกรรม , การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ, การปรับปรุงใหม่ , alteration; modernization
innoxious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีอันตราย , ซึ่งไม่มีพิษภัย , harmless; safe; salubrious
innuendo 【 N 】 แปลว่า: การประชด , การเสียดสี, การแดกดัน , insinuation; irony
innumerable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งนับไม่ถ้วน , มากมาย, เหลือคณานับ , countless; many ตรงข้ามกับfew; scant
inoculate 【 VT 】 แปลว่า: ฉีด (วัคซีน) , ปลูกฝี, เพาะหรือใส่ความคิดให้ , immunize; vaccinate
inoculate against 【 PHRV 】 แปลว่า: ปลูกฝีป้องกัน (โรค) , ฉีดวัคซีนป้องกัน (โรค) , immunize against; vaccinate against
inoculate with 【 PHRV 】 แปลว่า: ปลูกฝีด้วย , ฉีดวัคซีน , vaccinate with
inoculation 【 N 】 แปลว่า: การฉีดวัคซีน , การปลูกฝี, การใส่หรือฉีดเชื้อเข้าในร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน, การเพาะหรือใส่ความคิดให้ , vaccination; injection
inoffensive 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่เป็นภัย , ไม่ทำอันตราย, ไม่รุกราน, ไม่ทำร้ายคนอื่น, ไม่น่ารังเกียจ , friendly; harmless; innocuous ตรงข้ามกับoffensive
inoperable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งปฏิบัติการไม่ได้ , impractical; unworkable
inoperable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งผ่าตัดไม่ได้ (ทางการแพทย์) , incurable; terminal
inoperative 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ , ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ, ซึ่งไร้ประโยชน์ , ineffective; unworkable; useless
inopportune 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งผิดกาละเทศะ , ill-timed; inappropriate; untimely ตรงข้ามกับtimely; opportune
inordinate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมากเกินไป , เกินไป, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งไม่ควบคุม , disproportionate; excessive
inorganic 【 ADJ 】 แปลว่า: อนินทรีย์ , ซึ่งไม่มคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต , artificial; chemical ตรงข้ามกับorganic
inorganic chemistry 【 N 】 แปลว่า: เคมีอนินทรีย์
inosculate 【 VI 】 แปลว่า: เชื่อมต่อโดยรูปเปิด , เชื่อมต่อกัน
inosculate 【 VT 】 แปลว่า: เชื่อมต่อโดยรูปเปิด , เชื่อมต่อ , interconnect; join together
inpatient 【 N 】 แปลว่า: คนไข้ใน , ecat>
input 【 N 】 แปลว่า: กำลังกระแสไฟฟ้า , electric current
input 【 N 】 แปลว่า: การนำเข้า , การป้อนเข้า, ทางเข้า
input 【 N 】 แปลว่า: ข้อมูล , ข้อมูลซึ่งป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ , data ตรงข้ามกับoutput
input 【 N 】 แปลว่า: การสนับสนุน , สิ่งของหรือเงินที่เข้ามาช่วยเหลือ , addition; contribution
input 【 VT 】 แปลว่า: ให้ข้อมูล , แจ้งข้อมูล
input 【 VT 】 แปลว่า: ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ , ป้อนข้อมูล , enter; key in
inquest 【 N 】 แปลว่า: การสอบสวนคดี , การพิจารณาคดี, ผู้สอบสวนคดี , inquiry; investigation
inquietude 【 N 】 แปลว่า: ความกระสับกระส่าย , ความกระวนกระวาย , anxiety; restlessness
inquire 【 VI 】 แปลว่า: สืบหาความจริง , ตรวจสอบ, สืบสวน , examine; inspect; investigate
inquire 【 VT 】 แปลว่า: ไต่ถาม , ถามถึง, สอบถาม , ask; question ตรงข้ามกับinform
inquire about 【 PHRV 】 แปลว่า: สอบถามเกี่ยวกับ , ถามเกี่ยวกับ , enquire about
inquire after 【 PHRV 】 แปลว่า: ไต่ถามทุกข์สุขของ , ถามถึงสุขภาพของ , enquire after
inquire for 【 PHRV 】 แปลว่า: สืบหา , ถามหา, ค้นหา, ถามถึง , enquire for
inquire into 【 PHRV 】 แปลว่า: สอบสวน , สืบสวน, ไต่ถาม , enquire into
inquire of 【 PHRV 】 แปลว่า: ถามเกี่ยวกับ , enquire of
inquire within 【 PHRV 】 แปลว่า: สอบถามข้างใน , ถามข้างใน, ถามตรงด้านใน , enquire within
inquiring 【 ADJ 】 แปลว่า: ช่างซักถาม , อยากรู้อยากเห็น , inquisitive; questioning
inquiringly 【 ADV 】 แปลว่า: ด้วยความอยากรู้อยากเห็น , curiously; inquisitively
inquiry 【 N 】 แปลว่า: การไต่สวน , investigation; query
inquisition 【 N 】 แปลว่า: การสอบสวนหาความผิด , การสืบสวน, การพิจารณาคดี , investigation; official inquiry; trial
inquisitive 【 ADV 】 แปลว่า: ซึ่งอยากรู้อยากเห็น , meddlesome; curious ตรงข้ามกับunmeddlesome
inquisitively 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างอยากรู้อยากเห็น , curiously
inquisitor 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำการสอบสวน , สมาชิกของศาลพระสเปนสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ , analyst; examiner
inroad 【 N 】 แปลว่า: การล่วงล้ำ , การบุกรุก, การโจมตี , encroachment; invasion
inrush 【 N 】 แปลว่า: การไหลเข้า , การไหลบ่า, การไหลพุ่งเข้าไป , influx
ins and outs of 【 IDM 】 แปลว่า: รายละเอียดหรือข้อมูลที่จำเป็น (คำไม่เป็นทางการ)
insane 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งขาดสติ , วิกลจริต, ไร้เหตุผล, สติไม่ปกติ , crazy; foolish; mad ตรงข้ามกับsane
insanely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างวิกลจริต , crazily; foolishly; stupidly
insanitary 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ถูกอนามัย , สกปรก, ไม่ถูกสุขลักษณะ, ที่ทำให้เกิดโรคได้ , dirty; septic; unhygienic ตรงข้ามกับclean; healthy
insanity 【 N 】 แปลว่า: ความวิกลจริต , ความมีสติไม่ปกติ , madness; mania; mental disorder
insatiable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่รู้จักพอ , ซึ่งมักมาก , greedy; unsatisfied; voracious
insatiate 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่รู้จักพอ , ที่ยังไม่รู้จักอิ่ม , greedy; hungry; insatiable
inscribe 【 VT 】 แปลว่า: ลงรายการ , list
inscribe 【 VT 】 แปลว่า: สลัก , จารึก, เขียนมอบ, ลงชื่อ , engrave; imprint
inscribe in 【 PHRV 】 แปลว่า: จารึก (คำพูด) ลงใน , สลัก (คำพูด) ลงใน, เขียน (คำพูด) ลง , inscribe on
inscribe on 【 PHRV 】 แปลว่า: จารึก (คำพูด) ลงใน , สลัก (คำพูด) ลงใน, เขียน (คำพูด) ลง , inscribe in
inscribe with 【 PHRV 】 แปลว่า: จารึกด้วย (คำพูด) , สลักด้วย (คำพูด), เขียนด้วย (คำพูด)
inscribed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งจารึกไว้ , ซึ่งสลักไว้ , marked; recorded
inscription 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่จารึก , ข้อความที่จารึก , engraving; epitaph
inscrutable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่อาจหยั่งรู้ได้ , ยากที่จะเข้าใจได้, ลึกลับ, ลับลมคมใน , incomprehensible; mysterious
insect 【 N 】 แปลว่า: แมลง , แมง
insect 【 N 】 แปลว่า: คนเลวทราม
insecticide 【 N 】 แปลว่า: ยาฆ่าแมลง , ยากำจัดแมลง, การฆ่าแมลง
insectivore 【 N 】 แปลว่า: สัตว์หรือพืชที่กินแมลงเป็นอาหาร
insectivorous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกินแมลงเป็นอาหาร
insecure 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ปลอดภัย , ไม่มั่นคง , afraid; unsafe
insecurity 【 N 】 แปลว่า: ความไม่ปลอดภัย , ความไม่มั่นคง, ความไม่มั่นใจ, สิ่งที่ไม่แน่นอน , anxiety; uncertainty
inseminate 【 VT 】 แปลว่า: ผสมเทียม , เพาะเชื้อ , fertilize; impregnate
insemination 【 N 】 แปลว่า: การผสมเทียม , การผสมพันธุ์
insensate 【 ADJ 】 แปลว่า: ไร้ความรู้สึก , ไม่มีความเข้าใจ, ขาดสติ, ไม่มีเหตุผล, โง่, ไม่ปรานี , callous; unfeeling
insensible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีความรู้สึก , เฉย, ตายด้าน, หน้าหนา, ไม่ยินดียินร้าย , impervious; unfeeling
insensible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งหมดสติ , ซึ่งไม่รับรู้ , unaware; unconscious ตรงข้ามกับconscious
insensitive 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่รู้สึก , ตายด้าน, ที่ไม่ตอบสนอง , unfeeling; callous ตรงข้ามกับsensitive
insentient 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่มีความรู้สึก , ไม่มีชีวิตชีวา, หมดสติ , callous; numb
inseparable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้ , เป็นเงา , indivisible; unified ตรงข้ามกับdivisible
inseparably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเป็นเงา , อย่างแยกออกไม่ได้
insert 【 N 】 แปลว่า: ใบแทรก , หน้าโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร , pull-out; supplement
insert 【 VT 】 แปลว่า: แซม , แทรก, แทรกเข้า , enter; include
insert 【 VT 】 แปลว่า: ใส่ , สอด, สอดใส่, ใส่เข้า , put in; stick in;
insert between 【 PHRV 】 แปลว่า: แทรกระหว่าง , สอดแทรกระหว่าง, ใส่ระหว่าง
insert in 【 PHRV 】 แปลว่า: แทรกเข้าไปใน , สอดเข้าไปใน, ใส่เข้าไปใน
insert into 【 PHRV 】 แปลว่า: เขียนเพิ่มใน , ใส่เพิ่มเข้าไปใน, แทรกเข้าไปใน
inserted 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใส่ไว้ , ซึ่งสอดแทรกไว้, ที่เชื่อมต่อโดยการเติบโตตามธรรมชาติ , enclosed; stuck in
insertion 【 N 】 แปลว่า: การแทรก , การใส่, การเติม , inclusion; interpolation
inset 【 N 】 แปลว่า: ภาพประกอบ , ภาพเล็กๆ ที่ใช้ประกอบภาพใหญ่, แผ่นภาพ หรือแผนที่ในกรอบ , panel; decoration
inset 【 VT 】 แปลว่า: ใส่ , แทรก, เติม , inlay; insert
inset in 【 PHRV 】 แปลว่า: สอดแทรกเข้าไป , ใส่เข้าไป , inset into
inset into 【 PHRV 】 แปลว่า: สอดแทรกเข้าไป , ใส่เข้าไป , inset in
inshore 【 ADJ 】 แปลว่า: เลียบฝั่ง , ซึ่งเข้าหาฝั่ง
inshore 【 ADV 】 แปลว่า: เข้าหาฝั่ง , ecat>
inside 【 ADJ 】 แปลว่า: ภายใน , ข้างใน , inner; interior ตรงข้ามกับexterior
inside 【 ADJ 】 แปลว่า: วงใน , เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ในส่วนลึก, ในใจ , confidential; private; secret
inside 【 ADV 】 แปลว่า: ภายใน , ภายในบ้าน, ภายในอาคาร, ภายในร่ม , within; indoors ตรงข้ามกับoutside
inside 【 ADV 】 แปลว่า: ถูกจำคุก(คำไม่เป็นทางการ)
inside 【 N 】 แปลว่า: ส่วนใน , เครื่องใน, ลักษณะภายใน , interiority
inside 【 PREP 】 แปลว่า: ภายใน , ข้างใน , within ตรงข้ามกับoutside
inside 【 SL 】 แปลว่า: ในคุก , In prison
inside job 【 N 】 แปลว่า: อาชญากรรมที่กระทำโดยคนคุ้นเคยกัน (คำไม่เป็นทางการ)
insider 【 N 】 แปลว่า: คนภายใน , คนใน, คนวงใน, ผู้รู้เรื่องภายใน
insidious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีเงื่อนงำ , ซึ่งซ่อนเงื่อน , deceptive, devious
insight 【 N 】 แปลว่า: ความเข้าใจลึกซึ้ง , เชาวน์ปัญญา , comprehension; understanding
insightful 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีสายตาแหลมคม , ที่ชาญฉลาด , astute; perceptive
insignia 【 N 】 แปลว่า: เครื่องยศ , เครื่องประดับแสดงยศ , badge, emblem
insignia of rank 【 N 】 แปลว่า: เครื่องยศ , แถบ
insignificance 【 N 】 แปลว่า: ความไม่สำคัญ , unimportance; worthlessness ตรงข้ามกับsignificance
insignificant 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สำคัญ , ไร้ความหมาย, สัพเพเหระ, เล็กน้อย , unimportant; meaningless ตรงข้ามกับsignificant; considerable
insignificantly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่สำคัญ , อย่างไม่มีความหมาย
insincere 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่จริงใจ
insincerity 【 N 】 แปลว่า: ความไม่ซื่อสัตย์ , falsity; pretense
insinuate 【 VI 】 แปลว่า: บอกเป็นนัย , บอกใบ้, พูดเป็นนัย , imply; suggest; intimate
insinuate 【 VT 】 แปลว่า: บอกเป็นนัย , บอกใบ้, พูดเป็นนัย , imply; suggest; intimate
insinuate into 【 PHRV 】 แปลว่า: สอดแทรกเข้าไป , ใส่เข้าไป
insinuatingly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเปรยๆ , อย่างเป็นนัย
insipid 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่มีรสชาติ , จืด, ไม่มีพิษไม่มีภัย, เรียบๆ, ไม่น่าสนใจ
insipience 【 N 】 แปลว่า: ความโง่
insist 【 VI 】 แปลว่า: ยืนยัน , ยืนกราน, กำชับ, ย้ำ
insist on 【 PHRV 】 แปลว่า: ยืนยันในเรื่อง , ยืนกรานในเรื่อง , insist upon
insist upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ยืนยันในเรื่อง , ยืนกรานในเรื่อง , insist on
insistence 【 N 】 แปลว่า: การยืนกราน , คำยืนยัน
insistency 【 N 】 แปลว่า: การยืนกราน
insistent 【 ADJ 】 แปลว่า: ยืนยัน , ยืนหยัด, ยืนกราน, หัวรั้น
insobriety 【 N 】 แปลว่า: ความไม่สุขุม , ความไม่ยั้งคิด, ความเมา
insofar as 【 CONJ 】 แปลว่า: ตราบเท่าที่ (ทางการ)
insole 【 N 】 แปลว่า: พื้นในของรองเท้า
insolence 【 N 】 แปลว่า: ความทะนง , ความอวดดี
insolent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไร้ยางอาย , ทะลึ่ง
insolent 【 ADJ 】 แปลว่า: อวดดี , โฮกฮาก, ไร้มารยาท
insolently 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างอวดดี , อย่างโฮกฮาก, อย่างไร้มารยาท
insoluble 【 ADJ 】 แปลว่า: แก้ไขไม่ได้ , อธิบายไม่ได้
insoluble 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ละลาย
insolvable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่อธิบายไม่ได้ , ที่แก้ไขไม่ได้, ที่แก้ไม่ตก
insolvency 【 N 】 แปลว่า: การล้มละลาย
insolvent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งล้มละลาย , เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย
insomnia 【 N 】 แปลว่า: อาการนอนไม่หลับ
insomniac 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่นอนไม่หลับ , ซึ่งทำให้นอนไม่หลับ
insomniac 【 N 】 แปลว่า: ผู้นอนไม่หลับ , ผู้เป็นโรคนอนไม่หลับ
insomuch as 【 CONJ 】 แปลว่า: เนื่องจาก , เพราะ
insouciance 【 N 】 แปลว่า: ความไม่สนใจ , ความเมินเฉย, ความไม่แยแส, ความไร้กังวล
insouciant 【 ADJ 】 แปลว่า: ไร้ความกังวล , ไม่สนใจ
inspect 【 VT 】 แปลว่า: ตรวจสอบ , สำรวจ
inspection 【 N 】 แปลว่า: การตรวจจับ , การตระเวน, การพินิจพิเคราะห์
inspector 【 N 】 แปลว่า: ผู้ตรวจสอบ , นายตรวจ
inspector 【 N 】 แปลว่า: สารวัตร
inspiration 【 N 】 แปลว่า: การสูดลมหายใจ , การสูด
inspiration 【 N 】 แปลว่า: ความบันดาลใจ , แรงบันดาลใจ, การกระตุ้น
inspirational 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นการดลใจ , เกี่ยวกับการดลใจ
inspiratory 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการหายใจเข้า
inspire 【 VT 】 แปลว่า: ดลใจ , ดล, บันดาลใจ, ดลบันดาลใจ, ให้กำลังใจ, กระตุ้น
inspire 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เกิด
inspire in 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เร้าใจ , กระตุ้น, เร่งเร้า , infuse into
inspire with 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เร้าใจด้วย , กระตุ้นด้วย, เร่งเร้าด้วย , infuse with
inspired 【 ADJ 】 แปลว่า: ยอดเยี่ยม , ฉลาด, หลักแหลม
inspired 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ถูกดลใจ
inspiring 【 ADJ 】 แปลว่า: จับใจ , ทรงอิทธิพล
inspirit 【 VT 】 แปลว่า: ก่อให้จิตวิญญาณหรือชีวิตเข้าไปใน , ทำให้มีชีวิต
instability 【 N 】 แปลว่า: ความไม่มั่นคง , ความไม่แน่นอน, การไม่มีเสถียรภาพ, ความลังเลใจ
instable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่มั่นคง , ไม่คงที่
install 【 VT 】 แปลว่า: สถาปนา , ตั้งขึ้น, ก่อตั้ง
install 【 VT 】 แปลว่า: ติดตั้ง
install in 【 PHRV 】 แปลว่า: ติดตั้ง , ประกอบ , instal in
installation 【 N 】 แปลว่า: การสถาปนา , การแต่งตั้ง
installation 【 N 】 แปลว่า: การติดตั้ง , การประดิษฐาน, เครื่องมือที่ติดตั้ง
installation 【 N 】 แปลว่า: ค่ายทหาร , ที่ทำการกองบัญชาการ, ค่าย
installation 【 N 】 แปลว่า: การแสดงผลงาน(ศิลปะ)
installment 【 N 】 แปลว่า: การผ่อนส่ง , การผ่อนชำระ
installment 【 N 】 แปลว่า: ค่างวด , ค่าผ่อนส่ง
instance 【 N 】 แปลว่า: กรณี , ราย, ประการ, คราว, ตัวอย่าง
instance 【 N 】 แปลว่า: การดำเนินคดี (กฎหมาย)
instance 【 VT 】 แปลว่า: ยกตัวอย่าง , เช่นว่า, เช่น, ตัวอย่างเช่น
instancy 【 N 】 แปลว่า: ความรีบด่วน , ความเร่งด่วน, สถาวะที่เร่งด่วน
instant 【 ADJ 】 แปลว่า: รีบด่วน , ทันที,ฉับพลัน
instant replay 【 N 】 แปลว่า: การถ่ายทอด (โทรทัศน์) ซ้ำทันทีหลังจากบันทึกเทปไว้
instantaneous 【 ADJ 】 แปลว่า: ทันที
instantaneously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างทันที
instantiate 【 VT 】 แปลว่า: ยกตัวอย่างประกอบ
instantly 【 ADV 】 แปลว่า: โดยทันที , ทันที, ทันทีทันใด, ในไม่ช้า
instar 【 N 】 แปลว่า: แมลงหลังระยะตัวอ่อนระหว่างการลอกคราบ
instate 【 VT 】 แปลว่า: มอบตำแหน่งให้ , แต่งตั้ง
instead 【 ADV 】 แปลว่า: แทน , แทนที่
instep 【 N 】 แปลว่า: หลังเท้า , ส่วนเท้าของถุงเท้าหรือรองเท้า
instigate 【 VT 】 แปลว่า: กระตุ้น , ก่อให้เกิด, ยุยง
instigate to 【 PHRV 】 แปลว่า: ยุแหย่ , ยุยง, แหย่ , incite to
instigation 【 N 】 แปลว่า: การยั่วยุ , การส่งเสริม, การกระตุ้น
instigator 【 N 】 แปลว่า: ผู้ก่อการ , ผู้เริ่มต้น, ผู้ยุยง
instil in 【 PHRV 】 แปลว่า: ใส่เข้าไป , สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง , instil into
instil into 【 PHRV 】 แปลว่า: ใส่เข้าไป , สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง , instil in; implant in
instil with 【 PHRV 】 แปลว่า: สอนให้ซึมซาบ (ความคิด) ทีละน้อย
instill 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ประทับใจ , ทำให้ฝังใจ
instill 【 VT 】 แปลว่า: ค่อยๆ ซึมเข้าไป , นำเข้าไปทีละน้อย, นำเข้าไปทีละหยด
instill 【 VT 】 แปลว่า: ปลูกฝัง , เพาะ
instill in 【 PHRV 】 แปลว่า: ใส่เข้าไป , สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง , instil in
instill into 【 PHRV 】 แปลว่า: ใส่เข้าไป , สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง , instil into
instill with 【 PHRV 】 แปลว่า: สอนให้ซึมซาบ (ความคิด) ทีละน้อย , instil with
instinct 【 ADJ 】 แปลว่า: มีชีวิตชีวา , เต็มไปด้วยความมั่นใจ, โดยสัญชาตญาณ
instinct 【 N 】 แปลว่า: สัญชาตญาณ , ปฐมฌาน
instinctive 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับสัญชาตญาณ , เกี่ยวกับนิสัยดั้งเดิม, ที่เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิด
institute against 【 PHRV 】 แปลว่า: เริ่ม , จัดตั้ง
institute into 【 PHRV 】 แปลว่า: แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ , กำหนดอย่างเป็นทางการ , institute to
institute to 【 PHRV 】 แปลว่า: แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ , กำหนดอย่างเป็นทางการ , institute into
institution 【 N 】 แปลว่า: ธรรมเนียม , ขนบประเพณี, สิ่งที่ปฏิบัติกันมานาน , convention; custom; practice
institution 【 N 】 แปลว่า: สถาบัน , องค์กรสำคัญๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ธนาคาร , academy; foundation; institute
institutional 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับสถาบัน , เกี่ยวกับระบบ, เกี่ยวกับองค์กรสำคัญๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ธนาคาร , convention; custom; practice
instruct 【 VI 】 แปลว่า: สั่งสอน , สอน, ให้ความรู้ , educate; teach; train
instruct 【 VT 】 แปลว่า: สั่งสอน , สอน, ให้ความรู้ , educate; teach; train
instruct in 【 PHRV 】 แปลว่า: สอนในเรื่อง , ให้การศึกษา…ในเรื่อง , educate in
instruction 【 N 】 แปลว่า: คำสั่ง (คำทางการ) , order
instruction 【 N 】 แปลว่า: วิธีใช้ , คำแนะนำ, วิธีการใช้ , advice; guidance
instruction 【 N 】 แปลว่า: การสอน , วิธีสอน , education; teaching
instructive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นการสั่งสอน , ซึ่งให้ข่าวสาร, ซึ่งให้ความรู้ , informative; educational ตรงข้ามกับuneducational; uninstructive
instructor 【 N 】 แปลว่า: ครูผู้สอน , อาจารย์, ครู, ผู้สอน , teacher; trainer; educator
instructress 【 N 】 แปลว่า: ครูผู้หญิง (ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว) , อาจารย์ผู้หญิง
instrument 【 N 】 แปลว่า: วิธีการ , means
instrument 【 N 】 แปลว่า: อุปกรณ์ , เครื่องมือ , device; tool
instrument 【 N 】 แปลว่า: เอกสาร , นิติกรรม , document
instrument 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ , ลูกมือ
instrument 【 N 】 แปลว่า: เครื่องดนตรี
instrument 【 N 】 แปลว่า: เครื่องตรวจวัด
instrument 【 VI 】 แปลว่า: เรียบเรียงดนตรี , เรียบเรียงเพลง
instrument 【 VT 】 แปลว่า: ติดตั้งเครื่องควบคุม , ติดตั้งเครื่องตรวจวัด
instrumental 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นเครื่องมือ , มีประโยชน์ , productive; useful ตรงข้ามกับunproductive
instrumental in doing something 【 IDM 】 แปลว่า: มีบทบาทสำคัญในการทำบางสิ่ง
instrumentalist 【 N 】 แปลว่า: ผู้เล่นดนตรี , นักดนตรี , musician; performer
instrumentality 【 N 】 แปลว่า: หน่วยงานย่อยๆ (ทางการเมือง) , แผนกย่อยๆ , agency
instrumentality 【 N 】 แปลว่า: การใช้เป็นเครื่องมือ
instrumentation 【 N 】 แปลว่า: เพลงหรือดนตรีที่เรียบเรียงเพื่อใช้ในการแสดงดนตรี , arrangement; composition; score
insubordinate 【 ADJ 】 แปลว่า: กระด้างกระเดื่อง , แข็งข้อ, ดื้อดึง , difiant; disobedient; rebellious ตรงข้ามกับobedient
insubordinate 【 N 】 แปลว่า: ผู้กระด้างกระเดื่อง , คนที่แข็งข้อ
insubstantial 【 ADJ 】 แปลว่า: เปราะบาง , ไม่แข็งแรง, อ่อนแอ , flimsy; frail; weak ตรงข้ามกับsolid; strong
insufficiency 【 N 】 แปลว่า: ความขาดแคลน , ความไม่เพียงพอ , deficiency; inadequacy ตรงข้ามกับadequacy; sufficiency
insufficient 【 ADJ 】 แปลว่า: ขาดแคลน , ไม่เพียงพอ , deficient; inadequate ตรงข้ามกับadequate; sufficient
insular 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีมุมมองแคบ , ซึ่งมีทัศนคติแคบ , bigoted; narrow-minded ตรงข้ามกับbroad-minded
insulate 【 VT 】 แปลว่า: ห่อหุ้มด้วยฉนวน (ป้องกันความร้อน, กระแสไฟ, รังสีฯลฯ)
insulate from 【 PHRV 】 แปลว่า: ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจาก
insulation 【 N 】 แปลว่า: ฉนวน , การใช้ฉนวนป้องกัน, การทำฉนวน , nonconductor; protector
insulator 【 N 】 แปลว่า: ฉนวน , สิ่งที่เป็นฉนวน , nonconductor
insulin 【 N 】 แปลว่า: อินซูลิน (ฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด) , ฮอร์โมนอินซูลิน
insult 【 N 】 แปลว่า: การดูถูก , การประชดประชัน, การสบประมาท, การเย้ยหยัน , abuse; affront; insolence; offense
insult 【 N 】 แปลว่า: วาจาหยาบคาย , คำหยาบ, การกระทำที่หยาบคาย , rudeness ตรงข้ามกับcompliment; praise
insult 【 VI 】 แปลว่า: พูดแดกดัน , พูดจาบจ้วง, พูดหยาบคาย, กระทำหยาบคาย , abase; affront; offend ตรงข้ามกับplease
insult 【 VT 】 แปลว่า: พูดแดกดัน , พูดจาบจ้วง, พูดหยาบคาย, กระทำหยาบคาย , abase; affront; offend ตรงข้ามกับplease
insulting 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งดูถูกดูแคลน , ซึ่งสบประมาท, ซึ่งเย้ยหยัน , abusive; insolent; offensive ตรงข้ามกับcomplimentary; respectful
insultingly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างดูถูกดูแคลน , อย่างสบประมาท, อย่างเย้ยหยัน , abusively; insolently ตรงข้ามกับcomplimentarily; resectfully
insuperable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้ , ซึ่งไม่อาจจัดการได้, ซึ่งไม่อาจกำจัดได้ , insurmountable; unconquerable ตรงข้ามกับconquerable; superable; surmountable
insupportable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถจะทนได้ , ซึ่งเกินกว่าจะทนไหว , unbearable; insufferable; intolerable ตรงข้ามกับbearable; endurable; tolerable
insupportably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเหลือทน , อย่างไม่อาจทนไหว, อย่างไม่อาจทนได้ , unbearably; insufferably; intolerably ตรงข้ามกับendurably; tolerably
insuppressible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถระงับได้ , ซึ่งเกินกว่าจะควบคุมไว้ได้ , irrepressible ตรงข้ามกับsuppressible
insurable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งรับประกันได้ , ซึ่งสามารถคุ้มครองโดยการประกันภัยได้
insurance 【 N 】 แปลว่า: การประกัน , การประกันภัย , assurance; guarantee; indemnity; warranty
insure 【 VI 】 แปลว่า: ประกันภัย , ประกัน, รับประกัน, รับรอง , quarantee; certify; endorse
insure 【 VT 】 แปลว่า: ประกันภัย , ประกัน, รับประกัน, รับรอง , quarantee; certify; endorse
insure against 【 PHRV 】 แปลว่า: รับประกัน , ประกัน, รับรอง , cover against; indemnify against
insure for 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำประกัน (เพื่อป้องกัน) , ประกัน (เพื่อป้องกัน) , cover for
insure with 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำประกันกับ , ประกันกับ
insured 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีประกัน , quaranteed; warranteed
insurer 【 N 】 แปลว่า: ผู้รับประกัน , บริษัทประกันภัย, คนขายประกัน
insurgence 【 N 】 แปลว่า: การจลาจล , การก่อจลาจล, การประท้วง , rebellion; revolt ตรงข้ามกับobedience; compliance
insurgency 【 N 】 แปลว่า: การจลาจล , การก่อจลาจล, การประท้วง , rebellion; revolt ตรงข้ามกับobedience; compliance
insurgent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งต่อต้านรัฐบาล , ซึ่งก่อกบฏ, ซึ่งเป็นกบฏ , rebellious
insurgent 【 N 】 แปลว่า: กบฎ , ผู้ก่อกบฏ, ผู้ต่อต้านรัฐบาล, ผู้ประท้วง , rebel; revolter
insurmountable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งยากเกินกว่าจะเอาชนะได้ , ซึ่งไม่อาจจัดการได้ , insuperable; unconquerable ตรงข้ามกับconquerable; superable; surmountable
insurrection 【 N 】 แปลว่า: การจลาจล , การกบฏ, การต่อต้าน , insurgence; rebellion; uprising
insurrectionary 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการกบฎ , ซึ่งทำให้เกิดการจลาจล, เกี่ยวกับการต่อต้าน , insurgent; rebellious
insurrectionary 【 N 】 แปลว่า: การกบฏ , การจลาจล, การต่อต้าน , uprising; insurgence; rebellion
insusseptible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ถูกชักจูงได้ง่าย , ซึ่งไม่ถูกกระทบกระเทือนได้ง่าย
intact 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เสียหาย , ซึ่งไม่บาดเจ็บ, สมบูรณ์ , entire; sound; unimpaired ตรงข้ามกับdamaged; impaired
intaglio 【 N 】 แปลว่า: การแกะสลักลงบนวัสดุแข็ง , engraving
intake 【 N 】 แปลว่า: ปริมาณที่บริโภค , ปริมาณที่ดื่ม , กินเข้าไป, ปริมาณที่เข้าไป consumption; input
intangible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสัมผัสไม่ได้ , ซึ่งจับต้องไม่ได้
intangible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งยากเกินกว่าจะอธิบาย , ซึ่งเป็นนามธรรม , vague ตรงข้ามกับtangible
integer 【 N 】 แปลว่า: จำนวนเต็ม , whole number
integrable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้รวมอยู่ในกลุ่มได้
integral 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ , ซึ่งเป็นส่วนจำเป็น , critical; crucial; vital ตรงข้ามกับdispensible; disposable
integral 【 ADJ 】 แปลว่า: ครบถ้วน , สมบูรณ์, ไม่ขาด
integrant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
integrant 【 N 】 แปลว่า: ส่วนประกอบ , component; constituent
integrate 【 VI 】 แปลว่า: ผสมผสาน , รวมเข้าด้วยกัน , combine; incorporate; join
integrate 【 VT 】 แปลว่า: ผสมผสาน , รวมเข้าด้วยกัน , combine; incorporate; join
integrate into 【 PHRV 】 แปลว่า: รวมกันเป็น , ผสมกันเป็น
integrate with 【 PHRV 】 แปลว่า: รวมเข้ากับ , ผสมผสานกับ
integrated 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งผสมผสาน , ซึ่งรวมกัน , composite;
integration 【 N 】 แปลว่า: การรวมเข้าด้วยกัน , การผสมผสาน , composition; unification
integrator 【 N 】 แปลว่า: คนรวบรวม
integrity 【 N 】 แปลว่า: ความสมบูรณ์ , การรวมเป็นหนึ่ง, ความไม่แบ่งแยก, ความไม่แยกจากกัน , completeness; unity
integrity 【 N 】 แปลว่า: ความซื่อสัตย์ , ความซื่อตรง , honesty; honor; uprightness ตรงข้ามกับdishonesty
integument 【 N 】 แปลว่า: ส่วนห่อหุ้มภายนอกของสัตว์หรือพืช (เช่น เปลือกหรือผิวหนัง) , hush; rind; shell; skin
intellect 【 N 】 แปลว่า: สติปัญญา , ความฉลาด , intelligence ตรงข้ามกับignorance
intellect 【 N 】 แปลว่า: ปัญญา , จิตใจ, ความคิด , brain; mentality; mind
intellect 【 N 】 แปลว่า: ผู้รอบรู้ , ผู้เฉลียวฉลาด, คนหลักแหลม , genius; egghead; sage ตรงข้ามกับidiot
intellection 【 N 】 แปลว่า: การเข้าใจ , การคิด, กระบวนการคิดและใช้เหตุผล
intellectual 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีสติปัญญา , ซึ่งรอบรู้
intellectual 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับปัญญา , ทางสติปัญญา, เกี่ยวกับความคิดและการใช้เหตุผล , intelligent
intellectual 【 N 】 แปลว่า: ผู้มีสติปัญญาสูง , ผู้รอบรู้, ผู้มีความรู้, ปัญญาชน , guru; sage; pundit ตรงข้ามกับidiot
intellectual property 【 N 】 แปลว่า: ทรัพย์สินทางปัญญา
intellectualism 【 N 】 แปลว่า: ความเชื่อที่ว่าความรู้มาจากการคิดอย่างมีเหตุผล (ทางปรัชญา)
intellectually 【 ADV 】 แปลว่า: ทางสติปัญญา , cerebrally; mentally
intelligence 【 N 】 แปลว่า: การสืบราชการลับ , การหาข่าวกรอง
intelligence 【 N 】 แปลว่า: ข่าวกรอง , ข้อมูลลับ
intelligence 【 N 】 แปลว่า: ความฉลาด , ความสามารถในการคิดและเรียนรู้, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ไหวพริบ , brain; intellect; mentality
intelligence 【 N 】 แปลว่า: หน่วยสืบราชการลับ , ผู้สืบความลับ , espionage; secret ตรงข้ามกับservice; spy
intelligence quotient 【 N 】 แปลว่า: การวัดระดับสติปัญญาของคน (คำย่อคือ IQ, I.Q.) , การหาค่าระดับสติปัญญาของคน
intelligence test 【 N 】 แปลว่า: การทดสอบเพื่อวัดระดับสติปัญญา
intelligent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีไหวพริบ , ฉลาด, ซึ่งมีหัวคิด, มีเชาว์ปัญญา , bright; clever; sharp; smart ตรงข้ามกับdull; stupid
intelligentsia 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มปัญญาชน , สังคมระดับปัญญาชน
intelligible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสามารถเข้าใจได้ดี , clear; comprehensible; understandable ตรงข้ามกับincomprehensible
intemperance 【 N 】 แปลว่า: การทำตามใจมากเกินไป , การไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ , inebriety; insobriety
intemperate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งดื่มสุราของมึนเมาเป็นนิจ , ที่หลงระเริง, ไม่บังคับตัวเอง, ไม่ยับยั้งชั่งใจ , inebriated
intend 【 VI 】 แปลว่า: ตั้งใจ , มุ่งหมาย, มีเป้าหมายที่จะ , aim; plan; purpose
intend 【 VT 】 แปลว่า: ตั้งใจ , มุ่งหมาย, มีเป้าหมายที่จะทำ , aim; plan; purpose
intend 【 VT 】 แปลว่า: หมายถึง , แสดงถึง , indicate; mean; signify
intend as 【 PHRV 】 แปลว่า: ตั้งใจให้เป็น , มุ่งหมายให้เป็น
intend for 【 PHRV 】 แปลว่า: อยากให้ร่วม , ปรารถนาให้เข้าร่วม
intendance 【 N 】 แปลว่า: สำนักงานควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหาร , สำนักงานอำนวยการ
intendancy 【 N 】 แปลว่า: บทบาทหน้าที่ของฝ่ายควบคุมด้านการบริหาร
intendant 【 N 】 แปลว่า: ผู้ควบคุมดูแล , ผู้ตรวจการณ์, ผู้อำนวยการ, ข้าหลวง
intended 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งวางแผนเอาไว้ , ซึ่งเตรียมการเอาไว้ , planned; designed; expected ตรงข้ามกับunintended
intended 【 ADJ 】 แปลว่า: ี่ซึ่งมีเจตนา , ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
intended 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกระทำ , พูดอย่างตั้งใจและระมัดระวัง
intense 【 ADJ 】 แปลว่า: เข้มข้น , รุนแรง, แรงจัด, ถึงขีดสุด , extreme; great; strong
intense 【 ADJ 】 แปลว่า: แรงกล้า , เอาจริงเอาจัง , fervent; strenuous; zealous
intensely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างแรง , อย่างรุนแรง, อย่างมาก , greatly; strongly
intenseness 【 N 】 แปลว่า: ความแรง , ความเข้มข้น, ความรุนแรง
intensify 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้รุนแรงขึ้น , ทำให้มากขึ้น, ทำให้แรงขึ้น , heighten; increase; strengthen ตรงข้ามกับdecrease; diminish
intensify 【 VT 】 แปลว่า: รุนแรงขึ้น , มากขึ้น, เข้มข้นขึ้น , heighten; increase; strengthen ตรงข้ามกับdecrease; diminish
intensity 【 N 】 แปลว่า: ความเอาจริงเอาจัง , ความกระตือรือร้น , ardor; fervor; passion
intensity 【 N 】 แปลว่า: ความรุนแรง , ความแรง , force; strenght; vigor
intensity 【 N 】 แปลว่า: ความเข้มข้นของพลังงาน , ความหนาแน่นของพลังงาน
intensive 【 ADJ 】 แปลว่า: เข้มข้น , เข้มงวด, คร่ำเคร่ง, ขะมักเขม้น, ซึ่งต้องใช้ความพยายาม , arduous; laberious; oppressive ตรงข้ามกับeasy; simple
intensive 【 ADJ 】 แปลว่า: ละเอียดถี่ถ้วน
intensively 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างคร่ำเคร่ง , อย่างรุนแรง, อย่างหมกหมุ่น, อย่างเข้มงวด, อย่างเอาใจใส่ , concentratedly
intent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งตั้งใจ , ซึ่งมุ่งมั่น , determined; steadfast ตรงข้ามกับunambitious; unenthusiastic
intent 【 N 】 แปลว่า: เจตนา (คำทางการ) , ความตั้งใจ, จุดประสงค์ , aim; intention; purpose
intention 【 N 】 แปลว่า: ความตั้งใจ , ความมุ่งหมาย, เจตนา, จุดมุ่งหมาย, เจตจำนง , aim; objective; purpose
intentional 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกระทำอย่างตั้งใจ , รอบคอบ, ซึ่งทำตามความมุ่งหมาย , deliberate; intended; voluntary ตรงข้ามกับunintentional
intentionally 【 ADV 】 แปลว่า: โดยตั้งใจ , อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา , deliberately; intendedly; voluntarily ตรงข้ามกับunintentionally
intently 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างตั้งใจ , อย่างมุ่งมั่น , determinedly; steadfastly
inter- 【 PRF 】 แปลว่า: ระหว่าง , between
inter- 【 PRF 】 แปลว่า: ระหว่าง , ร่วมกัน
inter 【 VT 】 แปลว่า: ฝังศพ , bury; entomb
inter in 【 PHRV 】 แปลว่า: ฝังไว้ใน , ฝังใน , intern in
interact 【 VI 】 แปลว่า: มีปฏิกิริยาต่อกัน , มีผลกระทบต่อกัน , coact; socialize
interact with 【 PHRV 】 แปลว่า: มีปฏิกิริยากับ , มีผลกับ, เกิดผลกับ
interaction 【 N 】 แปลว่า: ปฏิกิริยา , การมีปฏิสัมพันธ์, การสื่อสารระหว่างกัน, การทำงานร่วมกัน , collaboration; interplay; synergy
interactive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีการสื่อสารระหว่างกัน , ซึ่งมีการทำงานร่วมกัน
interbreed 【 VI 】 แปลว่า: ผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์
interbreed 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์
intercalate 【 VI 】 แปลว่า: สอด , สอดแทรก, แทรก, คั่น , add; insert; interpolate ตรงข้ามกับextract
intercalate 【 VT 】 แปลว่า: สอด , สอดแทรก, แทรก, คั่น , add; insert; interpolate
intercede 【 VI 】 แปลว่า: ขอร้องให้คนอื่น , วิงวอนให้คนอื่น, พยายายามประนีประนอม
intercede for 【 PHRV 】 แปลว่า: ไกล่เกลี่ยให้กับ , ขอร้องให้กับ , intercede with
intercede with 【 PHRV 】 แปลว่า: ไกล่เกลี่ยให้กับ , ขอร้องให้กับ , intercede for
intercellular 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอยู่ระหว่างเซลล์ (ทางชีววิทยา) , ซึ่งเกิดระหว่างเซลล์
intercept 【 N 】 แปลว่า: การสกัดกั้น , การกั้นขวาง, การจับ, การหยุด
intercept 【 VI 】 แปลว่า: สกัด , สกัดกั้น, ขัดขวาง, หยุดไว้, จับไว้ , stop; block; seize
intercept 【 VT 】 แปลว่า: สกัด , สกัดกั้น, ขัดขวาง, หยุดไว้, จับไว้ , block; obstruct; seize; stop
intercepter 【 N 】 แปลว่า: เครื่องบินประจัญบาน (ทางกองทัพอากาศ) , เครื่องบินความเร็วสูงที่ใช้สกัดกั้นเครื่องบินฝ่ายตรงข้าม
intercepter 【 N 】 แปลว่า: ผู้ขัดขวาง , ผู้สกัดกั้น, สิ่งขัดขวาง
interception 【 N 】 แปลว่า: การสกัดกั้น , การขัดขวาง , prevention; stoppage
interchange 【 N 】 แปลว่า: การแลกเปลี่ยน , การสับเปลี่ยนกัน , exchange
interchange 【 VI 】 แปลว่า: สับกัน , สับเปลี่ยน , exchange; swap; switch
interchange 【 VT 】 แปลว่า: สับกัน , สับเปลี่ยน , exchange; swap; switch
interchange with 【 PHRV 】 แปลว่า: แลกเปลี่ยนกับ , alternate with
interchangeable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้ , ซึ่งสลับกันได้ , exchangeable
interchangeably 【 ADV 】 แปลว่า: โดยเปลี่ยนกันได้ , อย่างสลับกันได้ , exchangeably; reciprocally
intercity 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นระหว่างเมืองสองเมืองขึ้นไป
intercollegiate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัย , ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวิทยาลัย
intercom 【 N 】 แปลว่า: ระบบติดต่อสื่อสารระหว่าง 2 แห่ง , เครื่องติดต่อสื่อสารกัน, อินเตอร์คอม (คำเรียกสั้นๆ ของ intercommunication)
intercommunicate 【 VI 】 แปลว่า: ติดต่อสื่อสารกัน , แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน, พูดคุยกัน
interconnect 【 VI 】 แปลว่า: เชื่อมต่อกัน , ต่อเข้าด้วยกัน , connect; join
interconnect 【 VT 】 แปลว่า: เชื่อมต่อกัน , ต่อเข้าด้วยกัน , connect; join
intercontinental 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกี่ยวข้องระหว่างสองทวีป
intercostal 【 ADJ 】 แปลว่า: ระหว่างซี่โครง , ซึ่งเกิดระหว่างซี่โครง
intercostal 【 N 】 แปลว่า: กล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างซี่โครง
intercourse 【 N 】 แปลว่า: การมีเพศสัมพันธ์ , การร่วมเพศ, การร่วมรัก, การร่วมประเวณี , coitus; copulation; sexual intercourse
intercourse 【 N 】 แปลว่า: การติดต่อกัน , การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การพูดคุยกัน, การปฏิสัมพันธ์กัน , communication; contact
intercultural 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกิดระหว่างคนหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
intercurrent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์ (คำทางการ) , ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
intercurrent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแทรกซ้อน (ทางการแพทย์)
interdenominational 【 ADJ 】 แปลว่า: ระหว่างต่างศาสนา
interdependence 【 N 】 แปลว่า: การพึ่งพาอาศัยกัน , การอาศัยซึ่งกันและกัน
interdependent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งพึ่งพากัน , ซึ่งถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
interdependently 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย , อย่างพึ่งพาอาศัยกัน
interdict 【 N 】 แปลว่า: คำสั่งห้ามของศาล (ทางกฎหมาย) , ban; forbiddance; prohibition ตรงข้ามกับapproval; allowance
interdict 【 VT 】 แปลว่า: ห้าม (ทางกฎหมาย) , ban; forbid; prohibit ตรงข้ามกับpermit; allow; authorize
interdiction 【 N 】 แปลว่า: การสั่งห้ามลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย (คำทางการ) , คำสั่งห้าม , ban; command
interdisciplinary 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งรวมกันสองสาขาวิชาขึ้นไป , แบบสหวิทยาการ
interest 【 N 】 แปลว่า: ความสนใจ , ความเอาใจใส่, ความอยากรู้อยากเห็น , attention; concern; curiousity
interest 【 N 】 แปลว่า: ผลประโยชน์ , ดอกเบี้ย
interest 【 N 】 แปลว่า: ความดึงดูง
interest 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้สนใจ , attract; intrigue ตรงข้ามกับbore
interest 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เกี่ยวข้อง , ทำให้เข้ามามีส่วนร่วม
interest in 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้สนใจใน , ทำให้ดึงดูดใจเกี่ยวกับ
interested 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสนใจ , ซึ่งอยากรู้, ซึ่งเอาใจใส่ , concerned; curious
interesting 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าสนใจ , น่าดึงดูดใจ , appealing; attractive; intriguing
interface 【 N 】 แปลว่า: พื้นที่ร่วมของสองสิ่ง , อินเตอร์เฟส, จุดที่สองสิ่งสัมผัสกัน
interfere 【 VI 】 แปลว่า: ก้าวก่าย , แทรกแซง, เข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น , interlope; intervene; meddle
interfere 【 VI 】 แปลว่า: รบกวน , เป็นอุปสรรค , hinder; impede; obstruct
interfere in 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้าไปเกี่ยวข้อง , เข้าไปยุ่ง, ยุ่งกับ , meddle in
interfere with 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้าไปเกี่ยวข้อง , เข้าไปยุ่ง, ยุ่งกับ , meddle with
interference 【 N 】 แปลว่า: การเข้าแทรกแซง , การเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น , intervention; meddlesomeness
interference 【 N 】 แปลว่า: สิ่งรบกวน , เหตุขัดข้อง, อุปสรรค , hindrance; impediment; obstruction
interfering 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งก้าวก่าย , ซึ่งแทรกแซง, ซึ่งเข้าไปยุ่งเรื่องคนอื่น , meddlesome
intergroup 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน
interim 【 ADJ 】 แปลว่า: ชั่วคราว , ชั่วคราว, กลางคัน , provisional; temporary
interim 【 N 】 แปลว่า: ช่วงระหว่างเวลา , ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์สองเหตุการณ์ , interval; meantime
interior 【 ADJ 】 แปลว่า: ภายใน , ข้างใน, อยู่ข้างใน , inner; inside; internal; inward
interior 【 ADJ 】 แปลว่า: ภายในจิตใจ , ภายในความคิด , inner; mental
interior 【 ADJ 】 แปลว่า: ตอนกลาง (ประเทศ, ทวีป) , ส่วนกลาง (ประเทศ, ทวีป) , central
interior 【 N 】 แปลว่า: ส่วนใน , ด้านใน , inside
interior 【 N 】 แปลว่า: ลักษณะการตกแต่งภายใน (อาคาร, ห้อง)
interior decoration 【 N 】 แปลว่า: การออกแบบและตกแต่งภายใน , interior design
interior design 【 N 】 แปลว่า: การออกแบบและตกแต่งภายใน , interior decoration
interject 【 VI 】 แปลว่า: อุทาน , พูดแทรก, พูดสอดขึ้นมา , interpose
interject 【 VT 】 แปลว่า: อุทาน , พูดแทรก, พูดสอดขึ้นมา , interpose
interjection 【 N 】 แปลว่า: คำอุทาน , เสียงอุทาน , exclamation
interjection 【 N 】 แปลว่า: การพูดสอดขึ้นมา
interlace 【 VI 】 แปลว่า: ไขว้กัน , สานกัน , intertwine; interweave; weave
interlace 【 VT 】 แปลว่า: ไขว้กัน , สานกัน , intertwine; interweave; weave
interlace with 【 PHRV 】 แปลว่า: ไขว้กับ , ทับกับ, พันกับ
interlard 【 VT 】 แปลว่า: สอดแทรก , แต่งเติมลงไป , insert ตรงข้ามกับextract
interlard with 【 PHRV 】 แปลว่า: ผสมผสานกับ , ปนกับ , lard with
interlay 【 VT 】 แปลว่า: วางอยู่ระหว่าง , วางซ้อนอยู่ระหว่าง
interleaf 【 N 】 แปลว่า: ใบแทรก , แผ่นแทรกในหนังสือ
interleave 【 VT 】 แปลว่า: ใส่แผ่นแทรก , เพิ่มใบแทรก
interleave with 【 PHRV 】 แปลว่า: สอดแทรกด้วย , แทรกด้วย
interline 【 VT 】 แปลว่า: สอดแทรกคำระหว่างบรรทัดหรือข้อความ , line; face
interline 【 VT 】 แปลว่า: ใส่ซับใน (สำหรับเสื้อผ้า)
interlinear 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแทรกระหว่างบรรทัด , ซึ่งเขียน , พิมพ์เพิ่มระหว่างบรรทัด
interlingua 【 N 】 แปลว่า: ภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศ , ภาษากลาง
interlink 【 VI 】 แปลว่า: เชื่อมต่อกัน , เชื่อมกัน, โยงใยเข้าด้วยกัน , interconnect
interlink 【 VT 】 แปลว่า: เชื่อมต่อกัน , เชื่อมกัน, โยงใยเข้าด้วยกัน , interconnect
interlock 【 N 】 แปลว่า: อุปกรณ์เชื่อมต่อกัน , การเชื่อมต่อกัน
interlock 【 VI 】 แปลว่า: ประสานกัน , เชื่อมต่อกัน , engage; match
interlock 【 VT 】 แปลว่า: ประสานกัน , เชื่อมต่อกัน , engage; match
interlocution 【 N 】 แปลว่า: การสนทนา , การพูดคุย, การเจรจา , conversation
interlocutor 【 N 】 แปลว่า: คู่สนทนา (คำทางการ) , คู่คุย, เพื่อนคุย, คนที่คุยด้วย , dialogist; conversationalist
interlocutor 【 N 】 แปลว่า: ตัวแทนเจรจา , ตัวแทนในการต่อรอง (คำทางการ)
interlocutory 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีลักษณะของการสนทนา , ซึ่งมีลักษณะของการอภิปราย
interlope 【 VI 】 แปลว่า: บุกรุก , ล่วงละเมิด, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต , intrude
interlude 【 N 】 แปลว่า: การเล่นสลับฉาก , การแสดงสลับฉาก, การหยุดพักระหว่างแสดง , pause; intermission; intermezzo ตรงข้ามกับcontinuity
interlunar 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับช่วงเวลาในแต่ละเดือนที่มองไม่เห็นดวงจันทร์
intermarriage 【 N 】 แปลว่า: การแต่งงานระหว่างผู้มีเชื้อชาติ ศาสนาหรือสังคมต่างกัน
intermarry 【 VI 】 แปลว่า: แต่งงานระหว่างผู้มีเชื้อชาติ ศาสนาหรือสังคมต่างกัน
intermarry 【 VI 】 แปลว่า: แต่งานกับผู้ที่อยู่ภายในครอบครัวหรือกลุ่มเดียวกัน
intermarry with 【 PHRV 】 แปลว่า: แต่งงานกันระหว่าง , แต่งงานกันในหมู่ของ
intermediary 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นสื่อกลาง , ซึ่งเป็นตัวกลาง , median; mean
intermediary 【 N 】 แปลว่า: สื่อกลาง , ตัวกลาง, คนกลาง , mediator
intermediate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง , ซึ่งอยู่ตรงกลาง , in-between
intermediate 【 N 】 แปลว่า: คนกลาง , ตัวกลาง, สื่อกลาง , ge-between; intermediary; mediator
intermediate 【 VI 】 แปลว่า: เป็นคนกลาง , เป็นตัวกลาง, เป็นสื่อกลาง , mediate
interment 【 N 】 แปลว่า: การฝังศพ (คำทางการ) , การฝัง, การบรรจุศพ , burial; entombment ตรงข้ามกับdisinterment
intermezzo 【 N 】 แปลว่า: การแสดงสลับฉาก , ดนตรีสลับฉาก , interlude
interminable 【 ADJ 】 แปลว่า: ยืดยาด , ไม่รู้จักจบสิ้น , endless; long-drawn-out; prolonged ตรงข้ามกับabbreviated; shortened
interminably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างยืดยาด , อย่างไม่รู้จักจบสิ้น , diffusely
intermingle 【 VI 】 แปลว่า: ผสมเข้าด้วยกัน , ผสม , blend; mingle; mix ตรงข้ามกับseparate
intermingle 【 VT 】 แปลว่า: ผสมเข้าด้วยกัน , ผสม , blend; mingle; mix ตรงข้ามกับseparate
intermingle with 【 PHRV 】 แปลว่า: แอบปะปนไปกับ
intermission 【 N 】 แปลว่า: เวลาพัก , ช่วงพักครึ่ง, ช่วงหยุดพัก , break; interval
intermit 【 VI 】 แปลว่า: หยุดชั่วคราว , หยุดพัก, พักชั่วคราว , pause
intermit 【 VT 】 แปลว่า: หยุดชั่วคราว , หยุดพัก, พักชั่วคราว , suspend
intermittent 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นพักๆ , เป็นช่วงๆ, ไม่ต่อเนื่อง , irregular; spasmodic; sporadic ตรงข้ามกับregular
intermittently 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่ต่อเนื่อง , พลอมแพลม , irregularly; spasmodically; sporadically ตรงข้ามกับregularly
intermix 【 VI 】 แปลว่า: ผสม , ผสมเข้าด้วยกัน , blend; intermingle; mix
intermix 【 VT 】 แปลว่า: ผสม , ผสมเข้าด้วยกัน , blend; intermingle; mix
intermixture 【 N 】 แปลว่า: การผสมเข้าด้วยกัน , การคลุกเคล้า, การทำให้ปนเปกัน
intern in 【 PHRV 】 แปลว่า: กักขังใน , กักขังไว้ใน, คุมขังใน , inter in
intern1 【 N 】 แปลว่า: คนฝึกงาน , เด็กฝึกงาน , trainee
intern1 【 VT 】 แปลว่า: กักตัว , confine; detain
intern2 【 N 】 แปลว่า: แพทย์ฝึกหัด
internal 【 ADJ 】 แปลว่า: ภายใน , ซึ่งมีอยู่ภายใน , inner; inside; interior
internally 【 ADV 】 แปลว่า: ภายใน , โดยอยู่ภายใน , innerly; inside; interiorly
international 【 ADJ 】 แปลว่า: ระหว่างประเทศ , สากล, นานาชาติ, เกี่ยวกับประชากรหลายประเทศ, เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ , global; worldwide
international 【 N 】 แปลว่า: องค์กรระหว่างประเทศ
internationalism 【 N 】 แปลว่า: นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ , นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
internationalist 【 N 】 แปลว่า: ผู้สนับสนุนหลักการร่วมมือระหว่างประเทศ
internationalization 【 N 】 แปลว่า: การทำให้เป็นสากล , globalization
internationalize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นสากล , globalize
internationally 【 ADV 】 แปลว่า: ระหว่างประเทศ , โดยเป็นสากล, นานาชาติ , globally
interne 【 N 】 แปลว่า: คนฝึกงาน , เด็กฝึกงาน , trainee
interne 【 N 】 แปลว่า: แพทย์ฝึกหัด
internecine 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกิดขึ้นภายในกลุ่ม ประเทศหรือองค์กร , inside; internal
internee 【 N 】 แปลว่า: ผู้ถูกกักขัง , ผู้ต้องขัง
Internet 【 N 】 แปลว่า: เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ , อินเตอร์เนต
internist 【 N 】 แปลว่า: อายุรแพทย์ , doctor; physician
internment 【 N 】 แปลว่า: การกักกัน , การกักขัง
internode 【 N 】 แปลว่า: ปล้อง
internuncio 【 N 】 แปลว่า: อัครสมณทูตขององค์สันตะปาปา
interpenetrate 【 VT 】 แปลว่า: ซึมเข้าไป , แผ่ซ่านเข้าไป , permeate
interplanetary 【 ADJ 】 แปลว่า: ระหว่างดาวเคราะห์
interplay 【 N 】 แปลว่า: การมีปฏิกิริยาต่อกันและกัน , การมีผลกระทบซึ่งกันและกัน , interaction
Interpol 【 N 】 แปลว่า: องค์การตำรวจสากล , องค์การตำรวจระหว่างประเทศ
interpolate 【 VT 】 แปลว่า: แทรกคำลงในข้อความ , insert
interpolate 【 VT 】 แปลว่า: พูดแทรก , พูดสอดขึ้นมา , interpose; interrupt; interject ตรงข้ามกับcontinue; maintain
interpose 【 VI 】 แปลว่า: สอดแทรก , แทรก, คั่นกลาง , interpose; interfere ตรงข้ามกับstand aside
interpose between 【 PHRV 】 แปลว่า: สอดแทรกระหว่าง , กั้นขวางระหว่าง, กีดขวางระหว่าง , intervene between
interpose in 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยกั้นขวาง , ช่วยขวาง , intervene in
interposition 【 N 】 แปลว่า: การสอดแทรก , การคั่นกลาง , interruption
interpret 【 VI 】 แปลว่า: อธิบาย , แจ้ง, แสดง , explain; expound ตรงข้ามกับconfuse; tangle
interpret 【 VT 】 แปลว่า: เข้าใจ , ตีความ , apprehend; understand ตรงข้ามกับmisinterpret; misapprehend
interpret 【 VT 】 แปลว่า: แปล , แปลความหมาย , translate; render
interpret as 【 PHRV 】 แปลว่า: หมายถึง , ทำให้ตีความว่า
interpretation 【 N 】 แปลว่า: การแปลความหมาย , การตีความ , translation; rendition
interpretative 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการแปลความหมาย
interpreter 【 N 】 แปลว่า: ล่าม , ผู้แปลความ , translator
interracial 【 ADJ 】 แปลว่า: ระหว่างเชื้อชาติ , เกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติแตกต่างกัน
interregnum 【 N 】 แปลว่า: ช่วงเวลาที่ไร้ผู้ปกครองประเทศ , ช่วงเวลาที่ไม่มีรัฐบาล , interval
interrelate 【 VI 】 แปลว่า: มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน , เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
interrelate 【 VT 】 แปลว่า: มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน , เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน , interconnect
interrogate 【 VI 】 แปลว่า: ซักถาม , ซักไซ้, ถาม, ซัก, ไต่ถาม , query; question; investigate ตรงข้ามกับanswer; reply
interrogate 【 VT 】 แปลว่า: ซักถาม , ซักไซ้, ถาม, ซัก, ไต่ถาม , query; question; investigate ตรงข้ามกับanswer; reply
interrogation 【 N 】 แปลว่า: การซักถาม , การซักไซ้, การไต่ถาม , questioning; inquiry ตรงข้ามกับreply
interrogation mark 【 N 】 แปลว่า: เครื่องหมายคำถาม , เครื่องหมายปรัศนี
interrogation point 【 N 】 แปลว่า: เครื่องหมายคำถาม , เครื่องหมายปรัศนี
interrogative 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เกี่ยวกับการซักถาม , ที่เกี่ยวกับการไต่ถาม
interrogative 【 N 】 แปลว่า: สรรพนามที่ใช้เป็นคำถาม (ไวยากรณ์)
interrogative sentence 【 N 】 แปลว่า: ประโยคคำถาม
interrogator 【 N 】 แปลว่า: ผู้ซักถาม , ผู้ซักไซ้
interrogatory 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่แสดงออกมาเป็นคำถาม , ที่เป็นการซักถาม
interrogatory 【 N 】 แปลว่า: ู้คำถาม , question; inquiry ตรงข้ามกับanswer
interrupt 【 VI 】 แปลว่า: ขัดจังหวะ , ขัด, ยับยั้ง, หยุด , stop; interfere ตรงข้ามกับcontinue
interrupt 【 VT 】 แปลว่า: ขัดจังหวะ , ขัด, ทำให้หยุดชะงัก , suspend; stop; break off ตรงข้ามกับcontinue; prolong
interrupt 【 VT 】 แปลว่า: สอดแทรก , รบกวน, แทรก , intrude; disturb ตรงข้ามกับmaintain; sustain
interrupted 【 ADJ 】 แปลว่า: ขาดตอน
interrupter 【 N 】 แปลว่า: คนหรือสิ่งที่ขัดขวาง
interruption 【 N 】 แปลว่า: การขัดจังหวะ , การหยุดชะงัก , suspension; pause; break
interscholastic 【 ADJ 】 แปลว่า: ระหว่างโรงเรียน
intersect 【 VI 】 แปลว่า: ตัดกัน (เส้น) , cross
intersect 【 VT 】 แปลว่า: ตัดกัน (ถนน) , divide; bisect ตรงข้ามกับjoin; unite
intersection 【 N 】 แปลว่า: จุดที่ทาง 2 สายมาบรรจบกัน , จุดตัด, ชุมทาง, สี่แยก , junction; interchange
intersperse 【 VT 】 แปลว่า: กระจาย , โปรย , scatter; distribute ตรงข้ามกับassemble
intersperse among 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้กระจายไปท่ามกลาง , โปรยท่ามกลาง, โปรยปรายระหว่าง , intersperse between
intersperse between 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้กระจายไปท่ามกลาง , โปรยท่ามกลาง, โปรยปรายระหว่าง , intersperse among
intersperse with 【 PHRV 】 แปลว่า: กระจายด้วย , กระจัดกระจายไปด้วย
interstate 【 ADJ 】 แปลว่า: ระหว่างรัฐ
interstate 【 N 】 แปลว่า: โครงข่ายทางหลวงที่เชื่อมรัฐต่างๆ โดยเฉพาะในอเมริกา , interstate highway
interstellar 【 ADJ 】 แปลว่า: ระหว่างดวงดาว
interstice 【 N 】 แปลว่า: ช่องเล็กๆ ระหว่างสิ่งของ , ช่อง, ร่อง , crack; space
interstitial 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับช่องเล็กๆ ระหว่างสิ่งของ
intertwine 【 VI 】 แปลว่า: สานเข้าด้วยกัน , interweave; interlace
intertwine 【 VT 】 แปลว่า: สานเข้าด้วยกัน , interweave; interlace
interval 【 N 】 แปลว่า: หยุดพักเป็นช่วงๆ , intermission; break
interval 【 N 】 แปลว่า: ช่วงเวลา , ช่วง, ระยะเวลา
intervene 【 VI 】 แปลว่า: เกิดขึ้น , happen; occur
intervene 【 VI 】 แปลว่า: สอดแทรก , แทรก, ยื่นมือเข้ามายุ่ง, เข้าขวาง , mediate; interfere ตรงข้ามกับignore
intervene between 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้ามาแทรกระหว่าง , แทรกแซงระหว่าง , interpose between
intervene in 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยกั้นขวาง , ช่วยขวาง , interpose in
intervenor 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่เข้ามาสอดแทรก
intervention 【 N 】 แปลว่า: การแทรกแซง , การก้าวก่าย , interference; intrusion
interview 【 N 】 แปลว่า: การสัมภาษณ์ , conversation; conference; meeting
interview 【 VT 】 แปลว่า: สัมภาษณ์ , สนทนา, ซักถาม , talk; question
intervocalic 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่อยู่ระหว่างตัวสระ
interweave 【 N 】 แปลว่า: การผสมผสาน , blend; mix
interweave 【 VI 】 แปลว่า: ทอ , สานเข้าด้วยกัน , intertwine
interweave 【 VT 】 แปลว่า: ทอ , ผสมผสาน , intertwine; mingle
interweave with 【 PHRV 】 แปลว่า: ถักพันกันด้วย , ทอพันกันด้วย, สานกันด้วย
intestinal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับลำไส้
intestine 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเรื่องภายใน , internal; domestic ตรงข้ามกับexternal
intestine 【 N 】 แปลว่า: ลำไส้ , ไส้ , intestines
intimacy 【 N 】 แปลว่า: ความสัมพันธ์ทางเพศ , sexual intercourse
intimacy 【 N 】 แปลว่า: ความใกล้ชิด , ความสนิทสนม, ความคุ้นเคย , closeness; familiarity
intimate 1 【 ADJ 】 แปลว่า: ละเอียดลออ (ความรู้) , detailed; thorough; profound
intimate 1 【 ADJ 】 แปลว่า: คุ้นเคย , ใกล้ชิด, สนิทสนม , close; bosom; familiar ตรงข้ามกับdistant; cool
intimate 1 【 ADJ 】 แปลว่า: ส่วนตัว (ทางเพศ) , ที่เป็นส่วนตัว , private; personal
intimate 1 【 N 】 แปลว่า: เพื่อนสนิท , close friend; confidant ; crony
intimate 2 【 VT 】 แปลว่า: ประกาศ , แจ้ง, บอก , announce; make known; declare ตรงข้ามกับconceal; hide
intimate 2 【 VT 】 แปลว่า: พูดเป็นนัย , บอกใบ้ , hint; imply; suggest ตรงข้ามกับconceal; suppress
intimate to 【 PHRV 】 แปลว่า: ประกาศให้ทราบ , บอกเป็นนัยกับ, แจ้งให้ทราบ , hint to
intimately 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างใกล้ชิด , อย่างสนิทสนม , affectionately; familiarly
intimation 【 N 】 แปลว่า: การพูดเป็นนัย , hint; insinuation; suggestion
intimidate 【 VT 】 แปลว่า: ขู่ , ทำให้กลัว, ข่มขู่, กรรโชก , cow; frighten; threaten ตรงข้ามกับanimate; encourage
intimidate into 【 PHRV 】 แปลว่า: ขู่ให้กลัว , ขู่, ทำให้ยอมจำนน , frighten into; scart into; terrify into
intimidation 【 N 】 แปลว่า: การขู่ , การข่มขู่, การกรรโชก , browbeating; coercion
intimidatory 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นการข่มขู่ , menacing; bullying
intinction 【 N 】 แปลว่า: การจุ่มขนมปังลงในเหล้าองุ่น (พิธีในศาสนาคริสต์)
into 【 PREP 】 แปลว่า: ตรงไปยัง , ตรงไปที่
into 【 PREP 】 แปลว่า: กลายเป็น
into 【 PREP 】 แปลว่า: เกี่ยวกับ
into 【 PREP 】 แปลว่า: เข้าไปใน
into the bargain 【 IDM 】 แปลว่า: เพิ่มเติมจาก , นอกจาก
into the gutter 【 IDM 】 แปลว่า: อย่างเลวร้าย , อย่างเลวทราม, อย่างต่ำช้า
into the middle of nowhere 【 IDM 】 แปลว่า: ในที่ห่างไกล , อยู่ไกล
intolerable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสุดที่จะทนได้ , เหลือที่จะทน , unbearable; unendurable ตรงข้ามกับtolerable; bearable
intolerably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเหลือที่จะทนได้ , อย่างเต็มทน , unbearably ตรงข้ามกับtolerably
intolerance 【 N 】 แปลว่า: การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไป , ใจแคบ , bigotry; narrow-mindedness ตรงข้ามกับtolerance
intolerance 【 N 】 แปลว่า: การแพ้ยาหรืออาหาร
intolerant 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง , ใจแคบ , narrow-minded; illiberal ตรงข้ามกับtolerant
intonate 【 VT 】 แปลว่า: สวดมนต์ , chant
intonate 【 VT 】 แปลว่า: เปล่งเสียงสูงต่ำ , การออกเสียง
intonation 【 N 】 แปลว่า: เสียงสูงต่ำ (การร้องเพลงหรือดนตรี) , pitch; timbre
intonation 【 N 】 แปลว่า: การออกเสียงสูงต่ำ , น้ำเสียง
intone 【 VI 】 แปลว่า: พูดหรือท่องแบบการขับร้อง , chant
intone 【 VT 】 แปลว่า: เปล่งเสียงสูงต่ำ , การออกเสียง , utter; voice
intoxicant 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ทำให้เบิกบานใจ , ที่ทำให้ร่าเริง , intoxicating; exhilarating
intoxicant 【 N 】 แปลว่า: ของมึนเมา (เหล้า, ยา)
intoxicate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เบิกบานใจ , ทำให้ร่าเริง , exhilarate; cheer ตรงข้ามกับdepress
intoxicate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้มึนเมา
intoxicate with 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้มึนเมาด้วย , ทำให้เมาจาก
intoxicated 【 ADJ 】 แปลว่า: หลงระเริง (อำนาจ, ความสำเร็จ) , มัวเมา , rapt, enthralled
intoxicated 【 ADJ 】 แปลว่า: มึนเมา , เมา , drunk; inebriated
intoxicating 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้เมา
intoxicating beverages 【 N 】 แปลว่า: น้ำเมา , สุรา, เมรัย
intoxicating liguor 【 N 】 แปลว่า: น้ำเมา , สุรา, เมรัย
intoxication 【 N 】 แปลว่า: การมึนเมา , inebriation; drunkenness
intoxication 【 N 】 แปลว่า: ความมัวเมา , ความหลงระเริง
intra- 【 PRF 】 แปลว่า: ภายใน , เข้าใน
intractable 【 ADJ 】 แปลว่า: ดื้อรั้น , ดื้อดึง, รั้น, ควบคุมหรือจัดการได้ยาก , stubborn; obstinate; perverse ตรงข้ามกับdocile; tractable
intractable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งยากที่จะรักษา
Intranet 【 N 】 แปลว่า: เครือข่ายที่คล้ายกับอินเตอร์เนตขนาดย่อม
intransigent 【 ADJ 】 แปลว่า: เปลี่ยนยาก , หัวแข็ง, ไม่ยอมประนีประนอม, ดื้อดึง , uncompromising; stubborn; obstinate ตรงข้ามกับcompromising; docile
intransigent 【 N 】 แปลว่า: คนที่ไม่ยอมประนีประนอม
intransitive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นอกรรมกริยา
intransitive verb 【 N 】 แปลว่า: อกรรมกริยา
intrapreneur 【 N 】 แปลว่า: ลูกจ้างบริษัทที่ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
intrastate 【 ADJ 】 แปลว่า: เกิดขึ้นภายในรัฐ (โดยเฉพาะในอเมริกา)
intrauterine 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่อยู่ภายในมดลูก
intravenous 【 ADJ 】 แปลว่า: ภายในเส้นเลือดดำ
intrepid 【 ADJ 】 แปลว่า: กล้าหาญ , ไม่กลัว , fearless; brave; bold ตรงข้ามกับcowardly; craven
intricacy 【 N 】 แปลว่า: ความสลับซับซ้อน , ความซับซ้อน , complication; complexity ตรงข้ามกับsimplicity
intricate 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ซับซ้อน , complicated; complex ตรงข้ามกับsimple
intrigue 【 N 】 แปลว่า: การลักลอบเป็นชู้กัน , liaison; amour
intrigue 【 N 】 แปลว่า: เล่ห์เพทุบาย , กลอุบายในการหลอกลวง , stratagem; wile; plot
intrigue 【 VT 】 แปลว่า: ก่อให้เกิดความสนใจ , interest; attract; fascinate
intrigue 【 VT 】 แปลว่า: วางแผนร้าย , คบคิดกันวางแผนทำลายล้าง , plot; conspire; scheme
intrigue against 【 PHRV 】 แปลว่า: คบคิดกันต่อต้าน , วางแผนต่อต้าน, สมคบคิดกันต่อต้าน , conspire against; plot against
intrigue with 【 PHRV 】 แปลว่า: คบคิดกับ , วางแผนร่วมกับ, สมคบคิดกับ , connive with; conspire with; plot with
intrinsic 【 ADJ 】 แปลว่า: เนื้อแท้ , ในเนื้อหาที่แท้จริง , congenital; natural; real ตรงข้ามกับextrinsic
intro- 【 PRF 】 แปลว่า: ภายใน , เข้าใน
intro 【 N 】 แปลว่า: คำนำ (ภาษาพูด) , คำขึ้นต้น
introduce 【 VT 】 แปลว่า: แนะนำตัว , แนะนำให้รู้จักกัน , present; acquaint; make known
introduce 【 VT 】 แปลว่า: เริ่มนำ , เริ่ม, ริเริ่ม, ตั้ง, เกริ่นนำ , start; bring in; institute ตรงข้ามกับend
introduce 【 VT 】 แปลว่า: เพิ่ม , เสริม, เติม, แทรก , add; insert; put in
introduce into 【 PHRV 】 แปลว่า: ใส่เข้าไป , นำเข้าไป
introduce to 【 PHRV 】 แปลว่า: แนะนำให้รู้จักกับ , แนะนำ…กับ
introduction 【 N 】 แปลว่า: การริเริ่ม , การเริ่มต้น , inauguration; launch; establishment
introduction 【 N 】 แปลว่า: คำนำ , บทนำ, อารัมภบท , opening; prelude; preface
introduction 【 N 】 แปลว่า: การแนะนำตัว
introductory 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นการเกริ่นนำ , ที่เป็นการเริ่มนำ , preliminary; first; initial
introit 【 N 】 แปลว่า: บทสรรเสริญในพิธีฉลองการเสวยมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์
intromit 【 VT 】 แปลว่า: รับ , รับไว้ , let in; admit
introrse 【 ADJ 】 แปลว่า: หันเข้าข้างใน
introspect 【 VI 】 แปลว่า: พิจารณาความรู้สึกข้างในตัวเอง , ใคร่ครวญ
introspect 【 VT 】 แปลว่า: สำรวจจิตใจหรือความรู้สึกของตัวเอง
introspection 【 N 】 แปลว่า: การทบทวนความคิดหรือความรู้สึกของตัวเอง , self-examination; soul-searching
introvert 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง
introvert 【 N 】 แปลว่า: คนที่ชอบคิดแต่เรื่องของตัวเอง , คนเก็บตัว
intrude 【 VI 】 แปลว่า: บุกรุก , รุกล้ำ, ล่วงล้ำ , encroach; trespass; butt in
intrude 【 VT 】 แปลว่า: บุกรุก , รุกล้ำ, ล่วงล้ำ , invade
intrude into 【 PHRV 】 แปลว่า: บุกรุกเข้าไป , รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป , intrude on; obtrude on
intrude on 【 PHRV 】 แปลว่า: ก้าวก่าย , รุกล้ำ, ยุ่มย่าม , intrude into; obtrude on
intrude upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ก้าวก่าย , รุกล้ำ, ยุ่มย่าม , intrude into; obtrude on
intrusion 【 N 】 แปลว่า: การบุกรุก , การล่วงล้ำ , invasion; encroachment; trespass
intrusive 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ก้าวก่าย , ที่ล่วงล้ำ, ที่รบกวน, ที่น่ารำคาญ , interfering; meddlesome; impertinent
intrusively 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างก้าวก่าย , อย่างล่วงล้ำ, อย่างรบกวน
intrust 【 VT 】 แปลว่า: ไว้วางใจ , มอบความรับผิดชอบให้ , assign; commit; confide
intrust to 【 PHRV 】 แปลว่า: มอบหมายให้ , entrust to
intrust with 【 PHRV 】 แปลว่า: มอบหมาย , entrust with
intuition 【 N 】 แปลว่า: การหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นในใจ , การหยั่งรู้โดยสัญชาตญาณ , instinct; perception; insight
intuitive 【 ADJ 】 แปลว่า: โดยสัญชาตญาณ , โดยการหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นเอง , instinctive; innate
intumesce 【 VI 】 แปลว่า: พอง , ขยายตัว, บวม , swell; expand
intwine 【 VI 】 แปลว่า: พัน , โอบ , entwine; twine; weave
intwine 【 VT 】 แปลว่า: พัน , โอบ , entwine; twine; weave
inundant 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไหลบ่า , ที่ท่วมล้น , flooding; overflowing
inundate 【 VT 】 แปลว่า: ท่วมท้น , เต็มตื้น , swamp; overwhelm
inundate 【 VT 】 แปลว่า: ท่วม , เอ่อล้น, นอง, ไหลบ่า , flood; overflow
inundate with 【 PHRV 】 แปลว่า: ท่วมหรือเจิ่งนองไปด้วย , flood with
inundation 【 N 】 แปลว่า: การท่วม , การไหลบ่า
inure from 【 PHRV 】 แปลว่า: มีผลจาก , เป็นผลมาจาก
inure to 【 PHRV 】 แปลว่า: คุ้นเคยกับ , ชินกับ , enure to
invade 【 VT 】 แปลว่า: บุกรุก , บุก, รุกราน , attack; assult; raid ตรงข้ามกับdefend
invade 【 VT 】 แปลว่า: เหยียบย่ำ , ยุ่มย่าม, ย่ำยี , infest; overrun; permeate
invader 【 N 】 แปลว่า: ผู้รุกราน , ผู้บุกรุก , attacker; raider; trespasser ตรงข้ามกับdefender
invalid 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ทุพพลภาพ , ที่เจ็บป่วย, ไม่แข็งแรง , disabled; infirm; sick ตรงข้ามกับrobust; healthy; valid
invalid 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นโมฆะ , ไม่มีผลบังคับใช้, ใช้ไม่ได้ , null and void; void; inoperative ตรงข้ามกับvalid
invalid 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความจริง
invalid 【 N 】 แปลว่า: คนไข้ , ผู้ที่ป่วยหนัก, คนป่วย , patient; valetudinarian
invalid 【 VT 】 แปลว่า: ต้องออกจากกองทัพเพราะเจ็บป่วย
invalid home 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งกลับประเทศเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)
invalid out 【 PHRV 】 แปลว่า: อนุญาตให้ปลดประจำการเพราะป่วยหรือสุขภาพไม่ดี (ทางทหาร)
invalidate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นโมฆะ , ทำให้ใช้ไม่ได้ , nullify; annul; undo ตรงข้ามกับvalidate
invalidate 【 VT 】 แปลว่า: พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริง , หักล้าง , disprove; refute
invaluable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งประมาณค่ามิได้ , ซึ่งหาค่ามิได้ , precious; priceless; valuable ตรงข้ามกับworthless; cheap
invariable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง , สม่ำเสมอ , unalterable; unvarying ตรงข้ามกับchanging
invariable 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง , สิ่งคงที่
invariant 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่เปลี่ยนแปลง , คงที่ , unvarying; invariable; constant ตรงข้ามกับchanging
invariant 【 N 】 แปลว่า: ค่าคงที่ (ทางคณิตศาสตร์)
invasion 【 N 】 แปลว่า: การรุกราน , การโจมตี , attack; assult; inroad ตรงข้ามกับdefense; protection
invasion 【 N 】 แปลว่า: การบุกรุก , การรุกล้ำ, การล่วงล้ำ , intrusion; encroachment
invasive 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นการรุกราน , offensive
invasive 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว (เชื้อโรค)
invective 【 N 】 แปลว่า: คำหยาบ , abuse; censure; denunciation ตรงข้ามกับpraise; commendation
inveigh 【 VI 】 แปลว่า: ติเตียน , กล่าวร้าย, ประณามอย่างรุนแรง , harangue; revile
inveigh against 【 PHRV 】 แปลว่า: ประณามอย่างรุนแรง , กล่าวโจมตีอย่างรุนแรง
inveigle 【 VT 】 แปลว่า: หลอกล่อ , ล่อ , entice; allure; lure ตรงข้ามกับfend; avert
inveigle into 【 PHRV 】 แปลว่า: ชักชวนให้ทำ , โน้มน้าวในเรื่อง, ชักจูงในเรื่อง, ชวนให้ทำ
invent 【 VT 】 แปลว่า: แต่งเรื่อง , กุ, สร้างเรื่องขึ้นมา , concoct; make up; fabricate
invent 【 VT 】 แปลว่า: สร้างสรรค์ , ประดิษฐ์ , devise; create; originate
invention 【 N 】 แปลว่า: การประดิษฐ์ , การสร้างสรรค์ , inventiveness; creativity; ingenuity
invention 【 N 】 แปลว่า: สิ่งประดิษฐ์ , ความคิดในการประดิษฐ์ , device; creation; contrivance
inventor 【 N 】 แปลว่า: นักประดิษฐ์ , คนต้นคิด , creator; originator
inventory 【 N 】 แปลว่า: รายการสิ่งของ , catalogue; list; account
inventory 【 N 】 แปลว่า: สินค้าที่มีอยู่ในร้าน , stock; goods
inverse 【 ADJ 】 แปลว่า: ตรงกันข้าม , กลับกัน , opposite; contrary; reverse ตรงข้ามกับdirect
inverse 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ตรงกันข้าม , opposite; reverse
inversely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างตรงกันข้าม , อย่างกลับกัน
inversion 【 N 】 แปลว่า: การกลับกัน , การสับเปลี่ยนที่กัน, สิ่งที่กลับกัน , reverse
invert 【 VT 】 แปลว่า: สับเปลี่ยนที่กัน , คว่ำ, พลิกกลับ , overturn; reverse; transpose
invertebrate 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
invertebrate 【 N 】 แปลว่า: สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
invest 【 VT 】 แปลว่า: ลงทุน , ลงเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร , spend
invest 【 VT 】 แปลว่า: อุทิศ (เวลา, กำลัง) , สละ, มอบ , devote
invest 【 VT 】 แปลว่า: แต่งตั้ง , ให้อำนาจ , empower; authorize
invest in 【 PHRV 】 แปลว่า: ลงทุน
invest with 【 PHRV 】 แปลว่า: มอบให้ , พระราชทาน, ให้, สวมให้
investigate 【 VI 】 แปลว่า: สืบสวน , ไต่สวน, สอบสวน , inquire; probe
investigate 【 VT 】 แปลว่า: ตรวจสอบหาความจริง , ค้นหาความจริง , examine; research; explore
investigate 【 VT 】 แปลว่า: สืบสวน , ไต่สวน, สอบสวน , examine; inquire; probe
investigation 【 N 】 แปลว่า: การตรวจสอบหาความจริง , การตรวจสอบข้อเท็จจริง , examination; exploration; scrutiny
investigation 【 N 】 แปลว่า: การสืบสวน , การไต่สวน, การสอบสวน , examination; inquiry; probe
investigator 【 N 】 แปลว่า: ผู้สอบสวน , ผู้สำรวจ, ผู้ตรวจสอบ , examiner; inquirer; detective
investiture 【 N 】 แปลว่า: พิธีมอบหมายอำนาจหรือตำแหน่งเป็นทางการ , installation; inauguration; enthronement
investment 【 N 】 แปลว่า: การลงทุน , speculation; venture
investment 【 N 】 แปลว่า: เงินลงทุน , stake; ante
investor 【 N 】 แปลว่า: นักลงทุน , ผู้ลงทุน
inveterate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งติดเป็นนิสัย , ซึ่งเป็นสันดาน, ซึ่งฝังลึก , habitual; chronic; confirmed
invidious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่น่าปรารถนา , undesirable; hateful ตรงข้ามกับdesirable
invigorate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้กระปี้กระเปร่า , ทำให้มีชีวิตชีวา , strengthen; vitalize; refresh ตรงข้ามกับweaken; enfeeble
invincible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่อาจเอาชนะได้ , unbeatable; unconquerable ตรงข้ามกับconquerable
invincible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนได้ , unshakable
inviolable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นที่เคารพ (กฎระเบียบ) , ซึ่งได้รับการยอมรับ , holy; sacred; unalterable
inviolable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่อาจรุกล้ำได้ (เขตแดน) , ซึ่งไม่สามารถล่วงละเมิดได้
inviolate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ถูกทำลาย , ซึ่งไม่เสียหาย , intact; unbroken; untouched ตรงข้ามกับbroken
invisible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมองไม่เห็น , unseen; indiscernible; imperceptible ตรงข้ามกับvisible
invitation 【 N 】 แปลว่า: การเชิญ , การเชิญชวน, การเชื้อเชิญ , request; summons; call ตรงข้ามกับrefusal; denial
invitation 【 N 】 แปลว่า: คำเชื้อเชิญ , คำเชิญ , invite
invite 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เกิด , ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้มีบางสิ่งที่ไม่ดี , provoke; encourage; ask for
invite 【 VT 】 แปลว่า: เชิญ , เชิญชวน, เชื้อเชิญ, ชวน , request; ask; summon
invite in 【 PHRV 】 แปลว่า: เชิญเข้ามา , ask in
invite out 【 PHRV 】 แปลว่า: เชิญให้ออกไปร่วมทานอาหารหรือกิจกรรมอื่นร่วมกัน , ask out
invite over 【 PHRV 】 แปลว่า: เชิญให้มา , ask over; ask round; have over; have round
invite round 【 PHRV 】 แปลว่า: เชิญให้มาร่วมงาน , เชิญมาเป็นแขก , invite over
invite to 【 PHRV 】 แปลว่า: เชิญมาร่วม , เชิญมาในงาน , ask to
invitee 【 N 】 แปลว่า: ผู้ถูกเชิญ
inviting 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งดึงดูดใจ , น่าเชิญชวน , attractive; alluring; tempting
invocate 【 VT 】 แปลว่า: ขอร้อง , อ้อนวอน , invoke; appeal to; petition ตรงข้ามกับdeny; disclaim
invocation 【 N 】 แปลว่า: คำขอร้อง , การอ้อนวอน , appeal; petition; supplication
invoice 【 N 】 แปลว่า: ใบแจ้งราคาสินค้าที่ขายให้ , ใบส่งของ , bill
invoice 【 VT 】 แปลว่า: ออกใบแจ้งราคาสินค้า
invoke 【 VT 】 แปลว่า: ก่อให้เกิด , evoke; call
invoke 【 VT 】 แปลว่า: วิงวอน (เทพเจ้า) , ขอร้อง, อ้อนวอน , call upon; appeal to; petition
invoke 【 VT 】 แปลว่า: ีอ้าง (กฎหมาย)
invoke from 【 PHRV 】 แปลว่า: นำมาซึ่ง , ทำให้เกิด
invoke on 【 PHRV 】 แปลว่า: อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ , ขอร้องให้เกิด (บางสิ่ง) กับ , call down on
invoke upon 【 PHRV 】 แปลว่า: อ้อนวอนให้มีบางสิ่ง (ที่ลงมาจากสวรรค์) เกิดขึ้นกับ , ขอร้องให้เกิด (บางสิ่ง) กับ , call down on
involuntary 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ได้ตั้งใจ , ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คิด , unintentional; instinctive ตรงข้ามกับvoluntary; intentional
involute 【 ADJ 】 แปลว่า: ี่ซับซ้อน , ยุ่งยาก , intricate; complex
involute 【 N 】 แปลว่า: เส้นโค้ง (ทางเรขาคณิต)
involute 【 VI 】 แปลว่า: ม้วนเข้า , ม้วนเป็นวง
involution 【 N 】 แปลว่า: การพัวพัน , การยุ่งเกี่ยว , involvement; entanglement
involve 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้พัวพัน , พาดพิงถึง, เกี่ยวข้อง, มีส่วนร่วม , implicate; concern
involve 【 VT 】 แปลว่า: เกี่ยวพัน , โยงใยถึง, ข้องเกี่ยว, พัวพัน , entail; necessitate; imply ตรงข้ามกับdisentangle; disengage
involve in 【 PHRV 】 แปลว่า: มีส่วนร่วมใน , มีส่วนเกี่ยวข้องใน
involve with 【 PHRV 】 แปลว่า: เกี่ยวข้องกับ , มีส่วนร่วมกับ
involved 【 ADJ 】 แปลว่า: ี่ซับซ้อน , ซึ่งเข้าใจยาก , complicated; complex
involved 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เกี่ยวข้อง , ซึ่งพัวพัน, ซึ่งเกี่ยวข้อง , concerned; implicated
involved 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เอาใจใส่ , หมกมุ่น, เอาใจจดจ่อ
involvement 【 N 】 แปลว่า: การเกี่ยวข้อง , การเกี่ยวโยง, การเกี่ยวพัน , participation; connection
involvement 【 N 】 แปลว่า: ความสัมพันธ์ในด้านชู้สาว , ความอื้อฉาวเชิงชู้สาว , attachment
invulnerable 【 ADJ 】 แปลว่า: ปลอดภัย , ซึ่งไม่อาจทำลายไม่ได้ , safe; indestructible; invincible ตรงข้ามกับvulnerable
inward 【 ADJ 】 แปลว่า: เข้าข้างใน , ecat>
inward 【 ADJ 】 แปลว่า: ในใจ , inner; internal; inside ตรงข้ามกับoutward
inwardly 【 ADV 】 แปลว่า: ภายในใจ , ซึ่งอยู่ในใจ , privately; secretly; inside ตรงข้ามกับoutwardly
inwardness 【 N 】 แปลว่า: ความรู้สึกลึกๆ ในใจ , ความคิด
inwards 【 ADV 】 แปลว่า: โดยเข้าด้านใน , เข้าข้างใน
in-your-face 【 SL 】 แปลว่า: กล้าเผชิญหน้า
iodide 【 N 】 แปลว่า: สารประกอบไอโอไดด์
iodine 【 N 】 แปลว่า: ธาตุไอโอดีน
-ion 【 SUF 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการกระทำ ภาวะ สิ่งหรือบุคคล
ion 【 N 】 แปลว่า: อิออน , อะตอมที่มีประจุบวกหรือลบ
ionic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอิออน
ionize 【 VI 】 แปลว่า: เปลี่ยนเป็นอิออน , กลายเป็นอิออน
ionize 【 VT 】 แปลว่า: เปลี่ยนเป็นอิออน , กลายเป็นอิออน
ionosphere 【 N 】 แปลว่า: ชั้นบรรยากาศซึ่งห่างจากผิวโลกระหว่าง 80-1000 กิโลเมตร
iota 【 N 】 แปลว่า: จำนวนที่เล็กน้อยมาก , jot; particle
Iowa 【 N 】 แปลว่า: รัฐไอโอวาของสหรัฐอเมริกา
ipecac 【 N 】 แปลว่า: ไม้เถาจำพวก Cephaelis ipecacuanha พบในอเมริกาใต้ , ต้นไม้จำพวก Cephaelis ipecacuanha ใช้เป็นยาขับเสมหะ หรือทำให้อาเจียน
IQ 【 ABBR 】 แปลว่า: ระดับสติปัญญา (คำย่อของ intelligence quotient) , ไอคิว, ระดับความฉลาด
Iran 【 N 】 แปลว่า: อิหร่าน , เปอร์เซีย
Iran 【 N 】 แปลว่า: ประเทศอิหร่าน
Iranian 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิหร่าน , เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาเปอร์เซีย
Iranian 【 N 】 แปลว่า: ชาวอิหร่าน , ชาวเปอร์เซีย , Persian
Iranian 【 N 】 แปลว่า: ภาษาอิหร่าน , ภาษาเปอร์เซีย
Iraq 【 N 】 แปลว่า: ประเทศอิรัก
Iraq 【 N 】 แปลว่า: อิรัก
Iraqi 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับผู้คนหรือภาษาอิรัก
Iraqi 【 N 】 แปลว่า: ชาวอิรัก
Iraqi 【 N 】 แปลว่า: ภาษาอิรัก
irascible 【 ADJ 】 แปลว่า: โกรธง่าย , โมโหง่าย, อารมณ์เสีย , quick-tempered; touchy ตรงข้ามกับcalm; placid
irate 【 ADJ 】 แปลว่า: โกรธเป็นไฟ , โมโหร้าย , furious; incensed ตรงข้ามกับcool; calm
ire 【 N 】 แปลว่า: ความกริ้วโกรธ , ความโมโห , wrath; anger ตรงข้ามกับgood nature; calmness
Ireland 【 N 】 แปลว่า: ประเทศไอร์แลนด์
Ireland 【 N 】 แปลว่า: ไอร์แลนด์
iridescence 【 N 】 แปลว่า: สีเเหลือบ , สีสันสดใส , opalescence
iridescent 【 ADJ 】 แปลว่า: มีสีสันเหมือนสีรุ้ง , มีสีเหลือบ , opalescent
iris 【 N 】 แปลว่า: ดอกไอริซ
iris 【 N 】 แปลว่า: ม่านตา
Irish 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับชนชาติ ภาษาและวัฒนธรรมไอร์แลนด์
Irish 【 N 】 แปลว่า: ชาวไอร์แลนด์ , ชาวไอริช
Irish 【 N 】 แปลว่า: ภาษาไอร์แลนด์ , ภาษาไอริช
irk 【 VT 】 แปลว่า: รบกวน , ทำให้รำคาญ , infuriate; annoy; irritate
irksome 【 ADJ 】 แปลว่า: น่ารำคาญ , น่าเบื่อ , irritating; wearisome
iron 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีธาตุเหล็ก , ferric; ferrous
iron 【 ADJ 】 แปลว่า: เข้มงวด , ไม่ผ่อนปรน, ไม่ยืดหยุ่น , inflexible; unrelenting ตรงข้ามกับflexible
iron 【 ADJ 】 แปลว่า: โหดร้าย , อำมหิต, เหี้ยม , stern; harsh; cruel ตรงข้ามกับkind
iron 【 N 】 แปลว่า: ตรวน , โซ่ตรวน
iron 【 N 】 แปลว่า: เข้มแข็งเหมือนเหล็ก , บึกบึนเหมือนเหล็ก , strong; tough
iron 【 N 】 แปลว่า: ธาตุเหล็ก , เหล็ก
iron 【 N 】 แปลว่า: เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก
iron 【 N 】 แปลว่า: เตารีด
iron 【 SL 】 แปลว่า: ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ , homosexual, poof
iron 【 VT 】 แปลว่า: รีด (เสื้อผ้า) , ทับให้เรียบ , press
Iron Age 【 N 】 แปลว่า: ยุคเหล็ก (ยุคที่มนุษย์รู้จักใช้เหล็กทำเครื่องมือและอาวุธ)
iron curtain 【 N 】 แปลว่า: เขตแบ่งประเทศคอมมิวนิสต์กับอดีตโซเวียตจากยุโรปตะวันตก , ม่านเหล็ก
iron hoof 【 SL 】 แปลว่า: ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ , homosexual, poof
iron hoofter 【 SL 】 แปลว่า: ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ , homosexual, poof
iron horse 【 N 】 แปลว่า: รถไฟ , ม้าเหล็ก , train
iron out 【 PHRV 】 แปลว่า: รีดผ้า , รีดรอยยับของผ้า , smooth out
ironclad 【 ADJ 】 แปลว่า: หุ้มเกราะ , armor-plated
ironclad 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ยืดหยุ่น , ตายตัว , inflexible; unbreakable ตรงข้ามกับflexible
ironhanded 【 ADJ 】 แปลว่า: เคร่งครัด , เด็ดขาด, เข้มงวด
ironic 【 ADJ 】 แปลว่า: ประหลาดและน่าขัน , paradoxical; incongruous
ironic 【 ADJ 】 แปลว่า: เชิงเยาะเย้ย , แดกดัน, ถากถาง, เหน็บแนม , sarcastic; satirical; mocking ตรงข้ามกับcourtesy; esteem
ironical 【 ADJ 】 แปลว่า: ประหลาดและน่าขัน , paradoxical; incongruous
ironical 【 ADJ 】 แปลว่า: เหน็บแนม , แดกดัน, ถากถาง, เยาะเย้ย , sarcastic; satirical; mocking ตรงข้ามกับcourtesy; esteem
ironing 【 N 】 แปลว่า: การรีดผ้า
ironmonger 【 N 】 แปลว่า: พ่อค้าขายเครื่องเหล็กที่ใช้ในบ้านและสวน
ironside 【 N 】 แปลว่า: ผู้มีกำลังมากในการต่อสู้
ironsmith 【 N 】 แปลว่า: ช่างตีเหล็ก , blacksmith
ironware 【 N 】 แปลว่า: เครื่องโลหะ , hardware
irony 【 N 】 แปลว่า: ถ้อยคำแดกดัน , ถ้อยคำเย้ยหยัน, ถ้อยคำถากถาง , sarcasm; mockery; satire
Iroquoian 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับชนเผ่าอินเดียนแดง
Iroquoian 【 N 】 แปลว่า: ตระกูลภาษาของเผ่าอินเดียนแดงในอเมริกาเหนือ
irradiate 【 ADJ 】 แปลว่า: สว่างไสว , สว่าง , bright
irradiate 【 VI 】 แปลว่า: เปล่งแสง , ส่องแสง , shine
irradiate 【 VT 】 แปลว่า: ฉายรังสี (เพื่อถนอมอาหาร)
irradiation 【 N 】 แปลว่า: การฉายรังสี
irrational 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่มีเหตุผล , ปราศจากเหตุผล , unreasonable; absurd; illogical ตรงข้ามกับrational; logical
irrational number 【 N 】 แปลว่า: จำนวนอตรรกยะ , จำนวนที่ไม่ลงตัว
irrationality 【 N 】 แปลว่า: ความไม่มีเหตุผล , การกระทำหรือความคิดที่ปราศจากเหตุผล
irreclaimable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สามารถเอาคืนได้ , ecat>
irreconcilable 【 ADJ 】 แปลว่า: เข้ากันไม่ได้ , ไปด้วยกันไม่ได้, ไม่ลงรอยกัน , incompatiable; divergent ตรงข้ามกับreconcilable; compatiable
irreconcilable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สามารถปรองดองกันได้ , ไม่สามารถคืนดีกันได้
irrecoverable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สามารถรักษาได้ , irretrievable ตรงข้ามกับrecoverable
irrecoverable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งนำกลับคืนมาไม่ได้ , unregainable; irretrievable ตรงข้ามกับrecoverable
irredeemable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สามารถเอาเงินคืนได้ , ecat>
irredeemable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ , irreparable; irremediable
irredentism 【 N 】 แปลว่า: ลัทธิสนับสนุนการเรียกร้องดินแดนคืน (ในอิตาลีปีค.ศ.1878)
irreducible 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สามารถลดได้ , ที่ลดลงไม่ได้
irrefutable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่แย้งไม่ได้ , ที่เถียงไม่ได้ , indisputable; incontrovertible ตรงข้ามกับdisputable; debatable
irregular 【 ADJ 】 แปลว่า: ผิดปกติ , abnormal; unusual ตรงข้ามกับregular; normal
irregular 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่เรียบ , ขรุขระ , uneven; crooked; bumpy ตรงข้ามกับregular; even
irregular 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่เป็นระเบียบ , ไม่สม่ำเสมอ, หยุดเป็นพักๆ , erratic; spasmodic; unsystematic ตรงข้ามกับregular
irregular 【 N 】 แปลว่า: ทหารที่ไม่ได้อยู่ในประจำการ , ecat>
irregular 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่อยู่นอกเกณฑ์
irregularity 【 N 】 แปลว่า: ความผิดปกติ , abnormality; peculiarity ตรงข้ามกับregularity
irregularity 【 N 】 แปลว่า: การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ , disorganization; desultoriness
irregularity 【 N 】 แปลว่า: ความไม่เรียบ , ความขรุขระ , unevenness; bumpiness
irrelative 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่สัมพันธ์กัน
irrelevant 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สัมพันธ์กัน , ไม่เกี่ยวเนื่องกัน , unconnected; unrelated ตรงข้ามกับrelevant
irrelevantly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่สัมพันธ์กัน , อย่างไม่เกี่ยวเนื่องกัน
irreligious 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่นับถือหรือเชื่อในศาสนาใด , atheistic; profane ตรงข้ามกับgodly; pious
irremediable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่มีทางรักษาได้ , incurable; irreparable ตรงข้ามกับcurable; reparable
irremovable 【 ADJ 】 แปลว่า: ้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ , ecat>
irreparable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่แก้ไขไม่ได้ , irreversible ตรงข้ามกับreparable
irreplaceable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สามารถแทนที่กันได้ , ecat>
irrepressible 【 ADJ 】 แปลว่า: ร่าเริง , กระปรี้กระเปร่า, กระตือรือร้น , buoyant; effervescent
irrepressible 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สามารถควบคุมไว้ได้ , ไม่สามารถระงับได้ , uncontrollable; independent ตรงข้ามกับsubmissive; meek
irreproachable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่มีที่ติ
irresistible 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ต้านทานไม่ได้ , overwhelming; compelling
irresoluble 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สามารถแก้ไขได้
irresolute 【 ADJ 】 แปลว่า: ลังเล , สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ , indecisive; uncertain ตรงข้ามกับresolute; firm
irresolution 【 N 】 แปลว่า: ความลังเลใจ
irrespective of 【 ADJ 】 แปลว่า: โดยไม่คำนึงถึง , regardless of
irresponsible 【 ADJ 】 แปลว่า: ขาดความรับผิดชอบ , unreliable; careless ตรงข้ามกับresponsible
irretrievable 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สามารถเอาคืนมาได้ , ที่เรียกกลับคืนมาไม่ได้
irreversible 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้ , irrevocable; unalterable ตรงข้ามกับreversible
irrevocable 【 ADJ 】 แปลว่า: เปลี่ยนแปลงไม่ได้ , fixed; settled; unalterable
irrigate 【 VT 】 แปลว่า: ทดน้ำ , จัดสรรน้ำ
irrigation 【 N 】 แปลว่า: การชลประทาน , การทดน้ำ
irrigative 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการชลประทาน
irritable 【 ADJ 】 แปลว่า: ขี้โมโห , โมโหง่าย , bad-tempered; touchy; resentful ตรงข้ามกับcool; pleasant
irritant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้ระคายเคือง , ที่ทำให้เกิดอาการคัน
irritant 【 N 】 แปลว่า: สารที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการคันหรือปวดแสบปวดร้อน , สิ่งรบกวน
irritate 【 VI 】 แปลว่า: ทำให้ระคายเคือง , ระคายตัว, ทำให้คัน, คัน , rub; pain ตรงข้ามกับease; soothe
irritate 【 VT 】 แปลว่า: รบกวน , ทำให้รำคาญ, ทำให้โมโห , annoy; bother; exasperate ตรงข้ามกับsoothe; palliate
irritated 【 ADJ 】 แปลว่า: โกรธเคือง , รำคาญ, หงุดหงิด , annoyed; angry; vexed ตรงข้ามกับsoothing
irritatedly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างหงุดหงิด , อย่างโกรธเคือง
irritating 【 ADJ 】 แปลว่า: น่ารำคาญ , น่าโมโห , annoying; irksome; disturbing
irritation 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่สร้างความรำคาญ , nuisance; drag
irritation 【 N 】 แปลว่า: ความขุ่นเคือง , ความหงุดหงิด, โมโห , annoyance; anger; indignation ตรงข้ามกับpleasure
irritation 【 N 】 แปลว่า: การระคายเคือง
irrupt 【 VI 】 แปลว่า: บุกเข้าไปในทันที , บุกรุก
irruption 【 N 】 แปลว่า: การบุกรุกเข้าไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง , การรุกล้ำ , invasion; incursion
is 【 AUX 】 แปลว่า: อยู่ , เป็น , คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)
-ise 【 SUF 】 แปลว่า: กระทำ , ทำให้เป็น
-ish 【 SUF 】 แปลว่า: ค่อนข้าง, เกี่ยวกับ
isinglass 【 N 】 แปลว่า: วุ้นที่ได้จากถุงอากาศของปลา
Islam 【 N 】 แปลว่า: ศาสนาอิสลาม , อิสลาม
Islam 【 N 】 แปลว่า: มุสลิมและประเทศมุสลิม
Islamabad 【 N 】 แปลว่า: ชื่อเมืองหลวงของปากีสถาน , กรุงอิสลามาบัด
Islamic 【 ADJ 】 แปลว่า: ของอิสลาม
Islamic people 【 N 】 แปลว่า: ชาวอิสลาม
Islamite 【 N 】 แปลว่า: อิสลามิกชน , มุสลิม
island 【 N 】 แปลว่า: เกาะ , isle , isle; islet
island 【 N 】 แปลว่า: เกาะกลางถนน , traffic island
islander 【 N 】 แปลว่า: ชาวเกาะ
isle 【 N 】 แปลว่า: เกาะ , เกาะเล็กๆ , island; islet
islet 【 N 】 แปลว่า: เกาะเล็ก , islet
-ism 【 SUF 】 แปลว่า: ภาวะ , ระบบ, ลัทธิ
ism 【 N 】 แปลว่า: ลัทธิ
isn’t 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ is not
isobar 【 N 】 แปลว่า: เส้นบนแผนที่อากาศที่ลากเชื่อมจุดที่มีความกดอากาศเท่ากัน
isodynamic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางกำลังอำนาจ
isogon 【 N 】 แปลว่า: รูปหลายเหลี่ยมที่มีมุมทุกด้านเท่ากัน
isolable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่สามารถแยกออกมาได้
isolatable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่สามารถแยกออกมาได้ , isolable
isolate 【 ADJ 】 แปลว่า: โดดเดี่ยว , alone ตรงข้ามกับtogether
isolate 【 N 】 แปลว่า: คนหรือของที่แยกออกมาเพื่อจุดประสงค์ในการศึกษา
isolate 【 VT 】 แปลว่า: แยก (ความคิด, ปัญหา, สถานการณ์) , separate
isolate 【 VT 】 แปลว่า: แยกสารตัวหนึ่งออกจากสารตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการศึกษา , separate ตรงข้ามกับcombine
isolate 【 VT 】 แปลว่า: แยกตัวออกจากสังคมหรือกลุ่มคน , ปลีกตัวออก , separate; detach; cut off ตรงข้ามกับmix; unite; join
isolate from 【 PHRV 】 แปลว่า: แยกจาก , ปลีกตัวออกจาก, แยกตัวจาก
isolated 【 ADJ 】 แปลว่า: โดดเดี่ยว , alone; lonely; solitary ตรงข้ามกับtogether
isolated 【 ADJ 】 แปลว่า: ห่างไกลจากเมืองใหญ่ (สถานที่) , remote; out-of-the-way ตรงข้ามกับclose; near
isolation 【 N 】 แปลว่า: ความโดดเดี่ยว , seclusion; solitude; desolation
isolation 【 N 】 แปลว่า: การแยกออก , separation
isolationism 【 N 】 แปลว่า: ลัทธิการอยู่โดดเดี่ยว , ลัทธิโดดเดี่ยว
isomer 【 N 】 แปลว่า: ธาตุที่มีสารประกอบเหมือนกันแต่คุณสมบัติต่างกัน
isometric 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับภาพวาดสามมิติที่ไม่ได้วาดขึ้นด้วยตาจริง
isometric 【 N 】 แปลว่า: ภาพวาดสามมิติ
isosceles 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีด้านยาวเท่ากัน 3 ด้าน (สามเหลี่ยม)
isotherm 【 N 】 แปลว่า: เส้นลากเชื่อมโยงจุดที่มีอุณหภูมิเท่ากันบนแผนที่อากาศ , เส้นที่ลากผ่านจุดที่มีอุณหภูมิเท่ากัน
isotonic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการละลายที่มีความเข้มข้นในการละลายเท่ากัน
isotope 【 N 】 แปลว่า: ไอโซโทป , ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน โดยมีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเหมือนกันแต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน
Israel 【 N 】 แปลว่า: อิสราเอล , ยิว
Israel 【 N 】 แปลว่า: ประเทศอิสราเอล
Israeli 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอิสราเอล , เกี่ยวกับยิว
Israeli 【 N 】 แปลว่า: ชาวอิสราเอล , คนยิว , Hebrew or Jewish people
Israeli 【 N 】 แปลว่า: ภาษาอิสราเอล , ภาษายิว , Hebrew; Jewish
Israelite 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอิสราเอลหรือยิวโบราณ
Israelite 【 N 】 แปลว่า: ชนชาติยิว , ชาวอิสราเอล, ชาวยิวโบราณ
issuable 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ตีพิมพ์ออกมาได้
issuance 【 N 】 แปลว่า: การตีพิมพ์ออกมา
issuant 【 ADJ 】 แปลว่า: ี่ที่ลำตัวตั้งตรงและมีเพียงส่วนหน้าโผล่ออกมา (ใช้กับสัตว์)
issue 【 N 】 แปลว่า: การแจกจ่าย , การออกมา, การประกาศ , distribution; promulgation
issue 【 N 】 แปลว่า: ปัญหา , ความวิตกกังวล , problem; worry
issue 【 N 】 แปลว่า: ฉบับ , ชุด, จำนวน , edition; copy; number
issue 【 N 】 แปลว่า: ผล , ผลประโยชน์, ผลสุดท้าย , outcome; consequence; result
issue 【 N 】 แปลว่า: ลูกหลาน , ผู้สืบสกุล , children; offspring; descendant
issue 【 N 】 แปลว่า: ประเด็น , หัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณา , topic; point; subject
issue 【 VI 】 แปลว่า: ไหลออก , ปรากฏออกมา, โผล่ออกมา , flow out; emerge ตรงข้ามกับreturn
issue 【 VI 】 แปลว่า: ตีพิมพ์ , พิมพ์, จัดทำ , publish
issue 【 VT 】 แปลว่า: ออก (แถลงการณ์, ประกาศ) , announce; broadcast; put out
issue 【 VT 】 แปลว่า: แจกจ่าย (เสื้อผ้า, อาหาร) แก่ทหาร , distribute; give out
issue 【 VT 】 แปลว่า: ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายหรือแจก , จัดทำ, พิมพ์ออกมา , publish; print
issue as 【 PHRV 】 แปลว่า: ตีพิมพ์ในรูปของ , จัดพิมพ์จำหน่ายในรูปของ
issue forth 【 PHRV 】 แปลว่า: ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการ (คำโบราณ)
issue from 【 PHRV 】 แปลว่า: ไหลออกมาจาก , หลั่งออกจาก , issue out of
issue out of 【 PHRV 】 แปลว่า: ไหลออกมาจาก , หลั่งออกจาก , issue from
issue to 【 PHRV 】 แปลว่า: มอบ (สิ่งจำเป็น) ให้กับ , แจก (สิ่งจำเป็น) ให้กับ
issue with 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ได้รับ (สิ่งจำเป็น) , แจก (สิ่งจำเป็น)
-ist 【 SUF 】 แปลว่า: ผู้ซึ่ง
isthmus 【 N 】 แปลว่า: คอคอด
it 【 N 】 แปลว่า: ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)
it 【 PRON 】 แปลว่า: มัน
it behoves one to do 【 IDM 】 แปลว่า: มันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกระทำ
it figures 【 IDM 】 แปลว่า: สมเหตุสมผล , สมควรเป็นอย่างนั้น
It figures. 【 IDM 】 แปลว่า: สมเหตุผล , ไม่น่าแปลกใจ
-it is 【 SUF 】 แปลว่า: อักเสบ
It never rains but it pours. 【 IDM 】 แปลว่า: สิ่งเลวร้ายมักเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
Italian 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอิตาลี
Italian 【 N 】 แปลว่า: ชาวอิตาลี
Italian 【 N 】 แปลว่า: ภาษาอิตาลี
Italic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอิตาลีโบราณ
italic 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เอนไปทางขวา (ตัวอักษร)
italic 【 N 】 แปลว่า: ตัวอักษรแบบตัวเอน
Italic 【 N 】 แปลว่า: ภาษาหนึ่งในตระกูล Indo-European
italicize 【 VT 】 แปลว่า: พิมพ์ด้วยตัวเอน
Italy 【 N 】 แปลว่า: ประเทศอิตาลี , Italia
Italy 【 N 】 แปลว่า: อิตาลี , Italia
itch 【 N 】 แปลว่า: อาการคัน , irritation; itchiness
itch 【 VI 】 แปลว่า: รู้สึกคัน , คัน , irritate; tickle
itch 【 VI 】 แปลว่า: ปรารถนา , ต้องการ , long; crave; yearn ตรงข้ามกับrepulse; dislike
itch 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้คัน , irritate; tickle
itch 【 VT 】 แปลว่า: รบกวน , ทำให้รำคาญ , annoy; vex; irritate ตรงข้ามกับsoothe; please
itch for 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้อยาก , ทำให้ปรารถนา , long for; sigh for; yearn for
itching 【 N 】 แปลว่า: ความปรารถนาอย่างแรงกล้า , desire; craving; longing ตรงข้ามกับrepulsion; disgust
itchy 【 ADJ 】 แปลว่า: คัน
item 【 N 】 แปลว่า: รายการ , รายการสิ่งของ; บัญชีรายการ , listing; matter
item 【 N 】 แปลว่า: ข่าว , รายงานข่าว , article; report
item 【 N 】 แปลว่า: ของ , สิ่งของ , thing; object
itemize 【 VT 】 แปลว่า: ลงรายการ
iterance 【 N 】 แปลว่า: การซ้ำ , การย้ำ , repeat; iteration
iterant 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นการซ้ำ
iterate 【 VT 】 แปลว่า: กล่าวซ้ำ , พูดซ้ำ, ย้ำ , reiterate; repeat; rehearse
iterative 【 ADJ 】 แปลว่า: ซ้ำ , ย้ำ , repetitious
itinerancy 【 N 】 แปลว่า: การท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ
itinerant 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เดินทางหรือท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ , wandering; nomadic; travelling ตรงข้ามกับsettled
itinerant 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่เดินทางไปตามที่ต่างๆ (โดยเฉพาะคนจน)
itinerary 【 N 】 แปลว่า: แผนการการเดินทาง , กำหนดการเดินทาง , schedule; programme; route
itinerate 【 VI 】 แปลว่า: เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
its 【 PRON 】 แปลว่า: ของมัน
It’s a deal 【 IDM 】 แปลว่า: ตกลง , เห็นด้วย
It’s about time! 【 IDM 】 แปลว่า: เกือบจะสายเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
It’s high time 【 IDM 】 แปลว่า: มันผ่านมาแล้ว
it’s no use (doing something) 【 IDM 】 แปลว่า: ไร้ประโยชน์ที่จะทำ (บางสิ่ง)
it’s not on 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่สามารถพิจารณาได้ (คำไม่เป็นทางการ) , เป็นไปไม่ได้ที่จะพิจารณา, ไม่อาจยอมรับได้
itself 【 PRON 】 แปลว่า: ตัวมันเอง
itsy-bitsy 【 ADJ 】 แปลว่า: เล็กมาก (คำไม่เป็นทางการ) , very small; tiny ตรงข้ามกับbig; huge
itsy-bitsy 【 SL 】 แปลว่า: เล็กน้อย , นิดหน่อย
itty-bitty 【 SL 】 แปลว่า: เล็กน้อย , นิดหน่อย
I’ve been there. 【 SL 】 แปลว่า: ฉันรู้แล้ว
ivory tower 【 SL 】 แปลว่า: หอคอยงาช้าง (สถานที่สมมุติใช้กับทางการศึกษา)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น