พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย : S

s 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19
S 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19
S.E. 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ southeast และ southeastern
Sabbath 【 N 】 แปลว่า: วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์
sabbatical 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับช่วงวันหยุดพักผ่อน , เกี่ยวกับช่วงวันหยุดพักผ่อน , sabbatical year
sabbatical year 【 N 】 แปลว่า: ช่วงวันหยุดพักผ่อน , sabbatical leave
saber 【 N 】 แปลว่า: ดาบโค้ง , sword
saber 【 VT 】 แปลว่า: ฟันด้วยดาบ , ฆ่าด้วยดาบ
saber-toothed tiger 【 N 】 แปลว่า: แมวรูปร่างคล้ายเสือมีเขี้ยวโค้งยาว
sable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีสีดำเข้ม , dark
sable 【 N 】 แปลว่า: สัตวสี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายแมวจำพวก Martes zibellina , marten
sable 【 N 】 แปลว่า: หนังขนสัตว์สี่เท้าเลี้ยงลูกด้วยนมจำพวก Martes zibellina
sabot 【 N 】 แปลว่า: รองเท้าไม้ , (ใช้สวมในสมัยก่อนของประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส เนอร์เธอแลนด์ และเยอรมัน) , patten
sabotage 【 N 】 แปลว่า: การก่อวินาศกรรม , การลอบทำลาย, การบ่อนทำลาย , impairment; incapacitation, subversive destruction; vandalism
sabotage 【 VT 】 แปลว่า: ก่อวินาศกรรม , ลอบทำลาย, บ่อนทำลาย , subvert; wreck
saboteur 【 N 】 แปลว่า: ผู้ก่อวินาศกรรม , ผู้บ่อนทำลาย, ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเจตนา , destroyer; terrorist
sabra 【 N 】 แปลว่า: ชาวยิวเกิดในอิสราเอล , คนพื้นเมืองในอิสราเอล , Jew; Israelite
sabre 【 N 】 แปลว่า: ดาบโค้ง , saber
sac 【 N 】 แปลว่า: ส่วนที่เหมือนถุงในสัตว์หรือพืช , pouch
saccharin 【 N 】 แปลว่า: ขัณฑสกร , แซ็กคาริน, สารสีขาวซึ่งมีรสหวานเหมือนน้ำตาล , saccharine
saccharine 【 ADJ 】 แปลว่า: หวานเกินไป , (ยิ้ม) หวาน, ประจบเอาใจ
saccharine 【 N 】 แปลว่า: ขัณฑสกร , แซ็กคาริน, สารสีขาวซึ่งมีรสหวานเหมือนน้ำตาล , saccharin
saccharinely 【 ADV 】 แปลว่า: หวานเกินไป
saccharinity 【 N 】 แปลว่า: ความหวานเกินไป , sugariness
saccule 【 N 】 แปลว่า: ถุงกระเป๋าหน้าท้องของสัตว์ตระกูล marsupial (เช่น จิงโจ้) , bag; purse
sacculus 【 N 】 แปลว่า: ถุงกระเป๋าหน้าท้องของสัตวตระกูล marsupial (เช่น จิงโจ้) , bag; purse; saccule
sacerdotal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับพระ , apostolic; priestly
sachem 【 N 】 แปลว่า: หัวหน้าเผ่าอินเดียนแดง , dictator
sachet 【 N 】 แปลว่า: ถุงเครื่องหอม , ถุงบุหงา , scent-bag; fragrance; potpourri
sack 【 N 】 แปลว่า: การไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ) , discharge; notice
sack 【 N 】 แปลว่า: กระสอบ , ถุงขนาดใหญ่ , sac; pouch; pocket
sack 【 N 】 แปลว่า: เตียงนอน (คำไม่เป็นทางการ)
sack 【 VT 】 แปลว่า: ไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ) , ปลดออก, ไล่ออก , discharge; dismiss; kick out; terminate ตรงข้ามกับemploy; hire
sack 【 VT 】 แปลว่า: เอาใส่ในกระสอบ
sack out 【 PHRV 】 แปลว่า: หลับ , นอนหลับ
sack up 【 PHRV 】 แปลว่า: ได้กำไร , ได้ผลประโยชน์
sackcloth 【 N 】 แปลว่า: ผ้ากระสอบ , ผ้าหยาบที่ใช้ทำกระสอบ , canvas; hopsacking; homespun
sacking 【 N 】 แปลว่า: ผ้ากระสอบ , ผ้าป่านหรือผ้าหยาบที่ใช้ทำกระสอบ , hemp
sacrament 【 N 】 แปลว่า: พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน , holy observance; ceremonial
sacrament 【 N 】 แปลว่า: ขนมปังและเหล้าองุ่นที่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้า , the elements
sacramental 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใช้ในพิธีทางศาสนาคริสต์เพื่อรับเป็นคริสต์ศาสนิกชน , religious
sacramental 【 ADJ 】 แปลว่า: ศักดิ์สิทธิ์ , น่าเลื่อมใส, น่าเคารพ , pure; sacred; solemn
sacred 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า , consecrated; divine; ordained
sacred 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นที่สักการะทางศาสนา , ซึ่งเป็นที่บูชา, ซึ่งล่วงเกินไม่ได้
sacred cow 【 IDM 】 แปลว่า: สิ่งหวงห้าม , สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรหลบหลู่, สิ่งที่ไม่ควรพูดถึงในแง่ไม่ดี
sacredness 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นที่สักการะทางศาสนา , ความศักดิ์สิทธิ์ , divinity; holiness; sanctity
sacrifice 【 N 】 แปลว่า: การบวงสรวง , การบูชายัญ, การสังเวย , offering; reparation
sacrifice 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ใช้ในการบวงสรวง
sacrifice 【 VI 】 แปลว่า: ขายลดราคา , ตัดราคา , cut; reduce; sell out
sacrifice 【 VI 】 แปลว่า: บวงสรวง , สังเวย, บูชายัญ
sacrifice 【 VT 】 แปลว่า: ขายลดราคา , ตัดราคา , cut; reduce; sell out
sacrifice 【 VT 】 แปลว่า: บวงสรวง , สังเวย, บูชายัญ , consecrate; dedicate; worship
sacrifice to 【 PHRV 】 แปลว่า: สังเวย , ถวาย, พลี
sacrifice to 【 PHRV 】 แปลว่า: เสียสละตนเพื่อ , อุทิศตัวให้กับ, สละเพื่อ
sacrificeable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเสียสละ
sacrificer 【 N 】 แปลว่า: ผู้เสียสละ
sacrificial 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการเสียสละ , เกี่ยวกับการบูชายัญ , atoning; conciliatory
sacrificially 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเสียสละ
sacrilege 【 N 】 แปลว่า: การลบหลู่ศาสนา , การเหยียดหยามศาสนา, การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ , desecration; blasphemy; profanation
sacrilegious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีความผิดฐานล่วงเกิน , ซึ่งดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ , profane; sinful
sacrilegiousness 【 N 】 แปลว่า: ความผิดฐานล่วงเกิน
sacrilegist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ลบหลู่ศาสนา
sacrosanct 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง , ศักดิ์สิทธิ์มาก , reverent; sacred
sacrosanctity 【 N 】 แปลว่า: การเคารพสักการะอย่างสูง
sad 【 ADJ 】 แปลว่า: เศร้า , ทุกข์, เสียใจ , unhappy; sorry; sorrowful
sad 【 ADJ 】 แปลว่า: (สี) ทึม , หม่น, มอๆ
sadden 【 VI 】 แปลว่า: เสียใจ , depress
sadden 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เสียใจ , oppress; discourage; depress
saddle 【 N 】 แปลว่า: อานม้า , อาน, อานจักรยาน , seat; montura
saddle 【 N 】 แปลว่า: เนื้อส่วนสันหลัง
saddle 【 VI 】 แปลว่า: ขี่บนหลังสัตว์ (เช่น ขี่ม้า)
saddle 【 VT 】 แปลว่า: ใส่อาน (เช่น ใส่อานม้า)
saddle on 【 PHRV 】 แปลว่า: บังคับให้ยอมรับ , upon , land with
saddle up 【 PHRV 】 แปลว่า: ใส่อานม้า , ใส่อานให้พร้อม
saddle with 【 PHRV 】 แปลว่า: บังคับให้ยอมรับหรือทำ , land with
sadhu 【 N 】 แปลว่า: พราหมณ์หรือพระ (ในศาสนาฮินดู)
sadism 【 N 】 แปลว่า: การมีความสุขจากการทรมานผู้อื่นในการมีเพศสัมพันธ์ , ซาดิสม์, ความวิปริตทางเพศ , perversion; cruelty; malice ตรงข้ามกับmasochism
sadist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่มีความสุขจากการทรมานผู้อื่น , คนซาดิสม์ , brute; monster; fiend
sadistic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
sadistically 【 ADV 】 แปลว่า: โดยมีความสุขจากการทรมานผู้อื่น
sadly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเสียใจ , อย่างเศร้าสร้อย
sadly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเศร้าใจ
sadness 【 N 】 แปลว่า: ความเศร้า , ความโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์, ความเศร้าหมอง, ความเศร้าใจ , unhappiness; misery; sorrow; depression
safari 【 N 】 แปลว่า: การเดินทางไกลเพื่อล่าสัตว์ ท่องเที่ยว ค้นหาทางวิทยาศาสตร์ , (โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา) , caravan; expedition; journey
safari park 【 N 】 แปลว่า: สวนสัตว์ที่ไม่มีรั้วล้อมรอบ ผู้ชมเข้าดูสัตว์โดยการนั่งรถ , amusement park
safari suit 【 N 】 แปลว่า: ชุดซาฟารี (สีอ่อนเข้าชุดกันของเสื้อแขนสั้นกับกางเกง , กระโปรงสั้น)
safe 【 ADJ 】 แปลว่า: ปลอดภัย , ซึ่งได้รับการปกป้อง, ซึ่งได้รับการคุ้มครอง , harmless; inoffensive; mild; secure; unobjectionable ตรงข้ามกับharmful; dangerous
safe 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งประสบความสำเร็จ (กีฬาเบสบอล)
safe 【 N 】 แปลว่า: ตู้นิรภัย , ตู้เซฟ , chest; repository; safety-deposit box; strongbox
safe 【 N 】 แปลว่า: ถุงยางคุมกำเนิด (คำสแลง)
safe and sound 【 IDM 】 แปลว่า: ปลอดภัย , สุขภาพดี
safe deposit box 【 N 】 แปลว่า: ตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่า , ตู้นิรภัย, ตู้เซฟ , chest; repository; safety-deposit box; strongbox
safe house 【 N 】 แปลว่า: ที่หลบภัย , ที่ซ่อนตัว
safe sex 【 N 】 แปลว่า: การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เช่นใช้ถุงยางอนามัย
safe! 【 SL 】 แปลว่า: ดี! , เห็นด้วย, ตกลง, โอเค
safe-conduct 【 N 】 แปลว่า: เอกสารอนุญาตให้ผ่านได้โดยเฉพาะช่วงสงคราม , หนังสือเดินทาง, สิทธิในการผ่าน, บัตรอนุญาตให้พ้นการจับกุม , license; permit; pass; ticket
safecracker 【 N 】 แปลว่า: ผู้งัดแงะตู้นิรภัย , โจร , robber
safeguard 【 N 】 แปลว่า: สิ่งป้องกัน , สิ่งคุ้มกัน
safeguard 【 VT 】 แปลว่า: ปกป้อง , คุ้มครอง, อารักขา , protect; look after, defend, guard, preserve; secure
safeguard against 【 PHRV 】 แปลว่า: ปกป้อง , พิทักษ์, คุ้มครอง, คุ้มกัน
safekeeping 【 N 】 แปลว่า: การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย , การคุ้มครอง , supervision; guardianship
safely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างปลอดภัย , โดยสวัสดิภาพ , securely; without harm; cautiously
safeness 【 N 】 แปลว่า: ความปลอดภัย
safety 【 N 】 แปลว่า: ความปลอดภัย , security; protection
safety 【 N 】 แปลว่า: อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย , สถานที่ที่ปลอดภัย , lock mechanism; safetycatch; safety lock
safety 【 N 】 แปลว่า: ถุงยางอนามัย (คำสแลง)
safety belt 【 N 】 แปลว่า: เข็มขัดนิรภัย
safety glass 【 N 】 แปลว่า: กระจกนิรภัย , กระจกที่แตกแล้วไม่กระเด็นออก
safflower 【 N 】 แปลว่า: ดอกคำฝอย
saffron 【 N 】 แปลว่า: สีเหลืองอมส้ม , สีแสด, สีส้ม
saffron 【 N 】 แปลว่า: ผงสีเหลืองอมส้มทำจากดอก Crocus
sag 【 N 】 แปลว่า: การลดลง (คุณค่า, จำนวน, ระดับ,…) , droop
sag 【 N 】 แปลว่า: การทำให้จมลง , การจมลง , sinking; droop
sag 【 VI 】 แปลว่า: ห้อย , แอ่น, หย่อน, ย้อย , hang; stoop
sag 【 VI 】 แปลว่า: จมลง
sag 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ลดลง (คุณค่า, จำนวน, ระดับ,…) , droop; weaken
sag (away) to 【 PHRV 】 แปลว่า: (เรือ) แล่นหรือลอยห่างจาก , fall away; fall off; pay off
sag down 【 PHRV 】 แปลว่า: จมลง , หย่อน
saga 【 N 】 แปลว่า: ตำนานการผจญภัยและความกล้าหาญ , epic; legend
sagacious 【 ADJ 】 แปลว่า: เฉียบแหลม , มีไหวพริบปฏิภาณ, เฉลียวฉลาดและตัดสินใจได้ดี
sagaciously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างฉลาด
sagaciousness 【 N 】 แปลว่า: ความเฉียบแหลม
sagacity 【 N 】 แปลว่า: ความฉลาดและความสามารถในการตัดสินใจได้ดี , ความหลักแหลม, ความปราดเปรื่อง, การมีไหวพริบ
sage1 【 ADJ 】 แปลว่า: ฉลาด , รอบรู้, ปราดเปรื่อง , philosophic
sage1 【 N 】 แปลว่า: คนฉลาด , นักปราชญ์, บัณฑิต , philosopher; savant; wise man
sage2 【 N 】 แปลว่า: เครื่องเทศอย่างหนึ่ง , เสจ , ramona
sagebrush 【 N 】 แปลว่า: พืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวก Artemisia
sagely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างชาญฉลาด
sageness 【 N 】 แปลว่า: ความฉลาด
Sagitta 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มดาวธนู
Sagittarius 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มดาวม้าซึ่งมีหน้าเป็นมนุษย์ , กลุ่มดาวราศีลำดับที่ 9 ใน 12 ราศี,ผู้ที่เกิดในราศี
sago 【 N 】 แปลว่า: แป้งสาคู
Sahara 【 N 】 แปลว่า: ทะเลทรายซาฮารา
Saharan 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับทะเลทรายซาฮารา
sahib 【 N 】 แปลว่า: นาย (ใช้ในอินเดียสมัยก่อน) , ท่าน
said 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่กล่าวมา , ดังกล่าว , aforesaid; forenamed; pronounced
said 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ say
said 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ say
sail 【 N 】 แปลว่า: การล่องเรือ , cruise; trip; voyage
sail 【 N 】 แปลว่า: ใบเรือ , เรือใบ
sail 【 VI 】 แปลว่า: เดินเรือ , แล่นเรือ, ออกเรือ , leave; cruise; voyage
sail 【 VT 】 แปลว่า: เดินเรือ , แล่นเรือ, ออกเรือ , leave; cruise; voyage
sail against 【 PHRV 】 แปลว่า: แล่นเรือทวนลม
sail against the wind 【 IDM 】 แปลว่า: พบความยุ่งยาก
sail before 【 PHRV 】 แปลว่า: แล่นเรือตามลม , run before
sail before the mast 【 IDM 】 แปลว่า: เป็นชาวเรือหรือชาวทะเล
sail for 【 PHRV 】 แปลว่า: แล่นเรือไปทาง
sail in 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้าห้อง , เข้าสู่การสนทนา , sail into
sail in 【 PHRV 】 แปลว่า: แล่นเรือเข้า , แล่นเข้า , sail into
sail into 【 PHRV 】 แปลว่า: แล่นเรือเข้า , sail in
sail into 【 PHRV 】 แปลว่า: ดุว่าเพราะทำผิด , tell off
sail into 【 PHRV 】 แปลว่า: กระตือรือร้นในการทำบางสิ่ง
sail into 【 PHRV 】 แปลว่า: กล่าวโจมตี
sail through 【 PHRV 】 แปลว่า: แล่นเรือผ่าน
sail through 【 PHRV 】 แปลว่า: (สอบ) ผ่านได้ง่ายดาย
sail through something 【 IDM 】 แปลว่า: ง่ายๆ , ผ่านมาง่ายๆ, ทำได้สำเร็จอย่างง่ายๆ
sail througn 【 PHRV 】 แปลว่า: จัดการกับ (บางสิ่ง) อย่างประสบความสำเร็จ
sail under false colours 【 IDM 】 แปลว่า: ปลอมตัว , แสร้งทำ
sailboard 【 N 】 แปลว่า: กระดานเล่นวินด์เซิร์ฟ
sailboat 【 N 】 แปลว่า: เรือใบ , boat
sailcloth 【 N 】 แปลว่า: ผ้าที่ใช้ทำใบเรือ , ผ้าใบชนิดเบาและเหนียว , canvas
sailer 【 N 】 แปลว่า: เรือใบ
sailfish 【 N 】 แปลว่า: ปลาทะเลจำพวก istiophorus มีครีบหางที่ใหญ่มากคล้ายใบเรือ
sailing 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการเดินเรือ , ซึ่งแล่นเรือ , under sail; at sea; sailed
sailing 【 N 】 แปลว่า: การเดินเรือ , วิธีการเดินเรือ
sailor 【 N 】 แปลว่า: ลูกเรือ , กะลาสี , seaman; seafarer; boatman
sailor 【 N 】 แปลว่า: ทหารเรือ , นาวิกโยธิน , navy; frogman; midshipman
saint 【 N 】 แปลว่า: นักบุญ , paragon; philanthropist
saint 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นนักบุญ , บูชาเป็นนักบุญ
Saint Antony’s fire 【 N 】 แปลว่า: โรคผิวหนังอักเสบหรือเนื้อตายเน่า
Saint Bernard 【 N 】 แปลว่า: สุนัขพันธุ์ใหญ่มีขนสีน้ำตาลปนขาว , สุนัขพันธุ์เซ็นต์เบอร์นาร์ด
Saint Patrick’s Day 【 N 】 แปลว่า: วันระลึกถึงนักบุญ Patrick
Saint Valentine’s Day 【 N 】 แปลว่า: วันรำลึกถึงนักบุญ St. Valentine และวันแห่งความรัก (14 ก.พ) , วันแห่งความรัก
sainted 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอยู่ในหมู่นักบุญ , คล้ายนักบุญ, ซึ่งมีจิตใจสะอาด , holy; saintly
sainthood 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นนักบุญ , ฐานะของนักบุญ, นักบุญทั้งหลาย , saintship
saintly 【 ADJ 】 แปลว่า: คล้ายนักบุญ , เหมาะสมกับนักบุญ, เกี่ยวกับนักบุญในศาสนาคริสต์ , divine; godly; holy; virtuous
saith 【 VI 】 แปลว่า: คำเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของ say (คำโบราณ)
saith 【 VT 】 แปลว่า: คำเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของ say (คำโบราณ)
sake 【 N 】 แปลว่า: ผลประโยชน์ , advantage; benefit
sake 【 N 】 แปลว่า: วัตถุประสงค์ , เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย , cause; motive; reason
sake 【 N 】 แปลว่า: เหล้าสาเก (ของญี่ปุ่น)
sal 【 N 】 แปลว่า: เกลือ
salaam 【 N 】 แปลว่า: การคำนับโดยการเอามือขวาแตะที่หน้าผาก (มุสลิม)
salaam 【 VI 】 แปลว่า: ทักทายด้วยมือขวาแตะหน้าผาก (มุสลิม) , salute
salaam 【 VT 】 แปลว่า: ทักทายด้วยมือขวาแตะหน้าผาก (มุสลิม) , salute
salability 【 N 】 แปลว่า: การขายได้ , vendibility
salable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเหมาะสำหรับการขาย
salableness 【 N 】 แปลว่า: ความเหมาะสำหรับการขาย
salably 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเหมาะกับการขาย
salaciosly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างลามก
salacious 【 ADJ 】 แปลว่า: เต็มไปด้วยตัณหา , เต็มไปด้วยกามราคะ, ซึ่งหมกมุ่นในกาม
salacious 【 ADJ 】 แปลว่า: ลามก (การเขียน, รูปภาพ) , อุจาด, ไม่สุภาพ , lustful; lecherous; wanton
salaciousness 【 N 】 แปลว่า: ความลามก , การอนาจาร
salacity 【 N 】 แปลว่า: ความลามก , การอนาจาร
salad 【 N 】 แปลว่า: สลัด , อาหารที่มีผักสดหลายชนิดผสมกันและราดน้ำสลัดเวลารับประทาน
salad cream 【 N 】 แปลว่า: น้ำสลัด
salad days 【 IDM 】 แปลว่า: ช่วงวัยหนุ่มสาวและประสบการณ์น้อย , teens; youth
salad dressing 【 N 】 แปลว่า: น้ำสลัด
salad greens 【 N 】 แปลว่า: ผักสลัด , salad
salad oil 【 N 】 แปลว่า: น้ำมันสลัด
salamander 【 N 】 แปลว่า: สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
salamandrine 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
salami 【 N 】 แปลว่า: ไส้กรอกอิตาลี (รสจัด)
salaried 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งได้รับเงินเดือน , paid
salary 【 N 】 แปลว่า: เงินเดือน , ค่าจ้างรายเดือน , wage; wages
sale 【 N 】 แปลว่า: การขาย , การจัดจำหน่าย, การพาณิชย์ , commerce; business; economics
sale 【 N 】 แปลว่า: โอกาสในการขายสินค้า , ตลาด
sale 【 N 】 แปลว่า: จำนวนที่ขายได้ , ปริมาณที่ขายได้
sale 【 N 】 แปลว่า: การประมูล
saleable 【 ADJ 】 แปลว่า: ขายได้ดี , ซึ่งขายได้, ขายง่าย , salable; marketable ตรงข้ามกับunsaleble
sales 【 N 】 แปลว่า: ยอดการขาย , รายได้จากการขาย , receipts
sales clerk 【 N 】 แปลว่า: พนักงานขาย , คนขายของ , shop assistant
sales talk 【 N 】 แปลว่า: วิธีชักจูงให้ซื้อของ
salesclerk 【 N 】 แปลว่า: พนักงานขาย , คนขายของ , shop assistant
salesgirl 【 N 】 แปลว่า: คนขายของผู้หญิง , พนักงานขายหญิง , saleswoman
saleslady 【 N 】 แปลว่า: พนักงานขายหญิง , salesperson; saleswoman
salesman 【 N 】 แปลว่า: พนักงานขาย , คนขายของ, พนักงานขายชาย , salesperson; seller
salesmanship 【 N 】 แปลว่า: เทคนิคการขาย , ทักษะการขาย
salesperson 【 N 】 แปลว่า: พนักงานขาย , ตัวแทนขาย , salesman; saleswoman; saleslady
salesroom 【 N 】 แปลว่า: ห้องขายสินค้า , ห้องแสดงสินค้า, ห้องประมูล
saleswoman 【 N 】 แปลว่า: พนักงานขายผู้หญิง , คนขายผู้หญิง , saleslady; salesgirl
salicylic acid 【 N 】 แปลว่า: สารที่ใช้ทำยาแอสไพรินและผงกันบูด
salience 【 N 】 แปลว่า: ความเด่น , ความสำคัญที่สุด , saliency
saliency 【 N 】 แปลว่า: ความเด่น
salient 【 ADJ 】 แปลว่า: สำคัญที่สุด , โดดเด่น, สะดุดตา , notable; remarkable; striking
salient 【 N 】 แปลว่า: ส่วนที่ยื่นออกมา , ส่วนที่โผล่ออกมา , bowed; jutting; swelling
saliently 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างโดดเด่น
salientness 【 N 】 แปลว่า: ความเด่น , ความสะดุดตา
saliferous 【 ADJ 】 แปลว่า: ให้เกลือ , ซึ่งประกอบด้วยเกลือ
saline 【 ADJ 】 แปลว่า: ประกอบด้วยเกลือ , เค็ม , alkaline; briny; salty
saline 【 N 】 แปลว่า: น้ำเกลือ
salinity 【 N 】 แปลว่า: สารละลายที่ประกอบด้วยน้ำเกลือ , promotion
saliva 【 N 】 แปลว่า: น้ำลาย , phlegm; spittle; salivation
salivary gland 【 N 】 แปลว่า: ต่อมน้ำลาย
salivate 【 VI 】 แปลว่า: หลั่งน้ำลาย , drool
salivate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้หลั่งน้ำลาย , ทำให้น้ำลายไหล , drool
Salk vaccine 【 N 】 แปลว่า: วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ , Sabin vaccine
sallow1 【 ADJ 】 แปลว่า: ซีดเซียว , ซีด, เซียว , colorless; pallid
sallow2 【 N 】 แปลว่า: ต้นหลิว
sally 【 N 】 แปลว่า: การโจมตี , การตีฝ่าวงล้อม, การแหวกวงล้อม , attack ตรงข้ามกับretreat
sally 【 N 】 แปลว่า: การเที่ยว , การท่องเที่ยว, การเดินทาง
sally 【 N 】 แปลว่า: คำคม , คำพูดคมคาย, คำหยอกเย้า , anecdote; gag
sally 【 N 】 แปลว่า: การรีบรุด
sally 【 VI 】 แปลว่า: ออกท่องเที่ยว , ออกเดินทาง
sally 【 VI 】 แปลว่า: ตีฝ่าวงล้อม
salmagundi 【 N 】 แปลว่า: สลัดผสม (เช่น ประกอบด้วยผัก ปลา เนื้อสับ สัตวปีกหรืออื่นๆ) , hash; mixture
salmon 【 N 】 แปลว่า: ปลาแซลมอน , เนื้อปลาแซลมอน
salmon pink 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีสีชมพูอมส้ม , ซึ่งมีสีชมพอ่อน, ซึ่งมีสีเนื้อปลาแซลมอน , salmon
salmonella 【 N 】 แปลว่า: เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร , เชื้อแซลโมเนลล่า
salmonellae 【 N 】 แปลว่า: เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหาร , เชื้อแซลโมเนลล่า
salon 【 N 】 แปลว่า: ห้องโถง (เช่น ห้องรับแขกในบ้านขนาดใหญ่) , hall
salon 【 N 】 แปลว่า: ร้านเสริมสวย , ซาลอน
salon 【 N 】 แปลว่า: ร้านขายเสื้อผ้าที่แพงและทันสมัย
salon 【 N 】 แปลว่า: การชุมนุมสังสรรค์ในห้อง
salon 【 N 】 แปลว่า: งานแสดงศิลปะประจำปี
saloon 【 N 】 แปลว่า: ร้านจำหน่ายสุรา , บาร์, ร้านขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ , bar; night club; cocktail lounge
saloon 【 N 】 แปลว่า: รถยนต์ขนาดใหญ่นั่งได้ 4 -7 คน , รถซาลูน , saloon car
saloon 【 N 】 แปลว่า: ห้องโถงใหญ่เช่น ห้องแสดงนิทรรศการศิลปะ
salt 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีเกลือผสม , ซึ่งมีรสเค็ม , salted; brined; saline; briny
salt 【 N 】 แปลว่า: เกลือแกง , เกลือ , sodium chloride; condiment; common salt
salt 【 SL 】 แปลว่า: ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา) , sort
salt 【 VT 】 แปลว่า: เติมเกลือ , โรยเกลือ
salt away 【 PHRV 】 แปลว่า: หมักเกลือ (เพื่อถนอมอาหาร) , salt down
salt away 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บเงิน , รักษาเงิน
salt down 【 PHRV 】 แปลว่า: ถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือ , salt away
salt lick 【 N 】 แปลว่า: สถานที่สัตว์ป่าไปเลียเกลือธรรมชาติที่มีอยู่บนพื้นดิน , ก้อนเกลือสำหรับสัตว์ออกไปเลียกิน
salt lick 【 N 】 แปลว่า: แหล่งที่สัตว์ป่าไปเลียเกลือกิน
salt of the earth 【 IDM 】 แปลว่า: คนที่มีคุณค่า
salt out 【 PHRV 】 แปลว่า: (เคมี) ทำให้แยกจากของเหลวโดยเติมเกลือ
salt with 【 PHRV 】 แปลว่า: ชูรสด้วยการเติม (บางสิ่ง) , ทำให้มีชีวิตชีวา
salt with 【 PHRV 】 แปลว่า: โรยเกลือ , โปรยเกลือ
salt with 【 PHRV 】 แปลว่า: เติมเกลือ
saltcellar 【 N 】 แปลว่า: กระปุกเกลือ , ถ้วยเกลือ
salter 【 N 】 แปลว่า: พ่อค้าเกลือ , ผู้ผลิตเกลือ, ผู้ทำเกลือ, ผู้ใส่เกลือ
saltily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีรสเค็ม
saltiness 【 N 】 แปลว่า: ความเค็ม
saltiness 【 N 】 แปลว่า: ความเค็ม
saltire 【 N 】 แปลว่า: กากบาททแยงมุม , กากบาทไขว้, กางเขนไขว้
saltness 【 N 】 แปลว่า: ความเค็ม
saltpeter 【 N 】 แปลว่า: ดินประสิว , สารโปแทสเซี่ยมไนเตรท , saltpetre
saltshaker 【 N 】 แปลว่า: กระปุกเกลือที่มีรูๆ
salt-water 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับน้ำเค็ม
saltwater 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับน้ำเค็ม
salty 【 ADJ 】 แปลว่า: (คารม) คมคาย , (คำ) คม
salty 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีรสเค็ม , เค็ม , briny; alkaline
salubrious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นที่ต้องการ , ซึ่งเป็นที่นับถือ
salubrious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ , ซึ่งส่งเสริมสุขภาพ , healthy; sanitary
saluki 【 N 】 แปลว่า: สุนัขคล้ายพันธุ์เกรเฮานด์
salutarily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเป็นประโยชน์
salutariness 【 N 】 แปลว่า: ความมีประโยชน์
salutary 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ , healthful; healthy; good
salutary 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นประโยชน์ , มีประโยชน์ , helpful
salutation 【 N 】 แปลว่า: คำทักทาย (คำขึ้นต้นจดหมาย) , address
salutation 【 N 】 แปลว่า: การแสดงความเคารพ , การแสดงคารวะ, การแสดงวันทยาหัตถ์ , salute
salutatorian 【 N 】 แปลว่า: นักศึกษา (ที่มีคะแนนยอดเยี่ยม) กล่าวคำต้อนรับ
salutatory 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการกล่าวต้อนรับ
salutatory 【 N 】 แปลว่า: การกล่าวต้อนรับ , การกล่าวปราศรัยที่เป็นการต้อนรับ , address; recitation; lecture
salute 【 N 】 แปลว่า: พิธีสดุดี , การยิงสลุต
salute 【 N 】 แปลว่า: การทำความเคารพ , การแสดงวันทยาหัตถ์ , eulogy; salute
salute 【 VI 】 แปลว่า: กล่าวต้อนรับ , ทักทาย , greet; welcome ตรงข้ามกับfarewell
salute 【 VI 】 แปลว่า: คำนับ , ทำความเคารพ, วันทยหัตถ์ , honor
salute 【 VI 】 แปลว่า: สดุดี , ยกย่อง , commemorate; compliment; praise ตรงข้ามกับdenounce
salute 【 VT 】 แปลว่า: กล่าวต้อนรับ , ทักทาย , greet; welcome ตรงข้ามกับfarewell
salute 【 VT 】 แปลว่า: คำนับ , ทำความเคารพ, วันทยหัตถ์ , honor
salute 【 VT 】 แปลว่า: สดุดี , ยกย่อง , commemorate; compliment; praise ตรงข้ามกับdenounce
salute with 【 PHRV 】 แปลว่า: ทักทาย , ต้อนรับ, ให้เกียรติ
saluter 【 N 】 แปลว่า: ผู้คำนับ
salvable 【 ADJ 】 แปลว่า: ช่วยให้รอดได้ , ช่วยให้พ้นภัยได้, กอบกู้ขึ้นมาได้
salvage 【 N 】 แปลว่า: ทรัพย์สินที่กู้ให้พ้นภัย , waste material; waste paper, scraps; remains
salvage 【 N 】 แปลว่า: การกู้ภัย , การกอบกู้ , rescue; saving; recovery
salvage 【 VT 】 แปลว่า: กอบกู้ (มักใช้ในรูปของ passive voice) , กู้เรือ, กู้ , rescue; save; recover
salvage from 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยให้รอดพ้นจาก , rescue from; save from
salvage from 【 PHRV 】 แปลว่า: กู้เรือ , กู้ทรัพย์สิน , save from
salvageability 【 N 】 แปลว่า: การกู้ทรัพย์สินคืนได้ , การกอบกู้
salvageable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกู้เรือได้
salvager 【 N 】 แปลว่า: ผู้กอบกู้
salvation 【 N 】 แปลว่า: การไถ่บาป , การช่วยให้พ้นบาป , redemption deliverance; saving; rescue ตรงข้ามกับdamnation; downfall; destruction
salvation 【 N 】 แปลว่า: การช่วยให้พ้นภัย , การช่วยให้รอด
Salvationist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ไถ่บาป
salve 【 N 】 แปลว่า: ยาทาแผล , น้ำมันขี้ผึ้งสำหรับทาแผล , healing ointment
salve 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ช่วยให้ผ่อนคลาย
salve 【 N 】 แปลว่า: การทำให้ผ่อนคลาย
salve 【 VT 】 แปลว่า: ช่วยให้บรรเทา , ช่วยให้พ้นจากอันตราย, ช่วยให้ผ่อนคลาย, ช่วยให้พ้นจากความสูญเสีย
salve 【 VT 】 แปลว่า: ชโลมด้วยยาทาแผล , ทาด้วยยาทาแผล
salver 【 N 】 แปลว่า: ถาดอาหารซึ่งมักทำด้วยโลหะ , จานอาหาร , platter; tray
salvo1 【 N 】 แปลว่า: การยิงปืนครั้งเดียวหลายกระบอกพร้อมกัน , การระดมยิงปืนใหญ่, การระดมยิง , burst; fire; gunfire
salvo1 【 N 】 แปลว่า: เสียงเชียร์ดังก้อง , เสียงปรบมือดังก้อง
salvo2 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลาย
salvo2 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ช่วยกู้ชื่อเสียงไว้ได้
salvo2 【 N 】 แปลว่า: ข้อแก้ตัว
Salvtion Army 【 N 】 แปลว่า: องค์การศาสนาคริสต์ระหว่างประเทศในอังกฤษ
samara 【 N 】 แปลว่า: ผลไม้เมล็ดเดี่ยวเช่น ผลของต้น elm หรือต้น maple
Samaritan 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับชาวเมืองซาแมเรีย , เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวเมืองซาแมเรีย
Samaritan 【 N 】 แปลว่า: ผู้มีจิตใจเมตตากรุณา , good Samaritan; savior
Samaritan 【 N 】 แปลว่า: ภาษาหรือชาวเมืองซาแมเรีย
Samaritans 【 N 】 แปลว่า: สมาคมสะมาริตัน (องค์กรของประเทศอังกฤษ)
samarium 【 N 】 แปลว่า: ธาตุโลหะหายาก (สัญลักษณ์ทางเคมีคือ Sm)
samba 【 N 】 แปลว่า: จังหวะเต้นรำแซมบ้าของบราซิล
samba 【 VI 】 แปลว่า: เต้นรำจังหวะแซมบ้า
same 【 ADJ 】 แปลว่า: เหมือนกัน , ไม่แตกต่างกัน , identical; selfsame
same 【 ADJ 】 แปลว่า: เหมือนเดิม , ไม่เปลี่ยนแปลง, คงเดิม , unchanging; unchanged; changeless
same 【 PRON 】 แปลว่า: สิ่งที่เป็นประเภทเดียวกัน
same here 【 IDM 】 แปลว่า: ขอด้วยคน , เหมือนกัน, ขอเหมือนกัน
same here 【 SL 】 แปลว่า: ฉันด้วย , เหมือนกัน
same old story 【 IDM 】 แปลว่า: เรื่องเดิมๆ , เหมือนเดิม
same old story 【 SL 】 แปลว่า: เรื่องซ้ำซาก , สิ่งที่เกิดบ่อยๆ
same to you 【 IDM 】 แปลว่า: ขอให้คุณได้ด้วยเช่นกัน
Samoa 【 N 】 แปลว่า: หมู่เกาะซามัว , หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
samovar 【 N 】 แปลว่า: กาน้ำชาโลหะ (ใช้ในรัสเซีย)
Samoyed 【 N 】 แปลว่า: สมาชิกชนชาติ Ural Altaic ในไซบีเรีย
samp 【 N 】 แปลว่า: ข้าวโพดบด
sampan 【 N 】 แปลว่า: เรือสำปั้น , เรือเล็กที่ใช้ในเมืองจีน
samphire 【 N 】 แปลว่า: พันธุ์ไม้ยุโรปมีดอกเล็กสีขาว
sample 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นตัวอย่าง , ซึ่งเป็นของทดลอง , representative, illustrative, typifying
sample 【 N 】 แปลว่า: ตัวอย่าง , ของตัวอย่าง, สินค้าตัวอย่าง, ของทดลอง, ตัวอย่างทดลอง, ตัวอย่างประชากร , specimen; example; instance; illustration
sample 【 VT 】 แปลว่า: เอาเป็นตัวอย่าง , สุ่มตัวอย่าง , examine; try; test
sampler 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง , ผู้เป็นตัวอย่าง , model
sampler 【 N 】 แปลว่า: ผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง
sampling 【 N 】 แปลว่า: การสุ่มตัวอย่าง , วิธีการสุ่มตัวอย่าง , census; poll; survey
Samson 【 N 】 แปลว่า: แซมซัน (ชาวยิวกำลังมหาศาลในพระคัมภีร์ไบเบิล) , ผู้มีกำลังมหาศาล
samurai 【 N 】 แปลว่า: นักดาบซามูไร (มาจากภาษาญี่ปุ่น) , นักดาบ, ซามูไร
Samutprakarn 【 N 】 แปลว่า: จังหวัดสมุทรปราการ
Samutprakarn 【 N 】 แปลว่า: สมุทรปราการ
Samutsakhorn 【 N 】 แปลว่า: จังหวัดสมุทรสาคร
Samutsakhorn 【 N 】 แปลว่า: สมุทรสาคร
Samutsongkhram 【 N 】 แปลว่า: จังหวัดสมุทรสงคราม
Samutsongkhram 【 N 】 แปลว่า: สมุทรสงคราม
San Franciscan 【 N 】 แปลว่า: ชาวซานฟรานซิสโก
San Francisco 【 N 】 แปลว่า: รัฐซานฟรานซิสโก , ซานฟรานซิสโก
San Francisco 【 N 】 แปลว่า: ซานฟรานซิสโก , รัฐซานฟรานซิสโก
sanatarium 【 N 】 แปลว่า: โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง (เช่น วัณโรคหรือโรคจิต) , สถานพักฟื้นของผู้ป่วย
sanative 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีอำนาจในการรักษา , เกี่ยวกับการพักฟื้นทั้งทางกายและทางใจ
sanatorium 【 N 】 แปลว่า: โรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นโรคเรื้อรัง , สถานพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย , health resort; sanatorium; hospital
sanblaster 【 N 】 แปลว่า: เครื่องพ่นทราย
sanctification 【 N 】 แปลว่า: การช่วยให้พ้นบาป , การทำให้ศักดิ์สิทธิ์
sanctify 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้พ้นบาป , ทำให้บริสุทธิ์
sanctify 【 VT 】 แปลว่า: อวยพร
sanctify 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ศักดิ์สิทธิ์
sanctify 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ยุติธรรม
sanctimonious 【 ADJ 】 แปลว่า: แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์ , แสร้งว่ามีศีลธรรม, ซึ่งมือถือสากปากถือศีล , self-righteous
sanctimoniously 【 ADV 】 แปลว่า: ซึ่งเสแสร้งว่ามีศีลธรรม
sanctimoniousness 【 N 】 แปลว่า: การเสแสร้งว่ามีศีลธรรม
sanctimony 【 N 】 แปลว่า: การแสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์ , การแสร้งทำเป็นถูกต้อง, การแสร้งทำเป็นซื่อสัตย์ , sanctimoniousness
sanction 【 N 】 แปลว่า: การสนับสนุน , การช่วยเหลือ
sanction 【 N 】 แปลว่า: การอนุมัติ , การอนุญาตเป็นทางการ , approval; permit; permission ตรงข้ามกับrefusal; rejection
sanction 【 VT 】 แปลว่า: อนุมัติ , เห็นด้วย, อนุญาต, ยินยอมให้
sanction 【 VT 】 แปลว่า: ลงโทษ
sanctity 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นที่สักการะ , ความศักดิ์สิทธิ์ , sanctification; sacredness
sanctity 【 N 】 แปลว่า: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ , สิ่งสักการะ
sanctuary 【 N 】 แปลว่า: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ , chancel; shrine; sanctum; temple
sanctuary 【 N 】 แปลว่า: ที่หลบภัย , ที่ลี้ภัย , shelter
sanctum 【 N 】 แปลว่า: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ , สถานที่สักการะบูชา, ปูชนียสถาน, ที่หลบภัย , sanctuary
sand 【 N 】 แปลว่า: หาดทราย , coast; strand; seaside
sand 【 N 】 แปลว่า: ทราย , sandy; soil; dust; gravel
sand 【 VT 】 แปลว่า: ถมด้วยทราย , ฝังในทราย
sand 【 VT 】 แปลว่า: ขัดด้วยกระดาษทราย
sand down 【 PHRV 】 แปลว่า: ขัดหรือถูให้เรียบด้วยกระดาษทราย , rub down
sand fly 【 N 】 แปลว่า: แมลงดูดเลือดจำพวก Phlebotomus
sandal1 【 N 】 แปลว่า: รองเท้าที่มีสายรัด , รองเท้าแตะ , slipper; thong
sandal1 【 N 】 แปลว่า: สายรัดรองเท้า
sandal2 【 N 】 แปลว่า: ไม้จันทน์
sandalwood 【 N 】 แปลว่า: ไม้จันทน์ , ต้นไม้จันทน์
sandbag 【 N 】 แปลว่า: ถุงทราย
sandbank 【 N 】 แปลว่า: สันดอนทราย , หาดทราย
sandbath 【 N 】 แปลว่า: เครื่องอังทราย
sandblast 【 N 】 แปลว่า: เครื่องพ่นทราย , ลำทรายที่พ่นออกมา
sandblast 【 VT 】 แปลว่า: พ่นทราย , เป่าทราย
sandbox 【 N 】 แปลว่า: กล่องทราย , หีบทราย, กระบะทราย, ลังทราย, ทรายซับหมึก
sanded 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งขัดด้วยกระดาษทราย
sander 【 N 】 แปลว่า: ผู้ขัดทราย , เครื่องขัดทราย, นักขัดทราย
sanderling 【 N 】 แปลว่า: นกลุยทรายตัวเล็กสีขาวเทา
sandglass 【 N 】 แปลว่า: นาฬิกาทราย
sandhog 【 N 】 แปลว่า: กรรมกรขุดทราย (โดยเฉพาะกรรมกรที่ขุดอุโมงค์ใต้น้ำ)
sandlot 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับลานทราย
sandlot 【 N 】 แปลว่า: ลานทราย , ลานเล่นของเด็ก ๆ
sandman 【 N 】 แปลว่า: ชายที่เล่าลือกันว่าทำให้เด็กๆ นอนหลับโดยใส่ทรายที่ตา
sandpaper 【 N 】 แปลว่า: กระดาษทราย , emery
sandpiper 【 N 】 แปลว่า: นกชายฝั่งทะเลมีขาและปากยาว
sandpit 【 N 】 แปลว่า: หลุมทราย , บ่อทราย
sandstone 【 N 】 แปลว่า: หินทราย , arkrose; freestone; brownstone
sandstorm 【 N 】 แปลว่า: พายุทราย , dust storm; high wind
sandwich 【 N 】 แปลว่า: ขนมปังแซนด์วิช , ขนมปังประกบ , wich
sandwich 【 VT 】 แปลว่า: ประกบ , ใส่ไปในระหว่างสองสิ่ง
sandwich 【 VT 】 แปลว่า: ใส่ในขนมปังแซนด์วิช
sandwich (in) between 【 PHRV 】 แปลว่า: แทรกเข้าไประหว่าง , สอดเข้าไประหว่าง
sandwich man 【 N 】 แปลว่า: ชายที่แขวนป้ายหน้า&หลังตนเองเพื่อการโฆษณาและอื่นๆ
sandy 【 ADJ 】 แปลว่า: ประกอบด้วยทราย , มีทรายมาก , porous; powdery; sabulous
sandy 【 ADJ 】 แปลว่า: สีเหลืองอมแดง , สีทราย , light-haired
sane 【 ADJ 】 แปลว่า: มีสุขภาพจิตดี , มีจิตปกติ , normal; sound-minded; lucid
sane 【 ADJ 】 แปลว่า: มีเหตุผล
sanely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีสุขภาพจิตดี
sang 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 ของ sing
sang 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 ของ sing
sang-froid 【 N 】 แปลว่า: (ภาษาฝรั่งเศส) ความใจเย็น , ความสุขุม, ความสงบ, ความสงบเสงี่ยม, จิตที่มั่นคง , equanimity; composure; coolness
sanguinarily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างนองเลือด
sanguinary 【 ADJ 】 แปลว่า: นองเลือด , เต็มไปด้วยเลือด, ซึ่งกระหายเลือด, โหดเหี้ยม , bloodthirsty; cruel
sanguine 【 ADJ 】 แปลว่า: ร่าเริง , เบิกบาน, มั่นใจ, เต็มไปด้วยความหวัง , cheerful; enthusiatic; optimistic
sanguineness 【 N 】 แปลว่า: การนองเลือด
sanguineous 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเลือด (ทางการแพทย์) , ประกอบด้วยเลือด
sanguineous 【 ADJ 】 แปลว่า: นองเลือด , หลั่งเลือด
sanguineous 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นสีเลือด
sanguinity 【 N 】 แปลว่า: การนองเลือด
sanitarian 【 ADJ 】 แปลว่า: ถูกสุขลักษณะ , ถูกหลักอนามัย , sanitary
sanitarian 【 N 】 แปลว่า: เจ้าหน้าที่อนามัย , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ผู้ศึกษาด้านสาธารณสุข
sanitarily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างถูกสุขลักษณะ
sanitarium 【 N 】 แปลว่า: สถานีอนามัย , สถานพักฟื้น, สถานบริการสุขภาพ , health resort; sanatorium; spa
sanitary 【 ADJ 】 แปลว่า: ถูกสุขลักษณะ , ที่สะอาด, ซึ่งปลอดเชื้อ , antiseptic; hygienic, clean, germ-free
sanitary 【 ADJ 】 แปลว่า: ี่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
sanitary napkin 【 N 】 แปลว่า: ผ้าอนามัย , sanitary pad
sanitary pad 【 N 】 แปลว่า: ผ้าอนามัย , sanitary napkin
sanitary ware 【 N 】 แปลว่า: เครื่องสุขภัณฑ์
sanitation 【 N 】 แปลว่า: การกำจัดสิ่งโสโครก , disinfection; cleanliness
sanitation 【 N 】 แปลว่า: สุขอนามัย , การส่งเสริมสุขภาพ, สุขาภิบาล , sanitary science; hygiene
sanitize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ปราศจากเชื้อโรค
sanity 【 N 】 แปลว่า: การมีสุขภาพจิตที่ดี , sound mind; healthy mind; wholesome outlook
sank 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 ของ sink
sans 【 PREP 】 แปลว่า: ปราศจาก , ไม่มี
Sanskrit 【 N 】 แปลว่า: สันสกฤต
Sanskrit 【 N 】 แปลว่า: ภาษาสันสกฤต
Sanskritic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับภาษาสันสกฤต
Santa Claus 【 N 】 แปลว่า: ซานตาคลอส (เทศกาลคริสต์มาส) , ชายแก่มีผมและหนวดเคราขาวสวมชุดสีแดงแจกของขวัญให้กับเด็กๆ ในเทศกาลคริสต์มาส , Santa; Father Christmas
sap1 【 N 】 แปลว่า: น้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อของต้นไม้ , ของเหลวที่หล่อเลี้ยงร่างกาย, ของเหลวสำคัญต่อชีวิต , fluid; secretion; essence; lifeblood
sap1 【 VT 】 แปลว่า: ตีด้วยไม้พลอง , ตีด้วยตะบอง
sap1 【 VT 】 แปลว่า: ดูดออก
sap2 【 VT 】 แปลว่า: ค่อยๆ ทำลาย , ทอนกำลัง , exhaust; subvert
sap2 【 VT 】 แปลว่า: ขุดอุโมงค์เข้าหาฐานข้าศึก
sapid 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีรสชาติ
sapience 【 N 】 แปลว่า: ความฉลาด , ความมีเชาว์ปัญญา , intelligence; insight
sapient 【 ADJ 】 แปลว่า: ปราดเปรื่อง , ฉลาด , discriminating; sagacious; wise
sapiently 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างปราดเปรื่อง
sapling 【 N 】 แปลว่า: ต้นไม้อ่อน , scion; seedling; slip; sprout
saponaceous 【 ADJ 】 แปลว่า: คล้ายสบู่ , เป็นสบู่, มีลักษณะของสบู่, จับยาก, เข้าใจยาก , oily
saponify 【 VI 】 แปลว่า: กลายเป็นสบู่
saponify 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นสบู่
sapor 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ทำให้เกิดรส , รส, รสชาติ, ประสาทที่ทำให้เกิดรส
saporific 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้เกิดรสชาติ
saporous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้เกิดรสชาติ
sapper 【 N 】 แปลว่า: ทหารช่าง
sapphire 【 N 】 แปลว่า: หินมีค่าสีน้ำเงินหรือฟ้าเข้ม , หินแซฟไฟร์ , sapphirine; greenish-blue; deep blue
saprophyte 【 N 】 แปลว่า: สิ่งมีชีวิตที่กินของเน่าเปื่อย , fungus; parasite
saprophytic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกินสิ่งที่เน่าเปื่อย
saprophytically 【 ADV 】 แปลว่า: โดยกินสิ่งที่เน่าเปื่อย
sapsucker 【 N 】 แปลว่า: นกหัวขวานอเมริกันจำพวก Sphyrapicus
Saraburi 【 N 】 แปลว่า: สระบุรี
Saraburi 【 N 】 แปลว่า: จังหวัดสระบุรี
Saracen 【 N 】 แปลว่า: สมาชิกชนเผ่าหนึ่งแถบชายแดนซีเรียของอาณาจักรโรมันสมัยก่อน
Saracenic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับชนเผ่าแถบชายแดนซีเรียของอาณาจักรโรมันสมัยก่อน
Sarawak 【 N 】 แปลว่า: แคว้นซาราวักในมาเลเซีย
sarband 【 N 】 แปลว่า: การเต้นระบำชั้นสูงในศตวรรษที่ 17 -18 , ดนตรีประกอบการเต้นรำ
sarbande 【 N 】 แปลว่า: การเต้นระบำชั้นสูงในศตวรรษที่ 17 -18 , ดนตรีประกอบการเต้นรำ
sarcasm 【 N 】 แปลว่า: การถากถาง , การพูดเหน็บแนม, การพูดเสียดสี , acerbity; causticity; mordancy
sarcastic 【 ADJ 】 แปลว่า: ช่างเสียดสี , ช่างเหน็บแนม , ironic; mocking; sardonic; satirical
sarcastically 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเสียดสี , อย่างกระแหนะกระแหน, อย่างเหน็บแนม , scornfully; caustically; maliciously
sarcoma 【 N 】 แปลว่า: ก้อนเนื้อมะเร็ง
sarcophagus 【 N 】 แปลว่า: โลงหินโบราณที่มีการสลักข้อความหรือรูปภาพ , bier; coffin
sard 【 N 】 แปลว่า: หยกสีแดงอมน้ำตาล
sardine 【 N 】 แปลว่า: ปลาซาร์ดีน , ปลาทะเลชนิดหนึ่ง ตัวเล็ก มักนำมาทำเป็นปลากระป๋อง
sardonic 【 ADJ 】 แปลว่า: เยาะเย้ย , ถากถาง, เหน็บแนม , cynical; sarcastic; scornful
saree 【 N 】 แปลว่า: ผ้าส่าหรี
sarge 【 N 】 แปลว่า: จ่า (คำไม่เป็นทางการ) , sergeant
sari 【 N 】 แปลว่า: ผ้าส่าหรี , dress
sarky 【 ADJ 】 แปลว่า: เสียดสี , ถากถาง, เยาะเย้ย
sarong 【 N 】 แปลว่า: โสร่ง
sarsaparilla 【 N 】 แปลว่า: รากของพืชจำพวก Smilax เป็นยาบำรุงและขับปัสสาวะ , รากของพืชไม้เลื้อย
sartorial 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับช่างตัดเสื้อ , เกี่ยวกับช่างตัดเสื้อผ้า
sartorius 【 N 】 แปลว่า: กล้ามเนื้อแคบและยาวที่ทอดเฉียงทางด้านหน้าของสะโพก
sash1 【 N 】 แปลว่า: สายคาดเอว , สายสะพาย , cincture; girdle; cummerbund
sash2 【 N 】 แปลว่า: วงกบ , กรอบหน้าต่างหรือประตู
sashay 【 VI 】 แปลว่า: เดินกรีดกราย
sass 【 N 】 แปลว่า: การพูดจาโอหัง (คำไม่เป็นทางการ) , rudeness; talk back
sass 【 VT 】 แปลว่า: พูดอย่างยโสโอหัง
sassafras 【 N 】 แปลว่า: พืชจำพวก Sassafras albidum ในอเมริกาเหนือ
sassy 【 ADJ 】 แปลว่า: โอหัง , ยโส, หยาบคาย , rude
sat 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sit
sat 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sit
Satan 【 N 】 แปลว่า: ซาตาน , ภูตผี, ปีศาจ , Mephistopheles; devil
satang 【 N 】 แปลว่า: สตางค์ (หน่วยเงินตราไทย 1 บาท เท่ากับ 100 สตางค์)
satanic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับซาตาน , เป็นลักษณะของซาตาน,ชั่วร้าย , evil; malicious; vicious
satanically 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างชั่วร้าย , อย่างเลวทราม
satchel 【 N 】 แปลว่า: ย่าม , กระเป๋าหนังสือ , handbag; traveling bag
satcheled 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นถุงเล็กๆ
sate1 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้พอใจอย่างเต็มที่ , ทำให้อิ่มแปล้, ทำให้อิ่มอกอิ่มใจ, ทำให้เอือมระอา
sate2 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sit
sate2 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sit
sateen 【 N 】 แปลว่า: ผ้าฝ้ายหรือสิ่งทอที่คล้ายแพรต่วน
satellite 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับดาวเทียม
satellite 【 N 】 แปลว่า: ประเทศบริวาร , protectorate; buffer state
satellite 【 N 】 แปลว่า: ดาวบริวาร , ดวงจันทร์ , moon; minor planet; asteroid
satellite 【 N 】 แปลว่า: ดาวเทียม , ดาวเทียมสื่อสาร , space satellite; orbital rocket
satellite 【 N 】 แปลว่า: บริวาร , ลูกน้อง, ผู้ติดตาม , follower
satellite 【 VT 】 แปลว่า: ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
sati 【 N 】 แปลว่า: การเผาตัวเองของแม่ม่ายในกองฟืนที่เผาศพสามี , sattee; suicide
satiability 【 N 】 แปลว่า: ความอิ่มใจ
satiable 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าพอใจ , อิ่มใจ , satiating; satisfying
satiate 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าพอใจ , อิ่มอกอิ่มใจ , satiating; satisfying
satiate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เบื่อหน่าย , ทำให้เบื่อ, ทำให้เอียน , sate; fully satisfy; overfill
satiate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้พอใจเต็มที่ , ปรนเปรอ, บำรุงเลี้ยงดูเต็มที่, ทำให้เต็มอิ่ม
satiated 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งพอใจมากจนเบื่อ , อิ่มจนเอียน , full; satisfied
satiation 【 N 】 แปลว่า: ความอิ่มอกอิ่มใจ
satiety 【 N 】 แปลว่า: ความเต็มอิ่ม , ความอิ่มแปล้, ความพอใจเป็นอย่างยิ่ง , ความมากเกินไป, ความอิ่มเกินไป , repletion; surfeit ตรงข้ามกับemptiness
satin 【 ADJ 】 แปลว่า: เงามันเหมือนผ้าต่วน , มัน, ลื่น
satin 【 ADJ 】 แปลว่า: ทำด้วยผ้าต่วน
satin 【 N 】 แปลว่า: ผ้าต่วน , ผ้าแพรต่วน, ผ้าซาติน
satiny 【 N 】 แปลว่า: เงามันและนุ่มเหมือนผ้าซาติน
satire 【 N 】 แปลว่า: การเหน็บแนม , การเสียดสี, การเย้ยหยัน, การถากถาง , parody; spoof; farce
satirical 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งชอบถากถาง , ชอบแดกดัน , ironic; mocking; satiric; snide
satirically 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างแดกดัน
satirist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ชอบถากถาง
satirize 【 VT 】 แปลว่า: ถากถาง , เสียดสี, แดกดัน, เหน็บแนม , parody; caricature
satisfaction 【 N 】 แปลว่า: การชดเชย , การชดใช้
satisfaction 【 N 】 แปลว่า: ความพอใจ , ความถูกใจ, การทำให้พึงพอใจ , retaliation; counterattack
satisfactorily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างพอใจ , อย่างน่าพอใจ
satisfactorily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างน่าพอใจ
satisfactoriness 【 N 】 แปลว่า: ความพอใจ
satisfactory 【 ADJ 】 แปลว่า: เพียงพอ , adequate; enough; sufficient
satisfactory 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าพอใจ , เป็นที่น่าพอใจ, สาแก่ใจ , gratifying; rewarding; satisfying; useful ตรงข้ามกับdissatisfactory
satisfied 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งชดเชยให้ , ชดใช้, ซึ่งชำระหนี้ , compensated
satisfied 【 ADJ 】 แปลว่า: พอใจ , ถูกใจ , happy; contented; gratified
satisfy 【 VI 】 แปลว่า: ้ตอบสนองความต้องการ , content; cheer; delight; rejoice
satisfy 【 VT 】 แปลว่า: ชดเชย (ทางกฎหมาย) , ชำระหนี้ , repay; disburse
satisfy 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้พอใจ , ทำให้สุขใจ , content; cheer; delight; rejoice
satisfy 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้แน่ใจ
satisfy of 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้มั่นใจใน , ทำให้แน่ใจในเรื่อง
satisfying 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสนองความพอใจ , อิ่มใจ, เบิกบานใจ , comforting; gratifying; pleasing
satisfying 【 N 】 แปลว่า: การทำให้พึงพอใจ
satisfyingly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างพึงพอใจ
satrap 【 N 】 แปลว่า: ข้าหลวง , ผู้ปกครองชั้นรอง , ขุนนาง
satsuma 【 N 】 แปลว่า: ผลส้มลูกเล็กของญี่ปุ่น
Satun 【 N 】 แปลว่า: สตูล
Satun 【 N 】 แปลว่า: จังหวัดสตูล
saturant 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ทำให้สารอื่นอิ่มตัว
saturate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ชุ่มไปด้วยน้ำ , drench; soak; steep
saturate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เต็มสมบูรณ์
saturate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้อิ่มตัว
saturate with 【 PHRV 】 แปลว่า: เปียกโชก , ชุ่มโชค , drench in; soak with
saturate with 【 PHRV 】 แปลว่า: มีสำรองไว้มาก , มีมาก , glut with
saturate with 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เต็มไปด้วย , อบอวลไปด้วย
saturated 【 ADJ 】 แปลว่า: อิ่มตัว , full
saturated 【 ADJ 】 แปลว่า: ท้วมท้น , โชก, เปียกชุ่ม , drenched; soggy
saturation 【 N 】 แปลว่า: การทำให้อิ่มตัว , การอิ่มตัว , fullness; soaking; overload
saturation point 【 N 】 แปลว่า: จุดอิ่มตัว
Saturday 【 N 】 แปลว่า: วันเสาร์
Saturdays 【 ADV 】 แปลว่า: ทุกวันเสาร์
Saturn 【 N 】 แปลว่า: ดาวเสาร์
saturnalia 【 N 】 แปลว่า: การเลี้ยงฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้า , revelry; spree
saturnalian 【 N 】 แปลว่า: ผู้เลี้ยงฉลองเพื่อบูชาเทพเจ้า
saturnine 【 ADJ 】 แปลว่า: เซื่องซึม , หงอย, เงียบๆ, เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ
saturninely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเซื่องซึม
saturnism 【 N 】 แปลว่า: โรคสารพิษตะกั่ว
satyr 【 N 】 แปลว่า: เทพารักษ์ที่อยู่ในป่ามีรูปร่างกึ่งคนกึ่งแพะ , deity; faun; sylvan
satyr 【 N 】 แปลว่า: ชายหมกมุ่นในตัณหาราคะ , libertine; rake; lech
satyriasis 【 N 】 แปลว่า: การที่ผู้ชายมีตัณหาราคะมากผิดปกติ , lewdness
sauce 【 N 】 แปลว่า: น้ำปรุงรส , ซอส, น้ำจิ้ม
sauce 【 VT 】 แปลว่า: ใส่เครื่องปรุงรส , appetizer; flavoring; seasoning
saucepan 【 N 】 แปลว่า: กระทะท้องแบนที่มีฝาปิดและด้ามถือ , stewpan; pot; vessel
saucer 【 N 】 แปลว่า: จานรอง , small bowl
saucerlike 【 ADJ 】 แปลว่า: เหมือนจานรอง
saucily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างอวดดี , อย่างไม่เกรงกลัว
sauciness 【 N 】 แปลว่า: ความอวดดี
saucy 【 ADJ 】 แปลว่า: จองหอง , ซึ่งไม่เกรงกลัว, บังอาจ , impudent
Saudi Arabia 【 N 】 แปลว่า: ประเทศซาอุดิอาระเบีย
Saudi Arabia 【 N 】 แปลว่า: ซาอุดิอาระเบีย
Saudi Arabian 【 N 】 แปลว่า: ชาวซาอุดิอาระเบีย
sauerbraten 【 N 】 แปลว่า: เนื้อย่างหมักในเครื่องปรุงรส
sauerkraut 【 N 】 แปลว่า: กะหล่ำปลีดอง (ของเยอรมัน)
sauna 【 N 】 แปลว่า: การอบเซาว์น่า , การอบไอน้ำ
sauna 【 N 】 แปลว่า: ห้องอบไอน้ำ , ห้องเซาว์น่า
sauna 【 VI 】 แปลว่า: อบไอน้ำ , ทำเซาว์น่า
saunter 【 N 】 แปลว่า: การเดินทอดน่อง , การเดินเตร่
saunter 【 VI 】 แปลว่า: เดินทอดน่อง , เดินเตร่ , ramble; wander
saunterer 【 N 】 แปลว่า: คนเดินทอดน่อง
saurian 【 N 】 แปลว่า: สัตว์เลื้อยคลานจำพวก Sauria , lizard; reptile
sausage 【 N 】 แปลว่า: ไส้กรอก , salami
sausage jockey 【 SL 】 แปลว่า: ชายรักร่วมเพศ
sauternes 【 N 】 แปลว่า: เหล้าองุ่นขาวรสหวาน (ของฝรั่งเศส)
Sauternes 【 N 】 แปลว่า: เหล้าองุ่นขาวรสหวาน (ของฝรั่งเศส)
savage 【 ADJ 】 แปลว่า: โหดร้าย , ดุร้าย, รุนแรง, โกรธจัด , uncivilized; barbaric; crude
savagely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างป่าเถื่อน , อย่างหยาบคาย, อย่างโหดร้าย , cruelly; viciously; indecently
savageness 【 N 】 แปลว่า: ความป่าเถื่อน , ความโหดร้าย
savagery 【 N 】 แปลว่า: ความดุร้าย , ความป่าเถื่อน, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม, ความทารุณ , cruelty; ferocity; inhumanity; violence
savanna 【 N 】 แปลว่า: ทุ่งหญ้าสะวันนา , ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่อยู่ในเขตร้อน , savannah
savannah 【 N 】 แปลว่า: ทุ่งหญ้าสะวันนา , ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่อยู่ในเขตร้อน , savanna
savant 【 N 】 แปลว่า: นักปราชญ์ , ผู้มีสติปัญญา, ผู้คงแก่เรียน, พหูสูต , philosopher; authority; intellectual
save 【 VI 】 แปลว่า: ประหยัด , collect; store
save 【 VT 】 แปลว่า: ประหยัด , collect; store
save 【 VT 】 แปลว่า: ป้องกัน , protect
save 【 VT 】 แปลว่า: ไถ่บาป , rescue from sin; reclaim
save 【 VT 】 แปลว่า: ช่วยชีวิต , ช่วยให้ปลอดภัย, ช่วยเหลือ , free; rescue
save 【 VT 】 แปลว่า: เก็บรักษา , สงวน, รักษา, เก็บ , reserve
save (one’s) face 【 IDM 】 แปลว่า: รักษาหน้า , ไม่ทำให้ขายหน้า
save (something) for a rainy day 【 IDM 】 แปลว่า: เก็บไว้ยามจำเป็น
save for 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บสำรองไว้ (เงิน,สินค้า) , hold for; keep for; reserve for
save for 【 PHRV 】 แปลว่า: สงวนไว้ให้ , เก็บไว้คอย , hold for; keep for; reserve for
save from 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยให้พ้นจาก , ป้องกันจาก , rescue from; salvage from
save from 【 PHRV 】 แปลว่า: รักษา , สงวน , rescue from; salvage from
save one’s breath 【 IDM 】 แปลว่า: ยับยั้งในการคุย , หักห้ามใจในการโต้เถียง, ไม่พูดไม่อธิบาย
save someone’s skin 【 IDM 】 แปลว่า: ช่วยให้ปลอดภัยจากการบาดเจ็บ, จากการเสียหน้า, จากการต้องโดนลงโทษ
save something for a rainy day 【 IDM 】 แปลว่า: เก็บ(เงิน)ไว้ใช้ในอนาคต
save the day 【 IDM 】 แปลว่า: ช่วยทำให้สถานะการณ์เลวร้ายดีขึ้น , ทำให้สถานะการณ์ดีขึ้น
save till 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บรักษาไว้จนกระทั่ง , until , keep till
save-all 【 N 】 แปลว่า: อุปกรณ์ป้องกันการสูญเสีย
saved 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งช่วยให้ปลอดภัย , rescued; released; protected
saved by the bell 【 IDM 】 แปลว่า: ระฆังช่วยชีวิตไว้ได้ทัน , มาช่วยได้ทันเวลาพอดี
saver 【 N 】 แปลว่า: ผู้ช่วยให้ปลอดภัย
savin 【 N 】 แปลว่า: พืชซึ่งใบนำไปทำน้ำหอม
savine 【 N 】 แปลว่า: พืชซึ่งใบนำไปทำน้ำหอม
saving 【 N 】 แปลว่า: การช่วยเหลือ , การช่วยชีวิต , rescuing
saving 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่เก็บไว้ (เงินหรือเวลา) , เงินออม, สิ่งที่สงวนไว้
savings 【 N 】 แปลว่า: เงินออม , เงินสะสม
savings account 【 N 】 แปลว่า: บัญชีเงินฝาก
savings bank 【 N 】 แปลว่า: ธนาคารออมสิน , bank; depository
savings bond 【 N 】 แปลว่า: พันธบัตรรัฐบาลมีค่า 50-10,000 ดอลล่าร์
savior 【 N 】 แปลว่า: ผู้ช่วยชีวิต , ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ช่วยให้รอด, ผู้กอบกู้, ผู้ช่วยไถ่บาป
Savior 【 N 】 แปลว่า: พระผู้เป็นเจ้า , พระเยซูคริสต์ , Jesus Christ
saviour 【 N 】 แปลว่า: ผู้ช่วยชีวิต , ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ช่วยให้รอด, ผที่กอบกู้, ผู้ช่วยไถ่บาป
Saviour 【 N 】 แปลว่า: พระผู้เป็นเจ้า , พระเยซูคริสต์ , Jesus Christ
savor 【 N 】 แปลว่า: รสชาติ , รส, กลิ่น , odor; flavor; relish; tang; taste; scent; tinge; zest; smack
savor 【 VI 】 แปลว่า: มีรสชาติ , มีรส, ปรุงรส
savor 【 VT 】 แปลว่า: ใส่เครื่องปรุงรส , แต่งกลิ่น, ชูรส, ปรุงรส , relish
savorily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีรสชาติ
savoriness 【 N 】 แปลว่า: ความมีรสชาติ
savorless 【 ADJ 】 แปลว่า: ไร้รสชาติ , จืดชืด , tasteless
savorous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีรสชาติ
savory1 【 ADJ 】 แปลว่า: มีรสชาติ , รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน , palatable, pleasing, appetizing
savory1 【 N 】 แปลว่า: อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร , อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
savory2 【 N 】 แปลว่า: พืชจำพวก Satureja hortensis ใช้ปรุงรส
savour 【 N 】 แปลว่า: รสชาติ , รส, กลิ่น , odor; flavor; relish; tang; taste; scent; tinge; zest; smack
savour 【 VI 】 แปลว่า: มีรสชาติ , มีรส, ปรุงรส
savour 【 VT 】 แปลว่า: ใส่เครื่องปรุงรส , แต่งกลิ่น, ชูรส, ปรุงรส , relish
savour of 【 PHRV 】 แปลว่า: (พูด) แนะนำ , เสนอแนะ , smack of; smell of
savoury1 【 ADJ 】 แปลว่า: มีรสชาติ , รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน , palatable, pleasing, appetizing
savoury1 【 N 】 แปลว่า: อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร , อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
savoury2 【 N 】 แปลว่า: พืชจำพวก Satureja hortensis ใช้ปรุงรส
savvy 【 ADJ 】 แปลว่า: ฉลาด , หลักแหลม, รอบรู้
savvy 【 N 】 แปลว่า: ปัญญา , ความรู้, ความรอบรู้ , ability; diplomatic; judgment; understand; wisdom
savvy 【 SL 】 แปลว่า: ความรู้ความสามารถ , ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ประสบการณ์
saw 【 N 】 แปลว่า: สุภาษิตโบราณ , คำพังเพยเก่าๆ, คำโบราณ, คติพจน์ , proverb; saying
saw 【 N 】 แปลว่า: เลื่อย
saw 【 VI 】 แปลว่า: ใช้เลื่อยตัดออก
saw 【 VT 】 แปลว่า: เลื่อย
saw 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 ของ see
saw down 【 PHRV 】 แปลว่า: เลื่อย (ต้นไม้)
saw into 【 PHRV 】 แปลว่า: ตัดหรือเลื่อยเป็นชิ้นๆ
saw off 【 PHRV 】 แปลว่า: เลื่อยออก , ตัดออก , sawn-off; sawed-off
saw through 【 PHRV 】 แปลว่า: เลื่อยแบ่ง , เลื่อยผ่าน
saw up 【 PHRV 】 แปลว่า: เลื่อยเป็นชิ้นๆ
sawbones 【 N 】 แปลว่า: ศัลยแพทย์ (คำสแลง) , surgeon
sawbuck 【 N 】 แปลว่า: ธนบัตร10 ดอลลาร์ (คำสแลง)
sawdust 【 N 】 แปลว่า: ขี้เลื่อย
sawdusty 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเต็มไปด้วยขี้เลื่อย
sawfish 【 N 】 แปลว่า: ปลาขนาดใหญ่ขากรรไกรยาวคล้ายใบเลื่อยตระกูล Pristidae
sawmill 【 N 】 แปลว่า: โรงเลื่อย , โรงเลื่อยจักร , mill; lumber mill; portable mill
sawn 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ saw
sawn 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ saw
sawtooth 【 N 】 แปลว่า: ฟันเลื่อย
sawtoothed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเหมือนฟันเลื่อย
sawyer 【 N 】 แปลว่า: ผู้เลื่อย , กรรมกรเลื่อย , woodsman
saxhorn 【 N 】 แปลว่า: แตรทองเหลือง
Saxon 【 N 】 แปลว่า: ชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 5 และ 6 , ชาวแองโกลแซกซอน
Saxon 【 N 】 แปลว่า: ภาษาอังกฤษโบราณ
saxophone 【 N 】 แปลว่า: แซ็กโซโฟน , เครื่องดนตรีประเภทเป่า
saxtuba 【 N 】 แปลว่า: แตรทองเหลืองขนาดใหญ่
say 【 N 】 แปลว่า: สิทธิในการพูด , สิทธิในการแสดงความเห็น , expressed opinion; voice; vote
say 【 VI 】 แปลว่า: พูด , กล่าว, เอ่ย, แสดงความคิดเห็น , express
say 【 VI 】 แปลว่า: คาดเดา , ประมาณ, , guess; suppose; surmise
say 【 VI 】 แปลว่า: ยกตัวอย่าง
say 【 VT 】 แปลว่า: พูด , เล่า, บอก, แจ้ง, กล่าว, เอ่ย , announce; pronounce; tell; speak; utter; vocalize
say a (good) word for 【 IDM 】 แปลว่า: พูดยกย่อง , กล่าว, พูดชื่นชม , speak for
say a mouthful 【 IDM 】 แปลว่า: พูดได้ตรงตามที่เป็นจริงๆ , พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์
say about 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดเสนอแนะ , พูดแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
say after 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดซ้ำ , กล่าวซ้ำ
say against 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดต่อต้าน , พูดแย้ง, กล่าวแย้ง
say for 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดแก้ตัว
say nothing of 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่เอ่ยถึง , ไม่รวมถึง
say of 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
say on 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดไปเรื่อยๆ , พูดต่อเนื่อง
say over 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดซ้ำ , กล่าวซ้ำ, พูดย้ำ
say something in a roundabout way 【 IDM 】 แปลว่า: พูดอ้อมๆ , พูดเป็นนัยๆ
say the word 【 IDM 】 แปลว่า: พูดตอบรับ , พูดรับคำ, รับปาก
say to 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดกับ , กล่าวกับ , บอกกับ
say to 【 PHRV 】 แปลว่า: มีความเห็นเกี่ยวกับ , ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
say uncle 【 SL 】 แปลว่า: ยอมรับความพ่ายแพ้ , เลิก, ละทิ้ง
saying 【 N 】 แปลว่า: สุภาษิต , คำพังเพย, คติพจน์, คำกล่าว, คำบอกเล่า , adage; epigram; maxim; motto; proverb
sayonara 【 N 】 แปลว่า: ลาก่อน (คำทับศัพท์ภาษาญี่ปุ่น) , ซาโยนาระ
Says who? 【 SL 】 แปลว่า: ไม่เห็นด้วย) , ใครว่าอย่างนั้น? (คำถามท้าทาย , ใครพูดน่ะ? Sez who?
Says you! 【 SL 】 แปลว่า: คุณพูดอะไรนั่น , คุณไม่รู้หรอกว่าพูดอะไรออกไป
say-so 【 SL 】 แปลว่า: คำสั่ง
scab 【 N 】 แปลว่า: สะเก็ดแผล , crust; eschar; slough
scab 【 N 】 แปลว่า: คนงานที่ไม่ยอมเข้าร่วมหยุดงานประท้วง , คนงานที่ไม่ยอมเข้าร่วมสหภาพแรงงาน , apostate; deserter; knobstick; traitor; turncoat; strikebreaker
scab 【 VI 】 แปลว่า: ตกสะเก็ด
scabbard 【 N 】 แปลว่า: ปลอกมีด , ฝักมีด , casing; covering; holder; sheath
scabbiness 【 N 】 แปลว่า: การตกสะเก็ด
scabby 【 ADJ 】 แปลว่า: ตกสะเก็ด , เป็นสะเก็ด , flaky; scaly; scurfy
scabies 【 N 】 แปลว่า: โรคหิด
scabious 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นสะเก็ดแผล , ปกคลุมไปด้วยสะเก็ดแผล, เป็นหิด
scabrous 【 ADJ 】 แปลว่า: หยาบ , ไม่ละเอียด, เต็มไปด้วยความยากลำบาก, หยาบคาย, ลามก
scabrously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างหยาบคาย
scabrousness 【 N 】 แปลว่า: ความหยาบคาย
scads 【 SL 】 แปลว่า: (บางสิ่ง) จำนวนมาก
scaffold 【 N 】 แปลว่า: ตะแลงแกง , โครงยกพื้นสำหรับแขวนคอนักโทษ
scaffold 【 N 】 แปลว่า: นั่งร้าน
scaffolding 【 N 】 แปลว่า: นั่งร้าน , โครงยกพื้น
scag 【 SL 】 แปลว่า: เหล้าแรง
scalable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสามารถวัดได้
scalawag 【 N 】 แปลว่า: คนพาล , อันธพาล, คนเกเร , rogue; trickster
scalawag 【 N 】 แปลว่า: คนผิวขาวทางใต้ที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันภายหลังสงครามกลางเมือง
scald 【 N 】 แปลว่า: แผลน้ำร้อนลวก , แผลถูกไอน้ำ, แผลที่เกิดจากการถูกความร้อนสูง, แผลไหม้ , blister; burn
scald 【 VI 】 แปลว่า: ลวก , ถูกลวก, โดนลวก
scald 【 VT 】 แปลว่า: ลวก , ราดด้วยน้ำร้อนหรือน้ำเดือด, ใส่น้ำร้อนหรือน้ำเดือด
scale down 【 PHRV 】 แปลว่า: ลดราคาหรือตัวเลขลง , scale up
scale to 【 PHRV 】 แปลว่า: ขึ้นอยู่กับ , แปรตาม
scale up 【 PHRV 】 แปลว่า: เพิ่ม , เพิ่มราคาหรือตัวเลข , scale down
scale1 【 N 】 แปลว่า: ตราชั่ง , เครื่องชั่ง , balance; scale beam; stapel scale; steelyard
scale2 【 N 】 แปลว่า: สะเก็ด , เกล็ด
scale2 【 VI 】 แปลว่า: ตกสะเก็ด
scale2 【 VT 】 แปลว่า: เอาสะเก็ดออก , เอาเปลือกออก
scale3 【 N 】 แปลว่า: อัตรา , ระดับ, ขนาด, ชั้น, มาตร, มาตราส่วนแผนที่
scale3 【 N 】 แปลว่า: ระบบการวัด
scale3 【 VI 】 แปลว่า: ประมาณ , ประเมิน, วัดขนาด
scale3 【 VI 】 แปลว่า: เพิ่มขึ้น , เลื่อนขึ้น
scalene 【 ADJ 】 แปลว่า: (สามเหลี่ยม) มีด้านไม่เท่ากัน
scalenus 【 N 】 แปลว่า: กล้ามเนื้อบริเวณก้านคอ
scaler 【 N 】 แปลว่า: ผู้ชั่ง , ผู้วัด
scaliness 【 N 】 แปลว่า: การตกสะเก็ด
scaling ladder 【 N 】 แปลว่า: บันไดกำแพง
scall 【 N 】 แปลว่า: ผิวหนังพุพอง
scallion 【 N 】 แปลว่า: หัวหอมเล็กและมีใบยาว
scallop 【 N 】 แปลว่า: ขอบผ้าที่เป็นลอน , ลายลูกไม้คล้ายหอยพัด , escallop
scallop 【 N 】 แปลว่า: เปลือกหอยพัด , หอยพัดซึ่งมีสองกาบ
scallop 【 N 】 แปลว่า: ชิ้นเนื้อไร้กระดูกหั่นบางๆ
scallop 【 VT 】 แปลว่า: ตกแต่งด้วยลายลูกไม้คล้ายหอยพัด
scallywag 【 N 】 แปลว่า: จอมเกเร (มักใช้กับเด็ก) , คนเกเร, คนพาล , scalawag
scalp 【 N 】 แปลว่า: หนังศีรษะ
scalp 【 VT 】 แปลว่า: ชักชวน , โน้มน้าว, ชักจูง , tout
scalp 【 VT 】 แปลว่า: ถลกหนังศีรษะ
scalpel 【 N 】 แปลว่า: มีดผ่าตัด
scalper 【 N 】 แปลว่า: ผู้ค้ากำไร , dealer
scaly 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งตกสะเก็ด , ซึ่งมีสะเก็ดมาก
scam 【 N 】 แปลว่า: เล่ห์อุบาย (คำไม่เป็นทางการ) , แผนการร้าย
scamp 【 N 】 แปลว่า: เด็กซนที่น่ารัก (คำไม่เป็นทางการ) , คนขี้โกงที่น่ารัก
scamp 【 N 】 แปลว่า: คนเกเร , คนพาล, คนเลว, คนชั่ว , rogue
scamp 【 SL 】 แปลว่า: เด็กเล็กๆ
scamper 【 VI 】 แปลว่า: รีบวิ่งก้าวถี่ๆ (มักใช้กับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กๆ) , วิ่งเล่นเร็วๆ , hasten; speed; hurry
scampi 【 N 】 แปลว่า: อาหารที่ประกอบด้วยกุ้งตัวใหญ่ทอดกับเนย
scan 【 N 】 แปลว่า: การกวาดภาพ (จอโทรทัศน์) , การกวาดสัญญาณ
scan 【 VT 】 แปลว่า: ตรวจรายละเอียด , ตรวจตรา, ตรวจสอบ, ตรวจดูอย่างละเอียด , examine; investigate
scan 【 VT 】 แปลว่า: กวาดภาพ , ปรากฏภาพ
scan 【 VT 】 แปลว่า: อ่านผ่านๆ , อ่านลวกๆ , อ่านเร็วๆ, ดูอย่างผิวเผิน , browse
scan 【 VT 】 แปลว่า: วิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี
scanable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งตรวจรายละเอียด
scandal 【 N 】 แปลว่า: เหตุการณ์อื้อฉาว , เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอัปยศ, เรื่องน่าอาย , disgrace; shame
scandal 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อื้อฉาว
scandalization 【 N 】 แปลว่า: การใส่ร้าย
scandalize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ตกใจ , ทำให้อัปยศ , culiminate; slander
scandalizer 【 N 】 แปลว่า: คนใส่ร้ายป้ายสี
scandalmonger 【 N 】 แปลว่า: ผู้กระจายเรื่องอื้อฉาว , ผู้นินทา, คนป้ายร้าย , gossip; newsmonger
scandalmongering 【 N 】 แปลว่า: การกระจายเรื่องอื้อฉาว
scandalous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียง , อื้อฉาว, น่าอดสู, น่าขายหน้า
scandalously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างน่าอับอาย , อย่างน่าอดสู, อย่างอื้อฉาว , indecently; shameful
scandalousness 【 N 】 แปลว่า: ความน่าอับอาย
Scandinavia 【 N 】 แปลว่า: ดินแดนในยุโรปเหนือ , กลุ่มประเทศแถบยุโรปเหนือ (ประกอบด้วยประเทศนอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์และหมู่เกาะ Faroe)
Scandinavian 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับประเทศแถบยุโรปเหนือ , เกี่ยวกับประเทศแถบสแกนดิเนเวียน
Scandinavian 【 N 】 แปลว่า: ชาวสแกนดิเนเวียน , ภาษาสแกนดิเนเวียน , Norse; Viking; Nordic
scandium 【 N 】 แปลว่า: ธาตุโลหะหายาก (สัญลักษณ์ทางเคมี Sc)
scanner 【 N 】 แปลว่า: เครื่องตรวจด้วยเสียงหรือรังสี , อุปกรณ์รับและส่งสัญญาณ, เครื่องแสกนเนอร์
scanner 【 N 】 แปลว่า: เครื่องสแกนเนอร์
scansion 【 N 】 แปลว่า: การวิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี
scant 【 ADJ 】 แปลว่า: ขาดแคลน , ไม่พอเพียง, มีน้อย, เกือบไม่มี , scarce; insufficient; limited
scant 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างขาดแคลน , อย่างไม่เพียงพอ, อย่างขัดสน
scant 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ขาดแคลน (คำโบราณ) , ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้ไม่เพียงพอ
scantiness 【 N 】 แปลว่า: ความขัดสน , ความขาดแคลน , derth; lack; smallness
scantly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างขาดแคลน
scantness 【 N 】 แปลว่า: ความขัดสน
scanty 【 ADJ 】 แปลว่า: ขาดแคลน , ไม่เพียงพอ , scant; scarce; sparse
-scape 【 SUF 】 แปลว่า: ทิวทัศน์ , วิว
scapegoat 【 N 】 แปลว่า: ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น , dupe; sacrifice; substitute
scapegrace 【 N 】 แปลว่า: คนเกเร (โดยเฉพาะเด็ก เป็นคำโบราณ) , คนเสเพล, คนไม่รับผิดชอบ , rogue; scamp
scapula 【 N 】 แปลว่า: กระดูกสะบัก , กระดูกไหล่ , omoplate; shoulder bone
scar 【 N 】 แปลว่า: แผลเป็น , รอยแผลเป็น , blemish; cat-face; cicatrix; mark
scar 【 N 】 แปลว่า: หินผาสูงชัน
scar 【 VI 】 แปลว่า: กลายเป็นแผลเป็น
scar 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เกิดแผลเป็น
scar over 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เกิดรอยแผล
scarab 【 N 】 แปลว่า: แมลงมีปีกแข็งจำพวก Scarabaeidae , scarabaeid
scarce 【 ADJ 】 แปลว่า: ขาดแคลน , ไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ , infrequent; limited
scarcely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างขาดแคลน , อย่างไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ, บอบบาง, เกือบจะไม่, แทบจะไม่ , barely; scantily
scarceness 【 N 】 แปลว่า: ความขัดสน
scarcity 【 N 】 แปลว่า: ความขาดแคลน , ความไม่เพียงพอ , deficiency; inadequacy; rarity; insufficiency
scare 【 N 】 แปลว่า: ความหวาดกลัว , ความตื่นตระหนก, ความกลัว , alarm; fright; terror
scare 【 VI 】 แปลว่า: ตกใจ , กลัว , panic
scare 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้กลัว , ทำให้ตกใจ , terrify
scare away 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้กลัวจนจากไป , off , ทำให้จากไปด้วยความกลัว frighten away
scare into 【 PHRV 】 แปลว่า: ชักจูงโดยการขู่ให้กลัว , frighten into; intimidate into; terrify into
scare someone out of his mind 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้กลัวมาก , wits , ทำให้ตกใจกลัวอย่างมาก
scare stiff 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้กังวลหรือหวาดกลัวมาก
scare up 【 PHRV 】 แปลว่า: เตรียมสำรองไว้ , มีไว้ , rustle up; scrape together
scarecrow 【 N 】 แปลว่า: หุ่นไล่กา , สิ่งที่ใช้ขู่ , bugbear; sight
scared shitless 【 SL 】 แปลว่า: น่ากลัวมาก , กลัวมาก
scaremonger 【 N 】 แปลว่า: ผู้ปล่อยข่าวที่น่าตกใจ , คนปล่อยข่าว, ผู้ให้ข่าวลือ , alarmist
scaremongering 【 N 】 แปลว่า: การปล่อยข่าวที่น่าตกใจ
scarer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำให้ตกใจ
scarf 【 N 】 แปลว่า: ผ้าพันคอ , ascot; cravat; wrapper
scarf 【 VI 】 แปลว่า: กินอย่างตะกละ (คำสแลง) , กินอย่างมูมมาม , gobble; wolf
scarf 【 VT 】 แปลว่า: กินอย่างตะกละ (คำสแลง) , กินอย่างมูมมาม
scarf 【 VT 】 แปลว่า: พันด้วยผ้าพันคอ
scarification 【 N 】 แปลว่า: การทำให้มีรอยบาก
scarifier 【 N 】 แปลว่า: ผู้พูดหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง
scarify 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้มีรอยบาก (เช่น ต้นไม้) , mark; scar
scarify 【 VT 】 แปลว่า: ขลิบหนัง , puncture
scarify 【 VT 】 แปลว่า: พูดหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง
scarily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างทำให้ตกใจ
scarlet 【 ADJ 】 แปลว่า: สีเลือดหมู , สีแดงสด , orange red; vermilion
scarlet 【 N 】 แปลว่า: เสื้อผ้าสีเลือดหมู
scarlet fever 【 N 】 แปลว่า: ไข้อีดำอีแดง
scarp 【 N 】 แปลว่า: ที่ชัน , เนินชัน , rock
scarpa 【 SL 】 แปลว่า: หนีเร็ว!
scarper 【 SL 】 แปลว่า: หนีเร็ว!
scary 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าตกใจ , น่ากลัว, ขี้กลัว
scat1 【 VI 】 แปลว่า: จากไปอย่างรวดเร็ว , โกยอ้าว, จ้ำอ้าว
scat2 【 VI 】 แปลว่า: ร้องเสียงดังอย่างไร้ความหมายคลอไปกับเครื่องดนตรีชิ้นเดียว (เช่น ร้องเพลงแจ๊ส)
scathe 【 N 】 แปลว่า: การได้รับบาดเจ็บ (คำโบราณ)
scathe 【 VT 】 แปลว่า: ทำอันตราย (คำโบราณ) , ทำร้าย, ทำให้บาดเจ็บ
scathe 【 VT 】 แปลว่า: วิจารณ์อย่างรุนแรง , พูดเสียดสี
scathing 【 ADJ 】 แปลว่า: เสียดแทง (คำพูด) , เจ็บแสบ (คำพูด) , brutal; cruel; harsh; ironic
scathingly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเสียดแทง
scatter 【 N 】 แปลว่า: การทำให้กระจาย , การโปรย, การหว่าน
scatter 【 VI 】 แปลว่า: กระจาย , แผ่, ขยาย, แตกแยก, แพร่, ระบาด
scatter 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้กระจาย , โปรย, โรย, หว่าน , diverge; disperse ตรงข้ามกับassemble; collect; gather
scatter 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้แยกย้ายกันไป
scatter 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้แสงหรือรังสีหักเห
scatter about 【 round 】 แปลว่า: around , ทำให้กระจัดกระจายทั่ว , PHRV dot about
scatterbrain 【 N 】 แปลว่า: คนประมาท , คนขี้หลงขี้ลืม, คนไม่มีสมาธิ, คนเลินเล่อ , bungler
scatterbrained 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่รอบคอบ , เลินเล่อ, ประมาท, มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น , emptyheaded; giddy; silly; stupid
scattered 【 ADJ 】 แปลว่า: กระจัดกระจาย , ไม่เป็นระเบียบ, ระเนระนาด, เกลื่อนกลาด , strewed
scattering 【 ADJ 】 แปลว่า: กระจัดกระจาย , แตกกระเจิง, แพร่กระจาย , uneven
scattering 【 N 】 แปลว่า: การกระจัดกระจาย , การแตกกระเจิง, การแพร่กระจาย , distribution; radiation
scatteringly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเกลื่อนกลาด , อย่างกระจัดกระจาย
scavenge 【 VI 】 แปลว่า: เอาสิ่งสกปรกออก , ทำความสะอาด, กวาดขยะ, ขนขยะ
scavenge 【 VI 】 แปลว่า: ค้นหาของ (ที่ยังใช้ได้) จากกองขยะ , รวบรวมสิ่งที่ยังใช้ได้ออกจากกองขยะ , search; seek
scavenge 【 VT 】 แปลว่า: ค้นหาของ (ที่ยังใช้ได้) จากกองขยะ , รวบรวมสิ่งที่ยังใช้ได้ออกจากกองขยะ
scavenger 【 N 】 แปลว่า: คนหรือสัตว์ที่คุ้ยหาของตามกองขยะ , คนกวาดขยะ, คนเก็บขยะ , forager; freeloader; collector; junk dealer
scavenger 【 N 】 แปลว่า: คนหรือสัตว์ที่กินซากสัตว์เป็นอาหาร
scena 【 N 】 แปลว่า: ตอนของละครเพลง
scenario 【 N 】 แปลว่า: บทภาพยนตร์ , บทถ่ายภาพยนตร์, บทละคร , plot; outline; script
scenario 【 N 】 แปลว่า: โครงการ , แผนการ , plan
scenarist 【 N 】 แปลว่า: นักเขียนบทภาพยนตร์ , author; dramatist; writer
scene 【 N 】 แปลว่า: การแสดงความไม่พอใจ , การแสดงความโกรธ, อาการโกรธ , fuss; commotion
scene 【 N 】 แปลว่า: ฉาก , ตอน , act; episode; part
scene 【 N 】 แปลว่า: ทิวทัศน์ , ทัศนียภาพ, สิ่งแวดล้อม , landscape; panorama; view
scene 【 N 】 แปลว่า: สถานที่เกิดเหตุ , ที่เกิดเหตุ, จุดเกิดเหตุ , area; site; place; spot
scene 【 N 】 แปลว่า: เหตุการณ์ , สถานการณ์ , background; location
scenery 【 N 】 แปลว่า: ฉากบนเวที , backdrop
scenery 【 N 】 แปลว่า: ทิวทัศน์ , ทัศนียภาพ , landscape; prospect
scenic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ , เกี่ยวกับทัศนียภาพ, มีทิวทัศน์สวยงาม, มีฉากดึงดูดใจ
scenic 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าดึงดูดใจ , สวยงามอย่างธรรมชาติ , beautiful; spectacular
scenic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับฉาก
scenical 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ
scenically 【 ADV 】 แปลว่า: เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ
scenographer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำวัตถุหรือภาพมิติ
scenographic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับวัตถุหรือภาพมิติ
scenography 【 N 】 แปลว่า: วัตถุหรือภาพมิติ
scent 【 N 】 แปลว่า: กลิ่น , aroma; fragrance; odor; redolance
scent 【 N 】 แปลว่า: น้ำหอม , perfume
scent 【 N 】 แปลว่า: การดมกลิ่น
scent 【 VI 】 แปลว่า: ได้กลิ่น , nose; wind
scent 【 VT 】 แปลว่า: ได้กลิ่น , nose; wind
scent 【 VT 】 แปลว่า: เติมกลิ่น , ใส่น้ำหอม , odorize
scent out 【 PHRV 】 แปลว่า: ได้กลิ่น , สังเกตเห็น
scented 【 ADJ 】 แปลว่า: ี่มีกลิ่นหอม , หอมกรุ่น, ที่สัมผัสกลิ่นได้ , odorous; perfumed; sweet-scented
scepter 【 N 】 แปลว่า: คทา , คทาของกษัตริย์ (เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจ) , cane; pole; sceptre; stick; wand
scepter 【 VT 】 แปลว่า: มอบคทาให้ , มอบอำนาจให้ , sceptre
sceptic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสงสัย , น่าสงสัย , skeptic
sceptic 【 N 】 แปลว่า: ผู้สงสัย
sceptical 【 N 】 แปลว่า: น่าสงสัย , กังขา, ซึ่งสงสัย , doubtful; suspicious
scepticism 【 N 】 แปลว่า: ความสงสัย
sceptre 【 N 】 แปลว่า: คทา , คทาของกษัตริย์ (เป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจ) , cane; pole; scepter; stick; wand
sceptre 【 VT 】 แปลว่า: มอบคทาให้ , มอบอำนาจให้ , scepter
schedule 【 N 】 แปลว่า: ตารางเวลา , timetable
schedule 【 N 】 แปลว่า: กำหนดการ , กำหนดรายการ , agenda
schedule 【 VT 】 แปลว่า: ทำตารางเวลา , ทำกำหนดการ, กำหนดรายการ, กำหนด, ระบุ
schematic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับแผนผัง , เกี่ยวกับแบบแผน, เกี่ยวกับโครงการ, เกี่ยวกับแผนการ
schematic 【 N 】 แปลว่า: แผนผัง , แบบแผน, โครงการ, แผนการ
schematically 【 ADV 】 แปลว่า: เกี่ยวกับแผนผัง
scheme 【 N 】 แปลว่า: รายการ , แผนการ , design; plot; project
scheme for 【 PHRV 】 แปลว่า: วางแผนลวงเพื่อ
schemer 【 N 】 แปลว่า: ผู้วางแผนการ
schism 【 N 】 แปลว่า: ความแตกแยก , ความไม่ปรองดองกัน, ความแตกสามัคคี , cabal; section; split
schismatic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแตกแยก
schist 【 N 】 แปลว่า: หินผลึกที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุต่างๆ
schistose 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นหินผลึกที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุต่างๆ
schisttous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นหินผลึกที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุต่างๆ
schizo 【 SL 】 แปลว่า: เป็นโรคจิต , เป็นบ้า
schizophrene 【 N 】 แปลว่า: โรคจิตเภท
schizophrenia 【 N 】 แปลว่า: โรคจิตเภท , โรคจิตเสื่อม , dementia praecox
schlep 【 N 】 แปลว่า: การเดินทางที่ยาวนานและน่าเบื่อ
schlep 【 N 】 แปลว่า: คนโง่งุ่มง่าม
schlep 【 VT 】 แปลว่า: ลาก (คำไม่เป็นทางการ) , ดึง , lug
schlepp 【 N 】 แปลว่า: คนโง่ , คนงุ่มง่าม
schlepp 【 N 】 แปลว่า: การเดินทางที่ยาวนานและน่าเบื่อ
schlepp 【 VT 】 แปลว่า: ลาก (คำไม่เป็นทางการ) , ดึง , lug
schlock 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีคุณภาพเลว , ไม่มีคุณค่า
schlock 【 N 】 แปลว่า: ของราคาถูก (คำสแลง) , สิ่งที่มีคุณภาพไม่ดี , poor
schlock 【 SL 】 แปลว่า: ราคาถูก , ราคาต่ำ , schlocky
schlocky 【 SL 】 แปลว่า: ราคาถูก , ราคาต่ำ , schlock
schmaltz 【 N 】 แปลว่า: ความซาบซึ้งอย่างมากมาย (คำไม่เป็นทางการ) , ความรู้สึกอ่อนไหวมากเกินไป
schmaltzy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งซาบซึ้ง
schmalz 【 N 】 แปลว่า: ความซาบซึ้งอย่างมากมาย (คำไม่เป็นทางการ) , ความรู้สึกอ่อนไหวมากเกินไป
schmalzy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งซาบซึ้ง
schmo 【 N 】 แปลว่า: คนโง่ (คำสแลงแสดงความดูถูก) , schmoe
schnapps 【 N 】 แปลว่า: เหล้าทำจากเมล็ดพืช (จากประเทศเยอรมัน) , drink
schnauzer 【 N 】 แปลว่า: สุนัขเยอรมันพันธุ์เล็ก
schnitzel 【 N 】 แปลว่า: เนื้อลูกวัวทอด
schnook 【 N 】 แปลว่า: คนโง่ (คำสแลงแสดงความดูถูก) , คนที่ไม่สำคัญ
schnorrer 【 SL 】 แปลว่า: ขอทาน
scholar 【 N 】 แปลว่า: นักวิชาการ , นักการศึกษา, ผู้คงแก่เรียน , philosopher; pundit; professor; savant
scholar 【 N 】 แปลว่า: ผู้ได้รับทุนการศึกษา , นักเรียนทุน
scholar 【 N 】 แปลว่า: นักเรียน (คำทางการ) , นักศึกษา, ศิษย์ , schoolboy; schoolgirl; student
scholarly 【 ADJ 】 แปลว่า: คงแก่เรียน , เป็นนักวิชาการ, เป็นผู้เชี่ยวชาญ, เป็นนักศึกษา , cultured; erudite; studious
scholarship 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นนักวิชาการ , ความเป็นผู้คงแก่เรียน , resrarch; widom; learning
scholarship 【 N 】 แปลว่า: ทุนการศึกษา , ทุนเล่าเรียน
scholastic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการศึกษา , ด้านการศึกษา , academic; lettered; literary
scholastical 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการศึกษา , ด้านการศึกษา , academic; lettered; literary
scholastically 【 ADV 】 แปลว่า: ทางการศึกษา
school age 【 N 】 แปลว่า: วัยเรียนของเด็ก
school bag 【 N 】 แปลว่า: กระเป๋านักเรียน
school bus 【 N 】 แปลว่า: รถโรงเรียน
school in 【 PHRV 】 แปลว่า: ฝึกฝน , เรียนรู้
school record 【 N 】 แปลว่า: ผลการเรียน
school to 【 PHRV 】 แปลว่า: ควบคุม , ฝึกฝน
school year 【 N 】 แปลว่า: ปีการศึกษา
school1 【 N 】 แปลว่า: การสอน , การอบรม, การฝึกหัด, การศึกษา
school1 【 N 】 แปลว่า: เวลาเรียน , ภาคเรียน
school1 【 N 】 แปลว่า: โรงเรียน , สถาบันการศึกษา, สถานศึกษา, สถานที่เรียน , academy; grammar school
school2 【 N 】 แปลว่า: ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น
schoolboy 【 N 】 แปลว่า: เด็กนักเรียนชาย , lad; learner; pupil; student
schoolboy Scotch 【 SL 】 แปลว่า: เหล้าองุ่น , ไวน์, เหล้าไวน์
schoolchild 【 N 】 แปลว่า: เด็กนักเรียน , schoolkid
schoolfee 【 N 】 แปลว่า: ค่าเล่าเรียน
schoolfellow 【 N 】 แปลว่า: เพื่อนที่โรงเรียน , schoolmate
schoolgirl 【 N 】 แปลว่า: นักเรียนหญิง , girl; scholar; student
schoolhouse 【 N 】 แปลว่า: อาคารเรียน , institution; house; structure
schooling 【 N 】 แปลว่า: การเรียนการสอน , discipline; nurture; teaching
schoolman 【 N 】 แปลว่า: ครู , อาจารย์ , ผู้อบรมสั่งสอน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา
schoolmarm 【 N 】 แปลว่า: ครูผู้หญิง , อาจารย์ผู้หญิง , schoolmistress; educator; pedagogue
schoolmarmish 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับครูผู้หญิง
schoolmaster 【 N 】 แปลว่า: ครูผู้ชาย , ครู , pedagogue; professor; teacher
schoolmasterish 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับครูผู้ชาย
schoolmasterly 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับครูใหญ่
schoolmate 【 N 】 แปลว่า: เพื่อนร่วมโรงเรียน , เพื่อนนักเรียน, เพื่อนที่เคยเรียนมาด้วยกัน , comrade; classmate; roommate
schoolmistress 【 N 】 แปลว่า: ครูใหญ่ที่เป็นผู้หญิง , ครูผู้หญิง , mistress; teacher
schoolroom 【 N 】 แปลว่า: ห้องเรียน , library; studio
schoolteacher 【 N 】 แปลว่า: อาชีพครู , educator; instructor; lecturer
schoolwork 【 N 】 แปลว่า: การบ้านของนักเรียน , การบ้าน
schooner 【 N 】 แปลว่า: เรือใบ , clipper; yacht; vessel
schottische 【 N 】 แปลว่า: การเต้นระบำเยอรมัน , เพลงหรือดนตรีประกอบการเต้นระบำเยอรมัน
schrod 【 N 】 แปลว่า: ลูกปลา cod , ลูกปลา haddock , scrod
schuss 【 N 】 แปลว่า: การเล่นสกีแล่นลงมาตรงๆ
schuss 【 VI 】 แปลว่า: เล่นสกีแล่นลงมาตรงๆเต็มอัตราความเร็ว
schwa 【 N 】 แปลว่า: เสียงสระที่ไม่เน้นเสียงในภาษาอังกฤษ , สระปานกลาง
sciatic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเส้นประสาท sciatic , เกี่ยวกับบริเวณสะโพก
sciatica 【 N 】 แปลว่า: อาการปวดตามส่วนหลัง สะโพกและขาเพราะกดทับ sciatic nerve
science 【 N 】 แปลว่า: วิทยาศาสตร์ , ความรู้ที่ได้จากการสังเกต ค้นคว้าและทดลอง , discipline; body of knowledge; branch of knowledge
science 【 N 】 แปลว่า: การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ , ศาสตร์หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ , art; skill; technique
science fiction 【 N 】 แปลว่า: นวนิยายวิทยาศาสตร์ , scifi
scientific 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เป็นระบบ , ซึ่งดำเนินการอย่างมีวิธีการและเป็นระบบ , controlled; systematic ตรงข้ามกับunscientific
scientific 【 ADJ 】 แปลว่า: ตามหลักวิทยาศาสตร์ , ทางวิทยาศาสตร์, เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
scientific approach 【 N 】 แปลว่า: วิธีการทางวิทยาศาสตร์ , scholarship
scientifically 【 ADV 】 แปลว่า: ทางวิทยาศาสตร์
scientist 【 N 】 แปลว่า: นักวิทยาศาสตร์ , expert; investigator; specialist
sci-fi 【 N 】 แปลว่า: นวนิยายวิทยาศาสตร์ (คำไม่เป็นทางการของ science fiction)
scilicet 【 ADV 】 แปลว่า: นั่นคือ , กล่าวคือ, เป็นที่รู้ว่า , in particular; namely; to wit; videlicet
scimitar 【 N 】 แปลว่า: ดาบโค้งงอที่คมด้านเดียว (ของชาวอาหรับ , กลุ่มประเทศตะวันออก) , knife; sword
scintilla 【 N 】 แปลว่า: จำนวนเล็กน้อย , จำนวนกระจิดริด , atom; bit; trace
scintillate 【 VI 】 แปลว่า: เกิดประกายไฟ , เป็นประกายไฟ, เป็นประกายระยิบระยับ , sparkle
scintillate 【 VI 】 แปลว่า: เป็นประกาย , ระยิบระยับ, แพรวพราว , gilmmer; glitter; twinkle
scintillating 【 ADJ 】 แปลว่า: มีชีวิตชีวา , น่าสนใจ, สนุกสนาน , brilliant; lively; sparkling
scintillation 【 N 】 แปลว่า: การเกิดประกายไฟ , การเป็นประกายไฟ, การเป็นประกายระยิบระยับ , fire; flash; moonbeam
scintillation counter 【 N 】 แปลว่า: อุปกรณ์ตรวจนับวัดกัมมันตรังสีตรังสีโดยใช้หลักการของ scintillation
sciolism 【 N 】 แปลว่า: ความรู้ผิวเผิน , ความรู้ตื้น ๆ , ignorance; unawareness; unfamilarity
sciolist 【 N 】 แปลว่า: ผู้รู้ผิวเผิน
sciolistic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งรู้ผิวเผิน
scion 【 N 】 แปลว่า: กิ่งตอน (พืช) , bud; implant; shoot; splice; sprout
scion 【 N 】 แปลว่า: เชื้อสาย , หน่อเนื้อเชื้อไข, ทายาท , descendant; heir
scissile 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแยกออกหรือแบ่งออกได้
scission 【 N 】 แปลว่า: การตัด , การแบ่ง, การแยก, รอยแตก, ความเฉียบขาด
scissor 【 N 】 แปลว่า: กรรไกร , ตะไกร , shears; pair of shears; cutting instrument
scissor 【 VT 】 แปลว่า: ตัดด้วยกรรไกร
scissors 【 N 】 แปลว่า: กรรไกร , ตะไกร , shears; pair of shears; cutting instrument
sclera 【 N 】 แปลว่า: เยื่อหุ้มลูกตาสีขาว (ยกเว้นบริเวณกระจกตา cornea) , เปลือกลูกตา
scleral 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเยื่อหุ้มลูกตาสีขาว
sclerosis 【 N 】 แปลว่า: การแข็งตัวของเนื้อเยื่อร่างกาย , การแข็งด้าน
scoff at 【 PHRV 】 แปลว่า: หัวเราะเยาะ , เยาะเย้ย , laugh at
scoff at 【 PHRV 】 แปลว่า: คิดว่า (บางสิ่ง) ไม่มีค่า
scoff1 【 N 】 แปลว่า: การพูดเยาะเย้ย , การล้อเลียน, การเสียดสี, สิ่งที่เยาะเย้ย , sneer
scoff1 【 VI 】 แปลว่า: พูดเยาะเย้ย , ล้อเลียน, เสียดสี , deride; jeer; mock
scoff1 【 VT 】 แปลว่า: พูดเยาะเย้ย , ล้อเลียน, เสียดสี , deride; jeer; mock
scoff2 【 N 】 แปลว่า: อาหารประเภทปลา (คำสแลง) , ผลิตภัณฑ์อาหารปลา
scoff2 【 VI 】 แปลว่า: กินอย่างตะกละ (คำสแลง) , กินอย่างมูมมาม , gobble; wolf
scoff2 【 VT 】 แปลว่า: กินอย่างตะกละ (คำสแลง) , กินอย่างมูมมาม , gobble; wolf
scoffer 【 N 】 แปลว่า: ผู้เยาะเย้ย
scoffingly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเยาะเย้ย
scofflaw 【 N 】 แปลว่า: ผู้เย้ยกฎหมาย
scold 【 VI 】 แปลว่า: ดุว่า , ว่ากล่าว, ตำหนิ, เอ็ด , admonish; chide; berate
scold 【 VT 】 แปลว่า: ดุว่า , ว่ากล่าว, ตำหนิ, เอ็ด , admonish; chide; berate
scold for 【 PHRV 】 แปลว่า: ดุด่า , โกรธ, โมโห, เอาผิดกับ , tell off
scolder 【 N 】 แปลว่า: ผู้ดุว่า
sconce1 【 N 】 แปลว่า: เชิงเทียนที่วางอยู่บนกำแพงหรือกระจกอื่น ๆ , เชิงเทียนติดผนัง , candle stick
sconce2 【 N 】 แปลว่า: ป้อมเล็กๆ , ป้อมปราการเล็ก, ที่หลบภัย , bulwark
scone 【 N 】 แปลว่า: ขนมปังสโคน (รสหวานเล็กน้อย) , ขนมเค้กสโคน , biscuit; bread roll; roll
Scooby-Do 【 SL 】 แปลว่า: ข้ออ้าง , คำอธิบายถึงพฤติกรรม
scoop 【 N 】 แปลว่า: ทัพพี , กระบวย, ช้อนตวง , ladle; shovel
scoop 【 N 】 แปลว่า: ข่าวเด่น (คำไม่เป็นทางการ) , ข่าวน่าสนใจ, สกู๊ปข่าว
scoop 【 N 】 แปลว่า: โพรง , ช่องแคบๆ
scoop 【 N 】 แปลว่า: ปริมาณที่ตักขึ้นหนึ่งครั้งด้วยทัพพี กระบวยหรือช้อนตวง
scoop 【 VT 】 แปลว่า: ตัก , ช้อนขึ้น, ควักขึ้น
scoop 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นโพรง
scoop out 【 PHRV 】 แปลว่า: ตัก (ด้วยพลั่วหรือทัพพี) ออก , scoop up
scoop out 【 PHRV 】 แปลว่า: ขุดเป็นโพรง
scoop up 【 PHRV 】 แปลว่า: ตักขึ้นด้วยทัพพีหรืออุปกรณ์รูปโค้ง , scoop out
scooper 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำให้เป็นโพรง
scoopful 【 ADJ 】 แปลว่า: เต็มช้อน
scoot 【 VI 】 แปลว่า: ถลาไป , ไปอย่างรวดเร็ว , dart; speed
scooter 【 N 】 แปลว่า: รถมอเตอร์ไซด์ที่มีขนาดเล็กและมีแผ่นรองเท้า , รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก, รถสคูเตอร์ , motor scooter
scooter 【 N 】 แปลว่า: รถของเล่นเด็กที่ใช้เท้าถีบ
-scope 【 SUF 】 แปลว่า: สิ่งที่ช่วยในการมอง
scope 【 N 】 แปลว่า: กล้องส่องทางไกล , กล้องจุลทรรศน์
scope 【 N 】 แปลว่า: ขอบเขต , ขอบข่าย, วงจำกัด, วิถี, แนวสายตา, ความยาว , range; field
scope 【 N 】 แปลว่า: โอกาส , ความสามารถในการทำบางสิ่ง , potential
scopolamine 【 N 】 แปลว่า: ยาสงบประสาท , hyoscine
-scopy 【 SUF 】 แปลว่า: สิ่งที่ช่วยในการมอง
scorbutic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับโรคเลือดออกตามไรฟัน , เกี่ยวกับโรคลักปิดลักเปิด
scorbutical 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับโรคเลือดออกตามไรฟัน , เกี่ยวกับโรคลักปิดลักเปิด
scorch 【 VI 】 แปลว่า: ย่างเกรียม , ไหม้เกรียม , burn; parch; roast; singe
scorch 【 VT 】 แปลว่า: ย่างเกรียม , ไหม้เกรียม , burn; parch; roast; singe
scorch 【 VT 】 แปลว่า: แผลไหม้เกรียม
scorch out 【 PHRV 】 แปลว่า: เผาทำลาย
scorcher 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำให้ไหม้เกรียม , สิ่งที่ทำให้ไหม้เกรียม, ความร้อนที่แผดเผา, วันทร้อนมาก
scorching 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแผดเผา , ้ร้อนมาก, ซึ่งทำให้แสบร้อน , very hot; unbearably hot ตรงข้ามกับfreezing
score 【 N 】 แปลว่า: โน้ตเพลง , arrangement; orchestration; transcript
score 【 N 】 แปลว่า: รอยขีด , count; number; stock
score 【 N 】 แปลว่า: การทำคะแนน , การทำแต้ม , summation
score 【 N 】 แปลว่า: คะแนน , แต้ม , amount; final tally; sum
score 【 VI 】 แปลว่า: ทำแต้ม , ทำคะแนน (ในการแข่งขัน)
score 【 VI 】 แปลว่า: คิดคะแนน
score 【 VT 】 แปลว่า: คิดคะแนน , calculate; reckon; total
score 【 VT 】 แปลว่า: ทำแต้ม , ทำคะแนน (ในการแข่งขัน)
score 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นรอย , ทำรอยบาก , chalk up; gain a point; rack up
score off 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้พ่ายแพ้ , เอาชนะ
score off 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามทำคะแนน (กีฬาคริกเก็ต)
score out 【 PHRV 】 แปลว่า: ลาก ผ่าน , ขัดออก , cross out
score over 【 PHRV 】 แปลว่า: ได้เปรียบเหนือ
score up 【 PHRV 】 แปลว่า: บันทึก , ลงบัญชี , chalk up
score up against 【 PHRV 】 แปลว่า: บันทึกว่า (คนอื่น) ไม่มีค่าหรือไร้ค่า
scoreboard 【 N 】 แปลว่า: กระดานจดคะแนน , ป้ายบอกคะแนน
scorecard 【 N 】 แปลว่า: บัตรลงคะแนน , บัตรบันทึกคะแนน, บัตรบันทึกผู้เข้าร่วมแข่งขัน
scoreline 【 N 】 แปลว่า: ผลการแข่งขัน
scorn 【 N 】 แปลว่า: การเหยียดหยาม , การดูถูก , contempt; disdain; mockery; sarcasm
scorn 【 VT 】 แปลว่า: ดูหมิ่น , ดูถูก , disdain
scorner 【 N 】 แปลว่า: ผู้ดูหมิ่น
scornful 【 ADJ 】 แปลว่า: ดูถูก , ดูหมิ่น, รังเกียจ , contemptous; disdainful
scornfulness 【 N 】 แปลว่า: การดูหมิ่น
Scorpio 【 N 】 แปลว่า: ราศีพฤศจิก (สัญลักษณ์คือ แมงป่อง) , scorpius
scorpion 【 N 】 แปลว่า: แมงป่อง
Scot 【 N 】 แปลว่า: ชาวสก็อต (คำโบราณ) , คนสก็อต
Scotch 【 N 】 แปลว่า: ชาวสก็อต , ภาษาสก็อต, เหล้าสก็อต
scotch 【 N 】 แปลว่า: รอยบาก
scotch 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้หยุด , หยุด, กำจัด, หยุดยั้ง, อุด , block; stop
Scotch tape 【 N 】 แปลว่า: สก็อตเทป (ยี่ห้อสินค้าประเภทเทปติดกระดาษ)
Scotch whisky 【 N 】 แปลว่า: เหล้าวิสกี้ผลิตจากสก็อตแลนด์ , Scotch
Scotchman 【 N 】 แปลว่า: ชาวสก็อต (คำโบราณ) , คนสก็อต
scot-free 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่ได้รับการลงโทษ , อย่างลอยนวล , footloose; liberated; uncontrolled; unharm; safe
Scotland 【 N 】 แปลว่า: ประเทศสก็อตแลนด์
Scotland 【 N 】 แปลว่า: สก็อตแลนด์
Scotland Yard 【 N 】 แปลว่า: สำนักงานตำรวจสันติบาลของอังกฤษ
Scotland Yard 【 N 】 แปลว่า: ถนนในกรุงลอนดอน
Scotsman 【 N 】 แปลว่า: ผู้ชายชาวสก็อต , ผู้ชายสก็อต , Highlander; Gael; Scotchman
Scottish 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับชาวสก็อต ประเทศสก็อตแลนด์หรือภาษาสก็อต
Scottish 【 N 】 แปลว่า: ชาวสก็อต , Scotch
Scottish 【 N 】 แปลว่า: ภาษาสก็อต , Scotch
Scottish terrier 【 N 】 แปลว่า: สุนัขพันธุ์เทอร์เรีย มีขาสั้นและขนหยิก
scoundrel 【 N 】 แปลว่า: คนชั่ว , คนเลว, คนชั่วร้าย, คนโกง, คนไม่ซื่อสัตย์, ทุรชน, คนเสเพล , rogue; scamp; villian
scour away 【 PHRV 】 แปลว่า: ขัดถูให้สะอาด , off , ขัดออก scrub away
scour for 【 PHRV 】 แปลว่า: ค้นหา , เฝ้าค้นหา, เที่ยวค้นหาจนที่สุด
scour out 【 PHRV 】 แปลว่า: ขัดถูจนหมด , ขัดจนสะอาด , scrub out
scour1 【 N 】 แปลว่า: การขัดให้สะอาด , การขัดเงา, การถูให้สะอาด, การล้างออก
scour1 【 VI 】 แปลว่า: ขัด , ขัดให้สะอาด
scour1 【 VT 】 แปลว่า: ขัดให้สะอาด , ขัดเงา, ขัดอย่างแรง, ถูอย่างแรง, ถูให้สะอาด, ล้างออก, ชะออก, ขจัด, กำจัด , scrub; cleanse; rub
scour2 【 VI 】 แปลว่า: วิ่งไปอย่างรวดเร็ว , ผ่านไปอย่างฉับพลัน
scour2 【 VI 】 แปลว่า: เที่ยวค้นคว้า , เสาะหา , search; seek
scour2 【 VT 】 แปลว่า: วิ่งไปอย่างรวดเร็ว , ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
scourge 【 N 】 แปลว่า: หายนะ , curse; harass; plague
scourge 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำให้เกิดหายนะ , ผู้ทรมานผู้อื่น, ผู้ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน, สิ่งหายนะ , tormentor
scourge 【 N 】 แปลว่า: แส้ , หวาย , cord; stick; strap; whip
scourge 【 VT 】 แปลว่า: หวด , เฆี่ยน, โบย , whip; hit
scouring 【 N 】 แปลว่า: การขัดให้สะอาด , การชะล้าง , cleaning; excavation; rub
scourings 【 N 】 แปลว่า: สิ่งสกปรกที่ได้มาจากการขัดถู , กากเดนชั้นเลวของสังคมขยะ
Scout 【 N 】 แปลว่า: ลูกเสือ , เนตรนารี
scout about 【 PHRV 】 แปลว่า: around ค้นหาจนทั่ว , , สอดแนม scout-around
scout out 【 PHRV 】 แปลว่า: ตรวจสอบจนทั่ว
scout out 【 PHRV 】 แปลว่า: ค้นหาจนทั่ว
scout1 【 N 】 แปลว่า: ลูกเสือ , เนตรนารี
scout1 【 N 】 แปลว่า: ทหารพราน , หน่วยสอดแนม, หน่วยสังเกตการณ์ , advance guard; explorer; spy
scout1 【 VT 】 แปลว่า: สอดแนม
scout2 【 VI 】 แปลว่า: ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม , เย้ยหยัน
scout2 【 VT 】 แปลว่า: ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม (คำโบราณ) , เย้ยหยัน
scoutmaster 【 N 】 แปลว่า: หัวหน้าหมู่ลูกเสือ , ผู้กำกับลูกเสือ
scow 【 N 】 แปลว่า: เรื่อบรรทุกท้องแบนสี่เหลี่ยม , เรือท้องแบนสี่เหลี่ยม, เรือเก่าแก่ , barge; cargo; ship
scowl 【 VI 】 แปลว่า: ทำหน้าบึ้งตึง , ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด , glower
scowl 【 VT 】 แปลว่า: ทำหน้าบึ้งตึง , ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด , glower; disapprove
scowl at 【 PHRV 】 แปลว่า: ถลึงตาใส่ , ทำหน้าบึ้งใส่ , frown at; glower at
scowler 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำหน้าบึ้งตึง
scrabble 【 N 】 แปลว่า: การเขียนอย่างหวัดๆ , การเขียนแบบไก่เขี่ย , scribble
scrabble 【 VI 】 แปลว่า: การคุ้ยเขี่ยหา , scribble
scrabble 【 VI 】 แปลว่า: คุ้ยเขี่ยหา , ตะกุยหา, คลำหา , scribble
scrabble 【 VT 】 แปลว่า: คุ้ยเขี่ยหา , ตะกุยหา, คลำหา , dig; scribble
scrabble about 【 PHRV 】 แปลว่า: คุ้ย , เขี่ย, ตะกุย, คลำหา
scrabbler 【 N 】 แปลว่า: ผู้คุ้ยเขี่ยหา
scrag 【 N 】 แปลว่า: คนที่ผอมมาก , สัตว์ที่ผอมมาก
scrag 【 N 】 แปลว่า: เนื้อติดกระดูก
scrag 【 N 】 แปลว่า: คอ (คำสแลง)
scraggly 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สม่ำเสมอ , ขรุขระ, ไม่เรียบ, โกโรโกโส, ยุ่งเหยิง, เป็นกระเซิง , rough
scraggy 【 ADJ 】 แปลว่า: ผอมจนเห็นกระดูก , angular; bony; scrawny
scram 【 VI 】 แปลว่า: รีบไปอย่างรวดเร็ว , ผละไปอย่างเร็ว , scat
scramble 【 N 】 แปลว่า: การปีน , การปีนป่าย, การไต่, การตะกาย, การตะเกียกตะกาย , climb; trek
scramble 【 N 】 แปลว่า: การแย่งชิง , การแย่ง, การชิง, การช่วงชิง, การรุมกันยื้อแย่ง , competition; confusion
scramble 【 N 】 แปลว่า: การแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก
scramble 【 N 】 แปลว่า: การนำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินอื่นอย่างรวดเร็ว
scramble 【 VI 】 แปลว่า: ทำอย่างรีบเร่ง , กระทำอย่างรีบร้อน
scramble 【 VI 】 แปลว่า: แย่งชิง , ช่วงชิง, แย่ง, ชิง, ยื้อแย่งกัน
scramble 【 VI 】 แปลว่า: ปีน , ปีนป่าย, ไต่, ตะกาย , clamber; push; struggle
scramble 【 VI 】 แปลว่า: นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินอื่นอย่างรวดเร็ว
scramble 【 VT 】 แปลว่า: กวน (ไข่) , คน (ไข่) , stir; jumble
scramble 【 VT 】 แปลว่า: รวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน , ผสม , blend; combine; mix
scramble 【 VT 】 แปลว่า: ส่งสัญญาณรบกวน
scramble for 【 PHRV 】 แปลว่า: แย่งกันคว้า , แย่งกันจับ
scrambler 【 N 】 แปลว่า: เครื่องส่งสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์
scrap 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย , เป็นเศษเล็กเศษน้อย
scrap 【 N 】 แปลว่า: เศษเล็กๆ , ชิ้น, จำนวนเล็กน้อย , atom; bit; fragment; particle; piece
scrap 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย , ทำให้แตกแยก
scrap iron 【 N 】 แปลว่า: เศษเหล็ก , เหล็กเก่าๆ สำหรับหล่อหลอมและเปลี่ยนรูปใหม่
scrapbook 【 N 】 แปลว่า: สมุดติดรูปหรือข่าวที่ตัดมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ , สมุดเก็บภาพหรือรูป, อัลบั้มรูป , memorabilia; notebook; portfolio
scrape 【 N 】 แปลว่า: การขูด , การโกน, เสียงขูดหรือเสียงโกน
scrape 【 N 】 แปลว่า: สถานการณ์ที่ลำบาก , สถานการณ์ยุ่งยาก , difficulty; dilemma; redicament
scrape 【 N 】 แปลว่า: รอยถลอก
scrape 【 VI 】 แปลว่า: อดออม , save
scrape 【 VI 】 แปลว่า: ขัดสี , เช็ดออก, ถู , erase
scrape 【 VI 】 แปลว่า: ขูด , ไถ, โกน, ถาก
scrape 【 VT 】 แปลว่า: ขัดสี , เช็ดออก, ถู , erase
scrape 【 VT 】 แปลว่า: ขูด , ไถ, โกน, ถาก , abrade; rasp; scour
scrape along 【 PHRV 】 แปลว่า: ประทังชีวิตด้วย , by , get by
scrape away 【 PHRV 】 แปลว่า: ขูด , ครูด, ถู
scrape away 【 PHRV 】 แปลว่า: ขูดออก , ถูออก , scrape off
scrape in 【 PHRV 】 แปลว่า: เบียดเข้าไป , squeeze in
scrape in 【 PHRV 】 แปลว่า: ผ่านเข้าไป , สอบได้, สอบผ่าน , squash in; squeeze in
scrape off 【 PHRV 】 แปลว่า: ขูดออก , ถูออก , scrape away
scrape out 【 PHRV 】 แปลว่า: เช็ดออก , ขูดออก, ถูออก
scrape out 【 PHRV 】 แปลว่า: เจาะเป็นรู
scrape through 【 PHRV 】 แปลว่า: เบียดผ่าน , แทรกตัวผ่าน (โดยเฉพาะบริเวณแคบ) , skin through; squeak through; squeeze through
scrape through 【 PHRV 】 แปลว่า: สอบผ่าน , ผ่าน , skin through; squeak through; squeeze through
scrape together 【 PHRV 】 แปลว่า: ขูดมารวมกัน
scrape up 【 PHRV 】 แปลว่า: สร้างเรื่อง , แต่ง
scrape up 【 PHRV 】 แปลว่า: ขูดออก , ถูออก
scrape up an acquaintance with 【 IDM 】 แปลว่า: เป็นมิตรกับ , คุ้นเคยกับ
scraper 【 N 】 แปลว่า: ผู้ขูด , ผู้ครูด, ผู้เช็ด, ผู้โกน, มีดโกน, เครื่องขูด, เครื่องถู, เครื่องเช็ด , eraser; grater; grader; rasp
scrappily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีรอยขูด
scrappiness 【 N 】 แปลว่า: การมีรอยขูด
scrapple 【 N 】 แปลว่า: อาหารคล้ายไส้กรอกที่ทำจากหมูบด ข้าว และเครื่องชูรส
scrappy1 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นเศษเล็กเศษน้อย , มีบ้างขาดบ้าง
scrappy2 【 ADJ 】 แปลว่า: ชอบต่อสู้ , aggressive; quarrelsome
scratch 【 N 】 แปลว่า: รอยข่วน , รอยถลอก, รอยกรีด, รอยครูด
scratch 【 VI 】 แปลว่า: ครูดออก , ขูดออก, ตะกุยออก, ขัด
scratch 【 VI 】 แปลว่า: ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก
scratch 【 VI 】 แปลว่า: ถอนตัวจากการแข่งขัน
scratch 【 VT 】 แปลว่า: เกา
scratch 【 VT 】 แปลว่า: ถอนตัวจากการแข่งขัน
scratch about 【 PHRV 】 แปลว่า: คุ้ยเขี่ย , ตะกุย
scratch away 【 PHRV 】 แปลว่า: ขูดทิ้ง , ถูออก
scratch from 【 PHRV 】 แปลว่า: คัดชื่อออก , ตัดออก (จากการแข่งขัน)
scratch out 【 PHRV 】 แปลว่า: ข่วน , ขีด , cross out
scratch out 【 PHRV 】 แปลว่า: ประทังชีวิต , พยุงไว้ , eke out
scratch pad 【 N 】 แปลว่า: สมุดฉีก
scratch paper 【 N 】 แปลว่า: กระดาษจดบันทึกเล็กๆ น้อยๆ , สมุดฉีก
scratch someone’s eyes out 【 IDM 】 แปลว่า: ข่วนหน้า
scratch together 【 PHRV 】 แปลว่า: สะสม (เงิน) , รวบรวมกำลัง , rustle up; scare up
scratch up 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามเก็บรวบรวม , rustle up; scare up
scratch up 【 PHRV 】 แปลว่า: คุ้ยเขี่ย , คุ้ย, ตะกุย
scratch up 【 PHRV 】 แปลว่า: ขูดออก , ถูออก, ข่วนออก
scratchy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง , เสียดสี , abrasive; gritty; scratching
scrawl 【 VI 】 แปลว่า: เขียนหวัดๆ
scrawl 【 VT 】 แปลว่า: เขียนหวัดๆ
scrawler 【 N 】 แปลว่า: ผู้เขียนหวัดๆ
scrawly 【 ADV 】 แปลว่า: แบบหวัดๆ , อย่างสะเพร่า
scrawny 【 ADJ 】 แปลว่า: ผอมมาก , แห้งกรอด
scream 【 N 】 แปลว่า: เสียงกรีดร้อง , เสียงดังแสบแก้วหู
scream 【 VI 】 แปลว่า: กรีดร้อง , กรีดเสียง, ร้องกรี๊ด, ตะโกน, แผดเสียง, ตะเบ็งเสียง
scream 【 VT 】 แปลว่า: กรีดร้อง , กรีดเสียง, ร้องกรี๊ด, ตะโกน, แผดเสียง, ตะเบ็งเสียง
scream bloody murder 【 SL 】 แปลว่า: ส่งเสียงกรี๊ดดังๆ
scream blue murder 【 IDM 】 แปลว่า: ตะโกนดังลั่น , ร้องลั่น
scream for 【 PHRV 】 แปลว่า: กรีดร้องเพื่อ , ส่งเสียงร้องดังแหลมเพื่อ
scream off 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งเสียงร้องดังแหลม , กรีดร้อง
scream out 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งเสียงร้องดังแหลม , กรีดร้อง , shriek out
scream with 【 PHRV 】 แปลว่า: กรีดร้องด้วย (เสียงหัวเราะหรือความเจ็บปวด) , shriek with
scree 【 N 】 แปลว่า: กองเศษหินที่ขอบภูเขา
screech 【 N 】 แปลว่า: เสียงครูดดัง , เสียงแหลมและดัง , outcry; shriek; yell
screech owl 【 N 】 แปลว่า: นกเค้าแมวขนาดเล็กตระกูล Strigidae มีกระจุกขนคล้ายเขา , นกเค้าแมวร้องเสียงแหลมและดัง
screed 【 N 】 แปลว่า: ข้อเขียนยืดยาวและไม่น่าสนใจ , บทความยืดยาวและไม่น่าสนใจ
screen 【 N 】 แปลว่า: การกำบัง , การอำพราง, การปกปิด
screen 【 N 】 แปลว่า: จอภาพยนตร์ , จอภาพ, จอ , film screen; movie screen; silver screen; TV screen
screen 【 N 】 แปลว่า: ตะแกรง , ที่กรอง, กระชอน , sieve
screen 【 N 】 แปลว่า: ม่าน , บังตา, ฉาก, ที่กำบัง , cloak; curtain; shield
screen 【 VT 】 แปลว่า: คุ้มกัน (คนที่กระทำไม่ถูกต้อง) , คุ้มครอง, ปกป้อง
screen 【 VT 】 แปลว่า: ฉายภาพยนตร์ , ฉายบนจอ (ภาพยนตร์, ทีวี ฯลฯ), แสดงบนจอ, ฉายหนัง , broadcast; present; show
screen 【 VT 】 แปลว่า: ปกปิด , ซ่อนเร้น , conceal; mask; veil
screen 【 VT 】 แปลว่า: ติดม่าน , ติดฉาก
screen 【 VT 】 แปลว่า: คัดเลือก , แยกออก, เลือกออก, คัดออก, กลั่นกรอง , eliminate; select; sift
screen from 【 PHRV 】 แปลว่า: คุ้มครอง , คุ้มกัน, ป้องกันจาก , protect against; shelter from
screen from 【 PHRV 】 แปลว่า: ซ่อนตัวจาก , ปกปิดให้พ้นจาก , protect against
screen land 【 N 】 แปลว่า: วงการภาพยนตร์
screen off 【 PHRV 】 แปลว่า: กัน , แบ่ง, แยก (ด้วยฉากกัน)
screen out 【 PHRV 】 แปลว่า: คัดออก , เลือกออก
screenable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งนำเสนอบนจอ , ฉายภาพยนตร์
screener 【 N 】 แปลว่า: ผู้ฉายภาพยนตร์
screening 【 N 】 แปลว่า: การฉายภาพยนตร์ , การฉายหนัง
screening 【 N 】 แปลว่า: การตรวจโรค (ทางการแพทย์) , การทดสอบทางการแพทย์
screening 【 N 】 แปลว่า: การปกคลุม , การป้องกัน, การติดม่าน, การติดฉาก
screenings 【 N 】 แปลว่า: แผ่นตะแกรง
screenplay 【 N 】 แปลว่า: บทภาพยนตร์ , บทหนัง
screenwriter 【 N 】 แปลว่า: ผู้เขียนบทภาพยนตร์ , คนเขียนบท, ผู้เขียนบท , author; dramatist; playwright; writer
screw 【 N 】 แปลว่า: การบิด , การหมุน
screw 【 N 】 แปลว่า: เจ้าหน้าที่เรือนจำ (คำสแลง) , พัศดี, ผู้บังคับการเรือนจำ, ผู้ปกครองนักโทษ, ผู้คุมนักโทษ
screw 【 N 】 แปลว่า: ตะปูควง , สลักเกลียว, สิ่งที่เป็นเกลียว , bolt; pin; worm; spiral
screw 【 VT 】 แปลว่า: กวดขัน , comple
screw 【 VT 】 แปลว่า: ขันสกรู , tighten; turn; twist
screw down 【 PHRV 】 แปลว่า: หมุนปิด , ขันสกรูปิด
screw on 【 PHRV 】 แปลว่า: หมุนตะปูควงบน , ขันสกรูบน
screw one’s courage to the sticking-place 【 PHRV 】 แปลว่า: กล้า , กล้าหาญ
screw out of 【 PHRV 】 แปลว่า: รีดเอาเงินจาก , ขู่เอาเงินจาก, บังคับเอาเงินจาก
screw out of 【 PHRV 】 แปลว่า: หมุนเปิด (เพื่อเอาของเหลวออกมา)
screw propeller 【 N 】 แปลว่า: ใบจักร , ใบพัด , fishtail; screw
screw to 【 PHRV 】 แปลว่า: ยึดด้วยสกรู
screw up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้วิตก , ทำให้กังวล, ทำให้ประสาทเสีย
screw up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เสีย , ทำให้พัง, สูญเสีย , mess up
screw up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำร้าย , เป็นอันตรายกับ
screw up 【 PHRV 】 แปลว่า: ยึดติดด้วยสกรู
screw up 【 PHRV 】 แปลว่า: ขยำ
screw up one’s courage 【 oneself 】 แปลว่า: กล้าหาญและเอาชนะความกลัวได้ , IDM , muster up; pluck up
screwable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งขันสกรู
screwdriver 【 N 】 แปลว่า: ไขควง
screwer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ขันสกรู
screwiness 【 N 】 แปลว่า: การกวดขัน
screwy 【 ADJ 】 แปลว่า: โง่เง่า (คำสแลง) , พิกล, ประหลาด, วิตถาร , insane; psycho; stupid
scribal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเขียนหวัดๆ
scribble 【 N 】 แปลว่า: การเขียนแบบหวัดๆ , การเขียนแบบไก่เขี่ย
scribble 【 N 】 แปลว่า: ลายมือหวัด , สิ่งที่ขีดเขียนอย่างหวัดๆ , scrabble; scrawl; scratch
scribble 【 VI 】 แปลว่า: เขียนหวัดๆ , เขียนรีบๆ, เขียนอย่างไก่เขี่ย , scrabble; scrawl; scratch
scribble 【 VT 】 แปลว่า: เขียนหวัดๆ , เขียนรีบๆ, เขียนอย่างไก่เขี่ย , doodle; jot; pen; scratch
scribble away 【 PHRV 】 แปลว่า: เขียนรีบๆ , เขียนลวกๆ
scribble down 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบๆ จด , จดลวกๆ, บันทึกอย่างรีบเร่ง , write down
scribbler 【 N 】 แปลว่า: นักเขียน , นักหนังสือพิมพ์, นักประพันธ์ , author; hack; writer
scribbly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเขียนหวัดๆ
scribe 【 N 】 แปลว่า: ผู้คัดลอก , อาลักษณ์, เจ้าหน้าที่คัดลอก
scrim 【 N 】 แปลว่า: ม่านโรงละคร
scrim 【 N 】 แปลว่า: ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน
scrimmage 【 N 】 แปลว่า: การตะลุมบอน (กีฬารักบี้) , การยื้อแย่ง, การเริ่มต้นเล่นโดยการวางลูกบอลบนพื้นสนาม (อเมริกันฟุตบอล) , struggle; scramble
scrimmage 【 N 】 แปลว่า: การโต้แย้งหรือปะทะคารม
scrimmage 【 VI 】 แปลว่า: ตะลุมบอน , ยื้อแย่ง
scrimp 【 VI 】 แปลว่า: ประหยัด , ตระหนี่ , save; economize
scrimp 【 VT 】 แปลว่า: จัดให้มีน้อยลง , ไม่ช่วยเหลือเต็มที่, ทำให้ลดน้อยลง , pinch; conserve; skip
scrimp and save 【 IDM 】 แปลว่า: ประหยัด , มัธยัสถ์
scrimper 【 N 】 แปลว่า: ผู้ประหยัด
scrimpiness 【 N 】 แปลว่า: ความประหยัด
scrimpy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งประหยัด
script 【 N 】 แปลว่า: ลายมือ , writing; handwriting
script 【 N 】 แปลว่า: ตัวเขียน , แบบตัวเขียน
script 【 N 】 แปลว่า: งานเขียน (เช่น บทละคร) , สิ่งที่เขียน , dialogue; book; scenario
script 【 VT 】 แปลว่า: เขียนบท , เขียนต้นร่าง
scriptural 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับคัมภีร์ , เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล, เกี่ยวกับการเขียน , ecclesiastical; canonical; divine
scriptural 【 N 】 แปลว่า: พระคัมภีร์ไบเบิล , ข้อความจากพระคัมภีร์ไบเบิล, พระคัมภีร์, หนังสือ, บทประพันธ์
scripturally 【 ADV 】 แปลว่า: ตามพระคัมภีร์ไบเบิล
Scripture 【 N 】 แปลว่า: คัมภีร์ไบเบิล , คัมภีร์ของคริสตศาสนา
scrivener 【 N 】 แปลว่า: ผู้จดต้นฉบับ , อาลักษณ์
scrod 【 N 】 แปลว่า: ลูกปลา cod , ลูกปลา haddock
scrofula 【 N 】 แปลว่า: วัณโรคต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ
scroll 【 N 】 แปลว่า: ม้วนหนังสือที่ใช้เขียนกันในสมัยโบราณ (ทำจากหนัง , กระดาษ) , parchment
scroll 【 N 】 แปลว่า: รายการ , รายชื่อ
scrooge 【 N 】 แปลว่า: คนขี้เหนียว , คนขี้ตืด , niggard; miser
scrotum 【 N 】 แปลว่า: ถุงอัณฑะ
scrounge 【 SL 】 แปลว่า: ขอ
scrounge 【 VI 】 แปลว่า: ขอยืม (แบบไม่คืน) , หยิบไปโดยไม่คิดจะคืนหรือจ่ายเงิน
scrounge 【 VT 】 แปลว่า: ขอยืม (แบบไม่คืน) , หยิบไปโดยไม่คิดจะคืนหรือจ่ายเงิน
scrub away 【 PHRV 】 แปลว่า: ขัดด้วยแปรง , ถู , ขัดออกด้วยแปรง
scrub down 【 PHRV 】 แปลว่า: ขัดทำความสะอาดด้วยแปรง , ถู
scrub out 【 PHRV 】 แปลว่า: แปรงทำความสะอาด , scour out
scrub out 【 PHRV 】 แปลว่า: ขีดออก , ขีดฆ่าออก , cross out
scrub round 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่ปฏิบัติตาม , ไม่เชื่อฟัง , get round; skate round; slide round
scrub round 【 PHRV 】 แปลว่า: ยกเลิก , เลื่อน , call off; scrub out
scrub up 【 PHRV 】 แปลว่า: ล้างทำความสะอาด (ตัวเอง) โดยเฉพาะพยาบาลและหมอ
scrub1 【 N 】 แปลว่า: การขัดถู , การถู, การขัด
scrub1 【 VI 】 แปลว่า: ทำความสะอาดโดยถูอย่างแรง
scrub1 【 VT 】 แปลว่า: ถูทำความสะอาดอย่างแรง , ขัด, ขัดออก
scrub2 【 ADJ 】 แปลว่า: สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสม , mongrel
scrub2 【 N 】 แปลว่า: พุ่มไม้ , ต้นไม้เล็กๆ
scrub2 【 N 】 แปลว่า: ป่าละเมาะ , พื้นที่เต็มไปด้วยต้นไม้เล็กๆ หรือพุ่มไม
scrubber 【 INT 】 แปลว่า: คนขัด , คนถู, ผู้ขัด, เครื่องขัด, เครื่องถู
scrubbily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างขัดถู
scrubbiness 【 N 】 แปลว่า: การขัดถู
scrubby 【 ADJ 】 แปลว่า: เตี้ย , แคระ, ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้, เล็กกว่าปกติ, เต็มไปด้วยขนที่สั้นแข็ง
scruff 【 N 】 แปลว่า: คนที่สกปรกและไม่เรียบร้อย , คนที่ไม่เป็นระเบียบ, คนเลอะเทอะ
scruff 【 N 】 แปลว่า: หลังคอ , ต้นคอ , neck; nape
scrummage 【 N 】 แปลว่า: การแย่งชิงกัน , การยืนประจัญหน้าแย่งชิงกัน (กีฬารักบี้), การต่อสู้กัน, การทะเลาะกัน , scrum
scrummager 【 N 】 แปลว่า: ผู้แย่งชิงกัน
scrumptious 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าปลื้มปิติ , น่าพอใจมาก, ดีเลิศ, อร่อย
scrumptiously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างน่าปลื้มปิติ
scrumptiousness 【 N 】 แปลว่า: ความน่าปลื้มปิติ
scrunch 【 N 】 แปลว่า: เสียงบด , เสียงขบ, เสียงที่เกิดจากการบีบอัด
scrunch 【 VT 】 แปลว่า: ดังแกรกๆ , ขดตัว, หมอบ
scrunch 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้แตกละเอียด , บด, ขบแตก, ทำให้บี้แบน , crush; crumple
scrunchable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแตกละเอียด
scruple1 【 N 】 แปลว่า: ศีลธรรม , จรรยา, ความลังเลใจ, ความกระดากใจ, ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา , compunction; qualm
scruple1 【 VI 】 แปลว่า: รู้สึกกระดากใจ , คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา
scruple2 【 N 】 แปลว่า: หน่วยน้ำหนักเท่ากับ 20 เกรม หรือ 1.3 กรัม , จำนวนเล็กน้อยมาก
scrupulous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งคำนึงถึงศีลธรรม , moral; ethical
scrupulous 【 ADJ 】 แปลว่า: ละเอียดรอบคอบ , เคร่งครัด , strict; punctilious
scrutinization 【 N 】 แปลว่า: การพิจารณาอย่างละเอียด
scrutinize 【 VI 】 แปลว่า: พินิจพิเคราะห์ , พิจารณา, ตรวจสอบ
scrutinize 【 VT 】 แปลว่า: พินิจพิเคราะห์ , พิจารณา, ตรวจสอบ , view; study
scrutinizer 【 N 】 แปลว่า: ผู้พินิจพิเคราะห์
scrutinizingly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างพินิจพิเคราะห์
scrutiny 【 N 】 แปลว่า: การใคร่ครวญอย่างละเอียด , การตรวจสอบอย่างละเอียด
scuba 【 N 】 แปลว่า: เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำของนักประดาน้ำ , สคูบา
scud 【 N 】 แปลว่า: การแล่นฉิว , การวิ่งอย่างรวดเร็ว, การวิ่งปรื๋อ, การบินอย่างรวดเร็ว, การบินปร๋อ
scud 【 N 】 แปลว่า: เมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว
scud 【 VI 】 แปลว่า: แล่นฉิว , วิ่งอย่างรวดเร็ว, วิ่งปรื๋อ, บินอย่างรวดเร็ว, บินปร๋อ, ลอยล่อง (เมฆ, เรือ ฯลฯ) , froth; run
Scud (missile) 【 N 】 แปลว่า: ขีปนาวุธจากพื้นดินสู่พื้นดินในสงครามอ่าวเปอร์เซียปีค.ศ.1991
scuff 【 N 】 แปลว่า: เสียงครูด , clamor; sound; scrape
scuff 【 N 】 แปลว่า: การเดินลากขา
scuff 【 VI 】 แปลว่า: เดินลากขา , ใช้เท้ากวาดถู , shuffle
scuff 【 VT 】 แปลว่า: ครูด , กวาด, แกว่ง, ถู
scuff 【 VT 】 แปลว่า: เดินลากขา
scuff up 【 PHRV 】 แปลว่า: ถู , ขัด (หนังรองเท้า) เป็นรอย
scuffer 【 N 】 แปลว่า: ผู้เดินลากขา
scuffle 【 N 】 แปลว่า: การต่อสู้กันอุตลุด , การสู้กันชุลมุน, การตะลุมบอน , struggle; shuffle; strife
scuffle 【 N 】 แปลว่า: การเดินลากขา
scuffle 【 VI 】 แปลว่า: เดินลากขา , shuffle
scuffle 【 VI 】 แปลว่า: ต่อสู้กันอุตลุด , สู้กันชุลมุน, ตะลุมบอน , struggle; shuffle; strife
scuffle with 【 PHRV 】 แปลว่า: ต่อสู้พัลวันกับ , ต่อสู้ชุลมุนกับ, ตะลุมบอนกับ
scull 【 N 】 แปลว่า: กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ , oar
scull 【 N 】 แปลว่า: การกรรเชียงเรือ
scull 【 N 】 แปลว่า: เรือกรรเชียง
scull 【 VI 】 แปลว่า: กรรเชียง
scull 【 VT 】 แปลว่า: กรรเชียง
sculler 【 N 】 แปลว่า: ผู้กรรเชียง
scullery 【 N 】 แปลว่า: ห้องทำครัว , ห้องครัว , galley; kitchen
scullion 【 N 】 แปลว่า: คนครัว , คนทำครัว , drudge
sculpt 【 VI 】 แปลว่า: แกะสลัก , สลัก, ปั้น , carve
sculpt 【 VT 】 แปลว่า: แกะสลัก , สลัก, ปั้น , carve
sculptor 【 N 】 แปลว่า: ช่างแกะสลัก , ประติมากร, คนแกะสลัก, ช่างสลัก, ช่างปั้น , artist; modeler; carver
sculptress 【 N 】 แปลว่า: ช่างแกะสลักผู้หญิง
sculptural 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับแกะสลัก
sculpturally 【 ADV 】 แปลว่า: ทางแกะสลัก
sculpture 【 N 】 แปลว่า: การแกะสลัก , การปั้น
sculpture 【 N 】 แปลว่า: รูปแกะสลัก , รูปสลัก, รูปปั้น, รูปหล่อ, ประติมากรรม , figure; model; statue
sculpture 【 VT 】 แปลว่า: แกะสลัก , สลัก, ปั้น , carve; sculpt
scum 【 N 】 แปลว่า: ขยะ , กาก , refuse; rubbish; trash
scum 【 N 】 แปลว่า: คนชั้นต่ำ (คำหยาบ) , คนเลว, เศษสวะ, กากเดนสังคม , dregs; riffraff; outcast
scum 【 N 】 แปลว่า: ฝ้าที่ลอยบนผิวน้ำ , คราบ , film; froth; lather; layer
scum 【 VI 】 แปลว่า: เป็นคราบ , มีคราบ
scum 【 VT 】 แปลว่า: ช้อนเอาคราบออก , ขจัดฝ้าออก, ขจัดคราบออก , purify; refine
scummer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ช้อนเอาคราบออก
scummily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเป็นคราบ
scummy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นคราบ
scupper1 【 N 】 แปลว่า: ทางระบายน้ำ , ร่องน้ำไหล , drain; outlet; overflow
scupper1 【 N 】 แปลว่า: ช่องระบายน้ำด้านข้างของเรือ
scupper2 【 VT 】 แปลว่า: จมเรือ (ทางนาวิกศาสตร์) , ทำให้เรือจม, ทำให้เรือรั่ว , sink; submerge; scuttle
scupper2 【 VT 】 แปลว่า: ทำลาย (คำไม่เป็นทางการ) , ทำให้เสียหาย, ทำให้พินาศ , defeat; demolish; ruin; wreck
scurf 【 N 】 แปลว่า: สะเก็ด , เกล็ด
scurf 【 N 】 แปลว่า: รังแค (คำเก่า) , ไคล , dandruff
scurf 【 N 】 แปลว่า: คราบหรือเกล็ดของพืช
scurf 【 N 】 แปลว่า: โรคพืชที่เป็นคราบหรือเกล็ด (ทางพฤกษศาสตร์)
scurfy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นรังแค , ซึ่งตกสะเก็ด
scurrilous 【 ADJ 】 แปลว่า: หยาบคาย , สามหาว, ต่ำช้า , abusive; foul-mouthed; scornful; defamatory
scurrilously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างหยาบคาย
scurry 【 N 】 แปลว่า: การรีบเร่ง , ความเร่งด่วน, ความเร่งรีบ, ความลนลาน , haste; hurry; scramble
scurry 【 VI 】 แปลว่า: รีบเร่ง , ลนลาน, รีบด่วน, รีบร้อน , hurry; rush; bustle
scurry for 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบจ้ำอ้าวไปยัง , รีบไป
scurvy 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าดูถูก , เลวทราม, ต่ำช้า, น่าเหยีดหยาม , mean; low; rotten; contemptible
scurvy 【 N 】 แปลว่า: โรคเลือดออกตามไรฟัน (เนื่องจากขาดวิตามินซี) , โรคลักปิดลักเปิด
scutcheon 【 N 】 แปลว่า: โล่ (คำโบราณ) , แผ่นโลหะรูปโล่, เกราะ, ตราประจำตระกูล , escutcheon; shield
scuttle across 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบวิ่งข้าม , เคลื่อนข้ามไป
scuttle away 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบหลบไป , off
scuttle1 【 N 】 แปลว่า: ช่องเล็กๆ บนพื้นเรือหรือหลังคา , ทางเข้าเล็กๆ, ประตูเล็กๆ , doorway; hatch; hatchway
scuttle1 【 N 】 แปลว่า: ฝาปิดช่องทางเข้าในเรือ (ทางนาวิกศาสตร์)
scuttle1 【 VT 】 แปลว่า: จมเรือโดยการเจาะรูใต้ท้องเรือ (ทางนาวิกศาสตร์) , sink; submerge
scuttle1 【 VT 】 แปลว่า: ทำลาย , หยุด, ยกเลิก, ทิ้ง , abandon; destroy; foil; quit
scuttle2 【 N 】 แปลว่า: ภาชนะมีหูจับสำหรับใส่ถ่านหินในเตาผิง , ภาชนะก้นตื้น, ตะกร้า , coal container; bucket; coal scuttle
scuttle3 【 N 】 แปลว่า: การวิ่งอย่างรวดเร็ว , การวิ่งอย่างรีบเร่ง, การรีบเร่ง , haste; rush
scuttle3 【 VI 】 แปลว่า: วิ่งอย่างรวดเร็ว , วิ่งอย่างรีบเร่ง, เร่งฝีเท้า, รีบรุด , hasten; hurry; sprint; scurry
scuttlebutt 【 N 】 แปลว่า: ข่าวลือ (คำสแลง) , คำนินทา, คำล้อเลียน , gossip; rumor
scuttlebutt 【 N 】 แปลว่า: ที่ดื่มน้ำในเรือ , ถังเก็บน้ำจืดในเรือ
scutum 【 N 】 แปลว่า: โล่ขนาดใหญ่ของทหารโรมันโบราณ , buckler; shield
scutum 【 N 】 แปลว่า: แผ่นกระดูก , เกล็ด , scute
Scylla 【 N 】 แปลว่า: ปีศาจทะเล (เทพนิยายกรีกโบราณ)
scythe 【 N 】 แปลว่า: เคียวด้ามยาว , เคียวตัดหญ้าด้ามยาว , sickle; shears; billhook
scythe 【 VT 】 แปลว่า: เกี่ยวด้วยเคียว , cut; shear; glean; reap
SDI 【 ABBR 】 แปลว่า: ระบบทำลายขีปนาวุธกลางอากาศ , (คำย่อของ Strategic Defence Initative)
SE 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ southeast หรือ southeastern
Se 【 ABBR 】 แปลว่า: สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ Selenium
sea 【 N 】 แปลว่า: คลื่นลมในทะเล , wave
sea 【 N 】 แปลว่า: ทะเล , ท้องทะเล, น้ำทะเล, น้ำเค็ม , ocean; salt water; brine
sea 【 N 】 แปลว่า: เกี่ยวกับทะเล , ทางทะเล , marine; maritime; seafaring
sea anchor 【 N 】 แปลว่า: สมอเรือ , drag; grapnel; drogue
sea anemone 【 N 】 แปลว่า: ดอกไม้ทะเล
sea bag 【 N 】 แปลว่า: ถุงผ้าใบขนาดใหญ่ของกะลาสีเรือ
sea breeze 【 N 】 แปลว่า: ลมทะเล , cooling breeze
sea chest 【 N 】 แปลว่า: หีบเก็บของส่วนตัวขนาดใหญ่ของกะลาสีเรือ , ditty box
sea cow 【 N 】 แปลว่า: ช้างน้ำ
sea dog 【 N 】 แปลว่า: กะลาสีเรือผู้มากประสบการณ์ , sailor; shellback
sea dog 【 N 】 แปลว่า: แมวน้ำ , seal
sea fan 【 N 】 แปลว่า: กัลปังหาตระกูล Gorgonia , gorgonian
sea folk 【 N 】 แปลว่า: กะลาสีเรือ , ชาวทะเล , sailor
sea front 【 N 】 แปลว่า: บริเวณฝั่งทะเล , เขตชายทะเล, ส่วนเขตเมืองที่หันหน้าสู่ทะเลหรือมหาสมุทร
sea green 【 N 】 แปลว่า: สีเขียวอมน้ำเงิน , blue green
sea hog 【 N 】 แปลว่า: ปลาโลมาขนาดเล็กชนิดหนึ่ง , dolphin; porpoise
sea horse 【 N 】 แปลว่า: ม้าน้ำ , สัตว์ทะเลตระกูล Hippocampus, ตัววอลรัส (walrus)
sea horse 【 N 】 แปลว่า: สัตว์ในนิยายหัวเป็นม้าตัวเป็นปลา (เทพนิยายกรีกโบราณ)
sea lane 【 N 】 แปลว่า: เส้นทางเดินเรือ , เส้นทางเดินเรือทะเล , shipping lane; route
sea legs 【 N 】 แปลว่า: ความสามารถในการเดินบนเรือโดยไม่เมาคลื่น (คำไม่เป็นทางการ) , ความไม่เมาคลื่น , equilibrium
sea level 【 N 】 แปลว่า: ระดับน้ำทะเล , water level; horizontality
sea lion 【 N 】 แปลว่า: สิงโตทะเล
sea otter 【 N 】 แปลว่า: นากทะเลตระกูล Enhydra lutris , พบทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก
sea power 【 N 】 แปลว่า: ประเทศมหาอำนาจทางทะเล , แสนยานุภาพทางทะเล, แสนยานุภาพของกองทัพเรือ , naval strength; naval forces
sea route 【 N 】 แปลว่า: เส้นทางเดินเรือ
sea rover 【 N 】 แปลว่า: โจรสลัด (ทางวรรณคดี) , เรือโจรสลัด , pirate; picaroon
sea salt 【 N 】 แปลว่า: เกลือสมุทร , เกลือทะเล
sea turtle 【 N 】 แปลว่า: เต่าทะเล
sea wall 【 N 】 แปลว่า: เขื่อนกั้นน้ำทะเล , เขื่อนป้องกันชายฝั่ง , breakwater; groin; dam
sea water 【 N 】 แปลว่า: น้ำทะเล , salt water; ocean; brine
seabed 【 N 】 แปลว่า: พื้นดินใต้ทะเล , ก้นทะเล , sea bottom
seabird 【 N 】 แปลว่า: นกทะเล , seafowl
seaboard 【 N 】 แปลว่า: ชายฝั่งทะเล , บริเวณชายฝั่ง , seashore; seaside
seaborne 【 ADJ 】 แปลว่า: ขนส่งทางทะเล , ผ่านทางทะเล, ขนส่งทางเรือ, ลอยในทะเล , seafaring; aflat
seacoast 【 N 】 แปลว่า: ฝั่งทะเล , ชายฝั่ง, ชายทะเล , seaboard; seashore; strand
seacock 【 N 】 แปลว่า: ช่องปิดเปิดใต้ท้องเรือให้น้ำทะเลเข้าออก
seafarer 【 N 】 แปลว่า: คนเดินเรือ , ชาวเรือ, กะลาสี (คำโบราณ) , sailor; seaman; mariner
seafaring 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการเดินเรือทะเล , เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล, เกี่ยวกับการเดินทางในทะเล , naval; nautical; maritime; ocean-going
seafaring 【 ADJ 】 แปลว่า: อาชีพเดินเรือทะเล , อาชีพชาวเรือ, การเดินทางในทะเล , nautical life
seafood 【 N 】 แปลว่า: อาหารทะเล , อาหารจำพวกปลาปูกุ้งหอย , fish food
seagirt 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่มีทะเลล้อมรอบ (ทางวรรณคดี) , insular
seagoing 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการเดินสมุทร
seagull 【 N 】 แปลว่า: นกนางนวล , gull
SEAL 【 ABBR 】 แปลว่า: หน่วยรบพิเศษของสหรัฐที่เชี่ยวชาญทางบก น้ำ และอากาศ , (คำย่อของ Sea, Air, Land)
seal off 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิดผนึก , ผนึก , block off
seal up 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิดผนึก , block up; bung up; stop up
seal with 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิดด้วย , ผนึกด้วย
seal1 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ใช้ยืนยัน , เครื่องยืนยัน, สิ่งที่ใช้รับรอง , permission; authorization
seal1 【 N 】 แปลว่า: ตราประทับ , ตรา, สัญลักษณ์, พระราชลัญจกร, เครื่องหมาย, เครื่องผนึก , stamp; sticker; fastener; symbol; emblem
seal1 【 VT 】 แปลว่า: ประทับตรา , ผนึก, ปิดผนึก , close; endorse; stamp
seal1 【 VT 】 แปลว่า: ยืนยัน , อนุมัติ, รับรอง , ratify; certify; approve
seal2 【 N 】 แปลว่า: หนังแมวน้ำ , sealskin
seal2 【 N 】 แปลว่า: แมวน้ำ
sea-lane 【 N 】 แปลว่า: เส้นทางเดินเรือ
sealant 【 N 】 แปลว่า: สารผนึก , กาว, น้ำยาผนึก, สิ่งที่ใช้ผนึก , sealer
sealer1 【 N 】 แปลว่า: ผู้ปิดผนึก , ผู้ประทับตรา, เครื่องผนึก, สิ่งที่ใช้ผนึก, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดและน้ำหนักไปรษณียภัณฑ์
sealer2 【 N 】 แปลว่า: คนล่าแมวน้ำ , เรือใช้ล่าแมวน้ำ , seal hunter
sealskin 【 N 】 แปลว่า: หนังแมวน้ำ , เครื่องแต่งกายที่ทำด้วยหนังแมวน้ำ
seam 【 N 】 แปลว่า: ชั้นหินบางๆ (ทางธรณีวิทยา) , แนวชั้นหิน , layer; lode; stringer; vein
seam 【 N 】 แปลว่า: ตะเข็บ , รอยเย็บ, รอยต่อ, แนวตะเข็บ, รอยตะเข็บ , joint; stitching; suture
seam 【 VT 】 แปลว่า: เย็บตะเข็บ , เชื่อมต่อกันด้วยตะเข็บ, เชื่อมต่อ , stitch; sew
seam 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นร่อง , ทำให้เป็นแนว, ทำให้เป็นรอยต่อ , line; wrinkle; ridge; furrow
seam with 【 PHRV 】 แปลว่า: เย็บต่อกับ , เชื่อมกับ
sea-maid 【 N 】 แปลว่า: นางเงือก
sea-maiden 【 N 】 แปลว่า: นางเงือก
seaman 【 N 】 แปลว่า: กะลาสี , ลูกเรือ, พลเรือยศต่ำกว่าจ่าทหารเรือ , sailor; naval officer; seafarer; mariner
seamanlike 【 ADJ 】 แปลว่า: เหมือนกะลาสี
seamanship 【 N 】 แปลว่า: ความสามารถด้านการเดินเรือ , ความเชี่ยวชาญในการเดินเรือ , helmsmanship
seamer 【 N 】 แปลว่า: ผู้เย็บตะเข็บ
seaminess 【 N 】 แปลว่า: การเย็บตะเข็บ
seamstress 【 N 】 แปลว่า: ช่างเย็บผ้าที่เป็นผู้หญิง , ช่างตัดเย็บผู้หญิง , needlewoman; sewer; seamster; dressmaker
seamy 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่ราบรื่น , ไม่น่าพอใจ , disappointing; sordid; unpleasant
seamy side of life 【 IDM 】 แปลว่า: ช่วงที่ยากลำบากของชีวิต
seaplane 【 N 】 แปลว่า: เครื่องบินที่ขึ้นลงบนผิวน้ำได้ , hydroplane; amphibian flying boat
seaport 【 N 】 แปลว่า: เมืองท่า , ท่าจอดเรือ, อ่าวจอดเรือ , port; harbor; dock
sear 【 ADJ 】 แปลว่า: แห้ง , เหี่ยวย่น
sear 【 N 】 แปลว่า: แผลไหม้เกรียม , รอยไหม้เกรียม, แผลเป็นที่เกิดจากการจี้ด้วยไฟ , burn
sear 【 VI 】 แปลว่า: เหี่ยวแห้ง , ร่วงโรย, เหี่ยว, ย่น, โรยลา, เฉา , dry; shrivel; wither
sear 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เจ็บปวด (ภาษาเขียน) , ทำให้เจ็บแสบ
sear 【 VT 】 แปลว่า: เผาให้ไหม้เกรียม , ทำให้พอง, ทำให้ไหม้, จี้ด้วยไฟ , burn; scorch
sear 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เหี่ยวแห้ง , ทำให้ร่วงโรย, ทำให้เฉา , wither; dry up
search 【 N 】 แปลว่า: การค้นหา , การตรวจสอบ, การเสาะหา, การแสวงหา, การตรวจค้น, การตรวจจับ , examination; probe; investigation; quest; inspection; look
search 【 N 】 แปลว่า: การสืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์) , การหาข้อมูล, ค้นคว้า
search 【 VI 】 แปลว่า: ค้นหา , สืบเสาะ, ตรวจหา, ตรวจค้น, ตรวจสอบ, มองหา
search 【 VT 】 แปลว่า: ค้นหา , สืบเสาะ, ตรวจหา, ตรวจค้น, ตรวจสอบ, มองหา , look; examine; inspect; seek; hunt
search 【 VT 】 แปลว่า: สืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์) , เสาะหาข้อมูล, ค้นคว้าข้อมูล
search after 【 PHRV 】 แปลว่า: ค้นหา , มองหา , look for; quest for
search for 【 PHRV 】 แปลว่า: ค้นหา , มองหา , look for; quest for
search high and low for 【 IDM 】 แปลว่า: หาไปทั่ว , หาทุกที่
search me 【 IDM 】 แปลว่า: ฉันไม่รู้ (คำตอบ) (คำไม่เป็นทางการ)
Search me. 【 IDM 】 แปลว่า: ฉันไม่รู้
search out 【 PHRV 】 แปลว่า: ค้นหา , seek out
search party 【 N 】 แปลว่า: คณะสำรวจผู้สูญหาย , hunter; searcher
search through 【 PHRV 】 แปลว่า: ค้นหา , ค้น,หา
search warrant 【 N 】 แปลว่า: หมายค้น , authorization
searchable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งค้นหาได้
searchableness 【 N 】 แปลว่า: การสืบค้นข้อมูล
searching 【 ADJ 】 แปลว่า: ตรวจสอบอย่างละเอียด , พินิจพิเคราะห์, พิจารณาอย่างรอบคอบ , speculative; scrutinizing; inquiring; inquisitive
searchlight 【 N 】 แปลว่า: ไฟฉาย , แสงไฟฉาย , flashlight; arc light; beam
seashore 【 N 】 แปลว่า: ชายฝั่งทะเล , ชายฝั่ง, หาดทราย, ชายทะเล, ริมหาด, ริมทะเล , coast; beach; seaboard; seaside
seasick 【 ADJ 】 แปลว่า: เมาเรือ , เมาคลื่น
seasickness 【 N 】 แปลว่า: การเมาเรือ , การเมาคลื่น, อาการเมาเรือ
seaside 【 ADJ 】 แปลว่า: ตั้งอยู่ชายทะเล , ชายทะเล, ที่อยู่ชายฝั่ง , seashore; coastal
seaside 【 N 】 แปลว่า: ชายทะเล , ชายหาด, บริเวณชายทะเล, ริมทะเล , coast; beach; waterside; waterfront; strand
season 【 N 】 แปลว่า: เทศกาล , ช่วงเทศกาล
season 【 N 】 แปลว่า: ฤดูกาล , หน้า, ช่วงเวลา, ระยะเวลา, เวลาที่เหมาะสม , period; term; time; spell; occasion
season 【 VI 】 แปลว่า: ปรุงรส , เพิ่มรสชาติ
season 【 VT 】 แปลว่า: สร้างประสบการณ์ , ฝึกฝน, ทำให้คุ้นเคย , harden; familiarize; accustom
season 【 VT 】 แปลว่า: ปรุงรส , เพิ่มรสชาติ , flavor; spice; sauce
season 【 VT 】 แปลว่า: เพิ่มชีวิตชีวา , เพิ่มสีสัน, ทำให้น่าสนใจ , enliven
season with 【 PHRV 】 แปลว่า: เติมรส , ปรุงรสชาติด้วย
season with 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้มีชีวิตชีวาด้วย , ใส่สีสันด้วย
seasonable 【 ADJ 】 แปลว่า: เหมาะกับฤดูกาล , ถูกฤดู, ถูกจังหวะ, เหมาะสมกับเวลา , opportune; timely; well-timed; appropriate
seasonably 【 ADV 】 แปลว่า: ตามฤดูกาล , เหมาะกับฤดูกาล
seasonal 【 ADJ 】 แปลว่า: ตามฤดูกาล , ตามช่วงเวลา, ขึ้นอยู่กับฤดูกาล, มีเป็นช่วงๆ , periodically; once a season; periodic
seasoner 【 N 】 แปลว่า: สิ่งชูรส
seasoning 【 N 】 แปลว่า: เครื่องปรุงรส , เครื่องชูรส, เครื่องปรุงรส, สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสชาติอาหาร , flavoing; sauce; ganishing
seat 【 N 】 แปลว่า: บั้นท้าย , ก้น, สะโพก , buttocks
seat 【 N 】 แปลว่า: ที่นั่ง , เก้าอี้, ตั่ง, แท่น, แท่นพัก, ม้านั่ง, อานม้า , chair; sofa; stool; bench; settle
seat 【 N 】 แปลว่า: คฤหาสน์ , ทำเนียบ, วัง , residence; mansion
seat 【 N 】 แปลว่า: ศูนย์กลางอำนาจ , ศูนย์รวมอำนาจ, ใจกลาง , center; capital
seat 【 N 】 แปลว่า: ก้นกางเกง
seat 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่ง
seat 【 VI 】 แปลว่า: นั่ง , sit; settle; rest
seat 【 VT 】 แปลว่า: จัดให้นั่ง , จัดให้เข้าที่ , place; locate; settle
seat 【 VT 】 แปลว่า: มีที่นั่ง , จุที่นั่ง , accommodate; contain
seat 【 VT 】 แปลว่า: มอบตำแหน่งสำคัญ (ทางวรรณคดี) , มอบอำนาจ
seat belt 【 N 】 แปลว่า: เข็มขัดนิรภัย , safety belt; lifebelt
seating 【 N 】 แปลว่า: การจัดที่นั่ง , การจัดเก้าอี้ , arrangement
seating 【 N 】 แปลว่า: วัสดุที่ทำที่นั่ง , ฐานยึดที่นั่ง, แท่น, ฐาน
seating 【 N 】 แปลว่า: ที่นั่ง , เบาะนั่ง , seats; room; places; chairs
seatmate 【 N 】 แปลว่า: คนที่นั่งข้าง , คนที่นั่งติดกัน , companion
seaward 【 ADJ 】 แปลว่า: หันไปสู่ทะเล , ไปยังทะเล, หันไปทางทะเล, มุ่งไปทางทะเล
seaward 【 ADJ 】 แปลว่า: มาจากทะเล , พัดมาจากทะเล
seaward 【 ADV 】 แปลว่า: ซึ่งหันไปสู่ทะเล , หันไปทางทะเล, มุ่งไปสู่ทะเล , offshore; out to sea ตรงข้ามกับinland; landward
seaward 【 N 】 แปลว่า: ทิศทางไปสู่ทะเล , ทิศทางจากพื้นดินไปยังทะเล
seaware 【 N 】 แปลว่า: สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ใช้ทำปุ๋ย , สาหร่าย , seaweed
seawater 【 N 】 แปลว่า: น้ำทะเล (คำเก่า) , น้ำเค็ม , salt water; brine
seaway 【 N 】 แปลว่า: ร่องน้ำลึกสำหรับเรือเดินสมุทร , คลองน้ำลึกหรือแม่น้ำลึกสำหรับเรือเดินสมุทร , waterway
seaway 【 N 】 แปลว่า: ทะเลมีคลื่น , ทะเลที่มีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัด
seaway 【 N 】 แปลว่า: เส้นทางในทะเล , เส้นทางเดินเรือในทะเล , route
seaweed 【 N 】 แปลว่า: สาหร่ายทะเล , พืชที่เติบโตในทะเล , kelp; wrack
seaworthy 【 ADJ 】 แปลว่า: แข็งแรงพอสำหรับออกทะเล , (เรือ) ปลอดภัยสำหรับออกทะเล , tight; fit for sea; navigable; secure
sebaceous 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการผลิตไขมัน (ทางชีววิทยา) , เกี่ยวกับไขมัน, มีลักษณะเป็นไขมัน
sec1 【 N 】 แปลว่า: วินาที (คำไม่เป็นทางการ) , second
sec2 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่หวาน (เหล้าองุ่นหรือแชมเปญ) , รสไม่หวาน , dry
sec3 【 ABBR 】 แปลว่า: เส้นตัด (คำย่อของ secant)
secant 【 N 】 แปลว่า: เส้นที่ลากตัดเส้นโค้งที่2จุดหรือมากกว่า2จุด (ทางเรขาคณิต)
secant 【 N 】 แปลว่า: อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่ติดกับมุมที่กำหนดให้ในสามเหลี่ยมมุมฉาก (ทางตรีโกณมิติ)
secede 【 VI 】 แปลว่า: แยกตัวออก , แยกตัวออกอย่างเป็นทางการ, ถอนตัว , break away; retract; schismatize; withdraw
secede from 【 PHRV 】 แปลว่า: ถอนตัวจาก , แบ่งแยกจาก,เลิกเป็นอาณานิคมของ
secession 【 N 】 แปลว่า: การแยกตัวออก , การถอนตัวออกอย่างเป็นทางการ , dissent; withdrawal; schism; breakaway; separation
secessional 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแยกตัวออก , ซึ่งแบ่งแยก
secessionist 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน , ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดน , schismatic; schismatical; seceding
secessionist 【 N 】 แปลว่า: ผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน , ผู้สนับสนุนการถอนตัวออก, ผู้ถอนตัวออกไป , rebel; seceder; schismatic
seclectivity 【 N 】 แปลว่า: การเลือกเฟ้น , การคัดเลือก
seclude 【 VT 】 แปลว่า: แยกตัว , เก็บตัว, ตัดขาดจากโลกภายนอก, อยู่โดดเดี่ยว, ซ่อนตัว, อยู่อย่างสันโดษ , isolate; segregate; hide; conceal
seclude from 【 PHRV 】 แปลว่า: แยกตัวจาก , เก็บตัวจาก
secluded 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นส่วนตัว , เก็บตัว, สันโดษ, ไม่ติดต่อโลกภายนอก, โดดเดี่ยว, สงบ , private; hidden; withdrawn; isolated; sequestered
secludedly 【 ADV 】 แปลว่า: โดยส่วนตัว
seclusion 【 N 】 แปลว่า: การเก็บตัวเงียบๆ , การอยู่อย่างสันโดษ, การอยู่อย่างโดดเดี่ยว, ความสันโดษ , privacy; solitude; isolation
seclusion 【 N 】 แปลว่า: สถานที่โดดเดี่ยว , ที่สงบเงียบ, สถานที่สันโดษ , remote place; hermitage
seclusive 【 ADJ 】 แปลว่า: แยกตัวโดดเดี่ยว (ทางวรรณคดี) , เก็บตัว, อยู่อย่างสันโดษ
seclusiveness 【 N 】 แปลว่า: การแยกตัวโดดเดี่ยว
Second Advent 【 N 】 แปลว่า: การจุติอีกครั้งของพระเยซูเพื่อพิพากษามนุษย์ , Parousia; Second Coming
second best 【 ADJ 】 แปลว่า: รองชนะเลิศ , ตำแหน่งรองชนะเลิศ, ที่รองลงมา, เป็นที่สอง , minor; inferior
second best 【 N 】 แปลว่า: ผู้ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ , สิ่งที่รองลงมา , alternative; inferiority
second chamber 【 N 】 แปลว่า: สภาสูง , วุฒิสภา , upperhouse
second chamber 【 N 】 แปลว่า: วุฒิสภา
second class 【 N 】 แปลว่า: การส่งไปรษณีย์ , การส่งหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์
second class 【 N 】 แปลว่า: ชั้นสอง , ระดับสอง, อันดับสอง
second cousin 【 N 】 แปลว่า: ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
second cousin 【 N 】 แปลว่า: ลูกของลูกพี่ลูกน้อง
second hand 【 N 】 แปลว่า: เข็มวินาที
second hand 【 N 】 แปลว่า: เข็มวินาที
second lieutenant 【 N 】 แปลว่า: ร้อยตรี , นายร้อยตรี
second lieutenant 【 N 】 แปลว่า: นายทหารยศร้อยตรี
second mate 【 N 】 แปลว่า: ผู้ช่วยกัปตัน
second mate 【 N 】 แปลว่า: ผู้ช่วยกัปตันเรือ
second nature 【 N 】 แปลว่า: นิสัย , สันดาน
second nature 【 N 】 แปลว่า: นิสัยติดตัว , สันดาน , habit; familiarity
second nature to 【 IDM 】 แปลว่า: ง่าย , ทำได้ง่ายๆเป็นธรรมชาติมาก
second sight 【 IDM 】 แปลว่า: มองเห็นอนาคต , ล่วงรู้อนาตค
second sight 【 N 】 แปลว่า: ตาทิพย์ , ความสามารถในการมองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าได้ , foresight; clairvoyance
second sight 【 N 】 แปลว่า: การหยั่งรู้อนาคต
second string 【 N 】 แปลว่า: ตัวสำรอง (ทางการกีฬา) , ทีมสำรอง
second teeth 【 N 】 แปลว่า: ฟันแท้ , พันชุดที่สอง (หลังฟันน้ำนมขึ้น)
second to 【 PHRV 】 แปลว่า: เปลี่ยนไปทำงาน (ที่อื่น)
second to none 【 IDM 】 แปลว่า: เป็นเลิศ , ไม่เป็นรองใคร, ยอดเยี่ยมที่สุด
second1 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่สอง , เป็นลำดับที่สอง , next; following; succeeding
second1 【 ADJ 】 แปลว่า: ด้อยกว่า , รองลงมา, ด้อยลงมา, เป็นรอง , inferior; subordinate; lower
second1 【 ADJ 】 แปลว่า: อีก , อีกอย่าง, อีกครั้ง, อื่น , additional; extra; other
second1 【 ADV 】 แปลว่า: รองลงมา , ถัดมา, ต่อมา, ตามมา
second1 【 N 】 แปลว่า: พี่เลี้ยง (มวย) , คนสนับสนุน, ผู้ช่วย , supporter; assistant; helper
second1 【 N 】 แปลว่า: ลำดับที่สอง , ที่สอง, คนที่สอง, ขั้นที่สอง, ครึ่งที่สอง, คุณภาพชั้นสอง, ส่วนที่สอง
second1 【 N 】 แปลว่า: เกียร์สอง (รถ)
second1 【 VT 】 แปลว่า: สนับสนุน , ช่วยเหลือ, เป็นผู้ช่วย, เป็นพี่เลี้ยง , assist; back up; support
second1 【 VT 】 แปลว่า: เห็นชอบ , อนุมัติ, อนุญาต, เห็นด้วย, สนับสนุน , approve; support; endorse
second2 【 N 】 แปลว่า: ระยะเวลาสั้นๆ , ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, ชั่วขณะ , moment; instant; flash
second2 【 N 】 แปลว่า: วินาที , 60 นาที, วิลิปดา, ฟิลิปดา, 1 60 ลิปดา
second3 【 VT 】 แปลว่า: ย้ายไปทำหน้าที่พิเศษชั่วคราว , ย้ายราชการชั่วคราว, ย้ายตำแหน่งชั่วคราว
secondarily 【 ADV 】 แปลว่า: ในลำดับที่สอง
secondariness 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นลำดับที่สอง
secondary 【 ADJ 】 แปลว่า: ทุติยภูมิ , ต่อจากขั้นแรก, ถัดไป, ทางอ้อม , dependent; subsidiary; auxillary; indirect ตรงข้ามกับprimary; basic
secondary 【 ADJ 】 แปลว่า: ลำดับที่สอง , ที่สอง
secondary 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับมัธยม (ทางการศึกษา) , มัธยม, ระดับมัธยม
secondary 【 ADJ 】 แปลว่า: อันดับรอง , สำรอง, รอง, ไม่สำคัญมาก, ด้อยกว่า , infeior; minor; unimportant; inconsiderable
secondary 【 N 】 แปลว่า: ผู้ช่วย , ตัวแทน, ตัวสำรอง
secondary 【 N 】 แปลว่า: ลำดับสอง , ตำแหน่งที่สอง
secondary accent 【 N 】 แปลว่า: พยางค์ที่ลงน้ำหนักเสียงเบากว่า , เครื่องหมายแสดงเสียงที่เบากว่า , secondary stress
secondary best 【 N 】 แปลว่า: รองชนะเลิศ
secondary color 【 N 】 แปลว่า: สีผสม , สีผสมระหว่างแม่สีสองสี, สีขั้นทุติยภูมิ
secondary colour 【 N 】 แปลว่า: สีผสม , สีผสมระหว่างแม่สีสองสี
secondary school 【 N 】 แปลว่า: ชั้นมัธยมศึกษา , มัธยมศึกษา
secondary sex characteristics 【 N 】 แปลว่า: ลักษณะเฉพาะของแต่ละเพศเมื่อเติบโตขึ้น
secondbest 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นรองชนะเลิศ
second-class 【 ADJ 】 แปลว่า: ชั้นสอง , อันดับสอง, ระดับสอง , second-rate; second-best
secondhand 【 ADJ 】 แปลว่า: มือสอง , ใช้แล้ว , repeated; used; consumed
secondly 【 ADV 】 แปลว่า: ในลำดับที่สอง , ถัดไป, ลำดับต่อไป , in the second place; again; furthermore
secondly 【 ADV 】 แปลว่า: ที่สอง , ในลำดับที่สอง
second-rate 【 ADJ 】 แปลว่า: ชั้นรอง , ด้อยคุณภาพ, ปานกลาง, ชั้นสอง , inferior; imperfect
second-rate 【 IDM 】 แปลว่า: ด้อย , ด้อยคุณภาพ
second-rateness 【 N 】 แปลว่า: ความด้อยคุณภาพ
second-rater 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่เป็นชั้นรอง , สิ่งที่ด้อยคุณภาพ
secrecy 【 N 】 แปลว่า: ความลับ , การปิดบัง, ความเป็นส่วนตัว, ความเร้นลับ, ความลึกลับ, การเก็บความลับ , silence; secret; mystery
secret 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นความลับ , ซ่อนเร้น, ปิดบัง, ลึกลับ, แอบซ่อน, หลบ , inexpressive; private; incommunicable; hidden; underground ตรงข้ามกับknown; revealed
secret 【 N 】 แปลว่า: ความลับ , ความใน , confidentiality; confidence
secret 【 N 】 แปลว่า: เคล็ดลับ , ตำราลับ, กลวิธีลับ
secret agent 【 N 】 แปลว่า: สายลับ , เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ, ผู้สืบราชการลับ , spy; informer; operative
secret service 【 N 】 แปลว่า: หน่วยสืบราชการลับ , หน่วยข่าวกรอง, ตำรวจสายลับ , intelligence; informer; espionage; spying
secret serviceman 【 N 】 แปลว่า: เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ
secretarial 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเลขานุการหรืองานเลขานุการ
secretariat 【 N 】 แปลว่า: เลขาธิการ , กองเลขาธิการ, สำนักเลขาธิการ, สำนักงานเลขานุการ, เจ้าหน้าที่เลขานุการ , administration; bureau; department
secretary 【 N 】 แปลว่า: รัฐมนตรี , เจ้าหน้าที่ระดับสูง, เลขาธิการ , secretaire
secretary 【 N 】 แปลว่า: เลขานุการ , ตำแหน่งเลขานุการ
secretary 【 N 】 แปลว่า: โต๊ะเขียนหนังสือ (เครื่องเรือน) , โต๊ะหนังสือที่มีลิ้นชักและตู้หนังสือ , writing desk; escritoire
secretary 【 N 】 แปลว่า: ผู้จัดการ (ของสมาคม)
secretary bird 【 N 】 แปลว่า: นกแอฟริกาตระกูล Sagittarius serpentarius , มีขนหัวมีลักษณะคล้ายปากกาขนนก
Secretary of State 【 N 】 แปลว่า: รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
secretary-general 【 N 】 แปลว่า: เลขาธิการใหญ่ (เช่น เลขาธิการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ) , เลขาธิการ
secrete1 【 VT 】 แปลว่า: หลั่ง , ปล่อยออก, ไหล , emit; excrete; discharge
secrete2 【 VT 】 แปลว่า: ซ่อนเร้น , หลบเร้น, ปิดบัง, แอบซ่อน , hide; conceal; cover
secretion 【 N 】 แปลว่า: การหลั่ง , น้ำคัดหลั่ง, สารคัดหลั่ง , excretion; discharge; ejection
secretive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งปิดปาก , ไม่พูด, ปิดเป็นความลับ, ซ่อนเร้น, ลี้ลับ, แอบแฝง, ลับๆ ล่อๆ , close; reticent; incommunicative
secretively 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเป็นความลับ
secretiveness 【 N 】 แปลว่า: ความลับ
secretly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างลับๆ , อย่างแอบแฝง, อย่างเป็นส่วนตัว, อย่างลึกลับ, อย่างปิดบัง , confidentially; conspiratorially, privately
secretness 【 N 】 แปลว่า: ความลับ
secretory 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการคัดหลั่ง , ทำหน้าที่คัดหลั่ง , excretory
sect 【 N 】 แปลว่า: นิกาย (ทางศาสนา) , กลุ่ม, พรรค, สำนัก, คณะ, ภาค, ลัทธิ, หมู่, เหล่า , group; division; party; branch; denomination
sectarian 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับนิกายย่อยๆ ในศาสนา , เกี่ยวกับผู้ที่มีความเห็นทางศาสนาแตกต่างจากลัทธิหลัก, เกี่ยวกับนิกาย , denominational; sectional; factional
sectarian 【 N 】 แปลว่า: สมาชิกของนิกาย , สมาชิกของกลุ่มผู้ที่มีความเห็นทางศาสนาแตกต่างออกไป, ผู้ฝักใฝ่ , nonconformist; dissenter; zealot
sectarianism 【 N 】 แปลว่า: ความเชื่อเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวก , particularism
section 【 N 】 แปลว่า: การผ่าตัด (ทางการแพทย์) , การตัด , operation
section 【 N 】 แปลว่า: เขต (ทางภูมิศาสตร์) , เขต, ส่วน, เขตพื้นที่, ส่วนย่อย , area; region; zone; district
section 【 N 】 แปลว่า: หมวด , มาตรา, หมู่, ข้อ
section 【 N 】 แปลว่า: ส่วนที่ตัดออก , ส่วนย่อย, ส่วนที่แยกออก, ท่อน, ตอน , piece; segment
section 【 N 】 แปลว่า: กลุ่ม , หน่วย, คณะ, แผนก, เหล่า, ตอน , class; level; part; division; unit
section 【 VT 】 แปลว่า: แบ่งออก , แยกส่วน, ตัดออก, ผ่าตัด
sectional 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นตอนๆ , เป็นส่วนๆ, เฉพาะส่วน, ประกอบด้วยหลายส่วนที่เป็นอิสระต่อกัน , fractional; partial; separated ตรงข้ามกับwhole; united
sectionally 【 ADV 】 แปลว่า: เป็นตอนๆ
sector 【 N 】 แปลว่า: ภาค (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม) , กลุ่ม (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม) , section; segment
sector 【 N 】 แปลว่า: เขตป้องกันในความรับผิดชอบของทหารหน่วยหนึ่งๆ (ทางการทหาร) , เขตรับผิดชอบของทหาร , subdivision; division; area; command
sector 【 N 】 แปลว่า: ส่วนของวงกลม (ทางเรขาคณิต) , รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี 2 เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง, เซ็กเตอร์
sector 【 VT 】 แปลว่า: แบ่งออกเป็นส่วนๆ , แยก, ซอย, แบ่ง , divide; separate
sectorial 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใช้สำหรับตัด (ทางสัตววิทยา) , ใช้กัด, ใช้ตัด
sectorial 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนๆ , เป็นส่วนๆ, เป็นภาค
secular 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในศตวรรษ , ชั่วชีวิต, ที่เกิดนานๆ ครั้ง , epochal; lifelong
secular 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับทางโลก , ไม่เกี่ยวกับศาสนา, ทางโลก, ทางฆราวาส , irreligious; worldly
secularize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นทางโลก , แยกออกจากนอกวัด, ทำให้ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา, เปลี่ยนเป็นของฆราวาส , undedicate; depose; deconsecrate
secularly 【 ADV 】 แปลว่า: ตลอดไป
securable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไร้กังวล , ซึ่งปลอดภัย, ซึ่งมั่นใจได้
secure 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่มีกังวล , แน่นอน, ปลอดภัย, เชื่อถือได้, รับประกันได้, มั่นคง, มั่นใจได้ , firm; fixed; safe; content; certain; sure; stable
secure 【 VI 】 แปลว่า: รับประกัน , ทำให้มั่นใจ, ประกัน, รับรอง , confirm; insure; assure; warrant; guarantee
secure 【 VT 】 แปลว่า: มัดให้แน่น , ตรึง, รัด, กระชับ , fasten; tighten; strengthen
secure 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ปลอดภัย , ป้องกัน, คุ้มกัน , protect; safeguard; make safe
secure 【 VT 】 แปลว่า: ได้รับมา , เอามา, ทำให้ได้ผล , obtain; acquire; achieve; gain
secure against 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ปลอดภัยจาก
securement 【 N 】 แปลว่า: ความปลอดภัย , ความมั่นใจได้, การป้องกันได้
secureness 【 N 】 แปลว่า: ความปลอดภัย , การป้องกันได้
securer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ปลอดภัย , ผู้เชื่อถือ
securities 【 N 】 แปลว่า: หลักทรัพย์ , credit; funds
security 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการประกัน , ซึ่งค้ำประกัน
security 【 N 】 แปลว่า: ผู้ค้ำประกัน , การค้ำประกัน, ของค้ำประกัน , assurance; guarantee; warranty
security 【 N 】 แปลว่า: ความมั่นคง , ความมั่นใจ, ความไร้กังวล , stability; assurance; surety; confidence
security 【 N 】 แปลว่า: หลักทรัพย์ , พันธบัตร, หุ้น, หลักทรัพย์ค้ำประกัน , bond; deposit; stocks and shares
security 【 N 】 แปลว่า: ระบบรักษาความปลอดภัย , ระบบป้องกันภัย, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ยาม , safeguards; guards
security 【 N 】 แปลว่า: ความปลอดภัย , สวัสดิภาพ
security 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย , สิ่งคุ้มกันภัย , protection; shelter
Security Council 【 N 】 แปลว่า: สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
sec’y. 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ secretary
secy. 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ secretary
sedan 【 N 】 แปลว่า: รถเก๋ง , รถยนต์ , automobile; saloon
sedan chair 【 N 】 แปลว่า: เกี้ยว , วอ, เสลี่ยง , palanquin
sedate 【 ADJ 】 แปลว่า: เงียบสงบ , เงียบขรึม, เคร่งขรึม, สงบ, ใจเย็น, สุขุม, ไม่ถูกรบกวนทางอารมณ์ , calm; serene; tranquil; serious
sedate 【 ADJ 】 แปลว่า: ช้า , ไม่รีบร้อน, ผ่อนคลาย , unhurried; slow
sedate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เงียบ , ทำให้สงบลง, ทำให้สงบ, สงบประสาท, กล่อมประสาท, บรรเทา , calm down; tranquilize; soothe
sedately 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างใจเย็น
sedateness 【 N 】 แปลว่า: ความใจเย็น , ความสุขุม
sedation 【 N 】 แปลว่า: ความเงียบ , ความสงบ, ความใจเย็น, การสงบประสาท, การกดประสาท, การระงับประสาท , tranquillization; moderation
sedative 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้เงียบสงบ , สงบ, ใจเย็น, สงบประสาท, สงบอารมณ์, กดประสาท , calming; soothing; tranquilizing
sedative 【 N 】 แปลว่า: ยาระงับประสาท , ยากดประสาท, ยากล่อมประสาท, ยาจำพวกระงับประสาท , tranquilizer; sleeping pill; soporific; narcotic
sedentarily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างนั่งอยู่กับที่ , อย่างไม่เคลื่อนไหว
sedentariness 【 N 】 แปลว่า: การนั่งอยู่กับที่ , การไม่เคลื่อนไหว
sedentary 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว , ซึ่งใช้เวลาในการนั่งมาก, ซึ่งไม่เคลื่อนย้าย, อยู่กับที่, ติดถิ่น, ประจำที่, อยู่กับที่ , stationary; settled; inactive
sedentary 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งคุ้นเคยกับการนั่ง , ซึ่งนั่งนอนมาก, ซึ่งนั่งเฉย, ซึ่งอยู่นิ่ง, นั่งโต๊ะ (งาน), ซึ่งนั่งอยู่กับที่ , sitting; desk; seated; desk-bound
sedge 【 N 】 แปลว่า: พืชหญ้าตระกูล Carex พบตามบริเวณชื้นแฉะ , หญ้าแห้วหมู
sediment 【 N 】 แปลว่า: ตะกอน , สารตกตะกอน , grounds; settlings; deposit
sedimental 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นตะกอน
sedimentary 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นตะกอน , ตกตะกอน, ทับถมเป็นตะกอน , deposited; indissoluble
sedimentation 【 N 】 แปลว่า: การทับถมของตะกอนเป็นชั้นหิน , การตกตะกอน , deposit
sedimentous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นตะกอน
sedition 【 N 】 แปลว่า: การปลุกระดมฝูงชนให้ต่อต้านรัฐบาล , การช่วยก่อความไม่สงบ, คำพูดปลุกระดม, การสนับสนุนพวกกบฏ , rebellion; revolt; revolution; agitation
seditious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งก่อความไม่สงบ , ซึ่งปลุกระดม
seduce 【 VT 】 แปลว่า: ยั่วยวน , ล่อใจ, ดึงดูด, ล่อลวง, ชักจูงให้ร่วมเพศ , lure; persuade; tempt; attract; allure
seduce from 【 PHRV 】 แปลว่า: ล่อใจหรือจูงใจให้ออกจาก (หรือผละออกจากการหาบางสิ่ง) , entice from; tempt from
seduce into 【 PHRV 】 แปลว่า: ล่อลวงให้ทำ (สิ่งผิด) , ยั่วให้ทำ (สิ่งผิด) , entice into; tempt into
seducer 【 ADJ 】 แปลว่า: คนหรือสิ่งยั่วยวน , debaucher; corrupter; tempter
seducible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งล่อใจ , ซึ่งยั่วยวน
seduction 【 N 】 แปลว่า: การชักจูงให้ร่วมเพศ , การยั่วยวน , allurement; temptation; bewitchment; sex appeal
seduction 【 N 】 แปลว่า: การล่อใจ , การล่อลวง , lure; persuasion
seduction 【 N 】 แปลว่า: สิ่งยวนใจ , สิ่งยั่วยุ, สิ่งจูงใจ, สิ่งยั่วใจ , attraction; allurement; bait; inducement
seductive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งยั่วยวน , ล่อลวง, ดึงดูดใจ, ล่อใจ, ซึ่งยวนใจ , alluring; attracting; provocative; tempting
seductively 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเย้ายวนใจ
seductiveness 【 N 】 แปลว่า: ความเย้ายวนใจ
seductress 【 N 】 แปลว่า: หญิงที่มีเสน่ห์ดึงดูด , หญิงผู้ล่อลวง, หญิงที่มีเสน่ห์ยั่วยวน , temptress; vamp; siren
sedulity 【 N 】 แปลว่า: ความขยันขันแข็ง , ความขยันหมั่นเพียร, ความอุตสาหะ , industriousness
sedulous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งขยันหมั่นเพียร (ทางวรรณคดี) , อุตสาหะ , attentive; painstaking; persistent; diligent ตรงข้ามกับcareless; unconcerned
sedulousness 【 N 】 แปลว่า: ความขยันหมั่นเพียร
see 【 VI 】 แปลว่า: คบหา , คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ
see 【 VI 】 แปลว่า: ตรวจสอบ , ตรวจให้มั่นใจ, ตรวจดู , inspect; observe; notice; ascertain; ensure
see 【 VI 】 แปลว่า: ดู , มอง, จ้องมอง, แล
see 【 VI 】 แปลว่า: พิจารณา , มีความเห็น , consider; decide
see 【 VI 】 แปลว่า: เห็น , รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา
see 【 VI 】 แปลว่า: เข้าใจ , เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง , comprehend; understand; perceive
see 【 VT 】 แปลว่า: พบ , เจอ, ประสบ, เจอหน้า, พบปะ, พบพาน
see 【 VT 】 แปลว่า: เชื่อ , เชื่อว่า , believe
see 【 VT 】 แปลว่า: ดู , มอง, จ้องมอง, แล , look at; view; gaze; pay attention to; stare
see 【 VT 】 แปลว่า: พิจารณา , มีความเห็น , consider; decide
see 【 VT 】 แปลว่า: ไปหา , เยี่ยม, เข้าไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา, ติดต่อ, ปรึกษา, ติดตาม, พูดคุย, สัมภาษณ์ , attend; escort; speak to; have a conference with; consult; discuss; visit
see 【 VT 】 แปลว่า: เห็น , รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา , visualize; behold; know; recognize
see 【 VT 】 แปลว่า: เข้าใจ , เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง
see 【 VT 】 แปลว่า: จินตนาการ , วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก , imagine; dream
see a man about a dog 【 IDM 】 แปลว่า: ออกไปโดยไม่บอกว่าจะไปทำอะไร
see about 【 PHRV 】 แปลว่า: จัดการกับ , look to; look towards
see about 【 PHRV 】 แปลว่า: สอบถาม , จัดหา, จัดเตรียม
see about 【 PHRV 】 แปลว่า: พูดกับ (บางคน) เกี่ยวกับ
see across 【 PHRV 】 แปลว่า: พาข้าม (ถนน) อย่างปลอดภัย
see after 【 PHRV 】 แปลว่า: ดูแล , รับผิดชอบ, เอาใจใส่ , care for; look after
see against 【 PHRV 】 แปลว่า: มองด้านของ
see against 【 PHRV 】 แปลว่า: เห็นความสัมพันธ์ของ
see ahead 【 PHRV 】 แปลว่า: มองเห็นข้างหน้า , มองเห็นล่วงหน้า , look ahead
see ahead 【 PHRV 】 แปลว่า: คิด เตรียม หรือวางแผนล่วงหน้า
see an end of 【 PHRV 】 แปลว่า: เห็นจุดจบหรือจุดสิ้นสุดของ , see to
see an end to 【 PHRV 】 แปลว่า: เห็นจุดจบ , จุดสิ้นสุด
see around1 【 PHRV 】 แปลว่า: เห็นเป็นประจำ , เห็นบ่อยๆ, เห็นอยู่
see around2 【 PHRV 】 แปลว่า: พาชมรอบๆ , ชมรอบๆ , go round; look over
see around2 【 PHRV 】 แปลว่า: มองไปไกล , เห็นไปไกล , see round
see as 【 PHRV 】 แปลว่า: พิจารณาว่าเป็น , มองเห็นว่าเป็น
see as 【 PHRV 】 แปลว่า: ยอมรับ
see back 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งกลับบ้าน , ไปเป็นเพื่อนกลับบ้าน , see home
see beyond 【 PHRV 】 แปลว่า: เล็งเห็น , มองเห็น, เข้าใจ , look beyond
see beyond 【 PHRV 】 แปลว่า: มองไปไกลกว่า
see double 【 IDM 】 แปลว่า: เห็นภาพซ้อน
see eye to eye 【 SL 】 แปลว่า: เห็นพ้องกัน
see eye to eye (about) 【 IDM 】 แปลว่า: เห็นตรงกัน , เข้าใจตรงกัน
see eye to eye (on) 【 IDM 】 แปลว่า: เห็นตรงกัน , เข้าใจตรงกัน
see fit 【 PHRV 】 แปลว่า: คิดว่าเหมาะสม , think fit
see for 【 PHRV 】 แปลว่า: ตัดสินด้วยตัวเอง
see home 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งกลับบ้าน , ไปเป็นเพื่อนกลับบ้าน , see back
see in1 【 PHRV 】 แปลว่า: ต้อนรับปีใหม่ , ring in
see in1 【 PHRV 】 แปลว่า: พาเข้าไป , พาเข้ามา , see into; see out (2)
see in1 【 PHRV 】 แปลว่า: มองเข้าข้างใน , เห็นข้างใน , see out
see in2 【 PHRV 】 แปลว่า: คลั่งไคล้ (คำไม่เป็นทางการ) , ชื่นชอบ
see into 【 PHRV 】 แปลว่า: มองเห็นถึง , เข้าใจ
see into 【 PHRV 】 แปลว่า: พาเข้าไป , นำทางไป , see in; see out
see into 【 PHRV 】 แปลว่า: ตรวจสอบ , สอบสวน , enquire into; look into
see into 【 PHRV 】 แปลว่า: สามารถมองเห็นเข้าไปใน
see of 【 PHRV 】 แปลว่า: อยู่ร่วมกับ
see off 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่ง , กล่าวอำลา (ก่อนเดินทาง) , send off
see off 【 PHRV 】 แปลว่า: ขับไล่ , ทำให้ออกไป, ทำให้ออกจาก
see one’s way clear (to do something) 【 IDM 】 แปลว่า: ที่เป็นไปได้ที่จะทำ
see out 【 IDM 】 แปลว่า: ชมเสร็จ , ดูจนจบ
see out 【 PHRV 】 แปลว่า: มีพอจนถึง , last out
see out 【 PHRV 】 แปลว่า: หมด (ปีเก่า) , ring in
see out 【 PHRV 】 แปลว่า: พาไปส่ง , see in; see into
see out 【 PHRV 】 แปลว่า: มองไปข้างนอก , มองข้างนอก , see in
see over1 【 PHRV 】 แปลว่า: มองเหนือ
see over2 【 PHRV 】 แปลว่า: ตรวจตรา , ตรวจสอบ , look round
see red 【 IDM 】 แปลว่า: โกรธ
see red 【 PHRV 】 แปลว่า: โกรธมาก , look to; look towards; see to
see red 【 SL 】 แปลว่า: โกรธ , เคือง, ไม่พอใจ
see right 【 PHRV 】 แปลว่า: มีเพียงพอ
see round1 【 PHRV 】 แปลว่า: แวะเยี่ยม , แวะมาหา, วนเวียนมา , show around
see round2 【 PHRV 】 แปลว่า: ดู , พาชม , look round
see round2 【 PHRV 】 แปลว่า: มองเห็นทั่ว , มองเห็นรอบ , see around
see someone off the premises 【 IDM 】 แปลว่า: กำจัด , ขับไล่
see someone to the door 【 IDM 】 แปลว่า: พา (บางคน) ไปทางออก , นำ (บางคน) ไปยังประตู
see something 【 difference 】 แปลว่า: someone in a better , new light , เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ (เพื่อสิ่งที่ดีขึ้น) IDM
see stars 【 IDM 】 แปลว่า: หัวหมุนงงหลังจากหัวโดนกระแทก , เห็นดาวหลังจากหัวโดนกระแทก
see the back 【 last of 】 แปลว่า: ไม่ต้องจัดการ , IDM , ไม่เกี่ยวข้อง
see the colour of someone’s money 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้แน่ใจก่อนว่ามีเงิน
see the last of 【 IDM 】 แปลว่า: เห็นเป็นครั้งสุดท้าย
see the light 【 IDM 】 แปลว่า: เข้าใจในที่สุด
see the light at the end of the tunnel 【 IDM 】 แปลว่า: มีความหวังอยู่ร่ำไร , มีความหวังอยู่ข้างหน้า
see the light of the day 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่สำเร็จ , ไม่เป็นผล, ไม่ได้ผล
see the sights 【 IDM 】 แปลว่า: เที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว
see the writing on the wall 【 IDM 】 แปลว่า: เห็นว่าสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้น
see things 【 IDM 】 แปลว่า: จินตนาการถึงสิ่งต่างๆไปเรื่อย , จินตนาการว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้
see through1 【 PHRV 】 แปลว่า: เห็นหมด , ดูจบ , hear through; sit out
see through1 【 PHRV 】 แปลว่า: มองเห็นอีกด้านของบางสิ่ง , มองผ่าน
see through1 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยเหลือ , ส่งเสริม
see through1 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำจนเสร็จ
see through2 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้าใจทะลุปรุโปร่ง , เข้าใจหมด , look through
see to 【 PHRV 】 แปลว่า: จัดการกับ , ซ่อมแซม, ดูแล , look to; look towards
see to 【 PHRV 】 แปลว่า: มีสำรองไว้ , มีเพียงพอ
see to 【 PHRV 】 แปลว่า: พาไปยัง
see to that 【 IDM 】 แปลว่า: มั่นใจ , it (that) , แน่ใจว่า look to
see up 【 PHRV 】 แปลว่า: มองเห็นที่ส่วนยอดของ
see up 【 PHRV 】 แปลว่า: พาขึ้นไปชั้นบน
see with 【 PHRV 】 แปลว่า: มองเห็นด้วย
See ya. 【 SL 】 แปลว่า: ลาก่อน (คำบอกอำลา) , ไปก่อนนะ (คำบอกอำลา)
see you next Tuesday 【 SL 】 แปลว่า: อวัยวะเพศหญิง (มาจากคำย่อ C U Next Tuesday)
seed 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เก็บไว้เป็นพันธุ์ (ทางการเกษตร) , ที่เก็บพันธุ์เอาไว้, เก็บเมล็ดไว้เป็นพันธุ์
seed 【 N 】 แปลว่า: ต้นกำเนิด , เชื้อ, พันธุ์ , source; origin; beginning
seed 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว (ทางกีฬา) , นักกีฬาเด่น
seed 【 N 】 แปลว่า: น้ำเชื้อ , น้ำอสุจิ , sperm; semen
seed 【 N 】 แปลว่า: เมล็ด , เมล็ดพืช, เมล็ดพันธุ์ , grain; spore; ovum
seed 【 VI 】 แปลว่า: หว่านเมล็ด , เมล็ดร่วงหล่น, กระจายเมล็ดพันธุ์ , plant; reproduce
seed 【 VT 】 แปลว่า: เอาเมล็ดออก , คว้านเมล็ดออก, คายเมล็ดออก , pit
seed 【 VT 】 แปลว่า: จัดคู่แข่งขัน (ทางกีฬา) , จัดการแข่งขัน, จัดวิธีแข่งขัน, จัดอันดับผู้เข้าแข่งขัน , class; sort
seed 【 VT 】 แปลว่า: หว่านเมล็ด , เพาะเมล็ด, โปรยเมล็ด, ปลูกด้วยเมล็ด, เพาะพันธุ์ , scatter the seed; sow
seed coat 【 N 】 แปลว่า: เปลือกเมล็ดของไม้ดอก , เปลือกหุ้มเมล็ด , testa
seed corn 【 N 】 แปลว่า: เมล็ดข้าว
seed leaf 【 N 】 แปลว่า: ใบยาสูบซึ่งใช้ทำซิการ์
seed pearl 【 N 】 แปลว่า: ไข่มุกขนาดเล็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 1 4 เกรน
seed plant 【 N 】 แปลว่า: พืชให้เมล็ด , พืชที่มีเมล็ด, พืชเมล็ด
seedbed 【 N 】 แปลว่า: แปลงหว่านเมล็ด , แปลงเพาะ, แหล่งกำเนิด, สถานที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต, ที่เพาะเมล็ด , breeding place; nursery
seedcase 【 N 】 แปลว่า: เปลือกเมล็ด , ผนังที่สุกแล้วของรังไข่ (พืช) ดู pericarp, ฝัก , pod; seed vessel
seeder 【 N 】 แปลว่า: เครื่องหว่านเมล็ด , ผู้หว่านพืช, พืชที่ให้เมล็ดมาก, เครื่องมือคว้านเมล็ดออก, เครื่องแกะเมล็ด , distributor; drill
seedily 【 ADV 】 แปลว่า: โดยมีเมล็ดมาก
seediness 【 N 】 แปลว่า: การมีเมล็ดมาก
seedling 【 N 】 แปลว่า: ต้นอ่อน , ต้นกล้า, กล้าไม้ , plant; sapling; young plant
seedtime 【 N 】 แปลว่า: ฤดูหว่านเมล็ด , ฤดูเพาะปลูก, ระยะเวลาเจริญเติบโต
seedy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีเมล็ดมาก , ซึ่งให้เมล็ด
seedy 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สบาย , เสื่อม, หดหู่, เหนื่อยอ่อน , sick; poorly; weakly
seedy 【 ADJ 】 แปลว่า: ทรุดโทรม , เสื่อมสภาพ, โกโรโกโส, โทรม, กะรุ่งกะริ่ง, มอมแมม , shabby; poorly
seeing 【 CONJ 】 แปลว่า: เมื่อพิจารณา , เนื่องด้วย, เนื่องจาก, ด้วยเหตุที่ , regarding; considering
seeing 【 N 】 แปลว่า: การเห็น , การมองเห็น , visual; visible; optical
seeing is believing 【 IDM 】 แปลว่า: เห็นแล้วจึงจะเชื่อ
seeing that 【 IDM 】 แปลว่า: เห็นไหม , เข้าใจไหม
seek 【 VI 】 แปลว่า: มองหา , แสวงหา, เสาะหา, สำรวจ , look for
seek 【 VT 】 แปลว่า: ค้นหา , ค้น, เสาะหา, แสวงหา, สำรวจ, มุ่งค้นหา , search; look for; attempt
seek 【 VT 】 แปลว่า: สอบถาม , สอบหา, สืบหา , investigate; examine; inquire; request
seek after 【 PHRV 】 แปลว่า: แสวงหา (คำเก่า) , ค้นหา , look for; search after; search for; seek for
seek for 【 PHRV 】 แปลว่า: แสวงหา (คำเก่า) , ค้นหา , look for; quest for; search after; search for; seek after
seek from 【 PHRV 】 แปลว่า: มองหา (บางสิ่ง) เพื่อป้องกันจาก
seek into 【 PHRV 】 แปลว่า: ตรวจสอบรายละเอียด
seek out 【 PHRV 】 แปลว่า: ค้นหาอย่างหนัก , search out
seeker 【 N 】 แปลว่า: ผู้แสวงหา , ผู้เสาะหา, ผู้ไปหา, ผู้สำรวจ , inquirer; searcher; explorer
seem 【 VI 】 แปลว่า: ที่ปรากฏ , ที่เห็น, ปรากฏอยู่ , appear; look so; resemble
seem 【 VT 】 แปลว่า: ดูเหมือนว่า , เห็นจะ, คล้ายจะ, ดูจะ, ดูเหมือนจะ, ดูท่าทาง, ดูราวกับ, ดูประหนึ่ง , look; look like; look as if; resemble
seem washed out 【 PHRV 】 แปลว่า: เหนื่อย , เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า , tire out
seem washed up 【 PHRV 】 แปลว่า: เหนื่อย , เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า , tire out
seeming 【 ADJ 】 แปลว่า: ตามที่ปรากฏ , ตามที่เห็นภายนอก, โดยผิวเผิน, ที่มองเห็น , apparent; appearing; ostensible
seemingly 【 ADV 】 แปลว่า: ตามที่ปรากฏ , ตามที่เห็นภายนอก , apparently; to the eye; supposedly; ostensibly
seemingness 【 N 】 แปลว่า: การเห็นผิวเผิน , การเห็นตามที่ปรากฏ
seemly 【 ADJ 】 แปลว่า: งดงาม (ทางวรรณคดี) , หมดจด, หล่อ, น่าชม, น่ารัก, งาม, สวยงาม , pleasing; charming; good-looking
seemly 【 ADJ 】 แปลว่า: เหมาะสม , เหมาะ, สมควร, ถูกต้อง , suitable; appropriate; timely
seen 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ see
seen 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ see
seep 【 N 】 แปลว่า: การรั่วซึมออกมา , ของเหลวที่ไหลออกมา , seepage
seep 【 N 】 แปลว่า: บริเวณที่มีน้ำไหลซึมจากดินสู่ผิวหน้าดิน (ทางธรณีวิทยา) , บ่อน้ำเล็ก
seep 【 VI 】 แปลว่า: ไหลซึมออก , ซึม, รั่ว, ไหลริน, ไหล , leak; ooze; drip into; soak through; filter
seep 【 VI 】 แปลว่า: ค่อยๆ แพร่ออกไป , แผ่, แพร่, กระจายออกไป, แพร่แนวคิดออกไป, เผยแผ่ , permeate; penetrate
seep 【 VI 】 แปลว่า: หายไป , หมดไป
seep away 【 PHRV 】 แปลว่า: (ของเหลว) ซึมออก , ค่อยๆ ไหลออก, ค่อยๆ รั่วออกมา
seep in 【 PHRV 】 แปลว่า: (ของเหลว) ซึมเข้า , ค่อยๆ ไหลเข้า
seep through 【 PHRV 】 แปลว่า: ค่อยๆ ไหลผ่าน
seepage 【 N 】 แปลว่า: การรั่วซึม , การซึมออก, สิ่งที่ไหลซึมออกมา, ปริมาณที่ซึมออกมา , leak; leakage
seer 【 N 】 แปลว่า: ผู้อวดอ้างว่าหยั่งรู้อนาคต , ผู้อ้างว่ามีอำนาจวิเศษ , wizard; sorcerer; magician
seer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำนายเหตุการณ์ในอนาคต , โหร , fortuneteller; prophet; astrologer; predictor
seeress 【 N 】 แปลว่า: หมอดูผู้หญิง
seersucker 【 N 】 แปลว่า: ผ้าอัดจีบ , ผ้าลายย่น, ผ้าลายทาง
seesaw 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นลง , ซึ่งเคลื่อนที่กลับไปกลับมา , alternating; correlative
seesaw 【 N 】 แปลว่า: การเคลื่อนที่ขึ้นลง , การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา, การย้ายไปมา, การเปลี่ยนแปลงไปมา , alternation
seesaw 【 N 】 แปลว่า: การเล่นไม้กระดานหก , การเล่นกระดานหก , hickey horse; totter; teeter-totter
seesaw 【 N 】 แปลว่า: แผ่นกระดานหก , ไม้กระดก, กระดานหก, ไม้หก , teeter-totter; teeterboard
seesaw 【 VI 】 แปลว่า: โยกขึ้นโยกลง , เคลื่อนขึ้นๆ ลงๆ, ขึ้นลง , oscillate; rock
seesaw 【 VI 】 แปลว่า: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา (การตัดสินใจ, ความคิดเห็น, ทัศนคติ) , เปลี่ยนแปลง, กลับไปกลับมา, ผันแปร, ลังเล , alternate; be irresolute; hesitate; fluctuate
seesaw 【 VI 】 แปลว่า: เล่นกระดานหก
seethe 【 N 】 แปลว่า: อาการเดือดพล่าน , ความโกลาหล, ความเดือดดาล, ความวุ่นวาย
seethe 【 VI 】 แปลว่า: วุ่นวาย , โกลาหล, วุ่นวาย, ยุ่ง, พลุกพล่าน
seethe 【 VI 】 แปลว่า: เดือด , ทำให้เดือด , boil
seethe 【 VI 】 แปลว่า: กลายเป็นฟอง , เป็นฟอง, เดือดพล่าน, ปั่นให้เป็นฟอง , bubble; churn
seethe 【 VI 】 แปลว่า: โกรธ , พลุ่งพล่าน, เดือดดาล, ฉุนเฉียว , be upset; fume; be furious
seethe 【 VT 】 แปลว่า: ต้มให้เดือด , ต้ม , boil; simmer; smolder
seethe 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เปียกชุ่ม , ทำให้เปียกโชก , imbue; soak; saturate
seethe with 【 PHRV 】 แปลว่า: เต็มไปด้วย , แน่นไปด้วย
see-through 【 ADJ 】 แปลว่า: ุโปร่งใส , ใส, ซึ่งมองทะลุผ่านได้, ซึ่งทำจากวัสดุโปร่งใส, บาง (เนื้อผ้า), ซึ่งมองเห็นเนื้อใน , diaphanous; revealing; sheer
seeyabye 【 SL 】 แปลว่า: ไปก่อนนะ , ลาก่อน, ไปนะ
segment 【 N 】 แปลว่า: กลุ่ม , ท่อน, ตอน, ข้อ, ส่วน, ส่วนที่แยกออก, กลีบ, พวก, ชิ้น, เสี้ยว , part; piece; fragment; sector; section
segment 【 N 】 แปลว่า: ส่วนตัด (ทางเรขาคณิต) , ส่วนของวงกลมที่ถูกตัดออก, ส่วนตัดของรูปวงกลม
segment 【 N 】 แปลว่า: เสียงพูด (ทางภาษาศาสตร์) , ส่วนของวงกลมที่ถูกตัดออก, ส่วนตัดของรูปวงกลม
segment 【 VT 】 แปลว่า: แยกเป็นส่วน , แยกเป็นตอน, แบ่งส่วน, แบ่งกลุ่ม, แบ่งเป็นท่อนๆ , fractionize; fragment; divide; segment
segmental 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่แบ่งเป็นตอนๆ , เกี่ยวกับกลุ่ม, ซึ่งเป็นส่วน, ซึ่งเป็นตอน , divided; sectional
segmental 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเสียงพูด , เกี่ยวกับเสียงที่เปล่งออกมา
segmentally 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเป็นตอนๆ
segmentary 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแยกเป็นส่วน , ซึ่งแบ่งเป็นตอนๆ
segmentation 【 N 】 แปลว่า: การแบ่งออกเป็นส่วน , ส่วน, ตอน, การแบ่งเซลล์, การแบ่งกลีบ, การแบ่งเป็นเสี้ยว, การแบ่งเป็นตอน , separation; scission; subdivision
segregate 【 VI 】 แปลว่า: แยกพันธุกรรม (ทางพันธุศาสตร์) , แยกเซลล์
segregate 【 VT 】 แปลว่า: แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม , ใช้นโยบายแบ่งแยกตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม , classify; discriminate; ghettoize; separate
segregate 【 VT 】 แปลว่า: แยกออกจากกลุ่ม , แบ่งออก, แยกตัวออก , separate; set apart; isolate; seclude; divide
segregation 【 N 】 แปลว่า: การแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม , การกีดกัน, การแบ่งแยกสีผิว, การแบ่งตามพันธุกรรม , discrimination; isolation; separation; seclusion
segregational 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม
segregative 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม
segregator 【 N 】 แปลว่า: ผู้แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม
seigneur 【 N 】 แปลว่า: ผู้ครอบครองที่ดินในแคนาดาเขตที่เป็นของฝรั่งเศสจนถึงปีค.ศ.1854 , ขุนนาง, ขุนนางศักดินา, ขุนนางสมัยกลาง
seigneurial 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับที่ดินศักดินาในแคนาดาที่ได้รับจากกษัตริย์ฝรั่งเศส
seigneury 【 N 】 แปลว่า: ที่ดินศักดินาในแคนาดาที่ได้รับจากกษัตริย์ฝรั่งเศส , ตำแหน่งขุนนางศักดินาสมัยกลาง
seignior 【 N 】 แปลว่า: ขุนนางศักดินา , เจ้าของที่ดินสมัยกลาง, ขุนนาง , seigneur; feudal lord
seigniorial 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับที่ดินศักดินาในแคนาดาที่ได้รับจากกษัตริย์ฝรั่งเศส
seine 【 N 】 แปลว่า: อวน , ตาข่ายจับปลาขนาดใหญ่ , dragnet; fishnet; net; trawl
Seine 【 N 】 แปลว่า: แม่น้ำเซนทางตอนเหนือของฝรั่งเศส มีความยาว 776 กม.
seine 【 VI 】 แปลว่า: จับปลาด้วยอวน , วางอวน
seism- 【 PRF 】 แปลว่า: เกี่ยวกับแผ่นดินไหว
seism 【 N 】 แปลว่า: แผ่นดินไหว , earthquake
seismic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับแผ่นดินไหว , ซึ่งเกิดจากแผ่นดินไหว, ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก , cataclysmic; volcanic
seismic 【 ADJ 】 แปลว่า: ใหญ่โต (คำไม่เป็นทางการ) , มหึมา, มโหฬาร, มาก, ยิ่งใหญ่ , earthshaking; world-shaking
seismogram 【 N 】 แปลว่า: การบันทึกของเครื่อง seismograph , การบันทึกการเกิดแผ่นดินไหว, บันทึกจากเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
seismograph 【 N 】 แปลว่า: เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
seismographer 【 N 】 แปลว่า: เครื่องมือตรวจจับ วัด และบันทึกวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
seismographic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
seismographical 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
seismography 【 N 】 แปลว่า: การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดแผ่นดินไหว
seismological 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
seismology 【 N 】 แปลว่า: การศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
seizable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งจับไว้ได้ , ซึ่งยึดไว้
seize 【 VT 】 แปลว่า: อนุญาตให้เข้ายึดครอง (ทางกฎหมาย) , เข้าครอบครอง, ยึดสถานการณ์, ครองสถานการณ์ , take possession of
seize 【 VT 】 แปลว่า: จับกุม , ควบคุมตัว, รวบตัว, บุกจับ , arrest; capture; catch; snatch
seize 【 VT 】 แปลว่า: ฉกฉวย , ฉก, คว้า, ยึด, กำ, กุม, เกาะกุม, ฉวย, จับ, มัด, ผูกเงื่อน, รวบรัด, หยุด, ยั้ง , take hold of; grasp; catch; halt; take ตรงข้ามกับleave
seize 【 VT 】 แปลว่า: ฉวยโอกาส , ถือโอกาส, คว้าโอกาส, ใช้อำนาจมิชอบ , take advantage of; grab; utilize
seize 【 VT 】 แปลว่า: เข้าครอบงำจิตใจ , ยึดครองจิตใจ, เกาะกุมจิตใจ , possess; overwhelm
seize 【 VT 】 แปลว่า: เข้าใจ
seize on 【 PHRV 】 แปลว่า: จับ , ฉวย, ยึด, รีบนำมาใช้ , seize upon; seize onto
seize onto 【 PHRV 】 แปลว่า: จับ , ฉวย, ยึด, รีบนำมาใช้ , seize on; seize upon
seize the opportunity 【 IDM 】 แปลว่า: ใช้ประโยชน์จากโอกาส , ตักตวงโอกาส
seize up 【 PHRV 】 แปลว่า: หยุดทำงาน , เลิกทำงาน
seize upon 【 PHRV 】 แปลว่า: จับ , ฉวย, ยึด, รีบนำมาใช้ , seize upon; seize onto
seize with 【 PHRV 】 แปลว่า: จู่โจมทันที , เข้าจับทันที , take with
seizer 【 N 】 แปลว่า: ผู้จับกุม , ผู้ยึด, ผู้คว้า
seizer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ครอบครอง , ผู้ยึดครอง , grabber; snatcher
seizing 【 N 】 แปลว่า: เงื่อนแบบหนึ่ง , knot
seizing 【 N 】 แปลว่า: การจับ , การจับกุม, การยึด, การฉวย, การยึดครอง , capture; seizure
seizor 【 N 】 แปลว่า: ผู้จับกุม , ผู้ยึด, ผู้คว้า
seizure 【 N 】 แปลว่า: การเป็นลมชักอย่างปัจจุบันทันด่วน (ทางการแพทย์) , convulsion; spasm
seizure 【 N 】 แปลว่า: การจับกุม , การเข้าควบคุม, การฉกฉวย, การบุกจู่โจม , arrest; capture; taking
seizure 【 N 】 แปลว่า: การยึดครองดินแดนโดยใช้กำลังทหาร , การครอบครองทางทหาร , occupation; usurpation
seizure 【 N 】 แปลว่า: การครอบงำจิตใจ , การจู่โจมจิตใจ , attack
seldom 【 ADV 】 แปลว่า: แทบจะไม่ , ไม่ค่อยจะ, หายาก
select 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งได้รับการคัดเลือก , ซึ่งผ่านการเลือกสรร , chosen; picked
select 【 ADJ 】 แปลว่า: ดีเลิศ , ดีที่สุด, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเยี่ยม, คุณภาพสูง , first-class; exclusive; privileged; superior
select 【 VT 】 แปลว่า: คัดเลือก , เลือก, คัด, เลือกสรร, สรรหา , choose; decide for; elect; pick
select as 【 PHRV 】 แปลว่า: เลือกให้เป็น , เลือกเป็น , choose as; choose for; select for
select for 【 PHRV 】 แปลว่า: เลือกให้เป็น , เลือกเป็น , choose as; choose for; select as
select from 【 PHRV 】 แปลว่า: เลือกจาก , choose from
selectee 【 N 】 แปลว่า: ทหารเกณฑ์ , draftee; recruit; soldier
selection 【 N 】 แปลว่า: การคัดเลือก , การสรรหา, การเลือกสรร, การคัดสรร, การเลือกเฟ้น , choice; choosing; election; determination
selection 【 N 】 แปลว่า: ตัวเลือก , รายการให้เลือก , choice; assortment; range; list
selection 【 N 】 แปลว่า: ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก , สิ่งที่ถูกเลือก, ของที่คัดเลือกมาอย่างดี, บทหรือตอนในหนังสือที่เลือกมา , choice; excerpts; pickings; preference
selective 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเลือกเฟ้น , ซึ่งคัดเลือก
selective 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเลือกเฟ้น , ซึ่งคัดเลือกอย่างระมัดระวัง, ช่างเลือก , careful; choosy; discerning; discriminating
selectively 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเลือกเฟ้น
selectness 【 N 】 แปลว่า: การเลือกเฟ้น , การคัดเลือก
self- 【 PRF 】 แปลว่า: ตนเอง , ตัวเอง, อัตโนมัติ
self 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน , อย่างเดียวกัน, เหมือนกัน, ซึ่งมีชนิดเดียวกัน, ซึ่งมีเนื้อเดียวกัน , identical; same
self 【 N 】 แปลว่า: ตนเอง , ความเป็นตัวตน, ตัวของตนเอง, มนุษย์, อัตตา , identity; individual; oneself; person
self 【 N 】 แปลว่า: ผลประโยชน์ส่วนตัว , ความสนใจตัวเอง, การคำนึงถึงตัวเอง , ego; subjectivity
self 【 N 】 แปลว่า: ลักษณะเฉพาะของบุคคล , ลักษณะนิสัยที่แสดงออก, รูปพรรณ, ลักษณะของบุคคล, คุณสมบัติของคน, เอกลักษณ์ของบุคคล , identity; character; personality
self 【 PRON 】 แปลว่า: ตนเอง (คำไม่เป็นทางการ) , ตัวเอง, ตัวฉันเอง, ตัวเขาเอง , same; identical
self-abandoned 【 ADJ 】 แปลว่า: คำนึงถึงตัวเองเป็นใหญ่ , ซึ่งไม่ควบคุมตัวเอง
self-abnegation 【 N 】 แปลว่า: การปฏิเสธตัวเอง , การไม่สนใจตัวเอง , self-denial; humility; resignation
self-abuse 【 N 】 แปลว่า: การตำหนิตัวเอง , การใช้ความสามารถในทางที่ผิด , self-destruction; self-murder
self-acting 【 ADJ 】 แปลว่า: อัตโนมัติ , ซึ่งทำได้เอง , automated; automatic; self-propellent; mechanical
self-addressed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งจ่าหน้าซองถึงตัวเอง , ซึ่งระบุชื่อผู้ส่งเพื่อตอบจดหมาย, ซึ่งระบุผู้ส่งจดหมาย, ซึ่งส่งให้ตัวเอง
self-aggrandizement 【 N 】 แปลว่า: การมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง
self-aggrandizing 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง
self-asserting 【 N 】 แปลว่า: การยืนยันในความคิดตน
self-assertion 【 N 】 แปลว่า: การยืนยันในความคิดตน , การยืนกราน, การกล้าแสดงความคิดเห็นของตน , assertiveness; egotism; insolence
self-assertive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเชื่อมั่นในความคิดตน
self-assertiveness 【 N 】 แปลว่า: การยืนยันในความคิดตน
self-assured 【 ADJ 】 แปลว่า: มั่นใจในตัวเอง , ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง , confident; assertive; self-confident
self-centered 【 ADJ 】 แปลว่า: เห็นแก่ตัวเอง , ซึ่งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน, ซึ่งเอาแต่ใจตนเอง, ซึ่งคิดถึงแต่ตนเอง , selfish; self-important; unconcerned; egoistic
self-command 【 N 】 แปลว่า: ความสามารถควบคุมการแสดงออกได้ดี , การคุมสติ, การสามารถควบคุมอารมณ์ , self-control; self-restraint; unexcitability
self-complacent 【 ADJ 】 แปลว่า: พอใจตนเอง , พึงพอใจตัวเอง , self-satisfied
self-composed 【 ADJ 】 แปลว่า: หนักแน่น , ไม่หวั่นไหว, สุขุม , calm; self-composure
self-conceit 【 N 】 แปลว่า: ความหยิ่งทะนง , ความทะนงตัว, ความอวดดี , egotism; pride; self-admiration; self-esteem
self-conceited 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งหยิ่งทะนงตน
self-conceitedly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างหยิ่งทะนงตน
self-confessed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งยอมรับด้วยตัวเอง , ซึ่งยอมรับสารภาพ, ซึ่งยอมรับผิด, ซึ่งสำนึกผิด
self-confidence 【 N 】 แปลว่า: ความเชื่อมั่นในตนเอง , ความมั่นใจในตนเอง, ความเชื่อมั่นในความสามารถของตน , daring; independence; self-assurance; self-respect; self-esteem
self-confident 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง , ซึ่งมั่นใจในตนเอง, ซึ่งกล้าแสดงออก, ซึ่งไม่เกรงกลัว , confident; self-assured; self-reliant; unfearing
self-conscious 【 ADJ 】 แปลว่า: ระแวดระวังตัว , ระมัดระวังตัว, ประหม่า, ขวยเขิน, ซึ่งคำนึงถึงภาพลักษณ์ของตนเอง , awkward; diffident; nervous; unsure; shy
self-consciousness 【 N 】 แปลว่า: ความระมัดระวังตัวเอง
self-contained 【 ADJ 】 แปลว่า: (ที่พัก) ซึ่งมีทุกอย่างพร้อมในตัว (เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ) , ซึ่งมีอุปกรณ์ใช้สอยพร้อม
self-contained 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับใคร , ซึ่งไม่พึ่งพาใคร, ซึ่งทำเองได้, ซึ่งมีทุกสิ่งที่จำเป็น , complete; independent; self-sufficient
self-contained 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเก็บความรู้สึก , ซึ่งไม่แสดงออก , reserved; reticent; shy
self-control 【 N 】 แปลว่า: การข่มใจตนเอง , การควบคุมตัวเอง, การสะกดกลั้นใจตนเอง, การควบคุมอารมณ์, การครองตัว , self-discipline; self-restraint; temperance
self-controlled 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งควบคุมตนเองได้
self-defense 【 N 】 แปลว่า: การปกป้องความคิดของตัวเอง , การเข้าข้างตัวเอง
self-defense 【 N 】 แปลว่า: สิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องตัวเองและทรัพย์สิน (ทางกฎหมาย) , การป้องกันตัวเอง , resistance; self-protection
self-defense 【 N 】 แปลว่า: ศิลปะการป้องกันตัว , วิธีการป้องกันตัว , fight
self-defensive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งป้องกันตนเอง
self-denial 【 N 】 แปลว่า: การหักห้ามใจตนเอง , การอดใจ, การข่มใจ , asceticism; self-control; self-discipline
self-destruction 【 N 】 แปลว่า: การทำลายตัวเอง , การฆ่าตัวตาย, ระบบที่ทำลายตัวเองแบบอัตโนมัติ , masochism; suicide; self-abuse; self-slaughter
self-destructive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำร้ายตัวเอง , ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเอง , suicidal
self-determination 【 N 】 แปลว่า: สิทธิของประชาชนในการเลือกรูปแบบการปกครองและรัฐบาลของตน , liberty; self-government
self-determination 【 N 】 แปลว่า: อำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระ , การกำหนดใจตนเอง, การตัดสินใจด้วยตัวเอง , free will; independence; freedom; liberty
self-devotion 【 N 】 แปลว่า: การอุทิศตัว , การเสียสละตัวเอง , devotion; dedication; sacrifice
self-discipline 【 N 】 แปลว่า: ความมีระเบียบวินัยในตัวเอง , การรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง , temperance; self-restraint
self-employed 【 N 】 แปลว่า: การทำงานด้วยตนเอง , การไม่เป็นลูกจ้างใคร, การเป็นนายของตนเอง , freelance; one’s own boss
self-esteem 【 N 】 แปลว่า: การเคารพตนเอง , การเคารพในตัวเอง, ความเชื่อมั่นในตัวเอง , self-respect; pride
self-esteem 【 N 】 แปลว่า: การหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเอง , ความภูมิใจในตัวเองอย่างมาก , pride
self-evident 【 ADJ 】 แปลว่า: ชัดแจ้งในตัว , เห็นชัดในตัว , evident; obvious
self-evidently 【 ADV 】 แปลว่า: ความชัดแจ้งในตนเอง
self-explanatory 【 ADJ 】 แปลว่า: ชัดแจ้งในตัวเอง , แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ซึ่งไม่ต้องอธิบาย , clear; intelligible; obvious ตรงข้ามกับobscure; uncertain; vague
self-expression 【 N 】 แปลว่า: การแสดงความรู้สึกนึกคิดตนเองผ่านงานศิลปะ , การถ่ายทอดแนวคิดในผลงานทางศิลปะ
self-expressive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแสดงความรู้สึกนึกคิดตนเองผ่านงานศิลปะ
self-glorifying 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งโอ้อวด , ซึ่งยกย่องตัวเอง, ซึ่งคุยโม้ , boastful
self-help 【 N 】 แปลว่า: การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือตนเอง , การพึ่งพาตนเอง, การกระอิสระ, การแก้ปัญหาด้วยตนเอง , independence
selfhood 【 N 】 แปลว่า: ตัวบุคคล , ความเป็นตัวบุคคล, บุคลิกลักษณะ , self; personality; identity
self-importance 【 N 】 แปลว่า: ความทะนงตัว
self-important 【 N 】 แปลว่า: อวดดี , ทะนงตัว, สำคัญตัวผิด , arrogance; egoistic; vain
self-importantly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างทะนงตัว
self-induced 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีผลจากการกระทำของตัวเอง , ซึ่งเกิดขึ้นเพราะตนเอง
self-induced 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกิดกระแสชักนำในตัว (ทางอิเล็กทรอนิกส์) , ซึ่งเหนี่ยวนำเอง
self-indulgent 【 ADJ 】 แปลว่า: ตามใจตัวเอง , ซึ่งปล่อยตัวเอง, ซึ่งเอาแต่ใจตัวเอง , indulgent; intemperate; luxurious
self-interest 【 N 】 แปลว่า: ผลประโยชน์ส่วนตัว , ความต้องการส่วนบุคคล
self-interest 【 N 】 แปลว่า: ความเห็นแก่ตัว , ความเห็นแก่ได้, ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว , selfishness
selfish 【 ADJ 】 แปลว่า: เห็นแก่ตัว , เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว , self-centered; greedy; mean; vain; egoistic
selfishly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเห็นแก่ตัว , อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว , self-regardingly; for profit; egoistically
selfishness 【 N 】 แปลว่า: ความเห็นแก่ตัว , ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน , self-regard; parsimony; vanity; greed
selfless 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เห็นแก่ตัว , ซึ่งคำนึงถึงผู้อื่นก่อน, ซึ่งไม่เห็นแก่ได้, ซึ่งไม่ละโมบ , generous; altruistic; unselfish
self-loading 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอาวุธหรือปืนที่บรรจุกระสุนใหม่เองโดยอัตโนมัติ , ซึ่งบรรจุอัตโนมัติ
self-made 【 ADJ 】 แปลว่า: สร้างตัวเอง , ทำด้วยตัวเอง, สำเร็จด้วยตัวเอง, สร้างเนื้อสร้างตัวเอง , competent; self-reliance; self-taught
selfness 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นตัวของตัวเอง , ผลประโยชน์ส่วนตัว, เอกลักษณ์เฉพาะตัว , individual; oneself; person; character
self-pity 【 N 】 แปลว่า: ความเวทนาตัวเอง , ความสงสารตัวเอง , self-compassion; self-indulgence
self-possessed 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ
self-possession 【 N 】 แปลว่า: การควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ , การควบคุมสติได้ , self-control; temperance; unexcitability
self-preservation 【 N 】 แปลว่า: สัญชาตญาณการเอาตัวรอด , ความสามารถในการรักษาตัวรอด, สัญชาตญาณในการรักษาตัวรอด, การรักษาตัวรอด , selfishness; self-defense
self-proclaimed 【 ADJ 】 แปลว่า: เรียกตัวเองว่า , ประกาศตัวเองเป็น, อ้างตัวว่าเป็น, ทึกทักเอา
self-protection 【 N 】 แปลว่า: การปกป้องตัวเอง , การป้องกันตัว , protection; self-defense
self-recording 【 ADJ 】 แปลว่า: บันทึกโดยอัตโนมัติ , ทำงานเอง
self-reliance 【 N 】 แปลว่า: การวางใจในตัวเอง , ความเชื่อมั่นในตนเอง, การไว้ใจตนเอง , daring; fearlessness; self-confidence
self-respect 【 N 】 แปลว่า: การเคารพตัวเอง , การเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง, ความภาคภูมิใจในตัวเอง , pride; confidence; dignity; self-esteem
self-restraint 【 N 】 แปลว่า: การควบคุมตนเอง , การบังคับใจตนเอง, การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง , temperance; self-control; self-discipline
self-righteous 【 ADJ 】 แปลว่า: มั่นใจว่าตัวเองถูกต้อง , คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก , complacent; egoistic; sanctimonious
self-sacrifice 【 N 】 แปลว่า: การเสียสละประโยชน์ส่วนตน , การอุทิศตน, การเสียสละตน, การถวายตัว, การมีเมตตา , offering; oblation; generosity; benevolence
self-same 【 ADJ 】 แปลว่า: เหมือนกัน , อันเดียวกัน, ตรงกัน , same; equivalent; same; exact
self-sameness 【 N 】 แปลว่า: ความเหมือนกัน , ความตรงกัน
self-satisfaction 【 N 】 แปลว่า: ความพึงพอใจในตัวเอง , ความอิ่มเอมใจ , self-complacency; pride; vanity
self-satisfied 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งพอใจในตนเอง
self-satisfying 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งพอใจในตนเอง , ซึ่งหลงตนเอง, ซึ่งภูมิใจในตนเองมากไป , complacent; egoistic; overproud; smug
self-sealing 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสามารถปิดได้เอง , ซึ่งปิดได้เอง, ที่ผนึกได้เอง, ที่ติดเอง, (ยาง) ที่กันรั่วได้เอง
self-seeker 【 N 】 แปลว่า: ผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
self-seeking 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว , ซึ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว, เห็นแก่ตัว , selfis; self-regarding; self-considering; greedy
self-seeking 【 N 】 แปลว่า: การแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว , การเห็นแก่ความสุขส่วนตัว, ความเห็นแก่ตัว , selfishness; self-indulgence; greed
self-service 【 ADJ 】 แปลว่า: แบบบริการตัวเอง , ที่ผู้ซื้อบริการตัวเอง
self-service 【 N 】 แปลว่า: การขายแบบบริการตัวเอง , การขายที่ให้ลูกค้าบริการตัวเอง
self-servicing 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งบริการตนเอง
self-starter 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำงานได้โดยไม่ต้องให้คนอื่นชี้แนะ , ผู้มีความคิดริเริ่ม, ผู้เริ่มสร้างสรรค์ , starter
self-starter 【 N 】 แปลว่า: อุปกรณ์ในรถยนต์ที่ใช้ติดเครื่องยนต์ให้ทำงาน
self-startering 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีความคิดริเริ่มได้เอง
self-study 【 N 】 แปลว่า: การศึกษาด้วยตนเอง , การเรียนด้วยตัวเอง
self-styled 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งตั้งตัวเป็น , ขนานนามตัวเอง, อ้างตัวเอง, แต่งตั้งตัวเอง, เรียกขานตัวเอง, ตั้งฉายาให้ตัวเอง , named; called; so-called; immodestly
self-sufficiency 【 N 】 แปลว่า: ความพึ่งพาตนเองได้
self-sufficient 【 ADJ 】 แปลว่า: พอเลี้ยงตัวเองได้ , พึ่งพาตัวเองได้, แบบพอเพียง, ซึ่งไม่พึ่งพาใคร , autonomous; efficient; independent; self-suporting
self-taught 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ , ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้เอง, ซึ่งฝึกฝนเองได้ , amateur; learned; self-educated; self-instructed
self-will 【 N 】 แปลว่า: การดื้อดึง , การถือทิฐิ, ความดื้อด้าน, ความดื้อรั้น , obstinacy; stubbornness
self-willed 【 ADJ 】 แปลว่า: ดื้อดึง , ดื้อรั้น, เอาแต่ใจตัวเอง, ถือทิฐิ , disobedient; difficult; obstinate; willful
self-winding 【 ADJ 】 แปลว่า: ไขลานอัตโนมัติ
sell 【 N 】 แปลว่า: การขาย , วิธีการขาย, การจำหน่าย , trade
sell 【 VI 】 แปลว่า: เป็นที่ต้องการ , ขายได้ปริมาณมาก
sell 【 VT 】 แปลว่า: ขาย , จำหน่าย , market; merchandise; trade; vend ตรงข้ามกับget; buy; obtain
sell 【 VT 】 แปลว่า: โฆษณาให้ซื้อ , ชักชวนให้ซื้อ, เสนอขาย, ประกาศขาย, ชวนให้เลือก , market; advertise
sell 【 VT 】 แปลว่า: แลกกับเงิน , ยอมทำเพื่อเงิน
sell (a) wolf tickets 【 SL 】 แปลว่า: คุยโม้ , โอ้อวด, พูดโกหก, พูดหลอกลวง
sell at 【 PHRV 】 แปลว่า: ขายในราคา , sell for
sell for 【 PHRV 】 แปลว่า: ขายในราคา , sell at
sell like hot cakes 【 IDM 】 แปลว่า: ขายดีเทน้ำเทท่า
sell off 【 PHRV 】 แปลว่า: ขายในราคาถูก , ขายถูก, กำจัด
sell on 【 PHRV 】 แปลว่า: ชักจูงให้เห็นด้วยทุกอย่างกับ , โน้มน้าวให้เห็นคุณค่าทุกอย่างของ, ทำให้จงรักภักดี, ทำให้ซื่อสัตย์ต่อ
sell oneself 【 PHRV 】 แปลว่า: โน้มน้าวให้เห็นความสามารถหรือคุณค่าของ
sell out 【 PHRV 】 แปลว่า: ขายสินค้าไปหมด , ขายหมด
sell short 【 PHRV 】 แปลว่า: ขาย
sell someone 【 something short 】 แปลว่า: ประเมินค่าต่ำ , IDM , มองผิดไป
sell someone a pup 【 IDM 】 แปลว่า: ขายของไม่ดีให้
sell someone down the river 【 IDM 】 แปลว่า: ทรยศ (บางคน) , เปิดโปง
sell someone something 【 IDM 】 แปลว่า: ชักจูง (บางคน) ให้เชื่อใน (บางสิ่ง)
sell to 【 PHRV 】 แปลว่า: เสนอขาย , ขายให้กับ
sell up 【 PHRV 】 แปลว่า: ขายหมด , sell out
sellable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งขายได้หมด
seller 【 N 】 แปลว่า: ผู้ขาย , ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ , vendor; shopkeeper; store owner; dealer; salesman; merchant
seller 【 N 】 แปลว่า: สินค้า , สินค้าด้อยคุณภาพ , vendor; shopkeeper; store owner; dealer; salesman; merchant
selling price 【 N 】 แปลว่า: ราคาขาย , ราคาสินค้า, ราคา , price; market price
sellout 【 N 】 แปลว่า: การขายหมดแล้ว , การขายหมดเกลี้ยง, การแสดงที่ตั๋วนั่งถูกจำหน่ายหมด , smash hit; triumphant success
sellout 【 N 】 แปลว่า: คนทรยศ (คำสแลง) , การทรยศหักหลัง , betrayal
sellout 【 SL 】 แปลว่า: คนทรยศ , ผู้ทรยศ, คนหักหลัง
seltzer 【 N 】 แปลว่า: น้ำแร่ธรรมชาติซึ่งมักใช้เป็นยา , น้ำโซดา (คำเก่า) , soda water; fizzy water
selvage 【 N 】 แปลว่า: ขอบผ้าที่เย็บกันลุ่ย , ขอบกันลุ่ย, ขอบพรม, ริมผ้า, แผ่นรูกุญแจ , edge; hem; rim
semantic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับความหมาย (ทางภาษาศาสตร์) , ซึ่งว่าด้วยความหมายของคำและประโยค , llinguistic; literal; connotative; semiotic
semantic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับความจริง (ทางตรรกวิทยา) , ซึ่งว่าด้วยเงื่อนไขแสดงความถูกต้องของทฤษฎีหรือกฏเกณฑ์
semantically 【 ADV 】 แปลว่า: ทางความหมาย
semantics 【 N 】 แปลว่า: การศึกษาสัญลักษณ์ (ทางตรรกวิทยา) , วิชาที่ว่าด้วยสัญลักษณ์และการเข้าใจเหตุผล , semasiology
semantics 【 N 】 แปลว่า: สาขาวิชาหนึ่งทางภาษาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความหมาย , อรรถศาสตร์ , semasiology; semiology
semaphor 【 N 】 แปลว่า: การให้สัญญาณโดยวิธีโบกธงแทนตัวอักษร , การให้สัญญาณธง , signaling
semaphor 【 N 】 แปลว่า: อุปกรณ์สัญญาณ , เสาสัญญาณ, ไฟสัญญาณ, โคมสัญญาณ, ธงสัญญาณ , signal; signaling; railway signal
semaphor 【 VI 】 แปลว่า: ให้สัญญาณธง , ส่งสัญญาณ , communicate; signal
semaphor 【 VT 】 แปลว่า: ให้สัญญาณธง
semaphoric 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการให้สัญญาณธง
semaphorist 【 N 】 แปลว่า: ผู้ให้สัญญาณธง
semasiology 【 N 】 แปลว่า: วิชาว่าด้วยความหมายของคำ , semantics
semblable 【 ADJ 】 แปลว่า: คล้าย , คล้ายคลึง, ดูเหมือน, ซึ่งเลียนแบบ, ซึ่งเสแสร้ง, ซึ่งไม่จริง
semblable 【 N 】 แปลว่า: คนหน้าตาคล้ายคลึงกัน (คำโบราณ) , สิ่งที่คล้ายคลึงกัน
semblably 【 ADV 】 แปลว่า: คล้ายบางสิ่ง
semblance 【 N 】 แปลว่า: การเสแสร้ง , pretense
semblance 【 N 】 แปลว่า: สถานการณ์ที่ดูเหมือนจริง , simulation
semblance 【 N 】 แปลว่า: ลักษณะคล้ายกัน , ความคล้ายคลึงกัน , likeness; copy; resemblance; similarity
semblance 【 N 】 แปลว่า: รูปลักษณ์ภายนอก , ลักษณะภายนอก , appearance; look; veneer
semeiology 【 N 】 แปลว่า: การศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์และภาษาสัญลักษณ์
semen 【 N 】 แปลว่า: น้ำอสุจิ , น้ำกาม , seminal fluid; sperm
semester 【 N 】 แปลว่า: ภาคการศึกษา , ภาคเรียน, ภาคการเรียน, เทอม , term; season
semi- 【 PRF 】 แปลว่า: ครึ่ง
semiannual 【 ADJ 】 แปลว่า: ทุกครึ่งปี , ปีละสองหน, ครึ่งปี, ทุกหกเดือน , twice a year; semiyearly; biannual
semiannually 【 ADV 】 แปลว่า: ทุกครึ่งปี
semiautomatic 【 ADJ 】 แปลว่า: กึ่งอัตโนมัติ , บรรจุกระสุนแบบกึ่งอัตโนมัติ
semiautomatic 【 N 】 แปลว่า: ปืนกึ่งอัตโนมัติ
semibreve 【 N 】 แปลว่า: เครื่องหมายเต็มเสียง , จังหวะเต็มในดนตรีแสดงในโน๊ตด้วยวงกลม มีรูตรงกลาง , whole note
semicircle 【 N 】 แปลว่า: ครึ่งวงกลม , รูปครึ่งวงกลม, ส่วนโค้งของครึ่งวงกลม , arc; half circle; half-moon
semicircular 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นครึ่งวงกลม
semi-circular canal 【 N 】 แปลว่า: ท่อครึ่งวงกลมของหูชั้นในซึ่งทำหน้าที่รักษาสมดุลของร่างกาย
semicolon 【 N 】 แปลว่า: อัฒภาค , เครื่องหมาย ; เป็นเครื่องหมายแยกข้อความ
semicolon 【 N 】 แปลว่า: เครื่องหมายเซมิโคลอน ; , เซมิโคลอน, เครื่องหมายอัฒภาค
semiconductor 【 N 】 แปลว่า: อุปกรณ์กึ่งตัวนำ , สารกึ่งตัวนำ , insulator
semiconscious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งรู้สึกตัวไม่เต็มที่ , ครึ่งหลับครึ่งตื่น , half-conscious; half-awake; asleep
semiconsciousness 【 N 】 แปลว่า: การรู้สึกตัวไม่เต็มที่
semidetached 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใช้ข้างฝาร่วมกัน , (บ้าน) สองหลังติดกัน
semifinal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ , เกี่ยวกับการแข่งขันรอบรองสุดท้าย
semifinal 【 N 】 แปลว่า: การแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ , การแข่งขันกีฬารอบรองสุดท้าย , next to the last; preliminary to the final; semifinal match
semifinalist 【 N 】 แปลว่า: ผู้เข้าแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ
semilunar 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว , เสี้ยวพระจันทร์, ซึ่งเป็นเสี้ยววงกลม , crescent; semilunar
semilunate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
semimonthly 【 ADJ 】 แปลว่า: เดือนละสองครั้ง , ทุกครึ่งเดือน, สองครั้งต่อเดือน
semimonthly 【 ADV 】 แปลว่า: เดือนละสองครั้ง , ทุกครึ่งเดือน, สองครั้งต่อเดือน
semimonthly 【 N 】 แปลว่า: วารสารรายปักษ์ , สิ่งที่ตีพิมพ์รายปักษ์
seminal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับน้ำอสุจิ (ทางชีววิทยา) , เกี่ยวกับเมล็ด , genetic; spermatic
seminal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาต่อ , ซึ่งเป็นต้นแบบ , generative; originative; lif-giving
seminal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสามารถเติบโตได้ , ซึ่งสามารถพัฒนาได้
seminally 【 ADV 】 แปลว่า: ทางน้ำอสุจิ
seminar 【 N 】 แปลว่า: การสัมมนา , การประชุม, การประชุมสัมมนา, การปรึกษา , discussion group; conference; workshop
seminarian 【 N 】 แปลว่า: ผู้ศึกษาด้านศาสนศาสตร์ , ผู้ฝึกฝนธรรมะ, ผู้ฝึกเป็นพระ, นักธรรมะ, คนที่ศึกษาในโรงเรียนศาสนา , learner; cleric; ordinand
seminarist 【 N 】 แปลว่า: นักศึกษาด้านศาสนศาสตร์ , นักธรรมะ, นักศึกษาเทววิทยา, ผู้ศึกษาในโรงเรียนศาสนา , learner; ordinand; student
seminary 【 N 】 แปลว่า: โรงเรียนสอนศาสนา , โรงเรียนสตรี (คำเก่า) , training school
Seminole 【 N 】 แปลว่า: ชาวอินเดียนแดงเผ่า Muskogean
semi-official 【 ADJ 】 แปลว่า: กึ่งทางการ
semiology 【 N 】 แปลว่า: การศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์และภาษาสัญลักษณ์ , semiotics
semiology 【 N 】 แปลว่า: การศึกษาอาการของโรค
semiprecious 【 ADJ 】 แปลว่า: พลอยราคาถูก
semiprivate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวเต็มที่
semipro 【 N 】 แปลว่า: นักกีฬากึ่งอาชีพ , semiprofessional
semipro 【 N 】 แปลว่า: กึ่งอาชีพ , ซึ่งมีลักษณะกึ่งอาชีพ , semiprofessional
semiprofessional 【 ADJ 】 แปลว่า: กึ่งอาชีพ , ซึ่งมีลักษณะกึ่งอาชีพ , semipro; amateur; highly skilled
semisolid 【 ADJ 】 แปลว่า: กึ่งของเหลวและของแข็ง
Semite 【 N 】 แปลว่า: ชนชาติโบราณแถบแอฟริกา อาหรับและฮิบรู , ชาวยิว , Jew
semitic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับภาษาตระกูล Afro Asiatic , Arabian; Jewish
semitic 【 N 】 แปลว่า: ภาษาตระกูล Afro Asiatic , ได้แก่ภาษาอาหรับฮิบรู ภาษา Akkadian และภาษา Phoenician , Arabian; Jewish
semitropical 【 ADJ 】 แปลว่า: กึ่งโซนร้อน , semitropic
semivowel 【 N 】 แปลว่า: เสียงกึ่งสระ , เสียงกึ่งสระและพยัญชนะ
semiweekly 【 ADJ 】 แปลว่า: อาทิตย์ละสองครั้ง , biweekly; fortnightly
semiweekly 【 N 】 แปลว่า: สิ่งตีพิมพ์อาทิตย์ละสองครั้ง
semiyearly 【 ADJ 】 แปลว่า: ทุกครึ่งปี , ปีละสองครั้ง , semiannual
semolina 【 N 】 แปลว่า: แป้งหมี่หยาบ , flour
semper 【 ADV 】 แปลว่า: เสมอ , ตลอดเวลา
semper fidelis 【 N 】 แปลว่า: ซื่อสัตย์ตลอดเวลา (คติของนาวิกโยธินอเมริกา)
sempiternal 【 ADJ 】 แปลว่า: ตลอดกาล , ชั่วกาลปวาสาน , unchanging; everlasting
semplice 【 ADJ 】 แปลว่า: ง่าย , ตรงไปตรงมา
semplice 【 ADV 】 แปลว่า: ง่าย , ตรงไปตรงมา
sempre 【 ADV 】 แปลว่า: ตลอดไป
sempstress 【 N 】 แปลว่า: หญิงรับจ้างเย็บผ้า , seamstress
sen 【 N 】 แปลว่า: หน่วยเงินตราของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , เซน (เช่น ประเทศอินโดนีเซีย 1 รูเปียเท่ากับ 100 เซ็น, ประเทศญี่ปุ่น 1 เยนเท่ากับ 100 เซน)
senate 【 N 】 แปลว่า: วุฒิสภา , สภาสูง, อาคารสภาสูง, ห้องสภาสูง, สภาสูงสุดของโรมัน , สภาบริหารมหาวิทยาลัย , council; assembly
senator 【 N 】 แปลว่า: วุฒิสมาชิก , สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาสูง , legislator; politician; statesman
senatorial 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับสภาสูง , เกี่ยวกับวุฒิสภา, เกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา, ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา , legislative
send 【 VI 】 แปลว่า: ส่ง , นำส่ง, จัดส่ง , transmit; forward
send 【 VI 】 แปลว่า: ส่งข่าว , ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง
send 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ปิติยินดี , ทำให้ตื่นเต้น
send 【 VT 】 แปลว่า: ปล่อยออก , เปล่งออกมา, ขับออก , fling; hurl; propel
send 【 VT 】 แปลว่า: ส่งข่าว , ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง
send about 【 PHRV 】 แปลว่า: ไล่ไปให้พ้น , บอกไม่ให้มายุ่ง, บอกให้ยุ่งเฉพาะเรื่องของตนเอง , be about; go about
send across 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งข้าม , come over; go across
send after 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปทีหลัง , ส่งตามหลัง, ส่งตาม
send ahead 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปล่วงหน้า , ส่งล่วงหน้า , send on
send along 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปยัง , come along
send around 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปทั่ว , go around; send round; take round
send away 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ผละไป , ส่งออกไป, ไล่ออก , go away
send away with 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปพร้อมกับ , bring away; come away with; go away with
send back 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งกลับ , go back
send back for 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งกลับเพื่อ
send before 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปอยู่ต่อหน้า , bring before
send below 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปข้างล่าง (ของเรือ) , be below; go below; take below
send berserk 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้รำคาญมาก , รบกวนอย่างมาก , drive crazy; drive mad; drive out; go berserk; run amok
send down 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งลงไป , นำลงไป , bring down; get down; take down
send down for 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยส่งไป , ขอให้ส่งไป
send flying 【 PHRV 】 แปลว่า: ชนล้มลง , กระแทกจนล้มลง
send for 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยส่งมาให้
send forth 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปปฏิบัติภารกิจ , ส่งไปทำหน้าที่ , come over
send forward 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปก่อน , ส่งไปล่วงหน้า , send ahead; send on
send from 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งมาจาก , ส่งจาก
send in 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งเข้าไปใน , ส่งเข้า
send in 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งให้พิจารณา
send in for 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งเข้า (แข่งขัน) , enter for
send into 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งเข้าไปใน , ส่งเข้า
send off 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่ง
send on1 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปล่วงหน้า
send on2 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปทำ (กิจกรรม)
send out 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปข้างนอก , ส่งออกไป
send out for 【 PHRV 】 แปลว่า: สั่งให้ส่งมาที่บ้าน , take away; take out
send over 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปตามที่ต่างๆ , come over; send round; take round
send packing 【 PHRV 】 แปลว่า: ขับออกไป , ไล่ออกไป , send about
send round 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปทั่ว , แจกจ่ายไปทั่ว , go round; send around; take around
send someone packing 【 IDM 】 แปลว่า: ไล่ออก (คำไม่เป็นทางการ)
send someone to Coventry 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่ยุ่งด้วย , ไม่เสวนาด้วย, ไม่พูดด้วย
send someone up the wall 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้รำคาญมาก (คำไม่เป็นทางการ) , drive up; go up
send something C.O.D. 【 IDM 】 แปลว่า: จ่ายเงินเมื่อจ่ายรับของ
send to 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปยัง , ส่งไปหา, ส่งให้
send under 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้แพ้ , ทำให้ล้มเหลว , go under
send up 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งขึ้นไป (ข้างบน)
send up a trial balloon 【 IDM 】 แปลว่า: ลองฟังเสียงตอบรับก่อน , ทดลองดูความเห็นของคนทั่วไปก่อน
send word to (someone) 【 IDM 】 แปลว่า: ฝากบอกไปถึง , ฝากข่าวไปถึง
sender 【 N 】 แปลว่า: ผู้ส่ง , เครื่องส่ง , consignor
send-off 【 N 】 แปลว่า: การไปส่ง (คำไม่เป็นทางการ) , การให้กำลังใจ , going-away party; farewell address; auspicious beginning; good start
Senegal 【 N 】 แปลว่า: สาธารณรัฐเซเนกัลในแอฟริกา , เซเนกัล
senescence 【 N 】 แปลว่า: ชราภาพ , ความชรา , senility
senescent 【 ADJ 】 แปลว่า: เริ่มแก่ตัว , เริ่มชรา , aging; obsolescent
senile 【 ADJ 】 แปลว่า: แก่ , ชรา, สูงอายุ , aged; declining
senile 【 N 】 แปลว่า: คนแก่ , คนชรา, ผู้เฒ่า, คนเฒ่าคนแก่
senility 【 N 】 แปลว่า: ความชรา , ความสูงอายุ , senile dementia; senescence
senior 【 ADJ 】 แปลว่า: อาวุโส , ซึ่งมีอายุมากกว่า, ซึ่งเป็นรุ่นพี่ , elder; older
senior 【 N 】 แปลว่า: ผู้มีอาวุโสกว่า , ผู้ที่มีอายุมากกว่า , elder; master; superior
senior 【 N 】 แปลว่า: นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
senior citizen 【 N 】 แปลว่า: ผู้สูงอายุมักเป็นผู้ที่เกษียณแล้วและรับเบี้ยบำเหน็จบำนาญ , oldster
senior hight school 【 N 】 แปลว่า: โรงเรียนมัธยมปลาย (เกรด 10-12)
seniority 【 N 】 แปลว่า: ระดับอาวุโส , ความเป็นผู้มีอาวุโส , precedence; priority; status
senna 【 N 】 แปลว่า: พืชลำต้นอ่อนจำพวก Cassia , มะขามแขก, ยาระบายที่ประกอบด้วยใบมะขามแขก
sennet 【 N 】 แปลว่า: เครื่องดนตรีเป่าประเภททรัมเปต
sensation 【 N 】 แปลว่า: ความรู้สึกต่อการสัมผัส , feeling
sensation 【 N 】 แปลว่า: ความตื่นเต้น , การกระตุ้นความสนใจ
sensational 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับความรู้สึก , emotional
sensational 【 ADJ 】 แปลว่า: ยิ่งใหญ่ , ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
sensational 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าดึงดูดใจ , น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น , exciting; marvelous; dramatic
sensationalism 【 N 】 แปลว่า: ภาษาที่ทำให้ตื่นเต้น , วิธีทำให้ตื่นเต้น, ความเชื่อในเรื่องประสบการณ์มาจากการใช้ความรู้สึก , emotionalism; melodrama; photism; sentimentality
sensationalist 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแสดงความรู้สึก
sensationally 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างดึงดูดใจ , อย่างเร้าใจ
sense 【 N 】 แปลว่า: ประสาทสัมผัส , การรู้สึก, การได้กลิ่น, การเห็น, การรับรส, การได้ยิน
sense 【 N 】 แปลว่า: อารมณ์ , ความรู้สึก
sense 【 N 】 แปลว่า: ความหมายของคำ , ความหมาย
sense 【 N 】 แปลว่า: สติสัมปชัญญะ , เชาว์ปัญญา, ความฉลาด, ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ , intellect; understanding; reason; mind ตรงข้ามกับdullness; idiocy; misunderstanding
sense 【 VT 】 แปลว่า: ตระหนัก , เข้าใจ, รับรู้
sense 【 VT 】 แปลว่า: สัมผัส , รู้สึก
sense organ 【 N 】 แปลว่า: อวัยวะประสาทสัมผัส , ตัวรับความรู้สึก
sense perception 【 N 】 แปลว่า: ความรู้สึกสัมผัส , ความรู้สึกจากประสาทสัมผัส
senseless 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีความหมาย , empty; meaningless ตรงข้ามกับmeaningful
senseless 【 ADJ 】 แปลว่า: โง่ , โง่เขลา , crazy; silly ตรงข้ามกับsensible
senseless 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีความรู้สึก , ไร้ความรู้สึก, ซึ่งสิ้นสติ, ซึ่งหมดความรู้สึก
sensibility 【 N 】 แปลว่า: การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น , การรับความรู้สึก
sensibility 【 N 】 แปลว่า: การไวต่อความรู้สึก , ความรู้สึกไว , responsiveness; perceptivity ตรงข้ามกับintangibility
sensibility 【 N 】 แปลว่า: สติสัมปชัญญะ , ไหวพริบ , conscious
sensible 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น , detectable ตรงข้ามกับindetectable
sensible 【 ADJ 】 แปลว่า: มีเหตุผล , มีไหวพริบ, เฉลียวฉลาด, ซึ่งมีวิจารณญาณ , rational; well-reasoned; wise ตรงข้ามกับfoolish
sensibly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างมีวิจารณญาณ , อย่างสมเหตุผล , rationally; reasonably; wisely
sensitive 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น , ซึ่งรู้สึกไว, ซึ่งตอบสนองได้ง่าย , responsive; sympathetic ตรงข้ามกับinsensitive
sensitive 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส
sensitivity 【 N 】 แปลว่า: ความรู้สึกไว , การตอบสนองไว, การมีปฎิกิริยาทางอารมณ์ไว , responsiveness; affectability ตรงข้ามกับinsensitivity
sensitivity 【 N 】 แปลว่า: ความเฉียบแหลม , การมีไหวพริบ , acuteness
sensitize 【 VI 】 แปลว่า: ทำให้อ่อนไหวง่าย , ทำให้อารมณ์อ่อนไหว , stimulate; sharpen
sensitize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เกิดภูมิแพ้ , ทำให้ไวต่อสิ่งกระตุ้น , stimulate; sharpen
sensor 【 N 】 แปลว่า: อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ไวต่อแสงหรืออุณหภูมิ , ตัวเซ็นเซอร์
sensor 【 N 】 แปลว่า: อวัยวะรับความรู้สึก
sensory 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับการรับและส่งความรู้สึก , perceptible
sensory 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับความรู้สึก , เกี่ยวกับอวัยวะรับความรู้สึก , sensible; neural; sensatory
sensual 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งกระตุ้นความรู้สึก , เกี่ยวกับความรู้สึก , sensuous; stimulating
sensual 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งหมกมุ่นในเรื่องทางโลก , เกี่ยวกับตัณหาราคะ , sexual; voluptuous
sensuality 【 N 】 แปลว่า: การหลงในเรื่องทางโลก
sensualize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เกิดตัณหาราคะ , ทำให้หมกมุ่นในเรื่องทางโลก, ทำมั่วโลกีย์, ทำให้เกิดความรู้สึก, ทำให้เป็นลักษณะทางโลก
sensuous 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับความรู้สึก , เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส, เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส, เกี่ยวกับทางโลก , sensual; passionate; voluptuous ตรงข้ามกับpuritanical
sent 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ send
sent 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ send
sentence 【 N 】 แปลว่า: การตัดสิน , การพิพากษา, การชี้ขาด , decree; decision; edict; judgement
sentence 【 N 】 แปลว่า: ประโยค
sentence 【 VT 】 แปลว่า: พิพากษา , ตัดสิน, ตัดสินความ, ชี้ขาด, ลงความเห็น , doom; fine; penalize; punish
sentence to 【 PHRV 】 แปลว่า: พิพากษา , ตัดสินให้
sententious 【 ADJ 】 แปลว่า: เต็มไปด้วยสุภาษิต , ซึ่งชอบเล่นสำนวน, เชิงสั่งสอน , aphoristic
sentience 【 N 】 แปลว่า: ความรู้สึก , ความสามารถในการรู้สึก , conciousness
sentient 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีความรู้สึก , ซึ่งรับความรู้สึก , aware; alert; conscious; perceptive
sentiment 【 N 】 แปลว่า: อารมณ์ , ความรู้สึก, สภาพอารมณ์ , feeling; emotion; sensibility
sentiment 【 N 】 แปลว่า: ทัศนคติ , แนวความคิด, ความคิดเห็น , attitude; opinion; view
sentiment 【 N 】 แปลว่า: ความระลึกถึง
sentimental 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งรู้สึกมากกว่าปกติ , ซึ่งรู้สึกเกินควร, ซึ่งสะเทือนอารมณ์, ซึ่งซาบซึ้ง , emotional; idealistic; susceptible
sentimentalist 【 N 】 แปลว่า: คนมีอารมณ์อ่อนไหว , romanticist
sentimentality 【 N 】 แปลว่า: ความมีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentalization 【 N 】 แปลว่า: การมีอารมณ์อ่อนไหว , การมีความรู้สึกมากกว่าปกติ
sentimentalize 【 VI 】 แปลว่า: มีอารมณ์อ่อนไหว , มีความรู้สึกมากกว่าปกติ
sentimentalize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้มีอารมณ์อ่อนไหว , ทำให้รู้สึกมากกว่าปกติ
sentinel 【 N 】 แปลว่า: ผู้เฝ้ายาม , ทหารยาม, ยาม , guard; sentry; watchman
sentinel 【 VT 】 แปลว่า: เฝ้ายาม , ยืนยาม, พิทักษ์, จัดหายามมาเฝ้า
sentry 【 N 】 แปลว่า: ยาม , ทหารยาม, ทหารคุ้มกัน, ทหารรักษาความปลอดภัย , protector; sentinel; watchdog
sentry box 【 N 】 แปลว่า: ตู้ยาม , ป้อมยาม , lookout
Seoul 【 N 】 แปลว่า: กรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้
sepal 【 N 】 แปลว่า: กลีบเลี้ยงของดอก
separability 【 N 】 แปลว่า: การแยกออกจากกันได้ , ลักษณะที่แยกออกจากกันได้
separable 【 ADJ 】 แปลว่า: แยกออกจากกันได้ , breakable; detachable; severable
separate 【 ADJ 】 แปลว่า: เด่นชัด , ชัดเจน
separate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแบ่งออก , ซึ่งแตกต่างกัน
separate 【 ADJ 】 แปลว่า: ีซึ่งเป็นอิสระ , ซึ่งไม่ขึ้นกับใคร, เฉพาะบุคคล
separate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ต่อเนื่อง , ซึ่งไม่เชื่อมกัน
separate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแยกออกจากกัน
separate 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่แยกออก
separate 【 N 】 แปลว่า: เสื้อผ้าสตรีที่ไม่เป็นชุดเดียวกัน
separate 【 VI 】 แปลว่า: แยกทาง , แตกกัน, แยกกัน, ถอนตัว , isolate; insulate; sequester ตรงข้ามกับreconcile
separate 【 VT 】 แปลว่า: แยก , จับแยก, แบ่งแยก , divide; part ตรงข้ามกับcombine; unite
separate 【 VT 】 แปลว่า: บอกความแตกต่าง , แยกแยะ, วินิจฉัย , distribute; classify
separate from 【 PHRV 】 แปลว่า: แยกจาก , ห่างจาก , divide from
separate into 【 PHRV 】 แปลว่า: แยกเป็น (ส่วนๆ) , cut in; cut into; divide into
separate off 【 PHRV 】 แปลว่า: แยกจากกัน , divide off; fence off; rall off; wall off
separate out 【 PHRV 】 แปลว่า: แยกเป็นส่วน , แยกเป็นชิ้นๆ , sift out; sort out
separate the grain from the chaff 【 IDM 】 แปลว่า: แยกส่วนที่มีค่าออกจากสิ่งที่ไม่มีค่า
separate the men from the boys 【 IDM 】 แปลว่า: แยกส่วนที่ใช้ได้ออกจากสิ่งที่ใช้ไม่ได้
separate the sheep from the goats 【 IDM 】 แปลว่า: แยกสิ่งดีและสิ่งไม่ดีออกจากกัน
separate up 【 PHRV 】 แปลว่า: แบ่งเป็นส่วน , แยกเป็นส่วน
separately 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างแบ่งแยก , อย่างเป็นอิสระ, อย่างไม่ขึ้นกับผู้ใด , definitely; distinctly; independently
separation 【 N 】 แปลว่า: การแยกออก , การแบ่งแยก , disconnection; disjoining; detachment
separation 【 N 】 แปลว่า: การอำลา , การลาจาก , departure
separation 【 N 】 แปลว่า: การแยกทางกัน , การหย่าร้าง , divorce; parting
separationist 【 N 】 แปลว่า: ผู้สนับสนุนการแบ่งแยก , ผู้แบ่งแยก
separatist 【 N 】 แปลว่า: ผู้แบ่งแยก , ผู้สนับสนุนการแบ่งแยก , rebel; dissenter
separator 【 N 】 แปลว่า: ผู้แบ่งแยก , สิ่งที่แบ่งแยก, เครื่องแยก, เครื่องแบ่งแยก
sepia 【 ADJ 】 แปลว่า: ุเป็นสีน้ำตาลดำ
sepia 【 N 】 แปลว่า: รงควัตถุสีน้ำตาลดำจากปลาหมึก
sepoy 【 N 】 แปลว่า: ทหารอินเดียในกองทัพอังกฤษ , soldier
seppuku 【 N 】 แปลว่า: การคว้านท้องเพื่อฆ่าตัวตายแบบญี่ปุ่น , harakiri
sepsis 【 N 】 แปลว่า: การติดเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย
sept- 【 PRF 】 แปลว่า: เจ็ด
Sept 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ September
septa 【 N 】 แปลว่า: คำนามพหูพจน์ของ septum
septal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับผนังกั้น
septate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งถูกแบ่งด้วยผนังกั้น
September 【 N 】 แปลว่า: เดือนกันยายน
September 【 N 】 แปลว่า: กันยายน
septet 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มที่มี 7 คน , กลุ่มที่ม 7 อย่าง, กลุ่มนักดนตรี 7 คน
septette 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มที่มี 7 คน , กลุ่มที่มี 7 อย่าง, กลุ่มนักดนตรี 7 คน
septi- 【 PRF 】 แปลว่า: เจ็ด
septic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งติดเชื้อในร่างกาย , putrefactive; toxic
septic tank 【 N 】 แปลว่า: ถังปุ๋ยหมัก , cesspool; sanitary provisions
septicemia 【 N 】 แปลว่า: ภาวะมีเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด , ภาวะโลหิตเป็นพิษ
septicemic 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีภาวะโลหิตเป็นพิษ
septuagenarian 【 ADJ 】 แปลว่า: อายุ 70 ปี , ซึ่งมีวัยระหว่าง 70 – 80 ปี
septuagenarian 【 N 】 แปลว่า: บุคคลที่มีวัยอยู่ระหว่าง 70 – 80 ปี
Septuagint 【 N 】 แปลว่า: พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเก่า , (แปลเป็นภาษากรีกในช่วงศตวรรษที่ 2 และ 3 ก่อนคริสตกาล)
septum 【 N 】 แปลว่า: ผนังกั้น , ผนังแบ่ง , wall
septuple 【 ADJ 】 แปลว่า: เจ็ดเท่า
septuple 【 VI 】 แปลว่า: คูณด้วยเจ็ด
septuple 【 VT 】 แปลว่า: คูณด้วยเจ็ด
sepulcher 【 N 】 แปลว่า: หลุมฝังศพ , สุสาน , grave; mausoleum; tomb
sepulcher 【 VT 】 แปลว่า: ฝังศพ , ใส่ในหลุมฝังศพ
sepulchral 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับสุสาน , เกี่ยวกับหลุมฝังศพ, เป็นสุสาน, ในการฝังศพ, เหมือนสุสาน, เศร้าโศก
sepulchre 【 N 】 แปลว่า: หลุมฝังศพ , สุสาน , grave; mausoleum; tomb
sepulchre 【 VT 】 แปลว่า: ฝังศพ , ใส่ในหลุมฝังศพ
seqouia 【 N 】 แปลว่า: ต้นไม้ขนาดยักษ์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกา
sequacious 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเลียนแบบ , ซึ่งขาดความเป็นตัวของตัวเอง, ตามอย่าง
sequel 【 N 】 แปลว่า: เรื่องราวที่ติดตามมา , เรื่องต่อเนื่อง, ผลที่ตามมา , result; aftereffect; consequence; continuation; progression
sequence 【 N 】 แปลว่า: การต่อเนื่องกัน , การเรียงลำดับ, ตอนหนึ่งหรือฉากหนึ่งซึ่งแสดงติดต่อกันไป , order; continuity; continuance
sequence 【 N 】 แปลว่า: ลำดับ , อนุกรม, อันดับ , chain; string; series
sequence 【 N 】 แปลว่า: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับ
sequence 【 VT 】 แปลว่า: จัดลำดับ , จัดอนุกรม, จัดอันดับ
sequent 【 ADJ 】 แปลว่า: ต่อเนื่องกัน , ติดต่อกัน, ตามลำดับ, ตามมา, เป็นผลที่ตามมา , chronological; serial; consecutive
sequent 【 N 】 แปลว่า: ผลลัพธ์ (คำทางการ) , ผล, ผลที่ตามมา
sequential 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งต่อเนื่องกัน , ติดต่อกัน, ซึ่งเป็นผลตามมา , subsequent; later; steady; persistent
sequentially 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเป็นลำดับ , อย่างติดต่อกัน , consecutively; respectively
sequester 【 VI 】 แปลว่า: โดดเดี่ยว , แยกตัวออกมา, สันโดษ , separate; isolate
sequester 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้โดดเดี่ยว , แยก, แยกจาก, ยกเลิก, เพิกถอน, อายัด, ยึดทรัพย์ , seclude
sequin 【 N 】 แปลว่า: เครื่องประดับโลหะทรงกลมแวววาว , ornament ตรงข้ามกับplainness; severity
sequin 【 VT 】 แปลว่า: ประกอบด้วยโลหะแวววาว
sequoia 【 N 】 แปลว่า: ต้นไม้ขนาดใหญ่มากในรัฐแคลิฟอร์เนียของอเมริกา
sera 【 N 】 แปลว่า: คำนามพหูพจน์ของ serum
seraglio 【 N 】 แปลว่า: ฮาเร็ม , บริเวณที่อยู่ของบรรดาภรรยาของเจ้าของบ้าน
serape 【 N 】 แปลว่า: ผ้าคลุมไหล่ขนสัตว์
seraph 【 N 】 แปลว่า: ทูตสวรรค์ตามคัมภีร์ไบเบิล มี6ปีกและชอบบินบริเวณบังลังก์พระเจ้า , angel; cherub
Serb 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเซอร์เบีย , เซิร์บ , Serbian
Serb 【 N 】 แปลว่า: ชาวเซอร์เบีย , ภาษาเซอร์เบีย, เซิร์บ , Serbian
Serbia 【 N 】 แปลว่า: อาณาจักรเซอร์เบียสมัยก่อนในตอนใต้ของยุโรป , ปัจจุบันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวีย
Serbian 【 N 】 แปลว่า: ชาวเซอร์เบีย , ภาษาเซอร์เบีย , Serb
Serbo-Croatian 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับภาษาเซอร์เบียและโครเอเชีย
Serbo-Croatian 【 N 】 แปลว่า: ภาษาหลักของชาวเซอร์เบียและโครเอเชีย
SerbSerbian 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับประเทศเซอร์เบีย
sercviette 【 N 】 แปลว่า: ผ้ากันเปื้อน
sere 【 ADJ 】 แปลว่า: แห้ง , เหี่ยวย่น
serenade 【 N 】 แปลว่า: เพลงรักในยามราตรี , การรบรรเลงดนตรีขับกล่อมยามค่ำให้คนรักฟัง , melody; music; song
serenade 【 VI 】 แปลว่า: บรรเลงดนตรีกล่อม , กล่อมหอ
serenade 【 VT 】 แปลว่า: บรรเลงดนตรีกล่อม , กล่อมหอ
serendipitous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีโชคดีในการพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญ , accidental; helpful; lucky
serendipity 【 N 】 แปลว่า: การมีโชคในการค้นพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญ
serene 【 ADJ 】 แปลว่า: ปลอดโปร่ง , ซึ่งไม่มีเมฆ , calm; quiet ตรงข้ามกับsleep
serene 【 ADJ 】 แปลว่า: สงบนิ่ง , เยือกเย็น , calm; impassive; peaceful ตรงข้ามกับagitated; disturbed
serenity 【 N 】 แปลว่า: ความปลอดโปร่ง , ความแจ่มใส
serenity 【 N 】 แปลว่า: ความสงบเงียบ , ความสงบ, ความเยือกเย็น , composure; calmness; equinimity; tranquility
serf 【 N 】 แปลว่า: ทาสติดที่ดิน , ผู้ตกเป็นข้าทาส , land-slave; slave; villein
serfdom 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นทาส , สภาพเป็นทาส , captivity; slavery
serge 【 N 】 แปลว่า: ผ้าขนสัตว์ , wool serge; twill
sergeant 【 N 】 แปลว่า: จ่า , นายสิบ
sergeant 【 N 】 แปลว่า: ทนายความชั้นสูงสุด
sergeant at law 【 N 】 แปลว่า: ทนายชั้นสูงสุดของอังกฤษ
sergeant major 【 N 】 แปลว่า: จ่าสิบเอก
sergeant-at-arms 【 N 】 แปลว่า: ตำรวจศาล , ตำรวจสภา
Sergt 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ sergeant
serial 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งพิมพ์ต่อเนื่อง , ซึ่งเป็นลำดับต่อกันไป, ซึ่งเป็นตอนๆ , consecutive; continued; on-going; following
serial 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ต่อเนื่องกัน , สิ่งพิมพ์ที่ต่อเนื่องกัน, ภาพยนตร์ที่ฉายเป็นตอนต่อกัน , installment; serial picture; series
serial number 【 N 】 แปลว่า: เลขอนุกรม , เลขลำดับ, เลขหมายอนุกรม, หมายเลขลำดับ, เลขหมายประจำเครื่อง (เครื่องยนต์ กล้องถ่ายรูปและอื่น ๆ )
serialization 【 N 】 แปลว่า: การทำให้เป็นอนุกรม
serialize 【 VI 】 แปลว่า: ้เป็นอนุกรม
serialize 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นอนุกรม
serially 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเป็นชุดๆ , อย่างเป็นตอนๆ
seriate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นลำดับต่อกัน , ซึ่งเกิดต่อเนื่องกันไป
seriatim 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นอนุกรม , เป็นลำดับ, ต่อเนื่องกัน , consecutive
seriatim 【 ADV 】 แปลว่า: เป็นอนุกรม , เป็นลำดับ, ต่อเนื่องกัน , consecutively
series 【 N 】 แปลว่า: ชุดของสิ่งของ , กลุ่มของสิ่งของ , set; list
series 【 N 】 แปลว่า: อนุกรม , ลำดับ, สิ่งที่ต่อเนื่องกัน , file; line; row
series 【 N 】 แปลว่า: ลำดับในวิชาคณิตศาสตร์ , อนุกรมเลขหมาย
series 【 N 】 แปลว่า: สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ
serif 【 N 】 แปลว่า: เส้นเล็กๆ ของตัวพิมพ์ที่ทำให้เด่นชัด
serigraph 【 N 】 แปลว่า: สิ่งตีพิมพ์ซิลค์สกรีน
seriocomic 【 ADJ 】 แปลว่า: ทั้งตลกขบขันและจริงจัง
serious 【 ADJ 】 แปลว่า: เคร่งขรึม , เคร่งครัด, จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ซีเรียส , solemn; earnest
serious 【 ADJ 】 แปลว่า: สาหัส , หนัก, อันตราย, ร้ายแรง , severe; pressing
seriously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างจริงจัง , จริงจัง, เป็นเรื่องเป็นราว, อย่างเอาจริงเอาจัง, อย่างเอาเป็นเอาตาย, จริงๆ, เป็นล่ำเป็นสัน , earnestly; sincerely ตรงข้ามกับthoughtlessly
seriously 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างร้ายแรง , อย่างสาหัส , dangerously; perilously; threateningly ตรงข้ามกับsafely; solemnly
seriousness 【 N 】 แปลว่า: ความเคร่งขรึม , ความจริงจัง, ความวิตก , earnestness; solemnity; thoughtfulness ตรงข้ามกับfun; gaiety
seriousness 【 N 】 แปลว่า: ความร้ายแรง , ความอันตราย , enormity
serjeant 【 N 】 แปลว่า: สิบเอก , sergeant
sermon 【 N 】 แปลว่า: การเทศนา , การให้โอวาท, บทสวด , address; doctrine; lecture
Sermon on the Mount 【 N 】 แปลว่า: การเทศนาและการอวยพรของพระเยซูคริสต์
sermonize 【 VI 】 แปลว่า: เทศนา , เทศน์, ให้โอวาท
sermonize 【 VT 】 แปลว่า: เทศนา , เทศน์, ให้โอวาท
serology 【 N 】 แปลว่า: การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและปฏิกิริยาของเซรุ่ม , เซรุ่มวิทยา
serous 【 ADJ 】 แปลว่า: คล้ายเซรุ่ม , ประกอบด้วยเซรุ่ม, ซึ่งให้เซรุ่ม , fluid
serpent 【 N 】 แปลว่า: สัตว์เลื้อยคลานจำพวกงู (โดยเฉพาะงูใหญ่และงูพิษ) , reptile; viper; snake
serpent 【 N 】 แปลว่า: ซาตาน , คนที่ชั่วร้าย, ซาตาน
serpentine 【 ADJ 】 แปลว่า: คล้ายงู , เหมือนงูเลื้อย, ลักษณะเหมือนงู เช่น วกวน, คดเคี้ยว, คดโกง , ทรยศ , snakelike; meandering; sinuous
serrate 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้คล้ายฟันเลื่อย , มีเป็นร่องคล้ายฟันเลื่อย , notch
serrated 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีขอบคล้ายฟันเลื่อย , ซึ่งเป็นร่องคล้ายฟันเลื่อย , jagged; notched; saw-toothed; zigzag
serration 【 N 】 แปลว่า: ลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย , ซี่ฟันเลื่อย , scallop
serried 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งอัดแน่น , ซึ่งแออัดกันอยู่ , populous
serum 【 N 】 แปลว่า: ซีรั่ม , เซรุ่ม, ของเหลวสีเหลืองอ่อนใสที่แยกออกจากเลือดที่จับเป็นก้อน , antitoxin; immunotoxin; blood serum; plasma
servable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งให้บริการ
servant 【 N 】 แปลว่า: ลูกจ้าง , ข้าราชการ , public servant; civil servant
servant 【 N 】 แปลว่า: คนรับใช้ , ทาสรับใช้, ผู้ให้บริการ , attendant; helper; lackey; slave
serve 【 N 】 แปลว่า: การเสิร์ฟลูก
serve 【 VI 】 แปลว่า: รับใช้ , บริการ, คอยปรนนิบัติ, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์ , feed; service; support; nourish; nurture ตรงข้ามกับdisgrace; dishonor; harm
serve 【 VI 】 แปลว่า: เสิร์ฟลูก
serve 【 VT 】 แปลว่า: รับใช้ , บริการ, คอยปรนนิบัติ, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน , feed; service; support; nourish; nurture ตรงข้ามกับdisgrace; dishonor; harm
serve 【 VT 】 แปลว่า: เสิร์ฟลูก
serve as 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำหน้าที่เป็น , ปฏิบัติหน้าที่เป็น
serve as a guinea pig 【 IDM 】 แปลว่า: ใช้เป็นตัวทดลอง
serve for 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำหน้าที่เป็น (จำนวนเวลา)
serve in 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้าประจำการใน , รับใช้, เข้ารับภาระใน
serve notice 【 IDM 】 แปลว่า: ประกาศ
serve on 【 PHRV 】 แปลว่า: เป็นสมาชิกของ , ทำหน้าที่เป็น , sit on
serve one right 【 IDM 】 แปลว่า: สมควรได้รับโทษ , เหมาะสม
serve one’s turn 【 IDM 】 แปลว่า: เป็นประโยชน์ , เหมาะกับวัตถุประสงค์
serve out 【 PHRV 】 แปลว่า: นำไปให้ , แบ่งปันให้กับ
serve right 【 PHRV 】 แปลว่า: สมน้ำหน้า , สมควรแล้ว
serve round 【 PHRV 】 แปลว่า: นำออกไปให้ , เอาไปให้
serve someone right 【 IDM 】 แปลว่า: สมน้ำหน้า
serve to 【 PHRV 】 แปลว่า: นำไปให้ , เอาออกไปให้
serve under 【 PHRV 】 แปลว่า: ติดตามรับใช้ , อยู่ในบังคับของ
serve up 【 PHRV 】 แปลว่า: จัดหาให้
serve with 【 PHRV 】 แปลว่า: จัดหาให้ด้วย , เตรียมไว้ให้ด้วย
serveable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งให้บริการ
server 【 N 】 แปลว่า: ผู้รับใช้ , ผู้ให้บริการ, ผู้บริการ, บริกร, เด็กเสิร์ฟ, บ๋อย , waiter; waitress
server 【 N 】 แปลว่า: ผู้เสิร์ฟลูก
service 【 N 】 แปลว่า: การส่งลูก , การเสิร์ฟลูก , serve
service 【 N 】 แปลว่า: การรับใช้ , การให้บริการ, การต้อนรับ, การให้ความช่วยเหลือ , aid; assistance ตรงข้ามกับhindrance
service 【 N 】 แปลว่า: การบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์
service station 【 N 】 แปลว่า: แผนกซ่อมบำรุง , สถานีบริการซ่อมเครื่องล้างและอัดฉีดรถยนต์, สถานีซ่อมแซม , filling station; gas station
serviceable 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใช้งานได้ , ซึ่งใช้สอยได้, ซึ่งเป็นประโยชน์, ซึ่งใช้ได้จริง, ซึ่งพร้อมให้บริการ , advantageous; practical
serviceman 【 N 】 แปลว่า: ทหารช่าง , เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง, เจ้าหน้าที่ซ่อมแซม
servicewoman 【 N 】 แปลว่า: ทหารหญิง , combatant
serviette 【 N 】 แปลว่า: ผ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหาร , napkin
serviette ring 【 N 】 แปลว่า: ห่วงยึดผ้าเช็ดปาก
servile 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งยอมรับใช้ , เหมือนทาส
serving 【 N 】 แปลว่า: การรับใช้ , การบริการ, การปรนนิบัติ, การต้อนรับแขก, การช่วยเหลือ
servitude 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นทาส , สภาพของทาส , bondage; confinement; slavery
servitude 【 N 】 แปลว่า: งานหนักของนักโทษเพื่อเป็นการทำโทษ
servo 【 N 】 แปลว่า: กลไกควบคุมกลไกอื่นเช่น สัญญาณวิทยุ (คำไม่เป็นทางการ) , servomechanism; servomotor
servo system 【 N 】 แปลว่า: ระบบซึ่งใช้ servomechanism
servo-assisted 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเสริมแรงควบคุมการเคลื่อนไหว
servomechanism 【 N 】 แปลว่า: กลไกควบคุมกลไกอื่นเช่น สัญญาณวิทยุ , servo
servomotor 【 N 】 แปลว่า: อุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมกลไกการทำงานของ servomechanism , servo
sesame 【 N 】 แปลว่า: ต้นงาเป็นต้นไม้เขตร้อน , เมล็ดงา
sesame 【 N 】 แปลว่า: งา
sesquipedalian 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งใช้ถ้อยคำยืดยาวมาก , long; lengthy; polysyllabic ตรงข้ามกับshort
sesquipedalian 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นคำที่ยาวมาก , ซึ่งยืดยาว
sesquipedalian 【 N 】 แปลว่า: ี่ถ้อยคำยืดยาวมาก
sessile 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งติดกับฐานโดยตรง (ทางพฤกษศาสตร์)
sessile 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งติดถาวร
session 【 N 】 แปลว่า: การประชุม , การร่วมประชุม , assembly; concourse; gathering
session 【 N 】 แปลว่า: เวลาในการประชุม , ระยะการประชุม, สมัยประชุม
session 【 N 】 แปลว่า: ภาคการศึกษา
set 【 N 】 แปลว่า: ชุด , กลุ่ม, พวก, หมู่ , crowd; gang; set; society ตรงข้ามกับindividual
set 【 N 】 แปลว่า: ท่าทาง , การวางท่าทาง
set 【 N 】 แปลว่า: ฉาก , ม่านหลังเวที , setting; backdrop
set 【 N 】 แปลว่า: การจัดตั้ง , สิ่งที่ถูกจัดขึ้น
set 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เกิดขึ้น , จัดขึ้น, สร้างขึ้น , establish
set 【 VT 】 แปลว่า: วาง , ตั้ง, จัดวาง , arrange; deposit
set 【 VT 】 แปลว่า: ตั้งเวลา , ตั้งระบบ, กำหนด , install
set 【 VT 】 แปลว่า: จัดเตรียม , เตรียมเพื่อใช้งาน
set a precedent 【 IDM 】 แปลว่า: กำหนดรูปแบบ , กำหนดกฎเกณฑ์
set about1 【 PHRV 】 แปลว่า: กระจายข่าว (มักเป็นเรื่องไม่ดี) , go about
set about2 【 PHRV 】 แปลว่า: จัดการกับ , เริ่มทำ (บางสิ่ง) , go about
set above 【 PHRV 】 แปลว่า: วางไว้ข้างบน , place about; put above
set above 【 PHRV 】 แปลว่า: จัดว่าสำคัญกว่า , ให้อยู่เหนือ
set across 【 PHRV 】 แปลว่า: จับพาด , วางพาด , go across; pull over
set adrift 【 PHRV 】 แปลว่า: ปล่อยให้ลอยไป , turn adrift
set against 【 PHRV 】 แปลว่า: วางพิงกับ , วางติดกับ , lay against
set ahead 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ก้าวหน้า , ทำให้พัฒนา, ทำให้เติบโต , bring on
set alight 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ติดไฟ , ทำให้เผาไหม้ , catch alight; place to
set among 【 PHRV 】 แปลว่า: วางไว้กลาง , วางท่ามกลาง
set apart 【 PHRV 】 แปลว่า: วางแยกจาก , วางห่างจาก , put apart
set aside 【 PHRV 】 แปลว่า: วางไว้ด้านข้าง , lay aside
set aside 【 PHRV 】 แปลว่า: หยุดไว้ก่อน , พักไว้ก่อน , lay aside
set at 【 PHRV 】 แปลว่า: วางต่อกับ , วางไว้ข้างหน้า , put at
set back 【 PHRV 】 แปลว่า: วางถอยหลัง , หดกลับ , lay back; put back; put forward
set before 【 PHRV 】 แปลว่า: วางข้างหน้า , วางตรงหน้า , put at
set beside 【 PHRV 】 แปลว่า: วางข้าง , วางด้านข้าง
set by1 【 PHRV 】 แปลว่า: วางไว้ด้านข้าง , วางข้างๆ , lay aside
set by2 【 PHRV 】 แปลว่า: ให้คุณค่า (มากหรือน้อย) , lay by; lay on; set on
set down 【 PHRV 】 แปลว่า: วางลง
set down as 【 PHRV 】 แปลว่า: ตัดสินว่าเป็น , put down as
set down for 【 PHRV 】 แปลว่า: กำหนดสำหรับ , กำหนดเพื่อ
set down to 【 PHRV 】 แปลว่า: เห็นว่า (บางสิ่ง) เป็นผลจาก , attribute to
set eyes on 【 IDM 】 แปลว่า: เจอหรือเห็นเป็นครั้งแรก
set fair 【 PHRV 】 แปลว่า: ดูเหมือนจะดี , น่าจะใช้ได้
set fire to 【 on 】 แปลว่า: เผา , IDM , จุดไฟเผา, ทำให้ไหม้
set fire to 【 IDM 】 แปลว่า: จุดไฟ
set foot somewhere 【 IDM 】 แปลว่า: เข้าไปอยู่ , เดินทางเข้าไป
set for 【 PHRV 】 แปลว่า: ตัดสินให้ใช้สำหรับ
set forth 【 IDM 】 แปลว่า: ออกเดินทาง , เริ่มเดินทาง, เริ่มต้น , go away
set forth (on) 【 IDM 】 แปลว่า: เริ่มทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด
set forward 【 PHRV 】 แปลว่า: วางไว้ข้างหน้า , lay back; put back; put forward
set free 【 PHRV 】 แปลว่า: ปล่อยเป็นอิสระ , get free
set great store by 【 IDM 】 แปลว่า: ตั้งความหวังไว้สูง
set in1 【 PHRV 】 แปลว่า: ตั้งไว้ , วางไว้
set in2 【 PHRV 】 แปลว่า: สร้างไว้ใน
set loose 【 PHRV 】 แปลว่า: ปล่อยเป็นอิสระ , ให้อิสระ , get free
set of wheels 【 SL 】 แปลว่า: รถยนต์
set off 【 PHRV 】 แปลว่า: เริ่มเดินทาง , go away
set on1 【 PHRV 】 แปลว่า: ยุยง , สนับสนุนให้ทำสิ่งผิด, ส่งเสริมในทางผิด
set on2 【 PHRV 】 แปลว่า: วางไว้บน
set onto 【 PHRV 】 แปลว่า: จู่โจม , เข้าโจมตี, พุ่งเข้าใส่ , set on; sick on
set out 【 PHRV 】 แปลว่า: เริ่มออกเดินทาง , เริ่มเดินทาง
set over 【 PHRV 】 แปลว่า: วางไว้เหนือ , วางไว้บน , pull over
set right 【 PHRV 】 แปลว่า: ซ่อมแซม , ซ่อม, แก้ไข , put right
set straight 【 PHRV 】 แปลว่า: จัดให้เรียบร้อย , ทำให้เป็นระเบียบ , put straight
set the record straight 【 IDM 】 แปลว่า: แก้ไขความเข้าใจผิด , แจกแจ้งให้เข้าใจความเข้าใจผิด
set the stage for something 【 IDM 】 แปลว่า: เตรียมพร้อมไว้ , เตรียมการไว้
set the table 【 IDM 】 แปลว่า: จัดโต๊ะอาหาร
set the world on fire 【 IDM 】 แปลว่า: ทำให้เรื่องน่าตื่นเต้น , ทำให้เรื่องโด่งดัง, ทำให้โลกตกตะลึง
set to1 【 PHRV 】 แปลว่า: เริ่มทำงานหนัก , fall to
set to2 【 PHRV 】 แปลว่า: วางติดกับ , แตะ (บางสิ่ง) ด้วย , place to; put to; touch to
set up 【 PHRV 】 แปลว่า: สร้างขึ้น , สร้าง, ตั้งขึ้น, ยกขึ้น , go up; put up
set up against 【 PHRV 】 แปลว่า: ยกขึ้นมาคัดค้าน , ยก (บางสิ่ง) ขึ้นมาต่อต้าน
set up as 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ประกอบธุรกิจเป็น
set up in 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เริ่มประกอบกิจการหรือการค้า
set up shop somewhere 【 IDM 】 แปลว่า: ตั้งร้านขายของ , ตั้งสถานที่
set up with 【 PHRV 】 แปลว่า: จัดหา , จัดเตรียม
set upon 【 PHRV 】 แปลว่า: มุ่งมั่นในการทำบางสิ่ง , set on
set with 【 PHRV 】 แปลว่า: ประดับด้วย , ประดับประดาด้วย, ตกแต่งด้วย , set in
seta 【 N 】 แปลว่า: คำนามพหูพจน์ของ septum
setback 【 N 】 แปลว่า: การเสื่อมถอย , การทรุดลง, การยุบตัว , relapse
setoff 【 N 】 แปลว่า: สิ่งชดเชย , การชดเชย, การหักล้าง , compensation
settee 【 N 】 แปลว่า: ที่นั่งมีพนักพิงและที่วางแขน , couch; sofa
setter 【 N 】 แปลว่า: สุนัขพันธุ์ใหญ่สำหรับล่าสัตว์มีหลายพันธุ์ได้แก่ English Setter, Gordon Setter และ IRIS Setter , bird dog
setter 【 N 】 แปลว่า: ผู้ประกอบ , ผู้ติดตั้ง, ผู้จัด, ผู้วาง
setting 【 N 】 แปลว่า: สถานที่ติดตั้ง , สภาพแวดล้อม, ทิวทัศน์, ฉาก, ดนตรีประกอบ , environment; surroundings
settle 【 N 】 แปลว่า: ม้ายาวที่มีพนักพิงและที่วางแขน
settle 【 VI 】 แปลว่า: ตัดสิน , แก้ปัญหา , decide; resolve
settle 【 VI 】 แปลว่า: จ่ายหนี้ , ชำระเงิน, ปิดบัญชี , pay; compensate
settle 【 VI 】 แปลว่า: เข้ามาอาศัยอยู่ , ตั้งรกราก , locate; lodge; reside
settle 【 VT 】 แปลว่า: ตัดสินใจ , แก้ปัญหา , decide; resolve
settle 【 VT 】 แปลว่า: จ่ายหนี้ , ชำระเงิน, ปิดบัญชี , pay; compensate
settle 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เข้ามาอาศัยอยู่ , ตั้งรกราก , locate; lodge; reside
settle down 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งหรือนอนอย่างสบาย (บนพื้นผิวนุ่มๆ)
settle down to 【 PHRV 】 แปลว่า: มุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่ , มุ่งไปที่, มุ่งมั่นเพื่อ, มุมานะกับ
settle for 【 PHRV 】 แปลว่า: ยอมรับ
settle in1 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้คุ้นเคยกับที่อยู่หรืองานใหม่ , settle down; shake down
settle in2 【 PHRV 】 แปลว่า: ตั้งถิ่นฐาน , ตั้งรกราก, อาศัยอยู่
settle on 【 PHRV 】 แปลว่า: เกาะ (แน่น) บน , ลงจอดสนิท, เกาะติดบน , settle upon
settle up 【 PHRV 】 แปลว่า: จ่ายเงิน , จ่าย , square up
settle upon 【 PHRV 】 แปลว่า: เกาะ (แน่น) บน , ลงจอดสนิท, เกาะติดบน , settle on
settle with 【 PHRV 】 แปลว่า: มีเรื่องต้องสะสางหรือชำระกับ , มีสิ่งที่ต้องทำให้เข้าใจหรือจบสิ้นกับ
settlement 【 N 】 แปลว่า: การก่อตั้ง , principality; establishment; foundation
settlement 【 N 】 แปลว่า: การจัดการ , การแก้ปัญหา การทำข้อตกลง, ข้อตกลง , arrangement; contract; covenant
settlement 【 N 】 แปลว่า: ชุมชน , ถิ่นฐาน, การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งรกราก , village; town
settlement 【 N 】 แปลว่า: การมอบทรัพย์สิน , ทรัพย์สิน , remuneration; reimbursement
settlement 【 N 】 แปลว่า: การชำระหนี้
settler 【 N 】 แปลว่า: ผู้จัดการ , ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้ , planter; homesteader; immigrant
settlings 【 N 】 แปลว่า: ตะกอน , sediment
set-to 【 N 】 แปลว่า: การถกเถียงอย่างรุนแรง , การต่อสู้ดิ้นรน , bout; dispute; fight
settor 【 N 】 แปลว่า: ผู้มอบทรัพย์สิน
setup 【 N 】 แปลว่า: การจัดการ , การตั้งขึ้น, สิ่งก่อสร้าง , arrangement; organization
seven 【 N 】 แปลว่า: จำนวนเจ็ด , เลขเจ็ด
seven 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่มีค่าเท่ากับเจ็ด
Seven Wonders of the World 【 N 】 แปลว่า: 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก , ได้แก่ สวนลอยแห่งบาบิโลน ปีระมิดที่อียิปต์ สุสานที่ Halicarnassus วิหารแห่งอาร์ทีมิสที่ Ephesus รูปปั้นเทพเจ้าซีอุสโดยฟิเดียแห่งโอลิมเปีย รูปปั้นยักษ์ที่เกาะโรดส์และประภาคารยักษ์ที่เมืองอเล็กซานเดรีย
sevenfold 【 ADJ 】 แปลว่า: เจ็ดเท่า , ประกอบด้วยเจ็ดส่วน
sevenfold 【 ADV 】 แปลว่า: เป็นเจ็ดเท่า
seventeen 【 N 】 แปลว่า: สิบเจ็ด , จำนวนสิบเจ็ด
seventeenth 【 ADJ 】 แปลว่า: ลำดับที่สิบเจ็ด , ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบเจ็ดส่วนเท่าๆ กัน
seventeenth 【 ADV 】 แปลว่า: ในลำดับที่สิบเจ็ด
seventeenth 【 N 】 แปลว่า: ส่วนที่สิบเจ็ด , อายุ 17 ปี, เวลา 17.00 น.
seventh 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เจ็ด , ซึ่งเป็นลำดับที่เจ็ด, ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดส่วน
seventh 【 N 】 แปลว่า: ระดับเสียงที่เจ็ด , chord
seventh 【 N 】 แปลว่า: ลำดับที่เจ็ด
seventh-day 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับวันที่เจ็ดของสัปดาห์ , (หมายถึง วันเสาร์ซึ่งเป็นวันพักผ่อนและวันสำคัญทางศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์)
seventies 【 N 】 แปลว่า: ตัวเลขหรือปีหรือองศาตั้งแต่ 70 -79
seventieth 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่เจ็ดสิบ , ลำดับที่เจ็ดสิบ, ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิบเท่าๆ กัน
seventieth 【 N 】 แปลว่า: ส่วนที่เจ็ดสิบ , ลำดับที่เจ็ดสิบ, หนึ่งในเจ็ดสิบเท่าๆ กัน
seventy 【 N 】 แปลว่า: เจ็ดสิบ , จำนวนเจ็ดสิบ, จำนวนสิบคูณเจ็ด, เลข 70 , กลุ่มที่มี 7 คน
sever 【 VI 】 แปลว่า: แยกเป็นส่วนๆ , แบ่งแยก, ตัดสัมพันธไมตรี
sever 【 VT 】 แปลว่า: แยกออก , ตัดสัมพันธไมตรี, ตัดขาด, แบ่งแยก , part; split; separate
several 【 ADJ 】 แปลว่า: หลาย , เยอะแยะ, มากกว่าสอง , some; any ตรงข้ามกับmany; none
severally 【 ADV 】 แปลว่า: หลากหลาย , ต่างๆ นานา, ตามลำดับ , exclusively; separately
severalty 【 N 】 แปลว่า: การมีเจ้าของหลายคน , การมีหลากหลาย
severance 【 N 】 แปลว่า: การตัดขาด , การแยกออก, การแตกแยก, การตัดความสัมพันธ์, การแบ่งเป็นส่วนๆ , section; separation; split ตรงข้ามกับattachment; connection
severe 【 ADJ 】 แปลว่า: รุนแรง , ดุเดือด, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, เข้มงวด, กวดขัน , cruel; oppressive; resolute; rigid; earnest
severely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างรุนแรง , อย่างเข้มงวด, อย่างเอาจริงเอาจัง , critically; harshly; rigorously
severity 【 N 】 แปลว่า: ความรุนแรง , ความเข้มงวด, ความกวดขัน, ความเคร่ง, ความยากลำบาก, ความแม่นยำ, การลงโทษอย่างรุนแรง , asperity; sharpness; unkindness; hardheartedness ตรงข้ามกับkindness; pity; softness
sew 【 VI 】 แปลว่า: เย็บ , เย็บผ้า, ปะชุน, ซ่อมแซม , bind; embroider; seam; stitch ตรงข้ามกับravel; rip
sew 【 VT 】 แปลว่า: เย็บ , เย็บผ้า, ปะชุน, ซ่อมแซม , bind; embroider; seam; stitch ตรงข้ามกับravel; rip
sew up 【 PHRV 】 แปลว่า: เย็บ
sewage 【 N 】 แปลว่า: สิ่งปฏิกูล , น้ำโสโครก , excrement; sewerage’ waste matter
sewer1 【 N 】 แปลว่า: ท่อน้ำเสีย , ท่อระบายน้ำ , drain; drainpipe; conduit; tube
sewer2 【 N 】 แปลว่า: ผู้เย็บ , เครื่องเย็บ
sewerage 【 N 】 แปลว่า: การระบายของเสียออกทางท่อระบาย , สิ่งโสโครก, การปล่อยสิ่งโสโครก , drainage; sewage
sewing 【 N 】 แปลว่า: การเย็บ , สิ่งที่เย็บ , backstitching; stitching; tailoring
sewing machine 【 N 】 แปลว่า: จักรเย็บผ้า
sewn 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ sew
sewn 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ sew
sex- 【 PRF 】 แปลว่า: หก
sex 【 N 】 แปลว่า: การร่วมเพศ , การร่วมประเวณี , coitus; making love
sex 【 N 】 แปลว่า: ความรู้สึกทางเพศ , ความสนใจเรื่องเพศ, เสน่ห์ดึงดูดทางเพศ , sexual attraction; sex appeal
sex 【 N 】 แปลว่า: เพศ , อวัยวะเพศ , sexual organ; genitalia
sex 【 VT 】 แปลว่า: ตรวจดูเพศ , เพิ่มความรู้สึกทางเพศ, แบ่งเพศ
sex act 【 N 】 แปลว่า: การร่วมประเวณี , การร่วมเพศ, การสังวาส , copulation
sex appeal 【 N 】 แปลว่า: เสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม , appeal; attraction; sex
sex chromosome 【 N 】 แปลว่า: โครโมโซมเพศ , โครโมโซมที่กำหนดเพศ
sexagenary 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับจำนวนหกสิบ , ประกอบด้วยหกสิบ
sexagenerian 【 N 】 แปลว่า: ผู้มีอายุระหว่าง 60 – 70 ปี
Sexagesima 【 N 】 แปลว่า: วันอาทิตย์ที่สองของเดือนก่อนเทศกาลถือบวช (Lent)
sexed 【 ADJ 】 แปลว่า: มีเพศ , เกี่ยวกับเพศ, ซึ่งมีเพศแตกต่าง
sexism 【 N 】 แปลว่า: การแบ่งแยกเพศ , การกีดกันเพศ , prejudice
sexist 【 N 】 แปลว่า: ผู้แบ่งแยกเพศ , ผู้กีดกันทางเพศ , bigot; chauvinist; misogynist
sexless 【 ADJ 】 แปลว่า: ไร้เพศ , ซึ่งไม่มีเพศ
sexless 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่มีเพศ , ไม่มีความต้องการทางเพศ, ไม่มีความรู้สึกทางเพศ , neuter
sexology 【 N 】 แปลว่า: การศึกษาเกี่ยวกับเพศ , เพศวิทยา
sext 【 N 】 แปลว่า: เที่ยงวัน , ชั่วโมงที่หกของวัน (เริ่มนับจาก 6 โมงเช้า)
sextant 【 N 】 แปลว่า: เครื่องวัดระยะทางหาเส้นรุ้งและเส้นแวง
sextet 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มใดๆ ที่มี 6 อัน (ชิ้น, คน) , กลุ่มนักร้องที่มี 6 คน , ensemble
sextet 【 N 】 แปลว่า: เพลงที่ประกอบด้วยเสียง 6 เสียง , เพลงที่เล่นโดยใช้เครื่องดนตรี 6 ชิ้น
sextette 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มใดๆ ที่มี 6 อัน (ชิ้น, คน) , กลุ่มนักร้องที่มี 6 คน
sextette 【 N 】 แปลว่า: เพลงที่ประกอบด้วยเสียง 6 เสียง , เพลงที่เล่นโดยใช้เครื่องดนตรี 6 ชิ้น
sexton 【 N 】 แปลว่า: ผู้ดูแลโบสถ์ , servant; janitor; warden
sexton blake 【 SL 】 แปลว่า: ปลอม
sextuple 【 ADJ 】 แปลว่า: ประกอบด้วย 6 ส่วน , หกเท่า
sextuple 【 VI 】 แปลว่า: กลายเป็นหกเท่า
sextuple 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นหกเท่า
sextuplet 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มที่มี 6 สิ่ง , กลุ่มที่มี6 คน, หนึ่งในฝาแฝด 6 คน, ฝาแฝด 6 คน , กลุ่มที่มี 6 จังหวะเสียงต่อเนื่องกัน
sexual 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเพศ , genitive; genital; reproductive
sexual intercourse 【 N 】 แปลว่า: การร่วมเพศ , การ่วมประเวณี, การสังวาส , coitus; copulation
sexuality 【 N 】 แปลว่า: เรื่องทางเพศ , กิจกรรมทางเพศ, ความสามารถในการร่วมเพศ , lust; sensuality
sexuality 【 N 】 แปลว่า: เรื่องทางเพศ , กิจกรรมทางเพศ, ความสามารถในการร่วมเพศ , lust; sensuality
sexy 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่กระตุ้นความสนใจ , น่าตื่นเต้น, น่าสนใจ , charming
sexy 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ดึงดูดทางเพศ , มั่วโลกีย์, กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ , erotic
Sez who? 【 SL 】 แปลว่า: ไม่เห็นด้วย) , ใครว่าอย่างนั้น? (คำถามท้าทาย , ใครพูดน่ะ? Says who?
shabby 【 ADJ 】 แปลว่า: โกโรโกโส , ชำรุดมาก, เก่ามาก , ragged; decayed; deteriorated ตรงข้ามกับneat; new
shack 【 N 】 แปลว่า: กระท่อม , เพิง , hut; shed; shanty
shack up 【 PHRV 】 แปลว่า: อาศัยอยู่ร่วมกับ (คำไม่เป็นทางการ) , อยู่กับ
shackle 【 N 】 แปลว่า: กุญแจมือ , โซ่ตรวน, ตรวน, ห่วงกุญแจ, เครื่องพันธนาการ, สิ่งที่ใช้ผูกหรือมัด, สายโซ่, สายยู , fetter; handcuff; restraint
shackle 【 VT 】 แปลว่า: ใส่กุญแจมือ , ใส่โซ่ตรวน, กีดขวาง , fetter; chain; hobble
shackle with 【 PHRV 】 แปลว่า: ล่ามด้วย , ใส่กุญแจ, พันธนาการด้วย, ผูกหรือมัดด้วย, ใส่ตรวนกับ
shad 【 N 】 แปลว่า: ปลาเฮอริงจำพวกหนึ่ง
shaddock 【 N 】 แปลว่า: ผลไม้ของต้นไม้จำพวก Citrus grandis , ต้นไม้จำพวก Citrus grandis
shade 【 N 】 แปลว่า: ปริมาณสีที่แตกต่างกันเล็กน้อย , variation; proposal
shade 【 N 】 แปลว่า: ร่ม , ที่ร่ม, ที่บังแดด, ที่กำบัง, สิ่งที่ใช้บัง , blind; covering; screen ตรงข้ามกับexpose
shade 【 VI 】 แปลว่า: ค่อยๆ มืดมัว , grow dark; become dark; overcloud
shade 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เกิดร่มเงา , ทำให้มืดมัว, บังแดด , darken; blacken; obscure; shadow
shade from 【 PHRV 】 แปลว่า: ได้ร่มเงาจาก , บดบังจาก , protect against
shade in 【 PHRV 】 แปลว่า: แรเงา
shade into 【 PHRV 】 แปลว่า: ค่อยๆ เปลี่ยนเป็น
shade with 【 PHRV 】 แปลว่า: บดบังด้วย , ให้ร่มเงาด้วย
shades 【 N 】 แปลว่า: ความมืดของกลางคืนหรือตอนเย็น , แว่นตากันแดด , glasses
shades of someone 【 something 】 แปลว่า: สิ่งที่ทำให้นึกถึง , IDM , สิ่งที่กระตุ้นเตือนถึง
shadiness 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นเงามืด , ความมืด, ความไม่ชัดเจน , darkness
shading 【 N 】 แปลว่า: การแลเงา , การระบายเงา, ความกลมกลืน , measuring
shadow 【 N 】 แปลว่า: เงา , ร่มเงา, ที่หลบภัย , umbra; obscuration
shadowbox 【 VI 】 แปลว่า: ซ้อมชกมวยหน้ากระจก (ไม่มีคู่ชก) , ซ้อมชกมวย
shadowy 【 ADJ 】 แปลว่า: ลึกลับ , น่าสงสัย
shadowy 【 ADJ 】 แปลว่า: คล้ายเงา , มีร่มเงา, ไม่ชัดเจน, สลัว, มืดมัว , dim; cloudy
shady 【 ADJ 】 แปลว่า: เต็มไปด้วยร่มเงา , เป็นเงามืด, ให้ร่มเงา, มืด, สลัว, คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, น่าสงสัย , dusky; sheltered
shady 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าสงสัย , ไม่น่าเชื่อ, เคลือบแคลง , suspicious; disreputable; dubious ตรงข้ามกับunsuspicious
shaft 【 N 】 แปลว่า: ด้าม , คาน, คันศร, ก้าน, ลำ, สิ่งที่เป็นลำ , bar; cylinder; handle; pole; stem
shaft 【 N 】 แปลว่า: ทางเดิน
shaft 【 N 】 แปลว่า: การกระทำที่ไม่ยุติธรรม (คำไม่เป็นทางการ)
shaft 【 VT 】 แปลว่า: ถ่อด้วยคานไม้ , ดันด้วยไม้ยาว
shaft 【 VT 】 แปลว่า: กระทำอย่างไม่ยุติธรรม
shaft into 【 PHRV 】 แปลว่า: หลอกลวง , ล่อลวง, หลอก, ทำกลลวง , trick into
shafted 【 SL 】 แปลว่า: มีปัญหา , ตกอยู่ในสภาพที่เลวร้าย
shafting 【 SL 】 แปลว่า: การร่วมเพศ , การมีเพศสัมพันธ์
shag 【 N 】 แปลว่า: ขนหรือผมหยาบ , nap; velour
shag 【 SL 】 แปลว่า: การร่วมเพศ
shag 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้หยาบ , ทำให้รุงรัง, ทำให้ยุ่งเหยิง
shag out 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เหน็ดเหนื่อย , ทำให้เหนื่อยล้า , tire out
shagged-out 【 SL 】 แปลว่า: หมดแรง , เหนื่อย
shaggy 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นกระเซิง , ยุ่งเหยิง, หยาบ, ดกหนา , rough; unkempt; hirsute
shaggy-dog story 【 IDM 】 แปลว่า: เรื่องตลกยาวที่มีบทจบแบบหักมุม
shagreen 【 ADJ 】 แปลว่า: หุ้มหรือทำจากหนังลายจุด
shagreen 【 N 】 แปลว่า: หนังลายจุดทำจากหนังสัตว์
Shah 【 N 】 แปลว่า: กษัตริย์ , king; dictator
shaikhs 【 N 】 แปลว่า: คำนามพหูพจน์ของ sheikh
shake 【 N 】 แปลว่า: การเขย่า , การสั่น, การโยก, การทำให้ตัวสั่น , tremble; shiver
shake 【 VI 】 แปลว่า: เขย่า , สั่น, สั่นสะเทือน, หวั่นไหว, สะเทือนใจ
shake 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ตกใจและสะเทือนใจ , ทำให้ว้าวุ่นใจ, ไม่มั่นคง
shake 【 VT 】 แปลว่า: เขย่า , สั่น, โยก, ทำให้สั่น
shake a leg 【 SL 】 แปลว่า: เต้นรำ , ดิ้น
shake by 【 PHRV 】 แปลว่า: จับมือทักทายกับ , shake with
shake down 【 PHRV 】 แปลว่า: เขย่าให้ร่วง , ทำให้ร่วง, ทำให้หล่น , settle down
shake from 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ร่วงจาก , shake out of
shake hands 【 IDM 】 แปลว่า: จับมือทักทาย , ทักทาย
shake off 【 PHRV 】 แปลว่า: เขย่าออก , cast off; chuck off; fling off
shake off 【 PHRV 】 แปลว่า: หนีรอดจาก (การไล่ล่า) , chuck off; fling off; throw off
shake out 【 PHRV 】 แปลว่า: เขย่าออก
shake out of 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ร่วงจาก , shake from
shake up 【 PHRV 】 แปลว่า: เขย่าให้ผสมกัน
shake with 【 PHRV 】 แปลว่า: เขย่าเนื่องจาก , เขย่าตัวเพราะ
shakedown 【 N 】 แปลว่า: การข่มขู่ , การกรรโชก , blackmail
shakedown 【 N 】 แปลว่า: การทดลองบิน , การทดลองแล่นเรือ
shakedown 【 N 】 แปลว่า: ที่นอนชั่วคราว , เตียงนอนชั่วคราว
shakedown 【 N 】 แปลว่า: การค้นอย่างละเอียด
shaken 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ shake , unnerved; upset
shaken 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ shake , unnerved; upset
shaker 【 N 】 แปลว่า: ผู้เขย่า , ผู้สั่น, เครื่องเขย่า, เครื่องสั่น, เครื่องปั่น , hand
shaker 【 N 】 แปลว่า: ผู้เขย่า
Shakespearean 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเช็กสเปียร์หรือผลงานของเช็กสเปียร์ , Shakespearian
Shakespearean 【 N 】 แปลว่า: ผู้ศึกษาผลงานของเช็กสเปียร์ , Shakespearian
shake-up 【 N 】 แปลว่า: การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
shakeup 【 N 】 แปลว่า: การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
shako 【 N 】 แปลว่า: หมวกทหารรูปทรงกระบอก มีปีกบังหน้าและมีขนนกประดับข้างบน
shaky 【 ADJ 】 แปลว่า: สั่น , สั่นเทา, สั่นระริก, สั่นสะเทือน, ตัวสั่น , quivery; trembling
shale 【 N 】 แปลว่า: แผ่นหิน , ชั้นแผ่นหิน , schistous clay; silt rock
shall 【 AUX 】 แปลว่า: จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต) , จะต้อง, น่าจะ, ควรจะ, อยากจะ , be going to; must; be about to; will
shallot 【 N 】 แปลว่า: พืชจำพวก Allium ascalonicum คล้ายหัวหอม
shallow 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ลึกซึ้ง , ผิวเผิน , superficial; simple; silly ตรงข้ามกับprofound; philosophic
shallow 【 ADJ 】 แปลว่า: ตื้น , ไม่ลึก, ตื้นๆ , shoal; superficial ตรงข้ามกับdeep
shallow 【 N 】 แปลว่า: ที่ตื้น
shalom 【 INT 】 แปลว่า: คำทักทายและอำลาของชาวยิว
shalt 【 AUX 】 แปลว่า: จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต มักใช้กับ thou) (คำโบราณ) , shall
sham 【 ADJ 】 แปลว่า: ปลอม , เก๊ ,เทียม , misleading; untrue
sham 【 N 】 แปลว่า: การปลอมแปลง , การหลอกลวง, การแสร้ง, มารยา, การตบตา , fakery; prestense
sham 【 N 】 แปลว่า: คนที่ปลอมตัว , ผู้หลอกลวง, ผู้ตบตา, นักต้มตุ๋น, ของไม่แท้
sham 【 VI 】 แปลว่า: เลียนแบบ , แสร้ง, แกล้ง
sham 【 VT 】 แปลว่า: เลียนแบบ , แสร้งทำ, แสร้งเป็น
sham 【 VT 】 แปลว่า: หลอกลวง
shaman 【 N 】 แปลว่า: หมอ , หมอผี, คนทรงเจ้า , doctor; magician; sorcerer
shamanism 【 N 】 แปลว่า: ความเชื่อในเกี่ยวกับเรื่องหมอผีหรือคนทรงเจ้า , witchcraft
shamble 【 VI 】 แปลว่า: เดินลากขา , เดินอุ้ยอ้าย , hobble; shuffle ตรงข้ามกับrun
shambles 【 N 】 แปลว่า: ความยุ่งเหยิง , ความโกลาหล, สถานการณ์สับสนวุ่นวาย , chaos; confusion; mess ตรงข้ามกับorder
shambles 【 N 】 แปลว่า: โรงฆ่าสัตว์ , ร้านขายเนื้อสัตว์, สถานที่ที่สับสนวุ่นวาย
shame 【 N 】 แปลว่า: ความอับอาย , ความน่าละอายใจ, ความอัปยศ, ความขายหน้า , disgrace ตรงข้ามกับgrace
shame into 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้อับอายจนเปลี่ยน (บางสิ่ง)
Shame on someone. 【 IDM 】 แปลว่า: น่าระอาย , น่าขายหน้า
shame out of 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้อายที่จะปฏิบัต ิ(บางสิ่ง) , มีความละอายใน
shamefaced 【 ADJ 】 แปลว่า: อับอาย , น่าขายหน้า, น่าอาย , ashamed; abashed; embarrassed ตรงข้ามกับunabashed
shameless 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่อับอาย , ซึ่งไม่ละอายใจ, น่าเสื่อมเสีย , disrespectful; immodest; rude ตรงข้ามกับrespectful; courteous
shamful 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าละอาย , น่าอาย, น่าขายหน้า
shammy 【 SL 】 แปลว่า: แชมเปญ
shampoo 【 N 】 แปลว่า: ยาสระผม , แชมพู , cleaser
shampoo 【 N 】 แปลว่า: การสระผม
shampoo 【 VT 】 แปลว่า: สระผม , ทำความสะอาด, ล้างหวี
shamrock 【 N 】 แปลว่า: พืชไม้ดอกชนิดหนึ่ง (ต้นไม้ประจำชาติของไอร์แลนด์)
shamus 【 N 】 แปลว่า: นักสืบ (คำสแลง) , ตำรวจ , detective; inspector
Shan 【 N 】 แปลว่า: ฉาน (ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามแถบภูเขาในพม่า ลาว จีน) , ชาวไทยใหญ่
Shanghai 【 N 】 แปลว่า: เมืองเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองท่าเรือของจีน
Shanghai 【 N 】 แปลว่า: เซี่ยงไฮ้
shank 【 N 】 แปลว่า: ขา (คำไม่เป็นทางการ) , กระดูกหน้าแข้ง, หน้าแข้ง , foreleg
shank 【 N 】 แปลว่า: ส่วนที่แคบยาว , ส่วนที่มีลักษณะเป็นก้านยาว, ก้าน, ก้านสมอ
shantung 【 N 】 แปลว่า: ผ้าแพรจีน , ผ้าแพรชานตุง
shanty 【 N 】 แปลว่า: กระท่อมที่สร้างหยาบๆ , ห้องโกโรโกโส , dump; shack; hovel; slum
shape 【 N 】 แปลว่า: รูปร่าง , สัณฐาน, รูปทรง, ทรวดทรง, โครงร่าง, รูปแบบ, ฟอร์ม, ท่าทาง , figure; form; frame; outline
shape 【 N 】 แปลว่า: สภาพ , สุขภาพ, ความสมบูรณ์
shape 【 VI 】 แปลว่า: บังเกิดขึ้น , ปรับให้เข้ารูปเข้าร่าง, เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, เป็นรูปแบบขึ้นมา , become; develop
shape 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นรูปร่าง , ทำให้เป็นรูปแบบ , build; cast; make; mold; style ตรงข้ามกับdestroy; deconstruct
shape 【 VT 】 แปลว่า: มีอิทธิพลต่อบางสิ่ง
shape into 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เป็นรูปร่าง , ปั้นให้เป็น
shape to 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เข้ากับ
shape up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ก้าวหน้า , ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง
shape up to 【 PHRV 】 แปลว่า: เผชิญกับ , เผชิญหน้ากับ , face up to; square up to
shapeless 【 ADJ 】 แปลว่า: ึ่ซึ่งไม่มีรูปร่าง , indefinite; indistinct; unformed ตรงข้ามกับformed
shapely 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีรูปร่างดี , มีรูปแบบที่ดี, มีท่าทางดี , comely; proportioned; symmetrical ตรงข้ามกับawkward; ungraceful
share 【 N 】 แปลว่า: ส่วน , ส่วนแบ่ง, ส่วนร่วม, หุ้นส่วน , allotment; quota; portion
share 【 VI 】 แปลว่า: ใช้ร่วมกัน , มีส่วนแบ่ง, รับผิดชอบร่วมกัน, ร่วมกันทำ , participate; partake ตรงข้ามกับavoid
share 【 VT 】 แปลว่า: แบ่งส่วน , แบ่งสรรปันส่วน, แบ่งผลกำไร, แบ่งเท่าๆ กัน , allot; divide; distribute; portion ตรงข้ามกับcombine
share 【 VT 】 แปลว่า: ใช้ร่วมกัน , มีส่วนแบ่ง, รับผิดชอบร่วมกัน, ร่วมกันทำ , participate; partake ตรงข้ามกับavoid
share among 【 PHRV 】 แปลว่า: แบ่งปันในกลุ่มของ , แบ่งกันท่ามกลาง , divide among
share and share alike 【 IDM 】 แปลว่า: แบ่งเท่าๆกัน
share between 【 PHRV 】 แปลว่า: แบ่งปันระหว่าง , divide between
share in 【 PHRV 】 แปลว่า: มีส่วนร่วมใน , มีส่วนใน
share out 【 PHRV 】 แปลว่า: แบ่งออก , divide out
share with 【 PHRV 】 แปลว่า: แบ่งให้กับ , ปันให้กับ
sharebroker 【 N 】 แปลว่า: นายหน้าหลักทรัพย์
sharecropper 【 N 】 แปลว่า: ชาวนาที่เช่านาและจ่ายค่าเช่าด้วยผลผลิตที่ปลูกได้ , farmer; peasant
shareholder 【 N 】 แปลว่า: ผู้ถือหุ้น , bondholder; sharer; stockholder
shareowner 【 N 】 แปลว่า: ผู้ถือหุ้น , shareholder
shareware 【 N 】 แปลว่า: ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์
sharif 【 N 】 แปลว่า: ผู้สืบสกุลของพระมูฮัมหมัด
shark1 【 N 】 แปลว่า: ฉลาม , ปลาฉลาม
shark2 【 N 】 แปลว่า: คนตะกละ (คำไม่เป็นทางการ) , คนละโมบ, คนคดโกง, นักต้มตุ๋น , cheat; flimflam; swindler
sharkskin 【 N 】 แปลว่า: หนังปลาฉลาม , ผ้าหนังปลาฉลาม
sharp 【 ADJ 】 แปลว่า: ฉับพลัน , กะทันหัน, ทันทีทันใด, ซึ่งคาดไม่ถึง , acute
sharp 【 ADJ 】 แปลว่า: แหลมคม , คม , acute; sharpened; sharp-edged ตรงข้ามกับdull; blunt
sharp 【 ADJ 】 แปลว่า: ฉุนเฉียว , ฉุน, รุนแรง, ขุ่นเคือง
sharp 【 ADJ 】 แปลว่า: ฉลาด , เฉียบแหลม , clever; bright
sharp 【 ADJ 】 แปลว่า: ชัดเจน , ชัด , audible; visible
sharp 【 ADJ 】 แปลว่า: เฉียบขาด , ยอดเยี่ยม, ทันสมัย , excellent; fine ตรงข้ามกับout-of-date
sharp 【 ADJ 】 แปลว่า: เผ็ดร้อน , รสเผ็ด, รสฉุน , spicy; hot ตรงข้ามกับinsipid
sharp 【 ADJ 】 แปลว่า: เสียดแทง , แสบแก้วหู, (เสียง) แหลม , cutting; fierce; intense
sharp 【 ADV 】 แปลว่า: ตรงเวลา , ตรงเผง, ตรง
sharp 【 N 】 แปลว่า: เครื่องมือที่แหลมคม (ทางการแพทย์)
sharp practice 【 IDM 】 แปลว่า: ความคดโกง , การทำผิดกฎหมาย
sharpen 【 VI 】 แปลว่า: คม , ฝนให้คม , edge; grind ตรงข้ามกับflatten
sharpen 【 VT 】 แปลว่า: ปรับปรุงให้ดีขึ้น , ปรับปรุง, แก้ไข , improve
sharpen 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้คม , ฝนให้คม , edge; grind ตรงข้ามกับflatten
sharper 【 N 】 แปลว่า: คนมีเล่ห์เหลี่ยม , คนหลอกลวง, นักต้มตุ๋น, นักพนัน , fraud; shark; swindler
sharp-eyed 【 ADJ 】 แปลว่า: ตาไว , ตาคมกริบ, เฉียบแหลม , eagle-eyed; keen-sighted
sharpie 【 N 】 แปลว่า: คนว่องไวมาก (คำไม่เป็นทางการ) , คนคล่องแคล่ว, คนหัวดี, นักหลอกลวง, นักต้มตุ๋น, คนเจ้าเล่ห์
sharpie 【 N 】 แปลว่า: เรือที่มีเสากระโดงเรือเดี่ยว
sharpie 【 SL 】 แปลว่า: คนฉลาด , คนเก่ง
sharp-nosed 【 ADJ 】 แปลว่า: จมูกไว , ได้กลิ่นเร็ว
sharpshooter 【 N 】 แปลว่า: นักแม่นปืน , มือปืน, เสือปืนไว, คนเชี่ยวชาญในการยิงปืน , gunman; rifleman; shooter
sharp-sighted 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีสายตาแหลมคม , ตาแหลม, ตาไว , alert; attentive; aware
sharp-sighted 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีปัญญาเฉียบแหลม , หัวไว , alert; attentive; aware
sharp-tongued 【 ADJ 】 แปลว่า: ปากจัด , ปากร้าย, เสียดสี, เหน็บแนม, คมคาย, เจ้าคารม , abusive; rude
sharp-witted 【 ADJ 】 แปลว่า: ปัญญาไว , เฉียบแหลม, ฉลาด, หัวไว , bright; clever; smart ตรงข้ามกับdull; stupid
shat 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 ของ shit (คำหยาบ)
shatter 【 VI 】 แปลว่า: แตกละเอียด , แตกเป็นชิ้น, ป่นปี้ , crush; disrupt; rupture
shatter 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้แตกละเอียด , ทำให้แตกเป็นชิ้น, ทำให้ป่นปี้ , crush; disrupt; rupture
shatter 【 VT 】 แปลว่า: ทำลายความหวัง , ทำให้หมดหวัง, ทำให้พังทลาย
shave 【 N 】 แปลว่า: มีดโกน , เครื่องขูด, กบไสไม้
shave 【 N 】 แปลว่า: การโกน
shave 【 VI 】 แปลว่า: โกน , โกนด้วยมีดโกน , mow; shorten
shave 【 VT 】 แปลว่า: โกน , โกนด้วยมีดโกน , mow; shorten
shave 【 VT 】 แปลว่า: ลดปริมาณ , ลดราคา, ลด , lower; reduce ตรงข้ามกับincrease
shave off 【 PHRV 】 แปลว่า: โกนออก , shave away
shaver 【 N 】 แปลว่า: มีดโกนไฟฟ้า , มีดโกน, เครื่องไส, เครื่องโกน , razor
shaver 【 N 】 แปลว่า: เด็กหนุ่ม (คำไม่เป็นทางการ) , หนุ่มน้อย
Shavian 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีลักษณะของจอร์จ เบอร์นาร์ดชอว์หรืองานของเขา
Shavian 【 N 】 แปลว่า: ผู้ชื่นชมจอร์จ เบอร์นาร์ดชอว์หรือผลงานของเขา
shaving 【 N 】 แปลว่า: การโกนด้วยมีดโกนหรือเครื่องโกน , การโกนขน, การโกนผม
shaving 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ถูกโกนออก , ชิ้นเล็กบาง , shave
shaving cream 【 N 】 แปลว่า: ครีมทาก่อนโกนหนวด
shaw 【 N 】 แปลว่า: พุ่มไม้เตี้ย , ต้นไม้เล็กๆ
shawl 【 N 】 แปลว่า: ผ้าคลุมไหล่ , cloak; stole; tucker
Shazzam! 【 SL 】 แปลว่า: เชื่อมั้ย , เชื่อหรือเปล่า
she 【 PRON 】 แปลว่า: เธอ , หล่อน
sheaf 【 N 】 แปลว่า: มัด , กำ, กลุ่ม, กอง, ฟ่อน , bundle; cluster; package
shear 【 N 】 แปลว่า: การตัดขนแกะ
shear 【 N 】 แปลว่า: กรรไกร
shear 【 VI 】 แปลว่า: ตัด , ตัดขน, ตัดขนแกะ, โกน, เล็ม , cleave; shave; shorten; sever ตรงข้ามกับlengthen
shear 【 VT 】 แปลว่า: ตัด , ตัดขน, ตัดขนแกะ, โกน, เล็ม , cleave; shave; shorten; sever ตรงข้ามกับlengthen
shear away 【 PHRV 】 แปลว่า: ตัดออก , เล็มออก, ฟันออก , sheer off
shear of 【 PHRV 】 แปลว่า: หายไปหมด , ไม่มีเหลือ
shear off 【 PHRV 】 แปลว่า: ตัดออก , เล็มออก, ฟันออก , shear away
shearwater 【 N 】 แปลว่า: นกทะเลตระกูล Procellariidae
sheath 【 N 】 แปลว่า: ฝักดาบ , ฝักมีด, ปลอกมีด, ปลอกดาบ , case; cover; spathe
sheath 【 N 】 แปลว่า: ถุงยางอนามัย
sheath 【 VT 】 แปลว่า: ใส่ปลอก , ใส่ฝัก , sheathe
sheath knife 【 N 】 แปลว่า: มีดที่มีปลอก
sheathe 【 VT 】 แปลว่า: ใส่ปลอก , ใส่ฝัก, คลุมไว้, ห่อหุ้ม , attire; dress; robe; sheath ตรงข้ามกับdisrobe; denude; unclothe
sheathing 【 N 】 แปลว่า: การสวมใส่ปลอก , การใส่ฝัก, สิ่งปกคลุม, ชั้นนอก, วัสดุทีใช้คลุม
sheave1 【 VT 】 แปลว่า: มัด , เก็บไว้เป็นมัดหรือฟ่อน , block; pulley
sheave2 【 N 】 แปลว่า: ลูกรอก , ล้อสายพาน
shed 【 VT 】 แปลว่า: ฉายแสง , สาดแสง
shed 【 VT 】 แปลว่า: กำจัด , เอาออก , discard; eliminate; toss ตรงข้ามกับkeep; retain
shed 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ไหล
shed (some) light on something 【 IDM 】 แปลว่า: เปิดเผย , ให้ความกระจ่าง
shed blood 【 VT 】 แปลว่า: ฆ่า , สังหาร , murder; slay; slaughter
shed crocodile tears 【 IDM 】 แปลว่า: แกล้งร้องไห้ , แกล้งปาดน้ำตา
shed on 【 PHRV 】 แปลว่า: ปล่อยให้ไหลลงบน , ตกลงบน, หยดลงบน
shed over 【 PHRV 】 แปลว่า: ร้องไห้เพราะ , คร่ำครวญเนื่องจาก
shed upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ปล่อยให้ไหลลงบน , ตกลงบน, หยดลงบน , shed on
shed-load 【 SL 】 แปลว่า: จำนวนมหาศาล
sheen 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นประกาย , ซึ่งเปล่งปลั่ง, ซึ่งระยิบระยับ
sheen 【 N 】 แปลว่า: ความสว่างไสว , ความเปล่งปลั่ง, ความสุกใส , glow; glaze; radiance; shine
sheenie 【 N 】 แปลว่า: คนยิว
sheeny 【 N 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นประกาย , ซึ่งระยิบระยับ
sheeny 【 N 】 แปลว่า: คนยิว
sheep 【 N 】 แปลว่า: แกะ , lamb; ram
sheep dog 【 N 】 แปลว่า: สุนัขเลี้ยงแกะ , สุนัขต้อนแกะ , shepherd dog
sheepdog 【 N 】 แปลว่า: สุนัขเลี้ยงแกะ , shepherd
sheepherder 【 N 】 แปลว่า: คนเลี้ยงแกะ
sheepish 【 ADJ 】 แปลว่า: ขี้อาย , เหนียมอาย, รู้สึกอาย , abashed; shamed ตรงข้ามกับunabashed; unashamed
sheep’s eyes 【 N 】 แปลว่า: สีหน้าเปี่ยมด้วยความรัก
sheepskin 【 N 】 แปลว่า: ใบประกาศนียบัตร (คำไม่เป็นทางการ)) , ใบปริญญาบัตร , degree; diploma
sheepskin 【 N 】 แปลว่า: หนังแกะ , ผ้าหนังแกะ , leather
sheer 【 ADJ 】 แปลว่า: ชันมาก , steep
sheer 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ไม่รวมอย่างอื่น , ที่ไม่เกี่ยวกับอย่างอื่น
sheer 【 ADJ 】 แปลว่า: เต็มที่ , ที่สุด, ทีเดียว , utter; quite
sheer away 【 PHRV 】 แปลว่า: หลบหลีก , sheer off
sheer off 【 PHRV 】 แปลว่า: หลบหลีก , sheer away
sheet 【 N 】 แปลว่า: ผ้าปูที่นอน , covering; bed sheet
sheet 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่เป็นแผ่นแบน (เช่น แผ่นกระดาษ, แผ่นเหล็ก, แผ่นแก้ว) , foil; lamina; veneer
sheet 【 N 】 แปลว่า: หนังสือพิมพ์ , newspaper
sheet down 【 PHRV 】 แปลว่า: (ฝน) ตกหนัก , pelt down; pelt with; pour with
sheet home 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เข้าใจชัดเจน , ทำให้กระจ่าง
sheet home 【 PHRV 】 แปลว่า: ดึงให้กางออก
sheet in 【 PHRV 】 แปลว่า: กางใบ (เรือ) ออก , คลี่ออก
sheik 【 N 】 แปลว่า: ชีค , ผู้นำศาสนาอิสลาม, หัวหน้าเผ่าอาหรับ , sheikh
sheikdom 【 N 】 แปลว่า: ดินแดนที่อยู่ใต้การปกครองของชีค , sheikhdom
sheikh 【 N 】 แปลว่า: ชีค , ผู้นำศาสนาอิสลาม, หัวหน้าเผ่าอาหรับ , sheik
sheikh 【 N 】 แปลว่า: ชีค , ผู้นำศาสนาอิสลาม, หัวหน้าเผ่าอิสลาม , sheik
sheikhdom 【 N 】 แปลว่า: ดินแดนที่อยู่ใต้การปกครองของชีค , sheikdom
sheikhs 【 N 】 แปลว่า: คำนามพหูพจน์ของ sheikh
sheiks 【 N 】 แปลว่า: คำนามพหูพจน์ของ sheikh
shekel 【 N 】 แปลว่า: หน่วยเงินตราของประเทศอิสราเอล (1 ชิเกิล= 100 อาโกรอท)
shekels 【 N 】 แปลว่า: เงินสด (คำสแลง)
sheldrake 【 N 】 แปลว่า: เป็ดยุโรปตัวผู้จำพวก Tadorna มีปากหนาและสีสันสดใส , shelduck
shelf 【 N 】 แปลว่า: หิ้ง , ชั้น , ledge
shelf life 【 N 】 แปลว่า: ช่วงเวลาของความทนทานของผลิตภัณฑ์ที่เก็บได้นานบนหิ้ง
shell 【 N 】 แปลว่า: ตัวเรือด้านนอก , exterior
shell 【 N 】 แปลว่า: เปลือกหอย , เปลือก, กระดอง, ปลอก, คราบ, สิ่งที่เหมือนเปลือก , crust; husk; eggshell
shell 【 N 】 แปลว่า: โครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
shell 【 N 】 แปลว่า: แก้วเบียร์ขนาดเล็ก
shell 【 N 】 แปลว่า: เรือแข่งแคบซึ่งนั่งได้เพียง 1-2 คน
shell 【 VI 】 แปลว่า: ลอกเปลือกออก , ปอกเปลือกออก
shell 【 VT 】 แปลว่า: เอาเปลือกออก , ปอกเปลือก
shell jacket 【 N 】 แปลว่า: เสื้อคลุมรัดรูปของทหาร , เสื้อคลุมยาวแค่เอวที่ใส่เป็นเครื่องแบบหรือโอกาสทางการ , mess jacket
shell out 【 PHRV 】 แปลว่า: จ่ายเงิน (อย่างไม่เต็มใจ) (คำไม่เป็นทางการ)
shell shock 【 N 】 แปลว่า: โรคทางจิตซึ่งเกิดจากประสบการณ์เลวร้ายในสงคราม , combat fatigue
shell shocked 【 N 】 แปลว่า: โรคเครียดจากการรบในสงคราม , combat fatigue
shellac 【 N 】 แปลว่า: ครั่ง
shellack 【 N 】 แปลว่า: ครั่ง
shellback 【 N 】 แปลว่า: ทหารเรือเก่า , ทหารเรือที่มีประสบการณ์
shellback 【 N 】 แปลว่า: ผู้แล่นเรือข้ามเส้นศูนย์สูตรของโลก
shellfire 【 N 】 แปลว่า: การยิงปืนใหญ่ , การะดมยิงด้วยปืนใหญ่
shellfish 【 N 】 แปลว่า: สัตว์น้ำประเภทที่มีเปลือก
shell-like 【 SL 】 แปลว่า: หู
shell-out 【 SL 】 แปลว่า: เสียเงินไปกับ , จ่ายเงิน
shellproof 【 N 】 แปลว่า: ก้นกระสุนปืนใหญ่
shell-shocked 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นโรคประสาทเนื่องจากประสบการณ์เลวร้ายในสงคราม , neurotic; psychotic
shellshocked 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นโรคเครียดจากการรบสงคราม
shelter 【 N 】 แปลว่า: ที่กำบัง , ที่หลบซ่อน, ที่หลบ, ที่พัก , asylum; screen; shield; tent; hut
shelter from 【 PHRV 】 แปลว่า: หลบจาก , ซ่อนจาก, ปกป้องจาก , protect against
shelve 【 VT 】 แปลว่า: เลื่อนไปก่อน , พักไว้ก่อน, รอไว้ก่อน , adjourn; delay; hold; prolong; postpone
shelve 【 VT 】 แปลว่า: วางบนหิ้ง
shelve down to 【 PHRV 】 แปลว่า: ค่อยๆ ลาดลง , slope down
shelving 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ใช้ทำหิ้ง
shenanigan 【 N 】 แปลว่า: การหลอกลวง , การล้อเล่น, การเล่นตลก, การโกง , joke
shepherd 【 N 】 แปลว่า: คนเลี้ยงแกะ , sheepherder
shepherd 【 N 】 แปลว่า: ผู้ปกป้องผู้อื่น , ผู้คุ้มครอง, ผู้ชี้นำ, ผู้นำทาง , protector; guide; conductor ตรงข้ามกับfollower
shepherd 【 N 】 แปลว่า: บาทหลวง , พระ , bishop
shepherd 【 VT 】 แปลว่า: ชี้นำ , นำทาง , guide; conduct; lead
shepherd 【 VT 】 แปลว่า: ต้อนแกะ , เลี้ยงแกะ
shepherd dog 【 N 】 แปลว่า: สุนัขเลี้ยงแกะ , shepherd; sheepherder
Sheraton 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์แบบอังกฤษในศตวรรษที่ 18
sherbert 【 SL 】 แปลว่า: เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ , sherbet
sherbert dab 【 SL 】 แปลว่า: รถแท๊กซี่
sherbet 【 N 】 แปลว่า: น้ำผลไม้ผสมน้ำตาลและเสิร์ฟขณะเย็น , ขนมหวานชนิดหนึ่ง , fruit ice; dessert
sherbet 【 SL 】 แปลว่า: เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ , sherbert
sherif 【 N 】 แปลว่า: ผู้สืบสกุลของพระมูฮัมหมัด
sherif 【 N 】 แปลว่า: เจ้าชายอาหรับ, ผู้ปกครองอาหรับ
sheriff 【 N 】 แปลว่า: นายอำเภอ
sheriffs badge 【 SL 】 แปลว่า: ทวารหนัก
sherman 【 SL 】 แปลว่า: ช่วยตัวเอง , สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง , sherman tank
sherman tank 【 SL 】 แปลว่า: ช่วยตัวเอง , สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง , sherman
Sherpa 【 N 】 แปลว่า: สมาชิกเผ่าธิเบตบนเทือกเขาหิมาลัย
sherry 【 N 】 แปลว่า: เหล้าองุ่นที่มีอัลกอฮอล์สูง , เชอรี่
Shetland 【 N 】 แปลว่า: หมู่เกาะนอกชายฝั่งสก็อตแลนด์
Shetland pony 【 N 】 แปลว่า: ม้าพันธุ์เล็กจากหมู่เกาะ Shetland
shiatsu 【 N 】 แปลว่า: การนวดด้วยมือ , acupressure
shiatzu 【 N 】 แปลว่า: การนวดด้วยมือ
shibboleth 【 N 】 แปลว่า: คำที่ใช้ทดสอบ , catchword
shied 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ shy , ขว้างทิ้ง
shield 【 N 】 แปลว่า: โล่ , เกราะ, สิ่งป้องกัน , defense; barrier
shield 【 VT 】 แปลว่า: ป้องกัน , harbor; shelter ตรงข้ามกับexpel; evict
shield from 【 PHRV 】 แปลว่า: ป้องกันจาก , คุ้มกันจาก, ซ่อนจาก , shade from
shieling 【 N 】 แปลว่า: ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ , ทุ่งเลี้ยงสัตว์
shift 【 N 】 แปลว่า: ช่วงเวลาการทำงาน , period; stint; turn; working time
shift 【 N 】 แปลว่า: การย้าย , การเคลื่อนย้าย , move; transfer
shift 【 VI 】 แปลว่า: เคลื่อนย้าย , เคลื่อน , move; displace
shift 【 VI 】 แปลว่า: เปลี่ยน , แลกเปลี่ยน , exchange
shift 【 VT 】 แปลว่า: เคลื่อนย้าย , เคลื่อน , move; displace
shift 【 VT 】 แปลว่า: เปลี่ยน , แลกเปลี่ยน , exchange
shift for 【 PHRV 】 แปลว่า: รับผิดชอบชีวิตตัวเอง , fend for
shift from 【 PHRV 】 แปลว่า: ย้ายจาก (สถานที่) , เปลี่ยนจาก
shift one’s ground 【 IDM 】 แปลว่า: เปลี่ยนข้าง(ไปอยู่ข้างที่เราไม่เห็นด้วย)
shift onto 【 PHRV 】 แปลว่า: สับเปลี่ยน , เปลี่ยน, ย้าย , shift to
shift to 【 PHRV 】 แปลว่า: ย้ายไปยัง , เปลี่ยนไปยัง
shiftless 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่เต็มใจทำ , ขี้เกียจ, ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ idle; inactive
shifty 【 N 】 แปลว่า: ซี่งมีกลอุบาย , ซึ่งหลอกล่อ , tricky; cunning
shill 【 N 】 แปลว่า: การต้มตุ๋น , การหลอกลวง
shillalah 【 N 】 แปลว่า: กระบอง
shillelagh 【 N 】 แปลว่า: กระบอง
shilling 【 N 】 แปลว่า: เหรียญเงินชิลลิงแบบเก่าของอังกฤษ (1ชิลลิง=1 20ของ1ปอนด์)
shilling 【 N 】 แปลว่า: เหรียญเงินชิลลิงของสิงคโปร์และมาเลเซีย
shilly-shally 【 VI 】 แปลว่า: ไม่แน่ใจ , ลังเล , falter; waver; fluctuate
shim 【 N 】 แปลว่า: แผ่นลิ่มทำด้วยไม้ เหล็กหรือหินสำหรับบุรองในการก่อตึก
shimmer 【 N 】 แปลว่า: แสงแวววาว , แสงวูบวาบ , flash; shine
shimmer 【 VI 】 แปลว่า: ส่องแวววาว , flash; glimmer; glisten
shimmer 【 VT 】 แปลว่า: ส่องแวววาว , flash; glimmer; glisten
shimmery 【 ADJ 】 แปลว่า: แวบวับ , แวววาว
shimmy 【 N 】 แปลว่า: การเต้นเขย่า , การสั่น, การเต้นส่าย
shin 【 N 】 แปลว่า: หน้าแข้ง , limb; tibia; shankbone
shin down 【 PHRV 】 แปลว่า: ปีนป่ายลง , skin down ตรงข้ามกับshin up; skid up
shin up 【 PHRV 】 แปลว่า: ปีนป่ายขึ้นไป , skin up ตรงข้ามกับshin down
shinbone 【 N 】 แปลว่า: กระดูกหน้าแข้ง
shindig 【 N 】 แปลว่า: งานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่
shine 【 VI 】 แปลว่า: ส่องแสง , โชติช่วง
shine 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ส่องแสง , ทำให้สุกใส
shine at 【 PHRV 】 แปลว่า: เก่งในเรื่อง , เชี่ยวชาญใน, ฉลาดในเรื่อง , shine in
shine on 【 PHRV 】 แปลว่า: ฉายบน , สาดลงบน, พาดลงบน , shine over; shine upon
shine out 【 PHRV 】 แปลว่า: สาดออกมา , ฉายออกมา
shine over 【 PHRV 】 แปลว่า: ฉายบน , สาดลงบน, พาดลงบน , shine on
shine through 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่องผ่าน
shine up to 【 PHRV 】 แปลว่า: เอาอกเอาใจ (คำไม่เป็นทางการ) , make up to; play up to; suck up to
shine upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ฉายบน , สาดลงบน, พาดลงบน, ส่องลงบน , shine on
shine with 【 PHRV 】 แปลว่า: ระยิบระยับด้วย , เป็นประกายด้วย, วิบวับด้วย , glow with; kindle with
shingle1 【 N 】 แปลว่า: แผ่นวัสดุมุงหลังคาหรือฝาผนังทำด้วยไม้หรือน้ำมันดิน
shingle1 【 N 】 แปลว่า: ทรงผมสั้นของผู้หญิง
shingle1 【 VT 】 แปลว่า: ตัดผมสั้น , trim; cut
shingle1 【 VT 】 แปลว่า: มุงหลังคาด้วยแผ่นวัสดุประเภทไม้หรือน้ำมันดิน
shingle2 【 N 】 แปลว่า: หาดทรายที่มีกรวด , ฝั่งแม่น้ำที่มีกรวดหิน , beach; shore
shingle2 【 N 】 แปลว่า: กรวดตามชายหาดหรือฝั่งแม่น้ำ
shingle3 【 VT 】 แปลว่า: หลอมอัด , ตีอัด, กดบีบ
shingles 【 N 】 แปลว่า: โรคงูสวัด
shining 【 ADJ 】 แปลว่า: เปล่งปลั่ง , เป็นประกาย, สว่าง, สุกใส , gleaming; luminous; radiant
Shinto 【 N 】 แปลว่า: ศาสนาชินโตในประเทศญี่ปุ่น
shiny 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นมันเงา , เป็นประกาย, สุกใส , polished; sparkling ตรงข้ามกับdull; faded
-ship 【 SUF 】 แปลว่า: ภาวะ , ลักษณะ
ship 【 N 】 แปลว่า: เครื่องบิน , ยานอวกาศ , aircraft
ship 【 N 】 แปลว่า: เรือ , เรือขนาดใหญ่ , boat; vessel
ship 【 VI 】 แปลว่า: โดยสารทางน้ำ , board; embark ตรงข้ามกับdisembark; leave
ship 【 VT 】 แปลว่า: โดยสารทางน้ำ , board; embark ตรงข้ามกับdisembark; leave
ship 【 VT 】 แปลว่า: ไปทางอากาศ
ship off 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปยัง
ship out 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งไปไกล
ship out 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำงานเป็นกะลาสี
shipboard 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเกิดขึ้นบนเรือ
shipbuilder 【 N 】 แปลว่า: ผู้ต่อเรือ , บริษัทต่อเรือ
shipload 【 N 】 แปลว่า: สินค้าที่เรือบรรทุก
shipman 【 N 】 แปลว่า: กะลาสีเรือ
shipmaster 【 N 】 แปลว่า: กัปตันเรือ
shipmate 【 N 】 แปลว่า: กะลาสีเรือ
shipment 【 N 】 แปลว่า: การขนส่งสินค้าทางเรือ , การส่งสินค้าทางเรือ , transferal
shipment 【 N 】 แปลว่า: จำนวนสินค้าที่ขนส่งทางเรือ , สินค้าที่ขนส่งทางเรือ , cargo
shipowner 【 N 】 แปลว่า: เจ้าของเรือ
shipper 【 N 】 แปลว่า: คนหรือบริษัทจัดส่งสินค้าทางเรือ
shipping 【 N 】 แปลว่า: การขนส่งทางเรือ , ธุรกิจการขนส่งสินค้า, ชิบปิ้ง
ship-rigged 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีใบเรือขึงตึง
ships that pass in the night 【 IDM 】 แปลว่า: คนที่พบเจอเพียครู่เดียว , คนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป, คนที่พบกันนิดเดียวและคงไม่เจอกันอีก
shipshape 【 ADJ 】 แปลว่า: เรียบร้อย
shipshape (and Bristol fashion) 【 IDM 】 แปลว่า: เรียบร้อย , สะอาดเรียบร้อย, เป็นระเบียบ
shipside 【 N 】 แปลว่า: ท่าเรือ , ข้างเรือ
shipworm 【 N 】 แปลว่า: หอยทะเลที่เจาะเนื้อไม้
shipwreck 【 N 】 แปลว่า: การอับปางของเรือ , การล่มของเรือ , sinking
shipwreck 【 N 】 แปลว่า: ความล้มเหลว , ความพินาศ, ความล่มจม , destruction
shipwreck 【 N 】 แปลว่า: ซากเรืออับปาง
shipwreck 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เรืออับปาง , ทำให้เรือแตก , cast away
shipwreck 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้พินาศ , ทำให้หายนะ
shipwright 【 N 】 แปลว่า: ช่างต่อเรือ
shipyard 【 N 】 แปลว่า: อู่ซ่อมเรือ , อู่ต่อเรือ
shire 【 N 】 แปลว่า: แขวงปกครองในอังกฤษ
Shire horse 【 N 】 แปลว่า: พันธุ์ม้าอังกฤษ
shirk 【 VT 】 แปลว่า: หลีกเลี่ยง , avoid; evade; neglect ตรงข้ามกับattend
shirk one’s duty 【 IDM 】 แปลว่า: ละเลยหน้าที่
shirker 【 N 】 แปลว่า: ผู้หลีกเลี่ยง
shirr 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นรอยจีบ
shirt 【 N 】 แปลว่า: เสื้อเชิ้ต
shirtlifter 【 SL 】 แปลว่า: เกย์ , ชายรักร่วมเพศ
shirtsleeve 【 N 】 แปลว่า: แขนเสื้อ
shirttail 【 N 】 แปลว่า: ชายเสื้อ
shirtwaist 【 N 】 แปลว่า: เสื้อเชิ้ตแบบสตรี
shirty 【 ADJ 】 แปลว่า: อารมณ์ไม่ดี
shit 【 INT 】 แปลว่า: คำอุทานแสดงความรังเกียจ ความผิดหวัง และอื่นๆ
shit 【 N 】 แปลว่า: การเสแสร้ง (คำสแลง) , การหลอกลวง, การโกหก
shit 【 N 】 แปลว่า: อุจจาระ , มูล, ขี้ , feces; stool
shit 【 N 】 แปลว่า: การขับถ่ายอุจจาระ
shit 【 SL 】 แปลว่า: รำคาญ) , เรื่องไร้สาระ (คำหยาบแสดงความโกรธ , เรื่องเหลวไหล
shit 【 VI 】 แปลว่า: ถ่ายอุจจาระ , defecate; move one’s bowels
shit 【 VT 】 แปลว่า: พูดเกินความจริง (คำสแลง) , พูดโกหก, พูดเท็จ, ไร้สาระ
shit for brains 【 SL 】 แปลว่า: คนโง่
shit on 【 PHRV 】 แปลว่า: แจ้งตำรวจ (คำสแลงต้องห้าม) , บอกตำรวจ , inform against
shitcan 【 SL 】 แปลว่า: ขว้างลงถังขยะ
shitfaced 【 SL 】 แปลว่า: เมามาก
shitter 【 SL 】 แปลว่า: ทวารหนัก
Shiva 【 N 】 แปลว่า: พระศิวะ
shivaree 【 N 】 แปลว่า: เพลงร้องล้อคู่บ่าวสาว
shiver 【 N 】 แปลว่า: การตัวสั่น , อาการสั่น , thrill; trembling; tremor
shiver 【 VI 】 แปลว่า: สั่น , สั่นเทิ้ม, สั่นระริก , shake; quake; tremble
shiver with 【 PHRV 】 แปลว่า: สั่นระริกด้วย , สั่นด้วย , quake with; quiver with; shake with
shoal1 【 N 】 แปลว่า: ฝูงชน , กลุ่มคน, กลุ่ม, ฝูง
shoal1 【 N 】 แปลว่า: ฝูงปลา
shoal2 【 N 】 แปลว่า: หาดตื้น , bank; shoal
shock absorber 【 N 】 แปลว่า: เครื่องป้องกันการสะเทือน
shock into 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ตกใจในเรื่อง
shock therapy 【 N 】 แปลว่า: การรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้า
shock1 【 N 】 แปลว่า: อาการตกใจสุดขีด , สภาวะช็อก, อาการสะเทือนใจ , wonderment ตรงข้ามกับapathy
shock1 【 VT 】 แปลว่า: ตีอย่างแรง , กระทบอย่างแรง
shock1 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้สะดุ้งตกใจ , ทำให้ช็อก, ทำให้ตกตะลึง, ทำให้สะเทือนใจสุดขีด , horrify; offend; upset ตรงข้ามกับcalm; please
shock1 【 VT 】 แปลว่า: กระตุ้นด้วยไฟฟ้า
shock2 【 N 】 แปลว่า: ต้นข้าวที่มัดเป็นกองๆ , heap
shock2 【 VT 】 แปลว่า: มัดเป็นฟ่อน
shock3 【 N 】 แปลว่า: ขนหรือผมที่รุงรัง , ผมหรือขนที่ยุ่งเหยิง
shocker 【 N 】 แปลว่า: ผู้ตกใจสุดขีด
shocking 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งตกใจสุดขีด
shockproof 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งป้องกันกระแทก
shod 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ shoe
shodden 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ shoe
shoddy 【 ADJ 】 แปลว่า: เลวทราม , ต่ำช้า, ไม่ซื่อสัตย์
shoddy 【 ADJ 】 แปลว่า: คุณภาพต่ำ , ทำด้วยวัสดุราคาถูก , cheap; inferior; poor ตรงข้ามกับexcellent; superior
shoddy 【 N 】 แปลว่า: ของคุณภาพต่ำ , ของปลอม, ของถูกๆ
shoddy 【 N 】 แปลว่า: เส้นใยที่ได้จากเศษผ้าเก่าๆ
shoe 【 N 】 แปลว่า: รองเท้า , footwear; foot covering
shoe 【 N 】 แปลว่า: เกือกม้า , horseshoe
shoe 【 N 】 แปลว่า: ปลอก
shoe 【 N 】 แปลว่า: ก้านห้ามล้อ
shoe 【 VT 】 แปลว่า: สวมปลอก , ใส่ปลอกหุ้ม
shoe 【 VT 】 แปลว่า: สวมรองเท้า , ใส่รองเท้า, เตรียมรองเท้าให้
shoe polish 【 SL 】 แปลว่า: เหล้าวิสกี้
shoe with 【 PHRV 】 แปลว่า: ใส่รองเท้าทำด้วย
shoebill 【 N 】 แปลว่า: นกแอฟริกาชนิดหนึ่ง
shoebox 【 N 】 แปลว่า: กล่องใส่รองเท้า
shoehorn 【 N 】 แปลว่า: ที่ช้อนรองเท้า
shoelace 【 N 】 แปลว่า: เชือกรองเท้า , shoestring
shoeless 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ใส่รองเท้า , barefoot; unshod
shoemaker 【 N 】 แปลว่า: ช่างทำรองเท้า , ช่างรองเท้า
shoeshine 【 N 】 แปลว่า: การขัดรองเท้า , การทำความสะอาดรองเท้า
shoestring 【 N 】 แปลว่า: เชือกผูกรองเท้า , shoelace; tie
shoestring 【 N 】 แปลว่า: เงินจำนวนเล็กน้อย
shoestring 【 SL 】 แปลว่า: ราคาถูก
shoetree 【 N 】 แปลว่า: ที่สอดในรองเท้ายืดหยุ่นได้เพื่อรักษารูปทรง
shogun 【 N 】 แปลว่า: โชกุน , ผู้นำทางทหารของประเทศญี่ปุ่นในช่วงระหว่างปี ค.ศ 1192-1867
shone 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ shine
shoo 【 INT 】 แปลว่า: คำอุทานเพื่อขับไล่หรือตะเพิด , ชู่
shoo 【 VI 】 แปลว่า: ส่งเสียงชู่เพื่อขับไล่
shoo 【 VT 】 แปลว่า: ส่งเสียงชู่เพื่อขับไล่
shoo away 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งเสียงไล่ , ร้องไล่ออกไป , shoo off
shoo off 【 PHRV 】 แปลว่า: ส่งเสียงไล่ , ร้องไล่ออกไป , shoo away
shoo-in 【 N 】 แปลว่า: ตัวเต็ง , ตัวเก็ง
shook 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 ของ shake
shook 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 ของ shake
shook 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 ของ shake
shook-up 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งสะเทือนใจมาก
shoot 【 N 】 แปลว่า: การแตกหน่อ , การงอกใหม่
shoot 【 N 】 แปลว่า: การตีลูก (ทางกีฬา) , การเตะลูก
shoot 【 N 】 แปลว่า: การถ่ายภาพ , การถ่ายภาพยนตร์
shoot 【 N 】 แปลว่า: การปล่อยจรวด , การยิงจรวด, การปล่อยขีปนาวุธ
shoot 【 N 】 แปลว่า: การยิง , การยิงปืน
shoot 【 VI 】 แปลว่า: ตี (ลูกกอล์ฟ, ลูกบอล) , เตะลูก
shoot 【 VI 】 แปลว่า: ถ่ายภาพ , ถ่ายรูป, ถ่ายภาพยนตร์
shoot 【 VI 】 แปลว่า: งอก (หน่อ, ต้นกล้า, ต้นอ่อน) , โผล่, ยื่น
shoot 【 VI 】 แปลว่า: พุ่ง , พุ่งเข้าใส่
shoot 【 VI 】 แปลว่า: ยิง , ยิงปืน , fire; explode; sharpshoot
shoot 【 VI 】 แปลว่า: ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว , รีบเร่ง, รวดเร็ว , rush; spurt; hasten
shoot 【 VT 】 แปลว่า: ตี (ลูกกอล์ฟ, ลูกบอล) , เตะลูก
shoot 【 VT 】 แปลว่า: ถ่ายภาพ , ถ่ายรูป, ถ่ายภาพยนตร์
shoot 【 VT 】 แปลว่า: งอก (หน่อ, ต้นกล้า, ต้นอ่อน) , โผล่, ยื่น
shoot 【 VT 】 แปลว่า: พุ่ง , พุ่งเข้าใส่
shoot 【 VT 】 แปลว่า: ยิง , ยิงปืน , fire; explode; sharpshoot
shoot 【 VT 】 แปลว่า: ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว , รีบเร่ง, รวดเร็ว , rush; spurt; hasten
shoot a line 【 IDM 】 แปลว่า: คุยโว , โอ้อวด, พูดเกินจริง
shoot at 【 PHRV 】 แปลว่า: รัวใส่ , aim at; take at
shoot away 【 PHRV 】 แปลว่า: รัว (ปืน) ไม่หยุด , ยิงไม่หยุด
shoot down 【 PHRV 】 แปลว่า: ยิงตก , bring down; come down; get down
shoot down 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ยอมแพ้ (คำไม่เป็นทางการ) , ทำให้ยอมจำนน , bring ddwon; come down; get down
shoot for 【 PHRV 】 แปลว่า: รัวใส่ , shoot at; aim at; drive at
shoot from 【 PHRV 】 แปลว่า: ยิงปืนจาก
shoot from the hip 【 IDM 】 แปลว่า: ยิงปืนได้รวดเร็ว , พูดตรงๆ, ซื่อสัตย์
shoot in 【 PHRV 】 แปลว่า: ยิงเข้าไป
shoot into 【 PHRV 】 แปลว่า: ยิงเข้าไปใน (เนื้อที่หรือพื้นที่)
shoot off 【 PHRV 】 แปลว่า: ยิงจนหลุด , ยิงขาด, ยิงเพื่อเอาออก , shoot away
shoot out 【 PHRV 】 แปลว่า: ยิงออกไป , ยิงปืนออกไป
shoot through 【 PHRV 】 แปลว่า: ออกไป (คำไม่เป็นทางการ) , ผละไป, ไปให้พ้น
shoot through with 【 PHRV 】 แปลว่า: เต็มไปด้วย , มากมายด้วย , shoot with
shoot to 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิดล็อคแน่นหนา
shoot up 【 PHRV 】 แปลว่า: ยิงขึ้นไป
shoot with 【 PHRV 】 แปลว่า: ยิงด้วยปืน , ยิง
shooting gallery 【 N 】 แปลว่า: สนามยิงปืน
shooting star 【 N 】 แปลว่า: ดาวตก , ผีพุ่งใต้ , meteor; falling star; fireball
shoot-out 【 SL 】 แปลว่า: การโต้เถียง , การโต้แย้ง
shop 【 N 】 แปลว่า: ร้าน , ร้านค้า , store; workshop
shop 【 N 】 แปลว่า: โรงฝึกงาน , โรงงานเล็ก , workshop
shop 【 N 】 แปลว่า: ที่ทำงาน , สำนักงาน
shop 【 N 】 แปลว่า: การงาน , อาชีพ
shop 【 VI 】 แปลว่า: ซื้อของ , จ่ายของ, จับจ่าย , shop for; shop around
shop 【 VT 】 แปลว่า: แจ้งตำรวจ (คำสแลง)
shop around 【 PHRV 】 แปลว่า: เปรียบเทียบราคาสินค้า (กับที่อื่นๆ) , shop round
shop on 【 PHRV 】 แปลว่า: แจ้งตำรวจ , บอกตำรวจ
shop round 【 PHRV 】 แปลว่า: เปรียบเทียบราคาสินค้า (กับที่อื่นๆ) , shop around
shopkeeper 【 N 】 แปลว่า: เจ้าของร้าน , เจ้าของห้าง
shoplifter 【 N 】 แปลว่า: คนขโมยของตามร้าน
shopper 【 N 】 แปลว่า: ผู้เดินซื้อของตามร้าน , ลูกค้า, ผู้ซื้อ, ผู้เดินชมสินค้าตามร้าน , customer; purchaser
shopper 【 N 】 แปลว่า: หนังสือพิมพ์ที่มีข่าวและโฆษณาสินค้า
shopping arcade 【 N 】 แปลว่า: ศูนย์การค้า , ห้างสรรพสินค้า, ห้าง
shopping bag 【 N 】 แปลว่า: ถุงใส่สินค้าที่ซื้อขาย
shopping center 【 N 】 แปลว่า: ศูนย์การค้า , ห้างสรรพสินค้า, ห้าง , mall
shopping centre 【 N 】 แปลว่า: ศูนย์การค้า , ห้างสรรพสินค้า, ห้าง , mall
shopping mall 【 N 】 แปลว่า: ศูนย์การค้า , ห้างสรรพสินค้า, ห้าง
shoptalk 【 N 】 แปลว่า: การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ
shopworn 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งวางในร้านจนเก่า , ซึ่งเป็นเรื่องเก่า , hackneyed; overused ตรงข้ามกับfresh; creative
shoran 【 N 】 แปลว่า: ระบบนำร่องการบินโดยสาร
shore bird 【 N 】 แปลว่า: นกชายฝั่งทะเล
shore up 【 PHRV 】 แปลว่า: ค้ำด้วยเสาหรือของแข็ง
shore1 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับชายฝั่ง
shore1 【 N 】 แปลว่า: ชายฝั่ง , beach; coast; strand
shore2 【 N 】 แปลว่า: ไม้ค้ำยัน , เสาค้ำ , brace; buttress; supporter
shore2 【 VT 】 แปลว่า: ค้ำยันด้วยเสาเอียง
shoreline 【 N 】 แปลว่า: ชายฝั่ง , ชายน้ำ
shoreward 【 ADJ 】 แปลว่า: เข้าสู่ฝั่ง , ไปทางฝั่ง
shorewards 【 ADV 】 แปลว่า: เข้าสู่ฝั่ง , ไปทางฝั่ง
shoring 【 N 】 แปลว่า: การค้ำยัน
short 【 ADJ 】 แปลว่า: ย่อๆ , brief; concise
short 【 ADJ 】 แปลว่า: เปราะบาง , กรอบ, ซึ่งแตกหักง่าย
short 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งโกรธง่าย , ซึ่งถูกกระตุ้นให้โกรธได้ง่าย, ซึ่งไม่อดทน , short-tempered; sharp
short 【 ADJ 】 แปลว่า: ชั่วครู่ , ไม่นาน, ระยะสั้นๆ , short-term; short-lived ตรงข้ามกับlong
short 【 ADJ 】 แปลว่า: ขาด , ไม่พอ, ไม่ถึง, ขาดแคลน, ขัดสน, น้อย , deficient; insufficient
short 【 ADJ 】 แปลว่า: สั้น , ไม่ยาว, เตี้ย , low; skimpy; not tall; not long ตรงข้ามกับlong
short 【 ADV 】 แปลว่า: โดยสังเขป , โดยย่อๆ
short 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างกะทันหัน , อย่างฉับพลัน , abruptly
short 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างไม่มีมารยาท , อย่างหยาบกระด้าง
short 【 N 】 แปลว่า: การลัดวงจร , ไฟฟ้าลัดวงจร
short 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่งในทีมเบสบอล
short 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ลัดวงจร , short-circuit
short and sweet 【 IDM 】 แปลว่า: สั้นๆ , ย่อๆ
short fuse 【 SL 】 แปลว่า: ความโกรธง่าย , อารมณ์โมโหเร็ว
short of something 【 IDM 】 แปลว่า: มี (บางสิ่ง) ไม่พอ , ขาด
short pants 【 N 】 แปลว่า: กางเกงขาสั้น
short shrift 【 N 】 แปลว่า: ช่วงเวลาสั้นๆ ในการพิจารณา
short story 【 N 】 แปลว่า: เรื่องสั้น
short ton 【 N 】 แปลว่า: น้ำหนักหนึ่งตัน (2000 ปอนด์)
short wave 【 N 】 แปลว่า: คลื่นวิทยุช่วงสั้น (ประมาณ 20-200 เมตร)
shortage 【 N 】 แปลว่า: ความขาดแคลน , ความขัดสน, ความอัตคัด , deficiency; deficit; inadequacy ตรงข้ามกับadequacy; sufficiency
shortbread 【 N 】 แปลว่า: ขนมปังรสหวาน
shortcake 【 N 】 แปลว่า: ขนมเค้กรสหวาน
short-circuit 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ลัดวงจร , short
shortcoming 【 N 】 แปลว่า: จุดอ่อน , ปมด้อย , defect; weak point
shortcut 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นทางลัด , ซึ่งสั้นกว่า, ซึ่งทำให้เร็วกว่า
shortcut 【 N 】 แปลว่า: ทางลัด
shorten 【 VI 】 แปลว่า: ลดลง
shorten 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้สั้นลง , ย่อให้สั้น, หดให้สั้น , abridge; abbreviate ตรงข้ามกับlengthen
shorten 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ลดลง
shorten 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้กรอบ
shortening 【 N 】 แปลว่า: การทำให้ลดลง
shortfall 【 N 】 แปลว่า: ความขาดแคลน , ความไม่เพียงพอ , deficit
shortfall 【 N 】 แปลว่า: จำนวนที่ขาดไป , ปริมาณที่ขาดไป
shorthand 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับชวเลข , ซึ่งจดชวเลข
shorthand 【 N 】 แปลว่า: ชวเลข , stenography; speedwriting
short-handed 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับชวเลข
shortie 【 N 】 แปลว่า: คนเตี้ย , shorty
short-lived 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีช่วงอายุสั้น , momentary; temporary
shortly 【 ADV 】 แปลว่า: ในไม่ช้า , ในเร็วๆ นี้ , presently; quickly
shortly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างหยาบๆ , อย่างไม่สุภาพ
shortly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างย่อๆ , อย่างรวบรัด, โดยสรุป
short-order 【 N 】 แปลว่า: คนปรุงอาหารเร็ว
short-range 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีระยะใกล้
shorts 【 N 】 แปลว่า: กางเกงขาสั้น , briefs; underpants
shorts 【 N 】 แปลว่า: กางเกงในชาย , underwear
shorts 【 N 】 แปลว่า: พันธบัตรระยะสั้น
short-sighted 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีสายตาสั้น , nearsighted ตรงข้ามกับfarsighted
short-sighted 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มองการณ์ไกล , ซึ่งมองหรือคิดอะไรตื้นๆ
shortsighted 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีสายตาสั้น , nearsighted ตรงข้ามกับfarsighted
shortsighted 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่รอบคอบ , ไม่สุขุม, ไม่ฉลาด
shortstop 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่งผู้เล่นเบสบอลในสนาม
short-tempered 【 ADJ 】 แปลว่า: โกรธง่าย , harsh; irritable
short-term 【 ADJ 】 แปลว่า: ช่วงสั้น , ระยะสั้น , short
shortwave 【 N 】 แปลว่า: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ 30-60เมตร
short-winded 【 ADJ 】 แปลว่า: สั้นๆ
shorty 【 N 】 แปลว่า: คนหรือสิ่งที่เตี้ยกว่าปกติ , midget
shot 【 N 】 แปลว่า: ลูกกระสุนปืน , bullet
shot 【 N 】 แปลว่า: การเดา , การกะประมาณจากข้อมูลเพียงเล็กน้อย
shot 【 N 】 แปลว่า: การตีลูก (กีฬา) , การเตะลูกเข้าประตู
shot 【 N 】 แปลว่า: การยิง , การระเบิด , firing; blasting; igniting
shot 【 N 】 แปลว่า: ผู้ยิง , นักแม่นปืน , gunner; huntsman
shot 【 N 】 แปลว่า: ระยะยิง , วิถีกระสุน , range; distance; turn
shot 【 N 】 แปลว่า: การฉีดยา
shot 【 N 】 แปลว่า: ความพยายาม
shot 【 N 】 แปลว่า: โอกาส
shot in the arm 【 IDM 】 แปลว่า: สิ่งกระตุ้น , กำลังใจ
shot in the dark 【 IDM 】 แปลว่า: การเดาสุ่ม
shotgun 【 N 】 แปลว่า: ปืนล่าสัตว์ , ปืนสั้น
shot-gun wedding 【 IDM 】 แปลว่า: การบังคับให้แต่งงาน (โดยพ่อเจ้าสาวใช้ปืนขู่เจ้าบ่าว)
shotten 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งวางไข่
should 【 AUX 】 แปลว่า: ควรจะ , ควร, น่าจะ, สมควรจะ , must; ought to
should 【 AUX 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยาช่วย shall (ใช้กล่าวถึงสิ่งที่พูดแล้ว)
should 【 AUX 】 แปลว่า: ใช้หลังคำว่า that เพื่อแนะนำหรือจัดการบางสิ่ง
should 【 AUX 】 แปลว่า: ใช้หลังคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่อแสดงความรู้สึก
should 【 AUX 】 แปลว่า: ใช้กับ I และ we เพื่อแสดงคิดเห็นที่ไม่แน่ใจ
should 【 AUX 】 แปลว่า: ใช้แสดงความเห็นด้วยอย่างมาก
should 【 AUX 】 แปลว่า: ใช้ปฏิเสธหรือแสดงความรำคาญหรือประหลาดใจ
shoulder 【 N 】 แปลว่า: ไหล่เสื้อ , shoulder cut
shoulder 【 N 】 แปลว่า: เนื้อขาหน้าช่วงบนของสัตว์ , upper leg
shoulder 【 N 】 แปลว่า: บ่า , ไหล่, หัวไหล่, สะบัก , upper arm
shoulder 【 N 】 แปลว่า: ไหล่เขา , ไหล่ถนน, ไหล่ทาง
shoulder 【 VI 】 แปลว่า: ใช้ไหล่ดัน , หาม, แบก , carry; hold; shove; push aside
shoulder 【 VI 】 แปลว่า: ใช้ไหล่ดัน , หาม, แบก , carry; hold; shove; push aside
shoulder 【 VT 】 แปลว่า: แบกภาระ , รับทุกข์, รับภาระ
shoulder aside 【 PHRV 】 แปลว่า: กระแทกจนเบี่ยงไปข้างหนึ่ง , ชนจนหลบไปด้านหนึ่ง, ผลัก (ไหล่) ไปด้านข้าง , elbow aside; push aside; thrust aside
shoulder bag 【 N 】 แปลว่า: กระเป๋าสะพาย
shoulder blade 【 N 】 แปลว่า: กระดูกสะบัก
shoulder forward 【 PHRV 】 แปลว่า: ใช้ไหล่ดันไปข้างหน้า , elbow forward; push forward; thrust forward
shoulder strap 【 N 】 แปลว่า: ตราที่บ่า , อินทรธนู
shoulder to shoulder 【 IDM 】 แปลว่า: เคียงบ่าเคียงไหล่
shout 【 N 】 แปลว่า: การตะโกน , เสียงตะโกน
shout 【 VI 】 แปลว่า: ตะโกน , ส่งเสียงดัง, ตะเบ็งเสียง, ร้องเรียก
shout 【 VT 】 แปลว่า: ตะโกน , ส่งเสียงดัง, ตะเบ็งเสียง, ร้องเรียก
shout about 【 PHRV 】 แปลว่า: ตะโกนพูด , ตะเบ็งเสียงพูด
shout at 【 PHRV 】 แปลว่า: ตะโกนใส่ , roar at
shout down 【 PHRV 】 แปลว่า: ตะโกนลงไป , ร้องเรียกลงไป
shout for 【 PHRV 】 แปลว่า: ตะโกน (แสดงความรู้สึก) , ตะโกนเพื่อ, ร้องเรียกเพื่อ
shout out 【 PHRV 】 แปลว่า: ตะโกนออกมา , ส่งเสียงร้องเรียก
shove 【 N 】 แปลว่า: การผลัก
shove 【 VI 】 แปลว่า: ดัน , ผลักดัน, ผลักไส , push; jostle; shoulder
shove 【 VT 】 แปลว่า: ผลัก , ผลักดัน, ผลักไส , push; jostle; shoulder
shove about 【 PHRV 】 แปลว่า: บังคับ , ควบคุม , push about; shove around
shove against 【 PHRV 】 แปลว่า: ผลัก , กด, ดัน , put against
shove along 【 PHRV 】 แปลว่า: เข็นไป , ผลักไปตาม , push along
shove around 【 PHRV 】 แปลว่า: บังคับ , ควบคุม , push about; shove about
shove aside 【 PHRV 】 แปลว่า: ผลักไปด้านข้าง , push aside; elbow aside; shoulder aside; thrust aside
shove at 【 PHRV 】 แปลว่า: ผลักดัน
shove away 【 PHRV 】 แปลว่า: ผลักออกไป , ดันออกไป , push away
shove back 【 PHRV 】 แปลว่า: ถอยกลับ (ทางทหาร) , thrust back
shove back 【 PHRV 】 แปลว่า: ผลักกลับ , ดันกลับ , push back
shove behind 【 PHRV 】 แปลว่า: เห็นว่าไม่สำคัญอีกแล้ว , put behind
shove by 【 PHRV 】 แปลว่า: ชนเบาๆ , สัมผัสเบาๆ , push by
shove down 【 PHRV 】 แปลว่า: ผลักหรือดันลง , push down; press down
shove forward 【 PHRV 】 แปลว่า: กระตุ้นความสนใจ , push forward
shove home 【 PHRV 】 แปลว่า: เข็นเข้าบ้าน , ผลักเข้าบ้าน , push home
shove in 【 PHRV 】 แปลว่า: ผลักหรือดันเข้า , อัดใส่, ยัดเข้า, ยัด , push in
shove into 【 PHRV 】 แปลว่า: อัดเข้า , ดันเข้า, ยัด , push into
shove off 【 PHRV 】 แปลว่า: ผลัก , ดัน , push off; push out
shove off on 【 PHRV 】 แปลว่า: ผลัก (ภาระ, หน้าที่) มาให้ , push off
shove on1 【 PHRV 】 แปลว่า: ชักจูง , กระตุ้น , push on
shove on1 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบดำเนินต่อ , ทำต่อ , push on
shove on2 【 PHRV 】 แปลว่า: ผลัก (สิ่งไปต้องการ) ให้กับ (คำไม่เป็นทางการ) , push on; push off on; thrust on
shove on2 【 PHRV 】 แปลว่า: ดัน , ผลัก , push on; press on
shove one’s oar in 【 IDM 】 แปลว่า: ให้สิ่งที่ไม่ต้องการ , put in
shove out 【 PHRV 】 แปลว่า: ผลักออก , press out; push out
shove out 【 PHRV 】 แปลว่า: เข็นเรือออก (การแล่นเรือ) , push off; push out
shove out 【 PHRV 】 แปลว่า: บอกให้เลิก (อย่างไม่ยุติธรรม) (คำไม่เป็นทางการ) , ถูกเลิกจ้าง (อย่างไม่ยุติธรรม) , push out
shove out 【 PHRV 】 แปลว่า: ขอให้ออกไป , บอกให้ออกไปก่อน , push out
shove over 【 PHRV 】 แปลว่า: ผลักล้ม , move over; push over
shove past 【 PHRV 】 แปลว่า: ชนเบาๆ , สัมผัสเบาๆ , shove by
shove through 【 PHRV 】 แปลว่า: ช่วยให้ผ่าน (การสอบ, ขั้นตอน ฯลฯ) , push through
shove through 【 PHRV 】 แปลว่า: แยงเข้าไป , ดันเข้าไป, สอดเข้า , push through
shove to 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิดให้สนิท , push to
shove towards 【 PHRV 】 แปลว่า: ผลักไปทาง , push towards
shove towards 【 PHRV 】 แปลว่า: มุ่งไปในเรื่อง , มุ่งไปทาง , push towards; press towards; thrust towards
shove towards 【 PHRV 】 แปลว่า: พยายามไปให้ถึง , รุกไปถึง , push towards; thrust towards
shove up 【 PHRV 】 แปลว่า: เลื่อนขึ้น , เข็น , เลื่อนออกไป move up
shovel 【 N 】 แปลว่า: พลั่ว , เสียม, เครื่องตัก, เครื่องเซาะ , spade; trowel
shovel 【 N 】 แปลว่า: ปริมาณที่ตักด้วยพลั่วหนึ่งครั้ง
shovel 【 VT 】 แปลว่า: ขุดด้วยเสียมหรือพลั่ว , ตักด้วยพลั่ว, แซะด้วยพลั่ว
shovel down 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบตักกิน , shovel in
shovel in 【 PHRV 】 แปลว่า: แซะด้วยพลั่วหรือเสียม , ตักด้วยพลั่วหรือเสียม, เซาะด้วยพลั่วหรือเสียม
shovel into 【 PHRV 】 แปลว่า: เจาะหรือขุดด้วยพลั่ว
show 【 N 】 แปลว่า: การแสดงนิทรรศการ , presentation; exhibit
show 【 N 】 แปลว่า: การแสดง , การปรากฏตัว, การเผยตัว, การสาธิต, การโชว์ , film; play; representation; carnival
show 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่นำมาแสดง
show 【 N 】 แปลว่า: สิ่งลวงตา
show 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่งที่สาม (การแข่งม้า)
show 【 VI 】 แปลว่า: มาถึง (คำไม่เป็นทางการ) , เผยตัว, ปรากฏตัว
show 【 VI 】 แปลว่า: มองเห็นได้ , เห็นได้ชัด, เห็นชัด
show 【 VI 】 แปลว่า: เข้าเป็นอันดับสาม (การแข่งม้า)
show 【 VT 】 แปลว่า: อธิบาย , explain; reveal; tell
show 【 VT 】 แปลว่า: แสดง , ทำให้เห็น, ชี้ให้เห็น, แสดงให้เห็น , display; exhibit; manifest; present
show 【 VT 】 แปลว่า: นำออกฉาย , นำออกแสดง, สาธิต
show 【 VT 】 แปลว่า: บอกข้อมูล , บอก, ให้ข้อมูล
show 【 VT 】 แปลว่า: นำไปดู , พาไปยัง
show 【 VT 】 แปลว่า: แสดงหลักฐาน , พิสูจน์, ยืนยัน, แสดงตัว , attest
show 【 VT 】 แปลว่า: แสดงทัศนคติ , แสดงท่าที, แสดงความรู้สึก
show 【 VT 】 แปลว่า: มองเห็นได้ , เห็นได้ชัด, เห็นชัด
show around 【 PHRV 】 แปลว่า: พาชมรอบๆ , นำไปดูทั่วๆ , go round; look round; see round; show over
show biz 【 SL 】 แปลว่า: ธุรกิจด้านบันเทิง (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์)
show business 【 N 】 แปลว่า: ละครทีวี , ละครวิทยุ, ภาพยนตร์
show down 【 PHRV 】 แปลว่า: หงายไพ่
show for 【 PHRV 】 แปลว่า: แสดง
show girl 【 N 】 แปลว่า: นักแสดงหญิง
show good faith 【 IDM 】 แปลว่า: แสดงเจตนาดี
show in 【 PHRV 】 แปลว่า: ต้อนรับปีใหม่ , ring in
show in 【 PHRV 】 แปลว่า: พาเข้าไป , นำเข้าไป, นำทางไป , see in; usher in
show itself 【 PHRV 】 แปลว่า: เห็นได้ชัด , ชัดเจน, ชัดแจ้งจาก
show of hands 【 IDM 】 แปลว่า: ลงคะแนน
show off 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ (บางสิ่ง) โดดเด่น , set off
show one’s hand 【 IDM 】 แปลว่า: เปิดเผยเจตนา , แสดงเจตนา
show one’s paces 【 IDM 】 แปลว่า: แสดงความสามารถ
show one’s teeth 【 IDM 】 แปลว่า: แสดงอาการโกรธ , โกรธ, ขู่
show oneself 【 PHRV 】 แปลว่า: แสดงตัว
show oneself in one’s true colours 【 IDM 】 แปลว่า: เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง , เผยสิ่งที่คิด, เผยสิ่งที่เป็นจริงๆออกมา
show out 【 PHRV 】 แปลว่า: นำหรือพาออกไปอย่างสุภาพ , see out
show over 【 PHRV 】 แปลว่า: พาชมรอบๆ , นำไปดูทั่วๆ , look round; show around
show promise 【 IDM 】 แปลว่า: ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จ , มีแนวโน้มในทางที่ดี
show round 【 PHRV 】 แปลว่า: พาชมรอบๆ , นำไปดูทั่วๆ , go round; look round; see round; show over
show signs of something 【 IDM 】 แปลว่า: แสดงให้เห็นว่า
show someone the door 【 IDM 】 แปลว่า: พา (บางคน) ไปทางออก , นำ (บางคน) ไปยังประตู
show someone to the door 【 IDM 】 แปลว่า: พา (บางคน) ไปทางออก , นำ (บางคน) ไปยังประตู
show the flag 【 IDM 】 แปลว่า: แสดงการเข้าร่วม , แสดงว่ามาร่วมงาน
show the white feather 【 IDM 】 แปลว่า: แสดงความกลัวออกมา
show through 【 PHRV 】 แปลว่า: มองเห็นผ่าน
show to 【 PHRV 】 แปลว่า: เอาให้ดู , บอกให้รู้
show up 【 PHRV 】 แปลว่า: พาขึ้นไปข้างบน , นำ
showbiz 【 N 】 แปลว่า: แวดวงบันเทิง (คำสแลง) , show business
showboat 【 N 】 แปลว่า: เรือที่จัดการแสดง
showcase 【 N 】 แปลว่า: ตู้กระจกแสดงสินค้าหรือสิ่งของให้ชม , ตู้แสดง , cabinet; display counter; museum case; exhibition
showcase 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่แสดงจุดเด่นของสิ่งของหรือคน
showcase 【 VT 】 แปลว่า: แสดง (สินค้า, มหรสพ)
showdown 【 N 】 แปลว่า: การเผชิญหน้า (กับฝ่ายตรงข้าม) , การประจันหน้า (กับฝ่ายตรงข้าม) , confrontation; unfolding
shower on 【 PHRV 】 แปลว่า: ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว) , โถมใส่ , rain on
shower upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว) , โถมใส่ , rain on
shower with 【 PHRV 】 แปลว่า: ปกคลุมด้วย , โรยด้วย, เต็มไปด้วย
shower1 【 N 】 แปลว่า: การอาบน้ำฝักบัว , bathing; washing
shower1 【 N 】 แปลว่า: งานเลี้ยงที่มีการให้ของขวัญ (โดยเฉพาะเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือมีลูก) , งานเลี้ยงส่ง
shower1 【 N 】 แปลว่า: สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว , ฝักบัว , showerstall; bath
shower1 【 N 】 แปลว่า: ฝนตกปรอยๆ , หิมะปรอยๆ, ลูกเห็บตก, สิ่งที่ตกลงมาเหมือนฝน (เช่น ดาวตก, ผีพุ่งไต้, ลูกปืน) , drizzle; mist
shower1 【 N 】 แปลว่า: ช่วงเวลาที่มีฝน ลูกเห็บ หรือหิมะตก (ทางอุตุนิยมวิทยา)
shower1 【 VI 】 แปลว่า: สาด , เปียก
shower1 【 VI 】 แปลว่า: อาบน้ำ(ฝักบัว)
shower1 【 VT 】 แปลว่า: สาด , ราด, ทำให้เปียก
shower1 【 VT 】 แปลว่า: ให้อย่างมากมาย
shower2 【 N 】 แปลว่า: ผู้จัดแสดง , ผู้แสดง, ผู้แสดงนิทรรศการ
showery 【 N 】 แปลว่า: การมีฝนตกปรอยๆ
showily 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างโอ้อวด , gaily; ostentatiously
showiness 【 N 】 แปลว่า: ความโอ้อวด , foppery; ostentation
showing 【 N 】 แปลว่า: การแสดง
showman 【 N 】 แปลว่า: ผู้จัดการแสดง , ผู้จัดมหรสพ , impresario
showman 【 N 】 แปลว่า: นักแสดงที่มีพรสวรรค์
showmanship 【 N 】 แปลว่า: การเป็นนักแสดง
shown 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ show
shown 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ show
show-off 【 N 】 แปลว่า: คนชอบกระทำในสิ่งที่ดึงดูดความสนใจผู้อื่น , คนชอบเรียกร้องความสนใจ , boaster; exhibitionist; egotist
showpiece 【 N 】 แปลว่า: ตัวอย่างที่ดีที่สุด , สิ่งที่แสดงไว้เป็นตัวอย่าง , masterpiece; prize
showplace 【 N 】 แปลว่า: สถานที่งดงามหรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
showroom 【 N 】 แปลว่า: ห้องที่ใช้แสดงสินค้า , ห้องที่ใช้แสดงตัวอย่างสินค้า, ห้องโชว์, ห้องแสดงนิทรรศการ , gallery; salon
showtime 【 N 】 แปลว่า: ช่วงเวลาเริ่มต้นของความบันเทิง (เช่นภาพยนตร์, ละคร)
showy 【 ADJ 】 แปลว่า: โอ้อวด , ชอบวางท่า, อวดตัว , gaudy; ostentatious
showy 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าประทับใจ
shrank 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 ของ shrink
shrank 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 ของ shrink
shrapnel 【 N 】 แปลว่า: กระสุนที่กระจายกลางอากาศ , กระสุนดาวกระจาย, เศษกระสุน
shred 【 N 】 แปลว่า: ชิ้นเล็กชิ้นน้อย , ส่วนเล็กน้อย , fragment; piece; tatter
shred 【 N 】 แปลว่า: เศษผ้า
shred 【 VI 】 แปลว่า: ถูกตัดหรือฉีกเป็นชิ้นๆ
shred 【 VT 】 แปลว่า: ตัดหรือฉีกเป็นชิ้นๆ , tear; strip
shrew 【 N 】 แปลว่า: ผู้หญิงปากร้ายหรืออารมณ์ร้าย
shrew 【 N 】 แปลว่า: สัตว์กินแมลงคล้ายหนู
shrewd 【 ADJ 】 แปลว่า: มีเล่ห์เหลี่ยม , crafty; cagey
shrewd 【 ADJ 】 แปลว่า: หลักแหลม , มีไหวพริบ, ฉลาดเฉลียว , astute; acute; sharp; keen
shrewdness 【 N 】 แปลว่า: ความเฉลียวฉลาด , astuteness; sharpness
shrewdness 【 N 】 แปลว่า: ความมุ่งร้าย
shrewish 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีอารมณ์ร้าย
shriek 【 N 】 แปลว่า: เสียงกรีดร้อง , scream; howl
shriek 【 N 】 แปลว่า: การกรีดร้อง , การส่งเสียงร้องแหลมดัง , scream; howl
shriek 【 VI 】 แปลว่า: กรีดร้อง , ส่งเสียงร้องแหลมดัง, หวีดร้อง , scream; screech
shriek 【 VT 】 แปลว่า: พูดด้วยเสียงแหลม , กรีดร้อง , scream; screech
shriek out 【 PHRV 】 แปลว่า: กรีดร้องออกมา , หวีดร้อง , scream out
shriek with 【 PHRV 】 แปลว่า: กรีดร้องด้วย , scream with
shrill 【 ADJ 】 แปลว่า: มีเสียงแหลม , โหยหวน , high-pitched; penetrating; sharp; strident ตรงข้ามกับsoft; low
shrill 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างโหยหวน
shrill 【 N 】 แปลว่า: เสียงกรีดร้อง , เสียงแหลมสูง
shrill 【 VI 】 แปลว่า: ร้องโหยหวน , กรีดร้อง
shrill 【 VT 】 แปลว่า: ร้องโหยหวน , กรีดร้อง
shrimp 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับกุ้ง
shrimp 【 N 】 แปลว่า: กุ้ง , prawn
shrimp 【 N 】 แปลว่า: คนไม่สำคัญ
shrine 【 N 】 แปลว่า: แท่นบูชา , หิ้งบูชา
shrine 【 N 】 แปลว่า: ศาลเจ้า , อาราม, สถูป, ปูชนียสถาน, สถานที่ศักดิ์สิทธิ์, สถานที่บูชา , sacred place; reliquary
shrine 【 VT 】 แปลว่า: ใช้เป็นที่บูชา , ทำให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์
shrink 【 N 】 แปลว่า: การหดตัว
shrink 【 N 】 แปลว่า: ความกลัว
shrink 【 VI 】 แปลว่า: กลัว , ตัวงอด้วยความกลัว
shrink 【 VI 】 แปลว่า: หด , หดตัว, เล็กลง, เหี่ยว, ย่น , contract; shorten ตรงข้ามกับexpand; grow
shrink 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เล็กลง , ทำให้หดตัว, ทำให้ย่น, ทำให้เหี่ยว , contract; shorten ตรงข้ามกับexpand; grow
shrink back 【 PHRV 】 แปลว่า: หดกลับ , ถอยกลับ
shrink from 【 PHRV 】 แปลว่า: หลีกเลี่ยงจาก (เพราะความกลัว) , หลบหลีกจาก
shrink up 【 PHRV 】 แปลว่า: หลบหน้า (เพราะประหม่าหรือกลัว) , shrivel up
shrinkage 【 N 】 แปลว่า: การหด , การย่น, การลดลง
shrivel 【 VI 】 แปลว่า: ย่น , เหี่ยว , parch; shrink; wrinkle
shrivel 【 VI 】 แปลว่า: หมดประโยชน์
shrivel 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ย่น , ทำให้เหี่ยว , parch; shrink; wrinkle
shrivel 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้หมดประโยชน์
shrivel up 【 PHRV 】 แปลว่า: (ใบไม้, ผิว) ม้วนและแห้งตาย , curl up
shroud 【 N 】 แปลว่า: ผ้าห่อศพ , winding sheet; covering; graveclothes
shroud 【 N 】 แปลว่า: ผ้าคลุม , ที่ครอบ , cloak; camouflage
shroud 【 N 】 แปลว่า: เชือกหรือลวดที่โยงจากเสากระโดงเรือ
shroud 【 VT 】 แปลว่า: ซ่อน , คลุม, ปกปิด, ห่อ, หุ้ม , cover; mask; shade; shield ตรงข้ามกับexpose
shrub 【 N 】 แปลว่า: ต้นไม้เตี้ยๆ , ต้นไม้พุ่ม , bush; scrub; dwarf tree
shrub 【 N 】 แปลว่า: น้ำผลไม้มีส่วนผสมของอัลกอฮอล์และน้ำตาล
shrubbery 【 N 】 แปลว่า: ต้นไม้เตี้ย , ไม้พุ่ม , shrubs; bushes; thick growth
shrubby 【 ADJ 】 แปลว่า: ล้อมรอบด้วยต้นไม้เตี้ย
shrubby 【 ADJ 】 แปลว่า: เหมือนต้นไม้เตี้ย
shrug 【 N 】 แปลว่า: อาการยักไหล่ , การยักไหล่, การยกไหล่ , jerk
shrug 【 VI 】 แปลว่า: ยักไหล่เพื่อแสดงความไม่สนใจหรือไม่ทราบ , jerk
shrug 【 VT 】 แปลว่า: ยักไหล่แสดงความไม่สนใจหรือไม่ทราบ , jerk
shrug off 【 PHRV 】 แปลว่า: ขจัด , ขับไล่
shrug off 【 PHRV 】 แปลว่า: บิดตัวถอด (ผ้า) ออก
shrunk 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
shrunk 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
shrunken 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
shrunken 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
shuck off 【 PHRV 】 แปลว่า: สลัดออก , shruffle off
shudder 【 N 】 แปลว่า: อาการสั่นกลัว , tremor; trembling
shudder 【 VI 】 แปลว่า: สั่นกลัว , สั่นระริกด้วยความกลัว , quiver; shiver
shudder at 【 PHRV 】 แปลว่า: สั่นเทาด้วย , สั่นระริกด้วย
shudderingly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างสั่นเทา , อย่างสั่นระริก
shuffle 【 N 】 แปลว่า: การสับไพ่ , การทำไพ่
shuffle 【 N 】 แปลว่า: การเดินลากเท้า
shuffle 【 N 】 แปลว่า: การหลีกเลี่ยง
shuffle 【 VI 】 แปลว่า: เดินลากเท้า , เดินงุ่มง่าม, เดินอุ้ยอ้าย , hobble; scuffle
shuffle 【 VI 】 แปลว่า: สับไพ่ , ทำไพ่ , rearrange; change
shuffle 【 VI 】 แปลว่า: ผสม , ปนกัน
shuffle 【 VI 】 แปลว่า: หลบเลี่ยง
shuffle 【 VT 】 แปลว่า: สับไพ่ , ทำไพ่
shuffle 【 VT 】 แปลว่า: ผสม , ปน
shuffle 【 VT 】 แปลว่า: เดินลากเท้า
shuffle 【 VT 】 แปลว่า: หลบเลี่ยง
shuffle off 【 PHRV 】 แปลว่า: สลัดออก , shuffle away
shuffle out of 【 PHRV 】 แปลว่า: ถอดออก
shun 【 VT 】 แปลว่า: หลบเลี่ยง , หลีกเลี่ยง, หนี , dodge; evade ตรงข้ามกับaccept
shunt 【 N 】 แปลว่า: การสับราง , การเปลี่ยนเส้นทาง
shunt 【 N 】 แปลว่า: เครื่องไฟฟ้าที่ใช้ในการแยก
shunt 【 N 】 แปลว่า: ทางหรือหลอดเลือดที่สร้างขึ้นใหม่
shunt 【 VI 】 แปลว่า: สับเปลี่ยน , สับราง, เปลี่ยนเส้นทาง , avert; divert; turn
shunt 【 VT 】 แปลว่า: สับเปลี่ยน , สับราง, เปลี่ยนเส้นทาง , avert; divert; turn
shunt onto 【 PHRV 】 แปลว่า: สับราง , สับเปลี่ยน
shush 【 INT 】 แปลว่า: เงียบ , คำอุทานบอกให้เงียบ
shush 【 VT 】 แปลว่า: บอกให้เงียบ , calm; comfort; ease; quiet; tranquilize ตรงข้ามกับagitate; arouse; excite
shut 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งปิดไว้ , ปิด , closed; locked; stopped ตรงข้ามกับopen
shut 【 N 】 แปลว่า: การปิด
shut 【 VI 】 แปลว่า: ปิดเสียงดัง , ปิดไว้ , lock; seal; close
shut 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ปิด , ปิด , lock; seal; close
shut 【 VT 】 แปลว่า: พับ , หนีบ, เก็บ
shut 【 VT 】 แปลว่า: หยุด
shut away 【 PHRV 】 แปลว่า: แยกตัวจาก , lock away; lock up; put away; shut up
shut down 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิดแน่น
shut in1 【 PHRV 】 แปลว่า: ขังไว้ใน , คุมขังใน
shut in2 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ติดอยู่ใน (มักเป็นประตู) , close on; shut on
shut of 【 PHRV 】 แปลว่า: กำจัด , ขจัด, หนีรอดจาก
shut off 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิด , หยุดทำงาน , turn off; put off
shut on 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิดทับ , ปิดบน , close on
shut out 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่ยอมให้เข้า
shut to1 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิดให้แน่น , pull to
shut to2 【 IDM 】 แปลว่า: แสร้งทำเป็นไม่เห็น
shut up 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิดให้แน่น
shut upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิดทับ , ปิดบน , close on
shutdown 【 N 】 แปลว่า: การปิดกิจการ , closing; closedown
shut-eye 【 N 】 แปลว่า: การนอนหลับ
shut-in 【 N 】 แปลว่า: คนเก็บตัว , คนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน , convalescent; sufferer
shutout 【 N 】 แปลว่า: การป้องกันฝ่ายตรงข้าม
shutter 【 N 】 แปลว่า: ทิ่ปิดเปิดรูแสงของกล้องถ่ายรูป , blind; shade
shutter 【 N 】 แปลว่า: บานเกล็ดหน้าต่าง
shutter 【 VT 】 แปลว่า: ปิดด้วยบานเกล็ด
shuttle 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับพาหนะขนส่งสาธารณะ
shuttle 【 N 】 แปลว่า: กระสวยเครื่องเย็บผ้า , กระสวยเครื่องทอผ้า
shuttle 【 N 】 แปลว่า: กระสวย , ตะกรน
shuttle 【 N 】 แปลว่า: พาหนะขนส่งสาธารณะ
shuttle 【 VI 】 แปลว่า: เคลื่อนไปมาระหว่างสองที่ , กลับไปกลับมาอย่างเร็ว , seesaw; vacillate
shuttle 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้กลับไปกลับมาอย่างเร็ว , ทำให้กระดกขึ้นกระดกลง , seesaw; vacillate
shuttlecock 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งลังเลใจ , ซึ่งกลับไปกลับมา
shuttlecock 【 N 】 แปลว่า: กีฬาแบดมินตัน , การตีลูกขนไก่
shuttlecock 【 N 】 แปลว่า: ลูกขนไก่
shuttlecock 【 VT 】 แปลว่า: ส่งไปส่งมา , ส่งกลับไปมา
shy 【 ADJ 】 แปลว่า: ขี้อาย , modest; bashful
shy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งตกใจง่าย , ขี้ตื่น, ขี้กลัว, ประหม่า
shy 【 ADJ 】 แปลว่า: ขาดแคลน , ซึ่งไม่ครบจำนวน, ซึ่งไม่พอเพียง
shy 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ไว้ใจ , ไม่เชื่อใจ, ไม่แน่ใจ
shy 【 ADJ 】 แปลว่า: ขว้างทิ้ง , โยนทิ้ง
shy at1 【 PHRV 】 แปลว่า: (ตกใจ) ถอยหลัง , ผงะ
shy at2 【 PHRV 】 แปลว่า: ขว้างไปที่ (อย่างแรง) , ปา , chuck at; fling at; hurl at; sling at; throw at; toss at
shy away from 【 PHRV 】 แปลว่า: หลบเลี่ยง , หลีกหนี, หลีกเลี่ยง
shylock 【 N 】 แปลว่า: พ่อค้าหน้าเลือด
shyster 【 N 】 แปลว่า: ทนายซึ่งทำผิดจรรยาบรรณ
si 【 N 】 แปลว่า: ระดับเสียงระดับที่ 7 ในการเล่นดนตรี
Siam 【 N 】 แปลว่า: ชื่อเดิมของประเทศไทย , สยาม , Thailand
Siamese 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับไทย , Thai
Siamese 【 N 】 แปลว่า: คนไทย , Thai
Siamese 【 N 】 แปลว่า: ภาษาไทย , Thai
Siamese cat 【 N 】 แปลว่า: แมวไทย
Siamese twins 【 N 】 แปลว่า: ฝาแฝดซึ่งมีลำตัวติดกันแต่กำเนิด
Siberia 【 N 】 แปลว่า: แคว้นไซบีเรีย
Siberia 【 N 】 แปลว่า: ไซบีเรีย
sibilant 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับเสียงเสียดแทรก
sibilant 【 N 】 แปลว่า: พยัญชนะเสียงเสียดแทรก
sibilate 【 VT 】 แปลว่า: เปล่งเสียงเสียดแทรก
sibling 【 N 】 แปลว่า: พี่น้อง , brother; half brother; half sister; kinsman
sibling 【 N 】 แปลว่า: เกี่ยวกับพี่น้อง
sibyl 【 N 】 แปลว่า: แม่หมอพยากรณ์
sic 【 VT 】 แปลว่า: โจมตี
sick 【 ADJ 】 แปลว่า: รังเกียจ , ขยะแขยง
sick 【 ADJ 】 แปลว่า: ป่วย , คลื่นไส้, เจ็บป่วย, ไม่สบาย, เป็นโรค , ailing; ill; unwell ตรงข้ามกับhealthy; well
sick 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สบายใจ , รำคาญใจ, เบื่อ
sick 【 ADJ 】 แปลว่า: มีเชื้อโรค
sick 【 N 】 แปลว่า: คนไข้ , คนป่วย
sick and tired of 【 IDM 】 แปลว่า: เบื่อระอา(กับ) , เหนื่อยหน่าย(กับ)
sick bay 【 N 】 แปลว่า: ห้องพยาบาลบนเรือ
sick building syndrome 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มอาการแพ้ห้องปรับอากาศ
sick in bed 【 IDM 】 แปลว่า: ยังนอนป่วย
sick on 【 PHRV 】 แปลว่า: จู่โจม (ปกติใช้กับสัตว์เช่น สุนัข) (คำเก่า) , เล่นงาน, เข้าโจมตี , set on
sick onto 【 PHRV 】 แปลว่า: จู่โจม (ปกติใช้กับสัตว์เช่น สุนัข) (คำเก่า) , เล่นงาน, เข้าโจมตี , set on
sick up 【 PHRV 】 แปลว่า: ป่วย , คลื่นไส้, อาเจียน , bring up
sickbed 【 N 】 แปลว่า: เตียงผู้ป่วย , เตียงคนไข้
sicken 【 VI 】 แปลว่า: ป่วย , เจ็บไข้, ไม่สบาย, คลื่นไส้อาเจียน , become ill; fall ill; become diseased ตรงข้ามกับheal
sicken 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เจ็บป่วย , ทำให้ป่วย, ทำให้ไม่สบาย, ทำให้คลื่นไส้อาเจียน
sicken at 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่ชอบมากจนป่วย , ไม่สามารถทนได้, ไม่ชอบอย่างยิ่ง, รังเกียจมาก, เกลียดมาก
sicken for 【 PHRV 】 แปลว่า: เริ่มแสดงอาการ (ของโรค)
sicken of 【 PHRV 】 แปลว่า: เหน็ดเหนื่อยกับ
sickening 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำให้ป่วย , ซึ่งทำให้ไม่สบาย
sickle 【 N 】 แปลว่า: เคียว , crescent; hook; machete
sickle 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มดาวรูปเคียวในกลุ่มดาวลีโอ
sickly 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่น่ามอง , น่าเกลียด
sickly 【 ADJ 】 แปลว่า: เจ็บป่วยบ่อย , ป่วยเรื้อรัง, ซีดเซียว, บอบบาง, ไม่แข็งแรง, กระเสาะกระแสะ , feeble; weak ตรงข้ามกับhealthy; well
sickness 【 N 】 แปลว่า: ความเจ็บป่วย , การป่วยไข้, การติดเชื้อ, อาการคลื่นไส้อาเจียน , ailment; disorder; infection
sickroom 【 N 】 แปลว่า: ห้องคนป่วย
side 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นด้านข้าง , ซึ่งอยู่ทางด้านหนึ่ง , indirect; lateral ตรงข้ามกับcentral; direct; middle
side 【 N 】 แปลว่า: ริม , ขอบ
side 【 N 】 แปลว่า: แง่มุม , แง่, กรณี
side 【 N 】 แปลว่า: ข้าง , ด้านข้าง, ส่วนหน้าหรือหลัง, ส่วนบนหรือล่าง, ส่วนที่ไม่ใช่ตรงกลาง
side 【 N 】 แปลว่า: ฝ่าย , พรรค, ทีม, พวก, กลุ่ม , faction; party; view
side 【 N 】 แปลว่า: เนื้อบริเวณสีข้าง , สีข้าง
side 【 VI 】 แปลว่า: สนับสนุน , เข้าข้าง
side 【 VT 】 แปลว่า: สนับสนุน , เข้าข้าง
side 【 VT 】 แปลว่า: ยืนอยู่ด้านข้าง
side against 【 PHRV 】 แปลว่า: โต้แย้ง , side with; take against
side arm 【 N 】 แปลว่า: อาวุธที่คาดไว้บริเวณเอว
side by side 【 IDM 】 แปลว่า: เคียงข้างกัน
side effect 【 N 】 แปลว่า: ผลข้างเคียง , reaction; symtom
side road 【 N 】 แปลว่า: ถนนเล็ก , ทางเล็ก , bypass; crossroad
side street 【 N 】 แปลว่า: ทางที่แยกจากถนนใหญ่ , ถนนเล็ก
side with 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้าข้าง , สนับสนุน , take with
sideboard 【 N 】 แปลว่า: ตู้เก็บจานชาม , closet; cupboard; shelf
sideburns 【 N 】 แปลว่า: หนวดเคราข้างใบหู , side-whiskers; facial hair
sidecar 【 N 】 แปลว่า: รถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์
sided 【 ADJ 】 แปลว่า: มีขอบ
sidekick 【 N 】 แปลว่า: เพื่อนร่วมงาน
sideline 【 N 】 แปลว่า: งานพิเศษ , งานอดิเรก , avocation; hobby; pastime; leisure-time activity ตรงข้ามกับvocation; work
sideline 【 N 】 แปลว่า: เส้นข้าง , เส้นริม, เส้นข้างสนาม, เส้นขอบสนาม , boundary; edge
sideline 【 N 】 แปลว่า: สินค้าประกอบ
sideline 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เข้าร่วมไม่ได้ , กันออกไป
sidelong 【 ADJ 】 แปลว่า: เอียงไปด้านข้าง , เอียงไปข้างหนึ่ง
sidelong 【 ADV 】 แปลว่า: เอียงไปข้างหนึ่ง , เอียงไปด้านข้าง , indirectly; edgeways; sideways; sideward
sidepiece 【 N 】 แปลว่า: ส่วนข้าง
sidereal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับดาวฤกษ์
sideshow 【 N 】 แปลว่า: การแสดงแทรก
sideslip 【 VT 】 แปลว่า: เลื่อนไปด้านข้าง
sidesplitting 【 ADJ 】 แปลว่า: ตลกมาก
sidestep 【 VI 】 แปลว่า: หลีกเลี่ยง , หลบฉาก, หลบไปทางด้านข้าง , avoid; escape; shun ตรงข้ามกับface; welcome
sidestep 【 VT 】 แปลว่า: หลีกเลี่ยง , หลบฉาก , avoid; escape; shun ตรงข้ามกับface; welcome
sideswipe 【 N 】 แปลว่า: การคลำไปด้านข้าง
sidetrack 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ออกนอกประเด็น , หันเห, เปลี่ยนหัวข้อ, เปลี่ยนประเด็น , push aside
sidewalk 【 N 】 แปลว่า: ทางเท้า , บาทวิถี , footway; footpath; pavement
sideward 【 ADV 】 แปลว่า: ไปด้านข้าง
sideways 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมองไปด้านข้าง
sideways 【 ADV 】 แปลว่า: โดยมองไปด้านข้าง , มองข้างๆ, เฉียงๆ, เอียงๆ , indirectly; from the side
siding 【 N 】 แปลว่า: รางแยกสำหรับหยุดรถไฟ
siding 【 N 】 แปลว่า: วัสดุทนทานติดผนังรอบตัวอาคาร
sidle 【 N 】 แปลว่า: การเดินเอียงข้าง
sidle 【 VI 】 แปลว่า: เดินเอียงข้าง , เดินหลบๆ เลี่ยงๆ , veer; walk sideways; tilt
sidle away 【 PHRV 】 แปลว่า: เดินออกไปด้านข้าง , เอียงข้าง, หันข้าง
sidle in 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้าด้านข้าง , เข้ามาเงียบๆ ด้านข้าง, ย่องมาด้านข้าง
sidle out 【 PHRV 】 แปลว่า: ออกไปด้านข้าง , เอียงข้างออกไป
sidle up 【 PHRV 】 แปลว่า: เข็น (เรือ) ออกไปด้านข้าง (ตรงไปยัง)
sidlight 【 N 】 แปลว่า: ไฟจากด้านข้าง
sidling 【 N 】 แปลว่า: การเดินเอียงข้าง
siege 【 N 】 แปลว่า: การโอบล้อม , การล้อมโจมตี , attack; onslaught
siege 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่ง , ฐานะ, บัลลังก์
siege 【 N 】 แปลว่า: ความพยายามเอาชนะการต่อต้าน
siege 【 VT 】 แปลว่า: ล้อมโจมตี , โจมตี, บุกรุก, โอบล้อม
sienna 【 N 】 แปลว่า: ดินเผา
sierra 【 N 】 แปลว่า: เทือกเขา
siesta 【 N 】 แปลว่า: การงีบหลับตอนเที่ยง , การนอนกลางวัน , doze; nap; rest
sieve 【 N 】 แปลว่า: ตะแกรง , กระชอน, แล่ง, ที่กรอง , mesh; sifter; screen
sieve 【 N 】 แปลว่า: คนปากเปราะ , คนเก็บความลับไม่อยู่
sieve 【 VI 】 แปลว่า: กรอง , ร่อนด้วยตะแกรง , screen; winnow
sieve 【 VT 】 แปลว่า: กรอง , ร่อน , screen; winnow
sift 【 VI 】 แปลว่า: กรอง , ร่อนด้วยตะแกรง , screen; winnow
sift 【 VT 】 แปลว่า: วินิจฉัย , ตรวจอย่างละเอียด, กลั่นกรอง, คัดเลือก , investigate; scrutinize ตรงข้ามกับdisregard
sift 【 VT 】 แปลว่า: กรอง , ร่อน , screen; winnow
sift out 【 PHRV 】 แปลว่า: ร่อนแยก (ออกจากกลุ่ม) , แยกจากกลุ่ม , separate out; sort out
sift through 【 PHRV 】 แปลว่า: ค้นหา , มองหา
siftings 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ได้จากการร่อนออกมา , สิ่งที่กรองได้
sig 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ signal และ signature
sigh 【 N 】 แปลว่า: เสียงถอนหายใจ , การถอนหายใจ, การถอนใจ
sigh 【 VI 】 แปลว่า: ถอนหายใจ , ถอนใจ
sigh 【 VI 】 แปลว่า: โหยหา , เรียกร้อง, คร่ำครวญ , groan; lament
sigh 【 VT 】 แปลว่า: โหยหา , เรียกร้อง, คร่ำครวญ , groan; lament
sigh about 【 PHRV 】 แปลว่า: ถอนหายใจเสียงดัง , sigh for; sigh over
sigh away 【 PHRV 】 แปลว่า: ถอนหายใจ (ตามเวลาที่ผ่านไป)
sigh for 【 PHRV 】 แปลว่า: ถอนใจกับ , ถอนหายใจ (แสดงความรู้สึก) , sigh about; sigh over
sigh over 【 PHRV 】 แปลว่า: เซ็นชื่อยอมเสียสิทธิ์ในบางสิ่ง , sigh away
sight 【 N 】 แปลว่า: ภาพ , วิว, ทิวทัศน์, สิ่งที่มองเห็น , view
sight 【 N 】 แปลว่า: การเห็น , สายตา, กำลังสายตา, การมองเห็น , perception; eyesight
sight 【 VI 】 แปลว่า: เล็ง , เล็งวัด, ส่อง
sight 【 VT 】 แปลว่า: เห็น , มองเห็น, สังเกตเห็น
sight 【 VT 】 แปลว่า: เล็ง , เล็งวัด, ส่อง
sight for sore eyes 【 IDM 】 แปลว่า: สิ่งที่ยินดีที่ได้เห็น
sighted 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมองเห็น
sightless 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สามารถมองเห็นได้ , ตาบอด, มองไม่เห็น , blind; eyeless; visionless
sightline 【 N 】 แปลว่า: แนวสายตา
sightly 【 ADJ 】 แปลว่า: น่ามอง , น่าชม, น่าดู , beautiful
sightread 【 VT 】 แปลว่า: อ่านโดยไม่เตรียมตัวมาก่อน
sightsee 【 VI 】 แปลว่า: เที่ยวชม , เยี่ยมชม , roam; tour
sightseeing 【 N 】 แปลว่า: การเที่ยวชม , การเยี่ยมชม , tour; excursion
sightseer 【 N 】 แปลว่า: ผู้เที่ยวชม , ผู้เยี่ยมชม , tourist; wanderer; voyager
sigil 【 N 】 แปลว่า: เครื่องหมาย
sigma 【 N 】 แปลว่า: ตัวอักษรกรีกตัวที่18
sigmoid 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นรูปตัวเอส (s)
sign 【 N 】 แปลว่า: สัญลักษณ์ , เครื่องหมาย, ป้าย , emblem; token; type
sign 【 N 】 แปลว่า: ลาง , นิมิต , omen
sign 【 N 】 แปลว่า: ภาษาใบ้ , ภาษาท่าทาง, ภาษามือ
sign 【 N 】 แปลว่า: ร่องรอย , อาการ, สัญญาณ, ตัวบ่งชี้
sign 【 VI 】 แปลว่า: ทำเครื่องหมาย , ทำสัญลักษณ์
sign 【 VI 】 แปลว่า: ลงนาม , ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา , endorse; validate ตรงข้ามกับcancel; invalidate
sign 【 VI 】 แปลว่า: แสดงอากัปกิริยา
sign 【 VT 】 แปลว่า: ทำเครื่องหมาย , ทำสัญลักษณ์ , signify; signal
sign 【 VT 】 แปลว่า: ลงนาม , ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา , endorse; validate ตรงข้ามกับcancel; invalidate
sign 【 VT 】 แปลว่า: ติดต่อกันด้วยสัญญาณ , ส่งสาร
sign away 【 PHRV 】 แปลว่า: เซ็นชื่อยอมเสียสิทธิ์ในบางสิ่ง , sigh over
sign for 【 PHRV 】 แปลว่า: ยอมเซ็นชื่อเพื่อ
sign in 【 PHRV 】 แปลว่า: เซ็นชื่อเข้า , ลงชื่อเข้า
sign language 【 N 】 แปลว่า: ภาษาสัญลักษณ์ , ภาษาท่าทาง, ภาษาใบ้ , pantomime
sign of the zodiac 【 N 】 แปลว่า: ราศี , จักรราศี , constellation
sign off 【 PHRV 】 แปลว่า: ลงชื่อในจดหมาย , เซ็นชื่อปิดท้ายในจดหมาย
sign off 【 PHRV 】 แปลว่า: หยุดกระจายเสียง , เลิกกระจายเสียง
sign off 【 PHRV 】 แปลว่า: หยุดพูด (คำไม่เป็นทางการ) , หยุดคุย
sign off 【 PHRV 】 แปลว่า: ลาออก
sign on1 【 PHRV 】 แปลว่า: เซ็นชื่อเริ่มงาน , join up; sign on; sign up
sign on2 【 PHRV 】 แปลว่า: เซ็นให้ถูกที่
sign one’s own death-warrant 【 IDM 】 แปลว่า: ทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการทำลายตัวเอง
sign out 【 PHRV 】 แปลว่า: ลงชื่อออก , ecat>
sign over 【 PHRV 】 แปลว่า: เซ็นชื่อโอนให้ , ลงชื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ , sign away
sign up 【 PHRV 】 แปลว่า: เซ็นชื่อเข้า , ลงชื่อเข้าร่วม , join up; sign on
signal 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นสัญญาณ , ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
signal 【 ADJ 】 แปลว่า: เด่น , น่าสังเกต, เลิศ, ยอดเยี่ยม
signal 【 N 】 แปลว่า: สัญญาณ , เครื่องหมาย, อาการ, อากัปกิริยา, สิ่งบอกใบ้ , earmark; notice
signal 【 N 】 แปลว่า: ลาง , นิมิต , omen
signal 【 VI 】 แปลว่า: ส่งสัญญาณ , ให้สัญญาณ , beckon; indicate
signal 【 VT 】 แปลว่า: ให้สัญญาณ , ทำเครื่องหมาย , beckon; indicate
signal to 【 PHRV 】 แปลว่า: โบกมือให้สัญญาณ , motion to
signalize 【 VT 】 แปลว่า: ให้สัญญาณ , applaud; acclaim; lionize
signalize 【 VT 】 แปลว่า: แสดง
signally 【 ADV 】 แปลว่า: ทางสัญญาณ
signalment 【 N 】 แปลว่า: รูปพรรณสัณฐานของบุคคลอย่างละเอียด
signatory 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งลงนามในสัญญา
signatory 【 N 】 แปลว่า: ผู้ลงนามในสัญญา
signature 【 N 】 แปลว่า: การเซ็นชื่อ , การลงนาม
signature 【 N 】 แปลว่า: ลายเซ็น , สัญลักษณ์, สัญญาณ , mark; sign; stamp; autograph
signature 【 N 】 แปลว่า: เพลงประจำ
signboard 【 N 】 แปลว่า: แผ่นป้ายติดประกาศ , ป้ายโฆษณา , billboard; poster
signed on the dotted line 【 IDM 】 แปลว่า: เซ็นชื่อ , เซ็นสัญญา, เซ็นเอกสาร
signed, sealed, and delivered 【 IDM 】 แปลว่า: ลายเซ็นอย่างเป็นทางการ
signet 【 N 】 แปลว่า: ตราประทับเล็กๆ , badge; stamp
signet 【 VT 】 แปลว่า: ประทับตรา , stamp
signet ring 【 N 】 แปลว่า: แหวนตรา
significance 【 N 】 แปลว่า: ความหมาย , การมีความหมาย , meaning; message
significance 【 N 】 แปลว่า: ความสำคัญ , ประเด็นหลัก, ลักษณะที่สำคัญ , point; importance ตรงข้ามกับunimportance; insignificance
significant 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีความหมาย , สำคัญ , important; great; major; valuable ตรงข้ามกับinsignificant; trivial; petty
significantly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างสำคัญ , อย่างจำเป็น , essentially; necessarily
signification 【 N 】 แปลว่า: ความสำคัญ
signify 【 VT 】 แปลว่า: มีความหมาย , เป็นเครื่องแสดง, มีความสำคัญ , count; matter; weigh
signor 【 N 】 แปลว่า: คำเรียกผู้ชายในภาษาอิตาลี , ผู้ชาย, สุภาพบุรุษ
signora 【 N 】 แปลว่า: คำเรียกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วในภาษาอิตาลี , มาดาม, คุณนาย, นาง
signorina 【 N 】 แปลว่า: คำเรียกผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานในภาษาอิตาลี , เด็กสาว, ผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน
signpost 【 N 】 แปลว่า: เสาติดป้ายบอกทางตามถนน
signpost 【 N 】 แปลว่า: ร่องรอย
Sikh 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับศาสนาซิกห์
Sikh 【 N 】 แปลว่า: ชาวศาสนาซิกห์
Sikhism 【 N 】 แปลว่า: ศาสนาซิกห์
silage 【 N 】 แปลว่า: อาหารสัตว์
silence 【 INT 】 แปลว่า: คำสั่งให้เงียบ
silence 【 N 】 แปลว่า: ความเงียบ , hush; noiselessness; quiet; muteness ตรงข้ามกับnoise
silence 【 N 】 แปลว่า: การปกปิด , การเก็บเป็นความลับ, การไม่มีข่าวคราว , secrecy; concealment
silence 【 N 】 แปลว่า: การนิ่งเงียบ , การไม่พูด , dumbness; muteness ตรงข้ามกับcommunicativeness; talkativeness
silence 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เงียบ , ทำให้นิ่ง , overawe
silencer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำให้เงียบ
silent 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ได้กล่าวถึง , ซึ่งถูกลืม
silent 【 ADJ 】 แปลว่า: เงียบ , ไร้เสียง, ไม่ออกเสียง, สงบนิ่ง, นิ่งเงียบ, นิ่งอึ้ง, เงียบกริบ, ไม่ค่อยพูด , hushed; soundless; speechless
silent 【 N 】 แปลว่า: หนังเงียบ
silently 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเงียบๆ , noiselessly; quietly
silhouette 【 N 】 แปลว่า: โครงร่าง , เค้าโครง , profile; outline
silhouette 【 N 】 แปลว่า: ภาพเงา , ภาพสีดำบนพื้นสีขาว , contour; shape
silhouette 【 VT 】 แปลว่า: วาดภาพโครงร่างสีดำ , outline
silhouette against 【 PHRV 】 แปลว่า: เห็นเป็นสีดำเด่นออกมาจากภาพด้านหลัง
silica 【 N 】 แปลว่า: สารประกอบซิลิกา , สารประกอบซิลิกอนไดออกไซด์ , flint; opal
silicon 【 N 】 แปลว่า: ธาตุอโลหะที่ใช้ในการทำเหล็กกล้า
silicosis 【 N 】 แปลว่า: โรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า (silica)
silk 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับผ้าไหม , คล้ายไหม, ซึ่งทำด้วยใยไหม
silk 【 N 】 แปลว่า: เส้นไหม , ใยไหม, ด้ายไหม
silk 【 N 】 แปลว่า: ผ้าไหม , เสื้อผ้าไหม, เสื้อของนักกฎหมาย
silk 【 N 】 แปลว่า: ซังข้าวโพด
silk hat 【 N 】 แปลว่า: หมวกผ้าไหม
silken 【 ADJ 】 แปลว่า: คล้ายไหม
silkscreen 【 N 】 แปลว่า: วิธีการพิมพ์ภาพด้วยหมึก
silk-stocking 【 N 】 แปลว่า: หรูหรา , ฟุ่มเฟือย
silkworm 【 N 】 แปลว่า: ตัวไหม
silky 【 ADJ 】 แปลว่า: นุ่มเหมือนเส้นไหม , sleek
silky 【 ADJ 】 แปลว่า: ปกคลุมด้วยขนนุ่มและลื่น
sill 【 N 】 แปลว่า: ธรณีประตูหรือหน้าต่าง , bottom of the frame
sill 【 N 】 แปลว่า: ฐานกำแพง , ฐาน, ฐานหิน , beam; threshold
silliness 【 N 】 แปลว่า: ความโง่เขลา , foolishness; imbecility; stupidity
silly 【 ADJ 】 แปลว่า: มึน , งง
silly 【 ADJ 】 แปลว่า: โง่ , ทึ่ม, เขลา , foolish; senseless; unreasonable; stupid
silly 【 ADJ 】 แปลว่า: น่าเวทนา , น่าสมเพท
silly 【 ADJ 】 แปลว่า: ไร้สาระ , เหลวไหล, ไร้เหตุผล
silly 【 ADJ 】 แปลว่า: อ่อนแอ
silly 【 N 】 แปลว่า: คนโง่
silly season 【 IDM 】 แปลว่า: ช่วงเวลา (มักเป็นฤดูร้อน) ที่ไม่มีข่าวสำคัญทำให้ต้องลงข่าวเล็กๆ หรือให้ข้อมูลที่ไม่สำคัญ
silo 【 N 】 แปลว่า: ฉาง , ไซโล , granary; pit
silo 【 N 】 แปลว่า: ห้องใต้ดินเก็บอาวุธ , หลุมใต้ดิน , rocket launcher; pit
silo 【 VT 】 แปลว่า: เก็บในฉาง , เก็บในห้องใต้ดิน
Silpakorn University 【 N 】 แปลว่า: มหาวิทยาลัยศิลปากร
silt 【 N 】 แปลว่า: ี้โคลน , เลน, ขี้เลน , deposit; sediment
silt 【 VI 】 แปลว่า: เต็มไปด้วยโคลน
silt 【 VT 】 แปลว่า: ทำใหเต็มไปด้วยโคลน
silt up 【 PHRV 】 แปลว่า: อุดตันด้วยโคลน , อุดด้วยโคลน
silva 【 N 】 แปลว่า: ไม้ป่าในเขตใดเขตหนึ่ง
silver 【 ADJ 】 แปลว่า: ประกอบด้วยเงิน , เกี่ยวกับธาตุเงิน, ซึ่งทำมาจากเงิน, คล้ายเงิน, ซึ่งมีสีเงิน , silvery; white; lustrous; bright
silver 【 ADJ 】 แปลว่า: พูดเก่ง , ซึ่งมีวาทศิลป์
silver 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับวันครบรอบ 25 ปี
silver 【 N 】 แปลว่า: เครื่องเงิน , ภาชนะเงิน
silver 【 N 】 แปลว่า: ธาตุเงิน , แร่เงิน
silver 【 N 】 แปลว่า: เหรียญเงิน , สิ่งที่คล้ายเงิน
silver 【 N 】 แปลว่า: สีเงิน
silver 【 VI 】 แปลว่า: กลายเป็นสีเงิน , มีสีเงิน
silver 【 VT 】 แปลว่า: เคลือบเงิน , พ่นเงิน, ทำให้เป็นสีเงิน
silver jubilee 【 N 】 แปลว่า: การฉลองครบรอบ 25 ปี , anniversary
silver screen 【 N 】 แปลว่า: ภาพยนตร์ , cinema
silver screen 【 N 】 แปลว่า: จอภาพยนตร์ (คำค่อนข้างเก่า) , จอเงิน , screen
silver screen 【 N 】 แปลว่า: อุตสาหกรรมภาพยนตร์
silver spoon 【 N 】 แปลว่า: สังคมชั้นสูง , สถานภาพสังคมชั้นสูง
silverfish 【 N 】 แปลว่า: ปลาสีเงิน
silvern 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำด้วยเงิน
silversmith 【 N 】 แปลว่า: ช่างเงิน
silver-tongued 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งพูดโน้มน้าวเก่ง
silverware 【 N 】 แปลว่า: เครื่องเงิน , สิ่งที่ทำด้วยเงิน , cutlery; silver
silvery 【 ADJ 】 แปลว่า: คล้ายเงิน , ประกอบด้วยเงิน, มีสีเงิน , glittering; shiny
simian 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับลิง , ซึ่งมีลักษณะของลิง, คล้ายลิง , anthropoid; apelike; primate
simian 【 N 】 แปลว่า: ลิง , ape; chimpanzee; gorilla
similar 【 ADJ 】 แปลว่า: เหมือนกัน , คล้ายกัน, ทำนองเดียวกัน , related
similarity 【 N 】 แปลว่า: ความเหมือน , ความคล้ายคลึง , likeness; resemblance; similitude
similarly 【 ADV 】 แปลว่า: ในทำนองเดียวกัน , เช่นเดียวกัน , likewise; in addition; as well
simile 【 N 】 แปลว่า: การเปรียบเทียบ , การอุปมาอุปไมย , analogy; metaphor
similitude 【 N 】 แปลว่า: ความคล้ายกัน
simmer 【 N 】 แปลว่า: การเคี่ยว
simmer 【 VI 】 แปลว่า: ตุ๋น , เคี่ยว , stew; seethe; steam
simmer 【 VT 】 แปลว่า: ตุ๋น , เคี่ยว , stew; seethe; steam
simmer down 【 PHRV 】 แปลว่า: ค่อยๆสงบลง , ใจเย็นลง , cool down; cool off
simmer down 【 PHRV 】 แปลว่า: เคี่ยวให้ค่อยๆ เดือด , ต้มให้ค่อยๆ เดือด
simmer with 【 PHRV 】 แปลว่า: คุกรุ่นด้วย (มักด้วยอารมณ์โกรธ)
simon-pure 【 ADJ 】 แปลว่า: แท้จริง
simony 【 N 】 แปลว่า: บาปจากการทำประโยชน์กับศาสนา
simp 【 N 】 แปลว่า: คนโง่
simpatico 【 N 】 แปลว่า: เห็นใจ
simper 【 N 】 แปลว่า: การยิ้มแห้งๆ , การยิ้มแหย, การยิ้มเขิน
simper 【 VI 】 แปลว่า: ยิ้มแห้งๆ , ยิ้มแหย, ยิ้มเขิน , grin; giggle; snicker; sneer
simper 【 VT 】 แปลว่า: พูดแบบยิ้มเขิน , พูดแบบยิ้มแหยๆ
simple 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว , ซึ่งประกอบด้วยธาตุเดียว, ซึ่งไม่เจือปน
simple 【 ADJ 】 แปลว่า: พื้นฐาน , ทั่วไป , basic ตรงข้ามกับhard; difficult
simple 【 ADJ 】 แปลว่า: เรียบๆ , ธรรมดา, ปกติ, สามัญ , common; ordinary; plain ตรงข้ามกับunusual
simple 【 ADJ 】 แปลว่า: ง่าย , ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน , easy ตรงข้ามกับhard; difficult
simple 【 ADJ 】 แปลว่า: โง่ , สมองทึบ, ทึ่ม , feeble-minded; defective; retarded
simple 【 N 】 แปลว่า: คนถ่อมตัว , สามัญชน, คนง่ายๆ, สิ่งที่ง่ายๆ
simple 【 N 】 แปลว่า: คนโง่
simple 【 N 】 แปลว่า: สมุนไพร
simple fraction 【 N 】 แปลว่า: อัตราส่วนสองจำนวน
simple fracture 【 N 】 แปลว่า: กระดูกหัก
simple interest 【 N 】 แปลว่า: อัตราดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว
simple sentence 【 N 】 แปลว่า: ประโยคความเดียว , เอกรรถประโยค
simple-minded 【 ADJ 】 แปลว่า: ไร้เดียงสา , ซื่อๆ , childish
simple-minded 【 ADJ 】 แปลว่า: โง่ , ด้อยปัญญา, ทึ่ม , moronic; dull; unintelligent; stupid ตรงข้ามกับsensible
simpleton 【 N 】 แปลว่า: คนโง่ , คนเซ่อ , bungler; idiot ตรงข้ามกับexpert; genius
simplex 【 ADJ 】 แปลว่า: ง่ายๆ
simplicity 【 N 】 แปลว่า: ความเรียบง่าย , ความถ่อมตัว , modesty; plainness ตรงข้ามกับextravagance; ostentation
simplify 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ง่ายขึ้น , ทำให้กระจ่างขึ้น, ทำให้ยุ่งยากน้อยลง , clarify; ease; interpret; facilitate; unobstruct ตรงข้ามกับconfuse; hinder; obstruct; complicate
simplistic 【 ADJ 】 แปลว่า: ง่าย , ที่มีลักษณะง่าย, ง่ายเกินไป , simple; oversimplified
simply 【 ADV 】 แปลว่า: เพียงแค่นั้น , เพียงแค่, เพียง, เท่านั้น , just; merely; only
simply 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างแท้จริง , อย่างแน่นอน , really; totally; completely
simply 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างตรงไปตรงมา , อย่างบริสุทธิ์ใจ, อย่างไม่เสแสร้ง , clearly; sincerely; unpretentiously ตรงข้ามกับostentatiously
simply 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างง่ายๆ , อย่างเรียบๆ, อย่างธรรมดา , plainly; naturally ตรงข้ามกับunnaturally
simulacast 【 N 】 แปลว่า: รายการที่แสดงพร้อมกัน
simulacrum 【 N 】 แปลว่า: ความคล้ายกัน
simulate 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเลียนแบบ
simulate 【 VT 】 แปลว่า: เลียนแบบ , ลอกเลียน, ปลอมแปลง , copy; fake; imitate
simulation 【 N 】 แปลว่า: การลอกเลียนแบบ
simultaneous 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่พร้อมกัน , ซึ่งทำพร้อมกัน , contemporary; coexistent; coincident
simultaneously 【 ADV 】 แปลว่า: โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน , ในเวลาเดียวกัน , at the same time; concurrently
sin 【 N 】 แปลว่า: การทำผิดศีลธรรม , การทำผิดหลักปฏิบัติ
sin 【 N 】 แปลว่า: บาป , อกุศล, ความผิด , error; wrongdoing; wickedness; evil-doing ตรงข้ามกับrighteousness; virtue
sin 【 N 】 แปลว่า: อักษรตัวที่ 21 ของภาษาฮิบรู
sin 【 VI 】 แปลว่า: กระทำบาป , กระทำบาป, กระทำผิด , err; wrong; trespass
sin against 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำผิดต่อ
since 【 ADV 】 แปลว่า: เมื่อหลายปีมาแล้ว , เมื่อก่อน, จากนั้นมา, ตั้งแต่นั้นมา
since 【 CONJ 】 แปลว่า: ตั้งแต่ , as; because; inasmuch as; whereas
since 【 CONJ 】 แปลว่า: เนื่องจาก , as; for; inasmuch as
since 【 PREP 】 แปลว่า: ตั้งแต่ , due to; because of; oweing to
since the year dot 【 IDM 】 แปลว่า: ยาวนานมาก , นานมาก
sincere 【 ADJ 】 แปลว่า: แท้จริง , real; actual ตรงข้ามกับfeigned
sincere 【 ADJ 】 แปลว่า: จริงใจ , ตรงไปตรงมา , honest; truthful; faithful; trustworthy ตรงข้ามกับclosed; secretive
sincere 【 ADJ 】 แปลว่า: บริสุทธ์ , ไม่เจือปน
sincerely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างจริงใจ , honestly
sincerely 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างแท้จริง , อย่างบริสุทธิ์ , truly; really
sincerity 【 N 】 แปลว่า: ความจริงใจ , honesty; frankness; openness ตรงข้ามกับcunning; deceit; dishonesty
sincerity 【 N 】 แปลว่า: ความแท้จริง , ความไม่ปลอม , exactness ตรงข้ามกับdeceit; falsehood
sincerity 【 N 】 แปลว่า: ความบริสุทธิ์ , ความไม่มีสิ่งเจือปน
sine 【 N 】 แปลว่า: อัตราสัดส่วนของด้านมุมแหลมต่อด้านมุมฉาก , ซายน์
sinecure 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่งการงานที่ไม่ต้องทำงานมาก , ตำแหน่งการงานที่มีแต่เฉพาะในนาม , easy job; cinch
sinedie 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่กำหนดวันแน่นอน
sinequanon 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ควรมี
sinew 【 N 】 แปลว่า: เส้นเอ็น , ligament; thew
sinew 【 N 】 แปลว่า: พละกำลัง , กำลังวังชา, แหล่งกำลัง, ความแข็งแรง , force; strength; power
sinew 【 VT 】 แปลว่า: ออกแรงช่วย , เพิ่มกำลัง
sinewy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีพละกำลัง
sinful 【 ADJ 】 แปลว่า: ชั่วร้าย , ร้าย, มีบาป, มีความผิด , bad; corrupt; immoral ตรงข้ามกับpure; moral; pious
sing 【 N 】 แปลว่า: การร้องเพลง , การขับร้อง, เสียงร้องเพลง
sing 【 VI 】 แปลว่า: ร้องเพลง , ขับร้อง, เปล่งเสียง , chant; harmonize; vocalize ตรงข้ามกับscreech
sing 【 VI 】 แปลว่า: สรรเสริญด้วยบทกวี , สดุดีด้วยบทกวี , versify
sing 【 VT 】 แปลว่า: ร้องเพลง , ขับร้อง, เปล่งเสียง, ทำให้เกิดเสียงดนตรี , chant; harmonize; vocalize ตรงข้ามกับscreech
sing 【 VT 】 แปลว่า: สรรเสริญด้วยบทกวี , สดุดีด้วยบทกวี , versify
sing away 【 PHRV 】 แปลว่า: ร้องเพลงขับไล่ , ร้องเพลงขจัด
sing away 【 PHRV 】 แปลว่า: ร้องเพลงไม่หยุด
sing low 【 PHRV 】 แปลว่า: ร้องออกมาอย่างต่ำต้อย (หรือนอบน้อม) หลังพ่ายแพ้
sing out 【 PHRV 】 แปลว่า: ร้องเพลงออกมา
sing small 【 IDM 】 แปลว่า: ร้องเพลงเงียบๆ
sing small 【 PHRV 】 แปลว่า: ประพฤติตัวนอบน้อมหลังจากถูกดุว่า
sing to 【 PHRV 】 แปลว่า: ร้องเพลงกับ (เครื่องดนตรี)
sing to 【 PHRV 】 แปลว่า: ร้องเพลงให้กับ
sing together 【 PHRV 】 แปลว่า: ร้องพร้อมกัน
sing up 【 PHRV 】 แปลว่า: ร้องเสียงดัง
Singapore 【 N 】 แปลว่า: ประเทศสิงคโปร์
Singburi 【 N 】 แปลว่า: จังหวัดสิงห์บุรี
Singburi 【 N 】 แปลว่า: สิงห์บุรี
singe 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ไหม้ , เผา , burn; char; sizzle
singer 【 N 】 แปลว่า: นักร้อง
Singhalese 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับประเทศศรีลังกา
single 【 ADJ 】 แปลว่า: โสด , ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน , companionless; bachelor; unwed ตรงข้ามกับmarried; united; wed
single 【 ADJ 】 แปลว่า: เดี่ยว , โดดๆ, ลำพัง, โดดเดี่ยว , sole; singular; only; particular; ตรงข้ามกับmany; numerous
single out 【 PHRV 】 แปลว่า: เลือกเฉพาะ , เลือกจากกลุ่ม , center out
single-handed 【 ADV 】 แปลว่า: โดยลำพัง , โดยตัวคนเดียว, อย่างไม่ต้องมีใครช่วย , without help; courageously
single-hearted 【 ADJ 】 แปลว่า: เด็ดเดี่ยว
single-minded 【 ADJ 】 แปลว่า: มุ่งมั่น
single-space 【 VT 】 แปลว่า: พิมพ์บรรทัดเดียว
singlet 【 N 】 แปลว่า: เสื้อกล้าม
singleton 【 N 】 แปลว่า: คนหรือสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียว
singly 【 ADV 】 แปลว่า: เดี่ยว , ลำพัง, โดยตัวคนเดียว, โดยไม่มีผู้อื่นช่วย , alone; separately; solely; one by one; individually ตรงข้ามกับtogether
singsong 【 N 】 แปลว่า: การร้องเพลง
singular 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นเอกพจน์ , ซึ่งอ้างถึงบุคคลเดียว , sole; single
singular 【 ADJ 】 แปลว่า: ี่ผิดธรรมดา , พิเศษ , peculiar; strange; uncommon ตรงข้ามกับaverage; normal
singular 【 N 】 แปลว่า: คำเอกพจน์
sinister 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นลางร้าย , ominous; fateful; ill-omened; unlucky ตรงข้ามกับauspicious; felicious
sink 【 N 】 แปลว่า: อ่างสำหรับล้าง
sink 【 VI 】 แปลว่า: จม , fall; drop; plunge ตรงข้ามกับrise
sink 【 VI 】 แปลว่า: ตกลง , ต่ำลง, ลดลง , deflate; degrade ตรงข้ามกับelevate; raise
sink 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้จม , fall; drop; plunge ตรงข้ามกับrise
sink back 【 PHRV 】 แปลว่า: ปล่อยให้จมลง , ตกลง, จมลง
sink down 【 PHRV 】 แปลว่า: ล้มลง , จมลง
sink in1 【 PHRV 】 แปลว่า: ซึมเข้า , soak in
sink in2 【 PHRV 】 แปลว่า: (เรือ) จมใน
sink into 【 PHRV 】 แปลว่า: (เรือ) จมใน , sink in
sink into despair 【 IDM 】 แปลว่า: ซึมเศร้า , เศร้าโศก
sink or swim 【 IDM 】 แปลว่า: ล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จ
sink our differences 【 IDM 】 แปลว่า: ยุติข้อขัดแย้งไว้ก่อน , ลืมข้อขัดแข้งไว้ก่อน
sink their differences 【 IDM 】 แปลว่า: ยุติข้อขัดแย้งไว้ก่อน , ลืมข้อขัดแข้งไว้ก่อน
sink to 【 PHRV 】 แปลว่า: ลดลงเป็น , ลดจำนวนเป็น
sink to 【 PHRV 】 แปลว่า: ทรุดลง , ล้มลงกับ, ล้มฟุบกับ
sink to 【 PHRV 】 แปลว่า: ทรุดลงกับ , ล้มลงกับ, ล้มฟุบกับ
sink to 【 PHRV 】 แปลว่า: (ที่ดิน, พื้นดิน) มีไปจนถึง
sink to rest 【 PHRV 】 แปลว่า: ตาย , (พระอาทิตย์)ตก , sink into
sink together 【 PHRV 】 แปลว่า: จมลง
sinkage 【 N 】 แปลว่า: การจม
sinker 【 N 】 แปลว่า: ผู้จม
sinkhole 【 N 】 แปลว่า: บ่อน้ำ
sinking fund 【 N 】 แปลว่า: เงินทุนชำระหนี้
sinner 【 N 】 แปลว่า: ผู้ทำบาป , evildoer; wrongdoer
Sinology 【 N 】 แปลว่า: การศึกษาเกี่ยวกับประเทศจีน
sinuate 【 ADJ 】 แปลว่า: เป็นคลื่น
sinuous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นคลื่น , คดเคี้ยวเหมือนงู , snaky; serpentine; winding
sinus 【 N 】 แปลว่า: โพรงในกระดูกศีรษะ , ไซนัส
sinusitis 【 N 】 แปลว่า: โพรงจมูกอักเสบ
-sion 【 SUF 】 แปลว่า: ภาวะ , การกระทำ
Sioux 【 N 】 แปลว่า: ชาวอินเดียนแดง
sip 【 VI 】 แปลว่า: จิบ , ชิม , drink in; sup; sample, taste
sip 【 VT 】 แปลว่า: จิบ , ชิม , drink in; sup; sample, taste
siphon 【 N 】 แปลว่า: ท่อที่ใช้ทำกาลักน้ำ
siphon 【 VT 】 แปลว่า: ถ่ายน้ำโดยวิธีกาลักน้ำ , ดูดน้ำออกด้วยหลักความกดอากาศ , conduct; pipe; transmit
siphon off 【 PHRV 】 แปลว่า: ดูดของเหลวออกด้วยท่อหรือสาย , siphon out
sir 【 N 】 แปลว่า: คำสุภาพสำหรับเรียกครูอาจารย์ผู้ชาย , ท่าน, คุณ
sir 【 N 】 แปลว่า: คำสุภาพสำหรับเรียกผู้ชาย , ท่าน, คุณ
Sir 【 N 】 แปลว่า: คำเรียกขึ้นต้นจดหมาย , Mister; Your Honor; Your Excellency; Your Majesty
Sir 【 N 】 แปลว่า: คำเรียกนำหน้าชื่ออัศวินหรือขุนนางของอังกฤษ , เซอร์ , lord; knight; baron; master
Sir Anthony Blunt 【 SL 】 แปลว่า: อวัยวะเพศหญิง
sire 【 N 】 แปลว่า: คำกล่าวแสดงความเคารพกษัตริย์หรือบุคคลสำคัญ , เช่น ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
sire 【 N 】 แปลว่า: บิดา , พ่อ, พ่อพันธุ์ , father; dad; daddy
sire 【 VT 】 แปลว่า: เป็นพ่อพันธุ์ , สืบพันธุ์, มีลูก , breed; give birth to
siren 【 N 】 แปลว่า: เสียงหวอ , ไซเรน, สัญญาณเตือนภัย , horn; signal; whistle
sirloin 【 N 】 แปลว่า: เนื้อสันนอก , ชิ้นเนื้อวัวเหนือขาหลัง
sirup 【 N 】 แปลว่า: น้ำเชื่อม
sis 【 N 】 แปลว่า: คำเรียกไม่เป็นทางการของ sister
sisal 【 N 】 แปลว่า: เส้นใยพืชชนิดหนึ่ง
sissy 【 ADJ 】 แปลว่า: (ผู้ชาย) ซึ่งมีลักษณะเหมือนผู้หญิง (คำไม่เป็นทางการ) , ซึ่งอ่อนแอเหมือนผู้หญิง , unmanly
sissy 【 N 】 แปลว่า: ผู้ชายหรือเด็กชายที่มีลักษณะเหมือนผู้หญิง (คำไม่เป็นทางการ) , cissy
sissy 【 N 】 แปลว่า: คนขี้อาย , คนขี้ขลาด , coward; milksop; weakling
sissy 【 N 】 แปลว่า: เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ
sister 【 N 】 แปลว่า: แม่ชี , nun; deaconess
sister 【 N 】 แปลว่า: น้องสาวหรือพี่สาว , stepsister; sibling; female sibling
sisterhood 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นพี่หรือน้องสาว
sister-in-law 【 N 】 แปลว่า: พี่หรือน้องสะใภ้ , ภรรยาของพี่ชายหรือน้องชาย, พี่สาวหรือน้องสาวของคู่ครอง
sit 【 N 】 แปลว่า: เวลาที่ใช้ในการนั่ง
sit 【 VI 】 แปลว่า: นั่ง , take a seat ตรงข้ามกับstand
sit 【 VI 】 แปลว่า: ตั้งอยู่ , วางอยู่ตรงนั้น, จอดอยู่ , be situated; stay; remain; dwell
sit 【 VI 】 แปลว่า: กกไข่
sit 【 VI 】 แปลว่า: เลี้ยงเด็ก (คำไม่เป็นทางการ)
sit 【 VT 】 แปลว่า: หาที่นั่งให้
sit about 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งคอย , นั่งเฉยๆ ไม่ทำอะไร , sit around
sit around 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งคอย , นั่งเฉยๆ ไม่ทำอะไร , sit about
sit at 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งที่
sit at someone’s feet 【 IDM 】 แปลว่า: ชื่นชมอย่างมาก , ยกย่องมาก
sit back 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งถอยหลังไป , นั่งพิง
sit by 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำอะไรไม่ได้ , ล้มเหลวในการทำสิ่งที่ตั้งใจ , sit back
sit down 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งลง , ทิ้งตัวนั่งลงบน
sit down on 【 PHRV 】 แปลว่า: คัดค้าน , ต่อต้าน, โต้แย้ง
sit down to 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งเตรียมพร้อมสำหรับ
sit down under 【 PHRV 】 แปลว่า: เผชิญกับ , ทนทุกข์ทรมานจาก (สิ่งที่ไม่ดี) โดยไม่บ่นหรือต่อต้าน , lie down under
sit for 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้าสอบ , เข้าแข่ง
sit for 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งวางท่า (เพื่อให้วาดรูป, ถ่ายรูปฯลฯ) , วางท่า , pose for
sit for 【 PHRV 】 แปลว่า: เป็นตัวแทนในสภา
sit in for 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำหน้าที่แทน , เป็นตัวแทน , stand in for
sit in judgment (on 【 PHRV 】 แปลว่า: เห็นว่า (บางคน) มีอำนาจตัดสิน , over)
sit in1 【 PHRV 】 แปลว่า: เลี้ยงดูเด็ก (ขณะที่พ่อแม่ไม่อยู่) , เป็นพี่เลี้ยงเด็ก
sit in1 【 PHRV 】 แปลว่า: ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม , ยอมให้เข้า
sit in2 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งอยู่ใน
sit on 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งบน , sit upon
sit on 【 PHRV 】 แปลว่า: วางบน , stand on
sit on 【 PHRV 】 แปลว่า: มีผลต่อ , กระทบต่อ
sit on 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บไว้ในช่วง (เวลา) , เก็บไว้ก่อนเป็นเวลา
sit on 【 PHRV 】 แปลว่า: สืบสวน , ตรวจสอบ
sit on 【 PHRV 】 แปลว่า: เป็นสมาชิกของ , อยู่ในกลุ่มของ , serve on
sit on 【 PHRV 】 แปลว่า: (อาหาร) อยู่ในหรือตกถึง (กระเพาะอาหาร) , อยู่ในท้อง
sit on 【 PHRV 】 แปลว่า: (ผ้า) พาดบน
sit out 【 PHRV 】 แปลว่า: อยู่จนจบ (การแสดง) , ชม (การแสดง) จนจบ, อยู่ตลอด , hear through; see through; sit through
sit out 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งด้านนอก , นั่งข้างนอก
sit out 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่มีส่วนร่วมใน
sit pretty 【 PHRV 】 แปลว่า: ได้เปรียบ , ได้กำไร
sit through 【 PHRV 】 แปลว่า: อยู่ร่วมตลอด , อยู่จนจบ, ชมจนจบ , hear through; see through; sit out
sit tight 【 PHRV 】 แปลว่า: อยู่ในที่เดียวกัน , อยู่รวมกัน
sit tight 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่เปลี่ยนใจ
sit to 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งวางท่าให้ (วาดรูป) , pose for; sit for
sit under 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้าเรียนกับ , เป็นศิษย์ของ
sit up 【 PHRV 】 แปลว่า: ลุกขึ้นนั่ง
sit up 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งบนขาหลัง (สัตว์สี่เท้าเช่น สุนัข)
sit up 【 PHRV 】 แปลว่า: เป็นที่สนใจ
sit upon 【 PHRV 】 แปลว่า: (ผ้า) พาดบน , sit on
sit upon 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งบน , sit on
sit upon 【 PHRV 】 แปลว่า: วางบน , stand on; sit on
sit upon 【 PHRV 】 แปลว่า: มีผลต่อ , กระทบต่อ , sit on
sit upon 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บไว้ในช่วง (เวลา) , เก็บไว้ก่อนเป็นเวลา , sit on
sit upon 【 PHRV 】 แปลว่า: สืบสวน , ตรวจสอบ , sit on
sit upon 【 PHRV 】 แปลว่า: เป็นสมาชิกของ , อยู่ในกลุ่มของ , serve on; sit on
sit upon 【 PHRV 】 แปลว่า: (อาหาร) อยู่ในหรือตกถึง (กระเพาะอาหาร) , อยู่ในท้อง , sit on
sit with 【 PHRV 】 แปลว่า: นั่งอยู่กับ
sit with 【 PHRV 】 แปลว่า: อยู่เป็นเพื่อนกับ
site 【 N 】 แปลว่า: สถานที่ตั้ง , ไซต์งาน, สถานที่เกิดเหตุการณ์ , section; situation
site 【 VT 】 แปลว่า: จัดตั้งขึ้นในสถานที่ , locate; place; situate; set ตรงข้ามกับdisplace
sit-in 【 N 】 แปลว่า: การชุมนุมประท้วง , protest; march
sitter 【 N 】 แปลว่า: ผู้เลี้ยงเด็ก
sitting 【 N 】 แปลว่า: การเข้านั่งประจำที่
sitting duck 【 N 】 แปลว่า: เป้านิ่ง
sitting pretty 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่ได้อย่างสุขสบาย , ใช้ชีวิตหรูหรา
sitting room 【 N 】 แปลว่า: ห้องนั่งเล่น
sitting target 【 IDM 】 แปลว่า: เป้านิ่ง , เป้านิ่ง
situate 【 VT 】 แปลว่า: ตั้งอยู่ที่
situation 【 N 】 แปลว่า: สถานการณ์ , สภาพ, สถานภาพ, ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง , condition; state; affairs; position; place
sit-up 【 N 】 แปลว่า: ท่าบริหารหน้าท้อง
situs 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่งในร่างกาย
sitz bath 【 N 】 แปลว่า: การนั่งอาบน้ำ
Siva 【 N 】 แปลว่า: พระศิวะ
six 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีจำนวนหก
six 【 N 】 แปลว่า: จำนวนหก , เลขหก, สิ่งที่มีค่าเท่ากับหก, กลุ่มที่มีจำนวนหก , half-a-dozen; sextet
six 【 PRON 】 แปลว่า: จำนวนหก
six of one and half a dozen of the other 【 IDM 】 แปลว่า: ไม่แตกต่างกัน , เหมือนๆกัน
sixpence 【 N 】 แปลว่า: เหรียญหกเพนนีของอังกฤษ
sixpenny 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นเหรียญหกเพนนีของอังกฤษ
six-shooter 【 N 】 แปลว่า: ปืนที่มีลูกโม่หกนัด
sixteen 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีจำนวนสิบหก
sixteen 【 N 】 แปลว่า: จำนวนสิบหก , เลขสิบหก, สิ่งที่มีค่าเท่ากับสิบหก, กลุ่มที่มีจำนวนสิบหก
sixteenth 【 N 】 แปลว่า: ลำดับที่สิบหก
sixth 【 N 】 แปลว่า: ลำดับที่หก
sixth sense 【 IDM 】 แปลว่า: สัมผัสที่ 6 , มีความรู้สึกพิเศษในการลับรู้สิ่งลี้ลับ
sixth sense 【 N 】 แปลว่า: สัมผัสที่หก , การหยั่งรู้, อำนาจในการหยั่งรู้ , foresight; intuition; telepathy
sixtieth 【 N 】 แปลว่า: ลำดับที่หกสิบ
sixty 【 N 】 แปลว่า: เลขหกสิบ , เลขหกสิบ, สิ่งที่มีค่าเท่ากับหกสิบ, กลุ่มที่มีจำนวนหกสิบ
sizable 【 ADJ 】 แปลว่า: มีขนาดใหญ่มาก , sizeable
size 【 N 】 แปลว่า: ขนาด , ขนาดใหญ่ , area; dimension; extent
size 【 VT 】 แปลว่า: จัดกลุ่มตามขนาด , วัดตามขนาด
size up 【 PHRV 】 แปลว่า: เดาหรือกะขนาดของ
sized 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งจัดกลุ่มตามขนาด
sizing 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งจัดกลุ่มตามขนาด
sizzle 【 N 】 แปลว่า: เสียงดังแฉ่ๆ , เสียงดังฉู่ฉี่, เสียงฟ่อๆ
sizzle 【 VI 】 แปลว่า: ส่งเสียงแฉ่ๆ , ส่งเสียงฟ่อๆ, ส่งเสียงดังฉู่ฉี่ , hiss; fizz; sibilate; whiz
sizzle 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เกิดเสียงดังแฉ่ๆ , ทำให้เกิดเสียงดังแฉ่ๆ เกิดจากร้อนจัด , hiss; fizz; sibilate; whiz
sizzler 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่ร้อนจัด , การเกิดเสียงดังฉ่าเนื่องจากร้อนจัด
sizzler 【 N 】 แปลว่า: วันที่ร้อนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
skag 【 SL 】 แปลว่า: เหล้าแรง
skald 【 N 】 แปลว่า: กวีโบราณชาวสวีเดน
skate 【 N 】 แปลว่า: รองเท้าสเก็ต , การเล่นสเก็ต
skate 【 VI 】 แปลว่า: เล่นเสก็ต , เคลื่อนที่ไปด้วยรองเท้าสเก็ต , glide; slip; ice skate; roller skate; slide
skate around 【 PHRV 】 แปลว่า: เล่นสเก็ตไปรอบๆ , skate round
skate on 【 PHRV 】 แปลว่า: เล่นสเก็ตบน
skate on thin ice 【 IDM 】 แปลว่า: เสี่ยงในการพูด (บางสิ่ง) , skate over thin ice
skate over 【 PHRV 】 แปลว่า: ใส่รองเท้าสเก็ตวิ่งข้าม , สเก็ตข้าม
skate round 【 PHRV 】 แปลว่า: เล่นสเก็ตไปรอบๆ , skate around
skateboard 【 N 】 แปลว่า: กระดานเล่นสเก็ตซึ่งมีล้อเล็กๆ ช่วยให้เคลื่อนที่
skater 【 N 】 แปลว่า: คนเล่นสเก็ต
skedaddle 【 N 】 แปลว่า: รีบวิ่งหนี
skeet 【 N 】 แปลว่า: การยิงเป้า
skein 【 N 】 แปลว่า: กลุ่มด้ายที่พันกันยุ่งเหยิง
skeletal 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับโครงกระดูก , เหมือนโครงกระดูก
skeleton 【 N 】 แปลว่า: โครงสร้าง , โครงตึก, โครงร่าง , draft; design; outline
skeleton 【 N 】 แปลว่า: โครงกระดูก , โครงตึก, โครงสร้าง , skeletal frame; exoskeleton
skeleton 【 N 】 แปลว่า: คนผอมแห้ง , ผู้ที่ผอมโซ
skeleton in the closet 【 IDM 】 แปลว่า: ความลับที่น่าตกใจ
skeletonize 【 VT 】 แปลว่า: ทำโครงร่าง , ร่าง
skellum 【 ADJ 】 แปลว่า: เกเร
skene 【 N 】 แปลว่า: กริช , skean
skepsis 【 N 】 แปลว่า: ความสงสัย
skeptic 【 N 】 แปลว่า: ผู้สงสัย , skeptical; doubter; questioner ตรงข้ามกับbeliever
skeptical 【 N 】 แปลว่า: ผู้สงสัย , skeptic; doubter; questioner ตรงข้ามกับbeliever
skepticism 【 N 】 แปลว่า: ความสงสัย , ความกังขา , doubtfulness; dubiousness ตรงข้ามกับconfidence; trust
sketch 【 N 】 แปลว่า: การอธิบายอย่างคร่าวๆ , การทำโครงร่างคร่าวๆ , outline
sketch 【 N 】 แปลว่า: ภาพร่าง
sketch 【 VI 】 แปลว่า: วาดภาพร่าง , วาดคร่าวๆ
sketch 【 VT 】 แปลว่า: วาดภาพร่าง , วาดคร่าวๆ
sketch in 【 PHRV 】 แปลว่า: วาด , ร่างภาพ , etch in
sketch out 【 PHRV 】 แปลว่า: วาดร่าง , ร่างภาพ, วาดคร่าวๆ
sketchbook 【 N 】 แปลว่า: สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง , sketchpad
sketchpad 【 N 】 แปลว่า: สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง , sketchbook
sketchy 【 ADJ 】 แปลว่า: คร่าวๆ , ลวกๆ, หยาบๆ, หวัดๆ , crude; coarse; preliminary
skew 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่ตรง , เฉ, เอียง, เฉียง
skew 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่งเฉียง , ตำแหน่งที่เบน
skew 【 VI 】 แปลว่า: เอียง , เบน, เฉ , angle; bias; slant
skew 【 VT 】 แปลว่า: บิดเบือน , distort; falsify
skew 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ไม่ตรง , ทำให้เบนออก, ทำให้เฉ, ทำให้เฉียง, ทำให้เอียง , diviate; diverge; turn
skewbald 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีลายสลับสี
skewer 【 N 】 แปลว่า: ไม้เสียบ
ski 【 N 】 แปลว่า: กระดานสกี
ski 【 VI 】 แปลว่า: เคลื่อนไปด้วยสกี
ski 【 VT 】 แปลว่า: เคลื่อนไปด้วยสกี
ski jump 【 N 】 แปลว่า: การกระโดดของนักสกี
ski lift 【 N 】 แปลว่า: กระเช้าไฟฟ้า
ski pole 【 N 】 แปลว่า: ไม้ค้ำในการเล่นสกี
skid 【 N 】 แปลว่า: การลื่น , การลื่นไถล
skid 【 N 】 แปลว่า: ไม้ขัดไม่ให้ล้อหมุน , ไม้ค้ำยัน, ไม้รองไม่ให้เลื่อนไถล
skid 【 N 】 แปลว่า: รางเลื่อน
skid 【 VI 】 แปลว่า: ลื่น , ลื่นไถล , glide; move; slip
skid up 【 PHRV 】 แปลว่า: เลื่อนไถล , แล่นไถล, ปีนป่ายได้ง่ายและเร็ว , shin up ตรงข้ามกับshin down
skiddy 【 ADJ 】 แปลว่า: ลื่นไถล , ลื่น , slippery
skiff 【 N 】 แปลว่า: เรือพายเล็กๆ , dinghy; rowboat
skiing 【 N 】 แปลว่า: การเล่นสกี
skilful 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีทักษะ , ซึ่งมีความชำนาญ , practiced; skilled
skilful 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีทักษะ , ซึ่งมีความชำนาญ , practiced; skilled
skill 【 N 】 แปลว่า: ฝีมือ
skill 【 N 】 แปลว่า: ความเชี่ยวชาญ
skilled 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีทักษะ , ซึ่งมีความชำนาญ , skillful
skillet 【 N 】 แปลว่า: กระทะสำหรับทอด มีด้ามยาว
skillful 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีทักษะ , ซึ่งมีความชำนาญ , practiced; skilled
skillion 【 SL 】 แปลว่า: มากมาย , เยอะแยะ
skim 【 VT 】 แปลว่า: ตักจากผิวหน้าของเหลว , scoop
skim milk 【 N 】 แปลว่า: นมไขมันต่ำ , skimmed milk
skim off 【 PHRV 】 แปลว่า: คัดสรรสิ่งที่ดีที่ออกไป , กรองออก , cream off
skim off 【 PHRV 】 แปลว่า: ตักไขมันที่ลอยอยู่ออก , กรองออก, ตักไขออก , cream off
skim over 【 PHRV 】 แปลว่า: มองผ่านๆ , ดูคร่าวๆ , skim through; skip through
skim over 【 PHRV 】 แปลว่า: แล่นบนผิวของ , ลื่นไถลบน
skim through 【 PHRV 】 แปลว่า: มองผ่านๆ , ดูคร่าวๆ , skim over; skip through
skimmed milk 【 N 】 แปลว่า: นมไขมันต่ำ , skim milk
skimmer 【 N 】 แปลว่า: ผู้ตัก
skimp 【 VI 】 แปลว่า: ใช้น้อยเกินไป , บริโภคน้อยเกินไป , scamp; slight; pinch
skin 【 N 】 แปลว่า: ผิวหนัง , ผิวหน้า , epithilium; epidermis; dermis; trueskin
skin 【 N 】 แปลว่า: ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว
skin diver 【 SL 】 แปลว่า: แบงค์ 5 ปอนด์ , deep sea diver
skin diving 【 N 】 แปลว่า: การดำน้ำโดยไม่สวมชุดดำน้ำ
skin down 【 PHRV 】 แปลว่า: ปีนป่ายลง , shin down
skin flick 【 N 】 แปลว่า: หนังลามก
skin graft 【 N 】 แปลว่า: การตัดเนื้อดีมาปะส่วนที่บกพร่อง
skin over 【 PHRV 】 แปลว่า: ทาใหม่ , ทำผิวใหม่
skin over 【 PHRV 】 แปลว่า: หุ้มหนังใหม่ , ใส่ผิวใหม่, ปลูกหนังใหม่
skin someone alive 【 IDM 】 แปลว่า: ด่าว่าอย่างรุนแรง , ด่าหยาบคาย
skin through 【 PHRV 】 แปลว่า: ลอกออก , ขูดออก , scrape therough; squeak through; squeeze through
skin up 【 PHRV 】 แปลว่า: ปีนป่ายขึ้นไป , shin up
skin-deep 【 ADJ 】 แปลว่า: ตื้นๆ
skin-dive 【 VI 】 แปลว่า: ดำน้ำโดยไม่สวมชุดดำน้ำ
skinflint 【 N 】 แปลว่า: คนขี้เหนียว
skinful 【 N 】 แปลว่า: ปริมาณเหล้ามากจนทำให้เมา (คำสแลง)
skink 【 N 】 แปลว่า: จิ้งเหลน
skinless 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่มีผิวหนัง
skinner 【 N 】 แปลว่า: ผู้ลอกหนัง
skinny 【 ADJ 】 แปลว่า: ผอมมาก , เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก
skinny 【 N 】 แปลว่า: ข้อมูลที่เชื่อถือได้ (คำสแลง)
skint 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่มีเงิน
skint 【 SL 】 แปลว่า: จนกรอบ , ไม่มีเงิน
skintight 【 ADJ 】 แปลว่า: (เสื้อผ้า) ซึ่งใส่รัดตัว , รัดรูป , closefitting; tight
skip 【 VI 】 แปลว่า: กระโดด , jump; gambol; leap; hop
skip 【 VI 】 แปลว่า: ข้ามไป , ละไป
skip 【 VT 】 แปลว่า: กระโดด , jump; gambol; leap; hop
skip 【 VT 】 แปลว่า: ขาด , ไม่เข้าร่วม
skip 【 VT 】 แปลว่า: ข้ามไป , ละไป
skip it 【 PHRV 】 แปลว่า: ลืมเสีย , ไม่ต้องสนใจ, ไม่ใส่ใจ, ไม่สำคัญ
Skip it! 【 IDM 】 แปลว่า: ลืมมันไปซะ
skip off 【 PHRV 】 แปลว่า: หลบหนี , ไม่เข้าร่วม , skip out
skip out 【 PHRV 】 แปลว่า: หลบหนี , ไม่เข้าร่วม , skip off
skip over 【 PHRV 】 แปลว่า: ข้าม (บางเรื่อง) ไป , ผ่านไปอย่างเร็ว
skip over 【 PHRV 】 แปลว่า: กระโดดข้าม
skip through 【 PHRV 】 แปลว่า: อ่านผ่านไป , อ่านข้ามไป , skim over; skim through
skipper 【 N 】 แปลว่า: ผู้นำทีม , leader; commander
skirmish 【 N 】 แปลว่า: การโต้เถียงเล็กน้อย , การประคารมเล็กน้อย , encounter; clash; conflict
skirmish 【 N 】 แปลว่า: การต่อสู้กันเล็กน้อย , การปะทะกันเล็กน้อย , encounter; clash; conflict
skirmish 【 VI 】 แปลว่า: ต่อสู้กันเล็กน้อย , ปะทะกันเล็กน้อย
skirmish 【 VI 】 แปลว่า: โต้เถียงกันเล็กน้อย , ปะทะคารมเล็กน้อย
skirt 【 N 】 แปลว่า: กระโปรง , kilt; fustanella
skirt 【 N 】 แปลว่า: คำเรียกผู้หญิง (คำหยาบ)
skirt 【 SL 】 แปลว่า: หญิงสาวที่มีเสน่ห์
skirt around 【 PHRV 】 แปลว่า: หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ) , จัดการทางอ้อม , skirt round
skirt round 【 PHRV 】 แปลว่า: หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ) , จัดการทางอ้อม , skirt around
skit 【 N 】 แปลว่า: เรื่องล้อเลียน , เรื่องเสียดสี , parody
skitter 【 VI 】 แปลว่า: เคลื่อนไปอย่างเร็ว , glide; sail
skitter 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เคลื่อนไปอย่างเร็ว , glide; sail
skittish 【 ADJ 】 แปลว่า: พยศ (ม้า)
skittle 【 N 】 แปลว่า: กีฬาคล้ายโบว์ลิ่ง
skittle out 【 PHRV 】 แปลว่า: ไล่ออก (กีฬาคริกเก็ต)
skive 【 VI 】 แปลว่า: โดดเรียน (คำไม่เป็นทางการ) , ไม่เข้าร่วม, ไม่มาทำงาน , bunk off
skive off 【 PHRV 】 แปลว่า: เลี่ยงงาน (คำสแลง) , หลีกเลี่ยง
skivvies 【 SL 】 แปลว่า: ชุดชั้นใน
skivvy 【 N 】 แปลว่า: คนรับใช้ , สาวใช้
skoal 【 INT 】 แปลว่า: คำกล่าวอวยพร
skua 【 N 】 แปลว่า: นกจำพวก Catharacta
skuldugery 【 N 】 แปลว่า: ความไม่ซื่อสัตย์ , dishonesty; skullduggery
skulk 【 N 】 แปลว่า: ผู้หลบหนี
skulk 【 VI 】 แปลว่า: หลบ , หลบมุม, หลบเลี่ยง, แอบ, ซ่อน , prowl; slink
skulk 【 VI 】 แปลว่า: แสร้งทำเป็นป่วย (เพื่อเลี่ยงงาน)
skull 【 N 】 แปลว่า: กะโหลกศีรษะ , head
skull 【 N 】 แปลว่า: หัว (คำสแลง) , noggin
skullcap 【 N 】 แปลว่า: หมวกไม่มีขอบ
skulldugery 【 N 】 แปลว่า: ความไม่ซื่อสัตย์ , dishonesty; skulduggery
skullduggery 【 SL 】 แปลว่า: งานสกปรก , งานไม่สุจริต, การกระทำที่หลอกลวง
skunk 【 N 】 แปลว่า: คนน่ารังเกียจ (คำสแลง) , rogue; knave
skunk 【 N 】 แปลว่า: สัตว์สีดำสลับขาวพ่นกลิ่นเหม็นเมื่อตกใจ , ตัวสกั๊งค์
skunk 【 SL 】 แปลว่า: กัญชาที่แรงชนิดหนึ่ง
skunky 【 ADJ 】 แปลว่า: มีกลิ่นเหม็น , odorous
sky 【 N 】 แปลว่า: ท้องฟ้า , firmament; welkin
sky 【 VI 】 แปลว่า: ตีหรือโยนให้สูง
sky 【 VT 】 แปลว่า: ตีหรือโยนให้สูง
sky rocket 【 SL 】 แปลว่า: กระเป๋า
sky-blue 【 ADJ 】 แปลว่า: สีฟ้า , เหมือนสีท้องฟ้า, สีฟ้าอมเขียว , azure; cerulean
skycap 【 N 】 แปลว่า: คนยกกระเป๋าที่สนามบิน , porter
skydive 【 VI 】 แปลว่า: กระโดดร่ม
Skye 【 N 】 แปลว่า: พันธุ์สุนัข
skyey 【 ADJ 】 แปลว่า: สูงมาก , สูงตระหง่าน
skyey 【 ADJ 】 แปลว่า: เหมือนท้องฟ้า
sky-high 【 ADJ 】 แปลว่า: สูงมาก , มาก, สูง , high
skyjack 【 VT 】 แปลว่า: จี้เครื่องบิน , hijack
skyjacker 【 N 】 แปลว่า: คนจี้เครื่องบิน , hijacker
skylark 【 N 】 แปลว่า: นกชนิดหนึ่ง
skylight 【 N 】 แปลว่า: หน้าต่างบนหลังคา , fanlight; light
skyline 【 N 】 แปลว่า: เส้นขอบฟ้า , horizon
skyrocket 【 VI 】 แปลว่า: ลอยขึ้นสูงอย่างฉับพลัน , rocket; shoot up
skyrocket 【 VI 】 แปลว่า: ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
skyrocket 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างฉับพลัน
skyscraper 【 N 】 แปลว่า: ตึกสูงมาก , ตึกระฟ้า, อาคารสูง
skyward 【 ADJ 】 แปลว่า: สู่ท้องฟ้า , uphill; upward
skyward 【 ADV 】 แปลว่า: สู่ท้องฟ้า , uphill; upward
skywritting 【 N 】 แปลว่า: การเขียนตัวหนังสือ
slab 【 N 】 แปลว่า: แผ่นหนา , แผ่นวัสดุหนา, แผ่นไม้หนา, แผ่นหินหนา , bit; chunk; slice
slab 【 VT 】 แปลว่า: ปูด้วยแผ่นวัสดุหนา , ปูด้วยแผ่นไม้หนา, ปูด้วยแผ่นไม้หนา
slab 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เป็นแผ่น
slab 【 VT 】 แปลว่า: เลื่อยไม้เป็นแผ่นหนา
slabber 【 VI 】 แปลว่า: ปล่อยน้ำลายไหล , ปล่อยให้อาหารร่วงจากปาก , drip; dribble; salivate; slobber
slack 【 ADJ 】 แปลว่า: หย่อน , lax; limp
slack 【 ADJ 】 แปลว่า: เฉื่อย , เนือย, ไม่ใส่ใจ , sluggish; inattentive; lazy
slack water 【 N 】 แปลว่า: น้ำที่ไม่มีกระแสน้ำ , ช่วงไม่มีกระแสน้ำ
slacken 【 VI 】 แปลว่า: หย่อน , loosen; reduce
slacken 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้หย่อน , loosen; reduce
slacken off 【 PHRV 】 แปลว่า: คลายออก , slack away; slack off
slacken off 【 PHRV 】 แปลว่า: ขี้เกียจ , ไม่กระตือรือร้น, ซังกะตาย , ease off; ease up
slacken up 【 PHRV 】 แปลว่า: ความพยายาม) , ลดลง (ความเร็ว , slack up
slacker 【 N 】 แปลว่า: ผู้หลบเลี่ยง
slacks 【 N 】 แปลว่า: กางเกงทรงหลวม , trousers; pants
slag 【 N 】 แปลว่า: เศษแร่ , ขี้แร่, กากแร่, เศษถ่านหิน , cinders; refuse; residue; dregs
slag 【 SL 】 แปลว่า: หญิงที่เป็นคู่ขา
slag 【 VI 】 แปลว่า: เป็นขี้แร่ , กลายเป็นกากแร่
slag 【 VT 】 แปลว่า: เปลี่ยนให้เป็นกากแร่ , ทำให้กลายเป็นขี้แร่
slain 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่อง 3 ของ slay
slake 【 VT 】 แปลว่า: บรรเทา , คลาย, ทำให้สดชื่น , allay; quench
slalom 【 N 】 แปลว่า: การเล่นสกี
slam 【 N 】 แปลว่า: เสียงดังปัง , เสียงกระแทก
slam 【 VI 】 แปลว่า: ปิดดังปัง , ปิดเสียงดัง, กระแทก, ขว้าง , thump; fling
slam 【 VT 】 แปลว่า: ปิดดังปัง , ปิดเสียงดัง, กระแทก, ขว้าง , thump; fling
slam 【 VT 】 แปลว่า: วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
slam down 【 PHRV 】 แปลว่า: วางลงเสียงดัง , slap down
slam in 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิด (ประตู) ใส่ดังโครม
slam in 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่ยอมพูดกับ
slam on 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบเหยียบ , รีบกดบางอย่าง , clap on; jam on; slap on
slam on 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบสวมใส่ , รีบใส่ , clap on; jam on; slap on
slam to 【 PHRV 】 แปลว่า: ปิดเสียงดัง , ปิดดังโครม , pull to
slam-bang 【 ADJ 】 แปลว่า: อึกทึก , ซึ่งส่งเสียงดัง
slander 【 N 】 แปลว่า: คำพูดให้ร้าย , คำพูดทำลายชื่อเสียง, การใส่ร้ายป้ายสี, การหมิ่นประมาท, การทำลายชื่อเสียง , calumny; defamation; scandal
slander 【 VI 】 แปลว่า: พูดให้ร้าย , กล่าวร้าย, ใส่ร้าย , vilify; defame ตรงข้ามกับpraise
slander 【 VT 】 แปลว่า: พูดให้ร้าย , กล่าวร้าย, ใส่ร้าย , vilify; defame ตรงข้ามกับpraise
slang 【 N 】 แปลว่า: ถ้อยคำที่เป็นภาษาพูดและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม , ภาษารหัสของขโมยหรือโจร, คำสแลง, ภาษาสแลง , cant; argot
slang 【 VI 】 แปลว่า: ใช้ภาษาหยาบคาย
slang 【 VT 】 แปลว่า: ใช้ภาษาหยาบคายกับ , พูดด้วยคำหยาบคาย
slanging match 【 IDM 】 แปลว่า: การโต้เถียงที่รุนแรง
slant 【 N 】 แปลว่า: ความคิดเห็น , ทัศนคติ , attitude; point of view
slant 【 N 】 แปลว่า: การเอียงลาด
slant 【 N 】 แปลว่า: การบิดเบือน
slant 【 VI 】 แปลว่า: เอน , เอียง, เฉียง, เฉ , veer; slope; incline ตรงข้ามกับplane
slant 【 VI 】 แปลว่า: บิดเบือน
slant 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เอน , ทำให้เอียง, ทำให้เฉ, ทำให้เฉียง , veer; slope; incline ตรงข้ามกับplane
slant 【 VT 】 แปลว่า: บิดเบือน
slant against 【 PHRV 】 แปลว่า: บิดเบือน , weight against
slant towards 【 PHRV 】 แปลว่า: เอียงลาดไปทาง , ลาดไปทาง , slope towards
slantwise 【 ADV 】 แปลว่า: เอียง
slap 【 N 】 แปลว่า: การตบ , การตบหน้า, การชกหน้า , smack; rap; punch
slap 【 N 】 แปลว่า: เสียงตบ
slap 【 VT 】 แปลว่า: ตบ , ตบหน้า, ชกหน้า, ฟาด , rap; smack; smite; punch
slap down 【 PHRV 】 แปลว่า: วางลงเสียงดัง , วางดังโครม , slam down
slap in the face 【 IDM 】 แปลว่า: โดนตบหน้า , ด่าว่า, โดนหักหน้า, ทำให้ขายหน้าอย่างแรง
slap on1 【 PHRV 】 แปลว่า: สวมลวกๆ , ใส่ลวกๆ , clap on; jam on; slam on
slap on2 【 PHRV 】 แปลว่า: ตี (บนส่วนของร่างกาย)
slap up 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบเตรียมอาหาร
slap-dash 【 SL 】 แปลว่า: ลวกๆ , ผ่านๆ
slaphead 【 SL 】 แปลว่า: คนหัวล้าน
slapper 【 SL 】 แปลว่า: หญิงที่เป็นคู่ขา
slash 【 N 】 แปลว่า: การลดราคาอย่างมโหฬาร , การตัดราคาอย่างมาก , decrease; cutback; lessening ตรงข้ามกับincrease; growth
slash 【 N 】 แปลว่า: รอยฟัน , รอยเชือด, รอยกรีด, รอยแทง, รอยแผล , puncture; cut
slash 【 N 】 แปลว่า: เส้นแบ่ง (สัญลักษณ์คือ ) , เส้นทแยง virgule
slash 【 SL 】 แปลว่า: การฉี่
slash 【 VI 】 แปลว่า: ฟัน , ตัด, เฉือน, กรีด, เชือด, แทง , cut; incise; score
slash 【 VT 】 แปลว่า: วิจารณ์อย่างรุนแรง , กล่าวโจมตี, ตำหนิรุนแรง , scathe; lash
slash 【 VT 】 แปลว่า: ฟัน , ตัด, เฉือน, กรีด, เชือด, แทง , cut; incise; score
slash 【 VT 】 แปลว่า: ตัดทอน , ลดราคา, ย่อลง, ตัดออก, แก้ไข, ดัดแปลง , cut; decrese ตรงข้ามกับincrease
slashing 【 ADJ 】 แปลว่า: ร้ายแรง
slat 【 N 】 แปลว่า: แผ่นบานเกล็ดหน้าต่างหรือประตู , spline
slat 【 VT 】 แปลว่า: ใส่แผ่นบานเกล็ด
slate 【 N 】 แปลว่า: รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง , register; roll
slate 【 N 】 แปลว่า: หินชนวน , กระดานชนวน, กระเบื้องหินชนวน
slate 【 VT 】 แปลว่า: ใส่เข้าไปในรายชื่อผู้สมัคร , schedule; program; list; register
slate 【 VT 】 แปลว่า: มุงหลังคาด้วยกระเบื้องหินชนวน
slattern 【 N 】 แปลว่า: โสเภณี
slaughter 【 N 】 แปลว่า: การฆ่าสัตว์เป็นอาหาร , butchery
slaughter 【 N 】 แปลว่า: การฆ่าอย่างทารุณ , การสังหารหมู่, การลอบสังหาร , massacre; assassination
slaughter 【 VT 】 แปลว่า: ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร , butcher
slaughter 【 VT 】 แปลว่า: สังหารหมู่ , ฆ่าทารุณ, ลอบสังหาร , annihilate; massacre
slaughter 【 VT 】 แปลว่า: การแพ้อย่างราบคาบ (คำสแลง)
slaughterhouse 【 N 】 แปลว่า: โรงฆ่าสัตว์
Slav 【 N 】 แปลว่า: ชาวสลาฟ
slave 【 N 】 แปลว่า: ทาส , ผู้ทำงานหนักและได้ค่าแรงต่ำ
slave 【 VI 】 แปลว่า: ทำงานหนัก , labor; drudge
slave at 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำงานหนัก (ราวกับทาส) สำหรับ , ทำงานหนัก, เป็นทาสของ
slave away 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำงานอย่างทาส , ทำงานหนักมาก
slave driver 【 N 】 แปลว่า: คนคุมทาส
slave over 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำงานอย่างทาส , ทำงานหนักมาก
slaver 【 VI 】 แปลว่า: หลั่งน้ำลาย , ปล่อยน้ำลายไหล
slavery 【 N 】 แปลว่า: ความเป็นทาส , การเป็นทาส
Slavic 【 ADJ 】 แปลว่า: เกี่ยวกับชาวสลาฟ
slavish 【 ADJ 】 แปลว่า: อย่างทาส , เหมือนทาส, ของทาส , servile; fawning
slay 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ประทับใจมาก (คำไม่เป็นทางการ) , ทำให้หลงใหลมาก, ทำให้ตกตะลึงมาก
slay 【 VT 】 แปลว่า: ฆ่าทารุณ , สังหารโหด, สังหารหมู่ , assassinate; murder; slaughter
sleaze 【 N 】 แปลว่า: ความไม่ซื่อสัตย์ , การติดสินบน, การทุจริต
sleaze 【 N 】 แปลว่า: คนทุจริต , คนไม่ซื่อสัตย์ , sleazebag; sleazeball
sleazy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไม่ซื่อสัตย์ , ซึ่งไม่มีคุณธรรม
sleazy 【 ADJ 】 แปลว่า: สกปรก , โสโครก , shabby; shoddy
sled 【 N 】 แปลว่า: เลื่อนหิมะ , รถลากเลื่อนหิมะ , sledge; sleigh
sled 【 VI 】 แปลว่า: เคลื่อนไปด้วยเลื่อนหิมะ
sledge 【 N 】 แปลว่า: เลื่อนหิมะขนาดใหญ่ , รถแล่นบนลานน้ำแข็งหรือหิมะ , sled
sledgehammer 【 N 】 แปลว่า: ค้อนขนาดใหญ่มาก
sleek 【 ADJ 】 แปลว่า: มันขลับ , ซึ่งเป็นประกาย , silken; silky
sleek 【 ADJ 】 แปลว่า: ทันสมัย , ตามสมัย
sleek 【 ADJ 】 แปลว่า: คล่องแคล่ว , ว่องไว, พูดคล่อง
sleek 【 ADJ 】 แปลว่า: นุ่มนวล , สุภาพเรียบร้อย , graceful; slender; slim ตรงข้ามกับungraceful
sleek 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้มันเงา , ทำให้เรียบมัน, ทำให้เป็นประกาย, ทำให้มันขลับ , glaze; polish; smooth; shine ตรงข้ามกับtarnish; erode
sleep 【 N 】 แปลว่า: การหลับ , การนอนหลับ, การง่วงซึม
sleep 【 N 】 แปลว่า: ความตาย (ทางวรรณคดี)
sleep 【 VI 】 แปลว่า: หลับ , doze; nap; snooze ตรงข้ามกับawaken
sleep 【 VI 】 แปลว่า: ไม่กระฉับกระเฉง , ซึมเซา, ง่วงซึม
sleep 【 VT 】 แปลว่า: มีเตียงนอนพอ (สำหรับผู้พัก) (ห้ามใช้รูป passive voice)
sleep around 【 PHRV 】 แปลว่า: มีเพศสัมพันธ์กับ (โดยเฉพาะผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคน)
sleep away 【 PHRV 】 แปลว่า: หลับไม่ยอมตื่น , หลับยาว, หลับต่อเนื่อง , sleep off
sleep in 【 PHRV 】 แปลว่า: นอนดึก , นอนตื่นสาย , lie in
sleep in 【 PHRV 】 แปลว่า: บ้าน , นอนพักที่ทำงาน
sleep like a log 【 IDM 】 แปลว่า: นอนหลับสนิท
sleep like a top 【 IDM 】 แปลว่า: นอนหลับสนิท
sleep off 【 PHRV 】 แปลว่า: นอนหลับเพื่อให้หายจาก , sleep away
sleep on 【 PHRV 】 แปลว่า: นอนหลับบน , sleep upon
sleep on it 【 PHRV 】 แปลว่า: คิดและตัดสินใจเกี่ยวกับ
sleep out 【 PHRV 】 แปลว่า: นอนข้างนอก , หลับข้างนอก
sleep over 【 PHRV 】 แปลว่า: นอนค้าง (บ้านคนอื่น)
sleep rough 【 PHRV 】 แปลว่า: นอนโดยไม่มีเตียงนอน , live rough; rough it
sleep round 【 PHRV 】 แปลว่า: นอนหลับทั้งวันและคืน , นอนหลับนาน24ชั่วโมง
sleep through 【 PHRV 】 แปลว่า: นอนหลับได้ทั้งๆที่มี (บางสิ่ง) , นอนหลับง่าย, หลับได้
sleep together 【 PHRV 】 แปลว่า: นอนร่วมห้องหรือเตียงเดียวกัน , นอนห้องเดียวกัน , sleep with
sleep upon 【 PHRV 】 แปลว่า: นอนหลับบน , sleep on
sleep with 【 PHRV 】 แปลว่า: นอนหลับห้องหรือเตียงเดียวกับ , นอนรวมกัน , sleep together
sleeper 【 N 】 แปลว่า: รถไฟตู้นอน , รถนอน , sleeping car
sleeper 【 N 】 แปลว่า: คนนอนหลับ
sleeping bag 【 N 】 แปลว่า: ถุงนอน
sleeping car 【 N 】 แปลว่า: รถนอน
sleeping pill 【 N 】 แปลว่า: ยานอนหลับ
sleeping sickness 【 N 】 แปลว่า: โรคร้ายเกิดจากแมลงชนิดหนึ่งเป็นพาหะ
sleepless 【 ADJ 】 แปลว่า: นอนไม่หลับ
sleepwalk 【 VI 】 แปลว่า: เดินละเมอ , เดินขณะหลับ
sleepwalk 【 VI 】 แปลว่า: ไม่ใส่ใจ , ไม่แยแส
sleepwalking 【 N 】 แปลว่า: การเดินละเมอ , somnambulant; noctambulism
sleepwalking 【 N 】 แปลว่า: การเดินละเมอ , การเดินหลับ, การเดินขณะหลับ
sleepy 【 ADJ 】 แปลว่า: ง่วงนอน , ซึมเซา, ง่วงซึม, ไร้ชีวิตชีวา , somnolent; sluggish ตรงข้ามกับalert; wakeful
sleepyhead 【 N 】 แปลว่า: คนขี้เซา
sleet 【 N 】 แปลว่า: ฝนลูกเห็บ , ฝนหิมะ , freezing rain; hail; hailstorm
sleet 【 N 】 แปลว่า: แผ่นน้ำแข็งบางที่ปกคลุมตามพื้นหรือต้นไม้
sleet 【 VI 】 แปลว่า: ตกเป็นลูกเห็บ , ตกเป็นหิมะ , hail; snow
sleeve 【 N 】 แปลว่า: แขนเสื้อ , cover
sleeve 【 N 】 แปลว่า: ปลอกหุ้ม , กระบอกสวม, ปลอก, ซอง , jacket; sheath
sleeve 【 VT 】 แปลว่า: ใส่แขนเสื้อ
sleigh 【 N 】 แปลว่า: รถลากเลื่อนบนหิมะ , แคร่เลื่อนบนหิมะ, เลื่อนหิมะ , sled; sledge
sleigh 【 VI 】 แปลว่า: เดินทางด้วยรถลากเลื่อนบนหิมะ , ไปด้วยแคร่เลื่อนบนหิมะ, เดินทางด้วยเลื่อนหิมะ
sleight 【 N 】 แปลว่า: การหลอกลวง , การตบตา
sleight 【 N 】 แปลว่า: ความเชี่ยวชาญ , ความชำนาญ , dexterity; skill
sleight 【 N 】 แปลว่า: กลอุบาย , เล่ห์เหลี่ยม , hoax; trick
sleight of hand 【 N 】 แปลว่า: ความว่องไวของการใช้มือแสดงกลหรือเกมไพ่ , legerdemain
slender 【 ADJ 】 แปลว่า: เรียวยาว , บาง
slender 【 ADJ 】 แปลว่า: ผอมบาง , ผอมเพรียว, ระหง , gracile; slim ตรงข้ามกับungraceful
slender 【 ADJ 】 แปลว่า: มีน้อย , มีจำกัด, เล็กน้อย , little; meagre; scant
slept 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sleep
sleuth 【 N 】 แปลว่า: นักสืบ , detective; inspector; spy
sleuth 【 N 】 แปลว่า: สุนัขดมกลิ่น , สุนัขตำรวจ , sleuthhound
sleuth 【 VI 】 แปลว่า: ตามแกะรอย , สืบสวน, สะกดรอย , track; trail
sleuth 【 VT 】 แปลว่า: ตามแกะรอย , สืบสวน, สะกดรอย , track; trail
slew 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 ของ slay
slew around 【 PHRV 】 แปลว่า: หมุน , แกว่ง, หันไปรอบๆ , slue around
slew round 【 PHRV 】 แปลว่า: หมุน , แกว่ง, หันไปรอบๆ , slue around
slice 【 N 】 แปลว่า: แผ่นตัดบางๆ , แผ่นเฉือนบางๆ , slab; wedge
slice 【 N 】 แปลว่า: ส่วนแบ่ง , ส่วน, สัดส่วน , portion; segment
slice 【 VI 】 แปลว่า: ตัดเป็นแผ่นบาง , เฉือนเป็นแผ่นบาง , cleave; cut; segment
slice 【 VT 】 แปลว่า: ตัดเป็นแผ่นบาง , เฉือนเป็นแผ่นบาง , cleave; cut; segment ตรงข้ามกับfuse; unite
slice into 【 PHRV 】 แปลว่า: เฉือนออก , หั่น, ตัด , cut into
slice of the cake 【 IDM 】 แปลว่า: การแบ่งปันบางสิ่ง
slice off 【 PHRV 】 แปลว่า: ตัดออก , เฉือนออก, หั่นออก , cut off; snip off
slice through 【 PHRV 】 แปลว่า: แล่นผ่า , ตัดผ่าน
slice up 【 PHRV 】 แปลว่า: ตัดเป , cut up
slick 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม , ฉลาดแกมโกง, เจ้าเล่ห์ , smooth ตรงข้ามกับhonest
slick 【 ADJ 】 แปลว่า: พูดคล่อง , ปากหวาน, พูดลื่นไหล , glib; smooth
slick 【 ADJ 】 แปลว่า: ลื่นเป็นมัน , เป็นเงา, เป็นมัน, เกลี้ยงเป็นมัน , glossy; slippery
slick 【 ADJ 】 แปลว่า: สุภาพ , เรียบร้อย, นุ่มนวล , smart; sophisticated
slick 【 ADJ 】 แปลว่า: คล่องแคล่ว , ว่องไว , adroit; handy
slick 【 N 】 แปลว่า: หนังสือหรือนิตยสารที่พิมพ์ด้วยกระดาษมัน , glossy magazine
slick 【 N 】 แปลว่า: ผิวลื่นเป็นมัน
slick 【 N 】 แปลว่า: คราบน้ำมัน
slick 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ลื่น , ทำให้เป็นมัน, ทำให้เงา , smooth
slick down 【 PHRV 】 แปลว่า: เฉือนออกเป็นชิ้น , ตัดเป็นชิ้น
slick up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้สวยงาม , ทำให้ดูดี , smarten up; spiff up; spruce up
slide 【 N 】 แปลว่า: การลื่นไถล , การเลื่อนไหล, การไถล
slide 【 N 】 แปลว่า: ภาพนิ่ง , ภาพสไลด์
slide 【 VI 】 แปลว่า: ลดลง , ตกลง, ลดต่ำลง, ลดค่า , decrease; fall ตรงข้ามกับrise
slide 【 VI 】 แปลว่า: ลื่น , ลื่นถลา, ไถล , glide; skate; skim
slide 【 VI 】 แปลว่า: เปลี่ยนไปสู่สภาพที่แตกต่าง
slide 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ลื่นถลา , ทำให้ลื่น, ทำให้ไถล , shove; thrust
slide around 【 PHRV 】 แปลว่า: ลื่นไถลไปมา , ไถลไปรอบๆ , slide round
slide into 【 PHRV 】 แปลว่า: ไถลเข้าไป , แล่นไถลเข้าไป , slip into
slide out of 【 PHRV 】 แปลว่า: หลบออกจาก
slide over 【 PHRV 】 แปลว่า: ไถลไปบน , ลื่นไถลบน
slide round 【 PHRV 】 แปลว่า: ลื่นไถลไปมา , ไถลไปรอบๆ , slide round
slide rule 【 N 】 แปลว่า: ไม้บรรทัดแบบมีตัวเลื่อนไปมาได้สำหรับคำนวณ
slider 【 N 】 แปลว่า: สไลเดอร์ , เครื่องเล่นเแบบลื่นไถลเล่น
slight 【 ADJ 】 แปลว่า: เล็กน้อยมาก , น้อยมาก, นิดเดียว , feeble; petty; puny ตรงข้ามกับsubstantial
slight 【 ADJ 】 แปลว่า: เอวบางร่างน้อย , แบบบาง, ไม่ค่อยแข็งแรง , delicate; frail; slender
slight 【 VT 】 แปลว่า: มองข้าม , ไม่สนใจ, ไม่แยแส , disdain; overlook
slighting 【 ADJ 】 แปลว่า: ดูหมิ่น
slightly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเล็กน้อย , unimportantly; insignificantly
slim 【 ADJ 】 แปลว่า: เล็กน้อย , นิดหน่อย
slim 【 ADJ 】 แปลว่า: ผอมเพรียว , เพรียว, สะโอดสะอง, เอวบางร่างน้อย , slender
slim 【 VI 】 แปลว่า: ลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร , diet
slim 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ลดขนาดลง , ทำให้ผอมลง, ทำให้น้ำหนักลด , slenderize
slim down 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้น้อยลง , บางลง
slime 【 N 】 แปลว่า: เลน , โคลน, ขี้เลน, ขี้โคลน , mud; ooze; sludge
slime 【 N 】 แปลว่า: น้ำเมือกที่หลั่งจากสัตว์ , สารเหนียวที่คัดหลั่งจากสัตว์ , mud; sludge
slime 【 VT 】 แปลว่า: ละเลงด้วยโคลน , ป้ายด้วยโคลน
slimline 【 ADJ 】 แปลว่า: บอบบาง , สะโอดสะอง
slimy 【 ADJ 】 แปลว่า: บอบบาง , สะโอดสะอง
sling at 【 PHRV 】 แปลว่า: ขว้างไปที่ , ขว้างใส่, โยนใส่ , throw at
sling out 【 PHRV 】 แปลว่า: ขว้างออก , โยนออกไป , throw out
sling up 【 PHRV 】 แปลว่า: แขวนขึ้นไป , ห้อย, ยกสูงด้วยเชือกหรือผ้า
sling up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้หวนนึกถึง
sling1 【 N 】 แปลว่า: ห่วงเชือกสำหรับเหวี่ยงก้อนหิน (อาวุธ) , ห่วงหนังสติ๊ก , beany; slingshot
sling1 【 N 】 แปลว่า: แถบผ้าคล้องคอสำหรับแขวนมือหรือแขนที่บาดเจ็บ
sling1 【 N 】 แปลว่า: สายสะพายปืน
sling1 【 N 】 แปลว่า: ห่วงเชือก สายหนัง หรือโซ่สำหรับดึงรั้งของหนัก
sling1 【 VT 】 แปลว่า: คล้อง , แขวน, ห้อย, โยง , hoist; raise; weight
sling1 【 VT 】 แปลว่า: ขว้าง , ปา, ฟาด
sling2 【 N 】 แปลว่า: เหล้าผสมน้ำแข็ง น้ำตาลและมะนาว , เครื่องดื่มค็อกเทล, เหล้าค็อกเทล
slingshot 【 N 】 แปลว่า: ูหนังสติ๊ก , catapult; sling
slink 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
slink 【 N 】 แปลว่า: ลูกสัตว์ที่คลอดก่อนกำหนด
slink 【 VI 】 แปลว่า: เดินลับๆ ล่อๆ , เดินหลบเลี่ยง, เดินหลบมุม, หลบหลีก , sneak; lurk
slink 【 VT 】 แปลว่า: คลอดลูกก่อนกำหนด (สัตว์) , เกิดเร็วก่อนกำหนด, ตกลูกก่อนกำหนด
slink out 【 PHRV 】 แปลว่า: หลบออกไปเงียบๆ , หนีออกไปเงียบๆ
slinky 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเดินลับๆ ล่อๆ
slip 【 N 】 แปลว่า: ชุดชั้นในของผู้หญิง , ซับใน, สลิป , lingerie; underclothing
slip 【 N 】 แปลว่า: การไถล
slip 【 VI 】 แปลว่า: ลื่นไถล , ไถล , glide; skid
slip 【 VI 】 แปลว่า: ใส่หรือถอดอย่างง่ายและรวดเร็ว
slip 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ไถลไป , ทำให้ลื่นไถล
slip 【 VT 】 แปลว่า: ใส่หรือถอดอย่างง่ายและรวดเร็ว
slip away 【 PHRV 】 แปลว่า: ออกไปเงียบๆ , หลบไปเงียบๆ , slip off; slip out; sneak away; sneak out
slip back 【 PHRV 】 แปลว่า: ไถลกลับ , เลื่อนกลับไป
slip by1 【 PHRV 】 แปลว่า: (เวลา) ผ่านไปรวดเร็ว , slip away
slip by1 【 PHRV 】 แปลว่า: (โอกาส) ผ่านไปโดยไม่คว้าไว้ , slip past
slip by1 【 PHRV 】 แปลว่า: แล่นผ่านเงียบๆ , slip past
slip by2 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่สังเกตเห็น , slip past
slip down 【 PHRV 】 แปลว่า: ลื่นล้ม , ไถลล้ม, ลื่นตก
slip down 【 PHRV 】 แปลว่า: กลืนง่าย
slip from 【 PHRV 】 แปลว่า: ลื่นตกจาก
slip from 【 PHRV 】 แปลว่า: ตกลงต่ำกว่า (มาตรฐาน)
slip from 【 PHRV 】 แปลว่า: ลบเลือนจาก
slip in 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้า (สถานที่หรือร่วมกลุ่ม) เงียบๆ
slip in 【 PHRV 】 แปลว่า: เขียนหรือพูดเพิ่ม
slip into 【 PHRV 】 แปลว่า: เข้าไปเงียบๆ , slide into
slip into 【 PHRV 】 แปลว่า: ลื่นไถลเข้าไป , slide into
slip of the tongue 【 IDM 】 แปลว่า: คำพูดผิดที่เกิดจากการออกเสียงผิด , คำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจผิด
slip off 【 PHRV 】 แปลว่า: ลื่นล้ม , slip away; slip out
slip off 【 PHRV 】 แปลว่า: ออกไปเงียบๆ , slip away; slip out
slip off 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบถอดออก , take off
slip on 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบสวม , รีบใส่
slip one’s mind 【 IDM 】 แปลว่า: ลืมส่งที่ควรจำ
slip out 【 PHRV 】 แปลว่า: ลื่นล้ม , ลื่นตก
slip out 【 PHRV 】 แปลว่า: เผยความลับโดยไม่ตั้งใจ
slip out of 【 PHRV 】 แปลว่า: ลื่นตกลงมาจาก , ไถลจาก
slip out of 【 PHRV 】 แปลว่า: หลบออกไปเงียบๆ
slip over 【 PHRV 】 แปลว่า: ดึงออกได้ง่าย
slip past1 【 PHRV 】 แปลว่า: (เวลา) ผ่านไปรวดเร็ว , slip away
slip past1 【 PHRV 】 แปลว่า: (โอกาส) ผ่านไปโดยไม่คว้าไว้ , slip past
slip past1 【 PHRV 】 แปลว่า: แล่นผ่านเงียบๆ , slip past
slip past2 【 PHRV 】 แปลว่า: ไม่สังเกตเห็น , slip past
slip through1 【 PHRV 】 แปลว่า: ผ่านไปเงียบๆ , แล่นผ่านเงียบๆ
slip through2 【 PHRV 】 แปลว่า: ยอมให้หนีรอดไป
slip up 【 PHRV 】 แปลว่า: เลื่อนออก , เลื่อนขึ้น
slipcover 【 N 】 แปลว่า: ปลอกหุ้ม
slipknot 【 N 】 แปลว่า: ปมที่แก้ได้
slipover 【 N 】 แปลว่า: เสื้อผ้าสำหรับสวมหัว
slippage 【 N 】 แปลว่า: การเลื่อนไหล
slipper 【 N 】 แปลว่า: รองเท้าสวมเดินในบ้าน , mule
slipperwort 【 N 】 แปลว่า: พืชชนิดหนึ่ง
slippery 【 ADJ 】 แปลว่า: ลื่น , ลื่นไถล, เลื่อนไหล
slippery elm 【 N 】 แปลว่า: พืชชนิดหนึ่ง
slipshod 【 ADJ 】 แปลว่า: สะเพร่า , ประมาท, เลินเล่อ, ซึ่งไม่รอบคอบ , careless; inattentive ตรงข้ามกับcareful; cautious
slip-up 【 N 】 แปลว่า: ความบกพร่อง , ความผิดพลาด
slit 【 N 】 แปลว่า: รอยกรีดยาว , รอยตัดยาว , cut; incision
slit 【 VT 】 แปลว่า: ตัดเป็นทางยาว , กรีดตามยาว, เฉือนเป็นแนวยาว , incise; tear; slice
slit up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้บาดเจ็บ (คำไม่เป็นทางการ) , carve up; cut up
slit up 【 PHRV 】 แปลว่า: ตัดเป็นทางยาว , ผ่าเป็นแนวยาว
slither 【 N 】 แปลว่า: การลื่นไถล , การเลื่อน, การลื่น, การเลื่อนไหล
slither 【 VI 】 แปลว่า: ลื่นไถล , เลื่อน, ลื่น, ลื่นไหล , glide; skate; slide
slither 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ลื่นไถล , ทำให้เลื่อน, ทำให้ลื่น, ทำให้ลื่นไหล , slide
sliver 【 N 】 แปลว่า: เศษไม้ , สะเก็ดไม้, เศษเล็กๆ , clip; shiver; splinter
sliver 【 VI 】 แปลว่า: เฉือนบางๆ , ซอยบางๆ, กะเทาะออกเป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ
sliver 【 VT 】 แปลว่า: เฉือนบางๆ , หั่นเล็กๆ บางๆ, ซอยบางๆ, กะเทาะเป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ
slob 【 N 】 แปลว่า: คนหยาบคาย (คำหยาบ) , คนขี้เกียจ, คนไม่เรียบร้อย, คนหยาบคาย, คนเฟอะฟะ , jerk; heel; sleet; sloven ตรงข้ามกับgallant
slobber 【 N 】 แปลว่า: น้ำลาย , foam; froth; saliva; spit
slobber 【 N 】 แปลว่า: การเขียนหรือพูดแสดงความรู้สึกมากเกินไป
slobber 【 VI 】 แปลว่า: ทำน้ำลายไหล , ปล่อยน้ำลายไหล , dribble; drool; saliver
slobber 【 VI 】 แปลว่า: แสดงความรู้สึกมากเกินไป
slobber 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้น้ำลายไหล , ทำให้น้ำลายหยด
slobber 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เปื้อนน้ำลาย
slobber over 【 PHRV 】 แปลว่า: ปล่อยให้น้ำลายไหลจากปากเมื่อมองเห็น (บางสิ่ง) , drool over
slobbery 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งชุ่มด้วยน้ำลาย , ที่ปล่อยให้น้ำลายไหล
sloe 【 N 】 แปลว่า: ผลไม้รสเปรี้ยว
sloe-eyed 【 ADJ 】 แปลว่า: ตาเหล่
slog 【 VT 】 แปลว่า: ตีแรง , ฟาด, ตบ
slog at 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำงานหนัก , ต่อสู้อย่างหนักและต่อเนื่อง , peg away; plod away; plug away at
slog it out 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำงานหนักจนเสร็จ
slogan 【 N 】 แปลว่า: คำโฆษณา , advertising copy; jingle
slogan 【 N 】 แปลว่า: คำขวัญ , คติ , catchword; catch phrase; motto; watchword
sloop 【 N 】 แปลว่า: เรือใบที่มีเสากระโดงเรือเสาเดียว
slop about 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำหกจาก , ล้นจาก, ตกจาก , slosh about
slop around 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำหกจาก , ล้นจาก, ตกจาก , slop about; slosh about
slop out 【 PHRV 】 แปลว่า: ปล่อย (ของเหลว) ออกจนหมด
slop over1 【 PHRV 】 แปลว่า: หกรด , ล้นออก , spill over
slop over2 【 PHRV 】 แปลว่า: แสดงความรักสุดซึ้งกับ
slop1 【 N 】 แปลว่า: น้ำเสียจากร่างกาย (เช่น น้ำปัสสาวะ) , refuse; slush
slop1 【 N 】 แปลว่า: โคลน , เลน
slop1 【 N 】 แปลว่า: น้ำหรือของเหลวที่ล้นออกมา , สิ่งที่ล้นออกมา, ปริมาณสิ่งที่ล้นออกมา
slop1 【 N 】 แปลว่า: อาหารที่ทำอย่างลวกๆ , อาหารคุณภาพต่ำ
slop1 【 N 】 แปลว่า: อาหารเหลว , อาหารสัตว์, อาหารม้า , cattle corn; fodder; pigswill
slop1 【 N 】 แปลว่า: กากที่ได้หลังจากการหมักเครื่องดื่มอัลกอฮอล์
slop1 【 N 】 แปลว่า: การพูดหรือเขียนแสดงความรู้สึกมากเกินไป
slop1 【 VI 】 แปลว่า: ย่ำโคลน , ลุยโคลน, เดินลุยโคลน
slop1 【 VI 】 แปลว่า: ทำหก , ไหลรด, เท, ราด , water
slop1 【 VI 】 แปลว่า: ล้นออกมา (ของเหลว)
slop1 【 VT 】 แปลว่า: ทำหก , รด, เท, ราด, ทำให้หก , water
slop1 【 VT 】 แปลว่า: เลี้ยงหมูหรือสัตว์อื่นด้วยเศษอาหาร , ให้เศษอาหารผสมกับสัตว์ , feed; swill
slop1 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ล้นออกมา
slop2 【 N 】 แปลว่า: เสื้อกันเปื้อน
slope 【 N 】 แปลว่า: พื้นที่ลาดเอียง , ที่ลาด, ที่เอียง, สิ่งที่ลาดเอียง , downgrade; grade; incline ตรงข้ามกับplane
slope 【 VI 】 แปลว่า: ลาดเอียง , เอียงลง , drop; fall; incline ตรงข้ามกับrise; ascend
slope 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ลาดเอียง
slope down 【 PHRV 】 แปลว่า: ค่อยๆ เอียงลง , ค่อยๆ ลาดลง , shelve down to
slope off 【 PHRV 】 แปลว่า: เลี่ยงออกไปเงียบๆ , หลบไปเงียบๆ
slope towards 【 PHRV 】 แปลว่า: เอียงลงไปทาง , ลาดลงทาง , incline towards; slant towards
slope up 【 PHRV 】 แปลว่า: เอียงขึ้น , ลาดขึ้นไป
sloppy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นโคลนเลน , ซึ่งเปียกชุ่ม , muddly; slushy
sloppy 【 ADJ 】 แปลว่า: ยุ่งเหยิง , รกรุงรัง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ , disorderly; messy; untidy ตรงข้ามกับneat; orderly; tidy
slops 【 N 】 แปลว่า: เสื้อถูกๆ , เสื้อผ้าโหล
slops 【 N 】 แปลว่า: เสื้อผ้า หมอน ที่นอน ผ้าห่มของกะลาสีเรือ (คำโบราณ)
slosh 【 N 】 แปลว่า: การกระเด็น , การสาด, การซัด, การกระเซ็น, กระทบฝั่ง (คลื่น), การกระเด็น
slosh 【 N 】 แปลว่า: โคลน , เลน, หิมะที่กำลังละลาย
slosh 【 SL 】 แปลว่า: เบียร์ , เหล้า, สุรา
slosh 【 VI 】 แปลว่า: ใช้บางอย่างกวนของเหลว , กวน, คน, ขยำ, ผสม , drench; rinse
slosh 【 VI 】 แปลว่า: เดินลุยน้ำ (โคลน, หิมะ ฯลฯ)
slosh 【 VT 】 แปลว่า: ใช้บางอย่างกวนของเหลว , กวน, คน, ขยำ, ผสม , drench; rinse
slosh 【 VT 】 แปลว่า: ทำหก , ทำให้กระเด็น, ทำให้กระฉอก , splash; swash
slosh about 【 PHRV 】 แปลว่า: ตกจาก , หล่นจาก, หยดจาก , slop about; slosh around
slosh around 【 PHRV 】 แปลว่า: ตกจาก , หล่นจาก, หยดจาก , slosh about
slosh on 【 PHRV 】 แปลว่า: ป้ายลวกๆ , ทาไว้หนา, ทาลวกๆ
sloshed 【 ADJ 】 แปลว่า: เมา
slot 【 N 】 แปลว่า: ช่องเปิดที่แคบยาว (สำหรับใส่เหรียญ, จดหมาย) , ช่องเจาะเป็นรูแคบและยาว , hole; gap; opening; rift
slot 【 N 】 แปลว่า: เวลาและสถานที่ซึ่งกำหนดในตาราง
slot 【 N 】 แปลว่า: ตำแหน่งงาน
slot 【 VI 】 แปลว่า: กำหนดเวลาในตาราง
slot 【 VT 】 แปลว่า: เจาะรู , เจาะหรือทำช่องที่แคบยาว , chamfer; flute
slot 【 VT 】 แปลว่า: หยอดลงในช่อง , ใส่ลงในช่อง
slot 【 VT 】 แปลว่า: กำหนดในตาราง
slot in 【 PHRV 】 แปลว่า: เก็บเข้าที่ , ใส่เข้าที่
slot in 【 PHRV 】 แปลว่า: เตะเข้าประตู (กีฬาฟุตบอล) (คำไม่เป็นทางการ)
slot machine 【 N 】 แปลว่า: เครื่องหยอดเหรียญสำหรับเล่นพนัน , game machine; fruit machine
slot machine 【 N 】 แปลว่า: เครื่องขายของอัตโนมัติโดยการหยอดเหรียญ
sloth 【 N 】 แปลว่า: ความขี้เกียจ , ความเกียจคร้าน, ความเฉื่อยชา , idlenes; laziness; slouch ตรงข้ามกับdiligence; energy
sloth 【 N 】 แปลว่า: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูล Bradypus Choloepus
sloth bear 【 N 】 แปลว่า: หมีพันธุ์หนึ่ง
slothful 【 ADJ 】 แปลว่า: ขี้เกียจ
slouch 【 N 】 แปลว่า: การนั่ง ยืน หรือเดินแบบงอตัว , การนั่ง ยืน หรือเดินแบบหลังโกง
slouch 【 N 】 แปลว่า: คนเดินงุ่มง่าม , คนงุ่มง่าม , dawdler; laggard; lingerer
slouch 【 N 】 แปลว่า: คนไม่เอาไหน , คนไร้สาระ, คนเกียจคร้าน , idler; laggard; loafer; sluggard
slouch 【 N 】 แปลว่า: ท่างอตัว , ท่าหลังโกง
slouch 【 VI 】 แปลว่า: การนั่ง ยืน หรือเดินหลังโกง , งอตัวอย่างเกียจคร้าน, นั่ง ยืน หรือเดินห่อตัว , droop; stoop
slouch 【 VT 】 แปลว่า: งอตัว , droop; stoop
slouch about 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำตัวไร้สาระ , ทำตัวขี้เกียจ , slop about
slouch around 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำตัวไร้สาระ , ทำตัวขี้เกียจ , slouch about
slough 【 N 】 แปลว่า: หนองที่มีแต่โคลน , ปลักโคลน, บึง , bog; marsh
slough 【 N 】 แปลว่า: คราบ , สะเก็ด, สะเก็ดแผล , exuviae; cast-off skin
slough 【 VI 】 แปลว่า: ลอกคราบ , หนังลอก, ผิวลอก , exuviate; molt; moult; shed
slough 【 VT 】 แปลว่า: ลอกคราบ , exuviate; molt; moult; shed
slough off 【 PHRV 】 แปลว่า: (หนังหรือผิว) ลอกออก , cast off; shuffle off
slough off 【 PHRV 】 แปลว่า: สลัดทิ้ง , ขจัด, เอาออกไป , fling off
slough over 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบจัดการกับ , รีบแก้ไข , gloss over; slur over; smooth over
sloughy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งเป็นคราบ , ซึ่งเป็นสะเก็ด
Slovak 【 N 】 แปลว่า: สาธารณรัฐสโลวาเกีย , ประเทศสโลวาเกีย
Slovak 【 N 】 แปลว่า: ภาษาสโลวาเกีย
Slovakian 【 N 】 แปลว่า: ชาวสโลวาเกีย , ชาวสลาฟใน Slovakia
Slovakian 【 N 】 แปลว่า: ภาษาสโลวาเกีย
sloven 【 N 】 แปลว่า: คนสกปรก , คนไม่เป็นระเบียบ , drab; slattern
sloven 【 N 】 แปลว่า: คนประมาท , คนสะเพร่า, คนไม่เอาไหน , slattern; slut
slovenly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างประมาท
slow 【 ADJ 】 แปลว่า: ช้า , ชักช้า, อืดอาด , sluggish
slow 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งลังเล , ซึ่งรีๆ รอๆ , sluggard ตรงข้ามกับresponsive
slow 【 ADJ 】 แปลว่า: ที่ใช้เวลานาน , ที่ใช้เวลามาก
slow 【 ADJ 】 แปลว่า: ช้ากว่าเวลาจริง , ล่าช้า , time-lapse
slow 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างช้า , ด้วยความเร็วต่ำ , gradually; leisurely ตรงข้ามกับquickly
slow 【 ADV 】 แปลว่า: ช้ากว่าเวลาจริง
slow 【 VT 】 แปลว่า: ฝืดเคือง (ทางธุรกิจ) , (สภาพ) ไม่คล่อง (ทางธุรกิจ)
Slow and steady wins the race. 【 IDM 】 แปลว่า: ความตั้งใจและความขยันจะนำความสำเร็จมาให้
slow down 【 PHRV 】 แปลว่า: แล่นช้าลง
slow motion 【 N 】 แปลว่า: การเคลื่อนช้าๆ
slow on the uptake 【 IDM 】 แปลว่า: เข้าใจสิ่งต่างๆได้ช้า , คิดช้า
slow up 【 PHRV 】 แปลว่า: แล่นช้าลง
slowly 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างช้าๆ , ทีละน้อย , gradually; gently; moderately
slowpoke 【 N 】 แปลว่า: คนเฉื่อย , คนไม่กระตือรือร้น , poke; slowcoach
slow-witted 【 ADJ 】 แปลว่า: เข้าใจช้า
SLR 【 ABBR 】 แปลว่า: คำย่อของ single-lens reflex
slub 【 VT 】 แปลว่า: ทอหรือปั่นเล็กน้อย
sludge 【 N 】 แปลว่า: กาก , ตะกอน , filth; refuse; slime
sludge 【 N 】 แปลว่า: โคลน , เลน, หิมะที่กำลังละลาย , muck; ooze; slap
sludge 【 N 】 แปลว่า: น้ำแข็งที่แตกเป็นเศษ (ลอยอยู่ในทะเล)
slue around 【 PHRV 】 แปลว่า: หมุน , แกว่ง, หันไปรอบๆ , slew around
slue rolund 【 PHRV 】 แปลว่า: หมุน , แกว่ง, หันไปรอบๆ , slew around
slug it out 【 PHRV 】 แปลว่า: ยืนหยัดต่อสู้ , สู้จนจบ, สู้ไม่ถอย
slug1 【 N 】 แปลว่า: กระสุน (ทางทหาร) , ลูกปืน, สิ่งที่ยิงหรือขว้างออกไป , ammunition; bullet
slug1 【 N 】 แปลว่า: เครื่องดื่มผสมอัลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)
slug1 【 N 】 แปลว่า: เหรียญโลหะที่ทำปลอมสำหรับหยอดลงเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญอย่างผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
slug2 【 N 】 แปลว่า: ทากจำพวก Stylommatophora ไม่มีกระดองและกินใบไม้ , snail
slug2 【 N 】 แปลว่า: คนที่ขี้เกียจ (คำสแลง) , คนเกียจคร้าน, คนเฉื่อยแฉะ
slug2 【 N 】 แปลว่า: ตัวอ่อนของแมลง
slug3 【 VT 】 แปลว่า: การตี ฟาดหรือหวดอย่างแรง , bang; biff; thwack
slug3 【 VT 】 แปลว่า: ตีอย่างแรง , ฟาดอย่างแรง, หวดอย่างแรง , bat; hit; slam; slog
sluggard 【 ADJ 】 แปลว่า: ขี้เกียจ , เฉื่อยแฉะ
sluggard 【 N 】 แปลว่า: คนขี้เกียจ (คำโบราณ) , คนไม่เอาไหน, คนไม่ยอมทำงานการ , bum; idler; layabout ตรงข้ามกับachiever; hard worker
sluggish 【 ADJ 】 แปลว่า: ขี้เกียจ , เฉื่อย, เงื่องหงอย, เอื่อยเฉื่อย, ซึมเซา , inert; passive ตรงข้ามกับhurried
sluice 【 N 】 แปลว่า: ช่องระบายน้ำ , ทางระบายน้ำ
sluice 【 N 】 แปลว่า: ประตูน้ำปิดเปิดบังคับการไหลของน้ำในคลอง , ประตูระบายน้ำ , conduit; floodgate; watergate
sluice 【 N 】 แปลว่า: น้ำที่กักเก็บไว้โดยประตูน้ำ
sluice 【 VI 】 แปลว่า: พุ่ง (น้ำ) , พุ่งปรู๊ด, ไหลทะลัก
sluice 【 VI 】 แปลว่า: ไหลผ่าน , ไหลทะลัก, ไหลชะล้าง
sluice 【 VI 】 แปลว่า: ออกจากประตูน้ำ
sluice 【 VT 】 แปลว่า: ปล่อยออกจากประตูน้ำ , เคลื่อน (บางอย่าง) ออกจากประตูน้ำ, ส่งผ่านทางประตูน้ำ
sluice 【 VT 】 แปลว่า: ล้างออกด้วยน้ำ , ชะล้างด้วยน้ำ , bathe; dip; rinse
sluice down 【 PHRV 】 แปลว่า: ล้างน้ำจำนวนมาก , ชะล้างด้วยน้ำจำนวนมาก
sluice out 【 PHRV 】 แปลว่า: ล้างน้ำออก , ชะล้างออก
slum 【 N 】 แปลว่า: แหล่งเสื่อมโทรม , สลัม, ชุมชนแออัด , crowded; ghetto
slum 【 VT 】 แปลว่า: ยอมอยู่ในสถานที่เสื่อมโทรมหรือที่ไม่น่าอยู่
slumber 【 N 】 แปลว่า: การงีบหลับ , การเคลิ้มหลับ, การสัปหงก, การนอนหลับ , beddy-bye; sleep; sleepiness
slumber 【 N 】 แปลว่า: สภาวะสงบ , ช่วงพัก, ช่วงที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
slumber 【 N 】 แปลว่า: ช่วงเวลาที่งีบหลับ
slumber 【 VI 】 แปลว่า: งีบหลับ , เคลิ้มหลับ, สัปหงก, นอนหลับ , catnap; nap; sleep ตรงข้ามกับawaken
slumber 【 VI 】 แปลว่า: อยู่ในภาวะสงบ , อยู่ในสภาพพัก, อยู่เฉยๆ
slumber 【 VT 】 แปลว่า: ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยการนอนหลับ , ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ
slumberous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งงีบหลับ
slumbrous 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งงีบหลับ
slump 【 N 】 แปลว่า: การตกต่ำทางเศรษฐกิจ , การตกฮวบทางเศรษฐกิจ , depression; recession ตรงข้ามกับupturn
slump 【 N 】 แปลว่า: การงอตัว , การทรุดตัวลง
slump 【 N 】 แปลว่า: ช่วงตกต่ำทางเศรษฐกิจ , ระยะเศรษฐกิจตกต่ำ
slump 【 VI 】 แปลว่า: ตกฮวบ (ราคา, ธุรกิจ, หุ้น ฯลฯ) , ตกต่ำ, ซบเซา (ราคา, ธุรกิจ, หุ้น ฯลฯ) , drop; fall ตรงข้ามกับrise; soar
slump 【 VI 】 แปลว่า: ทรุดตัวลง , ทำตัวงอ, ฟุบลง
slump down 【 PHRV 】 แปลว่า: กระแทกลงนั่ง , นั่งอย่างแรง
slump over 【 PHRV 】 แปลว่า: ตกลง , ล้มลง
slung 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sling
slunk 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ slink
slunk 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ slink
slur 【 N 】 แปลว่า: การออกเสียงไม่ชัด , การพูดไม่ชัด
slur 【 N 】 แปลว่า: การใส่ร้ายป้ายสี , การใส่ความ
slur 【 N 】 แปลว่า: การทอดเสียงยาว , การออกเสียงยาว
slur 【 N 】 แปลว่า: คำพูดใส่ร้ายป้ายสี
slur 【 VI 】 แปลว่า: พูดไม่ค่อยชัด , ออกเสียงไม่ชัด, พูดอ้อแอ้
slur 【 VT 】 แปลว่า: พูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดี , ทำให้แปดเปื้อน, พูดใส่ร้ายป้ายสี , defame; slander; vilify ตรงข้ามกับpraise
slur 【 VT 】 แปลว่า: พูดไม่ค่อยชัด , ออกเสียงไม่ชัด, พูดอ้อแอ้
slur 【 VT 】 แปลว่า: ทอดเสียงยาว (ดนตรี)
slur over 【 PHRV 】 แปลว่า: รีบแก้ไข , รีบจัดการ , gloss over; slough over; smooth over
slurp 【 VI 】 แปลว่า: กินเสียงดัง
slurp 【 VT 】 แปลว่า: กินเสียงดัง
slurry 【 N 】 แปลว่า: ส่วนผสมของเหลวกับของแข็ง เช่น ซีเมนต์
slush 【 N 】 แปลว่า: หิมะหรือน้ำแข็งที่กำลังละลาย , ooze; slime
slush 【 N 】 แปลว่า: โคลน , ขี้เลน , mud
slush 【 N 】 แปลว่า: สารหล่อลื่น , น้ำมันหล่อลื่น
slush 【 N 】 แปลว่า: คำพูดแสดงอารมณ์ความรู้สึกมากเกินไป , เรื่องสั้นภาพยนตร์ ละคร งานเขียนที่ไร้คุณค่า, เรื่องน้ำเน่า
slush 【 N 】 แปลว่า: น้ำโสโครกจากห้องครัวในเรือ
slush 【 VT 】 แปลว่า: หยอดน้ำมันหล่อลื่น , ใช้น้ำมันหล่อลื่น
slush 【 VT 】 แปลว่า: เดินลุยน้ำสกปรกหรือน้ำเน่า , เดินลุยโคลน
slush 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เปื้อนด้วยน้ำสกปรกหรือน้ำเน่า , ทำให้เปรอะด้วยโคลน
slush 【 VT 】 แปลว่า: โปะด้วยซีเมนต์ , โปะด้วยปูนฉาบ
slushy 【 ADJ 】 แปลว่า: เต็มไปด้วยหิมะที่กำลังละลาย , ปกคลุมด้วยหิมะหรือน้ำแข็งที่กำลังละลาย , half-frozen; half-melted; mushy
slushy 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกมากเกินไป
slut 【 N 】 แปลว่า: ผู้หญิงขี้เกียจ (คำหยาบ) , ผู้หญิงไม่เรียบร้อย
slut 【 N 】 แปลว่า: โสเภณี (คำหยาบ) , หญิงสำส่อน, อีตัว, ผู้หญิงโสโครก, ผู้หญิงสกปรก, ผู้หญิงมั่วโลกีย์ , whore
sly 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม , ฉลาดแกมโกง, ซึ่งไม่ซื่อ , cunning; foxy ตรงข้ามกับhonest
sly 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งทำอย่างลับๆ , ซึ่งแอบทำ, ซึ่งทำลับๆ ล่อๆ, ซึ่งลักลอบทำ, ซึ่งทำแบบหลบๆ ซ่อนๆ , evasive; furtive; secretive
smack dab in the middle 【 IDM 】 แปลว่า: อยู่ตรงกลาง
smack down 【 PHRV 】 แปลว่า: ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ) , ว่ากล่าว , tell off
smack in the eye 【 IDM 】 แปลว่า: น่าละอาย , น่าสมเพช
smack of 【 PHRV 】 แปลว่า: มีท่าทางของ , มีรสชาติของ
smack1 【 N 】 แปลว่า: การตบ , การตี , hit; pat; spank
smack1 【 N 】 แปลว่า: เสียงตีดังผัวะ , เสียงดังเพี้ยะ
smack1 【 N 】 แปลว่า: การจูบเสียงดัง
smack1 【 VI 】 แปลว่า: ปะทะกันเสียงดัง , ชนกันเสียงดัง, กระทบกันเสียงดัง , hit; pelt; slap
smack1 【 VI 】 แปลว่า: ตบ , ตี , slap; spank
smack1 【 VT 】 แปลว่า: จูบเสียงดัง , kiss; smooch
smack1 【 VT 】 แปลว่า: ตบ , ตี , slap; spank
smack2 【 ADV 】 แปลว่า: อย่างเสียงดัง (คำไม่เป็นทางการ) , ด้วยเสียงกระแทกดังๆ
smack2 【 ADV 】 แปลว่า: โดยตรง (คำไม่เป็นทางการ) , ตรง
smack2 【 N 】 แปลว่า: ร่องรอย , รอย, เค้า , touch; trace; suggestion
smack2 【 N 】 แปลว่า: รสชาติ
smack2 【 VI 】 แปลว่า: ส่อเค้า , มีเค้า, แสดงเป็นนัยๆ
smack2 【 VI 】 แปลว่า: มีรสชาติ
smack3 【 N 】 แปลว่า: เรือหาปลา
smack4 【 N 】 แปลว่า: เฮโรอีน (คำสแลง) , ยาเสพติด
smacker 【 N 】 แปลว่า: การจูบเสียงดัง
smacking 【 ADJ 】 แปลว่า: รุนแรง
small 【 ADJ 】 แปลว่า: เล็ก , น้อย, เล็กน้อย, ไม่พอเพียง, ไม่มาก, ไม่สำคัญ , little; minute; tiny
small 【 ADJ 】 แปลว่า: ยังเด็ก , ยังเล็ก
small arms 【 N 】 แปลว่า: อาวุธขนาดเล็ก
small change 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่มีค่าไม่มาก
small fry 【 IDM 】 แปลว่า: คนหรือสิ่งที่ไม่น่าสนใจ
small hours 【 IDM 】 แปลว่า: หลังเที่ยงคืน
small hours 【 N 】 แปลว่า: ช่วงตอนเช้า
small intestine 【 N 】 แปลว่า: สำไส้เล็ก
small print 【 IDM 】 แปลว่า: ส่วนสำคัญที่มักไม่ได้รับความสนใจในเอกสาร (เพราะพิมพ์ตัวเล็กมาก)
small talk 【 IDM 】 แปลว่า: การพูดคุยเล็กน้อยอย่างเป็นทางการ
small talk 【 N 】 แปลว่า: การพูดไร้สาระ
small time 【 IDM 】 แปลว่า: เล็กน้อย , จำนวนน้อย
small-minded 【 ADJ 】 แปลว่า: ใจแคบ
smallpox 【 N 】 แปลว่า: ไข้ทรพิษ , โรคฝีดาษ , variola
small-time 【 ADJ 】 แปลว่า: ไม่สำคัญ
smart 【 ADJ 】 แปลว่า: ฉลาด , สมาร์ต, เฉียบคม, หลักแหลม , bright; clever; quick ตรงข้ามกับdull; stupid
smart 【 ADJ 】 แปลว่า: เนี้ยบ , สะอาดและประณีต, น่ามอง, นำสมัย , fashionable; modern ตรงข้ามกับout-of-date
smart cookie 【 SL 】 แปลว่า: คนฉลาด , คนเก่ง
smarten 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้ฉลาด , ทำให้มีเชาว์ปัญญาดี
smarten up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้สวยงาม , slick up; spiff up; spruce up
smarten up 【 PHRV 】 แปลว่า: ประพฤติตัวดีขึ้น
smarten up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำงานหนักขึ้น
smash 【 N 】 แปลว่า: การชนดังโครม , การชนอย่างแรง, การพุ่งเข้าชน , crash
smash 【 N 】 แปลว่า: ความพ่ายแพ้ , ความล่มจม , destruction; ruin
smash 【 N 】 แปลว่า: เสียงแตกละเอียด , เสียงดังเพล้ง
smash 【 VI 】 แปลว่า: ชนโครม , ชนอย่างจัง , crash; crush
smash 【 VI 】 แปลว่า: แตกเป็นเสี่ยงๆ , แตกเป็นชิ้นๆ, ป่นปี้, ยับเยิน , break; shatter
smash 【 VI 】 แปลว่า: ทำให้พ่ายแพ้ , ทำให้พังพินาศ, ทำลาย
smash 【 VT 】 แปลว่า: ชนโครม , ชนอย่างจัง , crash; crush
smash 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ , ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ, ทำให้ป่นปี้, ทำให้ยับเยิน , break; shatter
smash in 【 PHRV 】 แปลว่า: พังเข้าไป , กระแทกเข้าไป
smash up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำลาย , ทำให้เสียหาย , bang up; bash up; batter up; mash up; prang up
smashing 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งแตกเป็นเสี่ยงๆ
smatter 【 VT 】 แปลว่า: พูดภาษาไม่ได้มาก , พูดได้งูๆ ปลาๆ, พูดได้เล็กน้อย
smatter 【 VT 】 แปลว่า: ศึกษาผิวเผิน , ศึกษาไม่จริงจัง
smattering 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งรู้ไม่ลึก , รู้เล็กน้อย, ซึ่งรู้ผิวเผิน
smattering 【 N 】 แปลว่า: ความรู้ผิวเผิน
smear 【 N 】 แปลว่า: การใส่ความ , การใส่ร้ายป้ายสี , slander; vilification; malignment; calumniation
smear 【 N 】 แปลว่า: รอยเปื้อน , รอยเปรอะ, รอยด่าง , mark; spot; smudge
smear 【 N 】 แปลว่า: สิ่งที่เอาไว้ละเลง , สิ่งที่เอาไว้ทาหรือป้าย
smear 【 N 】 แปลว่า: คำพูดใส่ร้าย
smear 【 VI 】 แปลว่า: ละเลง , ทา, ป้าย, ทำให้เปื้อน , rub; spread; wipe
smear 【 VT 】 แปลว่า: ละเลง , ทา, ป้าย, ทำให้เปื้อน , rub; spread; wipe
smear 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้พ่ายแพ้ , ทำให้ยอมจำนน
smear 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เสื่อมเสีย , ทำให้เสียชื่อ, ทำให้เสียหาย , slander; defame; calumniate ตรงข้ามกับcredit; honour
smear on 【 PHRV 】 แปลว่า: เกลี่ยบน , กระจายบน, ป้ายบน
smear with 【 PHRV 】 แปลว่า: เปื้อนด้วย , มีรอยเปื้อนของ , bedaub with; besmear with
smeg! 【 SL 】 แปลว่า: คำอุทานเมื่อหงุดหงิด
smeghead 【 SL 】 แปลว่า: คนปัญญาทึบ , คนโง่
smegma 【 N 】 แปลว่า: คราบอสุจิบริเวณอวัยวะเพศผู้หญิง
smell 【 N 】 แปลว่า: กลิ่น , scent; odor
smell 【 VI 】 แปลว่า: ดมกลิ่น , ได้กลิ่น , breathe; inhale
smell 【 VT 】 แปลว่า: ดมกลิ่น , breathe; inhale
smell a rat 【 IDM 】 แปลว่า: มีความรู้สึกถึงสิ่งผิกปกติ
smell at 【 PHRV 】 แปลว่า: ได้กลิ่น , ดมกลิ่น , sniff at
smell of 【 PHRV 】 แปลว่า: ได้กลิ่นของ , ดมกลิ่นของ , stink of; stink with
smell of the lamp 【 IDM 】 แปลว่า: (หนังสือ) ที่ได้รับการปรับปรุงจนไม่เหลือรูปแบบเดิม หรือไม่เป็นธรรมชาติมากนัก
smell out 【 PHRV 】 แปลว่า: ดมกลิ่นหา , nose out; sniff out
smell to 【 PHRV 】 แปลว่า: มีกลิ่นแรงมาก , stink to
smell up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เต็มไปด้วยกลิ่น , smell out; stink out; stink up
smelling salts 【 N 】 แปลว่า: ยาแก้เวียนศีรษะ
smelly 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
smelt 【 VT 】 แปลว่า: หลอม
smelter 【 N 】 แปลว่า: ผู้หลอม
smeltery 【 N 】 แปลว่า: โรงหลอม
smidgen 【 N 】 แปลว่า: จำนวนเล็กน้อย , smidgin
smidgen 【 SL 】 แปลว่า: จำนวนเล็กน้อย
smidgin 【 N 】 แปลว่า: จำนวนเล็กน้อย , smidgen
smilax 【 N 】 แปลว่า: พืชไม้เลื้อย
smile 【 N 】 แปลว่า: รอยยิ้ม , grin
smile 【 VI 】 แปลว่า: ยิ้ม , ยิ้มแย้ม , beam; grin
smile at 【 PHRV 】 แปลว่า: ยิ้มมาทาง , ยิ้มให้ , smile on
smile at 【 PHRV 】 แปลว่า: ขบขันกับ , ยิ้มให้กับ
smile on 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เบิกบานกับ , smile upon
smile on 【 PHRV 】 แปลว่า: ยิ้มให้กับ , ยิ้มไปทาง , smile at; smile upon
smile upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เบิกบานกับ , smile on
smile upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ยิ้มให้กับ , ยิ้มไปทาง , smile at; smile on
smirch 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เปื้อน
smirk 【 VI 】 แปลว่า: ยิ้มเยาะ
smite 【 VI 】 แปลว่า: ตีอย่างแรง (คำโบราณ) , ฟาด, ทุบ , hit; strike; knock; cuff; buffet; slap
smite 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เจ็บแปลบ , ทำให้เจ็บปวด, ทำให้ทุกข์ใจ , affect; plague; scourge ตรงข้ามกับcomfort
smite 【 VT 】 แปลว่า: ตีอย่างแรง (คำโบราณ) , ฟาด, ทุบ , hit; strike; knock; cuff; buffet; slap
smite on 【 PHRV 】 แปลว่า: ตี , ตบ, ฟัน
smite upon 【 PHRV 】 แปลว่า: ตี , ตบ, ฟัน , knock at
smite with 【 PHRV 】 แปลว่า: ได้รับผลกระทบของ (ทันที) , เกิดขึ้นฉับพลัน
smith 【 N 】 แปลว่า: ช่างเหล็ก
smithereens 【 N 】 แปลว่า: เศษเล็กน้อย
smithery 【 N 】 แปลว่า: งานช่างเหล็ก
smithy 【 N 】 แปลว่า: โรงตีเหล็ก
smitten 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ smite
smitten 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 3 ของ smite
smock 【 N 】 แปลว่า: เสื้อคลุมหลวมๆ , เสื้อหลวมๆ , coverall; frock
smog 【 N 】 แปลว่า: หมอกควัน , ควัน, ควันพิษ , atmosphere pollution; fog
smoggy 【 ADJ 】 แปลว่า: เต็มไปด้วยหมอกควัน , hazy; vaporous
smoke 【 N 】 แปลว่า: ควัน , ควันบุหรี่, เขม่า, หมอกควัน , brume; cloud; fog
smoke 【 VI 】 แปลว่า: สูบบุหรี่ , ดูดควัน, สูดควัน , inhale; puff; suck
smoke eater 【 SL 】 แปลว่า: นักดับเพลิง , คนดับเพลิง
smoke out 【 PHRV 】 แปลว่า: รมควันให้ออกมา , ปล่อยควันให้ออกมา
smoke up 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เต็มด้วยควัน
smokehouse 【 N 】 แปลว่า: ห้องอบควัน
smokeless 【 ADJ 】 แปลว่า: ซึ่งไร้ควันบุหรี่ , ซึ่งไม่มีควัน, ซึ่งมีควันน้อย
smoker 【 N 】 แปลว่า: คนสูบบุหรี่
smokestack 【 N 】 แปลว่า: ปล่องควันสูง , ปล่องไฟสูง, ปล่องควัน , flue; pipe; stack
smoky 【 ADJ 】 แปลว่า: เต็มไปด้วยควัน
smolder 【 VI 】 แปลว่า: คั่งแค้น (ความรู้สึก) , กรุ่น, อัดอั้น (ความรู้สึก) , smoulder
smolder 【 VI 】 แปลว่า: ไหม้ช้าๆ โดยไม่มีเปลวไฟ แต่มีควัน , คุกรุ่นอยู่ , smoulder
smolt 【 N 】 แปลว่า: ลูกปลาแซลมอน
smooch 【 N 】 แปลว่า: การจูบ (คำไม่เป็นทางการ) , การจุมพิต , kiss; smack
smooch 【 VI 】 แปลว่า: จูบกอด (คำไม่เป็นทางการ) , กอดจูบ , make dalliance; make love; bill and coo
smooth 【 ADJ 】 แปลว่า: ราบรื่น , ไม่มีปัญหา
smooth 【 ADJ 】 แปลว่า: เรียบ , ราบ, แบนเรียบ , flat; plane; level
smooth away 【 PHRV 】 แปลว่า: ขจัด , กำจัด, ทำให้หมดไป
smooth away 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้แบน , ทำให้แผ่ออก
smooth back 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เรียบ
smooth down 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้แบน , ทำให้เรียบ
smooth in 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เรียบ , เกลี่ยให้เรียบ, ทำให้เนียน , iron out
smooth on 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้เรียบ , เกลี่ยให้เรียบ, ทำให้เนียน , iron out; smooth in
smooth out 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้แบน , iron out
smooth out 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้หลุดพ้นปัญหา , แก้ปัญหา
smooth over1 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้บรรเทา , ทำให้ผ่อนคลาย
smooth over2 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ลดลงอย่างรวดเร็ว , ทำให้ลดน้อยลง , gloss over; slough over; slur over
smoothen 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้เรียบ , even; flatten; level
smoother 【 VI 】 แปลว่า: ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก , ทำให้หายใจลำบาก , squelch; suffocate
smoother 【 VT 】 แปลว่า: ปิดหน้าทำให้หายใจไม่ออก , ทำให้หายใจลำบาก , squelch; suffocate
smoothie 【 N 】 แปลว่า: สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ) , flatterer
smooth-tongued 【 ADJ 】 แปลว่า: พูดคล่อง
smorgasbord 【 N 】 แปลว่า: อาหารบุฟเฟ่ต์
smote 【 VI 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ smite
smote 【 VT 】 แปลว่า: กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ smite
smother 【 VI 】 แปลว่า: หายใจเหนื่อยหอบ
smother 【 VT 】 แปลว่า: ทำให้หอบ , ทำให้หายใจเหนื่อย
smother in 【 PHRV 】 แปลว่า: ทำให้ปกคลุมด้วย