รูปประโยคพิเศษ 特殊句型

Cr.คุณดาว กลุ่มภาษาจีน Love Chinese

汉语句子成份的扩展是造成句子复杂化的主要因素,以下介绍了一些常用的汉语特殊句型。

การขยายส่วนประกอบประโยคภาษาจีนคือ  การทำให้ส่วนหลักของประโยคซับซ้อนขึ้น  ในด้านล่างนี้ได้อธิบายรูปประโยคพิเศษของภาษาจีนที่ใช้บ่อย  

 存现句ประโยคที่แสดงการคงอยู่ ปรากฏ  หรือหายไป

“存现句”是表示人或事物存在、出现或消失的句子。 其形式可分为三种类型:คือประโยคที่แสดงการคงอยู่  การเกิดขึ้น  และการหายไปของคนหรือเหตุการณ์  โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบดังนี้

(1) 人 / 物  + 在 + 处所:

      คน / สิ่งของ  +    อยู่    +   สถานที่

  ①      我在小王后面。

ฉันอยู่ข้างหลังน้องหวาง

  ②      地铁站在商场旁边。

สถานีรถไฟใต้ดินอยู่ด้านข้างห้างสรรพสินค้า

(2)  处所 + 有 / 是 + 人 / 物:

 สถานที่ + มี / เป็น   + คน / สิ่งของ

③      商场附近有地铁站吗?

แถวๆ ห้างสรรพสินค้ามีสถานีรถไฟใต้ดินไหม

 ④      商场的三楼是书店。

ชั้นสามของห้างสรรพสินค้าเป็นร้านหนังสือ

(3)   处所 / 时间 + 动词 + 人 / 物 / 事件。  此类句型中的动词有两类:

สถานที่ / เวลา  +  คำกริยา  +  คน / สิ่งของ / เหตุการณ์    โดยคำกริยาในรูปประโยคนี้มี 2 ประเภท

 • 表示以某种形式或状态存在着,如:站、坐、躺、停、挂、贴、放、摆等可持续性动词,通常以“着”跟在动词后面。例如:

ประเภทที่แสดงความหมายว่าดำรงอยู่ด้วยรูปแบบหรือสภาวะใดสภาวะหนึ่ง เช่น ยืน นั่ง นอน จอด แขวน ติด วาง ฯลฯ โดยล้วนเป็นคำกริยาที่แสดงการต่อเนื่องได้ และมักจะมีคำ “着” (ซึ่งแปลว่า “…อยู่”) ตามหลัง ตัวอย่างเช่น

⑤      门口站着一个穿白色衣服的人。

          ที่หน้าประตูมีคนใส่เสื้อสีขาวคนหนึ่งยืนอยู่

 ⑥      桌上放着一本书和一杯咖啡。

         บทโต๊ะมีหนังสือเล่มหนึ่งและกาแฟแก้วหนึ่งตั้งไว้อยู่

 • 表示因出现或消失而产生了变化,如:出现、产生、丢、掉(diào)、走、来等非持续性动词,通常以“了”或“过”跟在动词后面。例如:

ประเภทที่แสดงความหมายว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยการปรากฏตัวหรือการสูญหาย เช่น ปรากฏ เกิด หายไป ตก เดิน/ไป มา ฯลฯ โดยล้วนเป็นคำกริยาที่ไม่สามารถแสดงการต่อเนื่องได้ และมักมี คำ “了” (แล้ว) หรือ “过” (เคย…) ตามหลัง ตัวอย่างเช่น

⑦        这里昨天发生了火灾(huǒzāi)。

            เมื่อวานนี้ ที่นี่เกิดไฟไหม้

⑧      他去年来过一次曼谷。

         ปีที่แล้ว เขาเคยมากรุงเทพครั้งหนึ่ง      

 1. 连动句 ประโยคที่มีคำกริยาหลักสองคำขึ้นไป

连动句是主语有两个或以上动词充当谓语的句子。其句式为:

 คือเป็นประโยคที่บทประธานมีคำกริยา 2 คำ หรือ 2 คำ ขึ้นไป ซึ่งมีรูปประโยคดังนี้

主语+动词一(+宾语一)+动词二+(+宾语二)(+动词三……)

บทประธาน + คำกริยา 1 (+ บทกรรม 1) + คำกริยา 2 (+ บทกรรม 2) (+ คำกริยา 3 …)

一般来说,连动句中动词间表达的相互关系有以下几类:

 โดยทั่วไป คำกริยาในรูปประโยคดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กันดังนี้

(1) 时间的先后(先发生的在前):

แสดงลำดับก่อนหลัง (โดยกริยาที่เกิดขึ้นก่อนอยู่หน้า)

①      他进来了下去。

เขาเดินเข้ามา และ (ก็) นั่งลงไป

 ②      他起来了出去。

เขาพูดจบแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกไป

(2) 性质或方式的关系(表示性质或方式者在前):

 แสดงลักษณะหรือวิธีการ (โดยกริยาที่แสดงลักษณะหรือวิธีการอยู่หน้า)

③      小王()了出去。

น้องหวางร้องไห้และวิ่งออกไป

 ④      小李公司。

น้องหลี่ขับรถมาบริษัท

(3)  目的关系(表示目的者在后):

แสดงวัตถุประสงค์  (โดยกริยาที่แสดงวัตถุประสงค์จะอยู่หลัง)

⑤        他们商场东西。

พวกเขาไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า

⑥      下午公司开会特别研究这个项目(xiànɡmù)。

ตอนบ่ายบริษัทจะประชุมเพื่อวิเคราะห์โครงการนี้โดยเฉพาะ

(4) 补充说明的关系(表示说明者在后):

แสดงความหมายชี้แจงเพิ่มเติม  (โดยกริยาที่แสดงความหมายชี้แจงอยู่หลัง)

 ⑦        经理公司了。

ผู้จัดการมีธุระ กลับบริษัทไปแล้ว

 ⑧      工厂(ɡōngchǎnɡ)没(lǐyóu)理由(lǐyóu)停止(tínɡzhǐ)生产。

โรงงานไม่มีเหตุผลที่จะหยุดการผลิต

  需要注意的是,在多个动词的连动句中,动词间可能会存在着多种关系。例如:

  สิ่งที่ควรสังเกตคือ ในประโยคที่มีคำกริยาหลายคำ ความสัมพันธ์ระหว่างคำกริยาทั้งหลายอาจจะมีหลายอย่างด้วยกัน เช่น        

⑨      他们曼谷去看望(wànɡ)经理。

พวกเขาขับรถกลับไปเยี่ยมผู้จัดการที่กรุงเทพ

⑩        小王飞机北京参观长城。

น้องหวางนั่งเครื่องบินไปชมกำแพงเมืองจีนที่ปักกิ่ง

 1. 双宾语句   ประโยคกรรมคู่

汉语动词中有部分动词可带两个宾语,一个宾语为人,称为间接宾语,另一个为事物,称为直接宾语。根据此类动词所包含的意义,可将双宾语句分为三小类:

คำกริยาบางส่วนในภาษาจีนสามารถมีบทกรรมได้สองตัว กรรมตัวหนึ่งเป็นคน เรียกว่ากรรมรอง กรรมอีกตัวหนึ่งเป็นเรื่องราวหรือสิ่งของ เรียกว่า กรรมตรง ยึดตามความหมายของคำกริยาที่มีอยู่ สามารถแบ่งประโยคกรรมคู่ได้ 3 ประเภท ดังนี้

(1) 双宾语中的动词含有“给予”的意思。如动词“给、送、还、教、奖(jiǎnɡ)”等。

      คำกริยาในประโยคมีความหมายเกี่ยวกับ “การให้” เช่นคำ “ให้ ส่ง/ให้ คืน สอน ให้…เป็นรางวัล  ”  ฯลฯ

给她书     ให้หนังสือเธอ                                        

还你钱  คืนเงินคุณ

教我们中文   สอนภาษาจีนพวกเรา                      

奖他一辆车  ให้รถคนหนึ่งแก่เขาเป็นรางวัล

(2) 双宾语中的动词含有“得到”的意思。如动词“借、要、买、租、收、拿、偷(tōu)、麻烦、浪费(lànɡfèi)”等。

คำกริยาในประโยคมีความหมายเกี่ยวกับ “การรับมา” เช่นคำ  “ยืม ขอ ซื้อ เช่า รับ/เก็บ หยิบ ขโมย รบกวน และ เปลือง” ฯลฯ

借她一本书 ยืมหนังสือจากเขาเล่มหนึ่ง

偷她手机  ขโมยโทรศัพท์มือถือเขา

租朋友车   เช่ารถเพื่อน                       

麻烦他帮忙   รบกวนเขาช่วย

(3)  双宾语中的动词含义与“说话”有关。如动词“叫、称(chēnɡ)、问、回答、告诉、通知、骂、夸(kuā)、嘱咐(zhǔfù)、教导(jiàodǎo)”等。

คำกริยาในประโยคมีความหมายเกี่ยวกับ “การพูดจา” เช่น “เรียก ทัก ถาม ตอบ บอก แจ้ง ด่า ชม กำชับ และอบรมสั่งสอน”ฯลฯ      

叫他王总经理 เรียกเขาผู้จัดการหวัง                    

夸她漂亮  ชมหล่อนสวย

嘱咐他小心  กำชับเขาให้ระมัดระวัง  

骂他笨    ด่าเขาโง่

需要注意的是,泰语中也有双宾语句,只是,在以上前两小类中,汉语两个宾语的位置同泰语刚好相反。如下表:

สิ่งที่ควรสังเกตคือ ในภาษาไทยก็มีประโยคกรรมคู่เช่นกัน เพียงแต่ในข้อที่ 1 กับ ข้อที่ 2 ข้างต้นนั้น ตำแหน่งของกรรมรองกับกรรมตรงในภาษาจีนจะสลับกับภาษาไทย เช่น

汉语双宾语句

ประโยคกรรมคู่ในภาษาจีน

泰语双宾语句

ประโยคกรรมคู่ในภาษาไทย

动词 + 间接宾语 + 直接宾语

           คำกริยา  +     กรรมรอง      +     กรรมตรง

动词 + 直接宾语 + 间接宾语

               คำกริยา   +     กรรมตรง      +      กรรมรอง

           给            她                书

                  ให้               หนังสือ                    เธอ

         浪费          他              时间

                เปลือง              เวลา                      เขา

 1. 兼语句       ประโยคควบตำแหน่ง

通常指前一谓语的宾语兼做后一谓语的主语的句子。此种句型中的前一谓语动词可分为三种情况:

                ซึ่งปกติจะหมายถึงประโยคที่ใช้บทกรรมของคำกริยาคำแรกทำหน้าที่เป็นบทประธานของคำกริยาคำที่สอง โดยคำกริยา

คำแรกในรูปประโยคประเภทนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณี ดังนี้

 • 表示使令,如:叫(ให้)/让、请、派(pài)、命令(mìnɡlìnɡ)、要求(yāoqiú)、禁止(jìnzhǐ)、委托(wěituō)、允许(yǔnxǔ)等。例如:

แสดงถึงการสั่งการ เช่น ให้ เชิญ จัดให้ สั่งให้ เรียกร้อง / กำหนด / บังคับ ห้าม ฝาก อนุญาต เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

①        老师我们练习。  ครูให้พวกเราทำแบบฝึกหัด             

②      经理委托告诉大家。 ผู้จัดการฝากฉันบอกทุกคน

(2)   表示称呼或认可,如:叫 (เรียก)、称、选等。例如:

แสดงถึงการเรียกขานหรือยอมรับ เช่น เรียก เลือก นับถือ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

③      大家“中国通”。ทุกคนเรียกเขาว่าเป็น “ผู้รอบรู้ประเทศจีน”      

 ④      我们代表。พวกเราเลือกเขาเป็นตัวแทน

(3)   “有”和“是”:

 คำ “ มี ” และ “ เป็น ”

⑤      外边你。ข้างนอกมีคนมาหาคุณ

⑥      会了我开车。 เขาเป็นผู้ที่สอนฉันขับรถเป็น

 ”字句    ประโยค “把”

“把”字句是指用介词“把”或“将”,把动词支配的成分,提到动词前来表示的一种句式。基本结构是:

 ประโยค “把” คือประโยคอีกแบบหนึ่งที่ใช้คำบุพบท “把” หรือ “将” นำหน้าส่วนที่ถูกครอบงำหรือถูกกระทำมาวางไว้ ข้างหน้าคำกริยา  มีโครงสร้างพื้นฐานคือ

主(S-施事)    +  把  +     宾(O-受事)  +   动(V)+……

บทประธาน (ผู้กระทำ)  +    把  +    บทกรรม (ผู้ถูกกระทำ)  +    คำกริยา      +  ส่วนประกอบอื่นๆ

例如:เช่น

①      他把 我的手机弄坏了。(强调“手机”被弄坏)

เขาทำโทรศัพท์มือถือผมเสียแล้ว    (เน้นว่า โทรศัพท์มือถือถูกทำเสีย)

②      房间里太热了,把窗户打开吧!   (强调“窗户”要被打开)

 ในห้องร้อนมากเลย  เปิดหน้าต่างเถอะ      (เน้นว่า หน้าต่างจะถูกเปิด)

③      玛丽把房间布置得漂亮极了。      (强调“房间”被布置)

หม่าลี่ตกแต่งห้องได้สวยงามมาก      (เน้นว่า ห้องถูกตกแต่ง)

            运用“把”字句要注意以下几点:

            ข้อควรระวังในการใช้ประโยค “把”

 • 强调处置和动词的处置性

 ใช้เน้นการจัดการ  การกระทำและลักษณะการจัดการของคำกริยา

 • 强调动作对引进的受事给予积极的影响,使它产生某种结果、发生某种变化处于某种状态时,才能用“把”字句。

ใช้เมื่อต้องการเน้นย้ำว่าการกระทำที่มีต่อสิ่งที่ถูกกระทำนั้นก่อให้เกิดผล  การเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือตกอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่ง  เช่น

④        我看完了那本小说。               ——–一般叙述

          ฉันอ่านหนังสือนิยายเล่มนั้นจบแล้ว   ——–บอกเล่าทั่วไป    

⑤        我把那本小说看完了。      ——–强调对受事的处置

          หนังสือนิยายเล่มนั้นฉันอ่านจบแล้ว   ——–เน้นการกระทำที่มีต่อสิ่งที่ถูกกระทำ

      “把”字句动词后一般要求接其它成分,这类成分包括:动词重叠式、动态动词  “了”、补语、宾语等。例如:

          โดยทั่วไปประโยค “把” มักจะมีส่วนประกอบอื่นๆ ตามมาด้านหลัง  เช่น  รูปแบบคำกริยาซ้ำ  คำเสริมบอกอาการ  

       “了” บทขยายกริยา (ไว้หลังบทกริยา)  บทกรรม  เป็นต้น  เช่น

⑥   咱们把屋子打扫(dǎsǎo)打扫。(动词重叠)

         พวกเราปัดกวาดห้อง                     (คำกริยาซ้ำ)

⑦   把这些词记。           (补语)

         จดจำคำศัพท์เหล่านี้                       (บทเสริม )

 1. ”字句  ประโยค “被”

 “被”字句是指用介词“被”或“叫”“让”等引进动作施事的一种句式。句子的主语是动作的受事。基本结构是:

ประโยค “被” คือประโยคที่ใช้คำบุพบท“被”หรือ“叫”“让”นำหน้าเหตุการณ์หรือสิ่งที่เป็นผู้กระทำประธานของประโยคคือ  กรรมของกริยา  มีโครงสร้างพื้นฐานคือ

宾(O-受事)  +  被  +    主(S-施事)   +  动(V)+……

บทกรรม (ผู้ถูกกระทำ)  +  被  +  บทประธาน (ผู้กระทำ)  +      คำกริยา     +  ส่วนประกอบอื่นๆ

例如:เช่น

①      我的手机被他弄坏了。                     (他弄坏了我的手机)

โทรศัพท์มือถือผมถูกเขาทำเสียแล้ว                       (เขาทำโทรศัพท์มือถือผมเสียแล้ว)

②      敌人(dírén)被我们打败(dǎbài)了。(我们打败了敌人)

ข้าศึกถูกพวกเราตีพ่ายแพ้ไปแล้ว                            (พวกเราตีข้าศึกพ่ายแพ้ไปแล้ว)

③      他被公司开除了。                       (公司开除了他)

เขาถูกบริษัทไล่ออกแล้ว                                         (บริษัทไล่เขาออกแล้ว)

“被”书面语色彩较浓,口语中常用“叫”“让”;“被”的宾语有时可以不出现,“叫”“让”的宾语则必须出现。例如:

 ในภาษาหนังสือนิยมใช้  “被” ในภาษาพูดนิยมใช้ “叫” “让” และกรรมของ “被” บางครั้งสามารถไม่ปรากฏได้  แต่กรรม ของ “叫” “让” ต้องปรากฏเสมอ  เช่น

 ④        他被老师说了一顿。     (他被说了一顿)

   เขาถูกคุณครูว่าไปชุดหนึ่ง         (เขาถูกตำหนิไปแล้วชุดหนึ่ง)

⑤        困难(kùnnan)终于被大家战胜(zhànshènɡ)了。 (困难终于被战胜了)

ในที่สุดความลำบากก็ถูกทุกคนเอาชนะไปได้แล้ว  (ในที่สุดความลำบากก็ถูกเอาชนะไปได้แล้ว)

(*困难终于叫/让战胜了)ไม่สามารถใช้ว่า  困难终于叫/让战胜了

备注:“把/被”句表示否定意义时,否定词应在“把/被”前。例如:

   ข้อควรสังเกตประโยค “把” และประโยค “被” :ประโยค “把” และประโยค “被” เมื่อทำเป็นรูปปฏิเสธ  ต้องวางคำ

   ปฏิเสธไว้หน้า  “把/被” เช่น

  ⑥        他没把手机弄坏。(不可说:*把手机弄不坏/把手机弄没坏)

 เขาไม่ได้ทำให้โทรศัพท์มือถือพัง  ไม่สามารถใช้ว่า把手机弄不坏/把手机弄没坏

⑦        手机没被他弄坏。(不可说:*被他弄不坏/被他没弄坏)

 โทรศัพท์มือถือได้ถูกเขาทำพัง ไม่สามารถใช้ว่า被他弄不坏/被他没弄坏

 1. 比较句  ประโยคเปรียบเทียบ

 两种事物的性质、特征相互比较,从而得出相同或不同的结果。 

ประโยคเปรียบเทียบ คือ การเปรียบเทียบคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษของสิ่งของ 2 สิ่ง ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้  ซึ่งมีรูปประโยคดังต่อไปนี้

1)  A + 比较形容词,意思是相比较之后,A的程度高过其他。

            A + 比较คำคุณศัพท์ มีความหมายว่า ผ่านการเปรียบเทียบแล้ว ระดับของ A จะสูงกว่าคนอื่น ซึ่งสามารถแปลเป็น “…กว่า” ได้

此比较句型须用在一定范围内的事物比较中。例如:

ประโยคเปรียบเทียบแบบนี้ ต้องใช้กับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มีขอบเขตชัดเจน  เช่น

①        我们三个人,他的汉语比较好。                  

           เรา 3 คน ภาษาจีนของเขาดีกว่า (คนอื่น)

②       这个星期,星期天他起得比较早。

           สัปดาห์นี้ วันอาทิตย์เขาตื่นเร็วกว่า (วันอื่น)

     (2)     A + 形容词, B  + + 形容词, 此比较句型须用在一定范围内的事物比较中,并须表达出具有更高层次的意思。例如:

                A + คำคุณศัพท์ , B + + คำคุณศัพท์  รูปประโยคเปรียบเทียบแบบนี้ ต้องใช้ภายในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง

พร้อมแสดงถึงมีระดับสูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งสามารถแปลเป็น “ยิ่ง…กว่า” ได้ เช่น

①      他的汉语很好,你的汉语更好。                 

         ภาษาจีนของเขาดีมาก (แต่) ภาษาจีนของคุณยิ่งดีกว่าอีก

②        他星期天起得早,今天起得更早。

           วันอาทิตย์เขาตื่นเร็ว (อยู่แล้ว) วันนี้ยิ่งตื่นเร็วกว่าอีก

     (3)     A + + 形容词,  此比较句型须用在一定范围内的事物比较中。例如:

          A + + คำคุณศัพท์ รูปประโยคเปรียบเทียบแบบนี้ ต้องใช้กับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่มีขอบเขตชัดเจน เช่น

 ①       我们三个人,你的汉语最好。

            พวกเรา 3 คน ภาษาจีนของคุณดีที่สุด

②        这个星期,今天他起得最早。

            สัปดาห์นี้ วันนี้เขาตื่นเร็วที่สุด

(4)      A + + B + 形容词            

            A + + B + คำคุณศัพท์

动词“有”及其否定式“没有”用于比较,表示达到或未达到某种程度,常用于疑问句和否定句。其语序为:“A+(没)有+B+差别”,例如:

การใช้คำกริยา “有” หรือรูปปฏิเสธ “没有” ในการเปรียบเทียบจะแสดงถึงการบรรลุถึงหรือไม่บรรลุถึงระดับใดระดับหนึ่ง มักใช้กับประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธ โดยมีรูปแบบ คือ A + (没)有 + B + ความแตกต่าง เช่น

①        他的汉语有你这么好吗?   

             ภาษาจีนของเขามีดีเท่าคุณไหม                                            

②        我没他起得早。(我起得没他早。)(我起床起得没有他早。)

              ฉันไม่ได้ตื่นเร็วเท่าเขา

(5)      A + + B + 一样(+形容词),               

            A และ / กับ  B เหมือนกัน / เช่นเดียวกัน) + (คำคุณศัพท์)   

此句型表示两种事物比较的结果是同样的或类似的。例如:

รูปประโยคนี้ใช้ในเปรียบเทียบสิ่งของ 2 สิ่งที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน เช่น

①        今天的天气跟昨天一样(热)。       

           อากาศวันนี้ (ร้อน) เหมือนกับเมื่อวาน                    

②        我买的衣服不跟你的一样(贵)。

          เสื้อที่ฉันซื้อไม่ (แพง) เหมือนที่คุณซื้อ

(6)      A + + B + 形容词 + (数量短语)

            A + + B +  คำคุณศัพท์ +  (วลีบอกปริมาณหรือจำนวน) 

        介词“比”可以比较两个事物的性质、特点。也可以在形容词后加上数量短语,以表达具体的差别。例如:

           โดยการใช้คำบุพบท “比” ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติ  ลักษณะพิเศษสิ่งของ 2 สิ่ง และสามารถวางวลีบอกปริมาณไว้ข้างหลังคำคุณศัพท์เพื่อบอกความแตกต่างตามรายละเอียดได้ เช่น 

①      今天比昨天热。     วันนี้ร้อนกว่าเมื่อวาน

②       今天比昨天热一点儿/今天比昨天热得多。

            วันนี้ร้อนกว่าเมื่อวานนิดหน่อย/วันนี้ร้อนกว่าเมื่อวานตั้งเยอะ

③      今天气温比昨天高5度。

          อุณหภูมิวันนี้สูงกว่าเมื่อวาน 5 องศา

 ④        他游泳比我游得好/好一点/好得多。

            (他游泳游得比我好/好一点/好得多。)

          เขาว่ายน้ำว่ายได้ดีกว่าฉัน/ดีกว่าฉันนิดหนึ่ง/ดีกว่าฉันตั้งเยอะ

 

用 “比” 的比较句的否定形式是“不比”或“不如”,使用时不能再加数量短语。例如:

รูปปฏิเสธของประโยคเปรียบเทียบที่ใช้  “比-…กว่า” คือ “ไม่(ได้)…กว่า” หรือ  “สู้…ไม่ได้” ในการใช้ไม่สามารถมีคำบอกปริมาณหรือ จำนวนต่อหลังได้ เช่น

⑤        昨天不比今天热。

           เมื่อวานไม่ได้ร้อนกว่าวันนี้

⑥        我游泳游得不如他好。

            ฉันว่ายน้ำสู้กับเขาไม่ได้

注意:           “没有……”跟“不比……”的意思不同,比如,“昨天没有今天热”的意思是“今天比昨天热”;而“昨天不比今天热”含有“昨天跟今天一样热”,又有“昨天没有今天热”的意思。

ข้อควรสังเกต         ความหมายของ “没有……” กับ “不比……” ไม่เหมือนกัน เช่น ความหมายของ “昨天没有今天热” คือ “เมื่อวานไม่ได้ร้อนเท่าวันนี้” ซึ่งหมายถึง “วันนี้ร้อนกว่าเมื่อวาน” ส่วน “昨天不比今天热” ได้รวมความหมาย “เมื่อวานร้อนเท่าวันนี้” และ “เมื่อวานไม่ได้ร้อนเท่าวันนี้” อยู่ด้วยกันทีเดียว

 

 1. 强调句“是……的

ประโยคเน้น “是……的”

用“是……的”强调动作的实施者、时间、地点、方式、原因或目的等的句子。例如:

ใช้รูปประโยค “是……的” เพื่อเน้นผู้การกระทำ เวลา สถานที่ วิธีการ สาเหตุ หรือวัตถุประสงค์ ฯลฯ ของตัวกริยา เช่น

序号

ลำดับ

主语

บทประธาน

状语“是

บทขยายบทกริยา

+ ส่วนที่เน้น ( + อื่นๆ)”

谓语

บทกริยา

宾语

บทกรรม (+อื่นๆ)

强调的部分

ส่วนที่เน้น

1.

是  她

通知

颂猜

的。

施事者ผู้กระทำ

2.

行李

是  谁

的?

施事者ผู้กระทำ

3.

是  去年

开始

学        中文

的。

时间 เวลา

4.

小李

是  几点

公司    上班

的?

时间 เวลา

5.

是  在商场

看见

小李

的。

地点สถานที่

6.

蛋糕

是  从哪里 

的?

地点สถานที่

7.

是  开车

机场

的。

方式วิธีการ

8.

是  怎么

知道

这些       事

的?

方式วิธีการ

9.

妈妈

是  因为担(dān)心 才       

告诉

她   小心些

的。

原因สาเหตุ

10.

他们

是  想帮你             才

报名

的?

原因สาเหตุ

11.

东西

是  为你

准备

 

的。

目的 วัตถุประสงค์

12.

是  为了什么

在中国

的?

目的 วัตถุประสงค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!