รูปประโยค 句型

Cr.คุณดาว กลุ่มภาษาจีน Love Chinese

  1. 名词谓语句

ประโยคที่มีคำนามทำหน้าที่เป็นบทกริยา

 由名词或名词结构、数量词等直接作谓语的句子叫名词谓语句。例如:

 ประโยคที่มีคำนามทำหน้าที่เป็นบทกริยา คือ ประโยคที่ใช้คำนามหรือนามวลี คำบอกจำนวน ฯลฯ ทำหน้าที่เป็นบทกริยาโดยตรง เช่น

今天星期六วันนี้วันเสาร์

他今年二十岁 ปีนี้เขาอายุ 20 ปี

现在两点钟。 ตอนนี้ 2 โมง     

 这本书十八块五หนังสือเล่มนี้ 18.5 หยวน

 

2. 动词谓语句

ประโยคที่มีคำกริยาทำหน้าที่เป็นบทกริยา                    

谓语的主要成分是动词的句子叫动词谓语句。例如:

ประโยคที่มีคำกริยาทำหน้าที่เป็นบทกริยา คือ ประโยคที่มีบทกริยาเป็นคำกริยา เช่น

汉字。ฉันเขียนตัวอักษรจีน       

想学习汉语。เขาอยากเรียนภาษาจีนกลาง

 他中国旅行。    เขามาเที่ยวประเทศจีน

玛丽和大卫去看电影。หม่าลี่กับต้าเว่ยไปดูภาพยนตร์

3.形容词谓语句

ประโยคที่มีคำคุณศัพท์ทำหน้าที่เป็นบทกริยา

形容词谓语句用来对人或事物的状态加以描写,有时也说明事物的变化,例如:

ประโยคที่มีคำคุณศัพท์ทำหน้าที่เป็นบทกริยาใช้สำหรับการบรรยายพรรณนาคนหรือเหตุการณ์  บางครั้งอธิบายให้เห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ เช่น

张老师很。  คุณครูจางยุ่งมาก

这本汉语书很便宜หนังสือภาษาจีนเล่มนี้ถูกมาก

天气了。อากาศร้อนแล้ว

4.主谓谓语句

ประโยคที่มีประโยคย่อยทำหน้าที่เป็นบทกริยา

主谓谓语句中的谓语本身也是一个主谓短语,此短语主要用于说明或者描写主语的状态。例如:

 ในประโยคประเภทนี้จะมีบทกริยาเป็นวลีในโครงสร้างประธาน-กริยา เปรียบเหมือนเป็นประโยคสั้นประโยคหนึ่ง ซึ่งวลีนี้จะทำหน้าที่อธิบายหรือพรรณนาถึงสภาพ อาการของบทประธานของประโยคใหญ่ เช่น

我爸爸身体很好。 พ่อฉันสุขภาพดีมาก              

工作很忙  เขางานยุ่งมาก

今天天气很不错วันนี้อากาศดีมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!