วลี 词组

Cr.คุณดาว กลุ่มภาษาจีน Love Chinese

汉     语     词    组     分     类

การแบ่งประเภทวลีของภาษาจีน

 

分类标准

เกณฑ์ในการแบ่งประเภท

具体类别

ประเภทของวลี

词组举例

ตัวอย่างวลี

根据性质功能划分

แบ่งตามลักษณะคุณสมบัติในการใช้ภาษา

名词词组

นามวลี

她的家

中国朋友

动词词组

กริยาวลี

不走

刚来

形容词词组 

คุณศัพท์วลี

很好

的确聪明(cōngmíng)

根据结构划分

แบ่งตามโครงสร้างภายใน

联合词组      

วลีรวมคำขนาน

我和她

又快又好

偏正词组

วลีส่วนขยาย-ส่วนหลัก

很好    

的确聪明

动宾词组

วลีกริยา-กรรม

学汉语 

是医生

补充词组

วลีคำหลัก-ส่วนเสริม

动补词组

กริยา-ส่วนเสริม

吃完  

吃下去

 

形补词组

คุณศัพท์-ส่วนเสริม

好极了  

容易得很

 

主谓词组

วลีประธาน-หน่วยกริยา 

他中国人

他来

介宾词组

บุพบทวลี

在生活中

为大家

“的”字词组

วลี “的” 

我的    

中文的

数量词组

ปริมาณวลี

名量词组

วลีบอกปริมาณของนาม

两本书

那件衣服

 

动量词组

วลีบอกจำนวนครั้งของการกระทำ

吃一口   

吃一点儿

 

复指词组

วลีชี้ซ้อน

我们大家

首都北京

连动词组

วลีกริยาหลักหลายคำ

回家休息 

躺(tǎng)着看书

兼语词组

วลีคำควบตำแหน่ง

请他来  

让他当经理

                   

 

  1. 名词词组 นามวลี

即以名词为中心语构成的短语。名词词组包括:

คือ วลีที่มีคำนามหรือกลุ่มคำนามเป็นส่วนประกอบหลัก   ซึ่งนามวลีมีรูปแบบต่างๆ ดังนี้

类型

รูปแบบ

词组例子

ตัวอย่างวลี

例句

ตัวอย่างประโยค

 

偏正词组

วลีส่วนขยาย-ส่วนหลัก

她的家  

中国朋友

我的中国朋友她的家在北京。

 

联合词组

วลีรวมคำขนาน

我和她  

琴棋书画

qínqíshūhuà

我和她都是喜欢琴棋书画的人。

 

复指词组

วลีชี้ซ้อน

我们大家

首都北京

我们大家都去过首都北京。

 

方位词组

วลีบอกตำแหน่ง

树上    

房间里

小明没在树上,在房间里。

 

名量词组

วลีบอกปริมาณของนาม

两本书  

那件衣服

那件衣服里有两本书。

 

“的”字词组

วลี  “的”

我的    

中文的

我的那本小说是中文的。

 

主谓词组

วลีประธาน-หน่วยกริยา

今天星期天

他中国人

他中国人,今天刚来泰国。

  1. 动词词组 กริยาวลี

即以动词为中心语构成的短语。动词词组包括:

                คือ วลีที่มีคำกริยาเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งกริยาวลีมีรูปแบบต่างๆ ดังนี้

类型

รูปแบบ

词组例子

ตัวอย่างวลี

例句

                                 ตัวอย่างประโยค

 

偏正词组

วลีส่วนขยาย-ส่วนหลัก

不走 

刚来

他们刚来,我们等下再走吧。

 

联合词组

วลีรวมคำขนาน

听和说  

又唱又跳

他汉语的听和说都不错。

 

动宾词组

วลีกริยา-กรรม

学汉语 

是医生

他是医生,他很喜欢学汉语。

 

动补词组

วลีกริยา-ส่วนเสริม

吃完  

吃下去

太饱了,还没吃完,我就吃不下去了。

 

动量词组

วลีกริยา-ส่วนบอกปริมาณ

吃一口   

吃一点儿

他说想吃一点儿,还真是只吃了一口。

 

连动词组

วลีกริยาหลักหลายคำ

回家休息 

躺着看书

他说很累,很想回家休息休息。

 

兼语词组

วลีคำควบตำแหน่ง

请他来  

选他当经理

大家都想请他来当经理。

 

主谓词组

วลีประธาน-หน่วยกริยา

他来  

我回

他已经来了,我就先回了。

  1. 形容词词组 คุณศัพท์วลี

即以形容词为中心语构成的短语。形容词词组包括:

คือ วลีที่มีคำคุณศัพท์เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งคุณศัพท์วลีมีรูปแบบต่างๆ ดังนี้

类型

รูปแบบ

词组例子

ตัวอย่างวลี

例句

ตัวอย่างประโยค

偏正词组

วลีส่วนขยาย-ส่วนหลัก

很好    

的确聪明

这个孩子的确聪明。

联合词组

วลีรวมคำขนาน

漂亮能干

nénɡɡàn

又快又好

她是个漂亮能干的女人。

形补词组

วลีคุณศัพท์-ส่วนเสริม

好极了  

容易得很

这个主意(zhǔyì)好极了。

主谓词组

วลีประธาน-หน่วยกริยา

身体健康

生活幸福

身体健康是很重要的事。

介宾词组,例如 :从学校、当我去的时候、在生活中、对别人、为大家、由于天气原因、比北京冷、除了上海 等等。

หมายเหตุ   ตัวอย่างบุพบทวลีเช่น “จากโรงเรียน ตอนที่ฉันไป ในการดำรงชีวิต ต่อผู้อื่น เพื่อทุกคน เนื่องด้วยสาเหตุจากอากาศ

                 หนาวกว่าปักกิ่ง   นอกจากเซี่ยงไฮ้” เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!