ศัพท์จีนที่ใช้ในสนามบิน 机场相关词语

国际机场 [guójìjīchǎng] สนามบินนานาชาติ(international airport)
机场标志 [jīchǎng biāozhì] ป้ายที่สนามบิน
航站 [hángzhàn] เทอร์มินอล(airport terminal)
1号航站楼 [yīhào hángzhànlóu] เทอร์มินอล1/Teminal1(T1)
国内线 [guónèixiàn] เส้นทางบินภายในประเทศ(domestic)
国际线 [guójìxiàn] เส้นทางบินระหว่างประเทศ(international)
国际航线 [guójì hángxiàn] เส้นทางระหว่างประเทศ
国际航班 [guójì hángbān] เที่ยวบินระหว่างประเทศ(international flight)
出发 [chūfā] ออกเดินทาง
出发日期 [chūfā rìqī] วันออกเดินทาง(Date of Departure)
出境 [chūjìng] ออกนอกประเทศ(leave the country)
出发时间 [chūfā shíjiān] เวลาออกเดินทาง(Departure Time)
到达 [dàodá] เดินทางถึง(arrive)
到达时间 [dàodá shíjiān] เวลามาถึง(arrival time)
入境检查 [rùjìng jiǎnchá] ตรวจคนเข้าเมือง(Immigration)
吸烟室 [xīyānshì] ห้องสูบบุหรี่(smoking room)
护照检查 [hùzhào jiǎnchá] ตรวจพาสปอร์ต
登机门 [dēngjīmén] ประตูขึ้นเครื่อง/boarding gate
登机口 [dēngjīkǒu] ประตูขึ้นเครื่อง
登机手续 [dēngjīshǒuxù] ขั้นตอนการเช็คอิน(ขึ้นเครื่อง)
登机手续柜台 [dēngjī shǒuxù guìtái] เคาน์เตอร์เช็คอิน(ขึ้นเครื่อง)
登机牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง(boarding card/boarding pass/登机证)
登机时间 [dēngjī shíjiān] เวลาขึ้นเครื่อง
最后登机广播 [zuìhòu dēngjī guǎngbò] ประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย(Final Call)
侯机室 [hóujīshì] ห้องรอเครื่อง
当地起飞时间 [dāngdì qǐfēi shíjiān] เวลาเครื่องขึ้นท้องถิ่น
班机号码 [bānjī hàomǎ] หมายเลขเที่ยวบิน
终点站 [zhōngdiǎnzhàn] สถานีปลายทาง(terminal Station)
大厅 [dàtīng] ล็อบบี้(lobby)
托运行李 [tuōyùn xínglǐ] โหลดสัมภาระเดินทาง
过重行李 [guòzhòng xínglǐ] กระเป๋าน้ำหนักเกิน/สัมภาระน้ำหนักเกิน
安检/安全检查 [ānjiǎn/ānquán jiǎnchá] ตรวจเช็คความปลอดภัย/security check(สแกนก่อนขึ้นเครื่อง)
随身行李检查 [suíshēn xínglǐ jiǎnchá] ตรวจสัมภาระติดตัว
机场税 [jīchǎngshuì] ค่าภาษีสนามบิน(airport tax)
转机 [zhuǎnjī] ต่อเครื่อง(Transfer)
中转连程 Transfers
转乘国内航班 [zhuǎnchéng guónèi hángbān] Domestic Transfers
转乘国际航班 [zhuǎnchéng guójì hángbān] International Transfers
行李提取 [xínglǐ tíqǔ] รับกระเป๋า(Baggage Claim)
航空公司 [hángkōnggōngsī] สายการบิน(airline)
公用电话 [gōngyòngdiànhuà] โทรศพท์สารธารณะ
手推车 [shǒutuīchē] รถเข็น
电梯 [diàntī] ลิฟต์
手扶电梯 [shǒufú diàntī] บันไดเลื่อน
洗手间 [xíshǒujiān] Toilets
机场巴士 [jīchǎng bāshì] รถบัสสนามบิน(Airport Bus)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!