ศัพท์จีน กฏหมาย 法律

สำนักงานศาลและศาล

法院组织及法庭

最高法院 [ zuìgāofǎyuàn ] ศาลฎีกา
最高行政法院 [ zuìgāo xíngzhèngfǎyuàn ] ศาลปกครองสูงสุด
公务员惩戒委员会 [ gōngwùyuán chéngjiè wěiyuánhuì ] คณะกรรมการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ
法官学院 [ fǎguān xuéyuàn ] สถาบันฝึกอบรมผู้พิพากษา
高等法院 [ gāoděngfǎyuàn ] ศาลสูง
高等行政法院 [ gāoděng xíngzhèngfǎyuàn ] ศาลปกครอง
智慧财产法院 [ zhìhuìcáichǎn fǎyuàn ] ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
地方法院 [ dìfāngfǎyuàn ] ศาลแขวง
少年及家事法院 [ shàonián jí jiāshì fǎyuàn ] ศาลเยาวชนและครอบครัว
地方法院行政诉讼庭 [ dìfāngfǎyuàn xíngzhèngsùsòng tíng ] ศาลแขวงแผนกคดีปกครอง
独任制 [ dúrènzhì ] ระบบผู้พิพากษาคนเดียว
合议制 [ héyìzhì ] ระบบผู้พิพากษาหลายคน
审判长 [ shěnpànzhǎng ] ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
法官 [ fǎguān ] ผู้พิพากษา
检察官 [ jiǎncháguān ] อัยการ
学习法官 [ xuéxí fǎguān ] ผู้พิพากษาฝึกหัด
学习检察官 [ xuéxí jiǎncháguān ] อัยการฝึกหัด
学习律师 [ xuéxí lǜshī ] ทนายความฝึกหัด
当事人 [ dāngshìrén ] คู่ความ
原告 [ yuángào ] โจทก์
原告代理人 [ yuángào dàilǐrén ] ตัวแทนโจทก์
被告 [ bèigào ] จำเลย
被告代理人 [ bèigào dàilǐrén ] ตัวแทนจำเลย
被告机关 [ bèigào jīguān ] องค์กรตัวแทนจำเลย
上诉人 [ shàngsùrén ] ผู้อุทธรณ์
被上诉人 [ bèishàngsùrén ] ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์
再审原告 [ zàishěn yuángào ] โจทก์ในคดีที่ขึ้นพิจารณาใหม่
再审被告 [ zàishěn bèigào ] จำเลยในคดีที่ขึ้นพิจารณาใหม่
声请人 [ shēngqǐng rén ] ผู้ยื่นคำร้อง
相对人 [ xiāngduì rén ] คู่ความ
抗告人 [ kànggào rén ] ผู้ร้องทุกข์, ผู้ร้องเรียน
受处分人 [ shòu chǔfèn rén ] ผู้ต้องรับโทษ
特别代理人 [ tèbié dàilǐrén ] ตัวแทนพิเศษ
法定代理人 [ fǎdìngdàilǐ rén ] ตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
诉讼代理人 [ sùsòng dàilǐrén ] ผู้รับมอบอำนาจฟ้องคดี
诉讼(或非讼)代理人 [ sùsòng ( huòfēi sòng ) dàilǐrén ] ตัวแทนที่ดำเดินคดี (หรือไม่ได้ดำเนินคดี)
辅佐人 [ fǔzuǒ rén ] ผู้ช่วย
辩护人 [ biànhùrén ] ทนายจำเลย
告诉人 [ gàosu rén ] ผู้ฟ้องร้องคดี
自诉人 [ zìsùrén ] ผู้ฟ้องคดีโดยเอกชน (โดยผู้เสียหาย)
被害人 [ bèihàirén ] เหยื่อ, ผู้เสียหาย
证人 [ zhèngrén ] พยาน
鉴定人 [ jiàndìngrén ] พยานผู้เชี่ยวชาญ
参加人 [ cānjiā rén ] ผู้ร้องสอด
独立参加人 [ dúlì cānjiā rén ] ผู้ร้องสอดอิสระ
关系人 [ guānxirén ] ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
利害关系人 [ lìhài guānxirén ] ผู้มีส่วนได้เสีย
程序监理人 [ chéngxù jiānlǐrén ] ผู้ปกครองที่ศาลตั้งเฉพาะคดี
书记官 [ shūjìguān ] เสมียน, จ่าศาล
通译 [ tōngyì ] ล่าม
法警 [ fǎjǐng ] ตำรวจศาล
技术审查官 [ jìshù shěnchá guān ] เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเทคนิค
少年调查官 [ shàonián diàochá guān ] พนักงานสืบสวนคดีเยาวชน
少年保护官 [ shàonián bǎohù guān ] พนักงานคุมประพฤติ
司法事务官 [ sīfǎ shìwùguān ] เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ
审判活动区 [ shěnpàn huódòngqū ] พื้นที่พิจารณาคดี
旁听区 [ pángtīng qū ] พื้นที่สำหรับฟังคำพิจารณาคดี
记者 [ jìzhě ] ผู้สื่อข่าว
联合服务中心 [ liánhé fúwùzhōngxīn ] ศูนย์บริการร่วม
服务台 [ fúwùtái ] เคาเตอร์บริการ
志工服务台 [ zhìgōng fúwùtái ] เคาเตอร์บริการอาสาสมัคร
志工 [ zhìgōng ] อาสาสมัคร

 

ศัพท์ทั่วไป

共通性词汇

 ค่าใช้จ่าย 费用

诉讼标的金额 [ sùsòng biāodì jīné ] ทุนทรัพย์ของคดี
诉讼费用 [ sùsòngfèiyòng ] ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
诉讼救助 [ sùsòng jiùzhù ] ความช่วยเหลือในการดำเนินคดี
裁判费 [ cáipàn fèi ] ค่าธรรมเนียมศาล
影印费 [ yǐngyìn fèi ] ค่าถ่ายสำเนา
摄影费 [ shèyǐng fèi ] ค่าถ่ายวีดีโอ
抄录费 [ chāolù fèi ] ค่าคัดสำเนา
翻译费 [ fānyì fèi ] ค่าแปล
日费 [ rìfèi ] ค่าธรรมเนียมรายวัน
旅费 [ lǚfèi ] ค่าเดินทาง
鉴定费用 [ jiàndìng fèiyòng ] ค่าตรวจสอบ
运送费 [ yùnsòngfèi ] ค่าขนส่ง
登载公报新闻纸费 [ dēngzǎi gōngbào xīnwénzhǐ fèi ] ค่าธรรมเนียมการพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา
报酬 [ bàochóu ] ค่าตอบแทน
程序费用 [ chéngxù fèiyòng ] ค่าดำเนินการ
其他进行诉讼之必要费用 [ qítā jìnxíng sùsòng zhī bìyào fèiyòng ] ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินคดี
征收 [ zhēngshōu ] การเรียกเก็บ
预纳费用 [ yùnà fèiyòng ] ค่าธรรมเนียมที่ชำระล่วงหน้า
诉讼费用之担保 [ sùsòngfèiyòng zhī dānbǎo ] ค่าประกันการต่อสู้คดี
怠金 [ dàijīn ] เบี้ยปรับเพิ่มเติม, ค่าปรับเพิ่มเติม

 

ศัพท์กฎหมายทั่วไป 共通法律词汇

一事不再理 [ yīshì bùzài lǐ ] คำพิพากษาถึงที่สุด
重复起诉之禁止 [ chóngfù qǐsù zhī jìnzhǐ ] คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
不告不理 [ bùgào bùlǐ ] ไม่ดำเนินพิจารณาคดีหากไม่มีผู้ฟ้องร้อง
管辖 [ guǎnxiá ] อำนาจในการพิจารณาคดี
管辖权 [ guǎnxiáquán ] เขตอำนาจศาล
国际裁判管辖权 [ guójìcáipàn guǎnxiáquán ] เขตอำนาจศาลระหว่างประเทศ
事物管辖 [ shìwù guǎnxiá ] ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาล
专属管辖 [ zhuānshǔ guǎnxiá ] เขตอำนาจศาลเด็ดขาด
牵连管辖 [ qiānlián guǎnxiá ] เขตอำนาจศาลในคดีที่เกี่ยวข้องกัน
合意管辖 [ héyì guǎnxiá ] เขตอำนาจศาลที่คู่สัญญาตกลงกัน
应诉管辖 [ yìngsù guǎnxiá ] เขตอำนาจศาลที่รับช่วงมา
移转管辖 [ yízhuàn guǎnxiá ] การย้ายเขตอำนาจศาล
共同住(居)所地 [ gòngtóng zhù ( jū ) suǒdì ] ภูมิลำเนาร่วม
回避 [ huíbì ] การตั้งรังเกียจผู้พิพากษา
当事人能力 [ dāngshìrén nénglì ] ความสามารถในการเป็นคู่ฟ้องร้อง
当事人适格 [ dāngshìrén shìgé ] อำนาจฟ้องร้อง
当事人恒定 [ dāngshìrén héngdìng ] หลักคงสิทธิของคู่ความเดิม
诉讼程序 [ sùsòng chéngxù ] ขั้นตอนการดำเนินคดี
通常诉讼程序 [ tōngcháng sùsòng chéngxù ] การดำเนินคดีแบบสามัญ
简易诉讼程序 [ jiǎnyì sùsòng chéngxù ] การดำเนินคดีแบบสรุป
诉讼要件 [ sùsòng yàojiàn ] ข้อกำหนดในการดำเนินคดี
诉讼能力 [ sùsòng nénglì ] ความสามารถในการดำเนินคดี
程序行为 [ chéngxù xíngwéi ] กระบวนการดำเนินคดี
程序能力 [ chéngxù nénglì ] กระบวนการความสามารถ
诉讼种类 [ sùsòng zhǒnglèi ] ประเภทการดำเนินคดี
诉之声明 [ sùzhī shēngmíng ] คำแถลงการณ์ดำเนินคดี
给付之诉 [ gěifù zhīsù ] การร้องขอให้มีคำพิพากษาชำระเงิน
确认之诉 [ quèrèn zhīsù ] การร้องขอให้มีคำพิพากษาแสดงสิทธิ์
共同诉讼 [ gòngtóng sùsòng ] การฟ้องคดีร่วม
必要共同诉讼 [ bìyào gòngtóng sùsòng ] การฟ้องคดีร่วมโดยจำเป็น
诉讼告知 [ sùsòng gàozhī ] ประกาศแจ้งการฟ้องคดี
诉讼参加 [ sùsòng cānjiā ] การร้องสอด
诉讼担当 [ sùsòng dāndāng ] รับหน้าที่ฟ้องคดี
承受诉讼 [ chéngshòu sùsòng ] การสันนิษฐานการฟ้องคดี
承受程序 [ chéngshòu chéngxù ] ขั้นตอนการสันนิษฐาน
代理权(诉讼代理,非讼代理) [ dàilǐquán ( sùsòng dàilǐ , fēisòng dàilǐ ) ] อำนาจตัวแทน
选任 [ xuǎnrèn ] คัดเลือก, แต่งตั้ง
实体请求权依据 [ shítǐ qǐngqiúquán yījù ] มูลคดี
是否同意即时进行审理程序 [ shìfǒu tóngyì jíshí jìnxíng shěnlǐ chéngxù ] ไม่ว่าจะตกลงดำเนินกระบวนพิจารณาโดยตกลงหรือไม่
第三人参与程序 [ dìsān rén cānyù chéngxù ] บุคคลที่สามเข้าร่วมดำเนินกระบวนพิจารณาคดี
第三人异议之诉 [ dìsān rén yìyì zhīsù ] บุคคลที่สามคัดค้านคดี
第三人撤销诉讼 [ dìsān rén chèxiāo sùsòng ] บุคคลที่สามถอนฟ้องคดี
传唤 [ chuánhuàn ] ออกหมายเรียก
通知书 [ tōngzhīshū ] หนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
传票 [ chuánpiào ] หมายเรียก
送达 [ sòngdá ] ขนส่ง
送达证书 [ sòngdá zhèngshū ] ใบรับรองการจัดส่ง
寄存送达 [ jìcún sòngdá ] การส่งโดยวิธีฝากส่ง
公示送达 [ gōngshì sòngdá ] การส่งโดยวิธีปิดประกาศ
公告 [ gōnggào ] ประกาศ
公报 [ gōngbào ] ราชกิจจานุเบกษา
新闻纸 [ xīnwénzhǐ ] กระดาษหนังสือพิมพ์
拘提 [ jūtí ] จับกุมโดยมีหมายจับ
拘票 [ jūpiào ] หมายจับ
期日 [ qī rì ] วันที่
审判期日 [ shěnpàn qī rì ] วันตัดสินคดี
开始审理 [ kāishǐ shěnlǐ ] เริ่มตัดสินคดี
诉讼指挥 [ sùsòng zhǐhuī ] คำสั่งฟ้องร้อง
不公开审判 [ bù gōngkāishěnpàn ] การพิจารณาลับ
程序不公开进行 [ chéngxù bù gōngkāi jìnxíng ] ดำเนินกระบวนการพิจารณาลับ
准备程序 [ zhǔnbèi chéngxù ] วิธีการก่อนกระบวนการพิจารณาคดี
言词辩论 [ yáncíbiànlùn ] ข้อโต้แย้งโดยวาจา
一造辩论 [ yīzào biànlùn ] ข้อโต้แย้งฝ่ายเดียว
交互诘问 [ jiāohù jiéwèn ] ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม
讯问 [ xùnwèn ] สอบสวน
远距审理 [ yuǎnjù shěnlǐ ] ฟังการพิจารณาคดีทางไกล
远距讯问 [ yuǎnjù xùnwèn ] การสอบสวนทางไกล
远距视讯 [ yuǎnjù shìxùn ] การส่งสัญญาณผ่านวีดีโอทางไกล
人别讯问 [ rén bié xùnwèn ] การตรวจสอบตัวตน
具结之义务 [ jùjié zhī yìwù ] ลงลายมือชื่อรับรองบันทึกคำให้การ
伪证之处罚 [ wěizhèng zhī chǔfá ] การลงโทษให้การเท็จ
虚伪陈述 [ xūwěi chénshù ] ให้การเท็จ
不得匿饰增减 [ bùdé nìshì zēngjiǎn ] ห้ามแก้ไขเพิ่มเติม
反证 [ fǎnzhèng ] การโต้แย้งพยานหลักฐาน
专家咨询 [ zhuānjiā zīxún ] ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ
鉴定人(机关) [ jiàndìngrén ( jīguān ) ] ผู้เชี่ยวชาญ (องค์การ)
勘验 [ kānyàn ] เผชิญสืบ
全辩论意旨 [ quán biànlùn yìzhǐ ] การอภิปรายเต็มคณะ
阐明权 [ chǎnmíng quán ] อำนาจชี้แจง
释明 [ shìmíng ] อธิบาย
经验法则 [ jīngyàn fǎzé ] กฎทั่วไป
论理法则 [ lùnlǐ fǎzé ] กฎตามหลักเหตุผล
再开辩论 [ zàikāi biànlùn ] เปิดการอภิปรายอีกครั้ง
更正 [ gēngzhèng ] การแก้ไข
笔录 [ bǐlù ] บันทึกข้อความ
录音 [ lùyīn ] บันทึกเสียง
合意 [ héyì ] ความยินยอม
当事人合意 [ dāngshìrén héyì ] ข้อตกลงในสัญญาระหว่างคู่ความ
合意停止 [ héyì tíngzhǐ ] หยุดพิจารณาคดีโดยสมัครใจ
当然停止 [ dāngrán tíngzhǐ ] หยุดพิจราณาคดีโดยอัตโนมัติ
裁定停止 [ cáidìng tíngzhǐ ] หยุดพิจารณาคดีโดยคำสั่ง
停止诉讼程序 [ tíngzhǐ sùsòng chéngxù ] หยุดกระบวนการพิจารณาคดี
合并裁判 [ hébìng cáipàn ] การตัดสินร่วม
合并审理 [ hébìng shěnlǐ ] การพิจารณาคดีร่วม
合并辩论 [ hébìng biànlùn ] การอภิปรายร่วม
卷证传递 [ juǎnzhèng chuándì ] การจัดส่งสำนวนและหลักฐาน
职权调查证据 [ zhíquán diàochá zhèngjù ] สืบสวนหลักฐานโดยตำแหน่ง
审前鉴定 [ shěnqián jiàndìng ] การประเมินก่อนพิจารณาคดี
直接证据 [ zhíjiē zhèngjù ] หลักฐานทางตรง
间接证据 [ jiànjiē zhèngjù ] หลักฐานทางอ้อม
证据保全 [ zhèngjù bǎoquán ] การรวบรวมพยานหลักฐาน
强制处分 [ qiángzhìchùfèn ] มาตรการบังคับลงโทษ
急迫性 [ jípò xìng ] เร่งด่วน
扣押 [ kòuyā ] คุมตัว, กักขัง
阅卷 [ yuèjuàn ] การตรวจสอบจำนวน
诉讼文书之阅览 [ sùsòng wénshū zhī yuèlǎn ] การตรวจสอบหมายฟ้องคดี
裁定 [ cáidìng ] คำตัดสิน
裁定确定证明书 [ cáidìng quèdìng zhèngmíngshū ] ใบรับรองคำตัดสิน
抗告程序 [ kànggào chéngxù ] กระบวนพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง
抗告 [ kànggào ] อุทธรณ์คำสั่ง
准抗告 [ zhǔn kànggào ] อุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา
再抗告 [ zài kànggào ] อุทธรณ์ซ้ำ
异议 [ yìyì ] ข้อคัดค้าน
提出异议 [ tíchūyìyì ] คัดค้าน
声明异议 [ shēngmíng yìyì ] คำร้องขอคัดค้าน
异议人 [ yìyìrén ] ผู้คัดค้าน
诉之追加 [ sùzhī zhuījiā ] ยื่นคำร้องเพิ่มเติม
诉之撤回 [ sùzhī chèhuí ] ถอนคำร้อง
诉之变更 [ sùzhī biàngēng ] แก้ไขคำร้อง
反诉 [ fǎnsù ] ฟ้องแย้ง
自认 [ zìrèn ] การยอมรับ
舍弃 [ shěqì ] ยกเลิกข้อเรียกร้อง
认诺 [ rènnuò ] ยอมรับข้อเรียกร้อง
撤回 [ chèhuí ] เพิกถอน
和解 [ héjiě ] สมานฉันท์
和解程序 [ héjiě chéngxù ] ขั้นตอนการสมานฉันท์
调解程序 [ tiáojiě chéngxù ] กระบวนการไกล่เกลี่ย
移付调解 [ yífù tiáojiě ] แนะนำให้ไกล่เกลี่ย
诉讼上和解 [ sùsòng shàng héjiě ] การไกล่เกลี่ยคดี
协议 [ xiéyì ] สัญญา
和解(调解)笔录 [ héjiě ( tiáojiě ) bǐlù ] บันทึกสมานฉันท์(ไก่เกลี่ย)
和解笔录 [ héjiě bǐlù ] บันทึกสมานฉันท์
本案确定裁定 [ běnàn quèdìng cáidìng ] สิ้นสุดคำตัดสิน
处分 [ chǔfèn ] มาตรการการลงโทษ
保全处分 [ bǎoquán chǔfèn ] มาตรการการสั่งห้ามการลงโทษ
执行名义 [ zhíxíng míngyì ] หมายบังคับคดี
不停止执行 [ bù tíngzhǐ zhíxíng ] ไม่ระงับการบังคับคดี
驳回 [ bóhuí ] ยกฟ้อง
不付审理 [ bùfù shěnlǐ ] ไม่พิจารณาคดี
判决 [ pànjué ] คำพิพากษา
确定裁判 [ quèdìng cáipàn ] คำพิพากษาถึงที่สุด
确定证明书 [ quèdìng zhèngmíngshū ] ใบรับรองคำพิพากษาถึงที่สุด
裁判书 [ cáipàn shū ] เอกสารคำพิพากษา
判决主文 [ pànjué zhǔwén ] แบบคำพิพากษา
判决更正 [ pànjué gēngzhèng ] การแก้ไขคำพิพากษา
判决理由 [ pànjué lǐyóu ] เหตุผลของคำพิพากษา
判决违背法令 [ pànjué wéibèi fǎlìng ] คำพิพากษาที่ขัดต่อกฎหมาย
情况判决 [ qíngkuàng pànjué ] คำพิพากษาโดยอาศัยพฤติการณ์
管辖错误判决 [ guǎnxiá cuòwù pànjué ] คำพิพากษาผิดพลาด
不受理判决 [ bù shòulǐ pànjué ] ไม่ยอมรับคำพิพากษา
免诉判决 [ miǎnsù pànjué ] ยกเว้นการพิพากษา
一部判决 [ yībù pànjué ] คำพิพากษาบางส่วน
终局判决 [ zhōngjú pànjué ] สิ้นสุดคำพิพากษา
一造缺席判决 [ yīzào quēxípànjué ] คำพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดี โดยจำเลยขาดนัดให้การ
羁束力 [ jīshù lì ] มีผลบังคับ
既判力 [ jìpànlì ] คำตัดสินถึงที่สุด
反射效 [ fǎnshè xiào ] ผลสะท้อนกลับ
罚金 [ fájīn ] ค่าปรับ, ค่าสินไหม
罚锾 [ fá huán ] ค่าปรับ
强制出境 [ qiángzhì chūjìng ] บังคับให้เนรเทศ
没入 [ mòrù ] ริบทรัพย์
没收 [ mòshōu ] ยึดทรัพย์
交付保护管束 [ jiāofù bǎohù guǎnshù ] คุมประพฤติ
向被害人道歉 [ xiàng bèihàirén dàoqiàn ] แสดงความเสียใจแก่เหยื่อ
立悔过书 [ lì huǐguòshū ] หนังสือสำนึกผิด
定期或分期给付 [ dìngqī huò fēnqī gěifù ] การชำระเงินเป็นงวด
间接强制方法 [ jiànjiē qiángzhì fāngfǎ ] การบังคับใช้ทางอ้อม
损害赔偿 [ sǔnhàipéicháng ] ค่าเสียหาย
回复原状 [ huífù yuánzhuàng ] คืนสถานะเดิม
自动履行 [ zìdòng lǚxíng ] บังคับใช้อัตโนมัติ
情事变更 [ qíngshì biàngēng ] พฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป
审级 [ shěnjí ] การพิจารณาคดี
审级利益 [ shěnjí lìyì ] ประโยชน์ในการพิจารณาคดี
不利益变更禁止原则 [ bù lìyì biàngēng jìnzhǐ yuánzé ] หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของการเปลี่ยนแปลงไม่พึงประสงค์
上诉审程序 [ shàngsù shěn chéngxù ] กระบวนการอุทธรณ์
上诉 [ shàngsù ] อุทธรณ์
附带上诉 [ fùdài shàngsù ] อุทธรณ์เพิ่มเติม
舍弃上诉权 [ shěqì shàngsù quán ] ยกเลิกอุทธรณ์
上诉期间 [ shàngsù qījiān ] ระยะเวลาอุทธรณ์
上诉书状 [ shàngsùshū zhuàng ] แบบฟอร์มอุทธรณ์
上诉声明 [ shàngsù shēngmíng ] ข้อความอุทธรณ์
上诉理由 [ shàngsù lǐyóu ] เหตุผลในการอุทธรณ์
上诉不合法 [ shàngsù bù héfǎ ] อุทธรณ์ไม่สอดคล้องตามหลักกฎหมาย
上诉无理由 [ shàngsù wú lǐyóu ] อุทธรณ์โดยขาดเหตุผล
上诉驳回 [ shàngsù bóhuí ] ยกอุทธรณ์
违背法令 [ wéibèi fǎlìng ] ขัดต่อกฎหมายและระเบียบ
适用法规显有错误 [ shìyòng fǎguī xiǎnyǒu cuòwù ] ข้อผิดพลาดในการปรับใช้กฎหมาย
撤销原判决 [ chèxiāoyuánpàn jué ] เพิกถอนคำพิพากษาเดิม
废弃发回 [ fèiqì fāhuí ] กลับคำพิพากษา
再审 [ zàishěn ] การพิจารณาคดีใหม่
再审程序 [ zàishěn chéngxù ] กระบวนการพิจารณาคดีใหม่
提审事件 [ tíshěn shìjiàn ] กรณีออกหมายเรียก
提审法 [ tíshěn fǎ ] กฎหมายการออกหมายเรียก
提审 [ tíshěn ] การออกหมายเรียก
私文书 [ sī wénshū ] เอกสารส่วนบุคคล
委任书 [ wěirènshū ] หนังสือมอบอำนาจ
撤销 [ chèxiāo ] เพิกถอน
溯及既往 [ sù jí jìwǎng ] มีผลย้อนหลัง
终止 [ zhōngzhǐ ] ระงับ
废止 [ fèizhǐ ] ยกเลิก
认可 [ rènkě ] การรับรอง

 

ศัพท์กฎหมายแพ่ง

民事法律词汇

民事诉讼 [ mínshìsùsòng ] คดีแพ่ง
民事审判权 [ mínshì shěnpànquán ] เขตอำนาจศาลคดีแพ่ง
诉之利益 [ sùzhī lìyì ] ผลประโยชน์ในการพิจารณาคดี
诉之主观合并 [ sùzhī zhǔguān hébìng ] คำร้องร่วม
诉之客观合并 [ sùzhī kèguān hébìng ] การรวมประเด็นฟ้อง
选定当事人 [ xuǎndìng dāngshìrén ] การเลือกคู่ความ
主参加诉讼 [ zhǔ cānjiā sùsòng ] การร้องสอด
已起诉之证明 [ yǐ qǐsù zhī zhèngmíng ] หลักฐานการฟ้องร้อง
争点整理 [ zhēngdiǎn zhěnglǐ ] ข้อพิพาท
争点之协议简化 [ zhēngdiǎn zhī xiéyì jiǎnhuà ] การลดความซับซ้อนของข้อพิพาท
举证责任 [ jǔzhèngzérèn ] การพิสูจน์หลักฐาน
攻击防御方法 [ gōngjī fángyù fāngfǎ ] ข้อต่อสู้และคำให้การต่อสู้คดี
随时提出主义 [ suíshí tíchū zhǔyì ] การยื่นหลักฐานในเวลาใดก็ได้
责问权 [ zéwèn quán ] สิทธิที่จะได้รับยกเว้น
分别辩论 [ fēnbié biànlùn ] อภิปรายตามลำดับ
限制辩论 [ xiànzhì biànlùn ] จำกัดการอภิปราย
更新辩论 [ gēngxīn biànlùn ] เริ่มอภิปรายใหม่
裁判上自认 [ cáipàn shàng zìrèn ] การยอมรับการพิจารณาคดี
拟制自认 [ nǐzhì zìrèn ] การยอมรับข้อกฎหมาย
中间判决 [ zhōngjiān pànjué ] คำพิพากษาในบางประเด็น
中间确认之诉 [ zhōngjiān quèrèn zhīsù ] การดำเนินคดีเพื่อให้มีคำพิพากษารับรอง
抵销抗辩 [ dǐxiāo kàngbiàn ] ข้อโต้แย้งที่หักลบกลบกันได้
不免责债权 [ bù miǎnzé zhàiquán ] ไม่ได้รับการยกเว้นจากการเรียกร้องค่าเสียหาย
假执行 [ jiàzhíxíng ] การดำเนินการชั่วคราว
争点效 [ zhēngdiǎn xiào ] การตัดประเด็นพิพาท
飞跃上诉 [ fēiyuè shàngsù ] อุทธรณ์โดยตรง
保全程序 [ bǎoquán chéngxù ] กระบวนการสั่งห้าม
假扣押 [ jiàkòuyā ] จับกุมชั่วคราว
假处分 [ jià chǔfèn ] ลงโทษชั่วคราว
公示催告 [ gōngshì cuīgào ] หมายเรียกทั่วไป
定暂时状态之假处分 [ dìng zànshí zhuàngtài zhījià chǔfèn ] คำสั่งห้ามกระทำการชั่วคราว

ศัพท์กฎหมายอาญา

刑事法律词汇

告发 [ gàofā ] รายงาน, ฟ้อง
告诉 [ gàosu ] คำฟ้อง
自诉 [ zìsù ] ฟ้องคดีโดยเอกชน(โดยผู้เสียหาย)
担当自诉 [ dāndāng zìsù ] การฟ้องคดีอาญาโดยเอกชน(โดยผู้เสียหาย)
自首 [ zìshǒu ] ยอมจำนน
通缉 [ tōngjī ] ประกาศจับ
逮捕 [ dàibǔ ] จับกุม
嫌疑人 [ xiányírén ] ผู้ต้องสงสัย
搜索 [ sōusuǒ ] ค้นหา
移送 [ yísòng ] ถ่ายโอน
羁押 [ jīyā ] กักกัน, คุมขัง
具保 [ jùbǎo ] ปล่อยตัวโดยรอลงอาญา
责付 [ zéfù ] ปล่อยตัวโดยอยู่ในการควบคุมของศาล
不起诉 [ bù qǐsù ] สั่งไม่ฟ้องคดี
缓起诉 [ huǎn qǐsù ] สั่งฟ้องคดี
交付审判 [ jiāofù shěnpàn ] นำขึ้นพิจารณาคดี
再议 [ zàiyì ] รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่
发交 [ fājiāo ] ส่ง
发回 [ fāhuí ] ส่งกลับ
移审 [ yíshěn ] คำสั่งเรียกผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังมาขึ้นศาล
简式审判程序 [ jiǎnshì shěnpànchéngxù ] ขั้นตอนการสรุปพิจารณาคดี
简易程序 [ jiǎnyìchéngxù ] ขั้นตอนการสรุปคดี
协商程序 [ xiéshāng chéngxù ] ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง
案件流程管理制度 [ ànjiàn liúchéng guǎnlǐzhìdù ] ระบบการจัดการคดีให้ลื่นไหล
强制辩护案件 [ qiángzhì biànhù ànjiàn ] การป้องกันบังคับ
义务辩护人 [ yìwù biànhùrén ] ทนายอาสา
告知义务 [ gàozhī yìwù ] หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล
缄默权 [ jiānmò quán ] สิทธิที่จะไม่ให้การใด ๆ
传闻法则 [ chuánwén fǎzé ] พยานบอกเล่า
对质 [ duìzhì ] การเผชิญหน้า
鉴定留置 [ jiàndìng liúzhì ] กักกันเพื่อสืบพยาน
鉴定许可书 [ jiàndìng xǔkě shū ] หนังสืออนุญาตให้สืบพยาน
鉴定报告 [ jiàndìng bàogào ] รายงานการสืบพยาน
验伤诊断书 [ yànshāng zhěnduànshū ] ใบรับรองคำวินิจฉัยทางการแพทย์
强暴 [ qiángbào ] ความรุนแรง
陪同人询问通知书 [ péitóng rén xúnwèn tōngzhīshū ] หนังสือแจ้งให้ผู้ติดตามซักถาม
通讯监察书 [ tōngxùn jiānchá shū ] บัญญัติกฎหมายการให้อำนาจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
调取票 [ diàoqǔ piào ] หมายศาลให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
行为不罚 [ xíngwéi bùfá ] ไม่ต้องรับโทษ
无罪推定 [ wúzuì tuīdìng ] สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
量刑 [ liàngxíng ] ตัดสิน
最轻本刑 [ zuìqīng běnxíng ] โทษขั้นต่ำที่สุด
累犯 [ lěifàn ] ผู้กระทำผิดซ้ำ
无罪判决 [ wúzuìpànjué ] พิพากษาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
缓刑 [ huǎnxíng ] คุมประพฤติ
无期徒刑 [ wúqītúxíng ] จำคุกตลอดชีวิต
职权上诉 [ zhíquán shàngsù ] อุทธรณ์โดยอำนาจ
从刑 [ cóngxíng ] เพิ่มโทษ
褫夺公权 [ chǐduógōngquán ] เพิกถอนสิทธิความเป็นพลเมือง
义务劳务 [ yìwù láowù ] การดำเนินการตามข้อผูกมัดของแรงงาน
归属国库 [ guīshǔ guókù ] สมบัติของแผ่นดิน
监所 [ jiānsuǒ ] เรือนจำ
声请覆审 [ shēngqǐng fùshěn ] การยื่นเรื่องขอพิจารณาคดีใหม่
检察事务官 [ jiǎnchá shìwùguān ] เจ้าหน้าที่ฝ่ายอัยการ
检察总长 [ jiǎnchá zǒngzhǎng ] อัยการสูงสุด

ศัพท์กฎหมายปกครอง

行政事件法律词汇

行政法 [ xíngzhèngfǎ ] กฎหมายปกครอง
行政程序法 [ xíngzhèng chéngxùfǎ ] กฎหมายกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
诉愿法 [ sùyuàn fǎ ] กฎหมายการอุทธรณ์คดีปกครอง
行政诉讼法 [ xíngzhèngsùsòngfǎ ] กฎหมายการดำเนินคดีปกครอง
行政罚法 [ xíngzhèng fáfǎ ] กฎหมายลงโทษทางปกครอง
行政执行法 [ xíngzhèng zhíxíng fǎ ] การบังคับใช้กฎหมายทางปกครอง
国家赔偿法 [ guójiā péichángfǎ ] กฎหมายค่าเสียหายของรัฐ
法规命令 [ fǎguī mìnglìng ] ระเบียบข้อบังคับ
行政规则 [ xíngzhèng guīzé ] คำสั่งทางปกครอง
行政处分 [ xíngzhèngchùfèn ] การลงโทษทางปกครอง
行政契约 [ xíngzhèng qìyuē ] สัญญาทางปกครอง
行政指导 [ xíngzhèng zhǐdǎo ] แนวทางปกครอง
行政救济 [ xíngzhèng jiùjì ] การทุเลาข้อบังคับทางปกครอง
诉愿决定 [ sùyuàn juédìng ] การอุทธรณ์คดีปกครอง
原处分 [ yuán chǔfèn ] โทษเดิม
行政争讼 [ xíngzhèng zhēngsòng ] การดำเนินคดีปกครอง
确认诉讼 [ quèrèn sùsòng ] การยืนยันดำเนินการฟ้องคดีปกครอง
课予义务诉讼 [ kèyǔ yìwù sùsòng ] การฟ้องคดีปกครองเพื่อผลในทางปฏิบัติ
续行诉讼 [ xùxíng sùsòng ] ดำเนินการฟ้องร้องต่อเนื่อง
交通裁决事件诉讼程序 [ jiāotōng cáijué shìjiàn sùsòng chéngxù ] ดำเนินการฟ้องร้องทางปกครองเรื่องการสอบสวนคดีจราจร
道路交通管理处罚条例 [ dàolùjiāotōng guǎnlǐ chǔfá tiáolì ] ระเบียบการจัดการมาตรการและการลงโทษด้านการจราจร
交通违规 [ jiāotōng wéiguī ] การละเมิดกฎจราจร
裁决所 [ cáijué suǒ ] สำนักงานพิจารณาคดีจราจร
告诫 [ gàojiè ] การตักเตือน
警告 [ jǐnggào ] คำเตือน
记点 [ jìdiǎn ] หักคะแนนความประพฤติ
讲习 [ jiǎngxí ] ฝึกอบรม
复查决定 [ fùchá juédìng ] ทบทวนคำสั่งตัดสินใหม่
收容声请事件 [ shōuróng shēngqǐng shìjiàn ] การยื่นเรื่องกักกัน
入出国及移民法 [ rù chūguó jí yímínfǎ ] กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง
台湾地区与大陆地区人民关系条例 [ táiwāndìqū yǔ dàlù dìqū rénmín guānxì tiáolì ] กฎระเบียบว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองในพื้นที่เขตไต้หวันและพลเมืองในพื้นที่เขตจีน แผ่นดินใหญ่
香港澳门关系条例 [ xiānggǎng àomén guānxì tiáolì ] กฎระเบียบว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างฮ่องกงและมาเก๊า
就业服务法 [ jiùyè fúwù fǎ ] กฎหมายการจ้างงาน
工作证 [ gōngzuòzhèng ] ใบอนุญาตทำงาน
非法容留 [ fēifǎ róngliú ] การให้ที่พำนักโดยผิดกฎหมาย
收容 [ shōuróng ] การควบคุมตัว
停止收容 [ tíngzhǐ shōuróng ] ระงับการควบคุมตัวชั่วคราว
续予收容 [ xùyǔ shōuróng ] ควบคุมตัวต่อเนื่อง
延长收容 [ yáncháng shōuróng ] ขยายระยะเวลาควบคุมตัว
收容异议 [ shōuróng yìyì ] คัดค้านการควบคุมตัว
收容替代处分 [ shōuróng tìdài chǔfèn ] มาตรการลงโทษด้วยการควบคุมตัว
暂予收容处分 [ zànyǔ shōuróng chǔfèn ] ควบคุมตัวชั่วคราว
强制驱逐出国 [ qiángzhì qūzhú chūguó ] การเนรเทศออกนอกประเทศ
嘱托调查 [ zhǔtuō diàochá ] ส่งประเด็นไปสืบพยาน
许可 [ xǔkě ] อนุมัติ
亲属关系 [ qīnshǔguānxi ] ความสัมพันธ์ในเครือญาติ
税捐稽征法 [ shuìjuānjīzhēng fǎ ] กฎหมายการจัดเก็บภาษี
所得税法 [ suǒdéshuìfǎ ] กฎหมายภาษีเงินได้
加值型及非加值型营业税法 [ jiāzhí xíng jí fēi jiāzhí xíng yíngyèshuì fǎ ] กฎหมายการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและการยกเว้นภาษี
政府资讯公开法 [ zhèngfǔ zīxùn gōngkāi fǎ ] กฎหมายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล

ศัพท์คดีทรัพย์สินทางปัญญา

智慧财产事件

智慧财产案件审理法 [ zhìhuìcáichǎn ànjiàn shěnlǐ fǎ ] กฎหมายและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา
经济部智慧财产局 [ jīngjìbù zhìhuìcáichǎn jú ] สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงเศรษฐกิจ
经济部诉愿审议委员会 [ jīngjìbù sùyuàn shěnyì wěiyuánhuì ] คณะกรรมการรับฟ้องและอุทธรณ์ กระทรวงเศรษฐกิจ
商标法 [ shāngbiāofǎ ] กฎหมายเครื่องหมายทางการค้า
证明标章 [ zhèngmíng biāozhāng ] เครื่องหมายรับรอง
团体标章 [ tuántǐ biāozhāng ] เครื่องหมายสมาชิกร่วม
团体商标 [ tuántǐ shāngbiāo ] เครื่องหมายการค้าร่วม
互惠原则 [ hùhuì yuánzé ] หลักการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
识别性 [ shibièxìng ] ลักษณะเฉพาะ
优先权 [ yōuxiānquán ] มีสิทธิ์ก่อน
著名商标 [ zhùmíngshāngbiāo ] เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง
商标减损 [ shāngbiāo jiǎnsǔn ] ตราสินค้าด้อยค่า
混淆误认之虞 [ hùnxiáo wùrèn zhīyú ] โอกาสเกิดความสับสน
核准审定 [ hézhǔn shěndìng ] ใบแจ้งอนุญาตจดทะเบียน
核驳审定 [ hébó shěndìng ] ปฏิเสธเครื่องหมายการค้า
延展注册 [ yánzhǎn zhùcè ] การต่ออายุจดทะเบียน
商标异议 [ shāngbiāo yìyì ] คัดค้านเครื่องหมายการค้า
商标评定 [ shāngbiāo píngdìng ] เครื่องหมายการค้าหมดอายุ
商标废止 [ shāngbiāo fèizhǐ ] เพิกถอนเครื่องหมายการค้า
专利法 [ zhuānlìfǎ ] กฎหมายสิทธิบัตร
发明专利 [ fāmíngzhuānlì ] สิทธิบัตรการประดิษฐ์
申请专利范围 [ shēnqǐngzhuānlì fànwéi ] ขอบเขตการขอจดสิทธิบัตร
新型专利 [ xīnxíng zhuānlì ] สิทธิบัตรแบบอรรถประโยชน์
设计专利 [ shèjì zhuānlì ] สิทธิบัตรการออกแบบ
营业秘密法 [ yíngyè mìmì fǎ ] กฎหมายความลับทางการค้า
营业秘密 [ yíngyè mìmì ] ความลับทางการค้า
秘密保持命令 [ mìmì bǎochí mìnglìng ] คำสั่งคุ้มครองความลับทางการค้า
著作权法 [ zhùzuòquánfǎ ] กฎหมายลิขสิทธิ์
公开传输 [ gōngkāi chuánshū ] สิทธิในการเผยแพร่สู่สาธารณะ
散布 [ sànbù ] กระจายสัญญาณ, จัดจำหน่าย
防盗拷措施 [ fángdào kǎo cuòshī ] มาตรการป้องกันความเป็นส่วนตัว
著作人格权 [ zhùzuò réngéquán ] สิทธิทางศีลธรรม
著作财产权 [ zhùzuò cáichǎnquán ] สิทธิทางเศรษฐกิจ
专属授权 [ zhuānshǔ shòuquán ] การให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว
制版权 [ zhì bǎnquán ] แผ่นลิขสิทธิ์
著作权集体管理团体 [ zhùzuòquán jítǐ guǎnlǐ tuántǐ ] องค์การบริหารจัดการลิขสิทธิ์
著作权审议及调解委员会 [ zhùzuòquán shěnyì jí tiáojiě wěiyuánhuì ] คณะกรรมการว่าด้วยการตรวจสอบลิขสิทธิ์และไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
光碟管理条例 [ guāngdié guǎnlǐtiáolì ] การจัดการผลิตภัณฑ์ซีดี
预录式光碟 [ yùlùshì guāngdié ] แผ่นซีดีที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
空白光碟 [ kòngbái guāngdié ] แผ่นซีดีเปล่า
母版 [ mǔbǎn ] แผ่นต้นฉบับ
来源识别码 [ láiyuán shíbiémǎ ] รหัสแหล่งที่มา(SID Code)
积体电路电路布局保护法 [ jītǐdiànlù diànlù bùjú bǎohùfǎ ] กฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
植物品种及种苗法 [ zhíwù pǐnzhǒng jí zhǒngmiáo fǎ ] กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
海关缉私条例 [ hǎiguān jīsī tiáolì ] ระเบียบศุลกากรลักลอบนำเข้าสินค้า
公平交易法 [ gōngpíngjiāoyì fǎ ] กฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
公平交易委员会 [ gōngpíngjiāoyì wěiyuánhuì ] คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม

ศัพท์คดีเยาวชนและครอบครัว

少年及家事事件

少年 [ shàonián ] เยาวชน
少年事件 [ shàonián shìjiàn ] คดีเยาวชน
少年刑事案件 [ shàonián xíngshìànjiàn ] คดีอาญาเยาวชน
少年保护事件 [ shàonián bǎohù shìjiàn ] คดีคุ้มครองสวัสดิภาพเยาวชน
保护法庭 [ bǎohù fǎtíng ] ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพ
公设辅佐人 [ gōngshè fǔzuǒ rén ] ทนายความสาธารณะ
最近亲属 [ zuìjìn qīnshǔ ] ญาติคนสนิท
现在保护少年之人 [ xiànzài bǎohù shàonián zhī rén ] ผู้ใช้อำนาจปกครองเยาวชน
受保护处分人 [ shòu bǎohù chǔfèn rén ] ผู้อยู่ในปกครอง
非行 [ fēixíng ] กระทำความผิดอาญา
有犯罪未遂而为法所不罚之行为 [ yǒu fànzuì wèisuì ér wei fǎ suǒ bùfá zhī xíngwéi ] การพยายามกระทำความผิดที่ไม่บรรลุผลไม่ต้องรับโทษ
调查报告 [ diàochábàogào ] รายงานการสืบสวน
处遇建议 [ chùyù jiànyì ] แนะนำแนวทางปฏิบัติแก้ไข
宣示笔录 [ xuānshì bǐlù ] สำเนาประกาศ
辅导 [ fǔdǎo ] แนะแนว
辅导纪录 [ fǔdǎo jìlù ] บันทึกแนะแนว
少年观护所 [ shàonián guānhù suǒ ] สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
少年辅育院 [ shàonián fǔyùyuàn ] สถานพัฒนาและฟื้นฟูเยาวชน
矫正学校 [ jiǎozhèng xuéxiào ] โรงเรียนดัดสันดานเยาวชน
同行 [ tóngxíng ] ผู้ร่วมขบวนการ
协寻 [ xiéxún ] ค้นหา
留置观察 [ liúzhì guānchá ] การกักกันเพื่อสังเกตุพฤติกรรม
劝导书 [ quàndǎo shū ] หนังสือเชิญชวน
训诫 [ xùnjiè ] ตักเตือน
假日生活辅导 [ jiàrì shēnghuó fǔdǎo ] การให้คำปรึกษาในวันหยุด
劳动服务 [ láodòng fúwù ] การบริการแรงงาน
交付安置 [ jiāofù ānzhì ] การจัดหาที่พำนัก
感化教育 [ gǎnhuà jiàoyù ] อบรมความประพฤติ
交付其法定代理人严加管教 [ jiāofù qí fǎdìngdàilǐ rén yánjiāguǎnjiào ] ส่งให้เจ้าหน้าที่ทางกฎหมายอบรมอย่างเข้มงวด
命入处所治疗 [ mìngrù chùsuǒ zhìliáo ] คำสั่งให้เข้ารับการรักษา
性别教育辅导 [ xìngbié jiàoyù fǔdǎo ] ให้คำปรึกษาเรื่องเพศศึกษา
对被害人之损害负赔偿责任 [ duì bèihàirén zhī sǔnhài fù péicháng zérèn ] การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย
家事事件法 [ jiāshì shìjiàn fǎ ] กฎหมายครอบครัว
家事事件 [ jiāshì shìjiàn ] คดีครอบครัว
婚姻事件 [ hūnyīn shìjiàn ] คดีคู่สมรส
亲子关系事件 [ qīnziguānxì shìjiàn ] คดีความสัมพันธ์พ่อแม่ลูก
扶养事件 [ fúyǎng shìjiàn ] คดีค่าอุปการะเลี้ยงดู
统合处理原则 [ tǒnghé chǔlǐ yuánzé ] หลักการดูแลร่วมกัน
健全社会共同生活 [ jiànquán shèhuì gòngtóng shēnghuó ] ปรับปรุงการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคม
保障性别地位平等 [ bǎozhàng xìngbié dìwèi píngděng ] รับรองความเสมอภาคทางเพศ
驻法院家事服务中心 [ zhù fǎyuàn jiāshì fúwùzhōngxīn ] ศูนย์บริการคดีครอบครัว
驻法院家庭暴力事件服务处 [ zhù fǎyuàn jiātíng bàolìshìjiàn fúwùchù ] สำนักงานบริการคดีความรุนแรงในครอบครัว
强制调解(审前调解) [ qiángzhì tiáojiě ( shěnqián tiáojiě ) ] บังคับไกล่เกลี่ย(ก่อนพิจารณาคดี)
确认婚姻无效 [ quèrèn hūnyīn wúxiào ] ยืนยันการสมรสเป็นโมฆะ
婚姻关系存在 [ hūnyīnguānxì cúnzài ] การสมรสสมบูรณ์
确认婚姻关系不存在 [ quèrèn hūnyīnguānxì bù cúnzài ] ยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์การสมรส
夫妻同居 [ fūqī tóngjū ] การอยู่กินฉันสามีภริยา
指定夫妻住所 [ zhǐdìng fūqī zhùsuǒ ] การกำหนดภูมิลำเนาของสามีและภริยา
报告夫妻财产状况 [ bàogào fūqī cáichǎn zhuàngkuàng ] รายงานสถานภาพทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยา
给付家庭生活费用 [ gěifù jiātíng shēnghuófèiyòng ] ค่าอุปการะเลี้ยงดูครอบครัว
强制金 [ qiángzhì jīn ] ค่าใช้จ่ายบังคับ
离婚 [ líhūn ] หย่า
分配夫妻剩余财产 [ fēnpèi fūqī shèngyú cáichǎn ] การจัดการทรัพย์สินส่วนเกินของสามีและภริยา
扶养费 [ fúyǎngfèi ] ค่าอุปการะเลี้ยงดู
赡养费 [ shànyǎngfèi ] ค่าสนับสนุนเลี้ยงดู
确认亲子关系存在 [ quèrèn qīnziguānxì cúnzài ] ยืนยันการมีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก
确认亲子关系不存在 [ quèrèn qīnziguānxì bù cúnzài ] ยืนยันการไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก
否认子女 [ fǒurèn zǐnǚ ] ปฏิเสธการรับรองบุตร
血缘关系 [ xuèyuánguānxì ] ความสัมพันธ์ทางสายเลือด
受检验人 [ shòu jiǎnyàn rén ] บุคคลที่ถูกตรวจสอบ
认领子女 [ rènlǐng zǐnǚ ] การรับรองบุตร
认可收养 [ rènkě shōuyǎng ] การรับบุตรบุญธรรม
确认收养关系不存在 [ quèrèn shōuyǎng guānxì bù cúnzài ] ยืนยันการไม่มีความสัมพันธ์ของบุตรบุญธรรม
确认收养关系存在 [ quèrèn shōuyǎng guānxì cúnzài ] ยืนยันการมีความสัมพันธ์ของบุตรบุญธรรม
收养观察期 [ shōuyǎng guāncháqī ] ระยะเวลาเลี้ยงดูเพื่อรับบุตรบุญธรรม
养父母 [ yǎngfùmǔ ] พ่อแม่บุญธรรม
养子女 [ yǎng zǐnǚ ] บุตรบุญธรรม
养父 [ yǎngfù ] พ่อบุญธรรม
养母 [ yǎngmǔ ] แม่บุญธรรม
撤销收养 [ chèxiāo shōuyǎng ] การถอนการรับบุตรบุญธรรม
终止收养 [ zhōngzhǐ shōuyǎng ] ยกเลิกการรับบุตรบุญธรรม
撤销终止收养 [ chèxiāo zhōngzhǐ shōuyǎng ] ถอนการยกเลิกการรับบุตรบุญธรรม
未成年人 [ wèichéngniánrén ] ผู้เยาว์
未成年人之最佳利益 [ wèichéngniánrén zhī zuìjiā lìyì ] ผลประโยชน์สูงสุดของผู้เยาว์
为未成年子女选任特别代理人 [ wei wèichéngnián zǐnǚ xuǎnrèn tèbié dàilǐrén ] แต่งตั้งผู้แทนพิเศษเพื่อดูแลผู้เยาว์
未成年人监护 [ wèichéngniánrén jiānhù ] พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เยาว์
选任未成年人之监护人 [ xuǎnrèn wèichéngniánrén zhī jiānhùrén ] การแต่งตั้งผู้ปกครองให้ผู้เยาว์
社会工作人员(社工) [ shèhuì gōngzuòrényuán ( shègōng ) ] นักสงคมสงเคราะห์
访视(调查)报告 [ fǎngshì ( diàochá ) bàogào ] รายงานการเข้าเยี่ยม(การสืบสวน)
征询意见 [ zhēngxún yìjiàn ] ปรึกษาหารือ
陪同出庭(社工或适当人员) [ péitóng chūtíng ( shègōng huò shìdàng rényuán ) ] ร่วมอยู่ด้วยในศาล(นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ที่เหมาะสม
陈述意见(意愿) [ chénshù yìjiàn ( yìyuàn ) ] ให้ความเห็น(ตามต้องการ)
心理专家 [ xīnlǐzhuānjiā ] นักจิตวิทยา
心理咨询 [ xīnlǐzīxún ] การให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา
交付子女 [ jiāofù zǐnǚ ] คลอดบุตร
直接强制方法 [ zhíjiē qiángzhì fāngfǎ ] มาตรการบังคับโดยตรง
变更子女姓氏 [ biàngēng zǐnǚ xìngshì ] เปลี่ยนนามสกุลบุตร
酌定亲权人(改定亲权人) [ zhuódìng qīnquán rén ( gǎi dìngqīn quánrén ) ] ยกเลิก(เปลี่ยน) สิทธิ์ผู้ปกครอง
停止亲权 [ tíngzhǐ qīnquán ] ระงับสิทธิปกครองบุตร
亲子关系辅导 [ qīnziguānxì fǔdǎo ] การให้คำปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก
亲职教育 [ qīnzhíjiàoyù ] การศึกษาเรื่องการเลี้ยงดูบุตร
亲属会议 [ qīnshǔ huìyì ] ประชุมเครือญาติ
监护宣告 [ jiānhù xuāngào ] ประกาศความเป็นผู้ปกครอง
辅助宣告 [ fǔzhù xuāngào ] ประกาศความช่วยเหลือ
受监护宣告人 [ shòu jiānhù xuāngào rén ] ผู้อยู่ภายใต้ประกาศความเป็นผู้ปกครอง
受辅助宣告人 [ shòu fǔzhù xuāngào rén ] ผู้อยู่ภายใต้ประกาศความช่วยเหลือ
选任监护人 [ xuǎnrèn jiānhùrén ] การแต่งตั้งผู้ปกครอง
会同开具财产清册之人 [ huìtóng kāijù cáichǎn qīngcè zhī rén ] แต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน
变更监护宣告(或辅助宣告) [ biàngēng jiānhù xuāngào ( huò fǔzhù xuāngào ) ] เปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นผู้ปกครอง(หรือประกาศความช่วยเหลือ)
撤销监护宣告(或辅助宣告) [ chèxiāo jiānhù xuāngào ( huò fǔzhù xuāngào ) ] ยกเลิกประกาศความเป็นผู้ปกครอง(หรือประกาศช่วยเหลือ)
监护人报告财产状况 [ jiānhùrén bàogào cáichǎn zhuàngkuàng ] ผู้ปกครองรายงานสถานภาพทางการเงิน
监护人报酬 [ jiānhùrén bàochóu ] ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปกครอง
受监理人 [ shòu jiānlǐrén ] บุคคลภายใต้การปกครอง
义务服务 [ yìwùfúwù ] การให้บริการโดยสมัครใจ
伦理规范 [ lúnlǐ guīfàn ] หลักศีลธรรม
酬金 [ chóujīn ] ค่าตอบแทน
国库垫付 [ guókù diànfù ] เบิกจ่ายโดยคลังแผ่นดิน
个别会谈、双方会谈 [ gèbié huìtán shuāngfāng huìtán ] เจรจาฝ่ายเดียว, เจรจาทั้งสองฝ่าย
探视方​​案(会面交往方案) [ tànshì fāng ​ ​ àn ( huìmiàn jiāowǎng fāngàn ) ] กำหนดการเข้าเยี่ยม(กำหนดการเข้าพบ)
监督会面交往 [ jiāndū huìmiàn jiāowǎng ] ควบคุมการเข้าเยี่ยม
适当之暂时性举措 [ shìdàng zhī zànshíxìng jǔcuò ] มาตรการชั่วคราวที่เหมาะสม
履行劝告 [ lǚxíng quàngào ] ปฏิบัติตามคำแนะนำ
暂时处分 [ zànshí chǔfèn ] มาตรการลงโทษชั่วคราว
交付必要物品及证件 [ jiāofù bìyào wùpǐn jí zhèngjiàn ] ส่งมอบสิ่งของและเอกสารที่จำเป็น
给付必要费用 [ gěifù bìyào fèiyòng ] ชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
禁止出国(出境) [ jìnzhǐ chūguó ( chūjìng ) ] คำสั่งห้ามออกนอกประเทศ
禁止处分财产 [ jìnzhǐ chǔfèn cáichǎn ] คำสั่งห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
禁止离开特定处所 [ jìnzhǐ líkāi tèdìng chùsuǒ ] คำสั่งห้ามออกนอกบริเวณที่กำหนด
家事调查官 [ jiāshì diàochá guān ] พนักงานสืบสวนคดีครอบครัว
家事调解委员 [ jiāshì tiáojiě wěiyuán ] คณะกรรมการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว
家庭暴力 [ jiātíngbàolì ] ความรุนแรงในครอบครัว
家庭暴力罪 [ jiātíngbàolì zuì ] อาชญากรรมความรุนแรงในครอบครัว
核发保护令(撤销、变更) [ héfā bǎohù lìng ( chèxiāo biàngēng ) ] ออกคำสั่งคุ้มครอง(เพิกถอน, แก้ไข)
民事保护令 [ mínshì bǎohù lìng ] คำสั่งคุ้มครองทางแพ่ง
紧急保护令 [ jǐnjí bǎohù lìng ] คำสั่งคุ้มครองฉุกเฉิน
通常保护令 [ tōngcháng bǎohù lìng ] คำสั่งคุ้มครองสามัญ
暂时保护令 [ zànshí bǎohù lìng ] คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
保护安置事件 [ bǎohù ānzhì shìjiàn ] คดีที่มีการจัดหาที่พำนักเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ
被安置人 [ bèi ānzhì rén ] ผู้ถูกให้ที่พำนัก
停止紧急安置 [ tíngzhǐ jǐnjí ānzhì ] ระงับคำสั่งให้ที่พำนักฉุกเฉิน
强制住院 [ qiángzhì zhùyuàn ] บังคับให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
严重病人 [ yánzhòng bìngrén ] ผู้ป่วยร้ายแรง
继续安置 [ jìxù ānzhì ] คำสั่งให้ที่พำนักต่อเนื่อง
宣告死亡 [ xuāngào sǐwáng ] การประกาศเสียชีวิต
撤销死亡宣告 [ chèxiāo sǐwáng xuāngào ] เพิกถอนประกาศเสียชีวิต
被继承人 [ bèi jìchéngrén ] ผู้สืบมรดก
确认遗嘱真伪 [ quèrèn yízhǔ zhēnwěi ] ส่วนแบ่งมรดก
指定遗嘱执行人 [ zhǐdìng yízhǔ zhíxíng rén ] ผู้จัดการมรดก
分割遗产 [ fēngē yíchǎn ] ส่วนแบ่งมรดก
遗赠 [ yízèng ] มรดกตกทอด
特留分 [ tèliúfèn ] ส่วนแบ่งตามชอบธรรม
回复继承权 [ huífù jìchéngquán ] คืนมรดก
抛弃继承 [ pāoqì jìchéng ] สละสิทธิในการรับมรดก
财团法人法律扶助基金会 [ cáituánfǎrén fǎlǜ fúzhù jījīnhuì ] มูลนิธิช่วยเหลือทางกฎหมาย

อื่น ๆ

上诉 [shàngsù] ยื่นอุทธรณ์
交通规则 [jiāotōngguīzé] กฎจราจร
从犯 [cóngfàn] ผู้สมรู้ร่วมคิด
供认 [gòngrèn] รับสารภาพ
保释 [bǎoshì] ประกันตัว
公诉人 [gōngsùrén] อัยการ
关押 [guānyā] จำคุก, กักขัง
凶手 [xiōngshǒu] ฆาตกร
刑事法庭 [xíngshìfǎtíng] ศาลอาญา
刑法 [xíngfǎ] กฎหมายอาญา
判决 [pànjué] คำตัดสิน
判决 [pànjué] คำตัดสิน (come to a verdict)
判案 [pàn’àn] พิพากษา (decide a case)
判词 [pàncí] คำพิพากษา
劳动法 [láodòngfǎ] กฎหมายแรงงาน
劳工法院 [láogōngfǎyuàn] ศาลแรงงาน
原告 [yuángào] โจทก์
反诉 [fǎnsù] ฟ้องกลับ
告状 [gàozhuàng] ฟ้องร้อง
商法 [shāngfǎ] กฎหมายพาณิชย์
囚犯 [qiúfàn] นักโทษ
坐牢 [zuòláo] ติดคุก ติดตะราง
处死 [chǔsǐ] ประหารชีวิต
嫌疑人 [xiányírén] ผู้ต้องสงสัย
嫌疑犯 [xiányífàn] ผู้ต้องสงสัย
审讯 [shěnxùn] ไต่สวน
庭长 [tíngzhǎng] หัวหน้าศาล
强盗 [qiángdào] โจร
律师 [lǜshī] ทนายความ
戒严令 [jièyánlìng] กฎอัยการศึก
报案 [bào’àn] แจ้งความ
搜查证 [sōucházhèng] หมายค้น
无期徒刑 [wúqītúxíng] จำคุกตลอดชีวิต
暗害 [ànhài] ลอบทำร้าย
最高法院 [zuìgāofǎyuàn] ศาลฎีกา
案件 [ànjiàn] คดีความ
民事法庭 [mínshìfǎtíng] ศาลแพ่ง
民法 [mínfǎ] กฎหมายแพ่ง
没收财产 [mòshōucáichǎn] ยึดทรัพย์
法官 [fǎguān] ผู้พิพากษา
法庭 [fǎtíng] ศาล
法律 [fǎlǜ] กฎหมาย
法律武器 [fǎlǜwǔqì] กฎหมายอาวุธ
法律法规 [fǎlǜfǎguī] กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
法规 [fǎguī] กฎข้อบังคับ
法院 [fǎyuàn] ศาล
法院令状 [fǎyuàn lìngzhuàng] หมายศาล
牢房 [láofáng] คุก, ตะราง
犯人 [fànrén] นักโทษ
监狱 [jiānyù] คุก, ตะราง
目击者 [mùjīzhě] ผู้เห็นเหตุการณ์
破产法院 [pòchǎnfǎyuàn] ศาลล้มละลาย
缓期处刑 [huǎn qī chǔ xíng] รอลงอาญา
罪犯 [zuìfàn] นักโทษ
罪状 [zuìzhuàng] ข้อกล่าวหา
自首 [zìshǒu] มอบตัว
行政法院 [xíngzhèngfǎyuàn] ศาลปกครอง
被告 [bèigào] จำเลย
证人 [zhèngren] พยาน
证据 [zhèngjù] หลักฐาน
证词 [zhèngcí] คำให้การ
诉状 [sùzhuàng] คำฟ้องร้อง
诉苦 [sùkǔ] ร้องทุกข์
诉讼 [sùsòng] ดำเนินคดี
谋杀 [móushā] ฆาตกรรม
越狱 [yuèyù] หลบหนีจากเรือนจำ
选举法 [xuǎnjǔfǎ] กฎหมายเลือกตั้ง
逮捕证 [dàibǔzhèng] หมายจับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!