เส้นต่าง ๆ ในองค์ประกอบของอักษรจีน 汉字笔画

1 ㇔(丶) 点 diǎn จุด

Slide1

2 ㇐(一) 横 héng เส้นขวาง

Slide2

3 ㇕(𠃍) 横折 héng zhé เส้นขวางหักลง

Slide3

4 ㇍ 横折弯 héng zhé wān เส้นขวางหักลงหักขวาง

Slide4

5 ㇈ 横折弯钩 héng zhé wān gōu
เส้นขวางหักลงหักขวางตวัดขึ้น

Slide5

6 ㇅ 横折折 héng zhé zhé
เส้นขวางหักลงหักขวา

Slide6

7 ㇎ 横折折折 héng zhé zhé zhé
เส้นขวางหักลงหักขวางหักลงหักขวาง

Slide7

8 ㇡(𠄎) 横折折折钩
héng zhé zhé zhé gōu
เส้นขวางหักลงขวางหักลงตวัดขึ้น

Slide8

9 ㇋ 横折折撇
héng zhé zhé piě
เส้นขวางตวัดซ้ายหักขวาลากซ้าย

Slide9

10 ㇊ 横折提
héng zhé tí
เส้นขวางหักลงตวัดขึ้นขวา

Slide10

11 ㇆(𠃌) 横折钩
héng zhé gōu
เส้นขวางหักลงตวัดขึ้นซ้าย

Slide11

12 乁 横捺
héng nà
เส้นขวางหักลงเบี่ยงขวา

Slide12

13 ㇇ 横撇
héng piě
เส้นขวางลากลงซ้าย

Slide13

14 ㇌ 横撇弯钩
héng piě wān gōu
เส้นขวางตวัดซ้ายต่อโค้งตวัดขึ้น

Slide14

15 ㇠ (乙) 横斜弯钩
héng xié wān gōu
เส้นขวางหักลงซ้ายวกไปทางขวาตวัดขึ้น

Slide15

16 ⺄ 横斜钩
héng xié gōu
เส้นขวางหักลงเอียงงอขึ้น

Slide16

17 ㇖(乛) 横钩 héng gōu
เส้นขวางตวัดลงซ้าย

Slide17

18 ㇑(丨) 竖 shù เส้นตั้ง

Slide18

19 ㇄ 竖弯 shù wān เส้นตั้งหักขวา

Slide19

20 ㇟(乚) 竖弯钩 shù wān gōu
เส้นตั้งหักขวาตวัดขึ้น

Slide20

21 ㇗(𠃊) 竖折 shù zhé
เส้นตั้งหักขวายาว

Slide21

22 ㇞(𠃑) 竖折折 shù zhé zhé
เส้นตั้งหักขวาหักลง

Slide22

23 ㇉ 竖折折钩
shù zhé zhé gōu
เส้นตั้งหักขวาหักลงตวัดขึ้นซ้าย

Slide23

24 ㄣ 竖折撇
shù zhé piě
เส้นตั้งหักขวาหักเบี้ยงซ้าย

Slide24

25 ㇙(𠄌) 竖提
shù tí
เส้นตั้งตวัดขึ้นขวา

Slide25

26 ㇓(丿) 竖撇 shù piě
เส้นตั้งเบี่ยงซ้าย

Slide27

27 ㇚(亅) 竖钩 shù gōu
เส้นตั้งตวัดขึ้นซ้าย

Slide26

28 ㇒ 撇 piě เส้นลากซ้าย

Slide28

29 ㇜(𠃋) 撇折 piě zhé
เส้นลากซ้ายหักขวา

Slide29

30 𠃉 撇横斜弯钩
piě héng xié wān gōu
เส้นเบี่ยงซ้ายหักขวางหักลงเบี่ยงซ้ายวกขวาตวัดขึ้น

Slide30

31 α 撇湾捺 piě wān nà
เบี่ยงลงวกขึ้นเบี่ยงลงขวา

Slide31

32 ㇛(𡿨) 撇点 piě diǎn เส้นลากซ้ายต่อจุดยาว

Slide32

33 ㇢ 撇钩 piě gōu
เส้นเบี่ยงซ้ายหักขึ้น

Slide33

34 ㇀ 提 tí
เส้นตวัดจากซ้ายขึ้นขวา

Slide34

35 ㇝(乀) 提捺 tí nà
เส้นตวัดจากซ้ายขึ้นขวาหักลงขวา

Slide35

36 ㇂ 斜钩 xié gōu
เส้นเบี่ยงขวาตวัดขึ้น

Slide36

37 ㇃ 卧钩 wò gōu
เส้นเอียงนอนงอขึ้น

Slide37

38 ㇏ 捺 nà เส้นลากขวา

Slide39

39 ㇁ 弯钩 wān gōu
เส้นโค้งตวัดขึ้น

Slide38

40 ㇣ 圈 quān วงกลม

Slide40

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!