【เรียนภาษาจีนจากข่าว】ค่าบริการ 5G แพงไหม? 5G资费贵吗?

大带宽 [dà dàikuān] บรอดแบนด์
低时延 [dī shíyán] low-delay
下载 [xiàzài] ดาวน์โหลด
无人驾驶 [wúrénjiàshǐ] ระบบขับเคลื่อนไร้คนขับ
刹车 [shāchē] เบรกรถ
智能控制 [zhìnéng kòngzhì] ระบบควบคุมอัจฉริยะ
移动通信技术 [yídòng tōngxìn jìshù] เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย
把路修宽 [bǎ lù xiū kuān] สร้างถนนให้กว้างขึ้น
利用 [lìyòng] ใช้ / ประยุกต์ให้ / หลอกใช้(คน)
高速路 [gāosùlù] ทางด่วน
对....进行规划 [duì .... jìnxíng guīhuà] สร้างระบบให้กับ..........
分流 [fēnliú] แยกการไหล (ของข้อมูล)
提高 [tígāo] ยกระดับ...
效率 [xiàolǜ] สมรรถภาพ
边缘计算技术 [biānyuán jìsuànjìshù] Edge computing คือการประมวลผล ณ จุดนั้นเลย ไม่ต้องส่งข้อมูลไปประมวลผลที่ระบบคลาวน์
遥远 [yáoyuǎn] ไกล ห่างไกล
云端 [yúnduān] ระบบคลาวน์
边缘侧 [biānyuán cè] Edge computing
资源 [zīyuán] ทรัพยากร ข้อมูล
展望 [zhǎnwàng] โอกาส,ช่องทาง (ในภายภาคหน้า)
造型 [zàoxíng] รูปทรง
多元 [duōyuán] หลากหลาย
折叠屏 [zhédié píng] หน้าจอแบบพับ
曲面屏 [qūmiàn píng] หน้าจอแบบโค้ง
厂商 [chǎngshāng] โรงงานผลิต
集团 [jítuán] กลุ่ม คอเปอร์เรต
传输 [chuánshū] ส่ง (ข้อมูล)
容量 [róngliàng] ความจุ
局部地区 [júbùdìqū] บางพื้นที่ พื้นที่ส่วนหนึ่ง
覆盖 [fùgài] ครอบคลุม
试验 [shìyàn] ทดลอง
搭建 [dājiàn] สร้าง
模试 [móshì] รูปแบบ
商用 [shāngyòng] ที่ใช้ในการพาณิชย์
铁塔 [tiětǎ] เสาส่งสัญญาณ
基站 [jīzhàn] สถานีฐาน
建设 [jiànshè] สร้าง
布网 [bùwǎng] ติดตั้งระบบเครือข่าย
适度 [shìdù] พอดี
部署 [bùshǔ] จัดวาง ติดตั้ง สั่งการ
有望于 [yǒuwàng yú] มีความรอคอยกับ....
资费 [zīfèi] ค่าใช้จ่าย
流量 [liúliàng] ปริมาณ(การไหลของ) อินเตอร์เน็ต / คน
趋势 [qūshì] แนวโน้ม
预测 [yùcè] อนุมาน
应用 [yìngyòng] โปรแกรม แอพลิเคชั่น
铺开 [pūkāi] ปูไป กระจ่ายไป เริ่มต้นไป
接触 [jiēchù] สัมผัสกับ
沉浸式 [chénjìn shì] สร้างระบบโลกสมมติให้รู้สึกว่าเหมือนจริงจนรู้สึก อิน
远程 [yuǎnchéng] ระยะไกล
探索 [tànsuǒ] วิจัย พัฒนา ค้นหา
共识 [gòngshí] มติเป็นเอกฉันท์ เห็นพ้องต้องกัน
采集 [cǎijí] รวม...ไว้ในทีเดียว
光线 [guāngxiàn] เครือข่ายเชิงแสง
元素 [yuánsù] มูลฐาน
虚拟 [xūnǐ] จำลอง

5G资费贵吗?

5G来了!让人充满想象。那么,5G究竟比4G在哪儿?
5G láile! Ràng rén chōngmǎn xiǎngxiàng. Nàme,5G jiūjìng bǐ 4G qiáng zài nǎr?

5G比4G多了什么?
5G bǐ 4G duōle shénme?

5G更快、更聪明。
5G gèng kuài, gèng cōngmíng.

常说5G是大带宽低时延。一部10G视频,4G下载需15分钟,5G仅需9秒;无人驾驶刹车智能控制反应距离,4G下是1.4米,5G下是2.8厘米。
Cháng shuō 5G shì dà dàikuān, dī shí yán. Yī bù 10G shìpín,4G xiàzài xū 15 fēnzhōng,5G jǐn xū 9 miǎo; wú rén jiàshǐ shāchē zhìnéng kòngzhì fǎnyìng jùlí,4G xià shì 1.4 Mǐ,5G xià shì 2.8 Límǐ.

如果把2G、3G、4G几代移动通信技术比作不断把路修宽,让更多车可以跑,5G则利用技术在继续修宽高速路的同时,路进行规划,实现分流提高利用效率。比如利用边缘计算技术,数据不用传到遥远云端,在边缘侧就可以计算,实现最近距离、最短时间,把网络上需要的资源推到用户面前。
Rúguǒ bǎ 2G,3G,4G jǐ dài yídòng tōngxìn jìshù bǐ zuò búduàn bǎ lù xiū kuān, ràng gèng duō chē kěyǐ pǎo,5G zé lìyòng jìshù zài jìxù xiū kuān gāosù lù de tóngshí, duì lù jìn xíng guīhuà, shíxiàn fēnliú, tígāo lìyòng xiàolǜ. Bǐrú lìyòng biānyuán jìsuàn jìshù, shùjù búyòng chuán dào yáoyuǎn de yúnduān, zài biānyuán cè jiù kěyǐ jìsuàn, shíxiàn zuìjìn jùlí, zuìduǎn shíjiān, bǎ wǎngluò shàng xūyào de zīyuán tuī dào yònghù miànqián.

用5G要不要换手机?
Yòng 5G yào búyào huàn shǒujī?

答案是肯定的。
Dá'àn shì kěndìng de.

4G手机接收不了5G信号,5G手机依然可以接收4G信号。
4G shǒujī jiēshōu bùliǎo 5G xìnhào,5G shǒujī yīrán kěyǐ jiēshōu 4G xìnhào.

展望5G时代的手机,造型将更多元折叠屏曲面屏等,在一段时间内都将成为手机厂商尝试的方向。
Zhǎnwàng 5G shídài de shǒujī, zàoxíng jiāng gèng duō yuán, zhédié píng, qūmiàn píng děng, zài yīduàn shíjiān nèi dōu jiāng chéngwéi shǒujī chǎngshāng chángshì de fāngxiàng.

中国联通集团运维部总经理马红兵说,5G手机分辨率高、传输速度快,对电池的容量要求也进一步提升。
Zhōngguó liántōng jítuán yùn wéi bù zǒng jīnglǐ mǎhóngbīng shuō,5G shǒujī fēnbiàn lǜ gāo, chuánshū sùdù kuài, duì diànchí de róngliàng yāoqiú yě jìnyībù tíshēng.

5G网络有了吗?
5G wǎngluò yǒule ma?

局部地区已有,大范围覆盖还要再等一等。
Júbù dìqū yǐ yǒu, dà fànwéi fùgài hái yào zài děng yī děng.

2018年开始,三大运营商已在北京、上海、广州、深圳、雄安等多地开展了5G试验搭建小规模试验区。这也为今年下半年试商用和明年商用做准备。
2018 Nián kāishǐ, sān dà yùnyíng shāng yǐ zài běijīng, shànghǎi, guǎngzhōu, shēnzhèn, xióng ān děng duō dì kāizhǎnle 5G shìyàn, dājiàn xiǎo guīmó shìyàn qū. Zhè yě wèi jīnnián xià bànnián shì shāngyòng hé míngnián shāngyòng zuò zhǔnbèi.

中国铁塔通信发展部总经理黄庆霞说,5G网络基站密度大,未来5G基站建设数量将超过4G,充分共享已有资源能够实现5G低成本快速布网
Zhōngguó tiětǎ tōngxìn fāzhǎn bù zǒng jīnglǐ huángqìngxiá shuō,5G wǎngluò jīzhàn mìdù dà, wèilái 5G jīzhàn jiànshè shùliàng jiāng chāoguò 4G, chōngfèn gòngxiǎng yǐ yǒu zīyuán nénggòu shíxiàn 5G dī chéngběn kuàisù bù wǎng.

“今年下半年,随着试验许可的发放,运营商将从主要城市开始适度部署5G试商用网络。”马红兵说,试商用用户有望于下半年或明年上半年体验5G网络。
“Jīnnián xia bànnián, suízhe shìyàn xǔkě de fāfàng, yùnyíng shāng jiāng cóng zhǔyào chéngshì kāishǐ shìdù bùshǔ 5G shì shāngyòng wǎngluò.” Mǎhóngbīng shuō, shì shāngyòng yònghù yǒuwàng yú xià bànnián huò míngnián shàng bànnián tǐyàn 5G wǎngluò.

5G资费贵吗?
5G zīfèi guì ma?

初期和4G时代差不多,长期看流量资费单价下降是趋势
Chūqī hé 4G shídài chàbùduō, chángqī kàn liúliàng zīfèi dānjià xiàjiàng shì qūshì.

业内专家预测,5G初期,消费者对5G网络服务和资费变化可能感受不明显,因为网络覆盖远不及4G,也因为没有太多5G应用出现。
Yènèi zhuānjiā yùcè,5G chūqí, xiāofèi zhě duì 5G wǎngluò fúwù hé zīfèi biànhuà kěnéng gǎnshòu bù míngxiǎn, yīnwèi wǎngluò fùgài yuǎn bùjí 4G, yě yīnwèi méiyǒu tài duō 5G yìngyòng chūxiàn.

“随着5G网络铺开,流量消费会随‘杀手级’应用出现而增加,也会随消费习惯变化而增加。”中国移动通信研究院无线与终端技术研究所副所长邓伟说。
“Suízhe 5G wǎngluò pūkāi, liúliàng xiāofèi huì suí ‘shāshǒu jí’ yìngyòng chūxiàn ér zēngjiā, yě huì suí xiāofèi xíguàn biànhuà ér zēngjiā.” Zhōngguó yídòng tōngxìn yán jiù yuàn wúxiàn yǔ zhōngduān jìshù yánjiū suǒ fù suǒ zhǎng dèng wěi shuō.

5G对你有什么影响?
5G duì nǐ yǒu shé me yǐngxiǎng?

5G来了,普通人先接触到的可能是4K、8K直播,VR、AR游戏等,体验“全场景”“沉浸式”效果。目前,基于5G网络下的远程医疗、自动驾驶、无人机作业等也开始探索应用。
5G láile, pǔtōng rén xiān jiēchù dào de kěnéng shì 4K,8K zhíbō,VR,AR yóuxì děng, tǐyàn “quán chǎngjǐng”“chénjìn shì” xiàoguǒ. Mùqián, jīyú 5G wǎngluò xià de yuǎnchéng yīliáo, zìdòng jiàshǐ, wú rén jī zuòyè děng yě kāishǐ tànsuǒ yìngyòng.

4G时代,人与人的连接已经差不多完成,5G将实现人与物、物与物的连接,也就是家庭、办公室、城市里的物体都将实现连接,走向智慧和智能。5G下物联网每平方公里连接数可超过100万。万物互联时代将到来。
4G shídài, rén yǔ rén de liánjiē yǐjīng chàbùduō wánchéng,5G jiāng shíxiàn rén yǔ wù, wù yǔ wù de liánjiē, yě jiùshì jiātíng, bàngōngshì, chéngshì lǐ de wùtǐ dōu jiāng shíxiàn liánjiē, zǒuxiàng zhìhuì hé zhìnéng.5G xià wù liánwǎng měi píngfāng gōnglǐ liánjiē shù kě chāoguò 100 wàn. Wànwù hùlián shídài jiāng dàolái.

5G之后将怎样?
5G zhīhòu jiāng zěnyàng?

国内已开始研究6G,共识是基于人工智能。
Guónèi yǐ kāishǐ yánjiū 6G, gòngshí shì jīyú réngōng zhìnéng.

走向智能是通信技术、网络技术的必然趋势,6G的网络构架一定是为了满足人类更深层次智能通信需求。
Zǒuxiàng zhìnéng shì tōngxìn jìshù, wǎngluò jìshù de bìrán qūshì,6G de wǎngluò gòujià yīdìng shì wèile mǎnzú rénlèi gèngshēn céngcì zhìnéng tōngxìn xūqiú.

比如,6G下的网络传感设备,可能会实时采集物品的画面、气味、温度、湿度、光线等信息。
Bǐrú,6G xià de wǎngluò chuán gǎn shèbèi, kěnéng huì shíshí cǎijí wùpǐn de huàmiàn, qìwèi, wēndù, shīdù, guāngxiàn děng xìnxī.

再比如,北京邮电大学信息与通信工程学院教授张平等的一篇研究文章提出,6G不仅包含5G下人、机、物这三个元素,还将设计存在于虚拟世界的第四元素。这是人的人工智能超级助手,它会将客观和主观结合进行决策建议。
Zài bǐrú, běijīng yóudiàn dàxué xìnxī yǔ tōngxìn gōngchéng xuéyuàn jiàoshòu zhāng píngděng de yī piān yánjiū wénzhāng tíchū,6G bùjǐn bāohán 5G xià rén, jī, wù zhè sān gè yuánsù, hái jiāng shèjì cúnzài yú xūnǐ shìjiè de dì sì yuánsù. Zhè shì rén de réngōng zhìnéng chāojí zhùshǒu, tā huì jiāng kèguān hé zhǔguān jiéhé jìnxíng juécè jiànyì.

总之,未来不远。
Zǒngzhī, wèilái bù yuǎn.

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!