ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของตัวอักษรภาษาจีน

ตอนที่ 2 การพัฒนาของอักษรจีนสามารถแบ่งได้เป็นช่วงเวลาคร่าวๆดังนี้ 1.ช่วงเวลาอักษรจีนโบราณ 1.1 อักษรกระดองเต่า (甲骨文) สมัยราชวงศ์ซาง ปี 1766  ถึงปี...