คำศัพท์หมวด : Z

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ 匝道 ทางเชื่อมระหว่างทางธรรมดากับทางด่วน ช่องทางขึ้นทางด่วน 匝地 ...

คำศัพท์หมวด : X – Y

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ 响动 เสียงขยับ เสียงดัง 享福 เสพสุข เสวยสุข 享年 ...

คำศัพท์หมวด : W

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ 挖补 ขุดเอาของเก่าทิ้งและผสมของใหม่เข้าไป 挖方 การขุดดิน 挖改 ...

คำศัพท์หมวด : T

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ 拓本 ...

คำศัพท์หมวด : S

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ 仨 สาม 塞外 เขตทางด้านทิศเหนือของกำแพงเมืองจีนในปัจจุบัน 塞--1 ...

คำศัพท์หมวด : R

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ 冉冉 อ่อนลู่ลง อย่างช้าๆ ค่อย ๆ 冉 ชื่อสกุล 冉 นามสกุลของชาวจีน 冉 ...

คำศัพท์หมวด : Q

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ 憩 พักผ่อน 弃暗投明 ...

คำศัพท์หมวด : P

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ 啪嗒 ศัพท์เลียนเสียง ใช้บรรยายเสียงตกลงบนพื้น 扒窃 ...

คำศัพท์หมวด : N – O

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ 拿办 จับผู้กระทำผิดมาลงโทษ 拿顶 อยู่ในท่ามือยันพื้นแทนเท้า 哪个 ...

คำศัพท์หมวด : M

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ 呣 คำอุทาน ความหมายแสดงว่าสงสัย สามารถอ่านว่า m4ได้อีกด้วย 抹布 ...