การบอกกาลในประโยค 汉语时态

Cr.คุณดาว กลุ่มภาษาจีน Love Chinese

1.完成态。 กาลเสร็จสิ้น

用动态助词“了”表示动作的完成。否定形式为“(还)没(有)”。例 如:

ใช้คำเสริมบอกอาการ “了” แสดงถึงการเสร็จสิ้นของกริยา การกระทำหรือเหตุการณ์ รูปปฏิเสธคือ  “(还)没(有)”เช่น

①      他回家了。  เขากลับบ้านแล้ว

②      他下了班就回家了。เขาเลิกงานเสร็จก็กลับบ้านไปแล้ว

完成态各句式比较:การเทียบกาลเสร็จสิ้นในรูปประโยคต่างๆ

句式  

รูปประโยค

汉语

ภาษาจีน

泰语

ภาษาไทย

肯定句ประโยคยืนยัน

今天的练习我(已经)做了。

แบบฝึกหัดของวันนี้ฉันทำเสร็จแล้ว

否定句ประโยคปฏิเสธ

今天的练习我还没(有)做。

แบบฝึกหัดของวันนี้ฉันยังทำไม่เสร็จ

疑问句ประโยคคำถาม

今天的练习你做了吗?

今天的练习你做了了没有?

你做没做今天的练习?

แบบฝึกหัดของวันนี้คุณทำเสร็จหรือยัง

 2.变化态。  กาลกำลังจะเกิดขึ้น

用“要……了”、“快要……了”或“就要……了”等来表示动作即将发生变化。例如:ใช้  “要……了” “快要……了” “就要……了” ฯลฯ แสดงถึงเหตุการณ์กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เช่น

①      他要考大学了。เขาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว

②      快要到北京了。 ใกล้จะถึงปักกิ่งแล้ว

③      飞机就要起飞了。เครื่องบินกำลังจะขึ้นแล้ว

④      明天就要放假了。พรุ่งนี้ก็จะปิดเทอมแล้ว

变化态各句式比较:  การเทียบกาลกำลังจะเกิดขึ้นในรูปประโยคต่างๆ

句式

รูปประโยค

汉语

ภาษาจีน

泰语

ภาษาไทย

肯定句  ประโยคยืนยัน

他要考大学了。

他快要/就要考大学了。

明天他就要考大学了。         

เขาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว

เขาใกล้จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว

พรุ่งนี้เขาก็จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว

否定句  ประโยคปฏิเสธ

他考大学还早。

อีกนานกว่าเขาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย

疑问句  ประโยคคำถาม

他要考大学了吗?

他快要/就要考大学吗?

明天他就要考大学吗?

เขาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วหรือยัง

เขาใกล้จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วหรือยัง

พรุ่งนี้เขาก็จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วยัง

3.持续态。 กาลดำเนินต่อเนื่อง

用“动词+着”表示动作或状态的持续。否定形式为“没(有)……着”。例如:

 ใช้ “คำกริยา + 着” แสดงถึงการดำเนินต่อเนื่องของกริยาหรือเหตุการณ์  รูปปฏิเสธคือ “没(有)……着”  เช่น

①      墙上挂着照片。     บนกำแพงมีรูปถ่ายแขวนไว้อยู่

②        桌子上放着花儿,花儿旁边放着两本书。

          บนโต๊ะมีดอกไม้วางไว้อยู่  ข้างดอกไม้มีหนังสือวางอยู่ 2 เล่ม

③      他一边唱着歌,一边洗着衣服。  

          เขาร้องเพลงไปพลาง  ซักเสื้อผ้าไปพลาง

④      通知上没写着他的名字。

          บนป้ายประกาศไม่มีชื่อของเขาเขียนไว้

持续态各句式比较:การเทียบกาลดำเนินต่อเนื่องในรูปประโยคต่างๆ

句式 

รูปประโยค

汉语

ภาษาจีน

泰语

ภาษาไทย

肯定句  ประโยคยืนยัน

墙上挂着照片。

บนกำแพงมีรูปถ่ายแขวนไว้อยู่

否定句ประโยคปฏิเสธ

墙上没挂着照片。

บนกำแพงไม่ได้มีรูปถ่ายแขวนไว้

疑问句ประโยคคำถาม

墙上有挂着照片吗?

墙上挂着照片没有?

墙上有没有挂着照片?

墙上挂着什么?

บนกำแพงมีรูปถ่ายแขวนไว้อยู่ไหม

บนกำแพงมีรูปถ่ายแขวนไว้อยู่หรือไม่

บนกำแพงมีรูปถ่ายแขวนไว้อยู่หรือไม่

บนกำแพงมีอะไรแขวนไว้อยู่

4.进行态。กาลกำลังดำเนินอยู่

用“正在……呢” ,或“正……呢”、“在……呢”、“……呢”,“正在……”、“正……”、“在……” 、“……呢”,表示动作正在进行中。否定式为“没在……”或者“没……”。例如:

ใช้ “正在……呢” หรือ “正……呢” “在……呢” “……呢” “正在……” “正……” “在……” “……呢” แสดงการกระทำหรือเหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่  รูปปฏิเสธคือ “没在……” หรือ “没……” เช่น

我正在看小说呢。     ฉันกำลังอ่านหนังสือนิยายอยู่

他正跳舞呢。เขากำลังเต้นรำอยู่เลย

你正在上班吗?คุณกำลังทำงานอยู่หรือ

 ——我没上班,我在休息呢。ฉันไม่ได้ทำงาน ฉันกำลังพักผ่อนอยู่

 进行态各句式比较: การเทียบกาลกำลังดำเนินอยู่ในรูปประโยคต่างๆ

句式 

รูปประโยค

汉语

ภาษาจีน

泰语

ภาษาไทย

肯定句ประโยคยืนยัน

我正在看电视呢。

我正看电视呢。

我在看电视呢。

我看电视呢。

我正在看电视。

我在看电视。

我看电视呢。

ฉันกำลังดูทีวีอยู่ (เลย)

否定句ประโยคปฏิเสธ

我没在看电视。

我没看电视。

ฉันไม่ได้ดูทีวี

疑问句ประโยคคำถาม

你正在做什么呢?

你在做什么呢?

你在做什么?

你正在看电视(是)吗?

你在看电视(是)吗?

คุณกำลังทำอะไรอยู่

คุณกำลังดูทีวีอยู่หรือเปล่า

5.经历态。กาลเคยผ่านประสบการณ์

 用“动词 + 过”表示经历过某事。否定式为“没(有)+ 动词 + 过”。例如:

 ใช้  “ คำกริยา + 过 ” แสดงเคยผ่านประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง รูปปฏิเสธคือ  “ 没(有)+ 动词 + 过  เช่น

①        我去过上海。  ฉันเคยไปเซี่ยงไฮ้  

②      他以前学过汉语。เมื่อก่อนเขาเคยเรียนภาษาจีน

③        哥哥还没想过去哪儿工作。พี่ชายยังไม่เคยคิดว่าจะไปทำงานที่ไหน

④        你去年来过这儿没有?ปีที่แล้ว คุณเคยมาที่นี่ไหม

 

 经历态各句式比较:  การเทียบกาลเคยผ่านประสบการณ์ในรูปประโยคต่างๆ

句式 

รูปประโยค

汉语

ภาษาจีน

泰语

ภาษาไทย

肯定句  ประโยคยืนยัน

我吃过北京烤鸭。

ฉันเคยกินเป็ดย่างปักกิ่ง

否定句  ประโยคปฏิเสธ

我(还)没(有)吃过北京烤鸭。

ฉัน (ยัง) ไม่เคยกินเป็ดย่างปักกิ่ง

疑问句 ประโยคคำถาม

你吃过北京烤鸭了吗?

你吃过北京烤鸭了没有?

你吃没吃过北京烤鸭?

คุณเคยกินเป็ดย่างปักกิ่งหรือยัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!