ส่วนประกอบของประโยค 句子成分

Cr.คุณดาว กลุ่มภาษาจีน Love Chinese

汉语的句子成分主要有6个部分:

ส่วนประกอบของประโยคในภาษาจีนหลักๆ มี 6 ส่วน ดังนี้

 1. (主) 主语    zhǔ yǔ             The subject บทประธาน
 1. (谓) 谓语   wèi yǔ              The predicate บทภาคแสดง (คำกริยา และคำคุณศัพท์)
 1. (宾) 宾语    bīn yǔ            The object   บทกรรม
 1. (定) 定语     dìnɡ yǔ           The attributive    บทขยายนาม
 1. (状) 状语    zhuànɡ yǔ     The adverbial adjunct  บทขยายกริยา
 1. (补) 补语     bǔ yǔ        The complement บทเสริมท้ายภาคแสดง

结果补语        jié ɡuǒ bǔ yǔ         The complement of result  บทเสริมบอกผล

程度补语        chénɡ dù bǔ yǔ        The complement of deɡree  บทเสริมบอกระดับความเข้มข้น  

趋向补语     qū xiànɡ bǔ yǔ    The complement of direction  บทเสริมบอกทิศทางการเคลื่อนไหว

โครงสร้างอย่างคร่าวๆ

 **(定语)主语 + 状语 + 谓语 + 补语 + (定语) 宾语 **

ส่วนประกอบ

1.บทประธาน (主语)

ตัวอย่าง 我妈妈做中国菜。

2. บทกริยา (谓语)

ตัวอย่าง 我妈妈中国菜。

3.บทกรรม (宾语)

ตัวอย่าง 我妈妈做中国

4.บทขยายนาม (定语)

ตัวอย่าง 妈妈做中国菜。

5.บทขยายบทกริยา (状语)

ตัวอย่าง 我妈妈正在做饭。

6.บทเสริม(补语)

ตัวอย่าง 我妈妈做好饭

   

 

 1. 汉语各句子成分句中位置 ส่วนประกอบของประโยคในภาษาจีนพร้อมการจัดตำแหน่ง         

 

位置顺序

ลำดับตำแหน่ง

1

         2

3

       4

5

6

7

句子成分

ส่วนประกอบประโยค

定语 +

主语(S) +

状语 +

谓语(P) +

补语  +

定语 +

宾语(O)

成分划分符号

เครื่องหมายแบ่งส่วนประกอบ

( )

 

[     ]

 

<      >

( )

﹏﹏

例句

ประโยคตัวอย่าง

     

来。

     
 

朋友

 

来。

     
 

朋友

 

   

泰国。

我的

朋友

 

   

泰国。

我的

朋友

三年前

来了

   

泰国。

我的

朋友

三年前

来了

一次

 

泰国。

我的

朋友

三年前

来了

一次

他向往已久的

xiànɡwǎnɡyǐjiǔ

泰国。

汉语句子成分中,“主语、谓语、宾语”为句子基本成分,称为“句子主干”,“定语、状语、补语”为句子补充成分,好比大树的枝叶部分。根据句中成分的多寡及结构组成可将汉语句子简单分为两大类,即:

      ในส่วนประกอบของประโยคในภาษาจีน “บทประธาน บทกริยา บทกรรม” เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของประโยคเรียกว่า

“แกนสำคัญของประโยค” ส่วน “บทขยายนาม บทขยายกริยา บทเสริม” เป็นส่วนประกอบเสริมความหมายของประโยค

เปรียบเหมือนเป็นส่วนกิ่งใบของต้นไม้ต้นหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งประโยคภาษาจีนให้เป็น 2 ประเภทในรูปง่ายๆ ได้โดยแบ่ง

ตามจำนวนส่วนประกอบและโครงสร้างในการประกอบประโยค คือ

 

(1)      主语    +  谓语  +  宾语

         บทประธาน  +  บทกริยา    +    บทกรรม

例如   :   朋友    泰国

ตัวอย่าง      เพื่อน    มา  ประเทศไทย

 

(2)      (定语)   主语   +   [状语]     谓语   <补语>   +  (定语)  宾语

        (บทขยายนาม)  บทประธาน    + [บทขยายกริยา]      บทกริยา   <บทเสริม>  +  (บทขยายนาม)    บทกรรม

例如   :        (我的)朋友‖ [三年前]了<一次>(他向往已久的)泰国

 ตัวอย่าง       เมื่อ 3 ปีก่อน เพื่อนของฉันได้มาประเทศไทยแล้ว 1 ครั้ง  ซึ่งเป็นประเทศที่เขาใฝ่ฝันมานาน

 

汉语句子成分划分范例:

ตัวอย่างการแบ่งส่วนประกอบของประโยคในภาษาจีน

 

朋友

朋友 泰国

(我的)朋友 泰国

(我的)朋友 来了 泰国

(我的)朋友[三年前]  来了 泰国

(我的)朋友[三年前]了<一次>泰国

(我的)朋友[三年前]了<一次>(他向往已久的)泰国

 

      汉语句子成分划分步骤:

     ขั้นตอนการแบ่งส่วนประกอบของประโยคในภาษาจีน

 

划分句子成分时,第一步可将句子主干中的主语部分与谓语部分(包含宾语在内)用双竖线“‖”划开,如需进一步划分时,再逐一添加其他成分的符号。例如,划分句子“我的朋友三年前来了一次他向往已久的泰国”的句子成分时,可按如下步骤:

การแบ่งส่วนประกอบของประโยคในภาษาจีน ขั้นตอนแรกสามารถใช้เครื่องหมายเส้นตั้งคู่  “‖”  แบ่ง  “แกนสำคัญ”  ซึ่งคือส่วนที่เป็นบทประธานและส่วนที่เป็นบทกริยา (รวมบทกรรมด้วย) ออกมาก่อน แล้วหากยังต้องแบ่งให้ละเอียดอีก   ค่อยเพิ่มเติมเครื่องหมายแบ่งส่วนประกอบอื่นๆ ตามลำดับ ตัวอย่างเช่น ในการแบ่งส่วนประกอบของประโยค สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

①    第一步,划出句子主干“主语部分与谓语部分”:

ขั้นตอนที่ 1 แบ่งแกนสำคัญของประโยค ซึ่งคือ “ส่วนที่เป็นบทประธานและส่วนที่เป็นบทกริยา” ออกมาก่อน

 

我的朋友‖三年前来了一次他向往已久的泰国。

 ②    第二步,划出各句子主干中的中心语:

ขั้นตอนที่ 2 ระบุคำหลักของแกนสำคัญแต่ละส่วนออกมา 

 

我的朋友‖三年前了一次他向往已久的泰国

 

③    第三步,逐一划出各中心语的修饰或补充部分,即句子的补充部分“定语、状语、补语”:

ขั้นตอนที่ 3 ระบุส่วนขยายความหรือส่วนเสริมความหมายของคำหลักในแกนสำคัญของประโยคออกมาตามลำดับ

ซึ่งคือบทขยายนาม บทขยายกริยา และบทเสริม 

 

-划出定语:

    ระบุบทขยายนาม

 

(我的)朋友‖ 三年前了一次(他向往已久的)泰国

 

-划出状语:

   ระบุบทขยายกริยา

 

(我的)朋友‖ [三年前] 了一次(他向往已久的)泰国

 

-划出补语:

    ระบุบทเสริม

 

(我的)朋友‖ [三年前] 了<一次>(他向往已久的)泰国

 

 

 1. 汉语各句子成分所表达的语义以及能充当各成分的词或词组类型:

การแสดงความหมายของส่วนประกอบประโยค และคำศัพท์หรือวลีที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบแต่ละส่วน 

1.บทประธาน (主语) มีคำและวลีหลายชนิดทำหน้าที่เป็นบทประธานได้ เช่น

 • 鸡蛋很好吃。ไข่ไก่อร่อยมาก
 • 讨论已经结束了。 การอภิปรายเสร็จสิ้นลงแล้ว
 • 你是我唯一的爱。 เธอเป็นรักหนึ่งเดียวของฉัน
 • 诚实是为人之本。 ความซื่อสัตย์คือพื้นฐานในการประพฤติตน
 • 句子成分

  ส่วนประกอบ

  语义/句中位置

  ความหมายทางไวยากรณ์/

  ตำแหน่งในประโยค

  可充当此成分的词或词组类型

  คำศัพท์หรือวลีที่สามารถใช้เป็น

  ส่วนประกอบนี้ได้

  例句

  ประโยคตัวอย่าง

  主语小结

  สรุปบทประธาน

  主语

  是谓语的陈述对象;一般位于句首

  บทประธาน คือสิ่งที่     บทกริยาบรรยายเป็นเป้าหมาย โดยทั่วไปจะ

  อยู่หน้าสุดของประโยค

  名词、代词、数词、名词性词组

  คำนาม สรรพนาม คำบอกจำนวน นามวลี

  来了。

  “的”字短语

  วลีอักษร “的”

  你做的很好吃。

  动词、动词词组

  คำกริยา วลีกริยา

  游泳是一种很好的运动。

  形容词、形容词词组

  คำคุณศัพท์ วลีคุณศัพท์

  马虎是他的毛病(máobìnɡ)。

  主谓词组

  วลีประธาน-กริยา

  身体好很重要。

  施事主语

  ประธานผู้กระทำ

  我们学习汉语。

  受事主语

  ประธานผู้ถูกกระทำ

  被选做经理。

 1. บทภาคแสดง (谓语) มีคำและวลีหลายชนิดทำหน้าที่เป็นภาคแสดงได้ เช่น
 • 鸟吃虫。 นกกินหนอน
 • 他是我们班主任的老师。 เขาเป็นครูประจำชั้นของเรา
 • 雨下了。 ฝนตกแล้ว
 • 今天星期天。 วันนี้วันอาทิตย์
 • 孩子们天真可爱。 พวกเด็กๆน่ารักไร้เดียงสา

谓语小结

สรุปภาคแสดง

谓语

对主语加以陈述;

一般用在主语后边

ภาคแสดง

ทำหน้าที่บรรยาย

บทประธาน

โดยทั่วไปจะ

อยู่หลังบทประธาน

动词、动词词组

คำกริยา วลีกริยา

我们学习金融(jīnrónɡ)。

形容词、形容词词组

คำคุณศัพท์ วลีคุณศัพท์

小王很聪明

名词、代词、数词或名词性词组

คำนาม สรรพนาม คำบอกจำนวนหรือนามวลี

颂猜泰国人,和子日本人

主谓词组

วลีประธาน-กริยา

阿兰眼睛很漂亮

小句词组

วลีอนุประโยค

颂猜和阿兰谁也不认识谁

(1)    主语或宾语的前面可以有多项定语,它们同时出现时的排列顺序是:

      ข้างหน้าบทประธานหรือบทกรรมสามารถมีคำขยายนามได้หลายข้อความ และเมื่อข้อความเหล่านี้ต้องปรากฏในประโยคเดียวกัน จะต้องเรียงลำดับก่อนหลังตามนี้

① 领属人称代词、名词  ;     คำสรรพนาม หรือคำนามที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือสังกัด

② 称谓                ;  คำเรียกที่แสดงถึงความเกี่ยวพันกัน

③ 指示代词            ;  นิยมสรรพนาม

④ 量词                ;  ลักษณนาม

⑤ 描写性定语          ;  คำแสดงการพรรณนา

⑥ 限定性定语          ;  คำจำกัดความ

例如 :ตัวอย่างเช่น

        我 ① 哥哥的 ② 那 ③ 份 ④ 很有趣 ⑤ 的关于中国经济 ⑥ 的上个月 ⑥ 的报纸‖丢了。

(2)       动词前可有多项状语,它们同时出现时的排列顺序是:

ข้างหน้าบทกริยาสามารถมีคำขยายกริยาได้หลายคำ และต้องเรียงลำดับก่อนหลังตามข้างล่างนี้

① 表示时间的              ; คำที่แสดงเวลา

② 表示地点的              ; คำที่แสดงสถานที่

③ 表示语气、范围、程度的  ; คำที่แสดงน้ำเสียง ขอบเขตระดับความเข้มข้น

④ 描写动作者的            ; คำที่พรรณนาสภาวะของผู้กระทำ

⑤ 表示目的、依据、关涉的  ; คำที่แสดงวัตถุประสงค์ แหล่งอ้างอิง ความเกี่ยวข้อง

⑥ 表示方向、对象的        ; คำที่แสดงทิศทาง ผู้รับกริยาอาการ

⑦ 描写动作的             ;  คำที่พรรณนาลักษณะของกริยาอาการ

例如 :ตัวอย่างเช่น

           她 ① 这些年来 ② 在家里 ③ 一直 ④ 快快乐乐地 ⑤ 和家里人 ⑥ 一同 ⑦ 向着幸福

          生活‖努力着。

 

3.บทกรรม (宾语) มีคำและวลีหลายชนิดทำหน้าที่เป็นบทกรรมได้ เช่น

 • 北方人吃面食。 คนภาคเหนือกินอาหารที่ทำจากแป้งสาลี
 • 我去图书馆。 ฉันไปห้องสมุด
 • 她买香蕉和榴莲。 หล่อนซื้อกล้วยกับทุเรียน
 • 北京就是中国的首都。 ปักกิ่งก็คือเมืองหลวงของจีน

宾语小结

สรุปบทกรรม

宾语

是动词的连带成分,

表明与动作行为

有关联的事物;

一般用在动词后

บทกรรม

เป็นส่วนที่คำกริยานำออกมาตามหลัง ทำหน้าที่แสดงถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องของการกระทำ

โดยทั่วไปจะอยู่หลังคำกริยา

名词、代词、数词或名词性词组

คำนาม สรรพนาม คำบอกจำนวนหรือนามวลี

你做什么

“的”字词组

วลีอักษร “的”

我喜欢(tián)的

不喜欢(suān)的

动词、动词词组

คำกริยา วลีกริยา

她喜欢跳舞(tiàowǔ)

形容词、形容词词组

คำคุณศัพท์ วลีคุณศัพท์

客人们表示满意(mǎnyì)

主谓词组

วลีประธาน-กริยา

我看见小王回家了

双宾语

บทกรรมคู่

我教小王泰语

受事宾语

บทกรรมผู้ถูกกระทำ

我买东西

施事宾语

บทกรรมผู้กระทำ

台上坐着王经理

动宾词组

วลีกริยา-กรรม

我忘了带手机

 1. บทขยายนาม (定语) บทขยายนามขยายคำนามหรือนามวลีที่ทำหน้าที่เป็นบทประธานหรือบทกรรมในประโยค มีคำและวลีหลายชนิดทำหน้าที่เป็นบทขยายนามได้ เช่น
 • 李老师是中文老师。 ครูหลี่เป็นครูสอนภาษาจีน
 • 我的朋友很可爱。 เพื่อนของฉันน่ารักมาก
 • 朱先生是个直来直去的人。 คุณจูเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคนหนึ่ง
 • 事情发生在一个寒冷的冬天。 เรื่องเกิดขึ้นในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บปีหนึ่ง

 ข้อสังเกต คือ

4.1 บทขยายนามกับ 的 = —(定语)— + “的”

 • 泰国的土地 学术问题 (คำนามที่เป็นบทขยายนาม) แผ่นดินของไทย ปัญหาทางวิชาการ
 • 你们的朋友 我(的)妈妈 (คำสรรพนามที่เป็นบทขยายนาม) เพื่อนของพวกเธอ แม่ของฉัน
 • 三公斤(的)西瓜 ( “ตัวเลข+ลักษณะนาม”เป็นบทขยายนามเพื่อเน้นจำนวนนั้นๆ ) แตงโมที่หนักสามกิโลกรัม
 • 新的车 旧的衣服 (คำคุณศัพท์ที่เป็นบทขยายนาม) รถ(ที่)ใหม่ เสื้อ ( ที่ ) เก่า
 • 买的车 我买来的车 对你的爱 รถที่ซื้อ รถที่ฉันซื้อมา ความรักที่มีต่อคุณ

( คำกริยา กริยาวลี ประโยค หรือบุพบทวลีที่เป็นบทขยายนาม )

 4.2 บทขยายนามหนึ่งข้อความขยายคำนามหลายข้อความ โดยใช้ เครื่องหมายหยุดพักเสียง“、” คั่นไว้ ระหว่างข้อความ และ ข้อความมสุดท้ายหรือสองข้อความ ใช้ 和 หรือ(以)及เชื่อม

 • 好心的同事和朋友。 เพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่ใจดี
 • 他的勤劳、善良和聪明。 ความขยัน ความใจดี และความฉลาดของเขา

 4.3 บทขยายนามหลายข้อความขยายคำนามข้อความเดียว (多项定语)นอกจากจะใช้ เครื่องหมาย“、”หรือ和 ,(以)及 ยังใช้ 而, 又…又 ฯลฯ เชื่อมได้

 • 她是一个天真、活泼而可爱的孩子。 หล่อนเป็นเด็กไร้เดียงสา ร่าเริง และ น่ารักคนหนึ่ง ( บทขยายนามแบบคู่ขนาน 并列关系定语)
 • 他写了一部 三百多页的长篇 爱情 小说。 เขาได้เขียนนวนิยายรักเรื่องยาวเรื่องหนึ่งที่หนาสามร้อยหว่าหน้า ( บทขยายนามแบบตามลำดับชั้น 递加关系定语)

定语小结

สรุป

บทขยายนาม

定语

是修饰、限制主语

或宾语的成分;

放在主语和宾语前

บทขยายนาม

เป็นส่วนที่ขยาย

หรือจำกัดความ

ของบทประธาน หรือบทกรรม

วางไว้หน้า

ประธานและบทกรรม

名词、代词、数词或名词性词组

คำนาม สรรพนาม คำบอกจำนวน หรือนามวลี

这是(中文)歌。

形容词、形容词词组

คำคุณศัพท์ วลีคุณศัพท์

北京是(一座zuò美丽lì的)城市(chéngshì)。

动词、动词词组

คำกริยา วลีกริยา

今天(来的)人真多。

主谓词组

วลีประธาน-กริยา

(她做的)菜很好吃。

多项定语(1)

บทขยายนามหลายข้อความ

(我哥哥的) (那份fèn)(很有趣qù的) (关于guānyú中国经济jīngjì的)(上个月的)

报纸zhǐ丢了。

 1. บทขยายบทกริยา (状语) บทขยายบทกริยา คือ คำหรือวลีที่ขยายหรือจำกัดความให้กับบทกริยาเพื่อแสดงเวลา สถานที่ ระดับความเข้มข้น ขอบเขต สภาวะ การยืนยัน

หรือการปฏิเสธ การซ้ำ การเป็นฝ่ายกระทำหรือถูกกระทำ ผู้รับกิริยาอาการ สาเหตุ ฯลฯ มีคำและวลีหลายประเภทสามารถทำหน้าที่เป็นบทขยายบทกริยาได้

 • เช่น 弟弟明年毕业。 น้องชายจะจบการศึกษาปีหน้า
 • 这个季节常下雨。 ฤดูกาลนี้ฝนตกบ่อย
 • 衣服在柜子里挂着。 เสื้อผ้าแขวนไว้อยู่ในตู้
 • 我们应该节约用油。 พวกเราควรใช้น้ำมันอย่างประหยัด
 • 大家努力地工作。 ทุกคนเพียรพยายามทำงาน

ข้อสังเกต คือ

 

5.1 บทขยายบทกริยา (状语)ทำหน้าที่ขยายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์เป็นหลัก เช่น

 • 今天大约二十一号。 วันนี้ประมาณวันที่ 21

 

5.2 บทขยายบทกริยา (状语)ตามหลังประธาน ( อยู่ข้างหน้าบทกริยา ) หรืออยู่ระหว่างประธานกับกริยานั้นเอง

 • 主语 + 状语 + 谓语 + 宾语。

*** คำนามหรือนามวลีที่ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ เช่น

– คำนามบอกเวลา เช่น 明天 , 今年 , 寒假 ,小的时候 ฯลฯ

 • 他明天考试。 พรุ่งนี้เขาสอบ
 • 我小的时候去过了英国。 ตอนฉันเป็นเด็กๆไปประเทศอังกฤษ

– คำกริยาวิเศษณ์บางคำ เช่น 突然 ,居然,的确,确实,偏偏,明明,本来,原来,回头 ฯลฯ

 • 我确实不知道。 = 确实我不知道。 ฉันไม่รู้จริงๆ

– บุพวลี 在 , 对 ใช้ในการบอกสถานที่ เวลา สถานการณ์หรือประเด็น

 • 在中国,他生活得很愉快。ที่เมืองจีนเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข = 他在中国生活得很愉快。 เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่เมืองจีน

***** แต่มีคำนามหรือนามวลีบางคำจะอยู่ข้างหน้าบทประธานอย่างเดียว เช่น

– คำกริยาวิเศษณ์บางคำ เช่น 反正,幸亏

 • 反正你不信,我说了也没用。 อย่างไรคุณก็ไม่เชื่ออยู่แล้ว ฉันพูดไปก็ไม่มีประโยชน์

– บุพวลี 关于 , 至于

 • 关于如何解决能源问题,会议继续讨论。 เกี่ยวกับปัญหาพลังงานจะแก้ไขอย่างไร การประชุมจะอภิปรายต่อไป

– บทขยายบทกริยาที่มีโครงสร้างประโยคซับซ้อน

 

5.3 บทขยายกริยากับ “地”มักจะอยู่กันเสมอ —(状语) — + “地”

คำที่ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาที่ใช้กับ“地” คือ คำกริยา หรือ กริยาวลี คำคุณศัพท์ หรือ คุณศัพท์วลี คำนามที่มีความหมายเป็นนามธรรมเท่านั้น คำเลียนเสียง และ วลี 4 พยางค์ที่ตายตัว

 • 母亲担心地望着女儿离开了。( คำกริยา ) แม่มองดูลูกสาวเดินจากไปด้วยความเป็นห่วง
 • 技师认真仔细地检查了一遍。 (คุณศัพท์วลี ) ช่างเทคนิคได้ตรวจดูอย่างจริงจังและละเอียดหนึ่งรอบ
 • 我们应该历史地评价毛泽东的功过。 พวกเราควรประเมินความดีและความผิดพลาดของเหมาเจ๋อตงโดยอาศัยข้อเท็จจริงทาง

ประวัติศาสตร์ ( คำนามที่มีความหมายเป็นนามธรรม )

 • 北风呜呜地呼啸着。 (คำเลียนเสียง) ลมเหนือกำลังคำรามอู้ๆ
 • 这朵花像雪一样地洁白。 (คำวลี 4 พยางค์ ) ดอกไม้ดอกนี้ขาวบริสุทธิ์ดั่งหิมะ

 

5.4 บทขยายบทกริยาแบบตามลำดับชั้น (递加关系状语)

 • 我晚上 常常 在家里 跟父母 一起 看电视。 ตอนกลางคืนฉันมักจะดูโทรทัศน์ด้วยกันกับพ่อแม่ที่บ้านบ่อยๆ

状语

สรุปบทขยาย

บทกริยา

状语

是修饰、限制

谓语的成分;

放在谓语前

บทขยายกริยา

เป็นส่วนขยาย หรือจำกัดความของบทกริยา

วางไว้หน้าบทกริยา

 

 

 

副词

คำกริยาวิเศษณ์

我身体[很好]。

形容词

คำคุณศัพท์

她非常[认真地]听我讲。

名词、代词或名词性词组

คำนาม สรรพนาม หรือนามวลี

书只能[一本一本地]读。

介词词组

วลีบุพบท

她[从今年]开始学习汉语。

动词、动词词组

คำกริยา วลีกริยา

他们[边说边笑地]走过来。

主谓词组

วลีประธาน-กริยา

[我们快乐地]交谈jiāotán着。

多项状语(2)

บทขยายกริยาหลายข้อความ

她[这些年来][在家里][一直]

[快快乐乐地][和家里人一同][向着幸福生活]努力着。

 1. บทเสริม(补语)

บทเสริม คือ คำหรือวลีที่ตามหลังบทกริยา ( ซึ่งต้องเป็นคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ )เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวกับผล ระดับความเข้มข้น

ทิศทาง การเคลื่อนไหว ความเป็นไปได้ ใช้เวลานานแค่ไหน จำนวน สภาวะ ฯลฯ ของการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลงให้กับบทกริยา

สามารถแบ่งบทเสริม 6 ประเภทดังนี้

6.1. บทเสริมประเภทที่บอกผล (结果补语)

6.2 บทเสริมประเภทที่บอกระดับความเข้มข้น (程度补语)

6.3 บทเสริมประเภทที่บอกทิศทางการเคลื่อนไหว (趋向补语)

6.4 บทเสริมประเภทที่บอกจำนวน (数量补语)

6.5 บทเสริมประเภทที่บอกความเป็นไปได้ (可能补语)

6.6 บทเสริมประเภทบุพบทวลี (助词短语补语)

 

6.1 บทเสริมประเภทที่บอกผล (结果补语)

ใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลง

***** 主语 + 谓语 + 补语 + 宾语 *****

 

常用的结果补语

 

คำคุณศัพท์ 对,错,好,坏,早,晚,快,慢,大,小,脏,惯,清楚,干净,整齐 ฯลฯ

คำคุณศัพท์ทำหน้าที่เป็นบทเสริม

肯定句ประโยคยืนยัน

他的车修 <好> 了。

否定句ประโยคปฏิเสธ

他的车没修 <好> 。

疑问句ประโยคคำถาม

他的车修 <好>了吗?他的车修 <好>了没(有)?他的车修没修<好>?

คำกริยา 到,倒,掉,懂,成,出,见,开,满,来,上,下,死,通,完,着 ( zháo),走,住,动,起ฯลฯ

คำกริยาทำหน้าที่เป็นบทเสริม

肯定句ประโยคยืนยัน

我找 <到> 李经理了。

否定句ประโยคปฏิเสธ

我没找 <到> 李经理。

疑问句ประโยคคำถาม

你找 <到> 李经理了吗?你找<到>李经理了没(有)?

你找没找 <到> 李经理?

 

ตัวอย่างเพิ่มเติม

 • 猜对说错来晚了修好车摔坏电脑 ทายถูกพูดผิดมาสายแล้วซ่อมรถเสร็จทำคอมหล่นจนเสีย
 • 吃惯了面条弄脏了手睁大眼睛 กินบะหมี่จนชินทำมือเปื้อนลืมตาโพลง
 1. 到 = ถึง ใช้กับสถานที่ เวลา จำนวน ขนาด
 • 等到十点 รอถึงสิบโมง
 1. 到 = ได้ หมายถึง การกระทำบังเกิดผล มักใช้กับคำกริยา 见,听,做,看,买,吃,闻,找,遇,遭,碰,抓,借,打够,拿 ฯลฯ
 • 找到他 หาเขาเจอ
 1. 掉 = …ทิ้ง หมายถึงขจัด กำจัด
 • 卖掉房子 ขายบ้านทิ้ง
 1. 掉 = ….ไป หมายถึง หนีไป
 • 小偷趁机溜掉了。 ขโมยโฉยโอกาสหนีไปแล้ว
 1. 成 = สำเร็จ ได้ มักใช้กับคำกริยา 去,做,干,办,弄,搞,谈 ฯลฯ
 • 下雨我们没去成。 ฝนตกเราไปไม่ได้ (ไม่ได้ไป)
 1. 成 = (กลายหรือเปลี่ยน) เป็น มักใช้กับคำกริยา 变,改,看,当,读,写,建,译,翻译ฯลฯ
 • 请翻译成中文! กรุณาแปลเป็นภาษาจีน

1.出 = ได้ ออก หมายถึงการกระทำสำเร็จและเริ่มปรากฏให้เห็น

 • 想出办法 นึกวิธีได้
 1. 出 = เกิน กว่า ตามหลังคำคุณศัพท์
 • 多出十块钱 มีเงินเกินมาสิบหยวน

来 = คาดเดาหรือบอกผล มักใช้กับคำกริยา 听,看,说,想,算ฯลฯ

 • 看来我错了 ดูเหมือนว่าฉันผิดแล้ว

见 = ได้ เห็น หมายถึงรู้สึกถึง หรือการกระทำบังเกิดผล มักใช้กับคำกริยา 听,看,望,瞧,闻,梦,遇,碰 ฯลฯ ส่วนใหญ่ใช้ 到 แทนได้

 • 听见/到声音 ได้ยินเสียง
 1. 开 = ห่างจากหรือแยกตัวออกไป มักใช้กับคำกริยา 分,打,拉,切,张,躲,睁,解,砸,拿,搬,走,跑,敲,推,翻,抛 ฯลฯ
 • 切开西瓜 ผ่าแตงโมออก
 1. 开 = คลายออกไปหรือขยายออกไป มักใช้กับคำกริยา 传,打迈,伸,展,蔓延ฯลฯ
 • 打开局面 คลี่คลายสถานการณ์
 1. 开 = ชัดเจนหรือทะลุปรุโปร่ง
 • 把事情说开 พูดเรื่องนี้ให้ชัดเจน
 1. 开 = เริ่มและจะดำเนินต่อไป
 • 听完大家就议论开了。 พอฟังเสร็จทุกคนก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันแล้ว
 1. 上 = การกระทำบังเกิดผล
 2. = เอาไว้ ให้เรียบร้อย หมายถึง ปิด มักตามหลัง 锁,关,闭,合,系 ฯลฯ
 • 闭上嘴 锁上门 关上窗户 ปิดปาก ล็อกประตูเอาไว้ ปิดหน้าต่างเอาไว้
 1. = เอาไว้ หมายถึง เพิ่มเติม มักตามหลัง 算,加,穿,戴,带,镶,写,挂,换ฯลฯ
 • 穿上衣服 挂上牌子 写上名字 ใส่เสื้อเอาไว้ แขวนป้ายเอาไว้ เขียนชื่อเอาไว้
 1. = ได้ หมายถึง บรรลุเป้าหมาย มักตามหลัง 吃,住,用,坐,赶,追当,考,买,走ฯลฯ
 • 当上部长 考上大学 住上了新房 ได้เป็นรัฐมนตรี สอบติดมหาวิทยาลัย ได้อยู่บ้านใหม่
 1. 上 = เริ่ม แล้ว มักใช้กับคำกริยา 爱,喜欢,交,聊,看,忙,干ฯลฯ )
 • 爱上他 交上这个朋友 หลงรักเขาแล้ว ได้คบเพื่อนคนนี้
 • 一见面就聊上/开了。 说完他又忙上/开了。 พอเจอหน้าก็เริ่มคุยกัน พูดเสร็จเขาเริ่มทำงานอีกแล้ว
 1. 下 = ได้ ไว้ เรียบร้อย หมายถึง การกระทำเสร็จสิ้นหรือบังเกิดผล ฯลฯ
 • 车里能装下一百箱货。 ในรถใส่สินค้าได้หนึ่งร้อยลัง

2.下 = ได้ หมายถึง มีที่ว่างบรรจุได้ มักตามหลังคำกริยา 坐,容,装,盛,站,睡,停,放,住ฯลฯ

 • 买下房子 ซื้อบ้านไว้เรียบร้อยแล้ว
 1. 下 = ลง ออก หมายถึง การกระทำสำเร็จและแยกออกจากกัน มักตามหลังคำกริยา 摘,脱,卸,折)
 • 脱下鞋 ถอดรองเท้าออก

着 (zha2o) = ได้ โดน ติด หมายถึงบรรลุเป้าหมายหรือบังเกิดผล มักตามหลัง 找,买,打,借,抓,够( เอื้อม), 睡,点(จุดไฟ) ฯลฯ

นอกจาก睡,点แล้ว คำอื่นใช้ 到 แทนได้

 • 找着/到他 买着/到票 借着/到钱 หาเขาเจอ หาซื้อตั๋วได้ ยืมเงินได้
 • 打着/到球 抓着/到小偷 伸手够着/到 ตีโดนลูกบอล จับขโมยได้ ยื่นมือเอื้อมถึง
 • 点着/到火 睡着(觉) จุดไฟติด นอนหลับ

走 = ไป หมายถึง จากไป มักตามหลัง 逃,赶,飞,溜,拿,搬,带,提,领,取,借ฯลฯ

 • 带走孩子 取走一笔钱 赶走敌人 พาลูกไป เบิกเงินไปก้อนหนึ่ง ไล่ข้าศึกไป
 1. 住 = ไว้ เอาไว้ ได้ ไหว หมายถึงติดแน่นหรือมั่นคง มักตามหลังคำกริยา 拿,抓,记,包,迷,坚持,吸引,控制ฯลฯ
 • 记住号码 吸引住观众 จำเบอร์ไว้/ได้ ดึงดูดผู้ชมได้
 1. 住 = ไว้ นิ่ง อยู่ หมายถึง อยู่นิ่งหรือไม่ได้ดำเนินการ มักตามหลังคำกริยา 站,停,呆,拦,堵,塞,留,忍ฯลฯ
 • 站住 停住车 忍住疼痛 ยืนนิ่ง หยุดรถแล้ว ทนเจ็บเอาไว้
 1. 起 = เริ่ม ขึ้น หมายถึงการเริ่มต้น
 • 从五号算起 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5
 1. 起 = ถึง หมายถึง แสดงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ มักตามหลังคำกริยา 说,谈,讲,问,提,回忆ฯลฯ
 • 问起他 想起从前 回忆起往事 ถามถึงเขา นึกถึงอดีต หวนนึกถึงเรื่องในอดีต

6.2 บทเสริมประเภทที่บอกระดับความเข้มข้น (程度补语)

ใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ เพิ่อทำหน้าที่ชี้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเข้มข้น หรือประเมินผลของการกระทำหรือเหตุการณ์

บทเสริมประเภทที่บอกระดับความเข้มข้น (程度补语)

มี 2 ประเภท ดังนี้

6.2.1 ใช้คำเสริม 得 เชื่อมระหว่างบทกริยา( คำกริยาหรือ คำคุณศัพท์ )กับบทเสริม

โครงสร้างประโยค 

(基本结构形式)

ตัวอย่าง(例句) v / adj + 得 + adj

 • 他们表演得非常精彩。พวกเขาแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมมาก

v / adj + 得 + 很 ( มาก )

 • 哈尔滨的冬天冷得很。ฤดูหนาวที่ฮาเอ่อปินหนาวอย่างมาก

v / adj + 得 + 多( มากมาย )

 • 现在的孩子比他们的父母小时候幸福得多เด็กสมัยนี้โชคดีกว่าตอนที่พ่อแม่พวกเขาเป็นเด็กเป็นอย่างมาก

v / adj + 得 + 不得了 

(เป็นอย่างยิ่ง)

 • 一考试,他就紧张得不得了。พอสอบเขาก็เครียดเป็นอย่างยิ่ง

v / adj + 得 + adj + 极了 

(อย่างยิ่ง)

 • 他汉字写得漂亮极了。อักษรจีนของเขาเขียนได้สวยงามมาก

v / adj + 得 + 慌(เหลือเกิน)

 • 开窗透透气吧,屋子里闷得慌。เปิดหน้าต่างให้อากาศปลอดโปร่งเถอะ ในห้องอบอ้าวเหลือเกิน

v / adj + 得 + 要命/要死 

(เหลือเกิน, จะตาย)

 • 麻辣火锅辣得要死,可四川人却喜欢得要命。หม้อไฟพริกหม่าล่า เผ็ดจะตาย แต่คนเสฉวนกับเหลือเกิน

v / adj + 得 + 不行 

(ไม่ได้)

 • 昨晚他又熬夜了,现在困得不行。เมื่อวานตอนกลางคืนเขาโต้รุ่งอีกแล้ว ตอนนี้ง่วงมาก

 

6.2.2 ไม่ใช้คำเสริม 得 เชื่อมระหว่างบทกริยากับบทเสริม

โครงสร้างประโยค 

(基本结构形式)

ตัวอย่าง(例句) v / adj + 极了 

( เป็นอย่างยิ่ง )

 • 这孩子可爱极了。เด็กคนนี้น่ารักอย่างยิ่ง

v / adj + 透了 

( เป็นที่สุด )

 • 办这件事,手续麻烦透了。จัดการเรื่องนี้ ขั้นตอนยุ่งยากเป็นที่สุด

v / adj + 死了 

( จะตายแล้ว )

 • 飞机快要起飞了,他还没来,大家都要急死了。เครื่องจะขึ้นแล้ว เขายังไม่มาเลย ทุกคนร้อนใจจะตายแล้ว

v / adj + 坏了 

( แย่แล้ว )

 • 这几天工作太多了,把我累坏了。ไม่มีวันมานี้งานเยอะมากเกินไป ทำเอาฉันเหนื่อยจะแย่อยู่แล้ว

 

6.3 บทเสริมประเภทที่บอกทิศทางการเคลื่อนไหว (趋向补语)

ใช้ ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวของการกระทำหรือเหตุการณ์ คำที่ทำหน้าที่เป็นบทเสริมประเภทดังกล่าวได้แก่

6.3.1 ประเภทของบทเสริมบอกทิศทางการเคลื่อนไหวแบบคำเดียว(简单趋向补语) = 来,去,上,下,进,出,回,过,起,开

v + 简单趋向补语

 • 走来寄信去
 • 跑进房间
 • 拿出钱
 • 骑上马
 • 送回去
 • 回家去
 • 下山去
 • 上楼来

6.3.2 ประเภทของบทเสริมบอกทิศทางการเคลื่อนไหวแบบคำผสม(复合取向补语) = 上来,上去,下来,下去,进来,进去,出来,出去,回来,回去,过来,过去,起来

v + 复句趋向补语

 • 热起来
 • 暗下去
 • 安静下来
 • 飞过来/去
 • 带进来/去
 • 爬上来/去
 • 紧张起来
 • 乱下去

6.4 บทเสริมประเภทที่บอกจำนวน (数量补语)

ใช้ตามหลังบทกริยา ( คำกริยา หรือ คำคุณศัพท์ ) เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนหรือปริมาณของการกระทำหรือการเปลี่ยน แปลง แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

6.4.1 บทเสริมประเภทที่แสดงเวลานานแค่ไหน (时量补语)เช่น 一会儿,秒,分,小时,钟头,天,夜,周,星期,月,长,久 ฯลฯ

 • 他每天睡八个小时。 เขานอนวันละแปดชั่วโมง
 • 我学了一年中文。 ฉันเรียนภาษาจีนหนึ่งปีแล้ว
 • 我当老师当了二十年。 ฉันเคยเป็นอาจารย์ยี่สิบปีแล้ว

( ตามหลังกริยา+กรรม ให้ซ้ำคำกริยาอีกกครั้ง แล้วต่อด้วยบทเสริม )

6.4.2 บทเสริมประเภทที่แสดงจำนวนของการกระทำ (动量补语)เช่น 次,回,番,趟,遍,下,阵,顿,一下儿,场,眼,脚,头,拳,把,口,面 ฯลฯ

 • 这本书我读过两遍。 หนังสือเล่มนี้ฉันเคยอ่านสองรอบ
 • 我去过一次/回/趟北京。 ฉันเคยไปปักกิ่งหนึ่งครั้ง/เที่ยว
 • 去年我只回过一趟家。√ (去年我只回过家一趟。×) ปีที่แล้วฉันกลับบ้านเพียงครั้งเดียว

(ถ้ามีคำกริยามีกรรมตามมาด้วย ให้ใส่บทเสริมไว้หลังกริยา แล้วถึงเอาบทกรรมว่างไว้หลังบทเสริม )

6.4.3 บทเสริมประเภทที่แสดงผลการเปรียบเทียบ (比较数量补语)เช่น 一点儿,一些,  二十公分,五公斤,两倍 ฯลฯ

 • 哥哥比弟弟高二十公分。 พี่ชายสูงกว่าน้องชายยี่สิบเซนติเมตร
 • 那所学校比这所大一点儿/一些。 โรงเรียนแห่งนั้นใหญ่กว่าแห่งนี้นิดหน่อย/บ้าง
 • 刘先生的年收入比太太的多五倍。 รายได้ต่อปีของคุณหลิวเยอะกว่าของภรรยาห้าเท่าตัว

( มักใช้คู่กับ 比 ในการเปรียบเทียบระหว่างภาคประธานทั้งสองตัว : A 比 B + adj + 比较数量补语 )

 

6.5 บทเสริมประเภทที่บอกความเป็นไปได้ (可能补语)

ใช้ ตามหลังคำกริยา เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมว่าการกระทำมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลหรือไม่ กรณีนี้มีเพียง คำกริยา คำคุณศัพท์ หรือวลีกริยา หรือวลีกริยา-ส่วนเสริมเท่านั้นที่สามารถทำหน้าที่เป็นบทเสริมประเภทนี้ได้ และระหว่างคำกริยากับบทเสริมต้องเดิม 得 (รูปยืนยัน) หรือ不 (รูปปฏิเสธ)

6.5.1  V + 得/不 + 了

这么多菜,你一个人吃得了吗?

 • 吃得/不了
 • 喝得/不了
 • 做得/不了
 • 拿得/不了
 • 用得/不了

这个问题,我们目前还解决不了。

 • 吃得/不了
 • 喝得/不了
 • 做得/不了
 • 走得/不了
 • 去得/不了
 • 解决得/不了

6.5.2 V + 得/不 + 上

起得太晚了,又吃不上早饭了。

 • 吃得/不上
 • 喝得/不上
 • 去得/不上
 • 赶得/不上

6.5.3 V + 得/不 + 下

箱子太小了,放不下这么多东西。

 • 装得/不下
 • 盛得/不下
 • 吃得/不下
 • 放得/不下
 • 坐得/不下

6.5.4  V + 得/不 + 动

我可拿不动这么重的包,你来帮帮我。

 • 走得/不动
 • 跑得/不动
 • 爬得/不动
 • 搬得/不动
 • 抬得/不动
 • 拿得/不动

6.5.5  V + 得/不 + 起

我薪水不高,买不起汽车。

 • 买得/不 起
 • 吃得/不 起
 • 用得/不 起
 • 住得/不 起
 • 穿得/不 起
 • 花得/不 起
 • 交得/不 起
 • 经得/不 起
 • 承得/不 起

6.5.6  V + 得/不 + 过

他是乒乓球运动员,我根本打不过他。

 • 打得/不过
 • 抵得/不过
 • 赢得/不过
 • 赛得/不过
 • 比得/不过
 • 信得/不过
 • 瞒得/不过
 • 骗得/不过

6.5.7   V + 得/不 + 来,  V + 得/不 + 来

我吃不来香菜。

 • 做得/不来
 • 吃得/不来
 • 住得/不来
 • 唱得/不来
 • 喝得/不来
 • 听得/不来

他们俩很谈得来。

 • 谈得/不来
 • 合得/不来
 • 处得/不来

花费宝贵的时间谈论这个无聊的问题,真划不来。

 • 划得/不来

6.5.7  V + 得/不 + 着

他找不着钥匙了。

 • 找得/不着
 • 听得/不着
 • 看得/不着
 • 吃得/不着
 • 数得/不着
 • 怪得/不着
 • 犯得/不着

6.5.8  V + 得/不 + 住

他控制不住自己,激动得流下眼泪。

 • 靠得/不住
 • 忍得/不住
 • 对得/不住
 • 站得/不住
 • 扶得/不住
 • 顶得/不住
 • 控制得/不住
 • 坚持得/不住

6.5.9  V + 得/不得

别谢我,这其实算不得什么。

 • 算不得
 • 恨不得
 • 吹不得
 • 顾不得
 • 怪不得
 • 哭不得
 • 笑不得
 • 怨不得
 • 舍得/不得

6.5.10  V + 得/不 + 过来

作太多了,我一个人怎么忙得过来呢?

 • 吃得/不过来
 • 忙得/不过来
 • 跑得/不过来
 • 干得/不过来
 • 看得/不过来
 • 照顾得/不过来
 1. บทเสริมประเภทบุพบทวลี (助词短语补语)

ใช้ บุพบทวลีตามหลังบทกริยา ( คำกริยา หรือ คำคุณศัพท์ ) เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับกิริยาอาการ เวลา สถานที่ ทิศทางการเคลื่อนไหว การเปรียบเทียบ ฯลฯ โดยบุพบทวลีดังกล่าวต้องอาศัยคำบุพบท 给,在,自,于,向,往 นำหน้า เนื่องจากคำบุพบทเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งที่คำบุพบทอื่นๆไม่มี คือสามารถตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ได้

ตัวอย่าง

* 请打个电话给他! กรุณาโทร.หาเขาสักครั้ง

* 我把那件礼物送给妹妹了。 ฉันส่งของขวัญชิ้นนั้นให้น้องสาวแล้ว

* 她正躺在沙发上。 หล่อนกำลังนอนอยู่บนโซฟา

* 事件发生在一九八九年的初夏。 เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อต้นฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1989

* 我毕业于北京大学。 ฉันจบที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

* 这些话句句发自内心。 คำพูดเหล่านี้พูดจากใจทุกคำ

* 本次列车开往广州。 รถไฟขบวนนี้เดินทางไปกว่างโจว

2.6

补语(3)

小结

สรุปบทเสริม

补语

对谓语进行补充;

放在谓语后

บทเสริม

ทำหน้าที่เสริม เพิ่มเติมข้อมูลของบทกริยา

วางไว้หลังบทกริยา

结果补语

บทเสริมบอกผล

我听<懂>了(他说的话)。

程度补语

บทเสริมบอกระดับความเข้มข้น

她的汉语说得<非常好>。

趋向补语

บทเสริมบอกทิศทางการเคลื่อนไหว

我们回(房间)<去>吧。

可能补语

บทเสริมบอกความเป็นไปได้

这些东西我拿<得动>。

数量(比较数量/动量/时量)补语

บทเสริมบอกปริมาณหรือจำนวน

(ผลเปรียบเทียบ/จำนวนการกระทำ/ระยะเวลา)

她去中国<一年>了。

情态补语

บทเสริมบอกสภาพ อาการ

她跳舞<跳得全身是汗>。

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!