เครื่องแต่งกายสมัยซ่ง 宋代的服饰

  

ปี960 ถึง ปี1279image178

image177

宋朝建立于公元960年,统一的社会局面带来了宋朝经济的繁荣。“偃武修文”的基本国策,使程朱理学逐步居于统治地位,在这种思想的支配下,人们的美学观念也相应发生变化,服饰开始崇尚俭朴,重视沿袭传统,朴素和理性成为宋朝服饰的主要特征。

ราชวงศ์ซ่งสถาปนาขึ้นในปี ค.ศ.960 สังคมที่เป็นปึกแผ่นนั้นนำมาซึ่งสภาวะทางเศรษฐกิจที่เจริญก้าวหน้า และด้วยนโยบายขั้นพื้นฐานแห่งรัฐ ที่ว่า “พลิกบู้ฟื้นบุ๋น” ซึ่งทำให้ศาสตร์ว่าด้วยจักรวาลวิทยาค่อยๆเข้ามามีบทบาทในด้านการเมืองการปกครองและมีอิทธิพลต่อการบริหารประเทศ แนวคิดด้านความสวยความงามของผู้คนจึงได้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน   ซึ่งหันมาสนใจเครื่องแต่งกายที่มีความประหยัดมากขึ้น ความเรียบง่ายและความสมดุลจึงกลายเป็นลักษณะเด่นของการแต่งกายในยุคซ่ง

image179

“冠梳”妇女(宋人《娘子张氏图》)

通天冠服

宋代的通天冠服包括云龙纹深红色纱袍、白纱中单(衬衣)、方心曲领(一种上圆下方、套在项上的锁形装饰,用来防止衣领雍起,起压贴的作用,有天圆地方的寓意)、深红色纱裙、金玉带、蔽膝(挂在前边的斧形饰片)、佩绶、白袜黑鞋、通天冠等。它是仅次于冕服的一种官服。

通天冠服   ชุดมาลาทอดฟ้า (หมวกทงเทียน)

ชุดมาลาทอดฟ้าในสมัยซ่ง ประกอบด้วย เสื้อคลุมสีแดงเข้มปักลายเมฆาและลายมังกร  ชุดผ้าบางสีขาว ทับทรวงสีขาว  (ด้านบนโค้งด้านล่างเหลี่ยม  สวมเป็นปลอกไว้ที่คอไม่ให้คอเสื้อยับ  ซึ่งแฝงความหมายว่าฟ้ากลมดินเหลี่ยม)  กระโปรงสีแดงเข้ม  เข็มขัดทองประดับหยก  แพรแถบห้อยหน้า (แถบผ้ารูปขวาน(บนเล็กล่างใหญ่)ที่ห้อยไว้ด้านหน้า)   แถบหยกแขวนลัญจกร  ถุงพระบาทสีขาว  ฉลองพระบาทสีดำ    และ หมวกมาลาทอดฟ้า       ชุดมาลาทอดฟ้านี้เป็นเพียงเครื่องแต่กายในพระราชพิธีชุดรองเท่านั้น  มิได้เป็นฉลองพระองค์ชุดหลัก

 image180

 image181

戴通天冠、穿绛纱袍、佩方心曲领的皇帝(南薰殿旧藏《历代帝王像》)

image182

image183

黑舄图(根据文献记载及南薰殿旧藏 《历代帝王像》复原绘制)

    

 image184

衣  ชุดเฮวิย   

皇后在受册封、朝会等重大的礼仪场合穿袆衣。袆衣是上衣下裳连成一体的连体式服装,用以象征女子在感情上的专一。与之相配套的是华美的九龙四凤冠,其上有大小花枝各12枝,并在冠的左右各有两个叶状饰物,称为博鬓或掩鬓。

ในเวลาที่พระมเหสีรับราชโองการ หรือร่วมงานพระราชพิธีของราชสำนักจะสวมชุดเฮวิย    ชุดเฮวิยเป็นชุดที่ส่วนเสื้อและกระโปรงประกอบกันเป็นชุดเดียว    ซึ่งเป็นชุดที่แสดงความงดงามของสตรีได้เป็นอย่างดี   สวมเข้าชุดกับเก้ามังกรหงส์สี่  ด้านบนยังมีดอกไม้อีก ๑๒ กิ่ง  ด้านข้างซ้ายขวาของมงกุฎมีใบประดับข้างละสองช่อ   เรียกว่า  โป๋ปิ้น หรือ
เหยี่ยนปิ้น

 image185

皇帝冕服图/皇后袆衣图
(选自聂崇义《三礼图》)

image186

戴龙凤珠翠冠、穿袆衣的皇后
(南薰殿旧藏《历代帝王像》)

幞头หมวกฝู

幞头在宋代非常流行,这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱,平整美观。幞头脚的形式以直脚居多,即两脚平直向外伸展的造型。此外也有交脚幞头和朝天脚幞头,交脚是两脚翘起于帽后相互交叉的幞头;朝天脚是两脚在帽后两旁直接翘起而相交的幞头。

หมวกฝูเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคซ่ง สมัยนี้ฝูโถวทำโครงภายในด้วยไม้  ด้านนอกเป็นผ้าย้อมสี  ซึ่งมีความเรียบง่ายและสวยงาม     ส่วนหางรูปร่างตรงค่อนข้างเป็นที่นิยม ซึ่งก็คือการทำให้ชายหางด้านหลังเหยียดยาวตรงออกไป  นอกจากนั้นยังมีหางหมวกฝูรูปแบบหางไขว้ หางพลิก   หมวกฝูหางไขว้ก็คือหางทั้งสองข้างชี้ไปในทิศกลับกันก็คือไขว้กันไว้  ส่วนหมวกฝูหางพลิก ก็คือปลายหางทั้งสองพันสลับข้างกันแล้วเอียงชี้ลง

 image187

戴直脚幞头的皇帝(南薰殿旧藏《历代帝王像》)

image188

扎巾、穿袍衫的士人

(宋人《松阴论道图》局部)

 image189

 戴束发冠、穿对襟衫的皇帝与戴幞头的官吏

(赵佶《听琴图》局部)

 image190

戴软脚幞头、穿圆领袍衫的文吏
(赵佶《听琴图》局部)

 

 背子  ชุดเป้ยจึ

宋代的背子是长袖、长衣身、腋不开衩,即衣服的前后片在腋下不缝合的服装样式。背子模仿古代服装的形式,在腋下和背后缀有带子作装饰,这样做的目的是表示“不忘传统”。由于侍女经常穿着这种衣服侍立于主人的背后,因此得名“背子”。

ชุดเปยจึในสมัยซ่ง เป็นชุดที่มีแขนยาว ลำตัวชุดยาว ไม่มีการแหวกข้าง  ชิ้นส่วนด้านหน้าและด้านหลังบริเวณใต้รักแร้ไม่ได้เย็บแบบเสื้อผ้าทั่วไป ซึ่งชุดเปยจึนี้ได้เลียนแบบมาจากเสื้อผ้าในยุคโบราณ ในส่วนใต้รักแร้และส่วนหลังจะตกแต่งด้วยแถบผ้าที่ใช้สำหรับประดับ ที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะสื่อถึงการ “ไม่ลืมความดั้งเดิม” นั้นเอง และเพราะคนที่สวมเสื้อผ้าชุดนี้มักจะยืนอยู่ด้านหลังเจ้านาย จึงเรียกว่า เปยจึ แปลว่า  ด้านหลัง

 

 image191

 穿背子的贵妇(宋人《瑶台步月图》)

 image192

太原市晋祠圣母殿北宋彩塑侍女立像,梳盘髻,穿衫裙、背子

  image193

穿背子的杂剧女演员 (宋人《杂剧人物图》)

裙  กระโปรง

宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式,共同的特征是折裥很多。裙子上的纹饰更是丰富多彩,有彩绘的,有染缬的,有作销金刺绣的,有缀珍珠的……裙子的色彩以郁金香根染的黄色最为高贵;也有红色裙,是歌舞伎穿的;而色彩艳丽的石榴裙最负盛名。

กระโปรงในยุคซ่งทั้งมีแบบ หกจีบ แปดจีบ และสิบสองจีบ ลักษณะโดยทั่วไปคือมีการพับจีบจำนวนมาก บนเนื้อผ้ากระโปรงมีการตกแต่งอย่างหลากหลายมากมาย เช่น ตกแต่งด้วยการปักลาย ย้อมสีต่างๆ มีการปักด้วยดิ้นทอง  หรือประดับด้วยไข่มุก เป็นต้น โดยกระโปรงสีเหลืองทองที่ใช้หญ้าแฝกย้อมจะมีค่าและงดงามมากที่สุด กระโปรงสีแดงจะสวมใส่โดยนางระบำหรือนักร้องเพลง และกระโปรงสีทับทิมมีชื่อเสียงมากที่สุด

 image194

 穿窄袖短襦的宫女

(山西太原晋祠圣母殿彩塑)

 image195

 穿襦裙、披帛的宫女

(山西太原晋祠圣母殿彩塑)

 image196

插簪钗、穿襦裙、披帛的妇女(宋人《妃子浴儿图》)

冠饰  หมวกกวานซื่อ

宋代的贵族女子冠饰,在沿袭前世高冠、花冠的基础之上,冠的形状愈加高大,装饰也愈加丰富。其中冠高有达1米的,冠宽与肩等齐。冠后常有四角下垂至肩,冠的上面装饰有金银珠翠、彩色花饰、玳瑁梳子等。戴这种高大的冠饰坐轿子时,必须侧着头才能进轿门。

ผู้หญิงสูงศักดิ์ในยุคราชวงศ์ซ่งจะสวมกวานชื่อคลุมศีรษะ โดยมีฮวากวานเป็นแบบอย่างพื้นฐาน   ยุคนี้กวานก็มีขนาดสูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ  ส่วนของประดับก็มากมายหลายหลาก  กวานบางอันก็สูงถึง ๑ เมตร และมีความกว้างเท่ากับไหล่คนเลยทีเดียวด้าน   หลังของหมวกกวานมักมีชายห้อยถึงบ่า เครื่องประดับส่วนบนก็มีทั้ง เงิน ทอง มุก มรกต ขนนกกระเต็น ดอกไม้นานาชนิด หวีอำพัน เป็นต้น    ผู้หญิงที่สวมหมวกกวานซื่อซึ่งใหญ่เทอะทะแบบนี้แล้วต้องไปนั่งเกี้ยว   อาจจะต้องเอียงศีรษะของนางถึงจะสามารถเข้าเกี้ยวได้

 image197

戴凤冠、穿衫裙、挂缨络的妇女(山西永乐宫三清殿壁画)

    

花子  ฮวาจึ

唐代的花钿传到宋代便叫作“花子”,这就是在额上和两颊间贴上金帛或彩纸剪成的纹样。花子的背面涂有产于辽水地区的呵胶,用口呵嘘便可以随意粘贴。


           การเขียนหน้าฮวาเตี้ยนในสมัยถังได้สืบทอดมาจนถึงสมัยซ่ง ซึ่งเรียกว่า  กลีบผกา   ก็คือการแปะไหมทองหรือกระดาษสีที่ตัดเป็นลวดลายไว้กลางหน้าผากและพวงแก้มทั้งสองข้าง    ด้านหลังของ ฮวาจึ แปะกาวที่ผลิตจากพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเหลียว ซึ่งเป็นกาวที่ใช้ลอกและแปะใหม่ได้ตามใจ

image198 image199

 戴花冠的宋代妇女

(南薰殿旧藏《历代帝后图》局部)

发髻  ทรงผม

宋代女子流行高发髻。髻的名目很多,有龙蕊髻、芭蕉髻、朝天髻、大盘髻等。少女一般梳双环髻,是将头发梳成中空的环形,垂于耳旁。人们在梳妆时常在头发中加添假发,或直接装假髻,髻的周围多环以绿翠、扎以彩缯、间以玉钗或用丝网固定。

สตรีชาวซ่งจะทำผมทรงที่ทั้งสูงทั้งใหญ่  ทรงผมที่นิยมก็มีหลากหลาก  เช่น ทรงเสามังกร ทรงปาเจียว  ทรงเผชิญนภา  ทรงจานใหญ่ เป็นต้น  สาววัยรุ่นจะทำผมสองห่วง  ก็คือแต่งผมให้มีวงตรงกลางใหญ่ๆสองวง  ห้อยไว้ข้างกกหู      และเวลาจัดทรงผมก็มักจะเพิ่มผมปลอมเข้าไปด้วย หรือใช้ทรงผมวิกซึ่งประดับตกแต่งด้วยมรกต  ผ้าไหมสีต่างๆ   ตรงกลางก็ใช้ปิ่นหยกหรือตาข่ายผ้าไหมจัดให้ผมอยู่ทรง

 image200

江西景德镇市效宋墓出土瓷俑,

梳单鬟髻,插大梳,加珠翠为饰

image201

太原市晋祠圣母殿北宋元佑二年

(公元1087年)彩塑侍女像

宋襦裙  ชุดกระโปรงหยรู (ของซ่ง)

宋代因袭了唐代的襦裙,将其作为女子日常生活中的主要服饰。由于受少数民族服饰的影响,宋代襦裙的衣襟形式可左可右;在裙子中间的飘带上常挂有一个玉制的圆环饰物——“玉环绶”,用来压住裙幅,使裙子在人体运动时不至于随风飘舞而失优雅庄重之仪。

เนื่องจากสมัยซ่งได้รับการสืบทอดกระโปรงหยรูจากสมัยถัง  และได้กลายมาเป็นเสื้อผ้าที่ผู้หญิงชาวซ่งสวมใส่ในชีวิตประจำวัน   และเนื่องจากการรับอิทธิพลการแต่กายของชนกลุ่มน้อย  สาบเสื้อของชุดหยรูยุคนี้จะอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้  บริเวณส่วนกลางของสายรัดเอวมักแขวนห่วงกลมๆที่ทำมาจากหยก  เรียกว่า  สายห่วงหยก  ซึ่งใช้สำหรับกดจีบกระโปรงให้อยู่ที่เดิม  ทำให้เวลาเดินเหินไม่ถูกลมพัดกระโปรงบานแต่ก็ทำให้หยกไม่ได้แสดงความสวยงามของตัวเองอย่างที่ควร

  image202

穿襦裙的农村妇女

(宋人《孟母教子图》)

image203

穿长袖襦的宋代妇女(重庆大足宋代石刻)

百姓服饰

宋代的社会生活已经非常丰富了,各种身份的人,从官宦、商贩、医生、农民、车夫、僧道,到士人、船工、艺人……在服饰上都有区别。有穿袍衫的,有披背子的;有梳髻的,有裹巾子的;有较齐整的,也有较随意的。

การแต่งกายของสามัญชน

วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมสมัยซ่งมีความเป็นอยู่ที่ดีเป็นอย่างมาก  ผู้คนชนชั้นต่างๆในสังคม  ไม่ว่าจะเป็น ขุนนางข้าราชการ พ่อค้าวานิช แพทย์ เกษตรกรชาวนา สารถี นักบวช นักวิชาการ คนแจวเรือ หรือศิลปิน ต่างก็มีการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไป  บ้างก็สวมชุดกระโปรง  สวมพีเปย บ้างก็ทำผม บ้างใช้ผ้ามัดมวยผม  บ้างสวมค่อนข้างเป็นระเบียบ  บ้างก็แต่งตัวตามใจตน

 image204

 穿长裤的劳动妇女(传王居正《纺车图》局部)宋太平街景图,现藏美国芝加哥艺术学院

image205

宋太平街景图,现藏美国芝加哥艺术学院

三寸金莲

三寸金莲指的是女子缠足后所穿的小鞋。宋代是缠足之风逐渐发展、盛行的时期,三寸金莲的形式也逐渐丰富起来。

รองเท้าบัวทอง ๓ นิ้ว

รองเท้าบัวทอง ๓ นิ้ว ก็คือรองเท้าที่สวมหลังจากมัดเท้า    ในสมัยซ่ง ประเพณีการมัดเท้าเริ่มได้รับความนิยมแล้ว    เมื่อเวลาที่การมัดเท้าได้รับความนิยมที่สุด  รองเท้าบัวทอง ๓ นิ้วก็ค่อยๆเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น

image206

缠足妇女(宋人《搜山图》局部)

 

铠甲

宋代的铠甲包括兜鍪、甲衣、披膊、吊腿等几个部分,其基本形制是继承了唐代铠甲的风格而略微有些变化。南宋以后,因为火药武器的发展,铠甲逐渐被淘汰了。

  

ชุดเกราะ

ชุดเกราะสมัยซ่ง ประกอบด้วย เสื้อเกราะ เกราะไหล่ เกราะขา และส่วนอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งชุดเกราะเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากชุดเกราะพื้นฐานในสมัยถัง ซึ่งรับมาและปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อย ต่อมาในยุคซ่งใต้ ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นดินปืนขึ้น  การพัฒนาชุดเกราะจึงมีการจำกัดมากกว่าเดิม

 image207

 穿铠甲的武士

(敦煌莫高窟55窟彩塑)

 image208

 戴盔帽、穿铠甲的武士

(宋人《三顾草庐图》局部)

 image209

《武经总要》辑录的宋代胄甲图式(选自明刻本《武备志》)

  

纹样

受写生花鸟绘画的影响,宋代的服饰纹样构图严整,造型写实,与唐代的风格已迥然不同。比较典型的有:组合型的八搭晕;花卉题材的如意牡丹;动物题材的狮子、天马;几何纹的龟纹、方胜等。而以写生花卉为主、将一年四季的花卉组合在一起的花饰“一年景”,则对后世影响最为深远。

ลวดลายสมัยซ่ง

จากการรับอิทธิพลการประกอบลายด้วยลายปักษาและพฤกษาพรรณ  ทำให้องค์ประกอบของลายบนเสื้อผ้าชาวซ่งและเทคนิควิธีการประกอบลายมีความแตกต่างจากสไตล์ของชาวถัง  ที่เห็นได้ทั่วก็คือ การประกอบลายด้วยทรงแปดเหลี่ยม  โครงสร้างลายกลุ่มดอกโบตั๋นบนก้านหรูอี้   ลายสัตว์เช่น ลายสิงโต   ลายม้าบิน    ลายรูปทรงเรขาคณิต เช่น ลายหลังเต่า  ลายสี่เหลี่ยมคู่ (ลักษณะ image210 )  เป็นต้น    ลายต่างๆพวกนี้มีโครงพื้นฐานเป็นเถาดอกไม้ซึ่งนำดอกไม้ในแต่ละฤดูการมาประกอบเข้าด้วยกัน หมายถึง “ทิวทัศน์ทั้งปี”  การประกอบลายเช่นนี้ได้มีอิทธิพลต่อลายยุคต่อๆไปในอนาคตด้วย

  image211

  福州南宋黄升墓出土的一年景花卉绶带及双凤纹金佩

image212

江西德安南宋周氏墓出土折枝茶花纹亮地纱

 

error: Content is protected !!