โครงสร้างข้อสอบ HSK 5

HSK(ระดับ5)เป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้สอบจะสอดคล้องกับระดับ5 ของมาตราฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติ และระดับC1 ของมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(CEF)
ผู้ที่สอบผ่านHSK(ระดับ 5) มีความสามารถในการอ่านนิตยสารภาษาจีน รับชมและเข้าใจรายการโทรทัศน์ของจีน และสามารถใช้ภาษาจีนในการพูดสุนทรพจน์ได้

1.กลุ่มผู้สอบ

HSK(ระดับ5)สำหรับผู้สอบที่เรียนภาษาจีน2-4คาบต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลามากกว่า2ปี และเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันประมาณ2500คำ

2.เนื้อหาการสอบ

HSK(ระดับ5)มีทั้งหมด 100ข้อแบ่งออกเป็น ข้อสอบการฟัง ข้อสอบการอ่าน และข้อสอบการเขียน

เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ(ข้อ) เวลาในการสอบ(นาที)
1.การฟัง ส่วนที่1 20 45 รวม30
ส่วนที่2 25

กรอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ(ฝนคำตอบที่ได้จากการฟังลงไปในกระดาษคำตอบ)

5
2.การอ่าน ส่วนที่1 15 45 45
ส่วนที่2 10
ส่วนที่3 20
3.การเขียน ส่วนที่1 8 10 40
ส่วนที่2 2
รวมทั้งหมด / 100 รวม120

รวมเวลาทำข้อสอบทั้งหมด125นาที(รวมเวลากรอกข้อมูลสว่นตัวของผู้สอบลงในกระดาษคำตอบแล้ว5นาที)

1.การฟัง

ส่วนที่1 มีทั้งหมด 20 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง  เป็นบทสนทนา 2บทมีคนพูดสองคน และมีบุคคลที่สามเป็นผู้ถามคำถาม คำตอบมี 4ตัวเลือก ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจากเนื้อเรื่องที่ได้ยิน

ส่วนที่2 มีทั้งหมด 25 ข้อ ทุกข้อฟัง1ครั้ง  เป็นบทพูด 4-5 ประโยคถามคำถาม 1 คำถามหรือมากกว่านั้น ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่ได้ยิน

2.การอ่าน 

ส่วนที่1 มีทั้งหมด 15 ข้อ เป็นบทความ ในแต่ละบทความนั้นๆจะเว้นช่องว่างให้เติมคำหรือประโยค ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกมาเติมลงในช่องว่าง

ส่วนที่2 มีทั้งหมด 10 ข้อ เป็นบทความ 1 ตอน ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือกให้สอดคล้องกับบทความข้างต้น

ส่วนที่3 มีทั้งหมด 20 ข้อ เป็นบทความหลายบทความ และในแต่ละบทความมีหลายคำถาม ให้ผู้สอบเลือกคำตอบจาก 4 ตัวเลือก

3.การเขียน

ส่วนที่1 มีทั้งหมด 8 ข้อ ในคำถามแต่ละข้อจะมีคำศัพท์มาให้ ให้ผู้สอบนำคำเหล่านั้นมาแต่งประโยค

ส่วนที่2 มีทั้งหมด 2 ข้อ

 1. กำหนดคำศัพท์มาให้หลายคำ ให้ผู้สอบนำคำศัพท์เหล่านั้นมาเขียนเป็นบทความ 1 บทความ กำหนดตัวอักษร 80 ตัวอักษรโดยประมาณ
 2. กำหนดรูปภาพมาให้ 1 ภาพ ให้ผู้สอบแต่งบทความจากรูปภาพข้างต้น กำหนดตัวอักษร 80 ตัวอักษรโดยประมาณ

3.การประกาศผลสอบ

HSK(ระดับ 5)ผลคะแนนสอบข้อสอบการฟัง,ข้อสอบการอ่าน,ข้อสอบการเขียนและผลคะแนนรวมแบ่งเป็น4ส่วน ผลสอบ HSK เป็นการรับรองความสามารถทางภาษาจีนของผู้สอบ ซึ่งผลสอบออกโดยสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban)หลังการสอบ 1 เดือน ผู้สอบสามารถเข้าไปที่ www.chinesetest.cn เพื่อดูผลคะแนนสอบและรับใบประกาศนียบัตรได้ที่ศูนย์สอบที่ผู้สอบไปทำการสอบ

  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
การฟัง 100  
การอ่าน 100  
การเขียน 100  
คะแนนรวม 300  

ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี(นับจากวันที่สอบ)

สาระสำคัญในการใช้ภาษาจีน  ของ HSK ระดับ  5

 

 1. 较流畅地使用汉语进行日常交际(打招呼、问候、告别、邀请、接待、送别、挽留、推辞、探望、饯行等)。

สามารถใช้ภาษาจีนสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน ( การทักทาย การถามทุกข์สุข  การบอกลา การเชิญชวน การต้อนรับ การอำลา การยับยั้งให้อยู่ต่อไป การบอกปัดปฏิเสธ การเยี่ยมเยือน   การเลี้ยงอำลา ฯลฯ)

 

 1. 较详细地介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力、性别、称呼、外貌、性格、工作、职业、经历、理想、健康状况、婚姻情感、见闻、心境、人生观、价值观等)。

การแนะนำข้อมูลส่วนตัวของบุคคล ( ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่อาศัย  ครอบครัว งานอดิเรก ความสามารถ เพศ คำทีใช้เรียกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  บุคลิกลักษณะภายนอก อุปนิสัย อาชีพ การงาน ประสบการณ์ ทัศนคติ สุขภาพ สถานภาพการสมรส ความรู้ที่ได้เห็นได้ฟังมา สภาพจิตใจ  โลกทัศน์ และค่านิยม ฯลฯ) ได้อย่างชัดเจน

 

 1. 表达感谢、道歉、欢迎、祝贺、欣慰、遗憾、懊悔、喜恶、悲欢等情感。

การแสดงความรู้สึกดังเช่น การขอบคุณ  การขอโทษ การต้อนรับ การแสดงความยินดี  แสดงความดีใจ ความเสียใจ การสำนึกผิด การแสดงความชื่นชอบ แสดงความเบื่อหน่าย  ความทุกข์ ความสุข ฯลฯ

 

 1. 使用数字表达数量、顺序、数量增减趋势、速度、统计结果等。

การใช้ตัวเลขแสดงจำนวน ปริมาณ ลำดับ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแนวโน้ม ความเร็วและผลสถิติ ฯลฯ

 

 1. 流畅地表达时间(分钟、小时、天、星期、日、月、年、号、现在、过去、将来、刚才、一会儿、以前、以后、古往今来、长年累月、三年五载、久而久之等)。

การแสดงเวลา (นาที  ชั่วโมง วัน สัปดาห์  วันที่ เดือน ปี ปัจจุบัน  อดีต อนาคต เมื่อสักครู่ ประเดี๋ยว  แต่ก่อน ภายหลัง แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   ระยะเวลาที่ยาวนานหลายปี สามสี่ห้าปี นมนานกาเล ฯลฯ )ได้อย่างชัดเจน

 

 1. 详细流畅地描述(动作行为、自然现象、人文景观、人情冷暖、发展变化等)。

การบรรยาย หรือการพรรณนา  (พฤติกรรมการเคลื่อนไหว ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ   สภาพภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม ความรู้สึก น้ำใจของมนุษย์ที่มีต่อกัน   การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ฯลฯ )ได้อย่างชัดเจน

 

 1. 详细地叙述事件的起因、经过、结果。

อธิบายสาเหตุ การดำเนินเรื่อง และผลลัพธ์ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างละเอียดครบถ้วน

 

 1. 流畅地提问、回答问题(购物、交通、看病、运动、娱乐、旅游、住宿、求学、公共交际等)。

การเสนอถาม และตอบคำถาม (  การซื้อสินค้า การคมนาคม การพบแพทย์เพื่อรักษาโรค  กีฬา ความบันเทิง การท่องเที่ยว การเข้าพัก และการเข้ารับการศึกษา และการสื่อสารสาธารณะ ฯลฯ)ได้อย่างคล่องแคล่ว

 

 1. 流畅地表达、理解要求或请求。

การแสดงและการทำความเข้าใจทางด้านความต้องการหรือคำร้องต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว

 

 1. 详细流畅地表达情感、观点。

การแสดงออกทางอารมณ์ มุมมองความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว

 

 1. 详细地询问并理解别人的感受、观点

การสอบถามและทำความเข้าใจความรู้สึก ความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว

 

 1. 详细流畅地提出、表达建议,并总结结论。

การเสนอและการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งสรุปได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว

 

 1. 详细流畅地进行比较与选择。

การแสดงการเปรียบเทียบ และการคัดเลือก ได้อย่างชัดเจนและคล่องแคล่ว

 

 1. 表示强调、感叹、疑问、担忧。

แสดงการเน้นย้ำ  การอุทาน การสงสัย การเป็นห่วง กังวล

 

 1. 表示程度、频率、范围、深度、广度、趋势。

การแสดงระดับ  ความถี่ ขอบเขต  ระดับความลึก ความกว้าง และ แนวโน้ม

 

 1. 提醒、劝阻、安慰、鼓励、婉拒、催促、警示、反驳、劝告、称颂、哀叹等

การเตือน  การห้ามปราม  การปลอบใจ การแสดงการส่งเสริม  การปฏิเสธ การเร่งรัด การตักเตือน  การโต้แย้ง การแนะนำเพื่อการจูงใจ การชื่นชมสรรเสริญ  การแสดงความโศกเศร้าอาดูร ฯลฯ

 

 1. 详细、流畅、深入地表达逻辑关系。

การอธิบาย และแสดงความสัมพันธ์ในเชิงตรรกะอย่างละเอียด คล่องแคล่ว ลึกซึ้ง

 

 1. 与母语为汉语者就较广泛领域内话题进行流畅、深入地谈论与交流。

เข้าร่วมสนทนา อภิปรายกับบุคคลที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ในหัวข้อกว้างๆได้อย่างคล่องและลึกซึ้ง

 

 1. 较流畅地阅读汉语报刊杂志,欣赏汉语影视节目。

อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว  รับชมรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ภาษาจีนได้

 

 1. 较完整翔实地进行汉语演讲。

เข้าร่วมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้อย่างสมบูรณ์ ละเอียดและถูกต้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!